ப் – முதல் சொற்கள், திருவருட்பா தொடரடைவு (ஊரன் அடிகள் பதிப்பு)

கீழே உள்ள
சொல்லின்
மேல்
சொடுக்கவும்

ப்ரகாசமே 1

ப்ரகாசமே (1)

அருள் ப்ரகாசமே சேர்ந்தவர்க்கே – திருமுறை3:2 1962/478