ப – முதல் சொற்கள், திருவருட்பா தொடரடைவு (ஊரன் அடிகள் பதிப்பு)

கீழே உள்ள
சொல்லின்
மேல்
சொடுக்கவும்

பக்க 2
பக்கங்களும் 1
பக்கம் 13
பக்கமும் 1
பக்கமே 1
பக்கல் 1
பக்குவ 2
பக்குவத்தால் 1
பக்குவம் 4
பக்குவன் 1
பகட்டான் 1
பகட்டின் 1
பகடு 2
பகர் 21
பகர்கின்ற 2
பகர்கின்றேன் 1
பகர்செய் 1
பகர்தல் 1
பகர்தற்கு 1
பகர்ந்த 2
பகர்ந்திட்டேனே 1
பகர்ந்திட 2
பகர்ந்திடுக 1
பகர்ந்திடுவர் 1
பகர்ந்திடுவான் 1
பகர்ந்திலேன் 1
பகர்ந்து 1
பகர்வ 1
பகர்வது 3
பகர்வர் 1
பகர்வார் 3
பகர்வாரே 1
பகர்வாரேல் 1
பகர்வேன் 1
பகர 1
பகரப்பெற்ற 1
பகரனந்தானந்தம் 1
பகராத 2
பகராது 2
பகராநின்ற 1
பகராய் 2
பகராள் 1
பகருகின்றீரே 1
பகரும் 4
பகருவது 3
பகருவதே 1
பகல் 36
பகல்வேடத்தார்க்கும் 1
பகல்வேடமோ 1
பகலாய் 1
பகலான 1
பகலில் 2
பகலின் 3
பகலினும் 1
பகலும் 19
பகலும்-தான் 1
பகலுமே 1
பகலே 1
பகலோ 1
பகவன் 2
பகவனே 2
பகவா 1
பகாதீத 1
பகாப்பொருளாய் 1
பகிரங்கம் 1
பகிரண்ட 5
பகிரண்டங்களிலும் 1
பகிரண்டத்தின் 1
பகிரண்டத்து 2
பகிரண்டம் 5
பகிரண்டாதிபர் 1
பகீர் 3
பகீரென்று 1
பகீல் 1
பகீலென 1
பகுக்கின்ற 1
பகுத்து 3
பகுதி 30
பகுதிக்கு 1
பகுதிக்குள் 1
பகுதிகள் 6
பகுதிகளின் 1
பகுதியாய 1
பகுதியால் 1
பகுதியில் 1
பகுதியிலே 1
பகுதியின் 2
பகுதியும் 3
பகுதியே 1
பகை 20
பகை-தான் 1
பகை-அது 1
பகை_இல்லார் 1
பகைகளுக்கு 1
பகைஞன் 1
பகைத்த 1
பகைத்தது 1
பகையாத 1
பகையாம் 1
பகையால் 2
பகையினில் 2
பகையும் 4
பகையே 1
பகைவர் 1
பகைவர்களால் 1
பகைவரேனும் 1
பகைவரை 1
பகைவன் 1
பங்க 1
பங்கஜ 1
பங்கம் 3
பங்கமுற்று 1
பங்கய 2
பங்கயத்தின் 1
பங்கயம் 3
பங்கயற்கும் 1
பங்கனே 1
பங்கா 4
பங்கிட்ட 1
பங்கில் 1
பங்கு 5
பங்கு_உடையாய் 1
பங்கே 1
பங்கேருக 1
பங்கையன் 1
பச்சடிசில் 1
பச்சிதாம் 1
பச்சிலை 1
பச்சிலையால் 1
பச்சென்று 1
பச்சை 18
பச்சையதாய் 1
பச்சையும் 1
பஜனம் 1
பசந்த 1
பசந்து 1
பசப்பிப்பசப்பி 1
பசி 25
பசி-அது 1
பசிக்கின்றீர் 1
பசிக்கினும் 1
பசிக்கு 5
பசிக்கும் 1
பசிக்கே 1
பசிகொண்டு 1
பசித்த 4
பசித்தது 1
பசித்தவர்-தம் 1
பசித்தவர்க்கு 1
பசித்தனர் 1
பசித்தனையோ 1
பசித்தார் 2
பசித்திடு-தோறும் 1
பசித்து 3
பசித்தே 1
பசிய 3
பசியாத 1
பசியினால் 2
பசியினுக்கு 1
பசியும் 1
பசியெடுக்கும் 1
பசியை 4
பசியோடே 1
பசு 26
பசு_நெய்யே 1
பசு_மண் 1
பசுக்கள் 1
பசுங்கன்று 1
பசுங்கிளியே 2
பசுபதி 8
பசுபதி-தான் 1
பசுபதியாம் 1
பசுபதியார் 2
பசுபதியே 10
பசுபதியை 5
பசுபாச 2
பசும் 21
பசும்_கொடி 1
பசும்_கொடியே 2
பசும்_கொடியை 1
பசும்_தேன் 1
பசும்பாலும் 2
பசும்பொன் 4
பசும்பொன்னின் 1
பசும்பொன்னே 3
பசும்பொன்னை 1
பசும்பொனே 1
பசுமையானை 1
பசுமையை 1
பசுமையொடு 1
பசுவாய் 1
பசுவான 1
பசுவில் 2
பசுவின் 3
பசுவும் 1
பசுவை 1
பசை 11
பஞ்ச 5
பஞ்ச_கிர்த்திய 1
பஞ்ச_பாதகம் 2
பஞ்ச_பொறிகளால் 1
பஞ்சக 1
பஞ்சகத்தே 1
பஞ்சகம் 1
பஞ்சகமும் 1
பஞ்சடையா 1
பஞ்சணை 2
பஞ்சத்திலே 1
பஞ்சம் 1
பஞ்சாக்கர 1
பஞ்சாக 2
பஞ்சாட்சரத்தை 1
பஞ்சில் 1
பஞ்சின் 1
பஞ்சு 12
பஞ்சு-கொலோ 1
பஞ்சு_அனையேன் 1
பட்ட 28
பட்டது 4
பட்டதோ 1
பட்டம் 3
பட்டம்கட்டிக்கொண்டவர்க்கு 1
பட்டமும் 1
பட்டமே 1
பட்டவர்க்கு 1
பட்டனன் 1
பட்டால் 1
பட்டாலும் 1
பட்டி 4
பட்டி_மாட்டு 1
பட்டி_மாடு 1
பட்டி_மாடு_அனையேன் 1
பட்டிட 1
பட்டிடா 1
பட்டிடும் 1
பட்டிமண்டபத்தில் 1
பட்டினி 2
பட்டினிகிடந்து 1
பட்டீச்சரத்து 1
பட்டு 14
பட்டு_உடையாய் 1
பட்டே 1
பட்டேன் 2
பட்டோடே 1
பட 18
பட_மாட்டேன் 4
படக 1
படகில் 1
படத்தார் 1
படம் 2
படம்பக்க 1
படம்பக்கநாதர்-தம் 1
படம்பக்கநாதரே 10
படம்பக்கநாதன் 1
படம்பக்கநாதனை 1
படம்பக்கன் 1
படமெடுத்து 1
படர் 7
படர்கின்றாய் 2
படர்தரு 1
படர்ந்த 6
படர்ந்தது 1
படர்ந்தனையே 1
படர்ந்து 5
படராது 1
படன் 1
படன 2
படனம் 2
படனவேதாந்தாந்தம் 1
படனனே 1
படா 4
படாத 3
படாத_பாடு 1
படாது 1
படி 42
படி_தலத்தார் 1
படி_வயிற்றில் 1
படி_உளோரும் 1
படிக்க 1
படிக்காசு 3
படிக்கின்றேன் 4
படிக்கு 3
படிக்கும் 7
படிக்குள் 1
படிக்குளே 1
படிக 9
படிகமதாச்சுதடி 2
படிகள் 2
படிகொள் 1
படித்த 4
படித்தவர்-தங்களை 1
படித்தனன் 1
படித்தாம் 1
படித்தாலும் 1
படித்திட 1
படித்திடலாம் 1
படித்து 2
படித்தேன் 2
படிந்த 3
படிந்து 5
படிந்தே 1
படிப்பிக்க 1
படிப்பித்தவாறே 3
படிப்பித்தாய் 1
படிப்பில் 2
படிப்பு 3
படிப்பும் 1
படிப்பே 1
படிப்பேன் 3
படிப்பை 1
படிப்போ 1
படிய 2
படியாத 2
படியார் 2
படியில் 4
படியின் 1
படியும் 1
படியுற 1
படியே 3
படியேன் 1
படியோ 1
படிவத்து 1
படிவம் 5
படிவுற்ற 1
படிவேனோ 1
படிற்றரை 1
படிற்று 8
படிறேன் 6
படினும் 1
படீரென்று 1
படு 15
படு_கடலாம் 1
படு_காட்டில் 1
படு_குழி 3
படு_குழியில் 1
படு_பாவி 1
படு_பாவி_பயலே 1
படுக்க 1
படுக்கவும் 3
படுக்கவும்_மாட்டேன் 1
படுக்கவோ 1
படுக்கா 1
படுக்காளி 1
படுக்கை 1
படுகின்ற 1
படுகின்றனை 1
படுத்த 9
படுத்ததும் 1
படுத்தார் 1
படுத்தாள் 1
படுத்தி 1
படுத்திட 1
படுத்திருக்க 1
படுத்திருந்தேன் 2
படுத்து 7
படுத்துகின்றதும் 1
படுத்தும் 3
படுத்துறும் 1
படுத்தே 1
படுத்தேன் 1
படுதலொடு 1
படும் 43
படுமோ 11
படுவது 1
படுவார் 1
படுவேன் 1
படுவேன்_அல்லேன் 1
படுவேனோ 1
படை 27
படை_உடையவனே 1
படை_உடையாய் 1
படை_உடையார் 1
படைக்க 1
படைக்கவைத்த 1
படைக்கவொணா 1
படைக்கின்றார் 1
படைக்கும் 3
படைக்குள் 1
படைத்த 15
படைத்தது 1
படைத்தல் 5
படைத்தவரே 1
படைத்தவனை 1
படைத்தவா 1
படைத்தாய் 1
படைத்தார்க்கு 1
படைத்தால் 1
படைத்தாள் 1
படைத்திட 1
படைத்திடல் 1
படைத்திடுக 1
படைத்திடும் 1
படைத்தீர் 4
படைத்து 5
படைத்தும் 4
படைத்தோன் 1
படைத்தோனே 1
படைப்பவனும் 1
படைப்பாரேல் 1
படைப்பு 3
படைப்பும் 1
படைப்பேன் 1
படைப்பை 1
படைமை 1
படையவரை 1
படையாத 1
படையார் 4
படையால் 1
படையாலும் 1
படையாள் 1
படையான் 1
படையின் 1
படையும் 1
படையெடுத்தவர் 1
பண் 44
பண்_உடையாய் 1
பண்கள் 2
பண்டங்கள் 2
பண்டங்களோ 1
பண்டம் 6
பண்டமும் 2
பண்டரங்கர் 1
பண்டாய 1
பண்டித 1
பண்டு 13
பண்டும் 1
பண்டுறு 1
பண்டே 1
பண்டை 3
பண்ண 2
பண்ணவர் 1
பண்ணவர்க்கும் 1
பண்ணவனும் 2
பண்ணவனே 4
பண்ணனை 1
பண்ணாத 2
பண்ணாமல் 1
பண்ணார் 1
பண்ணால் 2
பண்ணி 2
பண்ணிகாரங்கள் 2
பண்ணிய 19
பண்ணியது 1
பண்ணில் 1
பண்ணின் 3
பண்ணினுள் 1
பண்ணுகின்ற 1
பண்ணுகின்றதும் 1
பண்ணுகின்றீரே 1
பண்ணுகின்றேன் 1
பண்ணுதல் 1
பண்ணும் 3
பண்ணுவாய்-கொலோ 1
பண்ணுவித்து 1
பண்ணுறு 1
பண்ணுறும் 2
பண்ணே 1
பண்ணேன் 1
பண்ணேனோ 1
பண்ணை 1
பண்பட்ட 2
பண்படா 1
பண்பன் 1
பண்பனே 6
பண்பாய 1
பண்பார்க்கு 1
பண்பாளர் 1
பண்பின் 1
பண்பினர் 1
பண்பினனே 1
பண்பினால் 1
பண்பினில் 1
பண்பினீரே 1
பண்பு 24
பண்பு-அதனை 1
பண்பு_உடையாய் 1
பண்பு_உடையார் 1
பண்பு_உடையோய் 1
பண்பு_உடையோர் 2
பண்பு_உளர் 1
பண்பு_உளோர் 1
பண்புடனே 1
பண்பும் 1
பண்புற 4
பண்புறவும் 1
பண்புறு 1
பண்பே 1
பண்பை 2
பண்பொடு 2
பண 3
பணங்களை 1
பணத்திலும் 1
பணத்திலே 1
பணத்தினில் 1
பணத்து 2
பணத்தும் 2
பணத்தை 1
பணத்தையும் 1
பணப்பை 1
பணம் 14
பணம்-தான் 1
பணம்_விண்டாள் 1
பணம்_இலார்க்கு 1
பணமே 1
பணி 59
பணி_செய்வார் 1
பணி_புரிவார் 1
பணி_மொழியார் 1
பணிக்க 2
பணிக்கின்றேன் 1
பணிக்கு 2
பணிக்கும் 2
பணிக்கே 4
பணிகள் 7
பணிகிலேன் 1
பணிகின்றார் 1
பணிகின்றேன் 1
பணிகின்றோர்க்கு 1
பணிகேட்க 1
பணிகொண்ட 3
பணிகொண்டிலையெனில் 1
பணிகொண்டு 6
பணிகொள் 2
பணிகொள்வது 1
பணித்த 6
பணித்தன 1
பணித்தனை 1
பணித்தாய் 1
பணித்தார் 1
பணித்தான் 1
பணித்திட்டாய் 1
பணித்தீர் 1
பணித்து 2
பணித்தே 1
பணிதல் 1
பணிந்த 1
பணிந்து 11
பணிந்துபணிந்து 1
பணிந்தே 1
பணிந்தேன் 1
பணியா 3
பணியாத 1
பணியாதவர் 1
பணியாது 1
பணியாமல் 1
பணியாய் 1
பணியார் 2
பணியினிடத்து 1
பணியீர் 1
பணியும் 4
பணியே 4
பணியேன் 6
பணியை 7
பணியோடே 1
பணிலங்கள் 1
பணிவனோ 1
பணிவிடையும் 1
பணிவித்த 1
பணிவித்தால் 1
பணிவுறும் 1
பணை 20
பணைத்தே 1
பணைப்ப 1
பணையில் 1
பத்தர் 15
பத்தர்-தம் 4
பத்தர்-தமக்கு 1
பத்தர்-தமை 1
பத்தர்க்கு 3
பத்தர்கட்கு 2
பத்தர்கள் 3
பத்தர்கள்-தம் 1
பத்தரும் 1
பத்தரே 2
பத்தரொடு 1
பத்தன் 1
பத்தா 1
பத்தி 23
பத்தி_வலையுள் 1
பத்தி_உள்ளோர் 1
பத்தி_உற்றோர் 1
பத்திக்கு 2
பத்திகொண்டவர் 1
பத்திடை 1
பத்திமான்-தனக்கு 1
பத்திமையோரை 1
பத்திய 1
பத்தியம் 2
பத்தியால் 1
பத்தியில் 1
பத்தியின் 1
பத்தியும் 2
பத்தியொடு 1
பத்தியோடு 1
பத்திரமும் 1
பத்தினும் 1
பத்து 3
பத 42
பத_பூ 1
பத_மலர் 6
பத_மலர்களை 1
பத_மலரில் 1
பத_மலரோ 1
பதகர்-பால் 1
பதகன்-தன்னை 1
பதகனேன் 1
பதங்கள் 11
பதடரை 1
பதத்தர் 1
பதத்தவ 1
பதத்தவனே 1
பதத்தாய் 1
பதத்தார் 9
பதத்தாள் 9
பதத்திடை 1
பதத்தில் 4
பதத்திலே 3
பதத்திற்கு 2
பதத்திற்கே 10
பதத்தின் 2
பதத்தினுள் 1
பதத்தீர் 1
பதத்து 15
பதத்துக்கென்றே 1
பதத்தே 2
பதத்தை 23
பதத்தோய் 1
பதபாலனம் 1
பதம் 263
பதம்-தனில் 1
பதம்-அதனை 1
பதம்-அதில் 1
பதம்_உடையார் 1
பதமாம் 1
பதமாய் 2
பதமும் 11
பதமே 42
பதர் 2
பதவி 1
பதறி 1
பதறுவாள் 1
பதனே 4
பதாடக 1
பதி 132
பதி-தனக்கே 1
பதி-தனில் 1
பதி-தான் 3
பதி-பால் 1
பதி_உடையார் 3
பதி_உடையானிடம் 1
பதி_உடையீர் 3
பதிக்கு 2
பதிக்கும் 6
பதிக்கே 1
பதிக 5
பதிகம் 2
பதிகள் 7
பதித்த 10
பதித்தருளே 1
பதித்தனை 1
பதித்து 3
பதித்துவ 1
பதித்வ 1
பதிந்த 1
பதிந்தனை 1
பதிந்தாய் 1
பதிந்து 2
பதிப்பே 1
பதிபதம் 1
பதிய 1
பதியவைத்த 1
பதியவைத்தனன் 1
பதியனே 1
பதியா 2
பதியாத 1
பதியாது 1
பதியாதே 1
பதியாம் 4
பதியாய் 4
பதியார் 1
பதியானே 1
பதியில் 10
பதியிலே 2
பதியின் 1
பதியினர் 1
பதியினில் 1
பதியினை 1
பதியீர் 10
பதியும் 11
பதியுமாம் 1
பதியுறு 1
பதியுறும் 1
பதியே 184
பதியேனோ 1
பதியை 41
பதியோர் 1
பதிவித்தாய் 1
பதிவுற 1
பதிற்று 1
பதினாயிரம் 1
பதுங்கிடுகின்றார் 1
பதுங்கியது 1
பதுங்கினேன் 1
பதுங்குகின்றாய் 1
பதும 3
பதுமங்கள்-தோறும் 1
பதைக்க 3
பதைக்கின்றதே 1
பதைக்கின்றேன் 2
பதைக்கும் 1
பதைத்தது 2
பதைத்திட 1
பதைத்து 5
பதைத்தேன் 2
பதைப்ப 1
பதைப்பாள் 2
பதைப்புற்று 1
பதைபதைத்து 1
பதையாதே 1
பதையேன் 1
பந்த 6
பந்தணநல்லூர் 1
பந்தத்தாம் 1
பந்தத்து 1
பந்தபாசத்தை 1
பந்தபாசம் 1
பந்தம் 12
பந்தம்-அதில் 1
பந்தமுற்று 1
பந்தமுற 1
பந்தமே 1
பந்தராய் 1
பந்திக்கும் 1
பந்தித்து 1
பந்து 29
பந்தே 2
பந்தோ 2
பம்பரத்தின் 1
பம்பரமோ 1
பம்பு 3
பம்புகின்ற 1
பம்புற 1
பயங்காளி 1
பயங்காளி_பயல் 1
பயத்தால் 5
பயத்தின் 1
பயத்தினால் 1
பயத்தை 3
பயத்தொடு 3
பயத்தொடும் 3
பயத்தோடு 1
பயந்த 12
பயந்ததும் 1
பயந்ததை 1
பயந்தவர்கள் 1
பயந்தனர் 1
பயந்தனன் 3
பயந்திலையே 2
பயந்து 4
பயந்துளேன் 1
பயந்தே 4
பயந்தேன் 13
பயப்படவும் 1
பயப்படவும்_மாட்டேன் 1
பயப்படுமோ 1
பயப்பது 1
பயம் 25
பயம்-தான் 1
பயம்கொண்டு 1
பயமாய் 1
பயமும் 7
பயமே 1
பயல் 1
பயல்களால் 1
பயல்களினும் 2
பயல்களொடும் 1
பயலே 25
பயலை 2
பயலோ 1
பயற்றூர் 1
பயன் 57
பயன்-அதாம் 1
பயன்_இலியாய் 1
பயன்_உடையோர் 1
பயன்தரு 1
பயன்படாத 1
பயனாம் 5
பயனாய் 3
பயனால் 3
பயனும் 7
பயனுறு 1
பயனுறுவார் 1
பயனே 23
பயனை 6
பயனோ 6
பயிர் 4
பயிர்க்கே 1
பயிர்ப்புறு 1
பயிர்ப்புறும் 1
பயிராக 1
பயிரை 1
பயில் 4
பயில்கின்ற 1
பயில்கின்றதல்லாது 1
பயில்வார் 2
பயில்வாள் 1
பயில்வீரேல் 1
பயில்வேன் 1
பயிலா 1
பயிலின் 1
பயிலின்_மொழியாள் 1
பயிலும் 11
பயிலும்-அவர்க்கே 1
பயிலேனே 1
பயிற்ற 1
பயிற்றாது 1
பயிற்றி 5
பயிற்றிடலாகும் 1
பயிற்றிடும்-தோறும் 1
பயிற்றுதல் 1
பயிற்றும் 2
பயின்ற 14
பயின்றனர் 1
பயின்றார் 2
பயின்று 3
பயின்றுபயின்று 1
பயின்றே 1
பயின்றேன் 3
பர 67
பர_சாக்கிரத்தை 1
பர_சாக்கிரம் 1
பர_சாக்கிரமாக 1
பர_வீடு 1
பர_வெளியாய் 1
பரக்க 1
பரகதி 1
பரகாரக 1
பரகிதம் 1
பரகேவலாத்து 1
பரங்கள் 2
பரங்கிரி 2
பரங்குன்றில் 1
பரசி 1
பரசிவ 16
பரசிவத்தில் 1
பரசிவத்தின் 1
பரசிவத்து 2
பரசிவத்துள் 1
பரசிவம் 2
பரசிவமாய் 1
பரசிவமே 5
பரசிவன் 3
பரசிவனார் 1
பரசிவாண்டங்களை 1
பரசிவானந்த 12
பரசுக 1
பரசுகம் 1
பரசுகாரம்பம் 1
பரசுகோதயம் 1
பரசும் 1
பரசுரவர 1
பரஞ்சுடர் 8
பரஞ்சுடர்_குன்றே 1
பரஞ்சுடரானை 1
பரஞ்சுடரே 16
பரஞ்ஜோதி 4
பரஞ்சோதி 7
பரஞ்சோதியடி 1
பரஞ்சோதியாகும் 1
பரஞ்சோதியே 4
பரணமுறு 1
பரத்த 1
பரத்தது-தான் 1
பரத்தனே 1
பரத்தால் 1
பரத்தானை 1
பரத்திடு 1
பரத்தில் 3
பரத்தின் 1
பரத்தினில் 1
பரத்தினும் 2
பரத்தினுள் 1
பரத்து 3
பரத்தும் 3
பரத்துவமே 1
பரத்தே 2
பரத்தை 2
பரத்தையர் 1
பரத்தையர்-தம் 1
பரத 3
பரதத்துவத்தின் 1
பரதம் 1
பரதவிக்கின்றனர் 1
பரதவிக்கும் 2
பரதவித்து 2
பரதவிப்பதை 1
பரதவிப்பை 1
பரதுரிய 1
பரதேசி 1
பரதேவா 1
பரந்த 1
பரந்து 3
பரநாத 14
பரநாதத்தே 1
பரநாதம் 2
பரநாதம்-தனில் 1
பரநாதமாம் 1
பரநாதமாய் 1
பரநாதமும் 1
பரநாதன் 1
பரநாதாந்த 1
பரநாதாந்தத்திலே 1
பரப்பது 1
பரப்பான 1
பரப்பி 16
பரப்பிரமம் 1
பரப்பிரமம்-தானாய் 1
பரப்பிரமமே 2
பரப்பில் 1
பரப்பின் 2
பரப்பினின்று 1
பரப்பு 1
பரப்பும் 2
பரப்பையும் 1
பரபதம் 1
பரபரீணம் 1
பரபோக 1
பரம் 87
பரம்-அதனோடு 1
பரம்பர 23
பரம்பரஞ்சுடரே 1
பரம்பரத்து 1
பரம்பரத்தே 2
பரம்பரத்தை 2
பரம்பரம் 6
பரம்பரம்-தான் 1
பரம்பரமாம் 2
பரம்பரமாய் 5
பரம்பரமான 1
பரம்பரமே 4
பரம்பரரே 1
பரம்பரன் 1
பரம்பரனே 8
பரம்பரனை 1
பரம்பிரம 1
பரம்பொருள் 6
பரம்பொருளே 24
பரம்பொருளை 2
பரம 90
பரம_குருவே 3
பரம_சுழுத்தியும் 1
பரம_நாதனே 1
பரம_வெளியே 1
பரமசிவத்தை 1
பரமசேதனம் 1
பரமநிதியம் 1
பரமம் 6
பரமமே 3
பரமர் 5
பரமன் 8
பரமனே 6
பரமனை 2
பரமா 1
பரமாகாச 1
பரமாநந்த 1
பரமாம் 1
பரமாய் 3
பரமாய 1
பரமார்க்கம் 1
பரமார்த்த 2
பரமார்த்தமுக்த 1
பரமார்த்தன் 1
பரமாற்புதம் 1
பரமான 1
பரமானந்த 12
பரமானந்தத்து 1
பரமானந்தத்தை 1
பரமானந்தம் 2
பரமானந்தமே 1
பரமானந்தாதீதத்து 1
பரமானுகுண 1
பரமானுபவ 1
பரமுடன் 1
பரமும் 4
பரமே 52
பரமேச்சுரன் 1
பரமேட்டியாய் 1
பரமேட்டியே 1
பரமோ 1
பரல் 1
பரல்_கல் 1
பரலும் 1
பரவ 8
பரவசமா 1
பரவசமாய் 1
பரவசமுற்று 1
பரவப்படுவார் 1
பரவி 19
பரவிந்து 3
பரவிய 4
பரவியது 1
பரவியிட 1
பரவியே 1
பரவியோமம் 1
பரவிலேன் 1
பரவினோர்க்கு 1
பரவு 6
பரவுக 2
பரவுகின்றார் 3
பரவுதற்கு 1
பரவும் 25
பரவுவீர் 1
பரவுறுமே 1
பரவெளி 3
பரவெளியே 1
பரவை 5
பரவை-தன் 2
பரவையின்-பால் 1
பரவையுள் 1
பரன் 4
பரனே 22
பரனை 2
பரா 3
பராக்கிரமித்து 1
பராக்கில் 1
பராக்கிலே 1
பராக்கு 1
பராகரமே 1
பராசத்தி 4
பராந்தம் 1
பராபர 10
பராபரம் 4
பராபரமாய் 2
பராபரமே 7
பராபரற்கு 1
பராபரன்-தன்னை 1
பராபரனாம் 1
பராபரனே 5
பராபரனை 1
பராபரை 2
பராம் 1
பராம்பர 1
பராமுகம் 2
பராமுதம் 1
பராய் 3
பராய்த்துறை 1
பராவமுதே 1
பரானந்த 7
பரி 10
பரிக்கிரக 1
பரிக்கிலேன் 1
பரிகதம் 1
பரிகள் 1
பரிகிலீர் 1
பரிச்சிக்கும் 1
பரிசத்ததுவாய் 1
பரிசம் 2
பரிசயாதீதம் 1
பரிசளிக்கும் 1
பரிசன 1
பரிசாம் 2
பரிசால் 1
பரிசானால் 1
பரிசிக்க 1
பரிசிக்கும் 1
பரிசில் 1
பரிசினர் 1
பரிசினராய் 2
பரிசு 40
பரிசு-அதனால் 1
பரிசு-அதுதான் 1
பரிசுகள் 1
பரிசும் 6
பரிசுற 1
பரிசே 2
பரிசையும் 1
பரித்த 2
பரித்தது 1
பரித்தனையே 1
பரிதாப 1
பரிதாபம் 4
பரிதி 1
பரிதிப்புரி 2
பரிதிபுரத்து 1
பரிந்த 4
பரிந்தனையோ 1
பரிந்திடும் 1
பரிந்திலதே 1
பரிந்திலரே 1
பரிந்திலீரானால் 1
பரிந்திலேன் 2
பரிந்து 54
பரிந்துகொண்டு 2
பரிந்துநின்று 1
பரிந்தே 1
பரிபவ 1
பரிபவம் 2
பரிபாக 1
பரிபாகம் 1
பரிபூத 1
பரிபூரண 6
பரிபூரணமாக 1
பரிபூரணமாம் 2
பரிபூரணமாய் 1
பரிபூரணரே 1
பரிபூரணனே 1
பரிபூரணனை 1
பரிபூரணாகார 1
பரிமளத்தே 1
பரிமளம் 2
பரிமளமே 1
பரிமளிக்க 1
பரிமளிக்கவே 1
பரிமளிக்கும் 2
பரிமளியாநின்று 1
பரிமிதாதீதம் 1
பரியந்தம் 1
பரியாச 1
பரியாச_பயலே 1
பரியாசை 1
பரியார் 1
பரியான் 1
பரியும் 2
பரியேன் 1
பரியை 1
பரிவால் 3
பரிவில் 2
பரிவு 4
பரிவுகொண்டு 1
பரிவுடனே 1
பரிவுற்றார் 1
பரிவுற்றான் 1
பரிவுறுகின்றாய் 1
பரிவுறுகின்றேன் 1
பரிவுறும்-தோறும் 1
பரிவேத்தியம் 1
பரிவேன் 3
பரிவேன்_அல்லேன் 1
பரிவோடு 1
பரு 1
பருக்க 2
பருக்கும் 2
பருக்கை 2
பருக்கை_கல் 1
பருக 2
பருகாது 1
பருகு 1
பருகுகின்றேன் 1
பருகேன் 1
பருகேனே 1
பருத்த 4
பருத்தேன் 2
பருந்தின் 2
பருந்து 1
பருப்பதத்தில் 2
பருப்பதத்தை 1
பருப்பதம் 1
பருப்பிலே 2
பருப்பு 3
பருப்பு_இடி 1
பருப்புக்கு 1
பருப்பொடு 1
பருமன் 1
பருவ 4
பருவத்தில் 3
பருவத்தில்-தானே 2
பருவத்திலே 2
பருவத்து 12
பருவத்தும் 1
பருவத்தே 7
பருவம் 21
பருவம்-தன்னில் 1
பருவம்-தன்னை 1
பருவம்-தனிலே 7
பருவம்-அதனின் 1
பருவம்-அதில் 2
பருவம்-அதின் 1
பருவம்-இதில் 1
பருவமுடன் 1
பருவமுறு 1
பருவரல் 5
பருவாய் 1
பரை 36
பரையாதி 1
பரையாம் 3
பரையாய் 1
பரையால் 1
பரையின் 3
பரையுடன் 1
பரையும் 1
பரையே 4
பரையோ 1
பரையோடு 1
பரோகள 1
பரோக்ஷ 1
பரோக்ஷாநுபவ 1
பரோதயம் 1
பரோபரீணம் 1
பல் 84
பல்_உயிரின் 1
பல்ல 1
பல்லவனீச்சரத்து 1
பல்லாயிர 1
பல்லார் 2
பல்லாரில் 1
பல்லாரும் 3
பல்லிகள் 1
பல்லை 1
பல்லோரில் 1
பல்வேறு 1
பல 191
பலத்தவா 1
பலத்தால் 2
பலத்தில் 4
பலத்திலே 1
பலத்தினால் 1
பலத்து 4
பலத்தே 2
பலத்தை 2
பலப்படு 1
பலப்பலவும் 2
பலபல 18
பலபலவா 1
பலபலவாம் 1
பலபலவாய் 1
பலபலவும் 5
பலம் 16
பலமா 1
பலமாம் 1
பலமும் 2
பலமே 5
பலர் 10
பலர்-பால் 1
பலர்க்கும் 2
பலராய் 2
பலரால் 1
பலராலும் 1
பலரினும் 1
பலரும் 7
பலருளும் 1
பலரே 1
பலரை 1
பலரொடும் 1
பலவற்றின் 1
பலவா 3
பலவாக 1
பலவாகிய 1
பலவாம் 9
பலவாய் 24
பலவில் 1
பலவின் 1
பலவினும் 1
பலவு 1
பலவும் 16
பலவே 6
பலன் 22
பலன்கள் 1
பலனாய் 1
பலனும் 1
பலனுற்றே 1
பலனே 3
பலா 2
பலாச்சுளை 1
பலாச்சுளையினும் 1
பலி 14
பலி_கடா 1
பலிக்க 3
பலிக்கா 1
பலிக்கு 6
பலிக்கும் 3
பலிக்கும்படிக்கு 1
பலிகொண்டு 1
பலிகொள்ள 1
பலிகொள்ளும் 1
பலித்த 9
பலித்தது 9
பலித்ததுவே 11
பலித்தன 2
பலித்திடுமோ 2
பலித்து 1
பலிதம் 1
பலிதர 1
பலிதா 1
பலியாதால் 1
பவ 41
பவ_கடல் 4
பவத்தில் 2
பவத்தின் 1
பவத்தை 4
பவத்தையும் 1
பவத்தொடும் 1
பவபந்த 1
பவபவ 1
பவம் 21
பவம்-தன்னை 1
பவம்-தனில் 1
பவம்-அது 1
பவம்_உடையேன் 1
பவமாம் 1
பவமான 2
பவமும் 3
பவமே 3
பவர்-தாம் 1
பவள 32
பவள_குன்றமே 1
பவளம் 1
பவளமணி 1
பவளமதாச்சுதடி 2
பவனத்தின் 1
பவனன் 1
பவனி 43
பவனி-தனை 11
பவனே 3
பவானிக்கூடல் 1
பவுராணங்கள் 1
பவுரி 2
பழ 7
பழ_வினையின் 1
பழக்க 1
பழக்கத்தால் 1
பழக்கம் 2
பழக்கிவைப்பது 1
பழக 1
பழகா 1
பழகிப்பழகி 1
பழகிய 2
பழகியும் 1
பழகுறும் 1
பழங்கஞ்சி 1
பழங்கண் 1
பழங்கணால் 1
பழச்சாறு 2
பழத்தின் 1
பழத்தினானை 1
பழத்தை 2
பழத்தொடு 1
பழம் 26
பழம்-தனிலே 1
பழம்-தான் 1
பழமலை 2
பழமலையார் 1
பழமலையில் 6
பழமலையை 2
பழமாய் 1
பழமும் 2
பழமே 23
பழமோ 5
பழயது 1
பழரசமும் 1
பழன 3
பழனத்து 1
பழனி 1
பழி 31
பழி-தான் 1
பழி_சொற்றார் 1
பழிக்க 1
பழிக்கு 4
பழிக்குள் 1
பழிச்சல் 1
பழிச்சாமல் 1
பழிச்சினேன் 1
பழிச்சொல் 1
பழிசுமத்துவல் 1
பழித்தால் 1
பழித்திடுகின்றதல்லால் 1
பழித்து 1
பழித்தேன் 1
பழிப்படும் 1
பழிபடும்படிக்கே 1
பழியா 2
பழியாக 1
பழியை 2
பழியோ 1
பழிவைத்து 1
பழு 2
பழு_மரத்தேன் 1
பழு_மரம் 1
பழுக்க 2
பழுக்கின்ற 1
பழுக்கினும் 1
பழுக்கும் 11
பழுத்த 39
பழுத்தது 1
பழுத்தலை 1
பழுத்தவரும் 1
பழுத்தார்-தம்மை 1
பழுத்திடு 1
பழுத்திடுமோ 1
பழுத்து 16
பழுத்தே 2
பழுது 11
பழுது_உடையேன் 1
பழுதுபடா 2
பழுதே 1
பழுதை 1
பழுவூர் 1
பழைய 4
பழையமலையில் 1
பழையனூர் 1
பழையாறையில் 1
பழையேனே 1
பள்ள 1
பள்ளத்திலே 1
பள்ளத்தே 1
பள்ளம் 2
பள்ளனேன் 1
பள்ளி 20
பள்ளி-தனில் 1
பள்ளிக்குள் 1
பள்ளிகொண்டான் 2
பள்ளிகொண்டோன் 1
பள்ளித்தாமங்கள் 1
பள்ளியறைக்கு 1
பள்ளிஎழுப்பி 11
பளகு 1
பளிக்கறையினூடே 2
பளிக்கு 4
பளித 1
பளிதம் 2
பற்பல 29
பற்பலர் 2
பற்பலர்-தாம் 1
பற்பலரும் 1
பற்பலரை 1
பற்பலவா 1
பற்பலவாக 1
பற்பலவாகும் 1
பற்பலவாம் 5
பற்பலவாய் 2
பற்பலவும் 3
பற்ற 2
பற்றணுவும் 1
பற்றம் 1
பற்றவர்க்கும் 1
பற்றா 2
பற்றாத 2
பற்றாமல் 1
பற்றாயும் 1
பற்றான 1
பற்றி 20
பற்றிக்கொண்டது 1
பற்றிடலாம் 1
பற்றிடா 1
பற்றிடாமல் 1
பற்றிடும் 1
பற்றிய 7
பற்றியிடல் 1
பற்றியும் 1
பற்றியே 3
பற்றில் 2
பற்றிலேன் 1
பற்றினன் 2
பற்றினனே 1
பற்றினும் 1
பற்றினேன் 1
பற்றினையே 1
பற்று 45
பற்று-மினோ 1
பற்று-அது 1
பற்று_அற்றான் 1
பற்று_இலரை 1
பற்று_இலேன் 1
பற்று_உடையார் 1
பற்றுகள் 2
பற்றுதலும் 1
பற்றுதி 1
பற்றும் 5
பற்றுமோ 2
பற்றுருவாய் 1
பற்றுவது 1
பற்றுவன 1
பற்றுவாய் 2
பற்றுவோர் 1
பற்றுறுதியா 1
பற்றே 3
பற்றேன் 1
பற்றை 1
பற்றொடு 2
பற்றோம் 1
பறந்தேன் 3
பறப்பன 1
பறப்பு 1
பறவை 10
பறவை-தமை 1
பறவை-அதாய் 1
பறவையால் 1
பறிக்க 1
பறிக்கில் 2
பறிக்கின்ற 1
பறிக்கின்றவர்க்கு 1
பறிக்கும் 1
பறிகொடுத்து 1
பறிகொடுத்தென் 1
பறித்த 1
பறித்தது 1
பறித்தவர் 1
பறித்திடும் 1
பறித்திடுமோ 1
பறித்து 2
பறிப்பவர்க்கு 1
பறிப்பார் 1
பறியலூர் 1
பறியா 2
பறியேன் 1
பறை 3
பறைய 1
பறையடித்து 1
பறையாத 1
பறையாய் 1
பறையின் 1
பன் 1
பன்முகங்கள் 1
பன்மை 2
பன்றி 7
பன்றி_குருளைகட்கு 1
பன்றியே 1
பன்றியே_அனையேன் 1
பன்ன 4
பன்னல் 1
பன்னாரோ 1
பன்னிய 1
பன்னியருக்கு 1
பன்னிரண்டின் 1
பன்னிரண்டு 4
பன்னிரு 11
பன்னிரு_கரத்தோய் 1
பன்னிரு_தோளரே 1
பன்னிருவர் 1
பன்னு 2
பன்னுகின்ற 3
பன்னும் 8
பன்னுவது 1
பன்னுவார்க்கு 1
பன்னுறும் 2
பன 1
பனக 1
பனக_அணை 1
பனகத்தவன் 1
பனங்காட்டூர் 2
பனந்தாளில் 1
பனம் 1
பனவர் 1
பனவா 1
பனி 11
பனி_நீர் 1
பனிக்காதே 1
பனிக்குதே 1
பனித்த 3
பனித்தனன் 1
பனிப்பில் 1
பனிப்பு 5
பனிப்புற 1
பனிப்புறும் 1
பனிமை 1
பனிரண்டு 2
பனுவல் 1
பனுவலே 1
பனை 10
பனையில் 1
பனையூர் 1
பனையே 1

பக்க (2)

பணி மதியின் அமுதிலே அ அமுது இனிப்பிலே பக்க நடு அடி முடியிலே பாங்குபெற ஓங்கும் ஒரு சித்தே என் உள்ளே பலித்த பரமானந்தமே – திருமுறை6:22 3662/2
வேதம் சொல்கின்ற பரிசு இது மெய்ம்மை யான் பக்க
வாதம் சொல்கிலேன் நடு நின்று சொல்கின்றேன் மதித்தே – திருமுறை6:131 5547/3,4

மேல்


பக்கங்களும் (1)

உபய பக்கங்களும் ஒன்று என காட்டிய – திருமுறை6:81 4615/77

மேல்


பக்கம் (13)

ஆட்டுகின்ற நீ அறிந்திலை போலும் ஐவர் பக்கம் நான் ஆடுகின்றதனை – திருமுறை2:45 1073/1
நிலையால் பெரிய நின் தொண்டர்-தம் பக்கம் நிலாமையினால் – திருமுறை2:75 1402/3
பக்கம் மருவும் நமை திரும்பிப்பாராது ஓடுகின்றார் நாம் – திருமுறை2:95 1719/3
பாட்டால் அவன் புகழை பாடுகின்றோர் பக்கம் நின்று – திருமுறை3:3 1965/469
பதி ஆகும் பரசிவமாய் பரமாய் மேலாய் பக்கம் இரண்டாய் இரண்டும் பகராது ஆகி – திருமுறை3:5 2088/3
பொன்_உடையார் பக்கம் புகுவானேன் என்று இருப்பேன் – திருமுறை4:7 2634/2
அண்ணுறு நனந்தர் பக்கம் என்று இவற்றின் அமைந்தன சத்திகள் அவற்றின் – திருமுறை6:43 3929/2
பார்த்தாலும் நினைத்தாலும் படித்தாலும் படிக்க பக்கம் நின்று கேட்டாலும் பரிந்து உள் உணர்ந்தாலும் – திருமுறை6:57 4115/1
கம் பூத பக்கம் முதல் எல்லாம் தன்மயமாய் காணும் அவற்று அப்புறமும் கலந்த தனி கனலே – திருமுறை6:57 4117/2
பக்கம் மேல் கீழ் நடு பற்றிய ஜோதி – திருமுறை6:79 4558/2
ஆட்டினை என் பக்கம் ஆக்கினை மெய்ப்பொருள் அன்று வந்து – திருமுறை6:100 4809/2
கண் என்னும் உணர்ச்சி சொலா காட்சியவாய் நிற்ப கருதும் அவைக்கு உள் புறம் கீழ் மேல் பக்கம் நடுவில் – திருமுறை6:137 5647/2
பதி வரும் ஓர் தருணம் இது தருணம் இது தோழி பராக்கு அடையேல் மணி மாட பக்கம் எலாம் புனைக – திருமுறை6:142 5734/1

மேல்


பக்கமும் (1)

முன் வடிவம் கரைந்து இனிய சர்க்கரையும் தேனும் முக்கனியும் கூட்டி உண்ட பக்கமும் சாலாதே – திருமுறை6:142 5745/4

மேல்


பக்கமே (1)

பச்சிலை இடுவார் பக்கமே மருவும் பரமனே எம் பசுபதியே – திருமுறை2:7 633/3

மேல்


பக்கல் (1)

ஆய்ந்தோர் சில நாளில் ஆயிரம் பேர் பக்கல் அது – திருமுறை3:3 1965/819

மேல்


பக்குவ (2)

நீர் உறு பக்குவ நிறைவு உறு பயன் பல – திருமுறை6:81 4615/427
காற்றினில் பக்குவ கதி எலாம் விளைவித்து – திருமுறை6:81 4615/487

மேல்


பக்குவத்தால் (1)

பக்குவத்தால் உயர் வாழை பழம் கனிந்தால் போலும் பரம் கருணையால் கனிந்த பத்தர் சித்தம்-தனிலே – திருமுறை5:2 3140/1

மேல்


பக்குவம் (4)

பல்லாரும் அதிசயிக்க பக்குவம் தந்து அருள் பதமும் பாலிக்கின்றோய் – திருமுறை6:10 3373/2
பரி கலத்தே திரு_அமுதம் படைத்து உணவே பணித்தீர் பணித்த பின்னோ என்னுடைய பக்குவம் பார்க்கின்றீர் – திருமுறை6:30 3783/1
மண்ணிடை பக்குவம் வகுத்ததில் பயன் பல – திருமுறை6:81 4615/401
தீயினில் பக்குவம் சேர் குணம் இயல் குணம் – திருமுறை6:81 4615/455

மேல்


பக்குவன் (1)

பதி சாரவைத்து முன் பசு நிலை காட்டி பாச விமோசன பக்குவன் ஆக்கி – திருமுறை6:85 4652/1

மேல்


பகட்டான் (1)

நாறும் பகட்டான் அதிகாரம் நடவாது உலகம் பரவுறுமே – திருமுறை1:43 469/4

மேல்


பகட்டின் (1)

பட்டி பகட்டின் ஊர்திரிந்து பணமே நிலமே பாவையரே – திருமுறை6:98 4782/1

மேல்


பகடு (2)

இருள்_உடையேன் ஏர்பூட்டும் பகடு போல் இங்கு இல் உழப்பில் உழைக்கின்றேன் எல்லாம்_வல்ல – திருமுறை2:4 606/3
பன்றியே_அனையேன் கட்டுவார் அற்ற பகடு என திரிகின்ற படிறேன் – திருமுறை6:15 3579/3

மேல்


பகர் (21)

பருகாது உள்ளத்து இனித்திருக்கும் பாலே தேனே பகர் அருள் செம் பாகே தோகை மயில் நடத்தும் பரமே யாவும் படைத்தோனே – திருமுறை1:44 479/3
பாவாய் நிறைந்த பொன் பாவாய் செந்தேனில் பகர் மொழியாய் – திருமுறை2:75 1469/2
பதி யாது என்றேன் நம் பெயர் முன் பகர் ஈர் எழுத்தை பறித்தது என்றார் – திருமுறை2:98 1792/2
பகர் சுபாவம் புனிதம் அதுலம் அதுலிதம் அம்பராம்பர நிராலம்பனம் – திருமுறை3:1 1960/15
பஞ்சாட்சரத்தை பகர் அருளே நாவாக – திருமுறை3:3 1965/1401
பண் பகர் பொன்_அம்பலத்தே ஆனந்த நடம் செய் பரம்பர நின் திரு_அருளை பாடுகின்றேன் மகிழ்ந்து – திருமுறை5:4 3171/3
எண் பகர் குற்றங்கள் எலாம் குணமாக கொள்ளும் எம் துரை என்று எண்ணுகின்ற எண்ணம் அதனாலே – திருமுறை5:4 3171/4
பாரொடு நீர் கனல் காற்றா காயம் எனும் பூத பகுதி முதல் பகர் நாத பகுதி வரையான – திருமுறை6:2 3277/1
பரவு மற்றை பொருள்கள் உயிர் திரள்கள் முதல் எல்லாம் பகர் அகத்தும் புறத்தும் அகப்புறத்துடன் அ புறத்தும் – திருமுறை6:2 3278/2
மண் முதல் பகர் பொன் வண்ணத்த உளவான் மற்று அவற்று உள் புறம் கீழ் மேல் – திருமுறை6:43 3929/1
ஏகம் அனேகம் என பகர் வெளி எனும் – திருமுறை6:81 4615/55
பராபர வெளியை பகர் பெருவெளியில் – திருமுறை6:81 4615/567
பகர் பரா சத்தியை பதியும் அண்டங்களும் – திருமுறை6:81 4615/601
பத்திடை ஆயிரம் பகர் அதில் கோடி – திருமுறை6:81 4615/623
பரம் புகழ் பரமே பரம் பகர் பரமே – திருமுறை6:81 4615/925
பரமுடன் அபரம் பகர் நிலை இவை என – திருமுறை6:81 4615/1039
பார் பதம் அனைத்தும் பகர் அடி முழுவதும் – திருமுறை6:81 4615/1299
பாதாந்தம் அறிவித்தீர் சுத்த வடிவுடனே பகர் பிரணவாகார பரிசும் எனக்கு அளித்தீர் – திருமுறை6:95 4749/3
பதியோர் நிலையில் பகர் மணி எல்லாம் – திருமுறை6:109 4926/1
பரம்-அதனோடு உலகு உயிர்கள் கற்பனையே எல்லாம் பகர் சிவமே என உணர்ந்தோம் ஆதலினால் நாமே – திருமுறை6:140 5699/1
பன்னும் இந்த நிலை பர_சாக்கிரமாக உணரேல் பகர் பர_சாக்கிரம் அடங்கும் பதி ஆகும் புணர்ந்து – திருமுறை6:142 5787/3

மேல்


பகர்கின்ற (2)

பார் ஆதி பூதமொடு பொறி புலன் கரணமும் பகுதியும் காலம் முதலா பகர்கின்ற கருவியும் அவைக்கு மேல் உறு சுத்த பரம் ஆதி நாதம் வரையும் – திருமுறை6:22 3670/1
பனம் பழமே எனினும் இந்த பசி தவிர்த்தால் போதும் பாரும் என பகர்கின்ற பாவையர் போல் பகராள் – திருமுறை6:59 4202/1

மேல்


பகர்கின்றேன் (1)

பரன் அளிக்கும் தேகம் இது சுடுவது அபராதம் என பகர்கின்றேன் நீர் – திருமுறை6:135 5612/1

மேல்


பகர்செய் (1)

பால் எடுத்து ஏத்த நம் பார்ப்பதி காண பகர்செய் மன்றில் – திருமுறை2:24 832/3

மேல்


பகர்தல் (1)

பாதுகாப்பது உன் பரம் இன்றேல் பலவாய் பகர்தல் என்ன காண் பழி வரும் உனக்கே – திருமுறை2:44 1066/3

மேல்


பகர்தற்கு (1)

படியார் வளி வான் தீ முதல் ஐம் பகுதியாய பரம்பொருளே பகர்தற்கு அரிய மெய்ஞ்ஞான பாகே அசுர படை முழுதும் – திருமுறை1:44 470/3

மேல்


பகர்ந்த (2)

பல் கால் எனக்கு பகர்ந்த மெய் சிவமே – திருமுறை6:81 4615/968
பசு நிறத்த ஐங்கருவில் பகர்ந்த சுவை தன்மை பற்பல கோடிகளாம் அ உற்பவ சத்திகளில் – திருமுறை6:137 5664/1

மேல்


பகர்ந்திட்டேனே (1)

பகை அறிவேன் நின் மீதில் பழிவைத்து இந்த பாவி உயிர்விட துணிவேன் பகர்ந்திட்டேனே – திருமுறை4:12 2701/4

மேல்


பகர்ந்திட (2)

படி பிடித்த பலர் பலவும் பகர்ந்திட இங்கு எனை-தான் படு வழக்கிட்டு உலகியலாம் வெளியில் இழுத்து அலைத்தே – திருமுறை6:24 3719/3
பா ஒன்று பெரும் தகைமை உரைப்பவர் ஆர் சிறியேன் பகர்ந்திட வல்லுநள் அல்லேன் பாராய் என் தோழி – திருமுறை6:137 5669/4

மேல்


பகர்ந்திடுக (1)

பனித்த உலகவர் அறிந்தே உய்யும் வகை இன்னே பகர்ந்திடுக நாளை அருள் பரம சுக சாறே – திருமுறை6:105 4884/4

மேல்


பகர்ந்திடுவர் (1)

பண் தகு நின் திரு_தொண்டர் அடி பெருமை எவரே பகர்ந்திடுவர் மறைகள் எலாம் பகர்ந்திடுவான் புகுந்தே – திருமுறை6:125 5386/3

மேல்


பகர்ந்திடுவான் (1)

பண் தகு நின் திரு_தொண்டர் அடி பெருமை எவரே பகர்ந்திடுவர் மறைகள் எலாம் பகர்ந்திடுவான் புகுந்தே – திருமுறை6:125 5386/3

மேல்


பகர்ந்திலேன் (1)

பார்த்திலேன் வார்த்தை பகர்ந்திலேன் தவசு பாதக பூனை போல் இருந்தேன் – திருமுறை6:15 3570/2

மேல்


பகர்ந்து (1)

பரம ரகசியம் பகர்ந்து எனது உளத்தே – திருமுறை6:81 4615/1049

மேல்


பகர்வ (1)

பல்லாரில் இவள் புரிந்த பெரும் தவத்தை நம்மால் பகர்வ அரிது என்கின்றார் சிற்பதியில் நடம் புரியும் – திருமுறை6:142 5716/3

மேல்


பகர்வது (3)

பத்திமான்-தனக்கு அலால் பகர்வது எங்ஙனே – திருமுறை2:76 1489/2
பனித்தனன் நினைத்த-தோறும் உள் உடைந்தேன் பகர்வது என் எந்தை நீ அறிவாய் – திருமுறை6:13 3452/4
பார் அறியாது அயல் வேறு பகர்வது கேட்டு ஒரு நீ பையுளொடும் ஐயமுறேல் காலை இது கண்டாய் – திருமுறை6:141 5711/2

மேல்


பகர்வர் (1)

பரம பதத்தர் என்று பகர்வர் பரம முத்தரே – திருமுறை6:112 5033/4

மேல்


பகர்வார் (3)

அருத்தம் பகர்வார் அருமை புதல்வர் அறு மா முகனார் அயில் வேலார் – திருமுறை1:37 408/2
பச்சென்று இருக்க பகர்வார் காண் வெச்சென்ற – திருமுறை3:4 2023/2
பை ஆர் பாம்பு கொடியது என பகர்வார் அதற்கும் பரிந்து முன்_நாள் – திருமுறை6:7 3324/1

மேல்


பகர்வாரே (1)

பற்று இடையாது ஆங்கு அவர்கட்கு இருந்த வண்ணம்-தனை யார் பகர்வாரே பகர்வாரேல் பகவன் நிகர்வாரே – திருமுறை5:6 3196/4

மேல்


பகர்வாரேல் (1)

பற்று இடையாது ஆங்கு அவர்கட்கு இருந்த வண்ணம்-தனை யார் பகர்வாரே பகர்வாரேல் பகவன் நிகர்வாரே – திருமுறை5:6 3196/4

மேல்


பகர்வேன் (1)

என் பகர்வேன் என் வியப்பேன் எங்ஙனம் நான் மறப்பேன் என் உயிருக்கு உயிர் ஆகி இலங்கிய சற்குருவே – திருமுறை5:2 3070/4

மேல்


பகர (1)

பகர வரும் அண்ட வகை அனைத்தினுக்கும் பிண்ட பகுதிகள் அங்கு அனைத்தினுக்கும் பதங்கள் அனைத்தினுக்கும் – திருமுறை6:2 3270/2

மேல்


பகரப்பெற்ற (1)

பாலே இருந்த நினை தங்கையாக பகரப்பெற்ற
மாலே தவத்தில் பெரியோன் வடிவுடை_மாணிக்கமே – திருமுறை2:75 1396/3,4

மேல்


பகரனந்தானந்தம் (1)

பகரனந்தானந்தம் அமலம் உசிதம் சிற்பதம் சதானந்த சாரம் – திருமுறை3:1 1960/22

மேல்


பகராத (2)

பசியாத அமுதே பகையாத பதியே பகராத நிலையே பறையாத சுகமே – திருமுறை6:117 5226/1
பண்ணாத தீமைகள் பண்ணுகின்றீரே பகராத வன் மொழி பகருகின்றீரே – திருமுறை6:132 5565/1

மேல்


பகராது (2)

உறா பதி ஆகி பசுவும் ஆகி பாச நிலை ஆகி ஒன்றும் பகராது ஆகி – திருமுறை3:5 2086/3
பதி ஆகும் பரசிவமாய் பரமாய் மேலாய் பக்கம் இரண்டாய் இரண்டும் பகராது ஆகி – திருமுறை3:5 2088/3

மேல்


பகராநின்ற (1)

பந்தம் எலாம் தவிர்த்து அருளி பதம் தரு யோகாந்தம் முதல் பகராநின்ற
அந்தம் எலாம் கடந்திடச்செய்து அருள் அமுதம் எனக்கு அளித்தான் அந்தோ அந்தோ – திருமுறை6:77 4512/1,2

மேல்


பகராய் (2)

பாங்குற நேர் விளங்குகின்ற திரு_அடியின் பெருமை பகுத்து உரைக்க வல்லவர் ஆர் பகராய் என் தோழி – திருமுறை6:137 5659/4
நடும் குணத்தால் நின்று சில நல் வார்த்தை பகராய் நங்காய் ஈது என் என நீ நவில்கின்றாய் தோழி – திருமுறை6:140 5693/2

மேல்


பகராள் (1)

பனம் பழமே எனினும் இந்த பசி தவிர்த்தால் போதும் பாரும் என பகர்கின்ற பாவையர் போல் பகராள்
இனம் பழ மோகம் கலந்தாள் சிவானுபவத்து அல்லால் எந்த அனுபவங்களிலும் இச்சை_இல்லாள் அவர்-தம் – திருமுறை6:59 4202/1,2

மேல்


பகருகின்றீரே (1)

பண்ணாத தீமைகள் பண்ணுகின்றீரே பகராத வன் மொழி பகருகின்றீரே
நண்ணாத தீ இனம் நண்ணுகின்றீரே நடவாத நடத்தைகள் நடக்க வந்தீரே – திருமுறை6:132 5565/1,2

மேல்


பகரும் (4)

பல்லிகள் பல வாயிடத்தும் உச்சியினும் பகரும் நேர் முதல் பல வயினும் – திருமுறை6:13 3432/1
பால் மறுத்து விளையாடும் சிறுபருவத்திடையே பகரும் உலகு இச்சை ஒன்றும் பதியாது என் உளத்தே – திருமுறை6:57 4167/1
பார் நீட திரு_அருளாம் பெரும் சோதி அளித்தீர் பகரும் எலாம் வல்ல சித்தி பண்புறவும் செய்தீர் – திருமுறை6:95 4750/3
இல் பகரும் இ உலகில் என்னை இனி ஏச்சு – திருமுறை6:121 5265/3

மேல்


பகருவது (3)

பாதி மலை முத்தர் எலாம் பற்றும் மலை என்னும் பழமலையை கிழமலையாய் பகருவது என் உலகே – திருமுறை3:14 2484/4
பாக்கியங்கள் எல்லாமும் பழுத்த மலை என்னும் பழமலையை கிழமலையாய் பகருவது என் உலகே – திருமுறை3:14 2485/4
பற்றுவது பந்தம் அ பற்று அறுதல் வீடு இஃது பரம வேதார்த்தம் எனவே பண்பு_உளோர் நண்பினொடு பகருவது கேட்டும் என் பாவி மனம் விடய நடையே – திருமுறை4:1 2577/1

மேல்


பகருவதே (1)

பரியாசை செய்குவளால் அயலார் என் பகருவதே – திருமுறை4:6 2624/4

மேல்


பகல் (36)

சில் பகல் மேவும் இ தேகத்தை ஓம்பி திரு_அனையார் – திருமுறை1:3 50/1
இரா_பகல் இல்லா இடத்தாண்டி அன்பர் – திருமுறை1:50 536/1
பாய ஆணவ பகை கெட முருக்கி பகல் இரா இலா பாங்கரின் நின்றே – திருமுறை2:50 1128/3
காலை அறியாள் பகல் அறியாள் கங்குல் அறியாள் கனிந்து என்றே – திருமுறை2:78 1510/4
இரவு உறும் பகல் அடியர் இரு மருங்கினும் உறுவர் என வயங்கிய சீர் பதம் – திருமுறை3:1 1960/97
அல் ஒழிய பகல் ஒழிய நடுவே நின்ற ஆனந்த அநுபவமே அதீத வாழ்வே – திருமுறை3:5 2110/2
செம்மை எலாம் தரும் மௌன அணை மேல் கொண்டு செறி இரவு_பகல் ஒன்றும் தெரியா வண்ணம் – திருமுறை3:5 2163/3
இருத்து இனிய சுவை உணவு வேண்டும் அணி ஆடை தரும் இடம் வேண்டும் இவைகள் எல்லாம் இல்லை ஆயினும் இரவு_பகல் என்பது அறியாமல் இறுக பிடித்து அணைக்க – திருமுறை3:8 2424/2
இரவு_பகல் அற்ற இடம் அது சகல கேவலம் இரண்டின் நடு என்ற பரமே – திருமுறை3:18 2501/18
என் செயலில் இரவு_பகல் ஒழியாமல் போற்றியிட இரங்காது என்னே – திருமுறை3:21 2515/3
வெள்ளம் உண்டு இரவு_பகல் அறியாத வீட்டினில் இருந்து நின்னோடும் – திருமுறை3:22 2521/3
இரா_பகல் இல்லா இடத்தே வெண்ணிலாவே நானும் – திருமுறை4:27 2850/1
பகல் ஒழிய நடு_இரவில் நடந்து அருளி அடியேன் பரியும் இடத்து அடைந்து மணி கதவு திறப்பித்து – திருமுறை5:2 3108/2
என்னே ஈது அதிசயம் ஈது அதிசயம் என் இசைப்பேன் இரவு_பகல் அறியாமல் இருந்த இடத்து இருந்து – திருமுறை5:7 3214/1
வரு பகல் கற்பம் பல முயன்றாலும் வரல் அரும் திறன் எலாம் எனக்கே – திருமுறை5:9 3235/1
ஒரு பகல் பொழுதில் உற அளித்தனை நின் உறு பெரும் கருணை என் உரைப்பேன் – திருமுறை5:9 3235/2
சொந்தமோ அறியேன் பகல் இரவு எல்லாம் தூக்கமே கண்டனன் தூக்கம் – திருமுறை6:13 3442/2
பகல் இரவு அடியேன் படுத்த போது எல்லாம் தூக்கமாம் பாவி வந்திடுமே – திருமுறை6:13 3444/1
பகல் பொழுது எல்லாம் நாள்-தொறும் கழித்தேன் பகல் அன்றி இரவும் அப்படியே – திருமுறை6:13 3457/3
பகல் பொழுது எல்லாம் நாள்-தொறும் கழித்தேன் பகல் அன்றி இரவும் அப்படியே – திருமுறை6:13 3457/3
நை வணம் இற்றை பகல் வரை அடைந்த நடுக்கமும் துன்பமும் உரைக்க – திருமுறை6:13 3478/2
பன்னிரண்டு ஆண்டு தொடங்கி நான் இற்றை பகல் வரை அடைந்தவை எல்லாம் – திருமுறை6:13 3535/1
துனித்த வெம் மடவார் பகல் வந்த போது துறவியின் கடுகடுத்திருந்தேன் – திருமுறை6:15 3569/1
பட்டமே காட்டி பணம் பறித்து உழன்றேன் பகல் எலாம் தவசி போல் இருந்தேன் – திருமுறை6:15 3573/2
இரவு_பகல் அற்ற ஒரு தருணத்தில் உற்ற பேர் இன்பமே அன்பின் விளைவே என் தந்தையே எனது குருவே என் நேயமே என் ஆசையே என் அறிவே – திருமுறை6:22 3669/2
ஏழினோடு_ஏழ் உலகில் உள்ளவர்கள் எல்லாம் இது என்னை என்று அதிசயிப்ப இரவு_பகல் இல்லாத பெரு நிலையில் ஏற்றி எனை இன்புறச்செய்த குருவே – திருமுறை6:22 3672/3
கரு கருதா தனி வடிவோய் நின்னை என்னுள் கலந்தே கங்குல் பகல் இன்றி என்றும் களித்திடச்செய்யாயோ – திருமுறை6:28 3760/3
இரவு இலாது இயம்பும் பகல் இலாது இருந்த இயற்கையுள் இயற்கையே என்கோ – திருமுறை6:51 4033/1
இரவு அறியாள் பகல் அறியாள் எதிர்வருகின்றவரை இன்னவர் என்று அறியாள் இங்கு இன்னல் உழக்கின்றாள் – திருமுறை6:59 4206/2
இரவொடு பகல் இலா இயல் பொது நடமிடு – திருமுறை6:81 4615/1549
பரவும் அமுத உணவு ஆயிற்று அந்தோ பலர்-பால் பகல் இரவும் படித்த சமய சாத்திரமும் பலரால் செய்த தோத்திரமும் – திருமுறை6:83 4632/2
நேற்றை வரையும் வீண் போது போக்கி இருந்தேன் நெறி அறியேன் நேரே இற்றை பகல் அந்தோ நெடும் காலமும் மெய் தவ யோக – திருமுறை6:83 4633/2
பல்லாரும் களிப்பு அடைய பகல் இரவும் தோற்றா பண்பின் அருள்_பெரும்_ஜோதி நண்பினொடு நமக்கே – திருமுறை6:105 4878/3
கண்டேன் களிக்கின்றேன் கங்குல் பகல் அற்ற இடத்து – திருமுறை6:129 5505/3
எண் அடங்கா பெரும் ஜோதி என் இறைவர் எனையே இணைந்து இரவு_பகல் காணாது இன்புறச்செய்கின்றார் – திருமுறை6:142 5715/2
பைப்பறவே காணுதியேல் அ தருணத்து எல்லாம் பட்ட நடு_பகல் போல வெட்டவெளி ஆமே – திருமுறை6:142 5803/4

மேல்


பகல்வேடத்தார்க்கும் (1)

பத்தன் என்பர் என்னோ பகல்வேடத்தார்க்கும் இங்கு – திருமுறை3:4 2031/3

மேல்


பகல்வேடமோ (1)

கற்று ஒளி கொள் உணர்வினோர் வேண்டாத இ பெரும் கன்ம உடலில் பருவம் நேர்கண்டு அழியும் இளமைதான் பகல்வேடமோ புரை கடல்நீர்-கொலோ கபடமோ – திருமுறை1:1 15/1

மேல்


பகலாய் (1)

கங்குலினை பகலாய் கண்டனையே தங்குறும் இ – திருமுறை3:3 1965/1074

மேல்


பகலான (1)

பவமான எழு கடல் கடந்து மேல் கதியான பதி நிலை அணைந்து வாழ பகலான சகலமுடன் இரவான கேவல பகையும் தடாதபடி ஓர் – திருமுறை4:3 2595/1

மேல்


பகலில் (2)

அழுந்த என் உள்ளம் பயந்ததை என்னால் அளவிடற்கு எய்துமோ பகலில்
விழுந்துறு தூக்கம் வர அது தடுத்தும் விட்டிடா வன்மையால் தூங்கி – திருமுறை6:13 3441/2,3
சாலையிலே ஒரு பகலில் தந்த தனி பதியே சமரச சன்மார்க்க சங்க தலை அமர்ந்த நிதியே – திருமுறை6:57 4181/3

மேல்


பகலின் (3)

அறிந்த நாள்கள் தொடங்கி இற்றை பகலின் வரையுமே – திருமுறை6:112 5040/1
பனிரண்டு ஆண்டு தொடங்கி இற்றை பகலின் வரையுமே – திருமுறை6:112 5041/1
ஈர்_ஆறு ஆண்டு தொடங்கி இற்றை பகலின் வரையுமே – திருமுறை6:112 5042/1

மேல்


பகலினும் (1)

இன் அருள் புரியும் நின் அருள் பெருமை இரவினும் பகலினும் மறவேன் – திருமுறை3:23 2537/2

மேல்


பகலும் (19)

அல்லும் பகலும் நின் நாமம் அந்தோ நினைந்து உன் ஆளாகேன் – திருமுறை1:11 181/3
எஞ்சேல் இரவும்_பகலும் துதிசெய்திடுதி கண்டாய் – திருமுறை1:31 365/3
எறியாது இரவும்_பகலும் துதிசெய்திடுதி கண்டாய் – திருமுறை1:31 366/3
இன்றே இரவும்_பகலும் துதிசெய்திடுதி கண்டாய் – திருமுறை1:31 367/3
அவல வயிற்றை வளர்ப்பதற்கே அல்லும் பகலும் அதின் நினைவாய் – திருமுறை1:49 522/1
சொற்பனத்தில் அந்தோ துவன்றினையே பல் பகலும்
உண்டனவே உண்கின்றாய் ஓர்ந்தனவே ஓர்கின்றாய் – திருமுறை3:3 1965/1092,1093
எள்ளும் பகலும் இரவும் இலா ஓர் இடத்தில் – திருமுறை3:3 1965/1241
புந்தி கொள் நிராசையாம் மனைவி உண்டு அறிவு எனும் புதல்வன் உண்டு இரவு_பகலும் போன இடம் உண்டு அருள் பொருளும் உண்டு ஆனந்த போக போக்கியமும் உண்டு – திருமுறை4:1 2579/2
நன்றாய் இரவும்_பகலும் உனை நாடுமாறே – திருமுறை4:13 2713/4
அல்லும்_பகலும் திரு_குறிப்பை எதிர்பார்த்து இங்கே அயர்கின்றேன் – திருமுறை6:7 3333/2
கட்டிலை விரும்பி அடிக்கடி படுத்த கடையனேன் கங்குலும் பகலும்
அட்டிலை அடுத்த பூஞையேன் உணவை அற உண்டு குப்பை மேல் போட்ட – திருமுறை6:8 3347/2,3
எல் தரு பகலும் ஏங்கி நான் அடைந்த ஏக்கமும் திருவுளம் அறியும் – திருமுறை6:13 3531/4
கண் படாது இரவும்_பகலும் நின்றனையே கருத்தில்வைத்து ஏத்துதற்கு இசைந்தேன் – திருமுறை6:15 3556/2
இரவும்_பகலும் இதயத்தில் ஊறி – திருமுறை6:70 4378/1
கங்குலும் பகலும் மெய் காவல் செய் துணையே – திருமுறை6:81 4615/1172
இரவும்_பகலும் தூங்கிய என் தூக்கம் அனைத்தும் இயல் யோகத்து இசைந்த பலனாய் விளைந்தது நான் இரண்டு பொழுதும் உண்ட எலாம் – திருமுறை6:83 4632/1
அல்லும் பகலும் எனது உளத்தே அமர்ந்தோய் யான் உன் அடைக்கலமே – திருமுறை6:104 4872/4
இரவும்_பகலும் மயங்கினேனை இனிது நண்ணியே – திருமுறை6:112 4984/2
இரவும்_பகலும் என்னை காத்து உள் இருக்கும் இறைவனே – திருமுறை6:112 5047/1

மேல்


பகலும்-தான் (1)

சாய்க்கும் இரா_பகலும்-தான் ஒழிந்து நீக்கு ஒழிந்து – திருமுறை3:3 1965/108

மேல்


பகலுமே (1)

அண்ணா எனையும் பொருள் என்று எண்ணி இரவும்_பகலுமே – திருமுறை6:112 5036/1

மேல்


பகலே (1)

இற்றை பகலே நன்று என்றேன் இற்றை இரவே நன்று எமக்கு – திருமுறை2:98 1901/2

மேல்


பகலோ (1)

இன்றோ பகலோ இரவோ வரும்_நாளில் – திருமுறை3:4 1979/1

மேல்


பகவன் (2)

சீர் ஆதி பகவன் அருள் செல்வமே என் சிந்தை மலர்ந்திட ஊறும் தேனே இன்பம் – திருமுறை1:7 125/3
பற்று இடையாது ஆங்கு அவர்கட்கு இருந்த வண்ணம்-தனை யார் பகர்வாரே பகர்வாரேல் பகவன் நிகர்வாரே – திருமுறை5:6 3196/4

மேல்


பகவனே (2)

பாரையும் உயிர் பரப்பையும் படைத்து அருள் பகவனே உலகு ஏத்தும் – திருமுறை1:4 78/3
பண்டுறு சங்க புலவர் அரும் சிறையை தவிர்த்து அருளும் பகவனே என் – திருமுறை3:21 2511/1

மேல்


பகவா (1)

பல ஆகுலம் நான் தரியேன் அபயம் பலவா பகவா பனவா அபயம் – திருமுறை6:18 3617/3

மேல்


பகாதீத (1)

பரதுரிய அநுபவம் குருதுரியபதம் அம்பகம் பகாதீத விமலம் – திருமுறை3:1 1960/17

மேல்


பகாப்பொருளாய் (1)

பரமாய் பகாப்பொருளாய் பாலாய் சுவையின் – திருமுறை3:3 1965/37

மேல்


பகிரங்கம் (1)

பரநாத தத்துவாந்தம் சகச தரிசனம் பகிரங்கம் அந்தரங்கம் – திருமுறை3:1 1960/8

மேல்


பகிரண்ட (5)

அருள் நிலை விளங்கு சிற்றம்பலம் எனும் சிவ சுகாதீத வெளி நடுவிலே அண்ட பகிரண்ட கோடிகளும் சராசரம் அனைத்தும் அவை ஆக்கல் முதலாம் – திருமுறை6:22 3651/1
அறையாத மிகு பெருங்காற்று அடித்தாலும் சிறிதும் அசையாதே அவியாதே அண்ட பகிரண்ட
துறை யாவும் பிண்ட வகை துறை முழுதும் விளங்க தூண்டாதே விளங்குகின்ற ஜோதி மணி_விளக்கே – திருமுறை6:57 4114/1,2
அண்ட அப்பா பகிரண்ட அப்பா நஞ்சு அணிந்த மணி_கண்ட – திருமுறை6:125 5301/1
படி இடத்தே வான் இடத்தே பாதலத்தே அண்ட பகிரண்ட கோடியிலே பதி விளக்கம் எல்லாம் – திருமுறை6:142 5760/2
நாடுகின்ற பல கோடி அண்ட பகிரண்ட நாட்டார்கள் யாவரும் அ நாட்டு ஆண்மை வேண்டி – திருமுறை6:142 5793/1

மேல்


பகிரண்டங்களிலும் (1)

ஒளி ஒன்றே அண்ட பகிரண்டம் எலாம் விளங்கி ஓங்குகின்றது அன்றி அண்ட பகிரண்டங்களிலும்
வெளி நின்ற சராசரத்தும் அகத்தினொடு புறத்தும் விளம்பும் அகப்புறத்தினொடு புறப்புறத்தும் நிறைந்தே – திருமுறை6:140 5697/1,2

மேல்


பகிரண்டத்தின் (1)

எண்_இலா அண்ட பகிரண்டத்தின் முதலிலே இடையிலே கடையிலே மேல் ஏற்றத்திலே அவையுள் ஊற்றத்திலே திரண்டு எய்து வடிவம்-தன்னிலே – திருமுறை6:22 3655/1

மேல்


பகிரண்டத்து (2)

ஊழி-தோறு ஊழி பல அண்ட பகிரண்டத்து உயிர்க்கு எலாம் தரினும் அந்தோ ஒருசிறிதும் உலவாத நிறைவு ஆகி அடியேற்கு உவப்பொடு கிடைத்த நிதியே – திருமுறை6:22 3672/1
ஏசுகின்றார் ஆரடியோ அண்ட பகிரண்டத்து இருக்கின்ற சத்தர்களும் சத்திகளும் பிறரும் – திருமுறை6:142 5758/2

மேல்


பகிரண்டம் (5)

அண்ட பகிரண்டம் எல்லாம் வெண்ணிலாவே ஐயர் – திருமுறை4:27 2868/1
ஆதி நடு கடை காட்டாது அண்ட பகிரண்டம் ஆர்_உயிர்கள் அகம் புறம் மற்று அனைத்தும் நிறை ஒளியே – திருமுறை6:57 4112/2
வயம் தரும் இ அண்ட பகிரண்டம் மட்டோ நாத வரையோ அப்பாலும் உள மா நாட்டார்-தமக்கும் – திருமுறை6:140 5692/3
ஒளி ஒன்றே அண்ட பகிரண்டம் எலாம் விளங்கி ஓங்குகின்றது அன்றி அண்ட பகிரண்டங்களிலும் – திருமுறை6:140 5697/1
காற்று அறியா தீபம் போல் இருந்திடும் அ தருணம் கண்ட பரிசு என் புகல்வேன் அண்ட பகிரண்டம்
தோற்று அறியா பெரும் சோதி மலை பரநாதத்தே தோன்றியது ஆங்கு அதன் நடுவே தோன்றியது ஒன்று அது-தான் – திருமுறை6:142 5767/2,3

மேல்


பகிரண்டாதிபர் (1)

பார் உலகாதிபர் புவனாதிபர் அண்டாதிபர்கள் பகிரண்டாதிபர் வியோமாதிபர் முதலாம் அதிபர் – திருமுறை6:142 5777/1

மேல்


பகீர் (3)

பந்தம் அற நினை எணா பாவிகள்-தம் நெஞ்சம் பகீர் என நடுங்கும் நெஞ்சம் பரம நின் திருமுன்னர் குவியாத வஞ்சர் கை பலி ஏற்க நீள் கொடும் கை – திருமுறை1:1 18/3
பாவியேன் உள்ளம் பகீர் என நடுங்கி பதைத்தது உன் உளம் அறியாதோ – திருமுறை6:13 3423/4
ஒட்டிய பிறரால் கேட்ட போது எல்லாம் உளம் பகீர் என நடுக்குற்றேன் – திருமுறை6:13 3431/3

மேல்


பகீரென்று (1)

பாவம் நினைக்கில் பகீரென்று அலைக்குதடா – திருமுறை4:28 2935/2

மேல்


பகீல் (1)

பட்ட வன்மைகள் எண்ணில் எனக்கு உடல் பதைக்கும் உள்ளம் பகீல் என ஏங்குமே – திருமுறை2:26 852/4

மேல்


பகீலென (1)

பாவியேன் மனம் பகீலென வெதும்பி உள் பதைத்திட காண்கின்றேன் – திருமுறை1:15 223/2

மேல்


பகுக்கின்ற (1)

படைத்த படைப்பு ஒன்று அதிலே பரம் அதில் காரணமாம் பகுதி அதில் பகுக்கின்ற பணிகள் பலபலவாம் – திருமுறை6:137 5643/1

மேல்


பகுத்து (3)

பகுத்து உரைத்த பயன் உரைக்கு ஓர் பொருள் ஆகி விளங்கும் பரஞ்சுடரே பரம்பரனே பசுபதியே அடியேன் – திருமுறை4:38 3008/3
பண் பூத நடம் புரியும் பத பெருமை எவரும் பகுத்து உணர முடியாதேல் பத_மலர் என் தலை மேல் – திருமுறை6:137 5648/3
பாங்குற நேர் விளங்குகின்ற திரு_அடியின் பெருமை பகுத்து உரைக்க வல்லவர் ஆர் பகராய் என் தோழி – திருமுறை6:137 5659/4

மேல்


பகுதி (30)

பற்றுமோ வினை பகுதி என்பவை – திருமுறை1:10 163/2
சர அசர அபரிமித விவித ஆன்ம பகுதி தாங்கும் திரு பூம்_பதம் – திருமுறை3:1 1960/61
பகுதி தகுதி விகுதி எனும் பாட்டில் – திருமுறை4:14 2724/1
பூத வெளி கரண வெளி பகுதி வெளி மாயா போக வெளி மாமாயா யோக வெளி புகலும் – திருமுறை5:2 3148/1
வண்ணம் மிகு பூத வெளி பகுதி வெளி முதலா வகுக்கும் அடி வெளிகள் எலாம் வயங்கு வெளி ஆகி – திருமுறை6:2 3271/1
பாரொடு நீர் கனல் காற்றா காயம் எனும் பூத பகுதி முதல் பகர் நாத பகுதி வரையான – திருமுறை6:2 3277/1
பாரொடு நீர் கனல் காற்றா காயம் எனும் பூத பகுதி முதல் பகர் நாத பகுதி வரையான – திருமுறை6:2 3277/1
அண்ட ஒருமை பகுதி இருமையாம் பகுதி மேல் ஆங்காரிய பகுதியே ஆதி பல பகுதிகள் அனந்த கோடிகளின் நடு அடியினொடு முடியும் அவையில் – திருமுறை6:22 3663/1
அண்ட ஒருமை பகுதி இருமையாம் பகுதி மேல் ஆங்காரிய பகுதியே ஆதி பல பகுதிகள் அனந்த கோடிகளின் நடு அடியினொடு முடியும் அவையில் – திருமுறை6:22 3663/1
உலகு பல் கோடி கோடிகள் இடம் கொள் உலப்பு இலா அண்டத்தின் பகுதி
அலகு காண்பு அரிய பெரிய கூட்டத்த அவை எலாம் புறத்து இறை சார்பில் – திருமுறை6:43 3924/1,2
இகத்து உழல் பகுதி தேவர் இந்திரன் மால் பிரமன் ஈசானனே முதலாம் – திருமுறை6:43 3927/1
தொகை அளவு இவை என்று அறிவரும் பகுதி தொல்லையின் எல்லையும் அவற்றின் – திருமுறை6:43 3930/1
ஈட்டிய பற்பல சத்தி சத்தர் அண்ட பகுதி எத்தனையோ கோடிகளும் தன் நிழல் கீழ் விளங்க – திருமுறை6:57 4100/2
பகுதி பரம் முதல் நான்கும் அவற்றுறு நந்நான்கும் பரவி எலாம் தன்மயமாம்படி நிறைந்து விளங்கி – திருமுறை6:57 4119/1
மிகுதி பெறு பகுதி உலகம் பகுதி அண்டம் விளங்க அருள் சுடர் பரப்பி விளங்குகின்ற சுடரே – திருமுறை6:57 4119/3
மிகுதி பெறு பகுதி உலகம் பகுதி அண்டம் விளங்க அருள் சுடர் பரப்பி விளங்குகின்ற சுடரே – திருமுறை6:57 4119/3
இ திசை அ திசையாக இசைக்கும் அண்ட பகுதி எத்தனையோ கோடிகளில் இருக்கும் உயிர் திரள்கள் – திருமுறை6:57 4170/2
பருவம் இலா குறையாலோ பகுதி வகையாலோ பழக்கம் இலாமையினாலோ படிற்று வினையாலோ – திருமுறை6:60 4210/1
பகுதி மூன்று ஆகிய ஜோதி மூல – திருமுறை6:79 4562/1
பகுதி பல ஆக்கும் ஜோதி சற்றும் – திருமுறை6:79 4562/3
பகுதி வான் வெளியில் படர்ந்த மா பூத – திருமுறை6:81 4615/553
உயிர் வெளி இடையே உரைக்க அரும் பகுதி
அய வெளி வகுத்த அருள்_பெரும்_ஜோதி – திருமுறை6:81 4615/555,556
குலவு பேர் அண்ட பகுதி ஓர் அனந்த கோடி கோடிகளும் ஆங்காங்கே – திருமுறை6:82 4618/1
பூதாதிகளை பொருத்தும் பகுதி பொருத்தம் முற்றுமே – திருமுறை6:112 4995/3
பூத வெளியின் நடமும் பகுதி வெளியின் ஆட்டமும் – திருமுறை6:112 5010/1
அமையும் அண்ட பகுதி பலவும் அணுவின் பொடியிலே – திருமுறை6:112 5015/3
ஆற்ற அதில் பரமாய அணு ஒன்று பகுதி அது ஒன்று பகுதிக்குள் அமைந்த கரு ஒன்று – திருமுறை6:137 5641/2
படைத்த படைப்பு ஒன்று அதிலே பரம் அதில் காரணமாம் பகுதி அதில் பகுக்கின்ற பணிகள் பலபலவாம் – திருமுறை6:137 5643/1
உரிய பெரும் பகுதியும் அ பகுதி முதல் குடிலை உளம்கொள் பரை முதல் சத்தி யோகம் எலாம் பொதுவில் – திருமுறை6:137 5650/2
ஏற்றமுறும் ஐங்கருவுக்கு இயல் பகுதி கரணம் எழு கோடி ஈங்கு இவற்றுக்கு ஏழ் இலக்கம் இவைக்கே – திருமுறை6:137 5653/1

மேல்


பகுதிக்கு (1)

தகுதி பெறும் அ பகுதிக்கு அப்புறமும் சென்றே தனி ஒளி செங்கோல் நடத்தி தழைக்கின்ற ஒளியே – திருமுறை6:57 4119/2

மேல்


பகுதிக்குள் (1)

ஆற்ற அதில் பரமாய அணு ஒன்று பகுதி அது ஒன்று பகுதிக்குள் அமைந்த கரு ஒன்று – திருமுறை6:137 5641/2

மேல்


பகுதிகள் (6)

பகர வரும் அண்ட வகை அனைத்தினுக்கும் பிண்ட பகுதிகள் அங்கு அனைத்தினுக்கும் பதங்கள் அனைத்தினுக்கும் – திருமுறை6:2 3270/2
சாற்று பேர்_அண்ட பகுதிகள் அனைத்தும் தனித்தனி அவற்றுளே நிரம்பி – திருமுறை6:13 3494/1
தோற்று மா பிண்ட பகுதிகள் அனைத்தும் சோதியால் விளக்கி ஆனந்த – திருமுறை6:13 3494/2
அண்ட ஒருமை பகுதி இருமையாம் பகுதி மேல் ஆங்காரிய பகுதியே ஆதி பல பகுதிகள் அனந்த கோடிகளின் நடு அடியினொடு முடியும் அவையில் – திருமுறை6:22 3663/1
பகுதிகள் மூன்றும் படைத்து அருள் ஜோதி – திருமுறை6:79 4562/2
நிலவிய பிண்ட பகுதிகள் முழுதும் நிகழ்ந்த பற்பல பொருள் திரளும் – திருமுறை6:82 4618/2

மேல்


பகுதிகளின் (1)

சார் பூத விளக்கமொடு பகுதிகளின் விளக்கம் தத்துவங்கள் விளக்கம் எலாம் தரு விளக்கம் ஆகி – திருமுறை6:2 3272/1

மேல்


பகுதியாய (1)

படியார் வளி வான் தீ முதல் ஐம் பகுதியாய பரம்பொருளே பகர்தற்கு அரிய மெய்ஞ்ஞான பாகே அசுர படை முழுதும் – திருமுறை1:44 470/3

மேல்


பகுதியால் (1)

வல்_வினை பகுதியால் மயங்கி வஞ்சர்-தம் – திருமுறை1:45 482/1

மேல்


பகுதியில் (1)

குணம் முதல் கருவிகள் கூடிய பகுதியில்
அணைவுற வகுத்த அருள்_பெரும்_ஜோதி – திருமுறை6:81 4615/571,572

மேல்


பகுதியிலே (1)

பெரிய என புகல்கின்ற பூத வகை எல்லாம் பேசுகின்ற பகுதியிலே வீசுகின்ற சிறுமை – திருமுறை6:137 5650/1

மேல்


பகுதியின் (2)

வெளியிடை பகுதியின் விரிவு இயல் அணைவு இயல் – திருமுறை6:81 4615/493
கண் முதல் பொறியால் மனம் முதல் கரண கருவினால் பகுதியின் கருவால் – திருமுறை6:82 4619/1

மேல்


பகுதியும் (3)

பார் ஆதி பூதமொடு பொறி புலன் கரணமும் பகுதியும் காலம் முதலா பகர்கின்ற கருவியும் அவைக்கு மேல் உறு சுத்த பரம் ஆதி நாதம் வரையும் – திருமுறை6:22 3670/1
தான் செய்த பிண்ட பகுதியும் நான் செய தந்தனனே – திருமுறை6:88 4676/4
உரிய பெரும் பகுதியும் அ பகுதி முதல் குடிலை உளம்கொள் பரை முதல் சத்தி யோகம் எலாம் பொதுவில் – திருமுறை6:137 5650/2

மேல்


பகுதியே (1)

அண்ட ஒருமை பகுதி இருமையாம் பகுதி மேல் ஆங்காரிய பகுதியே ஆதி பல பகுதிகள் அனந்த கோடிகளின் நடு அடியினொடு முடியும் அவையில் – திருமுறை6:22 3663/1

மேல்


பகை (20)

மால் பகை பிணி மாறி ஓடவே – திருமுறை1:10 180/3
பாவரை வரையா படிற்றரை வாத பதடரை சிதடரை பகை சேர் – திருமுறை2:31 899/3
ஊமரை நீண்ட ஒதியரை புதிய ஒட்டரை துட்டரை பகை கொள் – திருமுறை2:31 905/3
கள்ள பகை நீக்கிடச்செய்தாய் கைம்மாறு அறியேன் கடையேனே – திருமுறை2:33 926/4
பாவ வன்மையால் பகை அடுத்து உயிர் மேல் பரிவு இலாமலே பயன் இழந்தனன் காண் – திருமுறை2:39 1010/2
பாய ஆணவ பகை கெட முருக்கி பகல் இரா இலா பாங்கரின் நின்றே – திருமுறை2:50 1128/3
பகை சேர் மதன் பூ சூடல் அன்றி பத_பூ சூட பார்த்து அறியேன் – திருமுறை2:79 1514/3
பற்றி என்னை மாலையிட்ட பரிசே அன்றி பகை தெரிந்து – திருமுறை2:79 1519/2
ஊரும்_இல்லார் ஒற்றி வைத்தார் உறவு ஒன்று_இல்லார் பகை_இல்லார் – திருமுறை2:83 1580/1
சினம் போய் கொடும் பகை காமமும் போய் நின் திறம் நிகழ்த்தா – திருமுறை3:6 2256/3
பகை அறிவேன் நின் மீதில் பழிவைத்து இந்த பாவி உயிர்விட துணிவேன் பகர்ந்திட்டேனே – திருமுறை4:12 2701/4
பயம் துயர் இடர் உள் மருட்சி ஆதிய இ பகை எலாம் பற்று அற தவிர்த்தே – திருமுறை6:13 3540/1
மல பகை தவிர்க்கும் தனி பொது மருந்தே மந்திரமே ஒளிர் மணியே – திருமுறை6:34 3830/1
புல பகை தவிர்க்கும் பூரண வரமே பொது நடம் புரிகின்ற பொருளே – திருமுறை6:39 3879/4
சருவல் ஒழிந்து என் மனமாம் பாங்கி பகை ஆனாள் தனித்த பரை எனும் வளர்த்த தாயும் முகம் பாராள் – திருமுறை6:60 4210/3
வம்பு இசைத்தேன் என எனது பாங்கி பகை ஆனாள் வளர்த்தெடுத்த தனி தாயும் மலர்ந்து முகம் பாராள் – திருமுறை6:60 4211/3
மருள் பகை தவிர்த்து எனை வாழ்வித்து எனக்கே – திருமுறை6:81 4615/315
உறவு பகை என்று இரண்டும் எனக்கு இங்கு ஒன்று-அது ஆயிற்றே – திருமுறை6:112 5027/1
மருள் பெரும் பகை தீர்த்து என்னை ஆட்கொண்ட வள்ளலே தெள்ளிய அமுதே – திருமுறை6:125 5321/3
மருள் பெரும் பகை நீக்கி மெய் வாழ்வு பெற்றிடலாம் – திருமுறை6:131 5544/3

மேல்


பகை-தான் (1)

நொந்தால் உடன் நின்று நோவார் வினை பகை-தான்
வந்தால் அது நீக்க வல்லாரோ வந்து ஆடலுற்ற – திருமுறை3:3 1965/1015,1016

மேல்


பகை-அது (1)

பகை-அது கருதாது ஆள்வது உன் பரம் காண் பவள மா நிறத்த கற்பகமே – திருமுறை2:47 1096/4

மேல்


பகை_இல்லார் (1)

ஊரும்_இல்லார் ஒற்றி வைத்தார் உறவு ஒன்று_இல்லார் பகை_இல்லார்
பேரும்_இல்லார் எவ்விடத்தும் பிறவார் இறவார் பேச்சு_இல்லார் – திருமுறை2:83 1580/1,2

மேல்


பகைகளுக்கு (1)

பகைத்த போது அயலார் பகைகளுக்கு அஞ்சி பதுங்கினேன் ஒதுங்கினேன் எந்தாய் – திருமுறை6:13 3456/4

மேல்


பகைஞன் (1)

துள் உறுப்பின் மண்_பகைஞன் சுற்று ஆழி ஆக அதின் – திருமுறை3:3 1965/1133

மேல்


பகைத்த (1)

பகைத்த போது அயலார் பகைகளுக்கு அஞ்சி பதுங்கினேன் ஒதுங்கினேன் எந்தாய் – திருமுறை6:13 3456/4

மேல்


பகைத்தது (1)

நல் அறிவே என்னை நெடுநாள் பகைத்தது அன்றி மற்றை – திருமுறை3:2 1962/733

மேல்


பகையாத (1)

பசியாத அமுதே பகையாத பதியே பகராத நிலையே பறையாத சுகமே – திருமுறை6:117 5226/1

மேல்


பகையாம் (1)

மின்னே நினது நடை பகையாம் மிருகம் பறவை-தமை குறிக்கும் – திருமுறை2:98 1928/3

மேல்


பகையால் (2)

எஞ்சவேண்டிய ஐம்புல பகையால் இடர்கொண்டு ஓய்ந்தனை என்னினும் இனி நீ – திருமுறை2:37 987/1
மட்டுப்படாதது மா மறையாலும் மல பகையால்
கட்டுப்படாதது மால் ஆதியர்-தம் கருத்தினுக்கும் – திருமுறை2:74 1381/1,2

மேல்


பகையினில் (2)

பகையினில் பகையும் பகையினில் உறவும் – திருமுறை6:81 4615/653
பகையினில் பகையும் பகையினில் உறவும் – திருமுறை6:81 4615/653

மேல்


பகையும் (4)

பவமான எழு கடல் கடந்து மேல் கதியான பதி நிலை அணைந்து வாழ பகலான சகலமுடன் இரவான கேவல பகையும் தடாதபடி ஓர் – திருமுறை4:3 2595/1
உறவும் பகையும் உடைய நடையில் – திருமுறை6:70 4397/1
உறவினில் உறவும் உறவினில் பகையும்
அறனுற வகுத்த அருள்_பெரும்_ஜோதி – திருமுறை6:81 4615/651,652
பகையினில் பகையும் பகையினில் உறவும் – திருமுறை6:81 4615/653

மேல்


பகையே (1)

எம் புல பகையே எம் புலத்து உறவே – திருமுறை6:116 5224/1

மேல்


பகைவர் (1)

பரந்த நீரிடை நின்று அழுவானேல் பகைவர் ஆயினும் பார்த்திருப்பாரோ – திருமுறை2:55 1175/2

மேல்


பகைவர்களால் (1)

பொங்கு மாயையின் புணர்ப்பினுக்கு உள்ளம் போக்கி நின்றதும் புல பகைவர்களால்
இங்கு மால் அரி_ஏற்றின் முன் கரி போல் ஏங்குகின்றதும் இடர் பெரும் கடலில் – திருமுறை2:69 1338/1,2

மேல்


பகைவரேனும் (1)

பண் ஆர் மொழியாய் உபகாரம்பண்ணா பகைவரேனும் இதை – திருமுறை2:98 1871/3

மேல்


பகைவரை (1)

என் இது சிவனே பகைவரை போல் பார்த்து இருப்பது உன் திரு_அருட்கு இயல்போ – திருமுறை2:9 659/4

மேல்


பகைவன் (1)

உற்ற மொழி உரைக்கின்றேன் ஒருமையினால் உமக்கே உறவன் அன்றி பகைவன் என உன்னாதீர் உலகீர் – திருமுறை6:134 5601/1

மேல்


பங்க (1)

அங்க சங்க மங்கை பங்க ஆதி ஆதி ஆதியே – திருமுறை6:115 5187/1

மேல்


பங்கஜ (1)

பார தத்துவ பஞ்சக ரஞ்சக பாத சத்துவ சங்கஜ பங்கஜ பால நித்திய அம்பக நம்பக பாச புத்தக பண்டித கண்டித – திருமுறை6:114 5174/1

மேல்


பங்கம் (3)

பங்கம் அடைந்தார் அவையை பாராது சாதுக்கள் – திருமுறை3:3 1965/1257
பங்கம் ஈது எனவே எண்ணி நான் உள்ளம் பயந்ததும் எந்தை நீ அறிவாய் – திருமுறை6:13 3436/4
பங்கம் ஓர் அணுவும் பற்றிடா அறிவால் பற்றிய பெற்றியார் உளத்தே – திருமுறை6:26 3738/1

மேல்


பங்கமுற்று (1)

பங்கமுற்று அலைவதன்றி நின் கமல_பாதத்தை பற்றிலேன் அந்தோ – திருமுறை2:28 876/2

மேல்


பங்கய (2)

பண்கள் நீடிய பாடலார் மன்றில் பாத நீடிய பங்கய பதத்தார் – திருமுறை2:30 888/2
பந்தம் மேலிட என் பரிதாபம் பார்ப்பிரோ அருள் பங்கய விழியீர் – திருமுறை2:55 1179/3

மேல்


பங்கயத்தின் (1)

பொன் பங்கயத்தின் புது நறவும் சுத்த சலமும் புகல்கின்ற – திருமுறை6:98 4785/1

மேல்


பங்கயம் (3)

பண் நிலாவிய பாடல் அம் தொடை நின் பாத_பங்கயம் பதிவுற புனைவோர் – திருமுறை2:66 1307/3
பஞ்ச_பாதகம் தீர்த்தனை என்று நின் பாத_பங்கயம் பற்றினன் பாவியேன் – திருமுறை3:24 2545/3
பாராயணம் செயப்பட்ட நின் சேவடி பங்கயம் மேல் – திருமுறை4:15 2760/2

மேல்


பங்கயற்கும் (1)

பார்க்கும் அரிக்கும் பங்கயற்கும் பல் மா தவர்க்கும் பண்ணவர்க்கும் – திருமுறை2:90 1672/3

மேல்


பங்கனே (1)

காவி நேர் கண்ணாள் பங்கனே தலைமை கடவுளே சிற்சபை-தனிலே – திருமுறை6:13 3423/1

மேல்


பங்கா (4)

சேல் வரும் ஏர் விழி மங்கை_பங்கா என் சிறுமை கண்டால் – திருமுறை3:6 2250/1
சேல் அறியா விழி மங்கை_பங்கா நின் திறத்தை மறை – திருமுறை3:6 2282/3
சேலுக்கு நேர் விழி மங்கை_பங்கா என் சிறுமதி-தான் – திருமுறை3:6 2338/1
பஞ்சு உண்ட சிற்றடி பாவை_பங்கா நம் பராபரனே – திருமுறை6:125 5395/2

மேல்


பங்கிட்ட (1)

பங்கிட்ட வெண் திரு_நீற்று ஒளி மேனியும் பார்த்திடில் பின் – திருமுறை3:6 2366/2

மேல்


பங்கில் (1)

தேன் கேட்கும் மொழி மங்கை ஒரு பங்கில் உடையாய் சிவனே எம் பெருமானே தேவர் பெருமானே – திருமுறை5:1 3048/3

மேல்


பங்கு (5)

பங்கு_உடையாய் ஏழை முகம் பாராது தள்ளிவிட்டால் – திருமுறை2:16 732/3
கண்கள் மூன்றினார் கறை_மணி_மிடற்றார் கங்கை நாயகர் மங்கை பங்கு உடையார் – திருமுறை2:30 888/1
ஆழம் பங்கு என்ன அறிந்தோர் செறிந்து ஏத்தும் – திருமுறை3:2 1962/199
கோல் ஒன்று கண்ட இறை_மகன் வாழ்வினும் கோடி பங்கு
மேல் ஒன்று கண்டனம் நெஞ்சே என் சொல்லை விரும்பு இனி அஞ்சேல் – திருமுறை3:6 2396/1,2
நன்செய்-வாய் இட்ட விளைவு-அது விளைந்தது கண்ட நல்குரவினோன் அடைந்த நல் மகிழ்வின் ஒரு கோடி பங்கு அதிகம் ஆகவே நான் கண்டுகொண்ட மகிழ்வே – திருமுறை6:22 3675/3

மேல்


பங்கு_உடையாய் (1)

பங்கு_உடையாய் ஏழை முகம் பாராது தள்ளிவிட்டால் – திருமுறை2:16 732/3

மேல்


பங்கே (1)

மற்று உன் பருவத்து ஒரு பங்கே மடவாய் என்றார் மறை விடை ஈது – திருமுறை2:98 1795/2

மேல்


பங்கேருக (1)

பங்கேருக பூம் பணை ஒற்றி பதியீர் நடு அம்பரம் என்னும் – திருமுறை2:98 1891/1

மேல்


பங்கையன் (1)

பங்கையன் முதலோர் போற்றும் பரம்பரஞ்சுடரே போற்றி – திருமுறை1:48 505/3

மேல்


பச்சடிசில் (1)

இளகிலா மனத்தேன் இனிய பச்சடிசில் எவற்றிலும் இச்சைவைத்து இசைத்தேன் – திருமுறை6:9 3360/3

மேல்


பச்சிதாம் (1)

பச்சிதாம் திரு_உரு பாவை நோக்கிட – திருமுறை4:15 2782/2

மேல்


பச்சிலை (1)

பச்சிலை இடுவார் பக்கமே மருவும் பரமனே எம் பசுபதியே – திருமுறை2:7 633/3

மேல்


பச்சிலையால் (1)

பச்சிலையால் பொன்னை படைப்பாரேல் மற்று அதன் மேல் – திருமுறை3:3 1965/825

மேல்


பச்சென்று (1)

பச்சென்று இருக்க பகர்வார் காண் வெச்சென்ற – திருமுறை3:4 2023/2

மேல்


பச்சை (18)

பச்சை மா மயில் பரம_நாதனே – திருமுறை1:10 166/3
பச்சை நிறம் கொண்ட பவள தனி மலையே – திருமுறை2:54 1166/2
மணம் ஒன்று பச்சை கொடியே வடிவுடை_மாணிக்கமே – திருமுறை2:75 1446/4
மண்ணிய பச்சை மணியே வடிவுடை_மாணிக்கமே – திருமுறை2:75 1448/4
வரு வல்லி கற்பக_வல்லி ஒண் பச்சை மணி_வல்லி எம் – திருமுறை2:75 1473/2
பச்சை இடுவார் ஒற்றி_உள்ளார் பரிந்து என் மனையில் பலிக்கு உற்றார் – திருமுறை2:81 1555/2
பொன் மேல் வெள்ளியாம் என்றேன் பொன் மேல் பச்சை அறி என்றார் – திருமுறை2:96 1756/2
பொன் மேல் வெள்ளியாம் என்றேன் பொன் மேல் பச்சை ஆங்கு அதன் மேல் – திருமுறை2:98 1843/2
பாய்க்கு ஆடுகின்ற ஒரு பச்சை முகில் பரவும் – திருமுறை3:2 1962/19
பச்சை நிறமும் படர்ந்த மருந்து – திருமுறை3:9 2443/2
கிடந்த பச்சை பெரு மலைக்கு கேடு இல் அருள்தந்து அகம் புறமும் – திருமுறை3:13 2478/3
பனி உந்து இமயமலை பச்சை படர்ந்த பவள பருப்பதத்தை – திருமுறை3:13 2479/3
வருண பவள பெரு மலையை மலையில் பச்சை மருந்து ஒரு பால் – திருமுறை3:13 2480/3
தண் ஆர் இளம்பிறை தங்கும் முடி மேல் மேனி தந்த ஒரு சுந்தரியையும் தக்க வாமத்தினிடை பச்சை மயிலாம் அரிய சத்தியையும் வைத்து மகிழ் என் – திருமுறை4:4 2606/3
பார் பூத்த பச்சை பசும் கொடி பூத்த செம்பாகமும் ஓர் – திருமுறை4:15 2729/3
பச்சை திரையால் பர வெளி-அதனை – திருமுறை6:81 4615/817
மற்றோர் நிலையில் மரகத பச்சை செம் – திருமுறை6:109 4922/1
பச்சை எலாம் செம்மை எலாம் பொன்மை எலாம் படர்ந்த படிக மணி_விளக்கே அம்பலம் விளங்கும் பதியே – திருமுறை6:125 5364/4

மேல்


பச்சையதாய் (1)

செக்கச்சிவந்தே திகழ் ஒருபால் பச்சையதாய்
அக்கண் பரிதிபுரத்து ஆர்ந்து ஓங்கும் முக்கண் – திருமுறை1:52 554/1,2

மேல்


பச்சையும் (1)

பச்சையும் செம்மையும் கருமையும் கூடி பலித்த நும் வாழ்க்கையில் பண்பு ஒன்றும் இல்லீர் – திருமுறை6:132 5560/2

மேல்


பஜனம் (1)

சந்ததமும் சிவ சங்கர பஜனம்
சங்கிதம் என்பது சற்சன வசனம் – திருமுறை6:113 5086/1,2

மேல்


பசந்த (1)

தெரு மாலை கதவு-தனை திறப்பித்து நின்று செவ் வண்ணத்திடை பசந்த திரு_மேனி காட்டி – திருமுறை5:2 3062/3

மேல்


பசந்து (1)

செவ் வண்ண திரு_மேனி கொண்டு ஒரு பால் பசந்து திகழ் படிக வண்ணமொடு தித்திக்கும் கனியே – திருமுறை5:1 3059/1

மேல்


பசப்பிப்பசப்பி (1)

பசப்பிப்பசப்பி அன்பர் பண்டம் பறிப்பவர்க்கு – திருமுறை4:33 2980/4

மேல்


பசி (25)

முன்னம் பசி போயிற்று என்றார் முன்-நின்று அகன்றேன் இ அன்னம் – திருமுறை2:98 1783/3
இன் தொண்டர் பசி அற கச்சூரின் மனை-தொறும் இரக்க நடை கொள்ளும் பதம் – திருமுறை3:1 1960/105
அன்றொருநாள் நம் பசி கண்டு அந்தோ தரியாது – திருமுறை3:3 1965/351
பார்த்திருந்தால் நம் உள் பசி போம் காண் தீர்த்தர் உளம் – திருமுறை3:3 1965/466
கம்பமுற பசி தழலும் கொளுந்த அந்த கரணம் முதல் பொறி புல பேய் கவர்ந்து சூழ்ந்து – திருமுறை3:5 2157/3
பார்க்க பசி போம் மருந்து தன்னை – திருமுறை3:9 2444/1
கிளைத்த இ உடம்பில் ஆசை எள்ளளவும் கிளைத்திலேன் பசி அற உணவு – திருமுறை6:12 3397/1
இட்ட இ உலகில் பசி எனில் எந்தாய் என் உளம் நடுங்குவது இயல்பே – திருமுறை6:13 3431/4
வீடு-தோறு இரந்தும் பசி அறாது அயர்ந்த வெற்றரை கண்டு உளம் பதைத்தேன் – திருமுறை6:13 3471/2
இரு நிலத்தே பசித்தவர்க்கு பசி நீக்க வல்லார் இவர் பெரியர் இவர் சிறியர் என்னல் வழக்கு அலவே – திருமுறை6:30 3783/2
கடுக்கும் இரவினும் யாமத்தும் விடியற்காலையினும் தந்து என் கடும் பசி தீர்த்து – திருமுறை6:31 3798/2
பயிர்ப்புறும் ஓர் பசி தவிர்த்தல் மாத்திரமே புரிக பரிந்து மற்றை பண்பு உரையேல் நண்பு உதவேல் இங்கே – திருமுறை6:57 4160/2
அன்பு உடைய என் மகனே பசி தவிர்த்தல் புரிக அன்றி அருள் செயல் ஒன்றும் செய துணியேல் என்றே – திருமுறை6:57 4161/2
பனம் பழமே எனினும் இந்த பசி தவிர்த்தால் போதும் பாரும் என பகர்கின்ற பாவையர் போல் பகராள் – திருமுறை6:59 4202/1
தாங்காதே பசி பெருக்கி கடை நாய் போல் உலம்பி தவம் விடுத்தே அவம் தொடுத்தே தனித்து உண்டும் வயிறு – திருமுறை6:96 4766/1
பசி எனும் ஓர் பெரும்_பாவி_பயலே துன்பு எனும் ஓர் படு_பாவி_பயலே ஆபத்து எனும் பொய்_பயலே – திருமுறை6:102 4852/1
உண்டு பசி தீர்ந்தால் போல் காதல் மிகவும் தடிக்குதே – திருமுறை6:112 4973/2
உள்ளலேன் உடையார் உண்ணவும் வறியார் உறு பசி உழந்து வெம் துயரால் – திருமுறை6:125 5382/1
இலகு சிவபோக வடிவு ஆகி மகிழ்கின்றேன் இளைப்பு அறியேன் தவிப்பு அறியேன் இடர் செய் பசி அறியேன் – திருமுறை6:127 5467/2
கன்னல் உளே தனித்து எடுத்த தேம் பாகும் கலந்தே களித்து உண்டேன் பசி சிறிதும் கண்டிலன் உள்ளகத்தே – திருமுறை6:142 5719/4
ஓங்கு நிலா_மண்டபத்தே என் கணவருடனே உவட்டாத தெள் அமுதம் உண்டு பசி தீர்ந்தேன் – திருமுறை6:142 5743/2
தேன்குழல் இங்கு இனி எனக்கு பசி வரில் அப்போது செப்புகின்றேன் இப்போது சிலுகிழைத்தல் வேண்டா – திருமுறை6:142 5743/3
எண்ணிய நான் எண்ணு-தொறும் உண்டு பசி தீர்ந்தே இருக்கின்றேன் அடிக்கடி நீ என்னை அழைக்கின்றாய் – திருமுறை6:142 5757/2
பண்ணுறும் என் தனி கணவர் கூத்து ஆடும் சபையை பார்த்தாலும் பசி போமே பார்த்திடல் அன்றியுமே – திருமுறை6:142 5757/3
நான் பசித்த போது எல்லாம் தான் பசித்தார் ஆகி நல்ல திரு_அமுது அளித்தே அல்லல் பசி தவிர்த்தே – திருமுறை6:142 5807/1

மேல்


பசி-அது (1)

பசி-அது உடையேன் என்றேன் உள் பணி அல்குலும் அப்படி என்றார் – திருமுறை2:97 1763/3

மேல்


பசிக்கின்றீர் (1)

உணிக்கும் மூட்டுக்கும் கொதுகுக்கும் பேனுக்கும் உவப்புற பசிக்கின்றீர்
துணிக்கும் காசுக்கும் சோற்றுக்கும் ஊர்-தொறும் சுற்றி போய் அலைகின்றீர் – திருமுறை6:125 5330/1,2

மேல்


பசிக்கினும் (1)

அந்து ஆர் குழலாய் பசிக்கினும் பெண்_ஆசை விடுமோ அமுது இன்றேல் – திருமுறை2:98 1782/3

மேல்


பசிக்கு (5)

உடை உடுத்திட இடை மறந்தாலும் உலகுளோர் பசிக்கு உண மறந்தாலும் – திருமுறை2:23 821/1
பசிக்கு உணவு உழன்று உன் பாத_தாமரையை பாடுதல் ஒழிந்து நீர் பொறி போல் – திருமுறை2:28 873/1
துதி செய் அடியர்-தம் பசிக்கு சோறும் இரப்பார் துய்யர் ஒரு – திருமுறை2:89 1659/1
கொன் உடையா உடல் பருக்க பசிக்கு சோறு கொடுக்கவோ குளிர்க்கு ஆடை கொளவோ வஞ்ச – திருமுறை3:5 2160/2
அரும் பசிக்கு மருந்து அளிப்பேன் அந்தோ இங்கு என்னாலே – திருமுறை6:125 5376/3

மேல்


பசிக்கும் (1)

உண்டால் குறையும் என பசிக்கும் உலுத்தர் அசுத்த முகத்தை எதிர்கண்டால் – திருமுறை1:5 88/1

மேல்


பசிக்கே (1)

இ பாரில் பசிக்கே தந்த இன் சுவை நல் உணவே – திருமுறை6:63 4257/3

மேல்


பசிகொண்டு (1)

பார் கொண்ட நடையில் வன் பசிகொண்டு வந்து இரப்பார் முகம் பார்த்து இரங்கும் பண்பும் நின் திரு_அடிக்கு அன்பும் நிறை ஆயுளும் பதியும் நல் நிதியும் உணர்வும் – திருமுறை1:1 12/1

மேல்


பசித்த (4)

பசித்த பொழுது எதிர் கிடைத்த பால்_சோற்று திரளே பயந்த பொழுது எல்லாம் என் பயம் தவிர்த்த துரையே – திருமுறை6:57 4093/2
நான் பசித்த போது எல்லாம் தான் பசித்தது ஆகி நல் உணவு கொடுத்து என்னை செல்வம் உற வளர்த்தே – திருமுறை6:57 4138/1
ஊன் பசித்த இளைப்பு என்றும் தோற்றாத வகையே ஒள்ளிய தெள் அமுது எனக்கு இங்கு உவந்து அளித்த ஒளியே – திருமுறை6:57 4138/2
நான் பசித்த போது எல்லாம் தான் பசித்தார் ஆகி நல்ல திரு_அமுது அளித்தே அல்லல் பசி தவிர்த்தே – திருமுறை6:142 5807/1

மேல்


பசித்தது (1)

நான் பசித்த போது எல்லாம் தான் பசித்தது ஆகி நல் உணவு கொடுத்து என்னை செல்வம் உற வளர்த்தே – திருமுறை6:57 4138/1

மேல்


பசித்தவர்-தம் (1)

பல் மார்க்கம் செல்கின்ற படிற்று உளம் அடக்கீர் பசித்தவர்-தம் முகம் பார்த்து உணவு அளியீர் – திருமுறை6:132 5563/3

மேல்


பசித்தவர்க்கு (1)

இரு நிலத்தே பசித்தவர்க்கு பசி நீக்க வல்லார் இவர் பெரியர் இவர் சிறியர் என்னல் வழக்கு அலவே – திருமுறை6:30 3783/2

மேல்


பசித்தனர் (1)

பட்டினி உற்றோர் பசித்தனர் களையால் பரதவிக்கின்றனர் என்றே – திருமுறை6:13 3431/2

மேல்


பசித்தனையோ (1)

ஒற்றியில் போய் பசித்தனையோ என்று எனை அங்கு எழுப்பி உவந்து கொடுத்து அருளிய என் உயிர்க்கு இனிதாம் தாயே – திருமுறை6:57 4132/2

மேல்


பசித்தார் (2)

சால பசித்தார் போல் மனம்-தான் தாவி அவர் முன் சென்றதுவே – திருமுறை2:80 1553/4
நான் பசித்த போது எல்லாம் தான் பசித்தார் ஆகி நல்ல திரு_அமுது அளித்தே அல்லல் பசி தவிர்த்தே – திருமுறை6:142 5807/1

மேல்


பசித்திடு-தோறும் (1)

பசித்திடு-தோறும் என்-பால் அணைந்து அருளால் – திருமுறை6:81 4615/1077

மேல்


பசித்து (3)

ஆற்ற பசித்து வந்தாராம் அன்னம் இடு-மின் என்று உரைத்தேன் – திருமுறை2:98 1817/2
பண்டு போல் பசித்து ஊண் வரு வழி பார்த்த பாவியேன் என் செய்வேன் எந்தாய் – திருமுறை6:9 3361/4
தெற்றியிலே நான் பசித்து படுத்து இளைத்த தருணம் திரு_அமுது ஓர் திரு_கரத்தே திகழ் வள்ளத்து எடுத்தே – திருமுறை6:57 4132/1

மேல்


பசித்தே (1)

இருள் இரவில் ஒரு மூலை திண்ணையில் நான் பசித்தே இளைப்புடனே படுத்திருக்க எனை தேடி வந்தே – திருமுறை6:57 4137/1

மேல்


பசிய (3)

எவ்வண பொருப்பே என் இரு கண்ணே இடையிடா பசிய செம்பொன்னே – திருமுறை2:7 641/3
பசிய தொடையுற்றேன் என்றேன் பட்டம் அவிழ்த்து காட்டுதியேல் – திருமுறை2:98 1853/3
துன் இணை முலைகள் விம்முற இடை போல் துவள்கின்றாள் பசிய பொன்_தொடியே – திருமுறை4:36 3000/4

மேல்


பசியாத (1)

பசியாத அமுதே பகையாத பதியே பகராத நிலையே பறையாத சுகமே – திருமுறை6:117 5226/1

மேல்


பசியினால் (2)

வேர்த்த மற்று அயலார் பசியினால் பிணியால் மெய் உளம் வெதும்பிய வெதுப்பை – திருமுறை6:13 3419/3
வாடிய பயிரை கண்ட போது எல்லாம் வாடினேன் பசியினால் இளைத்தே – திருமுறை6:13 3471/1

மேல்


பசியினுக்கு (1)

எம்மை வாட்டும் இ பசியினுக்கு எவர்-பால் ஏகுவோம் என எண்ணலை நெஞ்சே – திருமுறை2:37 990/1

மேல்


பசியும் (1)

நம் பசியும் தீர்த்து அருளும் நற்றாய் காண் அம்புவியில் – திருமுறை3:3 1965/364

மேல்


பசியெடுக்கும் (1)

பசியெடுக்கும் முன் அமுது சேகரிப்பார் பாரினோர்கள் அ பண்பு அறிந்திலையோ – திருமுறை2:20 793/1

மேல்


பசியை (4)

கள்ளம் தவிர்க்கும் ஒற்றியில் போய் கண்டேன் பசியை கண்டிலனே – திருமுறை2:72 1363/3
ஆறு அடுத்த வாகீசர்க்கு ஆம் பசியை கண்டு கட்டுச்சோறு – திருமுறை3:2 1962/767
துறுத்தலே எனக்கு தொழில் என துணிந்தேன் துணிந்து அரை_கணத்தும் வன் பசியை
பொறுத்தலே அறியேன் மல புலை கூட்டை பொறுத்தனன் என் செய்வேன் எந்தாய் – திருமுறை6:9 3362/3,4
பொருள் உணவு கொடுத்து உண்ணச்செய்வித்தே பசியை போக்கி அருள் புரிந்த என்றன் புண்ணிய நல் துணையே – திருமுறை6:57 4137/2

மேல்


பசியோடே (1)

பட்டோடே பணியோடே திரிகின்றீர் தெருவில் பசியோடே வந்தாரை பார்க்கவும் நேரீர் – திருமுறை6:132 5556/2

மேல்


பசு (26)

பரம் ஏது வினை செயும் பயன் ஏது பதி ஏது பசு ஏது பாசம் ஏது பத்தி ஏது அடைகின்ற முத்தி ஏது அருள் ஏது பாவ புண்யங்கள் ஏது – திருமுறை1:1 2/1
பதி பூசை முதல நற்கிரியையால் மனம் எனும் பசு கரணம் ஈங்கு அசுத்த பாவனை அற சுத்த பாவனையில் நிற்கும் மெய்ப்பதி யோக நிலைமை-அதனான் – திருமுறை1:1 5/1
பணியாத பாவிக்கு அருளும் உண்டோ பசு பாசம் அற்றோர்க்கு – திருமுறை1:3 67/2
பா உண்டதொர் அமுது அன்னவர் பசு மா மயில் மேல் வந்து – திருமுறை1:41 440/2
மன்றார் நடம் உடையார் தரு மகனார் பசு மயில் மேல் – திருமுறை1:41 441/2
கன்று ஓடின பசு வாடின கலை ஊடின அன்றே – திருமுறை1:41 443/4
மலை வாங்கு வில் அரனார் திரு_மகனார் பசு மயிலின் – திருமுறை1:41 444/1
பண் தேன் புரி தொடையார்-தமை பசு மா மயில் மீதில் – திருமுறை1:41 447/2
மா வீழ்ந்திடு விடையார் திரு_மகனார் பசு மயில் மேல் – திருமுறை1:41 448/1
பண்ணவனே பசு பாசத்தை நீக்கும் பரம்பரனே – திருமுறை2:58 1205/1
கான் ஆர் சடையீர் என் இரு கை கன்றும் பசு போல் கற்றது என்றேன் – திருமுறை2:97 1760/1
தேரை விழுங்கும் பசு என்றேன் செறி நின் கலைக்குள் ஒன்று உளது – திருமுறை2:98 1927/2
காரை விழுங்கும் எமது பசு கன்றின் தேரை நீர் தேரை – திருமுறை2:98 1927/3
சொல்லும் பசு_மண் துளை என்கோ சொல்லும் சீர் – திருமுறை3:4 1993/2
வானதுவாய் பசு மலம் போய் தனித்து நிற்கும் தருணம் வயங்கு பரானந்த சுகம் வளைந்துகொள்ளும் தருணம் – திருமுறை5:2 3149/1
பாலோடு பழம் பிழிந்து தேன் கலந்து பாகும் பசு நெய்யும் கூட்டி உண்டபடி இருப்பது என்றால் – திருமுறை5:6 3190/3
பதம் பெற தேம் பழம் பிழிந்து பாலும் நறும் பாகும் பசு நெய்யும் கலந்தது என பாடி மகிழ்வேனோ – திருமுறை6:11 3379/2
வல்லிய குரல் கேட்டு அயர் பசு போல வருந்தினேன் எந்தை நீ அறிவாய் – திருமுறை6:13 3432/4
பதி நிலை பசு நிலை பாச நிலை எலாம் – திருமுறை6:81 4615/1045
பதம் பெற காய்ச்சிய பசு நறும் பாலே – திருமுறை6:81 4615/1417
இதம் பெற உருக்கிய இளம் பசு_நெய்யே – திருமுறை6:81 4615/1418
பதி சாரவைத்து முன் பசு நிலை காட்டி பாச விமோசன பக்குவன் ஆக்கி – திருமுறை6:85 4652/1
கன்று உடைய பசு போலே கசிந்து உருகும் அன்பர் எலாம் காண காட்டும் – திருமுறை6:125 5348/1
வாழைப்பழம் பசு நெய் நறும் தேனும் மருவச்செய்து – திருமுறை6:125 5415/2
பசு நிறத்த ஐங்கருவில் பகர்ந்த சுவை தன்மை பற்பல கோடிகளாம் அ உற்பவ சத்திகளில் – திருமுறை6:137 5664/1
தெருளாய பசு நெய்யே விடுக மற்றை நெய்யேல் திரு_மேனிக்கு ஒரு மாசு செய்தாலும் செய்யும் – திருமுறை6:142 5737/2

மேல்


பசு_நெய்யே (1)

இதம் பெற உருக்கிய இளம் பசு_நெய்யே
உலர்ந்திடாது என்றும் ஒருபடித்து ஆகி – திருமுறை6:81 4615/1418,1419

மேல்


பசு_மண் (1)

சொல்லும் பசு_மண் துளை என்கோ சொல்லும் சீர் – திருமுறை3:4 1993/2

மேல்


பசுக்கள் (1)

காணுறு பசுக்கள் கன்றுகள் ஆதி கதறிய போது எலாம் பயந்தேன் – திருமுறை6:13 3469/1

மேல்


பசுங்கன்று (1)

கன்று அலவே பசுங்கன்று அடியேன்-தனை காத்து அருளே – திருமுறை3:6 2245/4

மேல்


பசுங்கிளியே (2)

படை அன்ன நீள் விழி மின் நேர் இடை பொன் பசுங்கிளியே
மடை மன்னும் நீர் ஒற்றி வாழ்வே வடிவுடை_மாணிக்கமே – திருமுறை2:75 1474/3,4
மின்னே மின் ஏர் இடை பிடியே விளங்கும் இதய_மலர் அனமே வேதம் புகலும் பசுங்கிளியே விமல குயிலே இள மயிலே – திருமுறை3:15 2489/2

மேல்


பசுபதி (8)

படைமை சேர் கரத்து எம் பசுபதி நீயே என் உளம் பார்த்து நின்றாயே – திருமுறை2:14 707/4
தனி முதல் உமாபதி புராந்தகன் பசுபதி சயம்பு மா தேவன் அமலன் – திருமுறை3:1 1960/40
பதியும் ஈந்து எம் பசுபதி மெய் நெறி – திருமுறை4:9 2656/2
தொழுது எனை பாடுக என்று சொன்ன பசுபதி நின் தூய அருள் பெருமையை என் சொல்லி வியக்கேனே – திருமுறை5:2 3100/4
பாதியிலே ஒன்றான பசுபதி நின் கருணை பண்பை அறிந்தேன் ஒழியா நண்பை அடைந்தேனே – திருமுறை5:2 3128/4
பழித்து உரைப்பார் உரைக்க எலாம் பசுபதி நின் செயலே பரிந்து எனையும் பாடுவித்து பரிசு மகிழ்ந்து அருளே – திருமுறை6:33 3816/4
கனக_சபாபதி பசுபதி நவபதி – திருமுறை6:113 5123/1
பன்னியருக்கு அருள் புரிந்த பதி உலகம் எல்லாம் படைத்த பதி காத்து அருளும் பசுபதி எவ்வுயிர்க்கும் – திருமுறை6:142 5753/2

மேல்


பசுபதி-தான் (1)

பாண்டத்தில் நீர் நிற்றல் அன்றோ நமை நம் பசுபதி-தான்
ஆண்டத்தில் என்ன குறையோ நம் மேல் குறை ஆயிரமே – திருமுறை3:6 2293/3,4

மேல்


பசுபதியாம் (1)

கமல மலர் அயன் நயனன் முதல் அமரர் இதயம் உறு கரிசு அகல அருள்செய் பசுபதியாம்
நிமல நிறை_மதியின் ஒளிர் நிர்_அதிசய பரம சுக நிலையை அருள் புரியும் அதிபதியாம் – திருமுறை3:25 2554/1,2

மேல்


பசுபதியார் (2)

பால் நேர் நீற்றர் பசுபதியார் பவள வண்ணர் பல் சடை மேல் – திருமுறை2:85 1598/3
பாகம்_உடையார் மலை_மகள் ஓர் பாங்கர்_உடையார் பசுபதியார்
யோகம்_உடையார் ஒற்றி_உளார் உற்றார்_அல்லர் உறும் மோக – திருமுறை2:89 1663/2,3

மேல்


பசுபதியே (10)

பச்சிலை இடுவார் பக்கமே மருவும் பரமனே எம் பசுபதியே
அச்சிலை விரும்பும்அவர் உளத்து அமுதே ஐயனே ஒற்றியூர் அரைசே – திருமுறை2:7 633/3,4
பந்தணநல்லூர் பசுபதியே கந்த மலர் – திருமுறை3:2 1962/72
பதிக்கும் பதி சித் பதி எம் பதி நம் பசுபதியே – திருமுறை3:6 2254/4
பயப்படுமோ மலம் பாழ்படுமோ எம் பசுபதியே – திருமுறை3:6 2342/4
பதி பசுபதியே போற்றி நின் பாதம் பாட எற்கு அருளுக போற்றி – திருமுறை4:2 2584/4
பகுத்து உரைத்த பயன் உரைக்கு ஓர் பொருள் ஆகி விளங்கும் பரஞ்சுடரே பரம்பரனே பசுபதியே அடியேன் – திருமுறை4:38 3008/3
பவ நிலைக்கும் கடை நாயேன் பயின்ற தவம் அறியேன் பரம்பர மா மன்றில் நடம் பயின்ற பசுபதியே – திருமுறை5:2 3094/4
இருள் உருவின் மன கொடியேன் யாது தவம் புரிந்தேன் எல்லாம்_வல்லவன் ஆகி இருந்த பசுபதியே – திருமுறை5:2 3099/4
பண் விருப்பம் தரும் மறைகள் பலபல நின்று ஏத்த பரம சிதம்பர நடனம் பயின்ற பசுபதியே – திருமுறை5:3 3168/4
கதி மா நிதியே பசுபதியே – திருமுறை6:113 5119/2

மேல்


பசுபதியை (5)

நல் நிலைக்கும் நிலையாய பசுபதியை மனனே நீ நவின்றிடாயே – திருமுறை2:26 854/4
மடந்தை மலையாள் மனம் மகிழ மருவும் பதியை பசுபதியை
அடர்ந்த வினையின் தொடக்கை அறுத்து அருளும் அரசை அலை கடல் மேல் – திருமுறை3:13 2478/1,2
பெருமை கதியை பசுபதியை பெரியோர் எவர்க்கும் பெரியோனை – திருமுறை4:17 2792/2
பண்ணிய தவமும் பலமும் மெய் பலம் செய் பதியுமாம் ஒரு பசுபதியை
நண்ணி என் உளத்தை தன் உளம் ஆக்கி நல்கிய கருணை_நாயகனை – திருமுறை6:46 3959/1,2
பாட்டு உவந்து பரிசு அளித்த பதியை அருள் பதியை பசுபதியை கனக_சபாபதியை உமாபதியை – திருமுறை6:49 4006/1

மேல்


பசுபாச (2)

பரமாற்புதம் பரமசேதனம் பசுபாச பாவனம் பரம மோக்ஷம் – திருமுறை3:1 1960/26
பசுபாச பந்தம் அறும் பாங்கு-தனை காட்டி பரம் ஆகி உள் இருந்து பற்று அறவும் புரிந்தே – திருமுறை5:2 3144/1

மேல்


பசும் (21)

அலை இலா சிவஞான வாரியே ஆனந்த அமுதமே குமுத மலர் வாய் அணிகொள் பொன் கொடி பசும் கொடி இருபுறம் படர்ந்து அழகுபெற வரு பொன்_மலையே – திருமுறை1:1 7/3
சொல் கிலேசம் இல் அடியவர் அன்பினுள் தோய்தரு பசும் தேனே – திருமுறை1:15 221/3
துதி இராமனுக்கு அருள்செயும் தணிகை தூயனே பசும் தோகை_வாகனனே – திருமுறை1:27 340/4
கான் ஏர் அளக பசும் குயிலே அருள் கண் கரும்பே – திருமுறை2:75 1388/2
தரும் பேர் அருள் ஒற்றியூர்_உடையான் இடம் சார்ந்த பசும்
கரும்பே இனிய கற்கண்டே மதுர கனி நறவே – திருமுறை2:75 1441/1,2
நிதம் கூறிடும் நல் பசும் கன்றை நீயும் ஏறி இடுகின்றாய் – திருமுறை2:98 1921/3
இவந்து ஒளிர் பசும் தோள் இசை துலுக்காணத்து இரேணுகை எனும் ஒரு – திருமுறை2:103 1955/4
நீண்டத்தில் என்ன நிலை அலவே இது நிற்றல் பசும்
பாண்டத்தில் நீர் நிற்றல் அன்றோ நமை நம் பசுபதி-தான் – திருமுறை3:6 2293/2,3
கொங்கு இட்ட கொன்றை சடையும் நின் ஓர் பசும் கோமள பெண் – திருமுறை3:6 2366/1
போகம் கலந்த திரு_நாள் மலை அற்புத பசும்_தேன் – திருமுறை3:6 2395/3
ஒன்று கண்ட_மணியான் வரை பசும் தேன் கலந்த – திருமுறை3:6 2396/3
பவள இதழ் பசும் கொடியை நான்முகனார் நா ஓங்கும் பாவை-தன்னை – திருமுறை3:12 2471/3
உலகம் தழைக்க உயிர் தழைக்க உணர்வு தழைக்க ஒளி தழைக்க உருவம் தழைத்த பசும்_கொடியே உள்ளத்து இனிக்கும் தெள் அமுதே – திருமுறை3:15 2488/1
தேன் அமர் பசும் கொன்றை மாலை ஆட கவின் செய்யும் மதி வேணி ஆட செய்யும் முப்புரிநூலும் ஆட நடு வரி உரி சிறந்து ஆடவே கரத்தில் – திருமுறை4:4 2603/1
பார் பூத்த பச்சை பசும் கொடி பூத்த செம்பாகமும் ஓர் – திருமுறை4:15 2729/3
குரு தகு குவளை கண்ணின் நீர் கொழிப்பாள் குதுகுலிப்பாள் பசும்_கொடியே – திருமுறை4:36 3003/4
வெற்பு உதவு பசும்_கொடியை மருவு பெரும் தருவே வேத ஆகம முடியின் விளங்கும் ஒளி விளக்கே – திருமுறை5:1 3029/3
பார் பூத்த பசும்_கொடி பொன் பாவையர்கள் அரசி பரம் பரை சிற்பரை பராபரை நிமலை ஆதி – திருமுறை5:4 3177/1
கற்பூர ஜோதி மருந்து பசும்
கற்பூர நல் மணம் காட்டும் மருந்து – திருமுறை6:78 4535/1,2
நின் தரத்தை என் புகல்வேன் நின் இட பால் மேவு பசும்
பொன் தரத்தை என் உரைக்கேன் பொன் பொதுவில் நடிக்கின்றோய் – திருமுறை6:125 5405/3,4
கையகத்தே ஒரு பசும் பொன் கங்கணமும் புனைந்தார் கங்கணத்தின் தரத்தை என்னால் கண்டு உரைக்கப்படுமோ – திருமுறை6:142 5744/3

மேல்


பசும்_கொடி (1)

பார் பூத்த பசும்_கொடி பொன் பாவையர்கள் அரசி பரம் பரை சிற்பரை பராபரை நிமலை ஆதி – திருமுறை5:4 3177/1

மேல்


பசும்_கொடியே (2)

உலகம் தழைக்க உயிர் தழைக்க உணர்வு தழைக்க ஒளி தழைக்க உருவம் தழைத்த பசும்_கொடியே உள்ளத்து இனிக்கும் தெள் அமுதே – திருமுறை3:15 2488/1
குரு தகு குவளை கண்ணின் நீர் கொழிப்பாள் குதுகுலிப்பாள் பசும்_கொடியே – திருமுறை4:36 3003/4

மேல்


பசும்_கொடியை (1)

வெற்பு உதவு பசும்_கொடியை மருவு பெரும் தருவே வேத ஆகம முடியின் விளங்கும் ஒளி விளக்கே – திருமுறை5:1 3029/3

மேல்


பசும்_தேன் (1)

போகம் கலந்த திரு_நாள் மலை அற்புத பசும்_தேன்
பாகம் கலந்த செம்பாலே நுதல்_கண் பரஞ்சுடரே – திருமுறை3:6 2395/3,4

மேல்


பசும்பாலும் (2)

தனித்த நறும் தேன் பெய்து பசும்பாலும் தேங்கின் தனி பாலும் சேர்த்து ஒரு தீம் பருப்பு இடியும் விரவி – திருமுறை6:57 4106/2
கொழும் தேனும் செழும் பாகும் குலவு பசும்பாலும் கூட்டி உண்டால் போல் இனிக்கும் குணம் கொள் சடை கனியே – திருமுறை6:125 5362/1

மேல்


பசும்பொன் (4)

கல்லையும் பசும்பொன் என புரிந்த கருணை கேட்டு உமை காதலித்து இங்கு – திருமுறை2:11 678/1
வண்ண பசும்பொன் வடிவே வடிவுடை_மாணிக்கமே – திருமுறை2:75 1456/4
பாலற்கா அன்று பசும்பொன் தாளம் கொடுத்த – திருமுறை3:2 1962/31
கை அகத்தே ஒரு பசும்பொன் கங்கணமும் புனைந்தார் கருணையினில் தாய்_அனையார் கண்டாய் என் தோழி – திருமுறை6:142 5772/4

மேல்


பசும்பொன்னின் (1)

பம்பு மணி ஒளியோ நல் பசும்பொன்னின் சுடரோ படிக வண்ண பெரும் காட்சி-தானோ என்று உணர்ந்தே – திருமுறை6:142 5749/2

மேல்


பசும்பொன்னே (3)

மாற்று ஒளிரும் பசும்பொன்னே வடிவுடை_மாணிக்கமே – திருமுறை2:75 1426/4
மாற்று அரிய பசும்பொன்னே மணியே என் கண்ணே கண்மணியே யார்க்கும் – திருமுறை4:15 2742/1
மாற்று அறியாத செழும் பசும்பொன்னே மாணிக்கமே சுடர் வண்ண கொழுந்தே – திருமுறை6:23 3685/1

மேல்


பசும்பொன்னை (1)

தேற்றம் மிகு பசும்பொன்னை செம்பொன்னை ஞான சிதம்பரத்தே விளங்கி வளர் சிவ மயமாம் பொன்னை – திருமுறை6:49 4008/3

மேல்


பசும்பொனே (1)

இரும்பிலே பழுத்து பேர்_ஒளி ததும்பி இலங்கும் ஓர் பசும்பொனே என்கோ – திருமுறை6:51 4029/3

மேல்


பசுமையானை (1)

செய்யானை கரியானை பசுமையானை திகழ்ந்திடு பொன்மையினானை வெண்மையானை – திருமுறை6:44 3939/1

மேல்


பசுமையை (1)

நீரினில் பசுமையை நிறுத்தி அதில் பல – திருமுறை6:81 4615/405

மேல்


பசுமையொடு (1)

தன் வண்ண பசுமையொடு கருமை கலப்பு ஆகும் தன்மையினில் தன்மையதாய் தனித்து அதற்கு ஓர் முதலாய் – திருமுறை6:137 5651/2

மேல்


பசுவாய் (1)

வெம் புலியை வெண் பால் விளை பசுவாய் அ பசுவை – திருமுறை3:3 1965/171

மேல்


பசுவான (1)

பவமான எழு வகை பரப்பான வேலையில் பசுவான பாவி இன்னும் பற்றான குற்றம்-அதை உற்று அலை துரும்பு என படராது மறை அனைத்தும் – திருமுறை4:4 2607/1

மேல்


பசுவில் (2)

கூறி திரிவார் குதிரையின் மேல் கொள்வார் பசுவில் கோல்_வளையோடு – திருமுறை2:83 1583/3
பதம் கூறு ஒற்றி பதியீர் நீர் பசுவில் ஏறும் பரிசு-அதுதான் – திருமுறை2:98 1921/1

மேல்


பசுவின் (3)

பற்று முடித்தோர் புகழ் ஒற்றி பதியீர் நுமது பசுவின் இடை_கற்று – திருமுறை2:98 1849/1
வெற்பு அந்தரமா மதி மதுவும் விளங்கு பசுவின் தீம் பாலும் – திருமுறை6:98 4785/2
தென் பால் முகம் கொண்ட தேவே செந்தேனில் சிறந்த பசுவின்
பால் கலந்து அளி முக்கனி சாறும் எடுத்து அளவி – திருமுறை6:125 5416/1,2

மேல்


பசுவும் (1)

உறா பதி ஆகி பசுவும் ஆகி பாச நிலை ஆகி ஒன்றும் பகராது ஆகி – திருமுறை3:5 2086/3

மேல்


பசுவை (1)

வெம் புலியை வெண் பால் விளை பசுவாய் அ பசுவை
செம் புலியா செய்ய வல்ல சித்தன் எவன் அம்புலியை – திருமுறை3:3 1965/171,172

மேல்


பசை (11)

பசை அறு வஞ்சகர்-பால் சென்று ஏங்கியே – திருமுறை1:45 489/1
பந்த வண்ணமாம் மடந்தையர் மயக்கால் பசை இல் நெஞ்சரால் பரிவுறுகின்றாய் – திருமுறை2:21 801/1
பசை இலா கருங்கல் பாறை நேர் மனத்து பதகனேன் படிற்று உரு அகனேன் – திருமுறை2:43 1047/1
பண் கொண்ட உடல் வெளுத்து உள்ளே நரம்பு எலாம் பசை அற்று மேல் எழும்ப பட்டினிகிடந்து சாகின்றார்கள் ஈது என்ன பாவம் இவர் உண்மை அறியார் – திருமுறை3:8 2423/2
பரசும் வகை தெரிந்துகொளேன் தெரிந்தாரை பணியேன் பசை அறியா கருங்கல்_மன பாவிகளில் சிறந்தேன் – திருமுறை6:4 3298/3
பசை உறும் உளத்தே இனித்திட எனக்கே பழுத்த பேர்_ஆனந்த பழமே – திருமுறை6:42 3920/4
பசை அறியா மனத்தவர்க்கும் பசை அறிவித்து அருள பரிந்த நடத்து அரசே என் பாட்டும் அணிந்து அருளே – திருமுறை6:57 4148/4
பசை அறியா மனத்தவர்க்கும் பசை அறிவித்து அருள பரிந்த நடத்து அரசே என் பாட்டும் அணிந்து அருளே – திருமுறை6:57 4148/4
பரணமுறு பேர்_இருட்டு பெரு நிலமும் தாண்டி பசை அற நீ ஒழிந்திடுக இங்கு இருந்தாய் எனிலோ – திருமுறை6:102 4853/2
உயங்கும் மலங்கள் ஐந்தும் பசை அற்று ஒழிந்து வெந்ததே – திருமுறை6:112 5000/3
பல் மார்க்கம் எல்லாம் பசை அற்று ஒழிந்தனவே – திருமுறை6:129 5507/1

மேல்


பஞ்ச (5)

பஞ்ச_பாதகம் ஓர் உரு எடுத்தேன் பாவியேன் எந்த பரிசு கொண்டு அடைவேன் – திருமுறை1:27 338/2
சீலம் சேர்ந்த ஒற்றி_உளீர் சிறிதாம் பஞ்ச காலத்தும் – திருமுறை2:98 1925/1
பஞ்ச_கிர்த்திய சுத்தகர்த்தத்துவம் தற்பரம் சிதம்பர விலாசம் – திருமுறை3:1 1960/14
போய்ப்படும் ஓர் பஞ்ச_பொறிகளால் வெம் பாம்பின் – திருமுறை3:2 1962/819
பஞ்ச_பாதகம் தீர்த்தனை என்று நின் பாத_பங்கயம் பற்றினன் பாவியேன் – திருமுறை3:24 2545/3

மேல்


பஞ்ச_கிர்த்திய (1)

பஞ்ச_கிர்த்திய சுத்தகர்த்தத்துவம் தற்பரம் சிதம்பர விலாசம் – திருமுறை3:1 1960/14

மேல்


பஞ்ச_பாதகம் (2)

பஞ்ச_பாதகம் ஓர் உரு எடுத்தேன் பாவியேன் எந்த பரிசு கொண்டு அடைவேன் – திருமுறை1:27 338/2
பஞ்ச_பாதகம் தீர்த்தனை என்று நின் பாத_பங்கயம் பற்றினன் பாவியேன் – திருமுறை3:24 2545/3

மேல்


பஞ்ச_பொறிகளால் (1)

போய்ப்படும் ஓர் பஞ்ச_பொறிகளால் வெம் பாம்பின் – திருமுறை3:2 1962/819

மேல்


பஞ்சக (1)

பார தத்துவ பஞ்சக ரஞ்சக பாத சத்துவ சங்கஜ பங்கஜ பால நித்திய அம்பக நம்பக பாச புத்தக பண்டித கண்டித – திருமுறை6:114 5174/1

மேல்


பஞ்சகத்தே (1)

ஓதி எந்தவிதத்தாலும் வேதியனும் தேர்வு_அரியார் ஓங்கார பஞ்சகத்தே பாங்காக நடிக்கின்றார் – திருமுறை6:74 4492/1

மேல்


பஞ்சகம் (1)

வளர் ஊர்த்த வீர தாண்டவம் முதல் பஞ்சகம் மகிழ்ந்திட இயற்றும் பதம் – திருமுறை3:1 1960/68

மேல்


பஞ்சகமும் (1)

நல் பஞ்சகமும் ஒன்றாக கலந்து மரண நவை தீர்க்கும் – திருமுறை6:98 4785/3

மேல்


பஞ்சடையா (1)

அஞ்சு அடையார் கண்கள் பஞ்சடையா முன் அறிவு_இலரே – திருமுறை3:6 2386/4

மேல்


பஞ்சணை (2)

வீடு என்-கொல் பஞ்சணை என்-கொல் மதித்திடினே – திருமுறை3:6 2330/4
பாட்டு அயல் கேட்க பாடவும் பயந்தேன் பஞ்சணை படுக்கவும் பயந்தேன் – திருமுறை6:13 3476/2

மேல்


பஞ்சத்திலே (1)

பஞ்சத்திலே பிரபஞ்சத்திலே உழப்பார் எவரே – திருமுறை3:6 2381/4

மேல்


பஞ்சம் (1)

பஞ்சம் இன்றே உலகு எல்லாம் நின் சீர் அருள் பாங்கு கண்டாய் – திருமுறை3:6 2248/2

மேல்


பஞ்சாக்கர (1)

கன்றாப்பூர் பஞ்சாக்கர பொருளே துன்று ஆசை – திருமுறை3:2 1962/368

மேல்


பஞ்சாக (2)

பஞ்சாக நொந்து பரதவிக்கும் நாயேனை – திருமுறை2:60 1224/2
வளியின் வான் சுழல்கின்ற பஞ்சாக நெஞ்சால் மயங்குகின்றேன் அடியனேன் மனம் எனது வசமாக நினது வசம் நானாக வந்து அறிவு தந்து அருளுவாய் – திருமுறை4:1 2578/2

மேல்


பஞ்சாட்சரத்தை (1)

பஞ்சாட்சரத்தை பகர் அருளே நாவாக – திருமுறை3:3 1965/1401

மேல்


பஞ்சில் (1)

பஞ்சில் தமியேன் படும் பாட்டை பார்த்தும் அருள்_கண் பார்த்திலையே – திருமுறை1:13 205/4

மேல்


பஞ்சின் (1)

பஞ்சின் உழந்தே படுத்து அயர்ந்தேன் விஞ்சி அங்கு – திருமுறை6:97 4774/2

மேல்


பஞ்சு (12)

வெப்புற்ற காற்றிடை விளக்கு என்றும் மேகம் உறு மின் என்றும் வீசு காற்றின் மேற்பட்ட பஞ்சு என்றும் மஞ்சு என்றும் வினை தந்த வெறும் மாய வேடம் என்றும் – திருமுறை1:1 17/2
வளிக்குள் பஞ்சு_அனையேன் அடைந்து ஏற்றால் வாய் திறந்து ஒரு வார்த்தையும் சொல்லீர் – திருமுறை2:11 679/2
பஞ்சு படும் பாடு படும் பாவி முகம் பாராயோ – திருமுறை2:54 1160/4
நான் படும் பாடு சிவனே உலகர் நவிலும் பஞ்சு
தான் படுமோ சொல்லத்தான் படுமோ எண்ணத்தான் படுமோ – திருமுறை3:6 2179/1,2
காற்றுக்கு மேல் விட்ட பஞ்சு ஆகி உள்ளம் கறங்க சென்றே – திருமுறை3:6 2270/1
அழற்கு இறைத்த பஞ்சு எனவே ஆக்கி நீயே ஆட்கொண்டால் தடுப்பவர் இங்கு ஆரே ஐயா – திருமுறை4:12 2703/2
வாங்குகின்றதே பொருள் என வலித்தேன் வஞ்ச நெஞ்சினால் பஞ்சு என பறந்தேன் – திருமுறை6:5 3308/3
பஞ்சு நேர் உலக பாட்டிலே மெலிந்த பாவியேன் சாவியே போன – திருமுறை6:15 3565/1
பஞ்சு போல் பறந்தேன் அய்யவோ துன்பம் பட முடியாது எனக்கு என்றாள் – திருமுறை6:58 4192/2
வெம் சேர் பஞ்சு ஆர் நஞ்சு ஆர் கண்டா – திருமுறை6:119 5251/3
பஞ்சு உண்ட சிற்றடி பாவை_பங்கா நம் பராபரனே – திருமுறை6:125 5395/2
பஞ்சு அடி பாவையர் எல்லாம் விஞ்சு அடி-பால் இருந்தே பரவுகின்றார் தோழி என்றன் உறவு மிக விழைந்தே – திருமுறை6:142 5718/4

மேல்


பஞ்சு-கொலோ (1)

பந்தோ சிறுவர்-தம் பம்பரமோ கொட்டும் பஞ்சு-கொலோ
வந்தோடு உழலும் துரும்போ என் சொல்வது எம் மா மணியே – திருமுறை3:6 2271/3,4

மேல்


பஞ்சு_அனையேன் (1)

வளிக்குள் பஞ்சு_அனையேன் அடைந்து ஏற்றால் வாய் திறந்து ஒரு வார்த்தையும் சொல்லீர் – திருமுறை2:11 679/2

மேல்


பட்ட (28)

பாய்ப்பட்ட புலி அன்ன நாய்ப்பட்ட கயவர்-தம் பாழ்பட்ட மனையில் நெடுநாள் பண்பட்ட கழுநீரும் விண்பட்ட இன் அமுது பட்ட பாடு ஆகுமன்றி – திருமுறை1:1 25/1
போய்ப்பட்ட புல்லும் மணி பூ பட்ட பாடும் நல் பூண் பட்ட பாடு தவிடும் புன்பட்ட உமியும் உயர் பொன் பட்ட பாடு அவர்கள் போகம் ஒரு போகம் ஆமோ – திருமுறை1:1 25/2
போய்ப்பட்ட புல்லும் மணி பூ பட்ட பாடும் நல் பூண் பட்ட பாடு தவிடும் புன்பட்ட உமியும் உயர் பொன் பட்ட பாடு அவர்கள் போகம் ஒரு போகம் ஆமோ – திருமுறை1:1 25/2
போய்ப்பட்ட புல்லும் மணி பூ பட்ட பாடும் நல் பூண் பட்ட பாடு தவிடும் புன்பட்ட உமியும் உயர் பொன் பட்ட பாடு அவர்கள் போகம் ஒரு போகம் ஆமோ – திருமுறை1:1 25/2
ஆய்ப்பட்ட மறைமுடி சேய்ப்பட்ட நின் அடிக்கு ஆட்பட்ட பெருவாழ்விலே அருள் பட்ட நெறியும் மெய்ப்பொருள் பட்ட நிலையும் உற அமர் போகமே போகமாம் – திருமுறை1:1 25/3
ஆய்ப்பட்ட மறைமுடி சேய்ப்பட்ட நின் அடிக்கு ஆட்பட்ட பெருவாழ்விலே அருள் பட்ட நெறியும் மெய்ப்பொருள் பட்ட நிலையும் உற அமர் போகமே போகமாம் – திருமுறை1:1 25/3
பிரமன் இனி என்னை பிறப்பிக்க வல்லனோ பெய் சிறையில் இன்னும் ஒரு கால் பின்பட்டு நிற்குமோ முன் பட்ட குட்டில் பெறும் துயர் மறந்துவிடுமோ – திருமுறை1:1 27/1
பட்ட வஞ்சனேன் என் செய உதித்தேன் பாவியேன் எந்த பரிசு கொண்டு அடைவேன் – திருமுறை1:27 341/2
பட்ட வன்மைகள் எண்ணில் எனக்கு உடல் பதைக்கும் உள்ளம் பகீல் என ஏங்குமே – திருமுறை2:26 852/4
விச்சை வேண்டினை வினை உடை மனனே மேலை_நாள் பட்ட வேதனை அறியாய் – திருமுறை2:42 1045/1
இட்ட மலம் பட்ட இடம் எல்லாம் பொன்னாம் என்றால் – திருமுறை3:3 1965/827
படி பட்ட மாயையின்-பால் பட்ட சால பரப்பில் பட்டே – திருமுறை3:6 2246/1
படி பட்ட மாயையின்-பால் பட்ட சால பரப்பில் பட்டே – திருமுறை3:6 2246/1
மிடிபட்ட வாழ்க்கையில் மேல் பட்ட துன்ப விசாரத்தினால் – திருமுறை3:6 2246/2
பிடிபட்ட நேர் இடை பெண் பட்ட பாக பெருந்தகையே – திருமுறை3:6 2246/4
வன் பட்ட கூடலில் வான் பட்ட வையை வரம்பிட்ட நின் – திருமுறை3:6 2251/1
வன் பட்ட கூடலில் வான் பட்ட வையை வரம்பிட்ட நின் – திருமுறை3:6 2251/1
பொன் பட்ட மேனியில் புண்பட்ட போதில் புவி நடையாம் – திருமுறை3:6 2251/2
உருமத்திலே பட்ட புன் புழு போல் இ உலக நடை – திருமுறை3:6 2378/1
கருமத்திலே பட்ட என் மனம்-தான் நின் கழல் அடையும் – திருமுறை3:6 2378/2
மருமத்திலே பட்ட வாளியை போன்று வருத்துவதே – திருமுறை3:6 2378/4
மிக புகுந்து அடித்து பட்ட பாடு எல்லாம் மெய்ய நீ அறிந்ததே அன்றோ – திருமுறை6:13 3445/4
பார்த்தார் இரங்க சிறியேன் நான் பாவி மனத்தால் பட்ட துயர் – திருமுறை6:17 3602/1
அடியேன் பட்ட பாட்டை நினைக்கில் கல்லும் கரையுமே – திருமுறை6:112 5040/2
படியில் பட்ட பாட்டை நினைக்கில் மலையும் கரையுமே – திருமுறை6:112 5041/2
எளியேன் பட்ட பாட்டை நினைக்கில் இரும்பும் கரையுமே – திருமுறை6:112 5042/2
மனிதர் கண்ணில் பட்ட புல்லும் மரமும் தேவரே – திருமுறை6:112 5051/2
பைப்பறவே காணுதியேல் அ தருணத்து எல்லாம் பட்ட நடு_பகல் போல வெட்டவெளி ஆமே – திருமுறை6:142 5803/4

மேல்


பட்டது (4)

தருமத்திலே பட்டது இன்றே என்று எண்ணுந்தனையும் அந்தோ – திருமுறை3:6 2378/3
பழுது தவிர்க்கும் திரு_செவிக்குள் பட்டது இலையோ பல காலும் – திருமுறை6:17 3591/3
பட முடியாது இனி துயரம் பட முடியாது அரசே பட்டது எல்லாம் போதும் இந்த பயம் தீர்த்து இப்பொழுது என் – திருமுறை6:32 3802/1
பாடுபட்டீர் பயன் அறியீர் பாழ்க்கு இறைத்து கழித்தீர் பட்டது எலாம் போதும் இது பரமர் வரு தருணம் – திருமுறை6:133 5567/3

மேல்


பட்டதோ (1)

என் பட்டதோ இன்று கேட்ட என் நெஞ்சம் இடிபட்டதே – திருமுறை3:6 2251/4

மேல்


பட்டம் (3)

பசிய தொடையுற்றேன் என்றேன் பட்டம் அவிழ்த்து காட்டுதியேல் – திருமுறை2:98 1853/3
தெரித்தானை நடம் பொதுவில் செய்கின்றானை சிறியேனுக்கு அருள் ஒளியால் சிறந்த பட்டம்
தரித்தானை தானே நான் ஆகி என்றும் தழைத்தானை எனை தடுத்த தடைகள் எல்லாம் – திருமுறை6:45 3945/2,3
பரிந்து எனை நீ யார் என்று பார்த்தாய் சிற்சபை வாழ் பதி-தனக்கே அருள் பட்டம் பலித்த பிள்ளை நானே – திருமுறை6:102 4837/4

மேல்


பட்டம்கட்டிக்கொண்டவர்க்கு (1)

பண்பு உரைத்து தூதன் என்றே பட்டம்கட்டிக்கொண்டவர்க்கு
வீட்டுக்கு ஆசைப்படுவாரை வீட்டை விட்டு துரத்தியே – திருமுறை4:33 2984/2,3

மேல்


பட்டமும் (1)

பட்டமும் தரித்தேன் எனக்கு இது போதும் பண்ணிய தவம் பலித்ததுவே – திருமுறை6:93 4736/4

மேல்


பட்டமே (1)

பட்டமே காட்டி பணம் பறித்து உழன்றேன் பகல் எலாம் தவசி போல் இருந்தேன் – திருமுறை6:15 3573/2

மேல்


பட்டவர்க்கு (1)

பிட்டுக்கு ஆசைப்பட்டு மாறன் பிரம்படி பட்டவர்க்கு
பிள்ளைக்கறிக்கு ஆசை கொண்ட கள்ள தவ வேடருக்கு – திருமுறை4:33 2981/3,4

மேல்


பட்டனன் (1)

படாத_பாடு எல்லாம் பட்டனன் அந்த பாடு எலாம் நீ அறியாயோ – திருமுறை6:36 3846/4

மேல்


பட்டால் (1)

பட்டால் மகிழ்வு பதிந்தாய் பதைக்க அம்பு – திருமுறை3:3 1965/747

மேல்


பட்டாலும் (1)

பட்டாலும் அங்கு ஓர் பலன் உண்டே கிட்டா மெய் – திருமுறை3:3 1965/748

மேல்


பட்டி (4)

பட்டி_மாடு என திரிதரும் மடவார் பாழ் குழிக்குள் வீழ்ந்து ஆழ்ந்து இளைக்கின்றேன் – திருமுறை1:40 436/1
தலை பட்டி_மாட்டு தலை புன் வராக தலை – திருமுறை3:6 2310/2
கொட்டிலை அடையா பட்டி_மாடு_அனையேன் கொட்டைகள் பரப்பி மேல் வனைந்த – திருமுறை6:8 3347/1
பட்டி பகட்டின் ஊர்திரிந்து பணமே நிலமே பாவையரே – திருமுறை6:98 4782/1

மேல்


பட்டி_மாட்டு (1)

தலை பட்டி_மாட்டு தலை புன் வராக தலை – திருமுறை3:6 2310/2

மேல்


பட்டி_மாடு (1)

பட்டி_மாடு என திரிதரும் மடவார் பாழ் குழிக்குள் வீழ்ந்து ஆழ்ந்து இளைக்கின்றேன் – திருமுறை1:40 436/1

மேல்


பட்டி_மாடு_அனையேன் (1)

கொட்டிலை அடையா பட்டி_மாடு_அனையேன் கொட்டைகள் பரப்பி மேல் வனைந்த – திருமுறை6:8 3347/1

மேல்


பட்டிட (1)

மண்பட்டு வெம் தீ மரம் பட்டிட கண்டும் – திருமுறை3:3 1965/997

மேல்


பட்டிடா (1)

தடைக்குள் பட்டிடா தணிகையான் பதத்து – திருமுறை1:10 155/3

மேல்


பட்டிடும் (1)

படைக்குள் பட்டிடும் பான்மை எய்திடேன் – திருமுறை1:10 155/2

மேல்


பட்டிமண்டபத்தில் (1)

பட்டிமண்டபத்தில் பதித்த மெய் தந்தையே – திருமுறை6:81 4615/1132

மேல்


பட்டினி (2)

பட்டினி உற்றோர் பசித்தனர் களையால் பரதவிக்கின்றனர் என்றே – திருமுறை6:13 3431/2
பட்டினி கிடப்பாரை பார்க்கவும் நேரீர் பழங்கஞ்சி ஆயினும் வழங்கவும் நினையீர் – திருமுறை6:132 5561/3

மேல்


பட்டினிகிடந்து (1)

பண் கொண்ட உடல் வெளுத்து உள்ளே நரம்பு எலாம் பசை அற்று மேல் எழும்ப பட்டினிகிடந்து சாகின்றார்கள் ஈது என்ன பாவம் இவர் உண்மை அறியார் – திருமுறை3:8 2423/2

மேல்


பட்டீச்சரத்து (1)

பட்டீச்சரத்து எம் பராபரமே துட்ட மயல் – திருமுறை3:2 1962/174

மேல்


பட்டு (14)

பற்றுறுதியா கொண்டு வனிதையர் கண்_வலையினில் பட்டு மதிகெட்டு உழன்றே பாவமே பயில்கின்றதல்லாது நின் அடி பற்றணுவும் முற்று அறிகிலேன் – திருமுறை1:1 15/3
வாள் கண் ஏழையர் மயலில் பட்டு அகம் மயங்கி மால் அயன் வழுத்தும் நின் திரு_தாள்-கண் – திருமுறை1:8 132/1
தனியே துயரில் வருந்தி மனம் சாம்பி வாழ்க்கை தளை பட்டு இங்கு – திருமுறை1:11 186/1
பாவம் ஓர் உரு ஆகிய பாவையர் பன்னு கண்_வலை பட்டு மயங்கியே – திருமுறை1:18 255/1
சுடர் கொளும் மணி பூண் முலை மடவியர்-தம் தொடக்கினில் பட்டு உழன்று ஓயா – திருமுறை2:14 706/1
மனை_உடையார் மக்கள் எனும் வாழ்க்கையிடை பட்டு அவமே – திருமுறை2:16 753/2
பாராதவர் என நிற்பார் உடுத்தது பட்டு எனிலோ – திருமுறை2:26 848/2
நீ மட்டுமே பட்டு உடுக்கின்றனை உன்றன் நேயம் என்னோ – திருமுறை2:75 1405/3
பட்டு துகிலே திசைகள் எலாம் படர்ந்தது என்ன பரிந்தனையோ – திருமுறை2:92 1688/2
பட்டு உண் மருங்கே நீ குழந்தை பருவம்-அதனின் முடித்தது என்றார் – திருமுறை2:96 1730/3
பட்டு உண் மருங்குல் பாவாய் நீ பரித்தது அன்றே பார் என்றே – திருமுறை2:98 1816/3
பண்_உடையாய் திசை பட்டு_உடையாய் இட பாலில் அருள் – திருமுறை3:6 2176/3
பார் தரு பாவ கடலிடை வீழ்த்திட பட்டு உழன்றே – திருமுறை3:6 2305/3
நஞ்சத்திலே அவர் வஞ்சத்திலே பட்டு நாணுறும் புன் – திருமுறை3:6 2381/2

மேல்


பட்டு_உடையாய் (1)

பண்_உடையாய் திசை பட்டு_உடையாய் இட பாலில் அருள் – திருமுறை3:6 2176/3

மேல்


பட்டே (1)

படி பட்ட மாயையின்-பால் பட்ட சால பரப்பில் பட்டே
மிடிபட்ட வாழ்க்கையில் மேல் பட்ட துன்ப விசாரத்தினால் – திருமுறை3:6 2246/1,2

மேல்


பட்டேன் (2)

மதி இல் நெஞ்சினேன் ஒதியினை அனையேன் மாதர் கண் எனும் வலையிடை பட்டேன்
பதி இல் ஏழையேன் படிற்று வஞ்சகனேன் பாவியேன் எந்த பரிசு கொண்டு அடைவேன் – திருமுறை1:27 340/1,2
காயும் நெஞ்சினேன் பேயினை அனையேன் கடி கொள் கோதையர் கண்_வலை பட்டேன்
பாயும் வெம் புலி நிகர்த்த வெம் சினத்தேன் பாவியேன் எந்த பரிசு கொண்டு அடைவேன் – திருமுறை1:27 342/1,2

மேல்


பட்டோடே (1)

பட்டோடே பணியோடே திரிகின்றீர் தெருவில் பசியோடே வந்தாரை பார்க்கவும் நேரீர் – திருமுறை6:132 5556/2

மேல்


பட (18)

பைச்சு ஊர் அரவ பட நடத்தான் அயன் பற்பல நாள் – திருமுறை2:24 829/1
நீட்டமுற்றதோர் வஞ்சக மடவார் நெடும் கண் வேல் பட நிலையது கலங்கி – திருமுறை2:37 989/1
கச்சை இடுவார் பட வரவை கண் மூன்று உடையார் வாமத்தில் – திருமுறை2:81 1555/1
விட வாய் உமிழும் பட நாகம் வேண்டில் காண்டி என்றே என் – திருமுறை2:98 1885/3
இறு வைகை அம் கரையின் மண் பட பல் கால் எழுந்து விளையாடும் பதம் – திருமுறை3:1 1960/108
விதியா இனி பட மாட்டேன் அருள்செய் விடையவனே – திருமுறை3:6 2207/4
விண் செய்த நின் அருள் சேவடி மேல் பட வேண்டி அவன் – திருமுறை3:6 2297/3
பெரு நெடு மேனி-தனில் பட பாம்பின் பேர்_உரு அகன்றமை மறவேன் – திருமுறை3:23 2530/2
பட முடியாது என்னை செய்கேன் என்றன் முகம் பார்த்து இரங்காய் – திருமுறை4:15 2748/2
மறை முடிக்கு மணி ஆகி வயங்கிய சேவடிகள் மண் மீது பட நடந்து வந்து அருளி அடியேன் – திருமுறை5:2 3068/1
பாத_மலர் நினது திரு_பணி முடி மேல் பட புரிந்த – திருமுறை5:11 3250/3
பட முடியாது இனி துயரம் பட முடியாது அரசே பட்டது எல்லாம் போதும் இந்த பயம் தீர்த்து இப்பொழுது என் – திருமுறை6:32 3802/1
பட முடியாது இனி துயரம் பட முடியாது அரசே பட்டது எல்லாம் போதும் இந்த பயம் தீர்த்து இப்பொழுது என் – திருமுறை6:32 3802/1
பஞ்சு போல் பறந்தேன் அய்யவோ துன்பம் பட முடியாது எனக்கு என்றாள் – திருமுறை6:58 4192/2
பட_மாட்டேன் துயர் சிறிதும் பட_மாட்டேன் இனி நான் பயப்படவும்_மாட்டேன் நும் பத துணையே பிடித்தேன் – திருமுறை6:95 4747/1
பட_மாட்டேன் துயர் சிறிதும் பட_மாட்டேன் இனி நான் பயப்படவும்_மாட்டேன் நும் பத துணையே பிடித்தேன் – திருமுறை6:95 4747/1
இனி துயர் பட_மாட்டேன் விட்டேனே – திருமுறை6:113 5102/1
இனி பாடு பட_மாட்டேன் விட்டேனே – திருமுறை6:113 5103/1

மேல்


பட_மாட்டேன் (4)

பட_மாட்டேன் துயர் சிறிதும் பட_மாட்டேன் இனி நான் பயப்படவும்_மாட்டேன் நும் பத துணையே பிடித்தேன் – திருமுறை6:95 4747/1
பட_மாட்டேன் துயர் சிறிதும் பட_மாட்டேன் இனி நான் பயப்படவும்_மாட்டேன் நும் பத துணையே பிடித்தேன் – திருமுறை6:95 4747/1
இனி துயர் பட_மாட்டேன் விட்டேனே – திருமுறை6:113 5102/1
இனி பாடு பட_மாட்டேன் விட்டேனே – திருமுறை6:113 5103/1

மேல்


படக (1)

இ படக மாயை இருள் தமமே என்னும் ஒரு – திருமுறை3:3 1965/1059

மேல்


படகில் (1)

யானும் சிலரும் படகில் ஏறியே மயங்கவே – திருமுறை6:112 4966/2

மேல்


படத்தார் (1)

துத்தி படத்தார் சடை தலையார் தொலையா பலி தேர் தொன்மையினார் – திருமுறை2:83 1582/1

மேல்


படம் (2)

படம் கொள் பாம்பே பாம்பு என்றால் படையும் நடுங்கும் பார்த்திலையோ – திருமுறை2:92 1689/3
படம் புரி பாம்பில் கொடியனேன் கொடிய பாவியில் பாவியேன் தீமைக்கு – திருமுறை6:15 3563/1

மேல்


படம்பக்க (1)

பழுது பேசினது ஒன்று இலை ஒற்றி பதியில் வாழ் படம்பக்க நாயகரே – திருமுறை2:41 1028/3

மேல்


படம்பக்கநாதர்-தம் (1)

பாலை சேர் படம்பக்கநாதர்-தம்
காலை நாடி நற்கதியின் நிற்பையே – திருமுறை2:17 761/3,4

மேல்


படம்பக்கநாதரே (10)

பாகம் கொண்ட படம்பக்கநாதரே
மாகம் கொண்ட வளம் பொழில் ஒற்றியின் – திருமுறை2:15 713/2,3
பவள மேனி படம்பக்கநாதரே
கவள வீற்று கரி உரி போர்த்த நீர் – திருமுறை2:15 714/2,3
பாலம் மேவும் படம்பக்கநாதரே
ஞாலம் மேவும் நவையை அகற்ற முன் – திருமுறை2:15 715/2,3
படை கொள் சூல படம்பக்கநாதரே
கடை கொள் நஞ்சு உண்டு கண்டம் கறுத்த நீர் – திருமுறை2:15 716/2,3
பறைய நின்ற படம்பக்கநாதரே
உறைய மாணிக்கு உயிர் அளித்திட்ட நீர் – திருமுறை2:15 717/2,3
பணம் கொள் செல்வ படம்பக்கநாதரே
கணம் கொள் காமனை காய்ந்து உயிர் ஈந்த நீர் – திருமுறை2:15 718/2,3
பாடல் கேட்கும் படம்பக்கநாதரே
வாடல் என்று ஒரு மாணிக்கு அளித்த நீர் – திருமுறை2:15 719/2,3
பலவும் ஆகும் படம்பக்கநாதரே
நிலவு தண் மதி நீள் முடி வைத்த நீர் – திருமுறை2:15 720/2,3
படிவம் ஆகும் படம்பக்கநாதரே
நெடிய மாலுக்கு நேமி அளித்த நீர் – திருமுறை2:15 721/2,3
பதி கொள் செல்வ படம்பக்கநாதரே
விதி கொள் துன்பத்தை வீட்டி அளித்த நீர் – திருமுறை2:15 722/2,3

மேல்


படம்பக்கநாதன் (1)

பாடும் எம் படம்பக்கநாதன் தாள் – திருமுறை2:17 755/3

மேல்


படம்பக்கநாதனை (1)

ஒக்க நெஞ்சமே ஒற்றியூர் படம்பக்கநாதனை
பணிந்து வாழ்த்தினால் – திருமுறை2:17 754/1,2

மேல்


படம்பக்கன் (1)

பம்பு சீர் படம்பக்கன் ஒன்னலார்-தம் – திருமுறை2:17 756/3

மேல்


படமெடுத்து (1)

படமெடுத்து ஆடும் ஒரு பாம்பாக என் மனம் பாம்பாட்டியாக மாயை பார்த்து களித்து உதவு பரிசு உடையர் விடயம் படர்ந்த பிரபஞ்சமாக – திருமுறை4:1 2575/1

மேல்


படர் (7)

படர் கொளும் வானோர் அமுது உண நஞ்சை பரிந்து உண்ட கருணை அம்பரமே – திருமுறை2:14 706/3
பாழையே பலன் தருவது என்று எண்ணி பாவியேன் பெரும் படர் உழக்கின்றேன் – திருமுறை2:69 1331/2
காமம் படர் நெஞ்சு_உடையோர் கனவினும் காணப்படா – திருமுறை2:75 1394/1
சேமம் படர் செல்வ பொன்னே மதுர செழும் கனியே – திருமுறை2:75 1394/2
தாமம் படர் ஒற்றியூர் வாழ் பவள தனி மலையின் – திருமுறை2:75 1394/3
வாமம் படர் பைங்கொடியே வடிவுடை_மாணிக்கமே – திருமுறை2:75 1394/4
படி நாளில் நடந்து இரவில் அடைந்து அருளி தெருவில் படர் கதவம் திறப்பித்து பரிந்து எனை அங்கு அழைத்து – திருமுறை5:2 3158/2

மேல்


படர்கின்றாய் (2)

பார்த்து ஆடி_ஓடி படர்கின்றாய் வெம் நரகை – திருமுறை3:3 1965/735
பண்டு அறியார் போல படர்கின்றாய் பண்டு அறிந்து – திருமுறை3:3 1965/1096

மேல்


படர்தரு (1)

படர்தரு விந்து பிரணவ பிரமம் பரை பரம்பரன் எனும் இவர்கள் – திருமுறை6:43 3926/2

மேல்


படர்ந்த (6)

பச்சை நிறமும் படர்ந்த மருந்து – திருமுறை3:9 2443/2
பனி உந்து இமயமலை பச்சை படர்ந்த பவள பருப்பதத்தை – திருமுறை3:13 2479/3
பாதி ஆகி ஒன்று ஆகி படர்ந்த வடிவை பரம்பரத்தை – திருமுறை3:13 2483/3
படமெடுத்து ஆடும் ஒரு பாம்பாக என் மனம் பாம்பாட்டியாக மாயை பார்த்து களித்து உதவு பரிசு உடையர் விடயம் படர்ந்த பிரபஞ்சமாக – திருமுறை4:1 2575/1
பகுதி வான் வெளியில் படர்ந்த மா பூத – திருமுறை6:81 4615/553
பச்சை எலாம் செம்மை எலாம் பொன்மை எலாம் படர்ந்த படிக மணி_விளக்கே அம்பலம் விளங்கும் பதியே – திருமுறை6:125 5364/4

மேல்


படர்ந்தது (1)

பட்டு துகிலே திசைகள் எலாம் படர்ந்தது என்ன பரிந்தனையோ – திருமுறை2:92 1688/2

மேல்


படர்ந்தனையே (1)

பாசத்தின் உள்ளே படர்ந்தனையே நேசத்தின் – திருமுறை3:3 1965/1064

மேல்


படர்ந்து (5)

அலை இலா சிவஞான வாரியே ஆனந்த அமுதமே குமுத மலர் வாய் அணிகொள் பொன் கொடி பசும் கொடி இருபுறம் படர்ந்து அழகுபெற வரு பொன்_மலையே – திருமுறை1:1 7/3
தறை படர்ந்து ஓங்கும் ஒற்றியில் உன்னால் தண்டிக்கப்பட்டனன் அன்றே – திருமுறை2:43 1056/4
பாழ் முகத்தோர்-தம் பால் படர்ந்து உறையேல் பாழ் முகத்தில் – திருமுறை3:3 1965/1260
குறைவது_இலா குளிர் மதியே சிவகாமவல்லி கொழுந்து படர்ந்து ஓங்குகின்ற குண நிமல_குன்றே – திருமுறை5:1 3051/4
பாதி_இரவிடை நடந்து நான் இருக்கும் இடத்தே படர்ந்து தெரு கதவம் காப்பு அவிழ்த்திடவும் புரிந்து – திருமுறை5:2 3145/3

மேல்


படராது (1)

பவமான எழு வகை பரப்பான வேலையில் பசுவான பாவி இன்னும் பற்றான குற்றம்-அதை உற்று அலை துரும்பு என படராது மறை அனைத்தும் – திருமுறை4:4 2607/1

மேல்


படன் (1)

படன் நாக அணியர் நமை திரும்பிப்பாராது ஓடுகின்றார் நாம் – திருமுறை2:95 1718/3

மேல்


படன (2)

படன விவேக பரம்பர வேதா – திருமுறை6:113 5071/1
படன தந்திர நிகமாகம சரணா – திருமுறை6:113 5136/2

மேல்


படனம் (2)

பல நன்கு அருள் சிவ சங்கர படனம் அது படனம் – திருமுறை6:115 5179/2
பல நன்கு அருள் சிவ சங்கர படனம் அது படனம் – திருமுறை6:115 5179/2

மேல்


படனவேதாந்தாந்தம் (1)

படனவேதாந்தாந்தம் ஆகமாந்தாந்தம் நிருபாதிகம் பரம சாந்தம் – திருமுறை3:1 1960/7

மேல்


படனனே (1)

பிரிய அரிய பிரியம் உடைய பெரியர் இதய படனனே – திருமுறை6:115 5197/2

மேல்


படா (4)

தரை படா கந்தை சாத்தியது என்-கொலோ – திருமுறை2:8 643/4
புடம் படா தரமும் விடம் படா திறமும் – திருமுறை6:81 4615/1347
புடம் படா தரமும் விடம் படா திறமும் – திருமுறை6:81 4615/1347
வடம் படா நலமும் வாய்த்த செம்பொன்னே – திருமுறை6:81 4615/1348

மேல்


படாத (3)

திரை படாத செழும் கடலே சற்றும் – திருமுறை2:8 643/1
படாத_பாடு எல்லாம் பட்டனன் அந்த பாடு எலாம் நீ அறியாயோ – திருமுறை6:36 3846/4
சுட்ட படாத மருந்து என்றன் – திருமுறை6:78 4545/1

மேல்


படாத_பாடு (1)

படாத_பாடு எல்லாம் பட்டனன் அந்த பாடு எலாம் நீ அறியாயோ – திருமுறை6:36 3846/4

மேல்


படாது (1)

கண் படாது இரவும்_பகலும் நின்றனையே கருத்தில்வைத்து ஏத்துதற்கு இசைந்தேன் – திருமுறை6:15 3556/2

மேல்


படி (42)

என்னும் ஆசையை கடி என்ன என் சொல் இப்படி என்ன அறியாது நின்படி என்ன என் மொழிப்படி இன்ன வித்தை நீ படி என்னும் என் செய்குவேன் – திருமுறை1:1 3/3
பாட கற்றாய்_இலை பொய் வேடம் கட்டி படி மிசை கூத்து – திருமுறை2:26 846/2
சிறை படி_வயிற்றில் பொறைப்பட ஒதி போல் சென்று நின் முன்னர் உற்றதனால் – திருமுறை2:43 1056/2
மின் என்று உரைக்கும் படி மூன்று விளக்கும் மழுங்கும் எனில் அடியேன் – திருமுறை2:70 1349/3
படி மீது அடியேற்கு உறு பிணி போம்படி நீ கடைக்கண் பார்த்து அருளே – திருமுறை2:76 1490/4
படி ஆல் அடியில் இருந்த மறை பண்பை உரைப்பீர் என்றேன் நின் – திருமுறை2:98 1865/2
படி பட்ட மாயையின்-பால் பட்ட சால பரப்பில் பட்டே – திருமுறை3:6 2246/1
படி அளவு சாம்பலை பூசியே சைவம் பழுத்த பழமோ பூசுணை பழமோ என கருங்கல் போலும் அசையாது பாழாகுகின்றார்கள் ஓர் – திருமுறை3:8 2422/1
படி மிசை பிறர்-பால் செலுத்திடேல் எங்கள் பரம நின் அடைக்கலம் நானே – திருமுறை4:2 2589/4
ஆசும் படி இல் அகங்காரமும் உடையான் என்று எண்ணி – திருமுறை4:6 2629/1
படி மேல் அடியேன் உனை அன்றி ஓர் பற்று_இலேன் என் – திருமுறை4:13 2706/1
பாம்புக்கும் பால் உணவு ஈகின்றனர் இ படி மிசை யான் – திருமுறை4:15 2747/2
படி அனேகமும் கடந்த சிற்சபையில் பரம ராசிய பரம்பர பொருளே – திருமுறை4:18 2795/4
படி நாளில் நடந்து இரவில் அடைந்து அருளி தெருவில் படர் கதவம் திறப்பித்து பரிந்து எனை அங்கு அழைத்து – திருமுறை5:2 3158/2
படி முடிவு அழித்து கடிகொளும் கடையர் பணத்திலும் கொடியனேன் வஞ்ச – திருமுறை6:3 3287/3
படி மேல் ஆசை பல வைத்து பணியும் அவர்க்கும் பரிந்து சுக – திருமுறை6:7 3334/1
படி மிசை அடி நடு முடி அறிந்தனையே பதி அடி முடி இலா பரிசையும் அறிவாய் – திருமுறை6:23 3697/2
படி பிடித்த பலர் பலவும் பகர்ந்திட இங்கு எனை-தான் படு வழக்கிட்டு உலகியலாம் வெளியில் இழுத்து அலைத்தே – திருமுறை6:24 3719/3
படி முதல் அண்ட பரப்பு எலாம் கடந்த பதியிலே விளங்கும் மெய் பதியை – திருமுறை6:46 3975/2
படி செய் பிரமன் முதலோர் பற்பல நாள் வருந்தி பல் மணிகள் ஒளி விளங்க பதித்த சிங்காதனத்தே – திருமுறை6:47 3985/1
படி வானும் படைத்தல் முதல் ஐந்தொழிலும் ஞானம் படைத்தல் முதல் ஐந்தொழிலும் நான் புரிதல் வேண்டும் – திருமுறை6:56 4084/3
படி_தலத்தார் வான்_தலத்தார் பரவியிட பொதுவில் பரிந்த நடத்து அரசே என் பாட்டும் அணிந்து அருளே – திருமுறை6:57 4185/4
படி வளர் விதையே விதை வளர் படியே படி விதை வளர் பல நிகழ்வே – திருமுறை6:62 4245/3
படி வளர் விதையே விதை வளர் படியே படி விதை வளர் பல நிகழ்வே – திருமுறை6:62 4245/3
படி அடி வான் முடி பற்றினும் தோற்றா – திருமுறை6:81 4615/129
எட்டிரண்டு என்பன இயலும் முன் படி என – திருமுறை6:81 4615/257
இப்படி கண்டனை இனி உறு படி எலாம் – திருமுறை6:81 4615/259
படி முடி கடந்தனை பார் இது பார் என – திருமுறை6:81 4615/261
படி நிலை பலவாய் பத நிலை பலவாய் – திருமுறை6:81 4615/1221
பொன் படி கீழ்ப்புறம் மீளவும் மேயினர் – திருமுறை6:108 4911/2
படி_உளோரும் வான்_உளோரும் இதனை நோக்கியே – திருமுறை6:112 5035/3
பாடி அவன் திரு_பாட்டை படி கண்டாய் இன்பு உலக படி கண்டாயே – திருமுறை6:125 5378/4
பாடி அவன் திரு_பாட்டை படி கண்டாய் இன்பு உலக படி கண்டாயே – திருமுறை6:125 5378/4
படி விளங்க சிறியேன் நின் பத_மலர் கண்டு உவந்தேன் பரிவு ஒழிந்தேன் அருள் செல்வம் பரிசு என பெற்றேனே – திருமுறை6:125 5437/4
விரைந்துவிரைந்து படி கடந்தேன் மேல் பால் அமுதம் வியந்து உண்டேன் – திருமுறை6:128 5482/1
இதம் மலரும் அ படி மேல் இருந்தவரோ அவர் பேர் இசைத்தவரும் கேட்டவரும் இலங்கு முத்தர் என்றால் – திருமுறை6:137 5636/3
என் வடிவில் பொங்குகின்றது அம்மா என் உள்ளம் இருந்த படி என் புகல்வேன் என்னளவு அன்று அது-தான் – திருமுறை6:142 5745/3
படி இடத்தே வான் இடத்தே பாதலத்தே அண்ட பகிரண்ட கோடியிலே பதி விளக்கம் எல்லாம் – திருமுறை6:142 5760/2
பொடி ஏறு வடிவு_உடையார் என் கணவர் சபையின் பொன் படி கீழ் நிற்பது பெற்று அ பரிசு நினைந்தே – திருமுறை6:142 5766/2
படி ஏறி தலைவர் திரு_அடி ஊறும் அமுதம் பருகுகின்றேன் இறுமாக்கும் பரிசு உரைப்பது என்னே – திருமுறை6:142 5766/4
திருத்தமுறு திரு_சபையின் படி புறத்தே நின்று தியங்குகின்றார் நடம் காணும் சிந்தையராய் அந்தோ – திருமுறை6:142 5776/3
ஏர் உலவா திரு_படி கீழ் நின்று விழித்திருக்க எனை மேலே ஏற்றினர் நான் போற்றி அங்கு நின்றேன் – திருமுறை6:142 5777/2

மேல்


படி_தலத்தார் (1)

படி_தலத்தார் வான்_தலத்தார் பரவியிட பொதுவில் பரிந்த நடத்து அரசே என் பாட்டும் அணிந்து அருளே – திருமுறை6:57 4185/4

மேல்


படி_வயிற்றில் (1)

சிறை படி_வயிற்றில் பொறைப்பட ஒதி போல் சென்று நின் முன்னர் உற்றதனால் – திருமுறை2:43 1056/2

மேல்


படி_உளோரும் (1)

படி_உளோரும் வான்_உளோரும் இதனை நோக்கியே – திருமுறை6:112 5035/3

மேல்


படிக்க (1)

பார்த்தாலும் நினைத்தாலும் படித்தாலும் படிக்க பக்கம் நின்று கேட்டாலும் பரிந்து உள் உணர்ந்தாலும் – திருமுறை6:57 4115/1

மேல்


படிக்காசு (3)

கள்ளம் அற்ற வாக்கரசும் புத்திரரும் களிக்கவே படிக்காசு அளித்து அருளும் – திருமுறை2:11 675/1
பண் ஆர் இன் சொல் பதிகம் கொண்டு படிக்காசு அளித்த பரமன் ஓர் – திருமுறை2:19 775/3
வீழி-அதனில் படிக்காசு வேண்டி அளித்தீராம் என்றேன் – திருமுறை2:98 1907/2

மேல்


படிக்கின்றேன் (4)

பாடல் செய்கின்றேன் படிக்கின்றேன் எனக்கு பரிந்து அருள் புரிவது உன் கடனே – திருமுறை6:20 3637/4
பம்புற பாடி படிக்கின்றேன் மேலும் படிப்பேன் எனக்கு படிப்பித்தவாறே – திருமுறை6:125 5315/4
பள்ளிக்குள் பாடி படிக்கின்றேன் மேலும் படிப்பேன் எனக்கு படிப்பித்தவாறே – திருமுறை6:125 5316/4
பாட்டை படித்தேன் படிக்கின்றேன் மேலும் படிப்பேன் எனக்கு படிப்பித்தவாறே – திருமுறை6:125 5317/4

மேல்


படிக்கு (3)

வீழி-அதனில் படிக்கு ஆசு வேண்டாது அளித்தாய் அளவு ஒன்றை – திருமுறை2:98 1907/3
நண் இ படிக்கு அரையர் நாள்-தோறும் வாழ்த்துகின்ற – திருமுறை3:2 1962/61
படிக்கு அளவு_இல் மறை முடி மேல் ஆகமத்தின் முடி மேல் பதிந்த பதம் என் முடி மேல் பதித்த தனி பதியே – திருமுறை6:57 4113/2

மேல்


படிக்கும் (7)

பொய்_கதையே யான் படிக்கும் புத்தகங்கள் மெய்ப்படு நின் – திருமுறை3:2 1962/724
தேன் படிக்கும் அமுதாம் உன் திரு_பாட்டை தினம்-தோறும் – திருமுறை5:11 3253/1
நான் படிக்கும் போது என்னை நான் அறியேன் நா ஒன்றோ – திருமுறை5:11 3253/2
ஊன் படிக்கும் உளம் படிக்கும் உயிர் படிக்கும் உயிர்க்குயிரும் – திருமுறை5:11 3253/3
ஊன் படிக்கும் உளம் படிக்கும் உயிர் படிக்கும் உயிர்க்குயிரும் – திருமுறை5:11 3253/3
ஊன் படிக்கும் உளம் படிக்கும் உயிர் படிக்கும் உயிர்க்குயிரும் – திருமுறை5:11 3253/3
தான் படிக்கும் அனுபவம் காண் தனி கருணை பெருந்தகையே – திருமுறை5:11 3253/4

மேல்


படிக்குள் (1)

படிக்குள் நோவாத பண்பு_உடையோர் வாழ்த்தும் – திருமுறை3:2 1962/345

மேல்


படிக்குளே (1)

படிக்குளே மனத்தால் பரிவுறுகின்றேன் பாவியேன்-தனக்கு அருள் புரியாய் – திருமுறை2:28 875/3

மேல்


படிக (9)

பால் காட்டும் ஒளி வண்ண படிக மணி_மலையே பத்திக்கு நிலை-தனிலே தித்திக்கும் பழமே – திருமுறை5:1 3040/1
செவ் வண்ண திரு_மேனி கொண்டு ஒரு பால் பசந்து திகழ் படிக வண்ணமொடு தித்திக்கும் கனியே – திருமுறை5:1 3059/1
மழை என நின்று இலகு திரு_மணி மிடற்றில் படிக வடம் திகழ நடந்து குரு வடிவு-அது கொண்டு அடைந்து – திருமுறை5:3 3165/2
துப்பு ஆர் வண்ண சுடரே மெய் சோதி படிக வண்ணத்தாய் – திருமுறை6:16 3589/2
வருண படிக மணி_மலையே மன்றில் நடம் செய் வாழ்வே நல் – திருமுறை6:19 3624/3
செக்கரை வென்ற பொன் என்கோ படிக திரள்-அது என்கோ – திருமுறை6:125 5304/2
பச்சை எலாம் செம்மை எலாம் பொன்மை எலாம் படர்ந்த படிக மணி_விளக்கே அம்பலம் விளங்கும் பதியே – திருமுறை6:125 5364/4
ஏய்ப்பு அந்தி வண்ணர் என்றும் படிக வண்ணர் என்றும் இணையில் ஒளி உருவர் என்றும் இயல் அருவர் என்றும் – திருமுறை6:137 5634/1
பம்பு மணி ஒளியோ நல் பசும்பொன்னின் சுடரோ படிக வண்ண பெரும் காட்சி-தானோ என்று உணர்ந்தே – திருமுறை6:142 5749/2

மேல்


படிகமதாச்சுதடி (2)

படிகமதாச்சுதடி அம்மா – திருமுறை6:109 4926/2
படிகமதாச்சுதடி – திருமுறை6:109 4926/3

மேல்


படிகள் (2)

படிகள் எலாம் ஏற்றுவித்தீர் பரம நடம் புரியும் பதியை அடைவித்தீர் அ பதி நடுவே விளங்கும் – திருமுறை6:30 3780/1
இறங்காது இறங்கும் படிகள் முழுதும் எடுத்தாய் போற்றியே – திருமுறை6:112 4981/2

மேல்


படிகொள் (1)

படிகொள் நடையில் பரதவிக்கும் பாவியேனை பரிந்து அருளி – திருமுறை2:33 919/2

மேல்


படித்த (4)

தலை_விலை பிடித்து கடை_விலை படித்த தயவு இலா சழக்கனேன் சழக்கர் – திருமுறை6:8 3346/2
சந்தியுற்று ஒரு கால் படித்த சாத்திரத்தை தமியனேன் மீளவும் கண்டே – திருமுறை6:13 3451/3
பரவும் அமுத உணவு ஆயிற்று அந்தோ பலர்-பால் பகல் இரவும் படித்த சமய சாத்திரமும் பலரால் செய்த தோத்திரமும் – திருமுறை6:83 4632/2
படித்த என் படிப்பும் கேள்வியும் இவற்றின் பயன்-அதாம் உணர்ச்சியும் அடியேன் – திருமுறை6:125 5427/1

மேல்


படித்தவர்-தங்களை (1)

படித்தனன் உலக படிப்பு எலாம் மெய் நூல் படித்தவர்-தங்களை பார்த்து – திருமுறை6:15 3564/1

மேல்


படித்தனன் (1)

படித்தனன் உலக படிப்பு எலாம் மெய் நூல் படித்தவர்-தங்களை பார்த்து – திருமுறை6:15 3564/1

மேல்


படித்தாம் (1)

என்றும் ஓர் படித்தாம் என் தனி இன்பே – திருமுறை6:81 4615/1240

மேல்


படித்தாலும் (1)

பார்த்தாலும் நினைத்தாலும் படித்தாலும் படிக்க பக்கம் நின்று கேட்டாலும் பரிந்து உள் உணர்ந்தாலும் – திருமுறை6:57 4115/1

மேல்


படித்திட (1)

அண் முதல் தடித்து படித்திட ஓங்கும் அருள்_பெரும்_சோதி என் அரசே – திருமுறை6:82 4619/4

மேல்


படித்திடலாம் (1)

பயின்று அறிய விரைந்து வம்-மின் படியாத படிப்பை படித்திடலாம் உணர்ந்திடலாம் பற்றிடலாம் சுகமே – திருமுறை6:134 5592/4

மேல்


படித்து (2)

பணிந்து அறியேன் அன்புடனே பாடுதலும் அறியேன் படித்து அறியேன் கேட்டு அறியேன் பத்தியில் பூ மாலை – திருமுறை6:96 4765/1
பண் கொண்ட பாடலில் பாடி படித்து பரவுகின்றார் – திருமுறை6:125 5414/2

மேல்


படித்தேன் (2)

படித்தேன் பொய் உலகியல் நூல் எந்தாய் நீயே படிப்பித்தாய் அன்றியும் அ படிப்பில் இச்சை – திருமுறை3:5 2143/1
பாட்டை படித்தேன் படிக்கின்றேன் மேலும் படிப்பேன் எனக்கு படிப்பித்தவாறே – திருமுறை6:125 5317/4

மேல்


படிந்த (3)

அளத்திலே படிந்த துரும்பினும் கடையேன் அசடனேன் அறிவு_இலேன் உலகில் – திருமுறை6:8 3349/1
பத_மலரோ பத_மலரில் பாதுகையோ அவையில் படிந்த திரு_பொடியோ அ பொடி படிந்த படியோ – திருமுறை6:137 5636/2
பத_மலரோ பத_மலரில் பாதுகையோ அவையில் படிந்த திரு_பொடியோ அ பொடி படிந்த படியோ – திருமுறை6:137 5636/2

மேல்


படிந்து (5)

காம_கடலில் படிந்து அஞராம் கடலில் விழுந்தேன் கரை காணேன் – திருமுறை2:3 594/1
ஆட அம்பலத்து அமர்ந்தவன் அவன்றன் அருள்_கடல் படிந்து ஆடுதல் பொருட்டே – திருமுறை2:38 1005/4
பாவி நெஞ்சம் என்-பால் இராது ஓடி பாவையார் மயல் படிந்து உழைப்பதனால் – திருமுறை2:44 1061/1
பந்தம் மட்டின் ஆம் பாவி நெஞ்சகத்தால் பவ பெரும் கடல் படிந்து உழன்று அயர்ந்தேன் – திருமுறை2:49 1115/1
பாத வரை வெண் நீறு படிந்து இலங்க சோதி படிவம் எடுத்து அம்பலத்தே பரத நடம் புரியும் – திருமுறை6:137 5632/3

மேல்


படிந்தே (1)

திரை வாய் சனன கடல் படிந்தே தியங்கி அலைந்தேன் சிவஞான – திருமுறை1:23 308/3

மேல்


படிப்பிக்க (1)

குறி பிடித்து காட்டுவோர்க்கு யாவர் படிப்பிக்க வல்லார் குமர_வேளே – திருமுறை1:52 567/4

மேல்


படிப்பித்தவாறே (3)

பம்புற பாடி படிக்கின்றேன் மேலும் படிப்பேன் எனக்கு படிப்பித்தவாறே – திருமுறை6:125 5315/4
பள்ளிக்குள் பாடி படிக்கின்றேன் மேலும் படிப்பேன் எனக்கு படிப்பித்தவாறே – திருமுறை6:125 5316/4
பாட்டை படித்தேன் படிக்கின்றேன் மேலும் படிப்பேன் எனக்கு படிப்பித்தவாறே – திருமுறை6:125 5317/4

மேல்


படிப்பித்தாய் (1)

படித்தேன் பொய் உலகியல் நூல் எந்தாய் நீயே படிப்பித்தாய் அன்றியும் அ படிப்பில் இச்சை – திருமுறை3:5 2143/1

மேல்


படிப்பில் (2)

படித்தேன் பொய் உலகியல் நூல் எந்தாய் நீயே படிப்பித்தாய் அன்றியும் அ படிப்பில் இச்சை – திருமுறை3:5 2143/1
நொந்ததும் உலக படிப்பில் என் உள்ளம் நொந்ததும் ஐய நீ அறிவாய் – திருமுறை6:13 3451/4

மேல்


படிப்பு (3)

படித்தனன் உலக படிப்பு எலாம் மெய் நூல் படித்தவர்-தங்களை பார்த்து – திருமுறை6:15 3564/1
படிப்பு அடக்கி கேள்வி எலாம் பற்று அற விட்டு அடக்கி பார்த்திடலும் அடக்கி உறும் பரிசம் எலாம் அடக்கி – திருமுறை6:96 4764/1
சது_மறை ஆகம சாத்திரம் எல்லாம் சந்தை படிப்பு நம் சொந்த படிப்போ – திருமுறை6:111 4955/1

மேல்


படிப்பும் (1)

படித்த என் படிப்பும் கேள்வியும் இவற்றின் பயன்-அதாம் உணர்ச்சியும் அடியேன் – திருமுறை6:125 5427/1

மேல்


படிப்பே (1)

பண்ணாத பூசையிலே படியாத படிப்பே பாராத பார்வையிலே பதியாத பதிப்பே – திருமுறை6:57 4144/2

மேல்


படிப்பேன் (3)

பம்புற பாடி படிக்கின்றேன் மேலும் படிப்பேன் எனக்கு படிப்பித்தவாறே – திருமுறை6:125 5315/4
பள்ளிக்குள் பாடி படிக்கின்றேன் மேலும் படிப்பேன் எனக்கு படிப்பித்தவாறே – திருமுறை6:125 5316/4
பாட்டை படித்தேன் படிக்கின்றேன் மேலும் படிப்பேன் எனக்கு படிப்பித்தவாறே – திருமுறை6:125 5317/4

மேல்


படிப்பை (1)

பயின்று அறிய விரைந்து வம்-மின் படியாத படிப்பை படித்திடலாம் உணர்ந்திடலாம் பற்றிடலாம் சுகமே – திருமுறை6:134 5592/4

மேல்


படிப்போ (1)

சது_மறை ஆகம சாத்திரம் எல்லாம் சந்தை படிப்பு நம் சொந்த படிப்போ
விது நெறி சுத்த சன்மார்க்கத்தில் சாகா வித்தையை கற்றனன் உத்தரம் எனும் ஓர் – திருமுறை6:111 4955/1,2

மேல்


படிய (2)

கை படிய உன்றன் கழல் கருதச்செய்வாயோ – திருமுறை2:16 726/2
படிய என்றன்னால் சொல முடியாது பார்ப்பு அற பார்த்து இருக்கின்றேன் – திருமுறை6:13 3534/3

மேல்


படியாத (2)

பண்ணாத பூசையிலே படியாத படிப்பே பாராத பார்வையிலே பதியாத பதிப்பே – திருமுறை6:57 4144/2
பயின்று அறிய விரைந்து வம்-மின் படியாத படிப்பை படித்திடலாம் உணர்ந்திடலாம் பற்றிடலாம் சுகமே – திருமுறை6:134 5592/4

மேல்


படியார் (2)

படியார் வளி வான் தீ முதல் ஐம் பகுதியாய பரம்பொருளே பகர்தற்கு அரிய மெய்ஞ்ஞான பாகே அசுர படை முழுதும் – திருமுறை1:44 470/3
படியார் பலரும் பல பேசி சிரியாநின்றார் பரந்து இரவும் – திருமுறை4:10 2681/2

மேல்


படியில் (4)

பேசும் படியில் எனக்கு அருளாய் எனில் பேர்_உலகோர் – திருமுறை4:6 2629/2
படியில் அதை பார்த்து உகவேல் அவர் வருத்தம் துன்பம் பயம் தீர்த்து விடுக என பரிந்து உரைத்த குருவே – திருமுறை6:57 4162/2
மேவி படியில் தவறி நீரில் விழுந்த என்னையே – திருமுறை6:112 4967/2
படியில் பட்ட பாட்டை நினைக்கில் மலையும் கரையுமே – திருமுறை6:112 5041/2

மேல்


படியின் (1)

படியின் மாக்களை வீழ்த்தும் படு_குழி பாவம் யாவும் பழகுறும் பாழ் குழி – திருமுறை1:18 260/1

மேல்


படியும் (1)

மை படியும் கண்ணார் மயல் உழக்கச்செய்வாயோ – திருமுறை2:16 726/1

மேல்


படியுற (1)

படியுற வருந்தி இருந்த என் வருத்தம் பார்த்து அருளால் எழுந்தருளி – திருமுறை5:9 3232/2

மேல்


படியே (3)

படியே அளந்த மாலவனும் பழைய மறை சொல் பண்ணவனும் – திருமுறை2:76 1490/1
படியே அறியும்படியே வருவாய் பதியே கதியே பரமே அபயம் – திருமுறை6:18 3618/3
படி வளர் விதையே விதை வளர் படியே படி விதை வளர் பல நிகழ்வே – திருமுறை6:62 4245/3

மேல்


படியேன் (1)

படியேன் பதைத்து உருகேன் பணியேன் மன பந்தம் எலாம் – திருமுறை1:3 62/3

மேல்


படியோ (1)

பத_மலரோ பத_மலரில் பாதுகையோ அவையில் படிந்த திரு_பொடியோ அ பொடி படிந்த படியோ
இதம் மலரும் அ படி மேல் இருந்தவரோ அவர் பேர் இசைத்தவரும் கேட்டவரும் இலங்கு முத்தர் என்றால் – திருமுறை6:137 5636/2,3

மேல்


படிவத்து (1)

ஆயும் படிவத்து அந்தணனாய் ஆரூரன்-தன் அணி முடி மேல் – திருமுறை2:89 1665/1

மேல்


படிவம் (5)

படிவம் ஆகும் படம்பக்கநாதரே – திருமுறை2:15 721/2
அனத்து படிவம் கொண்டு அயனும் அளவா முடியார் வடியாத – திருமுறை2:90 1668/1
பாடுகின்ற மெய் அடியர் உளம் விரும்பி ஆநந்த படிவம் ஆகி – திருமுறை4:15 2733/3
உரு தகு நானிலத்திடை நீள் மல தடை போய் ஞான உரு படிவம் அடைவேனோ ஒன்று இரண்டு என்னாத – திருமுறை6:11 3376/2
பாத வரை வெண் நீறு படிந்து இலங்க சோதி படிவம் எடுத்து அம்பலத்தே பரத நடம் புரியும் – திருமுறை6:137 5632/3

மேல்


படிவுற்ற (1)

படிவுற்ற என் உள் பயன் – திருமுறை3:4 2061/4

மேல்


படிவேனோ (1)

பத்தி முதலே இல்லாதேன் பரம சுகத்தில் படிவேனோ
எத்தி அழைக்கும் கரும்_கண்ணார் இடைக்குள் பிளந்த வெடிப்பு-அதனில் – திருமுறை2:34 936/2,3

மேல்


படிற்றரை (1)

பாவரை வரையா படிற்றரை வாத பதடரை சிதடரை பகை சேர் – திருமுறை2:31 899/3

மேல்


படிற்று (8)

பதி இல் ஏழையேன் படிற்று வஞ்சகனேன் பாவியேன் எந்த பரிசு கொண்டு அடைவேன் – திருமுறை1:27 340/2
பண் அளாவிய மொழியினால் மயக்கும் படிற்று மங்கையர்-பால் விழைவுற்றேன் – திருமுறை1:40 438/1
பசை இலா கருங்கல் பாறை நேர் மனத்து பதகனேன் படிற்று உரு அகனேன் – திருமுறை2:43 1047/1
பதியை உனை பாடாத பாட்டை நினைந்து அழுகேனோ படிற்று நெஞ்ச – திருமுறை4:15 2736/3
பத்தி அறியா சிறியேன் மயக்கம் இன்னும் தவிர்த்து பரம சுக மயம் ஆக்கி படிற்று உளத்தை போக்கி – திருமுறை5:1 3052/3
பத்தி ஒன்றும் இல்லாத கடை புலையேன் பொருட்டா படிற்று உளத்தேன் இருக்கும் இடம்-தனை தேடி நடந்து – திருமுறை5:2 3120/2
பருவம் இலா குறையாலோ பகுதி வகையாலோ பழக்கம் இலாமையினாலோ படிற்று வினையாலோ – திருமுறை6:60 4210/1
பல் மார்க்கம் செல்கின்ற படிற்று உளம் அடக்கீர் பசித்தவர்-தம் முகம் பார்த்து உணவு அளியீர் – திருமுறை6:132 5563/3

மேல்


படிறேன் (6)

படுத்தே நமன் செக்கிடும்போது படிறேன் யாது படுவேனோ – திருமுறை2:32 912/4
பழுத்தலை நன்கு உணராதே பதி அருளோடு ஊடி பழுது புகன்றேன் கருணை பாங்கு அறியா படிறேன்
புழு_தலையேன் புகன்ற பிழை பொறுத்து அருளல் வேண்டும் புண்ணியர்-தம் உள்ளகத்தே நண்ணிய மெய்ப்பொருளே – திருமுறை5:8 3221/1,2
புற படிறேன் புகன்ற பிழை பொறுத்து அருளல் வேண்டும் பூதம் முதல் நாதம் வரை புணருவித்த புனிதா – திருமுறை5:8 3223/2
பணம்_இலார்க்கு இடுக்கண் புரிந்து உணும் சோற்று பணம் பறித்து உழல்கின்ற படிறேன்
எணம் இலாது அடுத்தார்க்கு உறு பெரும் தீமை இயற்றுவேன் எட்டியே_அனையேன் – திருமுறை6:3 3291/1,2
பனித்த மன_குரங்காட்டி பலிக்கு உழலும் கொடியேன் பாதகமும் சூதகமும் பயின்ற பெறும் படிறேன்
தனித்த கடும் குணத்தேன் நான் ஏன் பிறந்தேன் நினது தனி கருத்தை அறிந்திலேன் சபைக்கு ஏற்றும் ஒளியே – திருமுறை6:4 3296/3,4
பன்றியே_அனையேன் கட்டுவார் அற்ற பகடு என திரிகின்ற படிறேன்
நன்றியே அறியேன் என்னினும் உனையே நம்பினேன் கைவிடேல் எனையே – திருமுறை6:15 3579/3,4

மேல்


படினும் (1)

எது யார் படினும் இடர்ப்பட்டு அலைய இ ஏழைக்கு என்ன – திருமுறை3:6 2207/3

மேல்


படீரென்று (1)

பறை ஓசை அண்டம் படீரென்று ஒலிக்க – திருமுறை3:3 1965/937

மேல்


படு (15)

யாவன் இவன் பாவிக்குள்ளும் படு_பாவி என்று என்னை பரிந்து தள்ள – திருமுறை1:6 101/3
வேயை வென்ற தோள் பாவையர் படு_குழி விழுந்து அலைந்திடும் இந்த – திருமுறை1:9 150/1
படியின் மாக்களை வீழ்த்தும் படு_குழி பாவம் யாவும் பழகுறும் பாழ் குழி – திருமுறை1:18 260/1
பள்ள உலக படு_குழியில் பரிந்து அங்கு உழலாது ஆனந்த – திருமுறை1:23 309/1
படு_காட்டில் பலன் உதவா பனை போல் நின்றேன் பாவியேன் உடல் சுமையை பலரும் கூடி – திருமுறை1:25 322/3
உருள்வதும் அல்குல் படு_குழி விழுந்து அங்கு உலைவதும் அன்றி ஒன்று உண்டோ – திருமுறை2:35 945/4
பழி அன்று அணங்கே அ வேய்க்கு படு முத்து ஒரு வித்து அன்று அதனால் – திருமுறை2:98 1870/3
பாப கடற்கு ஓர் படு_கடலாம் பாழ் வெகுளி – திருமுறை3:3 1965/863
கான் படு கண்ணியின் மான் படு மாறு கலங்கி நின்றேன் – திருமுறை3:6 2179/3
கான் படு கண்ணியின் மான் படு மாறு கலங்கி நின்றேன் – திருமுறை3:6 2179/3
அன்பு எனும் வலைக்குள் படு பரம் பொருளே அன்பு எனும் கரத்து அமர் அமுதே – திருமுறை6:1 3269/2
படு நிலையவரை பார்த்த போது எல்லாம் பயந்தனன் சுத்த சன்மார்க்கம் – திருமுறை6:13 3474/3
படி பிடித்த பலர் பலவும் பகர்ந்திட இங்கு எனை-தான் படு வழக்கிட்டு உலகியலாம் வெளியில் இழுத்து அலைத்தே – திருமுறை6:24 3719/3
மாயை எனும் படு திருட்டு சிறுக்கி இது கேள் உன் மாயை எலாம் சுமைசுமையா வரிந்து கட்டிக்கொண்டு உன் – திருமுறை6:102 4843/1
பசி எனும் ஓர் பெரும்_பாவி_பயலே துன்பு எனும் ஓர் படு_பாவி_பயலே ஆபத்து எனும் பொய்_பயலே – திருமுறை6:102 4852/1

மேல்


படு_கடலாம் (1)

பாப கடற்கு ஓர் படு_கடலாம் பாழ் வெகுளி – திருமுறை3:3 1965/863

மேல்


படு_காட்டில் (1)

படு_காட்டில் பலன் உதவா பனை போல் நின்றேன் பாவியேன் உடல் சுமையை பலரும் கூடி – திருமுறை1:25 322/3

மேல்


படு_குழி (3)

வேயை வென்ற தோள் பாவையர் படு_குழி விழுந்து அலைந்திடும் இந்த – திருமுறை1:9 150/1
படியின் மாக்களை வீழ்த்தும் படு_குழி பாவம் யாவும் பழகுறும் பாழ் குழி – திருமுறை1:18 260/1
உருள்வதும் அல்குல் படு_குழி விழுந்து அங்கு உலைவதும் அன்றி ஒன்று உண்டோ – திருமுறை2:35 945/4

மேல்


படு_குழியில் (1)

பள்ள உலக படு_குழியில் பரிந்து அங்கு உழலாது ஆனந்த – திருமுறை1:23 309/1

மேல்


படு_பாவி (1)

யாவன் இவன் பாவிக்குள்ளும் படு_பாவி என்று என்னை பரிந்து தள்ள – திருமுறை1:6 101/3

மேல்


படு_பாவி_பயலே (1)

பசி எனும் ஓர் பெரும்_பாவி_பயலே துன்பு எனும் ஓர் படு_பாவி_பயலே ஆபத்து எனும் பொய்_பயலே – திருமுறை6:102 4852/1

மேல்


படுக்க (1)

வளத்திலே பொசித்து தளத்திலே படுக்க மனம்கொண்ட சிறியனேன் மாயை – திருமுறை6:8 3349/3

மேல்


படுக்கவும் (3)

பாட்டு அயல் கேட்க பாடவும் பயந்தேன் பஞ்சணை படுக்கவும் பயந்தேன் – திருமுறை6:13 3476/2
எடுக்கவும் நினையாள் படுக்கவும் ஒட்டாள் என் செய்வேன் இன்னும் என்னிடை பால் – திருமுறை6:14 3543/2
அடுத்து இனி பாயலில் படுக்கவும்_மாட்டேன் அருள்_பெரும்_சோதியீர் ஆணை நும் மீதே – திருமுறை6:31 3793/4

மேல்


படுக்கவும்_மாட்டேன் (1)

அடுத்து இனி பாயலில் படுக்கவும்_மாட்டேன் அருள்_பெரும்_சோதியீர் ஆணை நும் மீதே – திருமுறை6:31 3793/4

மேல்


படுக்கவோ (1)

படுக்கவோ பழம் பாய்க்கும் கதி இலை பாரில் நல்லவர்-பால் சென்று பிச்சை-தான் – திருமுறை4:15 2779/2

மேல்


படுக்கா (1)

படுக்கா மதிப்பின் நமை திரும்பிப்பாராது ஓடுகின்றார் நாம் – திருமுறை2:95 1725/3

மேல்


படுக்காளி (1)

பாய் மனம் என்று உரைத்திடும் ஓர் பராய் முருட்டு_பயலே பல் பொறியாம் படுக்காளி பயல்களொடும் கூடி – திருமுறை6:102 4838/1

மேல்


படுக்கை (1)

பால் ஆர் குதலை பெண்ணே நான் பாயில் படுக்கை பொருந்தேனே – திருமுறை2:84 1586/4

மேல்


படுகின்ற (1)

ஒல்லை படுகின்ற ஒறு வேதனை-தனக்கு ஓர் – திருமுறை2:16 740/3

மேல்


படுகின்றனை (1)

ஏன் படுகின்றனை என்று இரங்காய் என்னில் என் செய்வனே – திருமுறை3:6 2179/4

மேல்


படுத்த (9)

ஆலம் படுத்த களத்தீர் என்று அறைந்தேன் அவள் இ ஆன் என்றார் – திருமுறை2:97 1765/3
கட்டிலை விரும்பி அடிக்கடி படுத்த கடையனேன் கங்குலும் பகலும் – திருமுறை6:8 3347/2
பகல் இரவு அடியேன் படுத்த போது எல்லாம் தூக்கமாம் பாவி வந்திடுமே – திருமுறை6:13 3444/1
ஓங்கிய ஓர் துணை இன்றி பாதி_இரவு-அதிலே உயர்ந்த ஒட்டு_திண்ணையிலே படுத்த கடை சிறியேன் – திருமுறை6:57 4134/1
பார் விளங்க நான் படுத்த பாயலிலே தார் விளங்க – திருமுறை6:97 4767/2
படுத்து அயர்ந்தேன் நான் படுத்த பாய் அருகுற்று என்னை – திருமுறை6:97 4769/3
நான் படுத்த பாய் அருகில் நண்ணி எனை தூக்கி – திருமுறை6:97 4772/1
ஊன் படுத்த தேகம் ஒளி விளங்க தான் பதித்த – திருமுறை6:97 4772/2
படுத்த சிறியேன் குற்றம் எலாம் பொறுத்து என் அறிவை பல நாளும் – திருமுறை6:98 4778/2

மேல்


படுத்ததும் (1)

பருத்த என் உடம்பை பார்த்திடாது அஞ்சி படுத்ததும் ஐய நீ அறிவாய் – திருமுறை6:13 3449/4

மேல்


படுத்தார் (1)

உண்டார் படுத்தார் உறங்கினார் பேர்_உறக்கம் – திருமுறை3:3 1965/953

மேல்


படுத்தாள் (1)

பல்லார் சூழ்ந்து பழி தூற்ற படுத்தாள் விடுத்தாள் பாயல் என்றே – திருமுறை2:78 1507/4

மேல்


படுத்தி (1)

புலைய மங்கையர் புணர் முலை குவட்டில் போந்து உருண்டு எனை புலன் வழி படுத்தி
கலைய நின்றது இ கல் உறழ் மனம்-தான் கடையனேன் செயக்கடவது ஒன்று அறியேன் – திருமுறை2:53 1156/1,2

மேல்


படுத்திட (1)

தான் நிலைக்கவைத்து அருளி படுத்திட நான் செருக்கி தாள்கள் எடுத்து அப்புறத்தே வைத்திட தான் நகைத்தே – திருமுறை6:57 4140/2

மேல்


படுத்திருக்க (1)

இருள் இரவில் ஒரு மூலை திண்ணையில் நான் பசித்தே இளைப்புடனே படுத்திருக்க எனை தேடி வந்தே – திருமுறை6:57 4137/1

மேல்


படுத்திருந்தேன் (2)

பயத்தோடு ஒரு பால் படுத்திருந்தேன் என்-பால் – திருமுறை6:97 4768/1
பண்ணிய துன்போடே படுத்திருந்தேன் நண்ணி எனை – திருமுறை6:97 4773/2

மேல்


படுத்து (7)

துன்புறு மனத்தனாய் எண்ணாத எண்ணி நான் சோர்ந்து ஒருபுறம் படுத்து தூங்கு தருணத்து என்றன் அருகில் உற்று அன்பினால் தூய திருவாய்_மலர்ந்தே – திருமுறை6:22 3683/1
தெற்றியிலே நான் பசித்து படுத்து இளைத்த தருணம் திரு_அமுது ஓர் திரு_கரத்தே திகழ் வள்ளத்து எடுத்தே – திருமுறை6:57 4132/1
ஓவாது உண்டு படுத்து உறங்கி உணர்ந்து விழித்து கதை பேசி உடம்பு நோவாது உளம் அடக்காது ஓகோ நோன்பு கும்பிட்டே – திருமுறை6:83 4631/1
படுத்து அயர்ந்த சிறியேன்-தன் அருகு அணைந்து மகனே பயம் உனக்கு என் என்று என்னை பரிந்து திரு_கரத்தால் – திருமுறை6:96 4762/2
படுத்து அயர்ந்தேன் நான் படுத்த பாய் அருகுற்று என்னை – திருமுறை6:97 4769/3
அந்தோ படுத்து உள் அயர்வுற்றேன் எந்தாய் – திருமுறை6:97 4770/2
பஞ்சின் உழந்தே படுத்து அயர்ந்தேன் விஞ்சி அங்கு – திருமுறை6:97 4774/2

மேல்


படுத்துகின்றதும் (1)

பண்ணுகின்றதும் ஆன பின் உடலை பாடை மேல் உற படுத்துகின்றதும் என்று – திருமுறை2:69 1336/3

மேல்


படுத்தும் (3)

படுத்தும் அறியார் எனக்கு உரிய பரிவில் பொருள் ஓர் எள்ளளவும் – திருமுறை2:79 1523/3
பம்பரத்தின் ஆடு இயலை படுத்தும் இந்த பாவி மனம் எனக்கு வயப்படுவது_இல்லை – திருமுறை3:5 2158/3
தன் உயிர் தன் உடல் மறந்தாள் இருந்து அறியாள் படுத்தும் தரித்து அறியாள் எழுந்தெழுந்து தனித்து ஒரு சார் திரிவாள் – திருமுறை6:59 4208/2

மேல்


படுத்துறும் (1)

பாச வினைக்குள் படுத்துறும் அ பாவையர் மேல் – திருமுறை3:3 1965/791

மேல்


படுத்தே (1)

படுத்தே நமன் செக்கிடும்போது படிறேன் யாது படுவேனோ – திருமுறை2:32 912/4

மேல்


படுத்தேன் (1)

வந்த போது எல்லாம் பயத்தொடு படுத்தேன் மற்று நான் எழுந்த போது எல்லாம் – திருமுறை6:13 3442/3

மேல்


படுதலொடு (1)

பற்றுதலும் விடுதலும் உள் அடங்குதலும் மீட்டும் படுதலொடு சுடுதலும் புண்படுத்தலும் இல்லாதே – திருமுறை6:57 4116/1

மேல்


படும் (43)

முன்னை வினையால் படும் பாடு எல்லாம் சொல்லி முடியேன் செய் பிழை கருதி முனியேல் ஐயா – திருமுறை1:7 108/2
பாவியேன் படும் பாடு அனைத்தையும் பார்த்திருந்தும் நீ பரிந்து வந்திலாய் – திருமுறை1:8 134/2
விடை ஏறு ஈசன் புயம் படும் உன் விரை தாள்_கமலம் பெறுவேனோ – திருமுறை1:11 182/3
பஞ்சில் தமியேன் படும் பாட்டை பார்த்தும் அருள்_கண் பார்த்திலையே – திருமுறை1:13 205/4
பாவியேன் படும் துயருக்கு இரங்கி அருள் தணிகையில் என்-பால் வா என்று – திருமுறை1:16 232/1
பாரேனோ நின் அழகை பார்த்து உலக வாழ்க்கை-தனில் படும் இ சோபம் – திருமுறை1:16 233/2
உண்மையே அறிகிலா ஒதியனேன் படும்
எண்மையே கண்டும் உள் இரக்கம் வைத்திலை – திருமுறை2:5 618/1,2
நிலையிலா உலகியல் படும் மனத்தை நிறுத்திலேன் ஒரு நியமமும் அறியேன் – திருமுறை2:40 1023/1
என் இனி படும் வண்ணம் அஃது அறியேன் என் செய்கேன் எனை என் செய புகுகேன் – திருமுறை2:40 1025/2
துச்சை நீ படும் துயர் உனக்கு அல்லால் சொல் இறந்த நல் சுகம் பலித்திடுமோ – திருமுறை2:42 1045/2
அற்று நோக்கிய நோய்களின் மூப்பின் அலைதந்து இ உலகம் படும் பாட்டை – திருமுறை2:49 1109/3
மஞ்சு படும் செம் சடில வள்ளலே உள்ளுகின்றோர் – திருமுறை2:54 1160/1
நஞ்சு படும் கண்டம் உடை நம் பரனே வன் துயரால் – திருமுறை2:54 1160/3
பஞ்சு படும் பாடு படும் பாவி முகம் பாராயோ – திருமுறை2:54 1160/4
பஞ்சு படும் பாடு படும் பாவி முகம் பாராயோ – திருமுறை2:54 1160/4
ஏல குழலார் இடை கீழ் படும் கொடிய – திருமுறை2:65 1298/1
கொடிய பாவியேன் படும் பரிதாபம் குறித்து கண்டும் என் குறை அகற்றாது – திருமுறை2:67 1317/1
கொடியனேன் படும் இடர் முழுது அறிந்தும் கூலியாளனை போல் எனை நினைத்தே – திருமுறை2:67 1319/2
நாயினும் கடையேன் படும் இடரை நாளும் கண்டனை நல் அருள்செய்யாய் – திருமுறை2:68 1328/2
சேயேன் படும் துயர் நீக்க என்னே உளம் செய்திலையே – திருமுறை2:75 1464/2
கடையில் படும் ஓர் பணி என்றே கருதி உரைத்தேம் என்று உரைத்து என் – திருமுறை2:98 1775/3
கெடுகின்றது என்றதுவும் கேட்டாய் படும் இ – திருமுறை3:3 1965/964
நான் படும் பாடு சிவனே உலகர் நவிலும் பஞ்சு – திருமுறை3:6 2179/1
சூல் படும் மேக_நிறத்தோனும் நான்முகத்தோனும் என்னை – திருமுறை3:6 2195/1
போல் படும் பாடு நல்லோர் சொல கேட்கும் பொழுது மனம் – திருமுறை3:6 2195/2
வேல் படும் புண்ணில் கலங்கி அந்தோ நம் விடையவன் பூம் – திருமுறை3:6 2195/3
கால் படும் தூளி நம் மேல் படுமோ ஒரு கால் என்னுமே – திருமுறை3:6 2195/4
படும் பாட்டையாயினும் பார்த்து இரங்காய் எம் பரஞ்சுடரே – திருமுறை3:6 2200/4
கருத்து அறியா சிறியேன் படும் துன்ப கலக்கம் எல்லாம் – திருமுறை3:6 2226/1
மெய் விட்ட வஞ்சக நெஞ்சால் படும் துயர் வெம் நெருப்பில் – திருமுறை3:6 2240/1
பொல்லாத சூர் கிளையை தடிந்து அமரர் படும் துயர புன்மை நீக்கும் – திருமுறை3:21 2510/1
கண்ணி நலிய படும் பறவை கால் போல் மன கால் கட்டுண்ண – திருமுறை4:10 2669/3
கடையேன் படும் துயரை கண்டு – திருமுறை4:14 2723/4
பல்லார் நகைக்க பாவி படும் பாட்டை முழுதும் பார்த்திருந்தும் – திருமுறை4:15 2749/2
இன்னல் எனும் ஓர் கடல் வீழ்ந்து இ ஏழை படும் பாடு அறிந்திருந்தும் – திருமுறை4:15 2750/2
கண்டிலர் நான் படும் பாடு பாங்கிமாரே மூன்று – திருமுறை4:26 2627/1
செவ் வகை ஒருகால் படும் மதி அளவே செறி பொறி மனம் அதன் முடிவில் – திருமுறை5:9 3233/1
நீட்டுகின்ற ஆபத்தில் ஒருசிறிதும் உதவேன் நெடும் தூரம் ஆழ்ந்து உதவா படும் கிணறு போல்வேன் – திருமுறை6:4 3302/2
தாவும் மான் என குதித்துக்கொண்டு ஓடி தையலார் முலை_தடம் படும் கடையேன் – திருமுறை6:5 3303/1
ஏழை படும் பாடு உனக்கும் திருவுள சம்மதமோ இது தகுமோ இது முறையோ இது தருமம்-தானோ – திருமுறை6:32 3803/2
கண்ணேறு படும் என நான் அஞ்சுகின்றேன் எனது கணவர் வடிவு-அது காணற்கு என்ற அதனாலோ – திருமுறை6:60 4224/1
இல் படும் இருளை நீக்கி இரவியும் எழுந்தது அன்றே – திருமுறை6:125 5308/4
கண்ணாறு படும் என நான் அஞ்சுகின்றேன் பல கால் கணவர் திரு வடிவழகை கண்டுகண்டு களிக்கில் – திருமுறை6:142 5727/1

மேல்


படுமோ (11)

தான் படுமோ சொல்லத்தான் படுமோ எண்ணத்தான் படுமோ – திருமுறை3:6 2179/2
தான் படுமோ சொல்லத்தான் படுமோ எண்ணத்தான் படுமோ – திருமுறை3:6 2179/2
தான் படுமோ சொல்லத்தான் படுமோ எண்ணத்தான் படுமோ
கான் படு கண்ணியின் மான் படு மாறு கலங்கி நின்றேன் – திருமுறை3:6 2179/2,3
கால் படும் தூளி நம் மேல் படுமோ ஒரு கால் என்னுமே – திருமுறை3:6 2195/4
பேய் கொண்டுபோய்விடுமோ பிலத்திடை வீழ்ந்திடுமோ பின் படுமோ முன் படுமோ பிணங்கி ஒளித்திடுமோ – திருமுறை6:11 3383/3
பேய் கொண்டுபோய்விடுமோ பிலத்திடை வீழ்ந்திடுமோ பின் படுமோ முன் படுமோ பிணங்கி ஒளித்திடுமோ – திருமுறை6:11 3383/3
இடையுறு நடுக்கம் கருதவும் சொலவும் எண்ணவும் எழுதவும் படுமோ
நடையுறு சிறியேன் கனவு கண்டு உள்ளம் நடுங்கிடா நாளும் ஒன்று உளதோ – திருமுறை6:13 3443/3,4
ஊரினும் புகுத ஒண்ணுமோ பாவி உடம்பை வைத்து உலாவவும் படுமோ
சேரினும் எனை-தான் சேர்த்திடார் பொதுவாம் தெய்வத்துக்கு அடாதவன் என்றே – திருமுறை6:36 3845/3,4
வள்ளலே நெஞ்சம் வருந்தவும் படுமோ மற்று இதை நினைத்திடும்-தோறும் – திருமுறை6:125 5382/2
துலங்கும் அதை உரைத்திடவும் கேட்டிடவும் படுமோ சொல் அளவோ பொருள் அளவோ துன்னும் அறிவு அளவோ – திருமுறை6:140 5701/2
வன் மாலை நோய் செயுமே கேட்டிடவும் படுமோ மன்று ஆடி பதம் பாடிநின்று ஆடும் அவர்க்கே – திருமுறை6:142 5797/4

மேல்


படுவது (1)

சதம் எனவே இருக்கின்றார் படுவது அறிந்திலரே சாகாத கல்வி கற்கும் தரம் இவர்க்கும் உளதோ – திருமுறை6:142 5799/2

மேல்


படுவார் (1)

பாடிய நல்லோர்-தமக்கே நாடியது எல்லாம் அளிப்பார் பத்தி_வலையுள் படுவார் சத்தியர் நித்தியர் மன்றில் – திருமுறை6:74 4490/1

மேல்


படுவேன் (1)

படுவேன்_அல்லேன் நமன்_தமரால் பரிவேன்_அல்லேன் பரம நினை – திருமுறை2:32 913/1

மேல்


படுவேன்_அல்லேன் (1)

படுவேன்_அல்லேன் நமன்_தமரால் பரிவேன்_அல்லேன் பரம நினை – திருமுறை2:32 913/1

மேல்


படுவேனோ (1)

படுத்தே நமன் செக்கிடும்போது படிறேன் யாது படுவேனோ – திருமுறை2:32 912/4

மேல்


படை (27)

மின்னும் வேல் படை மிளிர்தரும் கைத்தல வித்தக பெருமானே – திருமுறை1:39 420/2
படியார் வளி வான் தீ முதல் ஐம் பகுதியாய பரம்பொருளே பகர்தற்கு அரிய மெய்ஞ்ஞான பாகே அசுர படை முழுதும் – திருமுறை1:44 470/3
அத்த கமலத்து அயில் படை கொள் அரசே மூவர்க்கு அருள்செய்தே ஆக்கல் அளித்தல் அழித்தல் எனும் அ முத்தொழிலும் தருவோனே – திருமுறை1:44 474/3
பன்னிரு படை கொண்டு ஓங்கும் பன்னிரு_கரத்தோய் போற்றி – திருமுறை1:52 550/2
நீடு அயில் படை சேர் கரத்தனை அளித்த நிருத்தனே நித்தனே நிமலா – திருமுறை2:13 696/3
போழ்ந்த வேல் படை கொள் புனிதனை அளித்த பூரணா ஒற்றியூர் பொருளே – திருமுறை2:13 700/4
குடர் கொளும் சூல படை_உடையவனே கோதை ஓர் கூறு_உடையவனே – திருமுறை2:14 706/4
படை கொள் சூல படம்பக்கநாதரே – திருமுறை2:15 716/2
அணி வேல் படை கொள் மகனாரொடும் எம் அம்மையொடும் தான் அமர்கின்ற – திருமுறை2:19 778/1
வெற்றி படை வேல் பிள்ளையோடும் வெற்பாளோடும் தான் அமர்கின்ற – திருமுறை2:19 780/1
படையெடுத்தவர் படை மறந்தாலும் பரவை தான் அலைப்பது மறந்தாலும் – திருமுறை2:23 821/2
திருவின் நாயகன் கை_படை பெறுவான் திரு_கண் சாத்திய திரு_மலர் பதத்தார் – திருமுறை2:30 890/1
பூதம் நும் படை எனினும் நான் அஞ்சேன் புதிய பாம்பின் பூண் பூட்டவும் வெருவேன் – திருமுறை2:56 1183/1
கூர்க்கும் நெட்டு இலை வேல் படை கரம் கொள் குமரன் தந்தையே கொடிய தீ வினையை – திருமுறை2:61 1237/3
உழுகின்ற நுக படை கொண்டு உலைய தள்ளி உழக்கினும் நெட்டு உடல் நடுங்க உறுக்கி மேன்மேல் – திருமுறை2:73 1375/3
படை அன்ன நீள் விழி மின் நேர் இடை பொன் பசுங்கிளியே – திருமுறை2:75 1474/3
அரம் மன்னிய வேல் படை அன்றோ அம்மா அயலார் அலர்_மொழி-தான் – திருமுறை2:86 1622/3
பொற்றை பெரு வில் படை_உடையார் பொழில் சூழ் ஒற்றி புண்ணியனார் – திருமுறை2:87 1643/2
படை ஆர் கரத்தர் பழிக்கு அஞ்சா பாசுபதரே ஆனாலும் – திருமுறை2:93 1707/3
படை அம்புயத்தோன் புகழ் ஒற்றி பதியீர் அரவ பணி சுமந்தீர் – திருமுறை2:98 1882/1
படை_உடையாய் அருள் பண்பு_உடையாய் பெண் பரவையின்-பால் – திருமுறை3:6 2177/3
படை இலையோ துயர் எல்லாம் துணிக்க பதம் கொள் அருள் – திருமுறை3:6 2234/2
அடும் படை கோடி கொண்டு உற்றார் மற்று ஏழையன் யான் ஒருவன் – திருமுறை3:6 2376/3
இடும் படை யாதும் இலேன் வெல்வது எங்ஙன் இறையவனே – திருமுறை3:6 2376/4
வந்தனைசெய் நீறு எனும் கவசம் உண்டு அக்க மா மணியும் உண்டு அஞ்செழுத்தாம் மந்திர படை உண்டு சிவகதி எனும் பெரிய வாழ்வு உண்டு தாழ்வும் உண்டோ – திருமுறை4:1 2579/3
அரங்கினில் படை கொண்டு உயிர்_கொலை புரியும் அற கடையவரினும் கடையேன் – திருமுறை6:3 3288/1
வேலை அப்பா படை வேலை அப்பா பவ வெய்யிலுக்கு ஓர் – திருமுறை6:125 5302/1

மேல்


படை_உடையவனே (1)

குடர் கொளும் சூல படை_உடையவனே கோதை ஓர் கூறு_உடையவனே – திருமுறை2:14 706/4

மேல்


படை_உடையாய் (1)

படை_உடையாய் அருள் பண்பு_உடையாய் பெண் பரவையின்-பால் – திருமுறை3:6 2177/3

மேல்


படை_உடையார் (1)

பொற்றை பெரு வில் படை_உடையார் பொழில் சூழ் ஒற்றி புண்ணியனார் – திருமுறை2:87 1643/2

மேல்


படைக்க (1)

மார்பு அடைத்து சாவுகினும் மா நன்றே சீர் படைக்க
எண்ணுவார் எண்ணும் இறைவா நின் தாள் ஏத்தாது – திருமுறை3:4 1998/2,3

மேல்


படைக்கவைத்த (1)

பாங்காக ஏற்றி எந்த பத தலைவராலும் படைக்கவொணா சித்தியை நான் படைக்கவைத்த பதியே – திருமுறை6:84 4641/3

மேல்


படைக்கவொணா (1)

பாங்காக ஏற்றி எந்த பத தலைவராலும் படைக்கவொணா சித்தியை நான் படைக்கவைத்த பதியே – திருமுறை6:84 4641/3

மேல்


படைக்கின்றார் (1)

அஞ்சும் முகம் காட்டிய என் தாயர் எலாம் எனக்கே ஆறும் முகம் காட்டி மிக வீறு படைக்கின்றார்
பஞ்சு அடி பாவையர் எல்லாம் விஞ்சு அடி-பால் இருந்தே பரவுகின்றார் தோழி என்றன் உறவு மிக விழைந்தே – திருமுறை6:142 5718/3,4

மேல்


படைக்கும் (3)

பழுது இல் அவனாம் திருமாலும் படைக்கும் கமல_பண்ணவனும் – திருமுறை2:90 1669/3
படைக்கும் தலைவர்கள் பற்பல கோடியை – திருமுறை6:81 4615/853
அடைப்புற படைக்கும் அருள்_பெரும்_ஜோதி – திருமுறை6:81 4615/854

மேல்


படைக்குள் (1)

படைக்குள் பட்டிடும் பான்மை எய்திடேன் – திருமுறை1:10 155/2

மேல்


படைத்த (15)

ஞாலம் எலாம் படைத்தவனை படைத்த முக்கண் நாயகனே வடி வேல் கை நாதனே நான் – திருமுறை1:42 457/1
பன்னிரு கண் மலர் மலர்ந்த கடலே ஞான பரஞ்சுடரே ஆறு முகம் படைத்த கோவே – திருமுறை1:42 459/1
ஞானம் படைத்த யோகியர் வாழ் நகராம் ஒற்றி நலத்தீர் மால் – திருமுறை2:98 1851/1
எம்மான் படைத்த உயிர் இத்தனைக்குள் சில் உயிர்-பால் – திருமுறை3:3 1965/1045
ஐயோ முனிவர்-தமை விதிப்படி படைத்த விதி அங்கை தாம் கங்கை என்னும் ஆற்றில் குளிக்கினும் தீ மூழ்கி எழினும் அ அசுத்தம் நீங்காது கண்டாய் – திருமுறை3:8 2428/3
விண் படைத்த பொழில் தில்லை அம்பலத்தான் எவர்க்கும் மேல் ஆனான் அன்பர் உளம் மேவும் நடராஜன் – திருமுறை4:39 3017/1
பண் படைத்த எனை அறியா இளம் பருவம்-தனிலே பரிந்து வந்து மாலையிட்டான் பார்த்து அறியான் மீட்டும் – திருமுறை4:39 3017/2
பெண் படைத்த பெண்கள் எல்லாம் அவமதித்தே வலது பேசுகின்றார் கூசுகின்றேன் பிச்சி எனல் ஆனேன் – திருமுறை4:39 3017/3
பதி மலர்_தாள் நிழல் அடைந்த தவத்தோர்க்கு எல்லாம் பதியே சொல்லரசு எனும் பேர் படைத்த தேவே – திருமுறை5:10 3240/3
பணத்திலே சிறிதும் ஆசை ஒன்று இலை நான் படைத்த அ பணங்களை பல கால் – திருமுறை6:12 3396/1
பலத்தவா திரு_அம்பலத்தவா எல்லாம் படைத்தவா படைத்த வாழ்வு அருளே – திருமுறை6:26 3733/4
பரை வெளிக்க பால் விளங்கு தனி வெளியில் பழுத்தே படைத்த எனது உளத்து இனிக்க கிடைத்த தனி பழமே – திருமுறை6:57 4130/3
படைத்த படைப்பு ஒன்று அதிலே பரம் அதில் காரணமாம் பகுதி அதில் பகுக்கின்ற பணிகள் பலபலவாம் – திருமுறை6:137 5643/1
பாரொடு விண்ணும் படைத்த பண்பாளர் பற்று அம்பலத்தார் சொல் சிற்றம்பலத்தார் – திருமுறை6:138 5677/1
பன்னியருக்கு அருள் புரிந்த பதி உலகம் எல்லாம் படைத்த பதி காத்து அருளும் பசுபதி எவ்வுயிர்க்கும் – திருமுறை6:142 5753/2

மேல்


படைத்தது (1)

பல் மாலை தத்துவத்தால் அன்று இரும்பு ஒன்றாலே படைத்தது உனை பழக்கத்தால் பொறுத்தனன் என்று அறியே – திருமுறை6:142 5792/4

மேல்


படைத்தல் (5)

ஒளி மருவும் உனது திரு_அருள் அணுத்துணையேனும் உற்றிடில் சிறு துரும்பும் உலகம் படைத்தல் முதல் முத்தொழில் இயற்றும் என உயர் மறைகள் ஓர் அனந்தம் – திருமுறை4:3 2599/1
மூதாண்ட கோடிகளொடும் சராசரம் எலாம் முன்னி படைத்தல் முதலாம் முத்தொழிலும் இரு_தொழிலும் முன் நின்று இயற்றி ஐ_மூர்த்திகளும் ஏவல்கேட்ப – திருமுறை6:22 3667/2
படி வானும் படைத்தல் முதல் ஐந்தொழிலும் ஞானம் படைத்தல் முதல் ஐந்தொழிலும் நான் புரிதல் வேண்டும் – திருமுறை6:56 4084/3
படி வானும் படைத்தல் முதல் ஐந்தொழிலும் ஞானம் படைத்தல் முதல் ஐந்தொழிலும் நான் புரிதல் வேண்டும் – திருமுறை6:56 4084/3
படைத்தல் முதல் ஐந்தொழில் செய் பணி எனக்கே பணித்திட்டாய் – திருமுறை6:99 4798/1

மேல்


படைத்தவரே (1)

பண்டம் எலாம் படைத்தவரே ஆட வாரீர் பற்றொடு வீடு இல்லவரே ஆட வாரீர் – திருமுறை6:71 4465/2

மேல்


படைத்தவனை (1)

ஞாலம் எலாம் படைத்தவனை படைத்த முக்கண் நாயகனே வடி வேல் கை நாதனே நான் – திருமுறை1:42 457/1

மேல்


படைத்தவா (1)

பலத்தவா திரு_அம்பலத்தவா எல்லாம் படைத்தவா படைத்த வாழ்வு அருளே – திருமுறை6:26 3733/4

மேல்


படைத்தாய் (1)

சிவசாதனத்தரை ஏன் படைத்தாய் அ திரு_இலிகள் – திருமுறை3:6 2259/2

மேல்


படைத்தார்க்கு (1)

பின் சமயத்தார் பெயரும் அவர் பெயரே கண்டாய் பித்தர் என்றே பெயர் படைத்தார்க்கு எ பெயர் ஒவ்வாதோ – திருமுறை6:142 5802/2

மேல்


படைத்தால் (1)

பண்ணின் மொழியாய் நின்-பால் ஓர் பறவை பெயர் வேண்டினம் படைத்தால்
மண்ணின் மிசை ஓர் பறவை-அதாய் வாழ்வாய் என்றார் என் என்றேன் – திருமுறை2:98 1796/2,3

மேல்


படைத்தாள் (1)

பொன் பூவின் முகம் வியர்த்தாள் பாங்கி அவளுடனே புரிந்து எடுத்து வளர்த்தவளும் கரிந்த முகம் படைத்தாள்
சொல்_பூவை தொடுக்கின்றார் கால்கள் களையாதே துன்னு நடராயர் கருத்து எல்லை அறிந்திலனே – திருமுறை6:60 4220/3,4

மேல்


படைத்திட (1)

பார்ப்பு_அனையேன் உள்ளகத்தே விளங்கி அறிவு இன்பம் படைத்திட மெய் தவ பயனால் கிடைத்த தனி பழமே – திருமுறை6:57 4131/3

மேல்


படைத்திடல் (1)

படைத்திடல் முதல் ஐந்தொழில் புரிந்து இலங்கும் பரம்பர ஒளி எலாம் அணுவில் – திருமுறை6:48 3999/1

மேல்


படைத்திடுக (1)

பரை நடு விளங்கும் ஒரு சோதியே எல்லாம் படைத்திடுக என்று எனக்கே பண்புற உரைத்து அருள் பேர்_அமுது அளித்த மெய் பரமமே பரம ஞான – திருமுறை6:22 3671/3

மேல்


படைத்திடும் (1)

பதி ஒளிர் வாழ்க்கை மணி முடி அரசர் படைத்திடும் செல்வமும் வேண்டேன் – திருமுறை4:15 2757/3

மேல்


படைத்தீர் (4)

சீலம் படைத்தீர் திருவொற்றி தியாகரே நீர் திண்மை மிகும் – திருமுறை2:97 1765/1
சூலம் படைத்தீர் என் என்றேன் தொல்லை உலகம் உண என்றார் – திருமுறை2:97 1765/2
சீலம் படைத்தீர் திருவொற்றி தியாகரே நீர் திண்மை_இலோர் – திருமுறை2:98 1855/1
சூலம் படைத்தீர் என் என்றேன் தோன்றும் உலகு உய்ந்திட என்றார் – திருமுறை2:98 1855/2

மேல்


படைத்து (5)

பாரையும் உயிர் பரப்பையும் படைத்து அருள் பகவனே உலகு ஏத்தும் – திருமுறை1:4 78/3
பண் அமர் பாடல் பரிசு அளித்தானை பார் முதல் அண்டம் படைத்து அளிப்பானை – திருமுறை4:5 2618/3
பரி கலத்தே திரு_அமுதம் படைத்து உணவே பணித்தீர் பணித்த பின்னோ என்னுடைய பக்குவம் பார்க்கின்றீர் – திருமுறை6:30 3783/1
இலக எலாம் படைத்து ஆர்_உயிர் காத்து அருள் என்றது என்றும் – திருமுறை6:53 4048/2
பகுதிகள் மூன்றும் படைத்து அருள் ஜோதி – திருமுறை6:79 4562/2

மேல்


படைத்தும் (4)

பார்க்கின்றிலையே பன்னிரு கண் படைத்தும் எளியேன் பாடு அனைத்தும் – திருமுறை1:13 206/1
பெரிய அண்டங்கள் யாவையும் படைத்தும் பித்தர் என்னும் அ பேர்-தனை அகலார் – திருமுறை2:30 889/2
காத்தும் படைத்தும் கலைத்தும் நிற்போர் நாள்-தோறும் – திருமுறை3:2 1962/99
கண் படைத்தும் குழியில் விழ கணக்கும் உண்டோ அவன்றன் கணக்கு அறிந்தும் விடுவேனோ கண்டாய் என் தோழீ – திருமுறை4:39 3017/4

மேல்


படைத்தோன் (1)

அன்பிற்கு இரங்கி விடம்_உண்டோன் அருமை மகனே ஆர்_அமுதே அகிலம் படைத்தோன் காத்தோன் நின்று அழித்தோன் ஏத்த அளித்தோனே – திருமுறை1:44 476/2

மேல்


படைத்தோனே (1)

பருகாது உள்ளத்து இனித்திருக்கும் பாலே தேனே பகர் அருள் செம் பாகே தோகை மயில் நடத்தும் பரமே யாவும் படைத்தோனே
தரு_காதலித்தோன் முடி கொடுத்த தரும_துரையே தற்பரனே தணிகாசலமாம் தலத்து அமர்ந்த சைவ மணியே சண்முகனே – திருமுறை1:44 479/3,4

மேல்


படைப்பவனும் (1)

படைப்பவனும் காப்பவனும் பற்பல நாள் முயன்று பார்க்க விரும்பினும் கிடையா பாத_மலர் வருந்த – திருமுறை5:2 3088/1

மேல்


படைப்பாரேல் (1)

பச்சிலையால் பொன்னை படைப்பாரேல் மற்று அதன் மேல் – திருமுறை3:3 1965/825

மேல்


படைப்பு (3)

படைப்பு முதல் ஐந்தொழிலும் கொள்க என குறித்தே பயம் தீர்த்து என் உள்ளகத்தே அமர்ந்த தனி பதியே – திருமுறை6:57 4139/3
விளங்க படைப்பு ஆதி மெய் தொழில் நீ-தான் – திருமுறை6:80 4591/2
படைத்த படைப்பு ஒன்று அதிலே பரம் அதில் காரணமாம் பகுதி அதில் பகுக்கின்ற பணிகள் பலபலவாம் – திருமுறை6:137 5643/1

மேல்


படைப்பும் (1)

நால்-வயின் படைப்பும் நால்-வயின் காப்பும் – திருமுறை6:81 4615/803

மேல்


படைப்பேன் (1)

பைய நான் ஊன்றி பார்த்ததே இல்லை பார்ப்பனேல் பயம் மிக படைப்பேன் – திருமுறை6:13 3461/4

மேல்


படைப்பை (1)

பேர் ஓங்கும் ஐந்தெழுத்து அன்றோ படைப்பை பிரமனுக்கும் – திருமுறை3:6 2361/3

மேல்


படைமை (1)

படைமை சேர் கரத்து எம் பசுபதி நீயே என் உளம் பார்த்து நின்றாயே – திருமுறை2:14 707/4

மேல்


படையவரை (1)

கொன் ஆர் சூல படையவரை கூடி உடலம் குளிர்ந்தனையே – திருமுறை2:85 1596/4

மேல்


படையாத (1)

படையாத தேவர் சிறை மீட்டு அளித்து அருள் பண்ணவனே – திருமுறை1:3 68/4

மேல்


படையார் (4)

சூல_படையார் பூதங்கள் சுற்றும் படையார் துதிப்பவர்-தம் – திருமுறை2:80 1553/1
சூல_படையார் பூதங்கள் சுற்றும் படையார் துதிப்பவர்-தம் – திருமுறை2:80 1553/1
வெற்றி இருந்த மழு_படையார் விடையார் மேரு வில்_உடையார் – திருமுறை2:81 1558/1
இலை நேர் தலை மூன்று ஒளிர் படையார் எல்லாம் உடையார் எருக்கின் மலர் – திருமுறை2:85 1602/3

மேல்


படையால் (1)

படையால் கவர்ந்து நமை திரும்பிப்பாராது ஓடுகின்றார் நாம் – திருமுறை2:95 1727/3

மேல்


படையாலும் (1)

பாராலும் படையாலும் பிறவாலும் தடுக்கப்படுதல் இலா தனி வடிவம் எனக்கு அளித்த பதியே – திருமுறை6:84 4636/3

மேல்


படையாள் (1)

வாழ் வகை என் கணவர்-தமை புறத்து அணைந்தாள் ஒருத்தி மால் எனும் பேர் உடையாள் ஓர் வளை ஆழி படையாள்
ஆழ் கடலில் துயில்கின்றாள் மா மணி மண்டபத்தே ஆள்கின்றாள் ஆண்_மகனாய் அறிந்திலையோ அவரை – திருமுறை6:142 5765/2,3

மேல்


படையான் (1)

மின்னும் சூல_படையான் விடையான் வெள்ளிமலை ஒன்று அது உடையான் – திருமுறை2:19 777/3

மேல்


படையின் (1)

வென்றி மழு படையின் மேன்மை-தனை பாடேனோ – திருமுறை2:36 976/4

மேல்


படையும் (1)

படம் கொள் பாம்பே பாம்பு என்றால் படையும் நடுங்கும் பார்த்திலையோ – திருமுறை2:92 1689/3

மேல்


படையெடுத்தவர் (1)

படையெடுத்தவர் படை மறந்தாலும் பரவை தான் அலைப்பது மறந்தாலும் – திருமுறை2:23 821/2

மேல்


பண் (44)

பண் நேர் மறையின் பயனே சரணம் பதியே பரமே சரணம் சரணம் – திருமுறை1:2 33/1
பண் ஏறும் மொழி அடியர் பரவி வாழ்த்தும் பாத_மலர் அழகினை இ பாவி பார்க்கில் – திருமுறை1:7 103/1
பண் அளாவிய மொழியினால் மயக்கும் படிற்று மங்கையர்-பால் விழைவுற்றேன் – திருமுறை1:40 438/1
பண் தேன் புரி தொடையார்-தமை பசு மா மயில் மீதில் – திருமுறை1:41 447/2
பண் குணத்தில் சிறந்திடும் நின் பத்தர்-தமை புரப்பது போல் பாவியேனை – திருமுறை1:52 558/3
பண் கொண்ட சண்முகத்து ஐயா அருள் மிகும் பன்னிரண்டு – திருமுறை1:52 562/1
பண் ஆர் இன் சொல் பதிகம் கொண்டு படிக்காசு அளித்த பரமன் ஓர் – திருமுறை2:19 775/3
ஏழியல் பண் பெற்று அமுதோடு அளாவி இலங்கு தமிழ் – திருமுறை2:24 827/1
பண் மணம் செய் பாட்டில் பரவி துதியேனோ – திருமுறை2:36 963/4
பண் ஏயும் இன்ப பரஞ்சுடரே என் இரண்டு – திருமுறை2:59 1213/3
பண் நிலாவிய பாடல் அம் தொடை நின் பாத_பங்கயம் பதிவுற புனைவோர் – திருமுறை2:66 1307/3
பண் ஆர் முடிவது பெண்ணார் வடிவது பண்பு உயர் தீ – திருமுறை2:74 1383/2
பண் தாரை சூழ் மதி போல் இருப்போர்கள் நின் பத்தர் பதம் – திருமுறை2:75 1428/2
பண் ஆர் மொழியார் உரு காட்டும் பணை சூழ் ஒற்றி பதியினர் என் – திருமுறை2:94 1710/1
பண் ஆர் மொழியாய் உபகாரம்பண்ணா பகைவரேனும் இதை – திருமுறை2:98 1871/3
பண் கொள் மொழியாய் நின் காதல் பல் நாள் சுவை செய் பழம் போலும் – திருமுறை2:98 1915/3
பண் எதிர்கொள்பாடி பரம்பொருளே நண் உவணம் – திருமுறை3:2 1962/50
தண் சுழியல் வாழ் சீவ சாக்ஷியே பண் செழிப்ப – திருமுறை3:2 1962/408
பாண்டிக்கொடுமுடியில் பண் மயமே தீண்ட அரிய – திருமுறை3:2 1962/426
பண் நிறைந்த கீத பனுவலே எண் நிறைந்த – திருமுறை3:2 1962/552
பண் நீர்மை கொண்ட தமிழ் பா_மாலையால் துதித்து – திருமுறை3:2 1962/605
திண் தங்குமாறு இருத்தும் சித்தன் எவன் பண் தங்கு – திருமுறை3:3 1965/120
பண் நீர் மொழியால் பரிந்து ஏத்தி ஆனந்த – திருமுறை3:3 1965/1323
நினது சீர் கேட்க பண் – திருமுறை3:4 2069/4
பண்ணே பண் இசையே பண் மயமே பண்ணின் பயனே மெய் தவர் வாழ்த்தி பரவும் தேவே – திருமுறை3:5 2096/4
பண்ணே பண் இசையே பண் மயமே பண்ணின் பயனே மெய் தவர் வாழ்த்தி பரவும் தேவே – திருமுறை3:5 2096/4
பண்_உடையாய் திசை பட்டு_உடையாய் இட பாலில் அருள் – திருமுறை3:6 2176/3
பண் செய்த சொல் மங்கை_பாகா வெண் பாற்கடல் பள்ளிகொண்டோன் – திருமுறை3:6 2297/1
பாட்டுக்கு பேர் என்-கொல் பண் என்-கொல் நீட்டி அ பாட்டு எழுதும் – திருமுறை3:6 2330/2
பண் ஆலும் மா மறை மேல் தாளை என் உள் பதித்தருளே – திருமுறை3:6 2353/4
பண் நுதல் ஏர் மறை ஆயிரம் சூழும் நின் பாதத்தை யான் – திருமுறை3:6 2384/2
பண் கொண்ட உடல் வெளுத்து உள்ளே நரம்பு எலாம் பசை அற்று மேல் எழும்ப பட்டினிகிடந்து சாகின்றார்கள் ஈது என்ன பாவம் இவர் உண்மை அறியார் – திருமுறை3:8 2423/2
பண் ஆரும் மூவர் சொல்_பா ஏறு கேள்வியில் பண்படா ஏழையின் சொல்_பாவையும் இகழ்ந்திடாது ஏற்று மறை முடிவான பரமார்த்த ஞான நிலையை – திருமுறை4:4 2606/1
பண் அமர் பாடல் பரிசு அளித்தானை பார் முதல் அண்டம் படைத்து அளிப்பானை – திருமுறை4:5 2618/3
பண் படைத்த எனை அறியா இளம் பருவம்-தனிலே பரிந்து வந்து மாலையிட்டான் பார்த்து அறியான் மீட்டும் – திருமுறை4:39 3017/2
பண் விருப்பம் தரும் மறைகள் பலபல நின்று ஏத்த பரம சிதம்பர நடனம் பயின்ற பசுபதியே – திருமுறை5:3 3168/4
பண் பகர் பொன்_அம்பலத்தே ஆனந்த நடம் செய் பரம்பர நின் திரு_அருளை பாடுகின்றேன் மகிழ்ந்து – திருமுறை5:4 3171/3
பண் உளே விளைந்த அருள் பயனே உண்மை பதி ஓங்கு நிதியே நின் பாதம் அன்றி – திருமுறை5:10 3241/2
பண் ஆர நின்றனையே பாடியுறல் வேண்டும் பரமானந்த பெரும் கூத்து ஆடியிடல் வேண்டும் – திருமுறை6:56 4081/3
பண் களிக்க பாடுகின்ற பாட்டில் விளை சுகமே பத்தர் உளே தித்திக்க பழுத்த தனி பழமே – திருமுறை6:57 4108/2
பண் கலந்த மொழி மடவார் பழி கூறலானார் பத்தர் புகழ் நடராயர் சித்தம் அறிந்திலனே – திருமுறை6:60 4218/4
பண் தகு நின் திரு_தொண்டர் அடி பெருமை எவரே பகர்ந்திடுவர் மறைகள் எலாம் பகர்ந்திடுவான் புகுந்தே – திருமுறை6:125 5386/3
பண் கொண்ட பாடலில் பாடி படித்து பரவுகின்றார் – திருமுறை6:125 5414/2
பண் பூத நடம் புரியும் பத பெருமை எவரும் பகுத்து உணர முடியாதேல் பத_மலர் என் தலை மேல் – திருமுறை6:137 5648/3

மேல்


பண்_உடையாய் (1)

பண்_உடையாய் திசை பட்டு_உடையாய் இட பாலில் அருள் – திருமுறை3:6 2176/3

மேல்


பண்கள் (2)

பண்கள் நீடிய பாடலார் மன்றில் பாத நீடிய பங்கய பதத்தார் – திருமுறை2:30 888/2
பண்கள் இயன்ற திருவாயால் பலி தா என்றார் கொடு வந்தேன் – திருமுறை2:98 1779/2

மேல்


பண்டங்கள் (2)

பண்டங்கள் பல ஆகி இவற்றை காக்கும் பதி ஆகி ஆனந்தம் பழுத்து சாந்தம் – திருமுறை3:5 2081/3
பண்டங்கள் பலித்தன பரிந்து எனது உள்ளத்தில் – திருமுறை6:130 5539/3

மேல்


பண்டங்களோ (1)

பண்டங்களோ சிற்பரவெளியோ கண் தங்க – திருமுறை3:4 1976/2

மேல்


பண்டம் (6)

பண்டம் அறியேன் பலன் அறியேன் பரிவோடு அணைய பார்த்து அறியேன் – திருமுறை2:79 1516/3
பார் நின்ற நாம் கிடையா பண்டம் எது வேண்டிடினும் – திருமுறை3:3 1965/397
பண்டம் என்றும் சொல்ப எலாம் பன்முகங்கள் கொண்டு இருந்த – திருமுறை3:3 1965/1160
பசப்பிப்பசப்பி அன்பர் பண்டம் பறிப்பவர்க்கு – திருமுறை4:33 2980/4
பண்டம் எலாம் படைத்தவரே ஆட வாரீர் பற்றொடு வீடு இல்லவரே ஆட வாரீர் – திருமுறை6:71 4465/2
தித்திக்கும் பண்டம் எலாம் சேர்த்தாங்கு என் சிந்தை-தனில் – திருமுறை6:90 4701/3

மேல்


பண்டமும் (2)

பண்டமும் காட்டிய பரம்பர மணியே – திருமுறை6:81 4615/1292
பண்டமும் காட்டிய பராபர மணியே – திருமுறை6:81 4615/1294

மேல்


பண்டரங்கர் (1)

பாலில் தெளிந்த திரு_நீற்றர் பாவ_நாசர் பண்டரங்கர்
ஆலில் தெளிய நால்வர்களுக்கு அருளும் தெருளர் ஒற்றியினார் – திருமுறை2:87 1639/1,2

மேல்


பண்டாய (1)

கண்டான் களித்தான் கலந்து இருந்தான் பண்டாய
நான்மறையும் ஆகமமும் நாடும் திரு_பொதுவில் – திருமுறை6:40 3899/2,3

மேல்


பண்டித (1)

பார தத்துவ பஞ்சக ரஞ்சக பாத சத்துவ சங்கஜ பங்கஜ பால நித்திய அம்பக நம்பக பாச புத்தக பண்டித கண்டித – திருமுறை6:114 5174/1

மேல்


பண்டு (13)

பண்டு மனது உவந்து குணம் சிறிதும் இல்லா பாவியேன்-தனை ஆண்டாய் பரிவால் இன்று – திருமுறை1:7 104/1
பண்டு ஓர் துணை அறியேன் நின்னை அன்றி நின் பற்றி நின்றேன் – திருமுறை2:2 589/3
கல்லாம் கொடிய மனம் கரைய கண்டேன் பண்டு காணாத – திருமுறை2:72 1366/3
மறம் பழுக்கும் இலங்கை இராவணனை பண்டு ஓர் வாளினால் பணிகொண்ட மணியே வாய்மை – திருமுறை2:101 1945/3
பண்டு ஈச்சுரன் இ பதியே விழைந்தது எனும் – திருமுறை3:2 1962/465
கண்டிருந்தும் அந்தோ கலங்கிலையே பண்டு இருந்த – திருமுறை3:3 1965/926
பண்டு அறியார் போல படர்கின்றாய் பண்டு அறிந்து – திருமுறை3:3 1965/1096
பண்டு அறியார் போல படர்கின்றாய் பண்டு அறிந்து – திருமுறை3:3 1965/1096
பண்டு கண்டும் காணா பரிசினராய் பொன்_மேனி – திருமுறை3:3 1965/1325
பண்டு மகிழ்ந்து எனை ஆட்கொண்டு கருணைசெய்த – திருமுறை4:34 2991/1
பண்டு போல் பசித்து ஊண் வரு வழி பார்த்த பாவியேன் என் செய்வேன் எந்தாய் – திருமுறை6:9 3361/4
பண்டு கொண்டு எனை-தான் பிழை குறியாத பண்பனே திரு_சிற்றம்பலத்தே – திருமுறை6:34 3825/1
பண்டு நின் திரு பாத_மலரையே பாடி ஆடிய பத்திமையோரை போல் – திருமுறை6:125 5355/1

மேல்


பண்டும் (1)

சுற்று அது மற்று அ வழி மா சூது அது என்று எண்ணா தொண்டர் எலாம் கற்கின்றார் பண்டும் இன்றும் காணார் – திருமுறை5:1 3044/1

மேல்


பண்டுறு (1)

பண்டுறு சங்க புலவர் அரும் சிறையை தவிர்த்து அருளும் பகவனே என் – திருமுறை3:21 2511/1

மேல்


பண்டே (1)

உண்டேன் அழியா உரம் பெற்றேன் பண்டே
எனை உவந்து கொண்டான் எழில் ஞான மன்றம்-தனை – திருமுறை6:40 3900/2,3

மேல்


பண்டை (3)

பண்டை துயர்கொளும் இ பாவி முகம் பாராயோ – திருமுறை2:54 1164/4
பாம்பு என்றால் சற்றும் பயந்திலையே ஆம் பண்டை
கீழ் கடலில் ஆடு என்றால் கேட்கிலை நீ மாதர் அல்குல் – திருமுறை3:3 1965/626,627
கற்றும் அறிந்தும் கேட்டும் தெளிந்த பெரியவரும் கண்டு மகிழ புரிந்து பண்டை வினை அகற்றி – திருமுறை5:1 3043/2

மேல்


பண்ண (2)

பண்ண முடியா பரிபவம் கொண்டு இ உலகில் – திருமுறை2:16 749/1
சேண் பண்ண வல்ல ஒரு சித்தன் எவன் மாண்பு அண்ணா – திருமுறை3:3 1965/158

மேல்


பண்ணவர் (1)

பனை உலர்ந்த ஓலை என பெண்கள் ஒலிக்கின்றார் பண்ணவர் என் நடராயர் எண்ணம் அறிந்திலனே – திருமுறை6:60 4226/4

மேல்


பண்ணவர்க்கும் (1)

பார்க்கும் அரிக்கும் பங்கயற்கும் பல் மா தவர்க்கும் பண்ணவர்க்கும்
யார்க்கும் அடங்கா அவர் அழகை என்னென்று உரைப்பது ஏந்திழையே – திருமுறை2:90 1672/3,4

மேல்


பண்ணவனும் (2)

படியே அளந்த மாலவனும் பழைய மறை சொல் பண்ணவனும்
முடி ஈறு அறியா முதல்_பொருளே மொழியும் ஒற்றி நகர்க்கு இறையே – திருமுறை2:76 1490/1,2
பழுது இல் அவனாம் திருமாலும் படைக்கும் கமல_பண்ணவனும் – திருமுறை2:90 1669/3

மேல்


பண்ணவனே (4)

படையாத தேவர் சிறை மீட்டு அளித்து அருள் பண்ணவனே – திருமுறை1:3 68/4
பண்ணவனே நின் பத_மலர் ஏத்தும் பயன்_உடையோர் – திருமுறை1:3 69/1
பாதியனே எம் பராபரனே முக்கண் பண்ணவனே – திருமுறை2:58 1204/4
பண்ணவனே பசு பாசத்தை நீக்கும் பரம்பரனே – திருமுறை2:58 1205/1

மேல்


பண்ணனை (1)

பண்ணனை அடியர் பாடலுக்கு அருளும் பதியினை மதிகொள் தண் அருளாம் – திருமுறை1:38 411/2

மேல்


பண்ணாத (2)

பண்ணாத பூசையிலே படியாத படிப்பே பாராத பார்வையிலே பதியாத பதிப்பே – திருமுறை6:57 4144/2
பண்ணாத தீமைகள் பண்ணுகின்றீரே பகராத வன் மொழி பகருகின்றீரே – திருமுறை6:132 5565/1

மேல்


பண்ணாமல் (1)

பத்திக்கு வந்து அருள் பரிந்து அருளும் நின் அடி பற்று அருளி என்னை இந்தப்படியிலே உழல்கின்ற குடியிலே ஒருவனா பண்ணாமல் ஆண்டருளுவாய் – திருமுறை1:1 30/3

மேல்


பண்ணார் (1)

பண்ணார் மொழி மலையாள் அருள் பாலா பனிரண்டு – திருமுறை1:30 364/3

மேல்


பண்ணால் (2)

பண்ணால் உன் அருள்_புகழை பாடுகின்றார் பணிகின்றார் நின் அழகை பார்த்துப்பார்த்து – திருமுறை2:4 601/1
பண்ணால் உன் சீரினை சம்பந்தர் சொல வெள் எலும்பு – திருமுறை3:4 2008/1

மேல்


பண்ணி (2)

பண்ணி நலம் சேர் திரு_கூட்டம் புகுத எனினும் பரிந்து அருளே – திருமுறை4:10 2669/4
பார்த்தானை பாராரை பாராதானை பார்ப்பு அறவே பார்த்திருக்க பண்ணி என்னை – திருமுறை6:45 3948/3

மேல்


பண்ணிகாரங்கள் (2)

பருப்பு_இடி அரி வால்_இடிகள் ஆதிகளால் பண்ணிய பண்ணிகாரங்கள்
உருப்பிடி நிரம்ப வரவர எல்லாம் ஒரு பெரு வயிற்றிலே அடைத்தேன் – திருமுறை6:9 3363/1,2
பண்ணிகாரங்கள் பொசித்த அப்போதும் பராக்கிலே செலுத்திய போதும் – திருமுறை6:13 3459/1

மேல்


பண்ணிய (19)

பண்ணிய உள்ளம் கொள் உள்ளும் புறம்பும் பரிமளிக்கும் – திருமுறை2:75 1448/2
பண்ணிய பத்தர்க்கு முத்தர்க்கு மங்களம் – திருமுறை3:27 2570/2
பருப்பு_இடி அரி வால்_இடிகள் ஆதிகளால் பண்ணிய பண்ணிகாரங்கள் – திருமுறை6:9 3363/1
பண்ணிய தவமே தவத்து உறும் பலனே பலத்தினால் கிடைத்த என் பதியே – திருமுறை6:34 3829/2
பண்ணிய என் பூசையிலே பலித்த பெரும் தெய்வம் பாடுகின்ற மறை முடியில் ஆடுகின்ற தெய்வம் – திருமுறை6:41 3908/3
பண்ணிய தவமும் பலமும் மெய் பலம் செய் பதியுமாம் ஒரு பசுபதியை – திருமுறை6:46 3959/1
பண்ணிய தவத்தால் பழுத்த செம்பொன்னே – திருமுறை6:81 4615/1360
பாலிலே வைத்தாய் எனக்கு இது போதும் பண்ணிய தவம் பலித்ததுவே – திருமுறை6:93 4727/4
பதத்திலே வைத்தாய் எனக்கு இது போதும் பண்ணிய தவம் பலித்ததுவே – திருமுறை6:93 4728/4
நின்றாய் எனக்கு இது போதும் பண்ணிய தவம் பலித்ததுவே – திருமுறை6:93 4729/4
பாடவும் பெற்றேன் எனக்கு இது போதும் பண்ணிய தவம் பலித்ததுவே – திருமுறை6:93 4730/4
பயத்தை விட்டு ஒழித்தேன் எனக்கு இது போதும் பண்ணிய தவம் பலித்ததுவே – திருமுறை6:93 4731/4
பாடல் செய்கின்றேன் எனக்கு இது போதும் பண்ணிய தவம் பலித்ததுவே – திருமுறை6:93 4732/4
பதி பதம் பெற்றேன் எனக்கு இது போதும் பண்ணிய தவம் பலித்ததுவே – திருமுறை6:93 4733/4
பரிசு எலாம் பெற்றேன் எனக்கு இது போதும் பண்ணிய தவம் பலித்ததுவே – திருமுறை6:93 4734/4
பாதமே பிடித்தேன் எனக்கு இது போதும் பண்ணிய தவம் பலித்ததுவே – திருமுறை6:93 4735/4
பட்டமும் தரித்தேன் எனக்கு இது போதும் பண்ணிய தவம் பலித்ததுவே – திருமுறை6:93 4736/4
பண்ணிய துன்போடே படுத்திருந்தேன் நண்ணி எனை – திருமுறை6:97 4773/2
பண்ணிய பூசை நிறைந்தது சிற்றம்பல நடம் கண்டு – திருமுறை6:125 5398/1

மேல்


பண்ணியது (1)

பாம்பும் சிவார்ச்சனை-தான் பண்ணியது என்றால் பூசை – திருமுறை3:3 1965/515

மேல்


பண்ணில் (1)

எண்ணில் கலந்தே இருக்கின்றான் பண்ணில்
கலந்தான் என் பாட்டில் கலந்தான் உயிரில் – திருமுறை6:129 5487/2,3

மேல்


பண்ணின் (3)

பண்ணின் மொழியாய் நின்-பால் ஓர் பறவை பெயர் வேண்டினம் படைத்தால் – திருமுறை2:98 1796/2
மண்ணில் பழைய வழக்கம் காண் பண்ணின் சொல் – திருமுறை3:4 2012/2
பண்ணே பண் இசையே பண் மயமே பண்ணின் பயனே மெய் தவர் வாழ்த்தி பரவும் தேவே – திருமுறை3:5 2096/4

மேல்


பண்ணினுள் (1)

பண்ணினுள் இசையே பாலினுள் சுவையே பத்தர்கட்கு அருள்செயும் பரமே – திருமுறை2:9 658/1

மேல்


பண்ணுகின்ற (1)

பண்ணுகின்ற பெரும் தவத்தும் கிடைப்ப அரிதாய் சிறிய பயல்களினும் சிறியேற்கு கிடைத்த பெரும் பதியே – திருமுறை6:57 4172/2

மேல்


பண்ணுகின்றதும் (1)

பண்ணுகின்றதும் ஆன பின் உடலை பாடை மேல் உற படுத்துகின்றதும் என்று – திருமுறை2:69 1336/3

மேல்


பண்ணுகின்றீரே (1)

பண்ணாத தீமைகள் பண்ணுகின்றீரே பகராத வன் மொழி பகருகின்றீரே – திருமுறை6:132 5565/1

மேல்


பண்ணுகின்றேன் (1)

பண்ணுகின்றேன் பண்ணுவித்து பாடுகின்றான் உண்ணுகின்றேன் – திருமுறை6:129 5489/2

மேல்


பண்ணுதல் (1)

பண்ணுதல் சேர் திரு_நீற்று கோலம்-தன்னை பார்த்தேனும் அஞ்சுகிலேன் பயன் இலாமே – திருமுறை2:73 1371/2

மேல்


பண்ணும் (3)

நண்ணாததோர் அடி நீழலில் நண்ணும்படி பண்ணும்
பண்ணார் மொழி மலையாள் அருள் பாலா பனிரண்டு – திருமுறை1:30 364/2,3
பண்ணும் நின் அருள் பாரிடை வாழ்கவே – திருமுறை2:10 670/4
பண்ணும் இன் சுவை அமுதினும் இனிதாய் பத்தர் நாள்-தொறும் சித்தம் உள் ஊற – திருமுறை2:21 800/3

மேல்


பண்ணுவாய்-கொலோ (1)

பாலின் நீர் என நின் அடி-கணே பற்றி வாழ்ந்திட பண்ணுவாய்-கொலோ
சேலின் வாள்_கணார் தீய மாயையில் தியங்கி நின்றிட செய்குவாய்-கொலோ – திருமுறை1:8 140/2,3

மேல்


பண்ணுவித்து (1)

பண்ணுகின்றேன் பண்ணுவித்து பாடுகின்றான் உண்ணுகின்றேன் – திருமுறை6:129 5489/2

மேல்


பண்ணுறு (1)

பண்ணுறு பயனே என்னை பணிவித்த மணியே போற்றி – திருமுறை1:48 510/3

மேல்


பண்ணுறும் (2)

பண்ணுறும் அ தன்மையுளே திண்மை ஒரு கோடி பலித்த சத்தி கூட்டத்தால் பணித்தன ஓர் அனந்தம் – திருமுறை6:137 5656/2
பண்ணுறும் என் தனி கணவர் கூத்து ஆடும் சபையை பார்த்தாலும் பசி போமே பார்த்திடல் அன்றியுமே – திருமுறை6:142 5757/3

மேல்


பண்ணே (1)

பண்ணே பண் இசையே பண் மயமே பண்ணின் பயனே மெய் தவர் வாழ்த்தி பரவும் தேவே – திருமுறை3:5 2096/4

மேல்


பண்ணேன் (1)

பண்ணேன் நின் புகழ் சொல்வோர்-தமக்கு பூசை பாடேன் நின் திரு_சீரை பரமன் ஈன்ற – திருமுறை1:22 300/1

மேல்


பண்ணேனோ (1)

கூட்டும் தொழும்பு பண்ணேனோ குறையா அருள் நீர் உண்ணேனோ – திருமுறை1:20 276/2

மேல்


பண்ணை (1)

பண்ணை காட்டி உருகும் அடியர்-தம் பத்தி காட்டி முத்தி பொருள் ஈது என – திருமுறை1:18 259/3

மேல்


பண்பட்ட (2)

பாய்ப்பட்ட புலி அன்ன நாய்ப்பட்ட கயவர்-தம் பாழ்பட்ட மனையில் நெடுநாள் பண்பட்ட கழுநீரும் விண்பட்ட இன் அமுது பட்ட பாடு ஆகுமன்றி – திருமுறை1:1 25/1
வெண்பட்டு உடுக்க விரைந்தனையே பண்பட்ட
ஐயா அரைநாண் அவிழும் என கேட்டு நின்றும் – திருமுறை3:3 1965/998,999

மேல்


பண்படா (1)

பண் ஆரும் மூவர் சொல்_பா ஏறு கேள்வியில் பண்படா ஏழையின் சொல்_பாவையும் இகழ்ந்திடாது ஏற்று மறை முடிவான பரமார்த்த ஞான நிலையை – திருமுறை4:4 2606/1

மேல்


பண்பன் (1)

பாதன் என்கோ கடல் பள்ளிகொண்டான் தொழும் பண்பன் என்கோ – திருமுறை3:6 2372/2

மேல்


பண்பனே (6)

பரிவுறும்-தோறும் விரைந்து வந்து அருளும் பண்பனே பரை இட_பாகா – திருமுறை6:13 3411/2
பதியனே பொதுவில் பரம நாடகம் செய் பண்பனே நண்பனே உலகில் – திருமுறை6:13 3453/1
பனிப்புற ஓடி பதுங்கிடுகின்றார் பண்பனே என்னை நீ பயிற்ற – திருமுறை6:13 3515/3
நண்பனே நலம் சார் பண்பனே உனையே நம்பினேன் கைவிடேல் எனையே – திருமுறை6:15 3556/4
பண்டு கொண்டு எனை-தான் பிழை குறியாத பண்பனே திரு_சிற்றம்பலத்தே – திருமுறை6:34 3825/1
நாயேன் எண்ணம் அனைத்தும் முடித்துக்கொடுத்த பண்பனே
நான் செய் தவத்தால் எனக்கு கிடைத்த நல்ல நண்பனே – திருமுறை6:112 4980/3,4

மேல்


பண்பாய (1)

பண்பாய நடங்கள் பல பல பெயர்ப்பும் காட்டும் பதிகள் பல இவைக்கு எல்லாம் பதி ஆகி பொதுவில் – திருமுறை6:137 5658/3

மேல்


பண்பார்க்கு (1)

வெண்பாக்கத்து அன்பர் பெறும் வீறாப்பே பண்பார்க்கு
நள் இ பதியே நலம் தரும் என்று அன்பர் புகும் – திருமுறை3:2 1962/506,507

மேல்


பண்பாளர் (1)

பாரொடு விண்ணும் படைத்த பண்பாளர் பற்று அம்பலத்தார் சொல் சிற்றம்பலத்தார் – திருமுறை6:138 5677/1

மேல்


பண்பின் (1)

பல்லாரும் களிப்பு அடைய பகல் இரவும் தோற்றா பண்பின் அருள்_பெரும்_ஜோதி நண்பினொடு நமக்கே – திருமுறை6:105 4878/3

மேல்


பண்பினர் (1)

பாடுகின்றார்க்கு அருள் பண்பினர் ஞான கூத்தாடுகின்றார் – திருமுறை6:67 4309/1

மேல்


பண்பினனே (1)

பாலவனே எனை பாலகன் ஆக்கிய பண்பினனே – திருமுறை6:100 4812/4

மேல்


பண்பினால் (1)

பத்தியோடு அருச்சனை பயிலும் பண்பினால்
முத்தி சார்குவர் என மொழிதல் கேட்டு நல் – திருமுறை1:52 559/2,3

மேல்


பண்பினில் (1)

பண்பினில் விளங்கும் பரம சற்குருவே – திருமுறை6:81 4615/1064

மேல்


பண்பினீரே (1)

பன்னிருவர் ஒளி மாற்றும் பர ஒளியை பார்த்து உயர்ந்தீர் பண்பினீரே – திருமுறை4:15 2770/4

மேல்


பண்பு (24)

பாவ வாழ்க்கையில் பாவியேன் செய்திடும் பண்பு இலா பிழை நோக்கி – திருமுறை1:15 222/1
பசியெடுக்கும் முன் அமுது சேகரிப்பார் பாரினோர்கள் அ பண்பு அறிந்திலையோ – திருமுறை2:20 793/1
பாவம் எனும் ஓர் பெரும் சரக்கு பையை எடுத்து பண்பு அறியா – திருமுறை2:33 925/1
பழக்கிவைப்பது தேவரீர்க்கு உரிய பண்பு அன்றோ எனை பரிந்திலீரானால் – திருமுறை2:41 1027/2
பாடும் தொண்டர்கள் இடர்ப்படில் தரியா பண்பு என் மட்டும் நின்-பால் இலை போலும் – திருமுறை2:68 1325/3
பண் ஆர் முடிவது பெண்ணார் வடிவது பண்பு உயர் தீ – திருமுறை2:74 1383/2
பவர்-தாம் அறியா பண்பு_உடையார் பணை சூழ் ஒற்றி பதி அமர்ந்தார் – திருமுறை2:91 1680/2
உண் பழனத்து என்றன் உயிர்க்குயிரே பண்பு அகன்ற – திருமுறை3:2 1962/102
படிக்குள் நோவாத பண்பு_உடையோர் வாழ்த்தும் – திருமுறை3:2 1962/345
மண் சுமந்தான் என்று உரைக்கும் வாய்மை-தனை பண்பு_உடையோர் – திருமுறை3:3 1965/498
படை_உடையாய் அருள் பண்பு_உடையாய் பெண் பரவையின்-பால் – திருமுறை3:6 2177/3
பற்றுவது பந்தம் அ பற்று அறுதல் வீடு இஃது பரம வேதார்த்தம் எனவே பண்பு_உளோர் நண்பினொடு பகருவது கேட்டும் என் பாவி மனம் விடய நடையே – திருமுறை4:1 2577/1
பள்ளம் கொண்டு ஓங்கும் புனல் போல் நின் தண் அருள் பண்பு நல்லோர் – திருமுறை4:15 2758/2
பண்பு உரைத்து தூதன் என்றே பட்டம்கட்டிக்கொண்டவர்க்கு – திருமுறை4:33 2984/2
பாவம் எலாம் அகற்றி அருள் பான்மை நல்கும் பண்பு உடைய பெருமானே பணிந்து நின்-பால் – திருமுறை5:10 3239/3
பை உடை பாம்பு_அனையரொடும் ஆடுகின்றோய் எனது பண்பு அறிந்தே நண்பு வைத்த பண்பு_உடையோய் இன்னே – திருமுறை6:28 3765/3
பை உடை பாம்பு_அனையரொடும் ஆடுகின்றோய் எனது பண்பு அறிந்தே நண்பு வைத்த பண்பு_உடையோய் இன்னே – திருமுறை6:28 3765/3
பற்றிய என் பற்று அனைத்தும் தன் அடி பற்று ஆக பரிந்து அருளி எனை ஈன்ற பண்பு உடை எந்தாயே – திருமுறை6:57 4132/3
பயிர்ப்புறும் ஓர் பசி தவிர்த்தல் மாத்திரமே புரிக பரிந்து மற்றை பண்பு உரையேல் நண்பு உதவேல் இங்கே – திருமுறை6:57 4160/2
பண்புற எனக்கு அருள் பண்பு உடை தாயே – திருமுறை6:81 4615/1086
பாங்குற நின்று ஊட்டினையே எந்தாய் நின் பண்பு இதுவே – திருமுறை6:125 5407/4
பண்பு உடை நின் மெய் அன்பர் பாடிய பேர்_அன்பில் பழுத்த பழம் பாட்டில் ஒரு பாட்டும் அறியேனே – திருமுறை6:127 5471/3
பலம் பெறு மனிதர்கள் பண்பு_உளர் ஆயினர் – திருமுறை6:130 5536/3
பச்சையும் செம்மையும் கருமையும் கூடி பலித்த நும் வாழ்க்கையில் பண்பு ஒன்றும் இல்லீர் – திருமுறை6:132 5560/2

மேல்


பண்பு-அதனை (1)

பாங்கு அடையச்செய்த அருள் பண்பு-அதனை ஈங்கு உலகர் – திருமுறை3:3 1965/502

மேல்


பண்பு_உடையாய் (1)

படை_உடையாய் அருள் பண்பு_உடையாய் பெண் பரவையின்-பால் – திருமுறை3:6 2177/3

மேல்


பண்பு_உடையார் (1)

பவர்-தாம் அறியா பண்பு_உடையார் பணை சூழ் ஒற்றி பதி அமர்ந்தார் – திருமுறை2:91 1680/2

மேல்


பண்பு_உடையோய் (1)

பை உடை பாம்பு_அனையரொடும் ஆடுகின்றோய் எனது பண்பு அறிந்தே நண்பு வைத்த பண்பு_உடையோய் இன்னே – திருமுறை6:28 3765/3

மேல்


பண்பு_உடையோர் (2)

படிக்குள் நோவாத பண்பு_உடையோர் வாழ்த்தும் – திருமுறை3:2 1962/345
மண் சுமந்தான் என்று உரைக்கும் வாய்மை-தனை பண்பு_உடையோர்
மாண உரைப்ப கேட்டும் வாய்ந்து ஏத்தாய் மெய் அன்பு – திருமுறை3:3 1965/498,499

மேல்


பண்பு_உளர் (1)

பலம் பெறு மனிதர்கள் பண்பு_உளர் ஆயினர் – திருமுறை6:130 5536/3

மேல்


பண்பு_உளோர் (1)

பற்றுவது பந்தம் அ பற்று அறுதல் வீடு இஃது பரம வேதார்த்தம் எனவே பண்பு_உளோர் நண்பினொடு பகருவது கேட்டும் என் பாவி மனம் விடய நடையே – திருமுறை4:1 2577/1

மேல்


பண்புடனே (1)

தண் பனையூர் மேவும் சடாதரனே பண்புடனே
எற்குள் தியானம் கொண்டு இருக்க மகிழ்ந்து அளித்த – திருமுறை3:2 1962/276,277

மேல்


பண்பும் (1)

பார் கொண்ட நடையில் வன் பசிகொண்டு வந்து இரப்பார் முகம் பார்த்து இரங்கும் பண்பும் நின் திரு_அடிக்கு அன்பும் நிறை ஆயுளும் பதியும் நல் நிதியும் உணர்வும் – திருமுறை1:1 12/1

மேல்


பண்புற (4)

பத்தி இன்றியே முத்தியை விழைந்தேன் பாவியேன் அருள் பண்புற நினைவாய் – திருமுறை2:61 1235/2
பரை நடு விளங்கும் ஒரு சோதியே எல்லாம் படைத்திடுக என்று எனக்கே பண்புற உரைத்து அருள் பேர்_அமுது அளித்த மெய் பரமமே பரம ஞான – திருமுறை6:22 3671/3
பன்னுகின்ற தொழில் ஐந்தும் செய்திடவே பணித்து பண்புற என் அகம் புறமும் விளங்குகின்ற பதியே – திருமுறை6:57 4150/2
பண்புற எனக்கு அருள் பண்பு உடை தாயே – திருமுறை6:81 4615/1086

மேல்


பண்புறவும் (1)

பார் நீட திரு_அருளாம் பெரும் சோதி அளித்தீர் பகரும் எலாம் வல்ல சித்தி பண்புறவும் செய்தீர் – திருமுறை6:95 4750/3

மேல்


பண்புறு (1)

பற்றி இயலும் ஒளி ஆகி ஒளியின் ஒளி ஆகி அம்பரமாய் சிதம்பரமுமாய் பண்புறு சிதம்பர பொன்_சபையுமாய் அதன் பாங்கு ஓங்கு சிற்சபையுமாய் – திருமுறை6:22 3665/2

மேல்


பண்பே (1)

அருள் அறமே அருள் பண்பே முக்கண் கொள் அருள் சிவமே – திருமுறை3:6 2389/4

மேல்


பண்பை (2)

படி ஆல் அடியில் இருந்த மறை பண்பை உரைப்பீர் என்றேன் நின் – திருமுறை2:98 1865/2
பாதியிலே ஒன்றான பசுபதி நின் கருணை பண்பை அறிந்தேன் ஒழியா நண்பை அடைந்தேனே – திருமுறை5:2 3128/4

மேல்


பண்பொடு (2)

பாங்காரும் வண்ணம் ஒன்று என் கை-தனிலே அளித்து பண்பொடு வாழ்ந்திடுக என பணித்த பரம் பொருளே – திருமுறை5:2 3075/3
பாங்குற ஓங்கு மங்கல கோலம் பண்பொடு புனைந்துகொள் கடிகை – திருமுறை6:103 4862/2

மேல்


பண (3)

மெய் விரிப்பார்க்கு இரு கை விரிப்பார் பெட்டி மேவு பண
பை விரிப்பார் அல்குல் பை விரிப்பார்க்கு அவர்-பால் பரவி – திருமுறை2:26 849/2,3
ஊர்ந்த பண கங்கணமே முதல் பணிகள் ஒளிர உயர் பொதுவில் நடிக்கின்ற செயல் உடைய பெருமான் – திருமுறை5:8 3224/3
சுபல கரதல கண பண கங்கண – திருமுறை6:113 5132/2

மேல்


பணங்களை (1)

பணத்திலே சிறிதும் ஆசை ஒன்று இலை நான் படைத்த அ பணங்களை பல கால் – திருமுறை6:12 3396/1

மேல்


பணத்திலும் (1)

படி முடிவு அழித்து கடிகொளும் கடையர் பணத்திலும் கொடியனேன் வஞ்ச – திருமுறை6:3 3287/3

மேல்


பணத்திலே (1)

பணத்திலே சிறிதும் ஆசை ஒன்று இலை நான் படைத்த அ பணங்களை பல கால் – திருமுறை6:12 3396/1

மேல்


பணத்தினில் (1)

பணத்தினில் பொலியும் பாம்பு அரை ஆர்த்த பரமனே பிரமன் மால் அறியா – திருமுறை2:28 877/3

மேல்


பணத்து (2)

மனம் பழமோ காயோ என்று அறிந்து வர விடுத்தாள் மற்றவர் போல் காசு பணத்து ஆசைவைத்து வருந்தாள் – திருமுறை6:59 4202/3
காசு பணத்து ஆசை_இலேன் ஆட வாரீர் கைபிடித்தால் போதும் என்னோடு ஆட வாரீர் – திருமுறை6:71 4463/3

மேல்


பணத்தும் (2)

பணத்தும் மண்ணினும் பாவையரிடத்தும் பரவ நெஞ்சினை விரவுகின்றனன் காண் – திருமுறை2:66 1301/2
நிலத்திலும் பணத்தும் நீள் விழி மடவார் நெருக்கிலும் பெருக்கிய நினைப்பேன் – திருமுறை6:3 3286/1

மேல்


பணத்தை (1)

நடையாய் ஏற்கின்றீர் என்றேன் நங்காய் நின் போல் ஒரு பணத்தை
கடையார் என கீழ் வைத்து அருமை காட்டேம் பணிகொள் பணம் கோடி – திருமுறை2:98 1897/2,3

மேல்


பணத்தையும் (1)

காசையும் பணத்தையும் கன்னியர்-தமையும் காணியின் ஆட்சியும் கருதிலேன் கண்டீர் – திருமுறை6:31 3794/1

மேல்


பணப்பை (1)

செய்கையிடும்படி தன் சீமான்-தனது பணப்பை
கையிடல் கண்டும் பயந்திலையே சைகை-அது – திருமுறை3:3 1965/767,768

மேல்


பணம் (14)

பணம் கொள் செல்வ படம்பக்கநாதரே – திருமுறை2:15 718/2
பாடு இல்லை கையில் பணம் இல்லை தேக பருமன் இல்லை – திருமுறை2:26 847/2
பணம் ஒன்று பாம்பு அணி ஒற்றி எம்மானிட பாலில் தெய்வ – திருமுறை2:75 1446/3
கடையார் என கீழ் வைத்து அருமை காட்டேம் பணிகொள் பணம் கோடி – திருமுறை2:98 1897/3
பார் தருவார் உழற்கு ஏர் தருவார் பொன் பணம் தருவார் – திருமுறை3:6 2296/2
பணம்_இலார்க்கு இடுக்கண் புரிந்து உணும் சோற்று பணம் பறித்து உழல்கின்ற படிறேன் – திருமுறை6:3 3291/1
பணம்_இலார்க்கு இடுக்கண் புரிந்து உணும் சோற்று பணம் பறித்து உழல்கின்ற படிறேன் – திருமுறை6:3 3291/1
வேற்று வாழ்வு அடைய வீடு தா பணம் தா மெல்லிய சரிகை வத்திரம் தா – திருமுறை6:13 3517/2
பணம் புரி காணி பூமிகள் புரி நல் பதி புரி ஏற்ற பெண் பார்த்தே – திருமுறை6:13 3518/2
பட்டமே காட்டி பணம் பறித்து உழன்றேன் பகல் எலாம் தவசி போல் இருந்தேன் – திருமுறை6:15 3573/2
குணம் நீடு பாங்கி-அவள் எம் இறையை நினையார் குணம் கொண்டாள் வளர்த்தவளும் பணம்_விண்டாள் ஆனாள் – திருமுறை6:60 4230/3
தொண்டாள பணம் தேடும் துறை ஆள உலகு ஆள சூழ்ந்த காம – திருமுறை6:135 5607/1
பிணம் புதைக்க சம்மதியீர் பணம் புதைக்க சம்மதிக்கும் பேயரே நீர் – திருமுறை6:135 5610/3
பதி_உடையார் கனக_சபாபதி எனும் பேர் உடையார் பணம் பரித்த வரையர் என்னை மணம் புரிந்த கணவர் – திருமுறை6:137 5629/1

மேல்


பணம்-தான் (1)

உடையார் என்பார் உமை ஒற்றி_உடையீர் பணம்-தான் உடையீரோ – திருமுறை2:98 1897/1

மேல்


பணம்_விண்டாள் (1)

குணம் நீடு பாங்கி-அவள் எம் இறையை நினையார் குணம் கொண்டாள் வளர்த்தவளும் பணம்_விண்டாள் ஆனாள் – திருமுறை6:60 4230/3

மேல்


பணம்_இலார்க்கு (1)

பணம்_இலார்க்கு இடுக்கண் புரிந்து உணும் சோற்று பணம் பறித்து உழல்கின்ற படிறேன் – திருமுறை6:3 3291/1

மேல்


பணமே (1)

பட்டி பகட்டின் ஊர்திரிந்து பணமே நிலமே பாவையரே – திருமுறை6:98 4782/1

மேல்


பணி (59)

ஊர் உண்டு பேர் உண்டு மணி உண்டு பணி உண்டு உடை உண்டு கொடையும் உண்டு உண்டுண்டு மகிழவே உணவு உண்டு சாந்தமுறும் உளம் உண்டு வளமும் உண்டு – திருமுறை1:1 28/2
தெளித்து நின்றிடும் தேசிக வடிவமே தேவர்கள் பணி தேவே – திருமுறை1:4 74/3
மூவரும் பணி முதல்வ நின் அடியில் என் முடி உற வைப்பாயேல் – திருமுறை1:9 149/2
பணி செய் தொழும்பில் சேரேனோ பார் மீது இரங்கும் நீரேனே – திருமுறை1:20 272/4
பணி காதலித்து பிழையேனோ பாடி மனது குழையேனோ – திருமுறை1:20 280/2
தாழ்வனோ தாழ்ந்த பணி புரிந்து அவமே சஞ்சரித்து உழன்று வெம் நரகில் – திருமுறை1:32 369/3
அன்பர் முற்று உணர அருள்செயும் தேவே அரி அயன் பணி பெரியவனே – திருமுறை1:35 388/3
நேரார் பணி மயிலின் மிசை நின்றார் அது கண்டேன் – திருமுறை1:41 442/3
அழகு ஆதரவாம் பணி_புரிவார் அடியார்க்கு அடிமை ஆக்குகவே – திருமுறை1:43 462/4
மணி கொள் கோயிற்கு திரு_பணி செய்தும் வாழ்க நீ உடன் வருதி என் மனனே – திருமுறை2:30 897/4
பல் விதங்களால் பணி செயும் உரிமை பாங்கு நல்கும் அ பரம் உமக்கு அன்றே – திருமுறை2:55 1180/3
பணி கண்டாய் அன்னோன் பதம் – திருமுறை2:65 1298/4
ஆயினும் திரு_முகம் கண்டு மகிழும் அன்பர்-தம் பணி ஆற்றி மற்று உடலம் – திருமுறை2:68 1328/3
திருவே அருள் செந்திருவே முதல் பணி செய்ய தந்த – திருமுறை2:75 1447/3
பத்தர்-தமக்கு பணி_செய்வார் பணியே பணியா பரிவுற்றார் – திருமுறை2:83 1575/2
பைத்த அரவ பணி அணிவார் பணை சூழ் ஒற்றி பதி மகிழ்வார் – திருமுறை2:91 1681/1
பசி-அது உடையேன் என்றேன் உள் பணி அல்குலும் அப்படி என்றார் – திருமுறை2:97 1763/3
அடையில் கனிவால் பணி என்றே அருளீர் உரி ஈர் உடை என்றேன் – திருமுறை2:98 1775/2
கடையில் படும் ஓர் பணி என்றே கருதி உரைத்தேம் என்று உரைத்து என் – திருமுறை2:98 1775/3
படை அம்புயத்தோன் புகழ் ஒற்றி பதியீர் அரவ பணி சுமந்தீர் – திருமுறை2:98 1882/1
நடை அம்புயத்தும் சுமந்தனை நீ நானா அரவ பணி மற்றும் – திருமுறை2:98 1882/3
பாம்பு ஆவதுவே கொடும் பாம்பு எம் பணி பாம்பு அது போல் பாம்பு அல என்று – திருமுறை2:98 1883/3
பாகை கார் என்னும் பணி_மொழியார் வாழ்த்து ஓவா – திருமுறை3:2 1962/293
ஏர் நந்தன பணி கண்டு இச்சையுற நம் இறைக்கு – திருமுறை3:3 1965/1309
பை உரைத்து ஆடும் பணி புயத்தோய் தமை பாடுகின்றோர் – திருமுறை3:6 2228/1
செம்பெருமானுக்கும் எந்தாய்க்கும் நான் பணி செய்ய செய்யே – திருமுறை3:6 2367/4
நானே நினக்கு பணி செயல் வேண்டும் நின் நாள்_மலர் தாள் – திருமுறை3:7 2407/1
நட்டாரும் பணி புரியும் ஆறு தலை மலை முதலாய் நணுகி எங்கள் – திருமுறை3:21 2514/2
பணி அணி புயத்தோய் போற்றி நின் சீரே பாடுதல் வேண்டும் நான் போற்றி – திருமுறை4:2 2582/3
நின் பணி புரிதல் வேண்டும் நான் போற்றி நெடும் சடை முடி தயா நிதியே – திருமுறை4:2 2583/4
பார் அணவி அன்பர் எலாம் பரிந்து புகழ்ந்து ஏத்த பணி அணிந்து மணி மன்றுள் அணி நடம் செய் பதியே – திருமுறை5:2 3077/4
நாகமணி பணி மிளிர அம்பலத்தே நடம் செய் நாயக நின் பெரும் கருணை நவிற்ற முடியாதே – திருமுறை5:2 3124/4
பாத_மலர் நினது திரு_பணி முடி மேல் பட புரிந்த – திருமுறை5:11 3250/3
நிதம் பரவி ஆனந்த நித்திரை நீங்காத நித்தர் பணி புரிந்து இன்ப சித்தி பெறுவேனோ – திருமுறை6:11 3379/3
எ பணி இட்டாய் அ பணி அலது என் இச்சையால் புரிந்தது ஒன்று இலையே – திருமுறை6:12 3390/3
எ பணி இட்டாய் அ பணி அலது என் இச்சையால் புரிந்தது ஒன்று இலையே – திருமுறை6:12 3390/3
பரிந்து உனை பதியா பெற்ற நாள் அடிமை பணி புரிந்து ஆங்கு இது வரையில் – திருமுறை6:13 3488/1
மறுகி நின்று ஆடி ஆர்த்தது இங்கு உண்டோ நின் பணி மதிப்பு அலால் எனக்கு – திருமுறை6:13 3510/3
எந்தை நின் உள்ளம் வெறுப்ப நின் பணி விட்டு இ உலகியலில் அவ்வாறு – திருமுறை6:13 3511/3
வம்புறு சண்டை விளைக்கின்றார் சிறுவர் வள்ளலே நின் பணி விடுத்தே – திருமுறை6:13 3512/2
விள்ளுதல் புரிவார் ஐயகோ அடியேன் மெய்ய நின் திரு_பணி விடுத்தே – திருமுறை6:13 3513/3
புலை கொலை களவே புரிகின்றார் அடியேன் புண்ணிய நின் பணி விடுத்தே – திருமுறை6:13 3514/3
இத்தகை உலகில் இங்ஙனம் சிறியேன் எந்தை நின் திரு_பணி விடுத்தே – திருமுறை6:13 3522/1
உன்னையே கருதி உன் பணி புரிந்து இங்கு உலகிலே கருணை என்பது-தான் – திருமுறை6:13 3524/2
தெய்வமே என நான் நின்னையே கருதி திரு_பணி புரிந்து இருக்கின்றேன் – திருமுறை6:13 3525/3
பாதம் தலை மேல் சூட்டி எனை பணி செய்திடவும் பணித்தனை நான் – திருமுறை6:19 3627/2
பணி மதியின் அமுதிலே அ அமுது இனிப்பிலே பக்க நடு அடி முடியிலே பாங்குபெற ஓங்கும் ஒரு சித்தே என் உள்ளே பலித்த பரமானந்தமே – திருமுறை6:22 3662/2
வாதாந்தம் உற்ற பல சத்திகளொடும் சத்தர் வாய்ந்து பணி செய்ய இன்ப மா ராச்சியத்திலே திரு_அருள் செங்கோல் வளத்தொடு செலுத்தும் அரசே – திருமுறை6:22 3667/3
அறிவு_இலேன் அறிந்தார்க்கு அடி பணி புரியேன் அச்சமும் அவலமும்_உடையேன் – திருமுறை6:27 3741/1
படைத்தல் முதல் ஐந்தொழில் செய் பணி எனக்கே பணித்திட்டாய் – திருமுறை6:99 4798/1
தொழுது நிற்கின்றனன் செய் பணி எல்லாம் சொல்லுதல் வேண்டும் என் வல்ல சற்குருவே – திருமுறை6:106 4885/2
சிற்குண வரை மிசை உதயம்செய்தது மா சித்திகள் அடி பணி செய்திட சூழ்ந்த – திருமுறை6:106 4886/2
உளம் தரு சம்மதமான பணி இட்டாய் எனக்கே உன் பணியே பணி அல்லால் என் பணி வேறு இலையே – திருமுறை6:127 5469/4
உளம் தரு சம்மதமான பணி இட்டாய் எனக்கே உன் பணியே பணி அல்லால் என் பணி வேறு இலையே – திருமுறை6:127 5469/4
உளம் தரு சம்மதமான பணி இட்டாய் எனக்கே உன் பணியே பணி அல்லால் என் பணி வேறு இலையே – திருமுறை6:127 5469/4
பாடுக என்னோடு கலந்து ஆடுக என்று எனக்கே பணி இட்டாய் நான் செய் பெரும் பாக்கியம் என்று உவந்தேன் – திருமுறை6:127 5470/3
ஏழ் கடலில் பெரிது அன்றோ நான் அடைந்த சுகம் இங்கு இதை விட நான் செய் பணி வேறு எ பணி நீ இயம்பே – திருமுறை6:142 5730/4
ஏழ் கடலில் பெரிது அன்றோ நான் அடைந்த சுகம் இங்கு இதை விட நான் செய் பணி வேறு எ பணி நீ இயம்பே – திருமுறை6:142 5730/4
அணவாத மனத்தவரை புற பணிக்கே விடுக அன்பு_உடையார்களுக்கு இடுக அக பணி செய்திடவே – திருமுறை6:142 5732/4

மேல்


பணி_செய்வார் (1)

பத்தர்-தமக்கு பணி_செய்வார் பணியே பணியா பரிவுற்றார் – திருமுறை2:83 1575/2

மேல்


பணி_புரிவார் (1)

அழகு ஆதரவாம் பணி_புரிவார் அடியார்க்கு அடிமை ஆக்குகவே – திருமுறை1:43 462/4

மேல்


பணி_மொழியார் (1)

பாகை கார் என்னும் பணி_மொழியார் வாழ்த்து ஓவா – திருமுறை3:2 1962/293

மேல்


பணிக்க (2)

செல்ல பணிக்க வல்ல சித்தன் எவன் அல்லல் அற – திருமுறை3:3 1965/184
திணி கலை ஆதிய எல்லாம் பணிக்க வல்ல சிவமே சித்த சிகாமணியே என் திரு_நட நாயகனே – திருமுறை6:28 3761/4

மேல்


பணிக்கின்றேன் (1)

பதிக்கு அளவா நலம் தருவல் என்று நினை ஏத்துதற்கு பணிக்கின்றேன் நீ – திருமுறை6:125 5377/2

மேல்


பணிக்கு (2)

நடுங்கு குடி அல்லடி நான் திரு_சிற்றம்பலத்தே நடம் செய் அடி பணிக்கு என்றே நாட்டிய நல் குடியே – திருமுறை6:140 5693/4
அடங்கு குடி அல்லடி நான் திரு_சிற்றம்பலத்தே ஆடல் அடி பணிக்கு என்றே அமைத்த குடி அறியே – திருமுறை6:140 5694/4

மேல்


பணிக்கும் (2)

இலை ஆற்றும் நீ மலர்_காலால் பணிக்கும் குற்றேவல் எலாம் – திருமுறை2:75 1402/1
பணிக்கும் வேலை செய்து உண்டு உடுத்து அம்பலம் பரவுதற்கு இசையீரே – திருமுறை6:125 5330/4

மேல்


பணிக்கே (4)

பயந்த குடி அல்லடி நான் திரு_சிற்றம்பலத்தே பதி நடம் செய் அடி பணிக்கே பதித்த குடி அறியே – திருமுறை6:140 5690/4
பயந்த குடி அல்லடி நான் திரு_சிற்றம்பலத்தே பதி நடம் செய் அடி பணிக்கே பதித்த குடி அறியே – திருமுறை6:140 5691/4
பயந்த குடி அல்லடி நான் திரு_சிற்றம்பலத்தே பதி நடம் செய் அடி பணிக்கே பதித்த குடி அறியே – திருமுறை6:140 5692/4
அணவாத மனத்தவரை புற பணிக்கே விடுக அன்பு_உடையார்களுக்கு இடுக அக பணி செய்திடவே – திருமுறை6:142 5732/4

மேல்


பணிகள் (7)

எவ்வேளையும் பரவி ஏத்தேனோ அவன் பணிகள் இயற்றிடேனோ – திருமுறை1:16 236/3
செப்பிடா முனம் தலையினால் நடந்து செய்ய வல்லன் யான் செய்யும் அ பணிகள்
தப்பிடாது அதில் தப்பு இருந்து என்னை தண்டிப்பீரெனில் சலித்து உளம் வெருவேன் – திருமுறை2:56 1184/2,3
சீர் நந்தன பணிகள் செய்வோரும் நார் நந்தா – திருமுறை3:3 1965/1310
கவினுற விளங்கு நல் பணிகள் சிவ புண்ணிய கதி உலகு அறிந்து உய்யவே – திருமுறை3:18 2501/30
ஊர்ந்த பண கங்கணமே முதல் பணிகள் ஒளிர உயர் பொதுவில் நடிக்கின்ற செயல் உடைய பெருமான் – திருமுறை5:8 3224/3
பூதம் முதலாய பல கருவிகள் அனைத்தும் என் புகல் வழி பணிகள் கேட்ப பொய்படா சத்திகள் அனந்த கோடிகளும் மெய்ப்பொருள் கண்ட சத்தர் பலரும் – திருமுறை6:22 3673/1
படைத்த படைப்பு ஒன்று அதிலே பரம் அதில் காரணமாம் பகுதி அதில் பகுக்கின்ற பணிகள் பலபலவாம் – திருமுறை6:137 5643/1

மேல்


பணிகிலேன் (1)

பணிகிலேன் அகம் உருகி நின்று ஆடிலேன் பாடிலேன் மனமாயை – திருமுறை1:4 72/2

மேல்


பணிகின்றார் (1)

பண்ணால் உன் அருள்_புகழை பாடுகின்றார் பணிகின்றார் நின் அழகை பார்த்துப்பார்த்து – திருமுறை2:4 601/1

மேல்


பணிகின்றேன் (1)

பாட்டுவித்தால் பாடுகின்றேன் பணிவித்தால் பணிகின்றேன் பதியே நின்னை – திருமுறை6:10 3369/1

மேல்


பணிகின்றோர்க்கு (1)

பழகா வண்ணம் எனக்கு அருளி பரனே நின்னை பணிகின்றோர்க்கு
அழகு ஆதரவாம் பணி_புரிவார் அடியார்க்கு அடிமை ஆக்குகவே – திருமுறை1:43 462/3,4

மேல்


பணிகேட்க (1)

கை வாய் புதைத்து பணிகேட்க மேவும் முக்கண் அரசே – திருமுறை3:7 2410/2

மேல்


பணிகொண்ட (3)

மறம் பழுக்கும் இலங்கை இராவணனை பண்டு ஓர் வாளினால் பணிகொண்ட மணியே வாய்மை – திருமுறை2:101 1945/3
கல் நார் உரித்து பணிகொண்ட கருணை பெருக்கை கலை தெளிவை – திருமுறை3:13 2481/3
பணிகொண்ட கடவுளாய் கடவுளர் எலாம் தொழும் பரம பதியாய் எங்கள்-தம் பரமேட்டியாய் பரம போதமாய் நாதமாய் பரம மோக்ஷாதிக்கமாய் – திருமுறை4:4 2610/3

மேல்


பணிகொண்டிலையெனில் (1)

ஈனம் அங்கே செய்த தாருகனை ஆயிர இலக்கம் உறு சிங்கமுகனை எண்ணரிய திறல் பெற்ற சூரனை மற கருணை ஈந்து பணிகொண்டிலையெனில்
தானம் இங்கு ஏர் சென்னை கந்தகோட்டத்துள் வளர் தலம் ஓங்கு கந்தவேளே தண் முக துய்ய மணி உண்முக சைவ மணி சண்முக தெய்வ மணியே – திருமுறை1:1 21/3,4

மேல்


பணிகொண்டு (6)

திருமாலை பணிகொண்டு திகிரி கொண்ட தாருகனை செறித்து வாகை – திருமுறை1:52 555/1
நம்மை பணிகொண்டு நாரணனும் நாட அரிதாம் – திருமுறை3:3 1965/313
என் பணிகொண்டு எனை ஏன்றுகொண்டானை இன்றை இரவில் எதிர்ந்துகொள்வேனே – திருமுறை4:5 2615/4
பாதா துரும்பினும் பற்றாத என்னை பணிகொண்டு எல்லாம் – திருமுறை4:15 2775/2
என்னையும் பணிகொண்டு இறவா_வரம் அளித்து – திருமுறை6:81 4615/125
என்னையும் பணிகொண்டு என் உளே நிரம்ப – திருமுறை6:81 4615/1521

மேல்


பணிகொள் (2)

பணிகொள் மார்பினர் பாகு அன மொழியாள் பாகர் காலனை பாற்றிய பதத்தார் – திருமுறை2:30 897/1
கடையார் என கீழ் வைத்து அருமை காட்டேம் பணிகொள் பணம் கோடி – திருமுறை2:98 1897/3

மேல்


பணிகொள்வது (1)

உற்று ஓங்கு வஞ்ச மன கள்வனேனை உளம்கொண்டு பணிகொள்வது உனக்கே ஒக்கும் – திருமுறை3:5 2169/2

மேல்


பணித்த (6)

காண பணித்த அருளினுக்கு ஓர் கைம்மாறு அறியேன் கடையேனே – திருமுறை2:33 928/4
பாங்காரும் வண்ணம் ஒன்று என் கை-தனிலே அளித்து பண்பொடு வாழ்ந்திடுக என பணித்த பரம் பொருளே – திருமுறை5:2 3075/3
பரி கலத்தே திரு_அமுதம் படைத்து உணவே பணித்தீர் பணித்த பின்னோ என்னுடைய பக்குவம் பார்க்கின்றீர் – திருமுறை6:30 3783/1
ஓதும் இன் மொழியால் பாடவே பணித்த ஒருவனே என் உயிர் துணைவா – திருமுறை6:34 3828/2
தேகாதி உலகம் எலாம் செய பணித்த தெய்வம் சிற்சபையில் விளங்குகின்ற தெய்வம் அதே தெய்வம் – திருமுறை6:41 3910/4
பால் வகை முழுதும் பணித்த பைம்பொன்னே – திருமுறை6:81 4615/1364

மேல்


பணித்தன (1)

பண்ணுறும் அ தன்மையுளே திண்மை ஒரு கோடி பலித்த சத்தி கூட்டத்தால் பணித்தன ஓர் அனந்தம் – திருமுறை6:137 5656/2

மேல்


பணித்தனை (1)

பாதம் தலை மேல் சூட்டி எனை பணி செய்திடவும் பணித்தனை நான் – திருமுறை6:19 3627/2

மேல்


பணித்தாய் (1)

ஐந்தொழில் நான் செய பணித்தாய் அருள் அமுதம் உணவு அளித்தாய் – திருமுறை6:99 4802/1

மேல்


பணித்தார் (1)

அறியாத பருவத்தே என்னை வலிந்து அழைத்தே ஆடல் செயும் திரு_அடிக்கே பாடல் செய பணித்தார்
செறியாத மன சிறியேன் செய்த பிழை எல்லாம் திரு_விளையாட்டு என கொண்டே திரு_மாலை அணிந்தார் – திருமுறை6:142 5813/1,2

மேல்


பணித்தான் (1)

சாவாத வரம் கொடுத்து தனக்கு அடிமை பணித்தான் தனித்த சிவகாமவல்லிக்கு இனித்த நடத்தவனே – திருமுறை5:7 3208/4

மேல்


பணித்திட்டாய் (1)

படைத்தல் முதல் ஐந்தொழில் செய் பணி எனக்கே பணித்திட்டாய்
உடை தனி பேர்_அருள் சோதி ஓங்கிய தெள் அமுது அளித்தாய் – திருமுறை6:99 4798/1,2

மேல்


பணித்தீர் (1)

பரி கலத்தே திரு_அமுதம் படைத்து உணவே பணித்தீர் பணித்த பின்னோ என்னுடைய பக்குவம் பார்க்கின்றீர் – திருமுறை6:30 3783/1

மேல்


பணித்து (2)

பன்னுகின்ற தொழில் ஐந்தும் செய்திடவே பணித்து பண்புற என் அகம் புறமும் விளங்குகின்ற பதியே – திருமுறை6:57 4150/2
பார் உய புரிக என பணித்து எனக்கு அருளி என் – திருமுறை6:81 4615/197

மேல்


பணித்தே (1)

அருள் ஒளியால் ஐந்தொழிலும் செய பணித்தே அமுது அளித்து – திருமுறை6:99 4806/2

மேல்


பணிதல் (1)

நெறியே தருதல் நின் கடன் காண் நின்னை பணிதல் என் கடனே – திருமுறை2:32 915/4

மேல்


பணிந்த (1)

சம்பு நறும் கனியின்-தன் விதையை தாள் பணிந்த
சம்பு முனிக்கு ஈயும் தயாளன் எவன் அம்புவியில் – திருமுறை3:3 1965/295,296

மேல்


பணிந்து (11)

பணிந்து வாழ்த்தினால் – திருமுறை2:17 754/2
இன் சொலுடன் பணிந்து ஒன்று ஈந்தது இலை புன் சொல் எனும் – திருமுறை3:2 1962/584
பதிக்கு அண்ணி நின்னை பணிந்து ஏத்தி உள்ளம் பரவசமா – திருமுறை3:6 2401/3
பழுதுபடா வண்ணம் எனை பரிந்து அழைத்து மகனே பணிந்து இதனை வாங்கு என என் பாணியுற கொடுத்து – திருமுறை5:2 3100/3
விளவு_எறிந்தோன் அயன் முதலோர் பணிந்து ஏத்த பொதுவில் விளங்கு நடம் புரிகின்ற துளங்கு ஒளி மா மணியே – திருமுறை5:2 3141/4
பாவம் எலாம் அகற்றி அருள் பான்மை நல்கும் பண்பு உடைய பெருமானே பணிந்து நின்-பால் – திருமுறை5:10 3239/3
பாங்கு மேவ நின்று ஆடல் செய் இறைவ நின் பத_மலர் பணிந்து ஏத்தா – திருமுறை6:25 3723/2
பார்த்திபரும் விண்ணவரும் பணிந்து மகிழ்ந்து ஏத்த பரநாத நாட்டு அரசு பாலித்த பதியே – திருமுறை6:57 4141/3
பணிந்து அறியேன் அன்புடனே பாடுதலும் அறியேன் படித்து அறியேன் கேட்டு அறியேன் பத்தியில் பூ மாலை – திருமுறை6:96 4765/1
பணிந்து அடங்கும் மனத்தவர்-பால் பரிந்து அமரும் பதியே பாடுகின்றோர் உள்ளகத்தே கூடுகின்ற குருவே – திருமுறை6:127 5472/1
பத்தர்கள் பாடினர் பணிந்து நின்று ஆடினர் – திருமுறை6:130 5541/1

மேல்


பணிந்துபணிந்து (1)

பணிந்துபணிந்து அணிந்தணிந்து பாடு-மினோ உலகீர் பரம்பரமே சிதம்பரமே பராபரமே வரமே – திருமுறை6:134 5578/1

மேல்


பணிந்தே (1)

தகுந்த தனி பெரும் பதியே தயாநிதியே கதியே சத்தியமே என்று உரை-மின் பத்தியொடு பணிந்தே – திருமுறை6:134 5577/4

மேல்


பணிந்தேன் (1)

பார்த்தேன் பணிந்தேன் பழிச்சினேன் மெய் புளகம் – திருமுறை6:40 3897/1

மேல்


பணியா (3)

பரமன் தனி மால் விடை ஒன்று உடையான் பணியே பணியா பரிவுற்றான் – திருமுறை2:19 781/3
பத்தர்-தமக்கு பணி_செய்வார் பணியே பணியா பரிவுற்றார் – திருமுறை2:83 1575/2
புற்று ஓங்கும் அரவம் எல்லாம் பணியா கொண்டு பொன்_மேனி-தனில் அணிந்த பொருளே மாயை – திருமுறை3:5 2169/1

மேல்


பணியாத (1)

பணியாத பாவிக்கு அருளும் உண்டோ பசு பாசம் அற்றோர்க்கு – திருமுறை1:3 67/2

மேல்


பணியாதவர் (1)

பாதலத்தோர்களுள் யார் பணியாதவர் பற்றி நின்றாள் – திருமுறை2:75 1413/3

மேல்


பணியாது (1)

கண்ணப்பருக்கு கனி_அனையாய் நின் பணியாது
உண்ண பருக்கும் உடம்பு – திருமுறை3:4 1987/3,4

மேல்


பணியாமல் (1)

ஆய்ந்தும் இன்ன என்று அறிந்திலா நின் திரு அடி_மலர் பணியாமல்
சாய்ந்த நாயினேன் விண்ணப்பம் திரு_செவி தரித்து அருள் செயல் வேண்டும் – திருமுறை6:25 3727/2,3

மேல்


பணியாய் (1)

பூண்பது பணியாய் பொதுவில் நின்று ஆடும் புனித நின் அருள் அலாது இன்றே – திருமுறை2:14 704/4

மேல்


பணியார் (2)

செங்கண் பணியார் திருவொற்றி தேவர் இன்னும் சேர்ந்திலரே – திருமுறை2:86 1633/2
பணியார் ஒற்றி பதி_உடையார் பரிந்து என் முகம்-தான் பார்ப்பாரோ – திருமுறை2:87 1637/2

மேல்


பணியினிடத்து (1)

ஏதில் பணியினிடத்து எய்தினையே தாதிற்கு – திருமுறை3:3 1965/1002

மேல்


பணியீர் (1)

துத்தி ஆர் பணியீர் ஒற்றி_உடையீர் தூய மால் விடை துவசத்தினீரே – திருமுறை2:56 1191/4

மேல்


பணியும் (4)

பத்திகொண்டவர் உள் பரவிய ஒளியாம் பரஞ்சுடர் நின் அடி பணியும்
புத்தி கொள்ளலர்-பால் எளியனேன் புகுதல் பொறுக்கிலன் பொறுக்கிலன் கண்டாய் – திருமுறை1:12 197/1,2
சீத மதியை முடித்த சடை சிவனார் செல்வ திரு_மகனே திருமாலுடன் நான்முகன் மகவான் தேடி பணியும் சீமானே – திருமுறை1:44 475/3
படி மேல் ஆசை பல வைத்து பணியும் அவர்க்கும் பரிந்து சுக – திருமுறை6:7 3334/1
பற்று அம்பலத்தில் வைத்தார்-தம்மை பணியும் பத்தரே – திருமுறை6:112 5033/3

மேல்


பணியே (4)

பரமன் தனி மால் விடை ஒன்று உடையான் பணியே பணியா பரிவுற்றான் – திருமுறை2:19 781/3
பத்தர்-தமக்கு பணி_செய்வார் பணியே பணியா பரிவுற்றார் – திருமுறை2:83 1575/2
பரியும் மனத்தால் கருணை நடம் பரவும் தொண்டர் பத பணியே
புரியும் இனத்தாரொடும் கூடி புனிதனாக வேண்டும் என – திருமுறை4:10 2670/1,2
உளம் தரு சம்மதமான பணி இட்டாய் எனக்கே உன் பணியே பணி அல்லால் என் பணி வேறு இலையே – திருமுறை6:127 5469/4

மேல்


பணியேன் (6)

பணியேன் எனினும் எனை வலிந்து ஆண்டு உன் பதம் தரவே – திருமுறை1:3 46/3
படியேன் பதைத்து உருகேன் பணியேன் மன பந்தம் எலாம் – திருமுறை1:3 62/3
பரியேன் பணியேன் கூத்தாடேன் பாடேன் புகழை பரவசமாய் – திருமுறை1:13 208/2
பணியேன் நினைந்து பதையேன் இருந்து பருகேன் உவந்தபடியே – திருமுறை1:21 284/3
பணியேன் பிழை பொறுத்து ஆட்கொண்ட தெய்வ பதி கொள் சிந்தாமணியே – திருமுறை2:75 1387/3
பரசும் வகை தெரிந்துகொளேன் தெரிந்தாரை பணியேன் பசை அறியா கருங்கல்_மன பாவிகளில் சிறந்தேன் – திருமுறை6:4 3298/3

மேல்


பணியை (7)

கலை_மகளோ நின் பணியை அன்போடும் கடைப்பிடித்தாள் – திருமுறை2:75 1403/1
தடம் கொள் மார்பின் மணி பணியை தரிப்பார் நமக்கு என்று எண்ணினையால் – திருமுறை2:92 1689/2
பொய்யான வாழ்க்கையினை மெய்யாக நம்பி வீண்போக்கி நல் நாளை மடவார் போகமே பெரிது என கொண்டு அறிவு அழிந்து நின் பொன்_அடிக்கான பணியை
செய்யாத பாவியேன் என்னை நீ கைவிடில் செய்வது அறியேன் ஏழையேன் சேய் செய்த பிழை எலாம் தாய் பொறுப்பது போல சிந்தை-தனில் எண்ணிடாயோ – திருமுறை4:4 2604/1,2
தீரா உலகில் அடி சிறியேன் செய்யும் பணியை தெரித்து அருளே – திருமுறை6:54 4065/4
பொய் வைப்பு அடையேன் இ உலகில் புரியும் பணியை புகன்று அருளே – திருமுறை6:54 4066/4
ஏர் ஆர் உலகில் இனி அடியேன் செய்யும் பணியை இயம்புகவே – திருமுறை6:54 4067/2
அறம் தேர் உலகில் இனி அடியேன் செய்யும் பணியை அருளுகவே – திருமுறை6:54 4068/4

மேல்


பணியோடே (1)

பட்டோடே பணியோடே திரிகின்றீர் தெருவில் பசியோடே வந்தாரை பார்க்கவும் நேரீர் – திருமுறை6:132 5556/2

மேல்


பணிலங்கள் (1)

பால் ஊர் நிலவில் பணிலங்கள் தண் கதிர் செய் – திருமுறை3:2 1962/321

மேல்


பணிவனோ (1)

மண்ணை காட்டிடும் மாய வனிதைமார் மாலை போக்கி நின் காலை பணிவனோ
பண்ணை காட்டி உருகும் அடியர்-தம் பத்தி காட்டி முத்தி பொருள் ஈது என – திருமுறை1:18 259/2,3

மேல்


பணிவிடையும் (1)

முதியன்_அல்லன் யான் எ பணிவிடையும் முயன்று செய்குவேன் மூர்க்கனும் அல்லேன் – திருமுறை2:56 1187/3

மேல்


பணிவித்த (1)

பண்ணுறு பயனே என்னை பணிவித்த மணியே போற்றி – திருமுறை1:48 510/3

மேல்


பணிவித்தால் (1)

பாட்டுவித்தால் பாடுகின்றேன் பணிவித்தால் பணிகின்றேன் பதியே நின்னை – திருமுறை6:10 3369/1

மேல்


பணிவுறும் (1)

பணிவுறும் உளத்தே இனித்திட எனக்கே பழுத்த பேர்_ஆனந்த பழமே – திருமுறை6:42 3914/4

மேல்


பணை (20)

பன்னும் வளங்கள் செறிந்து ஓங்கும் பணை கொள் தணிகை தூயாரே – திருமுறை1:20 281/4
குன்றம் ஒத்து இலங்கு பணை முலை நெடும் கண் கோதையர்-பால் விரைந்து ஓடி – திருமுறை1:35 380/1
பலவு வாழை மா கனி கனிந்து இழியும் பணை கொள் ஒற்றியூர்க்கு என்னுடன் வருதி – திருமுறை2:29 882/2
பதியும் நாமங்கள் அனந்தம் முற்று உடையார் பணை கொள் ஒற்றியூர் பரமர் காண் அவர்-தாம் – திருமுறை2:30 895/3
தரும_வாரிதியே தடம் பணை ஒற்றி தலத்து அமர் தனி முதல் பொருளே – திருமுறை2:35 944/3
நந்த ஒண் பணை ஒற்றியூர்_உடையீர் ஞான நாடகம் நவிற்றுகின்றீரே – திருமுறை2:55 1179/4
பணை ஆர் திருவொற்றியூர் அரசே எம் பரம்பொருளே – திருமுறை2:62 1252/4
சேறு வேண்டிய கய பணை கடல் சார் திகழும் ஒற்றியூர் சிவ_பரஞ்சுடரே – திருமுறை2:76 1492/4
தோடு ஆர் பணை தோள் பெண்களொடும் சூழ்ந்து மகிழ்ந்து கண்டதன்றி – திருமுறை2:77 1501/2
பாடல் கமழும் பதம்_உடையார் பணை சேர் ஒற்றி பதி_உடையார் – திருமுறை2:79 1517/1
நெய்தல் பணை சூழ் ஒற்றியினார் நிருத்தம் பயில்வார் மால் அயனும் – திருமுறை2:79 1528/1
பயிலின்_மொழியாள் பாங்கு_உடையார் பணை சூழ் ஒற்றி பதி அமர்ந்தார் – திருமுறை2:85 1603/3
பவர்-தாம் அறியா பண்பு_உடையார் பணை சூழ் ஒற்றி பதி அமர்ந்தார் – திருமுறை2:91 1680/2
பைத்த அரவ பணி அணிவார் பணை சூழ் ஒற்றி பதி மகிழ்வார் – திருமுறை2:91 1681/1
மாகம் பயிலும் பொழில் பணை கொள் வளம் சேர் ஒற்றி_வாணர் அவர் – திருமுறை2:92 1692/1
பண் ஆர் மொழியார் உரு காட்டும் பணை சூழ் ஒற்றி பதியினர் என் – திருமுறை2:94 1710/1
திரு ஆர் கமல தடம் பணை சூழ் செல்வ பெரும் சீர் ஒற்றியில் வாழ் – திருமுறை2:98 1772/1
பங்கேருக பூம் பணை ஒற்றி பதியீர் நடு அம்பரம் என்னும் – திருமுறை2:98 1891/1
பால் நினைத்த சிறியேன் நான் இருக்கும் இடத்து அடைந்து பணை கதவம் திறப்பித்து பரிந்து அழைத்து மகனே – திருமுறை5:2 3101/2
அணைவா அபயம் அபயம் பணை வாய் – திருமுறை6:125 5324/2

மேல்


பணைத்தே (1)

வாய்ந்து உளே கருதி மலை என பணைத்தே மனம் களிப்புற்று மெய் இன்பம் – திருமுறை6:13 3529/3

மேல்


பணைப்ப (1)

நிவந்த தோள் பணைப்ப மிக உளம் களிப்ப நின்றதும் நிலைத்த மெய்ப்பொருள் இ – திருமுறை6:13 3528/2

மேல்


பணையில் (1)

பணையில் வாளைகள் பாய் ஒற்றி அம் பதியில் பரிந்து அமர்ந்து அருள்செயும் பரமே – திருமுறை2:27 863/4

மேல்


பத்தர் (15)

பாட்டுக்கு அடங்கா நின் பத்தர் அடி புகழ் போல் – திருமுறை2:16 738/3
பண்ணும் இன் சுவை அமுதினும் இனிதாய் பத்தர் நாள்-தொறும் சித்தம் உள் ஊற – திருமுறை2:21 800/3
பலவும் ஆய்ந்து நன்கு உண்மையை உணர்ந்த பத்தர் உள்ளக பதுமங்கள்-தோறும் – திருமுறை2:21 803/3
பத்தர் நித்தம் பயில் பரிதிப்புரி – திருமுறை2:64 1272/1
பண் தாரை சூழ் மதி போல் இருப்போர்கள் நின் பத்தர் பதம் – திருமுறை2:75 1428/2
பை இட்ட பாம்பு அணியை இட்ட மேனியும் பத்தர் உள்ளம் – திருமுறை3:6 2327/3
பத்தர் அருந்தும் மருந்து அநுபானமும் – திருமுறை3:9 2436/3
பந்தம் அறுக்கும் பராபரன்-தன்னை பத்தர் உளம்கொள் பரஞ்சுடரானை – திருமுறை4:5 2614/2
பக்குவத்தால் உயர் வாழை பழம் கனிந்தால் போலும் பரம் கருணையால் கனிந்த பத்தர் சித்தம்-தனிலே – திருமுறை5:2 3140/1
மன்னு வாழையின் பழ சுவை என பத்தர் மனத்து உளே தித்திப்போய் – திருமுறை6:25 3721/2
பண் களிக்க பாடுகின்ற பாட்டில் விளை சுகமே பத்தர் உளே தித்திக்க பழுத்த தனி பழமே – திருமுறை6:57 4108/2
பதம் என்றும் பதம் அடைந்த பத்தர் அனுபவிக்கப்பட்ட அனுபவங்கள் என்றும் பற்பலவா விரிந்த – திருமுறை6:57 4154/2
பண் கலந்த மொழி மடவார் பழி கூறலானார் பத்தர் புகழ் நடராயர் சித்தம் அறிந்திலனே – திருமுறை6:60 4218/4
பெண் உடைய மனம் களிக்க பேர்_உலகம் களிக்க பெத்தரும் முத்தரும் மகிழ பத்தர் எலாம் பரவ – திருமுறை6:95 4753/3
பாதி அப்பா நிருபாதி அப்பா சிவ பத்தர் அனுபூதி – திருமுறை6:125 5300/2

மேல்


பத்தர்-தம் (4)

பாலின் உள் இனித்து ஓங்கிய சுவையை பத்தர்-தம் உளம் பரிசிக்கும் பழத்தை – திருமுறை2:23 817/2
தேடும் பத்தர்-தம் உளத்து அமர்வோய் நின் சித்தம் அன்றி யான் செய்வது ஒன்று இலையே – திருமுறை2:68 1325/4
பத்தர்-தம் உள்ள திரு_கோயில் மேவும் பரம் பரையே – திருமுறை2:75 1468/1
வாழை வான் பழ சுவை என பத்தர்-தம் மனத்து உளே தித்திப்போய் – திருமுறை6:25 3720/2

மேல்


பத்தர்-தமக்கு (1)

பத்தர்-தமக்கு பணி_செய்வார் பணியே பணியா பரிவுற்றார் – திருமுறை2:83 1575/2

மேல்


பத்தர்-தமை (1)

பண் குணத்தில் சிறந்திடும் நின் பத்தர்-தமை புரப்பது போல் பாவியேனை – திருமுறை1:52 558/3

மேல்


பத்தர்க்கு (3)

பத்தர்க்கு அருளும் பாவையொடும் வேல் பாலனொடும் தான் அமர்கின்ற – திருமுறை2:19 776/1
பண்ணிய பத்தர்க்கு முத்தர்க்கு மங்களம் – திருமுறை3:27 2570/2
பத்தி செய் பத்தர்க்கு தித்திக்கும் பாதம் – திருமுறை6:68 4321/2

மேல்


பத்தர்கட்கு (2)

பண்ணினுள் இசையே பாலினுள் சுவையே பத்தர்கட்கு அருள்செயும் பரமே – திருமுறை2:9 658/1
எழு மனம் உடைந்துஉடைந்து உருகி நெகிழ் பத்தர்கட்கு இன் அமுதம் ஆகும் பதம் – திருமுறை3:1 1960/124

மேல்


பத்தர்கள் (3)

பத்தர்கள் சூழ்ந்தனர் பாடல் பயின்றனர் – திருமுறை1:51 547/1
பத்தி நீறு இடும் பத்தர்கள் காலால் பாய்ந்து தைக்கினும் பரிந்து அதை மகிழ்க – திருமுறை2:38 1003/2
பத்தர்கள் பாடினர் பணிந்து நின்று ஆடினர் – திருமுறை6:130 5541/1

மேல்


பத்தர்கள்-தம் (1)

புத்திக்கு உரிய பத்தர்கள்-தம் பொருளை உடலை யாவையுமே – திருமுறை2:83 1582/3

மேல்


பத்தரும் (1)

பழம் பிழி மதுர பாட்டு அல எனினும் பத்தரும் பித்தரும் பிதற்றும் – திருமுறை6:27 3749/1

மேல்


பத்தரே (2)

பற்று அம்பலத்தில் வைத்தார்-தம்மை பணியும் பத்தரே
பரம பதத்தர் என்று பகர்வர் பரம முத்தரே – திருமுறை6:112 5033/3,4
பாதம் சொல்கின்ற பத்தரே நித்தர் என்று அறி-மின் – திருமுறை6:131 5547/2

மேல்


பத்தரொடு (1)

பாடுகின்ற மறைகள் எலாம் ஒருபுறம் சூழ்ந்து ஆட பத்தரொடு முத்தர் எலாம் பார்த்து ஆட பொதுவில் – திருமுறை5:2 3146/1

மேல்


பத்தன் (1)

பத்தன் என்பர் என்னோ பகல்வேடத்தார்க்கும் இங்கு – திருமுறை3:4 2031/3

மேல்


பத்தா (1)

ஈ பத்தா என்று இங்கு இரப்போர்-தமை கண்டு – திருமுறை3:2 1962/629

மேல்


பத்தி (23)

பரம் ஏது வினை செயும் பயன் ஏது பதி ஏது பசு ஏது பாசம் ஏது பத்தி ஏது அடைகின்ற முத்தி ஏது அருள் ஏது பாவ புண்யங்கள் ஏது – திருமுறை1:1 2/1
பண்ணை காட்டி உருகும் அடியர்-தம் பத்தி காட்டி முத்தி பொருள் ஈது என – திருமுறை1:18 259/3
பத்தி என்பது ஓர் அணுவும் உற்றில்லேன் பாவியேன் எந்த பரிசு கொண்டு அடைவேன் – திருமுறை1:27 345/2
சுத்தனை பத்தி வலைப்படும் அவனை துரியனை துரியமும் கடந்த – திருமுறை1:38 418/3
பத்தி முதலே இல்லாதேன் பரம சுகத்தில் படிவேனோ – திருமுறை2:34 936/2
பத்தி நீறு இடும் பத்தர்கள் காலால் பாய்ந்து தைக்கினும் பரிந்து அதை மகிழ்க – திருமுறை2:38 1003/2
பத்தி இன்றியே முத்தியை விழைந்தேன் பாவியேன் அருள் பண்புற நினைவாய் – திருமுறை2:61 1235/2
பத்தி வேண்டுமால் – திருமுறை2:71 1352/2
சத்திமுற்றம் மேவும் சதாசிவமே பத்தி_உற்றோர் – திருமுறை3:2 1962/172
உத்தம மெய்ஞ்ஞான ஒழுக்கமே பத்தி_உள்ளோர் – திருமுறை3:2 1962/540
முத்தை தனி வைத்த முத்தன் எவன் பத்தி பெறு – திருமுறை3:3 1965/300
தொடுக்கவோ நல்ல சொல்_மலர் இல்லை நான் துதிக்கவோ பத்தி சுத்தமும் இல்லை உள் – திருமுறை4:15 2780/1
பத்தி அறியா சிறியேன் மயக்கம் இன்னும் தவிர்த்து பரம சுக மயம் ஆக்கி படிற்று உளத்தை போக்கி – திருமுறை5:1 3052/3
பத்தி ஒன்றும் இல்லாத கடை புலையேன் பொருட்டா படிற்று உளத்தேன் இருக்கும் இடம்-தனை தேடி நடந்து – திருமுறை5:2 3120/2
பத்தி எலாம் உடையவர்கள் காணும் இடத்து இருக்கும்படி தான் எப்படியோ இப்படி என்பது அரிதே – திருமுறை5:6 3193/4
பாகோ முப்பழரசமோ என ருசிக்க பாடி பத்தி செய்வார் இருக்கவும் ஓர் பத்தியும் இல்லாதே – திருமுறை5:7 3215/2
பத்தியம் சிறிது உற்றிலேன் உன்-பால் பத்தி ஒன்று இலேன் பரம நின் கருணை – திருமுறை6:29 3778/1
பத்தி வலைப்படுகின்ற தெய்வம் எனக்கு எல்லா பரிசும் அளித்து அழியாத பதத்தில் வைத்த தெய்வம் – திருமுறை6:41 3913/3
பத்தி செய் பத்தர்க்கு தித்திக்கும் பாதம் – திருமுறை6:68 4321/2
பாடிய நல்லோர்-தமக்கே நாடியது எல்லாம் அளிப்பார் பத்தி_வலையுள் படுவார் சத்தியர் நித்தியர் மன்றில் – திருமுறை6:74 4490/1
பத்தி நெறியில் செழித்தே அன்பில் – திருமுறை6:80 4601/1
பாடி உடம்பு உயிரும் பத்தி வடிவு ஆகி கூத்தாடி – திருமுறை6:101 4819/3
பத்தி எலாம் பெற்ற பலன் – திருமுறை6:129 5499/4

மேல்


பத்தி_வலையுள் (1)

பாடிய நல்லோர்-தமக்கே நாடியது எல்லாம் அளிப்பார் பத்தி_வலையுள் படுவார் சத்தியர் நித்தியர் மன்றில் – திருமுறை6:74 4490/1

மேல்


பத்தி_உள்ளோர் (1)

உத்தம மெய்ஞ்ஞான ஒழுக்கமே பத்தி_உள்ளோர்
எண்ணும் புகழ் கொள் இரும்பை மாகாளத்து – திருமுறை3:2 1962/540,541

மேல்


பத்தி_உற்றோர் (1)

சத்திமுற்றம் மேவும் சதாசிவமே பத்தி_உற்றோர்
முள் தீ சுரத்தின் முயலா வகை அருளும் – திருமுறை3:2 1962/172,173

மேல்


பத்திக்கு (2)

பத்திக்கு வந்து அருள் பரிந்து அருளும் நின் அடி பற்று அருளி என்னை இந்தப்படியிலே உழல்கின்ற குடியிலே ஒருவனா பண்ணாமல் ஆண்டருளுவாய் – திருமுறை1:1 30/3
பால் காட்டும் ஒளி வண்ண படிக மணி_மலையே பத்திக்கு நிலை-தனிலே தித்திக்கும் பழமே – திருமுறை5:1 3040/1

மேல்


பத்திகொண்டவர் (1)

பத்திகொண்டவர் உள் பரவிய ஒளியாம் பரஞ்சுடர் நின் அடி பணியும் – திருமுறை1:12 197/1

மேல்


பத்திடை (1)

பத்திடை ஆயிரம் பகர் அதில் கோடி – திருமுறை6:81 4615/623

மேல்


பத்திமான்-தனக்கு (1)

பத்திமான்-தனக்கு அலால் பகர்வது எங்ஙனே – திருமுறை2:76 1489/2

மேல்


பத்திமையோரை (1)

பண்டு நின் திரு பாத_மலரையே பாடி ஆடிய பத்திமையோரை போல் – திருமுறை6:125 5355/1

மேல்


பத்திய (1)

துத்திய பாவே பத்திய நாவே – திருமுறை6:116 5223/2

மேல்


பத்தியம் (2)

பத்தியம் உயிரின் அனுபவம் இதனை பற்று அற பற்றுதி இதுவே – திருமுறை5:9 3231/2
பத்தியம் சிறிது உற்றிலேன் உன்-பால் பத்தி ஒன்று இலேன் பரம நின் கருணை – திருமுறை6:29 3778/1

மேல்


பத்தியால் (1)

பாலிலே கலந்த சோறு எனில் விரைந்தே பத்தியால் ஒரு பெரு வயிற்று – திருமுறை6:9 3358/1

மேல்


பத்தியில் (1)

பணிந்து அறியேன் அன்புடனே பாடுதலும் அறியேன் படித்து அறியேன் கேட்டு அறியேன் பத்தியில் பூ மாலை – திருமுறை6:96 4765/1

மேல்


பத்தியின் (1)

பத்தியின் விளைந்த இன்ப பரம்பர போற்றி போற்றி – திருமுறை1:48 514/4

மேல்


பத்தியும் (2)

பார் வளர் திறனும் பயன் வளர் பரிசும் பத்தியும் எனக்கு அருள் பரிந்தே – திருமுறை2:103 1954/2
பாகோ முப்பழரசமோ என ருசிக்க பாடி பத்தி செய்வார் இருக்கவும் ஓர் பத்தியும் இல்லாதே – திருமுறை5:7 3215/2

மேல்


பத்தியொடு (1)

தகுந்த தனி பெரும் பதியே தயாநிதியே கதியே சத்தியமே என்று உரை-மின் பத்தியொடு பணிந்தே – திருமுறை6:134 5577/4

மேல்


பத்தியோடு (1)

பத்தியோடு அருச்சனை பயிலும் பண்பினால் – திருமுறை1:52 559/2

மேல்


பத்திரமும் (1)

விளிக்கும் இளம் பத்திரமும் முடி மேலே மிலைந்தாம் விளங்கு_இழை நீ – திருமுறை2:98 1862/3

மேல்


பத்தினும் (1)

மால் கொள் அவதாரங்கள் பத்தினும் வழிபட்டு வாய்மை பெற நிற்கும் பதம் – திருமுறை3:1 1960/81

மேல்


பத்து (3)

இன்னே கடலினிடை நீ பத்து ஏழ்மை_உடையாய் போலும் என – திருமுறை2:98 1866/3
வன்மை அற பத்து மாதம் சுமந்து நமை – திருமுறை3:3 1965/349
நாடி நின்றே நினை நான் கேட்டுக்கொள்வது நண்ணும் பத்து
கோடி அன்றே ஒரு கோடியின் நூற்றொரு கூறும் அன்றே – திருமுறை3:6 2198/1,2

மேல்


பத (42)

சேமம் மிகு மா மறையின் ஓம் எனும் அருள்_பத திறன் அருளி மலயமுனிவன் சிந்தனையின் வந்தனை உவந்த மெய்ஞ்ஞான சிவ தேசிக சிகா ரத்னமே – திருமுறை1:1 6/3
தேர் உண்டு கரி உண்டு பரி உண்டு மற்று உள்ள செல்வங்கள் யாவும் உண்டு தேன் உண்டு வண்டுறு கடம்பு அணியும் நின் பத தியானம் உண்டாயில் அரசே – திருமுறை1:1 28/3
பண்ணவனே நின் பத_மலர் ஏத்தும் பயன்_உடையோர் – திருமுறை1:3 69/1
வளம்கொள் நின் பத_மலர்களை நாள்-தொறும் வாழ்த்திலேன் என் செய்கேன் – திருமுறை1:4 79/2
பாலே அமுதே பழமே செம் பாகே எனும் நின் பத புகழை – திருமுறை2:3 596/1
கோலமாக மால் உருக்கொண்டும் காணா குரை கழல் பத கோமள கொழுந்தே – திருமுறை2:18 768/2
விருப்பு நின்றதும் பத_மலர் மிசை அ விருப்பை மாற்றுதல் விரகு மற்று அன்றால் – திருமுறை2:41 1033/1
வெம் பாலை நெஞ்சர் உள் மேவா மலர் பத மென் கொடியே – திருமுறை2:75 1443/3
வாழி நின் சேவடி போற்றி நின் பூம்_பத வாரிசங்கள் – திருமுறை2:75 1486/1
பகை சேர் மதன் பூ சூடல் அன்றி பத_பூ சூட பார்த்து அறியேன் – திருமுறை2:79 1514/3
சிரம் பழுத்த பத பொருளே அறிவானந்த சிவம் பழுத்த அநுபவமே சிதாகாசத்தில் – திருமுறை3:5 2112/2
பிறை ஆறு கொண்ட செவ் வேணி பிரான் பத பேறு அடைவான் – திருமுறை3:6 2345/1
பெருத்த முலையோடு இளம் பருவமுடன் அழகு உடைய பெண் அகப்படுமாகிலோ பேசிடீர் அ பரம பத நாட்டினுக்கு நும் பிறகு இதோ வருவம் என்பார் – திருமுறை3:8 2424/3
பரியும் மனத்தால் கருணை நடம் பரவும் தொண்டர் பத பணியே – திருமுறை4:10 2670/1
மது வளர் மலர் பொன்_பத துணை அறிய வகுத்தனன் அடியனேன்-தனக்கே – திருமுறை6:13 3536/3
ஓங்கிய பெரும் கருணை பொழிகின்ற வானமே ஒருமை நிலை உறு ஞானமே உபய பத சததளமும் எனது இதய சததளத்து ஓங்க நடு ஓங்கு சிவமே – திருமுறை6:22 3684/1
பற்பல உலகமும் வியப்ப என்றனக்கே பத_மலர் முடி மிசை பதித்த மெய் பதியே – திருமுறை6:23 3705/3
பாங்கு மேவ நின்று ஆடல் செய் இறைவ நின் பத_மலர் பணிந்து ஏத்தா – திருமுறை6:25 3723/2
இனித்த செங்கரும்பில் எடுத்த தீம் சாற்றின் இளம் பத பாகொடு தேனும் – திருமுறை6:26 3739/1
பறப்பு எலாம் ஒழித்த பதிபதம் என்கோ பத சுவை அனுபவம் என்கோ – திருமுறை6:50 4019/2
மெய் சுகமும் உயிர் சுகமும் மிகும் கரண சுகமும் விளங்கு பத சுகமும் அதன் மேல் வீட்டு சுகமும் – திருமுறை6:57 4168/1
படி நிலை பலவாய் பத நிலை பலவாய் – திருமுறை6:81 4615/1221
பாங்காக ஏற்றி எந்த பத தலைவராலும் படைக்கவொணா சித்தியை நான் படைக்கவைத்த பதியே – திருமுறை6:84 4641/3
பட_மாட்டேன் துயர் சிறிதும் பட_மாட்டேன் இனி நான் பயப்படவும்_மாட்டேன் நும் பத துணையே பிடித்தேன் – திருமுறை6:95 4747/1
கல் பத நெஞ்ச கரிசு துறந்தது –