நா – முதல் சொற்கள், திருவருட்பா தொடரடைவு (ஊரன் அடிகள் பதிப்பு)

கீழே உள்ள
சொல்லின்
மேல்
சொடுக்கவும்

நா 20
நா_உடையோர் 1
நாக்கிலே 1
நாக்கு 4
நாக 10
நாக_நாட்டதின் 1
நாகம் 9
நாகமணி 1
நாகமுடன் 1
நாகமும் 1
நாகாதிபதிகளும் 1
நாகாதிபர் 1
நாகாதிபரும் 1
நாகாதிபனும் 1
நாகு 1
நாகைக்காரோணம் 1
நாங்கள் 1
நாச 2
நாசம் 4
நாசம்_இல்லீர் 1
நாசர் 1
நாசரை 1
நாசனே 1
நாசி 6
நாசிக்கு 1
நாசியும் 1
நாசியுள் 1
நாட்களில் 1
நாட்கு 1
நாட்டகத்தே 2
நாட்டகம் 1
நாட்டத்தில் 1
நாட்டதின் 1
நாட்டம் 8
நாட்டம்வைத்து 1
நாட்டமும் 2
நாட்டமுற்ற 1
நாட்டமுற்றதோர் 1
நாட்டமுற்று 1
நாட்டமுறு 1
நாட்டமுறும் 3
நாட்டமே 1
நாட்டமோ 1
நாட்டவர்க்கும் 1
நாட்டவர்களும் 1
நாட்டவரும் 1
நாட்டவைத்த 1
நாட்டாதார் 1
நாட்டாநின்றேன் 1
நாட்டார் 6
நாட்டார்-தமக்கும் 2
நாட்டார்கள் 5
நாட்டாரே 1
நாட்டான் 1
நாட்டி 8
நாட்டிடை 1
நாட்டிய 12
நாட்டியத்தான்குடி 1
நாட்டியதோர் 2
நாட்டியே 4
நாட்டில் 11
நாட்டிலே 3
நாட்டினீர் 1
நாட்டினுக்கு 2
நாட்டினோயே 1
நாட்டீர் 1
நாட்டு 13
நாட்டுக்கு 8
நாட்டுக 1
நாட்டுகின்றது 1
நாட்டுகின்றனையாயில் 1
நாட்டும் 14
நாட்டேன் 1
நாட்டை 6
நாட 18
நாடக 11
நாடகத்தவ 1
நாடகத்தான் 1
நாடகத்துக்கு 1
நாடகத்தை 1
நாடகம் 31
நாடகமா 1
நாடகமே 1
நாடகனே 6
நாடர் 4
நாடர்கள் 1
நாடருக்கு 1
நாடரும் 1
நாடரே 2
நாடரை 1
நாடல் 2
நாடவரும் 1
நாடா 2
நாடாத 3
நாடாதவர் 1
நாடாதார் 1
நாடாதீர் 1
நாடாது 6
நாடாமல் 3
நாடாமை 2
நாடார் 3
நாடாரேல் 1
நாடி 58
நாடிட 1
நாடிடவும் 1
நாடிடாது 1
நாடிடில் 1
நாடிநாடி 1
நாடிநின்ற 1
நாடிய 18
நாடியது 2
நாடியனே 1
நாடியும் 1
நாடியே 1
நாடில் 2
நாடில்லை 1
நாடிலையே 3
நாடின் 1
நாடினம் 1
நாடினர் 1
நாடினனே 2
நாடினனோ 1
நாடினேன் 2
நாடினையே 1
நாடு 40
நாடு-தொறும் 1
நாடு_உடையாய் 2
நாடு_உடையார் 1
நாடுகின்ற 6
நாடுகின்றது 1
நாடுகின்றதும் 1
நாடுகின்றவர் 1
நாடுகின்றாய் 1
நாடுகின்றேன் 2
நாடுகின்றோர் 1
நாடுகினும் 1
நாடுதலே 1
நாடுதற்கு 2
நாடுதும் 1
நாடும் 24
நாடும்படி 1
நாடுமாறே 1
நாடுவது 2
நாடுவன் 1
நாடுவார் 1
நாடுவார்-தமை 1
நாடுவித்து 1
நாடுறவே 1
நாடுறா 1
நாடுறுவாய் 1
நாடுறுவோர்க்கு 1
நாடேன் 2
நாடேனோ 2
நாடொணா 1
நாண் 17
நாண்_இல் 1
நாண்_இலேன் 1
நாண்பனையும் 1
நாண 6
நாணம் 11
நாணம்_இலேன் 2
நாணமும் 1
நாணமுற்றே 1
நாணவத்தினேன்-தனையோ 1
நாணவே 1
நாணாது 2
நாணாமல் 1
நாணாமே 1
நாணாளும் 1
நாணி 3
நாணியவே 1
நாணிலியேன் 1
நாணிலேன் 1
நாணுகின்ற 1
நாணுகின்றிலை 1
நாணுகின்றேன் 2
நாணும் 6
நாணுவது 2
நாணுவர் 1
நாணுவேனலன் 1
நாணுவேனோ 1
நாணுறவே 1
நாணுறும் 2
நாணே 1
நாணேன் 1
நாணை 6
நாத்திகம் 2
நாத 94
நாதங்கள் 1
நாதத்ததுவாய் 1
நாதத்தின் 1
நாதத்து 1
நாதம் 22
நாதமாம் 1
நாதமாய் 2
நாதமுடன் 1
நாதமும் 5
நாதமுற 1
நாதமே 2
நாதர் 19
நாதர்-தம் 1
நாதராலும் 1
நாதரே 5
நாதன் 13
நாதன்-தன் 6
நாதன்-தன்னை 1
நாதனடி 1
நாதனும் 1
நாதனே 30
நாதனை 9
நாதா 16
நாதாந்த 26
நாதாந்த_நாட்டுக்கு 1
நாதாந்தத்தே 1
நாதாந்தம் 4
நாம் 116
நாம 5
நாமங்கள் 1
நாமங்களே 1
நாமத்தினால் 1
நாமத்து 1
நாமம் 32
நாமம்_உடையார் 2
நாமமே 2
நாமரை 1
நாமாந்தகனை 1
நாமார்த்தம் 1
நாமே 5
நாமோ 2
நாய் 61
நாய்-தனக்கும் 1
நாய்_கடுகு_அனையாள் 1
நாய்_பால் 2
நாய்_அடியவன் 1
நாய்_அடியேன் 16
நாய்_அரசு 1
நாய்_அனையேற்கு 1
நாய்_அனையேன் 5
நாய்க்கு 11
நாய்க்கு_இணையேன் 1
நாய்க்கும் 16
நாய்க்குள் 1
நாய்க்கேனும் 1
நாய்களின் 1
நாய்களுக்கெலாம் 1
நாய்ப்பட்ட 1
நாயக 21
நாயகத்தை 2
நாயகமாய் 1
நாயகமே 8
நாயகர் 11
நாயகர்-தம் 1
நாயகர்க்கு 1
நாயகரே 31
நாயகன் 19
நாயகன்-தன் 2
நாயகன்-தன்னை 1
நாயகனார் 20
நாயகனார்-தமக்கு 1
நாயகனும் 1
நாயகனே 72
நாயகனை 3
நாயகனொடு 1
நாயகா 7
நாயகி 11
நாயகிக்கு 1
நாயாக 1
நாயாகினும் 1
நாயாய் 1
நாயில் 8
நாயின் 4
நாயினனே 1
நாயினில் 2
நாயினுக்கு 1
நாயினும் 15
நாயினேற்கு 1
நாயினேன் 28
நாயினேன்-தனையும் 1
நாயினேனை 3
நாயினை 2
நாயினையே 1
நாயும் 1
நாயே 1
நாயே_அனையேன் 1
நாயேற்கு 3
நாயேற்கும் 1
நாயேற்கே 1
நாயேன் 45
நாயேன்-தன் 2
நாயேனுக்கு 2
நாயேனெனினும் 1
நாயேனே 1
நாயேனை 10
நாயை 2
நாயோ 1
நார் 5
நார்த்திடர் 1
நார 1
நாரண 3
நாரணர் 10
நாரணர்கள் 3
நாரணரும் 3
நாரணற்கு 1
நாரணன் 7
நாரணன்-தன் 1
நாரணன்_சேய் 1
நாரணனாய் 1
நாரணனும் 3
நாரணாகாரத்தின் 1
நாரம் 2
நாராசம் 1
நாராய் 5
நாராயணர் 1
நாராயணன் 3
நாராயணனும் 1
நாராயணனொடு 1
நாராயணாய 1
நாரி 1
நாரியர் 1
நாரியனே 1
நாரைகளை 1
நாரையூர் 2
நாரையே 1
நால் 19
நால்-வயின் 3
நால்_திசையும் 1
நால்_வேதத்து 1
நால்_வேதமும் 1
நால்வர்க்கும் 1
நால்வர்கள் 1
நால்வர்களுக்கு 1
நால்வருக்கு 1
நால்வரும் 1
நாலவனே 1
நாலாயிரம் 1
நாலார் 1
நாலின் 1
நாலு 1
நாலும் 1
நாலூர் 1
நாலூரில் 1
நாலே 2
நாலொடு 1
நாவகத்துள் 1
நாவகத்தே 1
நாவகம் 1
நாவரசர் 1
நாவரசர்க்கு 1
நாவரசு 1
நாவரசே 2
நாவரசை 2
நாவரை 1
நாவரைசை 1
நாவல் 1
நாவல்_ஆரூரர் 1
நாவலர் 1
நாவலன் 1
நாவலனே 1
நாவலனை 2
நாவலூர் 2
நாவாக 1
நாவாய் 2
நாவால் 3
நாவில் 2
நாவிற்கு 1
நாவின் 3
நாவின்_மன்னரை 1
நாவினர்கள் 1
நாவினால் 1
நாவினும் 1
நாவினை 1
நாவுக்கரசர் 1
நாவுக்கரையர் 1
நாவுக்கரையரை 1
நாவுக்கு 2
நாவுடன் 1
நாவும் 2
நாவே 3
நாவை 6
நாழிகை 4
நாழிகைக்குள்ளே 1
நாழிகையாய் 1
நாழிகையில் 1
நாள் 252
நாள்-கண் 1
நாள்-கொல் 1
நாள்-தான் 1
நாள்-தொறும் 22
நாள்-தோறும் 11
நாள்_கொல்லி 1
நாள்_தாது 1
நாள்_மலர் 5
நாள்கள் 5
நாள்களில் 1
நாள்களும் 1
நாள்நாளும் 1
நாள 1
நாளாக 2
நாளாய் 2
நாளாயின் 1
நாளில் 19
நாளினும் 4
நாளும் 47
நாளே 8
நாளேனும் 2
நாளை 21
நாளைக்கு 2
நாளைக்கே 2
நாளையே 1
நாளையோ 2
நாற்ற 8
நாற்றம் 6
நாற 2
நாறாத 1
நாறிட 2
நாறிய 2
நாறு 1
நாறுகின்றார் 1
நாறும் 2
நான் 1063
நான்-தான் 20
நான்-தான்_தானாய் 1
நான்-தானே 1
நான்_அல்லன் 1
நான்கில் 1
நான்கின் 1
நான்கினுக்கும் 1
நான்கினும் 1
நான்கினோடும் 1
நான்கு 15
நான்கு_வதனனும் 2
நான்கு_ஒன்றும் 1
நான்கும் 24
நான்கையும் 1
நான்மறை 4
நான்மறைகள்-தாம் 1
நான்மறையார் 1
நான்மறையின் 2
நான்மறையீர் 2
நான்மறையும் 3
நான்முக 2
நான்முகத்து 1
நான்முகத்தோனும் 3
நான்முகர் 7
நான்முகர்கள் 2
நான்முகரே 1
நான்முகற்கு 1
நான்முகற்கும் 2
நான்முகன் 16
நான்முகன்_சேய் 1
நான்முகனாய் 1
நான்முகனார் 2
நான்முகனும் 7
நான்ற 1
நான்றுகொண்டிடுவரேனும் 1
நானதாய் 1
நானா 1
நானாக 1
நானாய் 1
நானிலத்திடை 1
நானிலத்தில் 1
நானிலத்தீர் 3
நானிலத்து 1
நானிலத்தே 8
நானும் 56
நானுமே 1
நானூறு 1
நானே 44
நானே_நான் 1
நானோ 5

நா (20)

நா அலங்காரம் அற வேறு புகழ் பேசி நின் நல் புகழ் வழுத்தாதபேர் நாய்_பால் விரும்பி ஆன் தூய் பாலை நயவாத நவையுடை பேயர் ஆவார் – திருமுறை1:1 26/2
நா உண்டு அவர் திருமுன்பு இது நலம் அன்று உமக்கு எனவே – திருமுறை1:41 440/4
நா வீழ்ந்ததும் அலரே கழை நாண் வீழ்ந்தது மலரே – திருமுறை1:41 448/4
துன்று தீம் பலாச்சுளையினும் இனிப்பாய் தொண்டர்-தங்கள் நா சுவை பெற ஊறி – திருமுறை2:21 797/3
நாத அரனே என்று நா தழும்புகொண்டு ஏத்தி – திருமுறை2:36 982/2
நான்றுகொண்டிடுவரேனும் மற்று அவர் மேல் நா எழாது உண்மை ஈது இதற்கு – திருமுறை2:47 1093/3
நா ஏற நினை துதியேன் நலம் ஒன்று இல்லேன் நாய் கடைக்கும் கடைப்பட்டேன் நண்ணுகின்றோர்க்கு – திருமுறை2:73 1379/3
நா ஒன்று அரசர்க்கு நாம் தருவேம் நல்லூரில் – திருமுறை3:3 1965/301
நான் எழுந்தாலும் என் நா எழுமோ மொழி நல்கிடவே – திருமுறை3:6 2219/4
சாற்ற அனேக நல் நா உள்ளதாயினும் சாற்ற அரிதாம் – திருமுறை3:6 2368/1
பவள இதழ் பசும் கொடியை நான்முகனார் நா ஓங்கும் பாவை-தன்னை – திருமுறை3:12 2471/3
வள்ள மா மலர் பாத பெரும் புகழ் வாழ்த்தி நா தழும்பு ஏற வழங்குவாய் – திருமுறை3:24 2546/3
நான் படிக்கும் போது என்னை நான் அறியேன் நா ஒன்றோ – திருமுறை5:11 3253/2
ஒன்றியே உணவை உண்டு உடல் பருத்த ஊத்தையேன் நா தழும்புறவே – திருமுறை6:15 3579/1
நலம் மேவு அதிலே நில் நா ஊர் திரு_அம்பலம் – திருமுறை6:61 4239/3
நல் அமுது என் ஒரு நா உளம் காட்டி என் – திருமுறை6:81 4615/269
விரவி களித்து நா தடிக்க விளம்பி விரித்த பாட்டு எல்லாம் வேதாகமத்தின் முடி மீது விளங்கும் திரு_பாட்டு ஆயினவே – திருமுறை6:83 4632/3
ஆயிரம் ஆயிரம் கோடி நா_உடையோர் எனினும் அணுத்துணையும் புகல் அரிதேல் அந்தோ இ சிறியேன் – திருமுறை6:95 4751/2
நா வலரோர் பதியே நாரி உமாபதியே ஞான சபாபதியே ஞான சபாபதியே – திருமுறை6:118 5249/2
நா ஒன்று மணம் வேறு வணம் வேறுவேறா நண்ணி விளங்குறவும் அதின் நல் பயன் மாத்திரையில் – திருமுறை6:137 5669/2

மேல்


நா_உடையோர் (1)

ஆயிரம் ஆயிரம் கோடி நா_உடையோர் எனினும் அணுத்துணையும் புகல் அரிதேல் அந்தோ இ சிறியேன் – திருமுறை6:95 4751/2

மேல்


நாக்கிலே (1)

இன் இயல் என் வாக்கிலே என்னுடைய நாக்கிலே என் செவி புலன் இசையிலே என் இரு கண்மணியிலே என் கண்மணி ஒளியிலே என் அனுபவம்-தன்னிலே – திருமுறை6:22 3652/2

மேல்


நாக்கு (4)

துளி அவர்க்கு உதவேன் விருப்பு_இலான் போல சுவை பெற சுவைத்த நாக்கு உடையேன் – திருமுறை6:15 3576/3
நாத்திகம் சொல்கின்றவர்-தம் நாக்கு முடை நாக்கு – திருமுறை6:121 5268/1
நாத்திகம் சொல்கின்றவர்-தம் நாக்கு முடை நாக்கு
நாக்கு ருசி கொள்ளுவதும் நாறிய பிண்ணாக்கு – திருமுறை6:121 5268/1,2
நாக்கு ருசி கொள்ளுவதும் நாறிய பிண்ணாக்கு – திருமுறை6:121 5268/2

மேல்


நாக (10)

வணம் கொள் நாக மணி தலை ஐந்து உடை – திருமுறை2:15 718/1
கரும் பை நாக அணை கடவுள் நான்முகன் வான்_கடவுள் ஆதியர் கலகங்கள் தவிர்ப்பான் – திருமுறை2:30 891/1
நாக_நாட்டதின் நலம்பெற வேண்டேன் நரகில் ஏகு என நவிலினும் அமைவேன் – திருமுறை2:49 1118/1
நாக அணியார் நக்கர் எனும் நாமம்_உடையார் நாரணன் ஓர் – திருமுறை2:89 1663/1
படன் நாக அணியர் நமை திரும்பிப்பாராது ஓடுகின்றார் நாம் – திருமுறை2:95 1718/3
விட நாக பூண் அணி மேலோய் என் நெஞ்சம் விரிதல்விட்டு என் – திருமுறை3:6 2341/1
பல் நாக பூண் அணி மலையை பழையமலையில் கண்டேனே – திருமுறை3:13 2481/4
நாக மணி மிளிர நடம் நவில்வார் காண் பெண்ணே – திருமுறை4:35 2993/4
நாக விகாசனமே நாத சுகோடணமே ஞான சபாபதியே ஞான சபாபதியே – திருமுறை6:118 5242/2
நாக நடோதயமே நாத புரோதயமே ஞான சபாபதியே ஞான சபாபதியே – திருமுறை6:118 5245/2

மேல்


நாக_நாட்டதின் (1)

நாக_நாட்டதின் நலம்பெற வேண்டேன் நரகில் ஏகு என நவிலினும் அமைவேன் – திருமுறை2:49 1118/1

மேல்


நாகம் (9)

மணி தலை நாகம் அனைய வெம் கொடியார் வஞ்சக விழியினால் மயங்கி – திருமுறை2:27 861/1
பூண் நாகம் ஆட பொது நடிக்கும் புண்ணியனே – திருமுறை2:36 956/1
சேண் நாகம் வாங்கும் சிவனே கடல் விடத்தை – திருமுறை2:36 956/2
நால் ஆரணம் சூழ் ஒற்றி_உளீர் நாகம் வாங்கி என் என்றேன் – திருமுறை2:96 1757/1
நால் ஆரணம் சூழ் ஒற்றி_உளீர் நாகம் வாங்கல் என் என்றேன் – திருமுறை2:98 1845/1
நட வாழ்வு ஒற்றி_உடையீர் நீர் நாகம் அணிந்தது அழகு என்றேன் – திருமுறை2:98 1885/1
மடவாய் அது நீர்_நாகம் என மதியேல் அயன் மால் மனம் நடுங்க – திருமுறை2:98 1885/2
விட வாய் உமிழும் பட நாகம் வேண்டில் காண்டி என்றே என் – திருமுறை2:98 1885/3
நாகம் பராம் தொண்ட நாட்டில் உயர் காஞ்சி – திருமுறை3:2 1962/473

மேல்


நாகமணி (1)

நாகமணி பணி மிளிர அம்பலத்தே நடம் செய் நாயக நின் பெரும் கருணை நவிற்ற முடியாதே – திருமுறை5:2 3124/4

மேல்


நாகமுடன் (1)

ஞான அறிவாளர் தினம் ஆட உலகு அன்னையாம் நங்கை சிவகாமி ஆட நாகமுடன் ஊக மனம் நாடி ஒரு புறம் ஆட நந்தி மறையோர்கள் ஆட – திருமுறை4:4 2603/3

மேல்


நாகமும் (1)

நதியும் கொன்றையும் நாகமும் பிறையும் நண்ணி ஓங்கிய புண்ணிய சடையார் – திருமுறை2:30 895/2

மேல்


நாகாதிபதிகளும் (1)

நாகாதிபதிகளும் நின்று ஏத்த வளர்க்கின்றீர் நடராஜரே நுமக்கு நான் எது செய்வேனே – திருமுறை6:95 4748/4

மேல்


நாகாதிபர் (1)

நாகாதிபர் சூழ் நடராசா ஏகா – திருமுறை6:35 3834/2

மேல்


நாகாதிபரும் (1)

நாகாதிபரும் வியந்திட என் எதிர் நண்ணி என்றும் – திருமுறை6:94 4744/3

மேல்


நாகாதிபனும் (1)

நாகாதிபனும் அயனும் மாலும் நறுமுறு என்னவே – திருமுறை6:112 4977/1

மேல்


நாகு (1)

காகளம் என்பார்க்கு என் கழறுதியே நாகு அளவும் – திருமுறை3:3 1965/704

மேல்


நாகைக்காரோணம் (1)

நாகைக்காரோணம் நயந்தோனே ஓகை அற – திருமுறை3:2 1962/294

மேல்


நாங்கள் (1)

நாய்க்கும் கடைப்பட்ட நாங்கள் என்பேம் எங்கள் முடை – திருமுறை3:4 2014/3

மேல்


நாச (2)

பாச நாச பாப நாச பாத தேச ஈசனே – திருமுறை6:115 5196/1
பாச நாச பாப நாச பாத தேச ஈசனே – திருமுறை6:115 5196/1

மேல்


நாசம் (4)

பாவ நாசம் செய்து என்றனை ஆட்கொள்ளும் பரஞ்சுடர் கண்டாயே – திருமுறை1:4 80/4
நாசம் இலா வெளி ஆகி ஒளி-தான் ஆகி நாதாந்த முடிவில் நடம் நவிற்றும் தேவே – திருமுறை3:5 2086/4
நாசம் இலா நின் அருளாம் ஞான மருந்து உண்ண உள்ளே – திருமுறை4:30 2963/1
நாசம்_இல்லீர் இங்கு வாரீர் – திருமுறை6:70 4390/3

மேல்


நாசம்_இல்லீர் (1)

நாசம்_இல்லீர் இங்கு வாரீர் – திருமுறை6:70 4390/3

மேல்


நாசர் (1)

பாலில் தெளிந்த திரு_நீற்றர் பாவ_நாசர் பண்டரங்கர் – திருமுறை2:87 1639/1

மேல்


நாசரை (1)

நீசரை நாண்_இல் நெட்டரை நரக_நேயரை தீயரை தரும_நாசரை – திருமுறை2:31 906/3

மேல்


நாசனே (1)

பாவ_நாசனே பரம தேசனே – திருமுறை1:10 169/2

மேல்


நாசி (6)

நாசி திரு_குமிழின் நல் அழகும் தேசு உற்ற – திருமுறை3:3 1965/424
மெய் குமிழே நாசி என வெஃகினையால் வெண் மலத்தால் – திருமுறை3:3 1965/639
தோயாத நாசி துளை – திருமுறை3:4 1993/4
பொடி கடி நாசி துளையிலே புகுத்தி பொங்கினேன் அய்யகோ எனது – திருமுறை6:9 3364/3
வம்பு இசைத்தேன் அன்றடி நீ என் அருகே இருந்து உன் மணி நாசி அடைப்பதனை திறந்து முகந்து அறி காண் – திருமுறை6:142 5714/3
விரச எங்கும் வீசுவது நாசி உயிர்த்து அறிக வீதி எலாம் அருள் சோதி விளங்குவது காண்க – திருமுறை6:142 5764/3

மேல்


நாசிக்கு (1)

சூழ்ச்சியுற நாசிக்கு சுகந்தம் செய்குவதாய் தூய செவிக்கு இனியதொரு சுக நாதத்ததுவாய் – திருமுறை6:57 4129/2

மேல்


நாசியும் (1)

நாற்றம் அறியாத நாசியும் ஓர் மாற்றமும் தான் – திருமுறை3:4 1994/2

மேல்


நாசியுள் (1)

இரங்கில் ஓர்சிறிதும் இரக்கம் உற்று அறியேன் இயலுறு நாசியுள் கிளைத்த – திருமுறை6:3 3288/2

மேல்


நாட்களில் (1)

நாளையோ இன்றோ நடக்கின்ற நாட்களில் எ – திருமுறை3:3 1965/1187

மேல்


நாட்கு (1)

நாளே நல் நாள் அந்த நாட்கு ஆயிரம் தெண்டன் நான் செய்வனே – திருமுறை3:6 2196/4

மேல்


நாட்டகத்தே (2)

நண்ணாத மனத்தகத்தே அண்ணாத நலமே நாடாத நாட்டகத்தே நடவாத நடப்பே – திருமுறை6:57 4144/3
நலத்தே சுத்த சன்மார்க்கம் நாட்டாநின்றேன் நாட்டகத்தே – திருமுறை6:128 5484/4

மேல்


நாட்டகம் (1)

சேம நல் அருள் பதம் பெறும் தொண்டர் சேர்ந்த நாட்டகம் சேர்வுற விழைந்தேன் – திருமுறை2:57 1197/2

மேல்


நாட்டத்தில் (1)

நாடு நடு நாட்டத்தில் உற்ற அனுபவ ஞானம் நான் இளங்காலை அடைய நல்கிய பெரும் கருணை அப்பனே அம்மையே நண்பனே துணைவனே என் – திருமுறை6:22 3679/3

மேல்


நாட்டதின் (1)

நாக_நாட்டதின் நலம்பெற வேண்டேன் நரகில் ஏகு என நவிலினும் அமைவேன் – திருமுறை2:49 1118/1

மேல்


நாட்டம் (8)

நண்ண இமையார் என இமையா நாட்டம் அடைந்து நின்றனடி – திருமுறை2:90 1674/3
நாடுகின்ற முனிவரரும் உருத்திரரும் தேட அருள் நாட்டம் கொண்டு – திருமுறை4:15 2733/2
ஆட்டம் கண்டு நாட்டம் கொண்டேன் பாங்கிமாரே – திருமுறை4:26 2820/2
நாட்டம் நின்-புடை அன்றி மற்று அறியேன் நாயினேன் பிழை பொறுத்து இது தருணம் – திருமுறை6:29 3773/3
நலம் வளர் கருணை நாட்டம் வைத்து எனையே நண்புகொண்டு அருளிய நண்பே – திருமுறை6:42 3923/2
நானோ கண்டேன் எந்தாய் கருணை நாட்டம் கண்டதே – திருமுறை6:112 5037/4
நாட்டம் எலாம் தந்தான் நலம் கொடுத்தான் ஆட்டம் எலாம் – திருமுறை6:129 5501/2
நாடுகின்றது எம் பெருமான் நாட்டம் அதே நான் உலகில் – திருமுறை6:129 5511/1

மேல்


நாட்டம்வைத்து (1)

கொள்ளிவாய் பேய்கள் எனும் மடவியர்-தம் கூட்டத்துள் நாட்டம்வைத்து உழன்றேன் – திருமுறை2:35 941/2

மேல்


நாட்டமும் (2)

நாட்டமும் கொடுத்து காப்பது உன் கடன் நான் நம்பினேன் கைவிடேல் எனையே – திருமுறை6:15 3559/4
நயத்தொடு வருவித்திடும் ஒரு ஞான நாட்டமும் கற்ப கோடியினும் – திருமுறை6:93 4731/2

மேல்


நாட்டமுற்ற (1)

வேட்டக்குடி மேவும் மேலவனே நாட்டமுற்ற
வாக்கு தெளிச்சு ஏர் இ மா தவத்தர்க்கு இன்ப நலம் – திருமுறை3:2 1962/228,229

மேல்


நாட்டமுற்றதோர் (1)

நாட்டமுற்றதோர் நாதன்-தன் நாமம் நமச்சிவாயம் காண் நாம் பெறும் துணையே – திருமுறை2:37 989/4

மேல்


நாட்டமுற்று (1)

நாட்டமுற்று எனை எழுமையும் பிரியா நல்ல நெஞ்சமே நங்கையர் மயலால் – திருமுறை2:20 790/1

மேல்


நாட்டமுறு (1)

நாட்டமுறு வைகறையில் என் அருகு அணைந்து என்னை நன்றுற எழுப்பி மகனே நல் யோக ஞானம் எனினும் புரிதல் இன்றி நீ நலிதல் அழகோ எழுந்தே – திருமுறை6:22 3674/2

மேல்


நாட்டமுறும் (3)

ஞாலர் ஆதி வணங்கும் ஒற்றி_நாதர் நீரே நாட்டமுறும்
பாலராம் என்று உரைத்தேன் நாம் பாலர் அல நீ பார் என்றார் – திருமுறை2:97 1766/1,2
ஞாலம் நிகழும் புகழ் ஒற்றி நடத்தீர் நீர் தான் நாட்டமுறும்
பாலர் அலவோ என்றேன் ஐம்பாலர் பாலை பருவத்தில் – திருமுறை2:98 1856/1,2
நாட்டமுறும் என்னில் இங்கு நான் அடைதல் வியப்பு அன்றே – திருமுறை5:12 3266/4

மேல்


நாட்டமே (1)

நண்ணும் சிவயோக நாட்டமே மண்ணகத்துள் – திருமுறை3:2 1962/542

மேல்


நாட்டமோ (1)

நடு நாடிய நின் அருளுக்கு என் மேல் என்ன நாட்டமோ
நாய்க்கு தவிசு இட்டனை நின்றனக்கு இங்கு இது ஓர் ஆட்டமோ – திருமுறை6:112 4976/3,4

மேல்


நாட்டவர்க்கும் (1)

வயம் தரு பார் முதல் நாத வரை உள நாட்டவர்க்கும் மற்றவரை நடத்துகின்ற மா நாட்டார்-தமக்கும் – திருமுறை6:140 5691/3

மேல்


நாட்டவர்களும் (1)

மனித்தரும் அமுத உணவுகொண்டு அருந்தும் வான_நாட்டவர்களும் வியக்க – திருமுறை6:26 3739/3

மேல்


நாட்டவரும் (1)

நம்புறு பார் முதல் நாத வரை உள நாட்டவரும் நன்கு முகந்தனர் வியந்தார் நல் மணம் ஈது எனவே – திருமுறை6:142 5714/4

மேல்


நாட்டவைத்த (1)

நசை அறியா நல் தவரும் மற்றவரும் சூழ்ந்து நயப்ப அருள் சிவ நிலையை நாட்டவைத்த பதியே – திருமுறை6:57 4148/2

மேல்


நாட்டாதார் (1)

நாட்டாதார் வாய்க்கு நலம் – திருமுறை3:4 2005/4

மேல்


நாட்டாநின்றேன் (1)

நலத்தே சுத்த சன்மார்க்கம் நாட்டாநின்றேன் நாட்டகத்தே – திருமுறை6:128 5484/4

மேல்


நாட்டார் (6)

நசையா நடிக்கும் நாதர் ஒற்றி_நாட்டார் இன்னும் நண்ணிலர் நான் – திருமுறை2:94 1715/2
நாட்டார் நகைசெய்வர் என்றோ அருள் நல்கிலாய் நீ – திருமுறை4:13 2712/1
நாட்டார் எனினும் நின்னை உளத்து நாட்டார் ஆயிலோ – திருமுறை6:112 5043/3
நாட்டார் எனினும் நின்னை உளத்து நாட்டார் ஆயிலோ – திருமுறை6:112 5043/3
நானே பாடி களிக்கின்றேன் நாட்டார் வாழ்த்த நானிலத்தே – திருமுறை6:128 5483/4
நல் மார்க்கம் என்றே வான்_நாட்டார் புகழ்கின்றார் – திருமுறை6:129 5506/3

மேல்


நாட்டார்-தமக்கும் (2)

வயம் தரு பார் முதல் நாத வரை உள நாட்டவர்க்கும் மற்றவரை நடத்துகின்ற மா நாட்டார்-தமக்கும்
பயந்த குடி அல்லடி நான் திரு_சிற்றம்பலத்தே பதி நடம் செய் அடி பணிக்கே பதித்த குடி அறியே – திருமுறை6:140 5691/3,4
வயம் தரும் இ அண்ட பகிரண்டம் மட்டோ நாத வரையோ அப்பாலும் உள மா நாட்டார்-தமக்கும்
பயந்த குடி அல்லடி நான் திரு_சிற்றம்பலத்தே பதி நடம் செய் அடி பணிக்கே பதித்த குடி அறியே – திருமுறை6:140 5692/3,4

மேல்


நாட்டார்கள் (5)

நாட்டார்கள் சூழ்ந்து மதித்திட மணி மேடையிலே நடு இருக்க என்றனையே நாட்டிய பேர்_இறைவா – திருமுறை6:57 4103/1
நல்லாய் நல் நாட்டார்கள் எல்லாரும் அறிய நண்ணி எனை மணம் புரிந்தார் புண்ணியனார் அதனால் – திருமுறை6:142 5740/2
நாடுகின்ற பல கோடி அண்ட பகிரண்ட நாட்டார்கள் யாவரும் அ நாட்டு ஆண்மை வேண்டி – திருமுறை6:142 5793/1
நான் தொடுக்கும் மாலை இது பூ_மாலை எனவே நாட்டார்கள் முடி மேலே நாட்டார்கள் கண்டாய் – திருமுறை6:142 5795/1
நான் தொடுக்கும் மாலை இது பூ_மாலை எனவே நாட்டார்கள் முடி மேலே நாட்டார்கள் கண்டாய் – திருமுறை6:142 5795/1

மேல்


நாட்டாரே (1)

ஞான சிதம்பர நாட்டாரே – திருமுறை6:113 5101/2

மேல்


நாட்டான் (1)

வள்ளல் கருணை அமுது உண்டு இன்ப நாட்டான் ஆயினேன் – திருமுறை6:112 5029/2

மேல்


நாட்டி (8)

துரும்பை நாட்டி ஓர் விஞ்சையன் போல தோன்றி நின்று அவர் துரிசு அறுத்திட்டோன் – திருமுறை2:30 891/2
திக்கும் கதி நாட்டி சீர் கொள் திரு_தொண்டர் உளம் – திருமுறை3:2 1962/55
சில் துரும்பை நாட்டி நின்ற சித்தன் எவன் மற்றவர் போல் – திருமுறை3:3 1965/180
நலி தரு சிறிய தெய்வம் என்று ஐயோ நாட்டிலே பல பெயர் நாட்டி
பலிதர ஆடு பன்றி குக்குடங்கள் பலி_கடா முதலிய உயிரை – திருமுறை6:13 3472/1,2
கோட்டை எலாம் கொடி நாட்டி கோலம் இட பார்த்தேன் கோயிலின் மேல் வாயிலிலே குறைகள் எலாம் தவிர்ந்தேன் – திருமுறை6:33 3820/2
விண் தகு பேர்_அருள் சோதி பெருவெளிக்கு நடுவே விளங்கி ஒரு பெரும் கருணை கொடி நாட்டி அருளாம் – திருமுறை6:57 4098/3
வித்து எல்லாம் ஒன்று என்று நாட்டி அதில் – திருமுறை6:80 4587/1
அச்சம் ஓட்டி அச்சு நாட்டி வைச்சு உள் ஆட்டும் அன்பனே – திருமுறை6:115 5215/2

மேல்


நாட்டிடை (1)

ஆகம் நாட்டிடை விடுக எனில் விடுவேன் அல்லல் ஆம் பவம் அடை எனில் அடைவேன் – திருமுறை2:49 1118/2

மேல்


நாட்டிய (12)

தாகம் நாட்டிய மயல் அற அருள் நீர் தருதல் இல் என சாற்றிடில் தரியேன் – திருமுறை2:49 1118/3
ஓகை நாட்டிய யோகியர் பரவும் ஒற்றி மேவிய உலகு_உடையோனே – திருமுறை2:49 1118/4
கொடி மேல் விடை நாட்டிய எண்_குண_குன்றமே – திருமுறை4:13 2706/3
நாட்டிய உயர்ந்த திண்ணை மேல் இருந்து நன்குற களித்து கால் கீழே – திருமுறை6:13 3476/3
நாட்டார்கள் சூழ்ந்து மதித்திட மணி மேடையிலே நடு இருக்க என்றனையே நாட்டிய பேர்_இறைவா – திருமுறை6:57 4103/1
நாட்டிய ஓங்காரம் ஐந்தில் பரம் முதல் ஓர் நான்கும் நந்நான்கும் ஆறிடத்தும் நயந்து நிறைந்து அருளி – திருமுறை6:57 4123/1
நான் அளக்கும்-தோறும் அதற்கு உற்றது போல் காட்டி நாட்டிய பின் ஒருசிறிதும் அளவில் உறாது ஆகி – திருமுறை6:57 4147/1
சிரம் உற நாட்டிய சிவமே சிவமே – திருமுறை6:81 4615/954
நல தகை அது என நாட்டிய மருந்தே – திருமுறை6:81 4615/1334
நடு வெளி நடுவே நாட்டிய விளக்கே – திருமுறை6:81 4615/1502
நடுக்கிய என் அச்சம் எலாம் தவிர்த்து அருளி அழியா ஞான அமுது அளித்து உலகில் நாட்டிய பேர்_அறிவே – திருமுறை6:84 4640/2
நடுங்கு குடி அல்லடி நான் திரு_சிற்றம்பலத்தே நடம் செய் அடி பணிக்கு என்றே நாட்டிய நல் குடியே – திருமுறை6:140 5693/4

மேல்


நாட்டியத்தான்குடி (1)

நாட்டியத்தான்குடி வாழ் நல் இனமே நாட்டும் ஒரு – திருமுறை3:2 1962/364

மேல்


நாட்டியதோர் (2)

நல்லார் சொல் யோகாந்த பதிகள் பல கோடி நாட்டியதோர் போதாந்த பதிகள் பல கோடி – திருமுறை6:57 4099/1
நாட்டியதோர் சுத்த பராசத்தி அண்டம் முதலா ஞானசத்தி அண்டம்-அது கடையாக இவற்றுள் – திருமுறை6:57 4100/1

மேல்


நாட்டியே (4)

நாதாந்த போதாந்த யோகாந்த வேதாந்த நண்ணுறு கலாந்தம் உடனே நவில்கின்ற சித்தாந்தம் என்னும் ஆறு அந்தத்தின் ஞான மெய் கொடி நாட்டியே
மூதாண்ட கோடிகளொடும் சராசரம் எலாம் முன்னி படைத்தல் முதலாம் முத்தொழிலும் இரு_தொழிலும் முன் நின்று இயற்றி ஐ_மூர்த்திகளும் ஏவல்கேட்ப – திருமுறை6:22 3667/1,2
நிறைந்து என் அகத்தும் புறத்தும் சூழ்ந்தாய் ஒளியை நாட்டியே
நடு நாடிய நின் அருளுக்கு என் மேல் என்ன நாட்டமோ – திருமுறை6:112 4976/2,3
மூவர்க்கு அரிய நிலையில் வைத்தாய் என்னை நாட்டியே – திருமுறை6:112 5003/4
கோவே நீயும் என்னுள் கலந்துகொண்டாய் நாட்டியே – திருமுறை6:112 5057/4

மேல்


நாட்டில் (11)

நாட்டில் புகழ்பெற்ற நாவுக்கரசர் முன்_நாள் பதிக – திருமுறை2:24 828/1
கற்றீர் ஒற்றீர் முன்பு ஒரு வான் காட்டில் கவர்ந்து ஓர் நாட்டில் வளை – திருமுறை2:98 1902/1
நாட்டும் புகழ் ஈழ நாட்டில் பவ இருளை – திருமுறை3:2 1962/383
நாகம் பராம் தொண்ட நாட்டில் உயர் காஞ்சி – திருமுறை3:2 1962/473
கேட்டு அருளும் வார் செவியின் கேழ் அழகும் நாட்டில் உயர் – திருமுறை3:3 1965/432
மன்னவன் சேர் நாட்டில் வழங்காதே நின்னை இனி – திருமுறை3:3 1965/572
நாட்டில் ஆர் காக்க வல்லார் என்னை எந்தாய் நாள் கழியா வண்ணம் இனி நல்கல் வேண்டும் – திருமுறை4:12 2696/4
தற்பரமாம் ஓர் சதானந்த_நாட்டில் சத்தியன் ஆக்கி ஓர் சுத்த சித்தாந்த – திருமுறை6:85 4648/3
நலம் கொள் கருணை சன்மார்க்க நாட்டில் விடுத்த நல் கொடியே – திருமுறை6:126 5463/2
நாடு கலந்து ஆள்கின்றோர் எல்லாரும் வியப்ப நண்ணி எனை மாலையிட்ட நாயகனே நாட்டில்
ஈடு கரைந்திடற்கு அரிதாம் திரு_சிற்றம்பலத்தே இன்ப நடம் புரிகின்ற இறையவனே எனை நீ – திருமுறை6:127 5470/1,2
அது பாவக முகத்து ஆனந்த நாட்டில் அம்பலம் செய்து நின்று ஆடும் அழகர் – திருமுறை6:138 5671/1

மேல்


நாட்டிலே (3)

நாட்டிலே சிறிய ஊர்ப்புறங்களிலே நண்ணினேன் ஊர்ப்புறம் அடுத்த – திருமுறை6:13 3467/2
நலி தரு சிறிய தெய்வம் என்று ஐயோ நாட்டிலே பல பெயர் நாட்டி – திருமுறை6:13 3472/1
நாட்டிலே பெரியேன் என்னினும் உனையே நம்பினேன் கைவிடேல் எனையே – திருமுறை6:15 3568/4

மேல்


நாட்டினீர் (1)

நாம் என்று நாட்டினீர் வாரீர் – திருமுறை6:70 4453/3

மேல்


நாட்டினுக்கு (2)

பெருத்த முலையோடு இளம் பருவமுடன் அழகு உடைய பெண் அகப்படுமாகிலோ பேசிடீர் அ பரம பத நாட்டினுக்கு நும் பிறகு இதோ வருவம் என்பார் – திருமுறை3:8 2424/3
ஆட்டியல் செய்து அருள் பரம பதியை நவ பதியை ஆனந்த நாட்டினுக்கு ஓர் அதிபதியை ஆசை – திருமுறை6:49 4006/3

மேல்


நாட்டினோயே (1)

திரு எய்த நஞ்சை களம் நாட்டினோயே – திருமுறை4:13 2711/4

மேல்


நாட்டீர் (1)

நான் உரைக்கும் வார்த்தை அன்று நாட்டீர் நான் ஏன் உரைப்பேன் – திருமுறை6:129 5504/2

மேல்


நாட்டு (13)

நாணும் அயன் மால் இந்திரன் பொன்_நாட்டு புலவர் மணம் வேட்ட நங்கைமார்கள் மங்கல பொன்_நாண் காத்து அளித்த நாயகமே – திருமுறை1:44 472/1
காட்டாது அடைத்த கதவு அன்றோ நாட்டு ஆதி – திருமுறை3:4 1992/2
நான் அவரை சேராமல் நாட்டு – திருமுறை3:4 2066/4
செம்பொன்_நாட்டு இறைவற்கு அருளிய நினது திரு_அருள் பெருமையை மறவேன் – திருமுறை3:23 2535/2
நடம் பெறு மெய்ப்பொருள் இன்பம் நிரதிசய இன்பம் ஞான சித்தி பெரும் போக நாட்டு அரசு இன்பமுமாய் – திருமுறை6:2 3273/3
காட்டு வழி கிடைத்திடுமோ நாட்டு வழி தருமோ கால் இளைப்பு கண்டிடுமோ காணாதோ களிப்பாம் – திருமுறை6:11 3384/2
மருந்தானை மணியானை வழுத்தாநின்ற மந்திரங்கள்_ஆனானை வான_நாட்டு – திருமுறை6:44 3940/1
பார்த்திபரும் விண்ணவரும் பணிந்து மகிழ்ந்து ஏத்த பரநாத நாட்டு அரசு பாலித்த பதியே – திருமுறை6:57 4141/3
நாதாந்த நாட்டு மருந்து பர – திருமுறை6:78 4524/1
நான் ஆகி தான் ஆளும் நாட்டு மருந்து – திருமுறை6:78 4551/4
கண்டு களிகொண்டு திறந்து உண்டு நடு நாட்டு
ஐயர் மிக உய்யும் வகை அப்பர் விளையாட்டு – திருமுறை6:121 5258/2,3
நாட்டு கொடியே எனை ஈன்ற ஞான கொடியே என் உறவாம் – திருமுறை6:126 5459/3
நாடுகின்ற பல கோடி அண்ட பகிரண்ட நாட்டார்கள் யாவரும் அ நாட்டு ஆண்மை வேண்டி – திருமுறை6:142 5793/1

மேல்


நாட்டுக்கு (8)

நாட்டுக்கு அரசனடி – திருமுறை1:50 529/2
நாட்டுக்கு இசைந்த மணி மன்றில் ஞான வடிவாய் நடம் செய் அருள் – திருமுறை6:19 3626/1
நாதாந்த நாட்டுக்கு நாயக பாதம் – திருமுறை6:68 4321/4
ஆனந்த நாட்டுக்கு அதிபதி பாதம் – திருமுறை6:68 4325/4
நாட்டுக்கு நாயக ஜோதி – திருமுறை6:79 4578/4
நாரணர் நான்முகர் போற்ற மேல் ஏற்றி நாதாந்த_நாட்டுக்கு ஓர் நாயகன் ஆக்கி – திருமுறை6:85 4645/2
கருணை அமுது உண்டு இன்ப நாட்டுக்கு உடையன் ஆயினேன் – திருமுறை6:112 5030/2
நாதாந்த நாட்டுக்கு நாயகரே – திருமுறை6:113 5105/1

மேல்


நாட்டுக (1)

நால் வகை நெறியினும் நாட்டுக எனவே – திருமுறை6:81 4615/1363

மேல்


நாட்டுகின்றது (1)

நையுமாறு எனை காமம் ஆதிகள் தாம் நணுகி வஞ்சகம் நாட்டுகின்றது நான் – திருமுறை2:66 1309/1

மேல்


நாட்டுகின்றனையாயில் (1)

நாட்டுகின்றனையாயில் இ கொடிய நாய்க்கும் உன் அருள் நல்கிடவேண்டும் – திருமுறை2:45 1073/3

மேல்


நாட்டும் (14)

நாட்டும் தணிகை நண்ணேனோ நாதன் புகழை எண்ணேனோ – திருமுறை1:20 276/1
நாட்டும் முப்புரம் நகைத்து எரித்தவனே நண்ணி அம்பலம் நடம்செயும் பதனே – திருமுறை2:18 772/1
நாட்டும் பரம வீடு எனவே நண்ணி மகிழ்ந்த நாயேனை – திருமுறை2:33 927/2
நாட்டும் புகழ் ஆர் திருவொற்றி நகர் வாழ் சிவனார் நன்மை எலாம் – திருமுறை2:79 1534/1
வான்_நாட்டும் உள்ளூர் மருவுகின்றோர் போற்று திருக்கானாட்டு – திருமுறை3:2 1962/65
முள்ளூர் கலை கடலே மேல்_நாட்டும் – திருமுறை3:2 1962/66
நாட்டும் பெருநறையூர் நம்பனே காட்டும் – திருமுறை3:2 1962/260
நாட்டியத்தான்குடி வாழ் நல் இனமே நாட்டும் ஒரு – திருமுறை3:2 1962/364
நாட்டும் புகழ் ஈழ நாட்டில் பவ இருளை – திருமுறை3:2 1962/383
மேல் நாட்டும் சண்பகமே மேனி என்றாய் தீ இடும் கால் – திருமுறை3:3 1965/697
தீ நாற்றம் சண்பகத்தில் தேர்ந்தனையோ வான்_நாட்டும் – திருமுறை3:3 1965/698
உந்துறும் பல் பிண்ட நிலை அறிவோம் சீவன் உற்ற நிலை அறிவோம் மற்று அனைத்தும் நாட்டும்
எந்தை நினது அருள் விளையாட்டு அந்தோஅந்தோ எள்ளளவும் அறிந்திலோம் என்னே என்று – திருமுறை3:5 2132/2,3
சைவம் முதலாக நாட்டும் பல – திருமுறை6:80 4605/1
களித்து என்றனையும் சன்மார்க்கத்தில் நாட்டும் துணைவனே – திருமுறை6:112 5047/4

மேல்


நாட்டேன் (1)

நாட்டேன் அயன் மால் எதிர்வரினும் நயக்கேன் எனக்கு நல்காயோ – திருமுறை1:5 89/3

மேல்


நாட்டை (6)

நாட்டை நலம்செய் திரு_தணிகை நகத்தில் அமர்ந்த நாயகமே – திருமுறை1:23 305/2
நண்ணும் மன மாயையாம் காட்டை கடந்து நின் ஞான அருள் நாட்டை அடையும் நாள் எந்த நாள் அந்த நாள் இந்த நாள் என்று நாயினேற்கு அருள்செய் கண்டாய் – திருமுறை4:1 2572/2
காட்டை எலாம் கடந்துவிட்டேன் நாட்டை அடைந்து உனது கடி நகர் பொன் மதில் காட்சி கண்குளிர கண்டேன் – திருமுறை6:33 3820/1
போகம் எல்லாம் என்றன் போகம்-அது ஆக்கி போதாந்த_நாட்டை புரக்க மேல் ஏற்றி – திருமுறை6:85 4646/2
நாட்டை எலாம் கைக்கொண்டேன் நான் – திருமுறை6:90 4704/4
காட்டை கடந்தேன் நாட்டை அடைந்தேன் கவலை தவிர்ந்தேன் உவகை மிகுந்தேன் – திருமுறை6:125 5317/1

மேல்


நாட (18)

நாட நல் இசை நல்கிய மூவர்-தம் – திருமுறை2:15 719/1
சேய அயன் மால் நாட அரிதாம் சிவாய நம என்று இடு நீறே – திருமுறை2:25 840/4
நாட நீறு இடா மூடர்கள் கிடக்கும் நரக இல்லிடை நடப்பதை ஒழிக – திருமுறை2:38 1005/1
நாட நாடிய நலம் பெறும் அதனால் நானும் உய்குவேன் நல்கிடல் வேண்டும் – திருமுறை2:44 1062/3
நன்மையனே மறை நான்முகன் மாலுக்கு நாட அரிதாம் – திருமுறை2:58 1210/2
நாட உன்னியே மால் அயன் ஏங்க நாயினேன் உளம் நண்ணிய பொருளே – திருமுறை2:61 1238/3
வருந்தி நாட வரும் பிணி நின் அருள் – திருமுறை2:64 1266/3
நாலும் நாட அரும் நம் பரனே எவராலும் – திருமுறை2:64 1267/2
நாள் போக்கி நிற்கும் நவை_உடையார் நாட அரிதாம் – திருமுறை3:2 1962/129
நம்மை பணிகொண்டு நாரணனும் நாட அரிதாம் – திருமுறை3:3 1965/313
நாட கிடைத்தல் நமக்கு அன்றி நான்முகற்கும் – திருமுறை3:3 1965/315
நதி பெறும் சடில பவள நல் குன்றே நான்மறை நாட அரு நலமே – திருமுறை3:23 2538/3
பாதம் நாள்-தொறும் பற்று அற பற்றுவோர் பாதம் நாட பரிந்து அருள் பாலிப்பாய் – திருமுறை3:24 2542/2
நாட வேறு மனையிடை நண்ணி நான் – திருமுறை4:9 2661/3
முத்தி எலாம் தர விளங்கும் முன்னவ நின் வடிவை மூட மன சிறியேன் நான் நாட வரும் பொழுது – திருமுறை5:6 3193/2
நாரணன் ஆதியர் நாட அரும் பாதம் – திருமுறை6:68 4336/1
கூடத்தை நாட அ கூடம் மேல் ஏழ் நிலை – திருமுறை6:109 4918/1
வான_நாடரும் நாட அரும் மன்றிலே வயங்கும் – திருமுறை6:131 5550/1

மேல்


நாடக (11)

நன்று நின் துணை நாடக மலர்_தாள் நண்ண என்று நீ நயந்து அருள்வாயோ – திருமுறை2:46 1077/3
நாதம் நாடிய அந்தத்தில் ஓங்கும் மெய்ஞ்ஞான நாடக நாயக நான்கு எனும் – திருமுறை3:24 2542/3
நாடக கருணை_நாதனே உன்னை நம்பினேன் கைவிடேல் எனையே – திருமுறை6:15 3553/4
நல் சோதி ஞான நல் நாடக சோதி நலம் புரிந்த – திருமுறை6:38 3863/3
நாடக திரு_செயல் நவிற்றிடும் ஒரு பேர் – திருமுறை6:81 4615/103
பாதாம்புஜ நாடக ஜயஜய – திருமுறை6:113 5126/2
சிவ ஞான பதாடக நாடக
சிவ போத பரோகள கூடக – திருமுறை6:113 5139/1,2
நாடக நாயகனே நான் அவன் ஆனவனே ஞான சபாபதியே ஞான சபாபதியே – திருமுறை6:118 5246/2
ஞான நாடக காட்சியே நாம் பெறல் வேண்டும் – திருமுறை6:131 5550/2
ஊன நாடக காட்சியால் காலத்தை ஒழிக்கும் – திருமுறை6:131 5550/3
ஈன நாடக பெரியர்காள் வம்-மினோ ஈண்டே – திருமுறை6:131 5550/4

மேல்


நாடகத்தவ (1)

நார வித்தக சங்கித இங்கித நாடகத்தவ நம் பதி நம் கதி நாத சிற்பர நம்பர அம்பர நாத தற்பர விம்ப சிதம்பர – திருமுறை6:114 5174/2

மேல்


நாடகத்தான் (1)

அருள் நாடகத்தான் என்று ஊதூது சங்கே – திருமுறை6:122 5281/3

மேல்


நாடகத்துக்கு (1)

ஆனந்த நாடகத்துக்கு அன்பு வைத்தேன் ஐயாவே – திருமுறை4:30 2952/2

மேல்


நாடகத்தை (1)

நாடகத்தை மெய் என்று நம்பினையே நீடு அகத்தில் – திருமுறை3:3 1965/1056

மேல்


நாடகம் (31)

நல்லவர் பெறும் நல் செல்வமே மன்றுள் ஞான_நாடகம் புரி நலமே – திருமுறை2:9 660/1
நடுக்கு_இலார் தொழும் ஒற்றியூர்_உடையீர் ஞான நாடகம் நவிற்றுகின்றீரே – திருமுறை2:55 1171/4
நண்மை ஒற்றியீர் திரு_சிற்றம்பலத்துள் ஞான நாடகம் நவிற்றுகின்றீரே – திருமுறை2:55 1172/4
நல் தவத்தர் வாழ் ஒற்றியூர்_உடையீர் ஞான நாடகம் நவிற்றுகின்றீரே – திருமுறை2:55 1173/4
நள்ளல்_உற்றவர் வாழ் ஒற்றி_உடையீர் ஞான நாடகம் நவிற்றுகின்றீரே – திருமுறை2:55 1174/4
நரந்தம் ஆர் பொழில் ஒற்றியூர்_உடையீர் ஞான நாடகம் நவிற்றுகின்றீரே – திருமுறை2:55 1175/4
நற இக்கு ஓங்கிய ஒற்றி அம் பதியீர் ஞான நாடகம் நவிற்றுகின்றீரே – திருமுறை2:55 1176/4
நலியல் நீக்கிடும் ஒற்றி அம் பதியீர் ஞான நாடகம் நவிற்றுகின்றீரே – திருமுறை2:55 1177/4
நையல் அற்றிட அருள் ஒற்றி_உடையீர் ஞான நாடகம் நவிற்றுகின்றீரே – திருமுறை2:55 1178/4
நந்த ஒண் பணை ஒற்றியூர்_உடையீர் ஞான நாடகம் நவிற்றுகின்றீரே – திருமுறை2:55 1179/4
நல்_விதத்தினர் புகழ் ஒற்றி_உடையீர் ஞான நாடகம் நவிற்றுகின்றீரே – திருமுறை2:55 1180/4
நண்ணி மாதவன் தொழும் ஒற்றி_உடையீர் ஞான நாடகம் நவிற்றுகின்றீரே – திருமுறை2:55 1181/4
அலகு_இல் ஆனந்த நாடகம் செய்யும் அம் பொன் சேவடிக்கு அபயம் என்னையும் – திருமுறை4:15 2769/3
நாதா பொன்_அம்பலத்தே அறிவானந்த நாடகம் செய் – திருமுறை4:15 2775/1
சச்சிதாநந்த சிற்சபையில் நாடகம்
பச்சிதாம் திரு_உரு பாவை நோக்கிட – திருமுறை4:15 2782/1,2
ஞான நாடகம் செய் தந்தையே அடியேன் நவில்கின்றேன் கேட்டு அருள் இதுவே – திருமுறை6:13 3412/4
பதியனே பொதுவில் பரம நாடகம் செய் பண்பனே நண்பனே உலகில் – திருமுறை6:13 3453/1
மதம் புகல் முடிபு கடந்த மெய்ஞ்ஞான மன்றிலே வயம்கொள் நாடகம் செய் – திருமுறை6:26 3736/1
நிறுத்து உரைக்கின்ற பல் நேர்மைகள் இன்றி நீடு ஒளி பொன் பொது நாடகம் புரிவீர் – திருமுறை6:31 3799/2
நன்றே தரும் திரு_நாடகம் நாள்-தொறும் ஞான மணி – திருமுறை6:38 3862/1
அம்பரமான சிதம்பர நாடகம்
ஆட வல்லீர் இங்கு வாரீர் – திருமுறை6:70 4363/1,2
ஓங்கார நாடகம் பாங்காக செய்கின்ற – திருமுறை6:70 4445/1
அருள் நாடகம் புரியும் கருணாநிதியர் உன்னை ஆள வந்தார் வந்தார் என்று எக்காள நாதம் சொல்கின்றதே – திருமுறை6:74 4489/2
ஆடக_பொன்_சபை நடுவே நாடகம் செய்து அருளும் அம்மே என் அப்பா என் ஐயா என் அரசே – திருமுறை6:84 4642/1
அன்னவா அறிவால் அறி அரி அறிவா ஆனந்த நாடகம் புரியும் – திருமுறை6:86 4663/3
ஆனந்த நாடகம் ஆடுதல் சார்ந்தது – திருமுறை6:108 4908/1
அருள் நாடகம் செய் பதங்கள் பாடி ஆட விரைவதே – திருமுறை6:112 4986/3
ஆனந்த நாடகம் கண்டோமே பரமானந்த – திருமுறை6:113 5084/1
நாடகம் செய் இடம் என்று சின்னம் பிடி – திருமுறை6:123 5287/2
கண்டேன் சிற்றம்பலத்து ஆனந்த நாடகம் கண்டு களிகொண்டேன் – திருமுறை6:125 5413/1
அருளாளர் பொன் பொதுவில் அற்புத நாடகம் செய் ஆனந்த வண்ணர் எனை ஆளுடையார் சிறியேன் – திருமுறை6:137 5626/1

மேல்


நாடகமா (1)

காடகத்தை வளம் செறிந்த நாடகமா புரிந்த கருணையனே சிற்சபையில் கனிந்த நறும் கனியே – திருமுறை6:84 4642/4

மேல்


நாடகமே (1)

ஆடுதல் ஆனந்த நாடகமே – திருமுறை6:113 5080/2

மேல்


நாடகனே (6)

நன்னிலத்து வாழ் ஞான நாடகனே மன்னும் மலர் – திருமுறை3:2 1962/272
துனியே அற வந்து அருள்வாய் அபயம் சுக நாடகனே அபயம் அபயம் – திருமுறை6:18 3615/4
சுடர் மா மணியே அபயம் அபயம் சுக நாடகனே அபயம் அபயம் – திருமுறை6:18 3619/4
நான் இருப்பு அறியேன் திரு_சிற்றம்பலத்தே நடம் புரி ஞான நாடகனே – திருமுறை6:27 3744/4
ஆடிய நாடகனே ஆல் அமர் ஆதியனே ஆகம மேலவனே ஆரண நாலவனே – திருமுறை6:118 5250/1
அருள் நாடகனே அபயம் மருள் நாடும் – திருமுறை6:125 5327/2

மேல்


நாடர் (4)

வான்_நாடர் வந்து வணங்காரோ ஆனாமல் – திருமுறை3:3 1965/1140
சேண் நாடர் முனிவர் உயர் திசைமுகன் மால் உருத்திரன் அ திரளோர் சற்றும் – திருமுறை4:15 2771/1
சேண்_நாடர் வாழ்த்துவது உத்தர ஞான சிதம்பரமே – திருமுறை6:53 4054/4
ஆனான் சிற்றம்பலவன் அந்தோ நான் வான்_நாடர் – திருமுறை6:129 5502/2

மேல்


நாடர்கள் (1)

மேல் ஏந்திய வான்_நாடர்கள் மெலியாவிதம் ஒரு செவ் – திருமுறை1:30 356/3

மேல்


நாடருக்கு (1)

ஆதி அந்தம் நடு இல்லா ஆனந்த நாடருக்கு
அண்டர் உயிர் காத்த மணி_கண்ட சசி_கண்டருக்கு – திருமுறை4:33 2983/1,2

மேல்


நாடரும் (1)

வான_நாடரும் நாட அரும் மன்றிலே வயங்கும் – திருமுறை6:131 5550/1

மேல்


நாடரே (2)

ஆனந்த நாடரே வாரீர் – திருமுறை6:70 4364/3
ஓங்கார நாடரே வாரீர் – திருமுறை6:70 4445/2

மேல்


நாடரை (1)

நாமரை நரக_நாடரை கண்டால் நடுங்குவ நடுங்குவ மனமே – திருமுறை2:31 905/4

மேல்


நாடல் (2)

நன்றானை மன்றகத்தே நடிக்கின்றானை நாடாமை நாடல் இவை நடுவே ஓங்கி – திருமுறை6:44 3943/1
நாடல் செய்கின்றேன் அருள்_பெரும்_சோதி நாதனை என் உளே கண்டு – திருமுறை6:93 4732/1

மேல்


நாடவரும் (1)

வான_நாடவரும் பெறற்கு அரும் நினது மலர்_அடி தொழும்புசெய்வேனோ – திருமுறை2:52 1144/3

மேல்


நாடா (2)

நட்பு அமைந்த நல் நெறி நீ நாடா வகை தடுக்கும் – திருமுறை3:3 1965/1043
நாடா கொடிய மனம் அடக்கி நல்ல மனத்தை கனிவித்து – திருமுறை6:126 5461/1

மேல்


நாடாத (3)

நாடாத ஆனந்த நட்பே மெய் அன்பர் நயக்கும் இன்பே – திருமுறை2:75 1395/2
நான் என்றும் தான் என்றும் நாடாத நிலையில் ஞான வடிவாய் விளங்கும் வான நடு நிலையே – திருமுறை6:57 4110/1
நண்ணாத மனத்தகத்தே அண்ணாத நலமே நாடாத நாட்டகத்தே நடவாத நடப்பே – திருமுறை6:57 4144/3

மேல்


நாடாதவர் (1)

நாடாதவர் அவையை நண்ணியிடேல் கோடாது – திருமுறை3:3 1965/1298

மேல்


நாடாதார் (1)

யாரையே நாடாதார் என்று உரைப்பேன் ஈரம்_இலாய் – திருமுறை3:3 1965/522

மேல்


நாடாதீர் (1)

நாடாதீர் பொய் உலகை நம்பாதீர் வாடாதீர் – திருமுறை6:129 5527/2

மேல்


நாடாது (6)

நடை ஏய் துயரால் மெலிந்து நினை நாடாது உழலும் நான் நாயில் – திருமுறை1:5 92/1
நன்று இது என்று ஓர்ந்தும் அதை நாடாது நல் நெறியை – திருமுறை2:36 976/1
நாயேன் பிழை இனி நாடாது நல் அருள் நல்க வருவாயே – திருமுறை2:75 1464/3
நாடாது நான்கும் நசித்தவராய் ஊடாக – திருமுறை3:3 1965/94
நஞ்சு_அனையேன் குற்றம் எலாம் நாடாது நாத எனை – திருமுறை3:4 2023/3
ஓடாது மாயையை நாடாது நல் நெறி – திருமுறை6:70 4449/1

மேல்


நாடாமல் (3)

எவையும் நாடாமல் என் அடி நிழல் கீழ் இருந்திடு என்று உரைப்பது எந்நானோ – திருமுறை1:36 393/2
போது செலா முன்னம் அனுபூதியை நீ நாடாமல்
யாது பயன் எண்ணி இனைகின்றாய் தீது செயும் – திருமுறை3:3 1965/1101,1102
நான் ஆதி மூன்றில் ஒன்றும் நாடாமல் ஆனாமை – திருமுறை3:3 1965/1240

மேல்


நாடாமை (2)

நான் கொண்ட விரதம் நின் அடியலால் பிறர்-தம்மை நாடாமை ஆகும் இந்த நல் விரதமாம் கனியை இன்மை எனும் ஒரு துட்ட நாய் வந்து கவ்வி அந்தோ – திருமுறை1:1 31/1
நன்றானை மன்றகத்தே நடிக்கின்றானை நாடாமை நாடல் இவை நடுவே ஓங்கி – திருமுறை6:44 3943/1

மேல்


நாடார் (3)

நாடார் அவர்க்கு மாலையிட்ட நாளே முதல் இந்நாள் அளவும் – திருமுறை2:79 1515/2
நாடார் வளம் கொள் ஒற்றி நகர் நாதர் பவனி-தனை காண – திருமுறை2:95 1722/1
நற்றாயும் பிழை குறிக்க கண்டோம் இந்த நானிலத்தே மற்றவர் யார் நாடார் வீணே – திருமுறை3:5 2166/1

மேல்


நாடாரேல் (1)

நல்லவரே எனினும் உமை நாடாரேல் அவரை நன்கு மதியாள் இவளை நண்ண எண்ணம் உளதோ – திருமுறை6:59 4203/3

மேல்


நாடி (58)

வரம் ஏது தவம் ஏது விரதம் ஏது ஒன்றும் இலை மனம் விரும்பு உணவு உண்டு நல் வத்திரம் அணிந்து மட மாதர்-தமை நாடி நறு மலர் சூடி விளையாடி மேல் – திருமுறை1:1 2/2
நண்ணாத வஞ்சர் இடம் நாடி நெஞ்சம் நனி நொந்து நைந்து நவையாம் – திருமுறை1:21 286/1
நாள் செல்லாநின்றது இனி என் செய்கேனோ நாயினேன் பிழை-தன்னை நாடி நின்-பால் – திருமுறை1:25 319/3
வானம் மேவுறும் பொழில் திரு_தணிகை மலையை நாடி நின் மலர்_பதம் புகழேன் – திருமுறை1:40 439/2
நாணம் ஒன்று இல்லா நாயினேன் பிழையை நாடி நின் திருவுளத்து அடைத்தே – திருமுறை2:13 697/1
காலை நாடி நற்கதியின் நிற்பையே – திருமுறை2:17 761/4
நன்னர் நெஞ்சகம் நாடி நின்று ஓங்கும் நமச்சிவாயத்தை நான் மறவேனே – திருமுறை2:23 823/4
நாடி அலுத்தேன் என்னளவோ நம்பா மன்றுள் நன்கு நடம் – திருமுறை2:32 918/1
நாய்க்கும் எனக்கும் ஒப்பாரி நாடி அதற்கு விருந்திடுவான் – திருமுறை2:33 923/1
நாய்க்கும் நாய் எனும் பாவியேன் பிழையை நாடி நல் அருள் நல்கிடாதிருந்தால் – திருமுறை2:45 1072/2
நாடி நெஞ்சகம் நலிகின்றேன் உனை ஓர் நாளும் எண்ணிலேன் நன்கு அடைவேனே – திருமுறை2:66 1304/2
நானும் அவ்வகை உலகியல் ஒழுக்கில் நாடி நின் அருள் நலம் பெற விழைதல் – திருமுறை2:68 1329/2
நாடும் புகழ் சேர் ஒற்றி நகர் நாடி புகுந்து கண்டேனால் – திருமுறை2:72 1361/3
நாலே எனும் மறை அந்தங்கள் இன்னமும் நாடி எனை – திருமுறை2:75 1396/1
நண்ணா முன்னம் என் மனம்-தான் நாடி அவர் முன் சென்றதுவே – திருமுறை2:80 1551/4
நால் ஆரணம் சூழ் வீதியிடை நாடி புகுந்து கண்டு அலது – திருமுறை2:84 1586/3
உற்று அங்கு உவந்தோர் வினைகள் எலாம் ஓட நாடி வரும் பவனி – திருமுறை2:84 1589/2
நந்தா மகிழ்வு தலைசிறப்ப நாடி ஓடி கண்டு அலது – திருமுறை2:84 1592/3
நாடி நடிப்பார் நீயும் உடன் நடித்தால் உலகர் நகையாரோ – திருமுறை2:92 1694/3
சகுண நிர்க்குணம் உறு சலக்ஷண இலக்ஷண தன்மை பலவாக நாடி
தம்மை நிகர் மறை எலாம் இன்னும் அளவிட நின்ற சங்கரன் அநாதி ஆதி – திருமுறை3:1 1960/35,36
நாடி கா உள்ளே நமச்சிவாயம் புகலும் – திருமுறை3:2 1962/75
நாடி குழக நலம் அருள் என்று ஏத்துகின்ற – திருமுறை3:2 1962/381
நாடி எடுத்து அணைக்கும் நற்றாய் காண் நீடு உலகில் – திருமுறை3:3 1965/370
நாடி வைக்கும் நல் அறிவோர் நாளும் தவம் புரிந்து – திருமுறை3:3 1965/409
நாடி யாண்டு உடைத்தே பார் ஆர்ந்த – திருமுறை3:3 1965/710
சொல் போதற்கு அரும் பெரிய மறைகள் நாடி தொடர்ந்துதொடர்ந்து அயர்ந்து இளைத்து துளங்கி ஏங்கி – திருமுறை3:5 2117/1
முன் கொடு சென்றிடும் அடியேன்-தன்னை இந்த மூட மனம் இ உலக முயற்சி நாடி
பின் கொடு சென்று அலைத்து இழுக்குது அந்தோ நாயேன் பேய் பிடித்த பித்தனை போல் பிதற்றாநின்றேன் – திருமுறை3:5 2148/2,3
நாடி நின்றே நினை நான் கேட்டுக்கொள்வது நண்ணும் பத்து – திருமுறை3:6 2198/1
உடை என்றும் பூண் என்றும் ஊண் என்றும் நாடி உழன்றிடும் இ – திருமுறை3:6 2388/1
உம்பர் வான் அமுது அனைய சொற்களால் பெரியோர் உரைத்த வாய்மைகளை நாடி ஓதுகின்றார்-தமை கண்டு அவமதித்து எதிரில் ஒதி போல நிற்பதும் அலால் – திருமுறை3:8 2420/1
ஞான அறிவாளர் தினம் ஆட உலகு அன்னையாம் நங்கை சிவகாமி ஆட நாகமுடன் ஊக மனம் நாடி ஒரு புறம் ஆட நந்தி மறையோர்கள் ஆட – திருமுறை4:4 2603/3
தவமான நெறி பற்றி இரண்டு அற்ற சுக_வாரி-தன்னில் நாடி எல்லாம் தான் ஆன சுத்த சன்மார்க்க அனுபவ சாந்த தற்பரர்கள் அகம் நிறைந்தே – திருமுறை4:4 2607/3
என்னை நாடி எனக்கு அருள்செய்கவே – திருமுறை4:9 2659/4
நாடி நினையா நவை_உடையேன் புன் சொல் எலாம் – திருமுறை4:28 2888/1
நாடும் போது எல்லாம் என் நாடி நடுங்குதடா – திருமுறை4:28 2921/2
நாய் கடையேன் எண்ணு-தொறும் நாடி நடுங்குதடா – திருமுறை4:28 2922/2
நன்றி_இலேன் எண்ணு-தொறும் நாடி நடுங்குதடா – திருமுறை4:28 2923/2
நன்மை_இலேன் எண்ணு-தொறும் நாடி நடுங்குதடா – திருமுறை4:28 2924/2
நான் எண்ணும்-தோறும் என்றன் நாடி நடுங்குதடா – திருமுறை4:28 2925/2
நஞ்சு_அனையேன் எண்ணு-தொறும் நாடி நடுங்குதடா – திருமுறை4:28 2926/2
நாணம்_இலேன் எண்ணு-தொறும் நாடி நடுங்குதடா – திருமுறை4:28 2927/2
ஞானம்_இலேன் எண்ணு-தொறும் நாடி நடுங்குதடா – திருமுறை4:28 2928/2
நாடி கொம்மி அடியுங்கடி பதம் – திருமுறை4:31 2965/2
நிலை நாடி அறியாதே நின் அருளோடு ஊடி நீர்மை_அல புகன்றேன் நல் நெறி ஒழுகா கடையேன் – திருமுறை5:8 3217/1
வேதாந்த நிலை நாடி விரைந்து முயன்று அறியேன் மெய் வகையும் கை வகையும் செய் வகையும் அறியேன் – திருமுறை6:6 3317/1
நயந்த நின் அருளார் அமுது அளித்து அடியேன் நாடி ஈண்டு எண்ணிய எல்லாம் – திருமுறை6:13 3540/2
உள் நாடி உயிர்கள் உறும் துயர் தவிர்த்தல் வேண்டும் உனை பிரியாது உறுகின்ற உறவு-அது வேண்டுவனே – திருமுறை6:56 4081/4
ஆதி அந்தம் காண்ப அரிய ஜோதி சுயம் ஜோதி உன்னோடு ஆட வந்தார் வந்தார் என்றே நாடி நாதம் சொல்கின்றதே – திருமுறை6:74 4492/2
பாட்டால் உனது பதத்தை நாடி பாடும் வாயரே – திருமுறை6:112 5043/1
நடு நாடி நடு நாடி நடமாடு பதியே – திருமுறை6:113 5153/1
நடு நாடி நடு நாடி நடமாடு பதியே – திருமுறை6:113 5153/1
நடு நாடி இடை நாடி நடமாடும் நலமே – திருமுறை6:113 5155/1
நடு நாடி இடை நாடி நடமாடும் நலமே – திருமுறை6:113 5155/1
ஊன் நாடி நில்லா உழி – திருமுறை6:129 5504/4
நாத வரை சென்று மறை ஓர் அனந்தம் கோடி நாடி இளைத்து இருந்தன ஆகமங்கள் பரநாத – திருமுறை6:137 5632/1
நயந்த நட நாயகர் உன் நாயகரே எனினும் நங்கை நினை கண்டிடவே நாடி மற்றை தலைவர் – திருமுறை6:140 5691/1
உள் நாடி பற்பல கால் கண்ணாறு கழிக்கல் உறுகின்றேன் தோழி நின்னால் பெறுகின்றபடியே – திருமுறை6:142 5727/4
கரும்பு நெல்லின் முளை நிறை நீர் குடம் இணைந்த கயலும் கண்ணாடி கவரி முதல் உள் நாடி இடுக – திருமுறை6:142 5733/3

மேல்


நாடிட (1)

நண்ணுதல் பொருட்டு ஓர் நான்முகன் மாயோன் நாடிட அடியர்-தம் உள்ளத்து – திருமுறை2:43 1054/3

மேல்


நாடிடவும் (1)

நல் நெறி சேர் அன்பர்-தமை நாடிடவும் நின் புகழின் – திருமுறை2:16 725/1

மேல்


நாடிடாது (1)

ஞால மீதில் எம்_போல்பவர் பிழையை நாடிடாது அருள் நல் குண_குன்றே – திருமுறை2:18 768/3

மேல்


நாடிடில் (1)

நாடு நாடிடில் நாடு நம்மதே – திருமுறை2:17 755/4

மேல்


நாடிநாடி (1)

நாடேனோ தணிகை-தனில் நாயகனே நின் அழகை நாடிநாடி
கூடேனோ அடியருடன் கோவே எம் குகனே எம் குருவே என்று – திருமுறை1:16 240/2,3

மேல்


நாடிநின்ற (1)

நவ நேய மன்றில் அருள்_பெரும்_சோதியை நாடிநின்ற
இவனே அவன் என கொள்வார் உன் அன்பர் இரு நிலத்தே – திருமுறை6:89 4691/3,4

மேல்


நாடிய (18)

நாட நாடிய நலம் பெறும் அதனால் நானும் உய்குவேன் நல்கிடல் வேண்டும் – திருமுறை2:44 1062/3
நாடிய சீர் ஒற்றி நகர்_உடையாய் நின் கோயில் – திருமுறை2:54 1162/1
நானே நினை கடியேன் என் பிழைகளை நாடிய நீ – திருமுறை2:75 1465/1
ஆற்றூர் குண நிதியே நாடிய வான் – திருமுறை3:2 1962/434
நாதம் நாடிய அந்தத்தில் ஓங்கும் மெய்ஞ்ஞான நாடக நாயக நான்கு எனும் – திருமுறை3:24 2542/3
வேதம் நாடிய மெய்ப்பொருளே அருள் விளங்கும் சித்தி விநாயக வள்ளலே – திருமுறை3:24 2542/4
நாயகரே உமது வசம் நான் இருக்கின்றது போல் நாடிய தத்துவ தோழி நங்கையர் என் வசத்தே – திருமுறை4:38 3015/1
பொருள் நாடிய நின் திரு_வாக்கே புகல அறிந்தேன் என்னளவில் – திருமுறை6:7 3326/2
இருள் நாடிய இ சிறியேனுக்கு இன்னும் இரங்காது இருந்தாயே – திருமுறை6:7 3326/4
நன்று நாடிய நல்லோர் உயிர் பிரிவை நாயினேன் கண்டு கேட்டு உற்ற – திருமுறை6:13 3426/2
நாடிய என் பாங்கி மனம் மூடி நின்று போனாள் நண்ணி எனை வளர்த்தவளும் எண்ணியவாறு இசைத்தாள் – திருமுறை6:60 4233/3
நாடிய மாதவர் நேடிய பாதம் – திருமுறை6:68 4321/3
நவை இலா உளத்தில் நாடிய நாடிய – திருமுறை6:81 4615/299
நவை இலா உளத்தில் நாடிய நாடிய
அவை எலாம் அளிக்கும் அருள்_பெரும்_ஜோதி – திருமுறை6:81 4615/299,300
பொருள் நாடிய சிற்றம்பலத்து ஒளிர் புண்ணியா மெய் – திருமுறை6:91 4706/3
நடு நாடிய நின் அருளுக்கு என் மேல் என்ன நாட்டமோ – திருமுறை6:112 4976/3
நாடிய காரணனே நீடிய பூரணனே ஞான சபாபதியே ஞான சபாபதியே – திருமுறை6:118 5250/2
நயந்த நட நாயகர் உன் நாயகரே எனினும் நாடிய மந்திரங்கள் சில கூடி உரையிடவே – திருமுறை6:140 5690/1

மேல்


நாடியது (2)

நாரையே முத்தி இன்பம் நாடியது என்றால் மற்றை – திருமுறை3:3 1965/521
பாடிய நல்லோர்-தமக்கே நாடியது எல்லாம் அளிப்பார் பத்தி_வலையுள் படுவார் சத்தியர் நித்தியர் மன்றில் – திருமுறை6:74 4490/1

மேல்


நாடியனே (1)

நாரியனே வரனே நாடியனே பரனே ஞான சபாபதியே ஞான சபாபதியே – திருமுறை6:118 5247/2

மேல்


நாடியும் (1)

நலத்தவா வரையா நலத்தவா மறைகள் நாடியும் காண்பதற்கு அரிதாம் – திருமுறை6:26 3733/3

மேல்


நாடியே (1)

புந்தி களிக்கவைத்தாய் அழியாது என்னை நாடியே – திருமுறை6:112 5055/4

மேல்


நாடில் (2)

கேடு இல் பெரும் சூரன் என்பர் கேட்டிலையோ நாடில் அவர் – திருமுறை3:3 1965/718
நாய்க்கும் கடையேன் பிழை அனைத்தும் நாடில் தவத்தால் நல்கிய நல் – திருமுறை4:10 2665/1

மேல்


நாடில்லை (1)

நாடில்லை நீ நெஞ்சமே எந்த ஆற்றினில் நண்ணினையே – திருமுறை2:26 847/4

மேல்


நாடிலையே (3)

நாமார்த்தம் ஆசை என நாடிலையே ஆம் ஆர்த்தம் – திருமுறை3:3 1965/608
பிடித்தால் போலும் என்று நாடிலையே ஆய்வு இல் உன்றன் – திருமுறை3:3 1965/612
நன்று இருந்த வார்த்தையும் நீ நாடிலையே ஒன்றி – திருமுறை3:3 1965/930

மேல்


நாடின் (1)

நான்முகர்கள் மிக பெரியர் ஆங்கு அவரில் பெரியர் நாரணர்கள் மற்று அவரின் நாடின் மிக பெரியர் – திருமுறை6:137 5645/1

மேல்


நாடினம் (1)

நாதம் மட்டும் சென்றனம் மேல் செல்ல வழி அறியேம் நவின்ற பர விந்து மட்டும் நாடினம் மேல் அறியேம் – திருமுறை6:137 5639/1

மேல்


நாடினர் (1)

தொண்டர்கள் நாடினர் தோத்திரம் பாடினர் – திருமுறை1:51 549/1

மேல்


நாடினனே (2)

நல் பர ஞானிகள் வாசகத்தால் கண்டு நாடினனே – திருமுறை3:6 2221/4
அம்பல_வாணனை நாடினனே
அவன் அடியாரொடும் கூடினனே – திருமுறை6:113 5099/1,2

மேல்


நாடினனோ (1)

அன்றி பிறரை நாடினனோ அம்மா ஒன்றும் அறியனடி – திருமுறை2:79 1539/3

மேல்


நாடினேன் (2)

நலன் நேர் தில்லை அம்பலத்தில் நடிக்கும் பதமே நாடினேன் – திருமுறை2:32 917/4
நாடினேன் எனினும் பாடினேன் உனையே நம்பினேன் கைவிடேல் எனையே – திருமுறை6:15 3567/4

மேல்


நாடினையே (1)

நாழிகை ஓர் நாள் ஆக நாடினையே நாளை ஒரு – திருமுறை3:3 1965/947

மேல்


நாடு (40)

நல் வினை பழுக்கும் ஓர் நாடு வாய்க்குமே – திருமுறை1:45 482/4
நாடு நாடிடில் நாடு நம்மதே – திருமுறை2:17 755/4
நாடு நாடிடில் நாடு நம்மதே – திருமுறை2:17 755/4
நலமே ஒற்றி நாடு_உடையாய் நாயேன் உய்யும் நாள் என்றோ – திருமுறை2:34 934/4
நல்லன்_அல்லன் நான் ஆயினும் சிறியேன் நான் அறிந்ததோ நாடு அறிந்தது காண் – திருமுறை2:45 1069/1
நள்ளவனை நெஞ்சமே நாடு – திருமுறை2:65 1293/4
நாடு ஒன்றிய சீர் திருவொற்றி நகரத்து அமர்ந்த நாயகனார் – திருமுறை2:81 1562/1
கானம்_உடையார் நாடு_உடையார் கனிவாய் இன்னும் கலந்திலரே – திருமுறை2:86 1620/2
நல் நாடு ஒற்றி அன்றோ-தான் நவில வேண்டும் என்று உரைத்தேன் – திருமுறை2:98 1898/2
மாடு போல் நின்று உழைத்து வாழ்ந்தது உண்டு நாடு அகன்ற – திருமுறை3:2 1962/640
வேடிக்கை என்றால் விடுவதிலை நாடு அயலில் – திருமுறை3:2 1962/660
வீடு என்ற சொல் பொருளை விண்டிலையே நாடு ஒன்றும் – திருமுறை3:3 1965/852
நாடு அழைக்க சேனம் நரி நாய் அழைக்க நாறு சுடுகாடு – திருமுறை3:3 1965/899
அண்ணா அருளுக்கு அழகு அன்றே உள் நாடு
நின் அடியார் கூட்டத்தில் நீர் இவனை சேர்த்திடு-மின் – திருமுறை3:4 2065/2,3
நடை_உடையாய் அருள் நாடு_உடையாய் பதம் நல்குகவே – திருமுறை3:6 2177/4
நாடு அறியாது உன் அருள் அன்றி ஊண் சுவை நாவை அன்றி – திருமுறை3:6 2355/2
தேடுவோர்-தங்களை நாடு மருந்து – திருமுறை3:9 2441/4
கலை நாடு மதி அணிந்த கன பவள சடையாய் கருத்து அறியா காலையிலே கருணை அளித்தவனே – திருமுறை5:8 3217/3
போதாந்த திரு_நாடு புக அறியேன் ஞான பூரணாகாயம் எனும் பொதுவை அறிவேனோ – திருமுறை6:6 3317/3
மருள் நாடு உலகில் கொலை_புரிவார் மனமே கரையா கல் என்று – திருமுறை6:7 3326/1
எண் நாடு அரிய பெரிய அண்டம் எல்லாம் நிறைந்த அருள் சோதி – திருமுறை6:16 3583/3
தெருள் நாடு ஒளியே வெளியே மெய் சிவமே சித்த சிகாமணியே – திருமுறை6:17 3605/2
இருள் நாடு உலகில் அறிவு இன்றி இருக்க தரியேன் இது தருணம் – திருமுறை6:17 3605/3
அருள் நாடு அகனே அபயம் அபயம் அழகா அமலா அபயம் அபயம் – திருமுறை6:18 3613/2
நாடு நடு நாட்டத்தில் உற்ற அனுபவ ஞானம் நான் இளங்காலை அடைய நல்கிய பெரும் கருணை அப்பனே அம்மையே நண்பனே துணைவனே என் – திருமுறை6:22 3679/3
நள் இருந்த வண்ணம் இன்னும் கண்டுகண்டு களித்தே நாடு அறியாது இருப்பம் என்றே நன்று நினைந்து ஒருசார் – திருமுறை6:24 3711/2
நஞ்சு அனைய கொடியேன் கண்டிட புரிந்த அருளை நாடு அறியா வகை இன்னும் நீட நினைத்திருந்தேன் – திருமுறை6:24 3716/2
நாராசம் செவி புகுந்தால் என்ன நலிகின்றாள் நாடு அறிந்தது இது எல்லாம் நங்கை இவள்அளவில் – திருமுறை6:59 4207/3
நாடு அறிய பெண்கள் எலாம் கூடி நகைக்கின்றார் நல்ல நடராயர் கருத்து எல்லை அறிந்திலனே – திருமுறை6:60 4219/4
அருள் நாடு அறியா மன_குரங்கை அடக்க தெரியாது அதனொடு சேர்ந்து – திருமுறை6:98 4787/1
இருள் நாடு அனைத்தும் சுழன்றுசுழன்று இளைத்து களைத்தேன் எனக்கு அந்தோ – திருமுறை6:98 4787/2
தெருள் நாடு உலகில் மரணமுறா திறம் தந்து அழியா திரு அளித்த – திருமுறை6:98 4787/3
நசிய உமக்கு உளம் உளதோ இக்கணத்தே நீவீர் நடந்து விரைந்து ஓடு-மினோ நாடு அறியா வனத்தே – திருமுறை6:102 4852/3
ஞான சபாபதியே மறை நாடு சதாகதியே – திருமுறை6:113 5151/1
ஆடக நீடு ஒளியே நேடக நாடு அளியே ஆதி புராதனனே வேதி பராபரனே – திருமுறை6:118 5246/1
துரிய மலை மேல் உளது ஓர் சோதி வள நாடு
தோன்றும் அதில் ஐயர் நடம் செய்யும் மணி வீடு – திருமுறை6:121 5263/1,2
தேனாய் இனிக்கும் சிவ அபயம் வான்_நாடு – திருமுறை6:125 5325/2
நாடு கலந்து ஆள்கின்றோர் எல்லாரும் வியப்ப நண்ணி எனை மாலையிட்ட நாயகனே நாட்டில் – திருமுறை6:127 5470/1
நானே அருள் சித்தி_நாடு அடைந்தேன் நானே – திருமுறை6:129 5513/2
சூட எடுத்தான் என்று சொல்கின்றேன் நாடு அறிய – திருமுறை6:136 5623/2

மேல்


நாடு-தொறும் (1)

நான்மறையும் நான்முகனும் நாரணனும் நாடு-தொறும்
தான் மறையும் மேன்மை சதுரன் எவன் வான் மறையா – திருமுறை3:3 1965/223,224

மேல்


நாடு_உடையாய் (2)

நலமே ஒற்றி நாடு_உடையாய் நாயேன் உய்யும் நாள் என்றோ – திருமுறை2:34 934/4
நடை_உடையாய் அருள் நாடு_உடையாய் பதம் நல்குகவே – திருமுறை3:6 2177/4

மேல்


நாடு_உடையார் (1)

கானம்_உடையார் நாடு_உடையார் கனிவாய் இன்னும் கலந்திலரே – திருமுறை2:86 1620/2

மேல்


நாடுகின்ற (6)

ஈனம் அந்தோ இ உலகம் என்று அருளை நாடுகின்ற
ஞானம் வந்தால் அன்றி நலியாதால் ஞானம்-அது – திருமுறை3:3 1965/1251,1252
நாடுகின்ற முனிவரரும் உருத்திரரும் தேட அருள் நாட்டம் கொண்டு – திருமுறை4:15 2733/2
நாடுகின்ற சிறியேனை அழைத்து அருளி நோக்கி நகை முகம் செய்து என் கரத்தே நல்கினை ஒன்று இதனால் – திருமுறை5:2 3146/3
நாடுகின்ற வாதவூர் நாயகனே நாய்_அடியேன் – திருமுறை5:12 3261/3
நாடுகின்ற மறைகள் எலாம் நாம் அறியோம் என்று நாணி உரைத்து அலமரவே நல்ல மணி மன்றில் – திருமுறை6:24 3714/1
நாடுகின்ற பல கோடி அண்ட பகிரண்ட நாட்டார்கள் யாவரும் அ நாட்டு ஆண்மை வேண்டி – திருமுறை6:142 5793/1

மேல்


நாடுகின்றது (1)

நாடுகின்றது எம் பெருமான் நாட்டம் அதே நான் உலகில் – திருமுறை6:129 5511/1

மேல்


நாடுகின்றதும் (1)

நண்ணுகின்றதும் நங்கையர் வாழ்க்கை நாடுகின்றதும் நவை உடை தொழில்கள் – திருமுறை2:69 1336/2

மேல்


நாடுகின்றவர் (1)

நாடுகின்றவர் நாதன்-தன் நாமம் நமச்சிவாயம் காண் நாம் பெறும் துணையே – திருமுறை2:37 991/4

மேல்


நாடுகின்றாய் (1)

நாடுகின்றாய் ஈது ஓர் நலம் அன்றே கூடுகின்ற – திருமுறை3:3 1965/1212

மேல்


நாடுகின்றேன் (2)

கார் துணையா நாடும் கலாபி என நாடுகின்றேன்
ஆர் துணை என்று ஐயா அகல இருந்தனையே – திருமுறை4:8 2645/3,4
நாடுகின்றேன் சிற்சபையை நான் – திருமுறை6:40 3897/4

மேல்


நாடுகின்றோர் (1)

நாடும் சிவாய நம என்று நாடுகின்றோர்
கூடும் தவ நெறியில் கூடியே நீடும் அன்பர் – திருமுறை2:65 1294/1,2

மேல்


நாடுகினும் (1)

நந்தி பரியார் திருவொற்றி_நாதர் அயன் மால் நாடுகினும்
சந்திப்பு அரியார் என் அருமை தலைவர் இன்னும் சார்ந்திலரே – திருமுறை2:86 1607/1,2

மேல்


நாடுதலே (1)

நடராஜ வள்ளலை நாடுதலே
நம் தொழிலாம் விளையாடுதலே – திருமுறை6:113 5092/1,2

மேல்


நாடுதற்கு (2)

நடம் இலையே உன்றன் நண்பு இலையே உனை நாடுதற்கு ஓர் – திருமுறை3:6 2175/3
நாடுதற்கு இங்கு என்னாலே முடியாது நீயே நாடுவித்து கொண்டு அருள்வாய் ஞான சபாபதியே – திருமுறை4:38 3011/4

மேல்


நாடுதும் (1)

நல் நாள் அடைதற்கு நாடுதும் காண் என்னா நின்று – திருமுறை3:3 1965/1196

மேல்


நாடும் (24)

தவம் நாடும் அன்பரோடு சேர வந்து தணிகாசலத்தை அடையேன் – திருமுறை1:21 288/2
உள் நாடும் வல்_வினையால் ஓயா பிணி உழந்து – திருமுறை2:16 730/1
நாடும் மாயையில் கிடந்து உழைக்கின்றாய் நன்று நின் செயல் நின்றிடு மனனே – திருமுறை2:42 1042/2
நாடும் சிவாய நம என்று நாடுகின்றோர் – திருமுறை2:65 1294/1
நாடும் தாயினும் நல்லவன் நமது நாதன் என்று உனை நாடும் அப்பொழுதே – திருமுறை2:68 1325/1
நாடும் தாயினும் நல்லவன் நமது நாதன் என்று உனை நாடும் அப்பொழுதே – திருமுறை2:68 1325/1
நாடும் புகழ் சேர் ஒற்றி நகர் நாடி புகுந்து கண்டேனால் – திருமுறை2:72 1361/3
நன்றே சிவநெறி நாடும் மெய் தொண்டர்க்கு நன்மை செய்து – திருமுறை2:75 1477/1
நாடும் திலத நய புலவர் நாள்-தோறும் – திருமுறை3:2 1962/245
ஈடு இல் மறைக்காட்டில் என்றன் எய்ப்பு இல் வைப்பே நாடும் எனை – திருமுறை3:2 1962/378
நாடும் பரசிவமே நாயேனுக்கு அன்பு நின்-பால் – திருமுறை3:4 1968/3
மண்ணா பிலத்தொடு விண்_நாடும் கொள்ளை வழங்கும் என்றே – திருமுறை3:6 2205/4
நூல் வண்ணம் நாடும் மருந்து உள்ளே – திருமுறை3:9 2443/3
கார் துணையா நாடும் கலாபி என நாடுகின்றேன் – திருமுறை4:8 2645/3
உன்னை நாடும் என் உள்ளம் பிறரிடை – திருமுறை4:9 2659/1
பொன்னை நாடும் புதுமை இது என்-கொலோ – திருமுறை4:9 2659/2
மின்னை நாடும் நல் வேணி பிரான் இங்கே – திருமுறை4:9 2659/3
நாடும் போது எல்லாம் என் நாடி நடுங்குதடா – திருமுறை4:28 2921/2
நாடும் வகை உடையோர்கள் நன்கு மதித்திடவே நல் அறிவு சிறிது அளித்து புல்_அறிவு போக்கி – திருமுறை5:1 3042/2
பொருளை நாடும் நல் புந்திசெய்து அறியேன் பொதுவிலே நடம் புரிகின்றோய் உன்றன் – திருமுறை6:5 3312/3
நான்மறையும் ஆகமமும் நாடும் திரு_பொதுவில் – திருமுறை6:40 3899/3
தெருள் நாடும் என் சிந்தையுள் மேவிய தேவ தேவே – திருமுறை6:91 4706/2
அருள் நாடகனே அபயம் மருள் நாடும்
உள்ள கவலை ஒழிப்பாய் என் வன் மனத்து – திருமுறை6:125 5327/2,3
நயந்த நட நாயகர் உன் நாயகரே எனினும் நாடும் மற்றை தலைவர்-தமை கண்ட பொழுது எனினும் – திருமுறை6:140 5692/1

மேல்


நாடும்படி (1)

நாடும்படி நன்கு அருளும் என்றேன் நங்காய் முன் பின் ஒன்றேயாய் – திருமுறை4:25 2819/3

மேல்


நாடுமாறே (1)

நன்றாய் இரவும்_பகலும் உனை நாடுமாறே – திருமுறை4:13 2713/4

மேல்


நாடுவது (2)

நஞ்சம் மேவு நயனத்தில் சிக்கிய நாயினேன் உனை நாடுவது என்று காண் – திருமுறை1:18 254/2
நவ்வி விழி மட மாதே கீழ் மேல் என்பது-தான் நாதர் திரு_அருள் சோதி நாடுவது ஒன்று இலையே – திருமுறை6:142 5746/4

மேல்


நாடுவன் (1)

உன் தந்தை தன்-தனக்கு இங்கு ஓர் தந்தை நாடுவன் நீ – திருமுறை3:3 1965/1039

மேல்


நாடுவார் (1)

நாடுவார் புகழும் நின் திரு_கோயில் நண்ணுமா எனக்கு இவண் அருளே – திருமுறை3:16 2495/4

மேல்


நாடுவார்-தமை (1)

நாவினால் உனை நாள்-தொறும் பாடுவார் நாடுவார்-தமை நண்ணி புகழவும் – திருமுறை3:24 2550/1

மேல்


நாடுவித்து (1)

நாடுதற்கு இங்கு என்னாலே முடியாது நீயே நாடுவித்து கொண்டு அருள்வாய் ஞான சபாபதியே – திருமுறை4:38 3011/4

மேல்


நாடுறவே (1)

நாடுறவே காட்டுகின்றார் இது-தான் சேடி என்னேடீ – திருமுறை2:98 1807/4

மேல்


நாடுறா (1)

வன்பர் நாடுறா ஒற்றியூர்_உடையீர் வண்_கையீர் என் கண்மணி_அனையீரே – திருமுறை2:57 1198/4

மேல்


நாடுறுவாய் (1)

தெருள் நாடுறுவாய் அபயம் அபயம் திரு_அம்பலவா அபயம் அபயம் – திருமுறை6:18 3613/4

மேல்


நாடுறுவோர்க்கு (1)

என்றும் நாடுறுவோர்க்கு இன்பமே புரியும் எந்தையே என்றனை சூழ்ந்தே – திருமுறை6:13 3426/1

மேல்


நாடேன் (2)

ஞான திரு_தாள் துணை சிறிதும் நாடேன் இனி ஓர் துணை காணேன் – திருமுறை1:26 333/2
செய்யாநின்று உழைக்கின்றேன் சிறிதும் நின்னை சிந்தியேன் வந்திக்கும் திறமும் நாடேன்
ஐயா என் அப்பா என் அரசே வீணில் அலைகின்றேன் என் செய்கேன் அந்தோ அந்தோ – திருமுறை2:4 605/3,4

மேல்


நாடேனோ (2)

நாடேனோ தணிகை-தனில் நாயகனே நின் அழகை நாடிநாடி – திருமுறை1:16 240/2
செய் கொள் தணிகை நாடேனோ செவ்வேள் புகழை பாடேனோ – திருமுறை1:20 274/1

மேல்


நாடொணா (1)

தாவ நாடொணா தணிகை அம் பதியில் வாழ் சண்முக பெருமானே – திருமுறை1:29 354/4

மேல்


நாண் (17)

நா வீழ்ந்ததும் அலரே கழை நாண் வீழ்ந்தது மலரே – திருமுறை1:41 448/4
நாணும் அயன் மால் இந்திரன் பொன்_நாட்டு புலவர் மணம் வேட்ட நங்கைமார்கள் மங்கல பொன்_நாண் காத்து அளித்த நாயகமே – திருமுறை1:44 472/1
நீசரை நாண்_இல் நெட்டரை நரக_நேயரை தீயரை தரும_நாசரை – திருமுறை2:31 906/3
காலன் நாண் அவிழ்க்கும் காலனே ஒற்றி கடவுளே கருணை அம் கடலே – திருமுறை2:52 1145/4
நாண் காத்து அளித்தார் அவர் முன் போய் நாராய் நின்று நவிற்றுதியோ – திருமுறை2:78 1511/2
நல ஆதரவின் வந்து நின்றால் நங்காய் எனது நாண் கவர்ந்து – திருமுறை2:95 1721/2
அளி நாண் குழலாய் என்னடி அ ஐயர் மொழிந்த அருள்_மொழியே – திருமுறை2:96 1743/4
நாண் கொடுக்க நஞ்சு உவந்த நாதன் எவன் நாள்_மலர் பெய்து – திருமுறை3:3 1965/260
நான் சொல்வது என்னை பொன்_நாண் சொல்லும் வாணி-தன் நாண் சொல்லும் அ – திருமுறை3:6 2181/3
நான் சொல்வது என்னை பொன்_நாண் சொல்லும் வாணி-தன் நாண் சொல்லும் அ – திருமுறை3:6 2181/3
நன்றே உரைத்து நின்று அன்றே விடுத்தனன் நாண் இல் என் மட்டு – திருமுறை3:6 2182/3
நண்ணாத நெஞ்சமும் கொண்டு உலகோர் முன்னர் நாண் உறவே – திருமுறை3:6 2279/4
நால் அறியா எனில் நான் அறிவேன் எனல் நாண் உடைத்தே – திருமுறை3:6 2282/4
பந்த நாண் வலை அவிழ்த்து அருள் சிதம்பரை பரம் பரையுடன் ஆடும் – திருமுறை4:15 2776/2
நாண்_இலேன் உரைத்தேன் என்னினும் உனையே நம்பினேன் கைவிடேல் எனையே – திருமுறை6:15 3574/4
இருளாமை என்று உறுமோ அன்று சிறிது உரைப்பேன் என்னவும் நாண் ஈர்ப்பது இதற்கு என் புரிவேன் தோழி – திருமுறை6:137 5626/4
இருளாமை என்று உறுமோ அன்று சிறிது உரைப்பாம் என்னவும் நாண் ஈர்ப்பது இதற்கு என் புரிவேன் தோழி – திருமுறை6:142 5748/4

மேல்


நாண்_இல் (1)

நீசரை நாண்_இல் நெட்டரை நரக_நேயரை தீயரை தரும_நாசரை – திருமுறை2:31 906/3

மேல்


நாண்_இலேன் (1)

நாண்_இலேன் உரைத்தேன் என்னினும் உனையே நம்பினேன் கைவிடேல் எனையே – திருமுறை6:15 3574/4

மேல்


நாண்பனையும் (1)

நாண்பனையும் தந்தையும் என் நல் குருவும் ஆகி நாய்_அடியேன் உள்ளகத்து நண்ணிய நாயகனே – திருமுறை5:1 3031/3

மேல்


நாண (6)

துங்கமுறாது உளம் நாண திருவொற்றி_தோன்றல் புனை – திருமுறை2:75 1415/3
நாண எனை விட்டு என் மனம்-தான் நயந்து அங்கு அவர் முன் சென்றதுவே – திருமுறை2:80 1547/4
நான் என்று நிற்கில் நடுவே அ நான் நாண
தான் என்று நிற்கும் சதுரன் எவன் மான் என்ற – திருமுறை3:3 1965/219,220
கூடவும் பின்னே பிரியவும் சார்ந்த கொழுநரும் மகளிரும் நாண
நீட என் உளத்தே கலந்துகொண்டு என்றும் நீங்கிடாது இருந்து நீ என்னோடு – திருமுறை6:93 4730/1,2
இசையாமல் போனவர் எல்லாரும் நாண இறவா பெரு வரம் யான் பெற்றுக்கொண்டேன் – திருமுறை6:111 4953/1
தப்பாலே சகத்தவர் சாவே துணிந்தார் தாம் உளம் நாண நான் சாதலை தவிர்த்தே – திருமுறை6:111 4956/1

மேல்


நாணம் (11)

நாணம் ஒன்று இல்லா நாயினேன் பிழையை நாடி நின் திருவுளத்து அடைத்தே – திருமுறை2:13 697/1
என்னென்று ஏழையேன் நாணம் விட்டு உரைப்பேன் இறைவ நின்றனை இறை பொழுதேனும் – திருமுறை2:67 1318/1
நாணம் விடுத்து நவின்றாலும் நாம் ஆர் நீ யார் என்பாரேல் – திருமுறை2:94 1708/3
நாணம் எனை கண்டு நாணும் காண் ஏண் உலகில் – திருமுறை3:2 1962/702
ஆணை எனக்கு உற்ற_துணை யாரும் இல்லை நாணம் உளன் – திருமுறை3:2 1962/778
நாணம்_இலேன் எண்ணு-தொறும் நாடி நடுங்குதடா – திருமுறை4:28 2927/2
ஆட்டுகின்ற அருள் பெருமை ஒருசிறிதும் தெரியேன் அச்சம்_இலேன் நாணம்_இலேன் அடக்கம் ஒன்றும் இல்லேன் – திருமுறை6:4 3302/3
முன்_நாள் என்னை ஆட்கொண்டாய் என்ன நாணம் முடுகுவதே – திருமுறை6:7 3338/4
உடுப்பவனும் உண்பவனும் நானே என்னவும் நாணம் உறுவது எந்தாய் – திருமுறை6:10 3370/1
நச்சுகின்றேன் நிச்சல் இங்கே ஆட வாரீர் நாணம் அச்சம் விட்டேன் என்னோடு ஆட வாரீர் – திருமுறை6:71 4468/1
தாழ்_குழல் நீ ஆண்_மகன் போல் நாணம் அச்சம் விடுத்தே சபைக்கு ஏறுகின்றாய் என்று உரைக்கின்றாய் தோழி – திருமுறை6:142 5765/1

மேல்


நாணம்_இலேன் (2)

நாணம்_இலேன் எண்ணு-தொறும் நாடி நடுங்குதடா – திருமுறை4:28 2927/2
ஆட்டுகின்ற அருள் பெருமை ஒருசிறிதும் தெரியேன் அச்சம்_இலேன் நாணம்_இலேன் அடக்கம் ஒன்றும் இல்லேன் – திருமுறை6:4 3302/3

மேல்


நாணமும் (1)

நாயும் செயாத நடை_உடையேனுக்கு நாணமும் உள் – திருமுறை3:6 2217/1

மேல்


நாணமுற்றே (1)

காணவைத்த செங்கமல கை அழகும் நாணமுற்றே
ஏங்கும் பரிசு உடைய எம்_போல்வார் அச்சம் எலாம் – திருமுறை3:3 1965/446,447

மேல்


நாணவத்தினேன்-தனையோ (1)

நாணவத்தினேன்-தனையோ நாயேனை மூடிநின்ற – திருமுறை3:4 2022/1

மேல்


நாணவே (1)

என்ன தவம் செய்தேன் முன் அயனும் அரியும் நாணவே
புன்கண் ஒழித்து தெள் ஆர் அமுதம் புகட்டி என்னையே – திருமுறை6:112 4991/2,3

மேல்


நாணாது (2)

நலது என்று அறியாய் யான் செய்த நன்றி மறந்தாய் நாணாது என் – திருமுறை1:17 248/3
நாணாது செல்கின்றது என்னை செய்கேன் சிவ ஞானியர்-தம் – திருமுறை2:62 1249/2

மேல்


நாணாமல் (1)

ஐயாவோ நாணாமல் பாவியேன் யான் யார்க்கு எடுத்து என் குறை-தன்னை அறைகுவேனே – திருமுறை1:25 318/4

மேல்


நாணாமே (1)

நரைத்தார் இறந்தார் அவர்-தம்மை நான் கண்டிருந்தும் நாணாமே
விரை தாள்_மலரை பெறலாம் என்று எண்ணி வீணே இளைக்கின்றேன் – திருமுறை4:10 2667/2,3

மேல்


நாணாளும் (1)

நாணாளும் திரு_பொதுவில் நடம் பாடிப்பாடி நயக்கின்றேன் நல் தவரும் வியக்கின்றபடியே – திருமுறை6:142 5804/3

மேல்


நாணி (3)

ஓயாது வரும் மிடியால் வஞ்சர்-பால் சென்று உளம் கலங்கி நாணி இரந்து உழன்று எந்நாளும் – திருமுறை1:7 111/1
கையுற வீசி நடப்பதை நாணி கைகளை கட்டியே நடந்தேன் – திருமுறை6:13 3461/1
நாடுகின்ற மறைகள் எலாம் நாம் அறியோம் என்று நாணி உரைத்து அலமரவே நல்ல மணி மன்றில் – திருமுறை6:24 3714/1

மேல்


நாணியவே (1)

நல் ஆரணங்கள் எலாம் நாணியவே எல்லாம் செய் – திருமுறை6:52 4039/3

மேல்


நாணிலியேன் (1)

நடையவனேன் நாணிலியேன் நாய்க்கு_இணையேன் துன்பு ஒழிய – திருமுறை2:36 984/2

மேல்


நாணிலேன் (1)

நம்பாத கொடியேன் நல்லோரை கண்டால் நாணிலேன் நடுங்கிலேன் நாயின் பொல்லேன் – திருமுறை1:22 299/3

மேல்


நாணுகின்ற (1)

குறித்து உரைக்கின்றேன் இதனை கேண்-மின் இங்கே வம்-மின் கோணும் மன_குரங்காலே நாணுகின்ற உலகீர் – திருமுறை6:134 5595/1

மேல்


நாணுகின்றிலை (1)

நட்டம் மிக்குறல் கண்டுகண்டு ஏங்கினை நாணுகின்றிலை நாய்க்கும் கடையை நீ – திருமுறை2:26 852/3

மேல்


நாணுகின்றேன் (2)

நல்லார்-தமை காண நாணுகின்றேன் ஆனாலும் – திருமுறை4:8 2643/2
நான் உரைக்க நான் ஆரோ நான் ஆரோ நவில்வேன் நான் எனவே நாணுகின்றேன் நடராஜ குருவே – திருமுறை6:95 4752/4

மேல்


நாணும் (6)

நாணும் அயன் மால் இந்திரன் பொன்_நாட்டு புலவர் மணம் வேட்ட நங்கைமார்கள் மங்கல பொன்_நாண் காத்து அளித்த நாயகமே – திருமுறை1:44 472/1
செங்கமலாசனன்_தேவி பொன்_நாணும் திரு முதலோர் – திருமுறை2:75 1415/1
சங்கம்-அதாம் மிடற்று ஓங்கு பொன்_நாணும் தலைகுனித்து – திருமுறை2:75 1415/2
நாணம் எனை கண்டு நாணும் காண் ஏண் உலகில் – திருமுறை3:2 1962/702
ஏர் ஆரும் நிதி_பதி இந்திரன் புரமும் மிக நாணும் எழிலின் மிக்க – திருமுறை3:21 2508/2
தரும் களி உண்டாள் போல்கின்றாள் நாணும் தவிர்க்கின்றாள் என் அரும் தவளே – திருமுறை4:36 3001/4

மேல்


நாணுவது (2)

நான்ற நெஞ்சகனேன் நமன்_தமர் வரும் நாள் நாணுவது அன்றி என் செய்கேன் – திருமுறை2:28 874/2
கோணுகின்ற மனத்தாலே நாணுவது ஏன் மகனே குறைவு அற வாழ்க என மகிழ்ந்து கொடுத்தனை ஒன்று எனக்கு – திருமுறை5:2 3125/3

மேல்


நாணுவர் (1)

பொன் பறியா புகல்வார் போல் மறைப்பது என்னை மடவாய் பூவையர் காலையில் புணர நாணுவர் காண் என்றாய் – திருமுறை6:142 5790/1

மேல்


நாணுவேனலன் (1)

நாணுவேனலன் நடுங்கலன் ஒடுங்கலன் நாயினும் கடையேனே – திருமுறை1:29 352/4

மேல்


நாணுவேனோ (1)

நாளாய் ஓர் நடுவன் வரில் என் செய்வானோ நாயினேன் என் சொல்வேன் நாணுவேனோ
தோளா ஓர் மணியே தென் தணிகை மேவும் சுடரே என் அறிவே சிற்சுகம் கொள் வாழ்வே – திருமுறை1:6 99/3,4

மேல்


நாணுறவே (1)

ஆ மாலை_அவர் எல்லாம் கண்டு உளம் நாணுறவே அரும் பெரும் சோதியர் என்னை விரும்பி மணம் புரிந்தார் – திருமுறை6:142 5773/3

மேல்


நாணுறும் (2)

நஞ்சத்திலே அவர் வஞ்சத்திலே பட்டு நாணுறும் புன் – திருமுறை3:6 2381/2
கள்ள மனத்து கடையோர்-பால் நாணுறும் என் – திருமுறை4:7 2632/1

மேல்


நாணே (1)

நாணே உடைய நமரங்காள் ஊணாக – திருமுறை6:129 5531/2

மேல்


நாணேன் (1)

நாணேன் விலங்கு இழி ஆணே எனும் கடை நாயினனே – திருமுறை3:6 2184/4

மேல்


நாணை (6)

வேறு இடம் கேளேன் என் நாணை புறம்விடுத்து – திருமுறை3:6 2201/2
பொன்_நாணை காத்த அருள்_கடலே பிறர் புன் மனை போய் – திருமுறை3:6 2258/2
இ நாள் நையா வகை என் நாணை காத்து அருள் ஏழைக்கு நின்றன் – திருமுறை3:6 2258/3
என் நாணை அறிந்தும் என்னை அந்தோ அந்தோ இவ்வகை செய்திட துணிந்தாய் என்னே எந்தாய் – திருமுறை4:12 2699/1
நாணை விட்டு உரைக்கின்றவாறு இது கண்டீர் நாயகரே உமை நான் விட_மாட்டேன் – திருமுறை6:92 4717/2
என் நாணை காத்து அருளி இ தினமே அருள் சோதி ஈதல் வேண்டும் – திருமுறை6:125 5340/2

மேல்


நாத்திகம் (2)

நாத்திகம் சொல்வார்க்கு நடுங்குகின்றேன் பாத்து உண்டே – திருமுறை3:2 1962/800
நாத்திகம் சொல்கின்றவர்-தம் நாக்கு முடை நாக்கு – திருமுறை6:121 5268/1

மேல்


நாத (94)

நன்று நன்று அதற்கு என் சொல்வார் தணிகை வாழ் நாத நின் அடியாரே – திருமுறை1:4 77/4
நாயை எப்படி ஆட்கொளல் ஆயினும் நாத நின் செயல்-அன்றே – திருமுறை1:9 150/2
நாதமும் கடந்துநின்ற நாத நின் கருணை போற்றி – திருமுறை1:48 519/2
நாத வடிவு கொள் நீதனடி பரநாதம் – திருமுறை1:50 530/3
நாத அரனே என்று நா தழும்புகொண்டு ஏத்தி – திருமுறை2:36 982/2
சத்திக்கும் நாத தலம் கடந்த தத்துவனே – திருமுறை2:60 1229/3
நஞ்சை களத்து வைத்த நாத என தொண்டர் தொழ – திருமுறை3:2 1962/413
நாத முடிவோ நவில் கண்டாய் வாதம் உறு – திருமுறை3:4 2013/2
நஞ்சு_அனையேன் குற்றம் எலாம் நாடாது நாத எனை – திருமுறை3:4 2023/3
வாகை வாய் மதம் அற மருந்து அருள்க தவ சிகாமணி உலக நாத வள்ளல் மகிழ வரு வேளூரில் அன்பர் பவ ரோகம் அற வளர் வைத்தியநாதனே – திருமுறை3:8 2418/4
வண்டர் வாய் அற ஒரு மருந்து அருள்க தவ சிகாமணி உலக நாத வள்ளல் மகிழ வரு வேளூரில் அன்பர் பவ ரோகம் அற வளர் வைத்தியநாதனே – திருமுறை3:8 2419/4
வம்பர் வாய் அற ஒரு மருந்து அருள்க தவ சிகாமணி உலக நாத வள்ளல் மகிழ வரு வேளூரில் அன்பர் பவ ரோகம் அற வளர் வைத்தியநாதனே – திருமுறை3:8 2420/4
வல்லை அவர் உணர்வு அற மருந்து அருள்க தவ சிகாமணி உலக நாத வள்ளல் மகிழ வரு வேளூரில் அன்பர் பவ ரோகம் அற வளர் வைத்தியநாதனே – திருமுறை3:8 2421/4
மடி அளவதா ஒரு மருந்து அருள்க தவ சிகாமணி உலக நாத வள்ளல் மகிழ வரு வேளூரில் அன்பர் பவ ரோகம் அற வளர் வைத்தியநாதனே – திருமுறை3:8 2422/4
மண் கொண்டுபோக ஓர் மருந்து அருள்க தவ சிகாமணி உலக நாத வள்ளல் மகிழ வரு வேளூரில் அன்பர் பவ ரோகம் அற வளர் வைத்தியநாதனே – திருமுறை3:8 2423/4
வருத்தும் அவர் உறவு அற மருந்து அருள்க தவ சிகாமணி உலக நாத வள்ளல் மகிழ வரு வேளூரில் அன்பர் பவ ரோகம் அற வளர் வைத்தியநாதனே – திருமுறை3:8 2424/4
வாதை அவர் சார்பு அற மருந்து அருள்க தவ சிகாமணி உலக நாத வள்ளல் மகிழ வரு வேளூரில் அன்பர் பவ ரோகம் அற வளர் வைத்தியநாதனே – திருமுறை3:8 2425/4
மானம் பழுத்திடு மருந்து அருள்க தவ சிகாமணி உலக நாத வள்ளல் மகிழ வரு வேளூரில் அன்பர் பவ ரோகம் அற வளர் வைத்தியநாதனே – திருமுறை3:8 2426/4
வற்புறும்படி தரும வழி ஓங்கு தவ சிகாமணி உலக நாத வள்ளல் மகிழ வரு வேளூரில் அன்பர் பவ ரோகம் அற வளர் வைத்தியநாதனே – திருமுறை3:8 2427/4
மை ஓர் அணுத்துணையும் மேவுறா தவ சிகாமணி உலக நாத வள்ளல் மகிழ வரு வேளூரில் அன்பர் பவ ரோகம் அற வளர் வைத்தியநாதனே – திருமுறை3:8 2428/4
வள வேலை சூழ் உலகு புகழ்கின்ற தவ சிகாமணி உலக நாத வள்ளல் மகிழ வரு வேளூரில் அன்பர் பவ ரோகம் அற வளர் வைத்தியநாதனே – திருமுறை3:8 2429/4
கரு வண்ணம் அற உளம் பெரு வண்ணம் உற நின்று கடல்_வண்ணன் எண்ணும் அமுதே கனக அம்பல நாத கருணை அம் கண போத கமல குஞ்சிதபாதனே – திருமுறை4:1 2571/4
கண் உறு நுதல் பெரும் கடவுளே மன்றினில் கருணை நடம் இடு தெய்வமே கனக அம்பல நாத கருணை அம் கண போத கமல குஞ்சிதபாதனே – திருமுறை4:1 2572/4
பூத நெறி ஆதி வரு நாத நெறி வரையுமா புகலும் மூவுலகு நீத்து புரையுற்ற மூடம் எனும் இருள் நிலம் அகன்று மேல் போய் அருள் ஒளி துணையினால் – திருமுறை4:1 2573/1
காத நெறி மணம் வீசு கனி தரு பொழில் குலவு கடி மதில் தில்லை நகர் வாழ் கனக அம்பல நாத கருணை அம் கண போத கமல குஞ்சிதபாதனே – திருமுறை4:1 2573/4
கார் கொண்ட இடி ஒலி கண் கொண்ட பார்ப்பில் கலங்கினேன் அருள் புரிகுவாய் கனக அம்பல நாத கருணை அம் கண போத கமல குஞ்சிதபாதனே – திருமுறை4:1 2574/4
கடம் மடுத்திடு களிற்று உரி கொண்டு அணிந்த மெய் கடவுளே சடை கொள் அரசே கனக அம்பல நாத கருணை அம் கண போத கமல குஞ்சிதபாதனே – திருமுறை4:1 2575/4
கழி வகை பவ ரோகம் நீக்கும் நல் அருள் எனும் கதி மருந்து உதவு நிதியே கனக அம்பல நாத கருணை அம் கண போத கமல குஞ்சிதபாதனே – திருமுறை4:1 2576/4
கற்று வழு_அற்றவர் கருத்து அமர் கருத்தனே கண் நுதல் கடவுள் மணியே கனக அம்பல நாத கருணை அம் கண போத கமல குஞ்சிதபாதனே – திருமுறை4:1 2577/4
ஒளியின் ஒளியே நாத வெளியின் வெளியே விடய உருவின் உருவே உருவினாம் உயிரின் உயிரே உயர் கொள் உணர்வின் உணர்வே உணர்வின் உறவின் உறவே எம் இறையே – திருமுறை4:1 2578/3
களியின் நிறைவே அளி கொள் கருணை நிதியே மணி கொள் கண்ட எண் தோள் கடவுளே கனக அம்பல நாத கருணை அம் கண போத கமல குஞ்சிதபாதனே – திருமுறை4:1 2578/4
கந்தம் மிகு கொன்றையொடு கங்கை வளர் செம் சடை கடவுளே கருணை_மலையே கனக அம்பல நாத கருணை அம் கண போத கமல குஞ்சிதபாதனே – திருமுறை4:1 2579/4
கான் முக கட களிற்று உரி கொண்ட கடவுளே கண் கொண்ட நுதல் அண்ணலே கனக அம்பல நாத கருணை அம் கண போத கமல குஞ்சிதபாதனே – திருமுறை4:1 2580/4
வான் செய்த நாத நின் தண் அருள் வண்ணம் என் வாழ்த்துவனே – திருமுறை4:11 2690/4
நாத முடி மேல் இருந்த வெண்ணிலாவே அங்கே – திருமுறை4:27 2848/1
பூத நிலை முதல் பரம நாத நிலை அளவும் போந்தவற்றின் இயற்கை முதல் புணர்ப்பு எல்லாம் விளங்க – திருமுறை5:1 3058/1
துரிய வெளி-தனில் பரம நாத அணை நடுவே சுயம் சுடரில் துலங்குகின்ற துணை அடிகள் வருந்த – திருமுறை5:2 3078/1
கேளாய் என் உயிர் துணையாய் கிளர் மன்றில் வேத கீத நடம் புரிகின்ற நாத முடி பொருளே – திருமுறை5:2 3079/4
பல கோடி மறைகள் எலாம் உலகு ஓடி மயங்க பர நாத முடி நடிக்கும் பாத_மலர் வருந்த – திருமுறை5:2 3081/1
நாத முடி மேல் விளங்கும் திரு_மேனி காட்டி நல் பொருள் என் கை-தனிலே நல்கிய நின் பெருமை – திருமுறை5:2 3085/3
விந்து நிலை நாத நிலை இரு நிலைக்கும் அரசாய் விளங்கிய நின் சேவடிகள் மிக வருந்த நடந்து – திருமுறை5:2 3093/1
வேத வெளி அபர விந்து வெளி அபர நாத வெளி ஏக வெளி பரம வெளி ஞான வெளி மாநாத – திருமுறை5:2 3148/2
கலை கடந்த பொருட்கு எல்லாம் கரை_கடந்து நாத கதி கடந்த பெரும் கருணை கடைக்கண் மலர்ந்து அருளி – திருமுறை5:3 3163/2
திறம் கலந்த நாத மணி சிலம்பு அணிந்த பதத்தாள் சிவகாமவல்லி பெரும் தேவி உளம் களிப்ப – திருமுறை5:4 3175/2
நல் பதம் எத்தன்மையதோ உரைப்ப அரிது மிகவும் நாத முடி-தனில் புரியும் ஞான நடத்து அரசே – திருமுறை5:6 3198/4
பாரொடு நீர் கனல் காற்றா காயம் எனும் பூத பகுதி முதல் பகர் நாத பகுதி வரையான – திருமுறை6:2 3277/1
பார் முதல் நாத பதி எலாம் கடந்து அப்பாலும் அப்பாலும் அப்பாலும் – திருமுறை6:13 3491/1
வலத்தவா நாத வலத்தவா சோதி மலையவா மனம் முதல் கடந்த – திருமுறை6:26 3733/1
மருவும் ஓர் நாத வெளிக்கு மேல் வெளியில் மகிழ்ந்து அரசாள்கின்ற வாழ்வே – திருமுறை6:42 3921/3
நயமும் நல் திருவும் உருவும் ஈங்கு எனக்கு நல்கிய நண்பை நல் நாத
இயம் உற எனது குளம் நடு நடம் செய் எந்தையை என் உயிர்க்குயிரை – திருமுறை6:46 3976/2,3
என் பொலா மணியே என் கணே என்கோ என் உயிர்_நாத நின்றனையே – திருமுறை6:51 4026/4
தோய்ந்த பர நாத உலகு அண்டம் எலாம் விளங்க சுடர் பரப்பி விளங்குகின்ற தூய தனி சுடரே – திருமுறை6:57 4127/3
விண் தகும் ஓர் நாத வெளி சுத்த வெளி மோன வெளி ஞான வெளி முதலாம் வெளிகள் எலாம் நிரம்பிக்கொண்டதுவாய் – திருமுறை6:57 4169/3
நவ நிலை மேல் பர நாத தலத்தே ஞான திரு_நடம் நான் காணல் வேண்டும் – திருமுறை6:65 4279/1
நாத முடிவில் நடிக்கின்ற பாதம் – திருமுறை6:68 4324/2
நாத முடியில் நடம் புரிந்து அன்பர்க்கு – திருமுறை6:69 4350/1
ஏதம் இலா பர நாத முடி பொருள் – திருமுறை6:70 4427/1
நாதமாம் பிரமமும் நாத அண்டங்களை – திருமுறை6:81 4615/599
நான் பெற அளித்த நாத மந்திரமே – திருமுறை6:81 4615/1312
நாத நல் வரைப்பின் நண்ணிய பாட்டே – திருமுறை6:81 4615/1427
நாதமும் நாத முடியும் கடந்த நடத்தவனே – திருமுறை6:94 4737/4
நாத வெளியில் குனிப்பும் பரம நாத நடமுமே – திருமுறை6:112 5010/3
நாத வெளியில் குனிப்பும் பரம நாத நடமுமே – திருமுறை6:112 5010/3
போற்று நாத முடிவில் நடம் செய் கமல பாதனே – திருமுறை6:112 5012/4
நாத பால சுலோசன வர்த்தன – திருமுறை6:113 5129/1
பதி காரண நாத பரம்பர – திருமுறை6:113 5138/2
நாத பரம்பரனே பர நாத சிதம்பரனே – திருமுறை6:113 5149/1
நாத பரம்பரனே பர நாத சிதம்பரனே – திருமுறை6:113 5149/1
நாத திகம்பரனே தச நாத சுதந்தரனே – திருமுறை6:113 5149/2
நாத திகம்பரனே தச நாத சுதந்தரனே – திருமுறை6:113 5149/2
ஞான சிற்சுக சங்கர கங்கர ஞாய சற்குண வங்கண அங்கண நாத சிற்பர அம்பர நம்பர நாத தற்பர விம்ப சிதம்பர – திருமுறை6:114 5173/2
ஞான சிற்சுக சங்கர கங்கர ஞாய சற்குண வங்கண அங்கண நாத சிற்பர அம்பர நம்பர நாத தற்பர விம்ப சிதம்பர – திருமுறை6:114 5173/2
நார வித்தக சங்கித இங்கித நாடகத்தவ நம் பதி நம் கதி நாத சிற்பர நம்பர அம்பர நாத தற்பர விம்ப சிதம்பர – திருமுறை6:114 5174/2
நார வித்தக சங்கித இங்கித நாடகத்தவ நம் பதி நம் கதி நாத சிற்பர நம்பர அம்பர நாத தற்பர விம்ப சிதம்பர – திருமுறை6:114 5174/2
ஞான சித்திபுரத்தனே நாத சத்தி பரத்தனே – திருமுறை6:115 5182/1
சூத வாத பாத நாத சூத ஜாத ஜோதியே – திருமுறை6:115 5186/2
நவ நீத மதியே நவ நாத கதியே நடராஜ பதியே நடராஜ பதியே – திருமுறை6:117 5228/2
நாத பராபரமே சூத பராவமுதே ஞான சபாபதியே ஞான சபாபதியே – திருமுறை6:118 5241/2
நாக விகாசனமே நாத சுகோடணமே ஞான சபாபதியே ஞான சபாபதியே – திருமுறை6:118 5242/2
நாக நடோதயமே நாத புரோதயமே ஞான சபாபதியே ஞான சபாபதியே – திருமுறை6:118 5245/2
நாத விபூதியனே நாம் அவன் ஆதியனே ஞான சபாபதியே ஞான சபாபதியே – திருமுறை6:118 5248/2
மாக ஜோதி யோக ஜோதி வாத ஜோதி நாத ஜோதி – திருமுறை6:120 5256/2
நாத முடியான் என்று ஊதூது சங்கே – திருமுறை6:122 5275/1
நாத வரை சென்று மறை ஓர் அனந்தம் கோடி நாடி இளைத்து இருந்தன ஆகமங்கள் பரநாத – திருமுறை6:137 5632/1
நண்பு ஊறும் சத்தி பல சத்திகளுள் வயங்கும் நாதங்கள் பல நாத நடுவணை ஓர் கலையில் – திருமுறை6:137 5658/2
பரவிய ஐங்கருவினிலே பருவ சத்தி வயத்தே பரை அதிட்டித்திட நாத விந்து மயக்கத்தே – திருமுறை6:137 5667/1
வயம் தரு பார் முதல் நாத வரை உள நாட்டவர்க்கும் மற்றவரை நடத்துகின்ற மா நாட்டார்-தமக்கும் – திருமுறை6:140 5691/3
வயம் தரும் இ அண்ட பகிரண்டம் மட்டோ நாத வரையோ அப்பாலும் உள மா நாட்டார்-தமக்கும் – திருமுறை6:140 5692/3
நம்புறு பார் முதல் நாத வரை உள நாட்டவரும் நன்கு முகந்தனர் வியந்தார் நல் மணம் ஈது எனவே – திருமுறை6:142 5714/4
பல் பூத நிலை கடந்து நாத நிலைக்கு அப்பால் பரநாத நிலை-அதன் மேல் விளங்குகின்றது அறி நீ – திருமுறை6:142 5728/3
என்பு உரு பொன் உரு ஆக்க எண்ணி வருகின்றார் என்று திரு_நாத ஒலி இசைக்கின்றது அம்மா – திருமுறை6:142 5761/3
இரிவு அகல் சிற்சபை நடம் செய் இறைவர் வருகின்றார் என்று திரு_நாத ஒலி இசைக்கின்றது அம்மா – திருமுறை6:142 5762/3
முரசு சங்கு வீணை முதல் நாத ஒலி மிகவும் முழங்குவது திரு_மேனி வழங்கு தெய்வ மணம்-தான் – திருமுறை6:142 5764/2
தெருள் உடை என் தனி தலைவர் திரு_மேனி சோதி செப்புறு பார் முதல் நாத பரியந்தம் கடந்தே – திருமுறை6:142 5791/3

மேல்


நாதங்கள் (1)

நண்பு ஊறும் சத்தி பல சத்திகளுள் வயங்கும் நாதங்கள் பல நாத நடுவணை ஓர் கலையில் – திருமுறை6:137 5658/2

மேல்


நாதத்ததுவாய் (1)

சூழ்ச்சியுற நாசிக்கு சுகந்தம் செய்குவதாய் தூய செவிக்கு இனியதொரு சுக நாதத்ததுவாய்
மாட்சியுற வாய்க்கு இனிய பெரும் சுவை ஈகுவதாய் மறை முடி மேல் பழுத்து எனக்கு வாய்த்த பெரும் பழமே – திருமுறை6:57 4129/2,3

மேல்


நாதத்தின் (1)

நாதத்தின் முடி நடு நடமிடும் ஒளியே நவை அறும் உளத்திடை நண்ணிய நலமே – திருமுறை6:23 3700/2

மேல்


நாதத்து (1)

நாதத்து ஒலியே சரணம் சரணம் நவை_இல்லவனே சரணம் சரணம் – திருமுறை1:2 41/3

மேல்


நாதம் (22)

நாதம் சுகம் என்றும் நாம் பொருள் என்று ஓதல் அஃது – திருமுறை3:3 1965/1232
மேவி விளங்கு சுத்த வித்தை முதல் நாதம் மட்டும் – திருமுறை3:3 1965/1363
பேதம் எங்கே அண்டம் எனும் பேர் எங்கே நாதம் எங்கே – திருமுறை3:4 1977/2
நாதம் நாடிய அந்தத்தில் ஓங்கும் மெய்ஞ்ஞான நாடக நாயக நான்கு எனும் – திருமுறை3:24 2542/3
புற படிறேன் புகன்ற பிழை பொறுத்து அருளல் வேண்டும் பூதம் முதல் நாதம் வரை புணருவித்த புனிதா – திருமுறை5:8 3223/2
பார் ஆதி பூதமொடு பொறி புலன் கரணமும் பகுதியும் காலம் முதலா பகர்கின்ற கருவியும் அவைக்கு மேல் உறு சுத்த பரம் ஆதி நாதம் வரையும் – திருமுறை6:22 3670/1
நாதம் முதல் இரு_மூன்று வரை அந்த நிலைகளும் நலம் பெற சன்மார்க்கமாம் ஞான நெறி ஓங்க ஓர் திரு_அருள் செங்கோல் நடத்தி வரும் நல்ல அரசே – திருமுறை6:22 3673/3
வாய்ந்த பர நாதம் ஐந்தில் பரம் முதலும் அவற்றுள் மன்னு நிலை ஆதிகளும் வயங்கியிட நிறைந்தே – திருமுறை6:57 4127/1
நாதம் என் இரண்டு செவிகளின் உள் சொல்கின்றதே – திருமுறை6:74 4488/2
அருள் நாடகம் புரியும் கருணாநிதியர் உன்னை ஆள வந்தார் வந்தார் என்று எக்காள நாதம் சொல்கின்றதே – திருமுறை6:74 4489/2
ஆடிய பொன் பாதர் வேதம் தேடிய சிற்போதர் உன்னை அணைய வந்தார் வந்தார் என்றே இணை_இல் நாதம் சொல்கின்றதே – திருமுறை6:74 4490/2
மந்திர மா மன்றில் இன்பம் தந்த நடராஜர் உன்னை மருவ வந்தார் வந்தார் என்று தெருவில் நாதம் சொல்கின்றதே – திருமுறை6:74 4491/2
ஆதி அந்தம் காண்ப அரிய ஜோதி சுயம் ஜோதி உன்னோடு ஆட வந்தார் வந்தார் என்றே நாடி நாதம் சொல்கின்றதே – திருமுறை6:74 4492/2
சிற்பரர் எல்லாமும் வல்ல தற்பரர் விரைந்து இங்கு உன்னை சேர வந்தார் வந்தார் என்று ஓங்கார நாதம் சொல்கின்றதே – திருமுறை6:74 4493/2
காரணமும் காரியமும் தாரணி நீயாக உன்னை காண வந்தார் வந்தார் என்றே வேணு நாதம் சொல்கின்றதே – திருமுறை6:74 4494/2
வாகா உனக்கே என்றும் சாகா_வரம் கொடுக்க வலிய வந்தார் வந்தார் என்றே வலிய நாதம் சொல்கின்றதே – திருமுறை6:74 4495/2
ஞானம் உதித்தது நாதம் ஒலித்தது – திருமுறை6:107 4899/1
ஈன்றிய நாதம் ஆன்றிய பாதம் – திருமுறை6:116 5220/2
காதலுடன் வருகின்றார் என்று பர நாதம் களிப்புறவே தொனிக்கின்றது அந்தர துந்துபி-தான் – திருமுறை6:125 5337/3
நாதம் சொல்கின்ற திரு_சிற்றம்பலத்திலே நடிக்கும் – திருமுறை6:131 5547/1
நாதம் மட்டும் சென்றனம் மேல் செல்ல வழி அறியேம் நவின்ற பர விந்து மட்டும் நாடினம் மேல் அறியேம் – திருமுறை6:137 5639/1
மீன் முகத்த விந்து அதனில் பெரிது அதனில் நாதம் மிக பெரிது பரை அதனில் மிக பெரியள் அவளின் – திருமுறை6:137 5645/3

மேல்


நாதமாம் (1)

நாதமாம் பிரமமும் நாத அண்டங்களை – திருமுறை6:81 4615/599

மேல்


நாதமாய் (2)

நிதி ஆகும் சதாசிவனாய் விந்து ஆகி நிகழ் நாதமாய் பரையாய் நிமலானந்த – திருமுறை3:5 2088/2
பணிகொண்ட கடவுளாய் கடவுளர் எலாம் தொழும் பரம பதியாய் எங்கள்-தம் பரமேட்டியாய் பரம போதமாய் நாதமாய் பரம மோக்ஷாதிக்கமாய் – திருமுறை4:4 2610/3

மேல்


நாதமுடன் (1)

ஐந்தாய் இரு சுடராய் ஆன்மாவாய் நாதமுடன்
விந்து ஆகி எங்கும் விரிந்தோனே அம் தண வெள் – திருமுறை3:2 1962/577,578

மேல்


நாதமும் (5)

நாதமும் கடந்துநின்ற நாத நின் கருணை போற்றி – திருமுறை1:48 519/2
நாதமும் கடந்து நிறைந்து நின் மயமே நான் என அறிந்து நான் தானாம் – திருமுறை3:22 2522/1
நன்று அல நன்றல்லாது அல விந்து நாதமும் அல இவை அனைத்தும் – திருமுறை3:22 2524/2
நாதமும் கடந்த ஞான மெய் கனலே – திருமுறை6:81 4615/1544
நாதமும் நாத முடியும் கடந்த நடத்தவனே – திருமுறை6:94 4737/4

மேல்


நாதமுற (1)

முன் ஆகி பின் ஆகி நடுவும் ஆகி முழுது ஆகி நாதமுற முழங்கி எங்கும் – திருமுறை3:5 2082/3

மேல்


நாதமே (2)

நாதமே நாதாந்த நடமே அந்த நடத்தினை உள் நடத்துகின்ற நலமே ஞான – திருமுறை3:5 2098/3
நாதமே தொனிக்க ஞானமே வடிவாய் நல் மணி மன்றிலே நடிக்கும் – திருமுறை6:93 4735/3

மேல்


நாதர் (19)

போழும் வண்ணமே வடுகனுக்கு அருளும் பூத_நாதர் நல் பூரணானந்தர் – திருமுறை2:30 894/2
நன்று புரிவார் திருவொற்றி_நாதர் எனது நாயகனார் – திருமுறை2:79 1513/1
என்ன கொடுத்தும் கிடைப்ப அரியார் எழில் ஆர் ஒற்றி நாதர் எனை – திருமுறை2:79 1536/1
நாதர் நடன நாயகனார் நல்லோர் உளத்துள் நண்ணுகின்றோர் – திருமுறை2:85 1594/3
நந்தி பரியார் திருவொற்றி_நாதர் அயன் மால் நாடுகினும் – திருமுறை2:86 1607/1
ஞாலம் கடந்த திருவொற்றி நாதர் இன்னும் நண்ணிலரே – திருமுறை2:86 1632/2
நடம் கொள் கமல சேவடியார் நலம் சேர் ஒற்றி_நாதர் அவர் – திருமுறை2:92 1689/1
நசையா நடிக்கும் நாதர் ஒற்றி_நாட்டார் இன்னும் நண்ணிலர் நான் – திருமுறை2:94 1715/2
நாடார் வளம் கொள் ஒற்றி நகர் நாதர் பவனி-தனை காண – திருமுறை2:95 1722/1
வண் கை ஒருமை நாதர் என்றேன் வண் கை பன்மை நாதர் என்றார் – திருமுறை2:96 1740/2
வண் கை ஒருமை நாதர் என்றேன் வண் கை பன்மை நாதர் என்றார் – திருமுறை2:96 1740/2
ஞாலர் ஆதி வணங்கும் ஒற்றி_நாதர் நீரே நாட்டமுறும் – திருமுறை2:97 1766/1
வண் கை ஒருமை நாதர் என்றேன் வண் கை பன்மை நாதர் என்றார் – திருமுறை2:98 1828/2
வண் கை ஒருமை நாதர் என்றேன் வண் கை பன்மை நாதர் என்றார் – திருமுறை2:98 1828/2
மன்னர் நாதர் அம்பலவர் வந்தார் வந்தார் என்று திரு_சின்ன – திருமுறை6:74 4488/1
நாதர் அருள்_பெரும்_சோதி நாயகர் என்றனையே நயந்துகொண்ட தனி தலைவர் ஞான சபாபதியார் – திருமுறை6:125 5337/1
தம் பரம் என்று என்னை அன்று மணம் புரிந்தார் கனகசபை நாதர் அவர் பெருமை சாற்றுவது என் தோழி – திருமுறை6:137 5627/4
இ குல மாதரும் யானும் என் நாதர் இன் அருள் ஆடல்கள் பன்னுறும் போது – திருமுறை6:138 5675/2
நவ்வி விழி மட மாதே கீழ் மேல் என்பது-தான் நாதர் திரு_அருள் சோதி நாடுவது ஒன்று இலையே – திருமுறை6:142 5746/4

மேல்


நாதர்-தம் (1)

சீதரன் ஏத்தும் திருவொற்றி_நாதர்-தம் தேவி எழில் – திருமுறை2:75 1482/3

மேல்


நாதராலும் (1)

நசைத்திடு பேர்_அருள் செயலால் அசைவது அன்றி ஐந்தொழில் செய் நாதராலும்
தசைத்திடு புன் துரும்பினையும் அகங்கரித்து தங்கள் சுதந்தரத்தால் இங்கே – திருமுறை6:10 3372/2,3

மேல்


நாதரே (5)

ஆர்_உயிர்_நாதரே வாரீர் – திருமுறை6:70 4365/3
இருக்கின்ற நாதரே வாரீர் – திருமுறை6:70 4377/2
இறையும் பொறுப்பு அரிது என் உயிர்_நாதரே – திருமுறை6:70 4381/1
ஓதிய நாதரே வாரீர் – திருமுறை6:70 4414/2
என் உயிர்_நாதரே வாரீர் – திருமுறை6:70 4416/3

மேல்


நாதன் (13)

தேடேனோ என் நாதன் எங்கு உற்றான் என ஓடி தேடி சென்றே – திருமுறை1:16 240/1
நாட்டும் தணிகை நண்ணேனோ நாதன் புகழை எண்ணேனோ – திருமுறை1:20 276/1
நாமாந்தகனை உதைத்த நாதன் ஈன்ற நாயக மா மணியே நல் நலமே உன்றன் – திருமுறை1:22 295/2
நாடும் தாயினும் நல்லவன் நமது நாதன் என்று உனை நாடும் அப்பொழுதே – திருமுறை2:68 1325/1
நாண் கொடுக்க நஞ்சு உவந்த நாதன் எவன் நாள்_மலர் பெய்து – திருமுறை3:3 1965/260
நாதன் என்கோ பரநாதன் என்கோ எங்கள் நம்பிக்கு நல் – திருமுறை3:6 2372/3
உம்பர் துயர் கயிலை அரற்கு ஓதிடவே அப்பொழுதே உவந்து நாதன்
தம் பொவு இல் முகம் ஆறு கொண்டு நுதல் ஈன்ற பொறி சரவணத்தில் – திருமுறை3:21 2509/1,2
சீத்த மணி அம்பலத்தான் என் பிராண_நாதன் சிவ_பெருமான் எம் பெருமான் செல்வ நடராஜன் – திருமுறை4:39 3018/1
நையாத என்றன் உயிர்_நாதன் அருள் பெருமை நான் அறிந்தும் விடுவேனோ நவிலாய் என் தோழீ – திருமுறை4:39 3023/4
வாழி எம்மான் புகழ் வாழி என் நாதன் மலர் பதங்கள் – திருமுறை6:38 3871/2
கருத்து ஒழிய ஞான கருத்து இயைந்து நாதன்
பொருத்தமுற்று என் உள் அமர்ந்த போது – திருமுறை6:101 4822/3,4
ஆனந்த நாதன் என்று ஊதூது சங்கே – திருமுறை6:122 5283/1
துய்யன் அருள்_பெரும்_சோதி துரிய நட நாதன் சுக அமுதன் என்னுடைய துரை அமர்ந்து இங்கு இருக்க – திருமுறை6:144 5815/3

மேல்


நாதன்-தன் (6)

நஞ்சை வேண்டிய நாதன்-தன் நாமம் நமச்சிவாயம் காண் நாம் பெறும் துணையே – திருமுறை2:37 987/4
நாட்டமுற்றதோர் நாதன்-தன் நாமம் நமச்சிவாயம் காண் நாம் பெறும் துணையே – திருமுறை2:37 989/4
நம்மை ஆளுடை நாதன்-தன் நாமம் நமச்சிவாயம் காண் நாம் பெறும் துணையே – திருமுறை2:37 990/4
நாடுகின்றவர் நாதன்-தன் நாமம் நமச்சிவாயம் காண் நாம் பெறும் துணையே – திருமுறை2:37 991/4
நலம் கொள் செஞ்சடை_நாதன்-தன் நாமம் நமச்சிவாயம் காண் நாம் பெறும் துணையே – திருமுறை2:37 992/4
நம்-தம் வண்ணமாம் நாதன்-தன் நாமம் நமச்சிவாயம் காண் நாம் பெறும் துணையே – திருமுறை2:37 994/4

மேல்


நாதன்-தன்னை (1)

நடவும் மால் விடை ஒற்றியூர் உடைய நாதன்-தன்னை நாம் நண்ணுதல் பொருட்டே – திருமுறை2:38 997/4

மேல்


நாதனடி (1)

வேத முடி சொல்லும் நாதனடி சதுர்_வேத – திருமுறை1:50 530/1

மேல்


நாதனும் (1)

தாயும் தந்தையும் சற்குரு_நாதனும் – திருமுறை4:15 2767/1

மேல்


நாதனே (30)

தண் அறா பொழில் குலவும் போரி வாழ் சாமியே திரு_தணிகை நாதனே – திருமுறை1:8 131/4
நாள்-கண் நேர் மலர் பொழில் கொள் போரி வாழ் நாயகா திரு_தணிகை நாதனே – திருமுறை1:8 132/4
தண் இரும் பொழில் சூழும் போரி வாழ் சாமியே திரு_தணிகை நாதனே – திருமுறை1:8 133/4
தாவி ஏர் வளை பயில் செய் போரி வாழ் சாமியே திரு_தணிகை நாதனே – திருமுறை1:8 134/4
தந்தை தாய் என வந்து சீர் தரும் தலைவனே திரு_தணிகை நாதனே – திருமுறை1:8 135/4
சல்லியம் கெட அருள்செய் போரி வாழ் சாமியே திரு_தணிகை நாதனே – திருமுறை1:8 136/4
தாது செய் மலர் பொழில் கொள் போரி வாழ் சாமியே திரு_தணிகை நாதனே – திருமுறை1:8 137/4
சாயும் வன் பவம்-தன்னை நீக்கிடும் சாமியே திரு_தணிகை நாதனே – திருமுறை1:8 138/4
தையலார் இருவோரும் மேவு தோள் சாமியே திரு_தணிகை நாதனே – திருமுறை1:8 139/4
சால நின் உளம்-தான் எவ்வண்ணமோ சாற்றிடாய் திரு_தணிகை நாதனே – திருமுறை1:8 140/4
பொற்பனே திரு_போரி நாதனே
கற்பம் மேல் பல காலம் செல்லுமால் – திருமுறை1:10 161/2,3
சாதி வான் பொழில் தணிகை நாதனே
ஈதி நின் அருள் என்னும் பிச்சையே – திருமுறை1:10 165/3,4
பச்சை மா மயில் பரம_நாதனே – திருமுறை1:10 166/3
சைவ_நாதனே தணிகை மன்னனே – திருமுறை1:10 173/4
வேலை ஏந்து கை விமல நாதனே – திருமுறை1:10 175/4
தஞ்சமே என வந்தவர்-தம்மை ஆள் தணிகை மா மலை சற்குரு நாதனே – திருமுறை1:18 254/4
தாயனே என்றன் சற்குரு நாதனே தணிகை மா மலையானே – திருமுறை1:39 429/4
ஞாலம் எலாம் படைத்தவனை படைத்த முக்கண் நாயகனே வடி வேல் கை நாதனே நான் – திருமுறை1:42 457/1
வல்லிதாயம் மருவிய நாதனே
புல்லிதாய இ கந்தையை போர்த்தினால் – திருமுறை2:8 652/2,3
நஞ்சம் ஆர் மணி_கண்டனே எவைக்கும் நாதனே சிவஞானிகட்கு அரசே – திருமுறை2:18 767/3
நஞ்சம் அணி கண்டத்து நாதனே என்றென்று – திருமுறை2:36 961/2
நாதனே என்னை நம்பிய மாந்தர் ஞாலத்தில் பிணி பல அடைந்தே – திருமுறை6:13 3424/1
நாடக கருணை_நாதனே உன்னை நம்பினேன் கைவிடேல் எனையே – திருமுறை6:15 3553/4
நம்பனே ஞான நாதனே உனையே நம்பினேன் கைவிடேல் எனையே – திருமுறை6:15 3560/4
நல் தகவு உடைய நாதனே உனையே நம்பினேன் கைவிடேல் எனையே – திருமுறை6:15 3562/4
சாற்றுவேன் எனது தந்தையே தாயே சற்குரு நாதனே என்றே – திருமுறை6:36 3850/1
இன்புறு நிலையில் ஏற்றிய துணையே என் உயிர்_நாதனே என்னை – திருமுறை6:39 3886/3
பொருளாய் எனையும் உளங்கொண்டு அளித்த புனித நாதனே
போற்று நாத முடிவில் நடம் செய் கமல பாதனே – திருமுறை6:112 5012/3,4
களங்கு_இலாத உளம்கொள்வார் உள் விளங்கு ஞான நாதனே – திருமுறை6:115 5213/2
வாதி ஞான போதனே வாழ்க வாழ்க நாதனே – திருமுறை6:120 5257/2

மேல்


நாதனை (9)

செங்கண் ஆயிர தேவர்_நாதனை – திருமுறை1:10 151/2
சண்முக நாதனை பாடுங்கடி – திருமுறை1:50 531/4
நாதனை பொதுவில் நடத்தனை எவர்க்கும் நல்லனை வல்லனை சாமகீதனை – திருமுறை2:31 901/1
நம்பனை அழியா நலத்தனை எங்கள் நாதனை நீதனை கச்சி – திருமுறை2:31 902/1
கூப்பிட்டு நான் நிற்க வந்திலை நாதனை கூட இல்லாள் – திருமுறை3:6 2298/3
நண்ணுதல் யார்க்கும் அருமையினானை நாதனை எல்லார்க்கும் நல்லவன்-தன்னை – திருமுறை4:5 2616/3
என் உயிர்_நாதனை யான் கண்டு அணைதற்கே – திருமுறை6:66 4293/1
நாடல் செய்கின்றேன் அருள்_பெரும்_சோதி நாதனை என் உளே கண்டு – திருமுறை6:93 4732/1
நன்று கண்டு ஆங்கே அருள்_பெரும்_சோதி நாதனை கண்டவன் நடிக்கும் – திருமுறை6:125 5379/2

மேல்


நாதா (16)

நாதா தணிகை மலை_அரசே நல்லோர் புகழும் நாயகனே – திருமுறை1:11 189/2
பொதியில் ஆடிய சிவபிரான் அளித்த புண்ணியா அருள் போதக நாதா
துதி இராமனுக்கு அருள்செயும் தணிகை தூயனே பசும் தோகை_வாகனனே – திருமுறை1:27 340/3,4
தெளிவே வயித்திய நாதா அமரர் சிகாமணியே – திருமுறை3:7 2416/4
நாதா கா வண்ண நலம் கொள்வான் போது ஆர் – திருமுறை3:22 2519/2
நாதா பொன்_அம்பலத்தே அறிவானந்த நாடகம் செய் – திருமுறை4:15 2775/1
நம் மேலவர்க்கும் அறிவு அரிய நாதா என்னை நயந்து ஈன்ற – திருமுறை6:16 3586/3
நாதா சிறிய நாய்க்கும் கடையேன் முற்றும் கண்டதே – திருமுறை6:112 5037/3
சிவசிவ கஜ முக கண நாதா
சிவ கண வந்தித குண நீதா – திருமுறை6:113 5064/1,2
சிவகுரு பரசிவ சண் முக நாதா – திருமுறை6:113 5065/2
நடன சபேச சிதம்பர நாதா – திருமுறை6:113 5071/2
அரி பிரமாதியர் தேடிய நாதா
அரகர சிவசிவ ஆடிய பாதா – திருமுறை6:113 5072/1,2
அம்பர விம்ப சிதம்பர நாதா
அஞ்சித ரஞ்சித குஞ்சித பாதா – திருமுறை6:113 5074/1,2
சங்கர சங்கர சங்கர நாதா – திருமுறை6:113 5075/2
சகள உபகள நிட்கள நாதா
உகள சததள மங்கள பாதா – திருமுறை6:113 5085/1,2
லளித ரூபக ஸ்தாபித நாதா – திருமுறை6:113 5143/2
அனிர்த கோப கருணாம்பக நாதா
அமிர்த ரூப தருணாம்புஜ பாதா – திருமுறை6:113 5144/1,2

மேல்


நாதாந்த (26)

நாதாந்த நாயகமாய் ஓதும் – திருமுறை3:3 1965/16
நாதாந்த வெளி ஆகி முத்தாந்தத்தின் நடு ஆகி நவ நிலைக்கு நண்ணாது ஆகி – திருமுறை3:5 2074/2
நாசம் இலா வெளி ஆகி ஒளி-தான் ஆகி நாதாந்த முடிவில் நடம் நவிற்றும் தேவே – திருமுறை3:5 2086/4
நாதமே நாதாந்த நடமே அந்த நடத்தினை உள் நடத்துகின்ற நலமே ஞான – திருமுறை3:5 2098/3
நாதாந்த வீட்டினுள் நண்ணும் மருந்து – திருமுறை3:9 2448/4
நாதாந்த வெளி-தனிலே நடந்து அருளும் அது போல் நடந்து அருளி கடை நாயேன் நண்ணும் இடத்து அடைந்து – திருமுறை5:2 3091/2
போந்தகனேன் புகன்ற பிழை பொறுத்து அருளல் வேண்டும் போதாந்த மிசை விளங்கு நாதாந்த விளக்கே – திருமுறை5:8 3224/2
நாதாந்த திரு_வீதி நடந்திடுதற்கு அறியேன் நான் ஆர் என்று அறியேன் எம் கோன் ஆர் என்று அறியேன் – திருமுறை6:6 3317/2
நாதாந்த திரு_வீதி நடந்து கடப்பேனோ ஞான வெளி நடு இன்ப நடம் தரிசிப்பேனோ – திருமுறை6:11 3378/1
நாதாந்த போதாந்த யோகாந்த வேதாந்த நண்ணுறு கலாந்தம் உடனே நவில்கின்ற சித்தாந்தம் என்னும் ஆறு அந்தத்தின் ஞான மெய் கொடி நாட்டியே – திருமுறை6:22 3667/1
நீருற்ற ஒள்ளிய நெருப்பே நெருப்பினுள் நிறைந்து இருள் அகற்றும் ஒளியே நிர்க்குணானந்த பர நாதாந்த வரை ஓங்கு நீதி நடராச பதியே – திருமுறை6:22 3677/4
பொருள் சாரும் மறைகள் எலாம் போற்றுகின்ற தெய்வம் போதாந்த தெய்வம் உயர் நாதாந்த தெய்வம் – திருமுறை6:41 3904/2
வல்லார் சொல் கலாந்த நிலை பதிகள் பல கோடி வழுத்தும் ஒரு நாதாந்த பதிகள் பல கோடி – திருமுறை6:57 4099/2
நாதாந்த திரு_வீதி நடப்பாயோ தோழி நடவாமல் என் மொழி கடப்பாயோ தோழி – திருமுறை6:65 4276/2
நாதாந்த நிலையொடு போதாந்த நிலைக்கு நடுவாம் பொது நடம் நான் காணல் வேண்டும் – திருமுறை6:65 4282/1
நாதாந்த நாட்டுக்கு நாயக பாதம் – திருமுறை6:68 4321/4
நாதாந்த நாட்டு மருந்து பர – திருமுறை6:78 4524/1
பெரிய நாதாந்த பெரு நிலை வெளி எனும் – திருமுறை6:81 4615/39
நித்த நாதாந்த நிலை அனுபவமோ நிகழ் பிற முடிபின் மேல் முடிபோ – திருமுறை6:82 4621/2
நாரணர் நான்முகர் போற்ற மேல் ஏற்றி நாதாந்த_நாட்டுக்கு ஓர் நாயகன் ஆக்கி – திருமுறை6:85 4645/2
சித்தி எலாம் செயச்செய்வித்து சத்தும் சித்தும் வெளிப்பட சுத்த நாதாந்த
அ திரு_வீதியில் ஆடச்செய்தீரே அருள்_பெரும்_ஜோதி என் ஆண்டவர் நீரே – திருமுறை6:85 4649/3,4
நாதாந்த தனி செங்கோல் நான் செலுத்த கொடுத்தீர் நடராஜரே நுமக்கு நான் எது செய்வேனே – திருமுறை6:95 4749/4
நாதாந்த நாட்டுக்கு நாயகரே – திருமுறை6:113 5105/1
நாதாந்த நடாம்பர ஜயஜய – திருமுறை6:113 5124/2
நாதாந்த நடேச நமோநம – திருமுறை6:113 5127/2
நாதாந்த வரையும் எங்கள் நாயகனார் செங்கோல் நடக்கின்றது என்கின்றார் நாதாந்தம் மட்டோ – திருமுறை6:142 5756/1

மேல்


நாதாந்த_நாட்டுக்கு (1)

நாரணர் நான்முகர் போற்ற மேல் ஏற்றி நாதாந்த_நாட்டுக்கு ஓர் நாயகன் ஆக்கி – திருமுறை6:85 4645/2

மேல்


நாதாந்தத்தே (1)

சீர் உலவா யோகாந்த நடம் திரு_கலாந்த திரு_நடம் நாதாந்தத்தே செயும் நடம் போதாந்த – திருமுறை6:142 5777/3

மேல்


நாதாந்தம் (4)

ஆட்டாய போதாந்தம் அலைவு அறு நாதாந்தம் ஆதி மற்றை அந்தங்கள் அனைத்தினும் உற்று அறிந்தும் – திருமுறை6:49 4012/2
பொருள் பெரும் சுடர் செய் கலாந்த யோகாந்தம் புகன்ற போதாந்த நாதாந்தம்
தெருள் பெரு வேதாந்தம் திகழ் சித்தாந்தத்தினும் தித்திக்கும் தேனே – திருமுறை6:125 5322/1,2
வீறு சேர்ந்த சித்தாந்த வேதாந்த நாதாந்தம்
தேறும் மற்றைய அந்தத்தும் சிவம் ஒன்றே அன்றி – திருமுறை6:131 5552/2,3
நாதாந்த வரையும் எங்கள் நாயகனார் செங்கோல் நடக்கின்றது என்கின்றார் நாதாந்தம் மட்டோ – திருமுறை6:142 5756/1

மேல்


நாம் (116)

நாம் பிரமம் நமையன்றி ஆம் பிரமம் வேறு இல்லை நன்மை தீமைகளும் இல்லை நவில்கின்றவாகி ஆம்தரம் இரண்டினும் ஒன்ற நடு நின்றது என்று வீண் நாள் – திருமுறை1:1 11/1
வாடல் நெஞ்சமே வருதி என்னுடனே மகிழ்ந்து நாம் இருவரும் சென்று மகிழ்வாய் – திருமுறை2:20 784/2
தொல்லை ஓம் சிவ சண்முக சிவ ஓம் தூய என்று அடி தொழுது நாம் உற்ற – திருமுறை2:22 808/3
சிந்தாமணியை நாம் பல நாள் தேடி எடுத்த செல்வம்-அதை – திருமுறை2:25 842/1
தரும் பைம் பூம் பொழில் ஒற்றியூரிடத்து தலம்கொண்டார் அவர்-தமக்கு நாம் மகிழ்ந்து – திருமுறை2:30 891/3
நஞ்சை வேண்டிய நாதன்-தன் நாமம் நமச்சிவாயம் காண் நாம் பெறும் துணையே – திருமுறை2:37 987/4
நாவின்_மன்னரை கரை-தனில் சேர்த்த நமச்சிவாயம் காண் நாம் பெறும் துணையே – திருமுறை2:37 988/4
நாட்டமுற்றதோர் நாதன்-தன் நாமம் நமச்சிவாயம் காண் நாம் பெறும் துணையே – திருமுறை2:37 989/4
நம்மை ஆளுடை நாதன்-தன் நாமம் நமச்சிவாயம் காண் நாம் பெறும் துணையே – திருமுறை2:37 990/4
நாடுகின்றவர் நாதன்-தன் நாமம் நமச்சிவாயம் காண் நாம் பெறும் துணையே – திருமுறை2:37 991/4
நலம் கொள் செஞ்சடை_நாதன்-தன் நாமம் நமச்சிவாயம் காண் நாம் பெறும் துணையே – திருமுறை2:37 992/4
நாலு மா மறை பரம்பொருள் நாமம் நமச்சிவாயம் காண் நாம் பெறும் துணையே – திருமுறை2:37 993/4
எந்தவண்ணம் நாம் காண்குவது என்றே எண்ணிஎண்ணி நீ ஏங்கினை நெஞ்சே – திருமுறை2:37 994/2
நம்-தம் வண்ணமாம் நாதன்-தன் நாமம் நமச்சிவாயம் காண் நாம் பெறும் துணையே – திருமுறை2:37 994/4
சேர நாம் சென்று வணங்கும் வாறு எதுவோ செப்பு என்றே எனை நச்சிய நெஞ்சே – திருமுறை2:37 995/2
நாரம் ஆர் மதி சடையவன் நாமம் நமச்சிவாயம் காண் நாம் பெறும் துணையே – திருமுறை2:37 995/4
நலம் கொளும் துணை யாது எனில் கேட்டி நமச்சிவாயம் காண் நாம் பெறும் துணையே – திருமுறை2:37 996/4
நடவும் மால் விடை ஒற்றியூர் உடைய நாதன்-தன்னை நாம் நண்ணுதல் பொருட்டே – திருமுறை2:38 997/4
சத்தி வேல் கர தனயனை மகிழ்வோன்-தன்னை நாம் என்றும் சார்ந்திடல் பொருட்டே – திருமுறை2:38 1003/4
அலை கொள் நஞ்சு அமுது ஆக்கிய மிடற்றான் அவனை நாம் மகிழ்ந்து அடைகுதல் பொருட்டே – திருமுறை2:38 1006/4
எமை நடத்துவோன் ஈது உணராமல் இன்று நாம் பரன் இணை அடி தொழுதோம் – திருமுறை2:39 1014/2
அருமையாக நாம் பாடினோம் கல்வி அற அறிந்தனம் அருளையும் அடைந்தோம் – திருமுறை2:39 1015/2
தீது செய்தனர் நன்மை செய்தனர் நாம் தெரிந்து செய்வதே திறம் என நினைத்து – திருமுறை2:49 1114/2
முன்னை நாம் பிறந்து உழன்ற அ துயரை முன்னில் என் குலை முறுக்குகின்றன காண் – திருமுறை2:50 1124/2
மன்னு நம்முடை வள்ளலை நினனத்தால் மற்று நாம் பிறவா வகை வருமே – திருமுறை2:50 1124/4
துறந்து நாம் பெறும் சுகத்தினை அடைய சொல்லும் வண்ணம் நீ தொடங்கிடில் நன்றே – திருமுறை2:50 1125/4
சிவ_கொழுந்தை வாழ்த்துதும் நாம் சென்று – திருமுறை2:65 1275/4
எரிந்து விழ நாம் கதியில் ஏற தெரிந்து – திருமுறை2:65 1281/2
ஊர்ந்து வலம்செய்து ஒழுகும் ஒற்றியூர் தியாகரை நாம்
சார்ந்து வலம்செய் கால்கள் தாம் – திருமுறை2:76 1488/3,4
நாணம் விடுத்து நவின்றாலும் நாம் ஆர் நீ யார் என்பாரேல் – திருமுறை2:94 1708/3
மடன் நாம் அகன்று காண வந்தால் மலர் கை வளைகளினை கவர்ந்து – திருமுறை2:95 1718/2
படன் நாக அணியர் நமை திரும்பிப்பாராது ஓடுகின்றார் நாம்
உடனா ஓடினாலும் அவர் ஓட்டம் பிடிக்க ஒண்ணாதே – திருமுறை2:95 1718/3,4
பக்கம் மருவும் நமை திரும்பிப்பாராது ஓடுகின்றார் நாம்
ஒக்க ஓடினாலும் அவர் ஓட்டம் பிடிக்க ஒண்ணாதே – திருமுறை2:95 1719/3,4
பாயா விரைவில் நமை திரும்பிப்பாராது ஓடுகின்றார் நாம்
ஓயாது ஓடினாலும் அவர் ஓட்டம் பிடிக்க ஒண்ணாதே – திருமுறை2:95 1720/3,4
பல ஆதரவால் நமை திரும்பிப்பாராது ஓடுகின்றார் நாம்
உலவாது ஓடினாலும் அவர் ஓட்டம் பிடிக்க ஒண்ணாதே – திருமுறை2:95 1721/3,4
பாடு ஆர்வலராம் நமை திரும்பிப்பாராது ஓடுகின்றார் நாம்
ஓடாது ஓடினாலும் அவர் ஓட்டம் பிடிக்க ஒண்ணாதே – திருமுறை2:95 1722/3,4
பழியா எழிலின் நமை திரும்பிப்பாராது ஓடுகின்றார் நாம்
ஒழியாது ஓடினாலும் அவர் ஓட்டம் பிடிக்க ஒண்ணாதே – திருமுறை2:95 1723/3,4
பரை ஆதரிக்க நமை திரும்பிப்பாராது ஓடுகின்றார் நாம்
உரையாது ஓடினாலும் அவர் ஓட்டம் பிடிக்க ஒண்ணாதே – திருமுறை2:95 1724/3,4
படுக்கா மதிப்பின் நமை திரும்பிப்பாராது ஓடுகின்றார் நாம்
உடுக்காது ஓடினாலும் அவர் ஓட்டம் பிடிக்க ஒண்ணாதே – திருமுறை2:95 1725/3,4
பல்லை இறுத்தார் நமை திரும்பிப்பாராது ஓடுகின்றார் நாம்
ஒல்லை ஓடினாலும் அவர் ஓட்டம் பிடிக்க ஒண்ணாதே – திருமுறை2:95 1726/3,4
படையால் கவர்ந்து நமை திரும்பிப்பாராது ஓடுகின்றார் நாம்
உடையாது ஓடினாலும் அவர் ஓட்டம் பிடிக்க ஒண்ணாதே – திருமுறை2:95 1727/3,4
இது என்று அறி நாம் ஏறுகின்றது என்றார் ஏறுகின்றது-தான் – திருமுறை2:96 1728/2
சோலை மலர் அன்றே என்றேன் சோலையே நாம் தொடுத்தது என்றார் – திருமுறை2:96 1731/3
முகம் சேர் வடி வேல் இரண்டு உடையாய் மும்மாதவர் நாம் என்று உரைத்தார் – திருமுறை2:96 1750/2
பாலராம் என்று உரைத்தேன் நாம் பாலர் அல நீ பார் என்றார் – திருமுறை2:97 1766/2
உண்மை_உடையீர் என்றேன் நாம் உடைப்பேம் வணங்கினோர்க்கு என்றார் – திருமுறை2:97 1767/2
தண்மை அருளீர் என்றேன் நாம் தகையே அருள்வது என்றாரே – திருமுறை2:97 1767/4
என் ஆகுலத்தை ஓட்டும் என்றேன் இடையர் அல நாம் என்று உரைத்தார் – திருமுறை2:97 1768/2
நண்ணாரிடத்தும் அம்பலத்தும் நடவாதவர் நாம் என்று சொலி – திருமுறை2:98 1773/3
நன்று அன்பு_உடையாய் எண் கலத்தில் நாம் கொண்டிடுவேம் என்று சொலி – திருமுறை2:98 1776/3
பெண்மை சிறந்தாய் நின் மனையில் பேசும் பலிக்கு என்று அடைந்தது நாம்
எண்மை உணர்ந்தே என்கின்றார் இது-தான் சேடி என்னேடீ – திருமுறை2:98 1785/3,4
இது என்று அறி நாம் ஏறுகின்றது என்றார் ஏறுகின்றது-தான் – திருமுறை2:98 1815/2
சோலை மலர் அன்றே என்றேன் சோலையே நாம் தொடுப்பது என – திருமுறை2:98 1819/3
எட்டாம் எழுத்தை எடுத்து அது நாம் இசைத்தேம் என்றார் எட்டாக – திருமுறை2:98 1824/2
குளம் சேர் மொழி பெண் பாவாய் நின் கோல மனை-கண் நாம் மகிழ்வால் – திருமுறை2:98 1834/2
முகம் சேர் வடி வேல் இரண்டு உடையாய் மும்மாதவர் நாம் என்று உரைத்தார் – திருமுறை2:98 1838/2
மடி ஆல் அடியில் இருந்த மறை மாண்பை வகுத்தாய் எனில் அது நாம்
இடியாது உரைப்பேம் என்கின்றார் இது-தான் சேடி என்னேடீ – திருமுறை2:98 1865/3,4
மெள்ள கரவுசெயவோ நாம் வேடம் எடுத்தோம் நின் சொல் நினை – திருமுறை2:98 1876/3
எஞ்சல் அற நாம் என்கின்றார் இது-தான் சேடி என்னேடீ – திருமுறை2:98 1879/4
தடம் சேர் முலையாய் நாம் திறல் ஆண் சாதி நீ பெண் சாதி என்றார் – திருமுறை2:98 1896/2
வள நீர் ஒற்றி_வாணர் இவர் வந்தார் நின்றார் மாதே நாம்
உள நீர் தாக மாற்றுறு நீர் உதவ வேண்டும் என்றார் நான் – திருமுறை2:98 1923/1,2
சோற்றால் இளைத்தேம் அன்று உமது சொல்லால் இளைத்தேம் இன்று இனி நாம்
ஏற்றால் இகழ்வே என்கின்றார் இது-தான் சேடி என்னேடீ – திருமுறை2:98 1926/3,4
நாம் ஈசர் ஆகும் நலம் தரும் என்று உம்பர் தொழும் – திருமுறை3:2 1962/399
பாம்பை எல்லாம் தோளில் பரித்தனையே நாம் பெரியர் – திருமுறை3:2 1962/748
நாம் வாழ தன் உரையாம் நான்மறைகள்-தாம் வாழ – திருமுறை3:3 1965/234
காமியங்கள் ஈயும் கணேசன் எவன் நாம் இயங்க – திருமுறை3:3 1965/266
நா ஒன்று அரசர்க்கு நாம் தருவேம் நல்லூரில் – திருமுறை3:3 1965/301
நல் தொண்டர் சுந்தரரை நாம் தடுக்க வந்தமையால் – திருமுறை3:3 1965/303
எண்மை பெறும் நாம் உலகில் என்றும் பிறந்து இறவா – திருமுறை3:3 1965/319
நச்சென்ற வாதனையை நாளும் எண்ணி நாம் அஞ்சும் – திருமுறை3:3 1965/343
நாம் தேடா முன்னம் நமை தேடி பின்பு தனை – திருமுறை3:3 1965/359
நாம் தேடச்செய்கின்ற நற்றாய் காண் ஆம்-தோறும் – திருமுறை3:3 1965/360
வஞ்சம்-அது நாம் எண்ணி வாழ்ந்தாலும் தான் சிறிதும் – திருமுறை3:3 1965/395
பார் நின்ற நாம் கிடையா பண்டம் எது வேண்டிடினும் – திருமுறை3:3 1965/397
விள்ளும் இறை நாம் அன்பு மேவல் அன்றி வேற்று அரசர் – திருமுறை3:3 1965/403
நாம் எத்தனை நாளும் நல்கிடினும் தான் உலவா – திருமுறை3:3 1965/411
கொண்டு இருந்தான் பொன்_மேனி கோலம்-அதை நாம் தினமும் – திருமுறை3:3 1965/467
ஊரார் பிணத்தின் உடன் சென்று நாம் மீண்டும் – திருமுறை3:3 1965/927
ஆம் என்பாய் என்னை அலைக்கின்றாய் நாம் அன்பாய் – திருமுறை3:3 1965/1166
வாயாகினும் போதமாட்டாதேல் ஏஏ நாம்
செய்வது என்னோ என்று தியங்குகின்றேன் இவ்வணம் நான் – திருமுறை3:3 1965/1182,1183
நல்லோம் எனினும் நடவார் நடவார் நாம்
செல்லோம் எனினும் அது செல்லாதே வல்லீர் யாம் – திருமுறை3:3 1965/1189,1190
நாம் அறைவோம் என்றல் நடவாதே நாம் இவணம் – திருமுறை3:3 1965/1194
நாம் அறைவோம் என்றல் நடவாதே நாம் இவணம் – திருமுறை3:3 1965/1194
பொய்யோ நாம் என்று புகன்றதுவே கையாமல் – திருமுறை3:3 1965/1204
நாதம் சுகம் என்றும் நாம் பொருள் என்று ஓதல் அஃது – திருமுறை3:3 1965/1232
நன்றே சுகம் என்றும் நாம் புறத்தில் சென்றே கண்டு – திருமுறை3:3 1965/1234
நாம் என்றும் நம்மை அன்றி நண்ணும் பிரமம் இல்லையாம் – திருமுறை3:3 1965/1271
பாங்கு உள நாம் தெரிதும் என துணிந்து கோடி பழ மறைகள் தனித்தனியே பாடிப்பாடி – திருமுறை3:5 2128/1
பற்றாயும் அவர்-தமை நாம் பற்றோம் பற்றில் பற்றாத பற்று_உடையார் பற்றி உள்ளே – திருமுறை3:5 2166/2
தாய் ஆகினும் சற்று நேரம் தரிப்பள் நம் தந்தையை நாம்
வாயார வாழ்த்தினும் வையினும் தன்னிடை வந்து இது நீ – திருமுறை3:6 2199/1,2
இம்பர் நாம் கேட்ட கதை இது என்பர் அன்றியும் இவர்க்கு ஏது தெரியும் என்பர் இவை எலாம் எவனோ ஓர் வம்பனாம் வீணன் முன் இட்ட கட்டு என்பர் அந்த – திருமுறை3:8 2420/3
நாம் அளவாத மருந்து நம்மை – திருமுறை3:9 2447/3
நாம் அறியும்படி நண்ணும் மருந்து – திருமுறை3:9 2447/4
சிலை பயின்ற நுதலாளை கலை_வாணி அம்மையை நாம் சிந்திப்போமே – திருமுறை3:12 2473/4
நன்மை மிகு செந்தமிழ் பா நாம் உரைக்க சின்மயத்தின் – திருமுறை3:21 2507/2
நள் உலகில் உனக்கு இது நாம் நல்கினம் நீ மகிழ்ந்து நாளும் உயிர்க்கு இதம் புரிந்து நடத்தி என உரைத்தாய் – திருமுறை5:2 3109/3
மின் வடிவ பெருந்தகையே திரு_நீறும் தருதல் வேண்டும் என முன்னர் அது விரும்பி அளித்தனம் நாம்
உன் வடிவில் காண்டி என உரைத்து அருளி நின்றாய் ஒளி நடம் செய் அம்பலத்தே வெளி நடம் செய் அரசே – திருமுறை5:3 3161/3,4
மங்கையர் எனை தாம் வலிந்து உறும்-தோறும் மயங்கி நாம் இவரொடு முயங்கி – திருமுறை6:13 3436/1
பொருளிலே உலகம் இருப்பதாதலினால் புரிந்து நாம் ஒருவர்-பால் பல கால் – திருமுறை6:13 3455/1
நாடுகின்ற மறைகள் எலாம் நாம் அறியோம் என்று நாணி உரைத்து அலமரவே நல்ல மணி மன்றில் – திருமுறை6:24 3714/1
இ தினமே தொடங்கி அழியாத நிலை அடைதற்கு ஏற்ற குறி ஏற்ற இடத்து இசைந்து இயல்கின்றன நாம்
சத்தியமே பெரு வாழ்வில் பெரும் களிப்புற்றிடுதல் சந்தேகித்து அலையாதே சாற்றிய என் மொழியை – திருமுறை6:33 3821/2,3
வஞ்சம்_இலார் நாம் வருந்திடில் அப்போதே – திருமுறை6:67 4298/1
நாம் என்று நாட்டினீர் வாரீர் – திருமுறை6:70 4453/3
அருளே நாம் அறிவாய் என்ற சிவமே – திருமுறை6:81 4615/1010
அருளே நாம் அறிவாய் என்ற சிவமே – திருமுறை6:81 4615/1012
அருளே நாம் அறிவாய் என்ற சிவமே – திருமுறை6:81 4615/1014
செப்பமுறு திரு_அருள் பேர்_ஒளி வடிவாய் களித்தே செத்தாரை எழுப்புதல் நாம் திண்ணம் உணர் மனனே – திருமுறை6:105 4875/4
நாத விபூதியனே நாம் அவன் ஆதியனே ஞான சபாபதியே ஞான சபாபதியே – திருமுறை6:118 5248/2
அலகு_அறியா திறம் பாடி ஆடுதும் நாம் இதுவே அருள் அடையும் நெறி என வேதாகமம் ஆர்ப்பனவே – திருமுறை6:127 5467/4
ஞான நாடக காட்சியே நாம் பெறல் வேண்டும் – திருமுறை6:131 5550/2
வனைந்துவனைந்து ஏத்துதும் நாம் வம்-மின் உலகியலீர் மரணம் இலா பெரு வாழ்வில் வாழ்ந்திடலாம் கண்டீர் – திருமுறை6:134 5576/3
நாம் மருவி இறவாத நலம் பெறலாம் உலகீர் நல்ல ஒரு தருணம் இது வல்லை வம்-மின் நீரே – திருமுறை6:134 5581/4
ஏர் இகவா திரு_வடிவை எண்ண முடியாதேல் இயம்ப முடிந்திடுமோ நாம் எழுத முடிந்திடுமோ – திருமுறை6:142 5726/2
பரசி எதிர்கொள்ளுதும் நாம் கற்பூர விளக்கு பரிந்து எடுத்து என்னுடன் வருக தெரிந்து அடுத்து மகிழ்ந்தே – திருமுறை6:142 5764/4
திடம்பட நாம் தெரிதும் என சென்று தனித்தனியே திரு_வண்ணம் கண்ட அளவே சிவசிவ என்று ஆங்கே – திருமுறை6:142 5768/3
கை பிடித்தார் நானும் அவர் கால் பிடித்துக்கொண்டேன் களித்திடுக இனி உனை நாம் கைவிடோம் என்றும் – திருமுறை6:142 5769/3

மேல்


நாம (5)

நாம கவலை ஒழித்து உன் தாள் நண்ணும்அவர்-பால் நண்ணுவித்தே – திருமுறை2:3 594/3
கல்லை உந்தி வான் நதி கடப்பவர் போல் காமம் உந்திய நாம நெஞ்சகத்தால் – திருமுறை2:61 1240/1
வெவ் வினை தீர்த்து அருள்கின்ற ராம நாம வியன் சுடரே இ உலக விடய காட்டில் – திருமுறை2:101 1942/2
தேன் வண்ண செழும் சுவையே ராம நாம தெய்வமே நின் புகழை தெளிந்தே ஓதா – திருமுறை2:101 1943/2
நாம தடி கொண்டு அடிபெயர்க்கும் நடையார்-தமக்கும் கடை ஆனேன் – திருமுறை6:19 3629/3

மேல்


நாமங்கள் (1)

பதியும் நாமங்கள் அனந்தம் முற்று உடையார் பணை கொள் ஒற்றியூர் பரமர் காண் அவர்-தாம் – திருமுறை2:30 895/3

மேல்


நாமங்களே (1)

நாவால் உரைக்கவும் மாட்டேன் சிறுதெய்வ நாமங்களே – திருமுறை4:11 2693/4

மேல்


நாமத்தினால் (1)

நாமத்தினால் பித்தன் என்போய் நினக்கு எது நல்ல நெஞ்சே – திருமுறை3:6 2359/4

மேல்


நாமத்து (1)

இருமையும் என் உளத்து அமர்ந்த ராம நாமத்து என் அரசே என் அமுதே என் தாயே நின் – திருமுறை2:101 1939/3

மேல்


நாமம் (32)

சுவையே அமுது அன்ன நின் திரு_நாமம் துதிக்கவும் ஆம் – திருமுறை1:3 59/3
அல்லும் பகலும் நின் நாமம் அந்தோ நினைந்து உன் ஆளாகேன் – திருமுறை1:11 181/3
உய்வது உனது திரு_நாமம் ஒன்றை பிடித்தே மற்றொன்றால் – திருமுறை1:13 209/3
நல்லார்க்கு எல்லாம் நல்லவ நின் நாமம் துதிக்கும் நலம் பெறவே – திருமுறை1:19 269/2
நஞ்சை வேண்டிய நாதன்-தன் நாமம் நமச்சிவாயம் காண் நாம் பெறும் துணையே – திருமுறை2:37 987/4
நாட்டமுற்றதோர் நாதன்-தன் நாமம் நமச்சிவாயம் காண் நாம் பெறும் துணையே – திருமுறை2:37 989/4
நம்மை ஆளுடை நாதன்-தன் நாமம் நமச்சிவாயம் காண் நாம் பெறும் துணையே – திருமுறை2:37 990/4
நாடுகின்றவர் நாதன்-தன் நாமம் நமச்சிவாயம் காண் நாம் பெறும் துணையே – திருமுறை2:37 991/4
நலம் கொள் செஞ்சடை_நாதன்-தன் நாமம் நமச்சிவாயம் காண் நாம் பெறும் துணையே – திருமுறை2:37 992/4
நாலு மா மறை பரம்பொருள் நாமம் நமச்சிவாயம் காண் நாம் பெறும் துணையே – திருமுறை2:37 993/4
நம்-தம் வண்ணமாம் நாதன்-தன் நாமம் நமச்சிவாயம் காண் நாம் பெறும் துணையே – திருமுறை2:37 994/4
நாரம் ஆர் மதி சடையவன் நாமம் நமச்சிவாயம் காண் நாம் பெறும் துணையே – திருமுறை2:37 995/4
காணார் நின் நாமம் கருதுகின்றோர் ஒற்றி கண்_நுதல்-பால் – திருமுறை2:75 1424/3
நாக அணியார் நக்கர் எனும் நாமம்_உடையார் நாரணன் ஓர் – திருமுறை2:89 1663/1
நம் மலம் அறுப்பார் பித்தர் எனும் நாமம்_உடையார் ஆனாலும் – திருமுறை2:93 1703/3
இயலாய் இட்ட நாமம் அதற்கு இளைய நாமமே என்றார் – திருமுறை2:96 1755/2
இட்டார் நாமம் என்கின்றார் இது-தான் சேடி என்னேடீ – திருமுறை2:98 1824/4
வயலார் ஒற்றி மேவு பிடிவாதர் நாமம் யாது என்றேன் – திருமுறை2:98 1844/1
மயலாய் இடும் இ பெயர் பின்னர் வந்த இளைய நாமம் என்றார் – திருமுறை2:98 1844/2
வாம் பேர் எயில் சூழ்ந்த மாண்பால் திரு_நாமம் – திருமுறை3:2 1962/355
ஞானம் கொளா எனது நாமம் உரைத்தாலும் அபிமானம் – திருமுறை3:2 1962/703
நாவுக்கரையர் எனும் நல் நாமம் மேவுற்ற – திருமுறை3:4 2010/2
குரங்கால் மெலிந்து நின் நாமம் துணை என கூறுகின்றேன் – திருமுறை3:6 2193/3
மொழிக்கு அஞ்சி உள்ளம் பொறாது நின் நாமம் மொழிந்து எளியேன் – திருமுறை3:6 2212/2
விடை கொடி ஏந்தும் வலத்தாய் நின் நாமம் வியந்து உரையார் – திருமுறை3:6 2377/2
முளைக்கின்றபோது அறுப்பார் போல் நின் நாமம் மொழிந்திடும் கால் – திருமுறை3:6 2385/3
நாய்_அனையேன் நின்னுடைய நாமம் நவிற்றுகின்றேன் – திருமுறை4:8 2646/2
நல் தலைமையாம் உனது நாமம் நவில்கின்றேன் – திருமுறை4:8 2649/3
பொறி ஆர் நின் நாமம் புகலுவதே அன்றி மற்றை – திருமுறை4:8 2650/3
வெறியார் வன் நாமம் ஒன்றும் வேண்டேன் நான் வேண்டேனே – திருமுறை4:8 2650/4
நாமம் ஆர் உளத்தோடு ஐயவோ நான்-தான் நடுங்கிய நடுக்கம் நீ அறிவாய் – திருமுறை6:13 3448/2
நீர்க்கு இசைந்த நாமம் நிலை மூன்று கொண்ட பெயர் – திருமுறை6:61 4235/1

மேல்


நாமம்_உடையார் (2)

நாக அணியார் நக்கர் எனும் நாமம்_உடையார் நாரணன் ஓர் – திருமுறை2:89 1663/1
நம் மலம் அறுப்பார் பித்தர் எனும் நாமம்_உடையார் ஆனாலும் – திருமுறை2:93 1703/3

மேல்


நாமமே (2)

இயலாய் இட்ட நாமம் அதற்கு இளைய நாமமே என்றார் – திருமுறை2:96 1755/2
தரும வெள் விடை சாமி நின் நாமமே – திருமுறை4:9 2651/4

மேல்


நாமரை (1)

நாமரை நரக_நாடரை கண்டால் நடுங்குவ நடுங்குவ மனமே – திருமுறை2:31 905/4

மேல்


நாமாந்தகனை (1)

நாமாந்தகனை உதைத்த நாதன் ஈன்ற நாயக மா மணியே நல் நலமே உன்றன் – திருமுறை1:22 295/2

மேல்


நாமார்த்தம் (1)

நாமார்த்தம் ஆசை என நாடிலையே ஆம் ஆர்த்தம் – திருமுறை3:3 1965/608

மேல்


நாமே (5)

தொண்டர்க்கு அருள்வீர் நீர் என்றேன் தோகாய் நாமே தொண்டர் என்றார் – திருமுறை2:96 1735/3
தொண்டர்க்கு அருள்வீர் மிக என்றேன் தோகாய் நாமே தொண்டன் என – திருமுறை2:98 1823/3
ஓதும் அடியார் மன கங்குல் ஓட்டும் நாமே உணர் அன்றி – திருமுறை2:98 1827/3
வாங்காது நாமே மறந்தாலும் நம்மை விட்டு – திருமுறை3:3 1965/387
பரம்-அதனோடு உலகு உயிர்கள் கற்பனையே எல்லாம் பகர் சிவமே என உணர்ந்தோம் ஆதலினால் நாமே
பிரமம் என பிறர்க்கு உரைத்து பொங்கி வழிந்து ஆங்கே பேசுகின்ற பெரியவர்-தம் பெரிய மதம் பிடியேல் – திருமுறை6:140 5699/1,2

மேல்


நாமோ (2)

நேசம் குறிப்பது என் என்றேன் நீயோ நாமோ உரை என்றார் – திருமுறை2:98 1863/2
நாறும் மலர் பூம் குழல் நீயோ நாமோ வைத்தது உன் மொழி மன்று – திருமுறை2:98 1874/3

மேல்


நாய் (61)

சீ என்று பேய் என்று நாய் என்று பிறர்-தமை தீங்கு சொல்லாத தெளிவும் திரம் ஒன்று வாய்மையும் தூய்மையும் தந்து நின் திரு_அடிக்கு ஆளாக்குவாய் – திருமுறை1:1 9/3
நா அலங்காரம் அற வேறு புகழ் பேசி நின் நல் புகழ் வழுத்தாதபேர் நாய்_பால் விரும்பி ஆன் தூய் பாலை நயவாத நவையுடை பேயர் ஆவார் – திருமுறை1:1 26/2
நான் கொண்ட விரதம் நின் அடியலால் பிறர்-தம்மை நாடாமை ஆகும் இந்த நல் விரதமாம் கனியை இன்மை எனும் ஒரு துட்ட நாய் வந்து கவ்வி அந்தோ – திருமுறை1:1 31/1
நானும் இழந்தேன் பெரு வாழ்வை நாய் போல் அலைந்து இங்கு அவமே நீ – திருமுறை1:17 245/3
தாய்_பாலை உண்ணாது நாய்_பால் உண்ணும் தகையனேன் திரு_தணிகை-தன்னை சார்ந்து – திருமுறை1:25 325/2
உருகாத நாய்_அனையேற்கு நின் தண் அருள் உண்டு-கொலோ – திருமுறை1:52 552/2
பாடு ஏந்தும் அறிஞர் தமிழ் பாவொடு நாய்_அடியேன் சொல் பாவும் ஏற்று – திருமுறை1:52 556/2
நல்லார்க்கு எல்லாம் நல்லவன் நீ ஒருவன் யாண்டும் நாய்_அடியேன் – திருமுறை2:1 571/1
நன்று நின் தன்மை நான் அறிந்து ஏத்தல் நாய் அரசாளல் போல் அன்றோ – திருமுறை2:27 860/2
நன்றும் அறியேன் நாய்_அடியேன் நான் எப்படி-தான் அறிவேனோ – திருமுறை2:32 910/3
கள் உண்ட நாய் போல் கடும் காம வெள்ளம் உண்டு – திருமுறை2:36 972/1
இனிய நீறு இடா ஈன நாய் புலையர்க்கு எள்ளில் பாதியும் ஈகுதல் ஒழிக – திருமுறை2:38 1004/1
நசை இலா மலம் உண்டு ஓடுறும் கொடிய நாய் என உணவு கொண்டு உற்றேன் – திருமுறை2:43 1047/3
நாய்க்கும் நாய் எனும் பாவியேன் பிழையை நாடி நல் அருள் நல்கிடாதிருந்தால் – திருமுறை2:45 1072/2
ஞால வாழ்க்கையை நம்பி நின்று உழலும் நாய்களுக்கெலாம் நாய்_அரசு ஆனேன் – திருமுறை2:46 1084/1
பிச்சை உண்டு எனி பிச்சரில் சீறும் பேயர் உண்_மனை நாய் என உழைத்தேன் – திருமுறை2:51 1129/3
நண்ணும் வினையால் நலிகின்ற நாய்_அடியேன் – திருமுறை2:59 1218/1
அல் வைத்த நெஞ்சால் அழுங்குகின்ற நாய்_அடியேன் – திருமுறை2:59 1220/1
நாய் பிழையை நீ பொறுக்க ஞாயமும் உண்டு ஐயாவே – திருமுறை2:60 1231/2
நன்றி ஒன்றிய நின் அடியவர்க்கே நானும் இங்கு ஒரு நாய்_அடியவன் காண் – திருமுறை2:67 1310/1
விழுகின்றேன் நல்லோர்கள் வெறுப்ப பேசி வெறித்து உழலும் நாய்_அனையேன் விழலனேனை – திருமுறை2:73 1375/2
நா ஏற நினை துதியேன் நலம் ஒன்று இல்லேன் நாய் கடைக்கும் கடைப்பட்டேன் நண்ணுகின்றோர்க்கு – திருமுறை2:73 1379/3
நாய் குற்றம் நீ பொறுத்து ஆளுதல் வேண்டும் நவில் மதியின் – திருமுறை2:75 1414/2
கோபத்தால் நாய் போல் குரைத்தது உண்டு பாபத்தால் – திருமுறை3:2 1962/630
ஈடு_இல் பெயர் நல்லார் என நயந்தாய் நாய் பெயர்-தான் – திருமுறை3:3 1965/717
நாடு அழைக்க சேனம் நரி நாய் அழைக்க நாறு சுடுகாடு – திருமுறை3:3 1965/899
நாய்_அனையேன் வாழ்கின்ற நாள் – திருமுறை3:4 1979/4
வாய் அன்றேல் வல் வெறி_நாய் வாய் என்பாம் தாய் என்றே – திருமுறை3:4 1991/2
நம்பாத நாய்_அடியேன் நான் – திருமுறை3:4 2060/4
நான் ஆகி என் இறையாய் நின்றோய் நின்னை நாய்_அடியேன் எவ்வாறு நவிற்றும் ஆறே – திருமுறை3:5 2139/4
முறி கொண்டு அலைக்க வழக்கோ வளர்த்த முட கிழ நாய்
வெறிகொண்டதேனும் விட துணியார் இ வியன் நிலத்தே – திருமுறை3:6 2206/3,4
ஆட்டு தலை வெறி_நாய் தலை பாம்பின் அடும் தலை கல் – திருமுறை3:6 2310/3
நயப்படும் ஓர் நின் அருள் எனக்கு இன்று எனில் நாய் மனம் என் – திருமுறை3:6 2342/1
எண்ணாமல் நாய்_அடியேன் செய்த குற்றங்கள் யாவும் எண்ணி – திருமுறை4:6 2625/1
நாய்_அனையேன் நின்னுடைய நாமம் நவிற்றுகின்றேன் – திருமுறை4:8 2646/2
என்னை போல்வது நாய் குலம்-தன்னிலும் இல்லை அல்லது எவற்றினும் இல்லையே – திருமுறை4:15 2739/4
நாய் கொண்டு உரைக்க வருமோ என் செய்குவன் நச்சு மர – திருமுறை4:15 2761/3
நண்ணலே அறியேன் கடையேன் சிறு நாய்_அனையேன் – திருமுறை4:16 2788/2
ஊடும் போது உன்னை உரைத்த எலாம் நாய்_அடியேன் – திருமுறை4:28 2921/1
நாய் கடையேன் எண்ணு-தொறும் நாடி நடுங்குதடா – திருமுறை4:28 2922/2
நாய்_அனையேன் எண்ணாமல் நலங்கியவன் சொல்லை எலாம் – திருமுறை4:28 2931/1
நாண்பனையும் தந்தையும் என் நல் குருவும் ஆகி நாய்_அடியேன் உள்ளகத்து நண்ணிய நாயகனே – திருமுறை5:1 3031/3
நாரண நான்முகன் முதலோர் காண்ப அரும் அ நடத்தை நாய்_அடியேன் இதயத்தில் நவிற்றி அருள்வாயே – திருமுறை5:1 3050/4
இன்று அது-தான் அனுபவத்துக்கு இசைந்தது நாய்_அடியேன் என்ன தவம் புரிந்தேனோ இனி துயர் ஒன்று இலனே – திருமுறை5:2 3063/4
நான் நினைத்த நன்றி ஒன்றும் இலையே நின் அருளை நாய்_அடியேன் என் புகல்வேன் நடராஜ மணியே – திருமுறை5:2 3101/4
நவ யோக உரு முடி-கண் விளங்கிய நின் வடிவை நாய் கடையேன் நான் நினைத்த நாள் எனக்கே மனமும் – திருமுறை5:6 3192/2
நாடுகின்ற வாதவூர் நாயகனே நாய்_அடியேன் – திருமுறை5:12 3261/3
தருக்கல் ஆணவ கருக்கலோடு உழல்வேன் சந்தை நாய் என பந்தமுற்று அலைவேன் – திருமுறை6:5 3310/2
நயத்தால் உனது திரு_அருளை நண்ணா கொடியேன் நாய் உடம்பை – திருமுறை6:7 3336/1
ஞாலம் மேலவர்க்கு காட்டி நான் தனித்தே நவிலும் இ நாய் வயிற்றினுக்கே – திருமுறை6:9 3353/3
தடி கடி நாய் போல் நுகர்ந்து வாய் சுவைத்து தவம் புரிந்தான் என நடித்தேன் – திருமுறை6:9 3364/2
வேறு பல் விடம் செய் உயிர்களை கண்டு வெருவினேன் வெய்ய நாய் குழுவின் – திருமுறை6:13 3434/1
இனித்த சொல் புகன்றேன் என்பினை கறித்தே இடர்ப்பட்ட நாய் என இளைத்தேன் – திருமுறை6:15 3569/3
நாய் என திரிந்தேன் என்னினும் உனையே நம்பினேன் கைவிடேல் எனையே – திருமுறை6:15 3578/4
நன்மை எலாம் தீமை என குரைத்து ஓடி திரியும் நாய் குலத்தில் கடையான நாய்_அடியேன் இயற்றும் – திருமுறை6:57 4151/1
நன்மை எலாம் தீமை என குரைத்து ஓடி திரியும் நாய் குலத்தில் கடையான நாய்_அடியேன் இயற்றும் – திருமுறை6:57 4151/1
கரும்பு_அனையாள் பாங்கியும் நாய்_கடுகு_அனையாள் ஆனாள் களித்து என்னை வளர்த்தவளும் புளி_தின்றாள் ஒத்தாள் – திருமுறை6:60 4229/3
எண்ணா நாய்_அடியேன் களித்திட்ட உணவை எலாம் – திருமுறை6:63 4261/3
தாங்காதே பசி பெருக்கி கடை நாய் போல் உலம்பி தவம் விடுத்தே அவம் தொடுத்தே தனித்து உண்டும் வயிறு – திருமுறை6:96 4766/1
நாய் எனவே திரிந்தேனை வலிந்து அழைத்து நான்முகன் மால் – திருமுறை6:99 4804/1
நாய் போல் குரைப்பர் துன்மார்க்க சங்கத்தவர் நானிலத்தே – திருமுறை6:125 5385/4

மேல்


நாய்-தனக்கும் (1)

வெற்று நாய்-தனக்கும் வேறு நாயாக மெலிகின்றேன் ஐம்புல சேட்டை – திருமுறை2:52 1147/2

மேல்


நாய்_கடுகு_அனையாள் (1)

கரும்பு_அனையாள் பாங்கியும் நாய்_கடுகு_அனையாள் ஆனாள் களித்து என்னை வளர்த்தவளும் புளி_தின்றாள் ஒத்தாள் – திருமுறை6:60 4229/3

மேல்


நாய்_பால் (2)

நா அலங்காரம் அற வேறு புகழ் பேசி நின் நல் புகழ் வழுத்தாதபேர் நாய்_பால் விரும்பி ஆன் தூய் பாலை நயவாத நவையுடை பேயர் ஆவார் – திருமுறை1:1 26/2
தாய்_பாலை உண்ணாது நாய்_பால் உண்ணும் தகையனேன் திரு_தணிகை-தன்னை சார்ந்து – திருமுறை1:25 325/2

மேல்


நாய்_அடியவன் (1)

நன்றி ஒன்றிய நின் அடியவர்க்கே நானும் இங்கு ஒரு நாய்_அடியவன் காண் – திருமுறை2:67 1310/1

மேல்


நாய்_அடியேன் (16)

பாடு ஏந்தும் அறிஞர் தமிழ் பாவொடு நாய்_அடியேன் சொல் பாவும் ஏற்று – திருமுறை1:52 556/2
நல்லார்க்கு எல்லாம் நல்லவன் நீ ஒருவன் யாண்டும் நாய்_அடியேன்
பொல்லார்க்கு எல்லாம் பொல்லவன் நான் ஒருவன் இந்த புணர்ப்பதனால் – திருமுறை2:1 571/1,2
நன்றும் அறியேன் நாய்_அடியேன் நான் எப்படி-தான் அறிவேனோ – திருமுறை2:32 910/3
நண்ணும் வினையால் நலிகின்ற நாய்_அடியேன்
எண்ணும் சுகாதீத இன்பமே அன்பு_உடையோர் – திருமுறை2:59 1218/1,2
அல் வைத்த நெஞ்சால் அழுங்குகின்ற நாய்_அடியேன்
சொல் வைத்த உண்மை துணையே இணை தோள் மேல் – திருமுறை2:59 1220/1,2
நம்பாத நாய்_அடியேன் நான் – திருமுறை3:4 2060/4
நான் ஆகி என் இறையாய் நின்றோய் நின்னை நாய்_அடியேன் எவ்வாறு நவிற்றும் ஆறே – திருமுறை3:5 2139/4
எண்ணாமல் நாய்_அடியேன் செய்த குற்றங்கள் யாவும் எண்ணி – திருமுறை4:6 2625/1
ஊடும் போது உன்னை உரைத்த எலாம் நாய்_அடியேன்
நாடும் போது எல்லாம் என் நாடி நடுங்குதடா – திருமுறை4:28 2921/1,2
நாண்பனையும் தந்தையும் என் நல் குருவும் ஆகி நாய்_அடியேன் உள்ளகத்து நண்ணிய நாயகனே – திருமுறை5:1 3031/3
நாரண நான்முகன் முதலோர் காண்ப அரும் அ நடத்தை நாய்_அடியேன் இதயத்தில் நவிற்றி அருள்வாயே – திருமுறை5:1 3050/4
இன்று அது-தான் அனுபவத்துக்கு இசைந்தது நாய்_அடியேன் என்ன தவம் புரிந்தேனோ இனி துயர் ஒன்று இலனே – திருமுறை5:2 3063/4
நான் நினைத்த நன்றி ஒன்றும் இலையே நின் அருளை நாய்_அடியேன் என் புகல்வேன் நடராஜ மணியே – திருமுறை5:2 3101/4
நாடுகின்ற வாதவூர் நாயகனே நாய்_அடியேன்
வாடுகின்ற வாட்டம் எலாம் வந்து ஒருக்கால் மாற்றுதியே – திருமுறை5:12 3261/3,4
நன்மை எலாம் தீமை என குரைத்து ஓடி திரியும் நாய் குலத்தில் கடையான நாய்_அடியேன் இயற்றும் – திருமுறை6:57 4151/1
எண்ணா நாய்_அடியேன் களித்திட்ட உணவை எலாம் – திருமுறை6:63 4261/3

மேல்


நாய்_அரசு (1)

ஞால வாழ்க்கையை நம்பி நின்று உழலும் நாய்களுக்கெலாம் நாய்_அரசு ஆனேன் – திருமுறை2:46 1084/1

மேல்


நாய்_அனையேற்கு (1)

உருகாத நாய்_அனையேற்கு நின் தண் அருள் உண்டு-கொலோ – திருமுறை1:52 552/2

மேல்


நாய்_அனையேன் (5)

விழுகின்றேன் நல்லோர்கள் வெறுப்ப பேசி வெறித்து உழலும் நாய்_அனையேன் விழலனேனை – திருமுறை2:73 1375/2
நாய்_அனையேன் வாழ்கின்ற நாள் – திருமுறை3:4 1979/4
நாய்_அனையேன் நின்னுடைய நாமம் நவிற்றுகின்றேன் – திருமுறை4:8 2646/2
நண்ணலே அறியேன் கடையேன் சிறு நாய்_அனையேன்
பெண்_அலேன் இயல் ஆண்_அலேன் அலி பேயனேன் கொடும் பேதையேன் பிழை – திருமுறை4:16 2788/2,3
நாய்_அனையேன் எண்ணாமல் நலங்கியவன் சொல்லை எலாம் – திருமுறை4:28 2931/1

மேல்


நாய்க்கு (11)

கள் உண்ட நாய்க்கு உன் கருணை உண்டோ நல் கடல் அமுத – திருமுறை1:3 49/3
ஞால வாழ்வு எனும் புன் மலம் மிசைந்து உழலும் நாயினும் கடைய இ நாய்க்கு உன் – திருமுறை1:36 392/1
கறிக்கும் நாயினும் கடை நாய்க்கு உன் திரு_கருணையும் உண்டேயோ – திருமுறை1:46 491/2
நடையவனேன் நாணிலியேன் நாய்க்கு_இணையேன் துன்பு ஒழிய – திருமுறை2:36 984/2
நாய்க்கு இடினும் அங்கு ஓர் நலன் உண்டே தாக்கவர்க்காய் – திருமுறை3:3 1965/752
நாய்க்கு கிடைக்கும் என ஒரு சோதிடம் நல்கில் அவர் – திருமுறை3:6 2292/3
நலத்திடை ஓர் அணுவளவும் நண்ணுகிலேன் பொல்லா நாய்க்கு நகை தோன்றநின்றேன் பேய்க்கும் மிக இழிந்தேன் – திருமுறை6:4 3293/3
நாய்க்கு தவிசு அளித்து நல் முடியும் சூட்டுதல் எம் – திருமுறை6:40 3894/3
நாய்க்கு தவிசு இட்டனை நின்றனக்கு இங்கு இது ஓர் ஆட்டமோ – திருமுறை6:112 4976/4
நாய்க்கு தவிசு இட்டு ஒரு பொன் முடியும் நன்று சூட்டியே – திருமுறை6:112 5021/3
நாய்க்கு உயர் தவிசு இட்டு ஒரு மணி முடியும் நன்று உற சூட்டினை அந்தோ – திருமுறை6:125 5420/2

மேல்


நாய்க்கு_இணையேன் (1)

நடையவனேன் நாணிலியேன் நாய்க்கு_இணையேன் துன்பு ஒழிய – திருமுறை2:36 984/2

மேல்


நாய்க்கும் (16)

நாயாய் பிறந்திலன் நாய்க்கும் கடைப்பட்ட நான் இங்ஙனே – திருமுறை2:2 585/4
இல்லை என்பதனுக்கு அஞ்சிடேன் நாய்க்கும் இணை_இலேன் இழிவினேன் துயர்க்கு ஓர் – திருமுறை2:7 636/1
நாய்க்கும் கடையாய் நலிகின்றேன் ஆயிடினும் – திருமுறை2:12 690/2
நட்டம் மிக்குறல் கண்டுகண்டு ஏங்கினை நாணுகின்றிலை நாய்க்கும் கடையை நீ – திருமுறை2:26 852/3
நாய்க்கும் எனக்கும் ஒப்பாரி நாடி அதற்கு விருந்திடுவான் – திருமுறை2:33 923/1
நாய்க்கும் நாய் எனும் பாவியேன் பிழையை நாடி நல் அருள் நல்கிடாதிருந்தால் – திருமுறை2:45 1072/2
நாட்டுகின்றனையாயில் இ கொடிய நாய்க்கும் உன் அருள் நல்கிடவேண்டும் – திருமுறை2:45 1073/3
நாய்க்கும் கடையேன் நவை தீர நல் கருணை – திருமுறை3:2 1962/111
நாய்க்கும் கடைப்பட்ட நாங்கள் என்பேம் எங்கள் முடை – திருமுறை3:4 2014/3
நாவினை என்-பால் வருந்தி கரண்டுகின்ற நாய்க்கும் நகை தோன்ற நின்று நயக்கின்றேன் நான் – திருமுறை3:5 2156/3
திரிகின்ற நாய்க்கும் சிரிப்பாம் என் பாவி சிறு பிழைப்பை – திருமுறை3:6 2393/2
நாய்க்கும் கடையேன் பிழை அனைத்தும் நாடில் தவத்தால் நல்கிய நல் – திருமுறை4:10 2665/1
இ தோடம் மிக உடையேன் கடை நாய்க்கும் கடையேன் எனை கருதி யான் இருக்கும் இடம் தேடி நடந்து – திருமுறை5:7 3204/3
கடைய நாயில் கடைய நாய்க்கும் கடையன் ஆயினேன் – திருமுறை6:112 5030/1
நாதா சிறிய நாய்க்கும் கடையேன் முற்றும் கண்டதே – திருமுறை6:112 5037/3
நாய்க்கும் ஓர் தவிசு இட்டு பொன் மா முடி நன்று சூட்டினை என்று நின் அன்பர்கள் – திருமுறை6:125 5447/1

மேல்


நாய்க்குள் (1)

கடையான நாய்க்குள் கருணை உண்டோ தணிகைக்குள் நின்றே – திருமுறை1:3 68/2

மேல்


நாய்க்கேனும் (1)

வெறிபிடித்த நாய்க்கேனும் வித்தை பயிற்றிடலாகும் வேண்டிவேண்டி – திருமுறை1:52 567/2

மேல்


நாய்களின் (1)

நல்ல நீறு இடா நாய்களின் தேகம் நாற்றம் நேர்ந்திடில் நண் உயிர்ப்பு அடக்க – திருமுறை2:38 1001/1

மேல்


நாய்களுக்கெலாம் (1)

ஞால வாழ்க்கையை நம்பி நின்று உழலும் நாய்களுக்கெலாம் நாய்_அரசு ஆனேன் – திருமுறை2:46 1084/1

மேல்


நாய்ப்பட்ட (1)

பாய்ப்பட்ட புலி அன்ன நாய்ப்பட்ட கயவர்-தம் பாழ்பட்ட மனையில் நெடுநாள் பண்பட்ட கழுநீரும் விண்பட்ட இன் அமுது பட்ட பாடு ஆகுமன்றி – திருமுறை1:1 25/1

மேல்


நாயக (21)

நலம் கிளர்ந்திடும் தணிகை அம் பதி அமர் நாயக மணி_குன்றே – திருமுறை1:15 227/4
சைவ_நாயக சம்பந்தன் ஆகிய தமிழ் அருள்_குன்றே என் – திருமுறை1:15 228/1
நாமாந்தகனை உதைத்த நாதன் ஈன்ற நாயக மா மணியே நல் நலமே உன்றன் – திருமுறை1:22 295/2
நட்டம் ஆடிய நாயகன் அளித்த நல்ல மாணிக்க நாயக மணியே – திருமுறை1:27 341/3
நாலே அறியாது எனில் சிறியேன் நானோ அறிவேன் நாயக என் மேலே – திருமுறை2:3 596/3
உன்ன அரும் தெய்வ நாயக மணியே ஒற்றியூர் மேவும் என் உறவே – திருமுறை2:14 712/3
புன்னை அம் சடை எம் புண்ணிய ஒளியே பூத_நாயக என்றன் உடலம் – திருமுறை2:43 1048/3
வைய நாயக வானவர் நாயக – திருமுறை2:64 1269/1
வைய நாயக வானவர் நாயக
தையல் நாயகி சார்ந்திடும் நாயக – திருமுறை2:64 1269/1,2
தையல் நாயகி சார்ந்திடும் நாயக
உய்ய நின் அருள் ஒன்றுவது இல்லையேல் – திருமுறை2:64 1269/2,3
நாதம் நாடிய அந்தத்தில் ஓங்கும் மெய்ஞ்ஞான நாடக நாயக நான்கு எனும் – திருமுறை3:24 2542/3
நல் பனவர் துதிக்க மணி மன்றகத்தே இன்ப நடம் புரியும் பெரும் கருணை_நாயக மா மணியே – திருமுறை5:2 3104/4
நாகமணி பணி மிளிர அம்பலத்தே நடம் செய் நாயக நின் பெரும் கருணை நவிற்ற முடியாதே – திருமுறை5:2 3124/4
நம் அடியான் என்று எனையும் திருவுளத்தே அடைத்தாய் நடம் புரியும் நாயக நின் நல் கருணை வியப்பே – திருமுறை5:2 3137/4
நாவின் மணந்துற புலவர் வியந்து ஏத்தும் பொதுவில் நடம் புரியும் நாயக நின் நல் கருணை இதுவே – திருமுறை5:2 3153/4
நால் வகை பயனும் அளித்து எனை வளர்க்கும் நாயக கருணை நல் தாயே – திருமுறை6:39 3878/3
நையாத வண்ணம் உயிர் காத்திடுதல் வேண்டும் நாயக நின்றனை பிரியாது உறுதலும் வேண்டுவனே – திருமுறை6:56 4080/4
நாதாந்த நாட்டுக்கு நாயக பாதம் – திருமுறை6:68 4321/4
நாட்டுக்கு நாயக ஜோதி – திருமுறை6:79 4578/4
நாயக நின் அடியர் சபை நடு இருக்கவைத்து அருளி – திருமுறை6:99 4804/3
காலகால வனகாம்பர நாயக – திருமுறை6:113 5128/2

மேல்


நாயகத்தை (2)

நட்டம் ஆடிய நடன நாயகத்தை நமச்சிவாயத்தை நான் மறவேனே – திருமுறை2:23 815/4
ஒற்றி கனியை உலகு உடைய நாயகத்தை
வெற்றி துணையை நெஞ்சே வேண்டு – திருமுறை2:65 1289/3,4

மேல்


நாயகமாய் (1)

நாதாந்த நாயகமாய் ஓதும் – திருமுறை3:3 1965/16

மேல்


நாயகமே (8)

நாட்டை நலம்செய் திரு_தணிகை நகத்தில் அமர்ந்த நாயகமே
கேட்டை தரு வஞ்சக உலகில் கிடைத்த மாய வாழ்க்கை எனும் – திருமுறை1:23 305/2,3
நாணும் அயன் மால் இந்திரன் பொன்_நாட்டு புலவர் மணம் வேட்ட நங்கைமார்கள் மங்கல பொன்_நாண் காத்து அளித்த நாயகமே
சேணும் புவியும் பாதலமும் தித்தித்து ஒழுகும் செந்தேனே செஞ்சொல் சுவையே பொருள் சுவையே சிவன் கை பொருளே செங்கழுநீர் – திருமுறை1:44 472/1,2
சேணுற தரும் ஒற்றி நாயகமே செல்வமே பரசிவ பரம்பொருளே – திருமுறை2:53 1151/4
நன்றே சதானந்த நாயகமே மறை நான்கினுக்கும் – திருமுறை2:62 1251/3
நடை அன்னமே மலர் பொன் முதலாம் பெண்கள் நாயகமே
படை அன்ன நீள் விழி மின் நேர் இடை பொன் பசுங்கிளியே – திருமுறை2:75 1474/2,3
நல்லூர் அமர்ந்த நடு நாயகமே மல் ஆர்ந்த – திருமுறை3:2 1962/168
ஞாலமே ஞாலம் எலாம் விளங்கவைத்த நாயகமே கற்பம் முதல் நவிலாநின்ற – திருமுறை3:5 2099/1
நன்றே முக்கண் உடை நாயகமே மிக்க நல்ல குண – திருமுறை3:6 2347/2

மேல்


நாயகர் (11)

புரக்கின்றோர் மலர் புரி சடை உடையார் பூத_நாயகர் பொன்_மலை சிலையார் – திருமுறை2:29 880/3
கண்கள் மூன்றினார் கறை_மணி_மிடற்றார் கங்கை நாயகர் மங்கை பங்கு உடையார் – திருமுறை2:30 888/1
திணி கொள் வன் மத மலை உரி_போர்த்தோர் தேவர் நாயகர் திங்கள் அம் சடையார் – திருமுறை2:30 897/2
சார்ந்தே நின்-பால் ஒற்றியூர் வாழும் நாயகர் தாம் மகிழ்வு – திருமுறை2:75 1410/1
தான் கொண்ட நாயகர் ஆரேடி – திருமுறை4:32 2971/2
நாதர் அருள்_பெரும்_சோதி நாயகர் என்றனையே நயந்துகொண்ட தனி தலைவர் ஞான சபாபதியார் – திருமுறை6:125 5337/1
இடித்திடித்து என் உளம் முழுதும் தித்திக்கும் வார்த்தை இனிது உரைத்து மணம் புரிந்த என் உயிர்_நாயகர் வான் – திருமுறை6:137 5630/3
நயந்த நட நாயகர் உன் நாயகரே எனினும் நாடிய மந்திரங்கள் சில கூடி உரையிடவே – திருமுறை6:140 5690/1
நயந்த நட நாயகர் உன் நாயகரே எனினும் நங்கை நினை கண்டிடவே நாடி மற்றை தலைவர் – திருமுறை6:140 5691/1
நயந்த நட நாயகர் உன் நாயகரே எனினும் நாடும் மற்றை தலைவர்-தமை கண்ட பொழுது எனினும் – திருமுறை6:140 5692/1
இடித்திடித்து என் உளம் முழுதும் தித்திக்கும் வார்த்தை இனிது உரைத்து மணம் புரிந்த என் உயிர்_நாயகர் வான் – திருமுறை6:142 5752/3

மேல்


நாயகர்-தம் (1)

உரிய சீர் கொளும் ஒற்றியூர் அமர்ந்தார் உம்பர் நாயகர்-தம் புயம் புனைய – திருமுறை2:30 889/3

மேல்


நாயகர்க்கு (1)

ஏய தொழில் அருளும் என் பிராண_நாயகர்க்கு – திருமுறை4:33 2985/3

மேல்


நாயகரே (31)

பழுது பேசினது ஒன்று இலை ஒற்றி பதியில் வாழ் படம்பக்க நாயகரே
பொழுது போகின்றது என் செய்கேன் எனை நீர் பொய்யன் என்னில் யான் போம்_வழி எதுவோ – திருமுறை2:41 1028/3,4
நாயகரே உமது வசம் நான் இருக்கின்றது போல் நாடிய தத்துவ தோழி நங்கையர் என் வசத்தே – திருமுறை4:38 3015/1
இற்றை-தொடுத்து என்னளவில் வேறு நினையாதீர் என்னுடைய நாயகரே என் ஆசை இதுவே – திருமுறை4:38 3016/4
திரிவு அகத்தே நான் வருந்த பார்த்து இருத்தல் அழகோ சிவகாமவல்லி மகிழ் திரு_நட நாயகரே – திருமுறை6:30 3783/4
இன்மை தவிர்த்து எனை மணந்தீர் ஆட வாரீர் என்னுடைய நாயகரே ஆட வாரீர் – திருமுறை6:71 4459/4
இருவாணர் ஏத்த நின்றீர் ஆட வாரீர் என்னுடைய நாயகரே ஆட வாரீர் – திருமுறை6:71 4460/4
ஏற்ற தனி தருணம் ஈதே ஆட வாரீர் என்னுடைய நாயகரே ஆட வாரீர் – திருமுறை6:71 4461/4
எல்லாம் செய் வல்லவரே ஆட வாரீர் என்னுடைய நாயகரே ஆட வாரீர் – திருமுறை6:71 4462/4
ஏசறல் நீத்து எனை ஆண்டீர் ஆட வாரீர் என்னுடைய நாயகரே ஆட வாரீர் – திருமுறை6:71 4463/4
என் மார்க்கம் உளத்து உகந்தீர் ஆட வாரீர் என்னுடைய நாயகரே ஆட வாரீர் – திருமுறை6:71 4464/4
எண் தகு பொன்_சபை_உடையீர் ஆட வாரீர் என்னுடைய நாயகரே ஆட வாரீர் – திருமுறை6:71 4465/4
ஏதம்_மறுத்தவர்க்கு இனியீர் ஆட வாரீர் என்னுடைய நாயகரே ஆட வாரீர் – திருமுறை6:71 4466/4
எள்ளல் அறுத்து ஆண்டுகொண்டீர் ஆட வாரீர் என்னுடைய நாயகரே ஆட வாரீர் – திருமுறை6:71 4467/4
இச்சை மயமாய் இருந்தேன் ஆட வாரீர் என்னுடைய நாயகரே ஆட வாரீர் – திருமுறை6:71 4468/4
என் ஒருமை சற்குருவே ஆட வாரீர் என்னுடைய நாயகரே ஆட வாரீர் – திருமுறை6:71 4469/4
இயற்கை நிறைவு ஆனவரே அணைய வாரீர் என்னுடைய நாயகரே அணைய வாரீர் – திருமுறை6:72 4471/4
இலகு சபாபதியவரே அணைய வாரீர் என்னுடைய நாயகரே அணைய வாரீர் – திருமுறை6:72 4472/4
இது தருணம் இறையவரே அணைய வாரீர் என்னுடைய நாயகரே அணைய வாரீர் – திருமுறை6:72 4473/4
எனை மாலையிட்டவரே அணைய வாரீர் என்னுடைய நாயகரே அணைய வாரீர் – திருமுறை6:72 4474/4
இறுதி தவிர்த்து ஆண்டவரே அணைய வாரீர் என்னுடைய நாயகரே அணைய வாரீர் – திருமுறை6:72 4475/4
ஈது இசைந்த தருணம் இங்கே அணைய வாரீர் என்னுடைய நாயகரே அணைய வாரீர் – திருமுறை6:72 4476/4
என் பாட்டை ஏற்றவரே அணைய வாரீர் என்னுடைய நாயகரே அணைய வாரீர் – திருமுறை6:72 4477/4
இரைக்கு அணவு தருணம் இதே அணைய வாரீர் என்னுடைய நாயகரே அணைய வாரீர் – திருமுறை6:72 4478/4
இருள் நிறைந்தார்க்கு அறிவரியீர் அணைய வாரீர் என்னுடைய நாயகரே அணைய வாரீர் – திருமுறை6:72 4479/4
ஏர் அகத்தே அமர்ந்து அருள்வீர் அணைய வாரீர் என்னுடைய நாயகரே அணைய வாரீர் – திருமுறை6:72 4480/4
இலந்தை நறும் கனி_அனையீர் அணைய வாரீர் என்னுடைய நாயகரே அணைய வாரீர் – திருமுறை6:72 4481/4
நாணை விட்டு உரைக்கின்றவாறு இது கண்டீர் நாயகரே உமை நான் விட_மாட்டேன் – திருமுறை6:92 4717/2
நாதாந்த நாட்டுக்கு நாயகரே
நடராஜரே சபாநாயகரே – திருமுறை6:113 5105/1,2
நயந்த நட நாயகர் உன் நாயகரே எனினும் நாடிய மந்திரங்கள் சில கூடி உரையிடவே – திருமுறை6:140 5690/1
நயந்த நட நாயகர் உன் நாயகரே எனினும் நங்கை நினை கண்டிடவே நாடி மற்றை தலைவர் – திருமுறை6:140 5691/1
நயந்த நட நாயகர் உன் நாயகரே எனினும் நாடும் மற்றை தலைவர்-தமை கண்ட பொழுது எனினும் – திருமுறை6:140 5692/1

மேல்


நாயகன் (19)

தேவர் நாயகன் ஆகியே என் மன சிலை-தனில் அமர்ந்தோனே – திருமுறை1:4 80/1
மூவர் நாயகன் என மறை வாழ்த்திடும் முத்தியின் வித்தே இங்கே – திருமுறை1:4 80/2
சால நின்றவன் தணிகை நாயகன்
வால நல் பதம் வைப்பென் நெஞ்சமே – திருமுறை1:10 153/3,4
பூவில்_நாயகன் போற்றிடும் தணிகை அம் பொருப்பு அமர்ந்திடு வாழ்வே – திருமுறை1:15 223/4
நட்டம் ஆடிய நாயகன் அளித்த நல்ல மாணிக்க நாயக மணியே – திருமுறை1:27 341/3
பித்த நாயகன் அருள் திரு_பேறே பிரமன் மாலுக்கும் பேச அரும் பொருளே – திருமுறை1:27 345/3
கரு மருந்தாய மணி_கண்ட நாயகன் கண்மணியாம் – திருமுறை1:33 371/1
உய்ய நின் திரு_தணிகையை அடையேன் உடைய_நாயகன் உதவிய பேறே – திருமுறை1:40 431/3
திருவின் நாயகன் கை_படை பெறுவான் திரு_கண் சாத்திய திரு_மலர் பதத்தார் – திருமுறை2:30 890/1
கா மட்டு அலர் திருவொற்றி நின் நாயகன் கந்தை சுற்றி – திருமுறை2:75 1405/1
விருப்புறு நாயகன் பாம்பாபரணமும் வெண் தலையும் – திருமுறை2:75 1407/2
அனம்_பொறுத்தான் புகழ் ஒற்றி நின் நாயகன் அம் குமிழி – திருமுறை2:75 1408/1
தலைமை பெறு கண_நாயகன் குழகன் அழகன் மெய்ச்சாமி நம் தேவதேவன் – திருமுறை3:1 1960/44
நான் மறந்தேன் எனினும் எனை தான் மறவான் எனது நாயகன் என்று ஆடுகின்றேன் எனினும் இது வரையும் – திருமுறை6:32 3807/1
நாரணர் நான்முகர் போற்ற மேல் ஏற்றி நாதாந்த_நாட்டுக்கு ஓர் நாயகன் ஆக்கி – திருமுறை6:85 4645/2
நான் ஆனான் என்னுடைய நாயகன் ஆனான் ஞானவான் – திருமுறை6:90 4700/3
உடைய நாயகன் பிள்ளை நான் ஆகில் எவ்வுலகமும் ஒருங்கு இன்பம் – திருமுறை6:125 5346/1
மைந்தன் என்று எனை ஆண்டவன் எல்லாம்_வல்ல நாயகன் நல்ல சீர்_உடையான் – திருமுறை6:125 5442/3
நான் உரைக்கும் வார்த்தை எலாம் நாயகன் சொல் வார்த்தை அன்றி – திருமுறை6:129 5504/1

மேல்


நாயகன்-தன் (2)

நாயகன்-தன் குறிப்பு இது என் குறிப்பு என நீ நினையேல் நாளைக்கே விரித்து உரைப்பேம் என மதித்து தாழ்க்கேல் – திருமுறை6:105 4881/3
நான் உரைக்கும் வார்த்தை எலாம் நாயகன்-தன் வார்த்தை நம்பு-மினோ நமரங்காள் நல் தருணம் இதுவே – திருமுறை6:134 5594/1

மேல்


நாயகன்-தன்னை (1)

நம்பிடில் அணைக்கும் எம் பெருமானை நாயகன்-தன்னை தாய்-அவன்றன்னை – திருமுறை6:125 5315/3

மேல்


நாயகனார் (20)

என் நாயகனார் என் உயிர் போல்வார் எழில் மா மயிலார் இமையோர்கள்-தம் – திருமுறை1:37 403/3
நாயகனார் தணிகாசலனார் தனி வந்து இவண் மால் தந்தாரே – திருமுறை1:37 403/4
எல்லாம் உடையார் தணிகாசலனார் என் நாயகனார் இயல் வேலார் – திருமுறை1:37 404/3
மாது வேண்டிய நடன நாயகனார் வள்ளலார் அங்கு வாழ்கின்றார் கண்டாய் – திருமுறை2:29 879/3
என் நாயகனார் அவர் கழலை இன்னும் ஒரு கால் காண்பேனோ – திருமுறை2:70 1341/4
நன்று புரிவார் திருவொற்றி_நாதர் எனது நாயகனார்
மன்றுள் அமர்வார் மால் விடை மேல் வருவார் அவரை மாலையிட்ட – திருமுறை2:79 1513/1,2
எருதில் வருவார் ஒற்றி_உளார் என் நாயகனார் எனக்கு இனியார் – திருமுறை2:79 1532/1
நலத்தில் சிறந்த ஒற்றி நகர் நண்ணும் எனது நாயகனார்
வலத்தில் சிறந்தார் மாலையிட்டு மறித்தும் மருவார் வாராரேல் – திருமுறை2:79 1542/1,2
நாடு ஒன்றிய சீர் திருவொற்றி நகரத்து அமர்ந்த நாயகனார்
ஈடு ஒன்று இல்லார் என் மனை உற்றிருந்தார் பூ உண்டு எழில் கொண்ட – திருமுறை2:81 1562/1,2
நாதர் நடன நாயகனார் நல்லோர் உளத்துள் நண்ணுகின்றோர் – திருமுறை2:85 1594/3
இன் சொல் புகல்வார் ஒற்றி_உளார் என் நாயகனார் வந்திலரே – திருமுறை2:86 1610/2
நந்தி மகிழ்வாய் தரிசிக்க நடனம் புரியும் நாயகனார்
அந்தி நிறத்தார் திருவொற்றி அமர்ந்தார் என்னை அணைவாரோ – திருமுறை2:87 1634/1,2
என் நாயகனார் எனை மருவல் இன்றோ நாளையோ அறியேன் – திருமுறை2:87 1638/3
நதி செய் சடையார் திருவொற்றி நண்ணும் எனது நாயகனார்
மதி செய் துயரும் மதன் வலியும் மாற்ற இன்னும் வந்திலரே – திருமுறை2:89 1659/2,3
என் இரு கண்மணி_அனையார் என் உயிர்_நாயகனார் என் உயிருக்கு அமுது_ஆனார் எல்லாம் செய் வல்லார் – திருமுறை6:142 5738/1
நாதாந்த வரையும் எங்கள் நாயகனார் செங்கோல் நடக்கின்றது என்கின்றார் நாதாந்தம் மட்டோ – திருமுறை6:142 5756/1
மன்று_உடையார் என் கணவர் என் உயிர்_நாயகனார் வாய்_மலர்ந்த மணி வார்த்தை மலை இலக்காம் தோழி – திருமுறை6:142 5781/1
என்னுடைய தனி தோழி இது கேள் நீ மயங்கேல் எல்லாம் செய் வல்லவர் என் இன் உயிர்_நாயகனார் – திருமுறை6:142 5787/1
நான் புகலும் மொழி இது கேள் என்னுடைய தோழி நாயகனார் தனி உருவம் நான் தழுவும் தருணம் – திருமுறை6:142 5788/1
என் சாமி எனது துரை என் உயிர்_நாயகனார் இன்று வந்து நான் இருக்கும் இடத்தில் அமர்கின்றார் – திருமுறை6:144 5818/1

மேல்


நாயகனார்-தமக்கு (1)

சிற்சபையில் நடிக்கின்ற நாயகனார்-தமக்கு சேர்ந்த புற சமய பேர் பொருந்துவதோ என்றாய் – திருமுறை6:142 5802/1

மேல்


நாயகனும் (1)

பொன்_நாயகனும் புரந்தரனும் பூ_வாழ்பவனும் புகழ்ந்து ஏத்த – திருமுறை2:70 1341/1

மேல்


நாயகனே (72)

நாதா தணிகை மலை_அரசே நல்லோர் புகழும் நாயகனே
ஓதாது அவமே வரும் துயரால் உழன்றே பிணியில் உலைகின்றேன் – திருமுறை1:11 189/2,3
நாடேனோ தணிகை-தனில் நாயகனே நின் அழகை நாடிநாடி – திருமுறை1:16 240/2
மை உலாம் பொழில் சூழும் தணிகை வாழ் வள்ளலே வள்ளி_நாயகனே புவிச்சை – திருமுறை1:18 258/3
நான் பார்க்கும் நாள் எந்த நாள் மயில் ஏறிய நாயகனே – திருமுறை1:34 377/4
ஞாலம் எலாம் படைத்தவனை படைத்த முக்கண் நாயகனே வடி வேல் கை நாதனே நான் – திருமுறை1:42 457/1
உய்வது என் கடன் காண் அன்றி ஒன்று இல்லை உலகு எலாம் உடைய நாயகனே
நைவது என் நெஞ்சம் என் செய்கேன் நினது நல் அருள் பெறாவிடில் என்னை – திருமுறை2:27 867/2,3
தனிய மெய் போத வேத_நாயகனே தடம் பொழில் ஒற்றியூர் இறையே – திருமுறை2:35 948/4
நறை மணக்கும் கொன்றை நதி சடில நாயகனே
கறை மணக்கும் திரு நீல_கண்ட பெருமானே – திருமுறை2:36 951/1,2
கரப்பது உன்றனக்கு அழகு அன்று கண்டாய் காள_கண்டனே கங்கை_நாயகனே – திருமுறை2:45 1070/3
நலத்தனே ஒற்றி நாயகனே இந்த – திருமுறை2:48 1102/3
நச்சை மிடற்று அணிந்த நாயகனே ஓர் பாகம் – திருமுறை2:54 1166/1
நந்தவனம் சூழ் ஒற்றி நாயகனே வாழ்க்கை எனும் – திருமுறை2:54 1168/3
நாவலனே தில்லை நாயகனே கடல் நஞ்சை உண்ட – திருமுறை2:58 1206/3
நம் கரம் மேவிய அம் கனி போன்று அருள் நாயகனே
செங்கரன் நேர் வணனே ஒற்றி மேவிய சின்மயனே – திருமுறை2:58 1209/3,4
நல்லார் தொழும் தில்லை நாயகனே நன்று அளித்த – திருமுறை2:59 1215/3
தேனை நோக்கிய கொன்றை அம் சடையோய் திகழும் ஒற்றியூர் தியாக_நாயகனே – திருமுறை2:61 1233/4
தேய் இலாத பல் வளம் செறிந்து ஓங்கி திகழும் ஒற்றியூர் தியாக_நாயகனே – திருமுறை2:61 1234/4
சித்தி வேண்டிய முனிவரர் பரவி திகழும் ஒற்றியூர் தியாக_நாயகனே – திருமுறை2:61 1235/4
சிலம் இலாஞ்சம் ஆதிய தரு பொழில்கள் திகழும் ஒற்றியூர் தியாக_நாயகனே – திருமுறை2:61 1236/4
தீர்க்கும் தெய்வமே சைவ வைதிகங்கள் திகழும் ஒற்றியூர் தியாக_நாயகனே – திருமுறை2:61 1237/4
தேட உன்னிய மா தவ முனிவர் திகழும் ஒற்றியூர் தியாக_நாயகனே – திருமுறை2:61 1238/4
சிதல் இலா வளம் ஓங்கி எந்நாளும் திகழும் ஒற்றியூர் தியாக_நாயகனே – திருமுறை2:61 1239/4
தில்லை நின்று ஒளிர் மன்றிடை அமுதே திகழும் ஒற்றியூர் தியாக_நாயகனே – திருமுறை2:61 1240/4
செய்யினால் பொலிந்து ஓங்கி நல் வளங்கள் திகழும் ஒற்றியூர் தியாக_நாயகனே – திருமுறை2:61 1241/4
தேர் சொரிந்த மா மணி திரு_வீதி திகழும் ஒற்றியூர் தியாக_நாயகனே – திருமுறை2:61 1242/4
நலம் சான்ற ஞான தனி முதலே தெய்வ நாயகனே – திருமுறை2:62 1246/4
நல் கடவூர் வீரட்ட நாயகனே வற்கடத்தும் – திருமுறை3:2 1962/226
என் நாயகனே திருவாரூர் எந்தாய் உள்ளம் இரங்கிலையே – திருமுறை3:10 2466/4
நண்ணி நலிவை தவிராயேல் என் செய்திடுவேன் நாயகனே
கண்ணி நலிய படும் பறவை கால் போல் மன கால் கட்டுண்ண – திருமுறை4:10 2669/2,3
நாண்பனையும் தந்தையும் என் நல் குருவும் ஆகி நாய்_அடியேன் உள்ளகத்து நண்ணிய நாயகனே
வீண் பனை போல் மிக நீண்டு விழற்கு இறைப்பேன் எனினும் விருப்பம் எலாம் நின் அருளின் விருப்பம் அன்றி இலையே – திருமுறை5:1 3031/3,4
சேல் காட்டும் விழி கடையால் திரு_அருளை காட்டும் சிவகாமவல்லி மகிழ் திரு_நட நாயகனே
மால் காட்டி மறையாது என் மதிக்கு மதி ஆகி வழி காட்டி வழங்குகின்ற வகை-அதனை காட்டி – திருமுறை5:1 3040/2,3
இருள் நிறைந்த மயக்கம் இன்னும் தீர்த்து அருளல் வேண்டும் என்னுடைய நாயகனே இது தருணம் காணே – திருமுறை5:1 3056/4
எவ்வண்ணம் அது வண்ணம் இசைத்து அருளல் வேண்டும் என்னுடைய நாயகனே இது தருணம் காணே – திருமுறை5:1 3059/4
அலகு_இல் அருள்_கடலாம் உன் பெருமையை என் என்பேன் ஆனந்தவல்லி மகிழ் அருள் நட நாயகனே – திருமுறை5:2 3060/4
திங்கள் அணி சடை பவள செழும் சோதி மலையே சிவகாமவல்லி மகிழ் திரு_நட நாயகனே – திருமுறை5:2 3086/4
இங்கு நினது அருள் பெருமை என் உரைப்பேன் பொதுவில் இன்ப நடம் புரிகின்ற என்னுடை நாயகனே – திருமுறை5:2 3106/4
தெள்ளும் அமுதாய் அன்பர் சித்தம் எலாம் இனிக்கும் செழும் கனியே மணி மன்றில் திரு_நட நாயகனே – திருமுறை5:2 3109/4
ஈன்றவட்கும் இல்லை என நன்கு அறிந்தேன் பொதுவில் இன்ப நடம் புரிகின்ற என் உயிர்_நாயகனே – திருமுறை5:2 3114/4
சிறப்பு அடை மா தவர் போற்ற செம்பொன் மணி பொதுவில் திரு_தொழில் ஐந்து இயற்றுவிக்கும் திரு_நட நாயகனே – திருமுறை5:8 3223/4
நாவரசே நான்முகனும் விரும்பும் ஞான நாயகனே நல்லவர்க்கு நண்பனே எம் – திருமுறை5:10 3239/2
நாடுகின்ற வாதவூர் நாயகனே நாய்_அடியேன் – திருமுறை5:12 3261/3
நல்லார் எங்கும் சிவமயம் என்று உரைப்பார் எங்கள் நாயகனே – திருமுறை6:7 3341/4
நண்ணிய திரு_சிற்றம்பலத்து அமர்ந்தே நடத்தும் ஓர் ஞான நாயகனே
தண் அருள் அளிக்கும் தந்தையே உலகில் தனையன் நான் பயத்தினால் துயரால் – திருமுறை6:13 3496/2,3
நகைப்பார் நகைக்க உடம்பினை வைத்திருத்தல் அழகோ நாயகனே – திருமுறை6:17 3594/4
தருண் ஆதவனே அபயம் அபயம் தனி நாயகனே அபயம் அபயம் – திருமுறை6:18 3613/3
நலவா அடியேன் அலவா அபயம் நட நாயகனே அபயம் அபயம் – திருமுறை6:18 3617/4
செரு கருதாதவர்க்கு அருளும் சித்திபுரத்து அரசே சித்த சிகாமணியே என் திரு_நட நாயகனே – திருமுறை6:28 3760/4
திணி கலை ஆதிய எல்லாம் பணிக்க வல்ல சிவமே சித்த சிகாமணியே என் திரு_நட நாயகனே – திருமுறை6:28 3761/4
திரை கடந்த குரு மணியே சிவ ஞான மணியே சித்த சிகாமணியே என் திரு_நட நாயகனே – திருமுறை6:28 3762/4
தென் புடை ஓர் முகம் நோக்கி திரு_பொது நிற்கின்றோய் சித்த சிகாமணியே என் திரு_நட நாயகனே – திருமுறை6:28 3763/4
திறந்து அருளி அணைந்திடுவாய் சிற்சபை வாழ் அரசே சித்த சிகாமணியே என் திரு_நட நாயகனே – திருமுறை6:28 3764/4
செய் உடை என்னொடு கூடி ஆட எழுந்தருள்வாய் சித்த சிகாமணியே என் திரு_நட நாயகனே – திருமுறை6:28 3765/4
தேறுகின்ற மெய்ஞ்ஞான சித்தி உற புரிவாய் சித்த சிகாமணியே என் திரு_நட நாயகனே – திருமுறை6:28 3766/4
தீது அறவே அனைத்தும் வல்ல சித்தாடல் புரிவாய் சித்த சிகாமணியே என் திரு_நட நாயகனே – திருமுறை6:28 3767/4
சிலை நிகர் வன் மனம்_கரைத்து திரு_அமுதம் அளித்தோய் சித்த சிகாமணியே என் திரு_நட நாயகனே – திருமுறை6:28 3768/4
திருத்தியொடு விளங்கி அருள் ஆடல் செய வேண்டும் சித்த சிகாமணியே என் திரு_நட நாயகனே – திருமுறை6:28 3769/4
எது தருணம் அது தெரியேன் என்னினும் எம்மானே எல்லாம் செய் வல்லவனே என் தனி நாயகனே
இது தருணம் தவறும் எனில் என் உயிர் போய்விடும் இ எளியேன் மேல் கருணை புரிந்து எழுந்தருளல் வேண்டும் – திருமுறை6:30 3786/1,2
என் இரு கண்மணியே என் அறிவே என் அன்பே என் உயிர்க்கு பெரும் துணையே என் உயிர்_நாயகனே – திருமுறை6:32 3805/4
நல்லவனே நல் நிதியே ஞான சபாபதியே நாயகனே தாயகனே நண்பவனே அனைத்தும் – திருமுறை6:33 3812/2
நான் ஒரு பாவமும் அறியேன் நல் நிதியே எனது நாயகனே பொது விளங்கும் நடராச பதியே – திருமுறை6:33 3817/3
ஒருத்தனே எல்லாம் உடைய நாயகனே ஒரு தனி பெரியனே என்கோ – திருமுறை6:51 4027/2
எத்துணையும் மற்றவரை ஏறெடுத்து பாராள் இரு விழிகள் நீர் சொரிவாள் என் உயிர்_நாயகனே – திருமுறை6:59 4204/2
நன்றே நண்பு எனக்கே மிக நல்கிய நாயகனே
மன்று ஏர் மா மணியே சுக வாழ்க்கையின் மெய்ப்பொருளே – திருமுறை6:63 4258/2,3
நானே புரிகின்றேன் புரிதல் நானோ நீயோ நான் அறியேன் நான் நீ என்னும் பேதம் இலா நடம் செய் கருணை_நாயகனே – திருமுறை6:83 4627/4
நாடக நாயகனே நான் அவன் ஆனவனே ஞான சபாபதியே ஞான சபாபதியே – திருமுறை6:118 5246/2
என்று உடைய நாயகனே எல்லாம் செய் வல்லவனே இலங்கும் சோதி – திருமுறை6:125 5348/2
நான் வேண்டுமோ பழி-தான் வேண்டுமோ சொல்க நாயகனே – திருமுறை6:125 5358/4
நஞ்சு உண்டு உயிர்களை காத்தவனே நட நாயகனே
பஞ்சு உண்ட சிற்றடி பாவை_பங்கா நம் பராபரனே – திருமுறை6:125 5395/1,2
நாடு கலந்து ஆள்கின்றோர் எல்லாரும் வியப்ப நண்ணி எனை மாலையிட்ட நாயகனே நாட்டில் – திருமுறை6:127 5470/1
நண்பு_உடையாய் என்னுடைய நாயகனே எனது நல் உறவே சிற்சபையில் நடம் புரியும் தலைவா – திருமுறை6:127 5471/1
தனி நாயகனே கனகசபை தலைவா ஞான சபாபதியே – திருமுறை6:128 5477/3
நனைந்துநனைந்து அருள் அமுதே நல் நிதியே ஞான நடத்து அரசே என் உரிமை நாயகனே என்று – திருமுறை6:134 5576/2

மேல்


நாயகனை (3)

நண்ணி என் உளத்தை தன் உளம் ஆக்கி நல்கிய கருணை_நாயகனை – திருமுறை6:46 3959/2
ஒருத்தனை என்னை உடைய நாயகனை உண்மை வேதாகம முடியின் – திருமுறை6:46 3979/2
நல் மார்க்கத்து எனை நடத்தி சன்மார்க்க சங்க நடு இருக்க அருள் அமுதம் நல்கிய நாயகனை
புன் மார்க்கர்க்கு அறிவ அரிதாம் புண்ணியனை ஞான பூரண மெய்ப்பொருள் ஆகி பொருந்திய மா மருந்தை – திருமுறை6:134 5602/2,3

மேல்


நாயகனொடு (1)

என் உயிர்_நாயகனொடு நான் அணையும் இடம் எங்கே என்று உரைத்தேன் இதனாலோ எதனாலோ அறியேன் – திருமுறை6:60 4216/2

மேல்


நாயகா (7)

நாள்-கண் நேர் மலர் பொழில் கொள் போரி வாழ் நாயகா திரு_தணிகை நாதனே – திருமுறை1:8 132/4
ஞானம் மேவுதற்கு என் செய கடவேன் நாயகா எனை நயந்துகொண்டு அருளே – திருமுறை6:5 3311/4
நாயகா உயிர்க்கு நாயகா உனையே நம்பினேன் கைவிடேல் எனையே – திருமுறை6:15 3561/4
நாயகா உயிர்க்கு நாயகா உனையே நம்பினேன் கைவிடேல் எனையே – திருமுறை6:15 3561/4
நடம் புரி கருணை_நாயகா உனையே நம்பினேன் கைவிடேல் எனையே – திருமுறை6:15 3563/4
நாயகா எனது மயக்கு எலாம் தவிர்த்தே நன்று அருள் புரிவது உன் கடனே – திருமுறை6:20 3635/4
நட நாயகா அபயம் நான் – திருமுறை6:125 5324/4

மேல்


நாயகி (11)

ஞான_நாயகி ஒருபுடை அமர்ந்த நம்பனார்க்கு ஒரு நல் தவ பேறே – திருமுறை1:40 439/3
தையல் நாயகி சார்ந்திடும் நாயக – திருமுறை2:64 1269/2
உரிய நாயகி ஓங்கு அதிகை பதி – திருமுறை3:15 2487/1
துரிய நாயகி தூய வீரட்டற்கே – திருமுறை3:15 2487/2
பிரிய நாயகி பேர்_அருள் நாயகி – திருமுறை3:15 2487/3
பிரிய நாயகி பேர்_அருள் நாயகி
பெரியநாயகி பெற்றியை பேசுவாம் – திருமுறை3:15 2487/3,4
வாரை ஊர் முலையாள் மங்கை நாயகி எம் வல்லபை கணேச மா மணியே – திருமுறை3:23 2534/4
மட கொடி நங்கை மங்கை நாயகி எம் வல்லபை கணேச மா மணியே – திருமுறை3:23 2539/4
அருள் உடைய நாயகி என் அம்மை அடியார் மேல் அன்பு_உடையாள் அமுது_அனையாள் அற்புத பெண் அரசி – திருமுறை5:4 3172/1
மாசு_உடையேன் பிழை அனைத்தும் பொறுத்து வரம் அளித்தாள் மங்கையர்கள் நாயகி நான்மறை அணிந்த பதத்தாள் – திருமுறை5:4 3173/1
பூரணி சிற்போதை சிவ_போகி சிவயோகி பூவையர்கள் நாயகி ஐம்பூதமும் தான் ஆனாள் – திருமுறை5:4 3178/1

மேல்


நாயகிக்கு (1)

உடைய நாயகிக்கு ஒரு பெரும் செல்வமே உலகம் எலாம் அளிப்போனே – திருமுறை1:39 428/3

மேல்


நாயாக (1)

வெற்று நாய்-தனக்கும் வேறு நாயாக மெலிகின்றேன் ஐம்புல சேட்டை – திருமுறை2:52 1147/2

மேல்


நாயாகினும் (1)

நாயாகினும் கைவிடார் உலகோர் உனை நான் அடுத்தேன் – திருமுறை2:62 1245/3

மேல்


நாயாய் (1)

நாயாய் பிறந்திலன் நாய்க்கும் கடைப்பட்ட நான் இங்ஙனே – திருமுறை2:2 585/4

மேல்


நாயில் (8)

நடை ஏய் துயரால் மெலிந்து நினை நாடாது உழலும் நான் நாயில்
கடையேன் எனினும் காத்தல் என்றன் கண்ணே நினது கடன்-அன்றோ – திருமுறை1:5 92/1,2
கள் அளவு நாயில் கடைப்பட்ட என்றனக்கு – திருமுறை2:16 748/2
நச்சு ஓலமிடவும் அவர்க்கு அருளாமல் மருளால் நாள் கழித்து கோள் கொழிக்கும் நடை நாயில் கடையேன் – திருமுறை5:7 3203/2
கண் ஆர நீர் பெருக்கி வருந்தவும் அங்கு அருளான் கடை நாயில் கடையேன் மெய் கதியை ஒருசிறிதும் – திருமுறை5:7 3209/2
தடையாயின தீர்த்து அருளாதே தாழ்க்கில் அழகோ புலை நாயில்
கடையாய் திரிந்தேன் கலங்குதல் சம்மதமோ கருணை கருத்தினுக்கே – திருமுறை6:17 3592/3,4
நாயில் கடையேன் கலக்கம் எலாம் தவிர்த்து நினது நல் அருளை – திருமுறை6:17 3595/1
நாயில் கடையேன் நலம் பெற காட்டிய – திருமுறை6:81 4615/1119
கடைய நாயில் கடைய நாய்க்கும் கடையன் ஆயினேன் – திருமுறை6:112 5030/1

மேல்


நாயின் (4)

நம்பாத கொடியேன் நல்லோரை கண்டால் நாணிலேன் நடுங்கிலேன் நாயின் பொல்லேன் – திருமுறை1:22 299/3
சுற்றி ஊர்_நாயின் சுழன்றனன் வறிதே சுகம் என சூழ்ந்து அழி உடலை – திருமுறை2:35 942/3
பொய்யே புலம்பி புழு தலை நாயின் புறத்தில் உற்றேன் – திருமுறை3:7 2404/1
நள் உணர்வேன் சிறிதேனும் நலம் அறியேன் வெறித்து உழலும் நாயின் பொல்லேன் – திருமுறை4:15 2743/2

மேல்


நாயினனே (1)

நாணேன் விலங்கு இழி ஆணே எனும் கடை நாயினனே – திருமுறை3:6 2184/4

மேல்


நாயினில் (2)

கருத்து இலாது அயல் குரைத்து அலுப்படைந்த கடைய நாயினில் கடையனேன் அருட்கு – திருமுறை6:5 3309/3
சந்தையே புகுந்த நாயினில் கடையேன் தளர்ச்சியை தவிர்ப்பவர் யாரே – திருமுறை6:36 3844/4

மேல்


நாயினுக்கு (1)

கடைப்பட்டு ஏங்கும் இ நாயினுக்கு அருள்தர கடவுள் நீ வருவாயேல் – திருமுறை1:29 353/1

மேல்


நாயினும் (15)

நாணுவேனலன் நடுங்கலன் ஒடுங்கலன் நாயினும் கடையேனே – திருமுறை1:29 352/4
ஞால வாழ்வு எனும் புன் மலம் மிசைந்து உழலும் நாயினும் கடைய இ நாய்க்கு உன் – திருமுறை1:36 392/1
கறிக்கும் நாயினும் கடை நாய்க்கு உன் திரு_கருணையும் உண்டேயோ – திருமுறை1:46 491/2
நாயினும் கடையேன் என் செய்வேன் பிணியால் நலிகின்ற நலிவினை அறிந்தும் – திருமுறை2:14 703/1
இழிந்த நாயினும் கடையனாய் நின்றேன் என் செய்வேன் உனை ஏன் அடுத்தேனே – திருமுறை2:50 1122/4
நாயினும் கீழ்ப்பட்ட என் நெஞ்சம் நன்கு அற்ற நங்கையர்-பால் – திருமுறை2:62 1247/1
நாயினும் கடையேன் படும் இடரை நாளும் கண்டனை நல் அருள்செய்யாய் – திருமுறை2:68 1328/2
எழுவினும் வலிய மனத்தினேன் மலம் சார் ஈயினும் நாயினும் இழிந்தேன் – திருமுறை4:15 2765/1
எழுவினும் வலிய மனத்தினேன் மலம் சார் ஈயினும் நாயினும் இழிந்தேன் – திருமுறை6:3 3283/1
நலத்தில் ஓர் அணுவும் நண்ணிலேன் கடைய நாயினும் கடையனேன் நவையேன் – திருமுறை6:3 3286/3
கலை தொழில் அறியேன் கள் உணும் கொடியேன் கறிக்கு உழல் நாயினும் கடையேன் – திருமுறை6:3 3290/1
நாயினும் கடையேன் எந்த நலம் அறிந்து உரைப்பேன் அந்தோ – திருமுறை6:21 3645/4
நனவினும் பிழையே செய்தேன் நாயினும் கடையேன் அந்தோ – திருமுறை6:21 3648/1
நாயினும் கடையேன் ஈயினும் இழிந்தேன் – திருமுறை6:81 4615/305
நாயினும் சிறியேன் ஆயினும் பெரியேன் – திருமுறை6:125 5389/1

மேல்


நாயினேற்கு (1)

நண்ணும் மன மாயையாம் காட்டை கடந்து நின் ஞான அருள் நாட்டை அடையும் நாள் எந்த நாள் அந்த நாள் இந்த நாள் என்று நாயினேற்கு அருள்செய் கண்டாய் – திருமுறை4:1 2572/2

மேல்


நாயினேன் (28)

நாளாய் ஓர் நடுவன் வரில் என் செய்வானோ நாயினேன் என் சொல்வேன் நாணுவேனோ – திருமுறை1:6 99/3
கண் அறாது நீ கலந்துநிற்பதை கள்ள நாயினேன் கண்டுகொண்டிலேன் – திருமுறை1:8 131/2
கடைய நாயினேன் எவ்வணம் நின் திரு_கருணை பெற்று உய்வேனே – திருமுறை1:9 142/2
நஞ்சம் மேவு நயனத்தில் சிக்கிய நாயினேன் உனை நாடுவது என்று காண் – திருமுறை1:18 254/2
நாள் செல்லாநின்றது இனி என் செய்கேனோ நாயினேன் பிழை-தன்னை நாடி நின்-பால் – திருமுறை1:25 319/3
அல்லல் அம் கடலிடை ஆழ்ந்த நாயினேன்
சொல் அலங்கு அடல் விடை தோன்றல் நின் அருள் – திருமுறை2:5 619/1,2
நாணம் ஒன்று இல்லா நாயினேன் பிழையை நாடி நின் திருவுளத்து அடைத்தே – திருமுறை2:13 697/1
நம்பினேன் நின்றன் திரு_அடி_மலரை நாயினேன் பிழை-தனை குறியேல் – திருமுறை2:13 699/1
நலம் இலாது நின் அருள் பெற விழைந்த நாயினேன் செயும் நவை பொறுத்து அருள்வாய் – திருமுறை2:61 1236/2
நாட உன்னியே மால் அயன் ஏங்க நாயினேன் உளம் நண்ணிய பொருளே – திருமுறை2:61 1238/3
மருள் உடைய மன பேதை நாயினேன் செய் வன்_பிழையை சிறிதேனும் மதித்தியாயில் – திருமுறை3:5 2170/3
நன்று நாடிய நல்லோர் உயிர் பிரிவை நாயினேன் கண்டு கேட்டு உற்ற – திருமுறை6:13 3426/2
ஏழை நாயினேன் விண்ணப்பம் திரு_செவிக்கு ஏற்று அருள் செயல் வேண்டும் – திருமுறை6:25 3720/3
சின்ன நாயினேன் விண்ணப்பம் திரு_செவி சேர்த்து அருள் செயல் வேண்டும் – திருமுறை6:25 3721/3
அஞ்சும் நாயினேன் விண்ணப்பம் திரு_செவி அமைத்து அருள் செயல் வேண்டும் – திருமுறை6:25 3722/3
தீங்கு நாயினேன் விண்ணப்பம் திரு_செவி சேர்த்து அருள் செயல் வேண்டும் – திருமுறை6:25 3723/3
கலங்கு நாயினேன் விண்ணப்பம் திரு_செவி கலந்து அருள் செயல் வேண்டும் – திருமுறை6:25 3724/3
மறந்த நாயினேன் விண்ணப்பம் திரு_செவி மடுத்து அருள் செயல் வேண்டும் – திருமுறை6:25 3725/3
களம் கொள் நாயினேன் விண்ணப்பம் திரு_செவி கலந்து அருள் செயல் வேண்டும் – திருமுறை6:25 3726/3
சாய்ந்த நாயினேன் விண்ணப்பம் திரு_செவி தரித்து அருள் செயல் வேண்டும் – திருமுறை6:25 3727/3
ஞானமும் அதனால் அடை அனுபவமும் நாயினேன் உணர்ந்திட உணர்த்தி – திருமுறை6:27 3745/1
நாயினேன் இனி ஓர் கணம் தரிப்பு அறியேன் நல் அருள் சோதி தந்து அருளே – திருமுறை6:27 3750/4
நாட்டம் நின்-புடை அன்றி மற்று அறியேன் நாயினேன் பிழை பொறுத்து இது தருணம் – திருமுறை6:29 3773/3
நல்லவா அளித்த நல்லவா எனையும் நயந்தவா நாயினேன் நவின்ற – திருமுறை6:86 4660/1
மலத்தில் புழுத்த புழுவும் நிகர மாட்டா நாயினேன்
வள்ளல் கருணை அமுது உண்டு இன்ப நாட்டான் ஆயினேன் – திருமுறை6:112 5029/1,2
குலத்தில் குறியில் குணத்தில் பெருமைகொள்ளா நாயினேன்
கோது_இல் அமுது உண்டு எல்லா நலமும் உள்ளான் ஆயினேன் – திருமுறை6:112 5029/3,4
விடய காட்டில் ஓடி திரிந்த வெள்ளை நாயினேன்
விடையாய் நினக்கு மிகவும் சொந்த பிள்ளை ஆயினேன் – திருமுறை6:112 5030/3,4
புழுவில் புழுத்த புழுவும் நிகர போதா நாயினேன்
பொதுவில் நடிக்கும் தலைவ நினக்கே அடிமை ஆயினேன் – திருமுறை6:112 5038/1,2

மேல்


நாயினேன்-தனையும் (1)

நன்று அறிவு அறியா நாயினேன்-தனையும்
அன்று வந்து ஆண்ட அருள்_பெரும்_ஜோதி – திருமுறை6:81 4615/303,304

மேல்


நாயினேனை (3)

செல்வ அருள் குருவாகி நாயினேனை சிறு_காலை ஆட்கொண்ட தேவ தேவ – திருமுறை1:42 453/4
நண்ணிய மற்றையர்-தம்மை உறாமை பேசி நன்கு மதியாது இருந்த நாயினேனை
தண்ணிய நல் அருள்_கடலே மன்றில் இன்ப தாண்டவம் செய்கின்ற பெருந்தகையே எங்கள் – திருமுறை3:5 2167/2,3
நாயினேனை வளர்க்கின்றாய் நல் அமுதம் ஊட்டியே – திருமுறை6:112 4982/4

மேல்


நாயினை (2)

வெறி கொள் நாயினை வேண்டி ஐய நீ – திருமுறை1:10 170/2
நாயினை நீ ஆண்டிடுதல் நன்கு அன்றே ஆயினும் உன் – திருமுறை3:2 1962/742

மேல்


நாயினையே (1)

நன்றோ கருணை பெரும் கடலே ஆளாய் இந்த நாயினையே – திருமுறை4:10 2664/4

மேல்


நாயும் (1)

நாயும் செயாத நடை_உடையேனுக்கு நாணமும் உள் – திருமுறை3:6 2217/1

மேல்


நாயே (1)

நாயே_அனையேன் எவர் துணை என்று எங்கே புகுவேன் நவிலாயே – திருமுறை6:17 3603/4

மேல்


நாயே_அனையேன் (1)

நாயே_அனையேன் எவர் துணை என்று எங்கே புகுவேன் நவிலாயே – திருமுறை6:17 3603/4

மேல்


நாயேற்கு (3)

பொன் அருளை புணர்ந்து மனம் மகிழ்ந்து வாழ புண்ணியனே நாயேற்கு பொருத்தம் இன்றோ – திருமுறை1:7 130/2
மேலோர் அடி வழுத்தா நாயேற்கு
பாகின் தனி சுவையின் பாங்கு ஆகும் நின் அருளை – திருமுறை2:16 745/2,3
நினை அடைந்தேன் அடி நாயேற்கு அருள நினைதி கண்டாய் – திருமுறை3:6 2255/2

மேல்


நாயேற்கும் (1)

வித்தம் இலா நாயேற்கும் வேறு – திருமுறை3:4 2031/4

மேல்


நாயேற்கே (1)

நதி ஏர் சடையோய் இன் அருள் நீ நல்கல் வேண்டும் நாயேற்கே – திருமுறை2:1 575/4

மேல்


நாயேன் (45)

தாழ்வேன் ஈது அறிந்திலையே நாயேன் மட்டும் தயவு இலையோ நான் பாவி-தானோ பார்க்குள் – திருமுறை1:6 100/3
அன்னை முதலாம் பந்தத்து அழுங்கி நாளும் அலைந்து வயிறு ஓம்பி மனம் அயர்ந்து நாயேன்
முன்னை வினையால் படும் பாடு எல்லாம் சொல்லி முடியேன் செய் பிழை கருதி முனியேல் ஐயா – திருமுறை1:7 108/1,2
சின்மய பொருள் நின் தொண்டர்-பால் நாயேன் சேர்ந்திட திரு_அருள் புரியாய் – திருமுறை1:12 192/3
நாயேன் துன்ப_கடல் வீழ்ந்து நலிதல் அழகோ நல்லோர்க்கு இங்கு – திருமுறை2:1 576/1
நையாநின்று உலைகின்ற மனத்தால் இங்கே நான் ஒருவன் பெரும் பாவி நாயேன் தீமை – திருமுறை2:4 605/2
நலமே ஒற்றி நாடு_உடையாய் நாயேன் உய்யும் நாள் என்றோ – திருமுறை2:34 934/4
போது நிதம் போக்கி புலம்பும் புலை நாயேன்
ஓதும் மறையோர் குலவும் ஒற்றி அப்பா ஊரனுக்கா – திருமுறை2:36 970/2,3
யார் புகழும் வேண்டேன் அடியேன் அடி நாயேன்
ஊர் புகழும் நல் வளம் கொள் ஒற்றி அப்பா உன் இதழி – திருமுறை2:36 981/2,3
ஈன்று கொண்ட என் தந்தையும் தாயும் யாவும் நீ என எண்ணிய நாயேன்
மான்று கொண்ட இ வஞ்சக வாழ்வின் மயக்கினால் மிக வன்மைகள் செய்தேன் – திருமுறை2:69 1332/1,2
எம்மையில் பெறுவேன் சிறு நாயேன் என் செய்கேன் நரகிடை இடும் போதே – திருமுறை2:69 1333/4
யார் அறிவார் நின்னை நாயேன் அறிவது அழகு உடைத்தே – திருமுறை2:75 1425/3
நாயேன் பிழை இனி நாடாது நல் அருள் நல்க வருவாயே – திருமுறை2:75 1464/3
ஒரு கூறு அளித்தாய் உனை தொழும் இ நாயேன்
இரு கூறு அளித்தேன் இடர்க்கு – திருமுறை3:4 2058/3,4
புல்_விலங்கும் இது செய்யா ஓகோ இந்த புலை நாயேன் பிழை பொறுக்கில் புதிதே அன்றோ – திருமுறை3:5 2147/4
பின் கொடு சென்று அலைத்து இழுக்குது அந்தோ நாயேன் பேய் பிடித்த பித்தனை போல் பிதற்றாநின்றேன் – திருமுறை3:5 2148/3
அடிமைசெய புகுந்திடும் எம்_போல்வார் குற்றம் ஆயிரமும் பொறுத்து அருளும் அரசே நாயேன்
கொடுமை செயும் மனத்தாலே வருந்தி அந்தோ குரங்கின் கை மாலை என குலையாநின்றேன் – திருமுறை3:5 2152/1,2
தாம்பாலே யாப்புண்டு வருந்தி நாயேன் தையலார் மையல் எனும் சலதி ஆழ்ந்து – திருமுறை3:5 2153/2
அனை அறியா சிறு குழவி ஆகி இங்கே அடி நாயேன் அரற்றுகின்றேன் அந்தோ அந்தோ – திருமுறை3:5 2155/4
தீ_வினை நல்_வினை எனும் வன் கயிற்றால் இந்த சீவர்களை ஆட்டுகின்ற தேவே நாயேன்
ஏவினை நேர் கண் மடவார் மையல் பேயால் இடர் உழந்தும் சலிப்பு இன்றி என்னே இன்னும் – திருமுறை3:5 2156/1,2
அம்பரத்தே ஆனந்த வடிவால் என்றும் ஆடுகின்ற மா மணியே அரசே நாயேன்
இம்பர் அத்தம் எனும் உலக நடையில் அந்தோ இடர் உழந்தேன் பல் நெறியில் எனை இழுத்தே – திருமுறை3:5 2158/1,2
தம்மை மறந்து அருள் அமுதம் உண்டு தேக்கும் தகை_உடையார் திரு_கூட்டம் சார்ந்து நாயேன்
வெம்மை எலாம் தவிர்ந்து மனம் குளிர கேள்வி விருந்து அருந்தி மெய் அறிவாம் வீட்டில் என்றும் – திருமுறை3:5 2163/1,2
நாயேன் சிறிதும் குணம்_இலன் ஆயினும் நானும் உங்கள் – திருமுறை3:6 2203/3
ஊனம் விடாது உழல் நாயேன் பிழையை உளம்கொண்டிடேல் – திருமுறை3:6 2216/3
தஞ்சம் என்றே நின்ற நாயேன் குறையை தவிர் உனக்கு ஓர் – திருமுறை3:6 2248/1
கண் ஆர் செல்வ செருக்கினர்-தம் களிப்பில் சிறிய கடை நாயேன்
பெண் ஆர் பாக பெருந்தகை-தன் பெரிய கருணைக்கு உரியம் என்றே – திருமுறை3:10 2460/2,3
வந்தாய் அந்தோ கடை நாயேன் மறந்து விடுத்தேன் மதி கெட்டேன் – திருமுறை3:10 2468/2
இருப்பு மனத்து கடை நாயேன் என் செய்வேன் நின் திரு_அருளாம் – திருமுறை3:10 2469/1
கள்ள நெறி கொள்ளும் கடை நாயேன் என்னினும் நின் – திருமுறை4:8 2644/1
என் செய்திடுவேன் புலை நாயேன் இயற்றும் பிழைகள் எல்லாம் நின் – திருமுறை4:10 2671/1
வினையே பெருக்கி கடை நாயேன் விடய செருக்கால் மிக நீண்ட – திருமுறை4:10 2677/1
ஆள்வினையால் பயனுறுவார் அசதியாட அந்தோ இ புலை நாயேன் அன்பால் நின்-பால் – திருமுறை4:12 2695/1
கேள்வி இலா துரைத்தனமோ அலது நாயேன் கிளக்கும் முறை கிளக்கிலனோ கேட்டிலாயே – திருமுறை4:12 2695/4
நாதாந்த வெளி-தனிலே நடந்து அருளும் அது போல் நடந்து அருளி கடை நாயேன் நண்ணும் இடத்து அடைந்து – திருமுறை5:2 3091/2
பவ நிலைக்கும் கடை நாயேன் பயின்ற தவம் அறியேன் பரம்பர மா மன்றில் நடம் பயின்ற பசுபதியே – திருமுறை5:2 3094/4
கழுதும் உணர்வு அரிய நடு கங்குலிலே வருந்த கடிது நடந்து அடி நாயேன் கருதும் இடத்து அடைந்து – திருமுறை5:2 3100/2
சின்மயமாய் விளங்குகின்ற திரு_அடிகள் வருந்த சிறு நாயேன் பொருட்டாக தெருவில் நடந்து அருளி – திருமுறை5:2 3130/2
புலை நாயேன் புகன்ற பிழை பொறுத்து அருளல் வேண்டும் பூத கணம் சூழ நடம் புரிகின்ற புனிதா – திருமுறை5:8 3217/2
செம் கேழ் இதழி சடை கனியே சிவமே அடிமை சிறு நாயேன்
எங்கே புகுவேன் என் செய்வேன் எவர் என் முகம் பார்த்திடுவாரே – திருமுறை6:7 3328/3,4
நாயேன் உலகில் அறிவு வந்த நாள் தொட்டு இந்த நாள் வரையும் – திருமுறை6:7 3335/1
ஆரையே எனக்கு நிகர் என புகல்வேன் அய்யகோ அடி சிறு நாயேன்
பேரையே உரைக்கில் தவம் எலாம் ஓட்டம்பிடிக்குமே என் செய்வேன் எந்தாய் – திருமுறை6:9 3357/3,4
ஆயேம் என்று அந்தோ அணிந்துகொண்டான் நாயேன் செய் – திருமுறை6:52 4043/2
மெய் துணையாம் திரு_அருள் பேர்_அமுதம் மிக அளித்து வேண்டியவாறு அடி நாயேன் விளையாட புரிந்து – திருமுறை6:57 4186/2
நாயேன் பிழை யாவையும் கொண்டனை நன்மை என்றே – திருமுறை6:91 4714/2
நாயேன் எண்ணம் அனைத்தும் முடித்துக்கொடுத்த பண்பனே – திருமுறை6:112 4980/3
பொருள் பெரும் சபையில் ஆடும் பூரண வாழ்வே நாயேன்
மருள் பெரு மாயை முற்றும் மடிந்தன வினைகளோடே – திருமுறை6:125 5306/2,3

மேல்


நாயேன்-தன் (2)

பெண் குணத்தில் கடைப்படும் ஓர் பேய் குணம் கொள் நாயேன்-தன் பிழைகள் எல்லாம் – திருமுறை1:52 558/1
ஆரா_அமுதே அருள்_கடலே நாயேன்-தன்
பேராத வஞ்ச பிழை நோக்கி யாரேனும் – திருமுறை3:4 2048/1,2

மேல்


நாயேனுக்கு (2)

நாடும் பரசிவமே நாயேனுக்கு அன்பு நின்-பால் – திருமுறை3:4 1968/3
கல்லாக தோன்றுவனேல் காளகண்டா நாயேனுக்கு
எல்லா நலமும் உளதே – திருமுறை3:4 2038/3,4

மேல்


நாயேனெனினும் (1)

கல்லா நாயேனெனினும் எனை காக்கும் தாய் நீ என்று உலகம் – திருமுறை1:5 90/1

மேல்


நாயேனே (1)

நன்னர் செய்கின்றோய் என் செய்வேன் இதற்கு நன்கு கைம்மாறு நாயேனே – திருமுறை2:14 712/4

மேல்


நாயேனை (10)

சிந்தை மயங்கி தியங்குகின்ற நாயேனை
முந்தை வினை தொலைத்து உன் மொய் கழற்கு ஆளாக்காதே – திருமுறை2:16 723/1,2
பித்தனை வீண் நாள் போக்கும் பேயேனை நாயேனை
முத்து_அனையாய் உன்றன் முளரி தாட்கு ஆளாக்க – திருமுறை2:16 724/2,3
நாட்டும் பரம வீடு எனவே நண்ணி மகிழ்ந்த நாயேனை
ஊட்டும் தாய் போல் உவந்து உன்றன் ஒற்றியூர் வந்துற நினைவு – திருமுறை2:33 927/2,3
நண்ணும் கொடிய நடை_மனையை நான் என்று உளறும் நாயேனை
உண்ணும் அமுதே நீ அமர்ந்த ஒற்றியூர் கண்டு என் மனமும் – திருமுறை2:33 929/2,3
பஞ்சாக நொந்து பரதவிக்கும் நாயேனை
செஞ்சாலி ஓங்கும் திருவொற்றி அப்பா நீ – திருமுறை2:60 1224/2,3
இ பாரிடை உனையே ஏத்துகின்ற நாயேனை
வெப்பு ஆர் உளத்தினர் போல் வெம்மை செயும் வெம் பிணியை – திருமுறை2:63 1256/1,2
துன்பே சுமையா சுமக்கின்ற நாயேனை
வன்பே செய்து உள்ளம் மயக்கி நின்ற வன் நோயை – திருமுறை2:63 1263/1,2
நாணவத்தினேன்-தனையோ நாயேனை மூடிநின்ற – திருமுறை3:4 2022/1
சான்றுகொளும் நின்னை சரணடைந்தேன் நாயேனை
ஏன்றுகொளாய் என்னில் எனக்கு ஆர் இரங்குவரே – திருமுறை4:7 2636/3,4
தேசுறு சீர் ஐந்தெழுத்தும் செப்புகின்ற நாயேனை
ஆசு அகலும் வண்ணம் அருள் புரிந்தால் ஆகாதோ – திருமுறை4:15 2753/3,4

மேல்


நாயை (2)

நாயை எப்படி ஆட்கொளல் ஆயினும் நாத நின் செயல்-அன்றே – திருமுறை1:9 150/2
வயங்கும் அணை மேல் வைத்தாய் சிறிய நாயை மெச்சியே – திருமுறை6:112 5031/4

மேல்


நாயோ (1)

நாயோ மனமே நீ உனை நான் நம்பி வாளா நலிந்தேனே – திருமுறை1:17 244/4

மேல்


நார் (5)

சீர் நந்தன பணிகள் செய்வோரும் நார் நந்தா – திருமுறை3:3 1965/1310
கல்லையும் உருக்கலாம் நார் உரித்திடலாம் கனிந்த கனியா செய்யலாம் கடு விடமும் உண்ணலாம் அமுது ஆக்கலாம் கொடும் கரடி புலி சிங்கம் முதலா – திருமுறை3:8 2421/1
கல் நார் உரித்து பணிகொண்ட கருணை பெருக்கை கலை தெளிவை – திருமுறை3:13 2481/3
விரை இலதாய் புரை இலதாய் நார் இலதாய் மெய்யே மெய்யாகி அருள் வண்ணம் விளங்கி இன்ப மயமாய் – திருமுறை6:57 4130/2
நார் நீட நான் தானாய் நடம் புரிகின்றீரே நடராஜரே நுமக்கு நான் எது செய்வேனே – திருமுறை6:95 4750/4

மேல்


நார்த்திடர் (1)

நார்த்திடர் உளத்தேன் என்னினும் உனையே நம்பினேன் கைவிடேல் எனையே – திருமுறை6:15 3570/4

மேல்


நார (1)

நார வித்தக சங்கித இங்கித நாடகத்தவ நம் பதி நம் கதி நாத சிற்பர நம்பர அம்பர நாத தற்பர விம்ப சிதம்பர – திருமுறை6:114 5174/2

மேல்


நாரண (3)

நாரண நான்முகன் முதலோர் காண்ப அரும் அ நடத்தை நாய்_அடியேன் இதயத்தில் நவிற்றி அருள்வாயே – திருமுறை5:1 3050/4
நாரண தலமே நாரண வலமே நாரணாகாரத்தின் ஞாங்கர் – திருமுறை6:39 3891/3
நாரண தலமே நாரண வலமே நாரணாகாரத்தின் ஞாங்கர் – திருமுறை6:39 3891/3

மேல்


நாரணர் (10)

உருத்திரர் நாரணர் பிரமர் விண்ணோர் வேந்தர் உறு கருடர் காந்தருவர் இயக்கர் பூதர் – திருமுறை3:5 2130/1
நாரணர் முதலோர் போற்றிட விளங்கி நடக்கின்ற பெருமை நான் அறிந்தும் – திருமுறை6:13 3490/3
இமையவர் பிரமர் நாரணர் முதலோர் எய்துதற்கு அரிய பேர்_இன்பம் – திருமுறை6:13 3533/1
சத்திய நான்முகர் அனந்தர் நாரணர் மற்று உளவாம் தலைவர் அவரவர் உலகில் சார்ந்தவர்கள் பிறர்கள் – திருமுறை6:57 4170/1
நான்முகர் நல் உருத்திரர்கள் நாரணர் இந்திரர்கள் நவில் அருகர் புத்தர் முதல் மத தலைவர் எல்லாம் – திருமுறை6:57 4178/1
ஆரணர் நாரணர் எல்லாம் பூரணர் என்று ஏத்துகின்ற ஐயர் திரு_அம்பலவர் மெய்யர் எல்லாம்_வல்ல சித்தர் – திருமுறை6:74 4494/1
நாரணர் நான்முகர் போற்ற மேல் ஏற்றி நாதாந்த_நாட்டுக்கு ஓர் நாயகன் ஆக்கி – திருமுறை6:85 4645/2
வயம் தரும் இந்திரர் பிரமர் நாரணர் காரணர்கள் மற்றையர்கள் மற்றையர்கள் மற்றையர்கள் எவர்க்கும் – திருமுறை6:140 5690/3
நல்லாய் மீக்கோள்_உடையார் இந்திரர் மா முனிவர் நான்முகர் நாரணர் எல்லாம் வான்முகராய் நின்றே – திருமுறை6:142 5716/2
உருத்திரர்கள் ஒரு கோடி நாரணர் பல் கோடி உறு பிரமர் பல கோடி இந்திரர் பல் கோடி – திருமுறை6:142 5776/1

மேல்


நாரணர்கள் (3)

மன்பதை வகுக்கும் பிரமர் நாரணர்கள் மன் உருத்திரர்களே முதலா – திருமுறை6:48 3995/1
நான்முகர்கள் மிக பெரியர் ஆங்கு அவரில் பெரியர் நாரணர்கள் மற்று அவரின் நாடின் மிக பெரியர் – திருமுறை6:137 5645/1
மா தேவர் உருத்திரர்கள் ஒரு கோடி கோடி வளை பிடித்த நாரணர்கள் ஒரு கோடி கோடி – திருமுறை6:142 5775/2

மேல்


நாரணரும் (3)

இந்திரரும் நாரணரும் எண்_இல் பிரமர்களும் – திருமுறை3:2 1962/555
வான் இருக்கும் பிரமர்களும் நாரணரும் பிறரும் மா தவம் பல் நாள் புரிந்து மணி மாடம் நடுவே – திருமுறை6:47 3984/1
வான் கண்ட பிரமர்களும் நாரணரும் பிறரும் மா தவம் பல் நாள் புரிந்து வருந்துகின்றார் அந்தோ – திருமுறை6:142 5741/1

மேல்


நாரணற்கு (1)

நங்கை எல்லா உலகும் தந்த நின்னை அ நாரணற்கு
தங்கை என்கோ அன்றி தாயர் என்கோ சொல் தழைக்கும் மலை – திருமுறை2:75 1397/2,3

மேல்


நாரணன் (7)

ஞானம் எங்கே முனிவர் மோனம் எங்கே அந்த நான்முகன் செய்கை எங்கே நாரணன் காத்தலை நடத்தல் எங்கே மறை நவின்றிடும் ஒழுக்கம் எங்கே – திருமுறை1:1 21/2
நாக அணியார் நக்கர் எனும் நாமம்_உடையார் நாரணன் ஓர் – திருமுறை2:89 1663/1
நல் வெண்ணெய் உண்டு ஒளித்த நாரணன் வந்து ஏத்துகின்ற – திருமுறை3:2 1962/447
நாரணன்_சேய் நான்முகனாய் நான்முகன்_சேய் நாரணனாய் – திருமுறை3:3 1965/167
நாரணன் ஆதியர் நாட அரும் பாதம் – திருமுறை6:68 4336/1
நான்முகன் நாரணன் முதலாம் ஐவர் தொழில் நயந்து அளித்தாய் – திருமுறை6:99 4803/1
நாரணன் ஆதரமே காரணமே பரமே ஞான சபாபதியே ஞான சபாபதியே – திருமுறை6:118 5244/2

மேல்


நாரணன்-தன் (1)

ஒண் கிடந்த மு தலை வேல் ஒற்றி அப்பா நாரணன்-தன்
கண் கிடந்த சேவடியின் காட்சி-தனை காணேனோ – திருமுறை2:36 977/3,4

மேல்


நாரணன்_சேய் (1)

நாரணன்_சேய் நான்முகனாய் நான்முகன்_சேய் நாரணனாய் – திருமுறை3:3 1965/167

மேல்


நாரணனாய் (1)

நாரணன்_சேய் நான்முகனாய் நான்முகன்_சேய் நாரணனாய்
சீர் அணவ செய்ய வல்ல சித்தன் எவன் பேர் அணவ – திருமுறை3:3 1965/167,168

மேல்


நாரணனும் (3)

நான்மறையும் நான்முகனும் நாரணனும் நாடு-தொறும் – திருமுறை3:3 1965/223
நம்மை பணிகொண்டு நாரணனும் நாட அரிதாம் – திருமுறை3:3 1965/313
காரணன் என்று உரைக்கின்ற நாரணனும் அயனும் கனவிடத்தும் காண்ப அரிய கழல் அடிகள் வருந்த – திருமுறை5:2 3077/1

மேல்


நாரணாகாரத்தின் (1)

நாரண தலமே நாரண வலமே நாரணாகாரத்தின் ஞாங்கர் – திருமுறை6:39 3891/3

மேல்


நாரம் (2)

நாரம் ஆர் மதி சடையவன் நாமம் நமச்சிவாயம் காண் நாம் பெறும் துணையே – திருமுறை2:37 995/4
வாரம் வைத்தான் முன் இங்கு ஓர் மன்னன் என்பர் நாரம் வைத்த – திருமுறை3:4 2029/2

மேல்


நாராசம் (1)

நாராசம் செவி புகுந்தால் என்ன நலிகின்றாள் நாடு அறிந்தது இது எல்லாம் நங்கை இவள்அளவில் – திருமுறை6:59 4207/3

மேல்


நாராய் (5)

நண்ணும் ஒற்றி நகரார்க்கு நாராய் சென்று நவிற்றாயோ – திருமுறை2:78 1503/2
நடிக்கும் தியாகர் திருமுன் போய் நாராய் நின்று நவிற்றாயோ – திருமுறை2:78 1505/2
நல்லார் வல்லார் அவர் முன் போய் நாராய் நின்று நவிற்றுதியே – திருமுறை2:78 1507/2
நட்ட நவில்வார் அவர் முன் போய் நாராய் நின்று நவிற்றாயோ – திருமுறை2:78 1509/2
நாண் காத்து அளித்தார் அவர் முன் போய் நாராய் நின்று நவிற்றுதியோ – திருமுறை2:78 1511/2

மேல்


நாராயணர் (1)

ஏராய நான்முகர் நாராயணர் மற்றும் – திருமுறை6:70 4425/1

மேல்


நாராயணன் (3)

நாராயணன் திசை நான்முகன் ஆதியர் நண்ணி நின்று – திருமுறை4:15 2760/1
நாராயணன் விழி நண்ணிய பாதம் – திருமுறை6:68 4323/3
அருகர் புத்தர் ஆதி என்பேன் அயன் என்பேன் நாராயணன் என்பேன் அரன் என்பேன் ஆதிசிவன் என்பேன் – திருமுறை6:142 5801/2

மேல்


நாராயணனும் (1)

நாராயணனும் நான்முகனும் நயந்து வியக்க நிற்கின்றேன் – திருமுறை6:54 4067/1

மேல்


நாராயணனொடு (1)

நாராயணனொடு நான்முகன் ஆதியர் – திருமுறை6:69 4343/1

மேல்


நாராயணாய (1)

நாராயணாய நம வாமனாய நம கேசவாய நமவே – திருமுறை2:100 1938/4

மேல்


நாரி (1)

நா வலரோர் பதியே நாரி உமாபதியே ஞான சபாபதியே ஞான சபாபதியே – திருமுறை6:118 5249/2

மேல்


நாரியர் (1)

தனமும் கடந்தே நாரியர் மால்-தனையும் கடந்தே தவம் அழிக்கும் – திருமுறை1:19 268/1

மேல்


நாரியனே (1)

நாரியனே வரனே நாடியனே பரனே ஞான சபாபதியே ஞான சபாபதியே – திருமுறை6:118 5247/2

மேல்


நாரைகளை (1)

கரையில் புணர்ந்த நாரைகளை கண்டேன் கண்டவுடன் காதல் – திருமுறை2:86 1627/3

மேல்


நாரையூர் (2)

நாரையூர் மேவும் நடு நிலையே பாரில் – திருமுறை3:2 1962/68
நாரையூர் நம்பி அமுது கொண்டு ஊட்ட நல் திருவாய்_மலர்ந்து அருளி – திருமுறை3:23 2534/1

மேல்


நாரையே (1)

நாரையே முத்தி இன்பம் நாடியது என்றால் மற்றை – திருமுறை3:3 1965/521

மேல்


நால் (19)

நால் எடுத்துக்கொண்டு முடி சுமப்பதையும் அறிகிலை நின் நலம்-தான் என்னே – திருமுறை2:26 856/4
நால் ஆரணம் சூழ் வீதியிடை நாடி புகுந்து கண்டு அலது – திருமுறை2:84 1586/3
நால் ஆரணம் சூழ் ஒற்றி_உளீர் நாகம் வாங்கி என் என்றேன் – திருமுறை2:96 1757/1
சொல் நால் கேள்வி வியப்பு என்றேன் சுத்த வியப்பு ஒன்று என்றாரே – திருமுறை2:97 1768/4
நால் ஆரணம் சூழ் ஒற்றி_உளீர் நாகம் வாங்கல் என் என்றேன் – திருமுறை2:98 1845/1
நின்ற பரஞ்சுடரே நால்_திசையும் – திருமுறை3:2 1962/120
நால் அறியா எனில் நான் அறிவேன் எனல் நாண் உடைத்தே – திருமுறை3:6 2282/4
ஐங்கர நால் வாய் முக்கண் அருள் சிவ_களிறே போற்றி – திருமுறை3:25 2551/3
வித்தியம் சுகோதய நிகேதனம் விமலம் என்று நால்_வேதமும் தொழும் – திருமுறை4:22 2805/3
விளங்கும் மணி_விளக்கு என நால்_வேதத்து உச்சி மேவிய மெய்ப்பொருளை உள்ளே விரும்பி வைத்து – திருமுறை5:10 3244/1
தாய் மொழி குறித்தே கணக்கிலே மற்று ஓர் தாய்க்கு நால் என்பதை இரண்டாய் – திருமுறை6:13 3430/1
நால் வகை பயனும் அளித்து எனை வளர்க்கும் நாயக கருணை நல் தாயே – திருமுறை6:39 3878/3
நால் வருணம் ஆசிரமம் ஆசாரம் முதலா நவின்ற கலை சரிதம் எலாம் பிள்ளை_விளையாட்டே – திருமுறை6:57 4174/1
நவ வெளி நால் வகை ஆதி ஒரு – திருமுறை6:80 4596/1
காற்றிடை நால் நிலை கருவிகள் அனைத்தையும் – திருமுறை6:81 4615/481
நால் வகை நெறியினும் நாட்டுக எனவே – திருமுறை6:81 4615/1363
நால் திசை-கண் வாழும் நமரங்காள் ஆற்றல் அருள் – திருமுறை6:129 5532/2
நால் திசையும் வாழ்க நயந்து – திருமுறை6:136 5616/4
தெரிந்திடு நால் நிலைக்குள்ளே இருந்து வெளிப்படவும் செய்கை பல புரிகின்ற திறல் உடைத்தார் அகம் மேல் – திருமுறை6:137 5660/3

மேல்


நால்-வயின் (3)

நால்-வயின் துரிசும் நண்ணு உயிர் ஆதியில் – திருமுறை6:81 4615/801
நால்-வயின் படைப்பும் நால்-வயின் காப்பும் – திருமுறை6:81 4615/803
நால்-வயின் படைப்பும் நால்-வயின் காப்பும் – திருமுறை6:81 4615/803

மேல்


நால்_திசையும் (1)

நின்ற பரஞ்சுடரே நால்_திசையும்
தேனை கா உள் மலர்கள் தேம் கடல் என்று ஆக்குவிக்கும் – திருமுறை3:2 1962/120,121

மேல்


நால்_வேதத்து (1)

விளங்கும் மணி_விளக்கு என நால்_வேதத்து உச்சி மேவிய மெய்ப்பொருளை உள்ளே விரும்பி வைத்து – திருமுறை5:10 3244/1

மேல்


நால்_வேதமும் (1)

வித்தியம் சுகோதய நிகேதனம் விமலம் என்று நால்_வேதமும் தொழும் – திருமுறை4:22 2805/3

மேல்


நால்வர்க்கும் (1)

முன்னவனே அன்று நால்வர்க்கும் யோக முறை அறம்-தான் – திருமுறை2:58 1207/2

மேல்


நால்வர்கள் (1)

கொடும் கரண துட்டர் நால்வர்கள் வன் மல கோளர் ஐவர் – திருமுறை3:6 2376/2

மேல்


நால்வர்களுக்கு (1)

ஆலில் தெளிய நால்வர்களுக்கு அருளும் தெருளர் ஒற்றியினார் – திருமுறை2:87 1639/2

மேல்


நால்வருக்கு (1)

முன் நால்வருக்கு அருள் ஒற்றி எம்மான் கண் முழு மணியே – திருமுறை2:75 1476/3

மேல்


நால்வரும் (1)

நால்வரும் செய் தமிழ் கேட்டு புறத்தில் நடக்க சற்றே – திருமுறை3:6 2332/2

மேல்


நாலவனே (1)

ஆடிய நாடகனே ஆல் அமர் ஆதியனே ஆகம மேலவனே ஆரண நாலவனே
நாடிய காரணனே நீடிய பூரணனே ஞான சபாபதியே ஞான சபாபதியே – திருமுறை6:118 5250/1,2

மேல்


நாலாயிரம் (1)

நாலாயிரம் தாயில் நற்றாய் காண் ஏலாது – திருமுறை3:3 1965/368

மேல்


நாலார் (1)

பொன் ஆர் புயனார் புகழும் புகழார் புலியின் அதளார் புயம் நாலார்
தென் ஆர் சடையார் கொடி மேல் விடையார் சிவனார் அருமை திரு_மகனார் – திருமுறை1:37 403/1,2

மேல்


நாலின் (1)

நாலின் ஒற்றியூர் அமர்ந்திடும் சிவத்தை நமச்சிவாயத்தை நான் மறவேனே – திருமுறை2:23 817/4

மேல்


நாலு (1)

நாலு மா மறை பரம்பொருள் நாமம் நமச்சிவாயம் காண் நாம் பெறும் துணையே – திருமுறை2:37 993/4

மேல்


நாலும் (1)

நாலும் நாட அரும் நம் பரனே எவராலும் – திருமுறை2:64 1267/2

மேல்


நாலூர் (1)

எ ஊர் என்றேன் நகைத்து அணங்கே ஏழூர் நாலூர் என்றார் பின் – திருமுறை2:98 1933/2

மேல்


நாலூரில் (1)

நாலூரில் அன்பர் பெறும் நல் நயமே மேல் ஊரும் – திருமுறை3:2 1962/322

மேல்


நாலே (2)

நாலே அறியாது எனில் சிறியேன் நானோ அறிவேன் நாயக என் மேலே – திருமுறை2:3 596/3
நாலே எனும் மறை அந்தங்கள் இன்னமும் நாடி எனை – திருமுறை2:75 1396/1

மேல்


நாலொடு (1)

நண்ணி ஒரு மூன்று ஐந்து நாலொடு மூன்று எட்டாய் நவம் ஆகி மூலத்தின் நவின்ற சத்திக்கு எல்லாம் – திருமுறை6:137 5647/3

மேல்


நாவகத்துள் (1)

சொல் குன்றா நாவகத்துள் மாறா இன்பம் தோற்றுகின்ற திரு_அருள் சீர் சோதியே விண் – திருமுறை3:5 2092/3

மேல்


நாவகத்தே (1)

கரைந்துவிடாது என்னுடைய நாவகத்தே இருந்து கனத்த சுவை தருகின்ற கற்கண்டே கனிவாய் – திருமுறை6:57 4096/1

மேல்


நாவகம் (1)

மாலின் உச்சி மேல் வதிந்த மா மணியை வழுத்தும் நாவகம் மணக்கும் நல் மலரை – திருமுறை2:23 817/1

மேல்


நாவரசர் (1)

ஈவு அரசர் எம்முடைய நாவரசர் சொல் பதிக இசை பரிமளிக்கும் பதம் – திருமுறை3:1 1960/99

மேல்


நாவரசர்க்கு (1)

நல் துணை என்று ஏத்தும் அந்த நாவரசர்க்கு அன்று கடல் – திருமுறை3:3 1965/493

மேல்


நாவரசு (1)

உருத்தகு மெய் உணர்ச்சி வடிவு ஆகி சைவ ஒளி விளங்க நாவரசு என்று ஒரு பேர் பெற்று – திருமுறை5:10 3237/2

மேல்


நாவரசே (2)

நாவரசே நான்முகனும் விரும்பும் ஞான நாயகனே நல்லவர்க்கு நண்பனே எம் – திருமுறை5:10 3239/2
கண் உளே விளங்குகின்ற மணியே சைவ கனியே நாவரசே செங்கரும்பே வேத – திருமுறை5:10 3241/1

மேல்


நாவரசை (2)

ஒளி நாவரசை ஐந்தெழுத்தால் உவரி கடத்தினீர் என்றேன் – திருமுறை2:98 1831/2
நல் துணையா கரை ஏறிய புண்ணிய நாவரசை
கற்று நையாது இந்த கல் துணையாம் என் கடை நெஞ்சமே – திருமுறை3:6 2302/3,4

மேல்


நாவரை (1)

சுணங்க நாவரை கண்டால் நடுங்குவ நடுங்குவ மனமே – திருமுறை2:31 907/4

மேல்


நாவரைசை (1)

ஒளி நாவரைசை ஐந்தெழுத்தால் உவரி கடத்தினீர் என்றேன் – திருமுறை2:96 1743/2

மேல்


நாவல் (1)

ஏவலார் புகழ் எமது நாவல்_ஆரூரர் புகல் இசை திரு_பாட்டு பதம் – திருமுறை3:1 1960/100

மேல்


நாவல்_ஆரூரர் (1)

ஏவலார் புகழ் எமது நாவல்_ஆரூரர் புகல் இசை திரு_பாட்டு பதம் – திருமுறை3:1 1960/100

மேல்


நாவலர் (1)

நாவலர் போற்றி நலம் பெறவே ஓங்கு திருக்கோவலூர் – திருமுறை3:2 1962/449

மேல்


நாவலன் (1)

நடும்பாட்டை நாவலன் வாய் திரு_பாட்டை நயந்திட்ட நீ – திருமுறை3:6 2200/1

மேல்


நாவலனே (1)

நாவலனே தில்லை நாயகனே கடல் நஞ்சை உண்ட – திருமுறை2:58 1206/3

மேல்


நாவலனை (2)

களி நாவலனை ஈர்_எழுத்தால் கடலில் வீழ்த்தினேம் என்றார் – திருமுறை2:96 1743/3
களி நாவலனை ஈர்_எரெழுத்தால் கடலில் வீழ்த்தினேம் என்றே – திருமுறை2:98 1831/3

மேல்


நாவலூர் (2)

நாவலூர் ஞானியர் உள் ஞாபகமே தேவு அகமாம் – திருமுறை3:2 1962/444
நான் காணப்பெற்றிலனே நாவலூர் பெருந்தகையே – திருமுறை5:11 3252/4

மேல்


நாவாக (1)

பஞ்சாட்சரத்தை பகர் அருளே நாவாக
எஞ்சா பரிவுடனே எண்ணி அருள் செஞ்சோதி – திருமுறை3:3 1965/1401,1402

மேல்


நாவாய் (2)

நடையாய உடல் முழுதும் நாவாய் நின்று நவில்கின்றேன் என் பாவி நாவை சற்றும் – திருமுறை2:73 1370/3
நண்ணுதல் சேர் உடம்பு எல்லாம் நாவாய் நின்று நவில்கின்றேன் என் கொடிய நாவை அந்தோ – திருமுறை2:73 1371/3

மேல்


நாவால் (3)

ஊன் செய் நாவால் உன் ஐந்தெழுத்து எளியேன் ஓத நீ உவந்து அருள் போற்றி – திருமுறை4:2 2590/3
நாவால் உரைக்கவும் மாட்டேன் சிறுதெய்வ நாமங்களே – திருமுறை4:11 2693/4
நாவால் அடியேன் நினை பாடி ஆடும் வண்ணம் நவிலுகவே – திருமுறை6:54 4061/4

மேல்


நாவில் (2)

நல் மார்க்கர் நாவில் நவிற்றிய பாட்டே – திருமுறை6:81 4615/1429
இறைவ நின்னை பாட நாவில் அமுதம் சனிக்குதே – திருமுறை6:112 5018/2

மேல்


நாவிற்கு (1)

நாவிற்கு இனிய மருந்து தையல்நாயகி – திருமுறை3:9 2459/3

மேல்


நாவின் (3)

நாவின்_மன்னரை கரை-தனில் சேர்த்த நமச்சிவாயம் காண் நாம் பெறும் துணையே – திருமுறை2:37 988/4
நிலை பயின்ற முனிவரரும் தொழுது ஏத்த நான்முகனார் நீண்ட நாவின்
தலை பயின்ற மறை பயின்று மூவுலகும் காக்கின்ற தாயை வாகை – திருமுறை3:12 2473/2,3
நாவின் மணந்துற புலவர் வியந்து ஏத்தும் பொதுவில் நடம் புரியும் நாயக நின் நல் கருணை இதுவே – திருமுறை5:2 3153/4

மேல்


நாவின்_மன்னரை (1)

நாவின்_மன்னரை கரை-தனில் சேர்த்த நமச்சிவாயம் காண் நாம் பெறும் துணையே – திருமுறை2:37 988/4

மேல்


நாவினர்கள் (1)

அண்ணா ஈது அதிசயம் ஈது அதிசயம் என் புகல்வேன் அறம் கரைந்த நாவினர்கள் அகம் கரைந்துகரைந்து – திருமுறை5:7 3209/1

மேல்


நாவினால் (1)

நாவினால் உனை நாள்-தொறும் பாடுவார் நாடுவார்-தமை நண்ணி புகழவும் – திருமுறை3:24 2550/1

மேல்


நாவினும் (1)

கோடி நாவினும் கூறிட அடங்கா கொடிய மாயையின் நெடிய வாழ்க்கையினை – திருமுறை2:66 1304/1

மேல்


நாவினை (1)

நாவினை என்-பால் வருந்தி கரண்டுகின்ற நாய்க்கும் நகை தோன்ற நின்று நயக்கின்றேன் நான் – திருமுறை3:5 2156/3

மேல்


நாவுக்கரசர் (1)

நாட்டில் புகழ்பெற்ற நாவுக்கரசர் முன்_நாள் பதிக – திருமுறை2:24 828/1

மேல்


நாவுக்கரையர் (1)

நாவுக்கரையர் எனும் நல் நாமம் மேவுற்ற – திருமுறை3:4 2010/2

மேல்


நாவுக்கரையரை (1)

சீர் தரு நாவுக்கரையரை போல் இ சிறியனும் ஓர் – திருமுறை3:6 2305/1

மேல்


நாவுக்கு (2)

உப்பு அற்ற புன் கறி உண்டோர்-தம் நாவுக்கு உவப்பு உளதே – திருமுறை3:6 2331/4
ஏலவே நாவுக்கு இனிய கற்கண்டே – திருமுறை6:81 4615/1412

மேல்


நாவுடன் (1)

சேர்கின்ற நாவுடன் உள்ளமும் ஆவியும் தித்தித்தலே – திருமுறை6:89 4684/3

மேல்


நாவும் (2)

தோற்றம் இலா கண்ணும் சுவை உணரா நாவும் நிகழ் – திருமுறை3:4 1994/1
செம்மாப்பில் உரைத்தனை இ சிறுமொழி என் செவிக்கே தீ நுழைந்தால் போன்றது நின் சிந்தையும் நின் நாவும்
பல் மாலை தத்துவத்தால் அன்று இரும்பு ஒன்றாலே படைத்தது உனை பழக்கத்தால் பொறுத்தனன் என்று அறியே – திருமுறை6:142 5792/3,4

மேல்


நாவே (3)

இருள் செய் துன்பம் நீத்து என்னுடை நாவே இன்ப நல் அமுது இனிது இருந்து அருந்தி – திருமுறை2:38 1002/3
கூடிய நின்னை பிரிகிலேன் பிரிவை கூறவும் கூசும் என் நாவே – திருமுறை6:20 3631/4
துத்திய பாவே பத்திய நாவே
சத்தியம் நானே நித்தியன் ஆனேன் – திருமுறை6:116 5223/2,3

மேல்


நாவை (6)

நடையாய உடல் முழுதும் நாவாய் நின்று நவில்கின்றேன் என் பாவி நாவை சற்றும் – திருமுறை2:73 1370/3
நண்ணுதல் சேர் உடம்பு எல்லாம் நாவாய் நின்று நவில்கின்றேன் என் கொடிய நாவை அந்தோ – திருமுறை2:73 1371/3
அன்புடன் நின் பதம் புகழா பாவி நாவை அற துணியேன் நின் அழகை அமர்ந்து காணா – திருமுறை2:73 1378/1
ஊன் செய்த நாவை கொண்டு ஓதப்பெற்றேன் எனை ஒப்பவர் ஆர் – திருமுறை3:6 2260/2
நாடு அறியாது உன் அருள் அன்றி ஊண் சுவை நாவை அன்றி – திருமுறை3:6 2355/2
இசைத்தல் எங்ஙனமோ ஐயகோ சிறிதும் இசைத்திடுவேம் என நாவை
அசைத்திடற்கு அரிது என்று உணர்ந்துளோர் வழுத்தும் அருள்_பெரும்_சோதி என் அரசே – திருமுறை6:82 4620/3,4

மேல்


நாழிகை (4)

நாழிகை ஓர் நாள் ஆக நாடினையே நாளை ஒரு – திருமுறை3:3 1965/947
நாழிகையாய் எண்ணி நலிந்திலையே நாழிகை முன் – திருமுறை3:3 1965/948
நடைக்கு உரிய உலகிடை ஓர் நல்ல நண்பன் ஆகி நான் குறித்த பொருள்கள் எலாம் நாழிகை ஒன்று-அதிலே – திருமுறை6:57 4139/1
மின் சாரும் இடை மடவாய் என் மொழி நின்றனக்கே வெளியாகும் இரண்டரை நாழிகை கடந்த போதே – திருமுறை6:144 5818/4

மேல்


நாழிகைக்குள்ளே (1)

பின் சாரும் இரண்டரை நாழிகைக்குள்ளே எனது பேர்_உடம்பில் கலந்து உளத்தே பிரியாமல் இருப்பார் – திருமுறை6:144 5818/2

மேல்


நாழிகையாய் (1)

நாழிகையாய் எண்ணி நலிந்திலையே நாழிகை முன் – திருமுறை3:3 1965/948

மேல்


நாழிகையில் (1)

ஒரு நாழிகையில் யோக நிலையை உணர்த்தி மாலையே – திருமுறை6:112 4993/1

மேல்


நாள் (252)

உரு ஓங்கும் உணர்வின் நிறை ஒளி ஓங்கி ஓங்கும் மயில் ஊர்ந்து ஓங்கி எவ்வுயிர்க்கும் உறவு ஓங்கும் நின் பதம் என் உளம் ஓங்கி வளம் ஓங்க உய்கின்ற நாள் எந்தநாள் – திருமுறை1:1 1/3
நாம் பிரமம் நமையன்றி ஆம் பிரமம் வேறு இல்லை நன்மை தீமைகளும் இல்லை நவில்கின்றவாகி ஆம்தரம் இரண்டினும் ஒன்ற நடு நின்றது என்று வீண் நாள்
போம் பிரம நீதி கேட்போர் பிரமையாகவே போதிப்பர் சாதிப்பர் தாம் புன்மை நெறி கைவிடார் தம் பிரமம் வினை ஒன்று போந்திடில் போகவிடுவார் – திருமுறை1:1 11/1,2
கல்லாத வஞ்சகர்-பால் சென்று வீண் நாள் கழித்துநிற்கும் கடையன் இவன் கருணை இல்லா – திருமுறை1:7 119/1
யானும் நீயுமாய் கலந்து உறவாடும் நாள் எந்த நாள் அறியேனே – திருமுறை1:9 147/2
யானும் நீயுமாய் கலந்து உறவாடும் நாள் எந்த நாள் அறியேனே – திருமுறை1:9 147/2
பூ வாய் நறவை மறந்து அவ_நாள் போக்கின்றதுவும் போதாமல் – திருமுறை1:17 241/2
காயா கனியை மறந்து அவ_நாள் கழிக்கின்றதுவும் போதாமல் – திருமுறை1:17 242/2
அவம் நாள் கழிக்க அறிவேன் அலாது உன் அடி பேணி நிற்க அறியேன் – திருமுறை1:21 288/1
விலக்கம் அடையா வஞ்சகர்-பால் வீண் நாள் போக்கி மேவி மனத்து – திருமுறை1:23 307/2
நாள் செல்லாநின்றது இனி என் செய்கேனோ நாயினேன் பிழை-தன்னை நாடி நின்-பால் – திருமுறை1:25 319/3
பொன்னையே ஒத்த உனது அருளை வேண்டி போற்றாது வீணே நாள் போக்குகின்ற – திருமுறை1:25 323/3
தாளாகும் நீழல் அது சார்ந்து நிற்க தகுந்த திரு_நாள் – திருமுறை1:34 376/3
ஆகும் நாள் எந்த நாள் அறியேன் தணிகாசலனே – திருமுறை1:34 376/4
ஆகும் நாள் எந்த நாள் அறியேன் தணிகாசலனே – திருமுறை1:34 376/4
நான் பார்க்கும் நாள் எந்த நாள் மயில் ஏறிய நாயகனே – திருமுறை1:34 377/4
நான் பார்க்கும் நாள் எந்த நாள் மயில் ஏறிய நாயகனே – திருமுறை1:34 377/4
சென்ற இ புலையேன் மனத்தினை மீட்டு உன் திரு_அடிக்கு ஆக்கும் நாள் உளதோ – திருமுறை1:35 380/2
கணிக்க அரும் துயர்கொள் மனத்தினை மீட்டு உன் கழல் அடிக்கு ஆக்க நாள் உளதோ – திருமுறை1:35 381/2
சிறைக்கு உளே வருந்தும் மனத்தினை மீட்டு உன் திரு_அடிக்கு ஆக்கும் நாள் உளதோ – திருமுறை1:35 382/2
புரை மதித்து உழலும் மனத்தினை மீட்டு உன் பொன்_அடிக்கு ஆக்கும் நாள் உளதோ – திருமுறை1:35 383/2
களக்கினில் ஆழ்ந்த மனத்தினை மீட்டு உன் கழல் அடிக்கு ஆக்கும் நாள் உளதோ – திருமுறை1:35 384/2
இளைக்கும் வன் கொடிய மனத்தினை மீட்டு உன் இணை அடிக்கு ஆக்கும் நாள் உளதோ – திருமுறை1:35 385/2
கான் வழி நடக்கும் மனத்தினை மீட்டு உன் கழல் வழி நடத்தும் நாள் உளதோ – திருமுறை1:35 386/2
பொருந்து என வலிக்கும் மனத்தினை மீட்டு உன் பொன்_அடிக்கு ஆக்கும் நாள் உளதோ – திருமுறை1:35 387/2
துன்பமுற்று உழலும் மனத்தினை மீட்டு உன் துணை அடிக்கு ஆக்கும் நாள் உளதோ – திருமுறை1:35 388/2
தாழும் என் கொடிய மனத்தினை மீட்டு உன் தாள்_மலர்க்கு ஆக்கும் நாள் உளதோ – திருமுறை1:35 389/2
உற்ற இ உலக மயக்கு அற மெய்மை உணர்த்தும் நாள் எந்த நாள் அறியேன் – திருமுறை1:36 391/2
உற்ற இ உலக மயக்கு அற மெய்மை உணர்த்தும் நாள் எந்த நாள் அறியேன் – திருமுறை1:36 391/2
நிலை முகம் காட்டும் நின் திரு_பாத நீழல் வந்து அடையும் நாள் என்றோ – திருமுறை1:36 394/2
ஒருவ அரும் நினது திரு_அடி புகழை உன்னும் நாள் எந்த நாள் அறியேன் – திருமுறை1:36 395/2
ஒருவ அரும் நினது திரு_அடி புகழை உன்னும் நாள் எந்த நாள் அறியேன் – திருமுறை1:36 395/2
இன்னும் எத்தனை நாள் செலும் ஏழையேன் இடர்_கடல் விடுத்து ஏற – திருமுறை1:39 420/1
ஈறிலாத நின் அருள் பெற எனக்கு இனும் எத்தனை நாள் செல்லும் – திருமுறை1:39 421/1
ஏழை நெஞ்சினேன் எத்தனை நாள் செல்லும் இடர்_கடல் விடுத்து ஏற – திருமுறை1:39 422/2
ஐய இன்னும் நான் எத்தனை நாள் செலும் அல்லல் விட்டு அருள் மேவ – திருமுறை1:39 423/1
பாவியேன் இன்னும் எத்தனை நாள் செலும் பருவரல் விடுத்து உய்ய – திருமுறை1:39 424/1
எளியனேன் இன்னும் எத்தனை நாள் செலும் இடர்_கடல் விடுத்து ஏற – திருமுறை1:39 425/1
தொண்டனேன் இன்னும் எத்தனை நாள் செலும் துயர்_கடல் விடுத்து ஏற – திருமுறை1:39 426/1
வீணனேன் இன்னும் எத்தனை நாள் செல்லும் வெம் துயர்_கடல் நீத்த – திருமுறை1:39 427/1
கடையனேன் இன்னும் எத்தனை நாள் செலும் கடும் துயர்_கடல் நீந்த – திருமுறை1:39 428/1
பேயனேன் இன்னும் எத்தனை நாள் செலும் பெரும் துயர்_கடல் நீந்த – திருமுறை1:39 429/1
என்று நின் அருள்_நீர் உண்டு வந்திடும் நாள் என்று நின் உருவு கண்டிடும் நாள் – திருமுறை2:6 630/1
என்று நின் அருள்_நீர் உண்டு வந்திடும் நாள் என்று நின் உருவு கண்டிடும் நாள்
என்று நின் அடியர்க்கு ஏவல்செய்திடும் நாள் என்று எனது அக துயர் அறும் நாள் – திருமுறை2:6 630/1,2
என்று நின் அடியர்க்கு ஏவல்செய்திடும் நாள் என்று எனது அக துயர் அறும் நாள் – திருமுறை2:6 630/2
என்று நின் அடியர்க்கு ஏவல்செய்திடும் நாள் என்று எனது அக துயர் அறும் நாள்
மன்றுள் நின்று ஆடும் பரஞ்சுடர்_குன்றே வானவர் கனவினும் தோன்றாது – திருமுறை2:6 630/2,3
இடர் கொளும் எனை நீ ஆட்கொளும் நாள்-தான் எந்த நாள் அந்த நாள் உரையாய் – திருமுறை2:14 706/2
இடர் கொளும் எனை நீ ஆட்கொளும் நாள்-தான் எந்த நாள் அந்த நாள் உரையாய் – திருமுறை2:14 706/2
பித்தனை வீண் நாள் போக்கும் பேயேனை நாயேனை – திருமுறை2:16 724/2
எத்தனை நாள் செல்லும் எழுத்தறியும்_பெருமானே – திருமுறை2:16 724/4
தீது அறிவேன் நன்கு அணுவும் செய்யேன் வீண் நாள் போக்கும் – திருமுறை2:16 728/1
இன்னும் பற்பல நாள் இருந்தாலும் இ கணம்-தனிலே இறந்தாலும் – திருமுறை2:23 823/1
நாட்டில் புகழ்பெற்ற நாவுக்கரசர் முன்_நாள் பதிக – திருமுறை2:24 828/1
பைச்சு ஊர் அரவ பட நடத்தான் அயன் பற்பல நாள்
எய்ச்சு ஊர் தவம் செய்யினும் கிடையா பதம் ஏய்ந்து மண் மேல் – திருமுறை2:24 829/1,2
சிந்தாமணியை நாம் பல நாள் தேடி எடுத்த செல்வம்-அதை – திருமுறை2:25 842/1
தாவியே இயமன் தமர் வரும் அ நாள் சம்பு நின் திரு_அருள் அடையா – திருமுறை2:28 869/1
என் இயல் அறியேன் நமன்_தமர் வரும் நாள் என் செய்வேன் என் செய்வேன் அந்தோ – திருமுறை2:28 872/3
கான்ற சோறு அருந்தும் சுணங்கனின் பல நாள் கண்ட புன் சுகத்தையே விரும்பும் – திருமுறை2:28 874/1
நான்ற நெஞ்சகனேன் நமன்_தமர் வரும் நாள் நாணுவது அன்றி என் செய்கேன் – திருமுறை2:28 874/2
நலமே ஒற்றி நாடு_உடையாய் நாயேன் உய்யும் நாள் என்றோ – திருமுறை2:34 934/4
தடவும் இன் இசை வீணை கேட்டு அரக்கன்-தனக்கு வாளொடு நாள் கொடுத்தவனை – திருமுறை2:38 997/3
வினையினால் உடல் எடுத்தனனேனும் மேலை_நாள் உமை விரும்பிய அடியேன் – திருமுறை2:41 1035/1
விச்சை வேண்டினை வினை உடை மனனே மேலை_நாள் பட்ட வேதனை அறியாய் – திருமுறை2:42 1045/1
எண்பெறா வினைக்கு ஏதுசெய் உடலை எடுத்த நாள் முதல் இந்த நாள் வரைக்கும் – திருமுறை2:51 1133/1
எண்பெறா வினைக்கு ஏதுசெய் உடலை எடுத்த நாள் முதல் இந்த நாள் வரைக்கும் – திருமுறை2:51 1133/1
பாலொடு கலந்த தேன் என உன் சீர் பாடும் நாள் எந்த நாள் அறியேன் – திருமுறை2:52 1146/2
பாலொடு கலந்த தேன் என உன் சீர் பாடும் நாள் எந்த நாள் அறியேன் – திருமுறை2:52 1146/2
வீழாத நாள் இல்லை என்னை செய்கேன் உன் விரை மலர்_தாள் – திருமுறை2:62 1250/2
வரு_நாள் உயிர் வாழும் மாண்பு அறியோம் நெஞ்சே – திருமுறை2:65 1277/1
நம்மை தொழும்புகொள்ளும் நாள் – திருமுறை2:65 1284/4
நாள் ஆகும் முன் எனது நல் நெஞ்சே ஒற்றியப்பன் – திருமுறை2:65 1285/1
என்னை நான் கண்டது அந்த நாள் தொடங்கி இந்த நாள் மட்டும் இருள் என்பது அல்லால் – திருமுறை2:66 1306/2
என்னை நான் கண்டது அந்த நாள் தொடங்கி இந்த நாள் மட்டும் இருள் என்பது அல்லால் – திருமுறை2:66 1306/2
திருமாலும் நான்முக தேவும் முன்_நாள் மிக தேடி மனத்து – திருமுறை2:75 1390/1
தோலையிட்டு ஆடும் தொழில்_உடையோனை துணிந்து முன்_நாள் – திருமுறை2:75 1398/3
திரு_நாள் நினை தொழும் நல் நாள் தொழாமல் செலுத்திய நாள் – திருமுறை2:75 1423/1
திரு_நாள் நினை தொழும் நல் நாள் தொழாமல் செலுத்திய நாள் – திருமுறை2:75 1423/1
திரு_நாள் நினை தொழும் நல் நாள் தொழாமல் செலுத்திய நாள்
கரு நாள் என மறை எல்லாம் புகலும் கருத்து அறிந்தே – திருமுறை2:75 1423/1,2
கரு நாள் என மறை எல்லாம் புகலும் கருத்து அறிந்தே – திருமுறை2:75 1423/2
மரு நாள்_மலர் குழல் மானே வடிவுடை_மாணிக்கமே – திருமுறை2:75 1423/4
இன்றாக நாள் கழியில் என்னே செய்கேன் இணை முலையார் மையலினால் இளைத்துநின்றேன் – திருமுறை2:76 1491/3
வறித்து இங்கு எளியேன் வருந்தாமல் மாலையிட்ட நாள் அலது – திருமுறை2:79 1521/2
வில் ஆர் நுதலாய் மகளே நீ மேலை_நாள் செய் தவம் எதுவோ – திருமுறை2:85 1599/1
இன்னம் சில நாள் சென்றிடுமோ இலதேல் இன்று வருவாரோ – திருமுறை2:91 1676/3
முன் நாள் ஒற்றி எனினும் அது மொழிதல் அழகோ தாழ்தல் உயர்வு – திருமுறை2:98 1898/3
பண் கொள் மொழியாய் நின் காதல் பல் நாள் சுவை செய் பழம் போலும் – திருமுறை2:98 1915/3
மெய்யா என்றனை அ நாள் ஆண்டாய் இ நாள் வெறுத்தனையேல் எங்கே யான் மேவுவேனே – திருமுறை2:101 1947/4
மெய்யா என்றனை அ நாள் ஆண்டாய் இ நாள் வெறுத்தனையேல் எங்கே யான் மேவுவேனே – திருமுறை2:101 1947/4
நாள் போக்கி நிற்கும் நவை_உடையார் நாட அரிதாம் – திருமுறை3:2 1962/129
காணாது வீழ் நாள் கழித்தது உண்டு மாணாத – திருமுறை3:2 1962/638
நாள் உரையாது ஏத்துகின்ற நல்லோர் மேல் இல்லாத – திருமுறை3:2 1962/655
வேண்டி விறகு எடுத்து விற்றனையே ஆண்டு ஒரு நாள்
வாய் முடியா துன்பு கொண்ட வந்திக்கு ஓர் ஆளாகி – திருமுறை3:2 1962/754,755
நாண் கொடுக்க நஞ்சு உவந்த நாதன் எவன் நாள்_மலர் பெய்து – திருமுறை3:3 1965/260
மூள் ஒன்று வெள் எலும்பின் மூட்டு உண்டே நாள் ஒன்றும் – திருமுறை3:3 1965/654
நாள் என்கோ வெய்ய நமன் என்கோ கோள் என்கோ – திருமுறை3:3 1965/780
நாள்_கொல்லி என்றால் நடுங்குகின்றாய் நாள் அறியா – திருமுறை3:3 1965/823
நாள்_கொல்லி என்றால் நடுங்குகின்றாய் நாள் அறியா – திருமுறை3:3 1965/823
தாய் இளமை எத்தனை நாள் தங்கியதே ஆ இளமை – திருமுறை3:3 1965/892
நாள் கழிதற்கு அந்தோ நடுங்கிலையே கோள் கழியும் – திருமுறை3:3 1965/946
நாழிகை ஓர் நாள் ஆக நாடினையே நாளை ஒரு – திருமுறை3:3 1965/947
அ நாள் வரும் முன்னர் ஆதி அருள் அடையும் – திருமுறை3:3 1965/1195
நல் நாள் அடைதற்கு நாடுதும் காண் என்னா நின்று – திருமுறை3:3 1965/1196
ஏற்ற அடி_நாள் உறவாம் என்னை விட்டு தாமதமாம் – திருமுறை3:3 1965/1199
நாய்_அனையேன் வாழ்கின்ற நாள் – திருமுறை3:4 1979/4
நாள்_தாது ஆர் கொன்றை நதி_சடையோய் அஞ்செழுத்தை – திருமுறை3:4 2005/3
நாள் வருந்த வேண்டுகின்றேன் நான் – திருமுறை3:4 2009/4
ஆயிரம்ஆயிரம் முகங்களாலும் பல் நாள் அளந்தளந்து ஓர் அணுத்துணையும் அளவு காணாதே – திருமுறை3:5 2131/2
அடியனேன் பிழை அனைத்தும் பொறுத்து ஆட்கொண்ட அருள்_கடலே மன்று ஓங்கும் அரசே இ நாள்
கொடியனேன் செய் பிழையை திரு_உள்ளத்தே கொள்ளுதியோ கொண்டு குலம் குறிப்பது உண்டோ – திருமுறை3:5 2164/1,2
நாளே நல் நாள் அந்த நாட்கு ஆயிரம் தெண்டன் நான் செய்வனே – திருமுறை3:6 2196/4
சீர்க்கின்ற கூடலில் பாணனுக்கு ஆட்பட சென்ற அ நாள்
வேர்க்கின்ற வெம் மணல் என் தலை மேல் வைக்கும் மெல் அடிக்கு – திருமுறை3:6 2202/1,2
அ நாள் நையாது நஞ்சு ஏற்று அயன் மால் மனை ஆதியர்-தம் – திருமுறை3:6 2258/1
இ நாள் நையா வகை என் நாணை காத்து அருள் ஏழைக்கு நின்றன் – திருமுறை3:6 2258/3
நான் அடங்காது ஒரு நாள் செயும் குற்ற நடக்கை எல்லாம் – திருமுறை3:6 2273/1
நீறு இட்ட மேனியும் நான் காணும் நாள் என் நிலை தலை மேல் – திருமுறை3:6 2283/3
திண் செய்த சக்கரம் கொள்வான் அருச்சனை செய்திட்ட நாள்
விண் செய்த நின் அருள் சேவடி மேல் பட வேண்டி அவன் – திருமுறை3:6 2297/2,3
இல் அமுதம் திகழ் பெண்ணாக என்பை எழுப்பிய நாள்
சில் அமுதம் பெற்ற தேவரை வானம் சிரித்தது அன்றே – திருமுறை3:6 2301/3,4
தேகம் கலந்த பவம் தீர்க்கும் நின் பதம் சிந்திக்கும் நாள்
போகம் கலந்த திரு_நாள் மலை அற்புத பசும்_தேன் – திருமுறை3:6 2395/2,3
போகம் கலந்த திரு_நாள் மலை அற்புத பசும்_தேன் – திருமுறை3:6 2395/3
நானே நினக்கு பணி செயல் வேண்டும் நின் நாள்_மலர் தாள் – திருமுறை3:7 2407/1
தருண கருணை அளித்த புகழ் என்னாம் இ நாள் சாற்றுகவே – திருமுறை3:10 2465/4
இ நாள் அடியேன் பிழைத்த பிழை எண்ணி இரங்காய் எனில் அந்தோ – திருமுறை3:10 2466/1
அ நாள் அடிமைகொண்டனையே பிழை யாது ஒன்றும் அறிந்திலையோ – திருமுறை3:10 2466/2
எந்தாய் ஒரு நாள் அருள் வடிவின் எளியேன் கண்டு களிப்பு அடைய – திருமுறை3:10 2468/1
இருள் உறு நிலையும் நீங்கி நின் அடியை எந்த நாள் அடைகுவன் எளியேன் – திருமுறை3:22 2526/2
ஓவு அற மயங்கி உழலும் இ சிறியேன் உன் அருள் அடையும் நாள் உளதோ – திருமுறை3:22 2527/2
ஈன வஞ்சக நெஞ்சக புலையேனை ஏன்றுகொண்டு அருளும் நாள் உளதோ – திருமுறை3:22 2528/2
சீத நாள்_மலர் செல்வனும் மா மலர் செல்வி மார்பக செல்வனும் காண்கிலா – திருமுறை3:24 2542/1
நண்ணும் மன மாயையாம் காட்டை கடந்து நின் ஞான அருள் நாட்டை அடையும் நாள் எந்த நாள் அந்த நாள் இந்த நாள் என்று நாயினேற்கு அருள்செய் கண்டாய் – திருமுறை4:1 2572/2
நண்ணும் மன மாயையாம் காட்டை கடந்து நின் ஞான அருள் நாட்டை அடையும் நாள் எந்த நாள் அந்த நாள் இந்த நாள் என்று நாயினேற்கு அருள்செய் கண்டாய் – திருமுறை4:1 2572/2
நண்ணும் மன மாயையாம் காட்டை கடந்து நின் ஞான அருள் நாட்டை அடையும் நாள் எந்த நாள் அந்த நாள் இந்த நாள் என்று நாயினேற்கு அருள்செய் கண்டாய் – திருமுறை4:1 2572/2
நண்ணும் மன மாயையாம் காட்டை கடந்து நின் ஞான அருள் நாட்டை அடையும் நாள் எந்த நாள் அந்த நாள் இந்த நாள் என்று நாயினேற்கு அருள்செய் கண்டாய் – திருமுறை4:1 2572/2
வேத நெறி புகல் சகல கேவலம் இலாத பரவெளி கண்டுகொண்டு கண்ட விளைவு இன்றி நான் இன்றி வெளி இன்றி வெளியாய் விளங்கும் நாள் என்று அருளுவாய் – திருமுறை4:1 2573/2
காதாரவே பல தரம் கேட்டும் நூற்களில் கற்றும் அறிவு அற்று இரண்டு கண் கெட்ட குண்டை என வீணே அலைந்திடும் கடையனேன் உய்வது எ நாள்
மாதாவுமாய் ஞான உருவுமாய் அருள் செயும் வள்ளலே உள்ள முதலே மால் ஆதி தேவர் முனிவோர் பரவியே தொழுது வாழ்த்தி முடி தாழ்த்தும் உன்றன் – திருமுறை4:4 2605/2,3
கண்ணார நெல்லி அம் கனி என காட்டி நல் கருணைசெய்து ஆளாவிடில் கடையனேன் ஈடேறும் வகை எந்த நாள் அருள் கடவுளே கருணைசெய்வாய் – திருமுறை4:4 2606/2
உரைத்தார் சிலர் சில் நாள் கழிய உறுவேம் என்ன உரைத்தவரே – திருமுறை4:10 2667/1
எண்ணி நலிவேன் நின் பாதம் எ நாள் அடைவோம் என என்-பால் – திருமுறை4:10 2669/1
திரியும் அடிமை சிறியேனுக்கு இரங்காது இருந்தால் சில் நாள் பின் – திருமுறை4:10 2670/3
அ நாள் அடிமைகொண்டு அளித்தாய் யார்க்கோ வந்த விருந்து எனவே – திருமுறை4:10 2683/2
இ நாள் இரங்காது இருக்கின்றாய் எங்கே புகுவேன் என் புரிவேன் – திருமுறை4:10 2683/3
வீழாத வண்ணம் கருணைசெய்வாய் என்னை வேண்டி அ நாள்
ஊழாம் வினை தவிர்த்து ஆண்டனையே என்_உடையவனே – திருமுறை4:11 2689/2,3
வாழா வகை எனை இ நாள் விடுத்தல் வழக்கு அலவே – திருமுறை4:11 2689/4
நாள் விளைவில் சில் நாளே இது-தான் உண்மை நம்பும் என நவின்று உனையே நம்பிநின்றேன் – திருமுறை4:12 2695/3
நாட்டில் ஆர் காக்க வல்லார் என்னை எந்தாய் நாள் கழியா வண்ணம் இனி நல்கல் வேண்டும் – திருமுறை4:12 2696/4
நிழல் கருணை அளித்தாயே இ நாள் நீ கை நெகிழவிட்டால் என் செய்வேன் நிலை_இலேனே – திருமுறை4:12 2703/4
நல் நிருபர் தொழுது ஏத்தும் அம்பலத்தே ஓர் இடத்து ஓர் நாள் ஆதித்தர் – திருமுறை4:15 2770/3
காணாத காட்சியை நான் கண்டேன் சிற்றம்பலத்தின்-கண்ணே பல் நாள்
ஆணாக பிறந்து அடியேன் அரும் தவம் என் புரிந்தேனோ அறிகிலேன் முன் – திருமுறை4:15 2771/2,3
கந்த நாள்_மலர் கழல் இணை உளத்து உற கருதுகின்றவர்க்கு எல்லாம் – திருமுறை4:15 2776/1
அந்த நாள் மகிழ்வு அடைபவர் உளர் சிலர் அவர் எவர் எனில் இங்கே – திருமுறை4:15 2776/3
இந்த நாள் முறை திறம் பலராய் உயிர்க்கு இதம் செயும் அவர் அன்றே – திருமுறை4:15 2776/4
பெரு நெறி என் உளத்து இருந்து காட்டிய நாள் அறிந்தேன் பிழைபடா தெய்வ மறை இது என பின்பு உணர்ந்தேன் – திருமுறை4:21 2802/2
அன்று ஒரு நாள் இரவிடை வந்து அணி கதவம் திறப்பித்து அருள் மலர் சேவடி வாயிற்படி புறத்தும் அகத்தும் – திருமுறை5:2 3063/1
இயங்காத இரவிடை அன்று ஒரு நாள் வந்து எளியேன் இருக்கும் இடம்-தனை தேடி கதவு திறப்பித்து – திருமுறை5:2 3065/1
ஒரு நாள் அன்று இரவில் அடி வருந்த நடந்து அடியேன் உற்ற இடம்-தனை தேடி கதவு திறப்பித்து – திருமுறை5:2 3066/1
கொடும் மாலை விடுத்து மகிழ் என திருவாய்_மலர்ந்தாய் குண_குன்றே இ நாள் நின் கொடையை அறிந்தனனே – திருமுறை5:2 3067/4
அரி பிரமாதியர் எல்லாம் அறிந்து அணுக ஒண்ணா அரும் பெரும் சீர் அடி_மலர்கள் அன்று ஒரு நாள் வருந்த – திருமுறை5:2 3076/1
தங்கு சராசரம் முழுதும் அளித்து அருளி நடத்தும் தாள்_மலர்கள் மிக வருந்த தனித்து நடந்து ஒரு நாள்
கங்குலில் யான் இருக்கும் மனை கதவு திறப்பித்து கையில் ஒன்று கொடுத்த உன்றன் கருணையை என் என்பேன் – திருமுறை5:2 3086/1,2
படைப்பவனும் காப்பவனும் பற்பல நாள் முயன்று பார்க்க விரும்பினும் கிடையா பாத_மலர் வருந்த – திருமுறை5:2 3088/1
தான் கொண்டு வைத்த அ நாள் சில்லென்று என் உடம்பும் தக உயிரும் குளிர்வித்த தாள்_மலர்கள் வருந்த – திருமுறை5:2 3133/3
மண போது வீற்றிருந்தான் மாலவன் மற்றவரும் மன அழுக்காறு உற சிறியேன் வருந்திய நாள் அந்தோ – திருமுறை5:2 3154/1
உண போது போக்கினன் முன் உளவு அறியாமையினால் உளவு அறிந்தேன் இ நாள் என் உள்ளம் மகிழ்வுற்றேன் – திருமுறை5:2 3154/3
குரு உருக்கொண்டு அம்பலத்தே அருள் நடனம் புரியும் குரு மணியே என்னை முன்_நாள் ஆட்கொண்ட குண_குன்றே – திருமுறை5:3 3160/4
நவ யோக உரு முடி-கண் விளங்கிய நின் வடிவை நாய் கடையேன் நான் நினைத்த நாள் எனக்கே மனமும் – திருமுறை5:6 3192/2
உய் வகை அ நாள் உரைத்தது அன்றியும் இ நாளில் உந்திரவில் வந்து உணர்வு தந்த சிவ குருவே – திருமுறை5:6 3194/4
நச்சு ஓலமிடவும் அவர்க்கு அருளாமல் மருளால் நாள் கழித்து கோள் கொழிக்கும் நடை நாயில் கடையேன் – திருமுறை5:7 3203/2
என் புடை அ நாள் இரவில் எழுந்தருளி அளித்த என் குருவே என் இரு கண் இலங்கிய நல் மணியே – திருமுறை5:8 3219/3
பை ஆர் பாம்பு கொடியது என பகர்வார் அதற்கும் பரிந்து முன்_நாள் – திருமுறை6:7 3324/1
நாயேன் உலகில் அறிவு வந்த நாள் தொட்டு இந்த நாள் வரையும் – திருமுறை6:7 3335/1
நாயேன் உலகில் அறிவு வந்த நாள் தொட்டு இந்த நாள் வரையும் – திருமுறை6:7 3335/1
எ நாள் கருணை தனி முதல் நீ என்-பால் இரங்கி அருளுதலோ – திருமுறை6:7 3338/1
அ நாள் இ நாள் இ நாள் என்று எண்ணிஎண்ணி அலமந்தேன் – திருமுறை6:7 3338/2
அ நாள் இ நாள் இ நாள் என்று எண்ணிஎண்ணி அலமந்தேன் – திருமுறை6:7 3338/2
அ நாள் இ நாள் இ நாள் என்று எண்ணிஎண்ணி அலமந்தேன் – திருமுறை6:7 3338/2
செல் நாள்களில் ஓர் நல் நாளும் திரு_நாள் ஆனது இலை ஐயோ – திருமுறை6:7 3338/3
முன்_நாள் என்னை ஆட்கொண்டாய் என்ன நாணம் முடுகுவதே – திருமுறை6:7 3338/4
இ புவி-தனிலே அறிவு வந்தது தொட்டு இந்த நாள் வரையும் என்றனக்கே – திருமுறை6:12 3390/2
செறிவது இல் மனத்தேன் காசிலே ஆசை செய்திலேன் இந்த நாள் அன்றி – திருமுறை6:12 3395/1
உலக அறிவு எனக்கு இங்கு உற்ற நாள் தொடங்கி உன் அறிவு அடையும் நாள் வரையில் – திருமுறை6:12 3404/1
உலக அறிவு எனக்கு இங்கு உற்ற நாள் தொடங்கி உன் அறிவு அடையும் நாள் வரையில் – திருமுறை6:12 3404/1
உற்ற தாரணியில் எனக்கு உலகு உணர்ச்சி உற்ற நாள் முதல் ஒருசில நாள் – திருமுறை6:13 3440/1
உற்ற தாரணியில் எனக்கு உலகு உணர்ச்சி உற்ற நாள் முதல் ஒருசில நாள்
பெற்ற தாய் வாட்டம் பார்ப்பதற்கு அஞ்சி பேர்_உணவு உண்டனன் சில நாள் – திருமுறை6:13 3440/1,2
பெற்ற தாய் வாட்டம் பார்ப்பதற்கு அஞ்சி பேர்_உணவு உண்டனன் சில நாள்
உற்றவர் நேயர் அன்பு_உளார் வாட்டம் உறுவதற்கு அஞ்சினேன் உண்டேன் – திருமுறை6:13 3440/2,3
இவ்வணம் சிறியேற்கு உலகியல் அறிவு இங்கு எய்திய நாள் அது தொடங்கி – திருமுறை6:13 3478/1
அறிவு ஒருசிறிது இங்கு அறிந்த நாள் முதல் என் அப்பனே நினை மறந்து அறியேன் – திருமுறை6:13 3484/1
பொறித்து உனை பதியா பெற்ற நாள் அடிமை புரிந்தது போலவே இன்றும் – திருமுறை6:13 3487/1
பரிந்து உனை பதியா பெற்ற நாள் அடிமை பணி புரிந்து ஆங்கு இது வரையில் – திருமுறை6:13 3488/1
சித்தம் வேறு ஆகி திரிந்ததே இலை நான் தெரிந்த நாள் முதல் இது வரையும் – திருமுறை6:13 3522/2
திரு வளர் திரு அம்பலத்திலே அ நாள் செப்பிய மெய் மொழி பொருளும் – திருமுறை6:13 3527/1
சிவந்த பொன்_மலை போல் இருந்ததும் இ நாள் திகைப்பதும் திருவுளம் அறியும் – திருமுறை6:13 3528/4
தோய்ந்து நின்று ஆடி சுழன்றதும் இ நாள் சுழல்வதும் திருவுளம் அறியும் – திருமுறை6:13 3529/4
கேட்ட போது இருந்த கிளர்ச்சியும் இ நாள் கிலேசமும் திருவுளம் அறியும் – திருமுறை6:13 3530/4
நெடிய ஏழ் கடலில் பெரிது எனக்கு இ நாள் நிகழ்கின்ற ஆவலும் விரைவும் – திருமுறை6:13 3534/2
இவை எலாம் அ நாள் உடையனோ அலனோ இந்த நாள் இறைவ நின் அருளால் – திருமுறை6:15 3580/3
இவை எலாம் அ நாள் உடையனோ அலனோ இந்த நாள் இறைவ நின் அருளால் – திருமுறை6:15 3580/3
தீர்த்தாய் அ நாள் அது தொடங்கி தெய்வம் துணை என்று இருக்கின்றேன் – திருமுறை6:17 3602/2
நீயே இ நாள் முகம்_அறியார் நிலையில் இருந்தால் நீடு உலகில் – திருமுறை6:17 3603/3
ஈனமும் இடரும் தவிர்த்தனை அ நாள் இந்த நாள் அடியனேன் இங்கே – திருமுறை6:27 3745/2
ஈனமும் இடரும் தவிர்த்தனை அ நாள் இந்த நாள் அடியனேன் இங்கே – திருமுறை6:27 3745/2
கிழம் பெரும் பாட்டும் கேட்பது உன் உள்ள கிளர்ச்சி என்று அறிந்த நாள் முதலாய் – திருமுறை6:27 3749/2
நாள் அறிந்துகொளல் வேண்டும் நவிலுக நீ எனது நனவிடையாயினும் அன்றி கனவிடையாயினுமே – திருமுறை6:30 3787/4
உருவிடத்தே நினக்கு இருந்த ஆசை எலாம் இ நாள் ஓடியதோ புதிய ஒரு உருவு விழைந்ததுவோ – திருமுறை6:32 3808/2
வான் இருக்கும் பிரமர்களும் நாரணரும் பிறரும் மா தவம் பல் நாள் புரிந்து மணி மாடம் நடுவே – திருமுறை6:47 3984/1
படி செய் பிரமன் முதலோர் பற்பல நாள் வருந்தி பல் மணிகள் ஒளி விளங்க பதித்த சிங்காதனத்தே – திருமுறை6:47 3985/1
வீண் நாள் கழிப்பவர்க்கு எய்த அரிதானது வெம் சினத்தால் – திருமுறை6:53 4054/2
அடங்கும் நாள் இல்லாது அமர்ந்தானை காணற்கே – திருமுறை6:66 4287/1
தொடங்கும் நாள் நல்லது அன்றோ நெஞ்சே – திருமுறை6:66 4287/2
தொடங்கும் நாள் நல்லது அன்றோ – திருமுறை6:66 4287/3
நல்ல நாள் எண்ணிய நாள் நெஞ்சே – திருமுறை6:66 4288/2
நல்ல நாள் எண்ணிய நாள் நெஞ்சே – திருமுறை6:66 4288/2
நல்ல நாள் எண்ணிய நாள் – திருமுறை6:66 4288/3
நல்ல நாள் எண்ணிய நாள் – திருமுறை6:66 4288/3
ஈது உன் கருணைக்கு இயல்போ நீ என்-பால் வைத்த பெரும் கருணை இ நாள் புதிதே அ நாளில் இலையே இதனை எண்ணிய நான் – திருமுறை6:83 4630/3
கூடிய நாள் இது-தான் தருணம் எனை கூடி உள்ளே – திருமுறை6:88 4681/1
ஆக்கிய நாள் இது-தான் தருணம் அருள் ஆர்_அமுதம் – திருமுறை6:88 4682/1
பெரும் பிழைகள் அனைத்தினையும் பொறுத்து அருளி இ நாள் பெரிது அளித்தீர் அருள் பெருமை பெற்றவளில் பெரிதே – திருமுறை6:95 4755/4
செம் நாளை எதிர்பார்த்தே பல் நாளும் களித்தேன் சிந்தை மலர்ந்து இருந்தேன் அ செல்வம் மிகு திரு_நாள் – திருமுறை6:95 4756/3
இத்தனை நாள் பிடித்தது உனை கண்டு துரத்திடவே இன்னும் அரை_கணம் தரியேன் இக்கணத்தே நினது – திருமுறை6:102 4846/2
மன் உலகத்து உயிர்கள் எலாம் களித்து வியந்திடவே வகுத்து உரைத்து தெரிந்திடுக வரு நாள் உன் வசத்தால் – திருமுறை6:105 4877/3
தரு நாள் இ உலகம் எலாம் களிப்பு அடைய நமது சார்பின் அருள்_பெரும்_ஜோதி தழைத்து மிக விளங்கும் – திருமுறை6:105 4879/2
தூய திரு அருள் ஜோதி திரு_நடம் காண்கின்ற தூய திரு_நாள் வரு நாள் தொடங்கி ஒழியாவே – திருமுறை6:105 4881/4
தூய திரு அருள் ஜோதி திரு_நடம் காண்கின்ற தூய திரு_நாள் வரு நாள் தொடங்கி ஒழியாவே – திருமுறை6:105 4881/4
சித்தாடுகின்ற திரு_நாள் பிறந்தது – திருமுறை6:108 4906/2
செத்தார் எழுகின்ற திரு_நாள் அடுத்தது – திருமுறை6:108 4907/1
தென் பாலே நோக்கினேன் சித்தாடுகின்ற திரு_நாள் இது தொட்டு சேர்ந்தது தோழி – திருமுறை6:111 4954/2
திரு_நாள் நிலையும் தீர்த்த நிலையும் தெய்வ நிலையுமே – திருமுறை6:112 4993/3
முன்_நாள் நின் அடியவன் என்று உலகு அறிந்த இ நாள் என் மொழிந்திடாதே – திருமுறை6:125 5340/4
முன்_நாள் நின் அடியவன் என்று உலகு அறிந்த இ நாள் என் மொழிந்திடாதே – திருமுறை6:125 5340/4
கலக்கம் அற்று நான் நின்றனை பாடியே களிக்கின்ற நாள் எந்நாள் – திருமுறை6:125 5354/1
பின்_நாள் என்றிடில் சிறிதும் தரித்திருக்க_மாட்டேன் பேர்_ஆணை உரைத்தேன் என் பேர்_ஆசை இதுவே – திருமுறை6:125 5363/4
அப்பனை என் உயிர்க்கான செந்தேனை அமுதை அ நாள்
அப்பனை ஆழி கடத்தி கரை விட்டு அளித்த சடை_அப்பனை – திருமுறை6:125 5372/2,3
ஐ வகை தொழிலும் என்-பால் அளித்தனை அது கொண்டு இ நாள்
செய் வகை தெரிவித்து என்னை சேர்ந்து ஒன்றாய் இருத்தல் வேண்டும் – திருமுறை6:125 5383/1,2
நாள் பாரில் அன்பர் எலாம் நல்குக என்று ஏத்திநிற்ப – திருமுறை6:125 5408/1
முன்_நாள் செய் புண்ணியம் யாதோ உலகம் முழுதும் என்-பால் – திருமுறை6:125 5412/1
இ நாள் அடைந்து இன்பம் எய்திட ஓங்கினன் எண்ணியவாறு – திருமுறை6:125 5412/2
முந்தை நாள் அயர்ந்தேன் அயர்ந்திடேல் என என் முன்னர் நீ தோன்றினை அந்தோ – திருமுறை6:125 5419/1
அந்த நாள் தொடங்கி மகிழ்ந்து இருக்கின்றேன் அப்பனே அய்யனே அரசே – திருமுறை6:125 5419/2
இந்த நாள் கவலை இடர் பயம் எல்லாம் என்னை விட்டு ஒழிந்திட புரிந்தாய் – திருமுறை6:125 5419/3
எந்த நாள் புரிந்தேன் இ பெரும் பேறு இங்கு எய்துதற்கு உரிய மெய் தவமே – திருமுறை6:125 5419/4
துனி நாள் அனைத்தும் தொலைத்துவிட்டேன் தூக்கம் தவிர்த்தேன் சுகம் பலிக்கும் – திருமுறை6:128 5477/1
கனி நாள் இதுவே என்று அறிந்தேன் கருத்து மலர்ந்தேன் களிப்புற்றேன் – திருமுறை6:128 5477/2
நல் மார்க்கம் சேர்வீர் இ நாள் – திருமுறை6:129 5528/4
நல் நாள் என் வார்த்தைகளை நம்பு-மினோ இ நாள் – திருமுறை6:129 5529/2
நல் நாள் என் வார்த்தைகளை நம்பு-மினோ இ நாள்
அருள்_பெரும்_சோதி அடைகின்ற நாள் மெய் – திருமுறை6:129 5529/2,3
அருள்_பெரும்_சோதி அடைகின்ற நாள் மெய் – திருமுறை6:129 5529/3
உள்ளிய நாள் ஈது அறி-மின் உற்று – திருமுறை6:129 5531/4
நாள் எதுவோ என்று நலியாதீர் நீள – திருமுறை6:129 5533/2
நினையாதீர் சத்தியம் நான் நேர்ந்து உரைத்தேன் இ நாள்
அனையான் வருகின்றான் ஆய்ந்து – திருமுறை6:129 5533/3,4
தேசு உடைய பொதுவில் அருள் சித்தி நடம் புரிய திருவுளம்கொண்டு எழுந்தருளும் திரு_நாள் இங்கு இதுவே – திருமுறை6:134 5585/3
உரன் அளிக்க எழுகின்ற திரு_நாள் வந்து அடுத்தன ஈது உணர்ந்து நல்லோர் – திருமுறை6:135 5612/3
அ நாள் வந்து என்றனை ஆண்டு அருள்செய்த அய்யர் அமுதர் என் அன்பர் அழகர் – திருமுறை6:138 5673/1
நல் நாள் கழிக்கின்ற நங்கையரோடு நான் அம்பலம் பாடி நண்ணுறும் போது – திருமுறை6:138 5673/2
பின்_நாள் என்று எண்ணி பிதற்றாதே பெண்ணே பேர்_அருள் சோதி பெரு மணம் செய் நாள் – திருமுறை6:138 5673/3
பின்_நாள் என்று எண்ணி பிதற்றாதே பெண்ணே பேர்_அருள் சோதி பெரு மணம் செய் நாள்
இ நாளே என்கின்றார் என்னடி அம்மா என் கை பிடிக்கின்றார் என்னடி அம்மா – திருமுறை6:138 5673/3,4
வான் கண்ட பிரமர்களும் நாரணரும் பிறரும் மா தவம் பல் நாள் புரிந்து வருந்துகின்றார் அந்தோ – திருமுறை6:142 5741/1

மேல்


நாள்-கண் (1)

நாள்-கண் நேர் மலர் பொழில் கொள் போரி வாழ் நாயகா திரு_தணிகை நாதனே – திருமுறை1:8 132/4

மேல்


நாள்-கொல் (1)

கரு எலாம் கடந்து ஆங்கு அவன் திரு_மேனி காண்பது எ நாள்-கொல் என்கின்றாள் – திருமுறை4:36 2999/3

மேல்


நாள்-தான் (1)

இடர் கொளும் எனை நீ ஆட்கொளும் நாள்-தான் எந்த நாள் அந்த நாள் உரையாய் – திருமுறை2:14 706/2

மேல்


நாள்-தொறும் (22)

வளம்கொள் நின் பத_மலர்களை நாள்-தொறும் வாழ்த்திலேன் என் செய்கேன் – திருமுறை1:4 79/2
நிலை அருள் நினது மலர்_அடிக்கு அன்பு நிகழ்ந்திட நாள்-தொறும் நினையா – திருமுறை1:12 194/1
பாடி நின் திரு_சீர் புகழ்ந்திடா கொடிய பதகர்-பால் நாள்-தொறும் சென்றே – திருமுறை1:36 398/1
மருட்டு மங்கையர் புழு குழி ஆழ்ந்து வருந்தி நாள்-தொறும் மனம் இளைக்கின்றேன் – திருமுறை1:40 433/1
உலகியல் கடும் சுரத்து உழன்று நாள்-தொறும்
அலகில் வெம் துயர் கிளைத்து அழுங்கு நெஞ்சமே – திருமுறை1:45 480/1,2
காயமாம் கானலை கருதி நாள்-தொறும்
மாயமாம் கானிடை வருந்தும் நெஞ்சமே – திருமுறை1:45 487/1,2
வசைபெற நாள்-தொறும் வருந்து நெஞ்சமே – திருமுறை1:45 489/2
தேறு நெஞ்சினர் நாள்-தொறும் வாழ்த்த திகழும் ஒற்றியூர் சிவபெருமானே – திருமுறை2:18 769/4
போகம் நீக்கி நல் புண்ணியம் புரிந்து போற்றி நாள்-தொறும் புகழ்ந்திடும் அவர்க்கு – திருமுறை2:20 792/3
பண்ணும் இன் சுவை அமுதினும் இனிதாய் பத்தர் நாள்-தொறும் சித்தம் உள் ஊற – திருமுறை2:21 800/3
உண்ட நஞ்சு இன்னும் கண்டம் விட்டு அகலாது உறைந்தது நாள்-தொறும் அடியேன் – திருமுறை2:47 1091/1
மையல் வாழ்க்கையில் நாள்-தொறும் அடியேன் வருந்தி நெஞ்சகம் மாழ்குவது எல்லாம் – திருமுறை2:67 1313/1
மால் பரவி நாள்-தொறும் வணங்கும் பதம் மிக்க திருமால் விழி இலங்கும் பதம் – திருமுறை3:1 1960/78
பேர் உருத்திரம் கொண்டிட செயும் நினது பெருமையை நாள்-தொறும் மறவேன் – திருமுறை3:23 2532/2
சீரை மேவுறச்செய்து அளித்திடும் நினது திரு_அருள் நாள்-தொறும் மறவேன் – திருமுறை3:23 2534/2
பாதம் நாள்-தொறும் பற்று அற பற்றுவோர் பாதம் நாட பரிந்து அருள் பாலிப்பாய் – திருமுறை3:24 2542/2
நாவினால் உனை நாள்-தொறும் பாடுவார் நாடுவார்-தமை நண்ணி புகழவும் – திருமுறை3:24 2550/1
மருள் அற நாள்-தொறும் வணங்கி வாழ்த்துவாம் – திருமுறை3:26 2560/4
பகல் பொழுது எல்லாம் நாள்-தொறும் கழித்தேன் பகல் அன்றி இரவும் அப்படியே – திருமுறை6:13 3457/3
நன்றே தரும் திரு_நாடகம் நாள்-தொறும் ஞான மணி – திருமுறை6:38 3862/1
மிடைய அற்புத பெரும் செயல் நாள்-தொறும் விளைத்து எங்கும் விளையாட – திருமுறை6:125 5346/3
பொருட்டு_அல நும் போகம் எலாம் பொய்யாம் இங்கு இது நான் புகலுவது என் நாள்-தொறும் நும் புந்தியில் கண்டதுவே – திருமுறை6:134 5598/1

மேல்


நாள்-தோறும் (11)

வருவாய் என்று நாள்-தோறும் வழிபார்த்து இரங்கி மனம் தளர்ந்தேன் – திருமுறை1:13 203/1
ஈனத்து இவறும் மன கொடியோரிடம் போய் மெலிந்து நாள்-தோறும்
ஞான திரு_தாள் துணை சிறிதும் நாடேன் இனி ஓர் துணை காணேன் – திருமுறை1:26 333/1,2
மாற்றும் தணிகையர்க்கு மா மயில் மேல் நாள்-தோறும்
தோற்றும் தணிகையன் பொன் தோள் – திருமுறை1:52 570/3,4
வாங்கு வில் நுதல் மங்கையர் விழியால் மயங்கி வஞ்சர்-பால் வருந்தி நாள்-தோறும்
ஏங்குகின்றதில் என் பயன் கண்டாய் எழில் கொள் ஒற்றியூர்க்கு என்னுடன் போந்து – திருமுறை2:21 794/1,2
இன்னல் உலக இருள் நடையில் நாள்-தோறும்
துன்ன வரும் நெஞ்ச துடுக்கு அழிய நல்லோர்கள் – திருமுறை2:36 962/1,2
கல் இகந்தவன் நெஞ்சக கொடியேன் கயவர்-தங்களுள் கலந்து நாள்-தோறும்
மல் இகந்த வாய் வாதமிட்டு உலறி வருந்துகின்ற துன்மார்க்கத்தை நினைக்கில் – திருமுறை2:40 1018/1,2
மண்ணினுள் மயங்கி வஞ்சக வினையால் மனம் தளர்ந்து அழுங்கி நாள்-தோறும்
எண்ணினுள் அடங்கா துயரொடும் புலையர் இல்லிடை மல்லிடுகின்றேன் – திருமுறை2:52 1142/1,2
தீதையே நாள்-தோறும் செய்து அலைந்து வாடும் இந்த – திருமுறை2:60 1228/3
நண் இ படிக்கு அரையர் நாள்-தோறும் வாழ்த்துகின்ற – திருமுறை3:2 1962/61
காத்தும் படைத்தும் கலைத்தும் நிற்போர் நாள்-தோறும்
ஏத்தும் குரங்காட்டின் என் நட்பே மா தழைத்த – திருமுறை3:2 1962/99,100
நாடும் திலத நய புலவர் நாள்-தோறும்
பாடும் திலதை பதி நிதியே ஆடு மயில் – திருமுறை3:2 1962/245,246

மேல்


நாள்_கொல்லி (1)

நாள்_கொல்லி என்றால் நடுங்குகின்றாய் நாள் அறியா – திருமுறை3:3 1965/823

மேல்


நாள்_தாது (1)

நாள்_தாது ஆர் கொன்றை நதி_சடையோய் அஞ்செழுத்தை – திருமுறை3:4 2005/3

மேல்


நாள்_மலர் (5)

மரு நாள்_மலர் குழல் மானே வடிவுடை_மாணிக்கமே – திருமுறை2:75 1423/4
நாண் கொடுக்க நஞ்சு உவந்த நாதன் எவன் நாள்_மலர் பெய்து – திருமுறை3:3 1965/260
நானே நினக்கு பணி செயல் வேண்டும் நின் நாள்_மலர் தாள் – திருமுறை3:7 2407/1
சீத நாள்_மலர் செல்வனும் மா மலர் செல்வி மார்பக செல்வனும் காண்கிலா – திருமுறை3:24 2542/1
கந்த நாள்_மலர் கழல் இணை உளத்து உற கருதுகின்றவர்க்கு எல்லாம் – திருமுறை4:15 2776/1

மேல்


நாள்கள் (5)

சித்தி எலாம் வல்ல சிவ சித்தன் உளம் கலந்தான் செத்தாரை எழுப்புகின்ற திரு_நாள்கள் அடுத்த – திருமுறை6:33 3821/1
கரு_நாள்கள் அத்தனையும் கழிந்தன நீ சிறிதும் கலக்கமுறேல் இது தொடங்கி கருணை நட பெருமான் – திருமுறை6:105 4879/1
திரு_நாள்கள் ஆம் இதற்கு ஓர் ஐயம் இலை இது-தான் திண்ணம் இதை உலகு அறிய தெரித்திடுக மனனே – திருமுறை6:105 4879/3
அறிந்த நாள்கள் தொடங்கி இற்றை பகலின் வரையுமே – திருமுறை6:112 5040/1
சீர் பெறவே திரு_பொதுவில் திரு_மேனி தரித்து சித்தாடல் புரிகின்ற திரு_நாள்கள் அடுத்த – திருமுறை6:134 5582/3

மேல்


நாள்களில் (1)

செல் நாள்களில் ஓர் நல் நாளும் திரு_நாள் ஆனது இலை ஐயோ – திருமுறை6:7 3338/3

மேல்


நாள்களும் (1)

சாறு எந்த நாள்களும் விளங்கும் ஓர் வடல்-வாய் தனி நடராச என் சற்குரு மணியே – திருமுறை6:23 3690/4

மேல்


நாள்நாளும் (1)

வாழ்நாள் வழங்கியதோர் வண்மை-தனை நாள்நாளும்
நண்ணி உரைத்தும் நயந்திலை நீ அன்பு கொள – திருமுறை3:3 1965/482,483

மேல்


நாள (1)

மரு நாள மலர்_அடி ஒன்று உள்ளகத்தே பெயர்த்துவைத்து மகிழ்ந்து எனை அழைத்து வாங்கு இதனை என்று – திருமுறை5:2 3066/2

மேல்


நாளாக (2)

செயல் என்னே எந்தாய் எந்தாய் பாவி என விட்டனையோ பல் நாளாக
ஏராய அருள்தருவாய் என்றே ஏமாந்திருந்தேனே என் செய்கேன் யாரும் இல்லேன் – திருமுறை1:6 94/2,3
நாளாக இச்சை உண்டு என்னை செய்கேன் கொடு நங்கையர்-தம் – திருமுறை2:62 1243/2

மேல்


நாளாய் (2)

நாளாய் ஓர் நடுவன் வரில் என் செய்வானோ நாயினேன் என் சொல்வேன் நாணுவேனோ – திருமுறை1:6 99/3
ஓடுகின்றனன் கதிரவன் அவன் பின் ஓடுகின்றன ஒவ்வொரு நாளாய்
வீடுகின்றன என் செய்வோம் இனி அ வெய்ய கூற்றுவன் வெகுண்டிடில் என்றே – திருமுறை2:37 991/1,2

மேல்


நாளாயின் (1)

நாளாயின் என் செய்குவேன் இறப்பாய நவை வருமே – திருமுறை1:3 58/4

மேல்


நாளில் (19)

சென்ற நாளில் ஓர் இறை பொழுதேனும் சிந்தை ஓர் வகை தெளிந்ததன்று அது போய் – திருமுறை2:66 1303/1
சென்ற நாளினும் செல்கின்ற நாளில் சிறியனேன் மிக தியங்குறுகின்றேன் – திருமுறை2:67 1312/1
ஆய்ந்தோர் சில நாளில் ஆயிரம் பேர் பக்கல் அது – திருமுறை3:3 1965/819
இன்றோ பகலோ இரவோ வரும்_நாளில் – திருமுறை3:4 1979/1
திட்டுண்ட பேய் தலை வெட்டுண்ட நாளில் என் தீமை அற்றே – திருமுறை3:6 2329/4
வானவர்_கோன் மேல்_நாளில் தரம் அறியாது இகழ்ந்துவிட விரைவில் சென்று – திருமுறை3:21 2513/1
திரு_நெறி மெய் தமிழ்_மறையாம் திருக்கடைக்காப்பு-அதனால் திருவுளம் காட்டிய நாளில் தெரிந்திலன் இ சிறியேன் – திருமுறை4:21 2802/1
ஒரு நெறியில் எனது கரத்து உவந்து அளித்த நாளில் உணராத உளவை எலாம் ஒருங்கு உணர்ந்து தெளிந்தேன் – திருமுறை4:21 2802/3
தரும் நாளில் யான் மறுப்ப மறித்தும் வலிந்து எனது தடம் கை-தனில் கொடுத்து இங்கே சார்க என உரைத்தாய் – திருமுறை5:2 3066/3
வரும் நாளில் அதன் அருமை அறிந்து மகிழ்கின்றேன் மணி மன்றுள் நடம் புரியும் மாணிக்க மணியே – திருமுறை5:2 3066/4
படி நாளில் நடந்து இரவில் அடைந்து அருளி தெருவில் படர் கதவம் திறப்பித்து பரிந்து எனை அங்கு அழைத்து – திருமுறை5:2 3158/2
உய் வகை அ நாள் உரைத்தது அன்றியும் இ நாளில் உந்திரவில் வந்து உணர்வு தந்த சிவ குருவே – திருமுறை5:6 3194/4
சேர்த்தார் உலகில் இ நாளில் சிறியேன்-தனை வெம் துயர் பாவி – திருமுறை6:17 3602/3
ஈது உன் கருணைக்கு இயல்போ நீ என்-பால் வைத்த பெரும் கருணை இ நாள் புதிதே அ நாளில் இலையே இதனை எண்ணிய நான் – திருமுறை6:83 4630/3
அ நாளில் அடி சிறியேன் அம்பல வாயிலிலே அருளை நினைந்து ஒருபுறத்தே அயர்ந்து அழுது நின்றேன் – திருமுறை6:95 4756/1
முன்_நாளில் யான் புரிந்த பெரும் தவத்தால் எனக்கு முகம் மலர்ந்து மொழிந்த அருள் மொழியை நினைந்து அந்த – திருமுறை6:95 4756/2
வரும் நாளில் உரைத்திடலாம் என நினைத்து மயங்கேல் வரும் நாளில் இன்ப மயம் ஆகி நிறைவாயே – திருமுறை6:105 4879/4
வரும் நாளில் உரைத்திடலாம் என நினைத்து மயங்கேல் வரும் நாளில் இன்ப மயம் ஆகி நிறைவாயே – திருமுறை6:105 4879/4
சாற்றிடுதி வரு நாளில் உரைத்தும் என தாழ்க்கேல் தனி தலைவன் அருள் நடம் செய் சாறு ஒழியா இனியே – திருமுறை6:105 4882/4

மேல்


நாளினும் (4)

நண்புறா பவம் இயற்றினன் அல்லால் நன்மை என்பது ஓர் நாளினும் அறியேன் – திருமுறை2:51 1133/2
நின்ற நாளினும் நிற்கின் – திருமுறை2:66 1303/2
சென்ற நாளினும் செல்கின்ற நாளில் சிறியனேன் மிக தியங்குறுகின்றேன் – திருமுறை2:67 1312/1
இடைப்படு நாளினும் வந்து என் இதய மயக்கு எல்லாம் இரிந்திடச்செய்தனை உன்றன் இன் அருள் என் என்பேன் – திருமுறை5:2 3088/3

மேல்


நாளும் (47)

உழலுற்ற உழவு முதல் உறு தொழில் இயற்றி மலம் ஒத்த பல பொருள் ஈட்டி வீண் உறு வயிறு நிறைய வெண் சோறு அடைத்து இ உடலை ஒதி போல் வளர்த்து நாளும்
விழலுற்ற வாழ்க்கையை விரும்பினேன் ஐய இ வெய்ய உடல் பொய் என்கிலேன் வெளி மயக்கோ மாய விட மயக்கோ எனது விதி மயக்கோ அறிகிலேன் – திருமுறை1:1 20/1,2
தீராத துயர்_கடலில் அழுந்தி நாளும் தியங்கி அழுது ஏங்கும் இந்த சேய்க்கு நீ கண்பாராத – திருமுறை1:6 94/1
உண்டாய உலகு உயிர்கள் தம்மை காக்க ஒளித்திருந்து அ உயிர் வினைகள் ஒருங்கே நாளும்
கண்டாயே இ ஏழை கலங்கும் தன்மை காணாயோ பன்னிரண்டு கண்கள் கொண்டோய் – திருமுறை1:6 96/1,2
வாய்க்கும் உனது அருள் என்றே அந்தோ நாளும் வழிபார்த்து இங்கு இளைக்கின்றேன் வருத்தும் பொல்லா – திருமுறை1:6 98/1
தேவே என் விண்ணப்பம் ஒன்று கேண்மோ சிந்தை-தனில் நினைக்க அருள்செய்வாய் நாளும்
பூ வேயும் அயன் திருமால் புலவர் முற்றும் போற்றும் எழில் புரந்தரன் எ புவியும் ஓங்க – திருமுறை1:6 102/2,3
அன்னை முதலாம் பந்தத்து அழுங்கி நாளும் அலைந்து வயிறு ஓம்பி மனம் அயர்ந்து நாயேன் – திருமுறை1:7 108/1
பன்ன அரும் வன் துயரால் நெஞ்சு அழிந்து நாளும் பதைத்து உருகி நின் அருள்_பால் பருக கிட்டாது – திருமுறை1:7 109/1
வன் சொலினார் இடை அடைந்து மாழ்கும் இந்த மா_பாவியேன் குறையை வகுத்து நாளும்
என் சொலினும் இரங்காமல் அந்தோ வாளாவிருக்கின்றாய் என்னே நின் இரக்கம் எந்தாய் – திருமுறை1:7 113/1,2
கற்கிலேன் உனது அருள் பெயராம் குக கந்த என்பவை நாளும்
நிற்கிலேன் உனது ஆகம நெறி-தனில் நீசனேன் உய்வேனோ – திருமுறை1:15 221/1,2
வார்கொண்டார் முலை மலை வீழ்ந்து உருள்வேன் நாளும் வஞ்சமே செய்திடுவேன் மதி ஒன்று இல்லேன் – திருமுறை1:22 294/3
தேன் பிறந்த மலர் குழலார்க்கு ஆளா வாளா திரிகின்றேன் புரிகின்றேன் தீமை நாளும்
ஊன் பிறந்த உடல் ஓம்பி அவமே வாழ்நாள் ஒழிக்கின்றேன் பழிக்கு ஆளாய் உற்றேன் அந்தோ – திருமுறை1:25 317/2,3
சீல வாழ்வு அளிக்கும் திரு_அடி கமல தேன் தரு நாளும் ஒன்று உண்டோ – திருமுறை1:36 392/2
ததிதி என மயிலில் தான் ஆடி நாளும்
திதிதி தரும் தணிகை தே – திருமுறை1:52 568/3,4
நண்ணும் மங்கையர் புழு மல_குழியில் நாளும் வீழ்வுற்று நலிந்திடேல் நிதமாய் – திருமுறை2:21 800/1
கலை கொள் நீறு இடும் கருத்தரை நாளும் கருதி நின்று உளே கனிந்து நெக்குருக – திருமுறை2:38 1006/2
சொல் பதம் கடந்த நின் திரு_அடிக்கு தொண்டுசெய் நாளும் ஒன்று உளதோ – திருமுறை2:52 1140/3
மணி_கண்டா என்று உவந்து வாழ்த்தி நெஞ்சே நாளும்
பணி கண்டாய் அன்னோன் பதம் – திருமுறை2:65 1298/3,4
சுமைக்கு நொந்துநொந்து ஐயவோ நாளும் துயர்கின்றேன் அயர்கின்ற என் துயரை – திருமுறை2:66 1302/2
நாடி நெஞ்சகம் நலிகின்றேன் உனை ஓர் நாளும் எண்ணிலேன் நன்கு அடைவேனே – திருமுறை2:66 1304/2
நாயினும் கடையேன் படும் இடரை நாளும் கண்டனை நல் அருள்செய்யாய் – திருமுறை2:68 1328/2
நீள் தக்கோர் நாளும் நினைந்து ஏத்திடும் வைகல் – திருமுறை3:2 1962/195
நாளும் எழுந்து ஊர் நவை அறுக்கும் அன்பர் உள்ளம் – திருமுறை3:2 1962/205
நச்சென்ற வாதனையை நாளும் எண்ணி நாம் அஞ்சும் – திருமுறை3:3 1965/343
நாளும் பொறுத்து அருளும் நற்றாய் காண் மூளுகின்ற – திருமுறை3:3 1965/356
நாடி வைக்கும் நல் அறிவோர் நாளும் தவம் புரிந்து – திருமுறை3:3 1965/409
நாம் எத்தனை நாளும் நல்கிடினும் தான் உலவா – திருமுறை3:3 1965/411
ஈன்றோன்-தனை நாளும் எண்ணாமல் இ உடம்பை – திருமுறை3:3 1965/1013
புண்ணியமே நாளும் புரிவோரும் புண்ணியமாம் – திருமுறை3:3 1965/1318
கண்டுகண்டு நாளும் களிப்போரும் தொண்டு அடையும் – திருமுறை3:3 1965/1326
கடல் அனைய பேர்_இன்பம் துளும்ப நாளும் கருணை மலர் தேன் பொழியும் கடவுள் காவே – திருமுறை3:5 2115/2
எற்ற வளை எறும்பே போல் திரிந்து நாளும் இளைத்து நினது அருள் காணாது எந்தாய் அந்தோ – திருமுறை3:5 2151/2
நசையும் வெறுப்பும் தவிர்ந்தவர்-பால் நண்ணும் துணையே நல் நெறியே நான்-தான் என்னல் அற திகழ்ந்து நாளும் ஓங்கு நடு நிலையே – திருமுறை3:19 2504/3
வார் ஆரும் கொங்கையர்கள் மணவாளர் உடன் கூடி வாழ்த்த நாளும்
தேர் ஆரும் நெடு வீதி சிங்கபுரி-தனில் அமர்ந்த தெய்வ குன்றே – திருமுறை3:21 2508/3,4
பொய்யாத மொழியும் மயல் செய்யாத செயலும் வீண்போகாத நாளும் விடயம் புரியாத மனமும் உள் பிரியாத சாந்தமும் புந்தி தளராத நிலையும் – திருமுறை4:3 2594/1
துன்பம் தவிர்த்து சுகம் கொடுப்பானை சோதியை சோதியுள் சோதியை நாளும்
என் பணிகொண்டு எனை ஏன்றுகொண்டானை இன்றை இரவில் எதிர்ந்துகொள்வேனே – திருமுறை4:5 2615/3,4
தீது முற்றும் நாளும் செயினும் பொறுத்து அருளும் – திருமுறை4:7 2637/1
நள் உலகில் உனக்கு இது நாம் நல்கினம் நீ மகிழ்ந்து நாளும் உயிர்க்கு இதம் புரிந்து நடத்தி என உரைத்தாய் – திருமுறை5:2 3109/3
பிடி நாளும் மகிழ்ந்து உனது மனம்கொண்டபடியே பேர்_அறம் செய்து உறுக என பேசி ஒன்று கொடுத்தாய் – திருமுறை5:2 3158/3
பொடி நாளும் அணிந்து மணி பொதுவில் நடம் புரியும் பொருளே நின் அருளே மெய்ப்பொருள் என தேர்ந்தனனே – திருமுறை5:2 3158/4
செல் நாள்களில் ஓர் நல் நாளும் திரு_நாள் ஆனது இலை ஐயோ – திருமுறை6:7 3338/3
நடையுறு சிறியேன் கனவு கண்டு உள்ளம் நடுங்கிடா நாளும் ஒன்று உளதோ – திருமுறை6:13 3443/4
நகல் உற சிறியேன் கனவுகண்டு உள்ளம் நடுங்கிடா நாளும் ஒன்று உளதோ – திருமுறை6:13 3444/4
நடு நிலை இல்லா கூட்டத்தை கருணை நண்ணிடா அரையரை நாளும்
கெடு நிலை நினைக்கும் சிற்றதிகார கேடரை பொய் அலால் கிளத்தா – திருமுறை6:13 3474/1,2
பொருள் நான்முகனும் மாலும் தெருள் நான்மறையும் நாளும் போற்றும் சிற்றம்பலத்தே ஏற்றும் மணி_விளக்காய் – திருமுறை6:74 4489/1
பாகு ஆர் மொழியாள் சிவமாகாமவல்லி நாளும் பார்த்து ஆட மணி மன்றில் கூத்தாடுகின்ற சித்தர் – திருமுறை6:74 4495/1
செம் நாளை எதிர்பார்த்தே பல் நாளும் களித்தேன் சிந்தை மலர்ந்து இருந்தேன் அ செல்வம் மிகு திரு_நாள் – திருமுறை6:95 4756/3
படுத்த சிறியேன் குற்றம் எலாம் பொறுத்து என் அறிவை பல நாளும்
தடுத்த தடையை தவிர்த்து என்றும் சாகா நலம் செய் தனி அமுதம் – திருமுறை6:98 4778/2,3

மேல்


நாளே (8)

மாயை நீக்கு நல் அருள் புரி தணிகைய வந்து அருள் இ நாளே – திருமுறை1:9 150/4
நகை சேர்ந்தவரை மாலையிட்ட நாளே முதல் இந்நாள் அளவும் – திருமுறை2:79 1514/2
நாடார் அவர்க்கு மாலையிட்ட நாளே முதல் இந்நாள் அளவும் – திருமுறை2:79 1515/2
நாளே நல் நாள் அந்த நாட்கு ஆயிரம் தெண்டன் நான் செய்வனே – திருமுறை3:6 2196/4
நாள் விளைவில் சில் நாளே இது-தான் உண்மை நம்பும் என நவின்று உனையே நம்பிநின்றேன் – திருமுறை4:12 2695/3
இ நாளே ஆதலினால் எனக்கு அருள்வீர் என்றேன் என்பதன் முன் அளித்தீர் நும் அன்பு உலகில் பெரிதே – திருமுறை6:95 4756/4
இ நாளே கண்டீர் இறந்தார் எழுகின்ற – திருமுறை6:129 5529/1
இ நாளே என்கின்றார் என்னடி அம்மா என் கை பிடிக்கின்றார் என்னடி அம்மா – திருமுறை6:138 5673/4

மேல்


நாளேனும் (2)

நல்லார்-தமக்கு ஒரு நாளேனும் பூசை நயந்து இயற்றி – திருமுறை3:6 2344/2
உள்ள கவலை ஒருசிறிதும் ஒரு நாளேனும் ஒழிந்திடவும் – திருமுறை3:10 2467/1

மேல்


நாளை (21)

நாளை ஏகியே வணங்குதும் என தினம் நாளையே கழிக்கின்றோம் – திருமுறை1:9 141/1
புண் முகத்தில் சுவை விரும்பும் எறும்பு என வாளா நாளை போக்குகின்றாய் – திருமுறை2:26 855/2
இன்று_இருந்தவரை நாளை இ உலகில் இருந்திட கண்டிலேம் ஆஆ – திருமுறை2:28 868/1
நாளை வருவது அறியேன் நான் நஞ்சம் அனைய நங்கையர்-தம் – திருமுறை2:34 935/1
இன்று நின்றவர் நாளை நின்றிலரே என் செய்வோம் இதற்கு என்று உளம் பதைத்து – திருமுறை2:46 1077/1
இன்று செய்தி நீ நாளை என்பாயேல் இன்று இருந்தவர் நாளை நின்றிலரே – திருமுறை2:50 1126/2
இன்று செய்தி நீ நாளை என்பாயேல் இன்று இருந்தவர் நாளை நின்றிலரே – திருமுறை2:50 1126/2
வஞ்சம்_இலார் நெஞ்சகத்தே மருவும் முக்கண் மா மணியே உனை நினையேன் வாளா நாளை
கஞ்ச மலர் முகத்தியர்க்கும் வாதில் தோன்றும் களிப்பினுக்கும் கழிக்கின்றேன் கடையனேனை – திருமுறை2:73 1372/1,2
மருள் பழுக்கும் நெஞ்சகத்தேன் வாளா நாளை வாதமிட்டு கழிக்கின்றேன் மதி_இலேனை – திருமுறை2:73 1373/2
கருங்கல்_மன_குரங்கு ஆட்டி வாளா நாளை கழிக்கின்றேன் பயன் அறியா கடையனேனை – திருமுறை2:73 1374/2
கரு பாயும் விலங்கு எனவே வளர்ந்தே நாளை கழிக்கின்றேன் கரு நெஞ்ச கள்வனேனை – திருமுறை2:73 1376/2
மருவ நாளை வருவாரோ வாராது என்னை மறப்பாரோ – திருமுறை2:87 1635/3
நாழிகை ஓர் நாள் ஆக நாடினையே நாளை ஒரு – திருமுறை3:3 1965/947
வீணே நல் நாளை விடுகின்றேன் காணேன் நின் – திருமுறை3:4 2060/2
பொய்யான வாழ்க்கையினை மெய்யாக நம்பி வீண்போக்கி நல் நாளை மடவார் போகமே பெரிது என கொண்டு அறிவு அழிந்து நின் பொன்_அடிக்கான பணியை – திருமுறை4:4 2604/1
வாழா மனத்தின் வழி சென்று வாளா நாளை கழிக்கின்ற – திருமுறை4:10 2672/1
நல்லை இன்று அலது நாளை என்றிடிலோ நான் உயிர் தரிக்கலன் அரசே – திருமுறை6:27 3752/4
செம் நாளை எதிர்பார்த்தே பல் நாளும் களித்தேன் சிந்தை மலர்ந்து இருந்தேன் அ செல்வம் மிகு திரு_நாள் – திருமுறை6:95 4756/3
நள் உலகில் இனி நாளைக்கு உரைத்தும் என தாழ்க்கேல் நாளை தொட்டு நமக்கு ஒழியா ஞான நட களிப்பே – திருமுறை6:105 4880/4
பனித்த உலகவர் அறிந்தே உய்யும் வகை இன்னே பகர்ந்திடுக நாளை அருள் பரம சுக சாறே – திருமுறை6:105 4884/4
பெண்டாள திரிகின்ற பேய் மனத்தீர் நும் உயிரை பிடிக்க நாளை
சண்டாள கூற்று வரில் என் புகல்வீர் ஞானசபை தலைவன் உம்மை – திருமுறை6:135 5607/2,3

மேல்


நாளைக்கு (2)

இன்று இருந்தார் நாளைக்கு இருப்பது பொய் என்று அறவோர் – திருமுறை3:3 1965/929
நள் உலகில் இனி நாளைக்கு உரைத்தும் என தாழ்க்கேல் நாளை தொட்டு நமக்கு ஒழியா ஞான நட களிப்பே – திருமுறை6:105 4880/4

மேல்


நாளைக்கே (2)

இன்று வருமோ நாளைக்கே வருமோ அல்லது மற்று – திருமுறை3:1 1959/1
நாயகன்-தன் குறிப்பு இது என் குறிப்பு என நீ நினையேல் நாளைக்கே விரித்து உரைப்பேம் என மதித்து தாழ்க்கேல் – திருமுறை6:105 4881/3

மேல்


நாளையே (1)

நாளை ஏகியே வணங்குதும் என தினம் நாளையே கழிக்கின்றோம் – திருமுறை1:9 141/1

மேல்


நாளையோ (2)

என் நாயகனார் எனை மருவல் இன்றோ நாளையோ அறியேன் – திருமுறை2:87 1638/3
நாளையோ இன்றோ நடக்கின்ற நாட்களில் எ – திருமுறை3:3 1965/1187

மேல்


நாற்ற (8)

குடிகொள் நாற்ற குழி சிறுநீர் தரும் கொடிய ஊற்று குழி புழு கொள் குழி – திருமுறை1:18 260/2
பனி ஏய் மலம் சூழ் முடை நாற்ற பாழும் குழிக்கே வீழ்ந்து இளைத்தேன் – திருமுறை2:34 933/2
தூங்கும் மடவார் புலை நாற்ற தூம்பில் நுழையும் சூதகனேன் – திருமுறை2:34 940/3
வை ஒன்றும் தீ நாற்ற வாயார்க்கும் மேலானேன் – திருமுறை2:36 968/2
மேல்தளி வாழ் ஆனந்த வீட்டு உறவே நாற்ற மலர் – திருமுறை3:2 1962/476
வாழ்த்தாதார் நாற்ற பாழ் வாய் – திருமுறை3:4 1991/4
பூட்டு தலை வெம் புலை தலை நாற்ற புழு தலையே – திருமுறை3:6 2310/4
போல் முடை நாற்ற சலத்தையே சந்தன சலம்-தான் என கொள்கின்றேன் – திருமுறை4:15 2739/3

மேல்


நாற்றம் (6)

நல்ல நீறு இடா நாய்களின் தேகம் நாற்றம் நேர்ந்திடில் நண் உயிர்ப்பு அடக்க – திருமுறை2:38 1001/1
தீ நாற்றம் சண்பகத்தில் தேர்ந்தனையோ வான்_நாட்டும் – திருமுறை3:3 1965/698
வன் சுவை தீ நாற்றம் மலமாய் வரல் கண்டும் – திருமுறை3:3 1965/1005
நாற்றம் அறியாத நாசியும் ஓர் மாற்றமும் தான் – திருமுறை3:4 1994/2
ஒலி வடிவு நிறம் சுவைகள் நாற்றம் ஊற்றம் உறு தொழில்கள் பயன் பல வேறு உளவாய் எங்கும் – திருமுறை3:5 2123/1
மண்ணினில் நாற்றம் வகுத்ததில் பல் வகை – திருமுறை6:81 4615/373

மேல்


நாற (2)

கரையில் வீண்கதை எலாம் உதிர் கருங்காக்கை போல் கதறுவார் கள் உண்ட தீக்கந்தம் நாறிட ஊத்தை காதம் நாறிட உறு கடும் பொய் இரு காதம் நாற
வரையில் வாய் கொடு தர்க்கவாதம் இடுவார் சிவ மணம் கமழ் மலர் பொன் வாய்க்கு மவுனம் இடுவார் இவரை மூடர் என ஓதுறு வழக்கு நல் வழக்கு எனினும் நான் – திருமுறை1:1 10/1,2
மூன்றா வகிர்ந்தே முடை நாற ஊன்றா – திருமுறை3:4 1995/2

மேல்


நாறாத (1)

நாறாத மலர் போலும் வாழ்கின்றீர் மூப்பு நரை திரை மரணத்துக்கு என் செய கடவீர் – திருமுறை6:132 5557/3

மேல்


நாறிட (2)

கரையில் வீண்கதை எலாம் உதிர் கருங்காக்கை போல் கதறுவார் கள் உண்ட தீக்கந்தம் நாறிட ஊத்தை காதம் நாறிட உறு கடும் பொய் இரு காதம் நாற – திருமுறை1:1 10/1
கரையில் வீண்கதை எலாம் உதிர் கருங்காக்கை போல் கதறுவார் கள் உண்ட தீக்கந்தம் நாறிட ஊத்தை காதம் நாறிட உறு கடும் பொய் இரு காதம் நாற – திருமுறை1:1 10/1

மேல்


நாறிய (2)

வீறு கொன்றை அம் சடை உடை கனியே வேதம் நாறிய மென் மலர் பதனே – திருமுறை2:18 769/3
நாக்கு ருசி கொள்ளுவதும் நாறிய பிண்ணாக்கு – திருமுறை6:121 5268/2

மேல்


நாறு (1)

நாடு அழைக்க சேனம் நரி நாய் அழைக்க நாறு சுடுகாடு – திருமுறை3:3 1965/899

மேல்


நாறுகின்றார் (1)

நீறுகின்றார் மண் ஆகி நாறுகின்றார் அவர் போல் நீடு உலகில் அழிந்துவிட நினைத்தேனோ நிலை மேல் – திருமுறை6:28 3766/2

மேல்


நாறும் (2)

நாறும் பகட்டான் அதிகாரம் நடவாது உலகம் பரவுறுமே – திருமுறை1:43 469/4
நாறும் மலர் பூம் குழல் நீயோ நாமோ வைத்தது உன் மொழி மன்று – திருமுறை2:98 1874/3

மேல்


நான் (1063)

வடி என்னும் விழி நிறையும் மதி என்னும் வதனம் என மங்கையர்-தம் அங்கம் உற்றே மனம் என்னும் ஒரு பாவி மயல் என்னும் அது மேவி மாள்க நான் வாழ்க இந்தப்படி – திருமுறை1:1 3/2
வள்ளல் உனை உள்ளபடி வாழ்த்துகின்றோர்-தமை மதித்திடுவதன்றி மற்றை வானவரை மதி என்னில் நான் அவரை ஒரு கனவின்-மாட்டினும் மறந்தும் மதியேன் – திருமுறை1:1 4/1
மருவு பெண்_ஆசையை மறக்கவே வேண்டும் உனை மறவாதிருக்கவேண்டும் மதி வேண்டும் நின் கருணை நிதி வேண்டும் நோய் அற்ற வாழ்வில் நான் வாழவேண்டும் – திருமுறை1:1 8/3
ஈ என்று நான் ஒருவர் இடம் நின்று கேளாத இயல்பும் என்னிடம் ஒருவர் ஈதிடு என்ற போது அவர்க்கு இலை என்று சொல்லாமல் இடுகின்ற திறமும் இறையாம் – திருமுறை1:1 9/1
நீ என்றும் எனை விடா நிலையும் நான் என்றும் உள நினை விடா நெறியும் அயலார் நிதி ஒன்றும் நயவாத மனமும் மெய்ந்நிலை நின்று நெகிழாத திடமும் உலகில் – திருமுறை1:1 9/2
வரையில் வாய் கொடு தர்க்கவாதம் இடுவார் சிவ மணம் கமழ் மலர் பொன் வாய்க்கு மவுனம் இடுவார் இவரை மூடர் என ஓதுறு வழக்கு நல் வழக்கு எனினும் நான்
உரையிலவர்-தமை உறாது உனது புகழ் பேசும்அவரோடு உறவு பெற அருளுவாய் உயர் தெய்வயானையொடு குறவர் மட_மானும் உள் உவப்புறு குண_குன்றமே – திருமுறை1:1 10/2,3
உற்று ஒளியின் வெயில் இட்ட மஞ்சளோ வான் இட்ட ஒரு விலோ நீர்க்குமிழியோ உலை அனல் பெற காற்றுள் ஊதும் துருத்தியோ ஒன்றும் அறியேன் இதனை நான்
பற்றுறுதியா கொண்டு வனிதையர் கண்_வலையினில் பட்டு மதிகெட்டு உழன்றே பாவமே பயில்கின்றதல்லாது நின் அடி பற்றணுவும் முற்று அறிகிலேன் – திருமுறை1:1 15/2,3
நான் கொண்ட விரதம் நின் அடியலால் பிறர்-தம்மை நாடாமை ஆகும் இந்த நல் விரதமாம் கனியை இன்மை எனும் ஒரு துட்ட நாய் வந்து கவ்வி அந்தோ – திருமுறை1:1 31/1
நான் ஓர் எளியன் என் துன்பு அறுத்து ஆள் என நண்ணிநின்றேன் – திருமுறை1:3 55/2
நவையே தரு வஞ்ச நெஞ்சகம் மாயவும் நான் உன் அன்பர் – திருமுறை1:3 59/1
நடை ஏய் துயரால் மெலிந்து நினை நாடாது உழலும் நான் நாயில் – திருமுறை1:5 92/1
தாழ்வேன் ஈது அறிந்திலையே நாயேன் மட்டும் தயவு இலையோ நான் பாவி-தானோ பார்க்குள் – திருமுறை1:6 100/3
நாயோ மனமே நீ உனை நான் நம்பி வாளா நலிந்தேனே – திருமுறை1:17 244/4
நான் ஏழை இங்கு மனம் நொந்துநொந்து நலிகின்