நி – முதல் சொற்கள், திருவருட்பா தொடரடைவு (ஊரன் அடிகள் பதிப்பு)

கீழே உள்ள
சொல்லின்
மேல்
சொடுக்கவும்

நிக்ரகம் 1
நிகம 1
நிகமாகம 1
நிகமாந்த 1
நிகர் 37
நிகர்_இல்லேன் 1
நிகர்க்கும் 1
நிகர்த்த 3
நிகர்தரும் 1
நிகர்ந்து 1
நிகர்வார் 1
நிகர்வாரே 1
நிகர 2
நிகரா 1
நிகராது 1
நிகராம் 2
நிகராய் 1
நிகரானீர் 1
நிகரும் 5
நிகருமே 1
நிகரே 1
நிகரேன் 2
நிகழ் 12
நிகழ்_காலமும் 1
நிகழ்கின்ற 4
நிகழ்கின்றதாயினும் 1
நிகழ்கின்றாய் 1
நிகழ்ச்சி 1
நிகழ்ச்சியால் 1
நிகழ்த்த 1
நிகழ்த்தல் 1
நிகழ்த்தவும் 2
நிகழ்த்தா 1
நிகழ்த்தாய் 1
நிகழ்த்தாயே 1
நிகழ்த்திடுக 1
நிகழ்த்திய 4
நிகழ்த்தியவன் 1
நிகழ்த்தினும் 1
நிகழ்த்தினேன் 1
நிகழ்த்து 3
நிகழ்த்துக 1
நிகழ்த்துகின்றேன் 3
நிகழ்த்தும் 3
நிகழ்ந்த 2
நிகழ்ந்தனையே 1
நிகழ்ந்திட 2
நிகழ்ந்திடு 1
நிகழ்ந்திடும் 1
நிகழ்ந்து 1
நிகழ்விலே 1
நிகழ்வு 1
நிகழ்வே 1
நிகழ்வை 1
நிகழ 2
நிகழவைத்தல் 1
நிகழும் 6
நிகழுறு 2
நிகுண 1
நிகேதனம் 1
நிஷ்கள 1
நிச்சம் 1
நிச்சயம் 2
நிச்சயமே 1
நிச்சயிக்க 1
நிச்சயிக்கலாகா 1
நிச்சயித்து 1
நிச்சல் 1
நிச்சலும் 4
நிஜம் 1
நிசம் 2
நிசி 1
நிசிய 1
நிக்ஷேபமே 1
நிட்கம்பமாம் 1
நிட்கள 2
நிட்களம் 2
நிட்களமே 1
நிட்காடின்ய 1
நிட்டர்களும் 1
நிட்டூரம் 1
நிட்டையே 1
நிட்பேத 1
நித்த 16
நித்தம் 12
நித்தமும் 1
நித்தர் 3
நித்தரடி 1
நித்தன் 1
நித்தனே 6
நித்தனை 1
நித்தா 2
நித்திய 25
நித்தியம் 7
நித்தியமாய் 2
நித்தியமே 4
நித்தியர் 1
நித்தியர்கள் 1
நித்தியரே 2
நித்தியன் 5
நித்தியனார் 2
நித்தியனே 2
நித்தியனை 1
நித்தியானந்த 1
நித்தியானந்தர்க்கு 1
நித்திரை 5
நித்திரை-தான் 1
நித்தில 1
நித்ய 1
நிதம் 21
நிதமாய் 1
நிதமும் 1
நிதன 1
நிதி 36
நிதி_கோன் 1
நிதி_பதி 1
நிதி_இழந்தோர் 1
நிதிகளும் 1
நிதிய 3
நிதியமே 3
நிதியாம் 1
நிதியார் 1
நிதியிடை 1
நிதியும் 3
நிதியே 84
நிதியை 4
நிதியோர் 1
நிந்தித்து 1
நிந்திப்பர் 1
நிந்தை 10
நிந்தை_இலார் 1
நிந்தையுறும் 1
நிந்தையே 1
நிபிட 2
நிபுண 4
நிபுணம் 1
நிபுணர் 4
நிம்ப 1
நிமல 17
நிமல_குன்றே 1
நிமலம் 3
நிமலமே 1
நிமலர் 2
நிமலரை 1
நிமலன் 1
நிமலனே 1
நிமலனை 2
நிமலா 2
நிமலானந்த 2
நிமலை 1
நிமிடத்து 2
நிமிடம் 1
நிமித்தம் 2
நிமித்தமும் 1
நிமிர் 1
நிமிர்ந்த 1
நிமிர்ந்தார் 1
நிமிர்ந்து 1
நியதியின் 1
நியதியும் 1
நியமத்திடை 1
நியமத்திற்கு 1
நியமத்து 2
நியமத்தோய் 1
நியமத்தோர்க்கு 1
நியமமும் 1
நியமமே 1
நியாயமே 1
நிர் 4
நிர்_அதிசய 2
நிர்_அதிசயம் 1
நிர்_அதிசயானந்தம்-அதாய் 1
நிர்க்குண 1
நிர்க்குணம் 2
நிர்க்குணமாய் 1
நிர்க்குணனே 1
நிர்க்குணானந்த 1
நிர்த்த 1
நிர்த்தமிடும் 1
நிர்த்தன 1
நிர்விடய 1
நிரதிசய 2
நிரதிசயானந்த 1
நிரந்தர 1
நிரந்து 2
நிரப்பி 3
நிரப்பிக்கொண்டு 1
நிரப்பிய 1
நிரம்ப 17
நிரம்பா 1
நிரம்பி 2
நிரம்பிக்கொண்டதுவாய் 1
நிரம்பிட 1
நிரம்பிடும் 1
நிரம்பிய 2
நிரம்பினேன் 1
நிரம்பினேனே 1
நிரம்பு 1
நிரம்பும் 2
நிரம்புவன் 1
நிரம்புவித்து 1
நிரவயவம் 1
நிராகரம் 1
நிராங்கார 1
நிராசையாம் 2
நிராதர 1
நிராதரம் 2
நிராமய 1
நிராமயமாய் 1
நிராமயனே 1
நிராலம்பனம் 1
நிருத்த 2
நிருத்தத்தின் 1
நிருத்தம் 17
நிருத்தமிடும் 1
நிருத்தர் 3
நிருத்தன் 2
நிருத்தனுக்கு 1
நிருத்தனே 4
நிருத்தனை 3
நிருத்தா 2
நிருதர் 1
நிருபர் 1
நிருபாதி 1
நிருபாதிகம் 1
நிருபாதிபர் 1
நிருவ 1
நிருவாணம் 1
நிருவிகற்ப 2
நிருவிகற்பம் 2
நிருவிகற்பாய் 1
நிருவிகாரம் 1
நிரூபா 1
நிரைத்து 1
நிரைத்தே 1
நிரைதரு 1
நிரைந்துற 1
நிரைநிரையா 1
நில் 8
நில்லா 4
நில்லாத 3
நில்லாதார் 1
நில்லாதீர் 1
நில்லாது 6
நில்லாமல் 3
நில்லாரோ 1
நில்லாள் 1
நில்லுங்கள் 1
நில்லும் 1
நில்லேல் 1
நில்லேன் 5
நில்லேனோ 1
நில 2
நிலகும் 1
நிலத்தது 1
நிலத்தர் 1
நிலத்தவர் 4
நிலத்திடை 2
நிலத்தில் 9
நிலத்திலும் 1
நிலத்திலே 3
நிலத்தின் 1
நிலத்தீர் 1
நிலத்து 7
நிலத்தும் 2
நிலத்தே 17
நிலத்தை 1
நிலத்தோர் 1
நிலம் 17
நிலமாம் 1
நிலமும் 1
நிலமே 3
நிலய 1
நிலயம் 2
நிலயமே 1
நிலவிய 2
நிலவில் 2
நிலவு 8
நிலவும் 5
நிலவுவித்து 1
நிலவொளியை 1
நிலன் 2
நிலனாய் 1
நிலா 10
நிலா_மண்டபத்தே 3
நிலாக்காந்தமணி 1
நிலாமுற்றத்தே 1
நிலாமையினால் 1
நிலாவ 1
நிலாவிய 5
நிலை 403
நிலை-கண் 2
நிலை-தன்னில் 2
நிலை-தனில் 5
நிலை-தனிலே 6
நிலை-தனை 4
நிலை-தான் 1
நிலை-அதன் 3
நிலை-அதனில் 1
நிலை-அது 1
நிலை-அதுவாய் 1
நிலை_இலேனே 1
நிலைக்க 4
நிலைக்கவைத்த 1
நிலைக்கவைத்தவா 1
நிலைக்கவைத்து 1
நிலைக்கு 18
நிலைக்கும் 15
நிலைக்கும்படி 1
நிலைக்குள் 1
நிலைக்குள்ளும் 1
நிலைக்குள்ளே 1
நிலைக்கே 4
நிலைகலங்கி 1
நிலைகள் 9
நிலைகளின் 3
நிலைகளினும் 1
நிலைகளும் 10
நிலைகளுமே 1
நிலைகளை 2
நிலைகுலைந்தது 1
நிலைகுலைய 1
நிலைகுலையா 1
நிலைகொண்ட 1
நிலைகொள் 2
நிலைத்த 7
நிலைத்தது 1
நிலைத்தவர்க்கும் 1
நிலைத்திலையே 1
நிலைத்து 3
நிலைத்தோரும் 1
நிலைப்பட 1
நிலைப்பாயோ 1
நிலைபடா 2
நிலைபெற்ற 1
நிலைபெற்று 1
நிலைபெற 4
நிலைபெறவும் 1
நிலைபெறவே 1
நிலைபெறும் 1
நிலைமை 1
நிலைமை-தனை 1
நிலைமை-அதனான் 1
நிலைமையனே 1
நிலைமையும் 1
நிலைமையை 1
நிலைய 2
நிலையது 4
நிலையமாம் 1
நிலையமே 1
நிலையர் 1
நிலையவரை 1
நிலையவா 1
நிலையற்ற 1
நிலையனே 1
நிலையனை 1
நிலையா 5
நிலையாக 1
நிலையாம் 1
நிலையாமல் 2
நிலையாய் 10
நிலையாய 1
நிலையாயே 1
நிலையார் 3
நிலையால் 2
நிலையாலும் 1
நிலையான 1
நிலையில் 51
நிலையில்லாது 1
நிலையிலா 1
நிலையிலே 3
நிலையின் 6
நிலையினதாய் 1
நிலையினராய் 1
நிலையினானை 1
நிலையினிடத்து 1
நிலையினீர் 1
நிலையுடையோர் 1
நிலையும் 38
நிலையுமே 1
நிலையுற 4
நிலையுறவே 1
நிலையுறு 1
நிலையுறும் 1
நிலையூடே 1
நிலையே 58
நிலையை 23
நிலையொடு 3
நிலையோடு 1
நிவந்த 2
நிவிர்த்தி 1
நிழல் 18
நிழல்-கண் 1
நிழலாம் 1
நிழலாய் 1
நிழலில் 1
நிழலிலே 1
நிழலும் 1
நிழலே 3
நிழற்கு 1
நிழற்றி 1
நிற்க 19
நிற்கவே 1
நிற்கவைத்த 1
நிற்கவோ 1
நிற்காது 1
நிற்கார் 1
நிற்கில் 1
நிற்கிலீர் 1
நிற்கிலேன் 2
நிற்கின் 1
நிற்கின்ற 4
நிற்கின்றது 2
நிற்கின்றனர் 1
நிற்கின்றனன் 1
நிற்கின்றாய் 4
நிற்கின்றார் 9
நிற்கின்றான் 1
நிற்கின்றீர் 1
நிற்கின்றேன் 26
நிற்கின்றேனே 1
நிற்கின்றோம் 1
நிற்கின்றோய் 2
நிற்கு 2
நிற்குண 4
நிற்குணத்தை 1
நிற்குணமாம் 1
நிற்குணமே 1
நிற்குணனை 1
நிற்கும் 34
நிற்குமோ 2
நிற்சலமாய் 1
நிற்ப 4
நிற்பதலது 1
நிற்பதாகார 1
நிற்பதாம் 1
நிற்பது 10
நிற்பதும் 1
நிற்பர் 1
நிற்பவருக்கு 1
நிற்பவரை 2
நிற்பவனே 1
நிற்பவை 1
நிற்பனால் 1
நிற்பனேல் 1
நிற்பார் 4
நிற்பார்கள் 1
நிற்பாரை 1
நிற்பீரெனில் 1
நிற்பையாகில் 1
நிற்பையே 1
நிற்பையேல் 2
நிற்போர் 1
நிற்றல் 4
நிற்றலினால் 1
நிற்றி 2
நிற்றியேல் 1
நிற்றியோ 1
நிற 4
நிறத்த 4
நிறத்தவரும் 1
நிறத்தவாக 1
நிறத்தனை 1
நிறத்தாய் 1
நிறத்தாயை 1
நிறத்தார் 2
நிறத்திலே 1
நிறத்தின் 1
நிறத்து 4
நிறத்தோன் 1
நிறத்தோனும் 2
நிறம் 7
நிறமாய் 2
நிறமும் 2
நிறமுறு 1
நிறவனே 1
நிறுத்த 1
நிறுத்தி 4
நிறுத்திய 4
நிறுத்திலேன் 1
நிறுத்தினானை 1
நிறுத்தினும் 1
நிறுத்தினை 1
நிறுத்து 1
நிறுத்துகின்ற 1
நிறுத்துதியோ 1
நிறுத்தும் 5
நிறுத்துமவர் 1
நிறுத்துவதாய் 1
நிறுத்துவனே 1
நிறுவி 2
நிறுவு 1
நிறுவுவல் 1
நிறை 96
நிறை_மதி 2
நிறை_மதியின் 2
நிறை_மதியே 1
நிறைகின்ற 4
நிறைகின்றது 1
நிறைகின்றான் 1
நிறைகின்றேன் 1
நிறைகுறைவு 1
நிறைகுறைவு_இல்லாதாய் 1
நிறைத்தல் 1
நிறைத்து 2
நிறைதரும் 1
நிறைதல் 1
நிறைந்த 84
நிறைந்தது 3
நிறைந்ததோர் 3
நிறைந்தவர் 1
நிறைந்தனவால் 1
நிறைந்தனன் 3
நிறைந்தாய் 2
நிறைந்தார்க்கு 1
நிறைந்திடும் 2
நிறைந்திடுமோ 2
நிறைந்தீரே 1
நிறைந்து 68
நிறைந்துநிறைந்து 1
நிறைந்தே 14
நிறைந்தேன் 2
நிறைந்தோய் 1
நிறைந்தோர்க்கு 1
நிறைபவை 1
நிறைமதியாளர் 1
நிறைய 5
நிறையிலே 1
நிறையும் 10
நிறையே 2
நிறையோர் 1
நிறைவது 1
நிறைவாம் 1
நிறைவாய் 5
நிறைவாயே 1
நிறைவார் 1
நிறைவான 3
நிறைவித்து 4
நிறைவில் 1
நிறைவிலே 1
நிறைவின் 1
நிறைவு 11
நிறைவும் 4
நிறைவுற்றேன் 1
நிறைவுறு 1
நிறைவே 40
நிறைவை 6
நின் 1389
நின்-கணே 1
நின்-தன் 1
நின்-பால் 51
நின்-பாலே 1
நின்-புடை 3
நின்-மின் 1
நின்_போல்வார் 2
நின்படி 1
நின்மயமாய் 1
நின்மல 10
நின்மலம் 1
நின்மலமாய் 1
நின்மலமே 1
நின்மலரே 1
நின்மலன் 1
நின்மலனே 8
நின்மலனை 1
நின்மலா 1
நின்ற 143
நின்றதில் 3
நின்றது 22
நின்றதும் 5
நின்றதுவே 10
நின்றதே 2
நின்றதொரு 1
நின்றதோர் 2
நின்றவர் 4
நின்றவர்-தாம் 1
நின்றவர்க்கு 2
நின்றவர்க்கும் 1
நின்றவர்க்குள் 1
நின்றவர்கள் 1
நின்றவருக்கு 1
நின்றவரை 2
நின்றவன் 1
நின்றவனும் 1
நின்றவனே 13
நின்றன் 21
நின்றன்னிடத்து 1
நின்றன்னுடை 1
நின்றன்னை 12
நின்றன 1
நின்றனக்கு 24
நின்றனக்கே 7
நின்றனடி 2
நின்றனது 2
நின்றனர் 2
நின்றனவே 1
நின்றனன் 6
நின்றனனால் 1
நின்றனை 23
நின்றனையே 12
நின்றாட 1
நின்றாண்டி 1
நின்றாய் 13
நின்றாயே 2
நின்றார் 32
நின்றாரின் 1
நின்றாரே 2
நின்றால் 3
நின்றாலும் 5
நின்றாள் 3
நின்றான் 6
நின்றானை 4
நின்றிட 2
நின்றிடவே 2
நின்றிடாத 1
நின்றிடு 4
நின்றிடும் 3
நின்றிடுமால் 1
நின்றிடேல் 2
நின்றியூர் 1
நின்றிலரே 2
நின்றீர் 17
நின்று 323
நின்றுகொண்டு 1
நின்றுநின்று 8
நின்றும் 5
நின்றே 17
நின்றேற்கு 2
நின்றேன் 36
நின்றேனே 1
நின்றேனை 2
நின்றோய் 3
நின்றோர் 4
நின்றோரில் 1
நின்றோரும் 1
நின்றோரையும் 1
நின்ன 1
நின்னது 1
நின்னதே 1
நின்னவனா 1
நின்னால் 8
நின்னாலே 1
நின்னிடத்தே 7
நின்னிடை 1
நின்னுடனே 3
நின்னுடை 2
நின்னுடைய 8
நின்னுடையது 1
நின்னுடையவர் 1
நின்னுள் 1
நின்னை 99
நின்னையும் 1
நின்னையே 6
நின்னைவிட 1
நின்னோடு 2
நின்னோடும் 1
நினக்கு 41
நினக்கும் 5
நினக்குள் 1
நினக்கே 20
நினது 115
நினதே 1
நின்அலால் 1
நின்அளவில் 2
நினனத்தால் 1
நினை 93
நினை-தான் 1
நினை-மின்கள் 1
நினை_உடையாய் 1
நினைக்க 13
நினைக்கநினைக்க 1
நினைக்கவும் 1
நினைக்கில் 37
நினைக்கின்ற 3
நினைக்கின்றாய் 1
நினைக்கின்றிலர் 1
நினைக்கின்றேன் 6
நினைக்கின்றோரை 2
நினைக்கினும் 1
நினைக்குதே 1
நினைக்கும் 10
நினைக்கும்-தொறும் 2
நினைக்கும்-தோறும் 11
நினைக்குமிடத்து 1
நினைக்கேன் 2
நினைகிலேன் 1
நினைகேனோ 1
நினைத்த 19
நினைத்த-தோறும் 1
நினைத்ததிலையேல் 1
நினைத்தது 2
நினைத்ததை 1
நினைத்தல் 1
நினைத்தலே 1
நினைத்தவுடன் 1
நினைத்தவை 4
நினைத்தனநினைத்தன 1
நினைத்தனள் 1
நினைத்தனளோ 1
நினைத்தனன் 1
நினைத்தனை 3
நினைத்தாங்கு 2
நினைத்தாங்கே 1
நினைத்தாய் 3
நினைத்தாயேல் 1
நினைத்தால் 1
நினைத்தாலும் 3
நினைத்தி 1
நினைத்திட 2
நினைத்திடவும் 1
நினைத்திடில் 2
நினைத்திடிலோ 1
நினைத்திடினும் 2
நினைத்திடுக 1
நினைத்திடுதியோ 1
நினைத்திடும் 2
நினைத்திடும்-தோறு 1
நினைத்திடும்-தோறும் 4
நினைத்திடேல் 2
நினைத்தியேல் 1
நினைத்தியோ 1
நினைத்திருக்கின்றாள் 1
நினைத்திருந்தேன் 2
நினைத்திலேன் 1
நினைத்து 20
நினைத்தே 6
நினைத்தேன் 6
நினைத்தேனோ 2
நினைத்தோ 1
நினைதி 2
நினைதியேல் 1
நினைதியோ 4
நினைந்ததிலை 1
நினைந்தது 1
நினைந்தாய் 2
நினைந்தால் 1
நினைந்திடாது 1
நினைந்திடில் 2
நினைந்திலாயே 1
நினைந்திலேன் 1
நினைந்திலை 2
நினைந்திலையே 4
நினைந்து 43
நினைந்துநினைந்து 3
நினைந்துவிட்டால் 1
நினைந்தே 9
நினைந்தோ 1
நினைப்ப 1
நினைப்பதற்கும் 1
நினைப்பது 2
நினைப்பதையும் 1
நினைப்பாய் 2
நினைப்பார் 4
நினைப்பிக்கின்ற 1
நினைப்பிக்கின்றாய் 1
நினைப்பித்தால் 1
நினைப்பின் 1
நினைப்பின்படிக்கே 1
நினைப்பு 5
நினைப்புற்றதின் 1
நினைப்பேன் 4
நினைப்பொடு 1
நினைப்போர் 1
நினைப்போர்-பால் 1
நினைபவை 1
நினையடி 1
நினையற்க 1
நினையன்றி 5
நினையா 10
நினையாத 2
நினையாதார் 1
நினையாதீர் 7
நினையாது 4
நினையாதே 2
நினையாமல் 1
நினையாமே 1
நினையாமை 1
நினையாய் 8
நினையாயேல் 1
நினையாயோ 1
நினையார் 3
நினையார்-தன் 1
நினையாள் 1
நினையீர் 3
நினையீரோ 1
நினையும் 4
நினையே 20
நினையேல் 12
நினையேன் 6
நினைவவை 1
நினைவன 1
நினைவாய் 4
நினைவார் 1
நினைவார்-தங்கள் 1
நினைவால் 1
நினைவிட 1
நினைவில் 2
நினைவின் 1
நினைவினும் 1
நினைவீரேல் 2
நினைவு 5
நினைவும் 3
நினைவே 1
நினைவை 3

நிக்ரகம் (1)

பவபந்த நிக்ரகம் வினோத சகளம் சிற்பரம் பரானந்த சொருபம் – திருமுறை3:1 1960/5

மேல்


நிகம (1)

சகுண நிகுண சகம நிகம சகித விகித சரணமே – திருமுறை6:115 5200/2

மேல்


நிகமாகம (1)

படன தந்திர நிகமாகம சரணா – திருமுறை6:113 5136/2

மேல்


நிகமாந்த (1)

பரம சித்தாந்த நிகமாந்த சமரச சுத்த பரமானுபவ விலாசம் – திருமுறை3:1 1960/32

மேல்


நிகர் (37)

பொன்னை நிகர் அருள்_குன்றே ஒன்றே முக்கண் பூ மணமே நறவே நல் புலவர் போற்ற – திருமுறை1:7 108/3
தன்னை நிகர் தரும் தணிகை மணியே ஜீவ சாட்சியாய் நிறைந்து அருளும் சகச வாழ்வே – திருமுறை1:7 108/4
பேயை நிகர் பாவி என நினைந்துவிட்டால் பேதையேன் என் செய்கேன் பெரும் சீர்_குன்றே – திருமுறை1:7 127/3
வான் நிகர் கூந்தலார் வன்கணால் மிக – திருமுறை1:24 312/1
கரும் கடு நிகர் நெடும் கண்ணினார் மயல் – திருமுறை1:24 313/1
கருமையில் பொலியும் விடம் நிகர் துன்ப_களை களைந்து எனை விளைத்து அருளே – திருமுறை2:6 627/4
ஏழை கல் நிகர் உளத்தினர்-பால் சென்றது என்னை நெஞ்சே – திருமுறை2:26 850/4
விண்ணினுள் இலங்கும் சுடர் நிகர் உனது மெல் அடிக்கு அடிமைசெய்வேனோ – திருமுறை2:52 1142/3
குன்று நிகர் பூண் முலையாய் என் குறையை எவர்க்கு கூறுவனே – திருமுறை2:79 1513/4
சேலை நிகர் கண் மகளே நீ செய்த தவம்-தான் செப்ப அரிதால் – திருமுறை2:85 1597/1
தம்மை நிகர் மறை எலாம் இன்னும் அளவிட நின்ற சங்கரன் அநாதி ஆதி – திருமுறை3:1 1960/36
வந்து ஓடு நிகர் மனம் போய் கரைந்த இடம் காட்டி மகிழ்வித்தாய் நின் அருளின் வண்மை எவர்க்கு உளதே – திருமுறை5:1 3038/4
மின்னை நிகர் செம் சடை மேல் மதியம் அசைந்து ஆட வியன் பொதுவில் திரு_நடம் செய் விமல பரம் பொருளே – திருமுறை5:2 3089/4
பொய்யாத நிலை நின்ற புண்ணியர்கள் இருக்க புலை மனத்து சிறியேன் ஓர் புல்லு நிகர் இல்லேன் – திருமுறை5:7 3210/2
ஆரையே எனக்கு நிகர் என புகல்வேன் அய்யகோ அடி சிறு நாயேன் – திருமுறை6:9 3357/3
தன் நிகர் அறியா தலைவனே தாயே தந்தையே தாங்கும் நல் துணையே – திருமுறை6:13 3526/1
சிலை நிகர் வன் மனம்_கரைத்து திரு_அமுதம் அளித்தோய் சித்த சிகாமணியே என் திரு_நட நாயகனே – திருமுறை6:28 3768/4
என் நிகர் இல்லா இழிவினேன்-தனை மேல் ஏற்றினை யாவரும் வியப்ப – திருமுறை6:36 3849/1
தன் நிகர் இல்லா தலைவனே நினது தயவை என் என்று சாற்றுவனே – திருமுறை6:36 3849/4
தாய் ஆகி தந்தையுமாய் தாங்குகின்ற தெய்வம் தன்னை நிகர் இல்லாத தனி தலைமை தெய்வம் – திருமுறை6:41 3906/1
தண்ணிய விளக்கை தன் நிகர் இல்லா தந்தையை கண்டுகொண்டேனே – திருமுறை6:46 3959/4
புல் நிகர்_இல்லேன் பொருட்டு இருட்டு இரவில் போந்து அருள் அளித்த சற்குருவை – திருமுறை6:46 3963/1
கல் நிகர் மனத்தை கரைத்து என் உள் கலந்த கருணை அம் கடவுளை தனது – திருமுறை6:46 3963/2
சொல் நிகர் என என் சொல் எலாம் கொண்டே தோளுற புனைந்த மெய் துணையை – திருமுறை6:46 3963/3
தன் நிகர் இல்லா தலைவனை எனது தந்தையை கண்டுகொண்டேனே – திருமுறை6:46 3963/4
தடை அறியா தகையினதாய் தன் நிகர் இல்லதுவாய் தத்துவங்கள் அனைத்தினுக்கும் தாரகமாய் அவைக்கு – திருமுறை6:47 3987/1
தன் நிகர் இல்லா தலைவ என்று அரற்றி தனித்தனி மறைகள் ஆகமங்கள் – திருமுறை6:48 3996/1
புல் நிகர் இல்லா புலையனேன் பிழைகள் பொறுத்து அருள் பூரண வடிவாய் – திருமுறை6:48 3996/3
தன் நிகர் இல்லதோர் ஜோதி சுத்த – திருமுறை6:79 4580/1
நிகர் இலா இன்ப நிலை நடு வைத்து எனை – திருமுறை6:81 4615/1021
தன் நிகர் இல்லா தலைவனை காட்டியே – திருமுறை6:81 4615/1099
புல் நிகர் இல்லேன் பொருட்டு இவண் அடைந்த – திருமுறை6:81 4615/1123
தன் நிகர் இல்லா தனி பெரும் தந்தையே – திருமுறை6:81 4615/1124
தனக்கு நிகர் இங்கு இல்லாது உயர்ந்த தம்பம் ஒன்று அதே – திருமுறை6:112 4964/1
தன்_நிகர்_இல்லான் என்று ஊதூது சங்கே – திருமுறை6:122 5282/1
தன் நிகர் என்று எனை வைத்தாய் இஞ்ஞான்று என் கொடுப்பேன் நின் தன்மைக்கு அந்தோ – திருமுறை6:125 5443/4
தன் நிகர் தான் ஆம் பொதுவில் நடம் புரிவார் ஆணை சத்தியம் சத்தியம் மாதே சத்தியம் சத்தியமே – திருமுறை6:141 5709/4

மேல்


நிகர்_இல்லேன் (1)

புல் நிகர்_இல்லேன் பொருட்டு இருட்டு இரவில் போந்து அருள் அளித்த சற்குருவை – திருமுறை6:46 3963/1

மேல்


நிகர்க்கும் (1)

அல்லை நிகர்க்கும் அளகத்தார் ஆசை-தனக்கு – திருமுறை2:54 1169/3

மேல்


நிகர்த்த (3)

பைய பாம்பினை நிகர்த்த வெம் கொடிய பாவியேன் எந்த பரிசு கொண்டு அடைவேன் – திருமுறை1:27 339/2
பாயும் வெம் புலி நிகர்த்த வெம் சினத்தேன் பாவியேன் எந்த பரிசு கொண்டு அடைவேன் – திருமுறை1:27 342/2
பெட்டியே நிகர்த்த மனத்தினேன் உலகில் பெரியவர் மனம் வெறுக்கச்செய் – திருமுறை6:8 3351/3

மேல்


நிகர்தரும் (1)

தன்னை நிகர்தரும் தணிகை மணியே ஜீவ சாட்சியாய் நிறைந்து அருளும் சகச வாழ்வே – திருமுறை1:7 128/4

மேல்


நிகர்ந்து (1)

மின்னை நிகர்ந்து அழி வாழ்க்கை துயரால் நெஞ்சம் மெலிந்து நினது அருள் பருக வேட்டுநின்றேன் – திருமுறை1:7 128/1

மேல்


நிகர்வார் (1)

சேவல் அம் கொடி கொண்ட நினையன்றி வேறு சிறுதேவரை சிந்தைசெய்வோர் செங்கனியை விட்டு வேப்பங்கனியை உண்ணும் ஒரு சிறு கருங்காக்கை நிகர்வார்
நா அலங்காரம் அற வேறு புகழ் பேசி நின் நல் புகழ் வழுத்தாதபேர் நாய்_பால் விரும்பி ஆன் தூய் பாலை நயவாத நவையுடை பேயர் ஆவார் – திருமுறை1:1 26/1,2

மேல்


நிகர்வாரே (1)

பற்று இடையாது ஆங்கு அவர்கட்கு இருந்த வண்ணம்-தனை யார் பகர்வாரே பகர்வாரேல் பகவன் நிகர்வாரே – திருமுறை5:6 3196/4

மேல்


நிகர (2)

மலத்தில் புழுத்த புழுவும் நிகர மாட்டா நாயினேன் – திருமுறை6:112 5029/1
புழுவில் புழுத்த புழுவும் நிகர போதா நாயினேன் – திருமுறை6:112 5038/1

மேல்


நிகரா (1)

உணவு என பல கால் உரைக்கினும் நிகரா
வணம் உறும் இன்ப மயமே அதுவாய் – திருமுறை6:81 4615/1259,1260

மேல்


நிகராது (1)

தண்மை நிகராது என்றும் சாந்தம் பழுத்து உயர்ந்த – திருமுறை3:3 1965/87

மேல்


நிகராம் (2)

கல்லை நிகராம் கடை மனம் போம் கான் நெறியில் – திருமுறை2:16 740/1
கற்கு நிகராம் கடும் சொல் அன்றி நல் மதுர – திருமுறை3:2 1962/651

மேல்


நிகராய் (1)

தானே தனக்கு நிகராய் விளங்கு தணிகாசலத்து எம் அரசே – திருமுறை1:21 282/3

மேல்


நிகரானீர் (1)

தண்டு அங்கு அழற்கு நிகரானீர் தண்டம் கழற்கு என்றேன் மொழியால் – திருமுறை2:81 1559/3

மேல்


நிகரும் (5)

ஈன்றாள் நிகரும் அருள் அடையும் இடுக்கண் ஒன்றும் அடையாதே – திருமுறை1:14 220/4
கல் நிகரும் நெஞ்சால் கலங்குகின்ற கைதவனேன் – திருமுறை2:16 741/2
இங்கு எனை நிகரும் ஏழை யார் எனக்குள் இன் அருள் எவ்வணம் அருள்வாய் – திருமுறை2:28 876/3
தாய்க்கும் தந்தைக்கும் நிகரும் நின் இரு தாள் சார்ந்த மேலவர்-தமை தொழுது ஏத்தா – திருமுறை2:45 1072/1
மின்னை நிகரும் சடை_முடியீர் விடம் கொள் மிடற்றீர் வினை தவிர்ப்பீர் – திருமுறை4:15 2750/3

மேல்


நிகருமே (1)

களவே கலந்த கற்பு உடைய மடவரல் புடை கலந்த நய வார்த்தை உடனாய் களி கொள இருந்தவர்கள் கண்ட சுகம் நின் அடி கழல் நிழல் சுகம் நிகருமே
வள வேலை சூழ் உலகு புகழ்கின்ற தவ சிகாமணி உலக நாத வள்ளல் மகிழ வரு வேளூரில் அன்பர் பவ ரோகம் அற வளர் வைத்தியநாதனே – திருமுறை3:8 2429/3,4

மேல்


நிகரே (1)

ஈடு அறியா சுவை புகல என்னாலே முடியாது என்னடியோ அ அமுதம் பொன் அடி-தான் நிகரே – திருமுறை6:142 5722/4

மேல்


நிகரேன் (2)

புல் நிகரேன் குற்றம் பொறுக்க பொறுப்பு உனக்கே – திருமுறை2:16 737/3
புல் நிகரேன் குற்றம் எலாம் பொறுத்ததுவும் போதாமல் புணர்ந்து கொண்டே – திருமுறை6:125 5443/3

மேல்


நிகழ் (12)

நிலையுறும் நிராசையாம் உயர்குல பெண்டிரொடு நிகழ் சாந்தமாம் புதல்வனும் நெறி பெறும் உதாரகுணம் என்னும் நற்பொருளும் மருள் நீக்கும் அறிவாம் துணைவனும் – திருமுறை1:1 7/1
மால் நிகழ் பேதையேன் மதித்திலேன் ஐயோ – திருமுறை1:24 312/2
சீர்த்தி நிகழ் செம்பவள செம் மேனியின் அழகும் – திருமுறை3:3 1965/465
காலம் போல் இங்கு நிகழ்_காலமும் காண்கின்றி எதிர்_காலம் – திருமுறை3:3 1965/1099
தோற்றம் இலா கண்ணும் சுவை உணரா நாவும் நிகழ்
நாற்றம் அறியாத நாசியும் ஓர் மாற்றமும் தான் – திருமுறை3:4 1994/1,2
நிதி ஆகும் சதாசிவனாய் விந்து ஆகி நிகழ் நாதமாய் பரையாய் நிமலானந்த – திருமுறை3:5 2088/2
நீர் ஆசைப்பட்டது உண்டேல் வாய்_மலர வேண்டும் நித்திய மா மணி மன்றில் நிகழ் பெரிய துரையே – திருமுறை6:59 4207/4
நீரினில் தண்மையும் நிகழ் ஊறு ஒழுக்கமும் – திருமுறை6:81 4615/403
நீரிடை ஒளி இயல் நிகழ் பல குண இயல் – திருமுறை6:81 4615/417
நீரிடை சத்திகள் நிகழ் வகை பலபல – திருமுறை6:81 4615/419
நித்த நாதாந்த நிலை அனுபவமோ நிகழ் பிற முடிபின் மேல் முடிபோ – திருமுறை6:82 4621/2
நிகழ் நவ நிலையே நிலை உயர் நிலையே நிறை அருள் நிதியே நிதி தரு பதியே – திருமுறை6:117 5240/1

மேல்


நிகழ்_காலமும் (1)

காலம் போல் இங்கு நிகழ்_காலமும் காண்கின்றி எதிர்_காலம் – திருமுறை3:3 1965/1099

மேல்


நிகழ்கின்ற (4)

நிலம் மேவுகின்ற சிவயோகர் உள்ளம் நிகழ்கின்ற ஞான நிறைவே – திருமுறை1:21 283/3
புகழ்கின்ற தெய்வத்தை போதம் நிகழ்கின்ற
ஒற்றி கனியை உலகு உடைய நாயகத்தை – திருமுறை2:65 1289/2,3
நெடிய ஏழ் கடலில் பெரிது எனக்கு இ நாள் நிகழ்கின்ற ஆவலும் விரைவும் – திருமுறை6:13 3534/2
நீட்டாய சித்தாந்த நிலையினிடத்து அமர்ந்தும் நிகழ்கின்ற வேதாந்த நெறியினிடத்து இருந்தும் – திருமுறை6:49 4012/1

மேல்


நிகழ்கின்றதாயினும் (1)

நீள் உடைய கண்களும் விட்டு அகலாதே இன்னும் நிகழ்கின்றதாயினும் என் நெஞ்சம் உருகிலதே – திருமுறை5:5 3182/3

மேல்


நிகழ்கின்றாய் (1)

நீ நயம் உற்று அந்தோ நிகழ்கின்றாய் ஆன நும் ஊர் – திருமுறை3:3 1965/1084

மேல்


நிகழ்ச்சி (1)

நீ உரைத்த திரு_வார்த்தை என அறியார் இவர் அறிவின் நிகழ்ச்சி என்னே – திருமுறை6:135 5604/4

மேல்


நிகழ்ச்சியால் (1)

விடய நிகழ்ச்சியால் மிகும் உயிர் அனைத்தையும் – திருமுறை6:81 4615/763

மேல்


நிகழ்த்த (1)

நின்னுடை புகழ்-தனை நிகழ்த்த செய்கவே – திருமுறை2:5 621/4

மேல்


நிகழ்த்தல் (1)

நின் செயல் ஆக கண்டேன் கண்ட பின் நிகழ்த்தல் என்னே – திருமுறை6:21 3649/4

மேல்


நிகழ்த்தவும் (2)

நின் போன்ற தெய்வம் ஒன்று இன்று என வேதம் நிகழ்த்தவும் நின் – திருமுறை2:58 1203/1
நீள் ஆதரவு கொண்டு என் குறை யாவும் நிகழ்த்தவும் நீ – திருமுறை3:6 2268/1

மேல்


நிகழ்த்தா (1)

சினம் போய் கொடும் பகை காமமும் போய் நின் திறம் நிகழ்த்தா
இனம் போய் கொடிய மனம் போய் இருப்பது என்று என் அரசே – திருமுறை3:6 2256/3,4

மேல்


நிகழ்த்தாய் (1)

நிதம் மலரும் நடராஜ பெருமான் என் கணவர் நிலை உரைக்க வல்லார் ஆர் நிகழ்த்தாய் என் தோழி – திருமுறை6:137 5636/4

மேல்


நிகழ்த்தாயே (1)

நிலை சார் இறைமை அளித்தனை நான் பொதுவில் ஞான நீதி எனும் நிருத்தம் புரிகின்றேன் புரிதல் நீயோ நானோ நிகழ்த்தாயே – திருமுறை6:83 4628/4

மேல்


நிகழ்த்திடுக (1)

நின் அருளே அறிந்தது எனில் செயும் செய்கை அனைத்தும் நின் செயலோ என் செயலோ நிகழ்த்திடுக நீயே – திருமுறை6:125 5448/4

மேல்


நிகழ்த்திய (4)

நிலைகொள் ஆனந்த நிருத்தனுக்கு ஒரு பொருள் நிகழ்த்திய பெரு வாழ்வே – திருமுறை1:9 144/3
நின் கண்டார்கள் மயல் அடைவார் என்றார் நீர்-தாம் நிகழ்த்திய சொல் – திருமுறை2:81 1560/3
நீதியிலே நிறைந்த நடத்து அரசே இன்று அடியேன் நிகழ்த்திய சொல்_மாலையும் நீ திகழ்த்தி அணிந்து அருளே – திருமுறை6:57 4183/4
நீரினில் கரு நிலை நிகழ்த்திய பற்பல – திருமுறை6:81 4615/411

மேல்


நிகழ்த்தியவன் (1)

நிறுத்தி அறியேன் நிகழ்த்தியவன் சொல்லை – திருமுறை4:28 2878/1

மேல்


நிகழ்த்தினும் (1)

நில் என்று பல்ல நிகழ்த்தினும் என் மனம் நிற்பது அன்றே – திருமுறை3:6 2398/3

மேல்


நிகழ்த்தினேன் (1)

நீதியே நிறை நின் திரு_அருள் அறிய நிகழ்த்தினேன் நிச்சயம் இதுவே – திருமுறை6:27 3751/2

மேல்


நிகழ்த்து (3)

நீண்டவன் என்ன வேதம் நிகழ்த்து மா நிதியே போற்றி – திருமுறை2:102 1950/2
நீடும்படி நீ நிகழ்த்து – திருமுறை3:4 1968/4
நின் உள்ளம் கொள் விரத பயன் யாது நிகழ்த்து எனவே – திருமுறை4:6 2627/3

மேல்


நிகழ்த்துக (1)

நேற்று உரைத்தேன்_இலை உனக்கு இங்கு இவ்வாறு என் இறைவன் நிகழ்த்துக இன்று என்றபடி நிகழ்த்துகின்றேன் இது-தான் – திருமுறை6:105 4882/2

மேல்


நிகழ்த்துகின்றேன் (3)

நின்-புடை யான் நித்தம் நிகழ்த்துகின்றேன் உன்-புடை ஓர் – திருமுறை3:3 1965/526
நேற்று உரைத்தேன்_இலை உனக்கு இங்கு இவ்வாறு என் இறைவன் நிகழ்த்துக இன்று என்றபடி நிகழ்த்துகின்றேன் இது-தான் – திருமுறை6:105 4882/2
நின் இயலை அறிவேனோ அறிந்தவனே போல நிகழ்த்துகின்றேன் பிள்ளை என நிலை பெயர் பெற்றிருந்தேன் – திருமுறை6:127 5476/2

மேல்


நிகழ்த்தும் (3)

நிதி சேர்ந்திடும் அ பெயர் யாது நிகழ்த்தும் என்றேன் நீ இட்டது – திருமுறை2:98 1792/3
நேயம் நிகழ்த்தும் நெறியோரும் மாயம் உறு – திருமுறை3:3 1965/1350
நிலை மேலும் நெறி மேலும் நிறுத்துகின்ற நெடும் தவத்தோர் நிறை மேலும் நிகழ்த்தும் வேத – திருமுறை3:5 2091/2

மேல்


நிகழ்ந்த (2)

நிலவு வெண் மதி சடை உடை அழகர் நிறைய மேனியில் நிகழ்ந்த நீற்று அழகர் – திருமுறை2:29 882/3
நிலவிய பிண்ட பகுதிகள் முழுதும் நிகழ்ந்த பற்பல பொருள் திரளும் – திருமுறை6:82 4618/2

மேல்


நிகழ்ந்தனையே (1)

நீ காதல் வைத்து நிகழ்ந்தனையே மா காதல் – திருமுறை3:3 1965/924

மேல்


நிகழ்ந்திட (2)

நிலை அருள் நினது மலர்_அடிக்கு அன்பு நிகழ்ந்திட நாள்-தொறும் நினையா – திருமுறை1:12 194/1
விம்பமுறவே நிறைந்து ஆங்கு அவை நிகழ்ந்திட விளக்கும் அவை அவை ஆகியே மேலும் அவை அவை ஆகி அவை அவை அலாததொரு மெய்ம் நிலையும் ஆன பொருளே – திருமுறை6:22 3656/2

மேல்


நிகழ்ந்திடு (1)

நேருறும் அ முடிவு அனைத்தும் நிகழ்ந்திடு பூரணமாய் நித்தியமாய் சத்தியமாய் நிற்குண சிற்குணமாய் – திருமுறை6:2 3277/3

மேல்


நிகழ்ந்திடும் (1)

துயின்று உணர்ந்தே எழுந்தவர் போல் இறந்தவர்கள் எல்லாம் தோன்ற எழுகின்றது இது தொடங்கி நிகழ்ந்திடும் நீர் – திருமுறை6:134 5592/3

மேல்


நிகழ்ந்து (1)

நிறைந்த அவை தனித்தனியே நிகழ்ந்து இலங்க அவைக்குள் நேர்மை ஒண்மை உறுவித்து அ நேர்மை ஒண்மை அகத்தே – திருமுறை6:137 5662/2

மேல்


நிகழ்விலே (1)

நீரிலே நீர் உற்ற நிறையிலே நிறை உற்ற நிலையிலே நுண்மை-தனிலே நிகழ்விலே நிகழ்வு உற்ற திகழ்விலே நிழலிலே நெகிழிலே தண்மை-தனிலே – திருமுறை6:22 3657/1

மேல்


நிகழ்வு (1)

நீரிலே நீர் உற்ற நிறையிலே நிறை உற்ற நிலையிலே நுண்மை-தனிலே நிகழ்விலே நிகழ்வு உற்ற திகழ்விலே நிழலிலே நெகிழிலே தண்மை-தனிலே – திருமுறை6:22 3657/1

மேல்


நிகழ்வே (1)

படி வளர் விதையே விதை வளர் படியே படி விதை வளர் பல நிகழ்வே
தடி வளர் முகிலே முகில் வளர் தடியே தடி முகில் வளர் சிவ பதியே – திருமுறை6:62 4245/3,4

மேல்


நிகழ்வை (1)

உலக நிகழ்வை காணேன் என் உள்ளம் ஒன்றே அறியுமடி – திருமுறை2:90 1673/3

மேல்


நிகழ (2)

நின்று வேண்டிய யாவையும் உனக்கு நிகழ வாங்கி நான் ஈகுவன் அன்றே – திருமுறை2:29 886/4
கோலம் நிகழ கண்டேன் பின் குறிக்க காணேன் கூட்டுவிக்கும் – திருமுறை2:88 1651/3

மேல்


நிகழவைத்தல் (1)

நிந்தையுறும் நோயால் நிகழவைத்தல் நீதியதோ – திருமுறை2:16 723/3

மேல்


நிகழும் (6)

நிகழும் நின் திரு_அருள் நிலையை கொண்டவர் – திருமுறை2:5 622/1
சேறு பூத்த செந்தாமரை முத்தம் நிகழும் ஒற்றியூர் சிவபெருமானே – திருமுறை2:18 770/4
நீக்கமுற்றிடா நின்மலன் அமர்ந்து நிகழும் ஒற்றியூர் நியமத்திற்கு இன்றே – திருமுறை2:42 1046/3
ஞாலம் நிகழும் புகழ் ஒற்றி நடத்தீர் நீர் தான் நாட்டமுறும் – திருமுறை2:98 1856/1
நிலைகுலையா வண்ணம் அருள் வெளியினூடு நிரைநிரையா நிறுத்தி உயிர் நிகழும் வண்ணம் – திருமுறை3:5 2111/2
நித்தியம் ஆகியே நிகழும் என்பது – திருமுறை6:125 5402/3

மேல்


நிகழுறு (2)

நீரிடை பூ இயல் நிகழுறு திற இயல் – திருமுறை6:81 4615/407
நீரிடை உயிர் பல நிகழுறு பொருள் பல – திருமுறை6:81 4615/423

மேல்


நிகுண (1)

சகுண நிகுண சகம நிகம சகித விகித சரணமே – திருமுறை6:115 5200/2

மேல்


நிகேதனம் (1)

வித்தியம் சுகோதய நிகேதனம் விமலம் என்று நால்_வேதமும் தொழும் – திருமுறை4:22 2805/3

மேல்


நிஷ்கள (1)

பரசிவானந்த பரிபூரண சதானந்த பாவனாதீதம் முக்த பரம கைவல்ய சைதன்ய நிஷ்கள பூத பெளதிகாதார யுக்த – திருமுறை4:4 2601/1

மேல்


நிச்சம் (1)

நிச்சம் பவனி வருகின்ற நிபுணர் எல்லாம் தொழுது ஏத்த – திருமுறை6:104 4873/2

மேல்


நிச்சயம் (2)

நீக்கம் இன்றி எவ்விடத்தினும் நிறைந்த நித்த நீ எனும் நிச்சயம் அதனை – திருமுறை2:66 1300/2
நீதியே நிறை நின் திரு_அருள் அறிய நிகழ்த்தினேன் நிச்சயம் இதுவே – திருமுறை6:27 3751/2

மேல்


நிச்சயமே (1)

நேர்ந்தார் உபநிடத நிச்சயமே தேர்ந்தவர்கள் – திருமுறை3:2 1962/538

மேல்


நிச்சயிக்க (1)

கிளை அனந்த மறையாலும் நிச்சயிக்க கூடா கிளர் ஒளியார் என்னளவில் கிடைத்த தனி தலைவர் – திருமுறை6:141 5710/1

மேல்


நிச்சயிக்கலாகா (1)

அற்ப அளவும் நிச்சயிக்கலாகா உடம்பை அருமைசெய்து – திருமுறை2:33 921/1

மேல்


நிச்சயித்து (1)

நிலை அறியாய் ஒன்றை ஒன்றா நிச்சயித்து இ உலகை நெறி மயங்க மயக்குகின்றாய் நீயோ இங்கு உறுவாய் – திருமுறை6:102 4840/2

மேல்


நிச்சல் (1)

நச்சுகின்றேன் நிச்சல் இங்கே ஆட வாரீர் நாணம் அச்சம் விட்டேன் என்னோடு ஆட வாரீர் – திருமுறை6:71 4468/1

மேல்


நிச்சலும் (4)

அச்சம் கெடுத்து ஆண்ட அப்பன் காண் நிச்சலும் இங்கே – திருமுறை3:3 1965/344
நிச்சலும் எனக்கே கிடைத்த வாழ்வு என்கோ நீடும் என் நேயனே என்கோ – திருமுறை6:50 4017/2
நிச்சலும் தந்தனன் என் வசம் இன்றி நின்றனன் என்றனை நீர் செய்வது எல்லாம் – திருமுறை6:92 4724/3
நிச்சலும் பேர்_ஆனந்த நித்திரை செய்கின்றேனே – திருமுறை6:125 5456/4

மேல்


நிஜம் (1)

நீர் அத்தை சேர்வீர் நிஜம் – திருமுறை6:129 5530/4

மேல்


நிசம் (2)

மோசமே நிசம் என்று பெண் பேய்களை முன்னினேன் நினை முன்னிலன் ஆயினேன் – திருமுறை1:18 257/2
நினையேன் அயர்ந்து நிலையற்ற தேகம் நிசம் என்று உழன்று துயர்வேன்-தனையே – திருமுறை1:21 289/2

மேல்


நிசி (1)

நிசி எடுக்கும் நல் சங்கவை ஈன்ற நித்தில குவை நெறிப்பட ஓங்கி – திருமுறை2:20 793/3

மேல்


நிசிய (1)

நிசிய மிடற்றீராம் என்றேன் நீ கண்டதுவே என்றாரே – திருமுறை2:97 1763/4

மேல்


நிக்ஷேபமே (1)

சீர் பனங்காட்டூர் மகிழ் நிக்ஷேபமே சூர் புடைத்தது – திருமுறை3:2 1962/468

மேல்


நிட்கம்பமாம் (1)

தகவு பெறு நிட்பேத நிட்கம்பமாம் பராசத்தி வடிவாம் பொன்_பதம் – திருமுறை3:1 1960/49

மேல்


நிட்கள (2)

நீதியனே மன்றில் நிட்கள ஆனந்த நிர்த்தமிடும் – திருமுறை2:58 1204/2
சகள உபகள நிட்கள நாதா – திருமுறை6:113 5085/1

மேல்


நிட்களம் (2)

பரம தத்துவம் நிர்_அதிசயம் நிட்களம் பூத பௌதிகாதார நிபுணம் – திருமுறை3:1 1960/4
நித்தியம் பராபரம் நிராதரம் நிர்க்குணம் சதா நிலயம் நிட்களம்
சத்தியம் கனாகனம் மிகுந்ததோர் தற்பரம் சிவம் சமரசத்துவம் – திருமுறை4:22 2805/1,2

மேல்


நிட்களமே (1)

நீலக்குடி இலங்கு நிட்களமே ஞாலத்து – திருமுறை3:2 1962/194

மேல்


நிட்காடின்ய (1)

தக்க நிட்காடின்ய சம்வேதநாங்க சிற்சத்தி வடிவாம் பொன்_பதம் – திருமுறை3:1 1960/50

மேல்


நிட்டர்களும் (1)

தூணாக அசைதல் இன்றி தூங்காது விழித்த தூய சதா நிட்டர்களும் துரிய நிலை இடத்தும் – திருமுறை6:49 4011/3

மேல்


நிட்டூரம் (1)

நிட்டூரம் செய்யாத நேசன் காண் நட்டு ஊர்ந்து – திருமுறை3:3 1965/394

மேல்


நிட்டையே (1)

நெல்வெண்ணெய் மேவு சிவ நிட்டையே சொல் வண்ணம் – திருமுறை3:2 1962/448

மேல்


நிட்பேத (1)

தகவு பெறு நிட்பேத நிட்கம்பமாம் பராசத்தி வடிவாம் பொன்_பதம் – திருமுறை3:1 1960/49

மேல்


நித்த (16)

நிந்தை ஏற்பினும் கருணைசெய்திடல் நித்த நின் அருள் நீதி ஆகுமால் – திருமுறை1:8 135/3
சத்தனை நித்த நின்மல சுடரை தணிகையில் கண்டு இறைஞ்சுவனே – திருமுறை1:38 418/4
நித்த கோலம் கண்டு களிப்பான் நினைக்கும் எமக்கு ஒன்று அருளானேல் – திருமுறை2:19 776/2
நீக்கம் இன்றி எவ்விடத்தினும் நிறைந்த நித்த நீ எனும் நிச்சயம் அதனை – திருமுறை2:66 1300/2
கதி நித்த சுத்த சிவமே விளங்கு முக்கண் சிவமே – திருமுறை3:6 2375/3
நிறை அணிந்த சிவகாமி நேய நிறை ஒளியே நித்த பரிபூரணமாம் சுத்த சிவ வெளியே – திருமுறை5:1 3030/1
நிதம் புகல் கருணை நெறியவா இன்ப நிலையவா நித்த நிற்குணமாம் – திருமுறை6:26 3736/3
தமை அறிந்தவர் உள் சார்ந்த மெய் சார்வை சத்துவ நித்த சற்குருவை – திருமுறை6:46 3972/2
நித்த பரம்பரம் நடுவாய் முதலாய் அந்தம்-அதாய் நீடிய ஓர் பெரு நிலை மேல் ஆடிய பேர்_ஒளியே – திருமுறை6:57 4121/2
நித்த நிலைகளின் நடுவே நிறைந்த வெளி ஆகி நீ ஆகி நான் ஆகி நின்ற தனி பொருளே – திருமுறை6:57 4146/2
நித்த பரானந்த ஜோதி சுத்த – திருமுறை6:79 4575/1
நித்த நாதாந்த நிலை அனுபவமோ நிகழ் பிற முடிபின் மேல் முடிபோ – திருமுறை6:82 4621/2
நித்த வடிவும் நிறைந்து ஓங்கு சித்து எனும் ஓர் – திருமுறை6:129 5503/2
நித்திய சிற்சபை நடுவே நிறைந்து நடம் புரியும் நித்த பரிபூரணனை சித்த சிகாமணியை – திருமுறை6:134 5590/2
நித்த பரிபூரணமாய் ஆனந்த மயமாய் நிருத்தம் இடும் எம் பெருமான் நிபுண நடராயர் – திருமுறை6:137 5637/3
தப்பு ஓதுவார் உளம் சார்ந்திட உன்னார் சத்தியர் உத்தமர் நித்த மணாளர் – திருமுறை6:138 5674/1

மேல்


நித்தம் (12)

நித்தம் நின் அடி அன்றி ஒன்று ஏத்தேன் நித்தனே அது நீ அறியாயோ – திருமுறை2:46 1085/3
நீர் சொரிந்து ஒளி விளக்கு எரிப்பவன் போல் நித்தம் நின்னிடை நேசம் வைத்திடுவான் – திருமுறை2:61 1242/1
பத்தர் நித்தம் பயில் பரிதிப்புரி – திருமுறை2:64 1272/1
நித்தம் உற்ற நெடும் பிணி நீங்குமோ – திருமுறை2:64 1272/4
நித்தம் நின் சீர் சொல எற்கு அருள்வாய் ஒற்றி நின் மலர் உன்மத்தர்-தம் – திருமுறை2:75 1468/3
நித்தம் தெரியா நிலை மேவிய நமது – திருமுறை3:3 1965/325
நின்-புடை யான் நித்தம் நிகழ்த்துகின்றேன் உன்-புடை ஓர் – திருமுறை3:3 1965/526
நித்தம் இரங்கா என் நெஞ்சு அமர்ந்ததாலோ நின் – திருமுறை3:4 2050/3
நிறை முடித்து ஆண்ட அம் செவ் வேணி செய்திட நித்தம் மன்றின் – திருமுறை3:6 2210/2
நீள் நவமாம் தத்துவ பொன் மாடம் மிசை ஏற்றி நிறைந்த அருள் அமுது அளித்து நித்தம் உற வளர்த்து – திருமுறை6:57 4166/2
நித்தம் தரும் பாதா சித்தம் திரும்பாதா – திருமுறை6:113 5152/2
அ உலகில் சிறந்துநின்றார் அளவு_இறந்த கோடி அத்தனை பேர்களும் அந்தோ நித்தம் வருந்திடவும் – திருமுறை6:142 5746/2

மேல்


நித்தமும் (1)

நித்தமும் தெரிந்து உற்ற யோகர்-தம் நிமலம் ஆகி மெய் நிறைவு கொண்ட சிற்சித்தமும் – திருமுறை4:22 2807/3

மேல்


நித்தர் (3)

நிதம் பரவி ஆனந்த நித்திரை நீங்காத நித்தர் பணி புரிந்து இன்ப சித்தி பெறுவேனோ – திருமுறை6:11 3379/3
ஏழ் வேதனையும் நீக்கி வாழும் நித்தர் என்பனோ – திருமுறை6:112 5052/3
பாதம் சொல்கின்ற பத்தரே நித்தர் என்று அறி-மின் – திருமுறை6:131 5547/2

மேல்


நித்தரடி (1)

பித்தர் பரானந்த நித்தரடி – திருமுறை4:32 2976/4

மேல்


நித்தன் (1)

நீர் கொண்டும் காணாத நித்தன் ஒற்றியூரன் அடி – திருமுறை2:65 1288/3

மேல்


நித்தனே (6)

நெறி கொள்வோர் புகழ் தணிகை நித்தனே – திருமுறை1:10 170/4
நீடு அயில் படை சேர் கரத்தனை அளித்த நிருத்தனே நித்தனே நிமலா – திருமுறை2:13 696/3
நித்தம் நின் அடி அன்றி ஒன்று ஏத்தேன் நித்தனே அது நீ அறியாயோ – திருமுறை2:46 1085/3
நிதியே திரு அம்பலத்து ஆடல்செய் நித்தனே நின் – திருமுறை4:13 2705/2
நிலை புரிந்து அருளும் நித்தனே உலகில் நெறி அலா நெறிகளில் சென்றே – திருமுறை6:13 3427/1
உருவும் அருவும் உபய நிலையும் உடைய நித்தனே
உயிருள் நிறைந்த தலைவ எல்லாம்_வல்ல சித்தனே – திருமுறை6:112 5013/1,2

மேல்


நித்தனை (1)

நித்தனை தூய நிமலனை புலியூர் நிருத்தனை ஒருத்தனை வாய்மை – திருமுறை2:31 907/1

மேல்


நித்தா (2)

நினை பித்தா நித்தா நிமலா என நீ – திருமுறை3:4 1969/1
நித்தா சிற்றம்பலத்து ஆடும் நிருத்தா எல்லாம் செய வல்ல – திருமுறை6:16 3585/2

மேல்


நித்திய (25)

நித்திய அடியர்-தம்முடன் கூட்ட நினைந்திடில் உய்குவன் அரசே – திருமுறை1:12 197/3
பரம லோகாதிக்கம் நித்திய சாம்பிராச்சியம் பரபதம் பரம சூக்ஷ்மம் – திருமுறை3:1 1960/10
வயன் தரு நிமல நித்திய பொருளே வல்லபை கணேச மா மணியே – திருமுறை3:23 2536/4
துருவ கருணாகர நிரந்தர துரந்தர சுகோதய பதித்வ நிமல சுத்த நித்திய பரோக்ஷாநுபவ அபரோக்ஷ சோமசேகர சொரூபா – திருமுறை4:4 2601/3
நித்திய மகள் ஓர் நீலி-பால் கொடுத்தாள் நீலியோ தன் புடை ஆடும் – திருமுறை6:14 3546/2
மானிலே நித்திய வலத்திலே பூரண வரத்திலே மற்றையதிலே வளர் அனந்தானந்த சத்தர் சத்திகள்-தம்மை வைத்த அருள் உற்ற ஒளியே – திருமுறை6:22 3660/2
நித்திய வான் மொழி என்ன நினைந்து மகிழ்ந்து அமைவாய் நெஞ்சே நீ அஞ்சேல் உள் அஞ்சேல் அஞ்சேலே – திருமுறை6:33 3821/4
நிலைகள் ஓர் அனந்தம் நேடியும் காணா நித்திய நிற்குண நிறைவே – திருமுறை6:39 3874/2
நித்திய நிலையே நித்திய நிறைவே நித்திய வாழ்வு அருள் நெறியே – திருமுறை6:39 3887/2
நித்திய நிலையே நித்திய நிறைவே நித்திய வாழ்வு அருள் நெறியே – திருமுறை6:39 3887/2
நித்திய நிலையே நித்திய நிறைவே நித்திய வாழ்வு அருள் நெறியே – திருமுறை6:39 3887/2
நிலை வளர் கருவுள் கரு என வயங்கும் நித்திய வானமே ஞான – திருமுறை6:39 3889/2
நித்திய தன்மயம் ஆகி நின்ற தெய்வம் எல்லா நிலைகளும் தன் அருள் வெளியில் நிலைக்கவைத்த தெய்வம் – திருமுறை6:41 3913/2
தாரண நிலையை தத்துவ பதியை சத்திய நித்திய தலத்தை – திருமுறை6:46 3970/3
நீதியும் நிலையும் சத்திய பொருளும் நித்திய வாழ்க்கையும் சுகமும் – திருமுறை6:55 4075/2
நீர் ஆசைப்பட்டது உண்டேல் வாய்_மலர வேண்டும் நித்திய மா மணி மன்றில் நிகழ் பெரிய துரையே – திருமுறை6:59 4207/4
நிரதிசயானந்த நித்திய ஜோதி – திருமுறை6:79 4575/2
நித்திய பதமே நிற்குண பதமே – திருமுறை6:81 4615/932
நித்திய அமுதே நிறை சிவ அமுதே – திருமுறை6:81 4615/1276
நித்திய ஞான நிறை அமுது உண்டனன் – திருமுறை6:108 4909/3
பார தத்துவ பஞ்சக ரஞ்சக பாத சத்துவ சங்கஜ பங்கஜ பால நித்திய அம்பக நம்பக பாச புத்தக பண்டித கண்டித – திருமுறை6:114 5174/1
நித்திய சிற்சபை நடுவே நிறைந்து நடம் புரியும் நித்த பரிபூரணனை சித்த சிகாமணியை – திருமுறை6:134 5590/2
பிறந்த பிறப்பு இதில் தானே நித்திய மெய் வாழ்வு பெற்றிடலாம் பேர்_இன்பம் உற்றிடலாம் விரைந்தே – திருமுறை6:134 5600/4
நேர் உறவே எவராலும் கண்டுகொளற்கு அரிதாம் நித்திய வான் பொருளை எலா நிலைகளும் தான் ஆகி – திருமுறை6:134 5603/2
நித்திய வாழ்வு பெற்று நான் இன்ப நிலை-தனில் நிறைந்தனன் என்றாள் – திருமுறை6:139 5683/2

மேல்


நித்தியம் (7)

நித்தியம் பராபரம் நிராதரம் நிர்க்குணம் சதா நிலயம் நிட்களம் – திருமுறை4:22 2805/1
இ தனி பிறப்பை நித்தியம் ஆக்கி என்னை ஆண்டு அருளிய நினையே – திருமுறை6:50 4018/4
நித்தியம் சேர்ந்த நெறியில் செலுத்தினர் நீ இனி நல் – திருமுறை6:88 4680/2
போகம் சுக போகம் சிவ போகம் அது நித்தியம்
ஏகம் சிவம் ஏகம் சிவம் ஏகம் இது சத்தியம் – திருமுறை6:115 5178/1,2
நித்தியம் ஆகியே நிகழும் என்பது – திருமுறை6:125 5402/3
சித்தி எலாம் வல்ல சிவம் ஒன்றே நித்தியம் என்று – திருமுறை6:129 5512/2
நித்தியம் பெற்று உய்யலாம் நீர் – திருமுறை6:129 5521/4

மேல்


நித்தியமாய் (2)

நித்தியமாய் நிர்க்குணமாய் நிற்சலமாய் நின்மலமாய் – திருமுறை3:3 1965/11
நேருறும் அ முடிவு அனைத்தும் நிகழ்ந்திடு பூரணமாய் நித்தியமாய் சத்தியமாய் நிற்குண சிற்குணமாய் – திருமுறை6:2 3277/3

மேல்


நித்தியமே (4)

அமர்ந்த நித்தியமே மைத்த – திருமுறை3:2 1962/106
அருள் பழுத்து ஓங்கும் ஆனந்த தருவே அற்புத அமல நித்தியமே
தெருள் பழுத்து ஓங்கும் சித்தர்-தம் உரிமை செல்வமே அருணை அம் தேவே – திருமுறை3:16 2493/1,2
நெய்க்கு இசைந்த உணவே என் நெறிக்கு இசைந்த நிலையே நித்தியமே எல்லாமாம் சத்தியமே உலகில் – திருமுறை6:57 4104/3
நடராஜ எனில் வரும் நித்தியமே – திருமுறை6:113 5106/2

மேல்


நித்தியர் (1)

பாடிய நல்லோர்-தமக்கே நாடியது எல்லாம் அளிப்பார் பத்தி_வலையுள் படுவார் சத்தியர் நித்தியர் மன்றில் – திருமுறை6:74 4490/1

மேல்


நித்தியர்கள் (1)

நீடுகின்ற தேவர் என்றும் மூர்த்திகள் தாம் என்றும் நித்தியர்கள் என்றும் அங்கே நிலைத்தது எலாம் மன்றில் – திருமுறை6:142 5793/2

மேல்


நித்தியரே (2)

நெடியவரே நான்முகரே நித்தியரே பிறரே நின்மலரே என்கின்றோர் எல்லாரும் காண – திருமுறை6:57 4162/3
தருணம் இது விரைந்து என்னை அணைய வாரீர் சத்தியரே நித்தியரே அணைய வாரீர் – திருமுறை6:72 4479/3

மேல்


நித்தியன் (5)

நித்தியன் ஆக்கி மெய் சுத்த சன்மார்க்க நீதியை ஓதி ஓர் சுத்த போதாந்த – திருமுறை6:85 4650/3
சத்தியம் நானே நித்தியன் ஆனேன் – திருமுறை6:116 5223/3
நீதியில் கலந்து நிறைந்தது நானும் நித்தியன் ஆயினேன் உலகீர் – திருமுறை6:125 5453/2
நித்தியன் என் உள்ளே நிறைகின்றான் சத்தியம் ஈது – திருமுறை6:129 5490/2
சித்தி எலாம் வல்லான் திருவாளன் நித்தியன் தான் – திருமுறை6:129 5520/2

மேல்


நித்தியனார் (2)

நிருத்தம் பயின்றார் நித்தியனார் நேச மனத்தர் நீல_கண்டர் – திருமுறை2:87 1640/1
நிரந்து ஆர் கங்கை நீள்_சடையார் நெற்றி விழியார் நித்தியனார்
சிரம் தார் ஆக புயத்து அணிவார் திரு வாழ் ஒற்றி_தியாகர் அவர் – திருமுறை2:88 1653/1,2

மேல்


நித்தியனே (2)

நிலை விழைவார்-தமை காக்கும் நித்தியனே எல்லா நிலையும் விளங்குற அருளில் நிறுத்திய சிற்குணனே – திருமுறை6:57 4159/3
தன் இயலாம் தனி ஞான சபை தலைமை பதியே சத்தியனே நித்தியனே தயாநிதியே உலகம் – திருமுறை6:127 5476/3

மேல்


நித்தியனை (1)

நிருத்தனை மெய்ப்பொருளான நின்மலனை சிவனை நித்தியனை சத்தியனை நிற்குணனை எனது – திருமுறை6:49 4005/3

மேல்


நித்தியானந்த (1)

நிற்பவை எலாம் நிற்ப அசைபவை எலாம் அசைய நிறைபவை எலாம் செய் நிலையே நினைபவை எலாம் நெகிழ நெறி அவை எலாம் ஓங்கும் நித்தியானந்த வடிவே – திருமுறை4:3 2592/3

மேல்


நித்தியானந்தர்க்கு (1)

நீறுபூத்து ஒளி நிறைந்த வெண் நெருப்பே நித்தியானந்தர்க்கு உற்ற நல் உறவே – திருமுறை2:18 770/3

மேல்


நித்திரை (5)

நிதம் பரவி ஆனந்த நித்திரை நீங்காத நித்தர் பணி புரிந்து இன்ப சித்தி பெறுவேனோ – திருமுறை6:11 3379/3
ஒத்த இடம்-தன்னில் நித்திரை செய் என்றீர் – திருமுறை6:70 4441/1
நீவா என் மொழிகள் எலாம் நிலைத்த பயன் பெறவே நித்திரை தீர்ந்தேன் இரவு நீங்கி விடிந்ததுவே – திருமுறை6:84 4635/4
சீராலும் குணத்தாலும் சிறந்தவர் சேர் ஞான சித்திபுரத்து அமுதே என் நித்திரை தீர்ந்ததுவே – திருமுறை6:84 4636/4
நிச்சலும் பேர்_ஆனந்த நித்திரை செய்கின்றேனே – திருமுறை6:125 5456/4

மேல்


நித்திரை-தான் (1)

நீக்கம்_இலா ஆனந்த நித்திரை-தான் கொள்ளேனோ – திருமுறை2:36 969/4

மேல்


நித்தில (1)

நிசி எடுக்கும் நல் சங்கவை ஈன்ற நித்தில குவை நெறிப்பட ஓங்கி – திருமுறை2:20 793/3

மேல்


நித்ய (1)

நீதி மணியே நிருவிகற்ப மணியே அன்பர் நினைவில் அமர் கடவுள் மணியே நின்மல சுயம் பிரகாசம் குலவும் அத்வைத நித்ய ஆனந்த மணியே – திருமுறை4:4 2602/3

மேல்


நிதம் (21)

வைவது உன்னை நினையாத வஞ்சகரையே வழுத்தி நிதம்
உய்வது உனது திரு_நாமம் ஒன்றை பிடித்தே மற்றொன்றால் – திருமுறை1:13 209/2,3
அலை வளைக்கும் பாற்கடலான் அம்புயத்தான் வாழ்த்தி நிதம்
தலை வளைக்கும் செங்கமல தாள்_உடையாய் ஆள்_உடையாய் – திருமுறை2:36 952/1,2
போது நிதம் போக்கி புலம்பும் புலை நாயேன் – திருமுறை2:36 970/2
கண்ணில் நேர் நிதம் கண்டும் இ வாழ்வில் காதல் நீங்கிலா கல்_மன கொடியேன் – திருமுறை2:49 1112/2
பூதலத்தோர்களுள் யார் புகழாதவர் போற்றி நிதம்
பாதலத்தோர்களுள் யார் பணியாதவர் பற்றி நின்றாள் – திருமுறை2:75 1413/2,3
நிதம் கூறிடும் நல் பசும் கன்றை நீயும் ஏறி இடுகின்றாய் – திருமுறை2:98 1921/3
பெரும்புலியூர் வாழ் கருணை பேறே விரும்பி நிதம்
பொன்னும் கௌத்துவமும் பூண்டோன் புகழ்ந்து அருளை – திருமுறை3:2 1962/108,109
ஆர்ந்த வட_இலையான் அன்னத்தான் போற்றி நிதம்
சார்ந்த வடதளி வாழ் தற்பரமே சேர்ந்த – திருமுறை3:2 1962/177,178
ஏற்று உவந்த மெய்ப்பொருளே என்று நிதம் போற்றிநின்றால் – திருமுறை3:3 1965/254
முல்லை என்றாய் முல்லை முறித்து ஒரு கோல் கொண்டு நிதம்
ஒல்லை அழுக்கு எடுப்பது உண்டேயோ நல்லதொரு – திருமுறை3:3 1965/643,644
வீழ் முகத்தர் ஆகி நிதம் வெண் நீறு அணிந்து அறியா – திருமுறை3:3 1965/1259
நீங்கி அன்னோர் சங்கத்தில் நின்று மகிழ்ந்து ஏத்தி நிதம்
ஆங்கு அவர் தாள் குற்றேவல் ஆய்ந்து இயற்றி ஓங்கு சிவ – திருமுறை3:3 1965/1399,1400
தோளிலே இடை சூழலிலே உந்தி சுழியிலே நிதம் சுற்றும் என் நெஞ்சம் நின் – திருமுறை3:24 2549/2
நிதம் பரவி ஆனந்த நித்திரை நீங்காத நித்தர் பணி புரிந்து இன்ப சித்தி பெறுவேனோ – திருமுறை6:11 3379/3
விருப்பமுறாது எனை முனிந்து விடுத்திடுமோ நேயம் விளைந்திடுமோ இவர்க்கு நிதம் சண்டை விளைந்திடுமோ – திருமுறை6:11 3381/3
நிதம் புகல் கருணை நெறியவா இன்ப நிலையவா நித்த நிற்குணமாம் – திருமுறை6:26 3736/3
பொறி வேறு இன்றி நினை நிதம் போற்றும் புனிதருளே – திருமுறை6:64 4267/1
பூவாமலே நிதம் காய்த்த இடத்தும் – திருமுறை6:111 4962/1
அயல் அறியேன் நினது மலர்_அடி அன்றி சிறிதும் அம்பலத்தே நிதம் புரியும் ஆனந்த நடம் கண்டு – திருமுறை6:125 5361/1
உடம்பு வரு வகை அறியீர் உயிர் வகையை அறியீர் உடல் பருக்க உண்டு நிதம் உறங்குதற்கே அறிவீர் – திருமுறை6:133 5571/1
நிதம் மலரும் நடராஜ பெருமான் என் கணவர் நிலை உரைக்க வல்லார் ஆர் நிகழ்த்தாய் என் தோழி – திருமுறை6:137 5636/4

மேல்


நிதமாய் (1)

நண்ணும் மங்கையர் புழு மல_குழியில் நாளும் வீழ்வுற்று நலிந்திடேல் நிதமாய்
எண்ணும் என் மொழி குரு மொழி ஆக எண்ணி ஒற்றியூர்க்கு என்னுடன் போந்து – திருமுறை2:21 800/1,2

மேல்


நிதமும் (1)

கலகம் தரும் அவலம் பன கதி நம் பல நிதமும் கனகம் தரு மணி மன்றுறு கதி தந்து அருள் உடல் அம் – திருமுறை6:114 5176/1

மேல்


நிதன (1)

நிதன நெஞ்சகர்க்கு அருள்தரும் கருணாநிதியம் ஆகிய நின்மல பெருமான் – திருமுறை2:30 892/2

மேல்


நிதி (36)

மருவு பெண்_ஆசையை மறக்கவே வேண்டும் உனை மறவாதிருக்கவேண்டும் மதி வேண்டும் நின் கருணை நிதி வேண்டும் நோய் அற்ற வாழ்வில் நான் வாழவேண்டும் – திருமுறை1:1 8/3
நீ என்றும் எனை விடா நிலையும் நான் என்றும் உள நினை விடா நெறியும் அயலார் நிதி ஒன்றும் நயவாத மனமும் மெய்ந்நிலை நின்று நெகிழாத திடமும் உலகில் – திருமுறை1:1 9/2
மானலில் கண்டு உளம் மயங்கல் போல் கற்பனையை மாயையில் கண்டு வீணே மனை என்றும் மகவு என்றும் உறவு என்றும் நிதி என்றும் வாழ்வு என்றும் மானம் என்றும் – திருமுறை1:1 14/2
நீர் உண்டு பொழிகின்ற கார் உண்டு விளைகின்ற நிலன் உண்டு பலனும் உண்டு நிதி உண்டு துதி உண்டு மதி உண்டு கதிகொண்ட நெறி உண்டு நிலையும் உண்டு – திருமுறை1:1 28/1
சிந்தாமணி நிதி ஐ_தரு செழிக்கும் புவனமும் ஓர் – திருமுறை1:30 363/1
நிதி சிவ சண்முக என்று நீறு இடில் – திருமுறை1:45 488/3
நிதி வளர் பரசுக நிலை பெறும் நெறி தரு நினை யானே – திருமுறை1:52 551/4
நீர் ஆர் சடை மேல் பிறை ஒன்று உடையான் நிதி_கோன் தோழன் என நின்றான் – திருமுறை2:19 774/3
நிதி_இழந்தோர் போல் அயர்ந்து நின்னுடைய வாழ்க்கை – திருமுறை2:54 1170/3
நிதி சேர்ந்திடும் அ பெயர் யாது நிகழ்த்தும் என்றேன் நீ இட்டது – திருமுறை2:98 1792/3
நிதி ஆகும் சதாசிவனாய் விந்து ஆகி நிகழ் நாதமாய் பரையாய் நிமலானந்த – திருமுறை3:5 2088/2
நெல் மலையோ நிதி மலையோ என்று தேடி நிலைகுலைந்தது அன்றி உனை நினைந்து நேடி – திருமுறை3:5 2162/2
ஏர் ஆரும் நிதி_பதி இந்திரன் புரமும் மிக நாணும் எழிலின் மிக்க – திருமுறை3:21 2508/2
நிதி தரு நிறைவே போற்றி என் உயிர்க்கு ஓர் நெறி தரு நிமலமே போற்றி – திருமுறை4:2 2584/1
நானும் பொய்யன் நின் அடியனேன் தண் அருள் நிதி நீ-தானும் – திருமுறை4:15 2752/1
நிதி ஒளிர் வாழ்க்கை இந்திரன் முதலோர் நிலைத்த வான் செல்வமும் மண்ணில் – திருமுறை4:15 2757/2
நிதி எலாம் பெற நினைத்து எழுகின்றேன் நிலம் எலாம் கொளும் நினைப்பு உறுகின்றேன் – திருமுறை4:18 2794/2
பெரு நிதி வாய்த்திட எனது முன் பாடி ஆடும் பெற்றி அளித்தனை இந்த பேதமையேன்-தனக்கே – திருமுறை5:1 3046/3
ஒரு நிதி நின் அருள் நிதியும் உவந்து அளித்தல் வேண்டும் உயர் பொதுவில் இன்ப நடம் உடைய பரம்பொருளே – திருமுறை5:1 3046/4
நீதி நடம் செய் பேர்_இன்ப நிதி நான் பெற்ற நெடும் பேற்றை – திருமுறை6:19 3630/3
ஈ காதல் உடையவர்க்கு இரு_நிதி அளித்தே இன்புற புரிகின்ற இயல்பு உடை இறையே – திருமுறை6:23 3709/3
வரை கண எண்_குண மா நிதி ஆனீர் வாய்மையில் குறித்த நும் வரவு கண்டு அல்லால் – திருமுறை6:31 3797/3
பாவி மன_குரங்கு ஆட்டம் பார்க்க முடியாதே பதி வெறுத்தேன் நிதி வெறுத்தேன் பற்று அனைத்தும் தவிர்ந்தேன் – திருமுறை6:33 3818/1
காயாது கனி ஆகி கலந்து இனிக்கும் தெய்வம் கருணை நிதி தெய்வம் முற்றும் காட்டுவிக்கும் தெய்வம் – திருமுறை6:41 3906/3
வன்பு இலா கருணை மா நிதி எனும் என் வள்ளலை கண்டுகொண்டேனே – திருமுறை6:46 3965/4
நிதி வளர் நிலமே நிலம் வளர் நிதியே நிதி நிலம் வளர்தரு நிறைவே – திருமுறை6:62 4252/1
நிதி வளர் நிலமே நிலம் வளர் நிதியே நிதி நிலம் வளர்தரு நிறைவே – திருமுறை6:62 4252/1
இரு_நிதி எழு_நிதி இயல் நவ_நிதி முதல் – திருமுறை6:81 4615/1373
இரு_நிதி எழு_நிதி இயல் நவ_நிதி முதல் – திருமுறை6:81 4615/1373
இரு_நிதி எழு_நிதி இயல் நவ_நிதி முதல் – திருமுறை6:81 4615/1373
திரு_நிதி எல்லாம் தரும் ஒரு நிதியே – திருமுறை6:81 4615/1374
நிதி எலாம் அளித்த நிறை திரு_மதியே – திருமுறை6:81 4615/1516
நிதி சார நான் இந்த நீள் உலகத்தே நினைத்தனநினைத்தன நேருற புரிந்து – திருமுறை6:85 4652/2
நிகழ் நவ நிலையே நிலை உயர் நிலையே நிறை அருள் நிதியே நிதி தரு பதியே – திருமுறை6:117 5240/1
நின்னுடைய பெரும் கருணை நிதி உடையேன் ஆதலினால் – திருமுறை6:125 5406/2
நிதி இருக்கின்றது ஆதலால் நீவீர்கள் எல்லாம் – திருமுறை6:131 5554/2

மேல்


நிதி_கோன் (1)

நீர் ஆர் சடை மேல் பிறை ஒன்று உடையான் நிதி_கோன் தோழன் என நின்றான் – திருமுறை2:19 774/3

மேல்


நிதி_பதி (1)

ஏர் ஆரும் நிதி_பதி இந்திரன் புரமும் மிக நாணும் எழிலின் மிக்க – திருமுறை3:21 2508/2

மேல்


நிதி_இழந்தோர் (1)

நிதி_இழந்தோர் போல் அயர்ந்து நின்னுடைய வாழ்க்கை – திருமுறை2:54 1170/3

மேல்


நிதிகளும் (1)

எவ்வகை நிதிகளும் இந்த மா நிதியிடை – திருமுறை6:81 4615/1375

மேல்


நிதிய (3)

தரு நிதிய குரு இயற்ற சஞ்சலிக்கும் மனத்தால் தளர்ந்த சிறியேன் தனது தளர்வு எல்லாம் தவிர்த்து – திருமுறை5:1 3046/1
இரு_நிதிய திரு_மகளிர் இருவர் எனை வணங்கி இசைந்திடு வந்தனம் அப்பா என்று மகிழ்ந்து இசைத்து – திருமுறை5:1 3046/2
பதி மண்டலத்து அரசுபண்ண நிதிய
நவ நேயம் ஆக்கும் நடராசனே எம் – திருமுறை6:35 3832/2,3

மேல்


நிதியமே (3)

வீறு அணிந்து அழியாத நிதியமே ஒழியாத விண்ணே அகண்ட சுத்த வெளியே விளங்கு பர ஒளியே வரைந்திடா வேதமே வேத முடிவே – திருமுறை4:4 2609/2
வேட்டவை அளிக்கின்ற நிதியமே சாகாத வித்தையில் விளைந்த சுகமே மெய்ஞ்ஞான நிலை நின்ற விஞ்ஞானகலர் உளே மேவு நடராச பதியே – திருமுறை6:22 3674/4
எய்ப்பு அற எனக்கு கிடைத்த பெரு நிதியமே எல்லாம் செய் வல்ல சித்தாய் என் கையில் அகப்பட்ட ஞான மணியே என்னை எழுமையும் விடாத நட்பே – திருமுறை6:22 3682/1

மேல்


நிதியாம் (1)

என் பெரிய வாழ்வான பதம் என் களிப்பாம் இரும் பதம் என் நிதியாம் பதம் – திருமுறை3:1 1960/118

மேல்


நிதியார் (1)

வாத நடம் புரி கருணை மா நிதியார் வரதர் வள்ளல் எலாம் வல்லவர் மா நல்லவர் என் இடத்தே – திருமுறை6:125 5337/2

மேல்


நிதியிடை (1)

எவ்வகை நிதிகளும் இந்த மா நிதியிடை
அவ்வகை கிடைக்கும் என்று அருளிய நிதியே – திருமுறை6:81 4615/1375,1376

மேல்


நிதியும் (3)

பார் கொண்ட நடையில் வன் பசிகொண்டு வந்து இரப்பார் முகம் பார்த்து இரங்கும் பண்பும் நின் திரு_அடிக்கு அன்பும் நிறை ஆயுளும் பதியும் நல் நிதியும் உணர்வும் – திருமுறை1:1 12/1
நிதியும் பதியும் கதியும் தருவார் நெடு_வேலார் – திருமுறை1:47 495/3
ஒரு நிதி நின் அருள் நிதியும் உவந்து அளித்தல் வேண்டும் உயர் பொதுவில் இன்ப நடம் உடைய பரம்பொருளே – திருமுறை5:1 3046/4

மேல்


நிதியே (84)

பெருமை நிதியே மால் விடை கொள் பெம்மான் வருந்தி பெறும் பேறே – திருமுறை1:14 211/1
கரு மா மலம் அறு வண்ணம் தண் அளி கண்டே கொண்டேனே கதியே பதியே கன_நிதியே கற்கண்டே தண் தேனே – திருமுறை1:52 564/2
நிதியே நின் பொன்_அடி ஏத்தாது நெஞ்சம் நிறை மயலாம் – திருமுறை2:62 1248/1
யான் தேட என் உளம் சேர் ஒற்றியூர் எம் இரு_நிதியே – திருமுறை2:75 1421/3
நிதியே கருணை நிறைவே சுகாநந்த நீள் நிலையே – திருமுறை2:75 1460/2
நீண்டவன் என்ன வேதம் நிகழ்த்து மா நிதியே போற்றி – திருமுறை2:102 1950/2
பாடும் திலதை பதி நிதியே ஆடு மயில் – திருமுறை3:2 1962/246
எம் முருகன் பூண்டி இரு_நிதியே செம்மையுடன் – திருமுறை3:2 1962/418
ஆற்றூர் குண நிதியே நாடிய வான் – திருமுறை3:2 1962/434
உள எனவும் இல எனவும் உரை உபய வசனம் அற ஒரு மொழியை உதவு நிதியே
ஒன்றுடன் இரண்டு என விதண்டை இடும் மிண்டரொடும் ஒன்றல் அற நின்ற நிலையே – திருமுறை3:18 2501/4,5
கழி வகை பவ ரோகம் நீக்கும் நல் அருள் எனும் கதி மருந்து உதவு நிதியே கனக அம்பல நாத கருணை அம் கண போத கமல குஞ்சிதபாதனே – திருமுறை4:1 2576/4
களியின் நிறைவே அளி கொள் கருணை நிதியே மணி கொள் கண்ட எண் தோள் கடவுளே கனக அம்பல நாத கருணை அம் கண போத கமல குஞ்சிதபாதனே – திருமுறை4:1 2578/4
நின் பணி புரிதல் வேண்டும் நான் போற்றி நெடும் சடை முடி தயா நிதியே – திருமுறை4:2 2583/4
உலகின் உயிர் வகை உவகையுற இனிய அருள் அமுதம் உதவும் ஆனந்த சிவையே உவமை சொல அரிய ஒரு பெரிய சிவ நெறி-தனை உணர்த்து பேர்_இன்ப நிதியே
இலகு பர அபர நிலை இசையும் அவரவர் பருவம் இயலுற உளம்கொள் பரையே இருமை நெறி ஒருமையுற அருமை பெறு பெருமை-தனை ஈந்து எனை அளித்த அறிவே – திருமுறை4:3 2591/1,2
நிதியே திரு அம்பலத்து ஆடல்செய் நித்தனே நின் – திருமுறை4:13 2705/2
மன்னு மணி பொது நடம் செய் மன்னவனே கருணை மா நிதியே எனக்கு அருள்வாய் மன கலக்கம் தவிர்த்தே – திருமுறை4:38 3012/4
அன்பர் உள கோயிலிலே அமர்ந்து அருளும் பதியே அம்பலத்தில் ஆடுகின்ற ஆனந்த நிதியே
வன்பர் உளத்தே மறைந்து வழங்கும் ஒளி மணியே மறை முடி ஆகம முடியின் வயங்கு நிறை_மதியே – திருமுறை5:1 3039/1,2
பண் உளே விளைந்த அருள் பயனே உண்மை பதி ஓங்கு நிதியே நின் பாதம் அன்றி – திருமுறை5:10 3241/2
கனவினும் பிழையே செய்தேன் கருணை மா நிதியே நீ-தான் – திருமுறை6:21 3648/2
சுருள் நிலை குழல் அம்மை ஆனந்தவல்லி சிவசுந்தரிக்கு இனிய துணையே சுத்த சிவ சன்மார்க்க நிதியே அருள்_பெரும்_சோதி நடராச பதியே – திருமுறை6:22 3651/4
துன்னிய பெரும் கருணை_வெள்ளமே அழியாத சுகமே சுகாதீதமே சுத்த சிவ சன்மார்க்க நிதியே அருள்_பெரும்_சோதி நடராச பதியே – திருமுறை6:22 3652/4
தொடல் எலாம் பெற எனக்கு உள்ளும் புறத்தும் மெய் துணையாய் விளங்கும் அறிவே சுத்த சிவ சன்மார்க்க நிதியே அருள்_பெரும்_சோதி நடராச பதியே – திருமுறை6:22 3653/4
துய் தழை பரப்பி தழைந்த தருவே அருள் சுகபோக யோக உருவே சுத்த சிவ சன்மார்க்க நிதியே அருள்_பெரும்_சோதி நடராச பதியே – திருமுறை6:22 3654/4
துண்ணுறா சாந்த சிவ ஞானிகள் உளத்தே சுதந்தரித்து ஒளிசெய் ஒளியே சுத்த சிவ சன்மார்க்க நிதியே அருள்_பெரும்_சோதி நடராச பதியே – திருமுறை6:22 3655/4
தொம்பதமும் உடனுற்ற தற்பதமும் அசிபத சுகமும் ஒன்றான சிவமே சுத்த சிவ சன்மார்க்க நிதியே அருள்_பெரும்_சோதி நடராச பதியே – திருமுறை6:22 3656/4
தூரிலே பலம் அளித்து ஊரிலே வளர்கின்ற சுக சொருபமான தருவே சுத்த சிவ சன்மார்க்க நிதியே அருள்_பெரும்_சோதி நடராச பதியே – திருமுறை6:22 3657/4
துள்ளிய மன பேயை உள்ளுற அடக்கி மெய் சுகம் எனக்கு ஈந்த துணையே சுத்த சிவ சன்மார்க்க நிதியே அருள்_பெரும்_சோதி நடராச பதியே – திருமுறை6:22 3658/4
துறை நின்று பொறை ஒன்று தூயர் அறிவால் கண்ட சொருபமே துரிய பதமே சுத்த சிவ சன்மார்க்க நிதியே அருள்_பெரும்_சோதி நடராச பதியே – திருமுறை6:22 3659/4
தூ நிலா வண்ணத்தில் உள் ஓங்கும் ஆனந்த சொருபமே சொருப சுகமே சுத்த சிவ சன்மார்க்க நிதியே அருள்_பெரும்_சோதி நடராச பதியே – திருமுறை6:22 3660/4
துன்றிய என் உயிரினுக்கு இனியனே தனியனே தூயனே என் நேயனே சுத்த சிவ சன்மார்க்க நிதியே அருள்_பெரும்_சோதி நடராச பதியே – திருமுறை6:22 3661/4
துணி மதியில் இன்ப அனுபவமாய் இருந்த குரு துரியமே பெரிய பொருளே சுத்த சிவ சன்மார்க்க நிதியே அருள்_பெரும்_சோதி நடராச பதியே – திருமுறை6:22 3662/4
தொண்டர் இதயத்திலே கண்டு என இனிக்கின்ற சுக யோக அனுபோகமே சுத்த சிவ சன்மார்க்க நிதியே அருள்_பெரும்_சோதி நடராச பதியே – திருமுறை6:22 3663/4
சூது ஆண்ட நெஞ்சினில் தோயாத நேயமே துரிய நடு நின்ற சிவமே சுத்த சிவ சன்மார்க்க நிதியே அருள்_பெரும்_சோதி நடராச பதியே – திருமுறை6:22 3667/4
ஊழி-தோறு ஊழி பல அண்ட பகிரண்டத்து உயிர்க்கு எலாம் தரினும் அந்தோ ஒருசிறிதும் உலவாத நிறைவு ஆகி அடியேற்கு உவப்பொடு கிடைத்த நிதியே
வாழி நீடூழி என வாய்_மலர்ந்து அழியா வரம் தந்த வள்ளலே என் மதியில் நிறை மதியே வயங்கு மதி அமுதமே மதி அமுதின் உற்ற சுகமே – திருமுறை6:22 3672/1,2
ஆறு அந்த நிலைகளின் அனுபவ நிறைவே அதுஅதுவாய் ஒளிர் பொதுவுறு நிதியே
கூறு எந்த நிலைகளும் ஒரு நிலை எனவே கூறி என் உள்ளத்தில் குலவிய களிப்பே – திருமுறை6:23 3690/1,2
தற்பர பரம்பர சிதம்பர நிதியே தனி நடராச என் சற்குரு மணியே – திருமுறை6:23 3705/4
கழக நேர் நின்ற கருணை மா நிதியே கடவுளே கடவுளே என நான் – திருமுறை6:27 3748/3
நல்லவனே நல் நிதியே ஞான சபாபதியே நாயகனே தாயகனே நண்பவனே அனைத்தும் – திருமுறை6:33 3812/2
நான் ஒரு பாவமும் அறியேன் நல் நிதியே எனது நாயகனே பொது விளங்கும் நடராச பதியே – திருமுறை6:33 3817/3
புண்ணிய நிதியே கண்ணிய நிலையே பொது நடம் புரிகின்ற பொருளே – திருமுறை6:39 3875/4
புரம் புகழ் நிதியே சிரம் புகல் கதியே பொது நடம் புரிகின்ற பொருளே – திருமுறை6:39 3880/4
பொற்புறு பதியே அற்புத நிதியே பொது நடம் புரிகின்ற பொருளே – திருமுறை6:39 3881/4
நெடியனே முதலோர் பெறற்கு அரும் சித்தி நிலை எலாம் அளித்த மா நிதியே
மடிவுறாது என்றும் சுத்த சன்மார்க்கம் வயங்க நல் வரம் தந்த வாழ்வே – திருமுறை6:39 3885/2,3
சத்திய பதியே சத்திய நிதியே சத்திய ஞானமே வேத – திருமுறை6:39 3887/1
நிரைதரு சுத்த நிலைக்கு மேல் நிலையில் நிறைந்து அரசாள்கின்ற நிதியே
பரை உறும் உளத்தே இனித்திட எனக்கே பழுத்த பேர்_ஆனந்த பழமே – திருமுறை6:42 3918/3,4
கருணை மா நிதியே என் இரு கண்ணே கடவுளே கடவுளே என்கோ – திருமுறை6:51 4024/1
மனம் இளைத்து வாடிய போது என் எதிரே கிடைத்து வாட்டம் எலாம் தவிர்த்து எனக்கு வாழ்வு அளித்த நிதியே
சின_முகத்தார்-தமை கண்டு திகைத்த பொழுது அவரை சிரித்த_முகத்தவர் ஆக்கி எனக்கு அளித்த சிவமே – திருமுறை6:57 4094/1,2
கொடுத்திட நான் எடுத்திடவும் குறையாத நிதியே கொல்லாத நெறியே சித்து எல்லாம் செய் பதியே – திருமுறை6:57 4105/1
சாலையிலே ஒரு பகலில் தந்த தனி பதியே சமரச சன்மார்க்க சங்க தலை அமர்ந்த நிதியே
மாலையிலே சிறந்த மொழி மாலை அணிந்து ஆடும் மா நடத்து என் அரசே என் மாலையும் ஏற்று அருளே – திருமுறை6:57 4181/3,4
முடி வளர் பொருளே பொருள் வளர் முடியே முடி பொருள் வளர் சுக நிதியே
படி வளர் விதையே விதை வளர் படியே படி விதை வளர் பல நிகழ்வே – திருமுறை6:62 4245/2,3
நிதி வளர் நிலமே நிலம் வளர் நிதியே நிதி நிலம் வளர்தரு நிறைவே – திருமுறை6:62 4252/1
புண்ணிய பலத்தால் பொருந்திய நிதியே
ஊழி-தோறு ஊழி உலப்பு உறாது ஓங்கி – திருமுறை6:81 4615/1368,1369
வாழி என்று எனக்கு வாய்த்த நல் நிதியே
இதம் உற ஊழி-தோறு எடுத்தெடுத்து உலகோர்க்கு – திருமுறை6:81 4615/1370,1371
உதவினும் உலவாது ஓங்கும் நல் நிதியே
இரு_நிதி எழு_நிதி இயல் நவ_நிதி முதல் – திருமுறை6:81 4615/1372,1373
திரு_நிதி எல்லாம் தரும் ஒரு நிதியே
எவ்வகை நிதிகளும் இந்த மா நிதியிடை – திருமுறை6:81 4615/1374,1375
அவ்வகை கிடைக்கும் என்று அருளிய நிதியே
அற்புதம் விளங்கும் அருள் பெரு நிதியே – திருமுறை6:81 4615/1376,1377
அற்புதம் விளங்கும் அருள் பெரு நிதியே
கற்பனை கடந்த கருணை மா நிதியே – திருமுறை6:81 4615/1377,1378
கற்பனை கடந்த கருணை மா நிதியே
நல் குண நிதியே சற்குண_நிதியே – திருமுறை6:81 4615/1378,1379
நல் குண நிதியே சற்குண_நிதியே – திருமுறை6:81 4615/1379
நல் குண நிதியே சற்குண_நிதியே – திருமுறை6:81 4615/1379
நிர்க்குண நிதியே சிற்குண நிதியே – திருமுறை6:81 4615/1380
நிர்க்குண நிதியே சிற்குண நிதியே
பளகு இலாது ஓங்கும் பளிக்கு மா மலையே – திருமுறை6:81 4615/1380,1381
அருள் பெரும் பதியே அருள் பெரு நிதியே அருள் பெரும் சித்தி என் அமுதே – திருமுறை6:82 4617/3
உச்ச நிலை நடு விளங்கும் ஒரு தலைமை பதியே உலகம் எலாம் எடுத்திடினும் உலவாத நிதியே
இ சமயம் எழுந்து அருளி இறவாத வரமும் எல்லாம் செய் வல்ல சித்தின் இயற்கையும் தந்தனையே – திருமுறை6:84 4638/3,4
கள்ளமே தவிர்த்த கருணை மா நிதியே கடவுளே கனக அம்பலத்து என் – திருமுறை6:86 4659/3
நிதியே என் உள்ள நிறைவே பொதுவில் நிறைந்த சிவ – திருமுறை6:89 4693/1
நிதியே மெய் நிறைவே மெய் நிலையே மெய் இன்ப நிருத்தம் இடும் தனி தலைமை நிபுண மணி_விளக்கே – திருமுறை6:96 4757/2
காரணமே காரியமே காரண_காரியங்கள் கடந்த பெரும் பதியே என் கருத்து அமர்ந்த நிதியே
பூரணமே புண்ணியமே பொது விளங்கும் அரசே புத்தமுதே சத்தியமே பொன்னே செம்பொருளே – திருமுறை6:96 4758/2,3
தருண நிதியே என் ஒருமை தாயே என்னை தடுத்தாண்டு – திருமுறை6:98 4784/1
நீதி பொதுவே நிறை நிதியே சோதி – திருமுறை6:101 4830/2
நல்லார் மெய்ஞ்ஞானிகள் யோகிகள் பிறரும் நண்ணினர் சூழ்ந்தனர் புண்ணிய நிதியே
எல்லாம் செய் வல்ல என் அருள்_பெரும்_சோதி என் தெய்வமே பள்ளி எழுந்தருள்வாயே – திருமுறை6:106 4888/3,4
கருணாநிதியே குண நிதியே
கதி மா நிதியே கலா நிதியே – திருமுறை6:113 5117/1,2
கதி மா நிதியே கலா நிதியே – திருமுறை6:113 5117/2
கதி மா நிதியே கலா நிதியே – திருமுறை6:113 5117/2
கதி மா நிதியே பசுபதியே – திருமுறை6:113 5119/2
நடராஜ நடராஜ நடராஜ நிதியே – திருமுறை6:113 5153/2
நரையாத வரமே நடியாத நடமே நடராஜ நிதியே நடராஜ நிதியே – திருமுறை6:117 5227/2
நரையாத வரமே நடியாத நடமே நடராஜ நிதியே நடராஜ நிதியே – திருமுறை6:117 5227/2
நதி ஆர நிதியே அதிகார பதியே நடராஜ குருவே நடராஜ குருவே – திருமுறை6:117 5230/2
செயிர் அறு பதியே சிவ நிறை நிதியே திரு_நட மணியே திரு_நட மணியே – திருமுறை6:117 5235/2
நிகழ் நவ நிலையே நிலை உயர் நிலையே நிறை அருள் நிதியே நிதி தரு பதியே – திருமுறை6:117 5240/1
தேவ கலாநிதியே ஜீவ தயாநிதியே தீன சகாநிதியே சேகர மா நிதியே
நா வலரோர் பதியே நாரி உமாபதியே ஞான சபாபதியே ஞான சபாபதியே – திருமுறை6:118 5249/1,2
நிலையனே ஞான நீதி மன்றிடத்தே நிருத்தம் செய் கருணை மா நிதியே
புலையனேன் பொருட்டு உன் திரு_அடி அவனி பொருந்திய புதுமை என் புகல்வேன் – திருமுறை6:125 5428/2,3
நனைந்துநனைந்து அருள் அமுதே நல் நிதியே ஞான நடத்து அரசே என் உரிமை நாயகனே என்று – திருமுறை6:134 5576/2

மேல்


நிதியை (4)

நிதியை நினைந்து உனை மறந்த மதியை நினைந்து அழுகேனோ நிமலானந்த – திருமுறை4:15 2736/1
பொருள் எலாம் கொடுத்து என் புந்தியில் கலந்த புண்ணிய நிதியை மெய்ப்பொருளை – திருமுறை6:46 3954/3
நீதியை எல்லா நிலைகளும் கடந்த நிலையிலே நிறைந்த மா நிதியை
ஓதியை ஓதாது உணர்த்திய வெளியை ஒளி-தனை கண்டுகொண்டேனே – திருமுறை6:46 3961/3,4
வளம் கொளும் பெரிய வாழ்வை என் கண்ணுள் மணியை என் வாழ்க்கை மா நிதியை
குளம் கொளும் ஒளியை ஒளிக்கு உளே விளங்கும் குருவை யான் கண்டுகொண்டேனே – திருமுறை6:46 3968/3,4

மேல்


நிதியோர் (1)

வன் நிதியோர் முன் கூப்பி வாழ்த்தினேன் அன்றி உன்றன் – திருமுறை3:2 1962/597

மேல்


நிந்தித்து (1)

நிலத்தில் சிறந்த உறவினர்கள் நிந்தித்து ஐயோ எனை தமது – திருமுறை2:79 1542/3

மேல்


நிந்திப்பர் (1)

யூகம் அறியாமலே தேகம் மிக வாடினீர் உறு சுவை பழம் எறிந்தே உற்ற வெறு_வாய் மெல்லும் வீணர் நீர் என்று நல்லோரை நிந்திப்பர் அவர்-தம் – திருமுறை3:8 2418/3

மேல்


நிந்தை (10)

நிந்தை ஏற்பினும் கருணைசெய்திடல் நித்த நின் அருள் நீதி ஆகுமால் – திருமுறை1:8 135/3
நிந்தை அகன்றிட என் நெஞ்சமே ஒற்றியில் வாழ் – திருமுறை2:65 1297/3
கேளா சிவ_நிந்தை கேட்டது உண்டு மீளாத – திருமுறை3:2 1962/624
நிந்தை என்பது என் பழைய நேசம் காண் முந்த நினை – திருமுறை3:2 1962/684
நின் வசம் நான் என்று உலகு நிந்தை மொழிகின்றது அலால் – திருமுறை3:3 1965/1137
தீரா சிவ நிந்தை செய்து சிறுதேவர்களை – திருமுறை3:3 1965/1267
நிந்தை செய் உலகில் யான் உளம் கலங்கல் நீதியோ நின் அருட்கு அழகோ – திருமுறை6:27 3747/4
நிந்தை உலகியல் சந்தையை விண்டனன் – திருமுறை6:108 4909/4
சித்தி எலாம் எனக்கு அளித்த சிவகதியை உலகீர் சிந்தைசெய்து வாழ்த்து-மினோ நிந்தை எலாம் தவிர்ந்தே – திருமுறை6:134 5590/4
நிந்தை_இலார் நெஞ்சகத்தே நிறைந்த பெருந்தகையை நிலை அனைத்தும் காட்டி அருள் நிலை அளித்த குருவை – திருமுறை6:134 5591/1

மேல்


நிந்தை_இலார் (1)

நிந்தை_இலார் நெஞ்சகத்தே நிறைந்த பெருந்தகையை நிலை அனைத்தும் காட்டி அருள் நிலை அளித்த குருவை – திருமுறை6:134 5591/1

மேல்


நிந்தையுறும் (1)

நிந்தையுறும் நோயால் நிகழவைத்தல் நீதியதோ – திருமுறை2:16 723/3

மேல்


நிந்தையே (1)

நிந்தையே நீங்க நிழல் அளித்தால் ஆகாதோ – திருமுறை2:60 1226/4

மேல்


நிபிட (2)

விலகல் உறா நிபிட ஆனந்தம் ஆகி மீ_தானத்து ஒளிர்கின்ற விளக்கம் ஆகி – திருமுறை3:5 2072/3
நிமல சபாபதி நிபுண சபாபதி நிலய சபாபதி நிபிட சபாபதி – திருமுறை6:114 5164/2

மேல்


நிபுண (4)

நிலத்திடை நான் ஏன் பிறந்தேன் நின் கருத்தை அறியேன் நிர்க்குணனே நடராஜ நிபுண மணி_விளக்கே – திருமுறை6:4 3293/4
நிதியே மெய் நிறைவே மெய் நிலையே மெய் இன்ப நிருத்தம் இடும் தனி தலைமை நிபுண மணி_விளக்கே – திருமுறை6:96 4757/2
நிமல சபாபதி நிபுண சபாபதி நிலய சபாபதி நிபிட சபாபதி – திருமுறை6:114 5164/2
நித்த பரிபூரணமாய் ஆனந்த மயமாய் நிருத்தம் இடும் எம் பெருமான் நிபுண நடராயர் – திருமுறை6:137 5637/3

மேல்


நிபுணம் (1)

பரம தத்துவம் நிர்_அதிசயம் நிட்களம் பூத பௌதிகாதார நிபுணம்
பவபந்த நிக்ரகம் வினோத சகளம் சிற்பரம் பரானந்த சொருபம் – திருமுறை3:1 1960/4,5

மேல்


நிபுணர் (4)

நிருவ மட பெண்கள் எலாம் வலது கொழிக்கின்றார் நிபுணர் எங்கள் நடராயர் நினைவை அறிந்திலனே – திருமுறை6:60 4210/4
நிம்ப மர கனி ஆனார் மற்றையர்கள் எல்லாம் நிபுணர் எங்கள் நடராயர் நினைவை அறிந்திலனே – திருமுறை6:60 4211/4
நென்னல் ஒத்த பெண்கள் எலாம் கூடி நகைக்கின்றார் நிபுணர் எங்கள் நடராயர் நினைவை அறிந்திலனே – திருமுறை6:60 4216/4
நிச்சம் பவனி வருகின்ற நிபுணர் எல்லாம் தொழுது ஏத்த – திருமுறை6:104 4873/2

மேல்


நிம்ப (1)

நிம்ப மர கனி ஆனார் மற்றையர்கள் எல்லாம் நிபுணர் எங்கள் நடராயர் நினைவை அறிந்திலனே – திருமுறை6:60 4211/4

மேல்


நிமல (17)

நெஞ்சு_உடையார்-தமக்கு எல்லாம் தலைமைபூண்டு நிற்கின்றேன் கருணை முக நிமல கஞ்சம் – திருமுறை2:4 604/3
நிறைந்த சண்முக குரு நம சிவ ஓம் நிமல சிற்பர அரகர எனவே – திருமுறை2:22 813/3
நெடிய மாலும் காணாத நிமல உருவோடு என் எதிரே – திருமுறை2:88 1649/2
நிலையை தவறார் தொழும் ஒற்றி நிமல பெருமான் நீர் முன்னம் – திருமுறை2:98 1918/1
நிலை ஓர்சிறிதும் அறியேன் எனக்கு உன் நிமல அருள் – திருமுறை3:7 2414/2
வயன் தரு நிமல நித்திய பொருளே வல்லபை கணேச மா மணியே – திருமுறை3:23 2536/4
நிமல நிறை_மதியின் ஒளிர் நிர்_அதிசய பரம சுக நிலையை அருள் புரியும் அதிபதியாம் – திருமுறை3:25 2554/2
துருவ கருணாகர நிரந்தர துரந்தர சுகோதய பதித்வ நிமல சுத்த நித்திய பரோக்ஷாநுபவ அபரோக்ஷ சோமசேகர சொரூபா – திருமுறை4:4 2601/3
நீடுகின்ற மா மறையும் நெடுமாலும் திசைமுகனும் நிமல வாழ்க்கை – திருமுறை4:15 2733/1
குறைவது_இலா குளிர் மதியே சிவகாமவல்லி கொழுந்து படர்ந்து ஓங்குகின்ற குண நிமல_குன்றே – திருமுறை5:1 3051/4
நிமல நிற்குணத்தை சிற்குணாகார நீதியை கண்டுகொண்டேனே – திருமுறை6:46 3972/4
நின்னை பாட என்னை வளர்க்கும் நிமல சோதியே – திருமுறை6:112 5060/2
நிமல சபாபதி நிபுண சபாபதி நிலய சபாபதி நிபிட சபாபதி – திருமுறை6:114 5164/2
அபர சபர அமன சமன அமல நிமல சரணமே – திருமுறை6:115 5199/2
அறிவுள் அறியும் அறிவை அறிய அருளும் நிமல சரணமே – திருமுறை6:115 5207/1
பரம்பர ஞான சிதம்பர நடம் செய் பராபர நிராமய நிமல
உரம் பெறும் அயன் மால் முதல் பெரும் தேவர் உளத்து அதிசயித்திட எனக்கே – திருமுறை6:125 5429/2,3
நீதி கொடியே சிவகாம நிமல கொடியே அருளுகவே – திருமுறை6:126 5457/4

மேல்


நிமல_குன்றே (1)

குறைவது_இலா குளிர் மதியே சிவகாமவல்லி கொழுந்து படர்ந்து ஓங்குகின்ற குண நிமல_குன்றே – திருமுறை5:1 3051/4

மேல்


நிமலம் (3)

பரம ஞானம் பரம சத்துவ மகத்துவம் பரம கைவல்ய நிமலம்
பரம தத்துவம் நிர்_அதிசயம் நிட்களம் பூத பௌதிகாதார நிபுணம் – திருமுறை3:1 1960/3,4
நீறு அணிந்து ஒளிர் அக்க மணி தரித்து உயர் சைவ நெறி நின்று உனக்கு உரிய ஓர் நிமலம் உறும் ஐந்தெழுத்து உள் நிலையுற கொண்டு நின் அடி பூசைசெய்து – திருமுறை4:3 2600/1
நித்தமும் தெரிந்து உற்ற யோகர்-தம் நிமலம் ஆகி மெய் நிறைவு கொண்ட சிற்சித்தமும் – திருமுறை4:22 2807/3

மேல்


நிமலமே (1)

நிதி தரு நிறைவே போற்றி என் உயிர்க்கு ஓர் நெறி தரு நிமலமே போற்றி – திருமுறை4:2 2584/1

மேல்


நிமலர் (2)

நீலம் செல்கின்ற மிடற்றினார் கரத்தில் நிமிர்ந்த வெண் நெருப்பு ஏந்திய நிமலர்
ஏலம் செல்கின்ற குழலி ஓர் புடையார் இருக்கும் ஒற்றியூர்க்கு என்னுடன் வருதி – திருமுறை2:29 885/2,3
நீடி வளம் கொள் ஒற்றியில் வாழ் நிமலர் உலகத்து உயிர்-தோறும் – திருமுறை2:92 1694/1

மேல்


நிமலரை (1)

நீற்றின் மேனியர்-தங்களை கண்டால் நிற்க நிற்க அ நிமலரை காண்க – திருமுறை2:38 998/2

மேல்


நிமலன் (1)

நீடும் ஒற்றியூர் நிமலன் மூவர்கள் – திருமுறை2:17 755/2

மேல்


நிமலனே (1)

நிறையும் வெள் நீற்று கோலனே ஒற்றி நிமலனே அருளுதல் நெறியே – திருமுறை2:35 949/4

மேல்


நிமலனை (2)

நித்தனை தூய நிமலனை புலியூர் நிருத்தனை ஒருத்தனை வாய்மை – திருமுறை2:31 907/1
நிலைகளும் காட்டி அருள் பெரு நிலையில் நிறுத்திய நிமலனை எனக்கு – திருமுறை6:46 3982/2

மேல்


நிமலா (2)

நீடு அயில் படை சேர் கரத்தனை அளித்த நிருத்தனே நித்தனே நிமலா
ஏடகத்து அமர்ந்த ஈசனே தில்லை எந்தையே ஒற்றியூர் இறையே – திருமுறை2:13 696/3,4
நினை பித்தா நித்தா நிமலா என நீ – திருமுறை3:4 1969/1

மேல்


நிமலானந்த (2)

நிதி ஆகும் சதாசிவனாய் விந்து ஆகி நிகழ் நாதமாய் பரையாய் நிமலானந்த
பதி ஆகும் பரசிவமாய் பரமாய் மேலாய் பக்கம் இரண்டாய் இரண்டும் பகராது ஆகி – திருமுறை3:5 2088/2,3
நிதியை நினைந்து உனை மறந்த மதியை நினைந்து அழுகேனோ நிமலானந்த
கதியை இகழ்ந்து இருள் விழைந்த விதியை நினைந்து அழுகேனோ கண் போல் வாய்ந்த – திருமுறை4:15 2736/1,2

மேல்


நிமலை (1)

பார் பூத்த பசும்_கொடி பொன் பாவையர்கள் அரசி பரம் பரை சிற்பரை பராபரை நிமலை ஆதி – திருமுறை5:4 3177/1

மேல்


நிமிடத்து (2)

நீட்டித்து அலைந்த மனத்தை ஒரு நிமிடத்து அடக்கி சன்மார்க்க – திருமுறை6:98 4780/2
நிலத்தே அடைந்த இடர் அனைத்தும் நிமிடத்து ஒழித்தே நிலை பெற்றேன் – திருமுறை6:128 5484/1

மேல்


நிமிடம் (1)

வன்னியூர் வாழு மணி_கண்டா இ நிமிடம்
சிந்தும் கருவலியின் திண்மை என்று தேர்ந்தவர்கள் – திருமுறை3:2 1962/254,255

மேல்


நிமித்தம் (2)

என்றும் பெரியீர் நீர் வருதற்கு என்ன நிமித்தம் என்று உரைத்தேன் – திருமுறை2:97 1759/2
என்றும் பெரியீர் நீர் வருதற்கு என்ன நிமித்தம் என்றேன் யான் – திருமுறை2:98 1847/2

மேல்


நிமித்தமும் (1)

துணையும் நிமித்தமும் துலங்கு-அதின் அதுவும் – திருமுறை6:81 4615/657

மேல்


நிமிர் (1)

உகந்தாய் உலகு எல்லாம் தழைக்க நிமிர் சடை மேல் – திருமுறை6:100 4810/3

மேல்


நிமிர்ந்த (1)

நீலம் செல்கின்ற மிடற்றினார் கரத்தில் நிமிர்ந்த வெண் நெருப்பு ஏந்திய நிமலர் – திருமுறை2:29 885/2

மேல்


நிமிர்ந்தார் (1)

நின்றார் இரு கை ஒலி இசைத்தார் நிமிர்ந்தார் தவிசின் நிலை குறைத்தார் – திருமுறை2:98 1809/2

மேல்


நிமிர்ந்து (1)

மான் நிமிர்ந்து ஆட ஒளிர் மழு எழுந்து ஆட மகவான் ஆதி தேவர் ஆட மா முனிவர் உரகர் கின்னரர் விஞ்சையரும் ஆட மால் பிரமன் ஆட உண்மை – திருமுறை4:4 2603/2

மேல்


நியதியின் (1)

வண்மை உற்ற நியதியின் பின் என்னை விட்டே மறைந்தனையே பரமே நின் வண்மை என்னே – திருமுறை3:5 2165/4

மேல்


நியதியும் (1)

காலமும் நியதியும் காட்டி எவ்வுயிரையும் – திருமுறை6:81 4615/755

மேல்


நியமத்திடை (1)

ஏர் வளர் மயில் மேல் ஊர் வளர் நியமத்திடை வந்தால் – திருமுறை1:47 493/3

மேல்


நியமத்திற்கு (1)

நீக்கமுற்றிடா நின்மலன் அமர்ந்து நிகழும் ஒற்றியூர் நியமத்திற்கு இன்றே – திருமுறை2:42 1046/3

மேல்


நியமத்து (2)

நீல மிடற்றார் திருவொற்றி நியமத்து எதிரே நீற்று உருவ – திருமுறை2:88 1651/2
நிலம் காதலிக்கும் திருவொற்றி நியமத்து எதிரே நின்றனர் காண் – திருமுறை2:88 1652/2

மேல்


நியமத்தோய் (1)

நீட்டும் பரிதி நியமத்தோய் காட்டிய நம் – திருமுறை3:2 1962/332

மேல்


நியமத்தோர்க்கு (1)

நீட்டும் சுருதி நியமத்தோர்க்கு இன் அருளை – திருமுறை3:2 1962/331

மேல்


நியமமும் (1)

நிலையிலா உலகியல் படும் மனத்தை நிறுத்திலேன் ஒரு நியமமும் அறியேன் – திருமுறை2:40 1023/1

மேல்


நியமமே (1)

நெல்லிக்கா வாழ் மெய் நியமமே எல் அல்-கண் – திருமுறை3:2 1962/362

மேல்


நியாயமே (1)

நண்ணி வந்து இவன் ஏழையாம் என நல்கி ஆண்டிடல் நியாயமே சொலாய் – திருமுறை1:8 133/3

மேல்


நிர் (4)

பரம தத்துவம் நிர்_அதிசயம் நிட்களம் பூத பௌதிகாதார நிபுணம் – திருமுறை3:1 1960/4
நிற்கும் பிரம நிர்_அதிசயானந்தம்-அதாய் – திருமுறை3:3 1965/111
ஊன்று நிலை வேறு ஒன்றும் இலதாய் என்றும் உள்ளதாய் நிர்_அதிசய உணர்வாய் எல்லாம் – திருமுறை3:5 2075/3
நிமல நிறை_மதியின் ஒளிர் நிர்_அதிசய பரம சுக நிலையை அருள் புரியும் அதிபதியாம் – திருமுறை3:25 2554/2

மேல்


நிர்_அதிசய (2)

ஊன்று நிலை வேறு ஒன்றும் இலதாய் என்றும் உள்ளதாய் நிர்_அதிசய உணர்வாய் எல்லாம் – திருமுறை3:5 2075/3
நிமல நிறை_மதியின் ஒளிர் நிர்_அதிசய பரம சுக நிலையை அருள் புரியும் அதிபதியாம் – திருமுறை3:25 2554/2

மேல்


நிர்_அதிசயம் (1)

பரம தத்துவம் நிர்_அதிசயம் நிட்களம் பூத பௌதிகாதார நிபுணம் – திருமுறை3:1 1960/4

மேல்


நிர்_அதிசயானந்தம்-அதாய் (1)

நிற்கும் பிரம நிர்_அதிசயானந்தம்-அதாய்
நிற்கும் பரம நிருத்தன் எவன் தற்பரமாய் – திருமுறை3:3 1965/111,112

மேல்


நிர்க்குண (1)

நிர்க்குண நிதியே சிற்குண நிதியே – திருமுறை6:81 4615/1380

மேல்


நிர்க்குணம் (2)

சகுண நிர்க்குணம் உறு சலக்ஷண இலக்ஷண தன்மை பலவாக நாடி – திருமுறை3:1 1960/35
நித்தியம் பராபரம் நிராதரம் நிர்க்குணம் சதா நிலயம் நிட்களம் – திருமுறை4:22 2805/1

மேல்


நிர்க்குணமாய் (1)

நித்தியமாய் நிர்க்குணமாய் நிற்சலமாய் நின்மலமாய் – திருமுறை3:3 1965/11

மேல்


நிர்க்குணனே (1)

நிலத்திடை நான் ஏன் பிறந்தேன் நின் கருத்தை அறியேன் நிர்க்குணனே நடராஜ நிபுண மணி_விளக்கே – திருமுறை6:4 3293/4

மேல்


நிர்க்குணானந்த (1)

நீருற்ற ஒள்ளிய நெருப்பே நெருப்பினுள் நிறைந்து இருள் அகற்றும் ஒளியே நிர்க்குணானந்த பர நாதாந்த வரை ஓங்கு நீதி நடராச பதியே – திருமுறை6:22 3677/4

மேல்


நிர்த்த (1)

சுத்த சித்த சப்த நிர்த்த ஜோதி ஜோதி ஜோதியே – திருமுறை6:115 5188/2

மேல்


நிர்த்தமிடும் (1)

நீதியனே மன்றில் நிட்கள ஆனந்த நிர்த்தமிடும்
ஆதியனே எமை ஆண்டவனே மலையாள் மகிழும் – திருமுறை2:58 1204/2,3

மேல்


நிர்த்தன (1)

ஜாத ஜால விமோசன நிர்த்தன – திருமுறை6:113 5129/2

மேல்


நிர்விடய (1)

தடை இலா நிர்விடய சிற்குண சிவாநந்த சத்தி வடிவாம் பொன்_பதம் – திருமுறை3:1 1960/52

மேல்


நிரதிசய (2)

நடம் பெறு மெய்ப்பொருள் இன்பம் நிரதிசய இன்பம் ஞான சித்தி பெரும் போக நாட்டு அரசு இன்பமுமாய் – திருமுறை6:2 3273/3
இ பொருள் அ பொருள் என்றே இசைப்பது என்னே பொதுவில் இறைவர் செயும் நிரதிசய இன்ப நடம்-தனை நீ – திருமுறை6:142 5803/3

மேல்


நிரதிசயானந்த (1)

நிரதிசயானந்த நித்திய ஜோதி – திருமுறை6:79 4575/2

மேல்


நிரந்தர (1)

துருவ கருணாகர நிரந்தர துரந்தர சுகோதய பதித்வ நிமல சுத்த நித்திய பரோக்ஷாநுபவ அபரோக்ஷ சோமசேகர சொரூபா – திருமுறை4:4 2601/3

மேல்


நிரந்து (2)

நிரந்து ஆர் கங்கை நீள்_சடையார் நெற்றி விழியார் நித்தியனார் – திருமுறை2:88 1653/1
நிரந்து ஒன்றாய் நின்றான் நிலத்து – திருமுறை6:101 4829/4

மேல்


நிரப்பி (3)

நின் அருள் அமுதம் அளித்து எனது எண்ணம் நிரப்பி ஆட்கொள்ளுதல் வேண்டும் – திருமுறை6:13 3541/3
களவு எலாம் தவிர்த்து என் கருத்து எலாம் நிரப்பி கருணை ஆர்_அமுது-அது அளித்து உளமாம் – திருமுறை6:48 4000/3
பாடியபடி என் கருத்து எலாம் நிரப்பி பரிசு எலாம் புரிந்தனன் என்றாள் – திருமுறை6:58 4199/3

மேல்


நிரப்பிக்கொண்டு (1)

பெட்டி மேல் பெட்டி வைத்து ஆள்கின்றீர் வயிற்று பெட்டியை நிரப்பிக்கொண்டு ஒட்டி உள் இருந்தீர் – திருமுறை6:132 5561/2

மேல்


நிரப்பிய (1)

அருள் ஒளி நிரப்பிய அருள்_பெரும்_ஜோதி – திருமுறை6:81 4615/330

மேல்


நிரம்ப (17)

மறை மணக்கும் திரு_அடியை வாய் நிரம்ப வாழ்த்தேனோ – திருமுறை2:36 951/4
உள் நிரம்ப நின்று ஆட்டுகின்றனை நீ ஒற்றி மேவிய உலகு_உடையோனே – திருமுறை2:49 1112/4
கால நிரம்ப அவர் புயத்தை கட்டி அணைந்தது இல்லையடி – திருமுறை2:79 1527/3
அளியார் ஒற்றி_உடையாருக்கு அன்னம் நிரம்ப விடும் என்றேன் – திருமுறை2:98 1880/1
கொண்டுபோய் வயிற்று குழி எலாம் நிரம்ப கொட்டினேன் குணம் இலா கொடியேன் – திருமுறை6:9 3361/2
வண்டு போல் விரைந்து வயல் எலாம் நிரம்ப மலம் கொட்ட ஓடிய புலையேன் – திருமுறை6:9 3361/3
உருப்பிடி நிரம்ப வரவர எல்லாம் ஒரு பெரு வயிற்றிலே அடைத்தேன் – திருமுறை6:9 3363/2
சுகமே நிரம்ப பெரும் கருணை தொட்டில் இடத்தே எனை அமர்த்தி – திருமுறை6:17 3609/1
மறப்பு அறியா பேர்_அறிவில் வாய்த்த பெரும் சுகமே மலைவு அறியா நிலை நிரம்ப வயங்கிய செம்பொருளே – திருமுறை6:33 3814/1
துன்பு எலாம் தவிர்த்து உளே அன்பு எலாம் நிரம்ப
இன்பு எலாம் அளித்த என் தனி தந்தையே – திருமுறை6:81 4615/1115,1116
ஊற்று நீர் நிரம்ப உடைய பூம் தடமே – திருமுறை6:81 4615/1396
என்னையும் பணிகொண்டு என் உளே நிரம்ப
மன்னிய கருணை_மழை பொழி மழையே – திருமுறை6:81 4615/1521,1522
கண் நிரம்ப ஒளி காட்டி கருத்தில் அமர்ந்து இருக்கின்ற கருத்தன்-தன்னை – திருமுறை6:87 4673/2
கண் எலாம் நிரம்ப பேர்_ஒளி காட்டி கருணை மா மழை பொழி முகிலே – திருமுறை6:125 5356/1
உள் எலாம் நிரம்ப உண்ணலாம் உலகில் ஓங்கலாம் உதவலாம் உறலாம் – திருமுறை6:125 5433/3
நள்ளுண்ட மாளிகையை மங்கலங்கள் நிரம்ப நன்கு புனைந்து அலங்கரிப்பாய் நான் மொழிந்த மொழியை – திருமுறை6:141 5707/3
இளைவு அடையேன் மாளிகையை மங்கலங்கள் நிரம்ப இனிது புனைந்து அலங்கரிப்பாய் காலை இது கண்டாய் – திருமுறை6:141 5710/3

மேல்


நிரம்பா (1)

நம்பா நெஞ்சில் நிரம்பா நம் பர நம்பா நம் பதி அம் பாதம் பதி – திருமுறை6:114 5169/2

மேல்


நிரம்பி (2)

சாற்று பேர்_அண்ட பகுதிகள் அனைத்தும் தனித்தனி அவற்றுளே நிரம்பி
தோற்று மா பிண்ட பகுதிகள் அனைத்தும் சோதியால் விளக்கி ஆனந்த – திருமுறை6:13 3494/1,2
உள்ளே நிரம்பி ஒளிர்கின்ற ஜோதி – திருமுறை6:79 4570/4

மேல்


நிரம்பிக்கொண்டதுவாய் (1)

விண் தகும் ஓர் நாத வெளி சுத்த வெளி மோன வெளி ஞான வெளி முதலாம் வெளிகள் எலாம் நிரம்பிக்கொண்டதுவாய்
விளங்குகின்ற சுத்த சிவ மயமே குலவு நடத்து அரசே என் குற்றமும் கொண்டு அருளே – திருமுறை6:57 4169/3,4

மேல்


நிரம்பிட (1)

உடல் எலாம் ஊற்றெடுத்து ஓடி நிரம்பிட
ஒள் நுதல் வியர்த்திட ஒளி முகம் மலர்ந்திட – திருமுறை6:81 4615/1456,1457

மேல்


நிரம்பிடும் (1)

எம்மையும் நிரம்பிடும் என் தனி இன்பே – திருமுறை6:81 4615/1250

மேல்


நிரம்பிய (2)

ஒட்டியே என்னுள் உறும் ஒளி என்கோ ஒளி எலாம் நிரம்பிய நிலைக்கு ஓர் – திருமுறை6:51 4025/1
குளத்தினும் நிரம்பிய குரு சிவ பதியே – திருமுறை6:81 4615/1038

மேல்


நிரம்பினேன் (1)

நீங்கினேன் எண்ணம் நிரம்பினேன் பொன் வடிவம் – திருமுறை6:101 4832/3

மேல்


நிரம்பினேனே (1)

நீடுகின்றேன் இன்ப கூத்தாடுகின்றேன் எண்ணம் எலாம் நிரம்பினேனே – திருமுறை6:125 5445/4

மேல்


நிரம்பு (1)

தம் குறு வம்பு மங்க நிரம்பு சங்கம் இயம்பும் நம் கொழு_கொம்பு – திருமுறை6:114 5156/1

மேல்


நிரம்பும் (2)

நிரம்பும் நின் கருணை உண்டோ இலையோ என்று – திருமுறை3:2 1962/803
சத்துவ நிரம்பும் சுத்த சன்மார்க்கம்-தனில் உறும் அனுபவம் என்கோ – திருமுறை6:51 4031/2

மேல்


நிரம்புவன் (1)

நீயே அருள நினைத்தாயேல் எல்லா நலமும் நிரம்புவன் நான் – திருமுறை6:17 3604/3

மேல்


நிரம்புவித்து (1)

இருளை கெடுத்து என் எண்ணம் எலாம் இனிது முடிய நிரம்புவித்து
மருளை தொலைத்து மெய்ஞ்ஞான வாழ்வை அடையும் வகை புரிந்து – திருமுறை6:104 4874/1,2

மேல்


நிரவயவம் (1)

பரவு சாக்ஷாத்கார நிரவயவம் கற்பனாதீதம் நிருவிகாரம் – திருமுறை3:1 1960/16

மேல்


நிராகரம் (1)

பராமுதம் நிராகரம் விகாசனம் விகோடணம் பரசுகோதயம் அக்ஷயம் – திருமுறை3:1 1960/12

மேல்


நிராங்கார (1)

மலைவுஅறு நிராங்கார நண்பனும் சுத்தமுறு மனம் என்னும் நல் ஏவலும் வரு சகல கேவலம் இலாத இடமும் பெற்று வாழ்கின்ற வாழ்வு அருளுவாய் – திருமுறை1:1 7/2

மேல்


நிராசையாம் (2)

நிலையுறும் நிராசையாம் உயர்குல பெண்டிரொடு நிகழ் சாந்தமாம் புதல்வனும் நெறி பெறும் உதாரகுணம் என்னும் நற்பொருளும் மருள் நீக்கும் அறிவாம் துணைவனும் – திருமுறை1:1 7/1
புந்தி கொள் நிராசையாம் மனைவி உண்டு அறிவு எனும் புதல்வன் உண்டு இரவு_பகலும் போன இடம் உண்டு அருள் பொருளும் உண்டு ஆனந்த போக போக்கியமும் உண்டு – திருமுறை4:1 2579/2

மேல்


நிராதர (1)

சர்வ மங்கள சச்சிதானந்த செளபாக்ய சாம்பவ விநாசரகித சாஸ்வத புராதர நிராதர அபேத வாசா மகோசர நிரூபா – திருமுறை4:4 2601/2

மேல்


நிராதரம் (2)

பராபரம் அநாமயம் நிராதரம் அகோசரம் பரம தந்திரம் விசித்ரம் – திருமுறை3:1 1960/11
நித்தியம் பராபரம் நிராதரம் நிர்க்குணம் சதா நிலயம் நிட்களம் – திருமுறை4:22 2805/1

மேல்


நிராமய (1)

பரம்பர ஞான சிதம்பர நடம் செய் பராபர நிராமய நிமல – திருமுறை6:125 5429/2

மேல்


நிராமயமாய் (1)

நின்மயமாய் என்மயமாய் ஒன்றும் காட்டா நிராமயமாய் நிருவிகற்ப நிலையாய் மேலாம் – திருமுறை3:5 2078/1

மேல்


நிராமயனே (1)

ராமனது ஈசம் பெறும் நிராமயனே தோம் உள் – திருமுறை3:2 1962/284

மேல்


நிராலம்பனம் (1)

பகர் சுபாவம் புனிதம் அதுலம் அதுலிதம் அம்பராம்பர நிராலம்பனம்
பரவு சாக்ஷாத்கார நிரவயவம் கற்பனாதீதம் நிருவிகாரம் – திருமுறை3:1 1960/15,16

மேல்


நிருத்த (2)

வைத்து உலகு எல்லாம் நடத்தும் நிருத்த அண்ட_புறத்தாய் – திருமுறை3:7 2413/2
நினைக்கில் நெஞ்சம் இனிக்கும் என்ற நிருத்த மன்றில் ஒருத்தனே – திருமுறை6:115 5211/1

மேல்


நிருத்தத்தின் (1)

நிலைக்கு உரிய திரு_சபையின் வண்ணமும் அ சபை-கண் நிருத்தத்தின் வண்ணமும் இ நீர்மையன என்றே – திருமுறை6:137 5635/3

மேல்


நிருத்தம் (17)

நிருத்தம் பயின்றார் கடல் நஞ்சு அயின்றார் நினைவார்-தங்கள் நெறிக்கு ஏற்க – திருமுறை1:37 408/1
நெய்தல் பணை சூழ் ஒற்றியினார் நிருத்தம் பயில்வார் மால் அயனும் – திருமுறை2:79 1528/1
நிருத்தம் பயின்றார் நித்தியனார் நேச மனத்தர் நீல_கண்டர் – திருமுறை2:87 1640/1
நிருத்தம் தரும் நம் அடியாரை நினைக்கின்றோரை கண்டு அது தன் – திருமுறை2:96 1752/2
நிருத்தம் தொழும் நம் அடியவரை நினைக்கின்றோரை காணின் அது – திருமுறை2:98 1840/2
நின்மலனே நின் அருளை என் புகல்வேன் பொதுவில் நிறைந்த இன்ப வடிவு ஆகி நிருத்தம் இடும் பதியே – திருமுறை5:2 3130/4
நீதி நெறி நடந்து அறியேன் சோதி மணி பொதுவில் நிருத்தம் இடும் ஒருத்தர் திரு_கருத்தை அறிவேனோ – திருமுறை6:6 3319/3
நிலை சார் இறைமை அளித்தனை நான் பொதுவில் ஞான நீதி எனும் நிருத்தம் புரிகின்றேன் புரிதல் நீயோ நானோ நிகழ்த்தாயே – திருமுறை6:83 4628/4
நீதியும் நீர்மையும் ஓங்க பொதுவில் நிருத்தம் இடும் – திருமுறை6:94 4742/2
நிதியே மெய் நிறைவே மெய் நிலையே மெய் இன்ப நிருத்தம் இடும் தனி தலைமை நிபுண மணி_விளக்கே – திருமுறை6:96 4757/2
நிலையை தெரித்து சன்மார்க்க நீதி பொதுவில் நிருத்தம் இடும் – திருமுறை6:98 4786/2
நிரைந்துற புனைதி என்று வாய்_மலர்ந்தார் நிருத்தம் செய் ஒருத்தர் உள் உவந்தே – திருமுறை6:103 4858/4
நிலையனே ஞான நீதி மன்றிடத்தே நிருத்தம் செய் கருணை மா நிதியே – திருமுறை6:125 5428/2
நீக்கு ஒழிந்த நிறைவே மெய் நிலையே என்னுடைய நேயமே ஆனந்த நிருத்தம் இடும் பதியே – திருமுறை6:127 5475/3
நின்றான் பொதுவில் நிருத்தம் புரிகின்றான் – திருமுறை6:129 5488/3
நீதியிலே சன்மார்க்க நிலை-தனிலே நிறுத்த நிருத்தம் இடும் தனி தலைவர் ஒருத்தர் அவர்-தாமே – திருமுறை6:133 5566/3
நித்த பரிபூரணமாய் ஆனந்த மயமாய் நிருத்தம் இடும் எம் பெருமான் நிபுண நடராயர் – திருமுறை6:137 5637/3

மேல்


நிருத்தமிடும் (1)

முந்து நிலை சிறியேன் செய் தவம் அறியேன் பொதுவில் முத்தர் மனம் தித்திக்க நிருத்தமிடும் பொருளே – திருமுறை5:2 3093/4

மேல்


நிருத்தர் (3)

நிலவு ஆர் சடையார் திருவொற்றி நிருத்தர் பவனி-தனை காண – திருமுறை2:95 1721/1
நெஞ்சு உரத்த பெண்கள் எலாம் நீட்டி நகைக்கின்றார் நிருத்தர் நடராயர் திரு_கருத்தை அறிந்திலனே – திருமுறை6:60 4215/4
நேர் இகவா பெண்கள் மொழி போர் இகவாது எடுத்தார் நிருத்தர் நடராயர் திரு_கருத்தை அறிந்திலனே – திருமுறை6:60 4223/4

மேல்


நிருத்தன் (2)

நிலையமாம் திரு_தணிகையை அடையேன் நிருத்தன் ஈன்று அருள் நின்மல கொழுந்தே – திருமுறை1:40 432/2
நிற்கும் பரம நிருத்தன் எவன் தற்பரமாய் – திருமுறை3:3 1965/112

மேல்


நிருத்தனுக்கு (1)

நிலைகொள் ஆனந்த நிருத்தனுக்கு ஒரு பொருள் நிகழ்த்திய பெரு வாழ்வே – திருமுறை1:9 144/3

மேல்


நிருத்தனே (4)

நீடு அயில் படை சேர் கரத்தனை அளித்த நிருத்தனே நித்தனே நிமலா – திருமுறை2:13 696/3
நிருத்தனே நின்னை துதித்த போது எல்லாம் நெகிழ்ச்சி இல்லாமையால் நடுங்கி – திருமுறை6:13 3449/3
நீதியே நடத்தும் தனி பெரும் தலைமை நிருத்தனே ஒருத்தனே நின்னை – திருமுறை6:13 3498/3
நிருத்தனே எனக்கு பொருத்தனே என்கோ நிறை அருள் சோதி நின்றனையே – திருமுறை6:51 4027/4

மேல்


நிருத்தனை (3)

நித்தனை தூய நிமலனை புலியூர் நிருத்தனை ஒருத்தனை வாய்மை – திருமுறை2:31 907/1
நிருத்தனை எனது நேயனை ஞான நிலையனை கண்டுகொண்டேனே – திருமுறை6:46 3979/4
நிருத்தனை மெய்ப்பொருளான நின்மலனை சிவனை நித்தியனை சத்தியனை நிற்குணனை எனது – திருமுறை6:49 4005/3

மேல்


நிருத்தா (2)

நெஞ்சினேன் மன்றுள் நிருத்தா நினை கேட்க – திருமுறை3:4 2025/3
நித்தா சிற்றம்பலத்து ஆடும் நிருத்தா எல்லாம் செய வல்ல – திருமுறை6:16 3585/2

மேல்


நிருதர் (1)

மா நிருதர் பைசாசர் கிம்புருடர் யக்ஷர்கள் மதித்து வரம் ஏற்கும் பதம் – திருமுறை3:1 1960/88

மேல்


நிருபர் (1)

நல் நிருபர் தொழுது ஏத்தும் அம்பலத்தே ஓர் இடத்து ஓர் நாள் ஆதித்தர் – திருமுறை4:15 2770/3

மேல்


நிருபாதி (1)

பாதி அப்பா நிருபாதி அப்பா சிவ பத்தர் அனுபூதி – திருமுறை6:125 5300/2

மேல்


நிருபாதிகம் (1)

படனவேதாந்தாந்தம் ஆகமாந்தாந்தம் நிருபாதிகம் பரம சாந்தம் – திருமுறை3:1 1960/7

மேல்


நிருபாதிபர் (1)

மா நிருபாதிபர் சூழ மணி முடி-தான் பொறுத்தே மண் ஆள வான் ஆள மனத்தில் நினைத்தேனோ – திருமுறை6:33 3817/1

மேல்


நிருவ (1)

நிருவ மட பெண்கள் எலாம் வலது கொழிக்கின்றார் நிபுணர் எங்கள் நடராயர் நினைவை அறிந்திலனே – திருமுறை6:60 4210/4

மேல்


நிருவாணம் (1)

அருத்தம் தெளிந்தே நிருவாணம் ஆக உன்றன் அகத்து அருள்_கண் – திருமுறை2:98 1800/3

மேல்


நிருவிகற்ப (2)

நின்மயமாய் என்மயமாய் ஒன்றும் காட்டா நிராமயமாய் நிருவிகற்ப நிலையாய் மேலாம் – திருமுறை3:5 2078/1
நீதி மணியே நிருவிகற்ப மணியே அன்பர் நினைவில் அமர் கடவுள் மணியே நின்மல சுயம் பிரகாசம் குலவும் அத்வைத நித்ய ஆனந்த மணியே – திருமுறை4:4 2602/3

மேல்


நிருவிகற்பம் (2)

பரையாதி கிரணாங்க சாங்க சௌபாங்க விம்பாகாரம் நிருவிகற்பம்
பரசுகாரம்பம் பரம்பிரம வித்தம் பரானந்த புரண போகம் – திருமுறை3:1 1960/23,24
சவிகற்ப நிருவிகற்பம் பெறும் அனந்த மா சத்தி சத்தாம் பொன்_பதம் – திருமுறை3:1 1960/55

மேல்


நிருவிகற்பாய் (1)

நிற்பதாகார நிருவிகற்பாய் பொற்பு உடைய – திருமுறை3:3 1965/62

மேல்


நிருவிகாரம் (1)

பரவு சாக்ஷாத்கார நிரவயவம் கற்பனாதீதம் நிருவிகாரம்
பரதுரிய அநுபவம் குருதுரியபதம் அம்பகம் பகாதீத விமலம் – திருமுறை3:1 1960/16,17

மேல்


நிரூபா (1)

சர்வ மங்கள சச்சிதானந்த செளபாக்ய சாம்பவ விநாசரகித சாஸ்வத புராதர நிராதர அபேத வாசா மகோசர நிரூபா
துருவ கருணாகர நிரந்தர துரந்தர சுகோதய பதித்வ நிமல சுத்த நித்திய பரோக்ஷாநுபவ அபரோக்ஷ சோமசேகர சொரூபா – திருமுறை4:4 2601/2,3

மேல்


நிரைத்து (1)

நீரினில் சுவை நிலை நிரைத்து அதில் பல் வகை – திருமுறை6:81 4615/409

மேல்


நிரைத்தே (1)

கதி தருவார் நல் வரவு சத்தியம் சத்தியம் நீ களிப்பினொடு மணி_விளக்கால் கதிர் பரவ நிரைத்தே
புதிய நவமணி குயின்ற ஆசனங்கள் இடுக புண்ணியனார் நல் வரவை எண்ணிஎண்ணி இனிதே – திருமுறை6:142 5734/3,4

மேல்


நிரைதரு (1)

நிரைதரு சுத்த நிலைக்கு மேல் நிலையில் நிறைந்து அரசாள்கின்ற நிதியே – திருமுறை6:42 3918/3

மேல்


நிரைந்துற (1)

நிரைந்துற புனைதி என்று வாய்_மலர்ந்தார் நிருத்தம் செய் ஒருத்தர் உள் உவந்தே – திருமுறை6:103 4858/4

மேல்


நிரைநிரையா (1)

நிலைகுலையா வண்ணம் அருள் வெளியினூடு நிரைநிரையா நிறுத்தி உயிர் நிகழும் வண்ணம் – திருமுறை3:5 2111/2

மேல்


நில் (8)

முன் நிலைக்கும் நில் நிலைக்கும் காண்ப அரிதாய் மூவாத முதலாய் சுத்த – திருமுறை2:26 854/3
சோர்ந்திடாது நான் துய்ப்பவும் செய்யாய் சுகம் இலாத நீ தூர நில் இன்றேல் – திருமுறை2:39 1011/3
அல் நில் ஓதி என்னடி அ ஐயர் மொழிந்த அருள்_மொழியே – திருமுறை2:96 1745/4
நில் என்றால் என் கண்ணில் நீர் அரும்பும் புல்லர் என்ற – திருமுறை3:2 1962/688
நில் என்று இருத்துகின்ற நேசன் காண் சில்லென்று என் – திருமுறை3:3 1965/392
ஒன்று ஒரு சார் நில் என்றால் ஓடுகின்ற நீ அதனை – திருமுறை3:3 1965/805
நில் என்று பல்ல நிகழ்த்தினும் என் மனம் நிற்பது அன்றே – திருமுறை3:6 2398/3
நலம் மேவு அதிலே நில் நா ஊர் திரு_அம்பலம் – திருமுறை6:61 4239/3

மேல்


நில்லா (4)

நில்லா உடம்பை நிலை என்றே நேசிக்கும் – திருமுறை2:16 727/1
மூட நெஞ்சம் என் மொழி வழி நில்லா மோக_வாரியின் முழுகுகின்றது காண் – திருமுறை2:44 1062/1
மாசகர்க்குள் நில்லா மணி சுடரே மாணிக்கவாசகர்க்கு – திருமுறை3:4 2013/3
ஊன் நாடி நில்லா உழி – திருமுறை6:129 5504/4

மேல்


நில்லாத (3)

தந்தை வழி நில்லாத பாவி என்றே தள்ளிவிடில் தலைசாய்த்து தயங்குவேனே – திருமுறை1:7 129/2
நில்லாத காற்றை நிலையா கடத்து அடைத்து – திருமுறை3:3 1965/131
நில்லாத நெஞ்சமும் பொல்லாத மாயையும் நீள் மதமும் – திருமுறை3:6 2277/2

மேல்


நில்லாதார் (1)

நின்றானை பொன்றாத நிலையினானை நிலை அறிந்து நில்லாதார் நெஞ்சு இலேசம் – திருமுறை6:44 3943/2

மேல்


நில்லாதீர் (1)

வசி அவத்தை கடை_பயலே தடை_பயலே இடராம் வன்_பயலே நீவீர் எலாம் என் புடை நில்லாதீர்
நசிய உமக்கு உளம் உளதோ இக்கணத்தே நீவீர் நடந்து விரைந்து ஓடு-மினோ நாடு அறியா வனத்தே – திருமுறை6:102 4852/2,3

மேல்


நில்லாது (6)

நின்றார் அது கண்டேன் கலை நில்லாது கழன்றது – திருமுறை1:41 441/3
என்ன நான் சொலி நிறுத்தினும் நில்லாது ஏகுகின்றது இ ஏழையேன் மனம்-தான் – திருமுறை2:44 1060/1
கொச்சை நெஞ்சம் என் குறிப்பில் நில்லாது குதிப்பில் நின்றது மதிப்பின் இ உலகில் – திருமுறை2:51 1129/2
சொல் கண்ட போதும் என் புல் கண்ட நெஞ்சம் துணிந்து நில்லாது
இல் கண்ட மெய் தவர் போல் ஓடுகின்றது எறிந்தது தீம் – திருமுறை3:6 2335/2,3
விலங்கு அவிழ்ந்தால் அன்றி நில்லாது என் செய்வல் விடையவனே – திருமுறை3:6 2350/4
காரிட்டு இதற்கு முன் யார் இட்ட சாபமோ கண்டிலேன் அம்மம்ம ஓர் கணமேனும் நில்லாது பொல்லாது புவியில் கறங்கு என சுழல்கின்றதே – திருமுறை4:3 2596/2

மேல்


நில்லாமல் (3)

கல்லார்க்கு இதம் கூறி கற்பு அழிந்து நில்லாமல்
எல்லார்க்கும் நல்லவனே என் அரசே நல் தருமம் – திருமுறை2:36 965/1,2
எல்லாம் அழியும் அதற்கு என் செய்வாய் நில்லாமல்
ஆய்ந்தோர் சில நாளில் ஆயிரம் பேர் பக்கல் அது – திருமுறை3:3 1965/818,819
என் செய்வேன் ஓர் கணமும் என் சொல் வழி நில்லாமல்
கொன் செய்வேன் என்று குதிக்கின்றாய் வன் செய்யும் – திருமுறை3:3 1965/1143,1144

மேல்


நில்லாரோ (1)

வந்து என் எதிரில் நில்லாரோ மகிழ ஒரு சொல் சொல்லாரோ – திருமுறை1:20 275/1

மேல்


நில்லாள் (1)

நேய_மொழியாள் பந்து ஆடாள் நில்லாள் வாச_நீராடாள் – திருமுறை2:78 1506/3

மேல்


நில்லுங்கள் (1)

நில்லுங்கள் தம்ப நெறி போல் என பூவை – திருமுறை3:2 1962/131

மேல்


நில்லும் (1)

பிணங்கேம் சிறிது நில்லும் என்றேன் பிணங்காவிடினும் நென்னல் என – திருமுறை2:98 1794/2

மேல்


நில்லேல் (1)

வாயாடுவோர் பால் மருவி நில்லேல் நீ ஆடி – திருமுறை3:3 1965/1262

மேல்


நில்லேன் (5)

கற்ற மேலவரொடும் கூடி நில்லேன் கல்வி கற்கும் நெறி தேர்ந்து கல்லேன் கனிவுகொண்டு உனது திரு_அடியை ஒரு கனவினும் கருதிலேன் நல்லன் அல்லேன் – திருமுறை1:1 24/1
அருள் திறத்தினை நினைந்து நெக்குருகி அழுது கண்கள் நீர் ஆர்ந்திட நில்லேன்
இருட்டு வாழ்க்கையில் இடறி வீழ்கின்றேன் என் செய்வான் பிறந்தேன் எளியேனே – திருமுறை1:40 433/3,4
கண்_நுதலே நின் அடியார்-தமையும் நோக்கேன் கண்மணி மாலைக்கு எனினும் கனிந்து நில்லேன்
பண்ணுதல் சேர் திரு_நீற்று கோலம்-தன்னை பார்த்தேனும் அஞ்சுகிலேன் பயன் இலாமே – திருமுறை2:73 1371/1,2
நின் புகழ் நன்கு அறியாதே நின் அருளோடு ஊடி நெறி_அலவே புகன்றேன் நல் நிலை விரும்பி நில்லேன்
புன் புலையேன் புகன்ற பிழை பொறுத்து அருளல் வேண்டும் பூரண சிற்சிவனே மெய்ப்பொருள் அருளும் புனிதா – திருமுறை5:8 3219/1,2
மடிப்பு அடக்கி நின்றாலும் நில்லேன் நான் எனவே வன குரங்கும் வியப்ப என்றன் மன_குரங்கு குதித்த – திருமுறை6:96 4764/3

மேல்


நில்லேனோ (1)

தெள்ளு வார் பூம் கழற்கு என் சிந்தைவைத்து நில்லேனோ – திருமுறை2:36 957/4

மேல்


நில (2)

நீள் தானை சூழும் நில மன்னர் வாழ்த்து திருவாடானை – திருமுறை3:2 1962/401
மண்ணினில் பற்பல வகை கரு நில இயல் – திருமுறை6:81 4615/375

மேல்


நிலகும் (1)

தண் நிலகும் தாள் நீழல் சார்ந்திடும் காண் மண்ணில் வரும் – திருமுறை3:4 2028/2

மேல்


நிலத்தது (1)

இரு மா நிலத்தது போல் வேடம்கட்ட இருத்தி-கொலோ – திருமுறை3:6 2214/3

மேல்


நிலத்தர் (1)

மாண் இலங்க மேவு திரு மார்பு அழகும் சேண்_நிலத்தர் – திருமுறை3:3 1965/452

மேல்


நிலத்தவர் (4)

கோணை நிலத்தவர் பேச கேட்டது போல் இன்னும் குறும்பு_மொழி செவிகள் உற கொண்டிடவும்_மாட்டேன் – திருமுறை6:32 3801/2
துரிய நிலத்தவர் எல்லாம் துதிக்கின்றார் ஏழை துதித்தல் பெரிது அல இங்கே துதித்திட என்று எழுந்த – திருமுறை6:32 3809/2
இரு நிலத்தவர் இன்புற திரு_அருள் இயல் வடிவொடு மன்றில் – திருமுறை6:125 5349/3
கோணை மா நிலத்தவர் எலாம் நின்னையே குறிக்கொள்வர் நினக்கே எம் – திருமுறை6:125 5446/2

மேல்


நிலத்திடை (2)

நிலத்திடை நான் ஏன் பிறந்தேன் நின் கருத்தை அறியேன் நிர்க்குணனே நடராஜ நிபுண மணி_விளக்கே – திருமுறை6:4 3293/4
மந்திரமே எனை வளர்க்கின்ற மருந்தே மா நிலத்திடை எனை வருவித்த பதியே – திருமுறை6:23 3701/3

மேல்


நிலத்தில் (9)

இ மா நிலத்தில் இடர் உழத்தல் போதாதே – திருமுறை2:63 1259/1
இ மா நிலத்தில் சிவபதம் ஈது என்னும் பொன்_அம்பல நடுவே – திருமுறை2:70 1345/1
நிலத்தில் சிறந்த உறவினர்கள் நிந்தித்து ஐயோ எனை தமது – திருமுறை2:79 1542/3
பூமான் நிலத்தில் விழைந்துற்றீர் புதுமை இஃதும் புகழ் என்றேன் – திருமுறை2:98 1889/2
தூ நெறியை காட்டும் துணைவன் காண் மா நிலத்தில்
இன்று தொட்டது அன்றி இயற்கையாய் நம்-தமக்கு – திருமுறை3:3 1965/382,383
என் அடுத்தது ஒன்றும் இஃது எண்ணிலையே இ நிலத்தில்
நீள் மயக்கம் பொன் முன் நிலையாய் உலகியலாம் – திருமுறை3:3 1965/830,831
இ நிலத்தில் நீ சென்றால் என் செய்வர் நின் இயல்பின் – திருமுறை3:3 1965/1028
நீ இரங்காய் எனில் என் செய்குவேன் இ நிலத்தில் பெற்ற – திருமுறை4:15 2731/3
தனித்த நிலத்தில் இனித்த குலத்தில் குனித்த அடி கொள் எந்தையே – திருமுறை6:115 5214/2

மேல்


நிலத்திலும் (1)

நிலத்திலும் பணத்தும் நீள் விழி மடவார் நெருக்கிலும் பெருக்கிய நினைப்பேன் – திருமுறை6:3 3286/1

மேல்


நிலத்திலே (3)

நிலத்திலே அவர்கள் அறிந்திலார் பெற்றோய் நீயும் இங்கு அறிந்திலையேயோ – திருமுறை6:14 3548/4
சொல் புனை மாயை கற்பனை கடந்த துரிய நல் நிலத்திலே துலங்கும் – திருமுறை6:39 3876/2
நிலத்திலே போக்கி மயங்கி ஏமாந்து நிற்கின்றார் நிற்க நான் உவந்து – திருமுறை6:93 4729/2

மேல்


நிலத்தின் (1)

வயங்கா நிலத்தின் முயங்கா உயர் தவர் வாழ்த்துகின்ற – திருமுறை3:6 2373/3

மேல்


நிலத்தீர் (1)

மார்க்கம் எலாம் ஒன்று ஆகும் மா நிலத்தீர் வாய்மை இது – திருமுறை6:129 5528/1

மேல்


நிலத்து (7)

இ மா நிலத்து அமுது ஏற்றாயினும் தந்திடுவள் முக்கண் – திருமுறை3:6 2280/3
விரசு நிலத்து ஏன் பிறந்தேன் நின் கருத்தை அறியேன் வியக்கு மணி மன்று ஓங்கி விளங்கு பரம் பொருளே – திருமுறை6:4 3298/4
இரு நிலத்து ஓங்கி களிக்கவும் பிறருக்கு இடுக்கண் உற்றால் அவை தவிர்த்தே – திருமுறை6:12 3402/3
ஏதமுற்று இருந்த ஏழையேன் பொருட்டு இ இரு நிலத்து இயல் அருள் ஒளியால் – திருமுறை6:39 3884/3
நிலத்தே புழுத்த புழுவும்_அலேன் புன் நிலத்து இழிந்த – திருமுறை6:89 4692/1
நிரந்து ஒன்றாய் நின்றான் நிலத்து – திருமுறை6:101 4829/4
நிலை அடைதல் வேண்டும் நிலத்து – திருமுறை6:129 5517/4

மேல்


நிலத்தும் (2)

இ நிலத்தும் வான் ஆதி எந்நிலத்தும் ஓங்கும் பெரு – திருமுறை3:2 1962/271
மெய் வைத்த வேர்வையினும் வீழ் நிலத்தும் அண்டத்தும் – திருமுறை3:3 1965/145

மேல்


நிலத்தே (17)

பின் குலம் பேசுகின்றாரும் உண்டோ இ பெரு நிலத்தே – திருமுறை1:52 563/4
நிலத்தே சிறுவர் செய் குற்றங்கள் யாவும் நினைத்து அறவோர் – திருமுறை2:2 583/1
நின் போலும் அன்பு_உடையார் எனக்கு ஆர் இந்த நீள் நிலத்தே – திருமுறை3:6 2186/4
வெறிகொண்டதேனும் விட துணியார் இ வியன் நிலத்தே – திருமுறை3:6 2206/4
வெவ் வழி நீர் புணைக்கு என்னே செயல் இ வியன் நிலத்தே – திருமுறை3:6 2278/4
மறவாது உனை வாழ்த்தும் மெய் அன்பரை மா நிலத்தே
இறவா வகை ஆட்கொண்டு அருளிய ஈசனே மெய் – திருமுறை4:13 2709/1,2
நீயும் வஞ்சக நெஞ்சன் என்றால் இந்த நிலத்தே
ஏயும் இங்கு இதற்கு என் செய்வேன் என் செய்வேன் எவைக்கும் – திருமுறை4:15 2751/2,3
நீதா நினை மறந்து என் நினைக்கேன் இந்த நீள் நிலத்தே – திருமுறை4:15 2775/4
விளங்கு அறிவுக்கு அறிவு ஆகி மெய் துரிய நிலத்தே விளையும் அனுபவ மயமாம் மெல் அடிகள் வருந்த – திருமுறை5:2 3084/1
இரு நிலத்தே பசித்தவர்க்கு பசி நீக்க வல்லார் இவர் பெரியர் இவர் சிறியர் என்னல் வழக்கு அலவே – திருமுறை6:30 3783/2
மா நிலத்தே செயும் வண்ணமும் தானே – திருமுறை6:80 4609/2
மனம் மகிழ்ந்தேன் மன மாயையை நீக்கினன் மா நிலத்தே
சினமொடும் காமமும் தீர்ந்தேன் எலாம் வல்ல சித்தும் பெற்றேன் – திருமுறை6:89 4686/1,2
இவனே அவன் என கொள்வார் உன் அன்பர் இரு நிலத்தே – திருமுறை6:89 4691/4
நிலத்தே புழுத்த புழுவும்_அலேன் புன் நிலத்து இழிந்த – திருமுறை6:89 4692/1
நிலத்தே அடைந்த இடர் அனைத்தும் நிமிடத்து ஒழித்தே நிலை பெற்றேன் – திருமுறை6:128 5484/1
மண் உறங்கும் மலை உறங்கும் வளை கடலும் உறங்கும் மற்று உள எல்லாம் உறங்கும் மா நிலத்தே நமது – திருமுறை6:142 5715/3
தனித்த ஒரு திரு_வார்த்தை கேட்பதற்கே கோடி தவம் செய்து நிற்கின்றார் நவம் செய்த நிலத்தே – திருமுறை6:142 5731/4

மேல்


நிலத்தை (1)

இருள் பெரு நிலத்தை கடத்தி என்றனை மேல் ஏற்றிய இன்பமே எல்லா – திருமுறை6:39 3872/3

மேல்


நிலத்தோர் (1)

ஏர் பன் அம் காட்டு ஊர் என்று இரு நிலத்தோர் வாழ்த்துகின்ற – திருமுறை3:2 1962/467

மேல்


நிலம் (17)

நிலம் மேவுகின்ற சிவயோகர் உள்ளம் நிகழ்கின்ற ஞான நிறைவே – திருமுறை1:21 283/3
மந்தா நிலம் மேவும் தார் மறுகில் மயில் ஏறி – திருமுறை1:47 496/2
நிலம் காதலிக்கும் திருவொற்றி நியமத்து எதிரே நின்றனர் காண் – திருமுறை2:88 1652/2
நிலம் சாதிக்கும் ஒற்றியினார் நினையார் என்னை அணையாமல் – திருமுறை2:89 1662/3
வலஞ்சுழி வாழ் பொன்_மலையே நிலம் சுழியாது – திருமுறை3:2 1962/180
அகழ்வாரை தாங்கும் நிலம் போல என்னும் – திருமுறை3:3 1965/869
இருள் நிலம் புகுதாது எனை எடுத்தாண்ட இன்பமே அன்பர்-தம் அன்பே – திருமுறை3:16 2498/3
பூத நெறி ஆதி வரு நாத நெறி வரையுமா புகலும் மூவுலகு நீத்து புரையுற்ற மூடம் எனும் இருள் நிலம் அகன்று மேல் போய் அருள் ஒளி துணையினால் – திருமுறை4:1 2573/1
நீறு அணிந்து ஒளிர் அக்க மணி பூண்டு சன்மார்க்க நெறி நிற்கும் அன்பர் மனமாம் நிலம் மீது வளர் தேவதாருவே நிலையான நிறைவே மெய் அருள் சத்தியாம் – திருமுறை4:4 2609/1
நிதி எலாம் பெற நினைத்து எழுகின்றேன் நிலம் எலாம் கொளும் நினைப்பு உறுகின்றேன் – திருமுறை4:18 2794/2
எளியவர் விளைத்த நிலம் எலாம் கவரும் எண்ணமே பெரிது உளேன் புன்செய் – திருமுறை6:15 3576/1
நிதி வளர் நிலமே நிலம் வளர் நிதியே நிதி நிலம் வளர்தரு நிறைவே – திருமுறை6:62 4252/1
நிதி வளர் நிலமே நிலம் வளர் நிதியே நிதி நிலம் வளர்தரு நிறைவே – திருமுறை6:62 4252/1
நிலம் பெறும் உயிர் வகை நீள் குழு அனைத்தும் – திருமுறை6:81 4615/727
தீபம் எலாம் கடந்து இருள் சேர் நிலம் சார போவீர் சிறிது பொழுது இருந்தாலும் திண்ணம் இங்கே அழிவீர் – திருமுறை6:102 4851/3
நிலம் தெளிந்தது கணம் மழுங்கின சுவண நீடு ஒளி தோன்றிற்று கோடு ஒலிக்கின்ற – திருமுறை6:106 4887/1
காடு வெட்டி நிலம் திருத்தி காட்டு எருவும் போட்டு கரும்பை விட்டு கடு விரைத்து களிக்கின்ற உலகீர் – திருமுறை6:133 5567/1

மேல்


நிலமாம் (1)

இன்பமற்று உறுகண் விளை விழி நிலமாம் ஏந்திழையவர் புழு குழியில் – திருமுறை1:35 388/1

மேல்


நிலமும் (1)

பரணமுறு பேர்_இருட்டு பெரு நிலமும் தாண்டி பசை அற நீ ஒழிந்திடுக இங்கு இருந்தாய் எனிலோ – திருமுறை6:102 4853/2

மேல்


நிலமே (3)

நிதி வளர் நிலமே நிலம் வளர் நிதியே நிதி நிலம் வளர்தரு நிறைவே – திருமுறை6:62 4252/1
பட்டி பகட்டின் ஊர்திரிந்து பணமே நிலமே பாவையரே – திருமுறை6:98 4782/1
தவ யோக பலமே சிவ ஞான நிலமே தலை ஏறும் அணியே விலையேறு மணியே – திருமுறை6:117 5229/1

மேல்


நிலய (1)

நிமல சபாபதி நிபுண சபாபதி நிலய சபாபதி நிபிட சபாபதி – திருமுறை6:114 5164/2

மேல்


நிலயம் (2)

பரசுகம் தன்மயம் சச்சிதானந்தம் மெய் பரம ஏகாந்த நிலயம்
பரம ஞானம் பரம சத்துவ மகத்துவம் பரம கைவல்ய நிமலம் – திருமுறை3:1 1960/2,3
நித்தியம் பராபரம் நிராதரம் நிர்க்குணம் சதா நிலயம் நிட்களம் – திருமுறை4:22 2805/1

மேல்


நிலயமே (1)

நெல்வேலி உண்மை நிலயமே வல் வேலை – திருமுறை3:2 1962/412

மேல்


நிலவிய (2)

தருபரம் சூக்குமம் தூலம் இவை நிலவிய தமக்குள் உயிராம் பூம்_பதம் – திருமுறை3:1 1960/60
நிலவிய பிண்ட பகுதிகள் முழுதும் நிகழ்ந்த பற்பல பொருள் திரளும் – திருமுறை6:82 4618/2

மேல்


நிலவில் (2)

பால் ஊர் நிலவில் பணிலங்கள் தண் கதிர் செய் – திருமுறை3:2 1962/321
எண் உறங்கா நிலவில் அவர் இருக்கும் இடம் புகுவேன் என்று உரைத்தேன் இதனாலோ எதனாலோ அறியேன் – திருமுறை6:60 4212/2

மேல்


நிலவு (8)

வந்தார் நிலவு ஓர் செந்தாமரையின் மலர் வாச – திருமுறை1:47 496/3
நிலவு தண் மதி நீள் முடி வைத்த நீர் – திருமுறை2:15 720/3
நிலவு வெண் மதி சடை உடை அழகர் நிறைய மேனியில் நிகழ்ந்த நீற்று அழகர் – திருமுறை2:29 882/3
உள் நிலவு நல் ஒளியே ஒற்றி அப்பா உன்னுடைய – திருமுறை2:36 975/3
தண் நிலவு தாமரை பொன்_தாள் முடியில் கொள்ளேனோ – திருமுறை2:36 975/4
நிலவு ஆர் சடையார் திருவொற்றி நிருத்தர் பவனி-தனை காண – திருமுறை2:95 1721/1
உதய நிறை_மதி அமுத உணவு பெற நிலவு சிவயோக நிலை அருளும் மலையே – திருமுறை3:18 2501/2
வில் பூ ஒள் நுதல் மடவார் சொல்_போர் செய்கின்றார் விண் நிலவு நடராயர் எண்ணம் அறிந்திலனே – திருமுறை6:60 4225/4

மேல்


நிலவும் (5)

நீர் வேய்ந்த சடை முடித்து தோல் உடுத்து நீறு அணிந்து நிலவும் கொன்றை – திருமுறை1:52 557/1
நிலவும் ஒண் மதி_முகத்தியர்க்கு உழன்றாய் நீச நெஞ்சர்-தம் நெடும் கடை-தனில் போய் – திருமுறை2:21 803/1
சோமன் நிலவும் தூய் சடையார் சொல்லில் கலந்த சுவையானார் – திருமுறை2:94 1712/1
சேமம் நிலவும் திருவொற்றி தேவர் இன்னும் சேர்ந்திலர் நான் – திருமுறை2:94 1712/2
தேம் துறையில் அன்னம் மகிழ் சேக்கை பல நிலவும்
மாந்துறை வாழ் மாணிக்க மா மலையே ஏந்து அறிவாம் – திருமுறை3:2 1962/117,118

மேல்


நிலவுவித்து (1)

நீரிடை நான்கு இயல் நிலவுவித்து அதில் பல – திருமுறை6:81 4615/413

மேல்


நிலவொளியை (1)

நீர் ஆர் சடை மேல் நிலவொளியை காணேனோ – திருமுறை2:36 973/4

மேல்


நிலன் (2)

நீர் உண்டு பொழிகின்ற கார் உண்டு விளைகின்ற நிலன் உண்டு பலனும் உண்டு நிதி உண்டு துதி உண்டு மதி உண்டு கதிகொண்ட நெறி உண்டு நிலையும் உண்டு – திருமுறை1:1 28/1
மலம் ஒன்றி அந்தோ மறந்தாய் நிலன் ஒன்றி – திருமுறை3:3 1965/940

மேல்


நிலனாய் (1)

வானாய் நிலனாய் வளியாய் அனலாய் நீர்_தானாய் – திருமுறை3:3 1965/47

மேல்


நிலா (10)

தெள் நிலா முடி ஒற்றி அம் கனியே செல்வமே பரசிவ பரம்பொருளே – திருமுறை2:53 1150/4
பாதி நிலா ஓங்கும் பரமே நீ ஒற்றி நகர் – திருமுறை2:59 1222/3
தெள் நிலா முடி சிவ_பரம்பொருள் நின் சித்தம் எப்படி தெரிந்திலன் எளியேன் – திருமுறை2:66 1307/2
தெள் நிலா முடி சிவ_பரம்பொருள் நின் சித்தம் அன்றி யான் செய்வது ஒன்று இலையே – திருமுறை2:68 1323/4
தளவேயும் மல்லிகை பந்தராய் பால் போல் தழைத்திடும் நிலா காலமாய் தனி இளந்தென்றலாய் நிறை நரம்பு உள வீணை-தன் இசை பாடல் இடமாய் – திருமுறை3:8 2429/2
தூ நிலா வண்ணத்தில் உள் ஓங்கும் ஆனந்த சொருபமே சொருப சுகமே சுத்த சிவ சன்மார்க்க நிதியே அருள்_பெரும்_சோதி நடராச பதியே – திருமுறை6:22 3660/4
மாடம் மிசை ஓங்கு நிலா மண்டபத்தே மகிழ்ந்தேன் வள்ளலொடு நான் என்றேன் அதனாலோ அன்றி – திருமுறை6:60 4219/1
மாடம் மிசை ஓங்கு நிலா_மண்டபத்தே எனது மணவாளர் கொடுத்த திரு_அருள் அமுதம் மகிழ்ந்தே – திருமுறை6:142 5722/1
ஓங்கு நிலா_மண்டபத்தே என் கணவருடனே உவட்டாத தெள் அமுதம் உண்டு பசி தீர்ந்தேன் – திருமுறை6:142 5743/2
மெய்யர் எனை மணம் புரிந்த தனி கணவர் துரிய வெளியில் நிலா_மண்டபத்தே மேவி அமுது அளித்து என் – திருமுறை6:142 5744/2

மேல்


நிலா_மண்டபத்தே (3)

மாடம் மிசை ஓங்கு நிலா_மண்டபத்தே எனது மணவாளர் கொடுத்த திரு_அருள் அமுதம் மகிழ்ந்தே – திருமுறை6:142 5722/1
ஓங்கு நிலா_மண்டபத்தே என் கணவருடனே உவட்டாத தெள் அமுதம் உண்டு பசி தீர்ந்தேன் – திருமுறை6:142 5743/2
மெய்யர் எனை மணம் புரிந்த தனி கணவர் துரிய வெளியில் நிலா_மண்டபத்தே மேவி அமுது அளித்து என் – திருமுறை6:142 5744/2

மேல்


நிலாக்காந்தமணி (1)

தெள் நிலாக்காந்தமணி மேடை-வாய் கோடை-வாய் சேர்ந்து அனுபவித்த சுகமே சித்து எலாம் செய வல்ல தெய்வமே என் மன திரு_மாளிகை தீபமே – திருமுறை6:22 3655/3

மேல்


நிலாமுற்றத்தே (1)

எண் அமுத பளிக்கு நிலாமுற்றத்தே இன் இசை வீச தண் பனி_நீர் எடுத்து வீச – திருமுறை3:5 2108/2

மேல்


நிலாமையினால் (1)

நிலையால் பெரிய நின் தொண்டர்-தம் பக்கம் நிலாமையினால்
மலையாற்கு அருள் ஒற்றி வாழ்வே வடிவுடை_மாணிக்கமே – திருமுறை2:75 1402/3,4

மேல்


நிலாவ (1)

தலை நிலாவ தவம் என்-கொல் செய்ததே – திருமுறை2:10 666/4

மேல்


நிலாவிய (5)

பெண் நிலாவிய பாகத்து எம் அமுதே பிரமன் ஆதியர் பேச அரும் திறனே – திருமுறை2:53 1150/3
பண் நிலாவிய பாடல் அம் தொடை நின் பாத_பங்கயம் பதிவுற புனைவோர் – திருமுறை2:66 1307/3
உள் நிலாவிய ஆனந்த பெருக்கே ஒற்றி ஓங்கிய உத்தம பொருளே – திருமுறை2:66 1307/4
உள் நிலாவிய உயிர்க்குயிர்_அனையாய் உன்னை ஒத்தது ஓர் முன்னவர் இலை காண் – திருமுறை2:68 1323/3
உள் நிலாவிய நின் திருவுள்ளமும் உவகையோடு உவர்ப்பும் கொள ஒண்ணுமோ – திருமுறை3:24 2547/3

மேல்


நிலை (403)

மதி பாசம் அற்றதின் அடங்கிடும் அடங்கவே மலைவுஇல் மெய்ஞ்ஞானமயமாய் வரவு_போக்கு அற்ற நிலை கூடும் என எனது உளே வந்து உணர்வு தந்த குருவே – திருமுறை1:1 5/2
நிலை அருள் நினது மலர்_அடிக்கு அன்பு நிகழ்ந்திட நாள்-தொறும் நினையா – திருமுறை1:12 194/1
நின்னை பொருள் என்று உணராத நீசன் இனி ஓர் நிலை காணேன் – திருமுறை1:26 327/2
சகம் மாறினும் உயர் வான் நிலை தாம் மாறினும் அழியார் – திருமுறை1:30 362/3
நிலை முகம் காட்டும் நின் திரு_பாத நீழல் வந்து அடையும் நாள் என்றோ – திருமுறை1:36 394/2
நின் நிலை அறியா வஞ்சகரிடத்தில் நின்றுநின்று அலைதரும் எளியேன்-தன் – திருமுறை1:36 397/1
நிலை அறிந்தும் ஐயகோ இன்னும் தயை இலாது இருந்தனை என்னே – திருமுறை1:36 397/2
பொன் நிலை பொதுவில் நடம்செயும் பவள பொருப்பினுள் மலர்ந்திடும் பூவே – திருமுறை1:36 397/3
கொல் நிலை வேல் கை கொளும் திரு_தணிகை குன்று அமர்ந்திடு குண_குன்றே – திருமுறை1:36 397/4
நிலை தாங்குற நின்றார் அவர் நிற்கும் நிலை கண்டேன் – திருமுறை1:41 444/2
நிலை தாங்குற நின்றார் அவர் நிற்கும் நிலை கண்டேன் – திருமுறை1:41 444/2
தேறாத நிலை எல்லாம் தேற்றி ஓங்கும் சிவஞான சிறப்பு அடைந்து திகைப்பு நீங்கி – திருமுறை1:42 455/3
நிதி வளர் பரசுக நிலை பெறும் நெறி தரு நினை யானே – திருமுறை1:52 551/4
நிலை அறியேன் நெறி ஒன்றும் அறியேன் எங்கும் நினை அன்றி துணை ஒன்றும் அறியேன் சற்றும் – திருமுறை2:4 610/3
நிலை வேட்ட நின் அருட்கே நின்றுநின்று வாடுகின்றேன் – திருமுறை2:12 686/3
நில்லா உடம்பை நிலை என்றே நேசிக்கும் – திருமுறை2:16 727/1
பொன்றும் வாழ்க்கையை நிலை என நினைந்தே புலைய மங்கையர் புழு நெறி அளற்றில் – திருமுறை2:21 797/1
நீ யார் நின் பேர் எது நின் ஊர் எது நின் நிலை எது நின் – திருமுறை2:26 851/2
துரிய நிலை அநுபவத்தை சுகமயமாய் எங்கும் உள்ள தொன்மை-தன்னை – திருமுறை2:26 853/2
உரு ஆர் அறிவானந்த நடம் உடையார் அடியார்க்கு உவகை நிலை
தருவார் அவர்-தம் திரு_முகத்தே ததும்பும் இள வெண்_நகை கண்டேன் – திருமுறை2:70 1340/2,3
எற்றே நிலை ஒன்றும் இல்லாது உயங்கும் எனக்கு அருள – திருமுறை2:75 1462/1
நிலை ஆண்மையினீர் ஆ என்றேன் நீயா என்று நின்றாரே – திருமுறை2:97 1764/4
நின்றார் இரு கை ஒலி இசைத்தார் நிமிர்ந்தார் தவிசின் நிலை குறைத்தார் – திருமுறை2:98 1809/2
நிலை கண்ணுறும் ஸ்ரீராம வள்ளலே என் நிலை அறிந்தும் அருள இன்னும் நினைந்திலாயே – திருமுறை2:101 1940/4
நிலை கண்ணுறும் ஸ்ரீராம வள்ளலே என் நிலை அறிந்தும் அருள இன்னும் நினைந்திலாயே – திருமுறை2:101 1940/4
வல்_வினை எலாம் தவிர்த்து அழியாத சுத்த நிலை வாய்த்திட வழங்கும் பதம் – திருமுறை3:1 1960/70
தலையாலங்காட்டு தகவே நிலை கொள் – திருமுறை3:2 1962/316
கள்ளம் பூதாதி நிலை கண்டு உணர்வு கொண்டவர் சூழ் – திருமுறை3:2 1962/353
தானும் ஒழியாமல் தான் ஒழிந்து மோன நிலை
நிற்கும் பிரம நிர்_அதிசயானந்தம்-அதாய் – திருமுறை3:3 1965/110,111
நித்தம் தெரியா நிலை மேவிய நமது – திருமுறை3:3 1965/325
நீர் வழியை ஆசை நிலை என்றாய் வன் மலம்-தான் – திருமுறை3:3 1965/679
நின்றாலும் அங்கு ஓர் நிலை உண்டே ஒன்றாது – திருமுறை3:3 1965/726
நிலை முற்ற யோனி நெருக்கில் உயிர்போய் – திருமுறை3:3 1965/965
வாழ்வு நிலை அன்று இமைப்பில் மாறுகின்றது என்று உரைத்தும் – திருமுறை3:3 1965/1079
நெஞ்சு புலர்ந்து ஏங்கும் நிலை – திருமுறை3:4 1982/4
நீர் சிந்தா வன்கண் நிலை – திருமுறை3:4 1990/4
நீர் போல் எனது நிலை கெடுக நின் பழி_சொற்றார் – திருமுறை3:4 2003/3
நின் பொன் கழலே நிலை – திருமுறை3:4 2056/4
தெருள் நிறைந்த இன்ப நிலை வளர்க்கின்ற கண்_உடையோய் சிதையா ஞான – திருமுறை3:5 2070/2
உலக நிலை முழுது ஆகி ஆங்காங்கு உள்ள உயிர் ஆகி உயிர்க்குயிராம் ஒளி-தான் ஆகி – திருமுறை3:5 2071/1
கலக நிலை அறியாத காட்சி ஆகி கதி ஆகி மெய்ஞ்ஞான கண்-அது ஆகி – திருமுறை3:5 2071/2
வேதாந்த நிலை ஆகி சித்தாந்தத்தின் மெய் ஆகி சமரசத்தின் விவேகம் ஆகி – திருமுறை3:5 2074/1
ஊன்று நிலை வேறு ஒன்றும் இலதாய் என்றும் உள்ளதாய் நிர்_அதிசய உணர்வாய் எல்லாம் – திருமுறை3:5 2075/3
பரம் ஆகி சூக்குமமாய் தூலம் ஆகி பரமார்த்த நிலை ஆகி பதத்தின் மேலாம் – திருமுறை3:5 2076/1
வந்த உபசாந்தம்-அதாய் மவுனம் ஆகி மகா மவுன_நிலை ஆகி வயங்கா நின்ற – திருமுறை3:5 2077/3
உறா பதி ஆகி பசுவும் ஆகி பாச நிலை ஆகி ஒன்றும் பகராது ஆகி – திருமுறை3:5 2086/3
வான் ஆகி வான் நடுவில் வயங்குகின்ற மவுன_நிலை ஆகி எங்கும் வளரும் தேவே – திருமுறை3:5 2089/4
நிலை மேலும் நெறி மேலும் நிறுத்துகின்ற நெடும் தவத்தோர் நிறை மேலும் நிகழ்த்தும் வேத – திருமுறை3:5 2091/2
சித்த நிலை தெளிவிக்கும் ஒளியே சற்றும் தெவிட்டாத தெள் அமுதே தேனே என்றும் – திருமுறை3:5 2100/3
அரிய நிலை ஒன்று இரண்டின் நடுவே சற்றும் அறியாமல் அறிகின்ற அறிவே என்றும் – திருமுறை3:5 2116/3
உரிய சதா நிலை நின்ற உணர்ச்சி மேலோர் உன்னாமல் உன்னுகின்ற ஒளியாம் தேவே – திருமுறை3:5 2116/4
அஞ்ஞானம் அற்றபடி ஏறி உண்மை அறிந்தபடி நிலை ஏறி அது நான் என்னும் – திருமுறை3:5 2120/2
உந்துறும் பல் பிண்ட நிலை அறிவோம் சீவன் உற்ற நிலை அறிவோம் மற்று அனைத்தும் நாட்டும் – திருமுறை3:5 2132/2
உந்துறும் பல் பிண்ட நிலை அறிவோம் சீவன் உற்ற நிலை அறிவோம் மற்று அனைத்தும் நாட்டும் – திருமுறை3:5 2132/2
ஆன்ற பர துரிய நிலை கண்டோம் அப்பால் அது கண்டோம் அப்பால் ஆம் அதுவும் கண்டோம் – திருமுறை3:5 2133/2
ஏன்ற உபசாந்த நிலை கண்டோம் அப்பால் இருந்த நினை காண்கிலோம் என்னே என்று – திருமுறை3:5 2133/3
பரிக்கிரக நிலை முழுதும் தொடர்ந்தோம் மேலை பரவிந்து நிலை அனைத்தும் பார்த்தோம் பாசம் – திருமுறை3:5 2134/1
பரிக்கிரக நிலை முழுதும் தொடர்ந்தோம் மேலை பரவிந்து நிலை அனைத்தும் பார்த்தோம் பாசம் – திருமுறை3:5 2134/1
இணக்கமுற கலந்துகலந்து அதீதம் ஆதற்கு இயற்கை நிலை யாது அது-தான் எம்மால் கூறும் – திருமுறை3:5 2135/2
உய்குவித்து மெய் அடியார்-தம்மை எல்லாம் உண்மை நிலை பெற அருளும்_உடையாய் இங்கே – திருமுறை3:5 2149/1
புண் உடைய புழு விரும்பும் புள் என்கேனோ புலை விழைந்து நிலை வெறுத்தேன் புலையனேனே – திருமுறை3:5 2159/4
இம்மையிலே எம்மையினும் காணா சுத்த இன்ப நிலை அடைவேனோ ஏழையேனே – திருமுறை3:5 2163/4
நீர் சிந்தும் கண்ணும் நிலை சிந்தும் நெஞ்சமும் நீள் நடையில் – திருமுறை3:6 2252/1
என் பரிதாப நிலை நீ அறிந்தும் இரங்கிலையேல் – திருமுறை3:6 2263/3
நீறு இட்ட மேனியும் நான் காணும் நாள் என் நிலை தலை மேல் – திருமுறை3:6 2283/3
நீண்டத்தில் என்ன நிலை அலவே இது நிற்றல் பசும் – திருமுறை3:6 2293/2
நிலை காட்டி ஆண்ட நின் தாட்கு அன்பு இலாது அன்பில் நீண்டவன் போல் – திருமுறை3:6 2340/1
சரணம் சரணம் என்-பால் மெய் நிலை அருளே – திருமுறை3:6 2369/4
நிலை அறியாத குடும்ப துயர் என்னும் நீத்தத்திலே – திருமுறை3:6 2390/1
நிலை ஓர்சிறிதும் அறியேன் எனக்கு உன் நிமல அருள் – திருமுறை3:7 2414/2
நிலை பயின்ற முனிவரரும் தொழுது ஏத்த நான்முகனார் நீண்ட நாவின் – திருமுறை3:12 2473/2
திரு விளங்க சிவயோக சித்தி எலாம் விளங்க சிவஞான நிலை விளங்க சிவாநுபவம் விளங்க – திருமுறை3:17 2500/1
உதய நிறை_மதி அமுத உணவு பெற நிலவு சிவயோக நிலை அருளும் மலையே – திருமுறை3:18 2501/2
உன்னல் அற உன்னும் நிலை இன்னது என என்னுடைய உள் உணர உள்ளும் மதியே – திருமுறை3:18 2501/6
அத்துவா ஆறையும் அகன்ற நிலை யாது அஃது அதீத நிலை என்ற நன்றே – திருமுறை3:18 2501/11
அத்துவா ஆறையும் அகன்ற நிலை யாது அஃது அதீத நிலை என்ற நன்றே – திருமுறை3:18 2501/11
அத்துவித நிலை துவித நிலை நின்ற பின்னல்-அது அடைந்திடாது என்ற இறையே – திருமுறை3:18 2501/14
அத்துவித நிலை துவித நிலை நின்ற பின்னல்-அது அடைந்திடாது என்ற இறையே – திருமுறை3:18 2501/14
சத் அசத் இயல் மற்று அறிந்து மெய் போத தத்துவ நிலை பெற விழைவோர் – திருமுறை3:22 2525/1
இலகு பர அபர நிலை இசையும் அவரவர் பருவம் இயலுற உளம்கொள் பரையே இருமை நெறி ஒருமையுற அருமை பெறு பெருமை-தனை ஈந்து எனை அளித்த அறிவே – திருமுறை4:3 2591/2
பவமான எழு கடல் கடந்து மேல் கதியான பதி நிலை அணைந்து வாழ பகலான சகலமுடன் இரவான கேவல பகையும் தடாதபடி ஓர் – திருமுறை4:3 2595/1
மேய மதி எனும் ஒரு விளக்கினை அவித்து எனது மெய் நிலை சாளிகை எலாம் வேறு உற உடைத்து உள்ள பொருள் எலாம் கொள்ளைகொள மிக நடுக்குற்று நினையே – திருமுறை4:3 2597/2
எவ்வம் உறு சிறியனேன் ஏழை மதி என்ன மதி இன்ன மதி என்று உணர்கிலேன் இந்த மதி கொண்டு நான் எந்த வகை அழியாத இன்ப நிலை கண்டு மகிழ்வேன் – திருமுறை4:3 2598/3
ஜாதி மணியே சைவ சமய மணியே சச்சிதானந்தமான மணியே சகஜ நிலை காட்டி வினை ஓட்டி அருள் நீட்டி உயர் சமரச சுபாவ மணியே – திருமுறை4:4 2602/2
மெய்யான நிலை பெற கையால் அணைத்து அருளவேண்டும் மறை ஆகமத்தின் மேலான சுத்த சன்மார்க்க அனுபவ சாந்த மேதையர்கள் பரவி வாழ்த்தும் – திருமுறை4:4 2604/3
குன்றா நிலை நின்று அருள் அடைந்தார் அன்பர் எல்லாம் கொடியேன் நான் – திருமுறை4:10 2682/1
நிழல் கருணை அளித்தாயே இ நாள் நீ கை நெகிழவிட்டால் என் செய்வேன் நிலை_இலேனே – திருமுறை4:12 2703/4
நிலை அறியேன் நிலை அறிந்து பெற்ற நல்லோர் நெறி அறியேன் எனினும் உன்றன் நேசம் அன்றி – திருமுறை4:12 2704/1
நிலை அறியேன் நிலை அறிந்து பெற்ற நல்லோர் நெறி அறியேன் எனினும் உன்றன் நேசம் அன்றி – திருமுறை4:12 2704/1
நிலை பயின்ற நல்லோர்-தம் நேசம் இலேன் கைதவமே நினைப்பேன் அந்தோ – திருமுறை4:15 2744/3
நீண்டவனே முதலியரும் தீண்ட அரிதாம் பொருளின் நிலை காட்டி அடி முடியின் நெறி முழுதும் காட்டி – திருமுறை4:21 2801/2
மிக்க நிலை நிற்க விரும்பேன் பிழைகள் எலாம் – திருமுறை4:28 2874/1
இனம் திருத்தி எனை ஆட்கொண்டு என் உள் அமர்ந்து எனை-தான் எவ்வுலகும் தொழ நிலை மேல் ஏற்றிய சற்குருவே – திருமுறை4:38 3010/3
துனித்த நிலை விடுத்து ஒரு கால் சுத்த நிலை-அதனில் சுகம் கண்டும் விடுவேனோ சொல்லாய் என் தோழீ – திருமுறை4:39 3026/4
கரு நெறி சேர்ந்து உழல்கின்ற கடையரினும் கடையேன் கற்கின்றேன் சாகாத கல்வி நிலை காணேன் – திருமுறை5:1 3035/2
பெரு நெறி சேர் மெய்ஞ்ஞான சித்தி நிலை பெறுவான் பிதற்றுகின்றேன் அதற்கு உரிய பெற்றி_இலேன் அந்தோ – திருமுறை5:1 3035/3
சந்தோட சித்தர்கள்-தம் தனி சூதும் காட்டி சாகாத நிலை காட்டி சகச நிலை காட்டி – திருமுறை5:1 3038/3
சந்தோட சித்தர்கள்-தம் தனி சூதும் காட்டி சாகாத நிலை காட்டி சகச நிலை காட்டி – திருமுறை5:1 3038/3
ஓது மறை முதல் கலைகள் ஓதாமல் உணர உணர்வில் இருந்து உணர்த்தி அருள் உண்மை நிலை காட்டி – திருமுறை5:1 3053/2
பூத நிலை முதல் பரம நாத நிலை அளவும் போந்தவற்றின் இயற்கை முதல் புணர்ப்பு எல்லாம் விளங்க – திருமுறை5:1 3058/1
பூத நிலை முதல் பரம நாத நிலை அளவும் போந்தவற்றின் இயற்கை முதல் புணர்ப்பு எல்லாம் விளங்க – திருமுறை5:1 3058/1
வேத நிலை ஆகமத்தின் நிலைகள் எலாம் விளங்க வினையேன்-தன் உளத்து இருந்து விளக்கிய மெய் விளக்கே – திருமுறை5:1 3058/2
உலகம் எலாம் உதிக்கின்ற ஒளி நிலை மெய் இன்பமுறுகின்ற வெளி நிலை என்று உபய நிலை ஆகி – திருமுறை5:2 3060/1
உலகம் எலாம் உதிக்கின்ற ஒளி நிலை மெய் இன்பமுறுகின்ற வெளி நிலை என்று உபய நிலை ஆகி – திருமுறை5:2 3060/1
உலகம் எலாம் உதிக்கின்ற ஒளி நிலை மெய் இன்பமுறுகின்ற வெளி நிலை என்று உபய நிலை ஆகி – திருமுறை5:2 3060/1
ஞால நிலை அடி வருந்த நடந்து அருளி அடியேன் நண்ணும் இடம்-தனில் கதவம் நன்று திறப்பித்து – திருமுறை5:2 3071/1
கால நிலை கருதி மனம் கலங்குகின்ற மகனே கலங்காதே என்று எனது கையில் ஒன்று கொடுத்து – திருமுறை5:2 3071/2
சீல நிலை உற வாழ்க என திருவாய்_மலர்ந்த சிவபெருமான் நின் பெருமை திரு_அருள் என் என்பேன் – திருமுறை5:2 3071/3
ஆல நிலை மணி கண்டத்து அரும் பெரும் சீர் ஒளியே அம்பலத்தில் திரு_நடம் செய்து ஆட்டுகின்ற அரசே – திருமுறை5:2 3071/4
விந்து நிலை நாத நிலை இரு நிலைக்கும் அரசாய் விளங்கிய நின் சேவடிகள் மிக வருந்த நடந்து – திருமுறை5:2 3093/1
விந்து நிலை நாத நிலை இரு நிலைக்கும் அரசாய் விளங்கிய நின் சேவடிகள் மிக வருந்த நடந்து – திருமுறை5:2 3093/1
இந்து நிலை முடி முதலாம் திரு_உருவம் காட்டி என் கையில் ஒன்று அளித்து இன்பம் எய்துக என்று உரைத்தாய் – திருமுறை5:2 3093/3
முந்து நிலை சிறியேன் செய் தவம் அறியேன் பொதுவில் முத்தர் மனம் தித்திக்க நிருத்தமிடும் பொருளே – திருமுறை5:2 3093/4
இருட்டு ஆய மல சிறையில் இருக்கும் நமை எல்லாம் எடுப்பது ஒன்றாம் இன்ப நிலை கொடுப்பது ஒன்றாம் எனவே – திருமுறை5:2 3129/1
ஆசு_உடையேன் பாடுகின்றேன் துயரம் எலாம் தவிர்ந்தேன் அன்பர் பெறும் இன்ப நிலை அனுபவிக்கின்றேனே – திருமுறை5:4 3173/4
துன்புறுதல் இல்லாத சுத்த நிலை உடையார் தொழுகின்ற-தோறும் மகிழ்ந்து எழுகின்ற துரையே – திருமுறை5:6 3191/4
பொய்யாத நிலை நின்ற புண்ணியர்கள் இருக்க புலை மனத்து சிறியேன் ஓர் புல்லு நிகர் இல்லேன் – திருமுறை5:7 3210/2
பொய் ஓதி புலை பெருக்கி நிலை சுருக்கி உழலும் புரை மனத்தேன் எனை கருதி புகுந்து அருளி கருணை – திருமுறை5:7 3212/3
நிலை நாடி அறியாதே நின் அருளோடு ஊடி நீர்மை_அல புகன்றேன் நல் நெறி ஒழுகா கடையேன் – திருமுறை5:8 3217/1
நின் புகழ் நன்கு அறியாதே நின் அருளோடு ஊடி நெறி_அலவே புகன்றேன் நல் நிலை விரும்பி நில்லேன் – திருமுறை5:8 3219/1
சொல்லியலும் பொருளியலும் கடந்த பரநாத துரிய வெளி பொருளான பெரிய நிலை பதியே – திருமுறை5:8 3225/3
விதி அணி மா மறை நெறியும் மெய் நிலை ஆகம நெறியும் – திருமுறை5:11 3247/3
திரு விளங்க சிவயோக சித்தி எலாம் விளங்க சிவ ஞான நிலை விளங்க சிவானுபவம் விளங்க – திருமுறை6:1 3268/1
அகர நிலை விளங்கு சத்தர் அனைவருக்கும் அவர்-பால் அமர்ந்த சத்திமாரவர்கள் அனைவருக்கும் அவரால் – திருமுறை6:2 3270/1
துயர் அறு தாரகம் முதலாய் அ முதற்கு ஓர் முதலாய் துரிய நிலை கடந்து அதன் மேல் சுத்த சிவ நிலையாய் – திருமுறை6:2 3275/3
நிறை அளவோ முறை அளவோ நிலை அளவும் தவிர்ந்த நெடும் சால நெஞ்சகத்தேன் நீல விடம் போல்வேன் – திருமுறை6:4 3301/3
மருந்து அறியேன் மணி அறியேன் மந்திரம் ஒன்று அறியேன் மதி அறியேன் விதி அறியேன் வாழ்க்கை நிலை அறியேன் – திருமுறை6:6 3313/1
நிற்கும் நிலை நின்று அறியேன் நின்றாரின் நடித்தேன் நெடும் காம பெரும் கடலை நீந்தும் வகை அறியேன் – திருமுறை6:6 3315/2
தேகம் உறு பூத நிலை திறம் சிறிதும் அறியேன் சித்தாந்த நிலை அறியேன் சித்த நிலை அறியேன் – திருமுறை6:6 3316/1
தேகம் உறு பூத நிலை திறம் சிறிதும் அறியேன் சித்தாந்த நிலை அறியேன் சித்த நிலை அறியேன் – திருமுறை6:6 3316/1
தேகம் உறு பூத நிலை திறம் சிறிதும் அறியேன் சித்தாந்த நிலை அறியேன் சித்த நிலை அறியேன் – திருமுறை6:6 3316/1
யோகம் உறு நிலை சிறிதும் உணர்ந்து அறியேன் சிறியேன் உலக நடையிடை கிடந்தே உழைப்பாரில் கடையேன் – திருமுறை6:6 3316/2
வேதாந்த நிலை நாடி விரைந்து முயன்று அறியேன் மெய் வகையும் கை வகையும் செய் வகையும் அறியேன் – திருமுறை6:6 3317/1
ஆதி அந்த நிலை அறியேன் அலை அறியா கடல் போல் ஆனந்த பெரும் போகத்து அமர்ந்திடவும் அறியேன் – திருமுறை6:6 3319/2
ஆகாய நிலை அறியேன் மாகாய நிலையும் அறியேன் மெய்ம் நெறி-தனை ஓர் அணுவளவும் அறியேன் – திருமுறை6:6 3320/2
அத்த நிலை சத்த நிலை அறியேன் மெய் அறிவை அறியேன் மெய் அறிந்து அடங்கும் அறிஞரையும் அறியேன் – திருமுறை6:6 3321/2
அத்த நிலை சத்த நிலை அறியேன் மெய் அறிவை அறியேன் மெய் அறிந்து அடங்கும் அறிஞரையும் அறியேன் – திருமுறை6:6 3321/2
நிலை புரிந்து அருளும் நித்தனே உலகில் நெறி அலா நெறிகளில் சென்றே – திருமுறை6:13 3427/1
நடு நிலை இல்லா கூட்டத்தை கருணை நண்ணிடா அரையரை நாளும் – திருமுறை6:13 3474/1
கெடு நிலை நினைக்கும் சிற்றதிகார கேடரை பொய் அலால் கிளத்தா – திருமுறை6:13 3474/2
விடு நிலை உலக நடை எலாம் கண்டே வெருவினேன் வெருவினேன் எந்தாய் – திருமுறை6:13 3474/4
நிலை எலாம் நிலையில் நேர்ந்து அனுபவம்செய் நிறைவு எலாம் விளங்கிட பொதுவில் – திருமுறை6:13 3497/2
தெருள் நிலை இன்றி கலங்கினேன் எனினும் சிறு நெறி பிடித்தது ஒன்று இலையே – திருமுறை6:13 3503/4
முகமே மலர்த்தி சித்தி நிலை முழுதும் கொடுத்து மூவாமல் – திருமுறை6:17 3609/3
அருள் நிலை விளங்கு சிற்றம்பலம் எனும் சிவ சுகாதீத வெளி நடுவிலே அண்ட பகிரண்ட கோடிகளும் சராசரம் அனைத்தும் அவை ஆக்கல் முதலாம் – திருமுறை6:22 3651/1
பொருள் நிலை சத்தரொடு சத்திகள் அனந்தமும் பொற்பொடு விளங்கி ஓங்க புறப்புறம் அகப்புறம் புறம் அகம் இவற்றின் மேல் பூரணாகாரம் ஆகி – திருமுறை6:22 3651/2
தெருள் நிலை சச்சிதானந்த கிரணாதிகள் சிறப்ப முதல் அந்தம் இன்றி திகழ்கின்ற மெய்ஞ்ஞான சித்தி அனுபவ நிலை தெளிந்திட வயங்கு சுடரே – திருமுறை6:22 3651/3
தெருள் நிலை சச்சிதானந்த கிரணாதிகள் சிறப்ப முதல் அந்தம் இன்றி திகழ்கின்ற மெய்ஞ்ஞான சித்தி அனுபவ நிலை தெளிந்திட வயங்கு சுடரே – திருமுறை6:22 3651/3
சுருள் நிலை குழல் அம்மை ஆனந்தவல்லி சிவசுந்தரிக்கு இனிய துணையே சுத்த சிவ சன்மார்க்க நிதியே அருள்_பெரும்_சோதி நடராச பதியே – திருமுறை6:22 3651/4
இடல் எலாம் வல்ல சிவ_சத்தி கிரணாங்கியாய் ஏகமாய் ஏகபோக இன்ப நிலை என்னும் ஒரு சிற்சபையின் நடுவே இலங்கி நிறைகின்ற சுடரே – திருமுறை6:22 3653/2
வெவ் வினை தவிர்த்து ஒரு விளக்கு ஏற்றி என்னுளே வீற்றிருந்து அருளும் அரசே மெய்ஞ்ஞான நிலை நின்ற விஞ்ஞானகலர் உளே மேவு நடராச பதியே – திருமுறை6:22 3666/4
விரவி உணர்வு அரிய சிவ துரிய அனுபவமான மெய்ம்மையே சன்மார்க்க மா மெய்ஞ்ஞான நிலை நின்ற விஞ்ஞானகலர் உளே மேவு நடராச பதியே – திருமுறை6:22 3669/4
ஆராலும் அறியாத உயர் நிலையில் எனை வைத்த அரசே அருள் சோதியே அகர நிலை முழுதுமாய் அப்பாலும் ஆகி நிறை அமுத நடராச பதியே – திருமுறை6:22 3670/4
வரை நடு விளங்கு சிற்சபை நடுவில் ஆனந்த வண்ண நடமிடு வள்ளலே மாறாத சன்மார்க்க நிலை நீதியே எலாம் வல்ல நடராச பதியே – திருமுறை6:22 3671/4
ஆழியோடு அணி அளித்து உயிர் எலாம் காத்து விளையாடு என்று உரைத்த அரசே அகர நிலை முழுதுமாய் அப்பாலும் ஆகி ஒளிர் அபய நடராச பதியே – திருமுறை6:22 3672/4
வேட்டவை அளிக்கின்ற நிதியமே சாகாத வித்தையில் விளைந்த சுகமே மெய்ஞ்ஞான நிலை நின்ற விஞ்ஞானகலர் உளே மேவு நடராச பதியே – திருமுறை6:22 3674/4
துன்பு எலாம் தீர்ந்தன சுகம் பலித்தது நினை சூழ்ந்தது அருள் ஒளி நிறைந்தே சுத்த சன்மார்க்க நிலை அனுபவம் நினக்கே சுதந்தரம்-அது ஆனது உலகில் – திருமுறை6:22 3676/1
ஏர் உற்ற சுக நிலை அடைந்திட புரிதி நீ என் பிள்ளை ஆதலாலே இ வேலை புரிக என்று இட்டனம் மனத்தில் வேறு எண்ணற்க என்ற குருவே – திருமுறை6:22 3677/3
தூய் எலாம் பெற்ற நிலை மேல் அருள் சுகம் எலாம் தோன்றிட விளங்கு சுடரே துரிய வெளி நடு நின்ற பெரிய பொருளே அருள் சோதி நடராச குருவே – திருமுறை6:22 3681/4
ஓங்கிய பெரும் கருணை பொழிகின்ற வானமே ஒருமை நிலை உறு ஞானமே உபய பத சததளமும் எனது இதய சததளத்து ஓங்க நடு ஓங்கு சிவமே – திருமுறை6:22 3684/1
கூறு எந்த நிலைகளும் ஒரு நிலை எனவே கூறி என் உள்ளத்தில் குலவிய களிப்பே – திருமுறை6:23 3690/2
தத்துவமசி நிலை இது இது-தானே சத்தியம் காண் என தனித்து உரைத்து எனக்கே – திருமுறை6:23 3692/1
விது அமுதொடு சிவ அமுதமும் அளித்தே மேல் நிலைக்கு ஏற்றிய மெய் நிலை சுடரே – திருமுறை6:23 3693/2
என் நிலை இது உறு நின் நிலை இதுவாம் இரு நிலைகளும் ஒரு நிலை என அறிவாய் – திருமுறை6:23 3694/1
என் நிலை இது உறு நின் நிலை இதுவாம் இரு நிலைகளும் ஒரு நிலை என அறிவாய் – திருமுறை6:23 3694/1
என் நிலை இது உறு நின் நிலை இதுவாம் இரு நிலைகளும் ஒரு நிலை என அறிவாய் – திருமுறை6:23 3694/1
முன் நிலை சிறிது உறல் இது மயல் உறலாம் முன் நிலை பின் நிலை முழு நிலை உளவாம் – திருமுறை6:23 3694/2
முன் நிலை சிறிது உறல் இது மயல் உறலாம் முன் நிலை பின் நிலை முழு நிலை உளவாம் – திருமுறை6:23 3694/2
முன் நிலை சிறிது உறல் இது மயல் உறலாம் முன் நிலை பின் நிலை முழு நிலை உளவாம் – திருமுறை6:23 3694/2
முன் நிலை சிறிது உறல் இது மயல் உறலாம் முன் நிலை பின் நிலை முழு நிலை உளவாம் – திருமுறை6:23 3694/2
இ நிலை அறிந்து அவண் எழு நிலை கடந்தே இயல் நிலை அடைக என்று இயம்பிய பரமே – திருமுறை6:23 3694/3
இ நிலை அறிந்து அவண் எழு நிலை கடந்தே இயல் நிலை அடைக என்று இயம்பிய பரமே – திருமுறை6:23 3694/3
இ நிலை அறிந்து அவண் எழு நிலை கடந்தே இயல் நிலை அடைக என்று இயம்பிய பரமே – திருமுறை6:23 3694/3
தன் நிலை ஆகிய நல் நிலை அரசே தனி நடராச என் சற்குரு மணியே – திருமுறை6:23 3694/4
தன் நிலை ஆகிய நல் நிலை அரசே தனி நடராச என் சற்குரு மணியே – திருமுறை6:23 3694/4
பூரண நிலை அனுபவம் உறில் கணமாம் பொழுதினில் அறிதி எ பொருள் நிலைகளுமே – திருமுறை6:23 3695/3
அடி இது முடி இது நடு நிலை இது மேல் அடி நடு முடி இலாதது இது மகனே – திருமுறை6:23 3697/1
நவ நெறி கடந்ததோர் ஞான மெய் சுகமே நான் அருள் நிலை பெற நல்கிய நலமே – திருமுறை6:23 3706/2
ஓகாள மதங்களை முழுவதும் மாற்றி ஒரு நிலை ஆக்க என்று உரைத்த மெய் பரமே – திருமுறை6:23 3709/2
தணந்த சன்மார்க்க தனி நிலை நிறுத்தும் தக்கவா மிக்க வாழ்வு அருளே – திருமுறை6:26 3734/4
சத்துவ நெறியில் நடத்தி என்றனை மேல் தனி நிலை நிறுத்திய தலைவா – திருமுறை6:26 3735/2
துங்கமுற்று அழியா நிலை தரும் இயற்கை தொன்மையாம் சுத்த சன்மார்க்க – திருமுறை6:26 3738/3
பொருள் நிறை ஓங்க தெருள் நிலை விளங்க புண்ணியம் பொற்புற வயங்க – திருமுறை6:27 3757/3
நீறுகின்றார் மண் ஆகி நாறுகின்றார் அவர் போல் நீடு உலகில் அழிந்துவிட நினைத்தேனோ நிலை மேல் – திருமுறை6:28 3766/2
கலை உரைத்த கற்பனையே நிலை என கொண்டாடும் கண்மூடி_வழக்கம் எலாம் மண்மூடிப்போக – திருமுறை6:28 3768/1
கரை கணம் இன்றியே கடல் நிலை செய்தீர் கருணை_கடற்கு கரைக்கு அணம் செய்யீர் – திருமுறை6:31 3797/1
துரிய நிலை துணிந்தவரும் சொல்ல அரும் மெய்ப்பொருளே சுத்த சிவானந்த சபை சித்த சிகாமணியே – திருமுறை6:33 3813/1
மறப்பு அறியா பேர்_அறிவில் வாய்த்த பெரும் சுகமே மலைவு அறியா நிலை நிரம்ப வயங்கிய செம்பொருளே – திருமுறை6:33 3814/1
இ தினமே தொடங்கி அழியாத நிலை அடைதற்கு ஏற்ற குறி ஏற்ற இடத்து இசைந்து இயல்கின்றன நாம் – திருமுறை6:33 3821/2
நவம் கனிந்த மேல் நிலை நடு விளங்கிய நண்பனே அடியேன்-தன் – திருமுறை6:37 3852/2
வெற்புறு முடியில் தம்பம் மேல் ஏற்றி மெய் நிலை அமர்வித்த வியப்பே – திருமுறை6:39 3881/1
நெடியனே முதலோர் பெறற்கு அரும் சித்தி நிலை எலாம் அளித்த மா நிதியே – திருமுறை6:39 3885/2
நிலை வளர் கருவுள் கரு என வயங்கும் நித்திய வானமே ஞான – திருமுறை6:39 3889/2
உண்டேன் உயர் நிலை மேல் ஓங்குகின்றேன் கொண்டேன் – திருமுறை6:40 3896/2
வலம் உறு நிலைகள் யாவையும் கடந்து வயங்கிய தனி நிலை வாழ்வே – திருமுறை6:42 3923/3
பரை தரு சுத்த நிலை முதல் அதீத பதி வரை நிறுவி ஆங்கு அதன் மேல் – திருமுறை6:43 3933/1
மேலானை மேல் நிலை மேல் அமுதானானை மேன்மேலும் எனது உளத்தே விளங்கல் அன்றி – திருமுறை6:44 3935/3
நின்றானை பொன்றாத நிலையினானை நிலை அறிந்து நில்லாதார் நெஞ்சு இலேசம் – திருமுறை6:44 3943/2
நிலை நிறை அடியை அடி முடி தோற்றா நின்மல நிற்குண நிறைவை – திருமுறை6:46 3977/2
தூணாக அசைதல் இன்றி தூங்காது விழித்த தூய சதா நிட்டர்களும் துரிய நிலை இடத்தும் – திருமுறை6:49 4011/3
செப்பாத மேல் நிலை மேல் சுத்த சிவ மார்க்கம் திகழ்ந்து ஓங்க அருள் சோதி செலுத்தியிடல் வேண்டும் – திருமுறை6:56 4079/3
எங்கும் ஒளி மயம் ஆகி நின்ற நிலை காட்டி என் அகத்தும் புறத்தும் நிறைந்து இலங்கிய மெய்ப்பொருளே – திருமுறை6:57 4095/3
வல்லார் சொல் கலாந்த நிலை பதிகள் பல கோடி வழுத்தும் ஒரு நாதாந்த பதிகள் பல கோடி – திருமுறை6:57 4099/2
நிலை அறிந்தோர் போற்றும் மணி மன்றில் நடத்து அரசே நின் அடி பொன்_மலர்களுக்கு என் நெடும் சொல் அணிந்து அருளே – திருமுறை6:57 4107/4
எட்டிரண்டும் என் என்றால் மயங்கிய என்றனக்கே எட்டாத நிலை எல்லாம் எட்டுவித்த குருவே – திருமுறை6:57 4111/1
சுட்டு இரண்டும் காட்டாதே துரிய நிலை நடுவே சுக மயமாய் விளங்குகின்ற சுத்த பரம்பொருளே – திருமுறை6:57 4111/2
நித்த பரம்பரம் நடுவாய் முதலாய் அந்தம்-அதாய் நீடிய ஓர் பெரு நிலை மேல் ஆடிய பேர்_ஒளியே – திருமுறை6:57 4121/2
மன்னுகின்ற அபர சத்தி பரம் ஆதி அவற்றுள் வகுத்த நிலை ஆதி எலாம் வயங்க வயின் எல்லாம் – திருமுறை6:57 4124/1
விளங்கு பர சத்திகளின் பரம் ஆதி அவற்றுள் விரிந்த நிலை ஆதி எலாம் விளங்கி ஒளி வழங்கி – திருமுறை6:57 4125/1
தெரிந்த மகா சுத்த பரம் முதலும் அவற்றுள்ளே சிறந்த நிலை ஆதிகளும் தெளிந்து விளங்குறவே – திருமுறை6:57 4126/1
விரிந்த மகா சுத்த பர லோக அண்டம் முழுதும் மெய் அறிவானந்த நிலை விளக்குகின்ற சுடரே – திருமுறை6:57 4126/3
வாய்ந்த பர நாதம் ஐந்தில் பரம் முதலும் அவற்றுள் மன்னு நிலை ஆதிகளும் வயங்கியிட நிறைந்தே – திருமுறை6:57 4127/1
எண்ணாத மந்திரமே எழுதாத மறையே ஏறாத மேல் நிலை நின்று இறங்காத நிறைவே – திருமுறை6:57 4144/1
சுத்த நிலை அனுபவங்கள் தோன்று வெளி ஆகி தோற்றும் வெளி ஆகி அவை தோற்றுவிக்கும் வெளியாய் – திருமுறை6:57 4146/1
சத்தியமே சத்துவமே தத்துவமே நவமே சமரச சன்மார்க்க நிலை தலை நின்ற சிவமே – திருமுறை6:57 4146/3
நிலை விழைவார்-தமை காக்கும் நித்தியனே எல்லா நிலையும் விளங்குற அருளில் நிறுத்திய சிற்குணனே – திருமுறை6:57 4159/3
எத்துணையும் சிறியேனை நான்முகன் மால் முதலோர் ஏற அரிதாம் பெரு நிலை மேல் ஏற்றி உடன் இருந்தே – திருமுறை6:57 4186/1
எல் பூத நிலை அவர்-தம் திரு_அடி தாமரை கீழ் என்று சொன்னேன் இதனாலோ எதனாலோ அறியேன் – திருமுறை6:60 4225/2
நீர்க்கு இசைந்த நாமம் நிலை மூன்று கொண்ட பெயர் – திருமுறை6:61 4235/1
தரம் வளர் நிலையே நிலை வளர் தரமே தரம் நிலை வளர்தரு தகவே – திருமுறை6:62 4246/2
தரம் வளர் நிலையே நிலை வளர் தரமே தரம் நிலை வளர்தரு தகவே – திருமுறை6:62 4246/2
கதி வளர் நிலையே நிலை வளர் கதியே கதி நிலை வளர்தரு பொருளே – திருமுறை6:62 4252/3
கதி வளர் நிலையே நிலை வளர் கதியே கதி நிலை வளர்தரு பொருளே – திருமுறை6:62 4252/3
இனையாது என்னையும் மேல் நிலை ஏற்றுவித்து ஆண்டவனே – திருமுறை6:63 4256/3
நவ நிலை மேல் பர நாத தலத்தே ஞான திரு_நடம் நான் காணல் வேண்டும் – திருமுறை6:65 4279/1
ஏகாந்த நல் நிலை யோகாந்தத்து உள்ளது என்று – திருமுறை6:70 4430/1
பேரா நிலை தந்தீர் வாரீர் – திருமுறை6:70 4448/3
அருள் சிவ நெறி சார் அருள் பெரு நிலை வாழ் – திருமுறை6:81 4615/3
இக நிலை பொருளாய் பர நிலை பொருளாய் – திருமுறை6:81 4615/7
இக நிலை பொருளாய் பர நிலை பொருளாய் – திருமுறை6:81 4615/7
ஏறா நிலை மிசை ஏற்றி என்றனக்கே – திருமுறை6:81 4615/17
திரு நிலை தனி வெளி சிவ வெளி எனும் ஓர் – திருமுறை6:81 4615/27
பெரிய நாதாந்த பெரு நிலை வெளி எனும் – திருமுறை6:81 4615/39
அகர நிலை பதி அருள்_பெரும்_ஜோதி – திருமுறை6:81 4615/46
சாகா_கலை நிலை தழைத்திடு வெளி எனும் – திருமுறை6:81 4615/51
தாங்கு அகிலாண்ட சராசர நிலை நின்று – திருமுறை6:81 4615/143
சேதன பெரு நிலை திகழ்தரும் ஒரு பரை – திருமுறை6:81 4615/187
சாவா நிலை இது தந்தனம் உனக்கே – திருமுறை6:81 4615/209
கூறிய கரு நிலை குலவிய கீழ் மேல் – திருமுறை6:81 4615/223
முத்தி என்பது நிலை முன் உறு சாதனம் – திருமுறை6:81 4615/249
சித்தி என்பது நிலை சேர்ந்த அனுபவம் – திருமுறை6:81 4615/251
ஏறா நிலை நடு ஏற்றி என்றனை ஈண்டு – திருமுறை6:81 4615/311
அருள் நிலை தெரித்த அருள்_பெரும்_ஜோதி – திருமுறை6:81 4615/318
தெருள் நிலை இது என தெருட்டி என் உளத்து இருந்து – திருமுறை6:81 4615/321
அருள் நிலை காட்டிய அருள்_பெரும்_ஜோதி – திருமுறை6:81 4615/322
விண்ணுறு விண்ணாய் விண் நிலை விண்ணாய் – திருமுறை6:81 4615/339
காற்றுறு காற்றாய் கால் நிலை காற்றாய் – திருமுறை6:81 4615/343
அனலுறும் அனலாய் அனல் நிலை அனலாய் – திருமுறை6:81 4615/347
புனலுறு புனலாய் புனல் நிலை புனலாய் – திருமுறை6:81 4615/351
புவியுறு புவியாய் புவி நிலை புவியாய் – திருமுறை6:81 4615/355
விண் நிலை சிவத்தின் வியன் நிலை அளவி – திருமுறை6:81 4615/357
விண் நிலை சிவத்தின் வியன் நிலை அளவி – திருமுறை6:81 4615/357
வளி நிலை சத்தியின் வளர் நிலை அளவி – திருமுறை6:81 4615/359
வளி நிலை சத்தியின் வளர் நிலை அளவி – திருமுறை6:81 4615/359
நெருப்பு-அது நிலை நடு நிலை எலாம் அளவி – திருமுறை6:81 4615/361
நெருப்பு-அது நிலை நடு நிலை எலாம் அளவி – திருமுறை6:81 4615/361
நீர் நிலை திரை வளர் நிலை-தனை அளவி – திருமுறை6:81 4615/363
புவி நிலை சுத்தமாம் பொன் பதி அளவி – திருமுறை6:81 4615/365
மண்ணிடை அடி நிலை வகுத்ததில் பல் நிலை – திருமுறை6:81 4615/379
மண்ணிடை அடி நிலை வகுத்ததில் பல் நிலை
அண்ணுற அமைத்த அருள்_பெரும்_ஜோதி – திருமுறை6:81 4615/379,380
மண் நிலை சத்தர்கள் வகை பலபலவும் – திருமுறை6:81 4615/391
மண்ணுறு நிலை பல வகுத்ததில் செயல் பல – திருமுறை6:81 4615/397
நீரினில் சுவை நிலை நிரைத்து அதில் பல் வகை – திருமுறை6:81 4615/409
நீரினில் கரு நிலை நிகழ்த்திய பற்பல – திருமுறை6:81 4615/411
நீரிடை நிலை பல நிலையுறு செயல் பல – திருமுறை6:81 4615/425
தீயிடை அரு நிலை திரு நிலை கரு நிலை – திருமுறை6:81 4615/439
தீயிடை அரு நிலை திரு நிலை கரு நிலை – திருமுறை6:81 4615/439
தீயிடை அரு நிலை திரு நிலை கரு நிலை
ஆயுற அமைத்த அருள்_பெரும்_ஜோதி – திருமுறை6:81 4615/439,440
தீயிடை நடு நிலை திகழ் நடு நடு நிலை – திருமுறை6:81 4615/443
தீயிடை நடு நிலை திகழ் நடு நடு நிலை
ஆயுற அமைத்த அருள்_பெரும்_ஜோதி – திருமுறை6:81 4615/443,444
தீயிடை நிலை பல திகழ் செயல் பல பயன் – திருமுறை6:81 4615/453
காற்றினில் பெரு நிலை கரு நிலை அளவு இல – திருமுறை6:81 4615/467
காற்றினில் பெரு நிலை கரு நிலை அளவு இல – திருமுறை6:81 4615/467
காற்றிடை நால் நிலை கருவிகள் அனைத்தையும் – திருமுறை6:81 4615/481
வெளியினில் ஒலி நிறை வியன் நிலை அனைத்தும் – திருமுறை6:81 4615/497
வெளியிடை கரு நிலை விரி நிலை அரு நிலை – திருமுறை6:81 4615/499
வெளியிடை கரு நிலை விரி நிலை அரு நிலை – திருமுறை6:81 4615/499
வெளியிடை கரு நிலை விரி நிலை அரு நிலை
அளி கொள வகுத்த அருள்_பெரும்_ஜோதி – திருமுறை6:81 4615/499,500
வெளியிடை முடி நிலை விளங்குற வகுத்தே – திருமுறை6:81 4615/501
பொருள் நிலை உறுப்பு இயல் பொது வகை முதலிய – திருமுறை6:81 4615/649
அரண் நிலை வகுத்த அருள்_பெரும்_ஜோதி – திருமுறை6:81 4615/664
அருள் நிலை வகுத்த அருள்_பெரும்_ஜோதி – திருமுறை6:81 4615/672
எழு நிலை மிசையே இன்பு உரு ஆகி – திருமுறை6:81 4615/885
வழு நிலை நீக்கி வயங்கு மெய்ப்பொருளே – திருமுறை6:81 4615/886
நவ நிலை மிசையே நடுவுறு நடுவே – திருமுறை6:81 4615/887
ஏகாதச நிலை யாது அதின் நடுவே – திருமுறை6:81 4615/889
திரையோதச நிலை சிவ வெளி நடுவே – திருமுறை6:81 4615/891
ஈர்_எண் நிலை என இயம்பும் மேல் நிலையில் – திருமுறை6:81 4615/893
அலகு_இலா சித்தாய் அது நிலை அதுவாய் – திருமுறை6:81 4615/907
பிரமமே பிரம பெரு நிலை மிசை உறும் – திருமுறை6:81 4615/943
நவமா நிலை மிசை நண்ணிய சிவமே – திருமுறை6:81 4615/946
ஒரு நிலை இதுவே உயர் நிலை எனும் ஒரு – திருமுறை6:81 4615/949
ஒரு நிலை இதுவே உயர் நிலை எனும் ஒரு – திருமுறை6:81 4615/949
திரு நிலை மேவிய சிவமே சிவமே – திருமுறை6:81 4615/950
அருள் நிலை ஒன்றே அனைத்தும் பெறு நிலை – திருமுறை6:81 4615/995
அருள் நிலை ஒன்றே அனைத்தும் பெறு நிலை
பொருள் நிலை காண்க என புகன்ற மெய் சிவமே – திருமுறை6:81 4615/995,996
பொருள் நிலை காண்க என புகன்ற மெய் சிவமே – திருமுறை6:81 4615/996
அருள் நிலை பெற்றனை அருள் வடிவுற்றனை – திருமுறை6:81 4615/1017
நிகர் இலா இன்ப நிலை நடு வைத்து எனை – திருமுறை6:81 4615/1021
சித்தமும் வாக்கும் செல்லா பெரு நிலை
ஒத்து உறவு ஏற்றிய ஒரு சிவ பதியே – திருமுறை6:81 4615/1029,1030
பரமுடன் அபரம் பகர் நிலை இவை என – திருமுறை6:81 4615/1039
மதி நிலை இரவியின் வளர் நிலை அனலின் – திருமுறை6:81 4615/1041
மதி நிலை இரவியின் வளர் நிலை அனலின் – திருமுறை6:81 4615/1041
திதி நிலை அனைத்தும் தெரித்த சற்குருவே – திருமுறை6:81 4615/1042
கண நிலை அவற்றின் கரு நிலை அனைத்தும் – திருமுறை6:81 4615/1043
கண நிலை அவற்றின் கரு நிலை அனைத்தும் – திருமுறை6:81 4615/1043
பதி நிலை பசு நிலை பாச நிலை எலாம் – திருமுறை6:81 4615/1045
பதி நிலை பசு நிலை பாச நிலை எலாம் – திருமுறை6:81 4615/1045
பதி நிலை பசு நிலை பாச நிலை எலாம் – திருமுறை6:81 4615/1045
நவ நிலை காட்டிய ஞான சற்குருவே – திருமுறை6:81 4615/1052
உணர்ந்துணர்ந்து உணரினும் உணரா பெரு நிலை
அணைந்திட எனக்கே அருளிய தந்தையே – திருமுறை6:81 4615/1155,1156
அவ்வகை நிலை எனக்கு அளித்த நல் தந்தையே – திருமுறை6:81 4615/1162
படி நிலை பலவாய் பத நிலை பலவாய் – திருமுறை6:81 4615/1221
படி நிலை பலவாய் பத நிலை பலவாய் – திருமுறை6:81 4615/1221
நவ நிலை தரும் ஓர் நல்ல தெள் அமுதே – திருமுறை6:81 4615/1281
ஆரியர் வழுத்திய அருள் நிலை அனாதி – திருமுறை6:81 4615/1509
வலம் உறு சுத்த சன்மார்க்க நிலை பெறு – திருமுறை6:81 4615/1547
அருள் அமுது அளித்தனை அருள் நிலை ஏற்றினை – திருமுறை6:81 4615/1573
சுத்த சன்மார்க்க சுக நிலை பெறுக – திருமுறை6:81 4615/1591
நசைத்த மேல் நிலை ஈது என உணர்ந்து ஆங்கே நண்ணியும் கண்ணுறாது அந்தோ – திருமுறை6:82 4620/1
நித்த நாதாந்த நிலை அனுபவமோ நிகழ் பிற முடிபின் மேல் முடிபோ – திருமுறை6:82 4621/2
சித்து இயல் முழுதும் தெரிந்தனம் அவை மேல் சிவ நிலை தெரிந்திட சென்றேம் – திருமுறை6:82 4623/2
ஊனே விளங்க ஊனம் இலா ஒளி பெற்று எல்லா உலகமும் என் உடைமையா கொண்டு அருள் நிலை மேல் உற்றேன் உன்றன் அருளாலே – திருமுறை6:83 4627/2
நிலை சார் இறைமை அளித்தனை நான் பொதுவில் ஞான நீதி எனும் நிருத்தம் புரிகின்றேன் புரிதல் நீயோ நானோ நிகழ்த்தாயே – திருமுறை6:83 4628/4
எருத்தில் திரிந்த கடையேனை எல்லா உலகும் தொழ நிலை மேல் ஏற்றி நீயும் நானும் ஒன்றாய் இருக்க புரிந்தாய் எந்தாயே – திருமுறை6:83 4629/2
உச்ச நிலை நடு விளங்கும் ஒரு தலைமை பதியே உலகம் எலாம் எடுத்திடினும் உலவாத நிதியே – திருமுறை6:84 4638/3
ஓங்கார நிலை காட்டி அதன் மேல் உற்று ஒளிரும் ஒரு நிலையும் காட்டி அப்பால் உயர்ந்த தனி நிலையில் – திருமுறை6:84 4641/2
ஒத்து வந்து உள்ளே கலந்துகொண்டு எல்லா உலகமும் போற்ற உயர் நிலை ஏற்றி – திருமுறை6:85 4649/2
பதி சாரவைத்து முன் பசு நிலை காட்டி பாச விமோசன பக்குவன் ஆக்கி – திருமுறை6:85 4652/1
துய்யனை மெய் துணைவனை வான் துரிய நிலை தலைவனை சிற்சுகம் தந்தானை – திருமுறை6:87 4666/2
திரு நிலை பெற்றனன் அம்பலத்தான் அருள் தெள் அமுது உண்டு – திருமுறை6:88 4677/1
உரு நிலை பெற்றனன் ஒன்றே சிவம் என ஓங்குகின்ற – திருமுறை6:88 4677/2
பெரு நிலை பெற்றனன் சுத்த சன்மார்க்கம் பிடித்து நின்றேன் – திருமுறை6:88 4677/3
இரு நிலை முந்நிலை எல்லா நிலையும் எனக்கு உளவே – திருமுறை6:88 4677/4
ஏழா நிலை மேல் நிலை ஏறி இலங்குகின்றேன் – திருமுறை6:91 4710/3
ஏழா நிலை மேல் நிலை ஏறி இலங்குகின்றேன் – திருமுறை6:91 4710/3
புரை_அற்ற மெய் நிலை ஏற்றி மெய்ஞ்ஞான பொதுவினிடை – திருமுறை6:94 4740/2
பெற்றேன் உயர் நிலை பெற்றேன் உலகில் பிற நிலையை – திருமுறை6:94 4745/3
ஏற்றாத உயர் நிலை மேல் ஏற்றி எல்லாம்_வல்ல இறைமையும் தந்து அருளிய என் இறையவனே எனக்கே – திருமுறை6:96 4763/3
திருத்தி புனித அமுது அளித்து சித்தி நிலை மேல் சேர்வித்து என் – திருமுறை6:98 4792/3
நிலை அறியாய் ஒன்றை ஒன்றா நிச்சயித்து இ உலகை நெறி மயங்க மயக்குகின்றாய் நீயோ இங்கு உறுவாய் – திருமுறை6:102 4840/2
ஆய் எனை நீ அறியாயோ எல்லாம் செய் வல்லார் அருள் அமுது உண்டு அருள் நிலை மேல் அமர்ந்த பிள்ளை நானே – திருமுறை6:102 4843/4
ஆமாறு சிற்சபையில் அருள் நடனம் புரிவார் அருள் அமுது உண்டு அருள் நிலை மேல் அமர்ந்த பிள்ளை காணே – திருமுறை6:102 4844/4
உம்பரும் வியப்ப உயர் நிலை தருதும் உண்மை ஈது ஆதலால் உலகில் – திருமுறை6:103 4855/3
முகத்தும் உளத்தும் களி துளும்ப மூவா இன்ப நிலை அமர்த்தி – திருமுறை6:104 4868/2
நீடும் உலகில் அழியாத நிலை மேல் எனை வைத்து என் உளத்தே – திருமுறை6:104 4870/3
எச்சம் புரிவோர் போற்ற எனை ஏற்றா நிலை மேல் ஏற்றுவித்து என் – திருமுறை6:104 4873/3
சன்மார்க்க ஞான சபை நிலை பெற்றது – திருமுறை6:108 4913/2
கூடத்தை நாட அ கூடம் மேல் ஏழ் நிலை
மாடம் இருந்ததடி அம்மா – திருமுறை6:109 4918/1,2
ஏழ் நிலை மேலே இருந்ததோர் தம்பம் – திருமுறை6:109 4927/1
துஞ்சாத நிலை ஒன்று சுத்த சன்மார்க்க சூழலில் உண்டு அது சொல்லளவு அன்றே – திருமுறை6:111 4959/1
கலக்கம் நீக்கி தூக்கிவைத்தாய் நிலை பொருந்தவே – திருமுறை6:112 4964/4
பொது நிலை அருள்வது பொதுவினில் நிறைவது பொது நலம் உடையது பொது நடமிடுவது – திருமுறை6:114 5170/1
நவ நிலை தருவது நவ வடிவு உறுவது நவ வெளி நடுவது நவநவ நவம் அது – திருமுறை6:114 5171/1
சிலை நிறை நிலையே நிலை நிறை சிவமே திரு_நட மணியே திரு_நட மணியே – திருமுறை6:117 5236/2
நிகழ் நவ நிலையே நிலை உயர் நிலையே நிறை அருள் நிதியே நிதி தரு பதியே – திருமுறை6:117 5240/1
செம் நிலை தந்தான் என்று ஊதூது சங்கே – திருமுறை6:122 5277/3
சித்தி நிலை பெற்றது என்று சின்னம் பிடி – திருமுறை6:123 5285/4
செப்ப நிலை பெற்றது என்று சின்னம் பிடி – திருமுறை6:123 5289/3
மீதான நிலை ஏறி சின்னம் பிடி – திருமுறை6:123 5292/1
போற்றி நின் இயல் போற்றி நின் நிலை போற்றி நின் நெறி போற்றி நின் சுகம் – திருமுறை6:125 5312/2
இணக்கு அறியீர் இதம் அறியீர் இருந்த நிலை அறியீர் இடம் அறியீர் தடம் அறியீர் இ உடம்பை எடுத்த – திருமுறை6:125 5328/1
அழியா நிலை யாது அது மேவி நின் அன்பினோடும் – திருமுறை6:125 5375/1
நிலை வளர் பொருளது உலகு எலாம் போற்ற நின்றது நிறை பெரும் சோதி – திருமுறை6:125 5380/2
சித்தி நிலை எல்லாம் தெரிவித்து அருள்கின்றேம் – திருமுறை6:125 5390/3
நின் இயலை அறிவேனோ அறிந்தவனே போல நிகழ்த்துகின்றேன் பிள்ளை என நிலை பெயர் பெற்றிருந்தேன் – திருமுறை6:127 5476/2
நிலத்தே அடைந்த இடர் அனைத்தும் நிமிடத்து ஒழித்தே நிலை பெற்றேன் – திருமுறை6:128 5484/1
நின்றே மெய்ஞ்ஞான நிலை பெற்றேன் நன்றே மெய் – திருமுறை6:129 5499/2
நிலை அடைதல் வேண்டும் நிலத்து – திருமுறை6:129 5517/4
ஏழ்_உலகு அவத்தை விட்டு ஏறினன் மேல் நிலை
ஊழிதோறூழியும் உயிர் தழைத்து ஓங்கினன் – திருமுறை6:130 5542/1,2
நிலை இருந்தது நினைத்தவை யாவையும் பெறலாம் – திருமுறை6:131 5553/2
தணிந்த நிலை பெரும் சுகமே சமரச சன்மார்க்க சத்தியமே இயற்கை உண்மை தனி பதியே என்று – திருமுறை6:134 5578/3
நிந்தை_இலார் நெஞ்சகத்தே நிறைந்த பெருந்தகையை நிலை அனைத்தும் காட்டி அருள் நிலை அளித்த குருவை – திருமுறை6:134 5591/1
நிந்தை_இலார் நெஞ்சகத்தே நிறைந்த பெருந்தகையை நிலை அனைத்தும் காட்டி அருள் நிலை அளித்த குருவை – திருமுறை6:134 5591/1
வரன் அளிக்க புதைத்த நிலை காணீரோ கண் கெட்ட மாட்டினீரே – திருமுறை6:135 5612/4
நிதம் மலரும் நடராஜ பெருமான் என் கணவர் நிலை உரைக்க வல்லார் ஆர் நிகழ்த்தாய் என் தோழி – திருமுறை6:137 5636/4
ஆற்றலுறும் இவை-தமக்கு ஓர் ஏழாம் இ கரணம் அனைத்தினையும் தனித்தனியே தோற்றி நிலை பொருத்தி – திருமுறை6:137 5653/3
எண்ணுறும் இ திண்மைகளும் இவற்றினது விகற்பம் எல்லாமும் தனித்தனி நின்று இலங்க நிலை புரிந்தே – திருமுறை6:137 5656/3
வாழ்ந்திட ஓர் சத்தி நிலை வயங்கியுற புரிந்து மதிக்கும் அந்த சத்தி-தனில் மன்னு சத்தர் ஆகி – திருமுறை6:137 5663/3
மாறு அகல் வாழ்வினில் வாழ்கின்ற பெண்ணே வல்லவள் நீயே இ மா நிலை மேலே – திருமுறை6:138 5679/3
ஒடுங்கு பல தத்துவர்க்கும் தத்துவரை நடத்தும் உபய நிலை தலைவருக்கும் அவர் தலைவர்களுக்கும் – திருமுறை6:140 5693/3
தரம் அறிய வினவுகின்றாய் தோழி இது கேள் நீ சமரச சன்மார்க்க நிலை சார்தி எனில் அறிவாய் – திருமுறை6:140 5700/2
இலங்குகின்ற பொது உண்மை இருந்த நிலை புகல் என்று இயம்புகின்றாய் மடவாய் கேள் யான் அறியும் தரமோ – திருமுறை6:140 5701/1
விலங்குகின்ற தத்துவங்கள் அத்தனையும் கடந்த மேல் நிலை என்று அந்தம் எலாம் விளம்புகின்றது அன்றி – திருமுறை6:140 5701/3
எல் பூத நிலை அவர்-தம் திரு_அடி தாமரை கீழ் இருப்பதடி கீழ் இருப்பது என்று நினையேல் காண் – திருமுறை6:142 5728/2
பல் பூத நிலை கடந்து நாத நிலைக்கு அப்பால் பரநாத நிலை-அதன் மேல் விளங்குகின்றது அறி நீ – திருமுறை6:142 5728/3
மெய் அகத்தே நம்மை வைத்து விழித்திருக்கின்றாய் நீ விளங்குக சன்மார்க்க நிலை விளக்குக என்று எனது – திருமுறை6:142 5772/3
தன்னுடைய திரு_தோளை நான் தழுவும் தருணம் தனித்த சிவ_சாக்கிரம் என்று இனித்த நிலை கண்டாய் – திருமுறை6:142 5787/2
பன்னும் இந்த நிலை பர_சாக்கிரமாக உணரேல் பகர் பர_சாக்கிரம் அடங்கும் பதி ஆகும் புணர்ந்து – திருமுறை6:142 5787/3
மன்னு நிலை மற்று இரண்டும் கடந்த குரு துரிய மா நிலை என்று உணர்க ஒளிர் மேல் நிலையில் இருந்தே – திருமுறை6:142 5787/4
மன்னு நிலை மற்று இரண்டும் கடந்த குரு துரிய மா நிலை என்று உணர்க ஒளிர் மேல் நிலையில் இருந்தே – திருமுறை6:142 5787/4
வான் புகழும் சுத்த சிவ_சாக்கிரம் என்று உணர்ந்தோர் வழுத்தும் நிலை ஆகும் உரு சுவை கலந்தே அதுவாய் – திருமுறை6:142 5788/2
பெரிய பத தலைவர் எலாம் நிற்கும் நிலை இது ஓர் பெண் உரை என்று எள்ளுதியோ கொள்ளுதியோ தோழி – திருமுறை6:142 5798/3
கவ்வை பெறு குருடர் கரி கண்ட கதை போலே கதைக்கின்றார் சாகாத கல்வி நிலை அறியார் – திருமுறை6:142 5800/2
கோணாத மேல் நிலை மேல் இன்ப அனுபவத்தில் குறையாத வாழ்வு அடைந்தேன் தாழ்வு அனைத்தும் தவிர்ந்தேன் – திருமுறை6:142 5804/2
ஆதியில் என் உளத்து இருந்தே அறிவித்தபடியே அன்பால் இன்று உண்மை நிலை அறிவிக்க அறிந்தேன் – திருமுறை6:142 5805/2
சரியை நிலை நான்கும் ஒரு கிரியை நிலை நான்கும் தனி யோக நிலை நான்கும் தனித்தனி கண்டு அறிந்தேன் – திருமுறை6:142 5806/1
சரியை நிலை நான்கும் ஒரு கிரியை நிலை நான்கும் தனி யோக நிலை நான்கும் தனித்தனி கண்டு அறிந்தேன் – திருமுறை6:142 5806/1
சரியை நிலை நான்கும் ஒரு கிரியை நிலை நான்கும் தனி யோக நிலை நான்கும் தனித்தனி கண்டு அறிந்தேன் – திருமுறை6:142 5806/1
உரிய சிவ ஞான நிலை நான்கும் அருள் ஒளியால் ஒன்றொன்றா அறிந்தேன் மேல் உண்மை நிலை பெற்றேன் – திருமுறை6:142 5806/2
உரிய சிவ ஞான நிலை நான்கும் அருள் ஒளியால் ஒன்றொன்றா அறிந்தேன் மேல் உண்மை நிலை பெற்றேன் – திருமுறை6:142 5806/2
அரிய சிவ சித்தாந்த வேதாந்த முதலாம் ஆறு அந்த நிலை அறிந்தேன் அப்பால் நின்று ஓங்கும் – திருமுறை6:142 5806/3
கனிப்படு மெய் சுத்த சிவ_சுழுத்தியிலே களித்தேன் கலந்துகொண்டேன் சுத்த சிவ துரிய நிலை அதுவாய் – திருமுறை6:142 5809/2

மேல்


நிலை-கண் (2)

எரிக்கும் இயல் பரநாத நிலை-கண் மெல்ல எய்தினோம் அப்பாலும் எட்டி போனோம் – திருமுறை3:5 2134/2
ஒத்த அ நிலை-கண் யாமும் எம் உணர்வும் ஒருங்குற கரைந்துபோயினம் என்று – திருமுறை6:82 4623/3

மேல்


நிலை-தன்னில் (2)

ஓர் நிலை-தன்னில் ஒளிர் முத்து வெண் மணி – திருமுறை6:109 4920/1
உவமேயம் இல்லாத ஒரு நிலை-தன்னில் ஒன்று இரண்டு என்னாத உண்மையில் நின்றேன் – திருமுறை6:111 4958/2

மேல்


நிலை-தனில் (5)

புத்தியொடு சித்தியும் நல் அறிவும் அளித்து அழியா புனித நிலை-தனில் இருக்க புரிந்த பரம் பொருளே – திருமுறை5:1 3052/2
அற்பனை ஆண்டுகொண்டு அறிவு அளித்து அழியா அருள் நிலை-தனில் உற அருளிய அமுதே – திருமுறை6:23 3705/2
சிவ நெறியே சிவ நெறி தரு நிலையே சிவ நிலை-தனில் உறும் அனுபவ நிறைவே – திருமுறை6:23 3706/3
சுத்த சன்மார்க்க சுக நிலை-தனில் எனை – திருமுறை6:81 4615/1023
நித்திய வாழ்வு பெற்று நான் இன்ப நிலை-தனில் நிறைந்தனன் என்றாள் – திருமுறை6:139 5683/2

மேல்


நிலை-தனிலே (6)

பால் காட்டும் ஒளி வண்ண படிக மணி_மலையே பத்திக்கு நிலை-தனிலே தித்திக்கும் பழமே – திருமுறை5:1 3040/1
பொன் போத வண்ணம் ஒன்று என் கை-தனிலே அளித்து புலை ஒழிந்த நிலை-தனிலே பொருந்துக என்று உரைத்தாய் – திருமுறை5:2 3103/3
விஞ்சுற மெய்ப்பொருள் மேல் நிலை-தனிலே விஞ்சைகள் பல உள விளக்குக என்றாய் – திருமுறை6:23 3699/3
சிவ நிலை-தனிலே திரண்ட உள் அமுதே – திருமுறை6:81 4615/1282
நீதியிலே சுத்த சிவ சன்மார்க்க நிலை-தனிலே நிறுத்தினானை – திருமுறை6:87 4674/2
நீதியிலே சன்மார்க்க நிலை-தனிலே நிறுத்த நிருத்தம் இடும் தனி தலைவர் ஒருத்தர் அவர்-தாமே – திருமுறை6:133 5566/3

மேல்


நிலை-தனை (4)

கல் தவளை-தனக்கும் உணவு அளிக்கும் உன்றன் கருணை நிலை-தனை அறியேன் கடையேன் இங்கே – திருமுறை3:5 2151/1
என் பருவம் குறியாமல் என்னை வலிந்து ஆட்கொண்டு இன்ப நிலை-தனை அளித்த என் அறிவுக்கு அறிவே – திருமுறை5:1 3039/3
நீர் நிலை திரை வளர் நிலை-தனை அளவி – திருமுறை6:81 4615/363
சத்திய நிலை-தனை தயவினில் தந்தனை – திருமுறை6:81 4615/1586

மேல்


நிலை-தான் (1)

பிரமம் என்றும் சிவம் என்றும் பேசுகின்ற நிலை-தான் பெரு நிலையே இ நிலையில் பேதம் உண்டோ எனவே – திருமுறை6:140 5700/1

மேல்


நிலை-அதன் (3)

ஏகாத நிலை-அதன் மேல் எனை ஏற்றும் தெய்வம் எண்ணு-தொறும் என் உளத்தே இனிக்கின்ற தெய்வம் – திருமுறை6:41 3910/3
நிலையுறவே தானும் அடியேனும் ஒரு வடிவாய் நிறைய நிறைவித்து உயர்ந்த நிலை-அதன் மேல் அமர்த்தி – திருமுறை6:57 4189/3
பல் பூத நிலை கடந்து நாத நிலைக்கு அப்பால் பரநாத நிலை-அதன் மேல் விளங்குகின்றது அறி நீ – திருமுறை6:142 5728/3

மேல்


நிலை-அதனில் (1)

துனித்த நிலை விடுத்து ஒரு கால் சுத்த நிலை-அதனில் சுகம் கண்டும் விடுவேனோ சொல்லாய் என் தோழீ – திருமுறை4:39 3026/4

மேல்


நிலை-அது (1)

கலகம் உறா உபசாந்த நிலை-அது ஆகி களங்கம்_அற்ற அருண் ஞான காட்சி ஆகி – திருமுறை3:5 2072/2

மேல்


நிலை-அதுவாய் (1)

சிரம் பெறு வேதாகமத்தின் அடி நடுவும் முடியும் செல்லாத நிலை-அதுவாய் எல்லாம்_வல்லதுவாய் – திருமுறை6:47 3991/1

மேல்


நிலை_இலேனே (1)

நிழல் கருணை அளித்தாயே இ நாள் நீ கை நெகிழவிட்டால் என் செய்வேன் நிலை_இலேனே – திருமுறை4:12 2703/4

மேல்


நிலைக்க (4)

வாழ் நிலைக்க நான் உண்டு மாண்புறவே கேழ் நிலைக்க – திருமுறை6:35 3838/2
வாழ் நிலைக்க நான் உண்டு மாண்புறவே கேழ் நிலைக்க
ஆவா என்று என்னை உவந்து ஆண்ட திரு_அம்பல மா – திருமுறை6:35 3838/2,3
நெறி வழங்க பொதுவில் அருள் திரு_நடம் செய் அரசே நின் அடியேன் சொல்_மாலை நிலைக்க அணிந்து அருளே – திருமுறை6:57 4171/4
நினைக்கும் அன்பர் நிலைக்க நின்று பொருத்துகின்ற கருத்தனே – திருமுறை6:115 5211/2

மேல்


நிலைக்கவைத்த (1)

நித்திய தன்மயம் ஆகி நின்ற தெய்வம் எல்லா நிலைகளும் தன் அருள் வெளியில் நிலைக்கவைத்த தெய்வம் – திருமுறை6:41 3913/2

மேல்


நிலைக்கவைத்தவா (1)

நீதியோ எனை நிலைக்கவைத்தவா
சாதி வான் பொழில் தணிகை நாதனே – திருமுறை1:10 165/2,3

மேல்


நிலைக்கவைத்து (1)

தான் நிலைக்கவைத்து அருளி படுத்திட நான் செருக்கி தாள்கள் எடுத்து அப்புறத்தே வைத்திட தான் நகைத்தே – திருமுறை6:57 4140/2

மேல்


நிலைக்கு (18)

நாதாந்த வெளி ஆகி முத்தாந்தத்தின் நடு ஆகி நவ நிலைக்கு நண்ணாது ஆகி – திருமுறை3:5 2074/2
அரிய அறை விடுத்து நவ நிலைக்கு மேலே காணாமல் காண்கின்ற காட்சியே உள் – திருமுறை3:5 2116/2
மருள்_வலையில் அகப்பட்ட மனத்தால் அந்தோ மதி கலங்கி மெய் நிலைக்கு ஓர் வழி காணாதே – திருமுறை3:5 2150/2
உன்னு நிலைக்கு என்னை உரித்தாக்க வேண்டுதியேல் – திருமுறை4:8 2648/2
விது அமுதொடு சிவ அமுதமும் அளித்தே மேல் நிலைக்கு ஏற்றிய மெய் நிலை சுடரே – திருமுறை6:23 3693/2
மெய் சோதி ஈந்து எனை மேல் நிலைக்கு ஏற்றி விரைந்து உடம்பை – திருமுறை6:38 3870/3
நிரைதரு சுத்த நிலைக்கு மேல் நிலையில் நிறைந்து அரசாள்கின்ற நிதியே – திருமுறை6:42 3918/3
மால் முதல் மூர்த்திமான் நிலைக்கு அப்பால் வயங்கும் ஓர் வெளி நடு மணியே – திருமுறை6:42 3922/3
ஒட்டியே என்னுள் உறும் ஒளி என்கோ ஒளி எலாம் நிரம்பிய நிலைக்கு ஓர் – திருமுறை6:51 4025/1
ஆரா_அமுதம் அளித்து அருளி அன்பால் இன்ப நிலைக்கு ஏற்றி – திருமுறை6:54 4065/1
மெய் வைப்பு அழியா நிலைக்கு ஏற்றி விளங்கும் அமுதம் மிக அளித்தே – திருமுறை6:54 4066/1
இச்சை ஒன்றும் இல்லாதே இருந்த எனக்கு இங்கே இயலுறு சன்மார்க்க நிலைக்கு இச்சையை உண்டாக்கி – திருமுறை6:57 4142/1
நாதாந்த நிலையொடு போதாந்த நிலைக்கு நடுவாம் பொது நடம் நான் காணல் வேண்டும் – திருமுறை6:65 4282/1
வேண்டு கொண்டார் என்னை மேல் நிலைக்கு ஏற்றியே – திருமுறை6:67 4314/1
சேகரமாம் பல சித்தி நிலைக்கு எலாம் – திருமுறை6:81 4615/79
மாண் நவ நிலைக்கு மேலே வயங்கிய ஒளியே மன்றில் – திருமுறை6:125 5307/1
நிலைக்கு உரிய திரு_சபையின் வண்ணமும் அ சபை-கண் நிருத்தத்தின் வண்ணமும் இ நீர்மையன என்றே – திருமுறை6:137 5635/3
பல் பூத நிலை கடந்து நாத நிலைக்கு அப்பால் பரநாத நிலை-அதன் மேல் விளங்குகின்றது அறி நீ – திருமுறை6:142 5728/3

மேல்


நிலைக்கும் (15)

நிலைக்கும் தணிகை என் அரசை நீயும் நினையாய் நினைப்பதையும் – திருமுறை1:17 247/1
நவம் பெறு நிலைக்கும் மேலாம் நண்ணிய நலமே போற்றி – திருமுறை1:48 508/3
சொல் நிலைக்கும் பொருள் நிலைக்கும் தூரியதாய் ஆனந்த சுடராய் அன்பர் – திருமுறை2:26 854/1
சொல் நிலைக்கும் பொருள் நிலைக்கும் தூரியதாய் ஆனந்த சுடராய் அன்பர் – திருமுறை2:26 854/1
தன் நிலைக்கும் செல் நிலைக்கும் அண்மையதாய் அருள் பழுக்கும் தருவாய் என்றும் – திருமுறை2:26 854/2
தன் நிலைக்கும் செல் நிலைக்கும் அண்மையதாய் அருள் பழுக்கும் தருவாய் என்றும் – திருமுறை2:26 854/2
முன் நிலைக்கும் நில் நிலைக்கும் காண்ப அரிதாய் மூவாத முதலாய் சுத்த – திருமுறை2:26 854/3
முன் நிலைக்கும் நில் நிலைக்கும் காண்ப அரிதாய் மூவாத முதலாய் சுத்த – திருமுறை2:26 854/3
நல் நிலைக்கும் நிலையாய பசுபதியை மனனே நீ நவின்றிடாயே – திருமுறை2:26 854/4
விந்து நிலை நாத நிலை இரு நிலைக்கும் அரசாய் விளங்கிய நின் சேவடிகள் மிக வருந்த நடந்து – திருமுறை5:2 3093/1
நவ நிலைக்கும் அதிகாரம் நடத்துகின்ற அரசாய் நண்ணிய நின் பொன் அடிகள் நடந்து வருந்திடவே – திருமுறை5:2 3094/1
அவ நிலைக்கும் கடை புலையேன் இருக்கும் இடத்து இரவில் அணைந்து அருளி கதவு திறந்து அடியேனை அழைத்தே – திருமுறை5:2 3094/2
பவ நிலைக்கும் கடை நாயேன் பயின்ற தவம் அறியேன் பரம்பர மா மன்றில் நடம் பயின்ற பசுபதியே – திருமுறை5:2 3094/4
மலைக்கும் அணு நிலைக்கும் உறா வன்தொண்ட பெருந்தகையே – திருமுறை5:11 3249/4
ஏழ் நிலைக்கும் மேற்பால் இருக்கின்ற தண் அமுதம் – திருமுறை6:35 3838/1

மேல்


நிலைக்கும்படி (1)

சிவ நிலைக்கும்படி எனது செங்கையில் ஒன்று அளித்து சித்தம் மகிழ்ந்து உறைக என திரு_பவளம் திறந்தாய் – திருமுறை5:2 3094/3

மேல்


நிலைக்குள் (1)

நெஞ்சாலும் காய நிலையாலும் அ நிலைக்குள்
அஞ்சாலும் காண்டற்கு அரும் பதமாய் எஞ்சா – திருமுறை3:3 1965/35,36

மேல்


நிலைக்குள்ளும் (1)

ஏழ் நிலைக்குள்ளும் இருந்த அதிசயம் – திருமுறை6:109 4919/1

மேல்


நிலைக்குள்ளே (1)

தெரிந்திடு நால் நிலைக்குள்ளே இருந்து வெளிப்படவும் செய்கை பல புரிகின்ற திறல் உடைத்தார் அகம் மேல் – திருமுறை6:137 5660/3

மேல்


நிலைக்கே (4)

எ துவந்தனைகளும் நீக்கி மெய் நிலைக்கே ஏற்றி நான் இறவாத இயல் அளித்து அருளால் – திருமுறை6:23 3692/2
ஏதத்தின் நின்று எனை எடுத்து அருள் நிலைக்கே ஏற்றிய கருணை என் இன் உயிர் துணையே – திருமுறை6:23 3700/3
செப்பா மேல் நிலைக்கே சிறியேனை செலுத்தியவா – திருமுறை6:64 4265/2
என் கணவர் பெரும் தன்மை ஆறு அந்த நிலைக்கே எட்டி நின்று பார்ப்பவர்க்கும் எட்டாதே தோழி – திருமுறை6:142 5742/1

மேல்


நிலைகலங்கி (1)

நின் அருள் நீர் வேட்டு நிலைகலங்கி வாடுகின்றேன் – திருமுறை2:16 739/3

மேல்


நிலைகள் (9)

வேத நிலை ஆகமத்தின் நிலைகள் எலாம் விளங்க வினையேன்-தன் உளத்து இருந்து விளக்கிய மெய் விளக்கே – திருமுறை5:1 3058/2
தத்துவ நிலைகள் தனித்தனி ஏறி தனி பரநாதமாம் தலத்தே – திருமுறை5:9 3228/1
நவம் தரு நிலைகள் சுதந்தரத்து இயலும் நன்மையும் நரை திரை முதலாம் – திருமுறை6:27 3756/2
நிலைகள் ஓர் அனந்தம் நேடியும் காணா நித்திய நிற்குண நிறைவே – திருமுறை6:39 3874/2
செல்லாத நிலைகள் எலாம் செல்லுகின்ற தெய்வம் சிற்சபையில் விளங்குகின்ற தெய்வம் அதே தெய்வம் – திருமுறை6:41 3905/4
வலம் உறு நிலைகள் யாவையும் கடந்து வயங்கிய தனி நிலை வாழ்வே – திருமுறை6:42 3923/3
அச்சா நான் வேண்டுதல் கேட்டு அருள் புரிதல் வேண்டும் ஆறு அந்த நிலைகள் எலாம் அறிந்து அடைதல் வேண்டும் – திருமுறை6:56 4086/1
ஏழு நிலைகள் ஓங்கும் தெய்வ மாடம் ஒன்றிலே – திருமுறை6:112 5005/1
தெருள் மெய் கருத்தில் கலந்து எனையும் சித்தி நிலைகள் தெரித்து அருளே – திருமுறை6:125 5353/4

மேல்


நிலைகளின் (3)

ஆறு அந்த நிலைகளின் அனுபவ நிறைவே அதுஅதுவாய் ஒளிர் பொதுவுறு நிதியே – திருமுறை6:23 3690/1
நித்த நிலைகளின் நடுவே நிறைந்த வெளி ஆகி நீ ஆகி நான் ஆகி நின்ற தனி பொருளே – திருமுறை6:57 4146/2
எல்லா நிலைகளின் எல்லா உயிர் உறும் – திருமுறை6:81 4615/1253

மேல்


நிலைகளினும் (1)

செல்லாத நிலைகளினும் செல்லுவதாய் விளங்கும் திரு_சிற்றம்பலம்-தனிலே தெய்வம் ஒன்றே கண்டீர் – திருமுறை6:2 3274/4

மேல்


நிலைகளும் (10)

நாதம் முதல் இரு_மூன்று வரை அந்த நிலைகளும் நலம் பெற சன்மார்க்கமாம் ஞான நெறி ஓங்க ஓர் திரு_அருள் செங்கோல் நடத்தி வரும் நல்ல அரசே – திருமுறை6:22 3673/3
கூறு எந்த நிலைகளும் ஒரு நிலை எனவே கூறி என் உள்ளத்தில் குலவிய களிப்பே – திருமுறை6:23 3690/2
என் நிலை இது உறு நின் நிலை இதுவாம் இரு நிலைகளும் ஒரு நிலை என அறிவாய் – திருமுறை6:23 3694/1
நித்திய தன்மயம் ஆகி நின்ற தெய்வம் எல்லா நிலைகளும் தன் அருள் வெளியில் நிலைக்கவைத்த தெய்வம் – திருமுறை6:41 3913/2
நீதியை எல்லா நிலைகளும் கடந்த நிலையிலே நிறைந்த மா நிதியை – திருமுறை6:46 3961/3
நிலைகளும் காட்டி அருள் பெரு நிலையில் நிறுத்திய நிமலனை எனக்கு – திருமுறை6:46 3982/2
நவம் தவிர் நிலைகளும் நண்ணும் ஓர் நிலையாய் – திருமுறை6:81 4615/75
எல்லா நிலைகளும் இசைந்து ஆங்காங்கே – திருமுறை6:81 4615/895
எல்லா நிலைகளும் ஏற்றி சித்து எலாம் – திருமுறை6:81 4615/1069
நேர் உறவே எவராலும் கண்டுகொளற்கு அரிதாம் நித்திய வான் பொருளை எலா நிலைகளும் தான் ஆகி – திருமுறை6:134 5603/2

மேல்


நிலைகளுமே (1)

பூரண நிலை அனுபவம் உறில் கணமாம் பொழுதினில் அறிதி எ பொருள் நிலைகளுமே
தாரணி-தனில் என்ற தயவு உடை அரசே தனி நடராச என் சற்குரு மணியே – திருமுறை6:23 3695/3,4

மேல்


நிலைகளை (2)

விடய நிலைகளை வெவ்வேறு திரைகளால் – திருமுறை6:81 4615/827
தத்துவ நிலைகளை தனித்தனி திரையால் – திருமுறை6:81 4615/829

மேல்


நிலைகுலைந்தது (1)

நெல் மலையோ நிதி மலையோ என்று தேடி நிலைகுலைந்தது அன்றி உனை நினைந்து நேடி – திருமுறை3:5 2162/2

மேல்


நிலைகுலைய (1)

நின்றார் இருந்தார் நிலைகுலைய வீழ்ந்து உயிர்-தான் – திருமுறை3:3 1965/949

மேல்


நிலைகுலையா (1)

நிலைகுலையா வண்ணம் அருள் வெளியினூடு நிரைநிரையா நிறுத்தி உயிர் நிகழும் வண்ணம் – திருமுறை3:5 2111/2

மேல்


நிலைகொண்ட (1)

நேர் கொண்டு சென்றவர்கள் கை கொண்டு உற கண்கள் நீர் கொண்டு வாடல் எனவே நிலைகொண்ட நீ அருள்_கலை கொண்டு அளித்த யான் நெறி கொண்ட குறி தவறியே – திருமுறை4:1 2574/2

மேல்


நிலைகொள் (2)

நிலைகொள் ஆனந்த நிருத்தனுக்கு ஒரு பொருள் நிகழ்த்திய பெரு வாழ்வே – திருமுறை1:9 144/3
நிலைகொள் நீறு இடா புலையரை மறந்தும் நினைப்பது என்பதை நெஞ்சமே ஒழிக – திருமுறை2:38 1006/1

மேல்


நிலைத்த (7)

நிதி ஒளிர் வாழ்க்கை இந்திரன் முதலோர் நிலைத்த வான் செல்வமும் மண்ணில் – திருமுறை4:15 2757/2
நேர் ஆதி விளக்கம்-அதாய் பரை விளக்கம் ஆகி நிலைத்த பராபரை விளக்கம் ஆகி அகம் புறமும் – திருமுறை6:2 3272/2
நிவந்த தோள் பணைப்ப மிக உளம் களிப்ப நின்றதும் நிலைத்த மெய்ப்பொருள் இ – திருமுறை6:13 3528/2
மணி ஒளியில் ஆடும் அருள் ஒளியே நிலைத்த பெரு வாழ்வே நிறைந்த மகிழ்வே மன்னே என் அன்பான பொன்னே என் அன்னே என் வரமே வயங்கு பரமே – திருமுறை6:22 3662/3
தேன் நிலைத்த தீம் பாகே சர்க்கரையே கனியே தெய்வ நடத்து அரசே என் சிறுமொழி ஏற்று அருளே – திருமுறை6:57 4140/4
நீவா என் மொழிகள் எலாம் நிலைத்த பயன் பெறவே நித்திரை தீர்ந்தேன் இரவு நீங்கி விடிந்ததுவே – திருமுறை6:84 4635/4
குரு நிலைத்த சற்குரு எனும் இறைவ நின் குரை கழல் பதம் போற்றி – திருமுறை6:125 5349/4

மேல்


நிலைத்தது (1)

நீடுகின்ற தேவர் என்றும் மூர்த்திகள் தாம் என்றும் நித்தியர்கள் என்றும் அங்கே நிலைத்தது எலாம் மன்றில் – திருமுறை6:142 5793/2

மேல்


நிலைத்தவர்க்கும் (1)

நீட்டாது நெஞ்சம் நிலைத்தவர்க்கும் தன் உண்மை – திருமுறை3:3 1965/199

மேல்


நிலைத்திலையே (1)

நெஞ்சம் திருத்தி நிலைத்திலையே எம் சங்கரனே – திருமுறை3:4 2036/2

மேல்


நிலைத்து (3)

சைவம் நிலைத்து தழைத்து ஓங்க ஆடுகின்றாய் – திருமுறை4:29 2945/1
திரு நிலைத்து நல் அருளொடும் அன்பொடும் சிறப்பொடும் செழித்து ஓங்க – திருமுறை6:125 5349/1
உரு நிலைத்து இவண் மகிழ்வொடு வாழ்வுற உவந்து நின் அருள்செய்வாய் – திருமுறை6:125 5349/2

மேல்


நிலைத்தோரும் (1)

நீராக நீந்தி நிலைத்தோரும் சேராது – திருமுறை3:3 1965/1382

மேல்


நிலைப்பட (1)

நிலைப்பட எனை அன்று ஆண்டு அருள் அளித்த நேயனே தாய்_அனையவனே – திருமுறை6:34 3830/2

மேல்


நிலைப்பாயோ (1)

நின்னை விட்டு என்னோடே நிலைப்பாயோ தோழி நிலையாமல் என்னையும் அலைப்பாயோ தோழி – திருமுறை6:65 4284/2

மேல்


நிலைபடா (2)

நீரின் மேல் எழுதும் எழுத்தினும் விரைந்து நிலைபடா உடம்பினை ஓம்பி – திருமுறை2:28 870/1
நிற்பது போன்று நிலைபடா உடலை நேசம் வைத்து ஓம்புறும் பொருட்டாய் – திருமுறை2:52 1140/1

மேல்


நிலைபெற்ற (1)

என் உயிரே என்றன் அன்பே நிலைபெற்ற என் செல்வமே – திருமுறை3:6 2370/2

மேல்


நிலைபெற்று (1)

நிறையோர் வணங்கு தணிகாசலத்தில் நிலைபெற்று இருக்கும் அவனே – திருமுறை1:21 287/4

மேல்


நிலைபெற (4)

வந்து நிலைபெற சிறியேன் இருக்கும் இடத்து அடைந்து மணி கதவம் திறப்பித்து மகனே என்று அழைத்து – திருமுறை5:2 3093/2
திரு நிலைபெற எனை வளர்க்கின்ற பரமே சிவ குரு துரியத்தில் தெளி அனுபவமே – திருமுறை6:23 3689/3
மலைவு அறு சன்மார்க்கம் ஒன்றே நிலைபெற மெய் உலகம் வாழ்ந்து ஓங்க கருதி அருள் வழங்கினை என்றனக்கே – திருமுறை6:28 3768/2
நிறை அருள் சீர் அடி_மலர்கள் சிவந்திட வந்து அடியேன் நினைத்த எலாம் கொடுத்து அருளி நிலைபெற செய்தனையே – திருமுறை6:47 3988/3

மேல்


நிலைபெறவும் (1)

இயன்ற ஒரு சன்மார்க்கம் எங்கும் நிலைபெறவும் எம் இறைவன் எழுந்தருளல் இது தருணம் கண்டீர் – திருமுறை6:134 5592/2

மேல்


நிலைபெறவே (1)

மிடைத்த இவை எல்லாம் சிற்றம்பலத்தே நடிக்கும் மென் பதத்து ஓர் சிற்றிடத்து விளங்கி நிலைபெறவே
அடைத்து மற்று இங்கு இவைக்கு எல்லாம் அப்புறத்தே நிற்பார் அவர் பெருமை எவர் அறிவார் அறியாய் நீ தோழி – திருமுறை6:137 5643/3,4

மேல்


நிலைபெறும் (1)

நிலைபெறும் இரக்கம் நீங்கில் என் உயிரும் நீங்கும் நின் திருவுளம் அறியும் – திருமுறை6:13 3507/4

மேல்


நிலைமை (1)

கூம்பா நிலைமை குணத்தோர் தொழுகின்ற – திருமுறை3:3 1965/275

மேல்


நிலைமை-தனை (1)

நீறு அடுத்த எண் தோள் நிலைமை-தனை பாரேனோ – திருமுறை2:36 953/4

மேல்


நிலைமை-அதனான் (1)

பதி பூசை முதல நற்கிரியையால் மனம் எனும் பசு கரணம் ஈங்கு அசுத்த பாவனை அற சுத்த பாவனையில் நிற்கும் மெய்ப்பதி யோக நிலைமை-அதனான்
மதி பாசம் அற்றதின் அடங்கிடும் அடங்கவே மலைவுஇல் மெய்ஞ்ஞானமயமாய் வரவு_போக்கு அற்ற நிலை கூடும் என எனது உளே வந்து உணர்வு தந்த குருவே – திருமுறை1:1 5/1,2

மேல்


நிலைமையனே (1)

நின்றியூர் மேவும் நிலைமையனே ஒன்றி – திருமுறை3:2 1962/40

மேல்


நிலைமையும் (1)

தப்பு ஏதும் நான் செயினும் நீ பொறுத்தல் வேண்டும் தலைவ நினை பிரியாத நிலைமையும் வேண்டுவனே – திருமுறை6:56 4079/4

மேல்


நிலைமையை (1)

நீண்டவன் அயன் மற்று ஏனை வானவர்கள் நினைப்ப அரும் நிலைமையை அன்பர் – திருமுறை2:6 626/3

மேல்


நிலைய (2)

ஊறு இலா பெரு நிலைய ஆனந்தமே ஒப்பு_இலான் அருள் பேறே – திருமுறை1:39 421/4
வாழ் சிவமும் கொண்டு வதிவோரும் ஆழ் நிலைய
வாரி அலை போன்ற சுத்த மாயையினால் ஆம் பூதகாரியங்கள் – திருமுறை3:3 1965/1356,1357

மேல்


நிலையது (4)

நீட்டமுற்றதோர் வஞ்சக மடவார் நெடும் கண் வேல் பட நிலையது கலங்கி – திருமுறை2:37 989/1
ஒண்ணா நிலையது ஒன்று உண்டே முக்கண்ணொடு என் உள்ளகத்தே – திருமுறை2:74 1383/4
பிறவா நெறியது பேசா நிலையது பேசில் என்றும் – திருமுறை2:74 1384/1
கொல்லா நெறியது கோடா நிலையது கோபம்_இலார் – திருமுறை6:53 4053/1

மேல்


நிலையமாம் (1)

நிலையமாம் திரு_தணிகையை அடையேன் நிருத்தன் ஈன்று அருள் நின்மல கொழுந்தே – திருமுறை1:40 432/2

மேல்


நிலையமே (1)

நின்று சிற்சபைக்குள் நடம்செயும் கருணா_நிலையமே நின்மல சுடரே – திருமுறை2:14 705/4

மேல்


நிலையர் (1)

மாளா நிலையர் என்றனக்கு மாலையிட்டார் மருவிலர் காண் – திருமுறை2:79 1540/2

மேல்


நிலையவரை (1)

படு நிலையவரை பார்த்த போது எல்லாம் பயந்தனன் சுத்த சன்மார்க்கம் – திருமுறை6:13 3474/3

மேல்


நிலையவா (1)

நிதம் புகல் கருணை நெறியவா இன்ப நிலையவா நித்த நிற்குணமாம் – திருமுறை6:26 3736/3

மேல்


நிலையற்ற (1)

நினையேன் அயர்ந்து நிலையற்ற தேகம் நிசம் என்று உழன்று துயர்வேன்-தனையே – திருமுறை1:21 289/2

மேல்


நிலையனே (1)

நிலையனே ஞான நீதி மன்றிடத்தே நிருத்தம் செய் கருணை மா நிதியே – திருமுறை6:125 5428/2

மேல்


நிலையனை (1)

நிருத்தனை எனது நேயனை ஞான நிலையனை கண்டுகொண்டேனே – திருமுறை6:46 3979/4

மேல்


நிலையா (5)

நில்லாத காற்றை நிலையா கடத்து அடைத்து – திருமுறை3:3 1965/131
நின் உடலும் பொய் இங்கு நின் தவமும் பொய் நிலையா
நின் நிலையும் பொய் அன்றி நீயும் பொய் என்னில் இவண் – திருமுறை3:3 1965/577,578
கண்டன எல்லாம் நிலையா கைதவம் என்கின்றேன் நீ – திருமுறை3:3 1965/1087
ஏதம் நிலையா வகை என் மயக்கம் இன்னும் தவிர்த்தே எனை காத்தல் வேண்டுகின்றேன் இது தருணம் காணே – திருமுறை5:1 3058/4
நீற்றில் இட்ட நிலையா புன்_நெறி_உடையார்-தமை கூடி – திருமுறை5:11 3248/1

மேல்


நிலையாக (1)

நீர்க்கும் மதிக்கும் நிலையாக நீண்ட சடையார் நின்று நறா – திருமுறை2:90 1672/1

மேல்


நிலையாம் (1)

தன் அறிவாம் உண்மை தனி நிலையாம் மன்னு கொடி – திருமுறை6:40 3903/2

மேல்


நிலையாமல் (2)

சினம் நிலையாமல் உடல் சலியாமல் சிறியனேன் உற மகிழ்ந்து அருள்வாய் – திருமுறை2:103 1958/2
நின்னை விட்டு என்னோடே நிலைப்பாயோ தோழி நிலையாமல் என்னையும் அலைப்பாயோ தோழி – திருமுறை6:65 4284/2

மேல்


நிலையாய் (10)

நன்றாய் நவமாய் நடு நிலையாய் நின்று ஓங்கும் – திருமுறை3:3 1965/14
நீள் மயக்கம் பொன் முன் நிலையாய் உலகியலாம் – திருமுறை3:3 1965/831
நின்மயமாய் என்மயமாய் ஒன்றும் காட்டா நிராமயமாய் நிருவிகற்ப நிலையாய் மேலாம் – திருமுறை3:5 2078/1
போத நிலையாய் அதுவும் கடந்த இன்ப நிலையாய் பொதுவினில் மெய் அறிவு இன்ப நடம் புரியும் பொருளே – திருமுறை5:1 3058/3
போத நிலையாய் அதுவும் கடந்த இன்ப நிலையாய் பொதுவினில் மெய் அறிவு இன்ப நடம் புரியும் பொருளே – திருமுறை5:1 3058/3
துயர் அறு தாரகம் முதலாய் அ முதற்கு ஓர் முதலாய் துரிய நிலை கடந்து அதன் மேல் சுத்த சிவ நிலையாய்
உயர்வுறு சிற்றம்பலத்தே எல்லாம் தாம் ஆகி ஓங்குகின்ற தனி கடவுள் ஒருவர் உண்டே கண்டீர் – திருமுறை6:2 3275/3,4
என்னையே நிலையாய் இருத்த உள் வருந்தி இருக்கின்றேன் என் உள மெலிவும் – திருமுறை6:13 3524/3
என்று ஆதிய சுடர்க்கு இயல் நிலையாய் அது – திருமுறை6:81 4615/59
நவம் தவிர் நிலைகளும் நண்ணும் ஓர் நிலையாய்
அவம் தவிர் சிற்சபை அருள்_பெரும்_ஜோதி – திருமுறை6:81 4615/75,76
என்றும் ஓர் நிலையாய் என்றும் ஓர் இயலாய் – திருமுறை6:81 4615/1201

மேல்


நிலையாய (1)

நல் நிலைக்கும் நிலையாய பசுபதியை மனனே நீ நவின்றிடாயே – திருமுறை2:26 854/4

மேல்


நிலையாயே (1)

சொன்னால் நகைப்பர் எனைவிட்டும் தொலையாய் இங்கு நிலையாயே – திருமுறை1:17 246/4

மேல்


நிலையார் (3)

ஓவா நிலையார் பொன்_சிலையார் ஒற்றி நகரார் உண்மை சொலும் – திருமுறை2:78 1508/1
ஒன்று நிலையார் நிலையில்லாது ஓடி உழல்வார் என்றாலும் – திருமுறை2:93 1700/2
மன்றார் நிலையார் திருவொற்றி_வாணர் இவர்-தாம் மௌனமொடு – திருமுறை2:98 1809/1

மேல்


நிலையால் (2)

நிலையால் பெரிய நின் தொண்டர்-தம் பக்கம் நிலாமையினால் – திருமுறை2:75 1402/3
அன்புறு நிலையால் திரு_நெறி தமிழ் கொண்டு ஐயம் நீத்து அருளிய அரசே – திருமுறை5:9 3234/2

மேல்


நிலையாலும் (1)

நெஞ்சாலும் காய நிலையாலும் அ நிலைக்குள் – திருமுறை3:3 1965/35

மேல்


நிலையான (1)

நீறு அணிந்து ஒளிர் அக்க மணி பூண்டு சன்மார்க்க நெறி நிற்கும் அன்பர் மனமாம் நிலம் மீது வளர் தேவதாருவே நிலையான நிறைவே மெய் அருள் சத்தியாம் – திருமுறை4:4 2609/1

மேல்


நிலையில் (51)

ஏறிய நான் ஒரு நிலையில் ஏற அறியாதே இளைக்கின்ற காலத்து என் இளைப்பு எல்லாம் ஒழிய – திருமுறை5:1 3045/1
பல் நிலையில் செறிகின்றோர் பலரும் மனம் உவப்ப பழுதுபடா வண்ணம் அருள் பரிந்து அளித்த பதியே – திருமுறை5:1 3054/2
இ நிலையில் இன்னும் என்றன் மயக்கம் எலாம் தவிர்த்தே எனை அடிமைகொளல் வேண்டும் இது சமயம் காணே – திருமுறை5:1 3054/4
நிலை எலாம் நிலையில் நேர்ந்து அனுபவம்செய் நிறைவு எலாம் விளங்கிட பொதுவில் – திருமுறை6:13 3497/2
நீயே இ நாள் முகம்_அறியார் நிலையில் இருந்தால் நீடு உலகில் – திருமுறை6:17 3603/3
எ மத நிலையும் நின் அருள் நிலையில் இலங்குதல் அறிந்தனன் எல்லாம் – திருமுறை6:20 3639/1
ஆராலும் அறியாத உயர் நிலையில் எனை வைத்த அரசே அருள் சோதியே அகர நிலை முழுதுமாய் அப்பாலும் ஆகி நிறை அமுத நடராச பதியே – திருமுறை6:22 3670/4
ஏழினோடு_ஏழ் உலகில் உள்ளவர்கள் எல்லாம் இது என்னை என்று அதிசயிப்ப இரவு_பகல் இல்லாத பெரு நிலையில் ஏற்றி எனை இன்புறச்செய்த குருவே – திருமுறை6:22 3672/3
ஏதம் அற என் உளம் நினைத்தவை நினைத்தாங்கு இசைந்து எடுத்து உதவ என்றும் இறவாத பெரு நிலையில் இணை சொலா இன்புற்று இருக்க எனை வைத்த குருவே – திருமுறை6:22 3673/2
இந்நாள் தொடுத்து நீ எண்ணியபடிக்கே இயற்றி விளையாடி மகிழ்க என்றும் இறவா நிலையில் இன்ப அனுபவன் ஆகி இயல் சுத்தம் ஆதி மூன்றும் – திருமுறை6:22 3680/2
நிழற்கு இசைத்த மேல் நிலையில் ஏற்றும் என மகிழ்ந்து நின்ற என்னை வெளியில் இழுத்து உலக வியாபார – திருமுறை6:24 3718/3
கணிக்க அறியா பெரு நிலையில் என்னொடு நீ கலந்தே கரை_கடந்த பெரும் போகம் கண்டிட செய்யாயோ – திருமுறை6:28 3761/2
இன்புறு நிலையில் ஏற்றிய துணையே என் உயிர்_நாதனே என்னை – திருமுறை6:39 3886/3
செல் நிலையில் செம்பொருளாய் திகழ்கின்ற தெய்வம் சிற்சபையில் விளங்குகின்ற தெய்வம் அதே தெய்வம் – திருமுறை6:41 3907/4
நிரைதரு சுத்த நிலைக்கு மேல் நிலையில் நிறைந்து அரசாள்கின்ற நிதியே – திருமுறை6:42 3918/3
நிலைகளும் காட்டி அருள் பெரு நிலையில் நிறுத்திய நிமலனை எனக்கு – திருமுறை6:46 3982/2
பொன் புனை புயனும் அயனும் மற்றவரும் புகல அரும் பெரிய ஓர் நிலையில்
இன்பு உரு ஆகி அருளொடும் விளங்கி இயற்றலே ஆதி ஐந்தொழிலும் – திருமுறை6:48 3994/1,2
வரவு இலா உரைக்கும் போக்கு இலா நிலையில் வயங்கிய வான் பொருள் என்கோ – திருமுறை6:51 4033/2
மறப்பே தவிர்த்து இங்கு எனை என்றும் மாளா நிலையில் தனி அமர்த்தி – திருமுறை6:54 4063/1
சூட்டிய பொன் முடி இலங்க சமரச மெய்ஞ்ஞான சுத்த சிவ சன்மார்க்க பெரு நிலையில் அமர்ந்தே – திருமுறை6:57 4100/3
நான் என்றும் தான் என்றும் நாடாத நிலையில் ஞான வடிவாய் விளங்கும் வான நடு நிலையே – திருமுறை6:57 4110/1
இவறாத சுத்த சிவ சன்மார்க்க நிலையில் இருந்து அருளாம் பெரும் சோதி கொண்டு அறிதல் கூடும் – திருமுறை6:57 4179/2
இறவா நிலையில் இருத்திய பாதம் – திருமுறை6:68 4333/2
ஒருமை நிலையில் இருமையும் தந்த – திருமுறை6:70 4443/1
புரையா நிலையில் என் புந்தியும் தங்கிற்று – திருமுறை6:76 4506/3
இன்ப நிலையில் இருத்தும் மருந்து – திருமுறை6:78 4523/4
சுத்த மா நிலையில் சூழுறு விரிவை – திருமுறை6:81 4615/811
ஈர்_எண் நிலை என இயம்பும் மேல் நிலையில்
பூரண சுகமாய் பொருந்தும் மெய்ப்பொருளே – திருமுறை6:81 4615/893,894
அருள் பெருவெளியில் அருள் பெரு உலகத்து அருள் பெரும் தலத்து மேல் நிலையில்
அருள் பெரும் பீடத்து அருள் பெரு வடிவில் அருள் பெரும் திருவிலே அமர்ந்த – திருமுறை6:82 4617/1,2
தத்துவம் அனைத்தும் தனித்தனி கடந்தேம் தத்துவாதீத மேல் நிலையில்
சித்து இயல் முழுதும் தெரிந்தனம் அவை மேல் சிவ நிலை தெரிந்திட சென்றேம் – திருமுறை6:82 4623/1,2
அருள் நல் நிலையில் அதுஅதுவாய் அறிவில் கிடைத்த அறிவே என் அகத்தும் புறத்தும் ஒளி நிறைவித்து அமர்ந்த குருவே ஐம்பூத – திருமுறை6:83 4625/2
ஓதும் பொருளை கொடுத்து என்றும் உலவா இன்ப பெரு நிலையில் ஓங்கி உற வைத்தனையே என்னுடைய ஒருமை பெருமானே – திருமுறை6:83 4630/2
ஓங்கார நிலை காட்டி அதன் மேல் உற்று ஒளிரும் ஒரு நிலையும் காட்டி அப்பால் உயர்ந்த தனி நிலையில்
பாங்காக ஏற்றி எந்த பத தலைவராலும் படைக்கவொணா சித்தியை நான் படைக்கவைத்த பதியே – திருமுறை6:84 4641/2,3
சரதமா நிலையில் சித்து எலாம் வல்ல சத்தியை தயவினால் தருக – திருமுறை6:86 4664/3
வரைந்து நல் மணம் செய்து ஒரு பெரு நிலையில் வைத்து வாழ்விக்கின்றோம் அதனால் – திருமுறை6:103 4858/2
பாரோர் நிலையில் கருநீலம் செய்ய – திருமுறை6:109 4921/1
மற்றோர் நிலையில் மரகத பச்சை செம் – திருமுறை6:109 4922/1
பின் ஓர் நிலையில் பெரு முத்து வச்சிர – திருமுறை6:109 4923/1
வேறு ஓர் நிலையில் மிகும் பவள திரள் – திருமுறை6:109 4924/1
புகலோர் நிலையில் பொருந்திய பல் மணி – திருமுறை6:109 4925/1
பதியோர் நிலையில் பகர் மணி எல்லாம் – திருமுறை6:109 4926/1
அதன் மேல் உயர்ந்த நிலையில் வைத்தாய் அடிமை ஆக்கியே – திருமுறை6:112 4965/4
ஏறா நிலையில் விரைந்துவிரைந்து இங்கு என்னை ஏற்றியே – திருமுறை6:112 4981/1
மூவர்க்கு அரிய நிலையில் வைத்தாய் என்னை நாட்டியே – திருமுறை6:112 5003/4
எட்டா நிலையில் இருக்க புரிந்தாய் இட்டுக்கூட்டியே – திருமுறை6:112 5011/2
இறங்கா நிலையில் ஏற்றி ஞான அமுதம் ஊட்டியே – திருமுறை6:112 5055/2
பொருள் திறம் சேர் சுத்த சிவ சன்மார்க்க நிலையில் பொருந்து-மின் சிற்சபை அமுதம் அருந்து-மின் அன்புடனே – திருமுறை6:134 5598/3
பிரமம் என்றும் சிவம் என்றும் பேசுகின்ற நிலை-தான் பெரு நிலையே இ நிலையில் பேதம் உண்டோ எனவே – திருமுறை6:140 5700/1
எள்ளுண்ட பல விடயத்து இறங்கும் கள் அன்றே என்றும் இறவா நிலையில் இருத்தும் கள் உலகர் – திருமுறை6:142 5725/2
மன்னு நிலை மற்று இரண்டும் கடந்த குரு துரிய மா நிலை என்று உணர்க ஒளிர் மேல் நிலையில் இருந்தே – திருமுறை6:142 5787/4
தனிப்படும் ஓர் சுத்த சிவ_சாக்கிர நல் நிலையில் தனித்து இருந்தேன் சுத்த சிவ சொப்பனத்தே சார்ந்தேன் – திருமுறை6:142 5809/1

மேல்


நிலையில்லாது (1)

ஒன்று நிலையார் நிலையில்லாது ஓடி உழல்வார் என்றாலும் – திருமுறை2:93 1700/2

மேல்


நிலையிலா (1)

நிலையிலா உலகியல் படும் மனத்தை நிறுத்திலேன் ஒரு நியமமும் அறியேன் – திருமுறை2:40 1023/1

மேல்


நிலையிலே (3)

கண்ணுறா அருவிலே உருவிலே குருவிலே கருவிலே தன்மை-தனிலே கலை ஆதி நிலையிலே சத்தி சத்து ஆகி கலந்து ஓங்குகின்ற பொருளே – திருமுறை6:22 3655/2
நீரிலே நீர் உற்ற நிறையிலே நிறை உற்ற நிலையிலே நுண்மை-தனிலே நிகழ்விலே நிகழ்வு உற்ற திகழ்விலே நிழலிலே நெகிழிலே தண்மை-தனிலே – திருமுறை6:22 3657/1
நீதியை எல்லா நிலைகளும் கடந்த நிலையிலே நிறைந்த மா நிதியை – திருமுறை6:46 3961/3

மேல்


நிலையின் (6)

ஆடுறும் அருள்_பெரும்_சோதி ஈந்தனம் என்றும் அழியாத நிலையின் நின்றே அன்பினால் எங்கெங்கும் எண்ணியபடிக்கு நீ ஆடி வாழ்க என்ற குருவே – திருமுறை6:22 3679/2
நின்ற அ நிலையின் உரு சுவை விளங்க நின்ற சத்திகளொடு சத்தர் – திருமுறை6:43 3931/3
ஒரு நிலையின் அனுபவமே உரு ஆகி பழுத்த உணர்ச்சியினும் காணாமல் ஓங்கும் ஒரு வெளியில் – திருமுறை6:47 3993/2
மூவிரு நிலையின் முடி நடு முடி மேல் – திருமுறை6:81 4615/883
சுத்த நிலையின் நடு நின்று எங்கும் தோன்றும் சோதியே – திருமுறை6:112 5058/1
வலம்கொளும் அ மேல் நிலையின் உண்மை எது என்றால் மவுனம்சாதிப்பது அன்றி வாய் திறப்பது இலையே – திருமுறை6:140 5701/4

மேல்


நிலையினதாய் (1)

நீளாது நீண்ட நிலையினதாய் மீளா – திருமுறை3:3 1965/56

மேல்


நிலையினராய் (1)

கோணாத நிலையினராய் குறி குணம் கண்டிடவும் கூடாத வண்ணம் மலை குகை முதலாம் இடத்தில் – திருமுறை6:49 4011/1

மேல்


நிலையினானை (1)

நின்றானை பொன்றாத நிலையினானை நிலை அறிந்து நில்லாதார் நெஞ்சு இலேசம் – திருமுறை6:44 3943/2

மேல்


நிலையினிடத்து (1)

நீட்டாய சித்தாந்த நிலையினிடத்து அமர்ந்தும் நிகழ்கின்ற வேதாந்த நெறியினிடத்து இருந்தும் – திருமுறை6:49 4012/1

மேல்


நிலையினீர் (1)

சொல்லா நிலையினீர் வாரீர் – திருமுறை6:70 4418/3

மேல்


நிலையுடையோர் (1)

புண்ணிய நல் நிலையுடையோர் உளத்தில் வாய்க்கும் புத்தமுதே ஆனந்த போகமே உள் – திருமுறை1:42 451/2

மேல்


நிலையும் (38)

நீ என்றும் எனை விடா நிலையும் நான் என்றும் உள நினை விடா நெறியும் அயலார் நிதி ஒன்றும் நயவாத மனமும் மெய்ந்நிலை நின்று நெகிழாத திடமும் உலகில் – திருமுறை1:1 9/2
ஆய்ப்பட்ட மறைமுடி சேய்ப்பட்ட நின் அடிக்கு ஆட்பட்ட பெருவாழ்விலே அருள் பட்ட நெறியும் மெய்ப்பொருள் பட்ட நிலையும் உற அமர் போகமே போகமாம் – திருமுறை1:1 25/3
நீர் உண்டு பொழிகின்ற கார் உண்டு விளைகின்ற நிலன் உண்டு பலனும் உண்டு நிதி உண்டு துதி உண்டு மதி உண்டு கதிகொண்ட நெறி உண்டு நிலையும் உண்டு – திருமுறை1:1 28/1
கொந்து ஆர் குழல் என் நிலையும் கலையும் கொண்டாரே – திருமுறை1:47 496/4
நின் நிலையும் பொய் அன்றி நீயும் பொய் என்னில் இவண் – திருமுறை3:3 1965/578
இயங்கா மனமும் கயங்கா நிலையும் இக_பரத்தே – திருமுறை3:6 2373/1
உன் நிலையும் என் நிலையும் அன்னியம் இலை சிறிதும் உற்று அறிதி என்ற பொருளே – திருமுறை3:18 2501/7
உன் நிலையும் என் நிலையும் அன்னியம் இலை சிறிதும் உற்று அறிதி என்ற பொருளே – திருமுறை3:18 2501/7
இருள் உறு நிலையும் நீங்கி நின் அடியை எந்த நாள் அடைகுவன் எளியேன் – திருமுறை3:22 2526/2
பொய்யாத மொழியும் மயல் செய்யாத செயலும் வீண்போகாத நாளும் விடயம் புரியாத மனமும் உள் பிரியாத சாந்தமும் புந்தி தளராத நிலையும்
எய்யாத வாழ்வும் வேறு எண்ணாத நிறைவும் நினை என்றும் மறவாத நெறியும் இறவாத தகவும் மேல் பிறவாத கதியும் இ ஏழையேற்கு அருள்செய் கண்டாய் – திருமுறை4:3 2594/1,2
இந்து ஓங்கு சடை மணி நின் அடி முடியும் காட்டி இது காட்டி அது காட்டி என் நிலையும் காட்டி – திருமுறை5:1 3038/2
எவ்வகை நிலையும் தோற்றும் நீ நினக்குள் எண்ணியபடி எலாம் எய்தும் – திருமுறை5:9 3233/2
முன்புறு நிலையும் பின்புறு நிலையும் முன்னி நின்று உளம் மயக்குறும் கால் – திருமுறை5:9 3234/1
முன்புறு நிலையும் பின்புறு நிலையும் முன்னி நின்று உளம் மயக்குறும் கால் – திருமுறை5:9 3234/1
ஆகாய நிலை அறியேன் மாகாய நிலையும் அறியேன் மெய்ம் நெறி-தனை ஓர் அணுவளவும் அறியேன் – திருமுறை6:6 3320/2
எ மத நிலையும் நின் அருள் நிலையில் இலங்குதல் அறிந்தனன் எல்லாம் – திருமுறை6:20 3639/1
விம்பமுறவே நிறைந்து ஆங்கு அவை நிகழ்ந்திட விளக்கும் அவை அவை ஆகியே மேலும் அவை அவை ஆகி அவை அவை அலாததொரு மெய்ம் நிலையும் ஆன பொருளே – திருமுறை6:22 3656/2
கண்ட பல வண்ண முதலான அக நிலையும் கணித்த புற நிலையும் மேன்மேல் கண்டு அதிகரிக்கின்ற கூட்டமும் விளங்க கலந்து நிறைகின்ற ஒளியே – திருமுறை6:22 3663/2
கண்ட பல வண்ண முதலான அக நிலையும் கணித்த புற நிலையும் மேன்மேல் கண்டு அதிகரிக்கின்ற கூட்டமும் விளங்க கலந்து நிறைகின்ற ஒளியே – திருமுறை6:22 3663/2
நீதியும் நிலையும் சத்திய பொருளும் நித்திய வாழ்க்கையும் சுகமும் – திருமுறை6:55 4075/2
நிலை விழைவார்-தமை காக்கும் நித்தியனே எல்லா நிலையும் விளங்குற அருளில் நிறுத்திய சிற்குணனே – திருமுறை6:57 4159/3
வேதாந்த நிலையொடு சித்தாந்த நிலையும் மேவும் பொது நடம் நான் காணல் வேண்டும் – திருமுறை6:65 4276/1
சாவா_வரமும் சித்தி எலாம் தழைத்த நிலையும் சன்மார்க்க சங்க மதிப்பும் பெற்றேன் என் சதுர்-தான் பெரிது என் சரித்திரத்தை – திருமுறை6:83 4631/2
ஓங்கார நிலை காட்டி அதன் மேல் உற்று ஒளிரும் ஒரு நிலையும் காட்டி அப்பால் உயர்ந்த தனி நிலையில் – திருமுறை6:84 4641/2
இரு நிலை முந்நிலை எல்லா நிலையும் எனக்கு உளவே – திருமுறை6:88 4677/4
போகாத புனலாலே சுத்த உடம்பினராம் புண்ணியரும் நண்ண அரிய பொது நிலையும் தந்தீர் – திருமுறை6:95 4748/3
வேதாந்த நிலையும் அதன் அந்தத்தே விளங்கும் மெய் நிலையும் காட்டுவித்தீர் விளங்கிய சித்தாந்த – திருமுறை6:95 4749/1
வேதாந்த நிலையும் அதன் அந்தத்தே விளங்கும் மெய் நிலையும் காட்டுவித்தீர் விளங்கிய சித்தாந்த – திருமுறை6:95 4749/1
போதாந்த நிலையும் அப்பால் புகல் அரிதாம் பெரிய பொருள் நிலையும் தெரிவித்தீர் புண்ணியரே நுமது – திருமுறை6:95 4749/2
போதாந்த நிலையும் அப்பால் புகல் அரிதாம் பெரிய பொருள் நிலையும் தெரிவித்தீர் புண்ணியரே நுமது – திருமுறை6:95 4749/2
எது நினைத்தேன் நினைத்தாங்கே அது புரியும் திறமும் இன்ப அனுபவ நிலையும் எனக்கு அருளுவதற்கே – திருமுறை6:95 4754/3
திரு_நாள் நிலையும் தீர்த்த நிலையும் தெய்வ நிலையுமே – திருமுறை6:112 4993/3
திரு_நாள் நிலையும் தீர்த்த நிலையும் தெய்வ நிலையுமே – திருமுறை6:112 4993/3
உருவும் அருவும் உபய நிலையும் உடைய நித்தனே – திருமுறை6:112 5013/1
பிடித்த நல் நிலையும் உயிரும் மெய் இன்பும் பெருமையும் சிறப்பும் நான் உண்ணும் – திருமுறை6:125 5427/2
நிலையும் கொடுத்தான் நிறைந்து – திருமுறை6:129 5494/4
போதாந்த நிலையும் உயர் யோகாந்த நிலையும் புனித கலாந்த பதியும் புகல்கின்றார் புகலும் – திருமுறை6:142 5756/2
போதாந்த நிலையும் உயர் யோகாந்த நிலையும் புனித கலாந்த பதியும் புகல்கின்றார் புகலும் – திருமுறை6:142 5756/2

மேல்


நிலையுமே (1)

திரு_நாள் நிலையும் தீர்த்த நிலையும் தெய்வ நிலையுமே
சிறியேன் அறிய காட்டி தெரித்தாய் வேத கலையுமே – திருமுறை6:112 4993/3,4

மேல்


நிலையுற (4)

நீர் மேல் நெருப்பை நிலையுற வைத்து எவ்வுலகும் – திருமுறை3:3 1965/153
நீறு அணிந்து ஒளிர் அக்க மணி தரித்து உயர் சைவ நெறி நின்று உனக்கு உரிய ஓர் நிமலம் உறும் ஐந்தெழுத்து உள் நிலையுற கொண்டு நின் அடி பூசைசெய்து – திருமுறை4:3 2600/1
நீரிடை அடி நடு நிலையுற வகுத்து அனல் – திருமுறை6:81 4615/415
கடல்-அவை அனைத்தும் கரை இன்றி நிலையுற
அடல் அனல் அமைத்த அருள்_பெரும்_ஜோதி – திருமுறை6:81 4615/613,614

மேல்


நிலையுறவே (1)

நிலையுறவே தானும் அடியேனும் ஒரு வடிவாய் நிறைய நிறைவித்து உயர்ந்த நிலை-அதன் மேல் அமர்த்தி – திருமுறை6:57 4189/3

மேல்


நிலையுறு (1)

நீரிடை நிலை பல நிலையுறு செயல் பல – திருமுறை6:81 4615/425

மேல்


நிலையுறும் (1)

நிலையுறும் நிராசையாம் உயர்குல பெண்டிரொடு நிகழ் சாந்தமாம் புதல்வனும் நெறி பெறும் உதாரகுணம் என்னும் நற்பொருளும் மருள் நீக்கும் அறிவாம் துணைவனும் – திருமுறை1:1 7/1

மேல்


நிலையூடே (1)

அன்ன பார்ப்பால் அழகாம் நிலையூடே அம்பலம் செய்து நின்று ஆடும் அழகர் – திருமுறை6:138 5670/1

மேல்


நிலையே (58)

நீல மா மிடற்று பவள மா மலையே நின்மல ஆனந்த நிலையே
காலன் நாண் அவிழ்க்கும் காலனே ஒற்றி கடவுளே கருணை அம் கடலே – திருமுறை2:52 1145/3,4
நிதியே கருணை நிறைவே சுகாநந்த நீள் நிலையே
கதியே கதி வழி காட்டும் கண்ணே ஒற்றி காவலர் பால் – திருமுறை2:75 1460/2,3
நிறம் பழுக்க அழகு ஒழுகும் வடிவ குன்றே நெடும் கடலுக்கு அணை அளித்த நிலையே வெய்ய – திருமுறை2:101 1945/2
நல்லூர் பெருமணம் வாழ் நல் நிலையே சொல்லும் – திருமுறை3:2 1962/12
நாரையூர் மேவும் நடு நிலையே பாரில் – திருமுறை3:2 1962/68
சேர் அருள் நிலையே நீச்சு அறியாது – திருமுறை3:2 1962/126
பெரு மலையே பரம இன்ப நிலையே முக்கண் பெருமானே எத்திறத்தும் பெரிய தேவே – திருமுறை3:5 2137/4
அருணை எம் கோவே பரசிவானந்த அமுதமே அற்புத நிலையே
இருள் நிலம் புகுதாது எனை எடுத்தாண்ட இன்பமே அன்பர்-தம் அன்பே – திருமுறை3:16 2498/2,3
ஒன்றுடன் இரண்டு என விதண்டை இடும் மிண்டரொடும் ஒன்றல் அற நின்ற நிலையே
உன்னல் அற உன்னும் நிலை இன்னது என என்னுடைய உள் உணர உள்ளும் மதியே – திருமுறை3:18 2501/5,6
நசையும் வெறுப்பும் தவிர்ந்தவர்-பால் நண்ணும் துணையே நல் நெறியே நான்-தான் என்னல் அற திகழ்ந்து நாளும் ஓங்கு நடு நிலையே
திசையும் புவியும் புகழ் ஓத்தூர் சீர் கொள் மதுர செழும் பாகே தேவர் புகழும் சிவஞான தேவே ஞான_சிகாமணியே – திருமுறை3:19 2504/3,4
ஊன் முக செயல் விடுத்து உள் முக பார்வையின் உறும் தவர் பெறும் செல்வமே ஒழியாத உவகையே அழியாத இன்பமே ஒன்றிரண்டு அற்ற நிலையே
கான் முக கட களிற்று உரி கொண்ட கடவுளே கண் கொண்ட நுதல் அண்ணலே கனக அம்பல நாத கருணை அம் கண போத கமல குஞ்சிதபாதனே – திருமுறை4:1 2580/3,4
நின் வசம் ஆதல் வேண்டும் நான் போற்றி நெடிய மால் புகழ் தனி நிலையே
நின் பணி புரிதல் வேண்டும் நான் போற்றி நெடும் சடை முடி தயா நிதியே – திருமுறை4:2 2583/3,4
நிற்பவை எலாம் நிற்ப அசைபவை எலாம் அசைய நிறைபவை எலாம் செய் நிலையே நினைபவை எலாம் நெகிழ நெறி அவை எலாம் ஓங்கும் நித்தியானந்த வடிவே – திருமுறை4:3 2592/3
நிலையே அறியேன் சிறியேனுக்கு அருளல் அழகோ நிறைந்த குண_மலையே – திருமுறை4:10 2679/2
அன்னியம் இல்லாத சுத்த அத்துவித நிலையே ஆதி அந்தம் ஏதும் இன்றி அமர்ந்த பரம் பொருளே – திருமுறை5:1 3057/3
துய்ப்புறும் என் அன்பான துணையே என் இன்பமே சுத்த சன்மார்க்க நிலையே துரிய வெளி நடு நின்ற பெரிய பொருளே அருள் சோதி நடராச குருவே – திருமுறை6:22 3682/4
தன் இயல் அறிவ அரும் சத்திய நிலையே தனி நடராச என் சற்குரு மணியே – திருமுறை6:23 3687/4
துன்மார்க்கவாதிகள் பெறற்கு அரு நிலையே சுத்த சிவானந்த புத்தமுது உவப்பே – திருமுறை6:23 3703/2
சிவ நெறியே சிவ நெறி தரு நிலையே சிவ நிலை-தனில் உறும் அனுபவ நிறைவே – திருமுறை6:23 3706/3
ஏகா அனேகா என்று ஏத்திடும் மறைக்கே எட்டாத நிலையே நான் எட்டிய மலையே – திருமுறை6:23 3709/1
துறந்த பேர்_உளத்து அருள் பெரும் சோதியே சுக பெரு நிலையே நான் – திருமுறை6:37 3857/2
புண்ணிய நிதியே கண்ணிய நிலையே பொது நடம் புரிகின்ற பொருளே – திருமுறை6:39 3875/4
தாவிய முதலும் கடையும் மேல் காட்டா சத்திய தனி நடு நிலையே
மேவிய நடுவில் விளங்கிய விளைவே விளைவு எலாம் தருகின்ற வெளியே – திருமுறை6:39 3883/2,3
நித்திய நிலையே நித்திய நிறைவே நித்திய வாழ்வு அருள் நெறியே – திருமுறை6:39 3887/2
இலகு பொன் பொதுவில் நடம் புரி தருணத்து என்பர் வான் திரு_அடி நிலையே – திருமுறை6:43 3924/4
கடை உறு துகள் என்று அறிந்தனன் அதன் மேல் கண்டனன் திரு_அடி நிலையே – திருமுறை6:43 3925/4
இடர் கெட வயங்கு துகள் என அறிந்தே ஏத்துவன் திரு_வடி நிலையே – திருமுறை6:43 3926/4
செக தொடர்பு இகந்தார் உளத்து அமர் ஒளியில் தெரிந்தனன் திரு_அடி நிலையே – திருமுறை6:43 3927/4
தன் வணம் மணக்கும் ஒளி மலராக தழுவினன் திரு_அடி நிலையே – திருமுறை6:43 3928/4
நண்ணுறும் உபயம் என மன்றில் என்று நவின்றனர் திரு_அடி நிலையே – திருமுறை6:43 3929/4
சிகையுற உபயம் என மன்றில் ஆடும் என்பரால் திரு_அடி நிலையே – திருமுறை6:43 3930/4
சென்று அதிகரிப்ப நடித்திடும் பொதுவில் என்பரால் திரு_அடி நிலையே – திருமுறை6:43 3931/4
தேசு செய்து அணி பொன்_அம்பலத்து ஆடும் என்பரால் திரு_வடி நிலையே – திருமுறை6:43 3932/4
திரை அறும் இன்ப நடம் புரிகின்ற என்பரால் திரு_அடி நிலையே – திருமுறை6:43 3933/4
மதிக்கும் மதிக்கு அப்புறம் போய் வயங்கு தனி நிலையே மறை முடி ஆகம முடி மேல் வயங்கும் இன்ப நிறைவே – திருமுறை6:57 4097/3
நெய்க்கு இசைந்த உணவே என் நெறிக்கு இசைந்த நிலையே நித்தியமே எல்லாமாம் சத்தியமே உலகில் – திருமுறை6:57 4104/3
நான் என்றும் தான் என்றும் நாடாத நிலையில் ஞான வடிவாய் விளங்கும் வான நடு நிலையே
ஊன் என்றும் உயிர் என்றும் குறியாமே முழுதும் ஒரு வடிவாம் திரு_வடிவம் உவந்து அளித்த பதியே – திருமுறை6:57 4110/1,2
சாகாத கல்வியிலே தலையான நிலையே சலியாத காற்றிடை நின்று ஒலியாத கனலே – திருமுறை6:57 4145/1
எழு குலத்தில் புரிந்த மன கழு_குலத்தார்-தமக்கே எட்டாத நிலையே நான் எட்டிய பொன்_மலையே – திருமுறை6:57 4152/3
தரம் வளர் நிலையே நிலை வளர் தரமே தரம் நிலை வளர்தரு தகவே – திருமுறை6:62 4246/2
கதி வளர் நிலையே நிலை வளர் கதியே கதி நிலை வளர்தரு பொருளே – திருமுறை6:62 4252/3
வெளியே மெய்ப்பொருளே பொருள் மேவிய மேல் நிலையே
அளியே அற்புதமே அமுதே அறிவே அரசே – திருமுறை6:63 4254/2,3
என் பெரு நெறியே என் பெரு நிலையே
என் பெரும் குணமே என் பெரும் கருத்தே – திருமுறை6:81 4615/1444,1445
அடி யாது என்று அறிந்துகொளற்கு அரும் பெரிய நிலையே அம்மே என் அப்பா என் ஐயா என் அரசே – திருமுறை6:84 4643/1
தேன் செய்த தெள் அமுது உண்டேன் கண்டேன் மெய் திரு_நிலையே – திருமுறை6:88 4675/4
நிதியே மெய் நிறைவே மெய் நிலையே மெய் இன்ப நிருத்தம் இடும் தனி தலைமை நிபுண மணி_விளக்கே – திருமுறை6:96 4757/2
பசியாத அமுதே பகையாத பதியே பகராத நிலையே பறையாத சுகமே – திருமுறை6:117 5226/1
புரையாத மணியே புகலாத நிலையே புகையாத கனலே புதையாத பொருளே – திருமுறை6:117 5227/1
சிவ ஞான நிலையே சிவயோக நிறைவே சிவ போக உருவே சிவ மான உணர்வே – திருமுறை6:117 5228/1
வயமான வரமே வியமான பரமே மனம் மோன நிலையே கன ஞான_மலையே – திருமுறை6:117 5231/1
சிலை நிறை நிலையே நிலை நிறை சிவமே திரு_நட மணியே திரு_நட மணியே – திருமுறை6:117 5236/2
நிகழ் நவ நிலையே நிலை உயர் நிலையே நிறை அருள் நிதியே நிதி தரு பதியே – திருமுறை6:117 5240/1
நிகழ் நவ நிலையே நிலை உயர் நிலையே நிறை அருள் நிதியே நிதி தரு பதியே – திருமுறை6:117 5240/1
வேத சிகாமணியே போத சுகோதயமே மேதகு மா பொருளே ஓத அரும் ஓர் நிலையே
நாத பராபரமே சூத பராவமுதே ஞான சபாபதியே ஞான சபாபதியே – திருமுறை6:118 5241/1,2
நீக்கு ஒழிந்த நிறைவே மெய் நிலையே என்னுடைய நேயமே ஆனந்த நிருத்தம் இடும் பதியே – திருமுறை6:127 5475/3
பிரமம் என்றும் சிவம் என்றும் பேசுகின்ற நிலை-தான் பெரு நிலையே இ நிலையில் பேதம் உண்டோ எனவே – திருமுறை6:140 5700/1
தேன் கலந்த சுவையொடு நல் மணி கலந்த ஒளியாய் திரிபு இன்றி இயற்கை இன்ப சிவம் கலந்த நிலையே
தான் புகல் மற்றைய மூன்றும் கடந்து அப்பால் இருந்த சாக்கிராதீதம் என தனித்து உணர்ந்து கொள்ளே – திருமுறை6:142 5788/3,4
மறப்பு உணர்ச்சி இல்லாதே நான் அதுவாய் அது என் மயமாய் சின்மயமாய் தன்மயமான நிலையே – திருமுறை6:142 5811/4

மேல்


நிலையை (23)

அறியேனோ பொருள் நிலையை அறிந்து எனது என்பதை விடுத்து இ அகில மாயை – திருமுறை1:16 237/3
உன்னேனோ நல் நிலையை உலகத்தோர் எல்லீரும் உங்கே வாரும் – திருமுறை1:16 238/3
நிலையை காட்டும் நல் ஆனந்த_வெள்ளமே நேச நெஞ்சகம் நின்று ஒளிர் தீபமே – திருமுறை1:18 253/3
நிகழும் நின் திரு_அருள் நிலையை கொண்டவர் – திருமுறை2:5 622/1
நீல மணி_கண்ட பெருமான் நிலையை அறிவித்து அருள் அளிக்கும் – திருமுறை2:25 837/2
அன்றும் அறியார் மா தவரும் அயனும் மாலும் நின் நிலையை
இன்றும் அறியார் அன்றி அவர் என்றும் அறியார் என்னில் ஒரு – திருமுறை2:32 910/1,2
நிலையை தவறார் தொழும் ஒற்றி நிமல பெருமான் நீர் முன்னம் – திருமுறை2:98 1918/1
தண்டாத சஞ்சலம் கொண்டேன் நிலையை இ தாரணியில் – திருமுறை3:6 2173/1
இசையும் விகற்ப நிலையை ஒழித்து இருந்தபடியே இருந்து அறி காண் என்று என் உணர்வை தெளித்த நினக்கு என்னே கைம்மாறு அறியேனே – திருமுறை3:19 2504/2
நிமல நிறை_மதியின் ஒளிர் நிர்_அதிசய பரம சுக நிலையை அருள் புரியும் அதிபதியாம் – திருமுறை3:25 2554/2
பண் ஆரும் மூவர் சொல்_பா ஏறு கேள்வியில் பண்படா ஏழையின் சொல்_பாவையும் இகழ்ந்திடாது ஏற்று மறை முடிவான பரமார்த்த ஞான நிலையை
கண்ணார நெல்லி அம் கனி என காட்டி நல் கருணைசெய்து ஆளாவிடில் கடையனேன் ஈடேறும் வகை எந்த நாள் அருள் கடவுளே கருணைசெய்வாய் – திருமுறை4:4 2606/1,2
இதம் தரும் உண்மை பெரும் தனி நிலையை யாவுமாய் அல்லவாம் பொருளை – திருமுறை6:46 3969/3
தாரண நிலையை தத்துவ பதியை சத்திய நித்திய தலத்தை – திருமுறை6:46 3970/3
நசை அறியா நல் தவரும் மற்றவரும் சூழ்ந்து நயப்ப அருள் சிவ நிலையை நாட்டவைத்த பதியே – திருமுறை6:57 4148/2
காணாயேல் உண்மை கதி நிலையை கை கணியா – திருமுறை6:61 4237/3
பெற்றேன் உயர் நிலை பெற்றேன் உலகில் பிற நிலையை
பற்றேன் சிவானந்த பற்றே என் பற்று என பற்றினனே – திருமுறை6:94 4745/3,4
கோட்டிக்கு இயன்ற குணங்கள் எலாம் கூட புரிந்து மெய் நிலையை
காட்டி கொடுத்தாய் நின்றனக்கு கைம்மாறு ஏது கொடுப்பேனே – திருமுறை6:98 4780/3,4
நிலையை தெரித்து சன்மார்க்க நீதி பொதுவில் நிருத்தம் இடும் – திருமுறை6:98 4786/2
தெருளை தெளிவித்து எல்லாம் செய் சித்தி நிலையை சேர்வித்தே – திருமுறை6:104 4874/3
நெடுநாள் முயன்றும் காண்டற்கு அரிய நிலையை காட்டியே – திருமுறை6:112 4976/1
ஒரு நாழிகையில் யோக நிலையை உணர்த்தி மாலையே – திருமுறை6:112 4993/1
ஆறாறு அகன்ற நிலையை அடைந்தான் என்பர் தேவரே – திருமுறை6:112 5016/2
நின்னால் இ உலகிடை நான் வாழ்கின்றேன் அரசே நின் அருள் பெற்று அழியாத நிலையை அடைந்திட என்றன்னால் – திருமுறை6:125 5363/2

மேல்


நிலையொடு (3)

கோட்டமுற்றதோர் நிலையொடு நின்ற கொடிய காமனை கொளுவிய நுதல் தீ – திருமுறை2:37 989/3
வேதாந்த நிலையொடு சித்தாந்த நிலையும் மேவும் பொது நடம் நான் காணல் வேண்டும் – திருமுறை6:65 4276/1
நாதாந்த நிலையொடு போதாந்த நிலைக்கு நடுவாம் பொது நடம் நான் காணல் வேண்டும் – திருமுறை6:65 4282/1

மேல்


நிலையோடு (1)

ஈட்டிய செம்பொருள் நிலையோடு இலக்கியமும் விளங்க இனிது நின்று விளங்குகின்ற இன்ப மய ஒளியே – திருமுறை6:57 4123/2

மேல்


நிவந்த (2)

நவம் தரு மதியம் நிவந்த பூம் கொடியே நலம் தரு நசை மணி கோவை – திருமுறை2:103 1955/3
நிவந்த தோள் பணைப்ப மிக உளம் களிப்ப நின்றதும் நிலைத்த மெய்ப்பொருள் இ – திருமுறை6:13 3528/2

மேல்


நிவிர்த்தி (1)

திரம் ஆகி தற்போத நிவிர்த்தி ஆகி சிவம் ஆகி சிவாநுபவ செல்வம் ஆகி – திருமுறை3:5 2076/3

மேல்


நிழல் (18)

வாழ்வனோ நின் பொன் அடி நிழல் கிடைத்தே வயங்கும் ஆனந்த_வெள்ளத்துள் – திருமுறை1:32 369/1
எவையும் நாடாமல் என் அடி நிழல் கீழ் இருந்திடு என்று உரைப்பது எந்நானோ – திருமுறை1:36 393/2
ஞான அடியின் நிழல் நண்ணி மகிழேனோ – திருமுறை2:36 964/4
நிந்தையே நீங்க நிழல் அளித்தால் ஆகாதோ – திருமுறை2:60 1226/4
ஆல நிழல் கீழ் அன்று அமர்ந்தார் ஆதி நடு ஈறு ஆகி நின்றார் – திருமுறை2:88 1651/1
இலங்கு நிழல் தருவே பீடு கொண்டு – திருமுறை3:2 1962/44
நீடு அலை ஆற்று ஊர் நிழல் மணி_குன்று ஓங்கு திரு_கூடலை – திருமுறை3:2 1962/433
கொண்டு எங்கும் நிழல் பரப்பி தழைந்து ஞான கொழும் கடவுள் தரு ஆகி குலவும் தேவே – திருமுறை3:5 2081/4
தங்க நிழல் பரப்பி மயல் சோடை எல்லாம் தணிக்கின்ற தருவே பூம் தடமே ஞான – திருமுறை3:5 2118/3
களவே கலந்த கற்பு உடைய மடவரல் புடை கலந்த நய வார்த்தை உடனாய் களி கொள இருந்தவர்கள் கண்ட சுகம் நின் அடி கழல் நிழல் சுகம் நிகருமே – திருமுறை3:8 2429/3
தண் ஆர் மதி போல் சீதள வெண் தரள கவிகை தனி நிழல் கீழ் – திருமுறை3:10 2460/1
நிழல் கருணை அளித்தாயே இ நாள் நீ கை நெகிழவிட்டால் என் செய்வேன் நிலை_இலேனே – திருமுறை4:12 2703/4
அன்று ஆல நிழல் அமர்ந்த அருள் இறையே எளியேன் ஆசை எலாம் நின் அடி மேல் அன்றி ஒன்றும் இலையே – திருமுறை5:1 3036/4
பதி மலர்_தாள் நிழல் அடைந்த தவத்தோர்க்கு எல்லாம் பதியே சொல்லரசு எனும் பேர் படைத்த தேவே – திருமுறை5:10 3240/3
கோடையிலே இளைப்பாற்றி கொள்ளும் வகை கிடைத்த குளிர் தருவே தரு நிழலே நிழல் கனிந்த கனியே – திருமுறை6:57 4091/1
ஈட்டிய பற்பல சத்தி சத்தர் அண்ட பகுதி எத்தனையோ கோடிகளும் தன் நிழல் கீழ் விளங்க – திருமுறை6:57 4100/2
தரு வளர் நிழலே நிழல் வளர் சுகமே தடம் வளர் புனலே புனல் வளர் நலனே – திருமுறை6:117 5234/1
ஆடிய பொன்_சபை நடுவே சிற்சபையின் நடுவே ஆடுகின்ற அடி நிழல் கீழ் இருக்கின்றது என்கோ – திருமுறை6:142 5736/3

மேல்


நிழல்-கண் (1)

ஆல நிழல்-கண் அமர்ந்து அறம் சொன்ன நல் – திருமுறை6:70 4367/1

மேல்


நிழலாம் (1)

காசு உடைய பவ கோடைக்கு ஒரு நிழலாம் பொதுவில் கன நடம் செய் துரையே நின் கருணையையே கருதி – திருமுறை5:4 3173/3

மேல்


நிழலாய் (1)

துய்ய நிழலாய் அமுதாய் மெலிவு அனைத்தும் தவிர்க்கும் துணை அடிகள் மிக வருந்த துணிந்து நடந்து அடியேன் – திருமுறை5:2 3156/2

மேல்


நிழலில் (1)

ஆர்ந்த சராசரங்கள் எல்லாம் அடி நிழலில்
சேர்ந்து ஒடுங்க மா நடனம் செய்வோனே சார்ந்து உலகில் – திருமுறை3:2 1962/571,572

மேல்


நிழலிலே (1)

நீரிலே நீர் உற்ற நிறையிலே நிறை உற்ற நிலையிலே நுண்மை-தனிலே நிகழ்விலே நிகழ்வு உற்ற திகழ்விலே நிழலிலே நெகிழிலே தண்மை-தனிலே – திருமுறை6:22 3657/1

மேல்


நிழலும் (1)

வெய்யலிலே நடந்து இளைப்பு மேவிய அக்கணத்தே மிகு நிழலும் தண் அமுதும் தந்த அருள் விளைவே – திருமுறை6:57 4158/1

மேல்


நிழலே (3)

கோடையிலே இளைப்பாற்றி கொள்ளும் வகை கிடைத்த குளிர் தருவே தரு நிழலே நிழல் கனிந்த கனியே – திருமுறை6:57 4091/1
கோடை-வாய் விரிந்த குளிர் தரு நிழலே
மேடை-வாய் வீசிய மெல்லிய காற்றே – திருமுறை6:81 4615/1397,1398
தரு வளர் நிழலே நிழல் வளர் சுகமே தடம் வளர் புனலே புனல் வளர் நலனே – திருமுறை6:117 5234/1

மேல்


நிழற்கு (1)

நிழற்கு இசைத்த மேல் நிலையில் ஏற்றும் என மகிழ்ந்து நின்ற என்னை வெளியில் இழுத்து உலக வியாபார – திருமுறை6:24 3718/3

மேல்


நிழற்றி (1)

பிச்சம் கவரி நிழற்றி அசைத்திட மால் யானை பிடரியின் மேல் – திருமுறை6:104 4873/1

மேல்


நிற்க (19)

நீயும் நானும் ஓர் பாலும் நீருமாய் நிற்க வேண்டினேன் நீதி ஆகுமோ – திருமுறை1:8 138/3
அவம் நாள் கழிக்க அறிவேன் அலாது உன் அடி பேணி நிற்க அறியேன் – திருமுறை1:21 288/1
தாளாகும் நீழல் அது சார்ந்து நிற்க தகுந்த திரு_நாள் – திருமுறை1:34 376/3
தொழுவார் அழுவார் விழுவார் எழுவார் துதியாநிற்பார் அவர் நிற்க
புழு ஆர் உடல் ஓம்பிடும் என் முனர் வந்து அருள்தந்து அருளி போனாரே – திருமுறை1:37 407/3,4
கண்ணப்ப நிற்க என கை தொட்டார் எம் கடவுளரே – திருமுறை2:24 825/4
நீற்றின் மேனியர்-தங்களை கண்டால் நிற்க நிற்க அ நிமலரை காண்க – திருமுறை2:38 998/2
நீற்றின் மேனியர்-தங்களை கண்டால் நிற்க நிற்க அ நிமலரை காண்க – திருமுறை2:38 998/2
நெருப்பு நும் உரு ஆயினும் அருகில் நிற்க அஞ்சுறேன் நீலனும் அன்றால் – திருமுறை2:41 1033/3
வித்தே நின் பொன்_அடி கீழ் மேவி நிற்க கண்டிலனே – திருமுறை2:59 1221/4
நீ இங்கே நான் அங்கே நிற்க நடுவே குதித்தால் – திருமுறை3:3 1965/1111
சுட்டு அகன்று நிற்க அவர்-தம்மை முற்றும் சூழ்ந்து கலந்திடும் சிவமே துரிய தேவே – திருமுறை3:5 2126/4
கூப்பிட்டு நான் நிற்க வந்திலை நாதனை கூட இல்லாள் – திருமுறை3:6 2298/3
வேண்டாமை வேண்டுகின்றோர் நிற்க மற்றை வேண்டுவார் வேண்டுவன விரும்பி நல்கும் – திருமுறை4:12 2697/1
நிற்க விழைந்தேன் நான் பாங்கிமாரே – திருமுறை4:26 2845/2
மிக்க நிலை நிற்க விரும்பேன் பிழைகள் எலாம் – திருமுறை4:28 2874/1
அனம் உகைத்தான் அரி முதலோர் துருவி நிற்க எனக்கே அடி முடிகள் காட்டுவித்தே அடிமைகொண்ட பதியே – திருமுறை6:57 4094/3
நிலத்திலே போக்கி மயங்கி ஏமாந்து நிற்கின்றார் நிற்க நான் உவந்து – திருமுறை6:93 4729/2
ஊன உடம்பே ஒளி உடம்பாய் ஓங்கி நிற்க
ஞான அமுது எனக்கு நல்கியதே வான – திருமுறை6:101 4823/1,2
ஏசா உலகவர்கள் எல்லாரும் கண்டு நிற்க
தேசு ஆர் ஒளியால் சிறியேனை வாசாமகோசரத்தின் – திருமுறை6:101 4825/1,2

மேல்


நிற்கவே (1)

செறிவு இலாத பொறியும் மனமும் செறிந்து நிற்கவே
செய்தாய் மேலும் தெரித்தாய் சாகா_கல்வி கற்கவே – திருமுறை6:112 4992/3,4

மேல்


நிற்கவைத்த (1)

சேர் ஊழி நிற்கவைத்த சித்தன் எவன் பேராத – திருமுறை3:3 1965/152

மேல்


நிற்கவோ (1)

அல்லல் என்னை விட்டு அகன்றிட ஒற்றி அடுத்து நிற்கவோ அன்றி நல் புலியூர் – திருமுறை2:46 1083/1

மேல்


நிற்காது (1)

கற்கண்டு எனினும் அ கல் கண்ட காக்கை நிற்காது என்பரே – திருமுறை3:6 2335/4

மேல்


நிற்கார் (1)

கால் பதம் ஒன்றில் ஒடுக்கி நிற்கார் எம் கடவுளரே – திருமுறை2:24 833/4

மேல்


நிற்கில் (1)

நான் என்று நிற்கில் நடுவே அ நான் நாண – திருமுறை3:3 1965/219

மேல்


நிற்கிலீர் (1)

வன்பொடு நிற்கிலீர் என்பொடு கலந்தீர் வள்ளலே நும் திரு_வரவு கண்டு அல்லால் – திருமுறை6:31 3795/3

மேல்


நிற்கிலேன் (2)

தாண் நிற்கிலேன் நினை தாழாத வஞ்சர்-தமது இடம் போய் – திருமுறை1:3 44/3
நிற்கிலேன் உனது ஆகம நெறி-தனில் நீசனேன் உய்வேனோ – திருமுறை1:15 221/2

மேல்


நிற்கின் (1)

நின்ற நாளினும் நிற்கின்
என்றன் ஆர்_உயிர்க்கு ஒரு பெரும் துணையாம் எந்தையே எனை எழுமையும் காத்த – திருமுறை2:66 1303/2,3

மேல்


நிற்கின்ற (4)

சென்று ஒன்றி நிற்கின்ற சித்தன் எவன் அன்று ஒருநாள் – திருமுறை3:3 1965/188
நிற்கின்ற சுடரே அ சுடருள் ஓங்கும் நீள் ஒளியே அ ஒளிக்குள் நிறைந்த தேவே – திருமுறை3:5 2092/4
குரங்கு ஆட்டி சேய்மையில் நிற்கின்ற மாதரை கொண்டு கல்லார் – திருமுறை3:6 2357/2
வெடிக்க பார்த்து நிற்கின்ற வெய்யர்-தமையும் வினை துயர்கள் – திருமுறை6:7 3332/1

மேல்


நிற்கின்றது (2)

இச்சை நிற்கின்றது உம் அடிக்கு ஏவல் இயற்றுவான் அந்த இச்சையை முடிப்பீர் – திருமுறை2:56 1189/2
கோணாத நெஞ்சில் குலாவி நிற்கின்றது கூடி நின்று – திருமுறை6:53 4054/3

மேல்


நிற்கின்றனர் (1)

மதம்_பிடித்தவர் எல்லாம் வாய்ப்பிடிப்புண்டு வந்து நிற்கின்றனர் வாய் திறப்பிப்பான் – திருமுறை6:106 4892/1

மேல்


நிற்கின்றனன் (1)

தொழுது நிற்கின்றனன் செய் பணி எல்லாம் சொல்லுதல் வேண்டும் என் வல்ல சற்குருவே – திருமுறை6:106 4885/2

மேல்


நிற்கின்றாய் (4)

பார்த்து நிற்கின்றாய் யாவையும் எளியேன் பரதவித்து உறுகணால் நெஞ்சம் – திருமுறை2:14 708/1
துன்ப வாழ்வினை சுகம் என மனனே சூழ்ந்து மாயையுள் ஆழ்ந்து நிற்கின்றாய்
வன்பு-அதாகிய நீயும் என்னுடனே வருதியோ அன்றி நிற்றியோ அறியேன் – திருமுறை2:42 1038/1,2
நீட்டிய கால் பின் வாங்கி நிற்கின்றாய் ஊட்டும் அவன் – திருமுறை3:3 1965/476
நின்றால் அவர் பின்னர் நிற்கின்றாய் கண் மூடி – திருமுறை3:3 1965/725

மேல்


நிற்கின்றார் (9)

ஆர்த்து நிற்கின்றார் ஐம்புல வேடர் அவர்க்கு இலக்கு ஆவனோ தமியேன் – திருமுறை2:14 708/3
ஓர்த்து_நிற்கின்றார் பரவு நல் ஒற்றியூரில் வாழ் என் உறவினனே – திருமுறை2:14 708/4
இன்று தம் கையில் கொண்டே வந்து நிற்கின்றார் இங்கே இந்த கதவை மூடு இவர் போவது இனி எங்கே – திருமுறை6:75 4498/2
அவரவர் உலகத்தே அறிந்து அலர் தூற்றப்பட்டேன் அன்று போனவர் இன்று வந்து நிற்கின்றார் கெட்டேன் – திருமுறை6:75 4499/1
நிலத்திலே போக்கி மயங்கி ஏமாந்து நிற்கின்றார் நிற்க நான் உவந்து – திருமுறை6:93 4729/2
நல்_குண சன்மார்க்க சங்கத்தார் எல்லாம் நண்ணினர் தோத்திரம்பண்ணி நிற்கின்றார்
எற்கு உணவு அளித்த என் அருள்_பெரும்_சோதி என் அம்மையே பள்ளி எழுந்தருள்வாயே – திருமுறை6:106 4886/3,4
சொல்_மாலை தொடுத்தனர் துதித்து நிற்கின்றார் சுத்த சன்மார்க்க சங்கத்தவர் எல்லாம் – திருமுறை6:106 4889/2
பதம் பிடித்தவர் எல்லாம் அம்பல பாட்டே பாடினர் ஆடினர் பரவி நிற்கின்றார்
இதம் பிடித்து எனை ஆண்ட அருள்_பெரும்_சோதி என் அய்யனே பள்ளி எழுந்தருள்வாயே – திருமுறை6:106 4892/3,4
தனித்த ஒரு திரு_வார்த்தை கேட்பதற்கே கோடி தவம் செய்து நிற்கின்றார் நவம் செய்த நிலத்தே – திருமுறை6:142 5731/4

மேல்


நிற்கின்றான் (1)

தேன் ஆனான் தெள் அமுதாய் தித்தித்து நிற்கின்றான்
வான் ஆனான் ஞான மணி மன்றில் ஆடுகின்றான் – திருமுறை6:125 5410/2,3

மேல்


நிற்கின்றீர் (1)

எடுக்கும் நல் தாயொடும் இணைந்து நிற்கின்றீர் இறையவரே உம்மை இங்கு கண்டு அல்லால் – திருமுறை6:31 3798/3

மேல்


நிற்கின்றேன் (26)

வன்பு_உடையார்-தமை கூடி அவமே நச்சு மா மரம் போல் நிற்கின்றேன் வஞ்ச வாழ்க்கை – திருமுறை2:4 603/2
நெஞ்சு_உடையார்-தமக்கு எல்லாம் தலைமைபூண்டு நிற்கின்றேன் கருணை முக நிமல கஞ்சம் – திருமுறை2:4 604/3
வேர்த்து நிற்கின்றேன் கண்டிலை-கொல்லோ விடம் உண்ட கண்டன் நீ அன்றோ – திருமுறை2:14 708/2
மனையினால் வரும் துயர் கெட உமது மரபு வேண்டியே வந்து நிற்கின்றேன்
புனையினால் அமர்ந்தீர் ஒற்றி உடையீர் பொய்யன் என்னில் யான் போம்_வழி எதுவோ – திருமுறை2:41 1035/3,4
தஞ்சம் என்று அடைந்தே நின் திரு_கோயில் சந்நிதி முன்னர் நிற்கின்றேன்
எஞ்சலில் அடங்கா பாவி என்று எனை நீ இகழ்ந்திடில் என் செய்வேன் சிவனே – திருமுறை2:52 1139/2,3
உய்யவைத்த தாள் நம்பி நிற்கின்றேன் உனை அலால் எனை_உடையவர் எவரே – திருமுறை2:67 1313/4
நம் பிரான் என நம்பி நிற்கின்றேன் நம்பும் என்றனை வெம்பிட செயினும் – திருமுறை2:68 1320/3
மாறு வேண்டிலேன் வந்து நிற்கின்றேன் வள்ளலே உன்றன் மன_குறிப்பு அறியேன் – திருமுறை2:76 1492/3
நெஞ்சம் பறிகொடுத்து நிற்கின்றேன் அஞ்சல் என – திருமுறை3:4 1971/2
நின் பெருமை நோக்கி இங்கு நிற்கின்றேன் என் பெரும – திருமுறை3:4 2053/2
அரும் செல்லல் மூழ்கி நிற்கின்றேன் இது நின் அருட்கு அழகே – திருமுறை3:6 2222/4
சோகம் கொண்டு ஆர்த்து நிற்கின்றேன் அருள தொடங்குகவே – திருமுறை3:6 2244/4
வள்ளல் அருள் திறம் நோக்கி நிற்கின்றேன் என் மன துயர் போம் வகை அருள மதித்திடாயே – திருமுறை4:12 2700/4
செறித்து நிற்கின்றேன் அன்றி என் உரிமை தெய்வமும் குருவும் மெய்ப்பொருளும் – திருமுறை6:13 3487/2
மாறு வேண்டிலேன் வந்து நிற்கின்றேன் வள்ளலே உன்றன் மன குறிப்பு அறியேன் – திருமுறை6:29 3770/3
வஞ்ச நெஞ்சினேன் வந்து நிற்கின்றேன் வள்ளலே உன்றன் மன குறிப்பு அறியேன் – திருமுறை6:29 3771/2
வாழ்வு வேண்டினேன் வந்து நிற்கின்றேன் வள்ளலே உன்றன் மன குறிப்பு அறியேன் – திருமுறை6:29 3772/2
வாட்டமோடு இவண் வந்து நிற்கின்றேன் வள்ளலே உன்றன் மன குறிப்பு அறியேன் – திருமுறை6:29 3773/2
வருண நின்-புடை வந்து நிற்கின்றேன் வள்ளலே உன்றன் மன குறிப்பு அறியேன் – திருமுறை6:29 3774/2
மரணம் நீக்கிட வந்து நிற்கின்றேன் வள்ளலே உன்றன் மன குறிப்பு அறியேன் – திருமுறை6:29 3775/2
மாயம் வேண்டிலேன் வந்து நிற்கின்றேன் வள்ளலே உன்றன் மன குறிப்பு அறியேன் – திருமுறை6:29 3776/2
வேண்டினேன் வந்து நிற்கின்றேன் வள்ளலே உன்றன் மன குறிப்பு அறியேன் – திருமுறை6:29 3777/2
மத்தியம் பெற வந்து நிற்கின்றேன் வள்ளலே உன்றன் மன குறிப்பு அறியேன் – திருமுறை6:29 3778/2
மயர்வு நீக்கிட வந்து நிற்கின்றேன் வள்ளலே உன்றன் மன குறிப்பு அறியேன் – திருமுறை6:29 3779/2
நாராயணனும் நான்முகனும் நயந்து வியக்க நிற்கின்றேன்
ஏர் ஆர் உலகில் இனி அடியேன் செய்யும் பணியை இயம்புகவே – திருமுறை6:54 4067/1,2
திறம் தேர் முனிவர் தேவர் எலாம் தேர்ந்து நயப்ப நிற்கின்றேன்
அறம் தேர் உலகில் இனி அடியேன் செய்யும் பணியை அருளுகவே – திருமுறை6:54 4068/3,4

மேல்


நிற்கின்றேனே (1)

இன்னல் கொடுத்த பவம்_உடையேன் எற்றுக்கு இவண் நிற்கின்றேனே – திருமுறை2:34 938/4

மேல்


நிற்கின்றோம் (1)

வலம் பெறும் இறவாத வாழ்வில் வைத்திடவே வாழ்த்துகின்றோம் முன்னர் வணங்கி நிற்கின்றோம்
விலங்கியது இருள் எலாம் விடிந்தது பொழுது விரைந்து எமக்கு அருளுதல் வேண்டும் இ தருணம் – திருமுறை6:106 4894/2,3

மேல்


நிற்கின்றோய் (2)

தாயும் தந்தையும் ஆகி உள் நிற்கின்றோய் சாற்றாய் – திருமுறை4:15 2751/4
தென் புடை ஓர் முகம் நோக்கி திரு_பொது நிற்கின்றோய் சித்த சிகாமணியே என் திரு_நட நாயகனே – திருமுறை6:28 3763/4

மேல்


நிற்கு (2)

யாது கண்டனை அதனிடத்தெல்லாம் அணைகின்றாய் அவமாக நிற்கு ஈந்த – திருமுறை2:42 1044/1
நிற்கு உருகா வஞ்ச நினைவால் நினைத்த எலாம் – திருமுறை4:28 2932/1

மேல்


நிற்குண (4)

நேருறும் அ முடிவு அனைத்தும் நிகழ்ந்திடு பூரணமாய் நித்தியமாய் சத்தியமாய் நிற்குண சிற்குணமாய் – திருமுறை6:2 3277/3
நிலைகள் ஓர் அனந்தம் நேடியும் காணா நித்திய நிற்குண நிறைவே – திருமுறை6:39 3874/2
நிலை நிறை அடியை அடி முடி தோற்றா நின்மல நிற்குண நிறைவை – திருமுறை6:46 3977/2
நித்திய பதமே நிற்குண பதமே – திருமுறை6:81 4615/932

மேல்


நிற்குணத்தை (1)

நிமல நிற்குணத்தை சிற்குணாகார நீதியை கண்டுகொண்டேனே – திருமுறை6:46 3972/4

மேல்


நிற்குணமாம் (1)

நிதம் புகல் கருணை நெறியவா இன்ப நிலையவா நித்த நிற்குணமாம்
சிதம் புகல் வேத சிரத்தவா இனித்த தேனவா ஞான வாழ்வு அருளே – திருமுறை6:26 3736/3,4

மேல்


நிற்குணமே (1)

பிரம நிற்குணமே பிரம சிற்குணமே – திருமுறை6:81 4615/942

மேல்


நிற்குணனை (1)

நிருத்தனை மெய்ப்பொருளான நின்மலனை சிவனை நித்தியனை சத்தியனை நிற்குணனை எனது – திருமுறை6:49 4005/3

மேல்


நிற்கும் (34)

பதி பூசை முதல நற்கிரியையால் மனம் எனும் பசு கரணம் ஈங்கு அசுத்த பாவனை அற சுத்த பாவனையில் நிற்கும் மெய்ப்பதி யோக நிலைமை-அதனான் – திருமுறை1:1 5/1
நிலை தாங்குற நின்றார் அவர் நிற்கும் நிலை கண்டேன் – திருமுறை1:41 444/2
வான் என நிற்கும் தெய்வமே முல்லைவாயில் வாழ் மாசிலாமணியே – திருமுறை2:9 653/2
தேடுகின்றோர் தேட நிற்கும் தியாக_பெருமானே – திருமுறை2:36 955/2
சீலம் அற நிற்கும் சிறியார் உறவிடை நல் – திருமுறை2:36 980/1
விஞ்சு நெஞ்சர்-தம் அடி துணைக்கு ஏவல் விரும்பி நிற்கும் அ பெரும் பயன் பெறவே – திருமுறை2:51 1135/2
தனை ஆள்பவர் இன்றி நிற்கும் பரமன் தனி அருளாய் – திருமுறை2:75 1399/1
அறியார் ஒற்றி நிற்கும் கள்வர் அவரை கண்டிலனே – திருமுறை2:86 1614/2
கண்கள் களிப்ப ஈண்டு நிற்கும் கள்வர் இவர் ஊர் ஒற்றி அதாம் – திருமுறை2:98 1779/1
தன்னந்தனியாய் இங்கு நிற்கும் சாமி இவர் ஊர் ஒற்றி-அதாம் – திருமுறை2:98 1783/1
மாறா அழகோடு இங்கு நிற்கும் வள்ளல் இவர் ஊர் ஒற்றி-அதாம் – திருமுறை2:98 1784/1
கண்ணின் மணி போல் இங்கு நிற்கும் கள்வர் இவர் ஊர் ஒற்றி-அதாம் – திருமுறை2:98 1796/1
கள்ளத்தவர் போல் இவண் நிற்கும் கருமம் என் நீர் இன்று என்றேன் – திருமுறை2:98 1876/2
காலம் போகும் வார்த்தை நிற்கும் கண்டாய் இது சொல் கடன் ஆமோ – திருமுறை2:98 1925/3
மால் கொள் அவதாரங்கள் பத்தினும் வழிபட்டு வாய்மை பெற நிற்கும் பதம் – திருமுறை3:1 1960/81
நாள் போக்கி நிற்கும் நவை_உடையார் நாட அரிதாம் – திருமுறை3:2 1962/129
அவாய் நிற்கும் பரையோடு வாழ் மதுரை – திருமுறை3:2 1962/387
நிற்கும் பிரம நிர்_அதிசயானந்தம்-அதாய் – திருமுறை3:3 1965/111
நிற்கும் பரம நிருத்தன் எவன் தற்பரமாய் – திருமுறை3:3 1965/112
காட்டாது காட்டி நிற்கும் கள்வன் எவன் பாட்டோடு – திருமுறை3:3 1965/200
கண் மயக்கம் காட்டி நிற்கும் கள்வன் எவன் உள் மயக்கும் – திருமுறை3:3 1965/214
தான் என்று நிற்கும் சதுரன் எவன் மான் என்ற – திருமுறை3:3 1965/220
போற்று உரைத்து நிற்கும் புனிதன் மேல் வந்த கொடும் – திருமுறை3:3 1965/277
மாணிக்கம் என்று உரைத்த வள்ளல் எவன் தாள் நிற்கும்
தன் அன்பர் தாம் வருந்தில் சற்றும் தரியாது – திருமுறை3:3 1965/306,307
தான் அதுவாய் நிற்கும் தகையோரும் வானம்-அதில் – திருமுறை3:3 1965/1352
நிற்கும் தகவோரும் அத்துவத்தில் – திருமுறை3:3 1965/1372
நீறு அணிந்து ஒளிர் அக்க மணி பூண்டு சன்மார்க்க நெறி நிற்கும் அன்பர் மனமாம் நிலம் மீது வளர் தேவதாருவே நிலையான நிறைவே மெய் அருள் சத்தியாம் – திருமுறை4:4 2609/1
நான் அதுவாய் நிற்கும் வண்ணம் வெண்ணிலாவே ஒரு – திருமுறை4:27 2860/1
வானதுவாய் பசு மலம் போய் தனித்து நிற்கும் தருணம் வயங்கு பரானந்த சுகம் வளைந்துகொள்ளும் தருணம் – திருமுறை5:2 3149/1
நிற்கும் நிலை நின்று அறியேன் நின்றாரின் நடித்தேன் நெடும் காம பெரும் கடலை நீந்தும் வகை அறியேன் – திருமுறை6:6 3315/2
அமலா நான் வேண்டுதல் கேட்டு அருள் புரிதல் வேண்டும் ஆடி நிற்கும் சேவடியை பாடிநிற்க வேண்டும் – திருமுறை6:56 4089/1
பொருத்தம்_இலார் எல்லாரும் புறத்து இருக்க நான் போய் பொது நடம் கண்டு உவந்து நிற்கும் போது தனி தலைவர் – திருமுறை6:142 5770/1
கரவகத்தே கள் உண்டு மயங்கி நிற்கும் தருணம் கனி கொடுத்தால் உண்டு சுவை கண்டு களிப்பாரோ – திருமுறை6:142 5786/2
பெரிய பத தலைவர் எலாம் நிற்கும் நிலை இது ஓர் பெண் உரை என்று எள்ளுதியோ கொள்ளுதியோ தோழி – திருமுறை6:142 5798/3

மேல்


நிற்குமோ (2)

பிரமன் இனி என்னை பிறப்பிக்க வல்லனோ பெய் சிறையில் இன்னும் ஒரு கால் பின்பட்டு நிற்குமோ முன் பட்ட குட்டில் பெறும் துயர் மறந்துவிடுமோ – திருமுறை1:1 27/1
வரு கணத்து உடல் நிற்குமோ விழுமோ மாயுமோ என மயங்குவேன்-தன்னை – திருமுறை2:44 1065/3

மேல்


நிற்சலமாய் (1)

நித்தியமாய் நிர்க்குணமாய் நிற்சலமாய் நின்மலமாய் – திருமுறை3:3 1965/11

மேல்


நிற்ப (4)

ஏம்பா நிற்ப இசைக்கின்றார் இது-தான் சேடி என்னேடீ – திருமுறை2:98 1883/4
உன் நினைவின் உள்ளே உதித்திட்டு உலவி நிற்ப
எ நினைவு கொண்டோ மற்று இ உலகர் எ நவையும் – திருமுறை3:3 1965/1161,1162
நிற்பவை எலாம் நிற்ப அசைபவை எலாம் அசைய நிறைபவை எலாம் செய் நிலையே நினைபவை எலாம் நெகிழ நெறி அவை எலாம் ஓங்கும் நித்தியானந்த வடிவே – திருமுறை4:3 2592/3
கண் என்னும் உணர்ச்சி சொலா காட்சியவாய் நிற்ப கருதும் அவைக்கு உள் புறம் கீழ் மேல் பக்கம் நடுவில் – திருமுறை6:137 5647/2

மேல்


நிற்பதலது (1)

நிற்பதலது உன் பொன்_அடியை நினையா கொடிய நீலன் எனை – திருமுறை2:33 921/2

மேல்


நிற்பதாகார (1)

நிற்பதாகார நிருவிகற்பாய் பொற்பு உடைய – திருமுறை3:3 1965/62

மேல்


நிற்பதாம் (1)

வெருள் அளித்திடா விமல ஞானவான் வெளியிலே வெளி விரவி நிற்பதாம்
தெருள் அளிப்பதும் இருள் கெடுப்பதும் சிவ_சிதம்பரம் சிவ_சிதம்பரம் – திருமுறை4:22 2806/3,4

மேல்


நிற்பது (10)

நிற்பது என்று நீ நீல நெஞ்சமே – திருமுறை2:17 762/1
முன்னை வல்_வினை முடித்திடில் சிவனே மூடனேனுக்கு முன் நிற்பது எவனோ – திருமுறை2:44 1059/3
விற்பனன் எனவே நிற்பது விழைந்தேன் வீணனேன் விரகு இலா வெறியேன் – திருமுறை2:47 1097/3
நிற்பது போன்று நிலைபடா உடலை நேசம் வைத்து ஓம்புறும் பொருட்டாய் – திருமுறை2:52 1140/1
நின் அடி-கண் ஓர் கணப்பொழுதேனும் நிற்பது இன்றியே நீச மங்கையர்-தம் – திருமுறை2:53 1155/1
என்ன நான் அடியேன் பல பல கால் இயம்பி நிற்பது இங்கு எம்பெருமானீர் – திருமுறை2:56 1192/1
ஏம் அட்ட அரையொடு நிற்பது கண்டும் இரங்கலர் போல் – திருமுறை2:75 1405/2
கடனாக நிற்பது கண்டேன் பின் துன்பு ஒன்றும் கண்டிலனே – திருமுறை3:6 2341/4
நில் என்று பல்ல நிகழ்த்தினும் என் மனம் நிற்பது அன்றே – திருமுறை3:6 2398/3
பொடி ஏறு வடிவு_உடையார் என் கணவர் சபையின் பொன் படி கீழ் நிற்பது பெற்று அ பரிசு நினைந்தே – திருமுறை6:142 5766/2

மேல்


நிற்பதும் (1)

உம்பர் வான் அமுது அனைய சொற்களால் பெரியோர் உரைத்த வாய்மைகளை நாடி ஓதுகின்றார்-தமை கண்டு அவமதித்து எதிரில் ஒதி போல நிற்பதும் அலால் – திருமுறை3:8 2420/1

மேல்


நிற்பர் (1)

நினைத்தவுடன் எதிர்வந்து நிற்பர் கண்டாய் எனது நெஞ்சே நீ அஞ்சேல் உள் அஞ்சேல் அஞ்சேலே – திருமுறை6:125 5367/4

மேல்


நிற்பவருக்கு (1)

நிற்பவருக்கு ஒளித்து மறைக்கு ஒளித்து யோக நீள் முனிவர்க்கு ஒளித்து அமரர்க்கு ஒளித்து மேலாம் – திருமுறை3:5 2125/3

மேல்


நிற்பவரை (2)

கால் நடுங்க நிற்பவரை கண்டிலையோ ஊன் ஒடுங்க – திருமுறை3:3 1965/896
கை உலர்ந்து நிற்பவரை கண்டிலையோ மெய் உலர்ந்தும் – திருமுறை3:3 1965/902

மேல்


நிற்பவனே (1)

நின் மேல் பரம் விடை-தன் மேல் கொண்டு அன்பர் முன் நிற்பவனே – திருமுறை3:6 2299/4

மேல்


நிற்பவை (1)

நிற்பவை எலாம் நிற்ப அசைபவை எலாம் அசைய நிறைபவை எலாம் செய் நிலையே நினைபவை எலாம் நெகிழ நெறி அவை எலாம் ஓங்கும் நித்தியானந்த வடிவே – திருமுறை4:3 2592/3

மேல்


நிற்பனால் (1)

உன்னது இன்னருள் ஒருசிறிது உண்டேல் ஒடுக்கி நிற்பனால் உண்மை மற்று இன்றேல் – திருமுறை2:44 1060/2

மேல்


நிற்பனேல் (1)

புழுக்க நெஞ்சினேன் உம்முடை சமுகம் போந்து நிற்பனேல் புண்ணிய கனிகள் – திருமுறை2:56 1188/2

மேல்


நிற்பார் (4)

பாராதவர் என நிற்பார் உடுத்தது பட்டு எனிலோ – திருமுறை2:26 848/2
கருதும் அவரை வெளிக்கு இழுப்பார் காணாது எல்லாம் காட்டி நிற்பார்
மருதில் உறைவார் ஒற்றி-தனில் வதிவார் புரத்தை மலை_வில்லால் – திருமுறை2:83 1578/1,2
வீறி திரிவார் வெறுவெளியின் மேவா நிற்பார் விறகு விலை – திருமுறை2:83 1583/2
அடைத்து மற்று இங்கு இவைக்கு எல்லாம் அப்புறத்தே நிற்பார் அவர் பெருமை எவர் அறிவார் அறியாய் நீ தோழி – திருமுறை6:137 5643/4

மேல்


நிற்பார்கள் (1)

கண் கொண்ட குருடரே என்று வாய் பல் எலாம் காட்டி சிரித்து நீண்ட கழுமர கட்டை போல் நிற்பார்கள் ஐய இ கயவர் வாய் மதம் முழுதுமே – திருமுறை3:8 2423/3

மேல்


நிற்பாரை (1)

கைகட்டி வாய்பொத்தி நிற்பாரை கண்டே கைகொட்டி சிரிக்கின்றீர் கருணை ஒன்று இல்லீர் – திருமுறை6:132 5564/3

மேல்


நிற்பீரெனில் (1)

துன்னு கந்தையை சுற்றி நிற்பீரெனில்
என்ன நீர் எமக்கு ஈயும் பரிசு அதே – திருமுறை2:8 649/3,4

மேல்


நிற்பையாகில் (1)

பற்றி நிற்பையாகில் பரிந்து – திருமுறை2:65 1280/4

மேல்


நிற்பையே (1)

காலை நாடி நற்கதியின் நிற்பையே – திருமுறை2:17 761/4

மேல்


நிற்பையேல் (2)

பூண்டுகொண்டு உளே போற்றி நிற்பையேல்
யாண்டும் துன்பம் நீ அடைதல் இல்லையே – திருமுறை2:17 759/3,4
நினைந்து நிற்பையேல்
தோற்ற அரும் பரஞ்சோதி நல் அருள் – திருமுறை2:17 763/2,3

மேல்


நிற்போர் (1)

காத்தும் படைத்தும் கலைத்தும் நிற்போர் நாள்-தோறும் – திருமுறை3:2 1962/99

மேல்


நிற்றல் (4)

நீட நடத்தலொடு நிற்றல் முதல் நம் பெருமான் – திருமுறை3:3 1965/1347
நீண்டத்தில் என்ன நிலை அலவே இது நிற்றல் பசும் – திருமுறை3:6 2293/2
பாண்டத்தில் நீர் நிற்றல் அன்றோ நமை நம் பசுபதி-தான் – திருமுறை3:6 2293/3
அம்மா நான் வேண்டுதல் கேட்டு அருள் புரிதல் வேண்டும் ஆணவம் ஆதிய முழுதும் அறுத்து நிற்றல் வேண்டும் – திருமுறை6:56 4085/1

மேல்


நிற்றலினால் (1)

வளம் கொள தகும் உலகு எலாம் மருவி நிற்றலினால்
விளங்கு விச்சுவவியாபி இ விசுவத்தை யாண்டு – திருமுறை4:24 2814/2,3

மேல்


நிற்றி (2)

மாறு மாயையால் மயங்கிய மனனே வருதி அன்று எனில் நிற்றி இவ்வளவில் – திருமுறை2:42 1043/2
நிற்றி நீ அருள் – திருமுறை2:71 1350/3

மேல்


நிற்றியேல் (1)

அண்மை நின்றிடேல் சேய்மை சென்று அழி நீ அன்றி நிற்றியேல் அரி முதல் ஏத்தும் – திருமுறை2:39 1016/3

மேல்


நிற்றியோ (1)

வன்பு-அதாகிய நீயும் என்னுடனே வருதியோ அன்றி நிற்றியோ அறியேன் – திருமுறை2:42 1038/2

மேல்


நிற (4)

தழல் நிற பவள_குன்றமே ஒற்றி தனி நகர் அமர்ந்து அருள் தகையே – திருமுறை2:13 695/4
ஏய்க்கும் மால் நிற காலன் வந்திடும் போது என்-கொலாம் இந்த எண்ணம் என் மனத்தை – திருமுறை2:45 1072/3
தவள நிற நீற்று அணி அழகர் தமியேன்-தன்னை சார்ந்திலரே – திருமுறை2:86 1623/2
பை ஆர் அரவ மதி_சடையாய் செம்பவள நிற
செய்யாய் எனக்கு அருள்செய்யாய் எனில் என்ன செய்குவனே – திருமுறை3:6 2174/3,4

மேல்


நிறத்த (4)

பகை-அது கருதாது ஆள்வது உன் பரம் காண் பவள மா நிறத்த கற்பகமே – திருமுறை2:47 1096/4
பசு நிறத்த ஐங்கருவில் பகர்ந்த சுவை தன்மை பற்பல கோடிகளாம் அ உற்பவ சத்திகளில் – திருமுறை6:137 5664/1
வசு நிறத்த விவித நவ சத்தி பல கோடி வயங்கும் அவைக்குள் ஆதி வயங்குவள் அ ஆதி – திருமுறை6:137 5664/2
திசை நிறத்த பரை நடுவில் திரு_நடனம் புரியும் திரு_அடியின் பெரு வடிவை செப்புவது ஆர் தோழி – திருமுறை6:137 5664/4

மேல்


நிறத்தவரும் (1)

இரவு_நிறத்தவரும் இதற்கு உருகல் அரிது அலவே இனித்த நடம் புரிந்து மன்றில் தனித்த சிவ_கொழுந்தே – திருமுறை5:5 3186/4

மேல்


நிறத்தவாக (1)

தச நிறத்தவாக அதில் தனித்தனி ஓங்காரி சார்ந்திடுவள் அவள் அகத்தே தனி பரை சார்ந்திடுவள் – திருமுறை6:137 5664/3

மேல்


நிறத்தனை (1)

செய்யனை வெண்_நிறத்தனை என் சிவ பதியை ஒன்றான தெய்வம்-தன்னை – திருமுறை6:87 4666/3

மேல்


நிறத்தாய் (1)

செய்யாய் வெண்_நிறத்தாய் திரு_சிற்றம்பலம் நடம் செய் – திருமுறை6:64 4266/3

மேல்


நிறத்தாயை (1)

அற_தாயை ஓர் புடை கொண்டு ஓர் புடை மண் அளந்த முகில்_நிறத்தாயை – திருமுறை3:7 2413/1

மேல்


நிறத்தார் (2)

பவள நிறத்தார் திருவொற்றி பதியில் அமர்ந்தார் பரசிவனார் – திருமுறை2:86 1623/1
அந்தி நிறத்தார் திருவொற்றி அமர்ந்தார் என்னை அணைவாரோ – திருமுறை2:87 1634/2

மேல்


நிறத்திலே (1)

தெள்ளிய நிறத்திலே அருவத்திலே எலாம் செய வல்ல செய்கை-தனிலே சித்தாய் விளங்கி உபசித்தாய சத்திகள் சிறக்க வளர்கின்ற ஒளியே – திருமுறை6:22 3658/2

மேல்


நிறத்தின் (1)

ஐந்நிறமாய் அ நிறத்தின் ஆம் ஒளியாய் அ ஒளிக்குள் – திருமுறை3:3 1965/51

மேல்


நிறத்து (4)

செக்கர் நிறத்து பொன்_மேனி திரு_நீற்று ஒளி சேர் செங்கரும்பே – திருமுறை2:34 931/4
அந்தி வான் நிறத்து ஒற்றியூர் அரசே அம்பலத்தில் நின்று ஆடல்செய் அமுதே – திருமுறை2:44 1057/4
தவள நிறத்து திரு_நீறு தாங்கும் மணி தோள் தாணுவை நம் – திருமுறை3:13 2476/1
இருளும் நிறத்து கூற்றை துரத்தி அருள் சிற்சோதியே – திருமுறை6:112 5024/3

மேல்


நிறத்தோன் (1)

மஞ்சு அடைவான நிறத்தோன் அயன் முதல் வானவர்க்கா – திருமுறை3:6 2386/1

மேல்


நிறத்தோனும் (2)

கொண்டல்_நிறத்தோனும் குணிக்க அரிய நின் அடிக்கே – திருமுறை2:12 687/1
சூல் படும் மேக_நிறத்தோனும் நான்முகத்தோனும் என்னை – திருமுறை3:6 2195/1

மேல்


நிறம் (7)

இரவு நிறம் உடை இயமன் இனி எனை கனவினும் இறப்பிக்க எண்ணமுறுமோ எண்ணுறான் உதையுண்டு சிதையுண்ட தன் உடல் இருந்த வடு எண்ணுறானோ – திருமுறை1:1 27/2
துள்ளுவார் துள் அடக்கும் தோன்றலே சூழ்ந்து நிறம்
உள்ளுவார் உள் உறையும் ஒற்றி அப்பா உன்னுடைய – திருமுறை2:36 957/2,3
பச்சை நிறம் கொண்ட பவள தனி மலையே – திருமுறை2:54 1166/2
நிறம் பழுக்க அழகு ஒழுகும் வடிவ குன்றே நெடும் கடலுக்கு அணை அளித்த நிலையே வெய்ய – திருமுறை2:101 1945/2
பேதம் உறா மெய் போத வடிவம் ஆகி பெரும் கருணை நிறம் பழுத்து சாந்தம் பொங்கி – திருமுறை3:5 2114/1
ஒலி வடிவு நிறம் சுவைகள் நாற்றம் ஊற்றம் உறு தொழில்கள் பயன் பல வேறு உளவாய் எங்கும் – திருமுறை3:5 2123/1
வெவ் வினைக்கு ஈடான காயம் இது மாயம் என வேத முதல் ஆகமம் எலாம் மிகு பறை அறைந்தும் இது வெயில் மஞ்சள் நிறம் எனும் விவேகர் சொல் கேட்டு அறிந்தும் – திருமுறை4:3 2598/1

மேல்


நிறமாய் (2)

எ நிறமும் வேண்டா இயல் நிறமாய் முந்நிறத்தில் – திருமுறை3:3 1965/52
தேசு நிறமாய் நிறைந்த வெண்ணிலாவே நானும் – திருமுறை4:27 2851/1

மேல்


நிறமும் (2)

எ நிறமும் வேண்டா இயல் நிறமாய் முந்நிறத்தில் – திருமுறை3:3 1965/52
பச்சை நிறமும் படர்ந்த மருந்து – திருமுறை3:9 2443/2

மேல்


நிறமுறு (1)

நிறமுறு விழி கீழ் புறத்தொடு தோளும் நிறை உடம்பில் சில உறுப்பும் – திருமுறை6:13 3435/1

மேல்


நிறவனே (1)

நிறவனே வெள்ளை நீறு அணிபவனே நெற்றி மேல் கண்ணுடையவனே – திருமுறை2:14 709/3

மேல்


நிறுத்த (1)

நீதியிலே சன்மார்க்க நிலை-தனிலே நிறுத்த நிருத்தம் இடும் தனி தலைவர் ஒருத்தர் அவர்-தாமே – திருமுறை6:133 5566/3

மேல்


நிறுத்தி (4)

நிலைகுலையா வண்ணம் அருள் வெளியினூடு நிரைநிரையா நிறுத்தி உயிர் நிகழும் வண்ணம் – திருமுறை3:5 2111/2
நிறுத்தி அறியேன் நிகழ்த்தியவன் சொல்லை – திருமுறை4:28 2878/1
கள்ளம் மறுத்து அருள் விளக்கும் வள்ளல் மணி பொதுவில் கால் நிறுத்தி கால் எடுத்து களித்து ஆடும் துரையே – திருமுறை5:4 3176/3
நீரினில் பசுமையை நிறுத்தி அதில் பல – திருமுறை6:81 4615/405

மேல்


நிறுத்திய (4)

சத்துவ நெறியில் நடத்தி என்றனை மேல் தனி நிலை நிறுத்திய தலைவா – திருமுறை6:26 3735/2
நிலைகளும் காட்டி அருள் பெரு நிலையில் நிறுத்திய நிமலனை எனக்கு – திருமுறை6:46 3982/2
நிலை விழைவார்-தமை காக்கும் நித்தியனே எல்லா நிலையும் விளங்குற அருளில் நிறுத்திய சிற்குணனே – திருமுறை6:57 4159/3
அருள் வழி நிறுத்திய அருள்_பெரும்_ஜோதி – திருமுறை6:81 4615/326

மேல்


நிறுத்திலேன் (1)

நிலையிலா உலகியல் படும் மனத்தை நிறுத்திலேன் ஒரு நியமமும் அறியேன் – திருமுறை2:40 1023/1

மேல்


நிறுத்தினானை (1)

நீதியிலே சுத்த சிவ சன்மார்க்க நிலை-தனிலே நிறுத்தினானை
பாதியை ஒன்று_ஆனவனை பரம்பரனை பராபரனை பதி அனாதி – திருமுறை6:87 4674/2,3

மேல்


நிறுத்தினும் (1)

என்ன நான் சொலி நிறுத்தினும் நில்லாது ஏகுகின்றது இ ஏழையேன் மனம்-தான் – திருமுறை2:44 1060/1

மேல்


நிறுத்தினை (1)

நீடும் வகை சன்மார்க்க சுத்த சிவ நெறியில் நிறுத்தினை இ சிறியேனை நின் அருள் என் என்பேன் – திருமுறை5:1 3042/3

மேல்


நிறுத்து (1)

நிறுத்து உரைக்கின்ற பல் நேர்மைகள் இன்றி நீடு ஒளி பொன் பொது நாடகம் புரிவீர் – திருமுறை6:31 3799/2

மேல்


நிறுத்துகின்ற (1)

நிலை மேலும் நெறி மேலும் நிறுத்துகின்ற நெடும் தவத்தோர் நிறை மேலும் நிகழ்த்தும் வேத – திருமுறை3:5 2091/2

மேல்


நிறுத்துதியோ (1)

நின் அன்பர்-தம்பால் நிறுத்துதியோ அன்றி எனை – திருமுறை3:4 2052/1

மேல்


நிறுத்தும் (5)

ஏதம் நிறுத்தும் இ உலகத்து இயல்பின் வாழ்க்கை-இடத்து எளியேன் எண்ணி அடங்கா பெரும் துயர்கொண்டு எந்தாய் அந்தோ இளைக்கின்றேன் – திருமுறை1:44 478/1
வேதம் நிறுத்தும் நின் கமல மென் தாள் துணையே துணை அல்லால் வேறொன்று அறியேன் அஃது அறிந்து இ வினையேற்கு அருள வேண்டாவோ – திருமுறை1:44 478/2
போதம் நிறுத்தும் சற்குருவே புனித ஞானத்து அறிவுருவே பொய்யர் அறியா பரவெளியே புரம் மூன்று எரித்தோன் தரும் ஒளியே – திருமுறை1:44 478/3
சாதல் நிறுத்துமவர் உள்ள_தலம் தாள் நிறுத்தும் தயாநிதியே தணிகாசலமாம் தலத்து அமர்ந்த சைவ மணியே சண்முகனே – திருமுறை1:44 478/4
தணந்த சன்மார்க்க தனி நிலை நிறுத்தும் தக்கவா மிக்க வாழ்வு அருளே – திருமுறை6:26 3734/4

மேல்


நிறுத்துமவர் (1)

சாதல் நிறுத்துமவர் உள்ள_தலம் தாள் நிறுத்தும் தயாநிதியே தணிகாசலமாம் தலத்து அமர்ந்த சைவ மணியே சண்முகனே – திருமுறை1:44 478/4

மேல்


நிறுத்துவதாய் (1)

நீப்பதுவாய் தன்னுள் நிறுத்துவதாய் பூப்பது இன்றி – திருமுறை3:3 1965/54

மேல்


நிறுத்துவனே (1)

நீட்டாலும் வாயுரை பாட்டாலும் சொல்லி நிறுத்துவனே – திருமுறை3:6 2201/4

மேல்


நிறுவி (2)

பரை தரு சுத்த நிலை முதல் அதீத பதி வரை நிறுவி ஆங்கு அதன் மேல் – திருமுறை6:43 3933/1
மன் வண்ணத்து ஒளி உருவம் உயிர்ப்பினொடு தோன்ற வால் அணு கூட்டங்களை அவ்வகை நிறுவி நடத்தும் – திருமுறை6:137 5651/3

மேல்


நிறுவு (1)

நினையும் எனையும் ஒருமை புரியும் நெறியில் நிறுவு சரணமே – திருமுறை6:115 5209/2

மேல்


நிறுவுவல் (1)

வீதியில் உமை-தான் நிறுவுவல் உண்மை விளம்பினேன் வம்-மினோ விரைந்தே – திருமுறை6:125 5453/4

மேல்


நிறை (96)

உரு ஓங்கும் உணர்வின் நிறை ஒளி ஓங்கி ஓங்கும் மயில் ஊர்ந்து ஓங்கி எவ்வுயிர்க்கும் உறவு ஓங்கும் நின் பதம் என் உளம் ஓங்கி வளம் ஓங்க உய்கின்ற நாள் எந்தநாள் – திருமுறை1:1 1/3
பார் கொண்ட நடையில் வன் பசிகொண்டு வந்து இரப்பார் முகம் பார்த்து இரங்கும் பண்பும் நின் திரு_அடிக்கு அன்பும் நிறை ஆயுளும் பதியும் நல் நிதியும் உணர்வும் – திருமுறை1:1 12/1
கெஞ்சி கொஞ்சி நிறை அழிந்து உன் அருட்கு இச்சை நீத்து கிடந்தனன் ஆயினேன் – திருமுறை1:18 252/2
நீர் ஆர் விழி இமை நீங்கின நிறை நீங்கியது அன்றே – திருமுறை1:41 442/4
உடலே மருவும் உயிர் போல் நிறை ஒற்றியூர் அப்பனே – திருமுறை2:2 590/4
முற்றி ஊர் மலின குழி இருள் மடவார் முலை எனும் மலம் நிறை குவையை – திருமுறை2:35 942/2
நிதியே நின் பொன்_அடி ஏத்தாது நெஞ்சம் நிறை மயலாம் – திருமுறை2:62 1248/1
சொல் தேன் நிறை மறை கொம்பே மெய்ஞ்ஞான சுடர் கொழுந்தே – திருமுறை2:75 1462/3
நீடு ஆசையினால் வந்துவந்து நின்றால் நமது நிறை கவர்ந்து – திருமுறை2:95 1722/2
நீலம் பொழிற்குள் நிறை தடங்கட்கு ஏர் காட்டும் – திருமுறை3:2 1962/147
நீளும் அழுந்தூர் நிறை தடமே வேள் இமையோர் – திருமுறை3:2 1962/206
என் அமுதே முக்கண் இறையே நிறை ஞான – திருமுறை3:4 2047/1
நிலை மேலும் நெறி மேலும் நிறுத்துகின்ற நெடும் தவத்தோர் நிறை மேலும் நிகழ்த்தும் வேத – திருமுறை3:5 2091/2
தத்துவமே தத்துவாதீதமே சிற்சயம்புவே எங்கும் நிறை சாட்சியே மெய் – திருமுறை3:5 2100/1
விழு துணையாய் அமர்ந்து அருளும் பொருளே மோன வெளியில் நிறை ஆனந்த விளைவாம் தேவே – திருமுறை3:5 2129/4
ஊன் ஏறும் உயிர்க்குள் நிறை ஒளியே எல்லாம் உடையானே நின் அடி சீர் உன்னி அன்பர் – திருமுறை3:5 2140/3
நிறை முடித்து ஆண்ட அம் செவ் வேணி செய்திட நித்தம் மன்றின் – திருமுறை3:6 2210/2
நிறை ஆறு சூழும் துரும்பாய் சுழலும் என் நெஞ்சின் உள்ள – திருமுறை3:6 2345/3
குன்றே நிறை அருள் கோவே எனது குல_தெய்வமே – திருமுறை3:6 2347/3
தளவேயும் மல்லிகை பந்தராய் பால் போல் தழைத்திடும் நிலா காலமாய் தனி இளந்தென்றலாய் நிறை நரம்பு உள வீணை-தன் இசை பாடல் இடமாய் – திருமுறை3:8 2429/2
உதய நிறை_மதி அமுத உணவு பெற நிலவு சிவயோக நிலை அருளும் மலையே – திருமுறை3:18 2501/2
வளி நிறை உலகுக்கு ஒரு பெரும் துணையே வல்லபை கணேச மா மணியே – திருமுறை3:23 2531/4
நிமல நிறை_மதியின் ஒளிர் நிர்_அதிசய பரம சுக நிலையை அருள் புரியும் அதிபதியாம் – திருமுறை3:25 2554/2
கலை நிறை கணபதி சரணம் சரணம் கஜ முக குண பதி சரணம் சரணம் – திருமுறை3:26 2563/1
வாத நெறி நடவாத போத நெறியாளர் நிறை_மதி நெறி உலாவும் மதியே மணி மிடற்று அரசே எம் வாழ்வின் முதலே அரு_மருந்தே பெரும் தெய்வமே – திருமுறை4:1 2573/3
மான் முகம் விடாது உழலும் எனையும் உயர் நெறி மருவவைத்து அவண் வளர்த்த பதியே மறை முடிவில் நிறை பரப்பிரமமே ஆகமம் மதிக்கும் முடிவுற்ற சிவமே – திருமுறை4:1 2580/2
நீர் பூத்த வேணியும் ஆனந்தம் பூத்து நிறை_மதியின் – திருமுறை4:15 2729/1
நிறை அணிந்த சிவகாமி நேய நிறை ஒளியே நித்த பரிபூரணமாம் சுத்த சிவ வெளியே – திருமுறை5:1 3030/1
நிறை அணிந்த சிவகாமி நேய நிறை ஒளியே நித்த பரிபூரணமாம் சுத்த சிவ வெளியே – திருமுறை5:1 3030/1
கண் ஓங்கு நுதல் கரும்பே கரும்பின் நிறை அமுதே கற்கண்டே சர்க்கரையே கதலி நறும் கனியே – திருமுறை5:1 3034/1
வன்பர் உளத்தே மறைந்து வழங்கும் ஒளி மணியே மறை முடி ஆகம முடியின் வயங்கு நிறை_மதியே – திருமுறை5:1 3039/2
எம்மையினும் நிறை சொருப சுத்த சுகாரம்பம் இயல் சொருப சுத்த சுக அனுபவம் என்று இரண்டாய் – திருமுறை5:2 3122/2
ஏறுகின்றேம் என மதித்தே இறங்குகின்ற கடையேன் ஏதம் எலாம் நிறை மனத்தேன் இரக்கம் இலா புலையேன் – திருமுறை6:4 3297/1
நிறை அளவோ முறை அளவோ நிலை அளவும் தவிர்ந்த நெடும் சால நெஞ்சகத்தேன் நீல விடம் போல்வேன் – திருமுறை6:4 3301/3
தெருள் நிறை உளத்தே திகழ் தனி தலைமை தெய்வமே திரு_அருள் சிவமே – திருமுறை6:13 3414/3
நிறமுறு விழி கீழ் புறத்தொடு தோளும் நிறை உடம்பில் சில உறுப்பும் – திருமுறை6:13 3435/1
பொருள் நிறை இன்பம் நம்மை ஆண்டு அளித்த புண்ணியம் வருகின்ற தருணம் – திருமுறை6:13 3532/3
நீரிலே நீர் உற்ற நிறையிலே நிறை உற்ற நிலையிலே நுண்மை-தனிலே நிகழ்விலே நிகழ்வு உற்ற திகழ்விலே நிழலிலே நெகிழிலே தண்மை-தனிலே – திருமுறை6:22 3657/1
ஆராலும் அறியாத உயர் நிலையில் எனை வைத்த அரசே அருள் சோதியே அகர நிலை முழுதுமாய் அப்பாலும் ஆகி நிறை அமுத நடராச பதியே – திருமுறை6:22 3670/4
உரை விசுவம் உண்ட வெளி உபசாந்த வெளி மேலை உறு மவுன வெளி வெளியின் மேல் ஓங்கும் மா மவுன வெளி ஆதி உறும் அனுபவம் ஒருங்க நிறை உண்மை வெளியே – திருமுறை6:22 3671/1
வாழி நீடூழி என வாய்_மலர்ந்து அழியா வரம் தந்த வள்ளலே என் மதியில் நிறை மதியே வயங்கு மதி அமுதமே மதி அமுதின் உற்ற சுகமே – திருமுறை6:22 3672/2
தரு வளர் பொழி வடல் சபை நிறை ஒளியே தனி நடராச என் சற்குரு மணியே – திருமுறை6:23 3689/4
நீதியே நிறை நின் திரு_அருள் அறிய நிகழ்த்தினேன் நிச்சயம் இதுவே – திருமுறை6:27 3751/2
பொருள் நிறை ஓங்க தெருள் நிலை விளங்க புண்ணியம் பொற்புற வயங்க – திருமுறை6:27 3757/3
கொடிகள் நிறை மணி மாட கோயிலையும் காட்டிக்கொடுத்தீர் அ கோயிலிலே கோபுர வாயிலிலே – திருமுறை6:30 3780/2
தேவி சிவகாமவல்லி மகிழும் மணவாளா தெருள் நிறை வான் அமுது அளிக்கும் தருணம் இது-தானே – திருமுறை6:33 3818/4
மத தடை தவிர்த்த மதி மதி மதியே மதி நிறை அமுத நல் வாய்ப்பே – திருமுறை6:39 3888/2
எல்லாம் செய் வல்ல தெய்வம் எங்கும் நிறை தெய்வம் என் உ