ரூ – முதல் சொற்கள், திருவருட்பா தொடரடைவு (ஊரன் அடிகள் பதிப்பு)

கீழே உள்ள
சொல்லின்
மேல்
சொடுக்கவும்

ரூப 2
ரூபக 1
ரூபம் 1
ரூபமான 1

ரூப (2)

துய் அறிவுக்கு அறிவு ஆகி மணி மன்றில் நடம் செய் சுத்த பரிபூரணமாம் சுக ரூப பொருளே – திருமுறை5:1 3055/4
அமிர்த ரூப தருணாம்புஜ பாதா – திருமுறை6:113 5144/2

மேல்


ரூபக (1)

லளித ரூபக ஸ்தாபித நாதா – திருமுறை6:113 5143/2

மேல்


ரூபம் (1)

பாவனாதீதம் குணாதீதம் உபசாந்தபதம் மகா மௌன ரூபம்
பரம போதம் போதரகித சகிதம் சம்பவாதீதம் அப்பிரமேயம் – திருமுறை3:1 1960/20,21

மேல்


ரூபமான (1)

துய்ய நின் பதம் எண்ணும் மேலோர்கள் நெஞ்சம் மெய் சுக ரூபமான நெஞ்சம் தோன்றல் உன் திருமுன் குவித்த பெரியோர் கைகள் சுவர்ன்னம் இடுகின்ற கைகள் – திருமுறை1:1 19/3

மேல்