வி – முதல் சொற்கள், திருவருட்பா தொடரடைவு (ஊரன் அடிகள் பதிப்பு)

கீழே உள்ள
சொல்லின்
மேல்
சொடுக்கவும்

வி 1
விக்கல் 3
விக்கிக்கொண்டு 1
விக்கிக்கொளுமோ 1
விக்கினேச்சுரனே 10
விக்குள் 2
விகட 1
விகற்ப 4
விகற்பங்கள் 1
விகற்பம் 7
விகற்பமாய் 1
விகற்பு 1
விகாசனம் 1
விகாசனமே 1
விகார 5
விகாரத்தினால் 1
விகாரம் 3
விகித 2
விகிர்தர் 2
விகிர்தா 1
விகுதி 2
விகோடணம் 1
விச்சுவகருத்தன் 1
விச்சுவவியாபி 1
விச்சை 14
விச்சையால் 1
விச்சையில் 1
விச்சையை 1
விச்சையையே 1
விசய 2
விசயன் 1
விசாரத்தினால் 1
விசாரித்திடவே 1
விசாரித்திடும் 1
விசிக்கில் 1
விசிக்கும் 1
விசிட்டாத்துவிதமாய் 1
விசித்திர 2
விசித்திரங்கள் 1
விசித்ரம் 1
விசும்பும் 2
விசும்பே 2
விசுவசங்காரி 1
விசுவத்தை 1
விசுவம் 2
விசுவமுண்ட 1
விசுவாசமுற 1
விசை 1
விசையம் 1
விசையமங்கையில் 1
விசையற்கு 1
விசையன் 1
விஞ்ச 2
விஞ்சகத்தால் 1
விஞ்சனம் 1
விஞ்சாத 1
விஞ்சி 1
விஞ்சிய 1
விஞ்சு 9
விஞ்சு_உடையாய் 1
விஞ்சுகின்ற 1
விஞ்சும் 3
விஞ்சுற 1
விஞ்சை 1
விஞ்சைகள் 1
விஞ்சையர் 2
விஞ்சையரும் 1
விஞ்சையன் 1
விஞ்ஞான 1
விஞ்ஞானகலர் 4
விஞ்ஞானமாம் 1
விட்ட 12
விட்டகுறை 1
விட்டது 2
விட்டவர்-தம் 1
விட்டவாறு 1
விட்டற்கு 1
விட்டனை 1
விட்டனையோ 1
விட்டாய் 1
விட்டார் 2
விட்டார்க்கே 1
விட்டால் 6
விட்டாலும் 1
விட்டிடவும் 1
விட்டிடா 4
விட்டிடான் 2
விட்டிடில் 1
விட்டிடு 1
விட்டிடும் 1
விட்டிடுவாயேல் 1
விட்டிடுவேன் 1
விட்டிடேல் 2
விட்டிடேன் 1
விட்டிலேன் 1
விட்டிலையே 2
விட்டீர் 1
விட்டு 110
விட்டுவிட்டு 2
விட்டுவிட்டேன் 1
விட்டுவிடேன் 1
விட்டுளோர் 1
விட்டே 3
விட்டேன் 3
விட்டேனே 2
விட்டோர் 1
விட 27
விட_மாட்டேன் 9
விடங்க 3
விடங்கர் 3
விடங்கன் 1
விடச்செய்தான் 1
விடத்தார் 1
விடத்தில் 1
விடத்தினும் 1
விடத்தை 10
விடம் 38
விடம்-அதனை 1
விடம்_உண்டோன் 1
விடமாம் 1
விடமும் 3
விடமே 1
விடய 19
விடயங்களையே 1
விடயத்தில் 1
விடயத்து 1
விடயத்தே 1
விடயம் 10
விடயமாம் 1
விடயானந்தம் 2
விடர் 2
விடரே 1
விடல் 4
விடலாமோ 1
விடலும் 1
விடலே 1
விடலை 1
விடன் 1
விடா 5
விடாத 2
விடாதவாறு 1
விடாதீர் 1
விடாது 8
விடாதே 3
விடாமல் 1
விடாமையில் 1
விடாய் 3
விடார் 2
விடார்கள் 1
விடாளே 1
விடி 1
விடிந்ததால் 1
விடிந்தது 13
விடிந்ததுவே 1
விடிய 1
விடியற்காலையினும் 1
விடியாநின்றது 1
விடியும் 2
விடில் 2
விடினும் 4
விடு 4
விடு-மின் 2
விடு_மாட்டில் 1
விடுக்க 2
விடுக்கவோ 2
விடுக்கா 1
விடுக்கின்ற 1
விடுக 8
விடுகின்ற 1
விடுகின்றனர் 1
விடுகின்றிலன் 1
விடுகின்றேன் 2
விடுத்த 3
விடுத்தது 1
விடுத்தல் 3
விடுத்தனன் 2
விடுத்தனை 1
விடுத்தார் 1
விடுத்தால் 3
விடுத்தாள் 2
விடுத்தான் 1
விடுத்திடார் 1
விடுத்திடில் 1
விடுத்திடும் 1
விடுத்திடுமோ 2
விடுத்தியாயில் 1
விடுத்தியேல் 1
விடுத்தியோ 1
விடுத்திலையே 1
விடுத்து 25
விடுத்தே 10
விடுத்தேன் 7
விடுத்தோர் 1
விடுதல் 3
விடுதலும் 1
விடுதியாயில் 1
விடுதியேல் 2
விடுதியோ 2
விடுப்பன் 1
விடுப்பாயோ 1
விடுப்பாரோ 2
விடும் 6
விடுமாறு 1
விடுமோ 2
விடுவதிலை 1
விடுவது 1
விடுவர் 3
விடுவனோ 3
விடுவாய் 2
விடுவாய்_அல்லை 1
விடுவார்-தமை 1
விடுவிடு 1
விடுவித்து 3
விடுவித்தேனே 1
விடுவிப்பார் 1
விடுவேன் 3
விடுவேன்_அல்லேன் 1
விடுவேனோ 13
விடேல் 4
விடேன் 3
விடை 67
விடை-தன் 1
விடை-தனில் 1
விடை_கொடி 1
விடை_பெருமானே 1
விடை_உடையவனே 1
விடை_உடையாய் 1
விடைக்கு 1
விடைகள் 1
விடைகொடுக்க 1
விடைகொடுத்து 1
விடைகொண்டு 1
விடைதர 1
விடைய 2
விடையது 1
விடையம் 1
விடையமே 1
விடையரே 1
விடையவ 1
விடையவன் 1
விடையவனே 7
விடையவா 1
விடையனை 1
விடையாய் 12
விடையார் 15
விடையான் 1
விடையானை 1
விடையில் 2
விடையின் 1
விடையினோய் 1
விடையீர் 3
விடையும் 2
விடையோமே 1
விடையோய் 1
விடையோனே 2
விண் 63
விண்-தன் 1
விண்_நகர் 1
விண்_நாடும் 1
விண்_உடையாய் 3
விண்ட 4
விண்டதனால் 1
விண்டது 1
விண்டவனே 1
விண்டனன் 3
விண்டாள் 1
விண்டிலையே 3
விண்டிலையோ 1
விண்டு 13
விண்டும் 1
விண்டேன் 3
விண்டேனே 1
விண்ணப்பம் 40
விண்ணப்பம்செய் 1
விண்ணப்பமே 3
விண்ணப்பித்திருந்தேன் 2
விண்ணவர் 9
விண்ணவர்-தம் 1
விண்ணவர்_கோனை 1
விண்ணவர்கள் 2
விண்ணவரும் 2
விண்ணவனே 2
விண்ணளவும் 1
விண்ணன் 1
விண்ணாய் 4
விண்ணிடத்தும் 1
விண்ணிடத்தே 1
விண்ணிய 1
விண்ணில் 2
விண்ணிலே 2
விண்ணினிடை 1
விண்ணினுள் 2
விண்ணுக்கு 1
விண்ணும் 1
விண்ணுள் 2
விண்ணுறு 2
விண்ணே 7
விண்ணை 1
விண்ணோர் 5
விண்ணோர்-தம் 1
விண்பட்ட 1
விண்மணியை 1
வித்த 1
வித்தக 18
வித்தகம் 2
வித்தகமாய் 1
வித்தகமான 1
வித்தகமே 3
வித்தகர் 4
வித்தகர்-தம் 1
வித்தகராய் 1
வித்தகரும் 1
வித்தகரே 1
வித்தகன் 1
வித்தகன்-தன் 1
வித்தகனார் 3
வித்தகனே 11
வித்தகனை 1
வித்தம் 3
வித்தமாய் 1
வித்தமும் 1
வித்தமுறும் 1
வித்தர் 1
வித்தனே 1
வித்தனை 1
வித்தாய் 2
வித்தாரம் 1
வித்திடை 3
வித்தியம் 1
வித்தியாதரர் 1
வித்தின் 1
வித்தினால் 1
வித்தினுள் 1
வித்து 13
வித்து-அதில் 1
வித்து_இலாத 1
வித்தும் 4
வித்தே 10
வித்தை 11
வித்தை-தனை 1
வித்தைக்கு 1
வித்தையால் 1
வித்தையில் 1
வித்தையும் 2
வித்தையை 2
வித 2
விதங்களால் 1
விதண்டை 1
விதத்தால் 1
விதத்தில் 1
விதத்தினர் 1
விதத்தை 1
விதம் 3
விதரணமே 1
விதானந்தானுப 1
விதி 25
விதி-தானோ 1
விதி_உடையார் 1
விதிக்கு 1
விதிக்கும் 2
விதித்த 1
விதித்தது 1
விதித்தல் 1
விதித்தனை 1
விதித்தனையே 1
விதித்தாய் 2
விதித்தாரை 1
விதித்தானை 1
விதித்திடாயே 1
விதித்திடு 1
விதித்து 1
விதித்தே 1
விதித்தோனே 1
விதிப்படி 1
விதிப்பவர்கள் 1
விதிப்பேன் 1
விதியா 1
விதியின் 1
விதியும் 4
விதியே 1
விதியை 11
விதிர்த்தல் 1
விதிர்ப்புறும் 1
விதிர்விதிர்த்து 1
விதிவசம்-தான் 1
விது 10
விதுவின் 1
விதுவும் 1
விதுவே 1
விதை 2
விதையே 1
விதையை 1
விந்தின் 2
விந்து 13
விந்தும் 1
விந்துவாம் 1
விந்தை 2
விந்தையே 2
விந்தோநாத 1
விநாசரகித 1
விநாயக 21
விபவா 1
விபீடணர்க்கு 1
விபுல 1
விபுலம் 1
விபூதி 1
விபூதியனே 1
விம்ப 5
விம்பமுறவே 1
விம்பாகாரம் 1
விம்மதம் 1
விம்மா 1
விம்மாநின்றேன் 1
விம்மிற்று 1
விம்முகின்ற 1
விம்மும் 1
விம்முற 1
விம்முறும் 1
விமல 16
விமலம் 4
விமலர் 2
விமலன் 3
விமலன்-தனக்கு 1
விமலனார் 1
விமலனே 3
விமலனை 3
விமலா 6
விமலை 3
விமோசன 2
விமோசனம் 1
விமோசனமே 1
வியக்க 4
வியக்கின்றபடியே 1
வியக்கின்றார் 1
வியக்கின்றேன் 3
வியக்கு 1
வியக்குதே 1
வியக்கேனே 2
வியத்தி 1
வியத்திட 1
வியத்தியுறும் 1
வியந்த 1
வியந்தது 1
வியந்தாம் 1
வியந்தார் 1
வியந்திட 4
வியந்திடவே 2
வியந்தீர் 1
வியந்து 23
வியந்தே 6
வியந்தேன் 2
வியப்ப 9
வியப்பாம் 5
வியப்பு 15
வியப்புற 3
வியப்புறு 2
வியப்பே 10
வியப்பேன் 1
வியப்போ 1
வியமான 1
வியர்க்க 1
வியர்த்தாள் 1
வியர்த்திட 1
வியல் 1
வியலாய் 1
வியலூர் 1
வியவேன் 2
வியவையே 1
வியன் 31
வியாக்கிரம 2
வியாபார 1
வியாள 1
வியோம 1
வியோமத்தின் 1
வியோமமாய் 1
வியோமாதிபர் 1
விரகு 3
விரச 1
விரசு 2
விரத 2
விரதத்தால் 2
விரதத்தில் 2
விரதத்தை 2
விரதம் 9
விரதம்-அது 1
விரதமாம் 1
விரதர் 1
விரதா 2
விரல் 3
விரல்-பால் 1
விரல்கள் 1
விரலால் 2
விரலில் 1
விரலின் 1
விரவாதவர் 1
விரவி 5
விரவிநின்ற 1
விரவிய 2
விரவியிடும் 1
விரவில் 1
விரவிலே 1
விரவுகின்றனன் 1
விரவுகின்றாராய் 1
விரவும் 3
விரவுறும் 1
விராட்டு 2
விராய் 1
விராவி 1
விரி 19
விரிக்கும் 2
விரிகின்றாய் 1
விரிஞ்சு 1
விரித்த 2
விரித்தானை 1
விரித்திடும் 2
விரித்து 18
விரித்தே 2
விரிதல்விட்டு 1
விரிந்த 15
விரிந்தனை 1
விரிந்தனையே 1
விரிந்திட 1
விரிந்திடும் 1
விரிந்து 3
விரிந்தும் 1
விரிந்துவிரிந்து 1
விரிந்தோனே 1
விரிப்பதுவாய் 1
விரிப்பாய் 1
விரிப்பார் 4
விரிப்பார்க்கு 3
விரிப்போரும் 1
விரிய 4
விரியும் 5
விரிவித்தார் 1
விரிவு 6
விரிவுகள் 1
விரிவும் 2
விரிவை 2
விருத்தம் 2
விருத்தர்கட்கு 1
விருத்தியாகவேண்டும் 1
விருத்தியினால் 1
விருந்தவரும் 1
விருந்தாம் 1
விருந்தாய் 1
விருந்தார் 1
விருந்தானை 1
விருந்திடுவான் 1
விருந்தில் 1
விருந்திலே 1
விருந்தினர்-தம்மை 1
விருந்தினன் 1
விருந்தினனாய் 1
விருந்தினால் 1
விருந்தினை 1
விருந்து 9
விருந்துக்கும் 1
விருந்தே 10
விருப்பத்தில் 1
விருப்பம் 7
விருப்பம்கொள்ளானேல் 1
விருப்பம்கொள 1
விருப்பம்கொளும் 1
விருப்பமுறாது 1
விருப்பா 1
விருப்பாம் 1
விருப்பாரோ 1
விருப்பாலே 1
விருப்பில் 1
விருப்பினை 1
விருப்பு 14
விருப்பு_இலர் 1
விருப்பு_இலான் 1
விருப்பு_இலேன் 2
விருப்பும் 2
விருப்புள் 1
விருப்புறு 3
விருப்புறும் 1
விருப்பே 2
விருப்பேன் 1
விருப்பை 1
விருப்போடு 1
விரும்ப 2
விரும்ப_மாட்டேன் 1
விரும்பல் 1
விரும்பவும் 1
விரும்பவும்_மாட்டேன் 1
விரும்பா 1
விரும்பாத 2
விரும்பாதே 1
விரும்பாம் 1
விரும்பான் 1
விரும்பி 47
விரும்பிநின்று 1
விரும்பிய 2
விரும்பியது 2
விரும்பிரோ 1
விரும்பிலேன் 2
விரும்பினன் 1
விரும்பினனோ 1
விரும்பினார் 1
விரும்பினும் 2
விரும்பினேன் 7
விரும்பினேனோ 1
விரும்பினோர்க்கு 1
விரும்பீர் 1
விரும்பீரே 1
விரும்பு 5
விரும்புகிலேன் 2
விரும்புகிலை 1
விரும்புகின்ற 2
விரும்புகின்றோர் 1
விரும்பும் 12
விரும்பும்அவர் 1
விரும்புவீர் 1
விரும்புற 5
விரும்புறு 1
விரும்புறும் 1
விரும்பே 1
விரும்பேன் 13
விரை 24
விரைகின்றேன் 2
விரைகேன் 3
விரைத்து 1
விரைந்த 1
விரைந்தது 1
விரைந்தனையே 2
விரைந்தார் 1
விரைந்து 63
விரைந்துவிரைந்து 7
விரைந்தே 35
விரைந்தேன் 1
விரைந்தேன்-தன்னை 1
விரைந்தேனே 1
விரைபடா 1
விரைய 1
விரையாதே 1
விரையே 1
விரைவதே 1
விரைவில் 2
விரைவின் 1
விரைவு 1
விரைவும் 1
வில் 20
வில்_உடையார் 1
வில்_உடையீர் 1
வில்லவன் 1
வில்லாக்கும் 1
வில்லாம்படி 1
வில்லார் 1
வில்லால் 1
வில்லான் 1
வில்லான்-தன் 1
வில்லியாய் 1
வில்லியை 1
வில்லில் 1
வில்லினான் 1
வில்லை 2
வில்லோனே 1
வில்வ 4
வில்வத்தொடும் 1
வில்வம் 1
விலக்கம் 1
விலக்கல் 1
விலக்கி 1
விலக்கிடற்பாலரோ 1
விலக்கிடுவேன் 1
விலக்கிய 1
விலக்கு 5
விலக்குக 1
விலக்குகவே 2
விலக்குதற்பாலனோ 1
விலக்கோ 1
விலக 3
விலகல் 2
விலகவிட 1
விலகிய 1
விலகு 1
விலகும் 1
விலகுவது 1
விலகுறா 1
விலகுறாது 3
விலகுறும் 2
விலங்காது 2
விலங்காய் 2
விலங்கிடேல் 1
விலங்கியது 2
விலங்கில் 2
விலங்கின் 1
விலங்கினம் 1
விலங்கினில் 2
விலங்கினை 1
விலங்கு 12
விலங்குகளும் 1
விலங்குகின்ற 3
விலங்கும் 1
விலங்குறா 1
விலங்கே 2
விலங்கை 1
விலங்கோ 1
விலா 1
விலாச 1
விலாசத்துடன் 1
விலாசம் 3
விலை 13
விலை_கடந்த 1
விலை_அறியா 2
விலை_அறியாத 1
விலை_இல்லா 1
விலை_இலா 1
விலை_இலாத 1
விலைக்கு 1
விலைகூறியதை 1
விலைப்பட்ட 1
விலையிலா 2
விலையேறு 1
விலோ 1
விவகரித்து 1
விவாகம்-அது 1
விவித 2
விவேக 1
விவேகத்து 1
விவேகம் 4
விவேகர் 1
விழ 9
விழக்கடவேன் 1
விழலரை 1
விழலன் 1
விழலனும் 1
விழலனேனே 1
விழலனேனை 3
விழலுக்கே 1
விழலுற்ற 1
விழவுக்கும் 1
விழவும் 1
விழவே 1
விழற்கு 6
விழா 3
விழாத 1
விழாது 2
விழி 54
விழி_நீர் 1
விழி_உடையார் 1
விழிக்கவைத்த 1
விழிக்கவோ-தான் 1
விழிக்கின்றீர் 1
விழிக்கின்றேன் 1
விழிக்கு 2
விழிக்குள் 1
விழிகள் 5
விழிகளினால் 1
விழிகளும் 1
விழித்த 1
விழித்தவுடன் 1
விழித்தார் 1
விழித்திருக்க 2
விழித்திருக்கின்றாய் 1
விழித்திருக்கின்றார் 1
விழித்திருந்திடவும் 1
விழித்திருப்ப 2
விழித்து 8
விழித்துநிற்க 1
விழித்துவிழித்து 2
விழித்தேன் 1
விழிநீர் 1
விழிப்பதும் 2
விழிப்பதே 1
விழிப்பாலன் 1
விழியாய் 19
விழியார் 6
விழியாரை 1
விழியால் 4
விழியாலும் 1
விழியினால் 3
விழியீர் 1
விழியும் 1
விழியே 5
விழியை 1
விழு 7
விழு_குலத்தார் 1
விழு_பொருளே 2
விழுகின்ற 1
விழுகின்றது 1
விழுகின்றாய் 2
விழுகின்றேன் 2
விழுங்க 2
விழுங்கி 3
விழுங்கியது 1
விழுங்கு 1
விழுங்குகின்ற 1
விழுங்குகின்றது 1
விழுங்குதடா 2
விழுங்கும் 5
விழுந்த 3
விழுந்தது 6
விழுந்ததே 1
விழுந்தார் 1
விழுந்திட்டேன் 1
விழுந்து 13
விழுந்தும் 1
விழுந்துறு 1
விழுந்தே 1
விழுந்தேன் 6
விழுந்தேனை 1
விழும் 4
விழுமோ 2
விழுவதும் 1
விழுவார் 1
விழுவான் 1
விழுவேன் 1
விழுவேன்-கொல் 1
விழைகின்ற 1
விழைகின்றாய் 2
விழைகின்றார் 1
விழைகின்றேன் 2
விழைதரு 1
விழைதல் 1
விழைந்த 7
விழைந்ததாலோ 1
விழைந்தது 4
விழைந்ததுவோ 1
விழைந்தவரே 1
விழைந்தன 1
விழைந்தனன் 3
விழைந்தனையே 10
விழைந்தாண்டி 1
விழைந்தாய் 2
விழைந்தார் 4
விழைந்தார்க்கு 1
விழைந்தாலும் 1
விழைந்திடுவார் 1
விழைந்திலேன் 3
விழைந்தீர் 1
விழைந்து 13
விழைந்துகொண்டு 1
விழைந்துற்றீர் 1
விழைந்தே 3
விழைந்தேன் 32
விழைந்தேனோ 7
விழையார்-தமை 1
விழையீர் 1
விழையும் 3
விழையேன் 3
விழையேனோ 1
விழைவது 1
விழைவர் 1
விழைவாய் 1
விழைவார் 3
விழைவார்-தமை 1
விழைவிக்க 1
விழைவினை 1
விழைவினொடு 1
விழைவீர் 1
விழைவு 3
விழைவுகொண்டு 1
விழைவுற்றேன் 1
விழைவுறச்செய்து 1
விழைவோர் 2
விள்வது 1
விள்ளச்செய்வையே 1
விள்ளது 1
விள்ளல் 1
விள்ளற்கு 1
விள்ளற்குள்ளே 1
விள்ளா 1
விள்ளுகின்ற-தோறும் 1
விள்ளுதல் 1
விள்ளுதியே 1
விள்ளும் 1
விள்ளுறும் 1
விள்ளொணா 1
விளக்க 3
விளக்கத்தவரே 1
விளக்கத்தால் 2
விளக்கத்தின் 1
விளக்கம் 22
விளக்கம்-அதாம் 1
விளக்கம்-அதாய் 4
விளக்கம்-அது 1
விளக்கமாய் 1
விளக்கமும் 1
விளக்கமுற 2
விளக்கமே 9
விளக்கமொடு 1
விளக்கல் 1
விளக்காய் 2
விளக்கால் 1
விளக்கி 8
விளக்கிடும் 7
விளக்கிடுவான்-தன்னை 1
விளக்கிய 4
விளக்கியே 1
விளக்கின் 3
விளக்கினால் 1
விளக்கினை 4
விளக்கு 25
விளக்கு_அனையாய் 1
விளக்குக 2
விளக்குகவே 1
விளக்குகின்ற 1
விளக்கும் 17
விளக்குவதாய் 1
விளக்குவிக்கும் 1
விளக்கே 80
விளக்கை 2
விளக்கோ 3
விளங்க 109
விளங்கல் 2
விளங்கவே 1
விளங்கவைத்த 4
விளங்கவைத்தாய் 1
விளங்கா 1
விளங்காதால் 1
விளங்காதோ 1
விளங்காய் 1
விளங்கி 30
விளங்கிட 11
விளங்கிடுக 1
விளங்கிடுதல் 1
விளங்கிடும் 4
விளங்கிடுவார் 1
விளங்கிய 40
விளங்கியதொரு 1
விளங்கியதோர் 1
விளங்கின 2
விளங்கினானை 2
விளங்கினை 2
விளங்கு 73
விளங்கு_இழை 1
விளங்குக 3
விளங்குகின்ற 50
விளங்குகின்றதாயினும் 1
விளங்குகின்றது 4
விளங்குகின்றார் 2
விளங்குகின்றான் 1
விளங்குகின்றோய் 1
விளங்குதல் 2
விளங்கும் 175
விளங்குமடி 1
விளங்குவ 1
விளங்குவது 3
விளங்குவீர் 1
விளங்குற 5
விளங்குறவும் 1
விளங்குறவே 1
விளநகர் 1
விளம்ப 5
விளம்பல் 5
விளம்பவும் 1
விளம்பாது 1
விளம்பாய் 3
விளம்பி 4
விளம்பிட 1
விளம்பிநின்றேன் 1
விளம்பிய 4
விளம்பியதை 2
விளம்பின் 1
விளம்பினன் 1
விளம்பினும் 1
விளம்பினேன் 1
விளம்பீர் 1
விளம்பு 3
விளம்புக 1
விளம்புகின்றது 2
விளம்புகின்றபடியால் 1
விளம்புகின்றேன் 1
விளம்புதியே 1
விளம்பும் 8
விளம்புவது 1
விளம்புவார் 1
விளம்புவார்க்கு 1
விளம்புவையே 1
விளம்புறும் 2
விளம்பேல் 1
விளம்பேன் 1
விளமர் 1
விளர்ப்பு 1
விளவி 1
விளவு 2
விளவு_எறிந்தோன் 1
விளிக்கும் 1
விளிந்தால் 1
விளியா 1
விளை 10
விளைக்க 1
விளைக்கின்ற 2
விளைக்கின்றார் 1
விளைக்கும் 6
விளைகின்ற 3
விளைத்த 2
விளைத்தது 1
விளைத்தனன் 1
விளைத்தார் 2
விளைத்திட்ட 1
விளைத்திடுபவன் 1
விளைத்திலையே 1
விளைத்து 4
விளைந்த 16
விளைந்தது 4
விளைந்தவை 1
விளைந்திடுமோ 2
விளைந்து 1
விளைப்பர் 1
விளைப்பேன் 4
விளைப்பேனே 1
விளைய 1
விளையாட்டில் 1
விளையாட்டு 15
விளையாட்டு_பயலே 1
விளையாட்டு_பிள்ளை 1
விளையாட்டுள் 1
விளையாட்டே 3
விளையாட 4
விளையாடல் 2
விளையாடவும் 1
விளையாடாநின்ற 1
விளையாடி 8
விளையாடு 3
விளையாடுக 2
விளையாடுகின்றேன் 1
விளையாடுதலே 1
விளையாடுதற்கு 1
விளையாடும் 6
விளையாடுவீர்கள் 1
விளையானை 1
விளையும் 4
விளையுமடி 1
விளையுமோ 1
விளைவது 1
விளைவாம் 1
விளைவால் 1
விளைவிக்கும் 1
விளைவித்த 2
விளைவித்தானை 1
விளைவித்திடும் 1
விளைவித்து 5
விளைவிப்பன் 1
விளைவில் 1
விளைவிற்கு 1
விளைவினுள் 1
விளைவு 31
விளைவு-அதில் 1
விளைவு-அது 2
விளைவு_அறிந்தோர் 1
விளைவுகட்கு 1
விளைவும் 7
விளைவுமாம் 1
விளைவே 13
விளைவை 4
விளைவையும் 1
விற்க 2
விற்கு 1
விற்குடியின் 1
விற்பனன் 1
விற்ற 1
விற்றனையே 1
விற்றாயினும் 1
விற்றீர் 2
விற்று 1
விற்றும் 3
விற்றோய் 1
விறகு 8
விறகுக்கட்டுக்கும் 1
விறல் 4
வினவ 1
வினவாது 1
வினவாமே 1
வினவி 1
வினவில் 1
வினவினும் 1
வினவுகின்றாய் 1
வினவுதியோ 1
வினவும் 2
வினை 110
வினை-தனக்கே 1
வினை-தனை 1
வினை-தான் 1
வினை_கடல் 1
வினை_இலி 1
வினை_உடையேன் 2
வினைக்கு 10
வினைக்குள் 1
வினைகட்கு 1
வினைகள் 10
வினைகளால் 1
வினைகளும் 1
வினைகளே 1
வினைகளோடே 3
வினைதீர்த்தானை 1
வினையனேன் 5
வினையனேனே 1
வினையாம் 3
வினையாய் 2
வினையார் 1
வினையால் 21
வினையாலோ 1
வினையில் 3
வினையின் 5
வினையினால் 1
வினையினேன் 3
வினையுடன் 1
வினையும் 11
வினையே 3
வினையேற்கு 1
வினையேன் 16
வினையேன்-தன் 3
வினையேனே 1
வினையேனை 2
வினையை 7
வினையோ 2
வினோத 1
வினோதரே 2
வினோதன் 1

வி (1)

ஆ வி ஈரைந்தை அகற்றலாம் ஆவி ஈரைந்து – திருமுறை4:15 2785/2

மேல்


விக்கல் (3)

விக்கல் வருங்கால் விடாய் தீர்த்து உலகிடை நீ – திருமுறை3:2 1962/295
விக்கல் வராது கண்டாய் நெஞ்சே – திருமுறை6:66 4296/2
விக்கல் வராது கண்டாய் – திருமுறை6:66 4296/3

மேல்


விக்கிக்கொண்டு (1)

சோர்பு அடைத்து சோறு என்றால் தொண்டை விக்கிக்கொண்டு நடு – திருமுறை3:4 1998/1

மேல்


விக்கிக்கொளுமோ (1)

துளக்கம் அற உண்ணுவனோ தொண்டை விக்கிக்கொளுமோ ஜோதி திருவுளம் எதுவோ ஏதும் அறிந்திலனே – திருமுறை6:11 3380/4

மேல்


விக்கினேச்சுரனே (10)

விலகுறாது எளியேன் விழைந்தனன் சித்தி_விநாயக விக்கினேச்சுரனே – திருமுறை3:22 2520/4
விள்ளல் இல்லாமல் கலப்பனோ சித்தி_விநாயக விக்கினேச்சுரனே – திருமுறை3:22 2521/4
வேதமும் தாங்கும் பாதனே சித்தி_விநாயக விக்கினேச்சுரனே – திருமுறை3:22 2522/4
மெய் சிதாம் வீடு என்று உரைத்தனை சித்தி_விநாயக விக்கினேச்சுரனே – திருமுறை3:22 2523/4
வென்றல் என்று அறி நீ என்றனை சித்தி_விநாயக விக்கினேச்சுரனே – திருமுறை3:22 2524/4
வித்தக முக்கண் அத்தனே சித்தி விநாயக விக்கினேச்சுரனே – திருமுறை3:22 2525/4
வெருள் உறு சமயத்து அறியொணா சித்தி_விநாயக விக்கினேச்சுரனே – திருமுறை3:22 2526/4
மேவுறும் அடியார்க்கு அருளிய சித்தி_விநாயக விக்கினேச்சுரனே – திருமுறை3:22 2527/4
வேல் நவில் கரத்தோர்க்கு இனியவா சித்தி_விநாயக விக்கினேச்சுரனே – திருமுறை3:22 2528/4
விரும்பினோர்க்கு அளிக்கும் வள்ளலே சித்தி_விநாயக விக்கினேச்சுரனே – திருமுறை3:22 2529/4

மேல்


விக்குள் (2)

கூட்டு விக்குள் மேல் எழவே கூற்றுவன் வந்து ஆவி-தனை – திருமுறை2:36 978/1
விக்குள் எழ நீர் விடு-மின் என அயலோர் – திருமுறை3:3 1965/941

மேல்


விகட (1)

விமல பிரணவ வடிவ விகட தட கட கரட விபுல கய முக சுகுண பதியாம் – திருமுறை3:25 2554/3

மேல்


விகற்ப (4)

வீடாது நின்றும் விரிந்தும் விகற்ப நடை – திருமுறை3:3 1965/93
நின்-பால் அறிவும் நின் செயலும் நீயும் பிறிது அன்று எமது அருளே நெடிய விகற்ப உணர்ச்சி கொடு நின்றாய் அதனால் நேர்ந்திலை காண் – திருமுறை3:19 2503/1
இசையும் விகற்ப நிலையை ஒழித்து இருந்தபடியே இருந்து அறி காண் என்று என் உணர்வை தெளித்த நினக்கு என்னே கைம்மாறு அறியேனே – திருமுறை3:19 2504/2
தினை அளவாயினும் விகற்ப உணர்ச்சி என்பது இலையே திருவாளர் கலந்தபடி செப்புவது எப்படியோ – திருமுறை6:142 5729/3

மேல்


விகற்பங்கள் (1)

இ சாதி சமய விகற்பங்கள் எலாம் தவிர்த்தே எவ்வுலகும் சன்மார்க்க பொது அடைதல் வேண்டும் – திருமுறை6:56 4086/3

மேல்


விகற்பம் (7)

அன்பு உடைய நின் அடியர் பொன் அடியை உன்னும் அவர் அடி_மலர் முடிக்கு அணிந்தோர்க்கு அவலம் உறுமோ காமம் வெகுளி உறுமோ மன தற்பமும் விகற்பம் உறுமோ – திருமுறை1:1 13/3
கற்பே விகற்பம் கடியும் ஒன்றே எங்கள் கண் நிறைந்த – திருமுறை2:75 1457/1
சாதி மதம் சமய முதல் சங்கற்ப விகற்பம் எலாம் தவிர்ந்து போக – திருமுறை6:77 4508/1
நன்மையொடு தீமை என பல விகற்பம் காட்டி நடத்தினை நின் நடத்தை எலாம் சிறிதும் நடவாது – திருமுறை6:102 4845/2
சமய விகற்பம் எல்லாம் நீங்கி சமம்-அது ஆயிற்றே – திருமுறை6:112 4999/4
எண்ணுறும் இ திண்மைகளும் இவற்றினது விகற்பம் எல்லாமும் தனித்தனி நின்று இலங்க நிலை புரிந்தே – திருமுறை6:137 5656/3
உறைந்திடும் ஐங்கருவினிலே உருவ சத்தி விகற்பம் உன்னுதற்கும் உணர்வதற்கும் ஒண்ணா எண்_இலவே – திருமுறை6:137 5662/1

மேல்


விகற்பமாய் (1)

கற்பகமாய் காணும் சங்கற்ப விகற்பமாய்
நிற்பதாகார நிருவிகற்பாய் பொற்பு உடைய – திருமுறை3:3 1965/61,62

மேல்


விகற்பு (1)

விரிந்திடும் ஐங்கருவினிலே விடய சத்தி அனந்த வித முகம் கொண்டு இலக அவை விகித விகற்பு ஆகி – திருமுறை6:137 5660/1

மேல்


விகாசனம் (1)

பராமுதம் நிராகரம் விகாசனம் விகோடணம் பரசுகோதயம் அக்ஷயம் – திருமுறை3:1 1960/12

மேல்


விகாசனமே (1)

நாக விகாசனமே நாத சுகோடணமே ஞான சபாபதியே ஞான சபாபதியே – திருமுறை6:118 5242/2

மேல்


விகார (5)

வீற்றும் உலக விகார பிரளயத்தில் – திருமுறை3:2 1962/823
ஓயா விகார உணர்ச்சியினால் இ உலக – திருமுறை3:3 1965/889
வாள் கொண்ட கண்ணியர் மாயா விகார வலை பிழைத்து உன் – திருமுறை3:6 2309/1
இரை ஏற்று துன்ப குடும்ப விகார இருள்_கடலில் – திருமுறை3:6 2402/1
விகார உலகை வெறுப்பாயோ தோழி வேறு ஆகி என் சொல் மறுப்பாயோ தோழி – திருமுறை6:65 4281/2

மேல்


விகாரத்தினால் (1)

வெம் சலம்செய் மாயா விகாரத்தினால் வரும் வீண் – திருமுறை3:2 1962/693

மேல்


விகாரம் (3)

ஊனலின் உடம்பு என்றும் உயிர் என்றும் உளம் என்றும் உள் என்றும் வெளி என்றும் வான்_உலகு என்றும் அளவுறு விகாரம் உற நின்ற எனை உண்மை அறிவித்த குருவே – திருமுறை1:1 14/3
மாயா விகாரம் மகிழ்ந்தனையே சாயாது – திருமுறை3:3 1965/890
வெம் சஞ்சலமா விகாரம் எனும் பேய்க்கு – திருமுறை3:4 1971/1

மேல்


விகித (2)

சகுண நிகுண சகம நிகம சகித விகித சரணமே – திருமுறை6:115 5200/2
விரிந்திடும் ஐங்கருவினிலே விடய சத்தி அனந்த வித முகம் கொண்டு இலக அவை விகித விகற்பு ஆகி – திருமுறை6:137 5660/1

மேல்


விகிர்தர் (2)

வெள்ளம் மிகும் பொன் வேணியினார் வியன் சேர் ஒற்றி விகிர்தர் அவர் – திருமுறை2:91 1685/2
மேலை வினையை தவிர்த்து அருளும் விடையார் ஒற்றி விகிர்தர் அவர் – திருமுறை2:92 1691/1

மேல்


விகிர்தா (1)

விகிர்தா விபவா விமலா அமலா – திருமுறை6:119 5251/2

மேல்


விகுதி (2)

பகுதி தகுதி விகுதி எனும் பாட்டில் – திருமுறை4:14 2724/1
விகுதி ஒன்று இன்றி விளக்கிய ஜோதி – திருமுறை6:79 4562/4

மேல்


விகோடணம் (1)

பராமுதம் நிராகரம் விகாசனம் விகோடணம் பரசுகோதயம் அக்ஷயம் – திருமுறை3:1 1960/12

மேல்


விச்சுவகருத்தன் (1)

துளங்குறா நலம் தோற்றலின் விச்சுவகருத்தன் – திருமுறை4:24 2814/4

மேல்


விச்சுவவியாபி (1)

விளங்கு விச்சுவவியாபி இ விசுவத்தை யாண்டு – திருமுறை4:24 2814/3

மேல்


விச்சை (14)

விச்சை வேண்டினை வினை உடை மனனே மேலை_நாள் பட்ட வேதனை அறியாய் – திருமுறை2:42 1045/1
விச்சை அடுக்கும்படி நம்-பால் மேவினோர்க்கு இ அகில நடை – திருமுறை2:98 1877/2
விச்சை பெருமான் எனும் ஒற்றி விடங்க பெருமான் நீர் முன்னம் – திருமுறை2:98 1881/1
இருளையே ஒளி என மதித்து இருந்தேன் இச்சையே பெரு விச்சை என்று அலந்தேன் – திருமுறை6:5 3312/1
மெய் தழைய உள்ளம் குளிர்ந்து வகை மாறாது மேன்மேல் கலந்து பொங்க விச்சை அறிவு ஓங்க என் இச்சை அறிவு அனுபவம் விளங்க அறிவு அறிவது ஆகி – திருமுறை6:22 3654/1
விரும்பி நும் பொன் அடிக்கு ஆட்பட்டு நின்றேன் மேல் விளைவு அறிகிலன் விச்சை ஒன்று இல்லேன் – திருமுறை6:31 3792/2
விச்சை எலாம் தந்து களித்து ஆட வாரீர் வியந்து உரைத்த தருணம் இதே ஆட வாரீர் – திருமுறை6:71 4468/2
விச்சை எலாம் வல்ல நும் திரு_சமுக விண்ணப்பம் என் உடல் ஆதியை நுமக்கே – திருமுறை6:92 4724/2
வெம் கேத மரணத்தை விடுவித்து விட்டேன் விச்சை எலாம் கற்று என் இச்சையின் வண்ணம் – திருமுறை6:111 4957/1
எச்ச நீட்டி விச்சை காட்டி இச்சையூட்டும் இன்பனே – திருமுறை6:115 5215/1
விச்சை எலாம் எனக்கு அளித்தே அவிச்சை எலாம் தவிர்த்து மெய்யுற என்னொடு கலந்து விளங்கிடுதல் வேண்டும் – திருமுறை6:125 5364/3
கோன் செய்த விச்சை குணிக்க வல்லார் எவர் கூறு-மினே – திருமுறை6:125 5397/4
விச்சை அரசே விளங்கிடுக நச்சு அரவம் – திருமுறை6:136 5617/2
விச்சை நடம் கண்டேன் நான் நடம் கண்டால் பேயும் விட துணியாது என்பர்கள் என் விளைவு உரைப்பது என்னே – திருமுறை6:142 5717/4

மேல்


விச்சையால் (1)

விச்சையால் எல்லாம் விரிப்பதுவாய் மெச்சுகின்ற – திருமுறை3:3 1965/68

மேல்


விச்சையில் (1)

வேற்று அறியாத சிற்றம்பல கனியே விச்சையில் வல்லவர் மெச்சு விருந்தே – திருமுறை6:23 3685/3

மேல்


விச்சையை (1)

விச்சையை இச்சையை விளைவித்து உயிர்களை – திருமுறை6:81 4615/757

மேல்


விச்சையையே (1)

இ சோதி ஆக்கி அழியா நலம் தந்த விச்சையையே – திருமுறை6:38 3870/4

மேல்


விசய (2)

அமல பரசிவ ஒளியின் உதய சய விசய சய அபய எனும் எமது கணபதியே – திருமுறை3:25 2554/4
பேறு அணிந்து அயன் மாலும் இந்திரனும் அறிவு அரிய பெருமையை அணிந்த அமுதே பிரச மலர் மகள் கலை சொல் மகள் விசய மகள் முதல் பெண்கள் சிரம் மேவும் மணியே – திருமுறை4:3 2600/3

மேல்


விசயன் (1)

சேவகன் போல் வீதி-தனில் சென்றனையே மா விசயன்
வில் அடிக்கு நெஞ்சம் விரும்பியது அல்லால் எறிந்த – திருமுறை3:2 1962/758,759

மேல்


விசாரத்தினால் (1)

மிடிபட்ட வாழ்க்கையில் மேல் பட்ட துன்ப விசாரத்தினால்
அடிபட்ட நான் உனக்கு ஆட்பட்டும் இன்னும் அலைதல் நன்றோ – திருமுறை3:6 2246/2,3

மேல்


விசாரித்திடவே (1)

உயங்கி விசாரித்திடவே ஓடுகின்றாய் உணரும் உளவு அறியாய் வீண் உழைப்பு இங்கு உழைப்பதில் என் பயனோ – திருமுறை6:102 4839/2

மேல்


விசாரித்திடும் (1)

உண்ண வந்தால் போலும் இவண் உற்று விசாரித்திடும் ஓர் – திருமுறை3:3 1965/1255

மேல்


விசிக்கில் (1)

உருகா வஞ்ச மனத்தேனை உருத்து ஈர்த்து இயமன் ஒரு பாசத்து உடலும் நடுங்க விசிக்கில் அவர்க்கு உரைப்பது அறியேன் உத்தமனே – திருமுறை1:44 479/2

மேல்


விசிக்கும் (1)

விசிக்கும் நல் அரவ கச்சினோய் நினது மெய் அருள் அலது ஒன்றும் விரும்பேன் – திருமுறை2:28 873/3

மேல்


விசிட்டாத்துவிதமாய் (1)

தோன்று துவிதாத்துவிதமாய் விசிட்டாத்துவிதமாய் கேவலாத்துவிதம் ஆகி – திருமுறை3:5 2075/1

மேல்


விசித்திர (2)

பன்னுகின்ற பற்பலவாம் விசித்திர சித்திரங்கள் பரவி விளங்கிட விளங்கி பதிந்து அருளும் ஒளியே – திருமுறை6:57 4124/2
சித்திர விசித்திர சிருட்டிகள் பலபல – திருமுறை6:81 4615/701

மேல்


விசித்திரங்கள் (1)

சிறக்கவும் ஆசை இலை விசித்திரங்கள் செய்யவும் ஆசை ஒன்று இல்லை – திருமுறை6:12 3400/3

மேல்


விசித்ரம் (1)

பராபரம் அநாமயம் நிராதரம் அகோசரம் பரம தந்திரம் விசித்ரம்
பராமுதம் நிராகரம் விகாசனம் விகோடணம் பரசுகோதயம் அக்ஷயம் – திருமுறை3:1 1960/11,12

மேல்


விசும்பும் (2)

பாரும் விசும்பும் அறிய எனை பயந்த தாயும் தந்தையும் நீ – திருமுறை1:5 83/1
பாரும் விசும்பும் பதம் சாரும் பழங்கண் ஒன்றும் சாராதே – திருமுறை1:14 216/4

மேல்


விசும்பே (2)

துன்றும் விசும்பே என்றனர் நான் சூதாம் உமது சொல் என்றேன் – திருமுறை2:97 1759/3
துன்றும் விசும்பே காண் என்றார் சூதாம் உமது சொல் என்றேன் – திருமுறை2:98 1847/3

மேல்


விசுவசங்காரி (1)

வெய்யனாய் உலகு அழித்தலின் விசுவசங்காரி
பைய மேலெனப்படுவன பலவற்றின் மேலாம் – திருமுறை4:24 2815/1,2

மேல்


விசுவத்தை (1)

விளங்கு விச்சுவவியாபி இ விசுவத்தை யாண்டு – திருமுறை4:24 2814/3

மேல்


விசுவம் (2)

பரிபவ விமோசனம் குணரகிதம் விசுவம் பதித்துவ பரோபரீணம் – திருமுறை3:1 1960/13
உரை விசுவம் உண்ட வெளி உபசாந்த வெளி மேலை உறு மவுன வெளி வெளியின் மேல் ஓங்கும் மா மவுன வெளி ஆதி உறும் அனுபவம் ஒருங்க நிறை உண்மை வெளியே – திருமுறை6:22 3671/1

மேல்


விசுவமுண்ட (1)

பந்தம் அற்ற வியோமமாய் பரமாய் அப்பால் பரம்பரமாய் விசுவமுண்ட பான்மை ஆகி – திருமுறை3:5 2077/2

மேல்


விசுவாசமுற (1)

விசுவாசமுற எனை அங்கு அழைத்து ஒன்று கொடுத்தாய் விடையவ நின் அருள் பெருமை என் புகல்வேன் வியந்தே – திருமுறை5:2 3144/4

மேல்


விசை (1)

சைகை வேறு உரைத்தும் சரச வார்த்தைகளால் தனித்து எனை பல விசை அறிந்தும் – திருமுறை6:13 3462/2

மேல்


விசையம் (1)

விசையம் அங்கை கனி போல் பெற தொண்டர் – திருமுறை3:2 1962/95

மேல்


விசையமங்கையில் (1)

எண் விசையமங்கையில் வாழ் என் குருவே மண் உலகில் – திருமுறை3:2 1962/96

மேல்


விசையற்கு (1)

வில்லார் விசையற்கு அருள் புரிந்தார் விளங்கும் ஒற்றி மேவி நின்றார் – திருமுறை2:85 1599/3

மேல்


விசையன் (1)

வல்லார் விசையன் வில் அடியால் வடுப்பட்டு உவந்தார் ஆனாலும் – திருமுறை2:93 1698/3

மேல்


விஞ்ச (2)

விஞ்ச வேண்டியும் மாலவன் மலரோன் விளங்க வேண்டியும் மிடற்றின்-கண் அமுதா – திருமுறை2:37 987/3
விஞ்ச நல் அருள் வேண்டி தருதியோ விளங்கும் சித்தி விநாயக வள்ளலே – திருமுறை3:24 2545/4

மேல்


விஞ்சகத்தால் (1)

விஞ்சகத்தால் அந்தோ விளம்பியதை எண்ணு-தொறும் – திருமுறை4:28 2914/1

மேல்


விஞ்சனம் (1)

கஞ்சன் அங்கு ஒரு விஞ்சனம் ஆகி காலில் போந்து முன் காண அரும் முடியார் – திருமுறை2:30 893/1

மேல்


விஞ்சாத (1)

விஞ்சாத அறிவாலே தோழி நீ இங்கே வேது செய் மரணத்துக்கு எது செய்வோம் என்றே – திருமுறை6:111 4959/3

மேல்


விஞ்சி (1)

பஞ்சின் உழந்தே படுத்து அயர்ந்தேன் விஞ்சி அங்கு – திருமுறை6:97 4774/2

மேல்


விஞ்சிய (1)

அரு மா தவர் உயர் நெஞ்சம் விஞ்சிய அண்ணா விண்ணவனே அரசே அமுதே அறிவுருவே முருகையா மெய்யவனே – திருமுறை1:52 564/3

மேல்


விஞ்சு (9)

ஐய நின் திரு_அருட்கு இரப்ப இங்கு அஞ்சி நின்று என் இ விஞ்சு வஞ்சனேன் – திருமுறை1:8 139/2
விஞ்சு_உடையாய் நின் அன்பர் எல்லாம் நின் சீர் மெய்_புளகம் எழ துதித்து விளங்குகின்றார் – திருமுறை2:4 604/1
விஞ்சு நெஞ்சர்-தம் அடி துணைக்கு ஏவல் விரும்பி நிற்கும் அ பெரும் பயன் பெறவே – திருமுறை2:51 1135/2
வஞ்சம் அறு நெஞ்சினிடை எஞ்சல் அற விஞ்சு திறல் மஞ்சு உற விளங்கும் பதம் – திருமுறை3:1 1960/93
அஞ்சு அடையா வண்ணம் அளிப்போனே விஞ்சு உலகில் – திருமுறை3:2 1962/568
அஞ்சல் என நின் தாள் அடுத்தது இலை விஞ்சு உலகர் – திருமுறை3:2 1962/608
விஞ்சு பரானந்த நடம் வியன் பொதுவில் புரியும் மேலவ நின் அருள் பெருமை விளம்பல் எவன் வியந்தே – திருமுறை5:2 3151/4
விஞ்சு பொன் அணி அம்பலத்து அருள் நடம் விளைத்து உயிர்க்குயிர் ஆகி – திருமுறை6:25 3722/1
பஞ்சு அடி பாவையர் எல்லாம் விஞ்சு அடி-பால் இருந்தே பரவுகின்றார் தோழி என்றன் உறவு மிக விழைந்தே – திருமுறை6:142 5718/4

மேல்


விஞ்சு_உடையாய் (1)

விஞ்சு_உடையாய் நின் அன்பர் எல்லாம் நின் சீர் மெய்_புளகம் எழ துதித்து விளங்குகின்றார் – திருமுறை2:4 604/1

மேல்


விஞ்சுகின்ற (1)

விஞ்சுகின்ற சிற்றம்பலத்து அருள் நடம் விளைக்கின்ற பெரு வாழ்வே – திருமுறை6:37 3854/1

மேல்


விஞ்சும் (3)

விஞ்சும் நினது திரு_அருளை மேவாது உழலும் மிடி ஒரு பால் – திருமுறை2:3 600/3
விஞ்சும் நெறியீர் ஒற்றி_உளீர் வியந்தீர் வியப்பு என் இவண் என்றேன் – திருமுறை2:98 1879/1
விஞ்சும் பொறியின் விடயம் எலாம் நம் பெருமான் – திருமுறை3:3 1965/1343

மேல்


விஞ்சுற (1)

விஞ்சுற மெய்ப்பொருள் மேல் நிலை-தனிலே விஞ்சைகள் பல உள விளக்குக என்றாய் – திருமுறை6:23 3699/3

மேல்


விஞ்சை (1)

விஞ்சை புலவர் புகழ் தணிகை விளக்கே துளக்கு இல் வேலோனே – திருமுறை1:13 205/2

மேல்


விஞ்சைகள் (1)

விஞ்சுற மெய்ப்பொருள் மேல் நிலை-தனிலே விஞ்சைகள் பல உள விளக்குக என்றாய் – திருமுறை6:23 3699/3

மேல்


விஞ்சையர் (2)

மணி உரகர் கருடர் காந்தருவர் விஞ்சையர் சித்தர் மா முனிவர் ஏத்தும் பதம் – திருமுறை3:1 1960/87
சிந்தையானது கலக்கம்கொண்டு வாடல் என் செப்புவாய் வேதன் ஆதி தேவர் முனிவர் கருடர் காந்தருவர் விஞ்சையர் சித்தர்களும் ஏவல் புரிய – திருமுறை4:4 2608/3

மேல்


விஞ்சையரும் (1)

மான் நிமிர்ந்து ஆட ஒளிர் மழு எழுந்து ஆட மகவான் ஆதி தேவர் ஆட மா முனிவர் உரகர் கின்னரர் விஞ்சையரும் ஆட மால் பிரமன் ஆட உண்மை – திருமுறை4:4 2603/2

மேல்


விஞ்சையன் (1)

துரும்பை நாட்டி ஓர் விஞ்சையன் போல தோன்றி நின்று அவர் துரிசு அறுத்திட்டோன் – திருமுறை2:30 891/2

மேல்


விஞ்ஞான (1)

விண் உறு சுடர்க்கு எலாம் சுடர் அளித்து ஒரு பெருவெளிக்குள் வளர்கின்ற சுடரே வித்து ஒன்றும் இன்றியே விளைவு எலாம் தருகின்ற விஞ்ஞான மழை செய் முகிலே – திருமுறை4:1 2572/3

மேல்


விஞ்ஞானகலர் (4)

சகலர் விஞ்ஞானகலர் பிரளயாகலர் இதய சாக்ஷியாகிய பூம்_பதம் – திருமுறை3:1 1960/58
வெவ் வினை தவிர்த்து ஒரு விளக்கு ஏற்றி என்னுளே வீற்றிருந்து அருளும் அரசே மெய்ஞ்ஞான நிலை நின்ற விஞ்ஞானகலர் உளே மேவு நடராச பதியே – திருமுறை6:22 3666/4
விரவி உணர்வு அரிய சிவ துரிய அனுபவமான மெய்ம்மையே சன்மார்க்க மா மெய்ஞ்ஞான நிலை நின்ற விஞ்ஞானகலர் உளே மேவு நடராச பதியே – திருமுறை6:22 3669/4
வேட்டவை அளிக்கின்ற நிதியமே சாகாத வித்தையில் விளைந்த சுகமே மெய்ஞ்ஞான நிலை நின்ற விஞ்ஞானகலர் உளே மேவு நடராச பதியே – திருமுறை6:22 3674/4

மேல்


விஞ்ஞானமாம் (1)

விடம் மடுத்து அணி கொண்ட மணி_கண்டனே விமல விஞ்ஞானமாம் அகண்ட வீடு அளித்து அருள் கருணை_வெற்பனே அற்புத விராட்டு உருவ வேதார்த்தனே – திருமுறை4:1 2575/3

மேல்


விட்ட (12)

விட்ட வேட்கையர்க்கு அங்கையில் கனியை வேத மூலத்தை வித்தக விளைவை – திருமுறை2:23 815/2
வீம்பு உடைய வன் முனிவர் வேள்வி செய்து விட்ட கொடும் – திருமுறை3:2 1962/747
கைவிட்டு உணர்வே கடைப்பிடித்து நெய் விட்ட
தீ போல் கனலும் செருக்கு அறவே செங்கமல – திருமுறை3:3 1965/242,243
கூடு என்கோ இ உடம்பை கோள் வினை நீரோட்டில் விட்ட
ஏடு என்கோ நீர் மேல் எழுத்து என்கோ காடு என்கோ – திருமுறை3:3 1965/983,984
மெய் விட்ட வஞ்சக நெஞ்சால் படும் துயர் வெம் நெருப்பில் – திருமுறை3:6 2240/1
பொய் விட்ட நெஞ்சு உறும் பொன்_பதத்து ஐய இ பொய்யனை நீ – திருமுறை3:6 2240/3
காற்றுக்கு மேல் விட்ட பஞ்சு ஆகி உள்ளம் கறங்க சென்றே – திருமுறை3:6 2270/1
விம்மதம் ஆக்கினும் வெட்டினும் நன்று உன்னை விட்ட அதன் – திருமுறை3:6 2276/3
ஏக்கமும் நோயும் இடையூறும் மற்றை இடரும் விட்ட
நீக்கமும் நின்மல நெஞ்சமும் சாந்த நிறைவும் அருள் – திருமுறை3:6 2306/2,3
மெய் கொடுத்தாய் தவர் விட்ட வெம் மானுக்கு மேவுற ஓர் – திருமுறை3:6 2351/2
விட்ட சிலை என பவத்தில் விழுவேன் அன்றி வேறு எது செய்வேன் இந்த விழலனேனே – திருமுறை4:12 2702/4
கண்ணிடத்தே பிறிதொரு பூ கண்மலர அதிலே கட்டு அவிழ வேறு ஒரு பூ விட்ட எழு பூவும் – திருமுறை6:137 5657/2

மேல்


விட்டகுறை (1)

விட்டகுறை தொட்டகுறை இரண்டும் நிறைந்தனன் நீ விரைந்து வந்தே அருள் சோதி புரிந்து அருளும் தருணம் – திருமுறை6:33 3819/3

மேல்


விட்டது (2)

விட்டது எவ்வழி அவ்வழி அகன்றே வேறும் ஓர் வழி மேவிடப்படுமோ – திருமுறை2:68 1321/3
இ வழி ஏகு என்று இரு வழிக்குள் விட்டது எவ்வழியோ – திருமுறை3:6 2278/2

மேல்


விட்டவர்-தம் (1)

களவை விட்டவர்-தம் கருத்து உளே விளங்கும் காட்சியை கருணை அம் கடலை – திருமுறை6:46 3973/2

மேல்


விட்டவாறு (1)

நெய் விட்டவாறு இந்த வாழ்க்கையின் வாதனை நேரிட்டதால் – திருமுறை3:6 2240/2

மேல்


விட்டற்கு (1)

இட்டம்-அதை விட்டற்கு இசைந்திலையே முட்டு அகற்ற – திருமுறை3:3 1965/828

மேல்


விட்டனை (1)

மறந்து விட்டனை நெஞ்சமே நீ-தான் மதி_இலாய் அது மறந்திலன் எளியேன் – திருமுறை2:50 1125/3

மேல்


விட்டனையோ (1)

செயல் என்னே எந்தாய் எந்தாய் பாவி என விட்டனையோ பல் நாளாக – திருமுறை1:6 94/2

மேல்


விட்டாய் (1)

வெண்மை உடையார் சார்பாக விட்டாய் அந்தோ வினையேனை – திருமுறை2:3 592/3

மேல்


விட்டார் (2)

ஊனம் கலிக்கும் தவர் விட்டார் உலகம் அறியும் கேட்டு அறிந்தே – திருமுறை2:98 1850/3
விட்டார் புகழும் விடையாய் நான் பொய் ஆசைப்பட்டால் – திருமுறை3:4 1980/3

மேல்


விட்டார்க்கே (1)

ஆசை_விட்டார்க்கே அணிமை ஆம் பாதம் – திருமுறை6:68 4336/4

மேல்


விட்டால் (6)

தண்டாத நின் அருட்கு தகுமோ விட்டால் தருமமோ தணிகை வரை தலத்தின் வாழ்வே – திருமுறை1:6 96/3
ஆழ்வேன் என்று அயல் விட்டால் நீதியேயோ அச்சோ இங்கு என் செய்கேன் அண்ணால் அண்ணால் – திருமுறை1:6 100/4
பின்னை ஒரு துணை அறியேன் தனியே விட்டால் பெரும நினக்கு அழகேயோ பேதையாம் என்-தன்னை – திருமுறை1:7 130/3
விரிப்பார் பழிச்சொல் அன்றி எனை விட்டால் வெள்ளை_விடையோனே – திருமுறை2:1 577/2
பொய் விட்டால் அன்றி புரந்து அருளேன் என்று எனை நீ – திருமுறை3:4 2039/3
தாழ் குழலாய் எனை சற்றே தனிக்க விட்டால் ஞானசபை தலைவர் வருகின்ற தருணம் இது நான்-தான் – திருமுறை6:142 5730/1

மேல்


விட்டாலும் (1)

தொட்டாலும் தோஷமுறும் விட்டாலும் கதி இலை மேல் சூழ்வீர் அன்றே – திருமுறை6:135 5611/4

மேல்


விட்டிடவும் (1)

உளம் எனது வசம் நின்றது இல்லை என் தொல்லை வினை ஒல்லை விட்டிடவும் இல்லை உன் பதத்து அன்பு இல்லை என்றனக்கு உற்ற_துணை உனை அன்றி வேறும் இல்லை – திருமுறை1:1 29/1

மேல்


விட்டிடா (4)

மை விட்டிடா விழி மானே வடிவுடை_மாணிக்கமே – திருமுறை2:75 1484/4
மை விட்டிடா மணி_கண்டா நின்றன்னை வழுத்தும் என்னை – திருமுறை3:6 2300/1
நெய் விட்டிடா உண்டி போல் இன்பு_இலான் மெய் நெறி அறியான் – திருமுறை3:6 2300/2
விழுந்துறு தூக்கம் வர அது தடுத்தும் விட்டிடா வன்மையால் தூங்கி – திருமுறை6:13 3441/3

மேல்


விட்டிடான் (2)

பொய் விட்டிடான் வெம் புலை விட்டிடான் மயல் போகம் எலாம் – திருமுறை3:6 2300/3
பொய் விட்டிடான் வெம் புலை விட்டிடான் மயல் போகம் எலாம் – திருமுறை3:6 2300/3

மேல்


விட்டிடில் (1)

என்னை விட்டிடில் நான் என் செய்வேன் ஒதி போல் இருக்கின்ற இ எளியேனே – திருமுறை2:47 1088/4

மேல்


விட்டிடு (1)

அஞ்சு அருந்து என்றால் அமுதின் ஆர்கின்றாய் விட்டிடு என்றால் – திருமுறை3:3 1965/543

மேல்


விட்டிடும் (1)

வேள் வாகனம் என்றாய் வெய்ய நமன் விட்டிடும் தூதாள் – திருமுறை3:3 1965/701

மேல்


விட்டிடுவாயேல் (1)

விடாதவாறு அறிந்தே களித்து இருக்கின்றேன் விடுதியோ விட்டிடுவாயேல்
உடாத வெற்றரை நேர்ந்து உயங்குவேன் ஐயோ உன் அருள் அடைய நான் இங்கே – திருமுறை6:36 3846/2,3

மேல்


விட்டிடுவேன் (1)

ஊணை உறக்கத்தையும் நான் விடுகின்றேன் நீ-தான் உவந்து வராய் எனில் என்றன் உயிரையும் விட்டிடுவேன்
மாணை மணி பொது நடம் செய் வள்ளால் நீ எனது மனம் அறிவாய் இனம் உனக்கு வகுத்து உரைப்பது என்னே – திருமுறை6:32 3801/3,4

மேல்


விட்டிடேல் (2)

வெய்யனேன் என வெறுத்து விட்டிடேல்
மெய்யனே திரு_தணிகை வேலனே – திருமுறை1:10 152/3,4
அடியனேன் பிழைகள் பொறுத்து அருள் போற்றி அயல் எனை விட்டிடேல் போற்றி – திருமுறை4:2 2589/1

மேல்


விட்டிடேன் (1)

காயினும் என்னை கனியினும் நின்னை கனவினும் விட்டிடேன் காணே – திருமுறை2:14 703/4

மேல்


விட்டிலேன் (1)

விட்டிலேன் ஐயோ கைவிடில் சிவனே வேறு நான் யாது செய்வேனே – திருமுறை2:13 702/2

மேல்


விட்டிலையே (2)

வித்து என்று அறிந்தும் அதை விட்டிலையே தொத்து என்று – திருமுறை3:3 1965/790
வீண் மயக்கம் என்று அதனை விட்டிலையே நீள் வலயத்து – திருமுறை3:3 1965/832

மேல்


விட்டீர் (1)

புலை தொழிலே புரிகின்றீர் புண்ணியத்தை கரும் கடலில் போக விட்டீர்
கொலை தொழிலில் கொடியீர் நீர் செத்தாரை சுடுகின்ற கொடுமை நோக்கி – திருமுறை6:135 5613/1,2

மேல்


விட்டு (110)

சேவல் அம் கொடி கொண்ட நினையன்றி வேறு சிறுதேவரை சிந்தைசெய்வோர் செங்கனியை விட்டு வேப்பங்கனியை உண்ணும் ஒரு சிறு கருங்காக்கை நிகர்வார் – திருமுறை1:1 26/1
விண் அறாது வாழ் வேந்தன் ஆதியர் வேண்டி ஏங்கவும் விட்டு என் நெஞ்சக – திருமுறை1:8 131/1
தாயை அப்பனை தமரினை விட்டு உனை சார்ந்தவர்க்கு அருள்கின்றோய் – திருமுறை1:9 150/3
ஆறேனோ நின் அடியன் ஆகேனோ பவ_கடல் விட்டு அகன்றே அப்பால் – திருமுறை1:16 239/3
எட்டிக்கனியாம் இ உலகத்து இடர் விட்டு அகல நின் பதத்தை – திருமுறை1:23 306/3
ஊழும் உற்பவம் ஓர் ஏழும் விட்டு அகல உதவு சீர் அருள் பெரும் குன்றே – திருமுறை1:35 389/4
ஐய இன்னும் நான் எத்தனை நாள் செலும் அல்லல் விட்டு அருள் மேவ – திருமுறை1:39 423/1
ஒல்லையே வஞ்சம் விட்டு உவக்கும் உண்மையே – திருமுறை2:5 617/4
உன்னை நான் கனவினிடத்தும் விட்டு ஒழியேன் உன் திரு_அடி துணை அறிய – திருமுறை2:9 662/3
இடையில் ஒற்றி விட்டு எங்ஙனம் சென்றிரோ – திருமுறை2:15 716/4
சற்றும் விட்டு அகலா ஒற்றியில் உன்னால் தண்டிக்கப்பட்டனன் அன்றே – திருமுறை2:43 1055/4
அல்லல் என்னை விட்டு அகன்றிட ஒற்றி அடுத்து நிற்கவோ அன்றி நல் புலியூர் – திருமுறை2:46 1083/1
உன்னை விட்டு அயலார் உறவுகொண்டு அடையேன் உண்மை என் உள்ளம் நீ அறிவாய் – திருமுறை2:47 1088/3
உண்ட நஞ்சு இன்னும் கண்டம் விட்டு அகலாது உறைந்தது நாள்-தொறும் அடியேன் – திருமுறை2:47 1091/1
பொய்த்த சிந்தை விட்டு உன்றனை போற்றவே – திருமுறை2:48 1107/4
கணத்தில் என்னை விட்டு ஏகுகின்றவன் போல் காட்டுகின்றனன் மீட்டும் வந்து அடுத்து – திருமுறை2:66 1301/1
ஈது செய்தனை என்னை விட்டு உலகில் இடர்கொண்டு ஏங்கு என இயம்பிடில் அடியேன் – திருமுறை2:67 1311/3
என்னென்று ஏழையேன் நாணம் விட்டு உரைப்பேன் இறைவ நின்றனை இறை பொழுதேனும் – திருமுறை2:67 1318/1
நேயர் ஆதியர் நேயம் விட்டு அகல்வார் நின்னை நம்பி என் நெஞ்சு உவக்கின்றேன் – திருமுறை2:69 1334/2
விள்ளற்குள்ளே மனம் என்னை விட்டு அங்கு அவர் முன் சென்றதுவே – திருமுறை2:80 1544/4
நாண எனை விட்டு என் மனம்-தான் நயந்து அங்கு அவர் முன் சென்றதுவே – திருமுறை2:80 1547/4
மேலும் கேட்கும் முன்னம் மனம் விட்டு அங்கு அவர் முன் சென்றதுவே – திருமுறை2:80 1549/4
மென் தார் வாங்க மனம் என்னை விட்டு அங்கு அவர் முன் சென்றதுவே – திருமுறை2:80 1550/4
விட்டு ஒற்றியில் வாழ்வீர் எவன் இ வேளை அருள நின்றது என்றேன் – திருமுறை2:96 1730/1
காய சூர் விட்டு கதி சேர வேட்டவர் சூழ் – திருமுறை3:2 1962/241
உற்றோரையும் உடன் விட்டு ஓடும் காண் சற்றேனும் – திருமுறை3:2 1962/672
புல் என்றால் தேகம் புளகிக்கும் அன்றி விட்டு
நில் என்றால் என் கண்ணில் நீர் அரும்பும் புல்லர் என்ற – திருமுறை3:2 1962/687,688
எ பிறப்பும் விட்டு அகலா என் நெஞ்சே செப்பமுடன் – திருமுறை3:3 1965/4
ஐயம் திரிபோடு அறியாமை விட்டு அகற்றி – திருமுறை3:3 1965/79
சார்வினை விட்டு ஓங்கும் தகையினராய் பார் வினையில் – திருமுறை3:3 1965/82
விட்டு அகன்ற யோக வினோதன் எவன் மட்டு அகன்ற – திருமுறை3:3 1965/118
பொய் விட்டு மெய் நெறியை போற்றி தற்போதத்தை – திருமுறை3:3 1965/241
வாங்காது நாமே மறந்தாலும் நம்மை விட்டு
நீங்காத நம்முடைய நேசன் காண் தீங்காக – திருமுறை3:3 1965/387,388
ஈங்கு உறினும் வான் ஆதி யாங்கு உறினும் விட்டு அகலாது – திருமுறை3:3 1965/413
கொல்லன் குறிப்பை விட்டு கோணாதே அல்லல் எலாம் – திருமுறை3:3 1965/560
ஆட்டுகின்றோன் சொல் வழி விட்டு ஆடாதே நீட்டு உலகர் – திருமுறை3:3 1965/562
ஏறுகின்றோன் சொல் வழி விட்டு ஏறாதே சீறுகின்ற – திருமுறை3:3 1965/570
சார்பில் ஒன்று விட்டு ஒழிந்தால் சால மகிழ்கிற்பேன் நான் – திருமுறை3:3 1965/1117
ஏற்ற அடி_நாள் உறவாம் என்னை விட்டு தாமதமாம் – திருமுறை3:3 1965/1199
விட்டு ஒழித்து நான் மொழியும் மெய் சுகத்தை நண்ணுதி நீ – திருமுறை3:3 1965/1225
பூவை விட்டு புல் எடுப்பார் போல் உன் திரு_பாத – திருமுறை3:4 2004/1
தேவை விட்டு வெம் பிறவி தேவர்களை கோவையிட்டு – திருமுறை3:4 2004/2
விட்டு அகன்று கரும மல போதம் யாவும் விடுத்து ஒழித்து சகச மல வீக்கம் நீக்கி – திருமுறை3:5 2126/3
ஆவினை விட்டு எருது கறந்திடுவான் செல்லும் அறிவு_இலிக்கும் அறிவு_இலியேன் ஆன வாறே – திருமுறை3:5 2156/4
இருள் உடைய பவ கடல் விட்டு ஏறேன் என்னை ஏற்றுவதற்கு எண்ணுக என் இன்ப தேவே – திருமுறை3:5 2170/4
வைக்குமேல் இடர் எல்லாம் எனை விட்டு அப்பால் நடக்க – திருமுறை3:6 2213/2
தான் மாறினும் விட்டு நான் மாறிடேன் பெற்ற தாய்க்கு முலை – திருமுறை3:6 2262/3
நெய் கண்ட ஊண் விட்டு நீர் கண்ட கூழுக்கு என் நேடுவதே – திருமுறை3:6 2264/4
வருமோ அதன்-பால் பெண்களை விட்டு பார்க்கினுமே – திருமுறை3:6 2332/4
கொண்டதே சாதகம் வெறுத்து மட மாதர்-தம் கொங்கையும் வெறுத்து கையில் கொண்ட தீம் கனியை விட்டு அந்தரத்து ஒரு பழம் கொள்ளுவீர் என்பர் அந்த – திருமுறை3:8 2419/3
இருள் பெரும் கடல் விட்டு ஏற நின் கோயிற்கு எளியனேன் வர வரம் அருளே – திருமுறை3:16 2497/4
எடுத்து எனை துன்பம் விட்டு ஏறவைத்தானை இன்றை இரவில் எதிர்ந்துகொள்வேனே – திருமுறை4:5 2612/4
வீட்டுக்கு ஆசைப்படுவாரை வீட்டை விட்டு துரத்தியே – திருமுறை4:33 2984/3
தெருள் உடைய கண்களும் விட்டு அகலாதே இன்னும் தெரிகின்றதாயினும் என் சிந்தை உருகிலதே – திருமுறை5:5 3180/3
இன்பு உடைய கண்களும் விட்டு அகலாதே இன்னும் விளங்குகின்றதாயினும் என் வெய்ய மனம் உருகா – திருமுறை5:5 3181/3
நீள் உடைய கண்களும் விட்டு அகலாதே இன்னும் நிகழ்கின்றதாயினும் என் நெஞ்சம் உருகிலதே – திருமுறை5:5 3182/3
சீர் உடைய கண்களும் விட்டு அகலாதே இன்னும் தெரிகின்றதாயினும் என் சிந்தை உருகிலதே – திருமுறை5:5 3183/3
கற்பு உடைய கண்களும் விட்டு அகலாதே இன்னும் காண்கின்றது என்னினும் என் கல்_மனமோ உருகா – திருமுறை5:5 3184/3
காண் தகைய கண்களும் விட்டு அகலாதே இன்னும் காண்கின்றதாயினும் என் கருத்து உருக காணேன் – திருமுறை5:5 3185/3
உரவு மலர் கண்களும் விட்டு அகலாதே இன்னும் ஒளிர்கின்றதாயினும் என் உள்ளம் உருகிலதே – திருமுறை5:5 3186/3
கையாது கண்களும் விட்டு அகலாதே இன்னும் காண்கின்றதாயினும் என் கருத்து உருக காணேன் – திருமுறை5:5 3187/3
துப்பாய கண்களும் விட்டு அகலாதே இன்னும் தோன்றுகின்றதாயினும் இ துட்ட நெஞ்சம் உருகா – திருமுறை5:5 3188/3
மை மாழை விழிகளும் விட்டு அகலாதே இன்னும் வதிகின்றதாயினும் என் வஞ்ச நெஞ்சம் உருகா – திருமுறை5:5 3189/3
பொறை அளவோ நன்மை எலாம் போக்கில் விட்டு தீமை புரிகின்றேன் எரிகின்ற புது நெருப்பில் கொடியேன் – திருமுறை6:4 3301/2
சாதி மதம் சமயம் எனும் சங்கடம் விட்டு அறியேன் சாத்திர சேறு ஆடுகின்ற சஞ்சலம் விட்டு அறியேன் – திருமுறை6:6 3319/1
சாதி மதம் சமயம் எனும் சங்கடம் விட்டு அறியேன் சாத்திர சேறு ஆடுகின்ற சஞ்சலம் விட்டு அறியேன் – திருமுறை6:6 3319/1
கண்ணில் நீர் விட கண்டு ஐயவோ நானும் கண்ணில் நீர் விட்டு உளம் கவன்றேன் – திருமுறை6:13 3466/2
மெய் தலத்து அகத்தும் புறத்தும் விட்டு அகலா மெய்யன் நீ அல்லையோ எனது – திருமுறை6:13 3480/2
பிறந்திடேன் இறவேன் நின்னை விட்டு அகலேன் பிள்ளை நான் வாடுதல் அழகோ – திருமுறை6:13 3495/4
எந்தை நின் உள்ளம் வெறுப்ப நின் பணி விட்டு இ உலகியலில் அவ்வாறு – திருமுறை6:13 3511/3
ஓட்டிலே எனினும் ஆசை விட்டு அறியேன் உலுத்தனேன் ஒரு சிறு துரும்பும் – திருமுறை6:15 3568/2
பொய் விட்டு அகலா புலை கொடியேன் பொருட்டா இரவில் போந்து ஒரு நின் – திருமுறை6:19 3628/1
கை விட்டு அகலா பெரும் பொருள் என் கையில் கொடுத்தே களிப்பித்தாய் – திருமுறை6:19 3628/2
மை விட்டு அகலா விழி இன்பவல்லி மகிழும் மணவாளா – திருமுறை6:19 3628/3
மெய் விட்டு அகலா மனத்தவர்க்கு வியப்பாம் உனது மெய் அருளே – திருமுறை6:19 3628/4
ஊழ் விடாமையில் அரை_கணம் எனினும் உன்னை விட்டு அயல் ஒன்றும் உற்று அறியேன் – திருமுறை6:29 3772/3
என் போலே இரக்கம் விட்டு பிடித்தவர்கள் இலையே என் பிடிக்குள் இசைந்தது போல் இசைந்தது இலை பிறர்க்கே – திருமுறை6:30 3785/3
தொடுத்து ஒன்று சொல்கிலேன் சொப்பனத்தேனும் தூய நும் திரு_அருள் நேயம் விட்டு அறியேன் – திருமுறை6:31 3793/2
எல்லியும் இரவும் என்னை விட்டு அகலா இறைவனை கண்டுகொண்டேனே – திருமுறை6:46 3958/4
பற்றிய பற்று அனைத்தினையும் பற்று அற விட்டு அறிவாம் பான்மை ஒன்றே வடிவு ஆகி பழுத்த பெரியவரும் – திருமுறை6:47 3992/1
வேட்டாசை பற்று அனைத்தும் விட்டு உலகம் போற்ற வித்தகராய் விளங்குகின்ற முத்தர்கட்கும் தன்னை – திருமுறை6:49 4012/3
நின்னை விட்டு என்னோடே நிலைப்பாயோ தோழி நிலையாமல் என்னையும் அலைப்பாயோ தோழி – திருமுறை6:65 4284/2
ஒட்டு மற்று இல்லை நான் விட்டு பிரிகலேன் – திருமுறை6:70 4442/1
என்னை விட்டு இனி இவர் எப்படி போவார் ஓடு இந்த கதவை மூடு இரட்டை தாள்கோலை போடு – திருமுறை6:75 4500/2
எம்மையும் என்னை விட்டு இறையும் பிரியாது – திருமுறை6:81 4615/111
நீ கேள் மறக்கினும் நின்னை யாம் விட்டு
போகேம் என எனை பொருந்திய பொன்னே – திருமுறை6:81 4615/1357,1358
விடரே எனினும் விடுவர் எந்தாய் நினை விட்டு அயல் ஒன்று – திருமுறை6:89 4690/2
நாணை விட்டு உரைக்கின்றவாறு இது கண்டீர் நாயகரே உமை நான் விட_மாட்டேன் – திருமுறை6:92 4717/2
பயத்தை விட்டு ஒழித்தேன் எனக்கு இது போதும் பண்ணிய தவம் பலித்ததுவே – திருமுறை6:93 4731/4
கட்டமும் கழன்றேன் கவலை விட்டு ஒழித்தேன் கலக்கமும் தீர்ந்தனன் பிறவி – திருமுறை6:93 4736/1
படிப்பு அடக்கி கேள்வி எலாம் பற்று அற விட்டு அடக்கி பார்த்திடலும் அடக்கி உறும் பரிசம் எலாம் அடக்கி – திருமுறை6:96 4764/1
தடிப்புறும் ஊண் சுவை அடக்கி கந்தம் எலாம் அடக்கி சாதி மதம் சமயம் எனும் சழக்கையும் விட்டு அடக்கி – திருமுறை6:96 4764/2
ஈனமுற நின் தலை மேல் ஏற்றெடுத்துக்கொண்டு உன் ஏவல் புரி பெண்களொடே இவ்விடம் விட்டு ஏகி – திருமுறை6:102 4842/2
துள்ளலை விட்டு தொடங்கினேன் மன்று ஆடும் – திருமுறை6:110 4948/1
வஞ்ச வினைகள் எனை விட்டு ஓடி தலை வணக்குதே – திருமுறை6:112 4996/2
பொய் விட்டு அகன்றேன் என்று ஊதூது சங்கே – திருமுறை6:122 5284/1
அப்பனை ஆழி கடத்தி கரை விட்டு அளித்த சடை_அப்பனை – திருமுறை6:125 5372/3
இந்த நாள் கவலை இடர் பயம் எல்லாம் என்னை விட்டு ஒழிந்திட புரிந்தாய் – திருமுறை6:125 5419/3
தூக்கமும் துயரும் அச்சமும் இடரும் தொலைந்தன தொலைந்தன எனை விட்டு
ஏக்கமும் வினையும் மாயையும் இருளும் இரிந்தன ஒழிந்தன முழுதும் – திருமுறை6:125 5455/1,2
இருளே தொலைந்தது இடர் அனைத்தும் எனை விட்டு அகன்றே ஒழிந்தனவால் – திருமுறை6:128 5479/2
தூக்கம் எலாம் நீக்கி துணிந்து உளத்தே ஏக்கம் விட்டு
சன்மார்க்க சங்கத்தை சார்ந்திடு-மின் சத்தியம் நீர் – திருமுறை6:129 5528/2,3
விட்டு கருது-மினோ இ தருணம் – திருமுறை6:129 5530/3
ஏழ்_உலகு அவத்தை விட்டு ஏறினன் மேல் நிலை – திருமுறை6:130 5542/1
கண்ணாக காக்கின்ற கருத்தனை நினைந்தே கண்ணார நீர் விட்டு கருத அறியீரே – திருமுறை6:132 5565/3
காடு வெட்டி நிலம் திருத்தி காட்டு எருவும் போட்டு கரும்பை விட்டு கடு விரைத்து களிக்கின்ற உலகீர் – திருமுறை6:133 5567/1
கூடு விட்டு போயின பின் எது புரிவீர் எங்கே குடியிருப்பீர் ஐயோ நீர் குறித்து அறியீர் இங்கே – திருமுறை6:133 5567/2
பற்றிய பற்று அனைத்தினையும் பற்று அற விட்டு அருள் அம்பல பற்றே பற்று-மினோ எற்றும் இறவீரே – திருமுறை6:134 5599/4
தடித்த செழும் பால் பெய்து கோல்_தேன் விட்டு அதனை தனித்த பரா அமுதத்தில் தான் கலந்து உண்டால் போல் – திருமுறை6:137 5630/2
தடித்த செழும் பால் பெய்து கோல்_தேன் விட்டு அதனை தனித்த பர அமுதத்தில் தான் கலந்து உண்டால் போல் – திருமுறை6:142 5752/2
ஈற்று அறியேன் இருந்திருந்து இங்கு அதிசயிப்பது என் நீ என்கின்றாய் நீ எனை விட்டு ஏகு-தொறும் நான்-தான் – திருமுறை6:142 5767/1

மேல்


விட்டுவிட்டு (2)

மேல் எலாம் கட்டவை விட்டுவிட்டு இயங்கிட – திருமுறை6:81 4615/1450
வேற்று உரைத்து வினை பெருக்கி மெலிகின்ற உலகீர் வீண் உலக கொடு வழக்கை விட்டுவிட்டு வம்-மின் – திருமுறை6:133 5568/3

மேல்


விட்டுவிட்டேன் (1)

வேற்று முகம் பாரேன் என்னோடு ஆட வாரீர் வெட்கம் எல்லாம் விட்டுவிட்டேன் ஆட வாரீர் – திருமுறை6:71 4461/1

மேல்


விட்டுவிடேன் (1)

விட்டுவிடேன் என்றனை கைவிட்டுவிடேல் துட்டன் என – திருமுறை3:2 1962/828

மேல்


விட்டுளோர் (1)

வெம் சக போரினை விட்டுளோர் புகழ் – திருமுறை1:24 311/3

மேல்


விட்டே (3)

வண்மை உற்ற நியதியின் பின் என்னை விட்டே மறைந்தனையே பரமே நின் வண்மை என்னே – திருமுறை3:5 2165/4
துப்பாலே விளங்கிய சுத்த சன்மார்க்க சோதி என்று ஓதிய வீதியை விட்டே
அப்பாலே போகாமல் ஆடேடி பந்து அருள்_பெரும்_சோதி கண்டு ஆடேடி பந்து – திருமுறை6:111 4956/3,4
அஞ்சி எனை விட்டே அகன்றனவால் எஞ்சல் இலா – திருமுறை6:129 5496/2

மேல்


விட்டேன் (3)

நச்சுகின்றேன் நிச்சல் இங்கே ஆட வாரீர் நாணம் அச்சம் விட்டேன் என்னோடு ஆட வாரீர் – திருமுறை6:71 4468/1
சாதி சமய சழக்கை விட்டேன் அருள் – திருமுறை6:110 4949/1
வெம் கேத மரணத்தை விடுவித்து விட்டேன் விச்சை எலாம் கற்று என் இச்சையின் வண்ணம் – திருமுறை6:111 4957/1

மேல்


விட்டேனே (2)

இனி துயர் பட_மாட்டேன் விட்டேனே
என் குரு மேல் ஆணையிட்டேனே – திருமுறை6:113 5102/1,2
இனி பாடு பட_மாட்டேன் விட்டேனே
என் அப்பன் மேல் ஆணை இட்டேனே – திருமுறை6:113 5103/1,2

மேல்


விட்டோர் (1)

மை சினத்தை விட்டோர் மனத்தில் சுவை கொடுத்து – திருமுறை3:2 1962/371

மேல்


விட (27)

விழலுற்ற வாழ்க்கையை விரும்பினேன் ஐய இ வெய்ய உடல் பொய் என்கிலேன் வெளி மயக்கோ மாய விட மயக்கோ எனது விதி மயக்கோ அறிகிலேன் – திருமுறை1:1 20/2
விட வாய் உமிழும் பட நாகம் வேண்டில் காண்டி என்றே என் – திருமுறை2:98 1885/3
வெறிகொண்டதேனும் விட துணியார் இ வியன் நிலத்தே – திருமுறை3:6 2206/4
பிணி கொண்ட வாய் விட பிச்சு உண்ட வாய் வரும் பேச்சு அற்ற வாய் – திருமுறை3:6 2313/2
விட நாக பூண் அணி மேலோய் என் நெஞ்சம் விரிதல்விட்டு என் – திருமுறை3:6 2341/1
விட களம் உடைய வித்தக பெருமான் மிக மகிழ்ந்திட அருள் பேறே – திருமுறை3:23 2539/3
இன்று விட துணிந்தாய் போலும் அந்தோ தகுமோ நின் பெரும் கருணை தகவுக்கு எந்தாய் – திருமுறை4:12 2698/2
துட்டன் என விட துணிதியாயில் அந்தோ சூறையுறு துரும்பு எனவும் சுழன்று வானில் – திருமுறை4:12 2702/3
தப்பாடுவேன் எனினும் என்னை விட துணியேல் தனி மன்றுள் நடம் புரியும் தாள்_மலர் எந்தாயே – திருமுறை5:1 3033/4
எண் ஓங்கு சிறியவனேன் என்னினும் நின் அடியேன் என்னை விட துணியேல் நின் இன் அருள்தந்து அருளே – திருமுறை5:1 3034/4
கண்ணில் நீர் விட கண்டு ஐயவோ நானும் கண்ணில் நீர் விட்டு உளம் கவன்றேன் – திருமுறை6:13 3466/2
இன்மையுற்றவருக்கு உதவிலேன் பொருளை எனை விட கொடியருக்கு ஈந்தேன் – திருமுறை6:15 3572/3
மெய் கொடுக்க வேண்டும் உமை விட_மாட்டேன் கண்டீர் மேல் ஏறினேன் இனி கீழ் விழைந்து இறங்கேன் என்றும் – திருமுறை6:30 3784/3
முன் போலே ஏமாந்து விட_மாட்டேன் கண்டீர் முனிவு அறியீர் இனி ஒளிக்க முடியாது நுமக்கே – திருமுறை6:30 3785/2
வெருவிடத்து என் உயிர்_பிடி காண் உயிர் அகன்றால் அன்றி விட_மாட்டேன் விட_மாட்டேன் விட_மாட்டேன் நானே – திருமுறை6:32 3808/4
வெருவிடத்து என் உயிர்_பிடி காண் உயிர் அகன்றால் அன்றி விட_மாட்டேன் விட_மாட்டேன் விட_மாட்டேன் நானே – திருமுறை6:32 3808/4
வெருவிடத்து என் உயிர்_பிடி காண் உயிர் அகன்றால் அன்றி விட_மாட்டேன் விட_மாட்டேன் விட_மாட்டேன் நானே – திருமுறை6:32 3808/4
நாணை விட்டு உரைக்கின்றவாறு இது கண்டீர் நாயகரே உமை நான் விட_மாட்டேன் – திருமுறை6:92 4717/2
விட_மாட்டேன் ஏமாந்துவிட_மாட்டேன் கண்டீர் மெய்ம்மை இது நும் ஆணை விளம்பினன் நும் அடியேன் – திருமுறை6:95 4747/2
விட உளே நின்று விளங்கு – திருமுறை6:101 4830/4
உன் ஆணை உன்னை விட உற்ற_துணை வேறு இலை என் உடையாய் அந்தோ – திருமுறை6:125 5340/1
உன்னை விட_மாட்டேன் நான் உன் ஆணை எம் பெருமான் – திருமுறை6:125 5394/1
என்னை விட மாட்டாய் இருவருமாய் மன்னி என்றும் – திருமுறை6:125 5394/2
என்னை விட மாட்டாய் நான் உன்னை விட_மாட்டேன் இருவரும் ஒன்று ஆகி இங்கே இருக்கின்றோம் இது-தான் – திருமுறை6:125 5448/3
என்னை விட மாட்டாய் நான் உன்னை விட_மாட்டேன் இருவரும் ஒன்று ஆகி இங்கே இருக்கின்றோம் இது-தான் – திருமுறை6:125 5448/3
விச்சை நடம் கண்டேன் நான் நடம் கண்டால் பேயும் விட துணியாது என்பர்கள் என் விளைவு உரைப்பது என்னே – திருமுறை6:142 5717/4
ஏழ் கடலில் பெரிது அன்றோ நான் அடைந்த சுகம் இங்கு இதை விட நான் செய் பணி வேறு எ பணி நீ இயம்பே – திருமுறை6:142 5730/4

மேல்


விட_மாட்டேன் (9)

மெய் கொடுக்க வேண்டும் உமை விட_மாட்டேன் கண்டீர் மேல் ஏறினேன் இனி கீழ் விழைந்து இறங்கேன் என்றும் – திருமுறை6:30 3784/3
முன் போலே ஏமாந்து விட_மாட்டேன் கண்டீர் முனிவு அறியீர் இனி ஒளிக்க முடியாது நுமக்கே – திருமுறை6:30 3785/2
வெருவிடத்து என் உயிர்_பிடி காண் உயிர் அகன்றால் அன்றி விட_மாட்டேன் விட_மாட்டேன் விட_மாட்டேன் நானே – திருமுறை6:32 3808/4
வெருவிடத்து என் உயிர்_பிடி காண் உயிர் அகன்றால் அன்றி விட_மாட்டேன் விட_மாட்டேன் விட_மாட்டேன் நானே – திருமுறை6:32 3808/4
வெருவிடத்து என் உயிர்_பிடி காண் உயிர் அகன்றால் அன்றி விட_மாட்டேன் விட_மாட்டேன் விட_மாட்டேன் நானே – திருமுறை6:32 3808/4
நாணை விட்டு உரைக்கின்றவாறு இது கண்டீர் நாயகரே உமை நான் விட_மாட்டேன்
கோணை என் உடல் பொருள் ஆவியும் நுமக்கே கொடுத்தனன் இனி என் மேல் குறை சொல்ல வேண்டாம் – திருமுறை6:92 4717/2,3
விட_மாட்டேன் ஏமாந்துவிட_மாட்டேன் கண்டீர் மெய்ம்மை இது நும் ஆணை விளம்பினன் நும் அடியேன் – திருமுறை6:95 4747/2
உன்னை விட_மாட்டேன் நான் உன் ஆணை எம் பெருமான் – திருமுறை6:125 5394/1
என்னை விட மாட்டாய் நான் உன்னை விட_மாட்டேன் இருவரும் ஒன்று ஆகி இங்கே இருக்கின்றோம் இது-தான் – திருமுறை6:125 5448/3

மேல்


விடங்க (3)

சே வாய் விடங்க பெருமானார் திருமால் அறியா சேவடியார் – திருமுறை2:85 1601/2
விடையார் விடங்க பெருமானார் வெள்ள சடையார் வெண்_நகையால் – திருமுறை2:92 1686/1
விச்சை பெருமான் எனும் ஒற்றி விடங்க பெருமான் நீர் முன்னம் – திருமுறை2:98 1881/1

மேல்


விடங்கர் (3)

வட்ட மதி போல் அழகு ஒழுகும் வதன விடங்கர் ஒற்றி-தனில் – திருமுறை2:78 1509/1
ஆன் கொள் விடங்கர் சுடலை எரி அடலை விழைந்தார் என்றாலும் – திருமுறை2:93 1704/2
ஆன் தோய் விடங்கர் என்னடி அ ஐயர் மொழிந்த அருள்_மொழியே – திருமுறை2:96 1738/4

மேல்


விடங்கன் (1)

மின் இணை சடில விடங்கன் என்கின்றாள் விடை கொடி விமலன் என்கின்றாள் – திருமுறை4:36 3000/1

மேல்


விடச்செய்தான் (1)

பொய் விடச்செய்தான் என்று ஊதூது சங்கே – திருமுறை6:122 5269/3

மேல்


விடத்தார் (1)

கழுத்து ஆர் விடத்தார் தமது அழகை கண்டு கனிந்து பெரும் காமம் – திருமுறை2:82 1569/3

மேல்


விடத்தில் (1)

வீக்கிய வேறு கொடும் சகுனம்செய் வீக்களால் மயங்கினேன் விடத்தில்
ஊக்கிய பாம்பை கண்ட போது உள்ளம் ஒடுங்கினேன் நடுங்கினேன் எந்தாய் – திருமுறை6:13 3433/3,4

மேல்


விடத்தினும் (1)

விண்டனன் என்னை கைவிடில் சிவனே விடத்தினும் கொடியன் நான் அன்றோ – திருமுறை2:47 1091/3

மேல்


விடத்தை (10)

கஞ்சன் மால் முதலோர் உயிர்பெற விடத்தை களத்து இருத்திய அருள்_கடலே – திருமுறை2:13 698/3
சேண் நாகம் வாங்கும் சிவனே கடல் விடத்தை
ஊணாக உள் உவந்த ஒற்றி அப்பா மால் அயனும் – திருமுறை2:36 956/2,3
வேலை விடத்தை மிடற்று அணிந்த வெண் நீற்று அழகர் விண்ணளவும் – திருமுறை2:78 1510/1
காண இனியார் என் இரண்டு கண்கள்_அனையார் கடல் விடத்தை
ஊணின் நுகர்ந்தார் உயர்ந்தார் நல் ஒற்றி தியாக_பெருமானார் – திருமுறை2:80 1547/1,2
உளத்தே இருந்தார் திருவொற்றியூரில் இருந்தார் உவர் விடத்தை
களத்தே வதிந்தார் அவர் என்றன் கண்ணுள் வதிந்தார் கடல் அமுதாம் – திருமுறை2:82 1572/1,2
வேலை விடத்தை மிடற்று அணிந்தார் வீட்டு நெறியாம் அரசியல் செங்கோலை – திருமுறை2:85 1597/3
வண்டு ஆர் கொன்றை வளர் சடையார் மதிக்க எழுந்த வல் விடத்தை
உண்டார் ஒற்றியூர் அமர்ந்தார் உடையார் என்-பால் உற்றிலரே – திருமுறை2:86 1624/1,2
வண்டு புரியும் கொன்றை மலர் மாலை அழகர் வல் விடத்தை
உண்டு புரியும் கருணையினார் ஒற்றியூரர் ஒண் பதத்தை – திருமுறை2:88 1648/2,3
தெவ்வின் மடவாரை திளைக்கின்றாய் தீ விடத்தை
வவ்வுகினும் அங்கு ஓர் மதி உண்டே செவ் இதழ்_நீர் – திருமுறை3:3 1965/739,740
மின்னை போல் இடை மெல்லியலார் என்றே விடத்தை போல் வரும் வெம் மன பேய்களை – திருமுறை4:15 2739/1

மேல்


விடம் (38)

விடம் ஆகி ஒரு கபட நடம் ஆகி யாற்றிடை விரைந்து செலும் வெள்ளம் ஆகி வேலை அலை ஆகி ஆங்கார வலை ஆகி முதிர்வேனில் உறு மேகம் ஆகி – திருமுறை1:1 16/2
அலைக்கும் கொடிய விடம் நீ என்று அறிந்தேன் முன்னர் அறிந்திலனே – திருமுறை1:17 247/4
கண் ஆர் நுதலார் விடம் ஆர் களனார் கரம் ஆர் மழுவார் களைகண்ணார் – திருமுறை1:37 406/1
அன்பிற்கு இரங்கி விடம்_உண்டோன் அருமை மகனே ஆர்_அமுதே அகிலம் படைத்தோன் காத்தோன் நின்று அழித்தோன் ஏத்த அளித்தோனே – திருமுறை1:44 476/2
தார் வேய்ந்து விடம் கலந்த களம் காட்டி நுதலிடை ஓர் தழல்_கண் காட்டி – திருமுறை1:52 557/2
பை விடம் உடைய வெம் பாம்பும் ஏற்ற நீ – திருமுறை2:5 611/3
பெய் விடம் அனைய என் பிழை பொறுக்கவே – திருமுறை2:5 611/4
கருமையில் பொலியும் விடம் நிகர் துன்ப_களை களைந்து எனை விளைத்து அருளே – திருமுறை2:6 627/4
வேலை கொண்ட விடம் உண்ட கண்டனே – திருமுறை2:8 645/1
வேர்த்து நிற்கின்றேன் கண்டிலை-கொல்லோ விடம் உண்ட கண்டன் நீ அன்றோ – திருமுறை2:14 708/2
விடம் கலந்து அருள் மிடறு_உடையவனே வேதன் மால் புகழ் விடை_உடையவனே – திருமுறை2:18 766/1
விடம் கொள் கண்ணினார் அடி விழுந்து ஐயோ வெட்கினாய் இந்த விதி உனக்கு ஏனோ – திருமுறை2:20 788/1
விரும்பேன் அடியார் அடி_தொண்டில் மேவேன் பொல்லா விடம் அனைய – திருமுறை2:34 932/2
மாண் கொள் அம்பல மாணிக்கமே விடம்
ஊண் கொள் கண்டத்து எம் ஒற்றி அப்பா உன்றன் – திருமுறை2:48 1103/1,2
தொண்டர்க்கு அருளும் துணையே இணை_இல் விடம்
உண்டு அச்சுதற்கு அருளும் ஒற்றியூர் உத்தமனே – திருமுறை2:54 1164/1,2
ஓல வெவ் விடம் வரில் அதை நீயே உண்க என்றாலும் நும் உரைப்படி உண்கேன் – திருமுறை2:56 1190/2
விண்டவனே கடல் வேம்படி பொங்கும் விடம் அனைத்தும் – திருமுறை2:58 1212/2
பூணா அணி பூண் புயம்_உடையார் பொன்_அம்பலத்தார் பொங்கு விடம்
ஊணா உவந்தார் திருவொற்றியூர் வாழ்வு_உடையார் உண்மை சொலி – திருமுறை2:88 1645/1,2
விண் பார் புகழும் திருவொற்றி மேவும் புனிதர் விடம் தரினும் – திருமுறை2:92 1693/1
என்றும் இறவார் மிடற்றில் விடம் இருக்க அமைத்தார் என்றாலும் – திருமுறை2:93 1700/1
வில்லை மலையாய் கை கொண்டார் விடம் சூழ் கண்டர் விரி பொழில் சூழ் – திருமுறை2:94 1713/1
ஓம்பாது உரைக்கில் பார்த்திடின் உள் உன்னில் விடம் ஏற்று உன் இடை கீழ் – திருமுறை2:98 1883/2
விடம் சேர் களத்தீர் நும் மொழி-தான் வியப்பாம் என்றேன் நயப்பால் நின் – திருமுறை2:98 1896/3
விண் மருவினோனை விடம் நீக்க நல் அருள்செய் – திருமுறை3:2 1962/289
வன் நேர் விடம் காணின் வன் பெயரின் முன்பு ஒரு கீற்று – திருமுறை3:3 1965/581
விடம் மிலை ஏர் மணி_கண்டா நின் சைவ விரதம் செய்ய – திருமுறை3:6 2175/1
விடம் கொண்ட கண்டத்து அருள்_குன்றமே இம வெற்பு_உடையாள் – திருமுறை3:6 2211/3
விடம் பாச்சிய இருப்பு ஊசிகள் பாய்ச்சினும் மெத்தென்னும் இ – திருமுறை3:6 2352/2
நீல் விடம் உண்ட மிடற்றாய் வயித்தியநாத நின்-பால் – திருமுறை3:7 2417/3
விடம் மடுத்து அணி கொண்ட மணி_கண்டனே விமல விஞ்ஞானமாம் அகண்ட வீடு அளித்து அருள் கருணை_வெற்பனே அற்புத விராட்டு உருவ வேதார்த்தனே – திருமுறை4:1 2575/3
வேம்புக்கும் தண்ணிய நீர் விடுகின்றனர் வெவ் விடம் சேர் – திருமுறை4:15 2747/1
மின்னை நிகரும் சடை_முடியீர் விடம் கொள் மிடற்றீர் வினை தவிர்ப்பீர் – திருமுறை4:15 2750/3
நிறை அளவோ முறை அளவோ நிலை அளவும் தவிர்ந்த நெடும் சால நெஞ்சகத்தேன் நீல விடம் போல்வேன் – திருமுறை6:4 3301/3
பூப்பினும் பல கால் மடந்தையர்-தமை போய் புணர்ந்த வெம் புலையனேன் விடம் சார் – திருமுறை6:8 3344/1
வேறு பல் விடம் செய் உயிர்களை கண்டு வெருவினேன் வெய்ய நாய் குழுவின் – திருமுறை6:13 3434/1
புடம் படா தரமும் விடம் படா திறமும் – திருமுறை6:81 4615/1347
தொழும் தேவ மடந்தையர்க்கு மங்கலநாண் கழுத்தில் தோன்ற விடம் கழுத்தின் உளே தோன்ற நின்ற சுடரே – திருமுறை6:125 5362/2
இடம் பெற்ற உயிர் எலாம் விடம் அற்று வாழ்ந்தன – திருமுறை6:130 5538/1

மேல்


விடம்-அதனை (1)

கடையில் தரித்த விடம்-அதனை களத்தில் தரித்தார் கரி தோலை – திருமுறை2:82 1571/3

மேல்


விடம்_உண்டோன் (1)

அன்பிற்கு இரங்கி விடம்_உண்டோன் அருமை மகனே ஆர்_அமுதே அகிலம் படைத்தோன் காத்தோன் நின்று அழித்தோன் ஏத்த அளித்தோனே – திருமுறை1:44 476/2

மேல்


விடமாம் (1)

வாள் நரை விடை ஊர் வரதனை ஒற்றி வாணனை மலி கடல் விடமாம்
ஊணனை அடியேம் உளத்தனை எல்லாம் உடையனை உள்கி நின்று ஏத்தா – திருமுறை2:31 898/1,2

மேல்


விடமும் (3)

உண்ணா கொடு விடமும் உண்டனையே எண்ணாமல் – திருமுறை3:2 1962/744
கைக்கின்ற காயும் இனிப்பு ஆம் விடமும் கன அமுது ஆம் – திருமுறை3:6 2183/1
கல்லையும் உருக்கலாம் நார் உரித்திடலாம் கனிந்த கனியா செய்யலாம் கடு விடமும் உண்ணலாம் அமுது ஆக்கலாம் கொடும் கரடி புலி சிங்கம் முதலா – திருமுறை3:8 2421/1

மேல்


விடமே (1)

எற்ற விடமே என்கின்றார் இது-தான் சேடி என்னேடீ – திருமுறை2:98 1908/4

மேல்


விடய (19)

விளைத்தனன் பவ நோய்க்கு ஏதுவாம் விடய விருப்பினை நெருப்பு உறழ் துன்பின் – திருமுறை2:6 628/1
மண் முகத்தில் பல் விடய வாதனையால் மனனே நீ வருந்தி அந்தோ – திருமுறை2:26 855/1
கனிய அ கொடியார்க்கு ஏவல்செய்து உழன்றேன் கடையனேன் விடய வாழ்வு உடையேன் – திருமுறை2:35 948/2
வெவ் வினை தீர்த்து அருள்கின்ற ராம நாம வியன் சுடரே இ உலக விடய காட்டில் – திருமுறை2:101 1942/2
மண் மயக்கம்பெறும் விடய காட்டில் அந்தோ மதி_இலேன் மாழாந்து மயங்க நீ-தான் – திருமுறை3:5 2165/3
மேலுக்கு நெஞ்சை உள் காப்பது போல் நின்று வெவ் விடய
மாலுக்கு வாங்கி வழங்கவும் தான் சம்மதித்தது காண் – திருமுறை3:6 2338/2,3
பற்றுவது பந்தம் அ பற்று அறுதல் வீடு இஃது பரம வேதார்த்தம் எனவே பண்பு_உளோர் நண்பினொடு பகருவது கேட்டும் என் பாவி மனம் விடய நடையே – திருமுறை4:1 2577/1
ஒளியின் ஒளியே நாத வெளியின் வெளியே விடய உருவின் உருவே உருவினாம் உயிரின் உயிரே உயர் கொள் உணர்வின் உணர்வே உணர்வின் உறவின் உறவே எம் இறையே – திருமுறை4:1 2578/3
மாயை எனும் இரவில் என் மனையகத்தே விடய வாதனை எனும் கள்வர்-தாம் வந்து மன அடிமையை எழுப்பி அவனை தமது வசமாக உளவு கண்டு – திருமுறை4:3 2597/1
வினையே பெருக்கி கடை நாயேன் விடய செருக்கால் மிக நீண்ட – திருமுறை4:10 2677/1
ஆதலால் இரக்கம் பற்றி நான் உலகில் ஆடலே அன்றி ஓர் விடய
காதலால் ஆடல் கருதிலேன் விடய கருத்து எனக்கு இல்லை என்றிடல் இப்போது – திருமுறை6:13 3508/1,2
காதலால் ஆடல் கருதிலேன் விடய கருத்து எனக்கு இல்லை என்றிடல் இப்போது – திருமுறை6:13 3508/2
விடய நிகழ்ச்சியால் மிகும் உயிர் அனைத்தையும் – திருமுறை6:81 4615/763
விடய நிலைகளை வெவ்வேறு திரைகளால் – திருமுறை6:81 4615/827
விடய மறைப்பு எலாம் விடுவித்து உயிர்களை – திருமுறை6:81 4615/839
கருத்தில் கருதிக்கொண்ட எலாம் கணத்தில் புரிய எனக்கே மெய் காட்சி ஞான_கண் கொடுத்த கண்ணே விடய கானகத்தே – திருமுறை6:83 4629/1
உலக விடய காட்டில் செல்லாது எனது போதமே – திருமுறை6:112 5023/4
விடய காட்டில் ஓடி திரிந்த வெள்ளை நாயினேன் – திருமுறை6:112 5030/3
விரிந்திடும் ஐங்கருவினிலே விடய சத்தி அனந்த வித முகம் கொண்டு இலக அவை விகித விகற்பு ஆகி – திருமுறை6:137 5660/1

மேல்


விடயங்களையே (1)

உற்றே மெய் தவம் புரிவார் உன்னி விழித்திருப்ப உலக விடயங்களையே விலகவிட மாட்டேன் – திருமுறை5:7 3213/2

மேல்


விடயத்தில் (1)

இவை அலால் பிறிது ஓர் விடயத்தில் இச்சை எனக்கு இலை இவை எலாம் என்னுள் – திருமுறை6:12 3409/1

மேல்


விடயத்து (1)

எள்ளுண்ட பல விடயத்து இறங்கும் கள் அன்றே என்றும் இறவா நிலையில் இருத்தும் கள் உலகர் – திருமுறை6:142 5725/2

மேல்


விடயத்தே (1)

நோக்கிய நோக்கம் பிற விடயத்தே நோக்கியது இறையும் இங்கு உண்டோ – திருமுறை6:20 3633/2

மேல்


விடயம் (10)

அடையா மகிழ்வினொடும் வந்தால் அம்மா நமது விடயம் எலாம் – திருமுறை2:95 1727/2
விஞ்சும் பொறியின் விடயம் எலாம் நம் பெருமான் – திருமுறை3:3 1965/1343
படமெடுத்து ஆடும் ஒரு பாம்பாக என் மனம் பாம்பாட்டியாக மாயை பார்த்து களித்து உதவு பரிசு உடையர் விடயம் படர்ந்த பிரபஞ்சமாக – திருமுறை4:1 2575/1
பொய்யாத மொழியும் மயல் செய்யாத செயலும் வீண்போகாத நாளும் விடயம் புரியாத மனமும் உள் பிரியாத சாந்தமும் புந்தி தளராத நிலையும் – திருமுறை4:3 2594/1
மன்னி வாழ்வுறவே வருவித்த கருணை வள்ளல் நீ நினக்கு இது விடயம்
பன்னல் என் அடியேன் ஆயினும் பிள்ளை பாங்கினால் உரைக்கின்றேன் எந்தாய் – திருமுறை6:13 3509/2,3
விடயம் எவற்றினும் மேன்மேல் விளைந்தவை – திருமுறை6:81 4615/1247
உலகு எலாம் விடயம் உள எலாம் மறைந்திட – திருமுறை6:81 4615/1473
விரிந்த மனம் எனும் சிறிய விளையாட்டு_பயலே விரிந்துவிரிந்து அலையாதே மெலியாதே விடயம்
புரிந்த நெறி புரிந்து அவமே போகாதே பொறி வாய் புரையாதே விரையாதே புகுந்து மயங்காதே – திருமுறை6:102 4837/1,2
கருத்தில் உளது வேறு ஓர் விடயம் காணேன் என்றுமே – திருமுறை6:112 5002/2
பிறப்பு உணர்ச்சி விடயம் இலை சுத்த சிவானந்த பெரும் போக பெரும் சுகம்-தான் பெருகி எங்கும் நிறைந்தே – திருமுறை6:142 5811/3

மேல்


விடயமாம் (1)

என் பொறிகளுக்கு எலாம் நல் விடயமாம் பதம் என் எழுமையும் விடா பொன்_பதம் – திருமுறை3:1 1960/121

மேல்


விடயானந்தம் (2)

ஓவாமல் அரற்றிடவும் அவர்க்கு அருளான் மாயை உலக விடயானந்தம் உவந்துஉவந்து முயன்று – திருமுறை5:7 3208/2
ஆற்று விடயானந்தம் தத்துவானந்தம் அணி யோகானந்தம் மதிப்பு_அரு ஞானானந்தம் – திருமுறை6:2 3279/1

மேல்


விடர் (2)

விடர் போல் எனை நீ நினையேல் அபயம் விடுவேன் அலன் நான் அபயம் அபயம் – திருமுறை6:18 3619/2
கடுத்த விடர் வன் பயம் கவலை எல்லாம் தவிர்த்து கருத்துள்ளே – திருமுறை6:126 5465/1

மேல்


விடரே (1)

விடரே எனினும் விடுவர் எந்தாய் நினை விட்டு அயல் ஒன்று – திருமுறை6:89 4690/2

மேல்


விடல் (4)

துதியேன் நின்னை விடுவேனோ தொண்டனேனை விடல் அழகோ – திருமுறை2:1 575/3
தன்மை விடல் அந்தோ சதுர் அல இ புன்மை எலாம் – திருமுறை3:3 1965/1224
விடல் அரிய எம்_போல்வார் இதயம்-தோறும் வேதாந்த மருந்து அளிக்கும் விருந்தே வேதம் – திருமுறை3:5 2115/3
இற்றவளை கேள் விடல் போல் விடுதியேல் யான் என் செய்வேன் எங்கு உறுவேன் என் சொல்வேனே – திருமுறை3:5 2151/4

மேல்


விடலாமோ (1)

ஏழையை நீ விடலாமோ அடிமைக்கு இரங்கு கண்டாய் – திருமுறை3:6 2225/2

மேல்


விடலும் (1)

மெய் விடலும் கண்டனை நீ விண்டிலையே செய் வினையின் – திருமுறை3:3 1965/944

மேல்


விடலே (1)

விடலே அருள் அன்று எடுத்து ஆளல் வேண்டும் என் விண்ணப்பம் ஈது – திருமுறை2:2 590/2

மேல்


விடலை (1)

விடலை என மூவரும் புகழும் வேலோய் தணிகை மேலோயே – திருமுறை1:23 310/2

மேல்


விடன் (1)

விடன் நேர் கண்டத்து இன் அமுதே வேத முடியில் விளங்கு ஒளியே – திருமுறை2:32 916/3

மேல்


விடா (5)

நீ என்றும் எனை விடா நிலையும் நான் என்றும் உள நினை விடா நெறியும் அயலார் நிதி ஒன்றும் நயவாத மனமும் மெய்ந்நிலை நின்று நெகிழாத திடமும் உலகில் – திருமுறை1:1 9/2
நீ என்றும் எனை விடா நிலையும் நான் என்றும் உள நினை விடா நெறியும் அயலார் நிதி ஒன்றும் நயவாத மனமும் மெய்ந்நிலை நின்று நெகிழாத திடமும் உலகில் – திருமுறை1:1 9/2
என் பொறிகளுக்கு எலாம் நல் விடயமாம் பதம் என் எழுமையும் விடா பொன்_பதம் – திருமுறை3:1 1960/121
பொய் வாய் விடா இ புலையேன் பிழையை பொறுத்து அருள் நீ – திருமுறை3:7 2410/3
வெட்டை மாட்டி விடா பெரும் துன்ப நோய் விளைவது எண்ணிலர் வேண்டி சென்றே தொழு – திருமுறை4:15 2777/1

மேல்


விடாத (2)

ஞானம் விடாத நடத்தோய் நின் தண் அருள் நல்குகவே – திருமுறை3:6 2216/4
எய்ப்பு அற எனக்கு கிடைத்த பெரு நிதியமே எல்லாம் செய் வல்ல சித்தாய் என் கையில் அகப்பட்ட ஞான மணியே என்னை எழுமையும் விடாத நட்பே – திருமுறை6:22 3682/1

மேல்


விடாதவாறு (1)

விடாதவாறு அறிந்தே களித்து இருக்கின்றேன் விடுதியோ விட்டிடுவாயேல் – திருமுறை6:36 3846/2

மேல்


விடாதீர் (1)

வீணே பராக்கில் விடாதீர் உமது உளத்தை – திருமுறை6:129 5531/1

மேல்


விடாது (8)

வானம் விடாது உறு கால் போல் என்றன்னை வளைந்துகொண்ட – திருமுறை3:6 2216/1
மானம் விடாது இதற்கு என் செய்குவேன் நின்னை வந்து அடுத்தேன் – திருமுறை3:6 2216/2
ஊனம் விடாது உழல் நாயேன் பிழையை உளம்கொண்டிடேல் – திருமுறை3:6 2216/3
மெய் அகத்தே கண போதும் விடாது விரும்புகின்றோர் – திருமுறை3:6 2391/1
மான் முகம் விடாது உழலும் எனையும் உயர் நெறி மருவவைத்து அவண் வளர்த்த பதியே மறை முடிவில் நிறை பரப்பிரமமே ஆகமம் மதிக்கும் முடிவுற்ற சிவமே – திருமுறை4:1 2580/2
விறகு எடுத்தீர் என் செய்வீர் விதிவசம்-தான் யாவரையும் விடாது தானே – திருமுறை4:15 2781/4
சேய்மை விடாது அணிமையிடத்து ஆள வந்த செல்வமே எல்லை_இலா சிறப்பு வாய்ந்து உள் – திருமுறை5:10 3238/3
பொருள் வளர் அறிவுக்கு அறிவு தந்து என்னை புறம் விடாது ஆண்ட மெய்ப்பொருளே – திருமுறை6:42 3921/2

மேல்


விடாதே (3)

என்னை விடாதே எழுத்தறியும்_பெருமானே – திருமுறை2:16 741/4
பேய் பிடித்தால் தீர்ந்திடும் இ பெண்_பேய் விடாதே செந்நாய் – திருமுறை3:3 1965/611
விடாதே நின் பொன் அடியை மேவார் சேர் துன்பம் – திருமுறை4:14 2721/3

மேல்


விடாமல் (1)

என்றும் விடாமல் இனிக்கும் மருந்து – திருமுறை6:78 4520/2

மேல்


விடாமையில் (1)

ஊழ் விடாமையில் அரை_கணம் எனினும் உன்னை விட்டு அயல் ஒன்றும் உற்று அறியேன் – திருமுறை6:29 3772/3

மேல்


விடாய் (3)

விக்கல் வருங்கால் விடாய் தீர்த்து உலகிடை நீ – திருமுறை3:2 1962/295
போத விடாய் ஆகி புலம்புகின்றாய் மற்று அதன்-பால் – திருமுறை3:3 1965/689
பொன் போல் பொறுமை_உளார் புந்தி விடாய் நீ என்பார் – திருமுறை3:4 2018/1

மேல்


விடார் (2)

சலத்தே உளத்தை விடார் என்பர் ஆதலின் தாதை என்றே – திருமுறை2:2 583/2
வென்றே முதலையும் மூர்க்கரும் கொண்டது மீள விடார்
என்றே உரைப்பர் இங்கு என் போன்ற மூடர் மற்று இல்லை நின் பேர் – திருமுறை3:6 2182/1,2

மேல்


விடார்கள் (1)

அடுத்தார்-தமை என்றும் மேலோர் விடார்கள் அவர்க்கு பிச்சை – திருமுறை3:6 2197/1

மேல்


விடாளே (1)

திரம் காணா பிள்ளை என தாய் விடாளே சிவகாமவல்லி எனும் தெய்வ தாயே – திருமுறை4:23 2808/4

மேல்


விடி (1)

வெம் மல இரவு-அது விடி தருணம்-தனில் – திருமுறை6:81 4615/1529

மேல்


விடிந்ததால் (1)

வன்பிலே விளைந்த மாயையும் வினையும் மடிந்தன விடிந்ததால் இரவும் – திருமுறை6:125 5425/3

மேல்


விடிந்தது (13)

பொழுது விடிந்தது பொன் கோழி கூவிற்று – திருமுறை1:51 540/1
பொழுது விடிந்தது இனி சிறிதும் பொறுத்து முடியேன் என நின்றே – திருமுறை6:17 3591/1
வேசு அற மா மல இரவு முழுதும் விடிந்தது காண் வீசும் அருள்_பெரும்_ஜோதி விளங்குகின்றது அறி நீ – திருமுறை6:102 4848/2
பொழுது விடிந்தது என் உள்ள மென் கமலம் பூத்தது பொன் ஒளி பொங்கியது எங்கும் – திருமுறை6:106 4885/1
விலங்கியது இருள் எலாம் விடிந்தது பொழுது விரைந்து எமக்கு அருளுதல் வேண்டும் இ தருணம் – திருமுறை6:106 4894/3
இரவு விடிந்தது இணை அடி வாய்த்த – திருமுறை6:107 4895/1
பொழுது விடிந்தது பொன்_பதம் வாய்த்த – திருமுறை6:107 4896/1
இரவு விடிந்தது என்று ஊதூது சங்கே – திருமுறை6:122 5279/3
போதோ விடிந்தது அருள் அரசே என் பொருட்டு வந்து என் – திருமுறை6:125 5371/1
இடை புகல்கின்றார் அது கேட்டு ஐயமுறேல் இங்கே இரவு விடிந்தது காலை எய்தியதால் இனியே – திருமுறை6:141 5713/2
வெய்யர் உளத்தே புகுத போனது இருள் இரவு விடிந்தது நல் சுடர் உதயம் மேவுகின்ற தருணம் – திருமுறை6:142 5780/2
வேலை_இலாதவள் போலே வம்பளக்கின்றாய் நீ விடிந்தது நான் தனித்து இருக்க வேண்டுவது ஆதலினால் – திருமுறை6:142 5783/2
விடிந்தது பேர்_ஆணவமாம் கார்_இருள் நீங்கியது வெய்ய வினை திரள் எல்லாம் வெந்தது காண் மாயை – திருமுறை6:142 5784/1

மேல்


விடிந்ததுவே (1)

நீவா என் மொழிகள் எலாம் நிலைத்த பயன் பெறவே நித்திரை தீர்ந்தேன் இரவு நீங்கி விடிந்ததுவே – திருமுறை6:84 4635/4

மேல்


விடிய (1)

வெருட்சியே தரும் மல_இரா இன்னும் விடிய கண்டிலேன் வினையினேன் உள்ளம் – திருமுறை2:49 1113/1

மேல்


விடியற்காலையினும் (1)

கடுக்கும் இரவினும் யாமத்தும் விடியற்காலையினும் தந்து என் கடும் பசி தீர்த்து – திருமுறை6:31 3798/2

மேல்


விடியாநின்றது (1)

விடியாநின்றது என் புரிவேன் இன்னும் கருணை விளைத்திலையே – திருமுறை4:10 2681/3

மேல்


விடியும் (2)

தன் உருவம் காட்டாத மல இரவு விடியும் தருணத்தே உதயம்செய் தாள்_மலர்கள் வருந்த – திருமுறை5:2 3110/1
விடியும் முன்னரே எழுந்திடாது உறங்கும் வேடனேன் முழு_மூடரில் பெரியேன் – திருமுறை6:5 3307/3

மேல்


விடில் (2)

தானே எனை விடில் அந்தோ இனி எவர் தாங்குகின்றோர் – திருமுறை2:75 1465/2
அன்பு அற்ற பாவி என்று அந்தோ எனை விடில் ஐய வையத்து – திருமுறை3:6 2363/3

மேல்


விடினும் (4)

வெருள் பழுக்கும் கடும் காட்டில் விடினும் ஆற்று வெள்ளத்தில் அடித்து ஏக விடினும் பொல்லா – திருமுறை2:73 1373/3
வெருள் பழுக்கும் கடும் காட்டில் விடினும் ஆற்று வெள்ளத்தில் அடித்து ஏக விடினும் பொல்லா – திருமுறை2:73 1373/3
இருள் பழுக்கும் பிலம் சேர விடினும் அன்றி என் செயினும் போதாதே எந்தாய் எந்தாய் – திருமுறை2:73 1373/4
போற்று அரிய சிறியேனை புறம் விடினும் வேற்றவர்-பால் போகேன் வேதம் – திருமுறை4:15 2742/3

மேல்


விடு (4)

விடு_மாட்டில் திரிந்து மட மாதரார்-தம் வெய்ய நீர் குழி வீழ்ந்து மீளா நெஞ்ச – திருமுறை1:25 322/1
சேல் விடு வாள் கண் உமையொடும் தேவர் சிகாமணியே – திருமுறை3:7 2417/4
விடு நிலை உலக நடை எலாம் கண்டே வெருவினேன் வெருவினேன் எந்தாய் – திருமுறை6:13 3474/4
தனி தலைவர் வருகின்ற தருணம் இது தோழி தனிக்க எனை விடு நீயும் தனித்து ஒரு பால் இருத்தி – திருமுறை6:142 5731/1

மேல்


விடு-மின் (2)

விக்குள் எழ நீர் விடு-மின் என அயலோர் – திருமுறை3:3 1965/941
தனி தலைவர் வருகின்ற தருணம் இது மடவீர் தனிக்க எனை விடு-மின் என்றேன் அதனாலோ அன்றி – திருமுறை6:60 4228/1

மேல்


விடு_மாட்டில் (1)

விடு_மாட்டில் திரிந்து மட மாதரார்-தம் வெய்ய நீர் குழி வீழ்ந்து மீளா நெஞ்ச – திருமுறை1:25 322/1

மேல்


விடுக்க (2)

சிலையை வளைத்தான் மதன் அம்பு தெரிந்தான் விடுக்க சினைக்கின்றான் – திருமுறை2:86 1621/3
கையோ மனத்தையும் விடுக்க இசையார்கள் கொலை களவு கள் காமம் முதலா கண்ட தீமைகள் அன்றி நன்மை என்பதனை ஒரு கனவிலும் கண்டு அறிகிலார் – திருமுறை3:8 2428/2

மேல்


விடுக்கவோ (2)

விடுக்கவோ மனம் இல்லை என் செய்குவேன் வெண் பிறை சடை வித்தக வள்ளலே – திருமுறை4:15 2779/4
விடுக்கவோ மனம் இல்லை என் செய்குவேன் விளங்கும் மன்றில் விளங்கிய வள்ளலே – திருமுறை4:15 2780/4

மேல்


விடுக்கா (1)

விடுக்கா மகிழ்வில் காண வந்தால் விரியும் நமது வினை கவர்ந்து – திருமுறை2:95 1725/2

மேல்


விடுக்கின்ற (1)

ஏன்ற வகை விடுக்கின்ற சத்தி பல கோடி இத்தனைக்கும் அதிகாரி என் கணவர் என்றால் – திருமுறை6:137 5640/3

மேல்


விடுக (8)

சாவ நீ இலதேல் எனை விடுக சலம்செய்வாயெனில் சதுர்_மறை முழக்கம் – திருமுறை2:39 1010/3
ஆகம் நாட்டிடை விடுக எனில் விடுவேன் அல்லல் ஆம் பவம் அடை எனில் அடைவேன் – திருமுறை2:49 1118/2
தொடும் கதவம் திறப்பித்து துணிந்து எனை அங்கு அழைத்து துயரம் எலாம் விடுக இது தொடுக என கொடுத்தாய் – திருமுறை5:2 3155/2
படியில் அதை பார்த்து உகவேல் அவர் வருத்தம் துன்பம் பயம் தீர்த்து விடுக என பரிந்து உரைத்த குருவே – திருமுறை6:57 4162/2
செயிர் எலாம் விடுக என செப்பிய சிவமே – திருமுறை6:81 4615/970
மேவுறார்-தங்களை விடுக நெஞ்சமே – திருமுறை6:125 5401/4
அணவாத மனத்தவரை புற பணிக்கே விடுக அன்பு_உடையார்களுக்கு இடுக அக பணி செய்திடவே – திருமுறை6:142 5732/4
தெருளாய பசு நெய்யே விடுக மற்றை நெய்யேல் திரு_மேனிக்கு ஒரு மாசு செய்தாலும் செய்யும் – திருமுறை6:142 5737/2

மேல்


விடுகின்ற (1)

துன்மார்க்க நடையிடை தூங்குகின்றீரே தூக்கத்தை விடுகின்ற துணை ஒன்றும் கருதீர் – திருமுறை6:132 5563/1

மேல்


விடுகின்றனர் (1)

வேம்புக்கும் தண்ணிய நீர் விடுகின்றனர் வெவ் விடம் சேர் – திருமுறை4:15 2747/1

மேல்


விடுகின்றிலன் (1)

பொய் விடுகின்றிலன் என்று எம் புண்ணியா – திருமுறை2:5 611/1

மேல்


விடுகின்றேன் (2)

வீணே நல் நாளை விடுகின்றேன் காணேன் நின் – திருமுறை3:4 2060/2
ஊணை உறக்கத்தையும் நான் விடுகின்றேன் நீ-தான் உவந்து வராய் எனில் என்றன் உயிரையும் விட்டிடுவேன் – திருமுறை6:32 3801/3

மேல்


விடுத்த (3)

தாய் கொண்ட திரு_பொதுவில் எங்கள் குருநாதன் சந்நிதி போய் வர விடுத்த தனி கரண பூவை – திருமுறை6:11 3383/1
சமயம் குலம் முதல் சார்பு எலாம் விடுத்த
அமயம் தோன்றிய அருள்_பெரும்_ஜோதி – திருமுறை6:81 4615/293,294
நலம் கொள் கருணை சன்மார்க்க நாட்டில் விடுத்த நல் கொடியே – திருமுறை6:126 5463/2

மேல்


விடுத்தது (1)

இவ்வண்ணம் இருந்த எனை பிறர் அறிய தெருவில் இழுத்து விடுத்தது கடவுள் இயற்கை அருள் செயலோ – திருமுறை6:24 3710/3

மேல்


விடுத்தல் (3)

அ சிதாகார_போதமும் அதன் மேல் ஆனந்த_போதமும் விடுத்தல்
மெய் சிதாம் வீடு என்று உரைத்தனை சித்தி_விநாயக விக்கினேச்சுரனே – திருமுறை3:22 2523/3,4
பொன்றா மணியே அவர்க்கு அருளி என்னை விடுத்தல் புகழ் அன்றே – திருமுறை4:10 2682/3
வாழா வகை எனை இ நாள் விடுத்தல் வழக்கு அலவே – திருமுறை4:11 2689/4

மேல்


விடுத்தனன் (2)

வஞ்ச வாழ்க்கையை விடுத்தனன் நீயே வாரிக்கொண்டு இங்கு வாழ்ந்திரு மனனே – திருமுறை2:42 1040/1
நன்றே உரைத்து நின்று அன்றே விடுத்தனன் நாண் இல் என் மட்டு – திருமுறை3:6 2182/3

மேல்


விடுத்தனை (1)

மெய்_அறிவில் சிறந்தவரும் களிக்க உனை பாடி விரும்பி அருள் நெறி நடக்க விடுத்தனை நீ அன்றோ – திருமுறை5:1 3055/2

மேல்


விடுத்தார் (1)

மானம் கெடுத்தீர் என்றேன் முன் வனத்தார் விடுத்தார் என்றார் நீர் – திருமுறை2:97 1761/2

மேல்


விடுத்தால் (3)

சேயேன்-தன்னை விடுப்பாயோ விடுத்தால் உலகம் சிரியாதோ – திருமுறை2:1 576/4
என்னை இப்படி இடர் கொள விடுத்தால் என் செய்கேன் இதை யாரொடு புகல்கேன் – திருமுறை2:67 1315/2
வல்லாய் என்னை புறம் விடுத்தால் புறத்தும் உன்றன் மயம் அன்றே – திருமுறை6:7 3341/3

மேல்


விடுத்தாள் (2)

பல்லார் சூழ்ந்து பழி தூற்ற படுத்தாள் விடுத்தாள் பாயல் என்றே – திருமுறை2:78 1507/4
மனம் பழமோ காயோ என்று அறிந்து வர விடுத்தாள் மற்றவர் போல் காசு பணத்து ஆசைவைத்து வருந்தாள் – திருமுறை6:59 4202/3

மேல்


விடுத்தான் (1)

அ மதவேள் கணை ஒன்றோ ஐ கணையும் விடுத்தான் அருள் அடையும் ஆசையினால் ஆர்_உயிர்-தான் பொறுத்தாள் – திருமுறை6:59 4200/1

மேல்


விடுத்திடார் (1)

வெறிபிடிக்கினும் மகன்-தனை பெற்றோர் விடுத்திடார் அந்த வெறி-அது தீரும் – திருமுறை2:51 1138/1

மேல்


விடுத்திடில் (1)

விடுத்திடில் என்னை நீர் விடுப்பன் என் உயிரை வெருவு உள கருத்து எல்லாம் திருவுளத்து அறிவீர் – திருமுறை6:31 3793/3

மேல்


விடுத்திடும் (1)

வினை ஆள் உயிர் மலம் நீக்கி மெய் வீட்டின் விடுத்திடும் நீ – திருமுறை2:75 1399/2

மேல்


விடுத்திடுமோ (2)

விருப்பமுறாது எனை முனிந்து விடுத்திடுமோ நேயம் விளைந்திடுமோ இவர்க்கு நிதம் சண்டை விளைந்திடுமோ – திருமுறை6:11 3381/3
மேட்டினிடை விடுத்திடுமோ பள்ளத்தே விடுமோ விவேகம் எனும் துணை உறுமோ வேடர் பயம் உறுமோ – திருமுறை6:11 3384/3

மேல்


விடுத்தியாயில் (1)

புண்ணியனே பிழை குறித்து விடுத்தியாயில் பொய்யனேன் எங்கு உற்று என் புரிவேன் அந்தோ – திருமுறை3:5 2167/4

மேல்


விடுத்தியேல் (1)

ஏணிலே இடர் எய்த விடுத்தியேல் என் செய்கேன் இனி இ உலகத்திலே – திருமுறை3:24 2548/3

மேல்


விடுத்தியோ (1)

எண்ணிலா சிறியேனையும் முன் நின்றே ஏன்றுகொண்டனை இன்று விடுத்தியோ
உள் நிலாவிய நின் திருவுள்ளமும் உவகையோடு உவர்ப்பும் கொள ஒண்ணுமோ – திருமுறை3:24 2547/2,3

மேல்


விடுத்திலையே (1)

வீறா புண் என்று விடுத்திலையே ஊறு ஆக்கி – திருமுறை3:3 1965/682

மேல்


விடுத்து (25)

அறியேனோ பொருள் நிலையை அறிந்து எனது என்பதை விடுத்து இ அகில மாயை – திருமுறை1:16 237/3
இன்னும் எத்தனை நாள் செலும் ஏழையேன் இடர்_கடல் விடுத்து ஏற – திருமுறை1:39 420/1
ஏழை நெஞ்சினேன் எத்தனை நாள் செல்லும் இடர்_கடல் விடுத்து ஏற – திருமுறை1:39 422/2
பாவியேன் இன்னும் எத்தனை நாள் செலும் பருவரல் விடுத்து உய்ய – திருமுறை1:39 424/1
எளியனேன் இன்னும் எத்தனை நாள் செலும் இடர்_கடல் விடுத்து ஏற – திருமுறை1:39 425/1
தொண்டனேன் இன்னும் எத்தனை நாள் செலும் துயர்_கடல் விடுத்து ஏற – திருமுறை1:39 426/1
எண்ணும் கணமும் விடுத்து ஏகாத இன் அமுதே – திருமுறை2:60 1232/2
முன்னே மனம் என்றனை விடுத்து முந்தி அவர் முன் சென்றதுவே – திருமுறை2:80 1546/4
நாணம் விடுத்து நவின்றாலும் நாம் ஆர் நீ யார் என்பாரேல் – திருமுறை2:94 1708/3
என்று அவர் முன் பலர் அறிய வெட்கம் விடுத்து கேட்டாலும் – திருமுறை2:94 1711/2
அரிய அறை விடுத்து நவ நிலைக்கு மேலே காணாமல் காண்கின்ற காட்சியே உள் – திருமுறை3:5 2116/2
விட்டு அகன்று கரும மல போதம் யாவும் விடுத்து ஒழித்து சகச மல வீக்கம் நீக்கி – திருமுறை3:5 2126/3
யான் பிறர் எனும் பேத நடை விடுத்து என்னோடு இருத்தி என உரைசெய் அரைசே – திருமுறை3:18 2501/20
நம்புமவர் உய விடுத்து வந்து அருளும் நம் குகனே நலிவு தீர்ப்பாய் – திருமுறை3:21 2509/3
ஊன் முக செயல் விடுத்து உள் முக பார்வையின் உறும் தவர் பெறும் செல்வமே ஒழியாத உவகையே அழியாத இன்பமே ஒன்றிரண்டு அற்ற நிலையே – திருமுறை4:1 2580/3
துனித்த நிலை விடுத்து ஒரு கால் சுத்த நிலை-அதனில் சுகம் கண்டும் விடுவேனோ சொல்லாய் என் தோழீ – திருமுறை4:39 3026/4
ஏதும் அறியாது இருளில் இருந்த சிறியேனை எடுத்து விடுத்து அறிவு சிறிது ஏய்ந்திடவும் புரிந்து – திருமுறை5:1 3053/1
கொடும் மாலை விடுத்து மகிழ் என திருவாய்_மலர்ந்தாய் குண_குன்றே இ நாள் நின் கொடையை அறிந்தனனே – திருமுறை5:2 3067/4
எற்றே ஈது அதிசயம் ஈது அதிசயம் என் இசைப்பேன் இச்சை எலாம் விடுத்து வனத்திடத்தும் மலையிடத்தும் – திருமுறை5:7 3213/1
இனித்த பழச்சாறு விடுத்து இழித்த மலம் கொளும் ஓர் இழி விலங்கில் இழிந்துநின்றேன் இரக்கம் ஒன்றும் இல்லேன் – திருமுறை6:4 3296/1
கொலை புலைகள் விடுத்து அறியேன் கோபம் மறுத்து அறியேன் கொடும் காம_கடல் கடக்கும் குறிப்பு அறியேன் குணமாம் – திருமுறை6:6 3318/2
அன்பர் உறவை விடுத்து உலகில் ஆடி பாடி அடுத்த வினை – திருமுறை6:7 3337/3
ஊண் ஆதி விடுத்து உயிர்ப்பை அடக்கி மனம் அடக்கி உறு பொறிகள் அடக்கி வரும் உகங்கள் பல கோடி – திருமுறை6:49 4011/2
கனித்த பழம் விடுத்து மின்னார் காய் தின்னுகின்றார் கருத்தர் நடராயர் திரு_கருத்தை அறிந்திலனே – திருமுறை6:60 4228/4
பயம் எனும் ஓர் கொடும் பாவி_பயலே நீ இது கேள் பற்று அற என்றனை விடுத்து பனி கடல் வீழ்ந்து ஒளிப்பாய் – திருமுறை6:102 4850/1

மேல்


விடுத்தே (10)

என்றும் வீழ்ந்து உழல் மடமையை விடுத்தே எழில் கொள் ஒற்றியூர்க்கு என்னுடன் போந்து – திருமுறை2:21 797/2
எழுந்து இங்கு அவிழ்ந்த கலை புனைந்து அங்கு ஏகும் முன்னர் எனை விடுத்தே
அழுந்து நெஞ்சம் விழுந்து கூத்தாடி அவர் முன் சென்றதுவே – திருமுறை2:80 1548/3,4
உள் மயக்கம் கொள விடுத்தே ஒருவன் பின் போம் ஒரு தாய் போல் மாயை இருள் ஓங்கும் போதின் – திருமுறை3:5 2165/2
வம்புறு சண்டை விளைக்கின்றார் சிறுவர் வள்ளலே நின் பணி விடுத்தே
இம்பர் இ உலகில் ஒரு தினமேனும் ஏழையேன் பிறரொடு வெகுண்டே – திருமுறை6:13 3512/2,3
விள்ளுதல் புரிவார் ஐயகோ அடியேன் மெய்ய நின் திரு_பணி விடுத்தே
எள்ளி அவ்வாறு புரிந்தது ஒன்று உண்டோ எந்தை நின் ஆணை நான் அறியேன் – திருமுறை6:13 3513/3,4
புலை கொலை களவே புரிகின்றார் அடியேன் புண்ணிய நின் பணி விடுத்தே
உலைய அவ்வாறு புரிந்தது ஒன்று உண்டோ உன் பதத்து ஆணை நான் அறியேன் – திருமுறை6:13 3514/3,4
இத்தகை உலகில் இங்ஙனம் சிறியேன் எந்தை நின் திரு_பணி விடுத்தே
சித்தம் வேறு ஆகி திரிந்ததே இலை நான் தெரிந்த நாள் முதல் இது வரையும் – திருமுறை6:13 3522/1,2
தாங்காதே பசி பெருக்கி கடை நாய் போல் உலம்பி தவம் விடுத்தே அவம் தொடுத்தே தனித்து உண்டும் வயிறு – திருமுறை6:96 4766/1
அரணுறும் என்றனை விடுத்தே ஓடுக நீ நான்-தான் அருள்_பெரும்_ஜோதி பதியை அடைந்த பிள்ளை காணே – திருமுறை6:102 4853/4
தாழ்_குழல் நீ ஆண்_மகன் போல் நாணம் அச்சம் விடுத்தே சபைக்கு ஏறுகின்றாய் என்று உரைக்கின்றாய் தோழி – திருமுறை6:142 5765/1

மேல்


விடுத்தேன் (7)

விடுத்தேன் தவத்தோர் நெறி-தன்னை வியந்தேன் உலக வெம் நெறியை – திருமுறை2:32 912/1
தங்கள் குலத்துக்கு அடாது என்றார் தம்மை விடுத்தேன் தனியாகி – திருமுறை2:77 1499/3
வந்தாய் அந்தோ கடை நாயேன் மறந்து விடுத்தேன் மதி கெட்டேன் – திருமுறை3:10 2468/2
கிள்ளையை தூதா விடுத்தேன் பாங்கிமாரே அது – திருமுறை4:26 2837/1
சார்வு கொண்டு எல்லா சார்வையும் விடுத்தேன் தந்தையும் குருவும் நீ என்றேன் – திருமுறை6:13 3486/2
இச்சை எலாம் புகன்றேன் என் இலச்சை எலாம் விடுத்தேன் இனி சிறிதும் தரியேன் இங்கு இது தருணத்து அடைந்தே – திருமுறை6:125 5364/1
வைதாலும் வைதிடு-மின் வாழ்த்து என கொண்டிடுவேன் மனம் கோணேன் மானம் எலாம் போன வழி விடுத்தேன்
பொய்-தான் ஓர்சிறிது எனினும் புகலேன் சத்தியமே புகல்கின்றேன் நீவிர் எலாம் புனிதமுறும் பொருட்டே – திருமுறை6:134 5597/3,4

மேல்


விடுத்தோர் (1)

ஏதமும் சமய வாதமும் விடுத்தோர் இதயமும் ஏழையேன் சிரமும் – திருமுறை3:22 2522/3

மேல்


விடுதல் (3)

மெய்ஞ்ஞான விருப்பத்தில் ஏறி கேள்வி மீது ஏறி தெளிந்து இச்சை விடுதல் ஏறி – திருமுறை3:5 2120/1
வெய்ய தீ மூட்டி விடுதல் ஒப்பது நான் மிக இவற்றால் இளைத்திட்டேன் – திருமுறை6:13 3539/2
தாங்கல் விடுதல் இரண்டும் எனக்கு சமம்-அது ஆயிற்றே – திருமுறை6:112 5026/1

மேல்


விடுதலும் (1)

பற்றுதலும் விடுதலும் உள் அடங்குதலும் மீட்டும் படுதலொடு சுடுதலும் புண்படுத்தலும் இல்லாதே – திருமுறை6:57 4116/1

மேல்


விடுதியாயில் (1)

மிகை அறிவேன் தீங்கு என்ப எல்லாம் இங்கே மிக அறிவேன் எனினும் எனை விடுதியாயில்
பகை அறிவேன் நின் மீதில் பழிவைத்து இந்த பாவி உயிர்விட துணிவேன் பகர்ந்திட்டேனே – திருமுறை4:12 2701/3,4

மேல்


விடுதியேல் (2)

இற்றவளை கேள் விடல் போல் விடுதியேல் யான் என் செய்வேன் எங்கு உறுவேன் என் சொல்வேனே – திருமுறை3:5 2151/4
வெள்_உணர்வேன் எனினும் என்னை விடுதியோ விடுதியேல் வேறு என் செய்கேன் – திருமுறை4:15 2743/3

மேல்


விடுதியோ (2)

வெள்_உணர்வேன் எனினும் என்னை விடுதியோ விடுதியேல் வேறு என் செய்கேன் – திருமுறை4:15 2743/3
விடாதவாறு அறிந்தே களித்து இருக்கின்றேன் விடுதியோ விட்டிடுவாயேல் – திருமுறை6:36 3846/2

மேல்


விடுப்பன் (1)

விடுத்திடில் என்னை நீர் விடுப்பன் என் உயிரை வெருவு உள கருத்து எல்லாம் திருவுளத்து அறிவீர் – திருமுறை6:31 3793/3

மேல்


விடுப்பாயோ (1)

சேயேன்-தன்னை விடுப்பாயோ விடுத்தால் உலகம் சிரியாதோ – திருமுறை2:1 576/4

மேல்


விடுப்பாரோ (2)

ஏமத்தனத்தை கடுப்பாரோ என் மேல் அன்பை விடுப்பாரோ
மா மற்றொரு வீடு அடுப்பாரோ மனத்தில் கோபம் தொடுப்பாரோ – திருமுறை1:20 277/2,3
களித்து மாலை கொடுப்பாரோ கள்ளி எனவே விடுப்பாரோ
ஒளித்து ஒன்று உரையீர் சோதிடம் பார்த்து உரைப்பீர் புரி_நூல் உத்தமரே – திருமுறை2:91 1678/3,4

மேல்


விடும் (6)

விடும் புனல் என துயர் விளைக்கும் நெஞ்சமே – திருமுறை1:45 483/2
வயிரம்-அதனை விடும் என்றேன் மாற்றாள் அல நீ மாதே யாம் – திருமுறை2:96 1732/2
வயிரம்-அதனை விடும் என்றேன் வயிரி அல நீ மாதே யாம் – திருமுறை2:98 1820/2
அளியார் ஒற்றி_உடையாருக்கு அன்னம் நிரம்ப விடும் என்றேன் – திருமுறை2:98 1880/1
அள்ளி இடும் தீமை அறிந்திலையோ பள்ளி விடும்
காளை பருவம்-அதில் கண்டார் இரங்கிட அ – திருமுறை3:3 1965/974,975
பிரிந்து இனி சிறிதும் தரிக்கலேன் பிரிவை பேசினும் நெய் விடும் தீ போல் – திருமுறை6:34 3823/1

மேல்


விடுமாறு (1)

வெருளும் கொடு வெம் புலையும் கொலையும் விடுமாறு அருள்வாய் அபயம் அபயம் – திருமுறை6:18 3614/3

மேல்


விடுமோ (2)

அந்து ஆர் குழலாய் பசிக்கினும் பெண்_ஆசை விடுமோ அமுது இன்றேல் – திருமுறை2:98 1782/3
மேட்டினிடை விடுத்திடுமோ பள்ளத்தே விடுமோ விவேகம் எனும் துணை உறுமோ வேடர் பயம் உறுமோ – திருமுறை6:11 3384/3

மேல்


விடுவதிலை (1)

வேடிக்கை என்றால் விடுவதிலை நாடு அயலில் – திருமுறை3:2 1962/660

மேல்


விடுவது (1)

கவ்வை பெறு கடல் உலகில் வைர_மலை ஒத்தவர் கணத்திடை இறத்தல் பல கால் கண்ணுற கண்டும் இ புலை உடலின் மானம் ஓர் கடுகளவும் விடுவது அறியேன் – திருமுறை4:3 2598/2

மேல்


விடுவர் (3)

மெல்லுகின்றோர்க்கு ஒரு நெல் அவல் வாய்க்கில் விடுவர் அன்றே – திருமுறை3:6 2336/4
மலிந்து இவர் காணில் விடுவர் அன்று இவரால் மயங்கி உள் மகிழ்ந்தனம் எனிலோ – திருமுறை6:13 3437/2
விடரே எனினும் விடுவர் எந்தாய் நினை விட்டு அயல் ஒன்று – திருமுறை6:89 4690/2

மேல்


விடுவனோ (3)

அப்பனே உன்னை விடுவனோ அடியேன் அறிவிலேன் எனினும் நின் கோயிற்கு – திருமுறை2:9 655/3
இல்லை என்றாலும் விடுவனோ சும்மா இருப்பது உன் திரு_அருட்கு இயல்போ – திருமுறை2:9 660/4
இறுக பிடித்து கொண்டேன் பதத்தை இனி நான் விடுவனோ
எந்தாய் பாதம் பிடித்த கையால் வேறு தொடுவனோ – திருமுறை6:112 5020/1,2

மேல்


விடுவாய் (2)

விடுவேன்_அல்லேன் என்னையும் நீ விடுவாய்_அல்லை இனி சிறிதும் – திருமுறை2:32 913/2
மிகவும் நான் செய் குற்றம் குறித்து விடுவாய் அல்லையே – திருமுறை6:112 4971/4

மேல்


விடுவாய்_அல்லை (1)

விடுவேன்_அல்லேன் என்னையும் நீ விடுவாய்_அல்லை இனி சிறிதும் – திருமுறை2:32 913/2

மேல்


விடுவார்-தமை (1)

எடுத்தே விடுவார்-தமை காணேன் எந்தாய் எளியேன் என் செய்கேன் – திருமுறை1:5 87/2

மேல்


விடுவிடு (1)

வெண்மை சேர் அகங்காரமாம் வீணா விடுவிடு என்றனை வித்தகம் உணராய் – திருமுறை2:39 1016/1

மேல்


விடுவித்து (3)

விடய மறைப்பு எலாம் விடுவித்து உயிர்களை – திருமுறை6:81 4615/839
சாதியை நீள் சமயத்தை மதத்தை எலாம் விடுவித்து என்றன்னை ஞான – திருமுறை6:87 4674/1
வெம் கேத மரணத்தை விடுவித்து விட்டேன் விச்சை எலாம் கற்று என் இச்சையின் வண்ணம் – திருமுறை6:111 4957/1

மேல்


விடுவித்தேனே (1)

நமனார் என்பதை நான் நினையாது அறிவை விடுவித்தேனே – திருமுறை2:32 911/4

மேல்


விடுவிப்பார் (1)

ஏமம் உற்றிடும் எனை விடுவிப்பார் இல்லை என் செய்வன் யாரினும் சிறியேன் – திருமுறை2:57 1197/3

மேல்


விடுவேன் (3)

விடுவேன்_அல்லேன் என்னையும் நீ விடுவாய்_அல்லை இனி சிறிதும் – திருமுறை2:32 913/2
ஆகம் நாட்டிடை விடுக எனில் விடுவேன் அல்லல் ஆம் பவம் அடை எனில் அடைவேன் – திருமுறை2:49 1118/2
விடர் போல் எனை நீ நினையேல் அபயம் விடுவேன் அலன் நான் அபயம் அபயம் – திருமுறை6:18 3619/2

மேல்


விடுவேன்_அல்லேன் (1)

விடுவேன்_அல்லேன் என்னையும் நீ விடுவாய்_அல்லை இனி சிறிதும் – திருமுறை2:32 913/2

மேல்


விடுவேனோ (13)

துதியேன் நின்னை விடுவேனோ தொண்டனேனை விடல் அழகோ – திருமுறை2:1 575/3
கண் படைத்தும் குழியில் விழ கணக்கும் உண்டோ அவன்றன் கணக்கு அறிந்தும் விடுவேனோ கண்டாய் என் தோழீ – திருமுறை4:39 3017/4
காய்த்த மரம் வளையாத கணக்கும் உண்டோ அவன்றன் கணக்கு அறிந்தும் விடுவேனோ கண்டாய் என் தோழீ – திருமுறை4:39 3018/4
கன்னல் என்றால் கைக்கின்ற கணக்கும் உண்டோ அவன்றன் கணக்கு அறிந்தும் விடுவேனோ கண்டாய் என் தோழீ – திருமுறை4:39 3019/4
இருள்_உடையார் போல் இருக்கும் இயல்பு என்னை அவன்றன் இயல்பு அறிந்தும் விடுவேனோ இனி-தான் என் தோழீ – திருமுறை4:39 3020/4
கல் மயமோ அன்று சுவை கனி மயமே என்னும் கணக்கு அறிந்தும் விடுவேனோ கண்டாய் என் தோழீ – திருமுறை4:39 3021/4
வெண்_குணத்தான்_அல்லன் மிகு நல்லன் என பல கால் விழித்து அறிந்தும் விடுவேனோ விளம்பாய் என் தோழீ – திருமுறை4:39 3022/4
நையாத என்றன் உயிர்_நாதன் அருள் பெருமை நான் அறிந்தும் விடுவேனோ நவிலாய் என் தோழீ – திருமுறை4:39 3023/4
உள் நனையா வகை வரவு தாழ்த்தனன் இன்று அவன்றன் உளம் அறிந்தும் விடுவேனோ உரையாய் என் தோழீ – திருமுறை4:39 3024/4
கோன் மறந்த குடியே போல் மிடியேன் நான் அவன்றன் குணம் அறிந்தும் விடுவேனோ கூறாய் என் தோழீ – திருமுறை4:39 3025/4
துனித்த நிலை விடுத்து ஒரு கால் சுத்த நிலை-அதனில் சுகம் கண்டும் விடுவேனோ சொல்லாய் என் தோழீ – திருமுறை4:39 3026/4
மெய்க்கு இசைந்து அன்று உரைத்தது நீர் சத்தியம் சத்தியமே விடுவேனோ இன்று அடியேன் விழற்கு இறைத்தேன் அலவே – திருமுறை6:30 3782/2
கருவிடத்தே எனை காத்த காவலனே உனது கால் பிடித்தேன் விடுவேனோ கை_பிடி அன்று அது-தான் – திருமுறை6:32 3808/3

மேல்


விடேல் (4)

நின் குலம் சேர்த்தனை இன்று விடேல் உளம் நேர்ந்துகொண்டு – திருமுறை1:52 563/3
சூளாத முக்கண் மணியே விடேல் உனை சூழ்ந்த என்னை – திருமுறை3:6 2268/3
விலை_அறியாத மணியே விடேல் இது என் விண்ணப்பமே – திருமுறை3:6 2390/4
வீம்புக்கும் தீம்புக்கும் ஆனேன் எனினும் விடேல் எனை நீ – திருமுறை4:15 2747/3

மேல்


விடேன் (3)

மட்டு விடேன் உன் தாள் மறக்கினும் வெண் நீற்று நெறி – திருமுறை3:2 1962/827
ஓசை கொண்டது எங்கும் இங்கே ஆட வாரீர் உம் ஆணை உம்மை விடேன் ஆட வாரீர் – திருமுறை6:71 4463/2
அன்று உடையேன் இன்று விடேன் ஆணை உன் மேல் ஆணை உன் மேல் ஆணை ஐயா – திருமுறை6:125 5348/4

மேல்


விடை (67)

விடை ஏறு ஈசன் புயம் படும் உன் விரை தாள்_கமலம் பெறுவேனோ – திருமுறை1:11 182/3
பெருமை நிதியே மால் விடை கொள் பெம்மான் வருந்தி பெறும் பேறே – திருமுறை1:14 211/1
விது வாழ் சடையார் விடை மேல் வருவார் விதி மால் அறியா விமலனார் – திருமுறை1:37 401/1
பூ உண்ட வெள் விடை ஏறிய புனிதன் தரு மகனார் – திருமுறை1:41 440/1
சொல் அலங்கு அடல் விடை தோன்றல் நின் அருள் – திருமுறை2:5 619/2
வேண்டினும் வேண்டாவிடினும் ஆங்கு அளிக்கும் விமலனே விடை_பெருமானே – திருமுறை2:6 626/4
வாம் கொடி விடை கொள் அண்ணலே முல்லைவாயில் வாழ் மாசிலாமணியே – திருமுறை2:9 654/2
பால் கொள் வண்ண பரஞ்சுடரே விடை
மேல் கொள் சங்கரனே விமலா உன்றன் – திருமுறை2:10 668/2,3
திண்மை சேர் திருமால் விடை ஊர்வீர் தேவரீருக்கு சிறுமையும் உண்டோ – திருமுறை2:11 676/3
விடம் கலந்து அருள் மிடறு_உடையவனே வேதன் மால் புகழ் விடை_உடையவனே – திருமுறை2:18 766/1
பரமன் தனி மால் விடை ஒன்று உடையான் பணியே பணியா பரிவுற்றான் – திருமுறை2:19 781/3
வீழியில் தம் பதிக்கே விடை கேட்க வெற்பாளுடனே – திருமுறை2:24 827/3
விண் கொள் அமுதை நம் அரசை விடை மேல் நமக்கு தோற்றுவிக்கும் – திருமுறை2:25 839/2
தூய விடை மேல் வரும் நமது சொந்த துணையை தோற்றுவிக்கும் – திருமுறை2:25 840/2
உண்ண முடியா செழும் தேனை ஒரு மால் விடை மேல் காட்டுவிக்கும் – திருமுறை2:25 841/2
இந்து ஆர் வேணி முடி கனியை இன்றே விடை மேல் வரச்செயும் காண் – திருமுறை2:25 842/2
கொள்ள கிடையா மாணிக்க கொழுந்தை விடை மேல் கூட்டுவிக்கும் – திருமுறை2:25 843/2
கற்ற மனத்தில் புகும் கருணை கனியை விடை மேல் காட்டுவிக்கும் – திருமுறை2:25 844/2
வாள் நரை விடை ஊர் வரதனை ஒற்றி வாணனை மலி கடல் விடமாம் – திருமுறை2:31 898/1
வெள்ளுண்ட நந்தி விடை மீதில் காணேனோ – திருமுறை2:36 972/4
தலங்கள்-தோறும் சென்று அ விடை அமர்ந்த தம்பிரான் திரு_தாளினை வணங்கி – திருமுறை2:37 996/1
நடவும் மால் விடை ஒற்றியூர் உடைய நாதன்-தன்னை நாம் நண்ணுதல் பொருட்டே – திருமுறை2:38 997/4
இனிய மால் விடை ஏறிவந்து அருள்வோன் இடம் கொண்டு எம் உளே இசைகுதல் பொருட்டே – திருமுறை2:38 1004/4
மலை கொள் வில்லினான் மால் விடை உடையான் மலர் அயன் தலை மன்னிய கரத்தான் – திருமுறை2:38 1006/3
சோலை ஒன்று சீர் ஒற்றியூர்_உடையீர் தூய மால் விடை துவசத்தினீரே – திருமுறை2:56 1182/4
சூத ஒண் பொழில் ஒற்றியூர்_உடையீர் தூய மால் விடை துவசத்தினீரே – திருமுறை2:56 1183/4
துப்பு இடா எனக்கு அருள் ஒற்றி_உடையீர் தூய மால் விடை துவசத்தினீரே – திருமுறை2:56 1184/4
சூலி ஓர் புடை மகிழ் ஒற்றி_உடையீர் தூய மால் விடை துவசத்தினீரே – திருமுறை2:56 1185/4
சோர்ந்திடார் புகழ் ஒற்றியூர்_உடையீர் தூய மால் விடை துவசத்தினீரே – திருமுறை2:56 1186/4
துதி-அது ஓங்கிய ஒற்றியூர்_உடையீர் தூய மால் விடை துவசத்தினீரே – திருமுறை2:56 1187/4
தொழுக்கன் என்னை ஆள்வீர் ஒற்றி_உடையீர் தூய மால் விடை துவசத்தினீரே – திருமுறை2:56 1188/4
துச்சை நீக்கினோர்க்கு அருள் ஒற்றி_உடையீர் தூய மால் விடை துவசத்தினீரே – திருமுறை2:56 1189/4
சூல_பாணியீர் திருவொற்றி நகரீர் தூய மால் விடை துவசத்தினீரே – திருமுறை2:56 1190/4
துத்தி ஆர் பணியீர் ஒற்றி_உடையீர் தூய மால் விடை துவசத்தினீரே – திருமுறை2:56 1191/4
துன்னு மா தவர் புகழ் ஒற்றி_உடையீர் தூய மால் விடை துவசத்தினீரே – திருமுறை2:56 1192/4
பொன் ஆர் விடை_கொடி எம் புண்ணியனை புங்கவனை – திருமுறை2:65 1274/1
மன்றுள் அமர்வார் மால் விடை மேல் வருவார் அவரை மாலையிட்ட – திருமுறை2:79 1513/2
வென்றி கொடி மேல் விடை உயர்த்தார் மேலார் ஒற்றியூரர் என்-பால் – திருமுறை2:79 1539/1
விடை ஆர் கொடி மேல் உயர்த்தருளும் வேத கீத பெருமானார் – திருமுறை2:81 1561/1
மான் ஏர் கரத்தார் மழ விடை மேல் வருவார் மரு ஆர் கொன்றையினார் – திருமுறை2:85 1598/2
மலையை வளைத்தார் மால் விடை மேல் வந்தார் வந்து என் வளையினொடு – திருமுறை2:86 1621/1
தருமம் அல இ விடை என்றேன் தரும விடையும் உண்டு என்றார் – திருமுறை2:97 1762/3
மற்று உன் பருவத்து ஒரு பங்கே மடவாய் என்றார் மறை விடை ஈது – திருமுறை2:98 1795/2
தருமம் அல இ விடை என்றேன் தரும விடையும் உண்டு என்-பால் – திருமுறை2:98 1852/3
தாங்கும் விடை மேல் அழகீர் என்றன்னை கலந்தும் திருவொற்றி – திருமுறை2:98 1913/1
மால் விடை இவர்ந்திடும் மலர்_பதம் தெய்வ நெடுமால் அருச்சிக்கும் பதம் – திருமுறை3:1 1960/77
வேத சமரசமே நம்பு விடை
ஆங்கு உந்தினை ஊர்ந்து அருளாய் என்று அன்பர் தொழுது – திருமுறை3:2 1962/436,437
மால் விடை மேல் வந்து அருளும் வள்ளல் எவன் மால் முதலோர் – திருமுறை3:3 1965/310
கேட்டால் வினைகள் விடை கேட்கும் காண் நீட்டாமல் – திருமுறை3:3 1965/470
வீட்டார் இறை நீ விடை மேல் வரும் பவனி – திருமுறை3:4 1992/1
விடை_உடையாய் மறை மேல்_உடையாய் நதி மேவிய செம் – திருமுறை3:6 2177/1
விடை இலையோ அதன் மேல் ஏறி என் முன் விரைந்து வர – திருமுறை3:6 2234/1
கால் கொண்ட ஒண் கழல் காட்சியும் பன்னிரு கண்ணும் விடை
மேல் கொண்ட செஞ்சுடர் மேனியும் சண் முக வீறும் கண்டு – திருமுறை3:6 2323/2,3
விடை கொடி ஏந்தும் வலத்தாய் நின் நாமம் வியந்து உரையார் – திருமுறை3:6 2377/2
விடை என்று மால் அறம் கொண்டோய் என் துன்பம் விலக்குகவே – திருமுறை3:6 2388/4
மால் விடை மேல் கொண்டு வந்து எளியேனுடை வல்_வினைக்கு – திருமுறை3:7 2417/1
மேல் விடை ஈந்திட வேண்டும் கண்டாய் இதுவே சமயம் – திருமுறை3:7 2417/2
வெள் விடை மேல் வரும் வீறு_உடையானை வேத முடிவினில் வீற்றிருந்தானை – திருமுறை4:5 2617/1
விடை ஆர்க்கும் கொடி உடைய வித்தக என்று உன் அடியின் – திருமுறை4:8 2641/1
தரும வெள் விடை சாமி நின் நாமமே – திருமுறை4:9 2651/4
கொடி மேல் விடை நாட்டிய எண்_குண_குன்றமே – திருமுறை4:13 2706/3
வம்பு அவிழ் மென் குழல் ஒரு பால் விளங்க ஓங்கும் மழ விடை மேல் வரும் காட்சி வழங்குவாயே – திருமுறை4:15 2732/4
பாயும் மால் விடை ஏறும் பரமனே – திருமுறை4:15 2767/3
மின் இணை சடில விடங்கன் என்கின்றாள் விடை கொடி விமலன் என்கின்றாள் – திருமுறை4:36 3000/1
மாவின் மண போர் விடை மேல் நந்தி விடை மேலும் வயங்கி அன்பர் குறை தவிர்த்து வாழ்வு அளிப்பது அன்றி – திருமுறை5:2 3153/1
மாவின் மண போர் விடை மேல் நந்தி விடை மேலும் வயங்கி அன்பர் குறை தவிர்த்து வாழ்வு அளிப்பது அன்றி – திருமுறை5:2 3153/1
விடை அறியா தனி முதலாய் விளங்கு வெளி நடுவே விளங்குகின்ற சத்திய மா மேடையிலே அமர்ந்த – திருமுறை6:47 3987/2

மேல்


விடை-தன் (1)

நின் மேல் பரம் விடை-தன் மேல் கொண்டு அன்பர் முன் நிற்பவனே – திருமுறை3:6 2299/4

மேல்


விடை-தனில் (1)

செங்கண் விடை-தனில் ஏறிய சிவனார் திரு_மகனார் – திருமுறை1:41 446/1

மேல்


விடை_கொடி (1)

பொன் ஆர் விடை_கொடி எம் புண்ணியனை புங்கவனை – திருமுறை2:65 1274/1

மேல்


விடை_பெருமானே (1)

வேண்டினும் வேண்டாவிடினும் ஆங்கு அளிக்கும் விமலனே விடை_பெருமானே – திருமுறை2:6 626/4

மேல்


விடை_உடையவனே (1)

விடம் கலந்து அருள் மிடறு_உடையவனே வேதன் மால் புகழ் விடை_உடையவனே
கடம் கலந்த மா உரி_உடையவனே கந்தனை தரும் கனிவு_உடையவனே – திருமுறை2:18 766/1,2

மேல்


விடை_உடையாய் (1)

விடை_உடையாய் மறை மேல்_உடையாய் நதி மேவிய செம் – திருமுறை3:6 2177/1

மேல்


விடைக்கு (1)

விடைக்கு கருத்தா ஆம் நீர்-தாம் விளம்பல் மிக கற்றவர் என்றேன் – திருமுறை2:98 1793/3

மேல்


விடைகள் (1)

செல்லா என் சொல் நடவாதோ திரு_கூத்து எதுவோ என விடைகள்
எல்லாம் நடவாது என்கின்றார் இது-தான் சேடி என்னேடீ – திருமுறை2:98 1893/3,4

மேல்


விடைகொடுக்க (1)

ஆர் நீ என்று எதிர்_வினவில் விடைகொடுக்க தெரியா அறிவு_இலியேன் பொருட்டாக அன்று வந்து என்றனக்கே – திருமுறை6:95 4750/1

மேல்


விடைகொடுத்து (1)

விடைகொடுத்து ஆணவம் தீர்த்து அருள் தண் அமுதம் – திருமுறை6:38 3865/2

மேல்


விடைகொண்டு (1)

எல்லாம் விடைகொண்டு இரியும் என்-மேல் இயமன் சினமும் – திருமுறை1:3 71/3

மேல்


விடைதர (1)

வாயார் இடம் செலல் நெஞ்சே விடைதர வல்லை அன்றே – திருமுறை2:26 851/4

மேல்


விடைய (2)

விடைய வாழ்க்கையை விரும்பினன் நின் திரு விரை மலர்_பதம் போற்றேன் – திருமுறை1:9 142/1
விடைய வாதனை தீர் விடையவா சுத்த வித்தை முன் சிவ வரை கடந்த – திருமுறை6:26 3732/1

மேல்


விடையது (1)

நீர் ஆர் சடையது நீள் மால் விடையது நேர் கொள் கொன்றை – திருமுறை2:74 1380/1

மேல்


விடையம் (1)

விடையம் ஒன்றும் காணாத வெளி நடுவே ஒளியாய் விளங்குகின்ற சேவடிகள் மிக வருந்த நடந்து – திருமுறை5:2 3113/1

மேல்


விடையமே (1)

கரப்பவர்க்கு எல்லாம் முற்படும் கொடிய கடையனேன் விடையமே உடையேன் – திருமுறை2:7 635/1

மேல்


விடையரே (1)

மெய்யரே மிகு துய்யரே தரும விடையரே என்றன் விழி அமர்ந்தவரே – திருமுறை4:15 2764/4

மேல்


விடையவ (1)

விசுவாசமுற எனை அங்கு அழைத்து ஒன்று கொடுத்தாய் விடையவ நின் அருள் பெருமை என் புகல்வேன் வியந்தே – திருமுறை5:2 3144/4

மேல்


விடையவன் (1)

வேல் படும் புண்ணில் கலங்கி அந்தோ நம் விடையவன் பூம் – திருமுறை3:6 2195/3

மேல்


விடையவனே (7)

வாழ்ந்த மா தவர்கள் மனத்து ஒளிர் ஒளியே வள்ளலே மழ விடையவனே
போழ்ந்த வேல் படை கொள் புனிதனை அளித்த பூரணா ஒற்றியூர் பொருளே – திருமுறை2:13 700/3,4
விண்ணவனே வெள் விடையவனே வெற்றி மேவும் நெற்றிக்கண்ணவனே – திருமுறை2:58 1205/3
விதியா இனி பட மாட்டேன் அருள்செய் விடையவனே – திருமுறை3:6 2207/4
விலங்கு அவிழ்ந்தால் அன்றி நில்லாது என் செய்வல் விடையவனே – திருமுறை3:6 2350/4
வீடுண்ட வாழ்க்கையில் வீழுண்டதால் எம் விடையவனே – திருமுறை3:6 2356/4
வில்லியாய் நகைத்தே புரம் வீழ்த்த விடையவனே
புல்லி யான் புலை போகம் வேட்டு நின் பொன் அடி துணை போகம் போக்கினேன் – திருமுறை4:16 2789/2,3
விண் ஓங்கு வியன் சுடரே வியன் சுடர்க்குள் சுடரே விடையவனே சடையவனே வேத முடி பொருளே – திருமுறை5:1 3034/2

மேல்


விடையவா (1)

விடைய வாதனை தீர் விடையவா சுத்த வித்தை முன் சிவ வரை கடந்த – திருமுறை6:26 3732/1

மேல்


விடையனை (1)

தேன் நந்து அ கொன்றை அம் செஞ்சடையானை செங்கண் விடையனை எம் கண்மணியை – திருமுறை4:5 2611/2

மேல்


விடையாய் (12)

வண்ணா வெள்ளை மால் விடையாய் மன்று ஆடிய மா மணி_சுடரே – திருமுறை2:3 595/4
அன்பு_உடையாய் எனை_உடையாய் விடையாய் வீணே அலைகின்றேன் என் செய்கேன் அந்தோ அந்தோ – திருமுறை2:4 603/4
வால் எடுத்துக்கொண்டு நடந்து அணி விடையாய் சுமக்கின்றான் மனனே நீ அ – திருமுறை2:26 856/2
அடன் ஏர் விடையாய் திருவொற்றி அப்பா உனை நான் அயர்ந்திலனே – திருமுறை2:32 916/4
ஒன்று_உடையாய் ஊர் விடையாய் ஒற்றி அப்பா என்னுடைய – திருமுறை2:36 959/3
விருப்பு ஆகும் மதி_சடையாய் விடையாய் என்றே மெய் அன்போடு உனை துதியேன் விரைந்து வஞ்ச – திருமுறை2:73 1376/1
மன்னி ஊர் மால் விடையாய் வானவா என்று தொழ – திருமுறை3:2 1962/253
விட்டார் புகழும் விடையாய் நான் பொய் ஆசைப்பட்டால் – திருமுறை3:4 1980/3
இந்து ஓர்தரு சடையாய் விடையாய் என்னை ஏசுவரே – திருமுறை4:6 2628/4
பொய்_வகையேன் புகன்ற பிழை பொறுத்து அருளல் வேண்டும் புண்ணியனே மதி அணிந்த புரி சடையாய் விடையாய்
மெய்_வகையோர் விழித்திருப்ப விரும்பி எனை அன்றே மிக வலிந்து ஆட்கொண்டு அருளி வினை தவிர்த்த விமலா – திருமுறை5:8 3216/2,3
விடையாய் நினக்கு மிகவும் சொந்த பிள்ளை ஆயினேன் – திருமுறை6:112 5030/4
விரை சேர் சடையாய் விடையாய் உடையாய் – திருமுறை6:119 5251/1

மேல்


விடையார் (15)

சகம் ஆறு உடையார் அடையா நெறியார் சடையார் விடையார் தனியானார் – திருமுறை1:37 400/1
தென் ஆர் சடையார் கொடி மேல் விடையார் சிவனார் அருமை திரு_மகனார் – திருமுறை1:37 403/2
மா வீழ்ந்திடு விடையார் திரு_மகனார் பசு மயில் மேல் – திருமுறை1:41 448/1
அடல் விடையார் ஒற்றியார் இடம் கொண்ட அரு_மருந்தே – திருமுறை2:75 1386/3
ஒற்றி நகர் வாழ் உத்தமனார் உயர் மால் விடையார் உடையார் தாம் – திருமுறை2:79 1519/1
வெள்ள சடையார் விடையார் செவ்வேலார் நூலார் மேலார்-தம் – திருமுறை2:80 1544/1
வெற்றி இருந்த மழு_படையார் விடையார் மேரு வில்_உடையார் – திருமுறை2:81 1558/1
வெயிலின் இயல் சேர் மேனியினார் வெண் நீறு உடையார் வெள் விடையார்
பயிலின்_மொழியாள் பாங்கு_உடையார் பணை சூழ் ஒற்றி பதி அமர்ந்தார் – திருமுறை2:85 1603/2,3
தரும விடையார் சங்கரனார் தகை சேர் ஒற்றி தனி நகரார் – திருமுறை2:87 1635/1
ஆழி விடையார் அருள்_உடையார் அளவிட்டு அறியா அழகு_உடையார் – திருமுறை2:87 1636/1
பொன் ஆர் புயத்து போர் விடையார் புல்லர் மனத்துள் போகாதார் – திருமுறை2:87 1638/1
மன்னும் விடையார் திருவொற்றி_வாணர் பவனி வர கண்டேன் – திருமுறை2:90 1670/2
விடையார் விடங்க பெருமானார் வெள்ள சடையார் வெண்_நகையால் – திருமுறை2:92 1686/1
மேலை வினையை தவிர்த்து அருளும் விடையார் ஒற்றி விகிர்தர் அவர் – திருமுறை2:92 1691/1
போர் மால் விடையார் உலகம் எலாம் போக்கும் தொழிலர் ஆனாலும் – திருமுறை2:93 1705/1

மேல்


விடையான் (1)

மின்னும் சூல_படையான் விடையான் வெள்ளிமலை ஒன்று அது உடையான் – திருமுறை2:19 777/3

மேல்


விடையானை (1)

விடையானை ஒற்றியூர் வித்தகனை மாது ஓர் – திருமுறை2:65 1281/3

மேல்


விடையில் (2)

விடையில் ஏறிய சிவ_பரஞ்சுடர் உளே விளங்கிய ஒளி_குன்றே – திருமுறை1:9 142/3
விண்ணிலே விளங்கும் ஒளியினுள் ஒளியே விடையில் வந்து அருள் விழி விருந்தே – திருமுறை2:7 637/3

மேல்


விடையின் (1)

விடையின் ஏறிய சிவபிரான் பெற்று அருள் வியன் திரு_மகப்பேறே – திருமுறை1:39 428/2

மேல்


விடையினோய் (1)

பொன் உடை விடையினோய் பொறுத்துக்கொண்டு நின்றன்னுடை – திருமுறை2:5 621/2

மேல்


விடையீர் (3)

ஆழி விடையீர் திருவொற்றி அமர்ந்தீர் இருவர்க்கு அகம் மகிழ்வான் – திருமுறை2:98 1907/1
எல்லாம் உடையீர் மால் விடையீர் என்னே இரங்கி அருளீரே – திருமுறை4:15 2749/4
என்னை_உடையீர் வெள் விடையீர் என்னே இரங்கி அருளீரே – திருமுறை4:15 2750/4

மேல்


விடையும் (2)

தருமம் அல இ விடை என்றேன் தரும விடையும் உண்டு என்றார் – திருமுறை2:97 1762/3
தருமம் அல இ விடை என்றேன் தரும விடையும் உண்டு என்-பால் – திருமுறை2:98 1852/3

மேல்


விடையோமே (1)

வேளை என்று அறிவுற்றிலம் என் செய்வோம் விளம்ப அரும் விடையோமே – திருமுறை1:9 141/4

மேல்


விடையோய் (1)

உரும் உக ஆர்க்கும் விடையோய் எவர் மற்று உதவுவரே – திருமுறை3:6 2223/4

மேல்


விடையோனே (2)

விரிப்பார் பழிச்சொல் அன்றி எனை விட்டால் வெள்ளை_விடையோனே – திருமுறை2:1 577/2
செம் கண் விடையோனே நீள் உவகை – திருமுறை3:2 1962/298

மேல்


விண் (63)

விண் ஏர் ஒளியே வெளியே சரணம் வெளியின் விளைவே சரணம் சரணம் – திருமுறை1:2 33/2
விண் ஏறும் அரி முதலோர்க்கு அரிய ஞான விளக்கே என் கண்ணே மெய்வீட்டின் வித்தே – திருமுறை1:7 103/3
விண் அறாது வாழ் வேந்தன் ஆதியர் வேண்டி ஏங்கவும் விட்டு என் நெஞ்சக – திருமுறை1:8 131/1
மண் கொண்டு விண் கொண்டு பாதாளம் கொண்டு வளர்கின்றதே – திருமுறை1:52 562/4
நல் குலம் சேர் விண்_நகர் அளித்தோய் அன்று நண்ணி என்னை – திருமுறை1:52 563/2
சுலவு காற்று அனல் தூய மண் விண் புனல் – திருமுறை2:15 720/1
விண் கொள் அமுதை நம் அரசை விடை மேல் நமக்கு தோற்றுவிக்கும் – திருமுறை2:25 839/2
கால் அயர்ந்து வாட அருள் கண்_உடையாய் விண்_உடையாய் – திருமுறை2:54 1167/2
தண் ஆர் அளியது விண் நேர் ஒளியது சாற்று மறை – திருமுறை2:74 1383/1
விண் அம் காதல் அன்பர்-தம் அன்பிற்கும் நின் புலவிக்கும் அன்றி – திருமுறை2:75 1433/1
விண் தங்கு அமரர் துயர் தவிர்க்கும் வேல் கை மகனை விரும்பி நின்றோர் – திருமுறை2:81 1559/1
விண் பார் புகழும் திருவொற்றி மேவும் புனிதர் விடம் தரினும் – திருமுறை2:92 1693/1
விண் ஆர் பொழில் சூழ் ஒற்றி_உளீர் விளங்கும் தாமம் மிகு வாச – திருமுறை2:98 1871/1
விண் ஆளாநின்ற ஒரு மேன்மை வேண்டேன் வித்தக நின் திரு_அருளே வேண்டி நின்றேன் – திருமுறை2:101 1941/2
விண் எதிர்கொண்டு இந்திரன் போல் மேவி நெடுநாள் வாழ – திருமுறை3:2 1962/49
விண் மருவினோனை விடம் நீக்க நல் அருள்செய் – திருமுறை3:2 1962/289
வீங்கு ஆனை மாடம் சேர் விண் என்று அகல் கடந்தை – திருமுறை3:2 1962/431
வாய்க்கும் சுகம் ஒழிந்து மண் ஒழிந்து விண் ஒழிந்து – திருமுறை3:3 1965/107
விண் ஏகும் கால் அங்கு வேண்டும் என ஈண்டு பிடி_மண்ணேனும் – திருமுறை3:3 1965/839
விண் காணி வேண்டல் வியப்பு அன்றே எண் காண – திருமுறை3:3 1965/846
வீறு_உடையாய் வேல்_உடையாய் விண்_உடையாய் வெற்பு_உடையாய் – திருமுறை3:4 1967/1
விண் அப்ப நின்றனக்கு ஓர் விண்ணப்பம் மண்ணில் சில் – திருமுறை3:4 2066/2
சொல் குன்றா நாவகத்துள் மாறா இன்பம் தோற்றுகின்ற திரு_அருள் சீர் சோதியே விண்
நிற்கின்ற சுடரே அ சுடருள் ஓங்கும் நீள் ஒளியே அ ஒளிக்குள் நிறைந்த தேவே – திருமுறை3:5 2092/3,4
விண்ணே விண் உருவே விண் முதலே விண்ணுள் வெளியே அ வெளி விளங்கு வெளியே என்றன் – திருமுறை3:5 2096/1
விண்ணே விண் உருவே விண் முதலே விண்ணுள் வெளியே அ வெளி விளங்கு வெளியே என்றன் – திருமுறை3:5 2096/1
பெண் அமுதம்_அனையவர் விண் அமுதம் ஊட்ட பெறுகின்ற சுகம் அனைத்தும் பிற்பட்டு ஓட – திருமுறை3:5 2108/3
விண்_உடையாய் வெள்ளி வெற்பு_உடையாய் மதி மேவு சடை-கண்_உடையாய் – திருமுறை3:6 2176/1
மண்ணா பிலத்தொடு விண்_நாடும் கொள்ளை வழங்கும் என்றே – திருமுறை3:6 2205/4
விண் மணி ஆன விழி மணியே என் விருப்புறு நல் – திருமுறை3:6 2288/2
விண் செய்த நின் அருள் சேவடி மேல் பட வேண்டி அவன் – திருமுறை3:6 2297/3
விண் பூத்த கங்கையும் மின் பூத்த வேணியும் மென் முகமும் – திருமுறை3:6 2324/1
மண் பூத்த வாழ்க்கையை விண் பூத்த பூவின் மதிப்பது என்றே – திருமுறை3:6 2324/4
அருள் அணியே அருள் கண்ணே விண் ஓங்கும் அருள் ஒளியே – திருமுறை3:6 2389/3
விண் ஒளி ஆகும் மருந்து பர_வீடு – திருமுறை3:9 2452/3
விண் உறு சுடர்க்கு எலாம் சுடர் அளித்து ஒரு பெருவெளிக்குள் வளர்கின்ற சுடரே வித்து ஒன்றும் இன்றியே விளைவு எலாம் தருகின்ற விஞ்ஞான மழை செய் முகிலே – திருமுறை4:1 2572/3
விண் கடந்த பெரும் பதத்தை விரும்பேன் தூய்மை விரும்புகிலேன் நின் அருளை விழைந்திலேன் நான் – திருமுறை4:15 2738/2
விண் படைத்த பொழில் தில்லை அம்பலத்தான் எவர்க்கும் மேல் ஆனான் அன்பர் உளம் மேவும் நடராஜன் – திருமுறை4:39 3017/1
விண் ஓங்கு வியன் சுடரே வியன் சுடர்க்குள் சுடரே விடையவனே சடையவனே வேத முடி பொருளே – திருமுறை5:1 3034/2
விண் உளே அடைகின்ற போகம் ஒன்றும் விரும்பேன் என்றனை ஆள வேண்டும் கண்டாய் – திருமுறை5:10 3241/3
விதித்தல் முதல் தொழில் இயற்றுவித்த குரு மணியை விண் மணியை அம்மணிக்குள் விளங்கிய மெய்ம் மணியை – திருமுறை6:49 4007/3
விண் தகு பேர்_அருள் சோதி பெருவெளிக்கு நடுவே விளங்கி ஒரு பெரும் கருணை கொடி நாட்டி அருளாம் – திருமுறை6:57 4098/3
மீன் மறுத்து சுடர் மயமாய் விளங்கியதோர் விண்ணே விண் அனந்தம் உள் அடங்க விரிந்த பெருவெளியே – திருமுறை6:57 4167/3
விண் தகும் ஓர் நாத வெளி சுத்த வெளி மோன வெளி ஞான வெளி முதலாம் வெளிகள் எலாம் நிரம்பிக்கொண்டதுவாய் – திருமுறை6:57 4169/3
விண் கலந்த மதி முகம்-தான் வேறுபட்டாள் பாங்கி வியந்து எடுத்து வளர்த்தவளும் வேறு சில புகன்றாள் – திருமுறை6:60 4218/3
வில் பூ ஒள் நுதல் மடவார் சொல்_போர் செய்கின்றார் விண் நிலவு நடராயர் எண்ணம் அறிந்திலனே – திருமுறை6:60 4225/4
விண்ணே விண் நிறைவே சிவமே தனி மெய்ப்பொருளே – திருமுறை6:63 4253/2
விண் ஆர் செம் சுடரே சுடர் மேவிய உள் ஒளியே – திருமுறை6:64 4264/1
விண்ணினுள் விண்ணாய் விண் நடு விண்ணாய் – திருமுறை6:81 4615/337
விண்ணுறு விண்ணாய் விண் நிலை விண்ணாய் – திருமுறை6:81 4615/339
விண் நிலை சிவத்தின் வியன் நிலை அளவி – திருமுறை6:81 4615/357
விண் பதம் அனைத்தும் மேல் பதம் முழுவதும் – திருமுறை6:81 4615/1297
விண் இயல் தலைவரும் வியந்திட எனக்கு – திருமுறை6:81 4615/1361
விண் முதல் பரையால் பராபர அறிவால் விளங்குவது அரிது என உணர்ந்தோர் – திருமுறை6:82 4619/3
விண் உடைய அருள் ஜோதி விளையாடல் புரிய வேண்டும் என்றேன் என்பதன் முன் விரைந்து இசைந்தீர் அதற்கே – திருமுறை6:95 4753/4
விண் எலாம் நிறைந்த விளக்கமே என்னுள் மேவிய மெய்ம்மையே மன்றுள் – திருமுறை6:125 5356/2
விண் கொண்ட சிற்சபை ஒன்றே நிறைந்து விளங்குகின்றது – திருமுறை6:125 5414/3
விண் எலாம் கலந்த வெளியில் ஆனந்தம் விளைந்தது விளைந்தது மனனே – திருமுறை6:125 5432/1
விண் அளவும் மூலம் உயிர் மாமாயை குடிலை விந்து அளவு சொல முடியாது இந்த வகை எல்லாம் – திருமுறை6:137 5646/3
விண் கரண சத்தி அதனுள் தலைமையாக விளங்கு குரு சத்தி அதின் மெய்ம்மை வடிவான – திருமுறை6:137 5649/2
விண் என்னும்படி அவற்றில் கலந்து கலவாது விளையாடும் அடி பெருமை விளம்புவது ஆர் தோழி – திருமுறை6:137 5656/4
வளம் பெறு விண் அணுக்குள் ஒரு மதி இரவி அழலாய் வயங்கிய தாரகையாய் இவ்வகை அனைத்தும் தோற்றும் – திருமுறை6:137 5666/1
விண் கலந்த திருவாளர் உயிர் கலந்த தருணம் வினை துயர் தீர்ந்து அடைந்த சுகம் நினைத்திடும்-தோறு எல்லாம் – திருமுறை6:142 5721/3
பெண்_ஆசை பெரிது என்பர் விண் ஆளும் அவர்க்கும் பெண்_ஆசை பெரிது அல காண் ஆண்_ஆசை பெரிதே – திருமுறை6:142 5727/3

மேல்


விண்-தன் (1)

விண்-தன் நேர் புகும் சிகரி சூழ் தணிகையில் விளங்கிய வேலோனே – திருமுறை1:39 426/4

மேல்


விண்_நகர் (1)

நல் குலம் சேர் விண்_நகர் அளித்தோய் அன்று நண்ணி என்னை – திருமுறை1:52 563/2

மேல்


விண்_நாடும் (1)

மண்ணா பிலத்தொடு விண்_நாடும் கொள்ளை வழங்கும் என்றே – திருமுறை3:6 2205/4

மேல்


விண்_உடையாய் (3)

கால் அயர்ந்து வாட அருள் கண்_உடையாய் விண்_உடையாய்
சேல் அயர்ந்த கண்ணார் தியக்கத்தினால் உன் அருள் – திருமுறை2:54 1167/2,3
வீறு_உடையாய் வேல்_உடையாய் விண்_உடையாய் வெற்பு_உடையாய் – திருமுறை3:4 1967/1
விண்_உடையாய் வெள்ளி வெற்பு_உடையாய் மதி மேவு சடை-கண்_உடையாய் – திருமுறை3:6 2176/1

மேல்


விண்ட (4)

விண்ட போதகரும் அறிவ அரும் பொருளே மெய்யனே ஐயனே உலகில் – திருமுறை6:13 3418/1
விண்ட பேர்_உலகில் அம்ம இ வீதி மேவும் ஓர் அகத்திலே ஒருவர் – திருமுறை6:13 3422/2
கோது விண்ட சிந்தையே கோயில்கொண்ட தந்தையே – திருமுறை6:115 5180/2
துண்ட அப்பா மறை விண்ட அப்பா எனை சூழ்ந்து அருளே – திருமுறை6:125 5301/4

மேல்


விண்டதனால் (1)

விண்டதனால் என் இனி நீர் சமரச சன்மார்க்க மெய் நெறியை கடைப்பிடித்து மெய்ப்பொருள் நன்கு உணர்ந்தே – திருமுறை6:134 5579/3

மேல்


விண்டது (1)

கல்லாய மனங்களும் கரைய பொன் ஒளி-தான் கண்டது கங்குலும் விண்டது தொண்டர் – திருமுறை6:106 4888/1

மேல்


விண்டவனே (1)

விண்டவனே கடல் வேம்படி பொங்கும் விடம் அனைத்தும் – திருமுறை2:58 1212/2

மேல்


விண்டனன் (3)

விண்டனன் என்னை கைவிடில் சிவனே விடத்தினும் கொடியன் நான் அன்றோ – திருமுறை2:47 1091/3
அண்ணலே நின்னை எண்ணலேன் என்னை ஆண்டுகொண்டனை மீண்டும் விண்டனன்
நண்ணலே அறியேன் கடையேன் சிறு நாய்_அனையேன் – திருமுறை4:16 2788/1,2
நிந்தை உலகியல் சந்தையை விண்டனன் – திருமுறை6:108 4909/4

மேல்


விண்டாள் (1)

குணம் நீடு பாங்கி-அவள் எம் இறையை நினையார் குணம் கொண்டாள் வளர்த்தவளும் பணம்_விண்டாள் ஆனாள் – திருமுறை6:60 4230/3

மேல்


விண்டிலையே (3)

வெண் பிறை அன்றே அதனை விண்டிலையே கண் புருவம் – திருமுறை3:3 1965/634
வீடு என்ற சொல் பொருளை விண்டிலையே நாடு ஒன்றும் – திருமுறை3:3 1965/852
மெய் விடலும் கண்டனை நீ விண்டிலையே செய் வினையின் – திருமுறை3:3 1965/944

மேல்


விண்டிலையோ (1)

மெய்_பிணியும் கொண்டவரை விண்டிலையோ எய்ப்பு உடைய – திருமுறை3:3 1965/916

மேல்


விண்டு (13)

விண்டு ஆதி தேவர் தொழும் முதலே முத்தி வித்தே சொல் பதம் கடந்த வேல்_கையானே – திருமுறை1:6 96/4
விண்டு அறியா நின் புகழை விரும்பி ஒற்றியூரில் நினை – திருமுறை2:33 922/3
விண்டு வணங்கும் ஒற்றி_உளீர் மென் பூ இருந்தும் வன் பூவில் – திருமுறை2:96 1735/1
விண்டு வணங்கும் ஒற்றி_உளீர் மென் பூ இருந்தும் வன் பூவில் – திருமுறை2:98 1823/1
கண்டு உலவுகின்றதொரு கள்வன் எவன் விண்டு அகலா – திருமுறை3:3 1965/212
கொண்ட மட்டும் மற்று அதன் மெய் கூறு அன்றோ விண்டு அவற்றை – திருமுறை3:3 1965/652
கண்டோர் பூட்டு உண்டு என்பார் கண்டிலையே விண்டு ஓங்கும் – திருமுறை3:3 1965/674
விண்டு உறும் கை வீடு அனலால் வேகின்றது என்ன உள் போய் – திருமுறை3:3 1965/1081
விண்டு அலறி ஓலமிட்டு புலம்ப மோன வெளிக்குள் வெளியாய் நிறைந்து விளங்கும் ஒன்றே – திருமுறை3:5 2113/2
விண்டு கண்டு அறியா முடி அடி எனக்கே விளங்குற காட்டிய விமலா – திருமுறை6:34 3825/3
தடையுறா பிரமன் விண்டு உருத்திரன் மாயேச்சுரன் சதாசிவன் விந்து – திருமுறை6:43 3925/1
அண்டர் அண்டம் உண்ட விண்டு தொண்டு மண்டும் அன்பனே – திருமுறை6:115 5190/2
விண்டு உலர்ந்து வெளுத்த அவை வெளுத்த மட்டோ அவற்றை வியந்து ஓதும் வேதியரும் வெளுத்தனர் உள் உடம்பே – திருமுறை6:125 5386/4

மேல்


விண்டும் (1)

விண்டும் சிரம் குனிக்கும் வித்தகனே நின் தலத்தை – திருமுறை3:4 1989/3

மேல்


விண்டேன் (3)

கொண்டேன் துயில் விண்டேன் ஒன்றும் கூறேன் வருமாறே – திருமுறை1:41 447/4
பொன் தார் புயம் கண்டேன் துயர் விண்டேன் எனை போல – திருமுறை1:41 449/3
விண்டேன் சமரச சன்மார்க்கம் பெற்ற வியப்பு இதுவே – திருமுறை6:125 5413/4

மேல்


விண்டேனே (1)

இருள் பெரும் மாயையை விண்டேனே
எல்லாம் செய் சித்தியை கொண்டேனே – திருமுறை6:113 5116/1,2

மேல்


விண்ணப்பம் (40)

தேவே என் விண்ணப்பம் ஒன்று கேண்மோ சிந்தை-தனில் நினைக்க அருள்செய்வாய் நாளும் – திருமுறை1:6 102/2
விண்ணப்பம் ஒன்று இந்த மேதினி மாயையில் வீழ்வது அறுத்து – திருமுறை1:33 373/3
விடலே அருள் அன்று எடுத்து ஆளல் வேண்டும் என் விண்ணப்பம் ஈது – திருமுறை2:2 590/2
தேறாத விண்ணப்பம் சற்றேனும் நின்றன் திரு_செவியில் – திருமுறை2:75 1479/2
வீறு_உடையாய் நின்றனக்கு ஓர் விண்ணப்பம் மாறுபட – திருமுறை3:2 1962/580
வேட்டவையை நின்று ஆங்கு விண்ணப்பம் செய்ய அது – திருமுறை3:3 1965/431
விள்ளா திரு_அடி கீழ் விண்ணப்பம் யான் செய்து – திருமுறை3:4 2016/3
விண் அப்ப நின்றனக்கு ஓர் விண்ணப்பம் மண்ணில் சில் – திருமுறை3:4 2066/2
உடையாய் என் விண்ணப்பம் ஒன்று உண்டு கேட்டு அருள் உன் அடி சீர் – திருமுறை3:6 2247/1
எம்பெருமானுக்கு விண்ணப்பம் தேவர் இளம்_பிடியார்-தம் – திருமுறை3:6 2367/2
கனி பெரும் கருணை கடவுளே அடியேன் கருதி நின்று உரைக்கும் விண்ணப்பம்
இனிப்புறும் நினது திருவுளத்து அடைத்தே எனக்கு அருள் புரிக நீ விரைந்தே – திருமுறை6:13 3410/2,3
பைதல் தீர்த்து அருளும் தந்தை நீ அலையோ பரிந்து நின் திருமுன் விண்ணப்பம்
செய்தல் என் ஒழுக்கம் ஆதலால் செய்தேன் திருவுளம் தெரிந்ததே எல்லாம் – திருமுறை6:13 3480/3,4
வெருவி நின் அடிக்கே விண்ணப்பித்திருந்தேன் விண்ணப்பம் செய்கின்றேன் இன்றும் – திருமுறை6:13 3506/2
வியந்திட தருதல் வேண்டும் ஈது எனது விண்ணப்பம் நின் திருவுளத்தே – திருமுறை6:13 3540/3
என் உயிர் காத்தல் கடன் உனக்கு அடியேன் இசைத்த விண்ணப்பம் ஏற்று அருளி – திருமுறை6:13 3541/1
ஏழை நாயினேன் விண்ணப்பம் திரு_செவிக்கு ஏற்று அருள் செயல் வேண்டும் – திருமுறை6:25 3720/3
சின்ன நாயினேன் விண்ணப்பம் திரு_செவி சேர்த்து அருள் செயல் வேண்டும் – திருமுறை6:25 3721/3
அஞ்சும் நாயினேன் விண்ணப்பம் திரு_செவி அமைத்து அருள் செயல் வேண்டும் – திருமுறை6:25 3722/3
தீங்கு நாயினேன் விண்ணப்பம் திரு_செவி சேர்த்து அருள் செயல் வேண்டும் – திருமுறை6:25 3723/3
கலங்கு நாயினேன் விண்ணப்பம் திரு_செவி கலந்து அருள் செயல் வேண்டும் – திருமுறை6:25 3724/3
மறந்த நாயினேன் விண்ணப்பம் திரு_செவி மடுத்து அருள் செயல் வேண்டும் – திருமுறை6:25 3725/3
களம் கொள் நாயினேன் விண்ணப்பம் திரு_செவி கலந்து அருள் செயல் வேண்டும் – திருமுறை6:25 3726/3
சாய்ந்த நாயினேன் விண்ணப்பம் திரு_செவி தரித்து அருள் செயல் வேண்டும் – திருமுறை6:25 3727/3
சாற்றிடாத என் விண்ணப்பம் திரு_செவி தரித்து அருள் செயல் வேண்டும் – திருமுறை6:25 3728/3
நீட்டுகின்ற என் விண்ணப்பம் திரு_செவி நேர்ந்து அருள் செயல் வேண்டும் – திருமுறை6:25 3729/3
தவம் கனிந்ததோர் விண்ணப்பம் திரு_செவி தரித்து அருள் புரிந்தாயே – திருமுறை6:37 3852/3
விளம்பி நின்றதோர் விண்ணப்பம் திரு_செவி வியந்து அருள் புரிந்தாயே – திருமுறை6:37 3853/3
அஞ்சல் இன்றியே செய்த விண்ணப்பம் ஏற்று அகம் களித்து அளித்தாயே – திருமுறை6:37 3854/3
பாங்கனேன் மொழி விண்ணப்பம் திரு_செவி பதித்து அருள் புரிந்தாயே – திருமுறை6:37 3855/3
புலம்கொள் விண்ணப்பம் திரு_செவிக்கு ஏற்று அருள் புரிந்தனை இஞ்ஞான்றே – திருமுறை6:37 3856/3
மறந்திடாது செய் விண்ணப்பம் திரு_செவி மடுத்து அருள் புரிந்தாயே – திருமுறை6:37 3857/3
இயங்கு சிற்றடியேன் மொழி விண்ணப்பம் ஏற்று அருள் புரிந்தாயே – திருமுறை6:37 3858/3
நீட்டி நின்றதோர் விண்ணப்பம் திரு_செவி நிறைத்து அருள் புரிந்தாயே – திருமுறை6:37 3859/3
இடைவுறாது செய் விண்ணப்பம் திரு_செவிக்கு ஏற்று அருள் புரிந்தாயே – திருமுறை6:37 3860/3
ஐய மற்று உரைத்திட்ட விண்ணப்பம் ஏற்று அளித்தனை இஞ்ஞான்றே – திருமுறை6:37 3861/3
விச்சை எலாம் வல்ல நும் திரு_சமுக விண்ணப்பம் என் உடல் ஆதியை நுமக்கே – திருமுறை6:92 4724/2
விண்ணப்பம் ஏற்று வருவாய் என்-பால் விரைந்தே விரைந்தே – திருமுறை6:94 4738/4
திருமுன் விண்ணப்பம் செய்தனன் கருணைசெய்க வாழ்க நின் திரு_அருள் புகழே – திருமுறை6:125 5366/4
மெய் வகை உரைத்தேன் இந்த விண்ணப்பம் காண்க நீயே – திருமுறை6:125 5383/4
என்னுடைய விண்ணப்பம் இது கேட்க எம் பெருமான் – திருமுறை6:125 5406/1

மேல்


விண்ணப்பம்செய் (1)

வேதன் என் கோது அற வேண்டும் என் கோ என விண்ணப்பம்செய்
பாதன் என்கோ கடல் பள்ளிகொண்டான் தொழும் பண்பன் என்கோ – திருமுறை3:6 2372/1,2

மேல்


விண்ணப்பமே (3)

வேத்து_உடையார் மற்று இலை அருள் ஈது என்றன் விண்ணப்பமே – திருமுறை3:6 2317/4
வெருவற்க என்று எனை ஆண்டு அருள் ஈது என்றன் விண்ணப்பமே – திருமுறை3:6 2383/4
விலை_அறியாத மணியே விடேல் இது என் விண்ணப்பமே – திருமுறை3:6 2390/4

மேல்


விண்ணப்பித்திருந்தேன் (2)

விரும்பி நின் அடிக்கே விண்ணப்பித்திருந்தேன் வேறு நான் செய்தது இங்கு என்னே – திருமுறை6:13 3505/2
வெருவி நின் அடிக்கே விண்ணப்பித்திருந்தேன் விண்ணப்பம் செய்கின்றேன் இன்றும் – திருமுறை6:13 3506/2

மேல்


விண்ணவர் (9)

விண்ணவர் ஏத்திய மேலவனே மயல் மேவு மனம் – திருமுறை1:3 69/3
விதியும் மாலும் நின்று ஏத்திடும் தெய்வமே விண்ணவர் பெருமானே – திருமுறை1:9 145/3
கண்ணனை அயனை விண்ணவர்_கோனை காக்கவைத்திட்ட வேல்_கரனை – திருமுறை1:38 411/1
மத்தக கரியின் உரி புனை பவள வண்ணனே விண்ணவர் அரசே – திருமுறை2:6 631/3
மேல் பதம் கொண்ட உருத்திரர் விண்ணவர் மேல் மற்றுள்ளோரால் – திருமுறை2:24 833/2
அருளே எம் ஆர்_உயிர்க்காம் துணையே விண்ணவர் புகழும் – திருமுறை2:75 1389/2
விண்ணவர் முதல்வா போற்றி வீரராகவனே போற்றி – திருமுறை2:102 1949/4
விண்ணவர் கோன் அரும் துயரம் நீங்கிடவும் மாது தவ விளைவும் நல்கும் – திருமுறை3:21 2516/1
விண்ணவர் புகழும் மெய்கண்டநாதன் வித்தக கபிலன் ஆதியர்க்கே – திருமுறை3:23 2533/1

மேல்


விண்ணவர்-தம் (1)

விரை சேரும் கொன்றை விரி சடையாய் விண்ணவர்-தம்
அரைசே நீ நீக்காயேல் ஆர் நீக்க வல்லாரே – திருமுறை2:63 1260/3,4

மேல்


விண்ணவர்_கோனை (1)

கண்ணனை அயனை விண்ணவர்_கோனை காக்கவைத்திட்ட வேல்_கரனை – திருமுறை1:38 411/1

மேல்


விண்ணவர்கள் (2)

போற்றார் புரம் பொடித்த புண்ணியனை விண்ணவர்கள்
ஆற்றாத நஞ்சம் உண்ட ஆண்தகையை கூற்று ஆவி – திருமுறை2:65 1292/1,2
விரத பெரும் பாழி விண்ணவர்கள் ஏத்தும் – திருமுறை3:2 1962/327

மேல்


விண்ணவரும் (2)

விலை_அறியா உயர் ஆணி பெரு முத்து திரளே விண்ணவரும் நண்ண அரும் ஓர் மெய்ப்பொருளின் விளைவே – திருமுறை6:57 4107/2
பார்த்திபரும் விண்ணவரும் பணிந்து மகிழ்ந்து ஏத்த பரநாத நாட்டு அரசு பாலித்த பதியே – திருமுறை6:57 4141/3

மேல்


விண்ணவனே (2)

அரு மா தவர் உயர் நெஞ்சம் விஞ்சிய அண்ணா விண்ணவனே அரசே அமுதே அறிவுருவே முருகையா மெய்யவனே – திருமுறை1:52 564/3
விண்ணவனே வெள் விடையவனே வெற்றி மேவும் நெற்றிக்கண்ணவனே – திருமுறை2:58 1205/3

மேல்


விண்ணளவும் (1)

வேலை விடத்தை மிடற்று அணிந்த வெண் நீற்று அழகர் விண்ணளவும்
சோலை மருவும் ஒற்றியில் போய் சுகங்காள் அவர் முன் சொல்லீரோ – திருமுறை2:78 1510/1,2

மேல்


விண்ணன் (1)

முத்தேவர் விண்ணன் முதல் தேவர் சித்தர் முனிவர் மற்றை – திருமுறை2:75 1422/1

மேல்


விண்ணாய் (4)

விண்ணினுள் விண்ணாய் விண் நடு விண்ணாய் – திருமுறை6:81 4615/337
விண்ணினுள் விண்ணாய் விண் நடு விண்ணாய்
அண்ணி நிறைந்த அருள்_பெரும்_ஜோதி – திருமுறை6:81 4615/337,338
விண்ணுறு விண்ணாய் விண் நிலை விண்ணாய் – திருமுறை6:81 4615/339
விண்ணுறு விண்ணாய் விண் நிலை விண்ணாய்
அண்ணி வயங்கும் அருள்_பெரும்_ஜோதி – திருமுறை6:81 4615/339,340

மேல்


விண்ணிடத்தும் (1)

வாய்ப்பந்தல் இடுதல் அன்றி உண்மை சொல வல்லார் மண்ணிடத்தும் விண்ணிடத்தும் மற்றிடத்தும் இலையே – திருமுறை6:137 5634/2

மேல்


விண்ணிடத்தே (1)

விண்ணிடத்தே முதல் முப்பூ விரிய அதில் ஒரு பூ விரிய அதின் மற்றொரு பூ விரிந்திட இ ஐம்பூ – திருமுறை6:137 5657/1

மேல்


விண்ணிய (1)

விண்ணிய கதிரின் ஒளிசெயும் இழையாய் விளங்கு அருள் ஒழுகிய விழியாய் – திருமுறை2:103 1957/3

மேல்


விண்ணில் (2)

அண்டாரை வென்று உலகு ஆண்டு மெய்ஞ்ஞானம் அடைந்து விண்ணில்
பண் தாரை சூழ் மதி போல் இருப்போர்கள் நின் பத்தர் பதம் – திருமுறை2:75 1428/1,2
விண்ணில் உயர்ந்த மாடத்து இருக்க விதித்தாய் போற்றியே – திருமுறை6:112 4966/4

மேல்


விண்ணிலே (2)

வாரும் தணி முலை போகமும் வேண்டிலன் மண் விண்ணிலே – திருமுறை1:3 65/4
விண்ணிலே விளங்கும் ஒளியினுள் ஒளியே விடையில் வந்து அருள் விழி விருந்தே – திருமுறை2:7 637/3

மேல்


விண்ணினிடை (1)

மண்ணிப்படிக்கரை வாழ் மங்கலமே விண்ணினிடை
வாமாம் புலி ஊர் மலர் சோலை சூழ்ந்து இலங்கும் – திருமுறை3:2 1962/62,63

மேல்


விண்ணினுள் (2)

விண்ணினுள் இலங்கும் சுடர் நிகர் உனது மெல் அடிக்கு அடிமைசெய்வேனோ – திருமுறை2:52 1142/3
விண்ணினுள் விண்ணாய் விண் நடு விண்ணாய் – திருமுறை6:81 4615/337

மேல்


விண்ணுக்கு (1)

விண்ணுக்கு இசைந்த கதிர் போல் என் விவேகத்து இசைந்து மேலும் என்றன் – திருமுறை6:98 4793/3

மேல்


விண்ணும் (1)

பாரொடு விண்ணும் படைத்த பண்பாளர் பற்று அம்பலத்தார் சொல் சிற்றம்பலத்தார் – திருமுறை6:138 5677/1

மேல்


விண்ணுள் (2)

விண்ணே விண் உருவே விண் முதலே விண்ணுள் வெளியே அ வெளி விளங்கு வெளியே என்றன் – திருமுறை3:5 2096/1
விண்ணுள் மணி போன்று அருள் சோதி விளைவித்து ஆண்ட என்னுடைய – திருமுறை6:98 4788/3

மேல்


விண்ணுறு (2)

விண்ணுறு சுடரே என் உள் விளங்கிய விளக்கே போற்றி – திருமுறை1:48 510/1
விண்ணுறு விண்ணாய் விண் நிலை விண்ணாய் – திருமுறை6:81 4615/339

மேல்


விண்ணே (7)

விளை தேன் ஒழுகும் மலர் தருவே விண்ணே விழிக்கு விருந்தே சீர் – திருமுறை1:5 86/3
மாளாத தொண்டர் அக இருளை நீக்கும் மதியே சிற்சுக ஞான_மழை பெய் விண்ணே
தாளாளர் புகழ் தணிகை மணியே ஜீவ சாட்சியாய் நிறைந்து அருளும் சகச வாழ்வே – திருமுறை1:7 114/3,4
விண்ணே வியன் ஒற்றியூர் அண்ணல் வாமத்தில் வீற்றிருக்கும் – திருமுறை2:75 1392/2
விண்ணே விண் உருவே விண் முதலே விண்ணுள் வெளியே அ வெளி விளங்கு வெளியே என்றன் – திருமுறை3:5 2096/1
வீறு அணிந்து அழியாத நிதியமே ஒழியாத விண்ணே அகண்ட சுத்த வெளியே விளங்கு பர ஒளியே வரைந்திடா வேதமே வேத முடிவே – திருமுறை4:4 2609/2
மீன் மறுத்து சுடர் மயமாய் விளங்கியதோர் விண்ணே விண் அனந்தம் உள் அடங்க விரிந்த பெருவெளியே – திருமுறை6:57 4167/3
விண்ணே விண் நிறைவே சிவமே தனி மெய்ப்பொருளே – திருமுறை6:63 4253/2

மேல்


விண்ணை (1)

விண்ணை காட்டும் திரு_தணிகாசல வேலனே உமையாள் அருள் பாலனே – திருமுறை1:18 259/4

மேல்


விண்ணோர் (5)

கூர் கொண்ட நெட்டு இலை கதிர் வேலும் மயிலும் ஒரு கோழி அம் கொடியும் விண்ணோர் கோமான்-தன் மகளும் ஒரு மா மான்-தன் மகளும் மால் கொண்ட நின் கோலம் மறவேன் – திருமுறை1:1 12/3
வேத பொருளே சரணம் சரணம் விண்ணோர் பெருமாள் சரணம் சரணம் – திருமுறை1:2 41/1
மிக்க அடியார் என் சொல்லார் விண்ணோர் மண்ணோர் என் புகலார் – திருமுறை2:34 931/3
ஒழியாது கதிர் பரப்பும் சுடரே அன்பர்க்கு ஓவாத இன்பு அருளும் ஒன்றே விண்ணோர்
விழியாலும் மொழியாலும் மனத்தினாலும் விழைதரு மெய் தவத்தாலும் விளம்பும் எந்த – திருமுறை3:5 2109/2,3
உருத்திரர் நாரணர் பிரமர் விண்ணோர் வேந்தர் உறு கருடர் காந்தருவர் இயக்கர் பூதர் – திருமுறை3:5 2130/1

மேல்


விண்ணோர்-தம் (1)

வீட்டை பெறுவோர் உள் அகத்து விளங்கும் விளக்கே விண்ணோர்-தம்
நாட்டை நலம்செய் திரு_தணிகை நகத்தில் அமர்ந்த நாயகமே – திருமுறை1:23 305/1,2

மேல்


விண்பட்ட (1)

பாய்ப்பட்ட புலி அன்ன நாய்ப்பட்ட கயவர்-தம் பாழ்பட்ட மனையில் நெடுநாள் பண்பட்ட கழுநீரும் விண்பட்ட இன் அமுது பட்ட பாடு ஆகுமன்றி – திருமுறை1:1 25/1

மேல்


விண்மணியை (1)

விண்மணியை என் உயிரை மெய்ப்பொருளை ஒற்றியில் என் – திருமுறை2:65 1278/3

மேல்


வித்த (1)

வித்த மா வெளியை சுத்த சிற்சபையின் மெய்மையை கண்டுகொண்டேனே – திருமுறை6:46 3971/4

மேல்


வித்தக (18)

வெள்ள வார் சடை வித்தக பெருமான் வேண்ட நல் பொருள் விரித்து உரைத்தோனே – திருமுறை1:27 344/3
வேல் எடுத்தோய் தென் தணிகாசலத்து அமர் வித்தக நின்-பால் – திருமுறை1:33 372/3
மின்னும் வேல் படை மிளிர்தரும் கைத்தல வித்தக பெருமானே – திருமுறை1:39 420/2
ஒன்றுறும் ஒன்றே அருள்மயமான உத்தம வித்தக மணியே – திருமுறை2:6 630/4
விட்ட வேட்கையர்க்கு அங்கையில் கனியை வேத மூலத்தை வித்தக விளைவை – திருமுறை2:23 815/2
விரிந்த பூம் பொழில் சூழ் ஒற்றி அம் பதியில் மேவிய வித்தக வாழ்வே – திருமுறை2:27 864/4
வேலொடு மயிலும் கொண்டிடும் சுடரை விளைவித்த வித்தக விளக்கே – திருமுறை2:52 1146/3
விண் ஆளாநின்ற ஒரு மேன்மை வேண்டேன் வித்தக நின் திரு_அருளே வேண்டி நின்றேன் – திருமுறை2:101 1941/2
மெய் அடியன் என்று உரைக்க வித்தக நின் பொன் அடிக்கு – திருமுறை3:2 1962/609
வெப்பு இலையே எனும் தண் விளக்கே முக்கண் வித்தக நின் – திருமுறை3:6 2318/1
வித்தக முக்கண் அத்தனே சித்தி விநாயக விக்கினேச்சுரனே – திருமுறை3:22 2525/4
விண்ணவர் புகழும் மெய்கண்டநாதன் வித்தக கபிலன் ஆதியர்க்கே – திருமுறை3:23 2533/1
விட களம் உடைய வித்தக பெருமான் மிக மகிழ்ந்திட அருள் பேறே – திருமுறை3:23 2539/3
விடை ஆர்க்கும் கொடி உடைய வித்தக என்று உன் அடியின் – திருமுறை4:8 2641/1
விடுக்கவோ மனம் இல்லை என் செய்குவேன் வெண் பிறை சடை வித்தக வள்ளலே – திருமுறை4:15 2779/4
வெருவியிடேல் இன்று முதல் மிக மகிழ்க என்றாய் வித்தக நின் திரு_அருளை வியக்க முடியாதே – திருமுறை5:2 3127/4
விராவி உள் விளங்கும் வித்தக மணியே – திருமுறை6:81 4615/1304
நார வித்தக சங்கித இங்கித நாடகத்தவ நம் பதி நம் கதி நாத சிற்பர நம்பர அம்பர நாத தற்பர விம்ப சிதம்பர – திருமுறை6:114 5174/2

மேல்


வித்தகம் (2)

வித்தகம் அறியேன் வினையினேன் துன்ப விரி கடல் ஆழ்ந்தனன் அந்தோ – திருமுறை2:6 631/1
வெண்மை சேர் அகங்காரமாம் வீணா விடுவிடு என்றனை வித்தகம் உணராய் – திருமுறை2:39 1016/1

மேல்


வித்தகமாய் (1)

தேசு அகமாய் இருள் அகமாய் இரண்டும் காட்டா சித்தகமாய் வித்தகமாய் சிறிதும் பந்தபாசம் – திருமுறை3:5 2086/2

மேல்


வித்தகமான (1)

வித்தகமான மருந்து சதுர்_வேத – திருமுறை3:9 2433/1

மேல்


வித்தகமே (3)

வேலும் மயிலும் கொண்டு உருவாய் விளையாட்டு இயற்றும் வித்தகமே வேத பொருளே மதி சடை சேர் விமலன்-தனக்கு ஓர் மெய்ப்பொருளே – திருமுறை1:44 477/3
வேளை எரித்த மெய்ஞ்ஞான விளக்கே முத்தி வித்தகமே – திருமுறை2:34 935/4
மெய்விட்டிடார் உள் விளை இன்பமே ஒற்றி வித்தகமே
மை விட்டிடா விழி மானே வடிவுடை_மாணிக்கமே – திருமுறை2:75 1484/3,4

மேல்


வித்தகர் (4)

மெய்ய நின் திரு_மேனி கண்ட புண்ணியர் கண்கள் மிக்க ஒளி மேவு கண்கள் வேல நின் புகழ் கேட்ட வித்தகர் திரு_செவி விழா சுபம் கேட்கும் செவி – திருமுறை1:1 19/2
வீறு அணிந்து என்றும் ஒரு தன்மை பெறு சிவஞான வித்தகர் பதம் பரவும் ஓர் மெய் செல்வ வாழ்க்கையில் விருப்பம் உடையேன் இது விரைந்து அருள வேண்டும் அமுதே – திருமுறை4:3 2600/2
விரும்புகின்ற பெண்கள் எலாம் அரும்புகின்றார் அலர்-தான் வித்தகர் என் நடராயர் சித்தம் அறிந்திலனே – திருமுறை6:60 4229/4
மெய் குலம் போற்ற விளங்கு மணாளர் வித்தகர் அம்பலம் மேவும் அழகர் – திருமுறை6:138 5675/1

மேல்


வித்தகர்-தம் (1)

வித்தகர்-தம் அடிக்கு ஏவல் புரிந்திட என் சிந்தை மிக விழைந்ததாலோ – திருமுறை6:125 5297/4

மேல்


வித்தகராய் (1)

வேட்டாசை பற்று அனைத்தும் விட்டு உலகம் போற்ற வித்தகராய் விளங்குகின்ற முத்தர்கட்கும் தன்னை – திருமுறை6:49 4012/3

மேல்


வித்தகரும் (1)

மெய் பரிசம் செய்ய வல்ல வித்தகரும் மெய்ப்படவே – திருமுறை3:3 1965/1388

மேல்


வித்தகரே (1)

விதுவின் அமுது ஆனவரே அணைய வாரீர் மெய்யு உரைத்த வித்தகரே அணைய வாரீர் – திருமுறை6:72 4473/3

மேல்


வித்தகன் (1)

மெய்யன் எனை ஆட்கொண்ட வித்தகன் சிற்சபையில் விளங்குகின்ற சித்தன் எலாம் வல்ல ஒரு விமலன் – திருமுறை6:144 5815/2

மேல்


வித்தகன்-தன் (1)

வெள்ளம் குளிரும் சடை_முடியோன் ஒற்றி வித்தகன்-தன்
உள்ளம் குளிர மெய் பூரிப்ப ஆனந்தம் ஊற்றெடுப்ப – திருமுறை2:75 1419/1,2

மேல்


வித்தகனார் (3)

மேலே விளங்கும் விளக்கே அருள் ஒற்றி வித்தகனார்
மாலேகொளும் எழில் மானே வடிவுடை_மாணிக்கமே – திருமுறை2:75 1442/3,4
விற்கு அண்டாத நுதல் மடவாள் வேட்ட நடன வித்தகனார்
சொற்கு அண்டாத புகழ் ஒற்றி தூயர் இன்று என் மனை புகுந்தார் – திருமுறை2:81 1560/1,2
விமலர் திரு வாழ் ஒற்றியிடை மேவும் பெருமை வித்தகனார்
அமலர் அவர்-தாம் என் மனைக்கு இன்று அணைகுவாரோ அணையாரோ – திருமுறை2:87 1641/2,3

மேல்


வித்தகனே (11)

வென்றி மழு கை உடைய வித்தகனே என்றென்று – திருமுறை2:16 733/2
மெய் வைத்த உள்ளம் விரவிநின்ற வித்தகனே
உய் வைத்த உத்தமனே ஒற்றி அப்பா உன்னுடைய – திருமுறை2:36 954/2,3
மிச்சை தவிர்க்கும் ஒற்றி வித்தகனே நின் அருட்கே – திருமுறை2:54 1166/3
விதி இழந்த வெண் தலை கொள் வித்தகனே வேதியனே – திருமுறை2:54 1170/1
வேதியனே வெள்ளி வெற்பிடை மேவிய வித்தகனே
நீதியனே மன்றில் நிட்கள ஆனந்த நிர்த்தமிடும் – திருமுறை2:58 1204/1,2
வில்வ தொடை அணிந்த வித்தகனே நின்னுடைய – திருமுறை2:59 1220/3
கையினால் தொழும் அன்பர்-தம் உள்ள_கமலம் மேவிய விமல வித்தகனே
செய்யினால் பொலிந்து ஓங்கி நல் வளங்கள் திகழும் ஒற்றியூர் தியாக_நாயகனே – திருமுறை2:61 1241/3,4
வேழ்விக்குடி அமர்ந்த வித்தகனே சூழ்வுற்றோர் – திருமுறை3:2 1962/48
விண்டும் சிரம் குனிக்கும் வித்தகனே நின் தலத்தை – திருமுறை3:4 1989/3
மின் போலும் செம் சடை வித்தகனே ஒளி மேவிய செம்பொன் – திருமுறை3:6 2186/1
மெய்யே திரு_அம்பலத்து ஆடல் செய் வித்தகனே
எய்யேன் இனி வெம் மல கூட்டில் இருந்து என் உள்ளம் – திருமுறை6:91 4715/2,3

மேல்


வித்தகனை (1)

விடையானை ஒற்றியூர் வித்தகனை மாது ஓர் – திருமுறை2:65 1281/3

மேல்


வித்தம் (3)

பரசுகாரம்பம் பரம்பிரம வித்தம் பரானந்த புரண போகம் – திருமுறை3:1 1960/24
வித்தம் இலா நாயேற்கும் வேறு – திருமுறை3:4 2031/4
புத்தம் தரும் போதா வித்தம் தரும் தாதா – திருமுறை6:113 5152/1

மேல்


வித்தமாய் (1)

சத்தமாய் சுத்த சதாநிலையாய் வித்தமாய்
அண்டமாய் அண்டத்து அணுவாய் அருள் அகண்டாகண்டமாய் – திருமுறை3:3 1965/30,31

மேல்


வித்தமும் (1)

சுத்தமும் தெறா வித்தமும் தரும் சொரூப இன்பமே துய்க்கும் வாழ்க்கையும் – திருமுறை4:22 2807/2

மேல்


வித்தமுறும் (1)

வித்தமுறும் சுத்த பர லோகாண்டம் அனைத்தும் விளக்கமுற சுடர் பரப்பி விளங்குகின்ற சுடரே – திருமுறை6:57 4121/3

மேல்


வித்தர் (1)

சித்தம் தெளிவிக்கும் தேசிகன் காண் வித்தர் என – திருமுறை3:3 1965/326

மேல்


வித்தனே (1)

வித்தனே மயில் மேற்கொள் வேலனே – திருமுறை1:10 164/2

மேல்


வித்தனை (1)

மோன அந்தத்தார் பெறும் தான அந்தத்தானை முத்தனை முத்தியின் வித்தனை முத்தை – திருமுறை4:5 2611/3

மேல்


வித்தாய் (2)

என் அன்பு எனும் பதம் என் அன்பிற்கு வித்தாய் இசைந்த கோகனக பதம் – திருமுறை3:1 1960/114
வேதமாய் வேதாந்த வித்தாய் விளங்கு பரநாதமாய் – திருமுறை3:3 1965/15

மேல்


வித்தாரம் (1)

வித்தாரம் பேசும் வெறியேன்-தன் மெய் பிணியை – திருமுறை2:63 1261/2

மேல்


வித்திடை (3)

விளைவு இயல் அனைத்தும் வித்திடை அடங்க – திருமுறை6:81 4615/631
வித்திடை முளையும் முளையிடை விளைவும் – திருமுறை6:81 4615/635
வித்திடை பதமும் பதத்திடை வித்தும் – திருமுறை6:81 4615/643

மேல்


வித்தியம் (1)

வித்தியம் சுகோதய நிகேதனம் விமலம் என்று நால்_வேதமும் தொழும் – திருமுறை4:22 2805/3

மேல்


வித்தியாதரர் (1)

மன்னு கின்னரர் பூதர் வித்தியாதரர் போகர் மற்றையர்கள் பற்றும் பதம் – திருமுறை3:1 1960/89

மேல்


வித்தின் (1)

காணுகின்ற ஐங்கருவின் வித்தின் இயல் பலவும் கருதுறும் அங்குரத்தின் இயல் பற்பலவும் அடியின் – திருமுறை6:137 5655/1

மேல்


வித்தினால் (1)

ஒளிய வித்தினால் போகமும் விளைப்பேன் ஒற்றி மேவிய உலகு_உடையோனே – திருமுறை2:49 1117/4

மேல்


வித்தினுள் (1)

வித்தினுள் வித்தும் வித்து-அதில் வித்தும் – திருமுறை6:81 4615/637

மேல்


வித்து (13)

மெய்யர் உள்ளுளே விளங்கும் சோதியே வித்து_இலாத வான் விளைந்த இன்பமே – திருமுறை1:8 139/3
வித்து அனைத்தாம் ஆணவம் பொய் வீறும் அழுக்காறு சினம் – திருமுறை2:16 751/2
பழி அன்று அணங்கே அ வேய்க்கு படு முத்து ஒரு வித்து அன்று அதனால் – திருமுறை2:98 1870/3
வித்து ஒன்றும் இன்றி விளைவித்து அருள் அளிக்கும் – திருமுறை3:3 1965/147
வித்து என்று அறிந்தும் அதை விட்டிலையே தொத்து என்று – திருமுறை3:3 1965/790
வித்து ஆகி முளை ஆகி விளைவு-அது ஆகி விளைவிக்கும் பொருள் ஆகி மேலும் ஆகி – திருமுறை3:5 2073/1
வித்து ஏறி விளைவு ஏறி மகிழ்கின்றோர் போல் மேல் ஏறி அன்பர் எலாம் விளங்குகின்றார் – திருமுறை3:5 2144/3
விண் உறு சுடர்க்கு எலாம் சுடர் அளித்து ஒரு பெருவெளிக்குள் வளர்கின்ற சுடரே வித்து ஒன்றும் இன்றியே விளைவு எலாம் தருகின்ற விஞ்ஞான மழை செய் முகிலே – திருமுறை4:1 2572/3
வித்து இலாமலே விளைந்த வெண்ணிலாவே நீ-தான் – திருமுறை4:27 2858/1
வித்து எலாம் அளித்த விமலனை எல்லா விளைவையும் விளைக்க வல்லவனை – திருமுறை6:46 3980/1
வித்து எல்லாம் ஒன்று என்று நாட்டி அதில் – திருமுறை6:80 4587/1
வெளியிடை உயிர் இயல் வித்து இயல் சித்து இயல் – திருமுறை6:81 4615/509
வித்து இயல் ஒன்றாய் விளைவு இயல் பலவாய் – திருமுறை6:81 4615/629

மேல்


வித்து-அதில் (1)

வித்தினுள் வித்தும் வித்து-அதில் வித்தும் – திருமுறை6:81 4615/637

மேல்


வித்து_இலாத (1)

மெய்யர் உள்ளுளே விளங்கும் சோதியே வித்து_இலாத வான் விளைந்த இன்பமே – திருமுறை1:8 139/3

மேல்


வித்தும் (4)

வித்தும் பதமும் விளை உபகரிப்பும் – திருமுறை6:81 4615/633
வித்தினுள் வித்தும் வித்து-அதில் வித்தும் – திருமுறை6:81 4615/637
வித்தினுள் வித்தும் வித்து-அதில் வித்தும்
அ திறம் வகுத்த அருள்_பெரும்_ஜோதி – திருமுறை6:81 4615/637,638
வித்திடை பதமும் பதத்திடை வித்தும்
அத்துற அமைத்த அருள்_பெரும்_ஜோதி – திருமுறை6:81 4615/643,644

மேல்


வித்தே (10)

மூவர் நாயகன் என மறை வாழ்த்திடும் முத்தியின் வித்தே இங்கே – திருமுறை1:4 80/2
விண்டு ஆதி தேவர் தொழும் முதலே முத்தி வித்தே சொல் பதம் கடந்த வேல்_கையானே – திருமுறை1:6 96/4
விண் ஏறும் அரி முதலோர்க்கு அரிய ஞான விளக்கே என் கண்ணே மெய்வீட்டின் வித்தே
தண் ஏறு பொழில் தணிகை மணியே ஜீவ சாட்சியாய் நிறைந்து அருளும் சகச வாழ்வே – திருமுறை1:7 103/3,4
விளைக்கும் ஆனந்த வியன் தனி வித்தே மெய் அடியவர் உள விருப்பே – திருமுறை1:35 385/3
வெளியதாகிய வத்துவே முத்தியின் மெய் பயன் தரு வித்தே
அளியதாகிய நெஞ்சினார்க்கு அருள்தரும் ஆறு மா முக தேவே – திருமுறை1:39 425/3,4
எண்ணிய மெய் தவர்க்கு எல்லாம் எளிதில் ஈந்த என் அரசே ஆறு முகத்து இறையாம் வித்தே
திண்ணிய என் மனம் உருக்கி குருவாய் என்னை சிறு_காலை ஆட்கொண்ட தேவ தேவ – திருமுறை1:42 451/3,4
வித்தே நின் பொன்_அடி கீழ் மேவி நிற்க கண்டிலனே – திருமுறை2:59 1221/4
முத்திக்கு வித்தே முழு மணியே முத்தர் உளம் – திருமுறை2:60 1229/1
முல்லைவாயிற்கு உள் வைத்த முத்தி வித்தே மல்லல் பெறு – திருமுறை3:2 1962/522
கண்ணே கண்மணியே கண் ஒளியே கண்ணுள் கலந்துநின்ற கதிரே அ கதிரின் வித்தே
தண்ணே தண் மதியே அ மதியில் பூத்த தண் அமுதே தண் அமுத சாரமே சொல் – திருமுறை3:5 2096/2,3

மேல்


வித்தை (11)

என்னும் ஆசையை கடி என்ன என் சொல் இப்படி என்ன அறியாது நின்படி என்ன என் மொழிப்படி இன்ன வித்தை நீ படி என்னும் என் செய்குவேன் – திருமுறை1:1 3/3
முத்தனை முத்திக்கு ஒரு தனி வித்தை முதல்வனை முருகனை முக்கண் – திருமுறை1:38 418/1
வெறிபிடித்த நாய்க்கேனும் வித்தை பயிற்றிடலாகும் வேண்டிவேண்டி – திருமுறை1:52 567/2
வித்தை இன்றியே விளைத்திடுபவன் போல் மெய்ய நின் இரு மென் மலர் பதத்தில் – திருமுறை2:61 1235/1
வேள் நச்சுறும் மெல்_இயலே யாம் விளம்பும் மொழி அ வித்தை உனக்கு – திருமுறை2:98 1892/3
மாய வித்தை மெய் என நீ வாழ்ந்தனையே வாய் அவித்தை – திருமுறை3:3 1965/1058
மேவி விளங்கு சுத்த வித்தை முதல் நாதம் மட்டும் – திருமுறை3:3 1965/1363
விடைய வாதனை தீர் விடையவா சுத்த வித்தை முன் சிவ வரை கடந்த – திருமுறை6:26 3732/1
கொத்து அறு வித்தை குறிப்பாயோ தோழி குறியாது உலகில் வெறிப்பாயோ தோழி – திருமுறை6:65 4286/2
வானம் ஒத்த தரத்தனே வாத வித்தை வரத்தனே – திருமுறை6:115 5182/2
எல்லா ஞானமும் என் ஞானம் ஆயின எல்லா வித்தையும் என் வித்தை ஆயின – திருமுறை6:125 5451/2

மேல்


வித்தை-தனை (1)

மாண புகழ் சேர் ஒற்றி_உளீர் மன்று ஆர் தகர வித்தை-தனை
காணற்கு இனி நான் செயல் என்னே கருதி உரைத்தல் வேண்டும் என்றேன் – திருமுறை2:98 1892/1,2

மேல்


வித்தைக்கு (1)

தம்பம் மிசை எனை ஏற்றி அமுது ஊற்றி அழியா தலத்தில் உறவைத்த அரசே சாகாத வித்தைக்கு இலக்கண இலக்கியம்-தானாய் இருந்த பரமே – திருமுறை6:22 3656/3

மேல்


வித்தையால் (1)

காய வித்தையால் அ கடவுள் இயற்றும் இந்த – திருமுறை3:3 1965/1057

மேல்


வித்தையில் (1)

வேட்டவை அளிக்கின்ற நிதியமே சாகாத வித்தையில் விளைந்த சுகமே மெய்ஞ்ஞான நிலை நின்ற விஞ்ஞானகலர் உளே மேவு நடராச பதியே – திருமுறை6:22 3674/4

மேல்


வித்தையும் (2)

வெல்லும் மிருகங்களையும் வசமாக்கலாம் அன்றி வித்தையும் கற்பிக்கலாம் மிக்க வாழைத்தண்டை விறகு ஆக்கலாம் மணலை மேவு தேர் வடம் ஆக்கலாம் – திருமுறை3:8 2421/2
எல்லா ஞானமும் என் ஞானம் ஆயின எல்லா வித்தையும் என் வித்தை ஆயின – திருமுறை6:125 5451/2

மேல்


வித்தையை (2)

மேதியில் சாகாத வித்தையை கற்றது – திருமுறை6:108 4913/3
விது நெறி சுத்த சன்மார்க்கத்தில் சாகா வித்தையை கற்றனன் உத்தரம் எனும் ஓர் – திருமுறை6:111 4955/2

மேல்


வித (2)

சத பரி சத உப சத மத வித பவ – திருமுறை6:113 5130/1
விரிந்திடும் ஐங்கருவினிலே விடய சத்தி அனந்த வித முகம் கொண்டு இலக அவை விகித விகற்பு ஆகி – திருமுறை6:137 5660/1

மேல்


விதங்களால் (1)

பல் விதங்களால் பணி செயும் உரிமை பாங்கு நல்கும் அ பரம் உமக்கு அன்றே – திருமுறை2:55 1180/3

மேல்


விதண்டை (1)

ஒன்றுடன் இரண்டு என விதண்டை இடும் மிண்டரொடும் ஒன்றல் அற நின்ற நிலையே – திருமுறை3:18 2501/5

மேல்


விதத்தால் (1)

எவ்வெவ் விதத்தால் இழந்தனையோ அவ்விதத்தில் – திருமுறை3:3 1965/1032

மேல்


விதத்தில் (1)

விதத்தில் கருணை விளை – திருமுறை6:125 5326/4

மேல்


விதத்தினர் (1)

நல்_விதத்தினர் புகழ் ஒற்றி_உடையீர் ஞான நாடகம் நவிற்றுகின்றீரே – திருமுறை2:55 1180/4

மேல்


விதத்தை (1)

விருந்தில் நின்றேன் சற்றும் உள் இரங்காத விதத்தை கண்டு – திருமுறை2:75 1450/3

மேல்


விதம் (3)

விதம் கூறு அறத்தின் விதி-தானோ விலக்கோ விளம்பல் வேண்டும் என்றேன் – திருமுறை2:98 1921/2
ஏயோ நின் தன்மை இருந்த விதம் ஓயாத – திருமுறை3:3 1965/524
விதம் ஒன்றும் தெரியாதே மயங்கிய என்றனக்கே வெட்டவெளியா அறிவித்திட்ட அருள் இறையே – திருமுறை6:57 4154/3

மேல்


விதரணமே (1)

மேவுகின்ற ஞான விதரணமே தூவி மயில் – திருமுறை3:2 1962/528

மேல்


விதானந்தானுப (1)

பரகேவலாத்து விதானந்தானுப சத்த பாதாக்ர சுத்த பலிதம் – திருமுறை3:1 1960/30

மேல்


விதி (25)

விழலுற்ற வாழ்க்கையை விரும்பினேன் ஐய இ வெய்ய உடல் பொய் என்கிலேன் வெளி மயக்கோ மாய விட மயக்கோ எனது விதி மயக்கோ அறிகிலேன் – திருமுறை1:1 20/2
விது வாழ் சடையார் விடை மேல் வருவார் விதி மால் அறியா விமலனார் – திருமுறை1:37 401/1
விதி கொள் துன்பத்தை வீட்டி அளித்த நீர் – திருமுறை2:15 722/3
விடம் கொள் கண்ணினார் அடி விழுந்து ஐயோ வெட்கினாய் இந்த விதி உனக்கு ஏனோ – திருமுறை2:20 788/1
விதி இழந்த வெண் தலை கொள் வித்தகனே வேதியனே – திருமுறை2:54 1170/1
விதி ஆகி அரி ஆகி கிரீசன் ஆகி விளங்கும் மகேச்சுரன் ஆகி விமலம் ஆன – திருமுறை3:5 2088/1
மின் வசமோ எனும் மெய் வசமோ என் விதி வசமோ – திருமுறை3:6 2272/2
மெய் வந்த வாயும் விதி வந்த செய்கையும் வீறு அன்பினால் – திருமுறை3:6 2307/3
ஐயோ முனிவர்-தமை விதிப்படி படைத்த விதி அங்கை தாம் கங்கை என்னும் ஆற்றில் குளிக்கினும் தீ மூழ்கி எழினும் அ அசுத்தம் நீங்காது கண்டாய் – திருமுறை3:8 2428/3
விதி பெறும் மனைகள்-தொறும் விருந்தினனாய் மேவிய கருணையை மறவேன் – திருமுறை3:23 2538/2
விதி முதற்கு இறையே போற்றி மெய்ஞ்ஞான வியன் நெறி விளக்கமே போற்றி – திருமுறை4:2 2584/3
விதி எலாம் விலக்கு என விலக்கிடுவேன் விலக்கு எலாம் கொண்டு விதி என விதிப்பேன் – திருமுறை4:18 2794/1
விதி எலாம் விலக்கு என விலக்கிடுவேன் விலக்கு எலாம் கொண்டு விதி என விதிப்பேன் – திருமுறை4:18 2794/1
வீண் தவனே காலையில் நீ விழித்தவுடன் எழுந்து விதி முடித்து புரிதி இது விளங்கும் என புகல்வாய் – திருமுறை4:21 2801/3
தூயவரே வெறுப்பு வரில் விதி வெறுக்க என்றார் சூழ விதித்தாரை வெறுத்திடுதல் அவர் துணிவே – திருமுறை4:38 3015/3
ஒத்து ஓலமிடவும் அவர்க்கு ஒருசிறிதும் அருளான் ஒதி_அனையேன் விதி அறியேன் ஒருங்கேன் வன் குரங்கேன் – திருமுறை5:7 3204/2
விதி விலக்கு ஈது என்று அறியும் விளைவு ஒன்று இல்லா வினையினேன் எனினும் என்னை விரும்பி என்னுள் – திருமுறை5:10 3240/1
விதி அணி மா மறை நெறியும் மெய் நிலை ஆகம நெறியும் – திருமுறை5:11 3247/3
மருந்து அறியேன் மணி அறியேன் மந்திரம் ஒன்று அறியேன் மதி அறியேன் விதி அறியேன் வாழ்க்கை நிலை அறியேன் – திருமுறை6:6 3313/1
வெளியே வெளியில் இன்ப நடம் புரியும் அரசே விதி ஒன்றும் – திருமுறை6:7 3329/2
மதி முகத்தாள் பாங்கி ஒரு விதி முகத்தாள் ஆனாள் மகிழ்ந்து என்னை வளர்த்தவளும் இகழ்ந்து பல புகன்றாள் – திருமுறை6:60 4231/3
வீடுகள் எல்லாம் விதி நெறி விளங்க – திருமுறை6:81 4615/917
விதி செயப்பெற்றனன் இன்று தொட்டு என்றும் மெய் அருள் சோதியால் விளைவிப்பன் நீ அ – திருமுறை6:111 4961/3
விதி பாலை அறியேம் தாய்_பாலை உண்டு கிடந்து அழுது விளைவிற்கு ஏற்ப – திருமுறை6:125 5333/2
விதி_உடையார் ஏத்த நின்ற துதி_உடையார் ஞான விளக்கு அனைய மெய்_உடையார் வெய்ய வினை அறுத்த – திருமுறை6:137 5629/2

மேல்


விதி-தானோ (1)

விதம் கூறு அறத்தின் விதி-தானோ விலக்கோ விளம்பல் வேண்டும் என்றேன் – திருமுறை2:98 1921/2

மேல்


விதி_உடையார் (1)

விதி_உடையார் ஏத்த நின்ற துதி_உடையார் ஞான விளக்கு அனைய மெய்_உடையார் வெய்ய வினை அறுத்த – திருமுறை6:137 5629/2

மேல்


விதிக்கு (1)

விதிக்கு அளவா சித்திகள் முன் காட்டுக இங்கு என்கின்றாய் விரைந்த நெஞ்சே – திருமுறை6:125 5377/3

மேல்


விதிக்கும் (2)

விதிக்கும் பதிக்கும் பதி நதி ஆர் மதி வேணி பதி – திருமுறை3:6 2254/1
விதிக்கும் உலகு உயிர்க்குயிராய் விளங்குகின்ற சிவமே மெய்_உணர்ந்தோர் கையகத்தே விளங்கிய தீம் கனியே – திருமுறை6:57 4097/2

மேல்


விதித்த (1)

வேத நெறி ஆகமத்தின் நெறி பவுராணங்கள் விளம்பு நெறி இதிகாசம் விதித்த நெறி முழுதும் – திருமுறை6:28 3767/1

மேல்


விதித்தது (1)

விதியே எனக்கும் விதித்தது அன்றோ அ விதியும் இள_மதி – திருமுறை2:62 1248/3

மேல்


விதித்தல் (1)

விதித்தல் முதல் தொழில் இயற்றுவித்த குரு மணியை விண் மணியை அம்மணிக்குள் விளங்கிய மெய்ம் மணியை – திருமுறை6:49 4007/3

மேல்


விதித்தனை (1)

விதித்தனை என்னை நின்றன் மகனாக விதித்து உளத்தே – திருமுறை6:100 4808/1

மேல்


விதித்தனையே (1)

வெப்பானது தவிர்த்து ஐந்தொழில் செய்ய விதித்தனையே – திருமுறை6:100 4807/4

மேல்


விதித்தாய் (2)

தூணே என இங்கு எனை விதித்தாய் எந்தாய் யாது சூழ்வேனே – திருமுறை4:10 2675/4
விண்ணில் உயர்ந்த மாடத்து இருக்க விதித்தாய் போற்றியே – திருமுறை6:112 4966/4

மேல்


விதித்தாரை (1)

தூயவரே வெறுப்பு வரில் விதி வெறுக்க என்றார் சூழ விதித்தாரை வெறுத்திடுதல் அவர் துணிவே – திருமுறை4:38 3015/3

மேல்


விதித்தானை (1)

விரித்தானை கருவி எலாம் விரிய வேதம் விதித்தானை மெய் நெறியை மெய்யே எற்கு – திருமுறை6:45 3945/1

மேல்


விதித்திடாயே (1)

மேவ விருப்புறும் அடியர்க்கு அன்புசெய்ய வேண்டினேன் அவ்வகை நீ விதித்திடாயே – திருமுறை5:10 3239/4

மேல்


விதித்திடு (1)

மிகுந்த உறுப்பு அதிகரணம் காரணம் பல் காலம் விதித்திடு மற்று அவை முழுதும் ஆகி அல்லார் ஆகி – திருமுறை6:2 3280/3

மேல்


விதித்து (1)

விதித்தனை என்னை நின்றன் மகனாக விதித்து உளத்தே – திருமுறை6:100 4808/1

மேல்


விதித்தே (1)

மிகு வான் முதலாம் பூதம் எலாம் விதித்தே நடத்தும் விளைவு அனைத்தும் – திருமுறை1:43 461/2

மேல்


விதித்தோனே (1)

வியந்த மணியே மெய் அறிவாம் விளக்கே என்னை விதித்தோனே
கயந்த மனத்தேன் எனினும் மிக கலங்கி நரக கடும் கடையில் – திருமுறை6:17 3601/2,3

மேல்


விதிப்படி (1)

ஐயோ முனிவர்-தமை விதிப்படி படைத்த விதி அங்கை தாம் கங்கை என்னும் ஆற்றில் குளிக்கினும் தீ மூழ்கி எழினும் அ அசுத்தம் நீங்காது கண்டாய் – திருமுறை3:8 2428/3

மேல்


விதிப்பவர்கள் (1)

விதிப்பவர்கள் பல கோடி திதிப்பவர் பல் கோடி மேலவர்கள் ஒரு கோடி விரைந்துவிரைந்து உனையே – திருமுறை6:127 5473/1

மேல்


விதிப்பேன் (1)

விதி எலாம் விலக்கு என விலக்கிடுவேன் விலக்கு எலாம் கொண்டு விதி என விதிப்பேன்
நிதி எலாம் பெற நினைத்து எழுகின்றேன் நிலம் எலாம் கொளும் நினைப்பு உறுகின்றேன் – திருமுறை4:18 2794/1,2

மேல்


விதியா (1)

விதியா இனி பட மாட்டேன் அருள்செய் விடையவனே – திருமுறை3:6 2207/4

மேல்


விதியின் (1)

தக்க விதியின் மகத்தோடும் தலையும் அழித்தார் தண் அளியார் – திருமுறை2:91 1682/1

மேல்


விதியும் (4)

விதியும் மாலும் நின்று ஏத்திடும் தெய்வமே விண்ணவர் பெருமானே – திருமுறை1:9 145/3
விதியும் துதி ஐம்_முகனார் மகனார் மிகு சீரும் – திருமுறை1:47 495/2
விதியும் மாலும் முன் வேறு உருவெடுத்து மேலும் கீழுமாய் விரும்புற நின்றோர் – திருமுறை2:30 895/1
விதியே எனக்கும் விதித்தது அன்றோ அ விதியும் இள_மதி – திருமுறை2:62 1248/3

மேல்


விதியே (1)

விதியே எனக்கும் விதித்தது அன்றோ அ விதியும் இள_மதி – திருமுறை2:62 1248/3

மேல்


விதியை (11)

கதியை இகழ்ந்து இருள் விழைந்த விதியை நினைந்து அழுகேனோ கண் போல் வாய்ந்த – திருமுறை4:15 2736/2
விதியை நான் நொந்து நடுங்கியது எல்லாம் மெய்யனே நீ அறிந்ததுவே – திருமுறை6:13 3453/4
வாடுகின்ற வகை புரிந்த விதியை நினைந்து ஐயோ மனம் ஆலைபாய்வது காண் மன்றில் நடத்து அரசே – திருமுறை6:24 3714/4
மதி கலந்து கலங்கவைத்த விதியை நினைந்து ஐயோ மனம் ஆலைபாய்வது காண் மன்றில் நடத்து அரசே – திருமுறை6:24 3715/4
வஞ்சனைசெய்திட வந்த விதியை நினைந்து ஐயோ மனம் ஆலைபாய்வது காண் மன்றில் நடத்து அரசே – திருமுறை6:24 3716/4
வரி தலை இட்டு ஆட்டுகின்ற விதியை நினைந்து ஐயோ மனம் ஆலைபாய்வது காண் மன்றில் நடத்து அரசே – திருமுறை6:24 3717/4
வழக்கில் வளைத்து அலைக்க வந்த விதியை நினைந்து ஐயோ மனம் ஆலைபாய்வது காண் மன்றில் நடத்து அரசே – திருமுறை6:24 3718/4
மடி பிடித்து பறிக்க வந்த விதியை நினைந்து ஐயோ மனம் ஆலைபாய்வது காண் மன்றில் நடத்து அரசே – திருமுறை6:24 3719/4
விதியை நொந்து இன்னும் விழித்திருக்கின்றார் விழித்திருந்திடவும் நோவாமே – திருமுறை6:93 4733/2
விதியை குறித்த சமய நெறி மேவாது என்னை தடுத்து அருளாம் – திருமுறை6:98 4783/2
விதியை நோம்-மினோ போம்-மினோ சமய வெப்பகத்தே – திருமுறை6:131 5554/4

மேல்


விதிர்த்தல் (1)

வீணுறு கொடியர் கையிலே வாளை விதிர்த்தல் கண்டு என் என வெருண்டேன் – திருமுறை6:13 3469/4

மேல்


விதிர்ப்புறும் (1)

நரகம் என்றால் விதிர்ப்புறும் நீ மாதர் அல்குல் – திருமுறை3:3 1965/685

மேல்


விதிர்விதிர்த்து (1)

வெண் நீறு அணிந்து விதிர்விதிர்த்து மெய் பொடிப்ப – திருமுறை3:3 1965/245

மேல்


விதிவசம்-தான் (1)

விறகு எடுத்தீர் என் செய்வீர் விதிவசம்-தான் யாவரையும் விடாது தானே – திருமுறை4:15 2781/4

மேல்


விது (10)

விது ஆகி அன்பர் உளம் மேவும் நீ கைவிடில் ஏழை எங்கு மெலிவேன் – திருமுறை1:21 290/3
விது வாழ் சடையார் விடை மேல் வருவார் விதி மால் அறியா விமலனார் – திருமுறை1:37 401/1
விது வென்ற தண் அளியால் கலந்துகொண்டு விளங்குகின்ற பெருவெளியே விமல தேவே – திருமுறை3:5 2136/4
விது அமுதொடு சிவ அமுதமும் அளித்தே மேல் நிலைக்கு ஏற்றிய மெய் நிலை சுடரே – திருமுறை6:23 3693/2
விது தருண அமுது அளித்து என் எண்ணம் எலாம் முடிக்கும் வேலை இது காலை என விளம்பவும் வேண்டுவதோ – திருமுறை6:30 3786/4
விது வளர் ஒளியே ஒளி வளர் விதுவே விது ஒளி வளர்தரு செயலே – திருமுறை6:62 4251/2
விது வளர் ஒளியே ஒளி வளர் விதுவே விது ஒளி வளர்தரு செயலே – திருமுறை6:62 4251/2
விது நெறி சுத்த சன்மார்க்கத்தில் சாகா வித்தையை கற்றனன் உத்தரம் எனும் ஓர் – திருமுறை6:111 4955/2
பொதுவே நடிக்கும் புனிதா விது வேய்ந்த – திருமுறை6:125 5369/2
விது பாவக முக தோழியும் நானும் மெய் பாவனை செய்யும் வேளையில் வந்து – திருமுறை6:138 5671/2

மேல்


விதுவின் (1)

விதுவின் அமுது ஆனவரே அணைய வாரீர் மெய்யு உரைத்த வித்தகரே அணைய வாரீர் – திருமுறை6:72 4473/3

மேல்


விதுவும் (1)

விதுவும் கதிரும் இது என்று அறியும் விளக்கம் இன்றியே – திருமுறை6:112 4983/1

மேல்


விதுவே (1)

விது வளர் ஒளியே ஒளி வளர் விதுவே விது ஒளி வளர்தரு செயலே – திருமுறை6:62 4251/2

மேல்


விதை (2)

படி வளர் விதையே விதை வளர் படியே படி விதை வளர் பல நிகழ்வே – திருமுறை6:62 4245/3
படி வளர் விதையே விதை வளர் படியே படி விதை வளர் பல நிகழ்வே – திருமுறை6:62 4245/3

மேல்


விதையே (1)

படி வளர் விதையே விதை வளர் படியே படி விதை வளர் பல நிகழ்வே – திருமுறை6:62 4245/3

மேல்


விதையை (1)

சம்பு நறும் கனியின்-தன் விதையை தாள் பணிந்த – திருமுறை3:3 1965/295

மேல்


விந்தின் (2)

வெளியாய் பர_வெளியாய் மேவு பர விந்தின்
ஒளியாய் சிவானந்த ஊற்றாய் தெளி ஆதி – திருமுறை3:3 1965/59,60
விந்துவாம் சத்தியை விந்தின் அண்டங்களை – திருமுறை6:81 4615/593

மேல்


விந்து (13)

விந்து ஆகி எங்கும் விரிந்தோனே அம் தண வெள் – திருமுறை3:2 1962/578
போதம் சுகம் என்றும் பொன்றல் சுகம் என்றும் விந்து
நாதம் சுகம் என்றும் நாம் பொருள் என்று ஓதல் அஃது – திருமுறை3:3 1965/1231,1232
நிதி ஆகும் சதாசிவனாய் விந்து ஆகி நிகழ் நாதமாய் பரையாய் நிமலானந்த – திருமுறை3:5 2088/2
நன்று அல நன்றல்லாது அல விந்து நாதமும் அல இவை அனைத்தும் – திருமுறை3:22 2524/2
விந்து நிலை நாத நிலை இரு நிலைக்கும் அரசாய் விளங்கிய நின் சேவடிகள் மிக வருந்த நடந்து – திருமுறை5:2 3093/1
வேத வெளி அபர விந்து வெளி அபர நாத வெளி ஏக வெளி பரம வெளி ஞான வெளி மாநாத – திருமுறை5:2 3148/2
தடையுறா பிரமன் விண்டு உருத்திரன் மாயேச்சுரன் சதாசிவன் விந்து
நடையுறா பிரமம் உயர் பராசத்தி நவில் பரசிவம் எனும் இவர்கள் – திருமுறை6:43 3925/1,2
படர்தரு விந்து பிரணவ பிரமம் பரை பரம்பரன் எனும் இவர்கள் – திருமுறை6:43 3926/2
விந்து ஒளி நடு ஜோதி பரவிந்து – திருமுறை6:79 4578/1
நாதம் மட்டும் சென்றனம் மேல் செல்ல வழி அறியேம் நவின்ற பர விந்து மட்டும் நாடினம் மேல் அறியேம் – திருமுறை6:137 5639/1
மீன் முகத்த விந்து அதனில் பெரிது அதனில் நாதம் மிக பெரிது பரை அதனில் மிக பெரியள் அவளின் – திருமுறை6:137 5645/3
விண் அளவும் மூலம் உயிர் மாமாயை குடிலை விந்து அளவு சொல முடியாது இந்த வகை எல்லாம் – திருமுறை6:137 5646/3
பரவிய ஐங்கருவினிலே பருவ சத்தி வயத்தே பரை அதிட்டித்திட நாத விந்து மயக்கத்தே – திருமுறை6:137 5667/1

மேல்


விந்தும் (1)

மான் ஆகி மோகினியாய் விந்தும் ஆகி மற்றவையால் காணாத வானம் ஆகி – திருமுறை3:5 2089/1

மேல்


விந்துவாம் (1)

விந்துவாம் சத்தியை விந்தின் அண்டங்களை – திருமுறை6:81 4615/593

மேல்


விந்தை (2)

தகு விந்தை மோகினியை மானை அசைவிக்கும் ஒரு சத்தி வடிவாம் பொன்_பதம் – திருமுறை3:1 1960/53
விந்தை செய் கொடு மாயை சந்தையும் கலைந்தது – திருமுறை6:76 4504/4

மேல்


விந்தையே (2)

சூது மன்னும் இந்தையே சூடல் என்ன விந்தையே
கோது விண்ட சிந்தையே கோயில்கொண்ட தந்தையே – திருமுறை6:115 5180/1,2
அன்பு முந்து சிந்தையே அம்பலம் கொள் விந்தையே
இன்பம் என்பன் எந்தையே எந்தை தந்தை தந்தையே – திருமுறை6:115 5181/1,2

மேல்


விந்தோநாத (1)

விந்தோநாத வெளியும் கடந்து மேலும் நீளுதே – திருமுறை6:112 5019/1

மேல்


விநாசரகித (1)

சர்வ மங்கள சச்சிதானந்த செளபாக்ய சாம்பவ விநாசரகித சாஸ்வத புராதர நிராதர அபேத வாசா மகோசர நிரூபா – திருமுறை4:4 2601/2

மேல்


விநாயக (21)

விலகுறாது எளியேன் விழைந்தனன் சித்தி_விநாயக விக்கினேச்சுரனே – திருமுறை3:22 2520/4
விள்ளல் இல்லாமல் கலப்பனோ சித்தி_விநாயக விக்கினேச்சுரனே – திருமுறை3:22 2521/4
வேதமும் தாங்கும் பாதனே சித்தி_விநாயக விக்கினேச்சுரனே – திருமுறை3:22 2522/4
மெய் சிதாம் வீடு என்று உரைத்தனை சித்தி_விநாயக விக்கினேச்சுரனே – திருமுறை3:22 2523/4
வென்றல் என்று அறி நீ என்றனை சித்தி_விநாயக விக்கினேச்சுரனே – திருமுறை3:22 2524/4
வித்தக முக்கண் அத்தனே சித்தி விநாயக விக்கினேச்சுரனே – திருமுறை3:22 2525/4
வெருள் உறு சமயத்து அறியொணா சித்தி_விநாயக விக்கினேச்சுரனே – திருமுறை3:22 2526/4
மேவுறும் அடியார்க்கு அருளிய சித்தி_விநாயக விக்கினேச்சுரனே – திருமுறை3:22 2527/4
வேல் நவில் கரத்தோர்க்கு இனியவா சித்தி_விநாயக விக்கினேச்சுரனே – திருமுறை3:22 2528/4
விரும்பினோர்க்கு அளிக்கும் வள்ளலே சித்தி_விநாயக விக்கினேச்சுரனே – திருமுறை3:22 2529/4
வெருவும் சிந்தை விலக கஜானனம் விளங்கும் சித்தி விநாயக வள்ளலே – திருமுறை3:24 2541/4
வேதம் நாடிய மெய்ப்பொருளே அருள் விளங்கும் சித்தி விநாயக வள்ளலே – திருமுறை3:24 2542/4
மின்னை வேண்டிய செஞ்சடையாளனே விளங்கும் சித்தி விநாயக வள்ளலே – திருமுறை3:24 2543/4
வேண்டு வாழ்வு தரும் பெரும் தெய்வமே விளங்கும் சித்தி விநாயக வள்ளலே – திருமுறை3:24 2544/4
விஞ்ச நல் அருள் வேண்டி தருதியோ விளங்கும் சித்தி விநாயக வள்ளலே – திருமுறை3:24 2545/4
வெள்ள வேணி பெருந்தகையே அருள் விளங்கும் சித்தி விநாயக வள்ளலே – திருமுறை3:24 2546/4
வெண்ணிலா முடி புண்ணிய_மூர்த்தியே விளங்கும் சித்தி விநாயக வள்ளலே – திருமுறை3:24 2547/4
வீணிலே உழைப்பேன் அருள் ஐயனே விளங்கும் சித்தி விநாயக வள்ளலே – திருமுறை3:24 2548/4
வேளிலே அழகான செவ்வேளின் முன் விளங்கும் சித்தி விநாயக வள்ளலே – திருமுறை3:24 2549/4
மேவி அன்பர்க்கு அருள் கணநாதனே விளங்கும் சித்தி விநாயக வள்ளலே – திருமுறை3:24 2550/4
அடிகேள் சித்தி விநாயக என் என்று அறைகேனே – திருமுறை3:25 2553/4

மேல்


விபவா (1)

விகிர்தா விபவா விமலா அமலா – திருமுறை6:119 5251/2

மேல்


விபீடணர்க்கு (1)

களங்கம்_இல் விபீடணர்க்கு கன அரசு அளித்தாய் போற்றி – திருமுறை2:102 1952/2

மேல்


விபுல (1)

விமல பிரணவ வடிவ விகட தட கட கரட விபுல கய முக சுகுண பதியாம் – திருமுறை3:25 2554/3

மேல்


விபுலம் (1)

பரவியோமம் பரம ஜோதி மயம் விபுலம் பரம்பரம் அனந்தம் அசலம் – திருமுறை3:1 1960/9

மேல்


விபூதி (1)

அப்பா நல் விபூதி அப்பா பொன் பொது நடம் செய் – திருமுறை6:125 5300/3

மேல்


விபூதியனே (1)

நாத விபூதியனே நாம் அவன் ஆதியனே ஞான சபாபதியே ஞான சபாபதியே – திருமுறை6:118 5248/2

மேல்


விம்ப (5)

விம்ப பெருவெளி ஜோதி அங்கே – திருமுறை6:79 4573/3
அம்பர விம்ப சிதம்பர நாதா – திருமுறை6:113 5074/1
ஞான சிற்சுக சங்கர கங்கர ஞாய சற்குண வங்கண அங்கண நாத சிற்பர அம்பர நம்பர நாத தற்பர விம்ப சிதம்பர – திருமுறை6:114 5173/2
நார வித்தக சங்கித இங்கித நாடகத்தவ நம் பதி நம் கதி நாத சிற்பர நம்பர அம்பர நாத தற்பர விம்ப சிதம்பர – திருமுறை6:114 5174/2
விம்ப சிதம்பரனே – திருமுறை6:119 5251/4

மேல்


விம்பமுறவே (1)

விம்பமுறவே நிறைந்து ஆங்கு அவை நிகழ்ந்திட விளக்கும் அவை அவை ஆகியே மேலும் அவை அவை ஆகி அவை அவை அலாததொரு மெய்ம் நிலையும் ஆன பொருளே – திருமுறை6:22 3656/2

மேல்


விம்பாகாரம் (1)

பரையாதி கிரணாங்க சாங்க சௌபாங்க விம்பாகாரம் நிருவிகற்பம் – திருமுறை3:1 1960/23

மேல்


விம்மதம் (1)

விம்மதம் ஆக்கினும் வெட்டினும் நன்று உன்னை விட்ட அதன் – திருமுறை3:6 2276/3

மேல்


விம்மா (1)

விம்மா அழுங்க என்றன் மெய் உடற்றும் வெம் பிணியை – திருமுறை2:63 1259/2

மேல்


விம்மாநின்றேன் (1)

மீளாத வன் துயர்கொண்டு ஈனர்-தம்மால் மெலிந்து நினை அழைத்து அலறி விம்மாநின்றேன்
கேளாத கேள்வி எலாம் கேட்பிப்பாய் நீ கேட்கிலையோ என்னளவில் கேள்வி இன்றோ – திருமுறை1:7 114/1,2

மேல்


விம்மிற்று (1)

சங்கம் ஒலித்தது தாழ் கடல் விம்மிற்று
சண்முகநாதரே வாரும் – திருமுறை1:51 539/1,2

மேல்


விம்முகின்ற (1)

விளக்கு அறியா இருட்டு அறையில் கவிழ்ந்து கிடந்து அழுது விம்முகின்ற குழவியினும் மிக பெரிதும் சிறியேன் – திருமுறை6:4 3294/1

மேல்


விம்மும் (1)

வீங்காதேல் எழுந்திருக்கேன் வீங்கி வெடித்திடல் போல் விம்மும் எனில் எழுந்து உடனே வெறும் தடி போல் விழுந்தே – திருமுறை6:96 4766/2

மேல்


விம்முற (1)

துன் இணை முலைகள் விம்முற இடை போல் துவள்கின்றாள் பசிய பொன்_தொடியே – திருமுறை4:36 3000/4

மேல்


விம்முறும் (1)

விளக்கு உறழ் அணி பூண் மேல் அணிந்து ஓங்கி விம்முறும் இள முலை மடவார் – திருமுறை1:35 384/1

மேல்


விமல (16)

பெற்றம் மேல் வரும் ஒரு பெருந்தகையின் அருள் உரு பெற்று எழுந்து ஓங்கு சுடரே பிரணவாகார சின்மய விமல சொருபமே பேதம்_இல் பரப்பிரமமே – திருமுறை1:1 24/3
வேலை ஏந்து கை விமல நாதனே – திருமுறை1:10 175/4
வெண்மை நெஞ்சினேன் மெய் என்பது அறியேன் விமல நும்மிடை வேட்கையும் உடையேன் – திருமுறை2:55 1172/1
கையினால் தொழும் அன்பர்-தம் உள்ள_கமலம் மேவிய விமல வித்தகனே – திருமுறை2:61 1241/3
விது வென்ற தண் அளியால் கலந்துகொண்டு விளங்குகின்ற பெருவெளியே விமல தேவே – திருமுறை3:5 2136/4
மின்னே மின் ஏர் இடை பிடியே விளங்கும் இதய_மலர் அனமே வேதம் புகலும் பசுங்கிளியே விமல குயிலே இள மயிலே – திருமுறை3:15 2489/2
விமல பிரணவ வடிவ விகட தட கட கரட விபுல கய முக சுகுண பதியாம் – திருமுறை3:25 2554/3
விடம் மடுத்து அணி கொண்ட மணி_கண்டனே விமல விஞ்ஞானமாம் அகண்ட வீடு அளித்து அருள் கருணை_வெற்பனே அற்புத விராட்டு உருவ வேதார்த்தனே – திருமுறை4:1 2575/3
கலகமுறு சகச மல இருள் அகல வெளியான காட்சியே கருணை நிறைவே கட கரட விமல கய முக அமுதும் அறு முக கந அமுதும் உதவு கடலே – திருமுறை4:3 2591/3
வெருள் அளித்திடா விமல ஞானவான் வெளியிலே வெளி விரவி நிற்பதாம் – திருமுறை4:22 2806/3
மின்னை நிகர் செம் சடை மேல் மதியம் அசைந்து ஆட வியன் பொதுவில் திரு_நடம் செய் விமல பரம் பொருளே – திருமுறை5:2 3089/4
மருள் நெறி சேர் மல உடம்பை அழியாத விமல வடிவு ஆக்கி எல்லாம் செய் வல்ல சித்தாம் பொருளை – திருமுறை6:49 4013/1
விமல ஆதி உடைய ஒரு திரு_வடிவில் யானும் விமலா நீயும் கலந்தே விளங்குதல் வேண்டுவனே – திருமுறை6:56 4089/4
விமல போதாந்த மா மெய்ப்பொருள் வெளி எனும் – திருமுறை6:81 4615/37
வேட்கையின் விளங்கும் விமல சற்குருவே – திருமுறை6:81 4615/1058
வேதமே விளங்க மெய்ம்மையே வயங்க வெம்மையே நீங்கிட விமல
வாதமே வழங்க வானமே முழங்க வையமே உய்ய ஓர் பரம – திருமுறை6:93 4735/1,2

மேல்


விமலம் (4)

பரதுரிய அநுபவம் குருதுரியபதம் அம்பகம் பகாதீத விமலம்
பரம கருணாம்பரம் தற்பதம் கனசொற்பதாதீதம் இன்ப வடிவம் – திருமுறை3:1 1960/17,18
தன்மயமாய் தற்பரமாய் விமலம் ஆகி தடத்தமாய் சொரூபமாய் சகசம் ஆகி – திருமுறை3:5 2078/2
விதி ஆகி அரி ஆகி கிரீசன் ஆகி விளங்கும் மகேச்சுரன் ஆகி விமலம் ஆன – திருமுறை3:5 2088/1
வித்தியம் சுகோதய நிகேதனம் விமலம் என்று நால்_வேதமும் தொழும் – திருமுறை4:22 2805/3

மேல்


விமலர் (2)

மின்னோடு ஒக்கும் வேணியினார் விமலர் ஒற்றி_வாணர் எனை – திருமுறை2:79 1522/1
விமலர் திரு வாழ் ஒற்றியிடை மேவும் பெருமை வித்தகனார் – திருமுறை2:87 1641/2

மேல்


விமலன் (3)

மின் இணை சடில விடங்கன் என்கின்றாள் விடை கொடி விமலன் என்கின்றாள் – திருமுறை4:36 3000/1
வினை தடை தீர்த்து எனை ஆண்ட மெய்யன் மணி பொதுவில் மெய்ஞ்ஞான நடம் புரிந்து விளங்குகின்ற விமலன்
எனை தனி வைத்து அருள் ஒளி ஈந்து என் உள் இருக்கின்றான் எல்லாம் செய் வல்ல சித்தன் இச்சை அருள் சோதி – திருமுறை6:125 5367/1,2
மெய்யன் எனை ஆட்கொண்ட வித்தகன் சிற்சபையில் விளங்குகின்ற சித்தன் எலாம் வல்ல ஒரு விமலன்
துய்யன் அருள்_பெரும்_சோதி துரிய நட நாதன் சுக அமுதன் என்னுடைய துரை அமர்ந்து இங்கு இருக்க – திருமுறை6:144 5815/2,3

மேல்


விமலன்-தனக்கு (1)

வேலும் மயிலும் கொண்டு உருவாய் விளையாட்டு இயற்றும் வித்தகமே வேத பொருளே மதி சடை சேர் விமலன்-தனக்கு ஓர் மெய்ப்பொருளே – திருமுறை1:44 477/3

மேல்


விமலனார் (1)

விது வாழ் சடையார் விடை மேல் வருவார் விதி மால் அறியா விமலனார்
மது வாழ் குழலாள் புடை வாழ் உடையார் மகனார் குகனார் மயில் ஊர்வார் – திருமுறை1:37 401/1,2

மேல்


விமலனே (3)

வேண்டினும் வேண்டாவிடினும் ஆங்கு அளிக்கும் விமலனே விடை_பெருமானே – திருமுறை2:6 626/4
வேதமும் பயனும் ஆகிய பொதுவில் விளங்கிய விமலனே ஞான – திருமுறை6:34 3828/3
அயனும் அரியும் அரனும் மகிழ அருளும் நடன விமலனே – திருமுறை6:115 5198/2

மேல்


விமலனை (3)

வேதனை சிறைக்குள் வேதனைபட செய் விமலனை அமலனை அற்பர் – திருமுறை1:38 416/1
வித்து எலாம் அளித்த விமலனை எல்லா விளைவையும் விளைக்க வல்லவனை – திருமுறை6:46 3980/1
மெய்யனை என் துயர் தவிர்த்த விமலனை என் இதயத்தே விளங்குகின்ற – திருமுறை6:87 4666/1

மேல்


விமலா (6)

மேல் கொள் சங்கரனே விமலா உன்றன் – திருமுறை2:10 668/3
மெய்_வகையோர் விழித்திருப்ப விரும்பி எனை அன்றே மிக வலிந்து ஆட்கொண்டு அருளி வினை தவிர்த்த விமலா
ஐ வகைய கடவுளரும் அந்தணரும் பரவ ஆனந்த திரு_நடம் செய் அம்பலத்து எம் அரசே – திருமுறை5:8 3216/3,4
விண்டு கண்டு அறியா முடி அடி எனக்கே விளங்குற காட்டிய விமலா
கண்டுகொண்டு உறுதற்கு இது தகு தருணம் கலந்து அருள் கலந்து அருள் எனையே – திருமுறை6:34 3825/3,4
விமல ஆதி உடைய ஒரு திரு_வடிவில் யானும் விமலா நீயும் கலந்தே விளங்குதல் வேண்டுவனே – திருமுறை6:56 4089/4
விகிர்தா விபவா விமலா அமலா – திருமுறை6:119 5251/2
மெய்யா அபயம் விமலா அபயம் என்றன் – திருமுறை6:125 5325/3

மேல்


விமலை (3)

விமலை இடத்தார் இன்ப_துன்பம் வேண்டா நலத்தார் ஆனாலும் – திருமுறை2:93 1703/1
எ கணமும் ஏத்தும் ஒரு முக்கணி பரம் பரை இமாசல_குமாரி விமலை இறைவி பைரவி அமலை என மறைகள் ஏத்திட இருந்து அருள்தரும் தேவியே – திருமுறை4:3 2593/3
தன் ஒளியில் உலகம் எலாம் தாங்குகின்ற விமலை தற்பரை அம் பரை மா சிதம்பரை சிற்சத்தி – திருமுறை5:4 3179/1

மேல்


விமோசன (2)

பதி சாரவைத்து முன் பசு நிலை காட்டி பாச விமோசன பக்குவன் ஆக்கி – திருமுறை6:85 4652/1
ஜாத ஜால விமோசன நிர்த்தன – திருமுறை6:113 5129/2

மேல்


விமோசனம் (1)

பரிபவ விமோசனம் குணரகிதம் விசுவம் பதித்துவ பரோபரீணம் – திருமுறை3:1 1960/13

மேல்


விமோசனமே (1)

ஏக சதா சிவமே யோக சுகாகரமே ஏம பரா நலமே காம விமோசனமே
நாக விகாசனமே நாத சுகோடணமே ஞான சபாபதியே ஞான சபாபதியே – திருமுறை6:118 5242/1,2

மேல்


வியக்க (4)

வெருவியிடேல் இன்று முதல் மிக மகிழ்க என்றாய் வித்தக நின் திரு_அருளை வியக்க முடியாதே – திருமுறை5:2 3127/4
மனித்தரும் அமுத உணவுகொண்டு அருந்தும் வான_நாட்டவர்களும் வியக்க
தனித்த மெய்ஞ்ஞான அமுது எனக்கு அளித்த தனியவா இனிய வாழ்வு அருளே – திருமுறை6:26 3739/3,4
நாராயணனும் நான்முகனும் நயந்து வியக்க நிற்கின்றேன் – திருமுறை6:54 4067/1
நல்லார்கள் வியக்க எனக்கு இசைத்தபடி இங்கே நான் உனக்கு மொழிகின்றேன் நன்று அறிவாய் மனனே – திருமுறை6:105 4878/2

மேல்


வியக்கின்றபடியே (1)

நாணாளும் திரு_பொதுவில் நடம் பாடிப்பாடி நயக்கின்றேன் நல் தவரும் வியக்கின்றபடியே
மாண் ஆகம் பொன் ஆகம் ஆக வரம் பெற்றேன் வள்ளல் அருள் நோக்கு அடைந்தேன் கண்டாய் என் தோழி – திருமுறை6:142 5804/3,4

மேல்


வியக்கின்றார் (1)

கண்டு வியக்கின்றார் கருணை திரு_அமுதம் – திருமுறை6:101 4824/3

மேல்


வியக்கின்றேன் (3)

சிந்தை வியக்கின்றேன் தெரிந்து – திருமுறை6:90 4703/4
உண்டு வியக்கின்றேன் உவந்து – திருமுறை6:101 4824/4
பேசிப்பேசி வியக்கின்றேன் இ பிறவி-தன்னையே – திருமுறை6:112 5056/4

மேல்


வியக்கு (1)

விரசு நிலத்து ஏன் பிறந்தேன் நின் கருத்தை அறியேன் வியக்கு மணி மன்று ஓங்கி விளங்கு பரம் பொருளே – திருமுறை6:4 3298/4

மேல்


வியக்குதே (1)

எந்தாய் தயவை எண்ணும்-தோறும் உளம் வியக்குதே – திருமுறை6:112 4996/4

மேல்


வியக்கேனே (2)

தொழுது எனை பாடுக என்று சொன்ன பசுபதி நின் தூய அருள் பெருமையை என் சொல்லி வியக்கேனே – திருமுறை5:2 3100/4
தெருள் உதிக்கும் மணி மன்றில் திரு_நடம் செய் அரசே சிவபெருமான் நின் கருணை திறத்தை வியக்கேனே – திருமுறை5:2 3132/4

மேல்


வியத்தி (1)

முத்தி ஒன்று வியத்தி ஒன்று காண்-மின் என்று ஆகமத்தின் முடிகள் முடித்து உரைக்கின்ற அடிகள் மிக வருந்த – திருமுறை5:2 3120/1

மேல்


வியத்திட (1)

வியத்திட தரியேன் இவை எலாம் தவிர்த்து உன் மெய் அருள் அளித்திடல் வேண்டும் – திருமுறை6:13 3538/3

மேல்


வியத்தியுறும் (1)

சித்து எவையும் வியத்தியுறும் சுத்த சிவ சித்தாய் சித்தம்-அதில் தித்திக்கும் திரு_அடிகள் வருந்த – திருமுறை5:2 3107/1

மேல்


வியந்த (1)

வியந்த மணியே மெய் அறிவாம் விளக்கே என்னை விதித்தோனே – திருமுறை6:17 3601/2

மேல்


வியந்தது (1)

மிண்டரொடு கூடி வியந்தது அல்லால் ஐயா நின் – திருமுறை3:2 1962/599

மேல்


வியந்தாம் (1)

வஞ்ச இரு தாமரை முகையை மறைக்கின்றன நின்-பால் வியந்தாம்
எஞ்சல் அற நாம் என்கின்றார் இது-தான் சேடி என்னேடீ – திருமுறை2:98 1879/3,4

மேல்


வியந்தார் (1)

நம்புறு பார் முதல் நாத வரை உள நாட்டவரும் நன்கு முகந்தனர் வியந்தார் நல் மணம் ஈது எனவே – திருமுறை6:142 5714/4

மேல்


வியந்திட (4)

வியந்திட தருதல் வேண்டும் ஈது எனது விண்ணப்பம் நின் திருவுளத்தே – திருமுறை6:13 3540/3
விண் இயல் தலைவரும் வியந்திட எனக்கு – திருமுறை6:81 4615/1361
நாகாதிபரும் வியந்திட என் எதிர் நண்ணி என்றும் – திருமுறை6:94 4744/3
திணர்ந்தனர் ஆகி வியந்திட விளங்கும் சிவ பத தலைவ நின் இயலை – திருமுறை6:125 5360/2

மேல்


வியந்திடவே (2)

முக வடிவம்-தனை காட்டி களித்து வியந்திடவே முடிபு அனைத்தும் உணர்த்தி ஒரு முன்னிலை இல்லாதே – திருமுறை6:96 4761/2
மன் உலகத்து உயிர்கள் எலாம் களித்து வியந்திடவே வகுத்து உரைத்து தெரிந்திடுக வரு நாள் உன் வசத்தால் – திருமுறை6:105 4877/3

மேல்


வியந்தீர் (1)

விஞ்சும் நெறியீர் ஒற்றி_உளீர் வியந்தீர் வியப்பு என் இவண் என்றேன் – திருமுறை2:98 1879/1

மேல்


வியந்து (23)

மின் ஒப்பாம் வாழ்வை வியந்து இடருள் வீழ்ந்து அலைந்தேன் – திருமுறை2:36 979/1
வேலை ஒன்று அல மிக பல எனினும் வெறுப்பு இலாது உளம் வியந்து செய்குவன் காண் – திருமுறை2:56 1182/3
விடை கொடி ஏந்தும் வலத்தாய் நின் நாமம் வியந்து உரையார் – திருமுறை3:6 2377/2
களி வண்ணம் எனை அழைத்து என் கையில் வண்ணம் அளித்த கருணை வண்ணம்-தனை வியந்து கருதும் வண்ணம் அறியேன் – திருமுறை5:2 3061/3
நாவின் மணந்துற புலவர் வியந்து ஏத்தும் பொதுவில் நடம் புரியும் நாயக நின் நல் கருணை இதுவே – திருமுறை5:2 3153/4
விரவும் அன்பில் எனை அழைத்து வலியவும் என் கரத்தே வியந்து அளித்த பெரும் கருணை விளக்கம் என்றன் மனமும் – திருமுறை5:5 3186/2
மெய்யா அன்று எனை அழைத்து வலியவும் என் கரத்தே வியந்து அளித்த பெரும் கருணை விளக்கம் என்றன் மனமும் – திருமுறை5:5 3187/2
தம்மானம் உற வியந்து சம்மானம் அளித்தான் தனித்த சிவகாமவல்லிக்கு இனித்த நடத்தவனே – திருமுறை5:7 3207/4
வியந்து மேல் பிடித்த போது எலாம் உள்ளம் வெருவினேன் கை துகில் வீசி – திருமுறை6:13 3460/3
வியந்து உளே மகிழும் வீணனேன் கொடிய வெகுளியேன் வெய்யனேன் வெறியேன் – திருமுறை6:15 3566/2
வேகாத_கால் ஆதி கண்டுகொண்டு எப்பொருளும் விளைய விளைவித்த தொழிலே மெய் தொழில்-அது ஆகும் இ நான்கையும் ஒருங்கே வியந்து அடைந்து உலகம் எல்லாம் – திருமுறை6:22 3678/2
விளம்பி நின்றதோர் விண்ணப்பம் திரு_செவி வியந்து அருள் புரிந்தாயே – திருமுறை6:37 3853/3
விழு_குலத்தார் அருவருக்கும் புழு குலத்தில் கடையேன் மெய் உரையேன் பொய் உரையை வியந்து மகிழ்ந்து அருளி – திருமுறை6:57 4152/1
வெம் மாலை சிறுவரொடும் விளையாடி திரியும் மிக சிறிய பருவத்தே வியந்து நினை நமது – திருமுறை6:57 4165/1
வீதியிலே விளையாடி திரிந்த பிள்ளை பருவம் மிக பெரிய பருவம் என வியந்து அருளி அருளாம் – திருமுறை6:57 4183/2
விண் கலந்த மதி முகம்-தான் வேறுபட்டாள் பாங்கி வியந்து எடுத்து வளர்த்தவளும் வேறு சில புகன்றாள் – திருமுறை6:60 4218/3
விச்சை எலாம் தந்து களித்து ஆட வாரீர் வியந்து உரைத்த தருணம் இதே ஆட வாரீர் – திருமுறை6:71 4468/2
மேன்மை பெறும் அருள் சோதி திரு_அமுதும் வியந்து அளித்தாய் – திருமுறை6:99 4803/2
விண்டு உலர்ந்து வெளுத்த அவை வெளுத்த மட்டோ அவற்றை வியந்து ஓதும் வேதியரும் வெளுத்தனர் உள் உடம்பே – திருமுறை6:125 5386/4
விரைந்துவிரைந்து படி கடந்தேன் மேல் பால் அமுதம் வியந்து உண்டேன் – திருமுறை6:128 5482/1
வியந்து மற்றை தேவர் எலாம் வரவும் அவர் நேயம் விரும்பாதே இருப்பது என் நீ என்கின்றாய் தோழி – திருமுறை6:140 5690/2
வியந்து வருகின்றது கண்டு உபசரியாது இங்கே மேல் நோக்கி இருப்பது என் நீ என்கின்றாய் தோழி – திருமுறை6:140 5691/2
வியந்து அவர்க்கு ஓர் நல் உரையும் சொல்லாதே தருக்கி வீதியிலே நடப்பது என் நீ என்கின்றாய் தோழி – திருமுறை6:140 5692/2

மேல்


வியந்தே (6)

விசுவாசமுற எனை அங்கு அழைத்து ஒன்று கொடுத்தாய் விடையவ நின் அருள் பெருமை என் புகல்வேன் வியந்தே – திருமுறை5:2 3144/4
விஞ்சு பரானந்த நடம் வியன் பொதுவில் புரியும் மேலவ நின் அருள் பெருமை விளம்பல் எவன் வியந்தே – திருமுறை5:2 3151/4
இழைத்து நடந்து இரவில் என்-பால் அடைந்து ஒன்று கொடுத்தாய் எம் பெருமான் நின் பெருமை என் உரைப்பேன் வியந்தே – திருமுறை5:2 3152/4
அள்ளலாம் எடுத்து கொள்ளலாம் பாடி ஆடலாம் அடிக்கடி வியந்தே
உள் எலாம் நிரம்ப உண்ணலாம் உலகில் ஓங்கலாம் உதவலாம் உறலாம் – திருமுறை6:125 5433/2,3
மேலும் எக்காலும் அழிவு_இலேன் என்றாள் மிகு களிப்புற்றனள் வியந்தே – திருமுறை6:139 5689/4
வையம் மிசை திரு_கோயில் அலங்கரி-மின் விரைந்தே மணியாலும் பொன்னாலும் மலராலும் வியந்தே – திருமுறை6:144 5815/4

மேல்


வியந்தேன் (2)

விடுத்தேன் தவத்தோர் நெறி-தன்னை வியந்தேன் உலக வெம் நெறியை – திருமுறை2:32 912/1
மான் செய் விழி பெண்ணே நீ ஆண் வடிவு ஆனது கேட்டு உள்ளம் வியந்தேன்
கண்டிடவே என்கின்றார் இது-தான் சேடி என்னேடீ – திருமுறை2:98 1909/3,4

மேல்


வியப்ப (9)

வர யோகர் வியப்ப அடியேன் இருக்கும் இடத்தே வந்து தெரு கதவு-தனை காப்பு அவிழ்க்க புரிந்து – திருமுறை5:2 3118/2
பற்பல உலகமும் வியப்ப என்றனக்கே பத_மலர் முடி மிசை பதித்த மெய் பதியே – திருமுறை6:23 3705/3
பிறப்பு அறியா பெரும் தவரும் வியப்ப வந்து தருவாய் பெரும் கருணை அரசே நீ தரும் தருணம் இதுவே – திருமுறை6:33 3814/4
என் நிகர் இல்லா இழிவினேன்-தனை மேல் ஏற்றினை யாவரும் வியப்ப
பொன் இயல் வடிவும் புரைபடா உளமும் பூரண ஞானமும் பொருளும் – திருமுறை6:36 3849/1,2
கடி கமலத்து அயன் முதலோர் கண்டு மிக வியப்ப கதிர் முடியும் சூட்டி எனை களித்து ஆண்ட பதியே – திருமுறை6:57 4185/2
மடிப்பு அடக்கி நின்றாலும் நில்லேன் நான் எனவே வன குரங்கும் வியப்ப என்றன் மன_குரங்கு குதித்த – திருமுறை6:96 4764/3
உம்பரும் வியப்ப உயர் நிலை தருதும் உண்மை ஈது ஆதலால் உலகில் – திருமுறை6:103 4855/3
உம்பர் வியப்ப இம்பர் இருந்தேன் ஓதாது உணர்ந்தேன் மீதானம் உற்றேன் – திருமுறை6:125 5315/2
நாடு கலந்து ஆள்கின்றோர் எல்லாரும் வியப்ப நண்ணி எனை மாலையிட்ட நாயகனே நாட்டில் – திருமுறை6:127 5470/1

மேல்


வியப்பாம் (5)

அருகா வியப்பாம் என்னடி அ ஐயர் மொழிந்த அருள்_மொழியே – திருமுறை2:96 1729/4
விடம் சேர் களத்தீர் நும் மொழி-தான் வியப்பாம் என்றேன் நயப்பால் நின் – திருமுறை2:98 1896/3
எண்ண வியப்பாம் என்கின்றார் இது-தான் சேடி என்னேடீ – திருமுறை2:98 1912/4
இம்பருக்கோ அம்பருக்கும் இது வியப்பாம் எங்கள் இறைவ நினது அருள் பெருமை இசைப்பது எவன் அணிந்தே – திருமுறை5:2 3138/4
மெய் விட்டு அகலா மனத்தவர்க்கு வியப்பாம் உனது மெய் அருளே – திருமுறை6:19 3628/4

மேல்


வியப்பு (15)

வியப்பு ஆ நகையப்பா எனும் பா வெண்பா கலிப்பாவுடன் என்றார் – திருமுறை2:96 1748/3
சொல் நால் கேள்வி வியப்பு என்றேன் சுத்த வியப்பு ஒன்று என்றாரே – திருமுறை2:97 1768/4
சொல் நால் கேள்வி வியப்பு என்றேன் சுத்த வியப்பு ஒன்று என்றாரே – திருமுறை2:97 1768/4
இந்த வியப்பு என் என்கின்றார் இது-தான் சேடி என்னேடீ – திருமுறை2:98 1787/4
வியப்பு ஆ நகையப்பா எனும் பா வெண்பா கலிப்பா உரைத்தும் என்றே – திருமுறை2:98 1836/3
விஞ்சும் நெறியீர் ஒற்றி_உளீர் வியந்தீர் வியப்பு என் இவண் என்றேன் – திருமுறை2:98 1879/1
ஒற்றி பெருமான் உமை விழைந்தார் ஊரில் வியப்பு ஒன்று உண்டு இரவில் – திருமுறை2:98 1895/1
கந்த வனம் சூழ் ஒற்றி_உளீர் கண் மூன்று_உடையீர் வியப்பு என்றேன் – திருமுறை2:98 1906/1
இந்த வியப்பு என் என்கின்றார் இது-தான் சேடி என்னேடீ – திருமுறை2:98 1906/4
விண் காணி வேண்டல் வியப்பு அன்றே எண் காண – திருமுறை3:3 1965/846
இரு கணுக்கு வியப்பு எங்கே வசதியான இடம் எங்கே என்று திரிந்து இளைத்தேன் அல்லால் – திருமுறை3:5 2161/3
மெய்யோடு எழுதினும் தான் அடங்காத வியப்பு உடைத்தே – திருமுறை3:6 2180/4
வேட்டு கொண்டு ஆடுகின்றேன் இது சான்ற வியப்பு உடைத்தே – திருமுறை3:6 2243/4
நாட்டமுறும் என்னில் இங்கு நான் அடைதல் வியப்பு அன்றே – திருமுறை5:12 3266/4
விண்டேன் சமரச சன்மார்க்கம் பெற்ற வியப்பு இதுவே – திருமுறை6:125 5413/4

மேல்


வியப்புற (3)

வியப்புற வேண்டுதல்_இல்லார் வேண்டாமை_இல்லார் மெய்யே மெய் ஆகி எங்கும் விளங்கி இன்ப மயமாய் – திருமுறை6:2 3281/3
வெம்மையை தவிர்த்து இங்கு எனக்கு அருள் அமுதம் வியப்புற அளித்த மெய் விளைவை – திருமுறை6:46 3978/2
அன்பு உடை மகனே மெய் அருள் திருவை அண்டர்கள் வியப்புற நினக்கே – திருமுறை6:103 4856/1

மேல்


வியப்புறு (2)

வெளியிடை பூ எலாம் வியப்புறு திறன் எலாம் – திருமுறை6:81 4615/495
வெளியினில் சத்திகள் வியப்புறு சத்தர்கள் – திருமுறை6:81 4615/503

மேல்


வியப்பே (10)

மால் நடம் காட்டும் மணி எனை ஆண்டது மா வியப்பே – திருமுறை3:6 2273/4
விலகு ஓடி என துயர்கள் ஒன்றொடொன்று புகன்று விரைந்து ஓடச்செய்தனை இ விளைவு அறியேன் வியப்பே – திருமுறை5:2 3081/4
வான் கொண்டு நடந்து இங்கு வந்து எனக்கும் அளித்தாய் மன்றில் நடத்து அரசே நின் மா கருணை வியப்பே – திருமுறை5:2 3133/4
அகம் மதிக்க நடந்து என்-பால் அடைந்து ஒன்று கொடுத்தாய் அம்பலத்தில் ஆடுகின்றாய் அருள் பெருமை வியப்பே – திருமுறை5:2 3135/4
நம் அடியான் என்று எனையும் திருவுளத்தே அடைத்தாய் நடம் புரியும் நாயக நின் நல் கருணை வியப்பே – திருமுறை5:2 3137/4
ஒக்க எனை அழைத்து ஒன்று கொடுத்து இங்கே இரு என்று உரைத்தனை எம் பெருமான் நின் உயர் கருணை வியப்பே – திருமுறை5:2 3140/4
வானினொடு விளங்கு பொருள் ஒன்று எனக்கும் அளித்தாய் மன்றில் நடத்து அரசே நின் மா கருணை வியப்பே – திருமுறை5:2 3143/4
வீடகத்து ஏற்றும் விளக்கமே விளக்கின் மெய் ஒளிக்கு உள் ஒளி வியப்பே
வாடக சிறியேன் வாட்டங்கள் எல்லாம் தவிர்த்து அருள் வழங்கிய மன்றில் – திருமுறை6:15 3553/2,3
வெற்புறு முடியில் தம்பம் மேல் ஏற்றி மெய் நிலை அமர்வித்த வியப்பே
கற்புறு கருத்தில் இனிக்கின்ற கரும்பே கருணை வான் அமுத தெள் கடலே – திருமுறை6:39 3881/1,2
மெய்ம்மையே கிடைத்த மெய்ம்மையே ஞான விளக்கமே விளக்கத்தின் வியப்பே
கைம்மையே தவிர்த்து மங்கலம் அளித்த கருணையே கரிசு இலா களிப்பே – திருமுறை6:39 3890/1,2

மேல்


வியப்பேன் (1)

என் பகர்வேன் என் வியப்பேன் எங்ஙனம் நான் மறப்பேன் என் உயிருக்கு உயிர் ஆகி இலங்கிய சற்குருவே – திருமுறை5:2 3070/4

மேல்


வியப்போ (1)

உறியிலே தயிரை திருடி உண்டனன் என்று ஒருவனை உரைப்பது ஓர் வியப்போ
குறியிலே அமைத்த உணவு எலாம் திருடி கொண்டுபோய் உண்டனன் பருப்பு – திருமுறை6:9 3356/1,2

மேல்


வியமான (1)

வயமான வரமே வியமான பரமே மனம் மோன நிலையே கன ஞான_மலையே – திருமுறை6:117 5231/1

மேல்


வியர்க்க (1)

பொள்ளென மெய் வியர்க்க உளம் பதைக்க சோபம் பொங்கி வழிகின்றது நான் பொறுக்கிலேனே – திருமுறை3:5 2154/4

மேல்


வியர்த்தாள் (1)

பொன் பூவின் முகம் வியர்த்தாள் பாங்கி அவளுடனே புரிந்து எடுத்து வளர்த்தவளும் கரிந்த முகம் படைத்தாள் – திருமுறை6:60 4220/3

மேல்


வியர்த்திட (1)

ஒள் நுதல் வியர்த்திட ஒளி முகம் மலர்ந்திட – திருமுறை6:81 4615/1457

மேல்


வியல் (1)

இன்பால் என்-பால் தரு தாயில் இனிய கருணை இரும் கடலே இகத்தும் பரத்தும் துணை ஆகி என் உள் இருந்த வியல் நிறைவே – திருமுறை3:19 2503/3

மேல்


வியலாய் (1)

வியலாய் கொண்டது என் என்றேன் விளங்கும் பிநாகம் அவை மூன்றும் – திருமுறை2:98 1814/3

மேல்


வியலூர் (1)

வியலூர் சிவானந்த வெற்பே அயல் ஆம்பல் – திருமுறை3:2 1962/88

மேல்


வியவேன் (2)

எடுத்தாய் தயவை வியவேன் – திருமுறை6:97 4770/4
பொன்_உடையான் அயன் முதலாம் புங்கவரை வியவேன் என்றன்னுடைய – திருமுறை6:125 5406/3

மேல்


வியவையே (1)

சாற்றற்கு அரிது நினக்கு என் கொடுப்பது ஏதும் வியவையே – திருமுறை6:112 4977/4

மேல்


வியன் (31)

மின்னை பொருவும் சடை பவள வெற்பில் விளைந்த வியன் கரும்பே – திருமுறை1:26 327/3
விளைக்கும் ஆனந்த வியன் தனி வித்தே மெய் அடியவர் உள விருப்பே – திருமுறை1:35 385/3
விடையின் ஏறிய சிவபிரான் பெற்று அருள் வியன் திரு_மகப்பேறே – திருமுறை1:39 428/2
வேதம் மலர்கின்ற வியன் பொழில் சூழ் ஒற்றி நகர் – திருமுறை2:65 1291/3
விண்ணே வியன் ஒற்றியூர் அண்ணல் வாமத்தில் வீற்றிருக்கும் – திருமுறை2:75 1392/2
வெள்ளம் மிகும் பொன் வேணியினார் வியன் சேர் ஒற்றி விகிர்தர் அவர் – திருமுறை2:91 1685/2
வெவ் வினை தீர்த்து அருள்கின்ற ராம நாம வியன் சுடரே இ உலக விடய காட்டில் – திருமுறை2:101 1942/2
வீரட்டம் மேவும் வியன் நிறைவே ஓர் அட்ட – திருமுறை3:2 1962/54
மேலாய் நமக்கு வியன் உலகில் அன்பு உடைய – திருமுறை3:3 1965/367
வெள்_அமுதும் தேனும் வியன் கரும்பும் முக்கனியின் – திருமுறை3:4 2007/1
மின் ஆகி பரவி இன்ப_வெள்ளம் தேக்க வியன் கருணை பொழி முகிலாய் விளங்கும் தேவே – திருமுறை3:5 2082/4
வேதமே வேதத்தின் விளைவே வேத வியன் முடிவே அ முடிவின் விளங்கும் கோவே – திருமுறை3:5 2098/2
வெறிகொண்டதேனும் விட துணியார் இ வியன் நிலத்தே – திருமுறை3:6 2206/4
மேல் வரும் நீ வர தாழ்த்தாலும் உன்றன் வியன் அருள் பொன் – திருமுறை3:6 2250/2
வெவ் வழி நீர் புணைக்கு என்னே செயல் இ வியன் நிலத்தே – திருமுறை3:6 2278/4
வேணி-கண் நீர் வைத்த தேவே மதுரை வியன் தெருவில் – திருமுறை3:6 2294/1
விருப்பில் கருணை புரிவாயோ ஆரூர் தண் ஆர் வியன் அமுதே – திருமுறை3:10 2469/4
விதி முதற்கு இறையே போற்றி மெய்ஞ்ஞான வியன் நெறி விளக்கமே போற்றி – திருமுறை4:2 2584/3
விழற்கு இறைத்து மெலிகின்ற வீணனேன் இ வியன் உலகில் விளைத்திட்ட மிகைகள் எல்லாம் – திருமுறை4:12 2703/1
மிகுத்து_உரைத்தேன் பிழைகள் எலாம் சகித்து அருளல் வேண்டும் மெய் அறிவு இன்பு உரு ஆகி வியன் பொதுவில் நடிப்போய் – திருமுறை4:38 3008/1
விண் ஓங்கு வியன் சுடரே வியன் சுடர்க்குள் சுடரே விடையவனே சடையவனே வேத முடி பொருளே – திருமுறை5:1 3034/2
விண் ஓங்கு வியன் சுடரே வியன் சுடர்க்குள் சுடரே விடையவனே சடையவனே வேத முடி பொருளே – திருமுறை5:1 3034/2
மின்னை நிகர் செம் சடை மேல் மதியம் அசைந்து ஆட வியன் பொதுவில் திரு_நடம் செய் விமல பரம் பொருளே – திருமுறை5:2 3089/4
மிக்க இருள் இரவினிடை நடந்து எளியேன் இருக்கும் வியன் மனையில் அடைந்து கதவம் திறக்க புரிந்து – திருமுறை5:2 3140/3
விஞ்சு பரானந்த நடம் வியன் பொதுவில் புரியும் மேலவ நின் அருள் பெருமை விளம்பல் எவன் வியந்தே – திருமுறை5:2 3151/4
வேதத்தின் முடி மிசை விளங்கும் ஓர் விளக்கே மெய்ப்பொருள் ஆகம வியன் முடி சுடரே – திருமுறை6:23 3700/1
விண் நிலை சிவத்தின் வியன் நிலை அளவி – திருமுறை6:81 4615/357
வெளியினில் ஒலி நிறை வியன் நிலை அனைத்தும் – திருமுறை6:81 4615/497
வெருட்டிய மான் அ மானில் சிறிது மதி மதியின் மிக சிறிது காட்டுகின்ற வியன் சுடர் ஒன்று அதனில் – திருமுறை6:137 5644/2
வில் பொலியும் அறுபது மற்று இவைக்கு ஆறு இங்கு இந்த வியன் கரண சத்திகளை விரித்து விளக்குவதாய் – திருமுறை6:137 5652/3
மேவு ஒன்றா இருப்ப அதின் நடு நின்று ஞான வியன் நடனம் புரிகின்ற விரை மலர் சேவடியின் – திருமுறை6:137 5669/3

மேல்


வியாக்கிரம (2)

மேல் உடுத்த ஆடை எலாம் வெஃக வியாக்கிரம
தோல் உடுத்த ஒண் மருங்கில் துன் அழகும் பால் அடுத்த – திருமுறை3:3 1965/453,454
துன் உடைய வியாக்கிரம தோல்_உடையான் தான் இருக்க – திருமுறை4:7 2634/1

மேல்


வியாபார (1)

நிழற்கு இசைத்த மேல் நிலையில் ஏற்றும் என மகிழ்ந்து நின்ற என்னை வெளியில் இழுத்து உலக வியாபார
வழக்கில் வளைத்து அலைக்க வந்த விதியை நினைந்து ஐயோ மனம் ஆலைபாய்வது காண் மன்றில் நடத்து அரசே – திருமுறை6:24 3718/3,4

மேல்


வியாள (1)

வேல் ஆர் விழி மா தோலோடு வியாள தோலும் உண்டு என்றார் – திருமுறை2:96 1757/3

மேல்


வியோம (1)

ஏம ஜோதி வியோம ஜோதி ஏறு ஜோதி வீறு ஜோதி – திருமுறை6:120 5256/3

மேல்


வியோமத்தின் (1)

வாது ஆண்ட சமய நெறிக்கு அமையாது என்றும் மவுன வியோமத்தின் இடை வயங்கும் தேவே – திருமுறை3:5 2074/4

மேல்


வியோமமாய் (1)

பந்தம் அற்ற வியோமமாய் பரமாய் அப்பால் பரம்பரமாய் விசுவமுண்ட பான்மை ஆகி – திருமுறை3:5 2077/2

மேல்


வியோமாதிபர் (1)

பார் உலகாதிபர் புவனாதிபர் அண்டாதிபர்கள் பகிரண்டாதிபர் வியோமாதிபர் முதலாம் அதிபர் – திருமுறை6:142 5777/1

மேல்


விரகு (3)

விருப்பு நின்றதும் பத_மலர் மிசை அ விருப்பை மாற்றுதல் விரகு மற்று அன்றால் – திருமுறை2:41 1033/1
விற்பனன் எனவே நிற்பது விழைந்தேன் வீணனேன் விரகு இலா வெறியேன் – திருமுறை2:47 1097/3
வீழ்ந்தாலும் அங்கு ஓர் விரகு உண்டே வீழ்ந்தாருள் – திருமுறை3:3 1965/764

மேல்


விரச (1)

விரச எங்கும் வீசுவது நாசி உயிர்த்து அறிக வீதி எலாம் அருள் சோதி விளங்குவது காண்க – திருமுறை6:142 5764/3

மேல்


விரசு (2)

விரசு நிலத்து ஏன் பிறந்தேன் நின் கருத்தை அறியேன் வியக்கு மணி மன்று ஓங்கி விளங்கு பரம் பொருளே – திருமுறை6:4 3298/4
விரசு உலகு எல்லாம் விரித்து ஐந்தொழில் தரும் – திருமுறை6:67 4318/1

மேல்


விரத (2)

விரத பெரும் பாழி விண்ணவர்கள் ஏத்தும் – திருமுறை3:2 1962/327
நின் உள்ளம் கொள் விரத பயன் யாது நிகழ்த்து எனவே – திருமுறை4:6 2627/3

மேல்


விரதத்தால் (2)

விரதத்தால் அன்றி வேறு ஒன்றில் தீருமோ – திருமுறை2:64 1264/2
மறம் குலவும் அணுக்கள் பலர் செய்த விரதத்தால் மத தலைமை பத தலைமை வாய்த்தனர் அங்கு அவர்-பால் – திருமுறை6:140 5695/3

மேல்


விரதத்தில் (2)

எய்யா விரதத்தில் யாது பெற்றாய் என்று இகழ்வர் கண்டாய் – திருமுறை4:6 2626/3
கொல்லா விரதத்தில் என்னை குறிக்கொண்ட கோலத்தனே – திருமுறை6:125 5411/4

மேல்


விரதத்தை (2)

பொல்லா விரதத்தை போற்றி உவந்து உண்பது அல்லால் – திருமுறை3:2 1962/587
கொல்லா விரதத்தை கொண்டது இலை அல்லாதார் – திருமுறை3:2 1962/588

மேல்


விரதம் (9)

வரம் ஏது தவம் ஏது விரதம் ஏது ஒன்றும் இலை மனம் விரும்பு உணவு உண்டு நல் வத்திரம் அணிந்து மட மாதர்-தமை நாடி நறு மலர் சூடி விளையாடி மேல் – திருமுறை1:1 2/2
நான் கொண்ட விரதம் நின் அடியலால் பிறர்-தம்மை நாடாமை ஆகும் இந்த நல் விரதமாம் கனியை இன்மை எனும் ஒரு துட்ட நாய் வந்து கவ்வி அந்தோ – திருமுறை1:1 31/1
விரதம் அழிக்கும் கொடியார்-தம் விழியால் மெலியாது உனை புகழும் – திருமுறை1:19 266/1
புரிவேன் விரதம் தவம் தானம் புரியாது ஒழிவேன் புண்ணியமே – திருமுறை1:43 464/1
விடம் மிலை ஏர் மணி_கண்டா நின் சைவ விரதம் செய்ய – திருமுறை3:6 2175/1
பேதை உலகீர் விரதம் ஏது தவம் ஏது வீண் பேச்சு இவை எலாம் வேதனாம் பித்தன் வாய் பித்து ஏறு கத்து நூல் கத்திய பெரும் புரட்டு ஆகும் அல்லால் – திருமுறை3:8 2425/1
ஒண்ணாது இ வண்மை விரதம் என்றால் என் உரைப்பதுவே – திருமுறை4:6 2625/4
கொள்ளானை என் பாட்டை குறிக்கொண்டானை கொல்லாமை விரதம் என கொண்டார்-தம்மை – திருமுறை6:44 3936/2
விரதம் ஆதிகளும் தவிர்த்து மெய்ஞ்ஞான விளக்கினால் என் உளம் விளக்கி – திருமுறை6:86 4664/1

மேல்


விரதம்-அது (1)

கொல்லா விரதம்-அது கொள்ளாரை காணில் ஒரு – திருமுறை3:3 1965/1299

மேல்


விரதமாம் (1)

நான் கொண்ட விரதம் நின் அடியலால் பிறர்-தம்மை நாடாமை ஆகும் இந்த நல் விரதமாம் கனியை இன்மை எனும் ஒரு துட்ட நாய் வந்து கவ்வி அந்தோ – திருமுறை1:1 31/1

மேல்


விரதர் (1)

தார் வாழ் புயத்தார் மா விரதர் தவ ஞானியரே ஆனாலும் – திருமுறை2:93 1705/3

மேல்


விரதா (2)

வந்து ஓ சிவ_விரதா எது பெற்றனை வாய்திற என்று – திருமுறை4:6 2628/3
வெய்து அட்டி உண்ட விரதா நின் நோன்பு விருத்தம் என்றே – திருமுறை4:6 2630/3

மேல்


விரல் (3)

கலந்து அங்கு இருந்த அண்டசத்தை காட்டி மூன்று விரல் நீட்டி – திருமுறை2:98 1806/2
பொன்னை போல் மிக போற்றி இடை நடு புழையிலே விரல் போத புகுத்தி ஈ-தன்னை – திருமுறை4:15 2739/2
இடை உறா திரு_சிற்றம்பலத்து ஆடும் இடது கால் கடை விரல் நகத்தின் – திருமுறை6:43 3925/3

மேல்


விரல்-பால் (1)

கால்_விரல்-பால் நின்று ஒடுங்கும் கால் – திருமுறை3:4 1978/4

மேல்


விரல்கள் (1)

செயல் ஆர் விரல்கள் முடக்கி அடி சேர்த்து ஈர் இதழ்கள் விரிவித்தார் – திருமுறை2:98 1803/2

மேல்


விரலால் (2)

மயல் ஆர் உளத்தோடு என் என்றேன் மறித்து ஓர் விரலால் என்னுடைய – திருமுறை2:98 1803/3
ஓர் வாழ் அடியும் குழல் அணியும் ஒரு நல் விரலால் சுட்டியும் தம் – திருமுறை2:98 1804/3

மேல்


விரலில் (1)

சில் விரலில் சேர்க்கின்ற சித்தன் எவன் பல் வகையாய் – திருமுறை3:3 1965/142

மேல்


விரலின் (1)

பொங்கா பல விரலின் பூட்டு உண்டே மங்காத – திருமுறை3:3 1965/656

மேல்


விரவாதவர் (1)

வேற்று துறையுள் விரவாதவர் புகழும் – திருமுறை3:2 1962/153

மேல்


விரவி (5)

வெருள் அளித்திடா விமல ஞானவான் வெளியிலே வெளி விரவி நிற்பதாம் – திருமுறை4:22 2806/3
விரவி எங்கும் நீக்கம் அற விளங்கி அந்தம் ஆதி விளம்ப அரிய பேர்_ஒளியாய் அ ஒளி பேர்_ஒளியாய் – திருமுறை6:2 3278/3
விரவி உணர்வு அரிய சிவ துரிய அனுபவமான மெய்ம்மையே சன்மார்க்க மா மெய்ஞ்ஞான நிலை நின்ற விஞ்ஞானகலர் உளே மேவு நடராச பதியே – திருமுறை6:22 3669/4
தனித்த நறும் தேன் பெய்து பசும்பாலும் தேங்கின் தனி பாலும் சேர்த்து ஒரு தீம் பருப்பு இடியும் விரவி
இனித்த நறு நெய் அளைந்தே இளஞ்சூட்டின் இறக்கி எடுத்த சுவை கட்டியினும் இனித்திடும் தெள் அமுதே – திருமுறை6:57 4106/2,3
விரவி களித்து நா தடிக்க விளம்பி விரித்த பாட்டு எல்லாம் வேதாகமத்தின் முடி மீது விளங்கும் திரு_பாட்டு ஆயினவே – திருமுறை6:83 4632/3

மேல்


விரவிநின்ற (1)

மெய் வைத்த உள்ளம் விரவிநின்ற வித்தகனே – திருமுறை2:36 954/2

மேல்


விரவிய (2)

விரவிய மா மறைகள் எலாம் தனித்தனி சென்று அளந்தும் மெய் அளவு காணாதே மெலிந்து இளைத்து போற்ற – திருமுறை6:57 4157/2
விரவிய தத்துவ அணுக்கள் ஒன்றொடொன்றாய் ஒன்றி விளங்க அவற்று அடி நடு ஈறு இவற்றினில் மூவிதமாய் – திருமுறை6:137 5667/2

மேல்


விரவியிடும் (1)

மேய நடு வெளி என்றால் தற்பரமாம் வெளியில் விரவியிடும் தற்பரமாம் வெளி என்றால் அதுவும் – திருமுறை6:140 5702/3

மேல்


விரவில் (1)

விரவில் தனித்து அங்கு என்னை ஒரு கல் மேட்டில் ஏற்றியே – திருமுறை6:112 4966/3

மேல்


விரவிலே (1)

விரவிலே நெருப்பை மெய்யிலே மூட்டி வெதுப்பல் போல் வெதும்பினேன் எந்தாய் – திருமுறை6:13 3464/3

மேல்


விரவுகின்றனன் (1)

பணத்தும் மண்ணினும் பாவையரிடத்தும் பரவ நெஞ்சினை விரவுகின்றனன் காண் – திருமுறை2:66 1301/2

மேல்


விரவுகின்றாராய் (1)

பல்லாரும் எய்தினர் பாடிநின்று ஆடி பரவுகின்றார் அன்பு விரவுகின்றாராய்
நல்லார் மெய்ஞ்ஞானிகள் யோகிகள் பிறரும் நண்ணினர் சூழ்ந்தனர் புண்ணிய நிதியே – திருமுறை6:106 4888/2,3

மேல்


விரவும் (3)

அல் விரவும் காலை அகிலம் எலாம் தன் பதத்து ஓர் – திருமுறை3:3 1965/141
விரவும் அன்பில் எனை அழைத்து வலியவும் என் கரத்தே வியந்து அளித்த பெரும் கருணை விளக்கம் என்றன் மனமும் – திருமுறை5:5 3186/2
விரவும் ஒரு கணமும் இனி தாழ்க்கில் உயிர் தரியாள் மெய் பொதுவில் நடம் புரியும் மிக பெரிய துரையே – திருமுறை6:59 4206/4

மேல்


விரவுறும் (1)

விருந்தினர்-தம்மை உபசரித்திடவும் விரவுறும் உறவினர் மகிழ – திருமுறை2:103 1956/1

மேல்


விராட்டு (2)

வீழிமிழலை விராட்டு உருவே ஊழி-தொறும் – திருமுறை3:2 1962/252
விடம் மடுத்து அணி கொண்ட மணி_கண்டனே விமல விஞ்ஞானமாம் அகண்ட வீடு அளித்து அருள் கருணை_வெற்பனே அற்புத விராட்டு உருவ வேதார்த்தனே – திருமுறை4:1 2575/3

மேல்


விராய் (1)

சேலை விராய் ஓர் தறியில் செல் குழை நீ பின்தொடரும் – திருமுறை3:3 1965/1131

மேல்


விராவி (1)

விராவி உள் விளங்கும் வித்தக மணியே – திருமுறை6:81 4615/1304

மேல்


விரி (19)

மெய்யகத்தே நின்று ஒளிர்தரும் ஞான விரி சுடரே – திருமுறை2:2 587/4
விரி துயரால் தடுமாறுகின்றேன் இந்த வெவ்வினையேன் – திருமுறை2:2 588/1
வித்தகம் அறியேன் வினையினேன் துன்ப விரி கடல் ஆழ்ந்தனன் அந்தோ – திருமுறை2:6 631/1
மின் முனம் இலங்கும் வேணி அம் கனியே விரி கடல் தானை சூழ் உலகம் – திருமுறை2:43 1050/3
விரை சேரும் கொன்றை விரி சடையாய் விண்ணவர்-தம் – திருமுறை2:63 1260/3
மின்னோ விளக்கோ விரி சுடரோ மேலை ஒளியோ என் உரைப்பேன் – திருமுறை2:70 1348/3
வில்லை மலையாய் கை கொண்டார் விடம் சூழ் கண்டர் விரி பொழில் சூழ் – திருமுறை2:94 1713/1
வெஞ்சமாக்கூடல் விரி சுடரே துஞ்சல் எனும் – திருமுறை3:2 1962/422
வெல்லுகின்றோர் போன்று விரி நீர் உலகிடையே – திருமுறை3:3 1965/1237
வீட்டு தலைவ நின் தாள் வணங்கார்-தம் விரி தலை சும்மாட்டு – திருமுறை3:6 2310/1
வெள்ளம் மருவும் விரி சடையாய் என்னுடைய – திருமுறை4:8 2647/1
மின் ஒப்பு ஆகி விளங்கும் விரி சடை – திருமுறை4:9 2662/1
வெள்ளம் கொண்டு ஓங்கும் விரி சடையாய் மிகு மேட்டில்-நின்றும் – திருமுறை4:15 2758/1
மின் என்கோ விளக்கு என்கோ விரி சுடர்க்கு ஓர் சுடர் என்கோ வினையனேன் யான் – திருமுறை4:15 2773/2
மின் போலே வயங்குகின்ற விரி சடையீர் அடியேன் விளங்கும் உமது இணை அடிகள் மெய் அழுந்த பிடித்தேன் – திருமுறை6:30 3785/1
மன்ற ஓங்கிய மாமாயையின் பேத வகை தொகை விரி என மலிந்த – திருமுறை6:43 3931/1
மண் கரு உயிர் தொகை வகை விரி பலவா – திருமுறை6:81 4615/393
மண்ணினில் பொருள் பல வகை விரி வெவ்வேறு – திருமுறை6:81 4615/395
வெளியிடை கரு நிலை விரி நிலை அரு நிலை – திருமுறை6:81 4615/499

மேல்


விரிக்கும் (2)

கடியார் கடப்ப மலர் மலர்ந்த கருணை பொருப்பே கற்பகமே கண்ணுள் மணியே அன்பர் மன கமலம் விரிக்கும் கதிர் ஒளியே – திருமுறை1:44 470/2
பெற விரிக்கும் கை கண்டாய் மாசு உந்த – திருமுறை3:4 1989/2

மேல்


விரிகின்றாய் (1)

மேவி பலவாய் விரிகின்றாய் பாவித்து – திருமுறை3:3 1965/554

மேல்


விரிஞ்சு (1)

விரிஞ்சு ஈர்தர நின்று உடன் கீழும் மேலும் நோக்கி விரைந்தார் யான் – திருமுறை2:98 1805/2

மேல்


விரித்த (2)

விரவி களித்து நா தடிக்க விளம்பி விரித்த பாட்டு எல்லாம் வேதாகமத்தின் முடி மீது விளங்கும் திரு_பாட்டு ஆயினவே – திருமுறை6:83 4632/3
அடுக்கிய பேர் அண்டம் எலாம் அணுக்கள் என விரித்த அம்மே என் அப்பா என் ஐயா என் அரசே – திருமுறை6:84 4640/1

மேல்


விரித்தானை (1)

விரித்தானை கருவி எலாம் விரிய வேதம் விதித்தானை மெய் நெறியை மெய்யே எற்கு – திருமுறை6:45 3945/1

மேல்


விரித்திடும் (2)

மாசு விரித்திடும் மனத்தில் பயிலா தெய்வ மணி_விளக்கே ஆனந்த வாழ்வே எங்கும் – திருமுறை3:5 2093/2
காசு விரித்திடும் ஒளி போல் கலந்துநின்ற காரணமே சாந்தம் என கருதாநின்ற – திருமுறை3:5 2093/3

மேல்


விரித்து (18)

வெள்ள வார் சடை வித்தக பெருமான் வேண்ட நல் பொருள் விரித்து உரைத்தோனே – திருமுறை1:27 344/3
பூம் தண்டு அளி விரித்து புக்கு இசைக்கும் சீர் ஓணகாந்தன்தளி – திருமுறை3:2 1962/477
வேற்று உரைத்தேன்_இல்லை விரித்து – திருமுறை3:4 2068/4
தேசு விரித்து இருள் அகற்றி என்றும் ஓங்கி திகழ்கின்ற செழும் கதிரே செறிந்த வாழ்க்கை – திருமுறை3:5 2093/1
தூசு விரித்து உடுக்கின்றோர்-தம்மை நீங்கா சுக மயமே அருள் கருணை துலங்கும் தேவே – திருமுறை3:5 2093/4
தொடல் அலரிய வெளி முழுதும் பரவி ஞான சோதி விரித்து ஒளிர்கின்ற சோதி தேவே – திருமுறை3:5 2115/4
தொகுத்து உரைத்த மறைகளும் பின் விரித்து உரைத்தும் காணா துரிய நடுவே இருந்த பெரிய பரம்பொருளே – திருமுறை4:38 3008/2
விழைவினொடு என் எதிர்நின்று திரு_நீற்று கோயில் விரித்து அருளி அருள் மண பூ விளக்கம் ஒன்று கொடுத்தாய் – திருமுறை5:3 3165/3
மிக்கு ஓலமிடவும் அவர்க்கு அருளாமல் இருளால் மிக மருண்டு மதி_இலியாய் வினை விரிய விரித்து
இ கோலத்துடன் இருந்தேன் அன்பு அறியேன் சிறியேன் எனை கருதி என்னிடத்தே எழுந்தருளி எனையும் – திருமுறை5:7 3202/2,3
ஆரணம் ஆகமம் இவை விரித்து உரைத்தே அளந்திடும் நீ அவை அளந்திடல் மகனே – திருமுறை6:23 3695/2
விரசு உலகு எல்லாம் விரித்து ஐந்தொழில் தரும் – திருமுறை6:67 4318/1
வெளியிடை ஒன்றே விரித்து அதில் பற்பல – திருமுறை6:81 4615/505
வெளியிடை பலவே விரித்து அதில் பற்பல – திருமுறை6:81 4615/507
வெளியின் அனைத்தையும் விரித்து அதில் பிறவும் – திருமுறை6:81 4615/511
சித்தனை என் சிவ பதியை தெய்வம் எலாம் விரித்து அடக்கும் தெய்வம்-தன்னை – திருமுறை6:87 4670/2
உடுத்த துகில் அவிழ்த்து விரித்து ஒரு தரையில் தனித்தே உன்னாதும் உன்னி உளத்துறு கலக்கத்தோடே – திருமுறை6:96 4762/1
நாயகன்-தன் குறிப்பு இது என் குறிப்பு என நீ நினையேல் நாளைக்கே விரித்து உரைப்பேம் என மதித்து தாழ்க்கேல் – திருமுறை6:105 4881/3
வில் பொலியும் அறுபது மற்று இவைக்கு ஆறு இங்கு இந்த வியன் கரண சத்திகளை விரித்து விளக்குவதாய் – திருமுறை6:137 5652/3

மேல்


விரித்தே (2)

அருள் ஒளி என் தனி அறிவினில் விரித்தே
அருள் நெறி விளக்கு எனும் அருள்_பெரும்_ஜோதி – திருமுறை6:81 4615/275,276
பரை ஒளி என் மன பதியினில் விரித்தே
அரசு-அது இயற்று எனும் அருள்_பெரும்_ஜோதி – திருமுறை6:81 4615/277,278

மேல்


விரிதல்விட்டு (1)

விட நாக பூண் அணி மேலோய் என் நெஞ்சம் விரிதல்விட்டு என் – திருமுறை3:6 2341/1

மேல்


விரிந்த (15)

விரிந்த பூம் பொழில் சூழ் ஒற்றி அம் பதியில் மேவிய வித்தக வாழ்வே – திருமுறை2:27 864/4
விரிந்த நெஞ்சமும் குவிந்தில இன்னும் வெய்ய மாயையில் கையறவு அடைந்தே – திருமுறை2:46 1087/3
விரிந்த நெஞ்சே ஒற்றியிடை மேவும் பரிந்த நெற்றிக்கண்ணானை – திருமுறை2:65 1283/2
பொய்யால் விரிந்த புலை மனத்தேன் செய் பிழையை – திருமுறை4:28 2893/1
விரிந்த என் சுகமும் தந்தையும் குருவும் மெய்ம்மையும் யாவும் நீ என்றே – திருமுறை6:13 3488/3
விரிந்த மனத்து சிறியேனுக்கு இரங்கி அருளல் வேண்டாவோ – திருமுறை6:17 3596/4
விளங்கு பர சத்திகளின் பரம் ஆதி அவற்றுள் விரிந்த நிலை ஆதி எலாம் விளங்கி ஒளி வழங்கி – திருமுறை6:57 4125/1
விரிந்த மகா சுத்த பர லோக அண்டம் முழுதும் மெய் அறிவானந்த நிலை விளக்குகின்ற சுடரே – திருமுறை6:57 4126/3
பதம் என்றும் பதம் அடைந்த பத்தர் அனுபவிக்கப்பட்ட அனுபவங்கள் என்றும் பற்பலவா விரிந்த
விதம் ஒன்றும் தெரியாதே மயங்கிய என்றனக்கே வெட்டவெளியா அறிவித்திட்ட அருள் இறையே – திருமுறை6:57 4154/2,3
மீன் மறுத்து சுடர் மயமாய் விளங்கியதோர் விண்ணே விண் அனந்தம் உள் அடங்க விரிந்த பெருவெளியே – திருமுறை6:57 4167/3
அவை கொள விரிந்த அருள்_பெரும்_ஜோதி – திருமுறை6:81 4615/356
கோடை-வாய் விரிந்த குளிர் தரு நிழலே – திருமுறை6:81 4615/1397
என் உளே விரிந்த என் உடை அன்பே – திருமுறை6:81 4615/1482
புரிந்தேன் சிவம் பலிக்கும் பூசை விரிந்த மன – திருமுறை6:90 4704/2
விரிந்த மனம் எனும் சிறிய விளையாட்டு_பயலே விரிந்துவிரிந்து அலையாதே மெலியாதே விடயம் – திருமுறை6:102 4837/1

மேல்


விரிந்தனை (1)

திலக வாள்_நுதலார்க்கு உழன்றினை தீமையே புரிந்தாய் விரிந்தனை
கலகமே கனிந்தாய் என்னை காண் நின் கடை கருத்தே – திருமுறை2:26 857/3,4

மேல்


விரிந்தனையே (1)

மெய் என்று வீணில் விரிந்தனையே பொய் என்றும் – திருமுறை3:3 1965/1066

மேல்


விரிந்திட (1)

விண்ணிடத்தே முதல் முப்பூ விரிய அதில் ஒரு பூ விரிய அதின் மற்றொரு பூ விரிந்திட இ ஐம்பூ – திருமுறை6:137 5657/1

மேல்


விரிந்திடும் (1)

விரிந்திடும் ஐங்கருவினிலே விடய சத்தி அனந்த வித முகம் கொண்டு இலக அவை விகித விகற்பு ஆகி – திருமுறை6:137 5660/1

மேல்


விரிந்து (3)

கஞ்சம் இரண்டும் நமை அங்கே கண்டு குவிந்த விரிந்து இங்கே – திருமுறை2:98 1879/2
கொற்ற கமலம் விரிந்து ஒரு கீழ் குளத்தே குமுதம் குவிந்தது என்றேன் – திருமுறை2:98 1895/2
வெள்ளம் அணி சடை கனியே மூவர் ஆகி விரிந்து அருளும் ஒரு தனியே விழலனேனை – திருமுறை3:5 2154/1

மேல்


விரிந்தும் (1)

வீடாது நின்றும் விரிந்தும் விகற்ப நடை – திருமுறை3:3 1965/93

மேல்


விரிந்துவிரிந்து (1)

விரிந்த மனம் எனும் சிறிய விளையாட்டு_பயலே விரிந்துவிரிந்து அலையாதே மெலியாதே விடயம் – திருமுறை6:102 4837/1

மேல்


விரிந்தோனே (1)

விந்து ஆகி எங்கும் விரிந்தோனே அம் தண வெள் – திருமுறை3:2 1962/578

மேல்


விரிப்பதுவாய் (1)

விச்சையால் எல்லாம் விரிப்பதுவாய் மெச்சுகின்ற – திருமுறை3:3 1965/68

மேல்


விரிப்பாய் (1)

மை விரிப்பாய் மனமே என்-கொலோ நின் மதியின்மையே – திருமுறை2:26 849/4

மேல்


விரிப்பார் (4)

விரிப்பார் பழிச்சொல் அன்றி எனை விட்டால் வெள்ளை_விடையோனே – திருமுறை2:1 577/2
பொய் விரிப்பார்க்கு பொருள் விரிப்பார் நல் பொருள் பயனாம் – திருமுறை2:26 849/1
மெய் விரிப்பார்க்கு இரு கை விரிப்பார் பெட்டி மேவு பண – திருமுறை2:26 849/2
பை விரிப்பார் அல்குல் பை விரிப்பார்க்கு அவர்-பால் பரவி – திருமுறை2:26 849/3

மேல்


விரிப்பார்க்கு (3)

பொய் விரிப்பார்க்கு பொருள் விரிப்பார் நல் பொருள் பயனாம் – திருமுறை2:26 849/1
மெய் விரிப்பார்க்கு இரு கை விரிப்பார் பெட்டி மேவு பண – திருமுறை2:26 849/2
பை விரிப்பார் அல்குல் பை விரிப்பார்க்கு அவர்-பால் பரவி – திருமுறை2:26 849/3

மேல்


விரிப்போரும் (1)

வேதாகமங்கள் விரிப்போரும் வேதாந்தம் – திருமுறை3:3 1965/1336

மேல்


விரிய (4)

மிக்கு ஓலமிடவும் அவர்க்கு அருளாமல் இருளால் மிக மருண்டு மதி_இலியாய் வினை விரிய விரித்து – திருமுறை5:7 3202/2
விரித்தானை கருவி எலாம் விரிய வேதம் விதித்தானை மெய் நெறியை மெய்யே எற்கு – திருமுறை6:45 3945/1
விண்ணிடத்தே முதல் முப்பூ விரிய அதில் ஒரு பூ விரிய அதின் மற்றொரு பூ விரிந்திட இ ஐம்பூ – திருமுறை6:137 5657/1
விண்ணிடத்தே முதல் முப்பூ விரிய அதில் ஒரு பூ விரிய அதின் மற்றொரு பூ விரிந்திட இ ஐம்பூ – திருமுறை6:137 5657/1

மேல்


விரியும் (5)

விடுக்கா மகிழ்வில் காண வந்தால் விரியும் நமது வினை கவர்ந்து – திருமுறை2:95 1725/2
வேதனையால் ஈங்கு விரியும் சக பழக்க – திருமுறை3:3 1965/1249
தோன்றி விரியும் மன துட்டனேன் வன்_பிழையை – திருமுறை4:28 2879/1
மெல் இயல் நல் சிவகாமவல்லி கண்டு மகிழ விரியும் மறை ஏத்த நடம் புரியும் அருள் இறையே – திருமுறை5:8 3225/4
வகையொடு விரியும் உளப்பட ஆங்கே மன்னி எங்கணும் இரு பாற்கு – திருமுறை6:43 3930/2

மேல்


விரிவித்தார் (1)

செயல் ஆர் விரல்கள் முடக்கி அடி சேர்த்து ஈர் இதழ்கள் விரிவித்தார்
மயல் ஆர் உளத்தோடு என் என்றேன் மறித்து ஓர் விரலால் என்னுடைய – திருமுறை2:98 1803/2,3

மேல்


விரிவு (6)

ஞான சித்தியின் வகை நல் விரிவு அனைத்தும் – திருமுறை6:81 4615/245
சுருள் விரிவு உடை மன சுழல் எலாம் அறுத்தே – திருமுறை6:81 4615/329
வெளியிடை பகுதியின் விரிவு இயல் அணைவு இயல் – திருமுறை6:81 4615/493
உயிர் உறு மாயையின் உறு விரிவு அனைத்தும் – திருமுறை6:81 4615/787
உயிர் உறும் இரு_வினை உறு விரிவு அனைத்தும் – திருமுறை6:81 4615/789
வெய்ய மாமாயை விரிவு அற்று நொந்தது – திருமுறை6:108 4912/2

மேல்


விரிவுகள் (1)

வேதமும் ஆகம விரிவுகள் அனைத்தும் – திருமுறை6:81 4615/1319

மேல்


விரிவும் (2)

உள்ள விரிவும் உடல் மெலிவும் கண்டிருந்தும் – திருமுறை4:8 2647/2
வேதமும் ஆகம விரிவும் பரம்பர – திருமுறை6:81 4615/1543

மேல்


விரிவை (2)

சுத்த மா நிலையில் சூழுறு விரிவை
அத்தகை அடக்கும் அருள்_பெரும்_ஜோதி – திருமுறை6:81 4615/811,812
வேதாகமங்கள் புகன்ற விரிவை ஒன்றொன்றாகவே – திருமுறை6:112 4995/1

மேல்


விருத்தம் (2)

வெண்மை கிழமாய் விருத்தம் அந்த வெண்மை-அதாய் – திருமுறை3:3 1965/161
வெய்து அட்டி உண்ட விரதா நின் நோன்பு விருத்தம் என்றே – திருமுறை4:6 2630/3

மேல்


விருத்தர்கட்கு (1)

மெய் கொடுத்தது என்பாய் விருத்தர்கட்கு நின்_போல்வார் – திருமுறை3:3 1965/893

மேல்


விருத்தியாகவேண்டும் (1)

வீக்கம்_இல்லார் குடும்பம்-அது விருத்தியாகவேண்டும் எனும் – திருமுறை2:83 1579/3

மேல்


விருத்தியினால் (1)

உரிமை பெற இருப்பன் என உள் இருந்த என்னை உலகு அறிய வெளியில் இழுத்து அலகு_இல் விருத்தியினால்
வரி தலை இட்டு ஆட்டுகின்ற விதியை நினைந்து ஐயோ மனம் ஆலைபாய்வது காண் மன்றில் நடத்து அரசே – திருமுறை6:24 3717/3,4

மேல்


விருந்தவரும் (1)

ஏங்கல் அற நீ அவர்க்கு தெளிவிப்பாய் மற்றை இருந்தவரும் விருந்தவரும் இனிது புசித்திடற்கே – திருமுறை6:142 5743/4

மேல்


விருந்தாம் (1)

என் இரு கண்மணியான பதம் என் கண்மணிகளுக்கு இனிய நல் விருந்தாம் பதம் – திருமுறை3:1 1960/116

மேல்


விருந்தாய் (1)

வாரா_விருந்தாய் வள்ளல் இவர் வந்தார் மௌனமொடு நின்றார் – திருமுறை2:98 1810/1

மேல்


விருந்தார் (1)

விருந்தார் திருந்தார் புரம் முன் தீ விளைத்தார் ஒற்றி நகர் கிளைத்தார் – திருமுறை2:82 1565/3

மேல்


விருந்தானை (1)

விருந்தானை உறவானை நண்பினானை மேலானை கீழானை மேல் கீழ் என்ன – திருமுறை6:44 3940/2

மேல்


விருந்திடுவான் (1)

நாய்க்கும் எனக்கும் ஒப்பாரி நாடி அதற்கு விருந்திடுவான்
வாய்க்கும் ஒதி போல் பொய் உடலை வளர்க்க நினைக்கும் வஞ்சன் எனை – திருமுறை2:33 923/1,2

மேல்


விருந்தில் (1)

விருந்தில் நின்றேன் சற்றும் உள் இரங்காத விதத்தை கண்டு – திருமுறை2:75 1450/3

மேல்


விருந்திலே (1)

விழியை தூர்க்கின்ற வஞ்சரை விழைந்தேன் விருந்திலே உணவு அருந்தி ஓர் வயிற்று – திருமுறை6:5 3305/1

மேல்


விருந்தினர்-தம்மை (1)

விருந்தினர்-தம்மை உபசரித்திடவும் விரவுறும் உறவினர் மகிழ – திருமுறை2:103 1956/1

மேல்


விருந்தினன் (1)

அல்லல் என்பதற்கு எல்லை ஒன்று அறியேன் அருந்துகின்றனன் விருந்தினன் ஆகி – திருமுறை2:51 1136/2

மேல்


விருந்தினனாய் (1)

விதி பெறும் மனைகள்-தொறும் விருந்தினனாய் மேவிய கருணையை மறவேன் – திருமுறை3:23 2538/2

மேல்


விருந்தினால் (1)

விருந்தினால் மகிழ்வித்து அருள் அண்ணலே – திருமுறை2:64 1266/2

மேல்


விருந்தினை (1)

வலிய வந்திடு விருந்தினை ஒழிக்கார் வண்கை உள்ளவர் மற்று அது போல – திருமுறை2:55 1177/1

மேல்


விருந்து (9)

சைவ நீறு இடும் தலைவரை கண்காள் சார்ந்து நின்று நீர் தனி விருந்து உண்க – திருமுறை2:38 999/2
நேராய் விருந்து உண்டோ என்றார் நீர் தான் வேறு இங்கு இலை என்றேன் – திருமுறை2:98 1780/2
மட்டை ஊர் வண்டு இனங்கள் வாய்ந்து விருந்து கொளும் – திருமுறை3:2 1962/89
அன்பால் விருந்து அளிக்கும் அம்மான் காண் வன் பாவ – திருமுறை3:3 1965/376
வெம்மை எலாம் தவிர்ந்து மனம் குளிர கேள்வி விருந்து அருந்தி மெய் அறிவாம் வீட்டில் என்றும் – திருமுறை3:5 2163/2
வேர்ப்பார்-தமக்கும் விருந்து அளித்தாய் வெள்ளி வெற்பு எடுத்த – திருமுறை3:7 2406/2
அ நாள் அடிமைகொண்டு அளித்தாய் யார்க்கோ வந்த விருந்து எனவே – திருமுறை4:10 2683/2
அளிப்புறு விருந்து உண்டு அமர்க என்று அழைக்க அவர்களுக்கு அன்பினோடு ஆங்கே – திருமுறை6:13 3438/3
வெப்பானவை தீர்த்து எனக்கு அமுத விருந்து புரிதல் வேண்டும் என்றன் – திருமுறை6:16 3589/3

மேல்


விருந்துக்கும் (1)

விழவுக்கும் புலால் உண்ணும் விருந்துக்கும் மருந்துக்கும் மெலிந்து மாண்டார் – திருமுறை6:125 5331/3

மேல்


விருந்தே (10)

விளை தேன் ஒழுகும் மலர் தருவே விண்ணே விழிக்கு விருந்தே சீர் – திருமுறை1:5 86/3
வெள்ளத்து அழுந்தும் அன்பர் விழி விருந்தே தணிகை வெற்பு அரசே – திருமுறை1:23 309/2
விண்ணிலே விளங்கும் ஒளியினுள் ஒளியே விடையில் வந்து அருள் விழி விருந்தே
கண்ணிலே விளங்கும் அரும்_பெறல் மணியே காட்சியே ஒற்றி அம் கரும்பே – திருமுறை2:7 637/3,4
விளநகர் வாழ் எங்கள் விருந்தே இளமை – திருமுறை3:2 1962/210
வேது அகன்ற முத்தர்களை விழுங்கு ஞான வேழமே மெய் இன்ப விருந்தே நெஞ்சில் – திருமுறை3:5 2104/3
விடல் அரிய எம்_போல்வார் இதயம்-தோறும் வேதாந்த மருந்து அளிக்கும் விருந்தே வேதம் – திருமுறை3:5 2115/3
பிணி வாய் பிறவிக்கு ஒரு மருந்தே பேர்_ஆனந்த பெரு விருந்தே பிறங்கு கதியின் அருள் ஆறே பெரியோர் மகிழ்வின் பெரும் பேறே – திருமுறை3:19 2502/3
கார் பூத்த கண்டமும் கண் பூத்த காலும் என் கண் விருந்தே – திருமுறை4:15 2729/4
வேற்று அறியாத சிற்றம்பல கனியே விச்சையில் வல்லவர் மெச்சு விருந்தே
சாற்று அறியாத என் சாற்றும் களித்தாய் தனி நடராச என் சற்குரு மணியே – திருமுறை6:23 3685/3,4
ஆனந்த தேனே அருள் விருந்தே – திருமுறை6:113 5066/2

மேல்


விருப்பத்தில் (1)

மெய்ஞ்ஞான விருப்பத்தில் ஏறி கேள்வி மீது ஏறி தெளிந்து இச்சை விடுதல் ஏறி – திருமுறை3:5 2120/1

மேல்


விருப்பம் (7)

வீறு அணிந்து என்றும் ஒரு தன்மை பெறு சிவஞான வித்தகர் பதம் பரவும் ஓர் மெய் செல்வ வாழ்க்கையில் விருப்பம் உடையேன் இது விரைந்து அருள வேண்டும் அமுதே – திருமுறை4:3 2600/2
வீண் பனை போல் மிக நீண்டு விழற்கு இறைப்பேன் எனினும் விருப்பம் எலாம் நின் அருளின் விருப்பம் அன்றி இலையே – திருமுறை5:1 3031/4
வீண் பனை போல் மிக நீண்டு விழற்கு இறைப்பேன் எனினும் விருப்பம் எலாம் நின் அருளின் விருப்பம் அன்றி இலையே – திருமுறை5:1 3031/4
பெண் விருப்பம் தவிர்க்கும் ஒரு சிவகாமவல்லி பெண் விருப்பம் பெற இருவர் பெரியர் உளம் களிப்ப – திருமுறை5:3 3168/3
பெண் விருப்பம் தவிர்க்கும் ஒரு சிவகாமவல்லி பெண் விருப்பம் பெற இருவர் பெரியர் உளம் களிப்ப – திருமுறை5:3 3168/3
பண் விருப்பம் தரும் மறைகள் பலபல நின்று ஏத்த பரம சிதம்பர நடனம் பயின்ற பசுபதியே – திருமுறை5:3 3168/4
சோற்றிலே விருப்பம் சூழ்ந்திடில் ஒருவன் துன்னு நல் தவம் எலாம் சுருங்கி – திருமுறை6:9 3354/1

மேல்


விருப்பம்கொள்ளானேல் (1)

மண் அளித்த வேதியனும் மண் விருப்பம்கொள்ளானேல்
எண்ணம் உனக்கு எவ்வாறு இருந்ததுவே மண்_இடத்தில் – திருமுறை3:3 1965/859,860

மேல்


விருப்பம்கொள (1)

கண் விருப்பம்கொள கரணம் கனிந்துகனிந்து உருக கருணை வடிவு எடுத்து அருளி கடையேன் முன் கலந்து – திருமுறை5:3 3168/1

மேல்


விருப்பம்கொளும் (1)

மண் விருப்பம்கொளும் மண பூ மகிழ்ந்து எனக்கு கொடுத்து வாழ்க என நின்றனை நின் மன குறிப்பு ஏது அறியேன் – திருமுறை5:3 3168/2

மேல்


விருப்பமுறாது (1)

விருப்பமுறாது எனை முனிந்து விடுத்திடுமோ நேயம் விளைந்திடுமோ இவர்க்கு நிதம் சண்டை விளைந்திடுமோ – திருமுறை6:11 3381/3

மேல்


விருப்பா (1)

விருப்பா நினை அடுத்தேன் எனக்கு ஈந்திடவே இன்று என்னை – திருமுறை3:6 2224/3

மேல்


விருப்பாம் (1)

அருளே நம் விருப்பாம் என்ற சிவமே – திருமுறை6:81 4615/1008

மேல்


விருப்பாரோ (1)

எளியேன் என்ன இருப்பாரோ ஏழைக்கு இரங்கும் விருப்பாரோ
அளியேன் பேர் நெஞ்சு இருப்பாரோ அழியா காமம் திருப்பாரோ – திருமுறை1:20 273/1,2

மேல்


விருப்பாலே (1)

சம்மதிக்கின்றார் அவன்றனை பெற்ற தந்தை தாய் மகன் விருப்பாலே
இ மதி சிறியேன் விழைந்தது ஒன்று இலை நீ என்றனை விழைவிக்க விழைந்தேன் – திருமுறை6:12 3388/2,3

மேல்


விருப்பில் (1)

விருப்பில் கருணை புரிவாயோ ஆரூர் தண் ஆர் வியன் அமுதே – திருமுறை3:10 2469/4

மேல்


விருப்பினை (1)

விளைத்தனன் பவ நோய்க்கு ஏதுவாம் விடய விருப்பினை நெருப்பு உறழ் துன்பின் – திருமுறை2:6 628/1

மேல்


விருப்பு (14)

விருப்பு_இலேன் திருமால் அயன் பதவி வேண்டிக்கொள்க என விளம்பினும் கொள்ளேன் – திருமுறை2:40 1022/1
விருப்பு நின்றதும் பத_மலர் மிசை அ விருப்பை மாற்றுதல் விரகு மற்று அன்றால் – திருமுறை2:41 1033/1
விருப்பு ஆகும் மதி_சடையாய் விடையாய் என்றே மெய் அன்போடு உனை துதியேன் விரைந்து வஞ்ச – திருமுறை2:73 1376/1
வெள்ள சடையீர் உள்ளத்தே விருப்பு ஏது உரைத்தால் தருவல் என்றேன் – திருமுறை2:98 1878/2
பேர்க்கும் விருப்பு எய்தாத பெண் பேய்கள் வெய்ய சிறுநீர் – திருமுறை3:2 1962/689
மத்து ஏறி அலை தயிர் போல் வஞ்ச வாழ்க்கை மயல் ஏறி விருப்பு ஏறி மதத்தினோடு – திருமுறை3:5 2144/1
விற்றாயினும் கொள வேண்டுகின்றேன் என் விருப்பு அறிந்தும் – திருமுறை3:6 2261/3
எண்ணுறு விருப்பு ஆதி வல் விலங்கினம் எலாம் இடைவிடாது உழல ஒளி ஓர் எள்ளளவும் இன்றி அஞ்ஞான இருள் மூடிட இருண்டு உயிர் மருண்டு மாழ்க – திருமுறை4:1 2572/1
விருப்பு_இலேன் போல காட்டினேன் அன்றி விளைவு இலாது ஊண் எலாம் மறுத்த – திருமுறை6:9 3355/1
மிளகு மேன்மேலும் சேர்த்த பல் உணவில் விருப்பு எலாம் வைத்தனன் உதவா – திருமுறை6:9 3360/1
மேய கால் இருந்தும் திரு_அருள் உற ஓர் விருப்பு இலாமையின் மிக மெலிந்தேன் – திருமுறை6:15 3561/2
துளி அவர்க்கு உதவேன் விருப்பு_இலான் போல சுவை பெற சுவைத்த நாக்கு உடையேன் – திருமுறை6:15 3576/3
வேண்டிய வேண்டிய விருப்பு எலாம் எனக்கே – திருமுறை6:81 4615/1173
வெல் வினை மன்றில் நடம் புரிகின்றார் விருப்பு_இலர் என் மிசை என்பாள் – திருமுறை6:125 5336/3

மேல்


விருப்பு_இலர் (1)

வெல் வினை மன்றில் நடம் புரிகின்றார் விருப்பு_இலர் என் மிசை என்பாள் – திருமுறை6:125 5336/3

மேல்


விருப்பு_இலான் (1)

துளி அவர்க்கு உதவேன் விருப்பு_இலான் போல சுவை பெற சுவைத்த நாக்கு உடையேன் – திருமுறை6:15 3576/3

மேல்


விருப்பு_இலேன் (2)

விருப்பு_இலேன் திருமால் அயன் பதவி வேண்டிக்கொள்க என விளம்பினும் கொள்ளேன் – திருமுறை2:40 1022/1
விருப்பு_இலேன் போல காட்டினேன் அன்றி விளைவு இலாது ஊண் எலாம் மறுத்த – திருமுறை6:9 3355/1

மேல்


விருப்பும் (2)

ஓர் பால் வெறுப்பும் மற்றை ஓர் பால் விருப்பும் உறும் – திருமுறை3:3 1965/83
செற்றமும் விருப்பும் தீர்த்த மெய் தவர்-தம் சிந்தையில் இனிக்கின்ற தேனே – திருமுறை6:15 3562/3

மேல்


விருப்புள் (1)

விருப்புள் ஊறி நின்று ஓங்கிய அமுதமே வேல் உடை எம்மானே – திருமுறை1:4 76/3

மேல்


விருப்புறு (3)

வெள்ளம் நின்றாட அருள் குரு பரனை விருப்புறு பொருப்பனை வினையை – திருமுறை1:38 419/3
விருப்புறு நாயகன் பாம்பாபரணமும் வெண் தலையும் – திருமுறை2:75 1407/2
விண் மணி ஆன விழி மணியே என் விருப்புறு நல் – திருமுறை3:6 2288/2

மேல்


விருப்புறும் (1)

மேவ விருப்புறும் அடியர்க்கு அன்புசெய்ய வேண்டினேன் அவ்வகை நீ விதித்திடாயே – திருமுறை5:10 3239/4

மேல்


விருப்பே (2)

விளைக்கும் ஆனந்த வியன் தனி வித்தே மெய் அடியவர் உள விருப்பே
திளைக்கும் மா தவத்தோர்க்கு அருள்செயும் தணிகை தெய்வமே அருள் செழும் தேனே – திருமுறை1:35 385/3,4
விளமர் கொளும் எம் விருப்பே வளமை – திருமுறை3:2 1962/310

மேல்


விருப்பேன் (1)

விருப்பேன் அயன் மால் முதலோரை வேண்டேன் அருளவேண்டாயோ – திருமுறை1:11 188/2

மேல்


விருப்பை (1)

விருப்பு நின்றதும் பத_மலர் மிசை அ விருப்பை மாற்றுதல் விரகு மற்று அன்றால் – திருமுறை2:41 1033/1

மேல்


விருப்போடு (1)

விருப்போடு இகலுறு வெறுப்பும் தவிர்த்தே – திருமுறை6:81 4615/331

மேல்


விரும்ப (2)

விலை_கடந்த மணி என ஓர் திரு_மேனி தரித்து வினையேன் முன் எழுந்தருளி மெய் அடியர் விரும்ப
கலை கடந்த பொருட்கு எல்லாம் கரை_கடந்து நாத கதி கடந்த பெரும் கருணை கடைக்கண் மலர்ந்து அருளி – திருமுறை5:3 3163/1,2
வேக_மாட்டேன் பிறிது ஒன்றும் விரும்ப_மாட்டேன் பொய்_உலகன் – திருமுறை6:19 3621/2

மேல்


விரும்ப_மாட்டேன் (1)

வேக_மாட்டேன் பிறிது ஒன்றும் விரும்ப_மாட்டேன் பொய்_உலகன் – திருமுறை6:19 3621/2

மேல்


விரும்பல் (1)

மின்னினில் பொலி வேணி அம் பெருமான் வேறு அலேன் எனை விரும்பல் உன் கடனே – திருமுறை2:40 1025/3

மேல்


விரும்பவும் (1)

அரும்_பெறல் உண்டியை விரும்பவும்_மாட்டேன் அருள்_பெரும்_சோதியீர் ஆணை நும் மீதே – திருமுறை6:31 3792/4

மேல்


விரும்பவும்_மாட்டேன் (1)

அரும்_பெறல் உண்டியை விரும்பவும்_மாட்டேன் அருள்_பெரும்_சோதியீர் ஆணை நும் மீதே – திருமுறை6:31 3792/4

மேல்


விரும்பா (1)

மெய்யர் உள்ளகத்தின் விளங்கும் நின் பதமாம் விரை மலர் துணை-தமை விரும்பா
பொய்யர்-தம் இடத்து இ அடியனேன் புகுதல் பொறுக்கிலன் பொறுக்கிலன் கண்டாய் – திருமுறை1:12 191/1,2

மேல்


விரும்பாத (2)

பொன்னை அன்றி விரும்பாத புல்லர்-தம்மால் போகல் ஒழிந்து உன் பதமே போற்றும் வண்ணம் – திருமுறை1:42 452/3
பொய் சுகத்தை விரும்பாத புனிதர் மகிழ்ந்து ஏத்தும் பொது நடத்து என் அரசே என் புகலும் அணிந்து அருளே – திருமுறை6:57 4168/4

மேல்


விரும்பாதே (1)

வியந்து மற்றை தேவர் எலாம் வரவும் அவர் நேயம் விரும்பாதே இருப்பது என் நீ என்கின்றாய் தோழி – திருமுறை6:140 5690/2

மேல்