ல – முதல் சொற்கள், திருவருட்பா தொடரடைவு (ஊரன் அடிகள் பதிப்பு)

கீழே உள்ள
சொல்லின்
மேல்
சொடுக்கவும்

லளித 1

லளித (1)

லளித ரூபக ஸ்தாபித நாதா – திருமுறை6:113 5143/2