தா – முதல் சொற்கள், திருவருட்பா தொடரடைவு (ஊரன் அடிகள் பதிப்பு)

கீழே உள்ள
சொல்லின்
மேல்
சொடுக்கவும்

தா 35
தா_இல் 1
தாக்க 1
தாக்கவர்க்காய் 1
தாக்காத 1
தாக்கிய 2
தாக்கு 2
தாக 1
தாகம் 11
தாகம்-அது 1
தாகமுற்றேன் 1
தாகமுற 1
தாகோதரம் 1
தாங்க 4
தாங்கல் 1
தாங்கா 1
தாங்காதே 2
தாங்கி 12
தாங்கிக்கொண்ட 1
தாங்கிக்கொண்டு 3
தாங்கிக்கொள்வாய் 1
தாங்கிக்கொள்ளும் 1
தாங்கிக்கொள்ளே 3
தாங்கிநின்ற 2
தாங்கிய 5
தாங்கினேன் 3
தாங்கு 4
தாங்குக 2
தாங்குகின்ற 4
தாங்குகின்றது 1
தாங்குகின்றீரே 1
தாங்குகின்றோர் 1
தாங்குதற்கு 1
தாங்கும் 19
தாங்குற 1
தாசர் 1
தாட்கு 12
தாட்கே 2
தாண் 1
தாண்டவ 2
தாண்டவம் 16
தாண்டவரே 1
தாண்டவன் 1
தாண்டவனார் 1
தாண்டவனே 6
தாண்டவா 2
தாண்டி 2
தாண்டிடுமே 1
தாணு 4
தாணுவாம் 1
தாணுவே 2
தாணுவை 1
தாத்விக 1
தாதனை 1
தாதா 6
தாதாதாதாதாதாதா 2
தாதியே 1
தாதிற்கு 1
தாது 18
தாது_செய்பவன் 1
தாதும் 1
தாதை 4
தாதையனார் 1
தாதையாம் 1
தாதையே 2
தாப 3
தாபம் 3
தாபமும் 1
தாபரமாய் 1
தாபரமே 2
தாம் 51
தாம்பாயினும் 1
தாம்பாலே 1
தாம்பு 1
தாம 5
தாமத்தினால் 1
தாமத 2
தாமதம் 2
தாமதமாம் 1
தாமதமே 3
தாமதன் 1
தாமம் 7
தாமரை 15
தாமரைக்கு 1
தாமரைகள் 1
தாமரைகளுக்கு 1
தாமரையான் 2
தாமரையின் 1
தாமரையை 1
தாமரையோன் 1
தாமன் 1
தாமனை 1
தாமும் 1
தாமே 9
தாமேயும் 1
தாமோ 1
தாமோதரனும் 1
தாமோதராய 1
தாய் 84
தாய்-தன் 1
தாய்-தனக்கு 1
தாய்-தனை 1
தாய்-அவள் 1
தாய்-அவன்றன்னை 1
தாய்_தந்தை 2
தாய்_பாலை 2
தாய்_போல்வாய் 1
தாய்_அனையவனே 1
தாய்_அனையாய் 5
தாய்_அனையார் 2
தாய்_அனையீர் 1
தாய்_இலார் 1
தாய்க்கு 7
தாய்க்கும் 6
தாய்ப்பசு 1
தாய்ப்பட்ட 1
தாய்மட்டில் 1
தாய 3
தாயகனே 1
தாயம் 1
தாயர் 12
தாயர்கள் 1
தாயவரே 1
தாயனே 2
தாயாகும் 1
தாயாம் 4
தாயாய் 4
தாயார் 1
தாயாரோ 1
தாயானவனே 1
தாயானானை 1
தாயானை 1
தாயில் 11
தாயின் 7
தாயினும் 8
தாயுடன் 1
தாயுடனும் 1
தாயும் 24
தாயே 79
தாயே_அனையாய் 1
தாயே_அனையான் 1
தாயை 16
தாயொடும் 1
தாயோடு 1
தாயோடும் 1
தார் 46
தார்_உடையாய் 1
தாரக 3
தாரகம் 3
தாரகமாம் 1
தாரகமாய் 2
தாரகமே 1
தாரகையாய் 1
தாரண 2
தாரணி 2
தாரணி-தனில் 1
தாரணிக்கு 1
தாரணிக்குள் 1
தாரணியிடை 1
தாரணியில் 10
தாரணியோர் 1
தாரம் 5
தாரமே 1
தாரனை 2
தாரா 1
தாராது 1
தாராய் 1
தாராய 1
தாராயேல் 1
தாரார் 3
தாரானொடும் 1
தாருக 1
தாருகனை 2
தாருவே 1
தாரை 4
தாரை-தன்னையும் 1
தால 1
தாவ 3
தாவகன்றோர் 1
தாவலம் 1
தாவா 1
தாவாத 1
தாவாயானால் 1
தாவி 11
தாவிய 1
தாவியே 1
தாவு 3
தாவுகின்றோரில் 1
தாவும் 4
தாவுமோ 1
தாவுறும் 1
தாழ் 26
தாழ்_குழல் 2
தாழ்_சடையார் 3
தாழ்க்கலை 1
தாழ்க்கில் 6
தாழ்க்கேல் 3
தாழ்க 1
தாழ்கின்ற 1
தாழ்குவர் 1
தாழ்த்தனன் 1
தாழ்த்தனை 3
தாழ்த்தாமல் 1
தாழ்த்தாலும் 1
தாழ்த்திடல் 1
தாழ்த்திடில் 2
தாழ்த்திடேல் 1
தாழ்த்தியேல் 1
தாழ்த்திருத்தல் 1
தாழ்த்திருப்பீர் 2
தாழ்த்து 1
தாழ்த்துகின்றது 1
தாழ்த்தும் 1
தாழ்த்தேன் 1
தாழ்தல் 1
தாழ்ந்த 4
தாழ்ந்தது 2
தாழ்ந்தவராய் 1
தாழ்ந்தாரும் 1
தாழ்ந்தாரை 1
தாழ்ந்திடு 1
தாழ்ந்திடேனே 1
தாழ்ந்திலவாய் 2
தாழ்ந்து 12
தாழ்ந்தேன் 1
தாழ்ப்பது 1
தாழ்ப்பாரோ 1
தாழ்பவர் 1
தாழ்வது 1
தாழ்வனோ 1
தாழ்விக்கும் 1
தாழ்விப்பேன் 1
தாழ்விலே 1
தாழ்வினை 1
தாழ்வு 17
தாழ்வு_இல் 1
தாழ்வும் 1
தாழ்வேன் 4
தாழ்வேனே 1
தாழ்வை 2
தாழ்வோர் 1
தாழ 1
தாழலர்-தம் 1
தாழா 1
தாழாத 4
தாழாது 4
தாழும் 5
தாழும்_தன்மையோர் 1
தாழும்படி 1
தாழேன் 1
தாழை 2
தாழைப்பழம் 1
தாள் 163
தாள்-கண் 1
தாள்_கமலங்களை 1
தாள்_கமலம் 2
தாள்_கோல் 1
தாள்_மலர் 12
தாள்_மலர்க்கு 1
தாள்_மலர்கள் 6
தாள்_மலரை 5
தாள்_உடையாய் 3
தாள்_உடையார் 1
தாள்கள் 2
தாள்களும் 2
தாள்கோலை 1
தாளம் 1
தாளரே 1
தாளனே 1
தாளாகும் 1
தாளாளர் 1
தாளிக்க 1
தாளில் 6
தாளிலே 1
தாளினை 1
தாளுக்கு 1
தாளே 2
தாளை 10
தாறு 2
தான் 201
தான்_அல்லன் 1
தான்தானே 1
தான 4
தானத்தவர்க்கும் 1
தானத்து 1
தானதாய் 1
தானம் 9
தானவர்-தம் 1
தானவராய் 1
தானா 2
தானாக்கிக்கொண்ட 1
தானாக 2
தானாம் 3
தானாய் 11
தானானானை 1
தானும் 9
தானே 52
தானே_தான் 1
தானே_தான்_ஆனானை 1
தானேதான் 1
தானை 4

தா (35)

தா ஏதம் தெறும் தணிகை மணியே ஜீவ சாட்சியாய் நிறைந்து அருளும் சகச வாழ்வே – திருமுறை1:7 110/4
தா என்பார் புகழ் தணிகை மணியே ஜீவ சாட்சியாய் நிறைந்து அருளும் சகச வாழ்வே – திருமுறை1:7 126/4
தா அரும் பொழில் தணிகை அம் கடவுளே சரவணபவ கோவே – திருமுறை1:9 149/4
தா இல் சுகத்தை மதியேனோ சற்றும் பயன் இல் ஒதியேனே – திருமுறை1:20 278/4
மா தனம் முந்தா வந்து என வந்தே வாதா தா
ஆதனம் என்றார் என்னடி அம்மா அவர் சூதே – திருமுறை1:47 504/3,4
தா_இல் வான் சுடரை கண்ணிலி அறியும் தன்மை அன்றோ பெரும் தவத்தோர் – திருமுறை2:27 859/3
உள் தா அகற்றும் அந்தணர்கள் உறை ஊர் மாதே உணர் என்றார் – திருமுறை2:96 1736/3
தா மூன்று என்பார்க்கு அயல் மூன்றும் தருவேம் என்றார் அம்ம மிக – திருமுறை2:96 1744/2
முன்னில் ஒரு தா ஆம் என்றேன் முத்தா எனலே முறை என்றார் – திருமுறை2:96 1745/2
தா என்று அருளும் ஒற்றி_உளீர் தமியேன் மோக_தாகம் அற – திருமுறை2:96 1754/1
தாம் மாற்றிட கொண்டு ஏகும் என்றேன் தா என்றார் தந்தால் என்னை – திருமுறை2:98 1777/3
பண்கள் இயன்ற திருவாயால் பலி தா என்றார் கொடு வந்தேன் – திருமுறை2:98 1779/2
எம் தாரம் தா என்கின்றார் இது-தான் சேடி என்னேடீ – திருமுறை2:98 1782/4
தா மூன்று என்பார்க்கு அயல் மூன்றும் தருவேம் என்றார் அம்ம மிக – திருமுறை2:98 1832/2
முன்னில் ஒரு தா ஆம் என்றேன் முத்தா எனலே முறை என்றார் – திருமுறை2:98 1833/2
தா என்று அருளும் ஒற்றி_உளீர் தமியேன் மோக_தாகம் அற – திருமுறை2:98 1842/1
எள்ளத்தனை தா என்கின்றார் இது-தான் சேடி என்னேடீ – திருமுறை2:98 1878/4
உடுக்கும் புகழார் ஒற்றி_உளார் உடை தா என்றார் திகை எட்டும் – திருமுறை2:98 1903/1
தா இல் வலம்கொண்டு சஞ்சரித்தேன் அல்லது நின் – திருமுறை3:2 1962/595
தா என்றால் நல் அருள் இந்தா என்பான் நம் பெருமான் – திருமுறை3:3 1965/529
நீ கலை தா ஒரு மேகலை தா உண நெல்_மலை தா – திருமுறை3:6 2295/2
நீ கலை தா ஒரு மேகலை தா உண நெல்_மலை தா – திருமுறை3:6 2295/2
நீ கலை தா ஒரு மேகலை தா உண நெல்_மலை தா
போகல் ஐயா என பின்தொடர்வார் அவர் போல் மனன் நீ – திருமுறை3:6 2295/2,3
தா தங்க மலர் கொன்றை சடை உடைய சிவபெருமான் சரணம் போற்றி – திருமுறை3:26 2562/3
தாதா தா என்று உலகில்-தான் அலைந்தோம் போதாதா – திருமுறை4:14 2725/2
தன் அத்தத்தை தா என்று அரங்கன் தனி நடி பாதம் – திருமுறை4:15 2783/2
தா தன் அத்தத்தை தா என்று அரங்கன் தனி நடி பாதத்து – திருமுறை4:15 2783/3
தா தன் அத்தத்தை தா என்று அரங்கன் தனி நடி பாதத்து – திருமுறை4:15 2783/3
ஆதனத்தத்தை தா என்று அரங்கு அன்று அனம் சொல்லுமே – திருமுறை4:15 2783/4
வேற்று வாழ்வு அடைய வீடு தா பணம் தா மெல்லிய சரிகை வத்திரம் தா – திருமுறை6:13 3517/2
வேற்று வாழ்வு அடைய வீடு தா பணம் தா மெல்லிய சரிகை வத்திரம் தா – திருமுறை6:13 3517/2
வேற்று வாழ்வு அடைய வீடு தா பணம் தா மெல்லிய சரிகை வத்திரம் தா
ஏற்ற ஆபரணம் தா என கேட்டே இரங்குவார் இவை குறித்து அடியேன் – திருமுறை6:13 3517/2,3
ஏற்ற ஆபரணம் தா என கேட்டே இரங்குவார் இவை குறித்து அடியேன் – திருமுறை6:13 3517/3
தா காதல் என தரும் தரும சத்திரமே தனி நடராச என் சற்குரு மணியே – திருமுறை6:23 3691/4
தா மாலை சிறு மாயா சத்திகளாம் இவர்கள்-தாமோ மாமாயை வரு சத்திகள் ஓங்கார – திருமுறை6:142 5774/3

மேல்


தா_இல் (1)

தா_இல் வான் சுடரை கண்ணிலி அறியும் தன்மை அன்றோ பெரும் தவத்தோர் – திருமுறை2:27 859/3

மேல்


தாக்க (1)

தாக்க எண்ணியே தாமத பாவி தலைப்பட்டான் அவன்றனை அகற்றுதற்கே – திருமுறை2:66 1300/3

மேல்


தாக்கவர்க்காய் (1)

நாய்க்கு இடினும் அங்கு ஓர் நலன் உண்டே தாக்கவர்க்காய்
தேட்டாண்மை செய்வாய் அ தேட்டாண்மையை தெருவில் – திருமுறை3:3 1965/752,753

மேல்


தாக்காத (1)

சகலமொடு கேவலமும் தாக்காத இடத்தே தற்பரமாய் விளங்குகின்ற தாள்_மலர்கள் வருந்த – திருமுறை5:2 3108/1

மேல்


தாக்கிய (2)

தாக்கிய ஆந்தை குரல்செய பயந்தேன் சா_குரல் பறவையால் தளர்ந்தேன் – திருமுறை6:13 3433/2
தாக்கிய ஏதம் போக்கிய பாதம் – திருமுறை6:116 5219/2

மேல்


தாக்கு (2)

தாக்கு ஒழிந்து தத்துவத்தின் சார்பாம் தனு ஒழிந்து – திருமுறை3:3 1965/105
தாக்கு பெரும் காட்டகத்தே ஏகுக நீ இருந்தால் தப்பாது உன் தலை போகும் சத்தியம் ஈது அறிவாய் – திருமுறை6:102 4849/2

மேல்


தாக (1)

உள நீர் தாக மாற்றுறு நீர் உதவ வேண்டும் என்றார் நான் – திருமுறை2:98 1923/2

மேல்


தாகம் (11)

தணியேன் தாகம் நின் அருளை தருதல் இலையேல் தாழ்வேனே – திருமுறை1:11 183/4
அணி செய் அருள் நீர் ஆரேனோ ஆறா தாகம் தீரேனோ – திருமுறை1:20 272/3
தாகம் நாட்டிய மயல் அற அருள் நீர் தருதல் இல் என சாற்றிடில் தரியேன் – திருமுறை2:49 1118/3
மா தாகம் உற்றவர் வன் நெஞ்சில் நின் அடி வைகும்-கொலோ – திருமுறை2:75 1470/2
தாகம் ஒழியாது என் செய்கேன் சகியே இனி நான் சகியேனே – திருமுறை2:89 1663/4
தா என்று அருளும் ஒற்றி_உளீர் தமியேன் மோக_தாகம் அற – திருமுறை2:96 1754/1
அடுத்தார்க்கு அருளும் ஒற்றி நகர் ஐயர் இவர்-தாம் மிக தாகம்
கடுத்தாம் என்றார் கடி தட நீர் கண்டீர் ஐ அம் கொளும் என்றேன் – திருமுறை2:98 1781/1,2
தா என்று அருளும் ஒற்றி_உளீர் தமியேன் மோக_தாகம் அற – திருமுறை2:98 1842/1
தாகம் உடையார் இவர்-தமக்கு தண்ணீர் தர நின்றனை அழைத்தேன் – திருமுறை2:98 1922/2
வரு தாகம் தவிர்த்திட வந்த தெள் அமுதே மாணிக்க_மலை நடு மருவிய பரமே – திருமுறை6:23 3708/3
தாகம் உள் எடுத்த போது எதிர் கிடைத்த சர்க்கரை அமுதமே என்கோ – திருமுறை6:51 4030/1

மேல்


தாகம்-அது (1)

தாகம்-அது கொண்டே தவிக்கின்றேன் மோகம்-அதில் – திருமுறை3:2 1962/818

மேல்


தாகமுற்றேன் (1)

தஞ்சம் என்பார் இன்றி ஒரு பாவி நானே தனித்து அருள் நீர் தாகமுற்றேன் தயை செய்வாயோ – திருமுறை1:7 116/2

மேல்


தாகமுற (1)

மேகம் இஃது என்பாரை மேவிலையோ தாகமுற
சித்தம் நோய் செய்கின்ற சீத_நோய் வாதமொடு – திருமுறை3:3 1965/912,913

மேல்


தாகோதரம் (1)

தாகோதரம் குளிர்ந்த தன்மை ஒன்று கொடுத்தான் தனித்த சிவகாமவல்லிக்கு இனித்த நடத்தவனே – திருமுறை5:7 3215/4

மேல்


தாங்க (4)

தடம் பார் சிறு நடை துன்பம் செய் வேதனை தாங்க அரிது என் – திருமுறை3:6 2352/3
தாங்க என்றனை ஓர் தாய் கையில் கொடுத்தாய் தாய்-அவள் நான் தனித்து உணர்ந்து – திருமுறை6:14 3545/1
தணிக்க அறியா காதல் மிக பெருகுகின்றது அரசே தாங்க முடியாது இனி என் தனி தலைமை பதியே – திருமுறை6:28 3761/3
கரை_கடந்து போனது இனி தாங்க முடியாது கண்டு கொள்வாய் நீயே என் கருத்தின் வண்ணம் அரசே – திருமுறை6:28 3762/3

மேல்


தாங்கல் (1)

தாங்கல் விடுதல் இரண்டும் எனக்கு சமம்-அது ஆயிற்றே – திருமுறை6:112 5026/1

மேல்


தாங்கா (1)

தாங்கா அரத்துறையில் தாணுவே பூம் குழலார் – திருமுறை3:2 1962/430

மேல்


தாங்காதே (2)

தாங்காதே பசி பெருக்கி கடை நாய் போல் உலம்பி தவம் விடுத்தே அவம் தொடுத்தே தனித்து உண்டும் வயிறு – திருமுறை6:96 4766/1
தாங்காதே இது நினது தனித்த திருவுளம் அறிந்த சரிதம் தானே – திருமுறை6:125 5341/4

மேல்


தாங்கி (12)

தாங்கி வாழும் நம் தாணுவாம் செல்வ தந்தையார் அடி சரண்புகலாமே – திருமுறை2:20 785/4
தளைக்கின்ற மாய குடும்ப பெரும் துயர் தாங்கி அந்தோ – திருமுறை3:6 2385/1
தனக்கு நல்ல வண்ணம் ஒன்று தாங்கி நடந்து அருளி தனித்து இரவில் கடை புலையேன் தங்கும் இடத்து அடைந்து – திருமுறை5:2 3121/2
உலர்ந்த மரம் தழைக்கும் ஒரு திரு_உருவம் தாங்கி உணர்வு_இலியேன் முன்னர் உவந்து உறு கருணை துளும்ப – திருமுறை5:3 3164/1
தெள் அமுதம் அனைய ஒரு திரு_உருவம் தாங்கி சிறியேன் முன் எழுந்தருளி செழு மண பூ அளித்தாய் – திருமுறை5:3 3167/1
சார்ந்தவரை எவ்வகையும் தாங்கி அளிக்கின்ற தயவு உடைய பெரும் தலைமை தனி முதல் எந்தாயே – திருமுறை5:8 3224/4
உறைகின்ற நிறைவிலே ஊக்கத்திலே காற்றின் உற்ற பல பெற்றி-தனிலே ஓங்கி அவை தாங்கி மிகு பாங்கினுறு சத்தர்கட்கு உபகரித்து அருளும் ஒளியே – திருமுறை6:22 3659/2
தூங்கி விழு சிறியனை தாங்கி எழுக என்று எனது தூக்கம் தொலைத்த துணையே துரிய வெளி நடு நின்ற பெரிய பொருளே அருள் சோதி நடராச குருவே – திருமுறை6:22 3684/4
தவ நேயம் பெறுவார்-தமை தாங்கி அருள் செய வல்லவனே – திருமுறை6:64 4273/3
தாங்கி எனை பெற்ற தாய் ஆகும் பாதம் – திருமுறை6:68 4332/1
தாங்கி தெரித்த தயவை நினைக்கில் உருக்குது ஊனையே – திருமுறை6:112 4979/2
தருண கொடியே என்றன்னை தாங்கி ஓங்கும் தனி கொடியே – திருமுறை6:126 5458/3

மேல்


தாங்கிக்கொண்ட (1)

தருவாய் இது நல் தருணம் கண்டாய் என்னை தாங்கிக்கொண்ட
குருவாய் விளங்கும் மணி மன்ற_வாணனை கூடி இன்ப – திருமுறை4:23 2812/1,2

மேல்


தாங்கிக்கொண்டு (3)

சாவுறா வகைக்கு என் செய கடவேன் தந்தையே எனை தாங்கிக்கொண்டு அருளே – திருமுறை6:5 3303/4
தடை யாவும் தவிர்த்தே எனை தாங்கிக்கொண்டு ஆண்டவனே – திருமுறை6:63 4260/1
தனி துணையாய் என்றன்னை தாங்கிக்கொண்டு என்றன் – திருமுறை6:125 5392/1

மேல்


தாங்கிக்கொள்வாய் (1)

தாழாத குற்றம் பொறுத்து அடியேன்-தனை தாங்கிக்கொள்வாய்
சூழாதவரிடம் சூழாத ஒற்றி சுடர்_குன்றமே – திருமுறை2:62 1250/3,4

மேல்


தாங்கிக்கொள்ளும் (1)

வேண்டி சரண்புகுந்தேன் என்னை தாங்கிக்கொள்ளும் சரண் பிறிது இல்லை காண் – திருமுறை3:24 2543/2

மேல்


தாங்கிக்கொள்ளே (3)

தரும் பொருளே பொருள் என்று வந்தேன் எனை தாங்கிக்கொள்ளே – திருமுறை3:6 2192/4
தருணா இது-தான் தருணம் எனை தாங்கிக்கொள்ளே – திருமுறை6:91 4706/4
சாலை அப்பா எனை தந்த அப்பா வந்து தாங்கிக்கொள்ளே – திருமுறை6:125 5302/4

மேல்


தாங்கிநின்ற (2)

அருளும் திறம் நின் குற்றேவலை தாங்கிநின்ற
பின்னோ அலது அதன் முன்னோ தெளிந்திட பேசுக நீ – திருமுறை2:75 1404/2,3
மூதாண்ட கோடி எல்லாம் தாங்கிநின்ற முதல் ஆகி மனாதீத முத்தி ஆகி – திருமுறை3:5 2074/3

மேல்


தாங்கிய (5)

தாங்கிய தாயே தந்தையே குருவே தயாநிதி கடவுளே நின்-பால் – திருமுறை6:13 3475/2
இன்புற நான் எய்ப்பிடத்தே பெற்ற பெரு வைப்பே ஏங்கிய போது என்றன்னை தாங்கிய நல் துணையே – திருமுறை6:57 4092/1
தாங்கிய என் உயிர்க்கு இன்பம் தந்த பெருந்தகையே சற்குருவே நான் செய் பெரும் தவ பயனாம் பொருளே – திருமுறை6:57 4134/3
சற்றும் அஞ்சேல் என தாங்கிய துணையே – திருமுறை6:81 4615/1166
தாங்கிய மா சத்திகளின் பெரும் கூட்டம் கலையா தன்மை புரிந்து ஆங்காங்கு தனித்தனி நின்று இலங்கி – திருமுறை6:137 5659/2

மேல்


தாங்கினேன் (3)

தாங்கினேன் உடல் சுமை-தனை சிவனார் தனய நின் திரு_தணிகையை அடையேன் – திருமுறை1:40 437/3
தாங்கினேன் சத்தியமாத்தான் – திருமுறை6:101 4832/4
தாங்கினேன் சாகா தனி வடிவம் பெற்று ஒளியால் – திருமுறை6:101 4833/3

மேல்


தாங்கு (4)

அயன் அரி ஆதியர் வாழ்ந்திட தாங்கு அயில் வேல் – திருமுறை1:3 63/2
சார்ந்தால் வினை நீக்கி தாங்கு திருவக்கரையுள் – திருமுறை3:2 1962/537
சடை_உடையாய் கொன்றை தார்_உடையாய் கரம் தாங்கு மழு – திருமுறை3:6 2177/2
தாங்கு அகிலாண்ட சராசர நிலை நின்று – திருமுறை6:81 4615/143

மேல்


தாங்குக (2)

தணிவு இல் பேர்_ஒளியே போற்றி என்றன்னை தாங்குக போற்றி நின் பதமே – திருமுறை4:2 2582/4
சரணமுற்று வருந்திய என் மகனே இங்கு இதனை தாங்குக என்று ஒன்று எனது தடம் கை-தனில் கொடுத்து – திருமுறை5:2 3074/3

மேல்


தாங்குகின்ற (4)

ஊணத்து உயர்ந்த பழு_மரம் போல் ஒதி போல் துன்பை தாங்குகின்ற
தூண தலம் போல் சோரி மிகும் தோலை வளர்த்த சுணங்கன் எனை – திருமுறை2:33 928/1,2
தன் ஒளியில் உலகம் எலாம் தாங்குகின்ற விமலை தற்பரை அம் பரை மா சிதம்பரை சிற்சத்தி – திருமுறை5:4 3179/1
தாய் ஆகி தந்தையுமாய் தாங்குகின்ற தெய்வம் தன்னை நிகர் இல்லாத தனி தலைமை தெய்வம் – திருமுறை6:41 3906/1
சன்மார்க்க பெரும் குணத்தார் தம்பதியை என்னை தாங்குகின்ற பெரும் பதியை தனித்த சபாபதியை – திருமுறை6:134 5602/1

மேல்


தாங்குகின்றது (1)

தாயும் தந்தையும் தெய்வமும் குருவும் தாங்குகின்றது ஓர் தலைவனும் பொருளும் – திருமுறை4:19 2797/1

மேல்


தாங்குகின்றீரே (1)

சத்தியம் சத்தியம் அருள்_பெரும்_சோதி தந்தையரே எனை தாங்குகின்றீரே
உத்தமம் ஆகும் நும் திரு_சமுகத்து என் உடல் பொருள் ஆவியை உவப்புடன் அளித்தேன் – திருமுறை6:92 4716/1,2

மேல்


தாங்குகின்றோர் (1)

தானே எனை விடில் அந்தோ இனி எவர் தாங்குகின்றோர்
தேனே நல் வேத தெளிவே கதிக்கு செலு நெறியே – திருமுறை2:75 1465/2,3

மேல்


தாங்குதற்கு (1)

சாத்து_உடையாய் நின்றனக்கே பரம் எனை தாங்குதற்கு ஓர் – திருமுறை3:6 2317/3

மேல்


தாங்கும் (19)

தாணு என்ன உலகம் எலாம் தாங்கும் தலைமை தயாநிதியே தணிகாசலமாம் தலத்து அமர்ந்த சைவ மணியே சண்முகனே – திருமுறை1:44 472/4
தம்பமாய் அகிலாண்டமும் தாங்கும் சம்புவை சிவ தருமத்தின் பயனை – திருமுறை2:23 816/2
தண் ஆர் மலரை மதி நதியை தாங்கும் சடையார் இவர்-தமை நான் – திருமுறை2:98 1773/1
தாங்கும் விடை மேல் அழகீர் என்றன்னை கலந்தும் திருவொற்றி – திருமுறை2:98 1913/1
தாங்கும் புகழ் நும்மிடை சிறுமை சார்ந்தது எவன் நீர் சாற்றும் என்றேன் – திருமுறை2:98 1936/2
சர அசர அபரிமித விவித ஆன்ம பகுதி தாங்கும் திரு பூம்_பதம் – திருமுறை3:1 1960/61
தாயின் உலகு அனைத்தும் தாங்கும் திருப்புலியூர் – திருமுறை3:2 1962/3
தாங்கும் கருக்குடி வாழ் சங்கரனே ஆம் ககனம் – திருமுறை3:2 1962/268
தாங்கும் பாதாளேச்சரத்து அமர்ந்தோய் ஓங்கு புத்திமான்கள் – திருமுறை3:2 1962/336
அகழ்வாரை தாங்கும் நிலம் போல என்னும் – திருமுறை3:3 1965/869
ஆணே பெண் உருவமே அலியே ஒன்றும் அல்லாத பேர்_ஒளியே அனைத்தும் தாங்கும்
தூணே சிற்சுகமே அ சுகம் மேல் பொங்கும் சொரூபானந்த கடலே சோதி தேவே – திருமுறை3:5 2097/3,4
தாய் இரங்கி வளர்ப்பது போல் எம்_போல்வாரை தண் அருளால் வளர்த்து என்றும் தாங்கும் தேவே – திருமுறை3:5 2131/4
தவள நிறத்து திரு_நீறு தாங்கும் மணி தோள் தாணுவை நம் – திருமுறை3:13 2476/1
வேதமும் தாங்கும் பாதனே சித்தி_விநாயக விக்கினேச்சுரனே – திருமுறை3:22 2522/4
தன் நிகர் அறியா தலைவனே தாயே தந்தையே தாங்கும் நல் துணையே – திருமுறை6:13 3526/1
தாங்கும் ஓர் நீதி தனி பெரும் கருணை தலைவனை கண்டுகொண்டேனே – திருமுறை6:46 3964/4
ஓங்கும் பிண்டாண்டங்கள் தாங்கும் பெருவெளி – திருமுறை6:70 4446/1
தாங்கும் அவள் அருளாலே நடராஜர் – திருமுறை6:109 4945/1
சற்றும் வருந்த பாராது என்னை தாங்கும் நேயனே – திருமுறை6:112 5048/1

மேல்


தாங்குற (1)

நிலை தாங்குற நின்றார் அவர் நிற்கும் நிலை கண்டேன் – திருமுறை1:41 444/2

மேல்


தாசர் (1)

வாச வாச தாசர் நேச வாசகா சபேசனே – திருமுறை6:115 5196/2

மேல்


தாட்கு (12)

அன்னே அப்பா என நின் தாட்கு ஆர்வம் கூர்ந்து இங்கு அலைகின்றேன் – திருமுறை1:5 91/1
திவலை ஒழிக்கும் திரு_தணிகை திருமால் மருகன் திரு_தாட்கு – திருமுறை1:49 522/3
முத்து_அனையாய் உன்றன் முளரி தாட்கு ஆளாக்க – திருமுறை2:16 724/3
உள்ளளவும் அன்பர்க்கு உதவும் உன் தாட்கு அன்பு ஒரு சிற்றெள் – திருமுறை2:16 748/3
தாழ்வது நினது தாட்கு அலால் மற்றை தாட்கு எலாம் சரண் என தாழேன் – திருமுறை2:27 865/2
தாழ்வது நினது தாட்கு அலால் மற்றை தாட்கு எலாம் சரண் என தாழேன் – திருமுறை2:27 865/2
அற்று நின்றவர்க்கும் அரிய நின் திரு_தாட்கு அடிமைசெய்து ஒழுகுவனேயோ – திருமுறை2:52 1147/3
இறைவ நின் திரு_தாட்கு அன்பு இலா கொடியன் என்னினும் ஏழையேன்-தனக்கு – திருமுறை2:52 1148/2
அடல் வற்றுறாத நின் தாட்கு அன்றி ஈங்கு அயலார்க்கு உரையேன் – திருமுறை3:6 2229/3
உள் இருக்கின்ற நின் தாட்கு ஓதல் என் எம்_உடையவனே – திருமுறை3:6 2230/4
நிலை காட்டி ஆண்ட நின் தாட்கு அன்பு இலாது அன்பில் நீண்டவன் போல் – திருமுறை3:6 2340/1
தூறு அணிந்து அலைகின்ற பாவியேன் நின் திரு துணை மலர் தாட்கு உரியனாய் துயர் தீர்ந்து இளைப்பாறும் இன்ப அம்போதியில் தோய அருள் புரிதி கண்டாய் – திருமுறை4:4 2609/3

மேல்


தாட்கே (2)

அப்பா நின் தாட்கே அடைக்கலம் காண் இ பாரில் – திருமுறை3:4 2069/2
நல்லான்-தன் தாட்கே நயந்து – திருமுறை6:52 4034/4

மேல்


தாண் (1)

தாண் நிற்கிலேன் நினை தாழாத வஞ்சர்-தமது இடம் போய் – திருமுறை1:3 44/3

மேல்


தாண்டவ (2)

ஆனந்த தாண்டவ ராஜனடி நமை – திருமுறை4:31 2967/1
ஆனந்த தாண்டவ ராஜனடி – திருமுறை4:32 2972/4

மேல்


தாண்டவம் (16)

தேவர்க்கு அரிய ஆனந்த திரு_தாண்டவம் செய் பெருமான் நீர் – திருமுறை2:98 1930/1
வளர் ஊர்த்த வீர தாண்டவம் முதல் பஞ்சகம் மகிழ்ந்திட இயற்றும் பதம் – திருமுறை3:1 1960/68
தாண்டவம் செய்கின்ற தயாளன் எவன் காண் தகைய – திருமுறை3:3 1965/298
தண்ணிய நல் அருள்_கடலே மன்றில் இன்ப தாண்டவம் செய்கின்ற பெருந்தகையே எங்கள் – திருமுறை3:5 2167/3
மறை முடி தாண்டவம் செய்வோய் என்-பால் அருள்வைத்து எளியேன் – திருமுறை3:6 2210/3
தாண்டவம் செய்யும் சதுரரடி – திருமுறை4:32 2974/4
அற்பு ஆர் பொன்_அம்பலத்தே ஆனந்த தாண்டவம்
ஆடிக்கொண்டே என்னை ஆட்டம் கண்டாருக்கு – திருமுறை4:33 2979/3,4
சாதி குலம் அறியாது தாண்டவம் செய்கின்றவர்க்கு – திருமுறை4:33 2985/2
தடைப்படுமாறு இல்லாத பேர்_இன்ப பெருக்கே தனி மன்றில் ஆனந்த தாண்டவம் செய் அரசே – திருமுறை5:2 3088/4
தண்ணிய வெண் மதி அணிந்த செம் சடை நின்று ஆட தனித்த மன்றில் ஆனந்த தாண்டவம் செய் அரசே – திருமுறை5:2 3095/4
தன் நிறைந்த நின் கருணை தன்மையை என் புகல்வேன் தனி மன்றில் ஆனந்த தாண்டவம் செய் அரசே – திருமுறை5:2 3119/4
சத்தி ஒன்று கொடுத்தாய் நின் தண் அருள் என் என்பேன் தனி மன்றுள் ஆனந்த தாண்டவம் செய் அரசே – திருமுறை5:2 3120/4
தணப்பு ஓதும் மறைகள் எலாம் தனித்தனி நின்று ஏத்த தனி மன்றில் ஆனந்த தாண்டவம் செய் அரசே – திருமுறை5:2 3154/4
ஆனந்த_தாண்டவம் ஆடும் பதத்திற்கே – திருமுறை6:69 4342/2
தாண்டவம் ஆடும் மருந்து – திருமுறை6:78 4539/2
அலைவு அறிவாய் என்றனை நீ அறியாயோ நான்-தான் ஆண்டவன்-தன் தாண்டவம் கண்டு அமர்ந்த பிள்ளை காணே – திருமுறை6:102 4840/4

மேல்


தாண்டவரே (1)

தாண்டவரே இங்கு வாரீர் – திருமுறை6:70 4373/3

மேல்


தாண்டவன் (1)

தாண்டவன் தலை மாலை பூண்டவன் தொழும் அன்பர்-தங்களுக்கு அருளாண்டவன் – திருமுறை3:1 1960/41

மேல்


தாண்டவனார் (1)

தாண்டவனார் என்னை தான் தடுத்து ஆட்கொண்ட – திருமுறை6:67 4304/1

மேல்


தாண்டவனே (6)

பரத தாண்டவனே பரிதிப்புரி – திருமுறை2:64 1264/3
தாண்டவனே அருள் பொதுவில் தனி முதலே கருணை தடம் கடலே நெடுந்தகையே சங்கரனே சிவனே – திருமுறை4:21 2801/4
அல்லவனே ஆனவனே அம்மை அப்பா என்னை ஆண்டவனே தாண்டவனே அருள் குருவே எல்லாம் – திருமுறை6:33 3812/3
தாண்டவனே எனை தந்தவனே முற்றும் தந்தவனே – திருமுறை6:100 4811/2
அருள் பொது நடமிடு தாண்டவனே
அருள்_பெரும்_சோதி என் ஆண்டவனே – திருமுறை6:113 5093/1,2
சக்கரைக்கட்டி என்கோ நினை-தான் மன்றில் தாண்டவனே – திருமுறை6:125 5304/4

மேல்


தாண்டவா (2)

அல்லவா அனைத்தும் ஆனவா என்னை ஆண்டவா தாண்டவா எல்லாம் – திருமுறை6:86 4660/3
வயங்கி நின்று துலங்கும் மன்றில் இலங்கு ஞான தாண்டவா – திருமுறை6:115 5212/2

மேல்


தாண்டி (2)

பரணமுறு பேர்_இருட்டு பெரு நிலமும் தாண்டி பசை அற நீ ஒழிந்திடுக இங்கு இருந்தாய் எனிலோ – திருமுறை6:102 4853/2
கடிய மயக்க_கடலை தாண்டி அடியை ஏந்தினேன் – திருமுறை6:112 5025/2

மேல்


தாண்டிடுமே (1)

சங்கு இட்ட ஓசையில் பொங்கிட்ட வாய் கொடு தாண்டிடுமே – திருமுறை3:6 2366/4

மேல்


தாணு (4)

தாணு ஈன்று அருள் செல்வமே தணிகையில் சாமியே நினை ஏத்தி – திருமுறை1:29 352/1
தாணு என்ன உலகம் எலாம் தாங்கும் தலைமை தயாநிதியே தணிகாசலமாம் தலத்து அமர்ந்த சைவ மணியே சண்முகனே – திருமுறை1:44 472/4
சம்பு வேதண்டன் பிறப்பு_இலான் முடிவு_இலான் தாணு முக்கண்கள்_உடையான் – திருமுறை3:1 1960/45
தாது ஒன்று தும்பை முடி தாணு அடி ஒன்றி மற்றை – திருமுறை3:3 1965/1403

மேல்


தாணுவாம் (1)

தாங்கி வாழும் நம் தாணுவாம் செல்வ தந்தையார் அடி சரண்புகலாமே – திருமுறை2:20 785/4

மேல்


தாணுவே (2)

தற்பர நடம்செய் தாணுவே அகில சராசர காரண பொருளே – திருமுறை2:6 629/2
தாங்கா அரத்துறையில் தாணுவே பூம் குழலார் – திருமுறை3:2 1962/430

மேல்


தாணுவை (1)

தவள நிறத்து திரு_நீறு தாங்கும் மணி தோள் தாணுவை நம் – திருமுறை3:13 2476/1

மேல்


தாத்விக (1)

தத்வ தாத்விக சக சிருட்டி திதி சங்கார சகல கர்த்துரு பூம்_பதம் – திருமுறை3:1 1960/63

மேல்


தாதனை (1)

தாதனை உயிர்க்குள் உயிர்_அனையவனை தணிகையில் கண்டு இறைஞ்சுவனே – திருமுறை1:38 416/4

மேல்


தாதா (6)

தாதா உணவு உடை தாதா என புல்லர்-தம்மிடை போய் – திருமுறை2:75 1470/1
தாதா உணவு உடை தாதா என புல்லர்-தம்மிடை போய் – திருமுறை2:75 1470/1
தாதா என்று அன்புடனே சாமகீதங்கள் முதல் – திருமுறை3:3 1965/1335
ஊழ்_தாதா ஏத்தும் உடையாய் சிவ என்றே – திருமுறை3:4 1991/3
தாதா தா என்று உலகில்-தான் அலைந்தோம் போதாதா – திருமுறை4:14 2725/2
புத்தம் தரும் போதா வித்தம் தரும் தாதா
நித்தம் தரும் பாதா சித்தம் திரும்பாதா – திருமுறை6:113 5152/1,2

மேல்


தாதாதாதாதாதாதா (2)

தாதாதாதாதாதாதா குறைக்கு என் செய்குதும் யாம் – திருமுறை1:52 568/1
தாதாதாதாதாதாதா குறைக்கு என் செய்குதும் யாம் – திருமுறை4:14 2725/1

மேல்


தாதியே (1)

என்றன் அகத்தும் புறத்தும் விளங்குகின்ற தாதியே – திருமுறை6:112 5024/4

மேல்


தாதிற்கு (1)

ஏதில் பணியினிடத்து எய்தினையே தாதிற்கு
துற்கந்தமாக சுடும் கால் முகர்ந்திருந்தும் – திருமுறை3:3 1965/1002,1003

மேல்


தாது (18)

துடி என்னும் இடை அனம் பிடி என்னும் நடை முகில் துணை எனும் பிணையல் அளகம் சூது என்னும் முலை செழும் தாது என்னும் அலை புனல் சுழி என்ன மொழி செய் உந்தி – திருமுறை1:1 3/1
தாது செய் மலர் பொழில் கொள் போரி வாழ் சாமியே திரு_தணிகை நாதனே – திருமுறை1:8 137/4
தாது அன வண்ணத்து உள் ஒளிர்கின்ற தணிகேசர் – திருமுறை1:47 504/2
தாது ஆட ஓங்கி தலை ஆட வஞ்சரொடு – திருமுறை3:2 1962/681
சாடி என்பாய் நீ அயலோர் தாது கடத்து இடும் மேல் – திருமுறை3:3 1965/669
தாது ஒன்று தும்பை முடி தாணு அடி ஒன்றி மற்றை – திருமுறை3:3 1965/1403
பூண் தாது ஆர் கொன்றை புரி சடையோய் நின் புகழை – திருமுறை3:4 2001/3
நாள்_தாது ஆர் கொன்றை நதி_சடையோய் அஞ்செழுத்தை – திருமுறை3:4 2005/3
தாது_செய்பவன் ஏத்து அருணை அம் கோயில் சந்நிதிக்கு யான் வர அருளே – திருமுறை3:16 2499/4
தாது செய் தேகத்து உணா ஒரு போது தவிர்ந்த நினக்கு – திருமுறை4:6 2623/2
சற்றே நினைத்திடினும் தாது கலங்குதடா – திருமுறை4:28 2929/2
தனியே நினைத்திடினும் தாது கலங்குதடா – திருமுறை4:28 2930/2
தாய்_அனையாய் எண்ணு-தொறும் தாது கலங்குதடா – திருமுறை4:28 2931/2
சற்குருவே எண்ணு-தொறும் தாது கலங்குதடா – திருமுறை4:28 2932/2
தாது உற்ற உடம்பு அழியா வகை புரிந்தாய் தனி நடராச என் சற்குரு மணியே – திருமுறை6:23 3700/4
தாது எலாம் கலங்க தளருதல் அழகோ தனி அருள் சோதியால் அந்த – திருமுறை6:27 3754/3
தாது கொடுத்த பெரும் களிப்பும் சாலாது என்றால் சாமி நினக்கு – திருமுறை6:125 5347/3
தாது ஓர் எழுமையும் நன்மையுற்று ஓங்க தருவது-தான் – திருமுறை6:125 5371/2

மேல்


தாது_செய்பவன் (1)

தாது_செய்பவன் ஏத்து அருணை அம் கோயில் சந்நிதிக்கு யான் வர அருளே – திருமுறை3:16 2499/4

மேல்


தாதும் (1)

தாதும் உணர்வும் உயிரும் உள்ள தடமும் பிறவாம் தத்துவமும் தாமே குழைந்து தழைந்து அமுத சார மயம் ஆகின்றேனே – திருமுறை6:83 4630/4

மேல்


தாதை (4)

தாதை அம் சேவடி கீழ் குடியாக தயங்குவமே – திருமுறை1:34 379/4
சலத்தே உளத்தை விடார் என்பர் ஆதலின் தாதை என்றே – திருமுறை2:2 583/2
தாதை நீ அவை எண்ணலை எளியேன்-தனக்கு நின் திரு தண் அளி புரிவாய் – திருமுறை2:51 1134/2
என் தாதை ஆகி எனக்கு அன்னையுமாய் நின்றே எழுமையும் என்றனை ஆண்ட என் உயிரின் துணையே – திருமுறை5:1 3036/2

மேல்


தாதையனார் (1)

சலம் காதலிக்கும் தாழ்_சடையார் தாமே தமக்கு தாதையனார்
நிலம் காதலிக்கும் திருவொற்றி நியமத்து எதிரே நின்றனர் காண் – திருமுறை2:88 1652/1,2

மேல்


தாதையாம் (1)

தாதையாம் என்னுடைய தாயாம் என் சற்குருவாம் – திருமுறை6:40 3901/1

மேல்


தாதையே (2)

தாதையே ஒற்றி தலத்து அமர்ந்த சங்கரனே – திருமுறை2:60 1228/2
தாயனே எனது தாதையே ஒருமை தலைவனே தலைவனே என்கோ – திருமுறை6:51 4028/1

மேல்


தாப (3)

தாப ஆங்காரமே உறுமோ என்று ஐய நான் தளர்ந்ததும் அறிவாய் – திருமுறை6:13 3447/4
தாப துயரம் தவிர்த்து உலகு உறும் எலா – திருமுறை6:81 4615/313
தாப உலோப_பயலே மாற்சரிய_பயலே தயவுடன் இங்கு இசைக்கின்றேன் தாழ்ந்து இருக்காதீர் காண் – திருமுறை6:102 4851/2

மேல்


தாபம் (3)

மா பலத்து மா பலமா மாபலமே தாபம் இலா – திருமுறை3:2 1962/544
தாபம் செய் குற்றம் தரினும் பொறுப்பது அன்றி – திருமுறை3:3 1965/401
கோப_கடலில் குளித்தனையே தாபம் உற – திருமுறை3:3 1965/864

மேல்


தாபமும் (1)

தாபமும் சோபமும் தான்தானே சென்றது – திருமுறை6:76 4505/3

மேல்


தாபரமாய் (1)

சங்கம்-அதே தாபரமாய் தாபரமே சங்கம்-அதாய் – திருமுறை3:3 1965/195

மேல்


தாபரமே (2)

சங்கம்-அதே தாபரமாய் தாபரமே சங்கம்-அதாய் – திருமுறை3:3 1965/195
தான் ஏயும் புவியே அ புவியில் தங்கும் தாபரமே சங்கமமே சாற்றுகின்ற – திருமுறை3:5 2095/2

மேல்


தாம் (51)

போம் பிரம நீதி கேட்போர் பிரமையாகவே போதிப்பர் சாதிப்பர் தாம் புன்மை நெறி கைவிடார் தம் பிரமம் வினை ஒன்று போந்திடில் போகவிடுவார் – திருமுறை1:1 11/2
சாம் பிரமமாம்இவர்கள் தாம் பிரமம் எனும் அறிவு தாம்பு பாம்பு எனும் அறிவு காண் சத்துவ அகண்ட பரிபூரண உபகார உபசாந்த சிவ சிற்பிரம நீ – திருமுறை1:1 11/3
தாம் பிரிவு_இல் சென்னையில் கந்தகோட்டத்துள் வளர் தலம் ஓங்கு கந்தவேளே தண் முக துய்ய மணி உண்முக சைவ மணி சண்முக தெய்வ மணியே – திருமுறை1:1 11/4
சகம் மாறினும் உயர் வான் நிலை தாம் மாறினும் அழியார் – திருமுறை1:30 362/3
தாம் மாந்தி நின் அடி கீழ் சார்ந்து நின்றார் ஐயோ நான் – திருமுறை2:16 736/2
நையுமாறு எனை காமம் ஆதிகள் தாம் நணுகி வஞ்சகம் நாட்டுகின்றது நான் – திருமுறை2:66 1309/1
சார்ந்தே நின்-பால் ஒற்றியூர் வாழும் நாயகர் தாம் மகிழ்வு – திருமுறை2:75 1410/1
எத்தேவரும் நின் அடி நினைவார் நினைக்கின்றிலர் தாம்
செத்தே பிறக்கும் சிறியர் அன்றோ ஒற்றி தேவர் நல் தாம – திருமுறை2:75 1422/2,3
சார்ந்து வலம்செய் கால்கள் தாம் – திருமுறை2:76 1488/4
ஒற்றி நகர் வாழ் உத்தமனார் உயர் மால் விடையார் உடையார் தாம்
பற்றி என்னை மாலையிட்ட பரிசே அன்றி பகை தெரிந்து – திருமுறை2:79 1519/1,2
இங்கும் இருப்பார் அங்கு இருப்பார் எல்லாம் இயல்பில் தாம் உணர்ந்தே – திருமுறை2:83 1581/3
தாம் மாற்றிட கொண்டு ஏகும் என்றேன் தா என்றார் தந்தால் என்னை – திருமுறை2:98 1777/3
பள்ளி-தனில் தாம் பயின்ற மைந்தர்கள் சூழ் – திருமுறை3:2 1962/161
தாம் சியத்தை வேங்கை தலையால் தடுக்கின்ற – திருமுறை3:2 1962/269
ஆம் பேரெயில் ஒப்பு இலா மணியே தாம் பேரா – திருமுறை3:2 1962/356
தாம் தலைவர் ஆக தம் தாள் தொழும் எ தேவர்க்கும் – திருமுறை3:3 1965/283
தன் அன்பர் தாம் வருந்தில் சற்றும் தரியாது – திருமுறை3:3 1965/307
தாம் அலையா வண்ணம் தகை அருளி ஓங்கு வெள்ளி – திருமுறை3:3 1965/311
பேயும் இரங்கும் என்பார் பேய் ஒன்றோ தாம் பயந்த – திருமுறை3:3 1965/785
தாமரையோன் மால் முதலோர் தாம் அறையார் ஆயில் அன்று – திருமுறை3:3 1965/1193
என்றும் சொல்பவர்-பால் ஆர்ந்து உறையேல் தாம் ஒன்ற – திருமுறை3:3 1965/1272
கண்டது என்று ஒன்றும் கலவாது தாம் கலந்து – திருமுறை3:3 1965/1369
தம்மை உறும் சித்து எவையும் தாம் உவத்தல் செய்யாமல் – திருமுறை3:3 1965/1379
அமர்ந்தோரும் தாம் நந்தா – திருமுறை3:3 1965/1396
மாழையை போல் முன்னர் தாம் கொண்டு வைத்து வளர்த்த இள – திருமுறை3:6 2225/3
வாழையை தாம் பின்னர் நீர்விடல் இன்றி மறுப்பது உண்டே – திருமுறை3:6 2225/4
தாம் பாயினும் ஒரு தாம்பாயினும் கொடு தாம் பின் செல்வார் – திருமுறை3:6 2274/3
தாம் பாயினும் ஒரு தாம்பாயினும் கொடு தாம் பின் செல்வார் – திருமுறை3:6 2274/3
பெற்ற நல் மனம் தாம் பெற்ற மேலவர் சார்பை பெற்றால் – திருமுறை3:6 2319/3
பெண் கொண்ட சுகம்-அதே கண்கண்ட பலன் இது பிடிக்க அறியாது சிலர் தாம் பேர் ஊர் இலாத ஒரு வெறுவெளியிலே சுகம் பெறவே விரும்பி வீணில் – திருமுறை3:8 2423/1
ஐயோ முனிவர்-தமை விதிப்படி படைத்த விதி அங்கை தாம் கங்கை என்னும் ஆற்றில் குளிக்கினும் தீ மூழ்கி எழினும் அ அசுத்தம் நீங்காது கண்டாய் – திருமுறை3:8 2428/3
ஞாலத்தார்-தமை போல தாம் இங்கு நண்ணுவார் நின்னை எண்ணுவார் மிகு – திருமுறை4:16 2787/1
அசமானம் ஆன சிவானந்த அனுபவமும் அடைவித்து அ அனுபவம் தாம் ஆகிய சேவடிகள் – திருமுறை5:2 3144/2
தஞ்சமுறும் உயிர்க்கு உணர்வாய் இன்பமுமாய் நிறைந்த தம் பெருமை தாம் அறியா தன்மையவாய் ஒருநாள் – திருமுறை5:2 3151/1
உயர்வுறு சிற்றம்பலத்தே எல்லாம் தாம் ஆகி ஓங்குகின்ற தனி கடவுள் ஒருவர் உண்டே கண்டீர் – திருமுறை6:2 3275/4
ஒன்றுறு தாம் ஆகி நின்றார் திரு_சிற்றம்பலத்தே ஓங்குகின்ற தனி கடவுள் ஒருவர் உண்டே கண்டீர் – திருமுறை6:2 3282/4
மண்ணுலகு-அதிலே உயிர்கள் தாம் வருந்தும் வருத்தத்தை ஒருசிறிது எனினும் – திருமுறை6:12 3408/1
ஒண்டு உயிர் மடிந்தார் அலறுகின்றார் என்று ஒருவரோடொருவர் தாம் பேசிக்கொண்ட – திருமுறை6:13 3422/3
மங்கையர் எனை தாம் வலிந்து உறும்-தோறும் மயங்கி நாம் இவரொடு முயங்கி – திருமுறை6:13 3436/1
அமையும் நம் உயிர்க்கு துணை திரு_பொதுவில் ஐயர் தாம் வருகின்ற சமயம் – திருமுறை6:13 3533/3
தாம் மாயா புவனங்கள் மாமாயை அண்டம் தழைத்து விளங்கிட கதிர் செய் தனித்த பெரும் சுடரே – திருமுறை6:57 4120/3
தனுகரணாதிகள் தாம் கடந்து அறியும் ஓர் – திருமுறை6:81 4615/117
தத்துவம் அனைத்தும் தாம் ஒருங்கு ஒழிந்திட – திருமுறை6:81 4615/1471
தப்பாலே சகத்தவர் சாவே துணிந்தார் தாம் உளம் நாண நான் சாதலை தவிர்த்தே – திருமுறை6:111 4956/1
ஏன்று நிறைந்திடும் அவற்றில் கணிப்பதனுக்கு அரிதாய் இலங்கு பிரகாசிகள் தாம் இருந்தன மற்று இவற்றில் – திருமுறை6:137 5661/3
இடம் கலந்த மூர்த்திகள் தாம் வந்தால் அங்கு அவர்-பால் எண்ணம் இலாது இருக்கின்றாய் என்-கொல் என்றாய் தோழி – திருமுறை6:140 5694/2
தரம் மிகு பேர்_அருள் ஒளியால் சிவ மயமே எல்லாம் தாம் எனவே உணர்வது சன்மார்க்க நெறி பிடியே – திருமுறை6:140 5699/4
அருள்_உடையார் எனை_உடையார் அம்பலத்தே நடிக்கும் அழகர் எலாம் வல்லவர் தாம் அணைந்து அருளும் காலம் – திருமுறை6:142 5791/1
நீடுகின்ற தேவர் என்றும் மூர்த்திகள் தாம் என்றும் நித்தியர்கள் என்றும் அங்கே நிலைத்தது எலாம் மன்றில் – திருமுறை6:142 5793/2
கொடுக்கின்றேன் மற்றவர்க்கு கொடுப்பேனோ அவர்-தாம் குறித்து இதனை வாங்குவரோ அணி தரம் தாம் உளரோ – திருமுறை6:142 5794/3
தான் கொடுக்க நான் வாங்கி தொடுக்கின்றேன் இதனை தலைவர் பிறர் அணிகுவரோ அணி தரம் தாம் உளரோ – திருமுறை6:142 5796/2

மேல்


தாம்பாயினும் (1)

தாம் பாயினும் ஒரு தாம்பாயினும் கொடு தாம் பின் செல்வார் – திருமுறை3:6 2274/3

மேல்


தாம்பாலே (1)

தாம்பாலே யாப்புண்டு வருந்தி நாயேன் தையலார் மையல் எனும் சலதி ஆழ்ந்து – திருமுறை3:5 2153/2

மேல்


தாம்பு (1)

சாம் பிரமமாம்இவர்கள் தாம் பிரமம் எனும் அறிவு தாம்பு பாம்பு எனும் அறிவு காண் சத்துவ அகண்ட பரிபூரண உபகார உபசாந்த சிவ சிற்பிரம நீ – திருமுறை1:1 11/3

மேல்


தாம (5)

தாம தாழ்வை கெடுப்பாரோ தணிகை-தனில் வேல் எடுப்பாரே – திருமுறை1:20 277/4
தாம கடி பூம் சடையாய் உன்றன் சீர் பாட தருவாயே – திருமுறை2:3 594/4
செத்தே பிறக்கும் சிறியர் அன்றோ ஒற்றி தேவர் நல் தாம
தேவர் வாம மயிலே வடிவுடை_மாணிக்கமே – திருமுறை2:75 1422/3,4
தாம புயனார் சங்கரனார் தாயில் இனியார் தற்பரனார் – திருமுறை2:86 1630/1
குற்றாலத்து அன்பர் குதுகலிப்பே பொன் தாம
நல் வேலி சூழ்ந்து நயன் பெறும் ஒண் செஞ்சாலி – திருமுறை3:2 1962/410,411

மேல்


தாமத்தினால் (1)

தாமத்தினால் தளையிட்ட நெஞ்சோ இத்தகை இரண்டின் – திருமுறை3:6 2359/3

மேல்


தாமத (2)

தாக்க எண்ணியே தாமத பாவி தலைப்பட்டான் அவன்றனை அகற்றுதற்கே – திருமுறை2:66 1300/3
சாபமே அனைய தடை மதம் வருமோ தாமத பாவி வந்திடுமோ – திருமுறை6:13 3447/2

மேல்


தாமதம் (2)

தாமதமே மோக சமுத்திரம் காண் தாமதம் என்று – திருமுறை3:3 1965/1202
பெரும் தாமதம் என்று இராக்கத பேயும் பிடித்தது எந்தாய் – திருமுறை3:6 2287/3

மேல்


தாமதமாம் (1)

ஏற்ற அடி_நாள் உறவாம் என்னை விட்டு தாமதமாம்
நேற்றை உறவோடு உறவு நேர்ந்தனையே சாற்றும் அந்த – திருமுறை3:3 1965/1199,1200

மேல்


தாமதமே (3)

தாமதமே ஓர் அவித்தை தாமதமே ஆவரணம் – திருமுறை3:3 1965/1201
தாமதமே ஓர் அவித்தை தாமதமே ஆவரணம் – திருமுறை3:3 1965/1201
தாமதமே மோக சமுத்திரம் காண் தாமதம் என்று – திருமுறை3:3 1965/1202

மேல்


தாமதன் (1)

குணத்தினில் கொடும் தாமதன் எனும் இ கொடிய வஞ்சகன் ஒடிய மெய் போதம் – திருமுறை2:66 1301/3

மேல்


தாமம் (7)

தாமம் ஒளிர் சென்னையில் கந்தகோட்டத்துள் வளர் தலம் ஓங்கு கந்தவேளே தண் முக துய்ய மணி உண்முக சைவ மணி சண்முக தெய்வ மணியே – திருமுறை1:1 6/4
தாமம் படர் ஒற்றியூர் வாழ் பவள தனி மலையின் – திருமுறை2:75 1394/3
தாமம் அமை கார் மலர் கூந்தல் பிடி மென் தனி நடையாய் – திருமுறை2:75 1444/3
தாமம் அருள்வீர் என்கினும் இ தருணத்து இசையாது என்பாரேல் – திருமுறை2:94 1712/3
விண் ஆர் பொழில் சூழ் ஒற்றி_உளீர் விளங்கும் தாமம் மிகு வாச – திருமுறை2:98 1871/1
தாமரையின் நீர் போல் தயங்குகின்றேன் தாமம் முடி – திருமுறை3:2 1962/808
தாமம் முடிக்கு அணிந்து அம்பலத்தே இன்ப – திருமுறை4:32 2974/3

மேல்


தாமரை (15)

தார் கொண்ட பன்னிரு தோள்களும் தாமரை தாள்களும் ஓர் – திருமுறை1:3 42/2
சாரும் தணிகையில் சார்ந்தோய் நின் தாமரை தாள் துணையை – திருமுறை1:3 65/1
தவம் பெறு முனிவர் உள்ள தாமரை அமர்ந்தோய் போற்றி – திருமுறை1:48 508/1
தண் நிலவு தாமரை பொன்_தாள் முடியில் கொள்ளேனோ – திருமுறை2:36 975/4
தாள் ஆகும் தாமரை பொன் தண் மலர்க்கே ஆளாகும் – திருமுறை2:65 1285/2
அன்பர்-பால் நீங்கா என் அம்மையே தாமரை மேல் – திருமுறை2:98 1770/1
இன் தாமரை கை ஏந்துகின்றார் இது-தான் சேடி என்னேடீ – திருமுறை2:98 1809/4
வஞ்ச இரு தாமரை முகையை மறைக்கின்றன நின்-பால் வியந்தாம் – திருமுறை2:98 1879/3
என் செல்வமாம் பதம் என் மெய் செல்வ வருவாய் எனும் தாமரை பொன்_பதம் – திருமுறை3:1 1960/117
தண் தாமரை என்றாய் தன்மை விளர்ப்பு அடைந்தால் – திருமுறை3:3 1965/695
வெண் தாமரை என்று மேவுதியோ வண்டு ஆரா – திருமுறை3:3 1965/696
தாள் தாமரை அன்றி துணை ஒன்றும் சார்ந்திலேன் என் – திருமுறை4:13 2712/3
எல் பூத நிலை அவர்-தம் திரு_அடி தாமரை கீழ் என்று சொன்னேன் இதனாலோ எதனாலோ அறியேன் – திருமுறை6:60 4225/2
அலர்ந்தது தாமரை ஆணவ இருள் போய் அழிந்தது கழிந்தது மாயை மால் இரவு – திருமுறை6:106 4887/2
எல் பூத நிலை அவர்-தம் திரு_அடி தாமரை கீழ் இருப்பதடி கீழ் இருப்பது என்று நினையேல் காண் – திருமுறை6:142 5728/2

மேல்


தாமரைக்கு (1)

நெறி கொண்ட நின் அடி தாமரைக்கு ஆட்பட்டு நின்ற என்னை – திருமுறை3:6 2206/1

மேல்


தாமரைகள் (1)

சத்த உருவாம் மறை பொன் சிலம்பு அணிந்து அம்பலத்தே தனி நடம் செய்து அருளும் அடி_தாமரைகள் வருந்த – திருமுறை5:2 3080/1

மேல்


தாமரைகளுக்கு (1)

பரிந்திடும் மனத்தோர்க்கு அருள்செயும் நினது பாத_தாமரைகளுக்கு அன்பு – திருமுறை1:12 199/1

மேல்


தாமரையான் (2)

சங்கு_உடையான் தாமரையான் தாள் முடியும் காண்ப அரிதாம் – திருமுறை2:16 732/1
அம் தாமரையான் நெடுமாலவன் ஆதி வானோர் – திருமுறை6:91 4708/3

மேல்


தாமரையின் (1)

தாமரையின் நீர் போல் தயங்குகின்றேன் தாமம் முடி – திருமுறை3:2 1962/808

மேல்


தாமரையை (1)

பசிக்கு உணவு உழன்று உன் பாத_தாமரையை பாடுதல் ஒழிந்து நீர் பொறி போல் – திருமுறை2:28 873/1

மேல்


தாமரையோன் (1)

தாமரையோன் மால் முதலோர் தாம் அறையார் ஆயில் அன்று – திருமுறை3:3 1965/1193

மேல்


தாமன் (1)

தாமன் என் உள்ளமும் சாரவும் பெற்றனன் சத்தியமே – திருமுறை6:94 4746/4

மேல்


தாமனை (1)

தாமனை மழு மான் தரித்த செங்கரனை தகையனை சங்கரன்-தன்னை – திருமுறை2:31 905/1

மேல்


தாமும் (1)

வெள்_இருக்கின்றவர் தாமும் கண்டார் எனில் மேவி என்றன் – திருமுறை3:6 2230/3

மேல்


தாமே (9)

சலம் காதலிக்கும் தாழ்_சடையார் தாமே தமக்கு தாதையனார் – திருமுறை2:88 1652/1
தாவ குகுகுகுகுகுகுகு தாமே ஐந்தும் விளங்க அணி – திருமுறை2:98 1930/3
தாமோதரனும் சதுமுகனும் தாமே
அடி ஆதரிக்கும் அரசே நின் ஏவல் – திருமுறை3:4 1983/2,3
புகுத்தலுறல் முதல் பலவாம் செயல்களுக்கும் தாமே புகல் கரணம் உபகரணம் கருவி உபகருவி – திருமுறை6:2 3280/2
மையல் சிறிது உற்றிடத்தே மடந்தையர்கள் தாமே வலிந்து வரச்செய்வித்த மாண்பு உடைய நட்பே – திருமுறை6:57 4158/2
தாதும் உணர்வும் உயிரும் உள்ள தடமும் பிறவாம் தத்துவமும் தாமே குழைந்து தழைந்து அமுத சார மயம் ஆகின்றேனே – திருமுறை6:83 4630/4
சித்திக்கும் மூலத்தை தெளிவித்து என் உள்ளே திரு_நடம் செய்கின்ற தேவரீர் தாமே
இ திக்கில் எப்படியேனும் செய்கிற்பீர் எனை பள்ளிஎழுப்பி மெய் இன்பம் தந்தீரே – திருமுறை6:92 4722/3,4
பொன் புடை விளங்க புனைந்துகொள் என்றார் பொது நடம் புரிகின்றார் தாமே – திருமுறை6:103 4856/4
தகும் ஐந்தொழிலும் தாமே இயற்ற வாய்ந்த சித்தரே – திருமுறை6:112 5053/4

மேல்


தாமேயும் (1)

நேர்ந்தார்க்கு அருள் புரியும் நின் அடியர் தாமேயும்
சார்ந்தால் அது பெரிய சங்கட்டம் ஆர்ந்திடும் மான் – திருமுறை3:2 1962/695,696

மேல்


தாமோ (1)

அணியே நின்னை பாடும் அடியர் தாமோ மூவரே – திருமுறை6:112 5051/3

மேல்


தாமோதரனும் (1)

தாமோதரனும் சதுமுகனும் தாமே – திருமுறை3:4 1983/2

மேல்


தாமோதராய (1)

தாராய வாழ்வு தரும் நெஞ்சு சூழ்க தாமோதராய நம ஓம் – திருமுறை2:100 1938/3

மேல்


தாய் (84)

தாய் ஒன்று சென்னையில் கந்தகோட்டத்துள் வளர் தலம் ஓங்கு கந்தவேளே தண் முக துய்ய மணி உண்முக சைவ மணி சண்முக தெய்வ மணியே – திருமுறை1:1 9/4
தாய் கொண்ட சென்னையில் கந்தகோட்டத்துள் வளர் தலம் ஓங்கு கந்தவேளே தண் முக துய்ய மணி உண்முக சைவ மணி சண்முக தெய்வ மணியே – திருமுறை1:1 23/4
கல்லா நாயேனெனினும் எனை காக்கும் தாய் நீ என்று உலகம் – திருமுறை1:5 90/1
தாய் ஆகி தந்தையாய் தமராய் ஞான சற்குருவாய் தேவாகி தழைத்த ஒன்றே – திருமுறை1:7 111/3
தந்தை தாய் என வந்து சீர் தரும் தலைவனே திரு_தணிகை நாதனே – திருமுறை1:8 135/4
தாய்_பாலை உண்ணாது நாய்_பால் உண்ணும் தகையனேன் திரு_தணிகை-தன்னை சார்ந்து – திருமுறை1:25 325/2
தாய்_இலார் என நெஞ்சகம் தளர்ந்தேன் தந்தை உம் திரு_சந்நிதி அடைந்தேன் – திருமுறை2:11 682/1
தன்_போல்வாய் என் ஈன்ற தாய்_போல்வாய் சார்ந்து உரையா – திருமுறை2:16 735/2
என் அருமை தாய் நீ எழுத்தறியும்_பெருமானே – திருமுறை2:16 737/4
சண்ட வெம் பவ பிணியினால் தந்தை தாய் இலார் என தயங்குகின்றாயே – திருமுறை2:20 787/1
பெற்ற தாய்-தனை மக மறந்தாலும் பிள்ளையை பெறும் தாய் மறந்தாலும் – திருமுறை2:23 820/1
ஊட்டும் தாய் போல் உவந்து உன்றன் ஒற்றியூர் வந்துற நினைவு – திருமுறை2:33 927/3
தந்தை தாய் மக்கள் மனை தாரம் எனும் சங்கடத்தில் – திருமுறை2:36 967/1
தந்தை தாய் மனை மக்கள் என்று உலக சழக்கிலே இடர் உழக்கும் என் மனம்-தான் – திருமுறை2:53 1157/1
சண்ட பவ நோயால் தாய் இலா பிள்ளை என – திருமுறை2:54 1164/3
சேய் பிழையை தாய் அறிந்தும் சீறாள் பொறுப்பாள் இ – திருமுறை2:60 1231/1
தொழும் மன்றில் புண்ணியனை ஒற்றியில் தாய்
ஆவான் திரு_அடி அல்லால் – திருமுறை2:65 1277/3,4
சேய் குற்றம் தாய் பொறுத்து ஏடா வருக என செப்புவள் இ – திருமுறை2:75 1414/1
தாய் ஆகில் யான் உன் தனையனும் ஆகில் என்றன் உளத்தில் – திருமுறை2:75 1485/2
நேரும்_இல்லார் தாய் தந்தை நேயர்-தம்மோடு உடன்பிறந்தோர் – திருமுறை2:83 1580/3
குணவர் எனினும் தாய் முதலோர் கூறாது எல்லாம் கூறுகின்றார் – திருமுறை2:86 1625/3
ஆவி_அனையார் தாய்_அனையார் அணி சேர் ஒற்றி ஆண்தகையார் – திருமுறை2:89 1661/2
தவர்-தாம் வணங்கும் தாள்_உடையார் தாய் போல் அடியர்-தமை புரப்பார் – திருமுறை2:91 1680/1
என் தந்தை தாய் எனும் இணை பதம் என் உறவாம் இயல் பதம் என் நட்பாம் பதம் – திருமுறை3:1 1960/119
தாய்_அனையாய் உன்றனது சந்நிதி நேர் வந்தும் ஒரு – திருமுறை3:2 1962/621
சண்டை என்பது என்றனக்கு தாய்_தந்தை கொண்ட எழு – திருமுறை3:2 1962/680
தாய் ஆகி வந்த தயாளன் எவன் சேயாக – திருமுறை3:3 1965/290
பார் அறியா தாய் ஆகி பன்றி_குருளைகட்கு – திருமுறை3:3 1965/505
தாய் இளமை எத்தனை நாள் தங்கியதே ஆ இளமை – திருமுறை3:3 1965/892
எத்தனை தாய் எத்தனை பேர் எத்தனை ஊர் எத்தனை வாழ்வு – திருமுறை3:3 1965/1029
தாய் யார் மனை யார் தனயர் ஆர் தம்மவர் ஆர் – திருமுறை3:3 1965/1035
தாய்_அனையாய் நின் அருளாம் தண் அமுதம் உண்டு உவந்து – திருமுறை3:4 1979/3
வாய் அன்றேல் வல் வெறி_நாய் வாய் என்பாம் தாய் என்றே – திருமுறை3:4 1991/2
பெற்றிடு தாய் போல்வது நின் பெற்றி என்பேன் பிள்ளை-அது – திருமுறை3:4 2017/1
ஈன்று அருளும் தாய் ஆகி தந்தை ஆகி எழில் குருவாய் தெய்வதமாய் இலங்கு தேவே – திருமுறை3:5 2075/4
தாய் ஆகி தந்தையாய் பிள்ளை ஆகி தான் ஆகி நான் ஆகி சகலம் ஆகி – திருமுறை3:5 2080/3
தாய் இரங்கி வளர்ப்பது போல் எம்_போல்வாரை தண் அருளால் வளர்த்து என்றும் தாங்கும் தேவே – திருமுறை3:5 2131/4
உள் மயக்கம் கொள விடுத்தே ஒருவன் பின் போம் ஒரு தாய் போல் மாயை இருள் ஓங்கும் போதின் – திருமுறை3:5 2165/2
தன் போலும் தாய்_தந்தை ஆயிரம் பேர் இருந்தாலும் அந்தோ – திருமுறை3:6 2186/3
தாய் ஆகினும் சற்று நேரம் தரிப்பள் நம் தந்தையை நாம் – திருமுறை3:6 2199/1
தாய் மூடிக்கொள்ளுவது உண்டோ அருளுக சங்கரனே – திருமுறை3:6 2232/4
கொடை இலையோ என் குறை தீர நல்க குலவும் என் தாய்
புடை இலையோ என்றனக்காக பேச எம் புண்ணியனே – திருமுறை3:6 2234/3,4
வளம் கன்று மா வனத்து ஈன்ற தன் தாய் இன்றி வாடுகின்ற – திருமுறை3:6 2269/1
சும்மா அ சேய் முகம் தாய் பார்த்து இருக்க துணிவள்-கொலோ – திருமுறை3:6 2280/2
குவளை விழி தாய் ஒரு புறத்தே குலவ விளங்கும் குரு மணியை – திருமுறை3:13 2476/2
சந்ததம் எனக்கு மகிழ் தந்தை நீ உண்டு நின்றன்னிடத்து ஏமவல்லி தாய் உண்டு நின் அடியர் என்னும் நல் தமர் உண்டு சாந்தம் எனும் நேயர் உண்டு – திருமுறை4:1 2579/1
செய்யாத பாவியேன் என்னை நீ கைவிடில் செய்வது அறியேன் ஏழையேன் சேய் செய்த பிழை எலாம் தாய் பொறுப்பது போல சிந்தை-தனில் எண்ணிடாயோ – திருமுறை4:4 2604/2
கோடாமே பன்றி தரும் குட்டிகட்கு தாய் ஆகி – திருமுறை4:7 2639/1
தாய்_அனையாய் சற்றும் தயவு புரிந்திலையே – திருமுறை4:8 2646/4
தாய் ஆயினும் பொறுப்பாள்_அல ஆங்கு அவை சற்று அலவே – திருமுறை4:11 2691/2
தாய் இரங்காள் என்பது உண்டோ தன் பிள்ளை தளர்ச்சி கண்டே – திருமுறை4:15 2731/4
தாய் தடை என்றேன் பின்னர் தாரமே தடை என்றேன் நான் – திருமுறை4:15 2737/1
மன் உயிர்க்கு தாய் தந்தை குரு தெய்வம் உறவு முதல் மற்றும் நீயே – திருமுறை4:15 2741/1
மின் உடற்கு தாய் தந்தை ஆதியரை மதித்தேனோ விரும்பினேனோ – திருமுறை4:15 2741/3
திரம் காணா பிள்ளை என தாய் விடாளே சிவகாமவல்லி எனும் தெய்வ தாயே – திருமுறை4:23 2808/4
தாய்_அனையாய் எண்ணு-தொறும் தாது கலங்குதடா – திருமுறை4:28 2931/2
தாய் வயிற்றில் பிறவாது தானே முளைத்தவர்க்கு – திருமுறை4:33 2985/1
இன்பு அருளும் பெரும் தாய் என் இதயத்தே இருந்தாள் இறைவியொடும் அம்பலத்தே இலங்கிய நின் வடிவை – திருமுறை5:6 3191/1
தாய் கொண்ட திரு_பொதுவில் எங்கள் குருநாதன் சந்நிதி போய் வர விடுத்த தனி கரண பூவை – திருமுறை6:11 3383/1
தடித்த ஓர் மகனை தந்தை ஈண்டு அடித்தால் தாய் உடன் அணைப்பள் தாய் அடித்தால் – திருமுறை6:12 3386/1
தடித்த ஓர் மகனை தந்தை ஈண்டு அடித்தால் தாய் உடன் அணைப்பள் தாய் அடித்தால் – திருமுறை6:12 3386/1
சம்மதிக்கின்றார் அவன்றனை பெற்ற தந்தை தாய் மகன் விருப்பாலே – திருமுறை6:12 3388/2
பெற்ற தாய் நேயர் உறவினர் துணைவர் பெருகிய பழக்கம் மிக்கு உடையோர் – திருமுறை6:13 3425/2
தாய் மொழி குறித்தே கணக்கிலே மற்று ஓர் தாய்க்கு நால் என்பதை இரண்டாய் – திருமுறை6:13 3430/1
பெற்ற தாய் வாட்டம் பார்ப்பதற்கு அஞ்சி பேர்_உணவு உண்டனன் சில நாள் – திருமுறை6:13 3440/2
தளர்ந்திடேல் மகனே என்று எனை எடுத்து ஓர் தாய் கையில் கொடுத்தனை அவளோ – திருமுறை6:14 3544/1
தாங்க என்றனை ஓர் தாய் கையில் கொடுத்தாய் தாய்-அவள் நான் தனித்து உணர்ந்து – திருமுறை6:14 3545/1
அத்த நீ எனை ஓர் தாய் கையில் கொடுத்தாய் ஆங்கு அவள் மகள் கையில் கொடுத்தாள் – திருமுறை6:14 3546/1
தாய் எலாம் அனைய என் தந்தையே ஒரு தனி தலைவனே நின் பெருமையை சாற்றிட நினைத்திட மதித்திட அறிந்திட சார்கின்ற-தோறும் அந்தோ – திருமுறை6:22 3681/2
தாய் மதிப்பு அரியதோர் தயவு உடை சிவமே தனி நடராச என் சற்குரு மணியே – திருமுறை6:23 3688/4
நிலைப்பட எனை அன்று ஆண்டு அருள் அளித்த நேயனே தாய்_அனையவனே – திருமுறை6:34 3830/2
தாய் ஆகி தந்தையுமாய் தாங்குகின்ற தெய்வம் தன்னை நிகர் இல்லாத தனி தலைமை தெய்வம் – திருமுறை6:41 3906/1
சிறப்பு எலாம் எனக்கே செய்த தாய் என்கோ திரு_சிற்றம்பல தந்தை என்கோ – திருமுறை6:50 4019/3
தாய் முதலோரொடு சிறிய பருவம்-அதில் தில்லை தலத்திடையே திரை தூக்க தரிசித்த போது – திருமுறை6:57 4133/1
தாங்கி எனை பெற்ற தாய் ஆகும் பாதம் – திருமுறை6:68 4332/1
என் உரிமை தாய்_அனையீர் ஆட வாரீர் எனது தனி தந்தையரே ஆட வாரீர் – திருமுறை6:71 4469/3
தாய் கருப்பையினுள் தங்கிய உயிர்களை – திருமுறை6:81 4615/723
தாய் ஆகி என் உயிர் தந்தையும் ஆகி என் சற்குருவாய் – திருமுறை6:94 4741/1
சேய் இரங்கா முனம் எடுத்தே அணைத்திடும் தாய்_அனையாய் திரு_சிற்றம்பலம் விளங்கும் சிவ ஞான குருவே – திருமுறை6:95 4751/4
விதி பாலை அறியேம் தாய்_பாலை உண்டு கிடந்து அழுது விளைவிற்கு ஏற்ப – திருமுறை6:125 5333/2
தாய் போல் உரைப்பர் சன்மார்க்க சங்கத்தவர் சாற்றும் எட்டிக்காய் – திருமுறை6:125 5385/2
தாய் உரைத்த திரு_பொதுவில் நடம் புரிந்து என் உளம் கலந்த தலைவா இங்கே – திருமுறை6:135 5604/3
தாய் பந்த உணர்வு_உடையேன் யானோ சிற்சபையில் தனி முதல்வர் திரு_வண்ணம் சாற்ற வல்லேன் தோழி – திருமுறை6:137 5634/4
கை அகத்தே ஒரு பசும்பொன் கங்கணமும் புனைந்தார் கருணையினில் தாய்_அனையார் கண்டாய் என் தோழி – திருமுறை6:142 5772/4

மேல்


தாய்-தன் (1)

தெருள் பெரும் தாய்-தன் கையிலே கொடுத்த தெய்வமே சத்திய சிவமே – திருமுறை6:39 3872/2

மேல்


தாய்-தனக்கு (1)

இன்னும் கோபம் ஓயாரோ என் தாய்-தனக்கு தாயாரோ – திருமுறை1:20 281/2

மேல்


தாய்-தனை (1)

பெற்ற தாய்-தனை மக மறந்தாலும் பிள்ளையை பெறும் தாய் மறந்தாலும் – திருமுறை2:23 820/1

மேல்


தாய்-அவள் (1)

தாங்க என்றனை ஓர் தாய் கையில் கொடுத்தாய் தாய்-அவள் நான் தனித்து உணர்ந்து – திருமுறை6:14 3545/1

மேல்


தாய்-அவன்றன்னை (1)

நம்பிடில் அணைக்கும் எம் பெருமானை நாயகன்-தன்னை தாய்-அவன்றன்னை
பம்புற பாடி படிக்கின்றேன் மேலும் படிப்பேன் எனக்கு படிப்பித்தவாறே – திருமுறை6:125 5315/3,4

மேல்


தாய்_தந்தை (2)

சண்டை என்பது என்றனக்கு தாய்_தந்தை கொண்ட எழு – திருமுறை3:2 1962/680
தன் போலும் தாய்_தந்தை ஆயிரம் பேர் இருந்தாலும் அந்தோ – திருமுறை3:6 2186/3

மேல்


தாய்_பாலை (2)

தாய்_பாலை உண்ணாது நாய்_பால் உண்ணும் தகையனேன் திரு_தணிகை-தன்னை சார்ந்து – திருமுறை1:25 325/2
விதி பாலை அறியேம் தாய்_பாலை உண்டு கிடந்து அழுது விளைவிற்கு ஏற்ப – திருமுறை6:125 5333/2

மேல்


தாய்_போல்வாய் (1)

தன்_போல்வாய் என் ஈன்ற தாய்_போல்வாய் சார்ந்து உரையா – திருமுறை2:16 735/2

மேல்


தாய்_அனையவனே (1)

நிலைப்பட எனை அன்று ஆண்டு அருள் அளித்த நேயனே தாய்_அனையவனே
பலப்படு பொன்_அம்பலத்திலே நடம் செய் பரமனே பரம சிற்சுகம்-தான் – திருமுறை6:34 3830/2,3

மேல்


தாய்_அனையாய் (5)

தாய்_அனையாய் உன்றனது சந்நிதி நேர் வந்தும் ஒரு – திருமுறை3:2 1962/621
தாய்_அனையாய் நின் அருளாம் தண் அமுதம் உண்டு உவந்து – திருமுறை3:4 1979/3
தாய்_அனையாய் சற்றும் தயவு புரிந்திலையே – திருமுறை4:8 2646/4
தாய்_அனையாய் எண்ணு-தொறும் தாது கலங்குதடா – திருமுறை4:28 2931/2
சேய் இரங்கா முனம் எடுத்தே அணைத்திடும் தாய்_அனையாய் திரு_சிற்றம்பலம் விளங்கும் சிவ ஞான குருவே – திருமுறை6:95 4751/4

மேல்


தாய்_அனையார் (2)

ஆவி_அனையார் தாய்_அனையார் அணி சேர் ஒற்றி ஆண்தகையார் – திருமுறை2:89 1661/2
கை அகத்தே ஒரு பசும்பொன் கங்கணமும் புனைந்தார் கருணையினில் தாய்_அனையார் கண்டாய் என் தோழி – திருமுறை6:142 5772/4

மேல்


தாய்_அனையீர் (1)

என் உரிமை தாய்_அனையீர் ஆட வாரீர் எனது தனி தந்தையரே ஆட வாரீர் – திருமுறை6:71 4469/3

மேல்


தாய்_இலார் (1)

தாய்_இலார் என நெஞ்சகம் தளர்ந்தேன் தந்தை உம் திரு_சந்நிதி அடைந்தேன் – திருமுறை2:11 682/1

மேல்


தாய்க்கு (7)

பின் ஈன்ற பிள்ளையின் மேல் ஆர்வம் தாய்க்கு என பேசுவர் நீ – திருமுறை2:75 1400/1
தான் மாறினும் விட்டு நான் மாறிடேன் பெற்ற தாய்க்கு முலை – திருமுறை3:6 2262/3
தாய்க்கு கனிந்து ஒரு கூறு அளித்தோய் நின் தயவும் இந்த – திருமுறை3:6 2292/2
தாய் மொழி குறித்தே கணக்கிலே மற்று ஓர் தாய்க்கு நால் என்பதை இரண்டாய் – திருமுறை6:13 3430/1
தாய்க்கு தனி இயற்கை தான் – திருமுறை6:40 3894/4
தாய்க்கு உறு தயவு என்று எண்ணுகோ தாயின் தயவும் உன் தனி பெரும் தயவே – திருமுறை6:125 5420/4
தாய்க்கு காட்டி நல் தண் அமுது ஊட்டி ஓர் தவள மாட பொன் மண்டபத்து ஏற்றியே – திருமுறை6:125 5447/3

மேல்


தாய்க்கும் (6)

தாய்க்கும் இனிது ஆகும் உன்றன் தாள்_மலரை ஏத்தாது – திருமுறை2:12 690/1
தாய்க்கும் தந்தைக்கும் நிகரும் நின் இரு தாள் சார்ந்த மேலவர்-தமை தொழுது ஏத்தா – திருமுறை2:45 1072/1
தாய்க்கும் கிடையாத தண் அருள் கொண்டு அன்பர் உளம் – திருமுறை3:2 1962/557
என் உரிமை தாய்க்கும் இனியாய் நின் ஐந்தெழுத்தை – திருமுறை4:8 2648/1
தாய்க்கும் கோபம் உறும் என்னில் யாரே என்-பால் சலியாதார் – திருமுறை4:10 2665/2
தனி என் மேல் நீ வைத்த தயவு தாய்க்கும் இல்லையே – திருமுறை6:112 4971/1

மேல்


தாய்ப்பசு (1)

கால் வருமே இளம் கன்று அழ தாய்ப்பசு காணின் மடி – திருமுறை3:6 2250/3

மேல்


தாய்ப்பட்ட (1)

தாய்ப்பட்ட சென்னையில் கந்தகோட்டத்துள் வளர் தலம் ஓங்கு கந்தவேளே தண் முக துய்ய மணி உண்முக சைவ மணி சண்முக தெய்வ மணியே – திருமுறை1:1 25/4

மேல்


தாய்மட்டில் (1)

தாய்மட்டில் அன்றி என் தந்தையும் குருவும் சாமியும் ஆகிய தனி பெருந்தகையீர் – திருமுறை6:92 4721/2

மேல்


தாய (3)

தாய நின் கடன் தணிகை_வாணனே – திருமுறை1:10 177/4
தாய நீறு இடும் நேயர் ஒன்று உரைத்தால் தழுவியே அதை முழுவதும் கேட்க – திருமுறை2:38 1000/2
அருள் தாய பெருமை-தனை என் உரைப்பேன் பொதுவில் ஆனந்த திரு_நடம் செய்து அருளுகின்ற அரசே – திருமுறை5:2 3129/4

மேல்


தாயகனே (1)

நல்லவனே நல் நிதியே ஞான சபாபதியே நாயகனே தாயகனே நண்பவனே அனைத்தும் – திருமுறை6:33 3812/2

மேல்


தாயம் (1)

தாயம் ஒன்று இலேன் தனி வடல் அரசே சத்திய சபை தனி பெரும் பதியே – திருமுறை6:29 3776/4

மேல்


தாயர் (12)

தாயர் ஆதியர் சலிப்புறுகிற்பார் தமரும் என்றனை தழுவுதல் ஒழிவார் – திருமுறை2:69 1334/1
தங்கை என்கோ அன்றி தாயர் என்கோ சொல் தழைக்கும் மலை – திருமுறை2:75 1397/3
அங்கண் களிக்க பவனி வந்தான் அது போய் கண்டேன் தாயர் எலாம் – திருமுறை2:77 1499/2
வீசாநின்றேன் தாயர் எலாம் வீட்டுக்கு அடங்கா பெண் எனவே – திருமுறை2:77 1500/3
பொருமாநின்றேன் தாயர் எலாம் போ என்று ஈர்க்க போதுகிலேன் – திருமுறை2:77 1502/3
இலமே செறித்தார் தாயர் இனி என் செய்குவது என்று இருந்தேற்கு – திருமுறை2:82 1568/1
தாயர் என மாதர்-தம்மை எண்ணி பாலர் பித்தர் – திருமுறை3:3 1965/1385
பொருள்_தாயர் போற்றுகின்ற பொன் அடிகள் வருந்த பொறை இரவில் யான் இருக்கும் இடம் தேடி புகுந்து – திருமுறை5:2 3129/2
தொண்டனேன்-தன்னை அடுத்தவர் நேயர் சூழ்ந்தவர் உறவினர் தாயர்
கொண்டு உடன்_பிறந்தோர் அயலவர் எனும் இ குறிப்பினர் முகங்களில் இளைப்பை – திருமுறை6:13 3418/2,3
பொங்கல் இட்ட தாயர் முகம் தொங்கலிட்டு போனார் பூவை முகம் பூ முகம் போல் பூரித்து மகிழ்ந்தாள் – திருமுறை6:59 4201/2
பெண் உறங்காள் என தாயர் பேசி மகிழ்கின்றார் பெண்கள் எலாம் கூசுகின்றார் பெரும் தவம் செய்கிலரே – திருமுறை6:142 5715/4
அஞ்சும் முகம் காட்டிய என் தாயர் எலாம் எனக்கே ஆறும் முகம் காட்டி மிக வீறு படைக்கின்றார் – திருமுறை6:142 5718/3

மேல்


தாயர்கள் (1)

அன்பு உடைய தாயர்கள் ஓர் ஆயிரம் பேர் ஆனாலும் – திருமுறை3:2 1962/773

மேல்


தாயவரே (1)

தனி பெரும் தலைவரே தாயவரே என் தந்தையரே பெரும் தயவு_உடையவரே – திருமுறை6:31 3790/1

மேல்


தாயனே (2)

தாயனே என்றன் சற்குரு நாதனே தணிகை மா மலையானே – திருமுறை1:39 429/4
தாயனே எனது தாதையே ஒருமை தலைவனே தலைவனே என்கோ – திருமுறை6:51 4028/1

மேல்


தாயாகும் (1)

ஊட்டுவிக்கும் தாயாகும் ஒற்றி அப்பா நீ உலகை – திருமுறை2:36 978/3

மேல்


தாயாம் (4)

தாயாம் கருணை மருந்து சித் – திருமுறை3:9 2453/3
உரு விளங்க உயிர் விளங்க உணர்ச்சி-அது விளங்க உலகம் எலாம் விளங்க அருள் உதவு பெரும் தாயாம்
மரு விளங்கு குழல் வல்லி மகிழ்ந்து ஒரு பால் விளங்க வயங்கு அருணகிரி விளங்க வளர்ந்த சிவ_கொழுந்தே – திருமுறை3:17 2500/3,4
உரு விளங்க உயிர் விளங்க உணர்ச்சி-அது விளங்க உலகம் எலாம் விளங்க அருள் உதவு பெரும் தாயாம்
மரு விளங்கு குழல் வல்லி மகிழ்ந்து ஒரு பால் விளங்க வயங்கு மணி பொது விளங்க வளர்ந்த சிவ_கொழுந்தே – திருமுறை6:1 3268/3,4
தாதையாம் என்னுடைய தாயாம் என் சற்குருவாம் – திருமுறை6:40 3901/1

மேல்


தாயாய் (4)

தாயாய் என்னை காக்க வரும் தனியே பரம சற்குருவே தணிகாசலமாம் தலத்து அமர்ந்த சைவ மணியே சண்முகனே – திருமுறை1:44 471/4
தாயாய் அளிக்கும் திருவொற்றி_தலத்தார் தமது பவனி-தனை – திருமுறை2:95 1720/1
தாயாய் முலை_பாலும் தந்தனையே வாய் இசைக்கு – திருமுறை3:2 1962/752
தந்தையாய் என்னுடைய தாயாய் தகை சான்ற – திருமுறை3:4 1981/1

மேல்


தாயார் (1)

தாயார் நின் தந்தை எவன் குலம் ஏது என்பர் சாற்றும் அ வல் – திருமுறை2:26 851/3

மேல்


தாயாரோ (1)

இன்னும் கோபம் ஓயாரோ என் தாய்-தனக்கு தாயாரோ
துன்னும் இரக்கம் தோயாரோ துகளேன் துயரை ஆயாரோ – திருமுறை1:20 281/2,3

மேல்


தாயானவனே (1)

தாயானவனே என் தந்தையே அன்பர்-தமை – திருமுறை2:59 1216/2

மேல்


தாயானானை (1)

சகத்தானை அண்டம் எலாம் தானானானை தனி அருளாம் பெரும் கருணை தாயானானை
இகத்தானை பரத்தானை பொதுவில் ஆடும் எம்மானை கண்டு களித்து இருக்கின்றேனே – திருமுறை6:44 3938/3,4

மேல்


தாயானை (1)

தாயானை தந்தை_எனக்கு_ஆயினானை சற்குருவும்_ஆனானை தமியேன் உள்ளே – திருமுறை6:45 3951/1

மேல்


தாயில் (11)

ஈசனை தாயில் இனியனை ஒற்றி இன்பனை அன்பனை அழியா – திருமுறை2:31 906/1
தாம புயனார் சங்கரனார் தாயில் இனியார் தற்பரனார் – திருமுறை2:86 1630/1
நூல் தாயில் அன்பர்-தமை நோக்கி அருள்செய் திருக்காறாயில் – திருமுறை3:2 1962/365
நாலாயிரம் தாயில் நற்றாய் காண் ஏலாது – திருமுறை3:3 1965/368
தாயில் வளர்க்கும் தயவு உடைய நம் பெருமான் – திருமுறை3:3 1965/1313
பொறுத்தாள் அ தாயில் பொறுப்பு_உடையோய் நீ-தான் – திருமுறை3:4 2034/3
இன்பால் என்-பால் தரு தாயில் இனிய கருணை இரும் கடலே இகத்தும் பரத்தும் துணை ஆகி என் உள் இருந்த வியல் நிறைவே – திருமுறை3:19 2503/3
ஈடு இல் பெரும் தாயில் இனியாய் நின் தண் அருள்-பால் – திருமுறை4:28 2886/1
தாயில் பெரிதும் தயவு_உடையான் குற்றம் புரிந்தோன்-தன்னையும் ஓர் – திருமுறை6:17 3595/3
நல்லார் சொல் நல்லவரே ஆட வாரீர் நல் தாயில் இனியவரே ஆட வாரீர் – திருமுறை6:71 4462/3
தாயில் பெரிதும் தயவு உடை தந்தையே – திருமுறை6:81 4615/1120

மேல்


தாயின் (7)

தாயின் மேவிய தற்பரமே முல்லைவாயில் – திருமுறை2:10 663/1
தாயின் பெரிய கருணையினார் தலை மாலையினார் தாழ் சடையார் – திருமுறை2:70 1342/1
தாயின் உலகு அனைத்தும் தாங்கும் திருப்புலியூர் – திருமுறை3:2 1962/3
இனிய நல் தாயின் இனிய என் அரசே என் இரு கண்ணினுள் மணியே – திருமுறை6:27 3746/1
எல்லாம் செய வல்லவனே எனை ஈன்ற தாயின்
நல்லாய் சிவ ஞானிகள் பெற்ற மெய்ஞ்ஞான வாழ்வே – திருமுறை6:91 4712/1,2
தாயின் மிக்க நல்லவா சர்வ சித்தி வல்லவா – திருமுறை6:115 5183/2
தாய்க்கு உறு தயவு என்று எண்ணுகோ தாயின் தயவும் உன் தனி பெரும் தயவே – திருமுறை6:125 5420/4

மேல்


தாயினும் (8)

தாயினும் இனியாய் இன்னும் நீ வரவு தாழ்த்தனை என்-கொல் என்று அறியேன் – திருமுறை2:14 703/2
தாயினும் நல்லவனே ஒற்றி மேவும் தயாநிதியே – திருமுறை2:62 1247/4
நாடும் தாயினும் நல்லவன் நமது நாதன் என்று உனை நாடும் அப்பொழுதே – திருமுறை2:68 1325/1
தாயினும் பெரும் தயவு_உடையவன் நம் தலைவன் என்று நான் தருக்கொடும் திரிந்தேன் – திருமுறை2:68 1328/1
எனை பெற்ற தாயினும் அன்பு_உடையாய் எனக்கு இன்பம் நல்கும் – திருமுறை3:6 2319/1
தாயினும் இனிய உன்றன் தண் அருள் பெருமை-தன்னை – திருமுறை6:21 3645/3
ஈன்ற நல் தாயினும் இனிய பெரும் தயவு – திருமுறை6:81 4615/107
தாயினும் பேர்_அருள்_உடையார் என் உயிரில் கலந்த தனி தலைவர் நான் செய் பெரும் தவத்தாலே கிடைத்தார் – திருமுறை6:142 5812/1

மேல்


தாயுடன் (1)

பெற்ற தாயுடன் உற்று ஓங்கும் பெரும நின் பெருமை-தன்னை – திருமுறை6:21 3643/3

மேல்


தாயுடனும் (1)

சொன்னது அலால் தாயுடனும் சொன்னேனோ இன்னும் இந்த – திருமுறை4:14 2722/2

மேல்


தாயும் (24)

பாரும் விசும்பும் அறிய எனை பயந்த தாயும் தந்தையும் நீ – திருமுறை1:5 83/1
தாயும் அப்பனும் தமரும் நட்புமாய் தண் அருள்_கடல் தந்த வள்ளலே – திருமுறை1:8 138/2
தாயும் தந்தையும் சாமியும் எனது சார்பும் ஆகிய தணிகை அம் குகனே – திருமுறை1:27 342/3
ஈன்று கொண்ட என் தந்தையும் தாயும் யாவும் நீ என எண்ணிய நாயேன் – திருமுறை2:69 1332/1
ஒன்னார் எனவே தாயும் எனை ஒறுத்தாள் நானும் உயிர் பொறுத்தேன் – திருமுறை2:86 1608/3
தாயும் தமரும் நொடிக்கின்றார் சகியே இனி நான் சகியேனே – திருமுறை2:89 1665/4
ஆற்றல் மிகு தாயும் அறியா வகையால் வைத்திட ஓர் – திருமுறை3:3 1965/799
தாயும் செயாள் இந்த நன்றி கண்டாய் செஞ்சடையவனே – திருமுறை3:6 2217/4
தாயும் தந்தையும் ஆகி உள் நிற்கின்றோய் சாற்றாய் – திருமுறை4:15 2751/4
தாயும் தந்தையும் சற்குரு_நாதனும் – திருமுறை4:15 2767/1
தாயும் தந்தையும் தெய்வமும் குருவும் தாங்குகின்றது ஓர் தலைவனும் பொருளும் – திருமுறை4:19 2797/1
பிடித்து ஒரு தந்தை அணைப்பன் இங்கு எனக்கு பேசிய தந்தையும் தாயும்
பொடி திரு_மேனி அம்பலத்து ஆடும் புனித நீ ஆதலால் என்னை – திருமுறை6:12 3386/2,3
நெறித்த நல் தாயும் தந்தையும் இன்பும் நேயமும் நீ என பெற்றே – திருமுறை6:13 3487/3
மடுக்க நல் தாயும் வந்திலள் நீயும் வந்து எனை பார்த்திலை அந்தோ – திருமுறை6:14 3543/3
கிளர்ந்திட எனை-தான் பெற்ற நல் தாயும் கேட்பதற்கு அடைந்திலன் அந்தோ – திருமுறை6:14 3544/3
ஓங்கு நல் தாயும் வந்திலாள் அந்தோ உளம் தளர்வு உற்றனன் நீயும் – திருமுறை6:14 3545/3
தான் பெறு தாயும் தந்தையும் குருவும் தனி பெரும் தெய்வமும் தவமும் – திருமுறை6:15 3558/2
ஈன்ற நல் தாயும் தந்தையும் குருவும் என் உயிர்க்கு இன்பமும் பொதுவில் – திருமுறை6:20 3634/1
தந்தையும் தாயும் குருவும் யான் போற்றும் சாமியும் பூமியும் பொருளும் – திருமுறை6:27 3747/1
சழங்கு உடை உலகில் தளருதல் அழகோ தந்தையும் தாயும் நீ அலையோ – திருமுறை6:27 3749/4
தாயும் என் ஒருமை தந்தையும் ஞான சபையிலே தனி நடம் புரியும் – திருமுறை6:27 3750/1
சருவல் ஒழிந்து என் மனமாம் பாங்கி பகை ஆனாள் தனித்த பரை எனும் வளர்த்த தாயும் முகம் பாராள் – திருமுறை6:60 4210/3
வம்பு இசைத்தேன் என எனது பாங்கி பகை ஆனாள் வளர்த்தெடுத்த தனி தாயும் மலர்ந்து முகம் பாராள் – திருமுறை6:60 4211/3
மன்னுறும் என் தனி தாயும் தந்தையும் அங்கு அவரே மக்கள் பொருள் மிக்க திரு_ஒக்கலும் அங்கு அவரே – திருமுறை6:142 5738/4

மேல்


தாயே (79)

எள்ளளவும் இ மொழியில் ஏசுமொழி அன்று உண்மை என்னை ஆண்டு அருள் புரிகுவாய் என் தந்தையே எனது தாயே என் இன்பமே என்றன் அறிவே என் அன்பே – திருமுறை1:1 4/3
இளைத்தேன் தேற்றும் துணை காணேன் என் செய்து உய்கேன் எம் தாயே
விளை தேன் ஒழுகும் மலர் தருவே விண்ணே விழிக்கு விருந்தே சீர் – திருமுறை1:5 86/2,3
இலங்கி எங்கணும் நிறைந்து அருள் இன்பமே எந்தையே எம் தாயே
நலம் கிளர்ந்திடும் தணிகை அம் பதி அமர் நாயக மணி_குன்றே – திருமுறை1:15 227/3,4
சட்டித்து அருளும் தணிகையில் எம் தாயே தமரே சற்குருவே – திருமுறை1:23 306/2
என் இரு கண்மணியே எம் தாயே என்னை ஈன்றானே என் அரசே என்றன் வாழ்வே – திருமுறை1:42 459/2
ஏதம் அகற்றும் என் அரசே என் ஆர்_உயிரே என் அறிவே என் கண் ஒளியே என் பொருளே என் சற்குருவே என் தாயே
காதம் மணக்கும் மலர் கடப்பம் கண்ணி புயனே காங்கெயனே கருணை_கடலே பன்னிரு கண் கரும்பே இருவர் காதலனே – திருமுறை1:44 475/1,2
தாயே_அனையாய் சிறிது என் மேல் தயவு புரிந்தால் ஆகாதோ – திருமுறை2:1 576/3
தந்தையே தாயே தமரே என் சற்குருவே – திருமுறை2:60 1226/2
தலை_மகளே அருள் தாயே செவ் வாய் கரும் தாழ் குழல் பொன் – திருமுறை2:75 1403/3
தாயே கருணை தடம் கடலே ஒற்றி சார் குமுத – திருமுறை2:75 1411/3
அயில் ஏந்தும் பிள்ளை நல் தாயே திருவொற்றி ஐயர் மலர் – திருமுறை2:75 1439/1
தகவே எனக்கு நல் தாயே அகில சராசரமும் – திருமுறை2:75 1458/2
தாயே மிகவும் தயவு_உடையாள் என சாற்றுவர் இ – திருமுறை2:75 1464/1
சாயா அருள்தரும் தாயே எழில் ஒற்றி தற்பரையே – திருமுறை2:75 1480/3
இருமையும் என் உளத்து அமர்ந்த ராம நாமத்து என் அரசே என் அமுதே என் தாயே நின் – திருமுறை2:101 1939/3
தந்தையே என் அருமை தந்தையே தாயே என் – திருமுறை3:2 1962/559
என் தாயே என் தந்தையே – திருமுறை3:4 1970/4
என் அரசே என் உயிரே என்னை ஈன்ற என் தாயே என் குருவே எளியேன் இங்கே – திருமுறை3:5 2146/1
தாயே நின்-பால் இடத்து எம் பெருமாட்டி இ தன்மையினால் – திருமுறை3:6 2203/2
சல கந்தரம் போல் கருணை பொழி தடம் கண் திருவே கணமங்கை தாயே சரணம் சரணம் இது தருணம் கருணை தருவாயே – திருமுறை3:11 2470/4
தன் நேர் அறியா பர வெளியில் சத்தாம் சுத்த அநுபவத்தை சார்ந்து நின்ற பெரியவர்க்கும் தாயே எமக்கு தனி தாயே – திருமுறை3:15 2489/1
தன் நேர் அறியா பர வெளியில் சத்தாம் சுத்த அநுபவத்தை சார்ந்து நின்ற பெரியவர்க்கும் தாயே எமக்கு தனி தாயே
மின்னே மின் ஏர் இடை பிடியே விளங்கும் இதய_மலர் அனமே வேதம் புகலும் பசுங்கிளியே விமல குயிலே இள மயிலே – திருமுறை3:15 2489/1,2
என் தெய்வமே எனது தந்தையே எனை ஈன்று எடுத்த தாயே என் உறவே – திருமுறை3:18 2501/23
இருள் கெடல் வேண்டும் போற்றி எம் தாயே ஏழையேன் நின்றனை பாடும் – திருமுறை4:2 2581/2
திரம் காணா பிள்ளை என தாய் விடாளே சிவகாமவல்லி எனும் தெய்வ தாயே – திருமுறை4:23 2808/4
குருவே ஆதி தனி தாயே குலவும் பரையாம் பெரும் தாயே – திருமுறை4:23 2810/3
குருவே ஆதி தனி தாயே குலவும் பரையாம் பெரும் தாயே
மருவே மலரே சிவகாமவல்லி மணியே வந்து அருளே – திருமுறை4:23 2810/3,4
அனுபவமாகின்றது என்னடி தாயே
தெருளாலே மருளாலே தெரியாது தெரியும் – திருமுறை4:35 2994/2,3
அனுபவமாகின்றது என்னடி தாயே
செறிவாலே பிறிவாலே தெரியாது தெரியும் – திருமுறை4:35 2995/2,3
என்னவனே என் துணையே என் உறவே என்னை ஈன்றவனே என் தாயே என் குருவே எனது – திருமுறை4:38 3009/2
தாயே பொதுவில் நடம் புரி எந்தாயே தயவு தாராயேல் – திருமுறை6:7 3335/3
தருணம் என் ஒருமை தந்தையே தாயே தரித்து அருள் திரு_செவிக்கு இதுவே – திருமுறை6:13 3414/4
தாங்கிய தாயே தந்தையே குருவே தயாநிதி கடவுளே நின்-பால் – திருமுறை6:13 3475/2
தன் நிகர் அறியா தலைவனே தாயே தந்தையே தாங்கும் நல் துணையே – திருமுறை6:13 3526/1
தாயே எனை-தான் தந்தவனே தலைவா ஞான சபாபதியே – திருமுறை6:17 3603/1
சகம் மேல் இருக்க புரிந்தாயே தாயே என்னை தந்தாயே – திருமுறை6:17 3609/4
தருண சுடரே எனை ஈன்ற தாயே என்னை தந்தோனே – திருமுறை6:19 3624/2
மெய் பயன் அளிக்கின்ற தந்தையே தாயே என் வினை எலாம் தீர்த்த பதியே மெய்யான தெய்வமே மெய்யான சிவ போக விளைவே என் மெய்ம்மை உறவே – திருமுறை6:22 3682/3
இறப்பு அறியா திரு_நெறியில் என்னை வளர்த்து அருளும் என்னுடைய நல் தாயே எந்தாயே நினது – திருமுறை6:33 3814/2
தனி துணை எனும் என் தந்தையே தாயே தலைவனே சிற்சபை-தனிலே – திருமுறை6:34 3826/1
இன்பு எலாம் அளிக்கும் இறைவனே என்னை ஈன்ற நல் தந்தையே தாயே
அன்பு எலாம் ஆகி நிறைந்ததோர் நிறைவே அண்ணலே இனி பிரிவு ஆற்றேன் – திருமுறை6:34 3827/2,3
சாற்றுவேன் எனது தந்தையே தாயே சற்குரு நாதனே என்றே – திருமுறை6:36 3850/1
நால் வகை பயனும் அளித்து எனை வளர்க்கும் நாயக கருணை நல் தாயே
போல் உயிர்க்குயிராய் பொருந்திய மருந்தே பொது நடம் புரிகின்ற பொருளே – திருமுறை6:39 3878/3,4
சத திரு_நெறியே தனி நெறி துணையே சாமியே தந்தையே தாயே
புத பெரு வரமே புகற்கு அரும் தரமே பொது நடம் புரிகின்ற பொருளே – திருமுறை6:39 3888/3,4
என் உயிர் தாயே இன்பமே என்கோ என் உயிர் தலைவனே என்கோ – திருமுறை6:50 4023/2
தருண வான் அமுதே என் பெரும் தாயே தந்தையே தந்தையே என்கோ – திருமுறை6:51 4024/2
ஒற்றியில் போய் பசித்தனையோ என்று எனை அங்கு எழுப்பி உவந்து கொடுத்து அருளிய என் உயிர்க்கு இனிதாம் தாயே
பற்றிய என் பற்று அனைத்தும் தன் அடி பற்று ஆக பரிந்து அருளி எனை ஈன்ற பண்பு உடை எந்தாயே – திருமுறை6:57 4132/2,3
இன்புற என்றனக்கு இசைத்த என் குருவே எனை-தான் ஈன்ற தனி தந்தையே தாயே என் இறையே – திருமுறை6:57 4161/3
பேர் உற என்னை பெற்ற நல் தாயே
பொருந்திய அருள் பெரும் போகமே உறுக என – திருமுறை6:81 4615/1072,1073
பெரும் தயவால் எனை பெற்ற நல் தாயே
ஆன்ற சன்மார்க்கம் அணி பெற எனை-தான் – திருமுறை6:81 4615/1074,1075
ஈன்று அமுது அளித்த இனிய நல் தாயே
பசித்திடு-தோறும் என்-பால் அணைந்து அருளால் – திருமுறை6:81 4615/1076,1077
வசித்து அமுது அருள் புரி வாய்மை நல் தாயே
தளர்ந்த-தோறு அடியேன் சார்பு அணைந்து என்னை – திருமுறை6:81 4615/1078,1079
உளம் தெளிவித்த ஒருமை நல் தாயே
அருள் அமுதே முதல் ஐ வகை அமுதமும் – திருமுறை6:81 4615/1080,1081
தெருளுற எனக்கு அருள் செல்வ நல் தாயே
இயல் அமுதே முதல் எழு வகை அமுதமும் – திருமுறை6:81 4615/1082,1083
உயலுற எனக்கு அருள் உரிய நல் தாயே
நண்புறும் எண் வகை நவ வகை அமுதமும் – திருமுறை6:81 4615/1084,1085
பண்புற எனக்கு அருள் பண்பு உடை தாயே
மற்று உள அமுத வகை எலாம் எனக்கே – திருமுறை6:81 4615/1086,1087
உற்று உணவு அளித்து அருள் ஓங்கு நல் தாயே
கலக்கமும் அச்சமும் கடிந்து எனது உளத்தே – திருமுறை6:81 4615/1088,1089
அலக்கணும் தவிர்த்து அருள் அன்பு உடை தாயே
துய்ப்பினில் அனைத்தும் சுகம் பெற அளித்து எனக்கு – திருமுறை6:81 4615/1090,1091
எய்ப்பு எலாம் தவிர்த்த இன்பு உடை தாயே
சித்திகள் எல்லாம் தெளிந்திட எனக்கே – திருமுறை6:81 4615/1092,1093
சத்தியை அளித்த தயவு உடை தாயே
சத்தினிபாதம்-தனை அளித்து எனை மேல் – திருமுறை6:81 4615/1094,1095
வைத்து அமுது அளித்த மரபு உடை தாயே
சத்தி சத்தர்கள் எலாம் சார்ந்து எனது ஏவல்செய் – திருமுறை6:81 4615/1096,1097
சித்தியை அளித்த தெய்வ நல் தாயே
தன் நிகர் இல்லா தலைவனை காட்டியே – திருமுறை6:81 4615/1098,1099
என்னை மேல் ஏற்றிய இனிய நல் தாயே
வெளிப்பட விரும்பிய விளைவு எலாம் எனக்கே – திருமுறை6:81 4615/1100,1101
அளித்து அளித்து இன்பு செய் அன்பு உடை தாயே
எண் அகத்தொடு புறத்து என்னை எஞ்ஞான்றும் – திருமுறை6:81 4615/1102,1103
கண் என காக்கும் கருணை நல் தாயே
இன் அருள் அமுது அளித்து இறவா திறல் புரிந்து – திருமுறை6:81 4615/1104,1105
என்னை வளர்த்திடும் இன்பு உடை தாயே
என் உடல் என் உயிர் என் அறிவு எல்லாம் – திருமுறை6:81 4615/1106,1107
தன்ன என்று ஆக்கிய தயவு உடை தாயே
தெரியா வகையால் சிறியேன் தளர்ந்திட – திருமுறை6:81 4615/1108,1109
தரியாது அணைத்த தயவு உடை தாயே
சினம் முதல் அனைத்தையும் தீர்த்து எனை நனவினும் – திருமுறை6:81 4615/1110,1111
கனவினும் பிரியா கருணை நல் தாயே
தூக்கமும் சோம்பும் என் துன்பமும் அச்சமும் – திருமுறை6:81 4615/1112,1113
ஏக்கமும் நீக்கிய என் தனி தாயே
துன்பு எலாம் தவிர்த்து உளே அன்பு எலாம் நிரம்ப – திருமுறை6:81 4615/1114,1115
தருண நடம் செய் அரசே என் தாயே என்னை தந்தாயே தனித்த தலைமை பதியே இ தருணம் வாய்த்த தருணம் அதே – திருமுறை6:83 4625/4
தானே தயவால் சிறியேற்கு தனித்த ஞான அமுது அளித்த தாயே எல்லா சுதந்தரமும் தந்த கருணை எந்தாயே – திருமுறை6:83 4627/1
தனியே என் அன்பு உடை தாயே சிற்றம்பலம் சார் தந்தையே – திருமுறை6:88 4679/3
தாயே எனை தந்த தயாநிதி தந்தையே இ – திருமுறை6:91 4714/1
தருண நிதியே என் ஒருமை தாயே என்னை தடுத்தாண்டு – திருமுறை6:98 4784/1
தாயே எனக்கு தயவு புரிந்த தருண தந்தையே – திருமுறை6:112 4980/1
தாயே என வந்து என்னை காத்த தரும சோதியே – திருமுறை6:112 5060/3
சாருறு தாயே என்று உரைப்பேனோ தந்தையே என்று உரைப்பேனோ – திருமுறை6:125 5421/2
தாயே_அனையான் தனித்து – திருமுறை6:129 5509/4

மேல்


தாயே_அனையாய் (1)

தாயே_அனையாய் சிறிது என் மேல் தயவு புரிந்தால் ஆகாதோ – திருமுறை2:1 576/3

மேல்


தாயே_அனையான் (1)

தாயே_அனையான் தனித்து – திருமுறை6:129 5509/4

மேல்


தாயை (16)

தாயை அறியாது வரும் சூல் உண்டோ என் சாமி நீ அறியாயோ தயை இல்லாயோ – திருமுறை1:7 127/2
தாயை அப்பனை தமரினை விட்டு உனை சார்ந்தவர்க்கு அருள்கின்றோய் – திருமுறை1:9 150/3
தன்னுடை தேவை தந்தையை தாயை தணிகையில் கண்டு இறைஞ்சுவனே – திருமுறை1:38 412/4
தாயை மறந்தேன் அன்றியும் என்றனையும் மறந்தேன் தனிப்பட்டேன் – திருமுறை2:77 1498/3
அற_தாயை ஓர் புடை கொண்டு ஓர் புடை மண் அளந்த முகில்_நிறத்தாயை – திருமுறை3:7 2413/1
தலை பயின்ற மறை பயின்று மூவுலகும் காக்கின்ற தாயை வாகை – திருமுறை3:12 2473/3
தடுத்து எமை ஆண்டுகொண்டு அன்பு அளித்தானை சங்கரன்-தன்னை என் தந்தையை தாயை
கடு ததும்பும் மணி_கண்டத்தினானை கண்_நுதலானை எம் கண் அகலானை – திருமுறை4:5 2612/2,3
ஏங்கலை மகனே தூங்கலை என வந்து எடுத்து எனை அணைத்த என் தாயை
ஓங்கிய எனது தந்தையை எல்லாம் உடைய என் ஒரு பெரும் பதியை – திருமுறை6:46 3964/1,2
துன்புறேல் மகனே தூங்கலை என என் சோர்வு எலாம் தவிர்த்த நல் தாயை
அன்பு உளே கலந்த தந்தையை என்றன் ஆவியை பாவியேன் உளத்தை – திருமுறை6:46 3965/1,2
தலைவனை ஈன்ற தாயை என் உரிமை தந்தையை கண்டுகொண்டேனே – திருமுறை6:46 3982/4
தனியனை ஈன்ற தாயை என் உரிமை தந்தையை கண்டுகொண்டேனே – திருமுறை6:46 3983/4
தருணம்-அது தெரிந்து எனக்கு தானே வந்து அளித்த தயாநிதியை எனை ஈன்ற தந்தையை என் தாயை
பொருள் நிறை சிற்றம்பலத்தே விளங்குகின்ற பதியை புகல் அரிதாம் சுத்த சிவ பூரண மெய் சுகத்தை – திருமுறை6:49 4013/2,3
எத்தனையும் என் பிழைகள் பொறுத்த தனி பெரும் தாயை என்னை ஈன்ற – திருமுறை6:87 4670/3
தாயை மகிழ் அம்பலவன் தான் – திருமுறை6:90 4699/4
தானே தான் ஆகி எலாம் தான் ஆகி அலனாய் தனி பதியாய் விளங்கிடும் என் தந்தையை என் தாயை
வானே அ வான் கருவே வான் கருவின் முதலே வள்ளால் என்று அன்பர் எலாம் உள்ளாநின்று அவனை – திருமுறை6:134 5589/1,2
எந்தையை என் தனி தாயை என் இரு கண்மணியை என் உயிரை என் உணர்வை என் அறிவுள் அறிவை – திருமுறை6:134 5591/2

மேல்


தாயொடும் (1)

எடுக்கும் நல் தாயொடும் இணைந்து நிற்கின்றீர் இறையவரே உம்மை இங்கு கண்டு அல்லால் – திருமுறை6:31 3798/3

மேல்


தாயோடு (1)

தாயோடு உறழும் தணிகாசலனார் தகை சேர் மயிலார் தனி வேலார் – திருமுறை1:37 402/3

மேல்


தாயோடும் (1)

தண் ஆர் நீப_தாரானொடும் எம் தாயோடும் தான் அமர்கின்ற – திருமுறை2:19 775/1

மேல்


தார் (46)

தார் கொண்ட சென்னையில் கந்தகோட்டத்துள் வளர் தலம் ஓங்கு கந்தவேளே தண் முக துய்ய மணி உண்முக சைவ மணி சண்முக தெய்வ மணியே – திருமுறை1:1 12/4
தார் உண்ட சென்னையில் கந்தகோட்டத்துள் வளர் தலம் ஓங்கு கந்தவேளே தண் முக துய்ய மணி உண்முக சைவ மணி சண்முக தெய்வ மணியே – திருமுறை1:1 28/4
தார் கொண்ட பன்னிரு தோள்களும் தாமரை தாள்களும் ஓர் – திருமுறை1:3 42/2
திண் தார் அணி வேல் தணிகை மலை தேவே ஞான செழும் சுடரே – திருமுறை1:5 88/4
காம பயலை தடுப்பாரோ கடப்ப மலர் தார் கொடுப்பாரோ – திருமுறை1:20 277/1
விரை வாய் கடப்பம் தார் அணிந்து விளங்கும் புயனே வேலோனே – திருமுறை1:23 308/1
என்பு இணை தார் வள்ளற்கு இனிமை பெறும் மணியே – திருமுறை1:28 350/3
பொன் தார் புயம் கண்டேன் துயர் விண்டேன் எனை போல – திருமுறை1:41 449/3
சீர் வளர் குவளை தார் வளர் புயனார் சிவனார்-தம் – திருமுறை1:47 493/1
தம் தார் என்-பால் தந்தார் என்னை தந்தாரே – திருமுறை1:47 494/4
மந்தா நிலம் மேவும் தார் மறுகில் மயில் ஏறி – திருமுறை1:47 496/2
தார் வேய்ந்து விடம் கலந்த களம் காட்டி நுதலிடை ஓர் தழல்_கண் காட்டி – திருமுறை1:52 557/2
தார் இரண்டார் போல் நின்ற தையன்மீர் வார் இரண்டா – திருமுறை1:52 569/2
தார் சிறக்கும் சடை கனியே உன்றன் – திருமுறை2:10 667/3
ஊன் தார் தரித்ததனை உன்னிஉன்னி வாடுகின்றேன் – திருமுறை2:12 684/3
தேன் தார் சடையாய் உன் சித்தம் இரங்காதோ – திருமுறை2:12 684/4
தார் ஆர் மலர்_அடியை தாழ்ந்து ஏத்தேன் ஆயிடினும் – திருமுறை2:12 688/2
வேட்டு வெண் தலை தார் புனைந்தவனே வேடன் எச்சிலை விரும்பி உண்டவனே – திருமுறை2:18 772/2
உணங்கு வெண் தலை தார் புனை திரு புயனே ஒற்றியூர் உத்தம தேவே – திருமுறை2:27 858/4
தார் புகழும் நல் தொழும்பு சார்ந்து உன்-பால் நண்ணேனோ – திருமுறை2:36 981/4
தார் ஆர் முடியது சீர் ஆர் அடியது தாழ்வு அகற்றும் – திருமுறை2:74 1380/2
தார் கொண்ட செந்தமிழ் பா_மாலை சாத்த தமியனுக்கே – திருமுறை2:75 1385/3
தார் தேன் குழலும் சரிந்தன காண் தானை இடையில் பிரிந்தன காண் – திருமுறை2:77 1494/3
அம் தார் அணியும் செஞ்சடையார் அடையார் புரம் மூன்று அவை அனலின் – திருமுறை2:80 1545/1
மென் தார் வாங்க மனம் என்னை விட்டு அங்கு அவர் முன் சென்றதுவே – திருமுறை2:80 1550/4
பொருந்தார் கொன்றை பொலன் பூம் தார் புனைந்தார் தம்மை புகழ்ந்தார்-கண் – திருமுறை2:82 1565/2
தரும் தார் காம மருந்து ஆர் இ தரணி இடத்தே தருவாரே – திருமுறை2:82 1565/4
தம் தார் அல்லல் தவிர்ந்து ஓங்க தந்தார் அல்லர் தயை_உடையார் – திருமுறை2:82 1567/2
செழு தார் மார்பர் திருவொற்றி திகழும் தியாக_பெருமானார் – திருமுறை2:82 1569/2
தங்கும் மருப்பார் கண்மணியை தரிப்பார் என்பின் தார் புனைவார் – திருமுறை2:83 1581/1
மருவில் தோன்றும் கொன்றை அம் தார் மார்பர் ஒற்றி மா நகரார் – திருமுறை2:85 1595/2
சிரம் தார் ஆக புயத்து அணிவார் திரு வாழ் ஒற்றி_தியாகர் அவர் – திருமுறை2:88 1653/2
தளி தார் சோலை ஒற்றியிடை தமது வடிவம் காட்டி உடன் – திருமுறை2:88 1654/2
களி தார் குழலாய் என்னடி நான் கனவோ நனவோ கண்டதுவே – திருமுறை2:88 1654/4
அம் கள் அணி பூ தார் புயத்தில் அணைத்தார்_அல்லர் எனை மடவார்-தங்கள் – திருமுறை2:89 1660/3
தார் வாழ் புயத்தார் மா விரதர் தவ ஞானியரே ஆனாலும் – திருமுறை2:93 1705/3
மால் தார் என்றேன் இலை காண் எம் மாலை முடி மேல் காண் என்றார் – திருமுறை2:96 1747/2
மால் தார் என்றேன் இலை காண் எம் மாலை முடி மேல் பார் என்றார் – திருமுறை2:98 1835/2
சார்ந்து இலங்கும் கொன்றை மலர் தார் அழகும் அ தார் மேல் – திருமுறை3:3 1965/417
சார்ந்து இலங்கும் கொன்றை மலர் தார் அழகும் அ தார் மேல் – திருமுறை3:3 1965/417
பூண் இலங்க வெண் பொன் பொடி இலங்க என்பு அணி தார்
மாண் இலங்க மேவு திரு மார்பு அழகும் சேண்_நிலத்தர் – திருமுறை3:3 1965/451,452
சடை_உடையாய் கொன்றை தார்_உடையாய் கரம் தாங்கு மழு – திருமுறை3:6 2177/2
வம்பு அறா மலர் தார் மழை முகில் கூந்தல் வல்லபை கணேச மா மணியே – திருமுறை3:23 2535/4
தார் இட்ட நீ அருள் சீர் இட்டிடாய் எனில் தாழ் பிறவி-தன்னில் அது தான் தன்னை வீழ்த்துவது அன்றி என்னையும் வீழ்த்தும் இ தமியனேன் என் செய்குவேன் – திருமுறை4:3 2596/3
தார் தட முலையார் நான் பலரொடும் சார் தலத்திலே வந்த போது அவரை – திருமுறை6:15 3570/1
பார் விளங்க நான் படுத்த பாயலிலே தார் விளங்க – திருமுறை6:97 4767/2

மேல்


தார்_உடையாய் (1)

சடை_உடையாய் கொன்றை தார்_உடையாய் கரம் தாங்கு மழு – திருமுறை3:6 2177/2

மேல்


தாரக (3)

சாகா_வரம் தந்த தாரக பாதம் – திருமுறை6:68 4328/1
சபள யோக சர பூரக தாரக – திருமுறை6:113 5140/2
ஊன்றிய தாரக சத்தி ஓங்கும் அதின் நடுவே உற்ற திரு_அடி பெருமை உரைப்பவர் ஆர் தோழி – திருமுறை6:137 5661/4

மேல்


தாரகம் (3)

பெரும் தாரகம் சூழ்ந்த பேறாய் திருந்தாத – திருமுறை3:3 1965/22
துயர் அறு தாரகம் முதலாய் அ முதற்கு ஓர் முதலாய் துரிய நிலை கடந்து அதன் மேல் சுத்த சிவ நிலையாய் – திருமுறை6:2 3275/3
தாரகம் இங்கு எனக்கான நடத்து இறைவர் ஆணை சத்தியம் சத்தியம் மாதே சத்தியம் சத்தியமே – திருமுறை6:141 5711/4

மேல்


தாரகமாம் (1)

சார் உயிர்க்கு எல்லாம் தாரகமாம் பரை – திருமுறை6:81 4615/227

மேல்


தாரகமாய் (2)

மயர்வு அறும் ஓர் இயற்கை உண்மை தனி அறிவாய் செயற்கை மன்னும் அறிவு அனைத்தினுக்கும் வயங்கிய தாரகமாய்
துயர் அறு தாரகம் முதலாய் அ முதற்கு ஓர் முதலாய் துரிய நிலை கடந்து அதன் மேல் சுத்த சிவ நிலையாய் – திருமுறை6:2 3275/2,3
தடை அறியா தகையினதாய் தன் நிகர் இல்லதுவாய் தத்துவங்கள் அனைத்தினுக்கும் தாரகமாய் அவைக்கு – திருமுறை6:47 3987/1

மேல்


தாரகமே (1)

தண் ஆர் நெடுங்கள மெய் தாரகமே எண்ணார் – திருமுறை3:2 1962/144

மேல்


தாரகையாய் (1)

வளம் பெறு விண் அணுக்குள் ஒரு மதி இரவி அழலாய் வயங்கிய தாரகையாய் இவ்வகை அனைத்தும் தோற்றும் – திருமுறை6:137 5666/1

மேல்


தாரண (2)

தாரண நிலையை தத்துவ பதியை சத்திய நித்திய தலத்தை – திருமுறை6:46 3970/3
சத்வ போதக தாரண தன்மய – திருமுறை6:113 5141/1

மேல்


தாரணி (2)

காரணமும் காரியமும் தாரணி நீயாக உன்னை காண வந்தார் வந்தார் என்றே வேணு நாதம் சொல்கின்றதே – திருமுறை6:74 4494/2
இ தாரணி முதல் வானும் உடுத்தது – திருமுறை6:108 4907/3

மேல்


தாரணி-தனில் (1)

தாரணி-தனில் என்ற தயவு உடை அரசே தனி நடராச என் சற்குரு மணியே – திருமுறை6:23 3695/4

மேல்


தாரணிக்கு (1)

இ தாரணிக்கு அணி ஆயது வான் தொழற்கு ஏற்றது எங்கும் – திருமுறை6:53 4051/3

மேல்


தாரணிக்குள் (1)

இ தாரணிக்குள் எங்கும் இல்லாத தீமை செய்தேன் – திருமுறை4:28 2892/1

மேல்


தாரணியிடை (1)

தாரணியிடை இ துன்பம் ஆதிகளால் தனையனேன் தளருதல் அழகோ – திருமுறை6:13 3490/4

மேல்


தாரணியில் (10)

இ தாரணியில் எளியோரை கண்டு மிக – திருமுறை2:63 1261/1
தண்டாத சஞ்சலம் கொண்டேன் நிலையை இ தாரணியில்
கண்டார் இரங்குவர் கேட்டார் உருகுவர் கங்கை திங்கள் – திருமுறை3:6 2173/1,2
தாரணியில் உனை பாடும் தரத்தை அடைந்தனன் என் தன்மை எலாம் நன்மை என சம்மதித்தவாறே – திருமுறை5:4 3178/4
உற்ற தாரணியில் எனக்கு உலகு உணர்ச்சி உற்ற நாள் முதல் ஒருசில நாள் – திருமுறை6:13 3440/1
இ தாரணியில் என் பிழைகள் எல்லாம் பொறுத்த என் குருவே – திருமுறை6:16 3585/1
இ தாரணியில் அருள்_பெரும்_சோதி எனக்கு அளித்தாய் – திருமுறை6:38 3867/2
இ தாரணியில் என்று சின்னம் பிடி – திருமுறை6:123 5294/3
இ தாரணியில் எனக்கு இணை யார் என்று இயம்புவனே – திருமுறை6:125 5417/4
காரணமும் காரியமும் காட்டுவித்தான் தாரணியில்
கண்டேன் களிக்கின்றேன் கங்குல் பகல் அற்ற இடத்து – திருமுறை6:129 5505/2,3
இ தாரணியில் இருந்து ஒளிர்க சுத்த சிவ – திருமுறை6:136 5620/2

மேல்


தாரணியோர் (1)

பெரும் தாரணியோர் புகழ் ஒற்றி பெருமான் இவர்-தம் முகம் நோக்கி – திருமுறை2:98 1899/1

மேல்


தாரம் (5)

தந்தை தாய் மக்கள் மனை தாரம் எனும் சங்கடத்தில் – திருமுறை2:36 967/1
சால் அம்பு எடுத்தீர் உமை என்றேன் தாரம் இரண்டாம் என்றாரே – திருமுறை2:97 1765/4
எம் தாரம் தா என்கின்றார் இது-தான் சேடி என்னேடீ – திருமுறை2:98 1782/4
தாரம் விற்றும் சேய் விற்றும் தன்னை விற்றும் பொய்யாத – திருமுறை3:4 2029/1
அரி தாரம் ஊண் ஆதியாம் மயல்கொண்ட ஏழை – திருமுறை4:14 2728/3

மேல்


தாரமே (1)

தாய் தடை என்றேன் பின்னர் தாரமே தடை என்றேன் நான் – திருமுறை4:15 2737/1

மேல்


தாரனை (2)

தாரனை குகன் என் பேர் உடையவனை தணிகையில் கண்டு இறைஞ்சுவனே – திருமுறை1:38 415/4
சடையனை எவர்க்கும் தலைவனை கொன்றை_தாரனை சராசர சடத்துள் – திருமுறை2:31 903/1

மேல்


தாரா (1)

தாரா வரங்கள் எலாம் தந்து – திருமுறை6:52 4040/4

மேல்


தாராது (1)

தாராது இருந்தார் சல_மகளை தாழ்ந்த சடையில் தரித்தாரே – திருமுறை2:82 1570/4

மேல்


தாராய் (1)

தகை பாரிடை இ தருணத்தே தாராய் எனிலோ பிறர் எல்லாம் – திருமுறை6:17 3594/3

மேல்


தாராய (1)

தாராய வாழ்வு தரும் நெஞ்சு சூழ்க தாமோதராய நம ஓம் – திருமுறை2:100 1938/3

மேல்


தாராயேல் (1)

தாயே பொதுவில் நடம் புரி எந்தாயே தயவு தாராயேல்
மாயேன் ஐயோ எது கொண்டு வாழ்ந்து இங்கு இருக்க துணிவேனே – திருமுறை6:7 3335/3,4

மேல்


தாரார் (3)

வருத்தம் பாரார் வளையும் தாரார் வாரார் அவர்-தம் மனம் என்னே – திருமுறை1:37 408/4
தாரார் இன்னும் என் செய்கேன் சகியே இனி நான் சகியேனே – திருமுறை2:89 1658/4
கொண்டார் என கேட்டும் கூசிலையே வண் தாரார்
நேற்று மணம் புரிந்தார் நீறு ஆனார் இன்று என்று – திருமுறை3:3 1965/954,955

மேல்


தாரானொடும் (1)

தண் ஆர் நீப_தாரானொடும் எம் தாயோடும் தான் அமர்கின்ற – திருமுறை2:19 775/1

மேல்


தாருக (1)

தாருக பதகன்-தன்னை தடிந்து அருள்செய்தோய் போற்றி – திருமுறை1:48 512/1

மேல்


தாருகனை (2)

ஈனம் அங்கே செய்த தாருகனை ஆயிர இலக்கம் உறு சிங்கமுகனை எண்ணரிய திறல் பெற்ற சூரனை மற கருணை ஈந்து பணிகொண்டிலையெனில் – திருமுறை1:1 21/3
திருமாலை பணிகொண்டு திகிரி கொண்ட தாருகனை செறித்து வாகை – திருமுறை1:52 555/1

மேல்


தாருவே (1)

தளிர்த்த தண் பொழில் தணிகையில் வளர் சிவ தாருவே மயிலோனே – திருமுறை1:4 74/4

மேல்


தாரை (4)

பண் தாரை சூழ் மதி போல் இருப்போர்கள் நின் பத்தர் பதம் – திருமுறை2:75 1428/2
வண் தாரை வேல் அன்ன மானே வடிவுடை_மாணிக்கமே – திருமுறை2:75 1428/4
போட்டாலும் அங்கு ஓர் புகழ் உண்டே வாள் தாரை
கொண்டாருடன் உணவு கொள்கின்றாய் குக்கலுடன் – திருமுறை3:3 1965/754,755
இறந்தார் எழுவார் என்று புறம் தாரை ஊது – திருமுறை6:121 5264/4

மேல்


தாரை-தன்னையும் (1)

தாரை-தன்னையும் விரும்பி வீழ்ந்து ஆழ்ந்த என்றனக்கு அருள் உண்டேயோ – திருமுறை1:46 490/2

மேல்


தால (1)

தால வாழ்க்கையிலே சார்ந்தவர் எல்லாம் தக்க முப்போதினும் தனித்தே – திருமுறை6:9 3353/1

மேல்


தாவ (3)

தாவ நாடொணா தணிகை அம் பதியில் வாழ் சண்முக பெருமானே – திருமுறை1:29 354/4
தாவ குகுகுகுகுகுகுகு தாமே ஐந்தும் விளங்க அணி – திருமுறை2:98 1930/3
மெய் தாவ நினைத்திடுக சமரச சன்மார்க்கம் மேவுக என்று உரைக்கின்றேன் மேதினியீர் எனை-தான் – திருமுறை6:134 5597/2

மேல்


தாவகன்றோர் (1)

தாவகன்றோர் புகழ் தணிகை மணியே ஜீவ சாட்சியாய் நிறைந்து அருளும் சகச வாழ்வே – திருமுறை1:7 121/4

மேல்


தாவலம் (1)

தாவலம் சென்னையில் கந்தகோட்டத்துள் வளர் தலம் ஓங்கு கந்தவேளே தண் முக துய்ய மணி உண்முக சைவ மணி சண்முக தெய்வ மணியே – திருமுறை1:1 26/4

மேல்


தாவா (1)

ஓவா அறையணி நல்லூர் உயர்வே தாவா
கடை ஆற்றின் அன்பர்-தமை கல் ஆற்றின் நீக்கும் – திருமுறை3:2 1962/452,453

மேல்


தாவாத (1)

தாவாத வசியர் குல பெண்ணினுக்கு ஓர் கரம் அளித்த சதுரன் அன்றே – திருமுறை3:21 2512/1

மேல்


தாவாயானால் (1)

வா என்றே புலம்புற்றேன் நீ தாவாயானால்
உன் சித்தம் அறியேன் உடம்பு ஒழிந்துபோனால் – திருமுறை3:4 2026/2,3

மேல்


தாவி (11)

தாவி ஏர் வளை பயில் செய் போரி வாழ் சாமியே திரு_தணிகை நாதனே – திருமுறை1:8 134/4
சால பசித்தார் போல் மனம்-தான் தாவி அவர் முன் சென்றதுவே – திருமுறை2:80 1553/4
தாவி வருமே என் செயுமோ சகியே இனி நான் சகியேனே – திருமுறை2:89 1661/4
சென்றாலும் செல்லா நம் செல்வம் காண் முன் தாவி
நாடி வைக்கும் நல் அறிவோர் நாளும் தவம் புரிந்து – திருமுறை3:3 1965/408,409
செய்தாலும் அங்கு ஓர் சிறப்பு உளதே கை தாவி
மெய் தாவும் செம் தோல் மினுக்கால் மயங்கினை நீ – திருமுறை3:3 1965/730,731
கேட்டாலும் அங்கு ஓர் கிளர் உண்டே கோள் தாவி
ஆழ்ந்தாருடன் வாழ ஆதரித்தாய் ஆழ்ம் கடலில் – திருமுறை3:3 1965/762,763
தேற்றார் சிவ_பூசைசெய்யாராய் பூ தாவி
வீறுகின்ற பூசையில் என் வீண் என்று வீண் பாழ் வாய் – திருமுறை3:3 1965/1288,1289
தாவி வயங்கு சுத்த தத்துவத்தில் மேவி அகன்று – திருமுறை3:3 1965/1364
சாலத்தான் கொடும் சாலத்தால் அத்தை தாவி நான் பெரும் பாவி ஆயினன் – திருமுறை4:16 2787/3
தாவி நடந்து இரவின் மனை கதவு திறப்பித்தே தயவுடன் அங்கு எனை அழைத்து தக்கது ஒன்று கொடுத்தாய் – திருமுறை5:2 3153/3
தாவி போகப்போக நூலின் தரத்தில் நின்றதே – திருமுறை6:112 4964/2

மேல்


தாவிய (1)

தாவிய முதலும் கடையும் மேல் காட்டா சத்திய தனி நடு நிலையே – திருமுறை6:39 3883/2

மேல்


தாவியே (1)

தாவியே இயமன் தமர் வரும் அ நாள் சம்பு நின் திரு_அருள் அடையா – திருமுறை2:28 869/1

மேல்


தாவு (3)

வளரும் இன்ப கன சுகமே தாவு மயல் – திருமுறை3:2 1962/58
பூ_உலகர்க்கு ஈது ஒன்றும் போதாதோ தாவு நுதல் – திருமுறை3:3 1965/496
செய்தால் வருமோ தெரியேனே பொய் தாவு
நெஞ்சினேன் மன்றுள் நிருத்தா நினை கேட்க – திருமுறை3:4 2025/2,3

மேல்


தாவுகின்றோரில் (1)

தாழை கனி உண தாவுகின்றோரில் சயிலம் பெற்ற – திருமுறை2:26 850/2

மேல்


தாவும் (4)

இடை முடியின் தீம் கனி என்று எல்லில் முசு தாவும்
கடைமுடியின் மேவும் கருத்தா கொடை முடியா – திருமுறை3:2 1962/37,38
மெய் தாவும் செம் தோல் மினுக்கால் மயங்கினை நீ – திருமுறை3:3 1965/731
நோவதுவும் கண்டு அயலில் நோக்கினையே தாவும் எனக்கு – திருமுறை3:3 1965/1172
தாவும் மான் என குதித்துக்கொண்டு ஓடி தையலார் முலை_தடம் படும் கடையேன் – திருமுறை6:5 3303/1

மேல்


தாவுமோ (1)

வன் பெரு நெருப்பினை புன் புழு பற்றுமோ வானை ஒரு மான் தாவுமோ வலி உள்ள புலியை ஓர் எலி சீறுமோ பெரிய மலையை ஓர் ஈ சிறகினால் – திருமுறை1:1 13/1

மேல்


தாவுறும் (1)

உள் தாவுறும் அ எழுத்து அறிய உரைப்பீர் என்றேன் அந்தணர் ஊர்க்கு – திருமுறை2:98 1824/3

மேல்


தாழ் (26)

உச்சி தாழ் அன்பர்க்கு உறவாண்டி அந்த – திருமுறை1:50 532/3
சங்கம் ஒலித்தது தாழ் கடல் விம்மிற்று – திருமுறை1:51 539/1
தலையின் மாலை தாழ் சடை உடை பெருமான் தாள் நினைந்திலை ஊண் நினைந்து உலகில் – திருமுறை2:50 1121/3
தாயின் பெரிய கருணையினார் தலை மாலையினார் தாழ் சடையார் – திருமுறை2:70 1342/1
தலை_மகளே அருள் தாயே செவ் வாய் கரும் தாழ் குழல் பொன் – திருமுறை2:75 1403/3
செய் தாழ் குழல் மானே வடிவுடை_மாணிக்கமே – திருமுறை2:75 1449/4
பின் தாழ்_சடையார் தியாகர் என பேசும் அருமை பெருமானார் – திருமுறை2:80 1550/1
கடு தாழ் களத்தார் கரி தோலார் கண்ணால் மதனை கரிசெய்தார் – திருமுறை2:83 1576/1
தலை நேர் அலங்கல் தாழ்_சடையார் சாதி அறியா சங்கரனார் – திருமுறை2:85 1602/2
சலம் காதலிக்கும் தாழ்_சடையார் தாமே தமக்கு தாதையனார் – திருமுறை2:88 1652/1
பாழ்ங்கிணறு என்பார் அதனை பார்த்திலையே தாழ் கொடிஞ்சி – திருமுறை3:3 1965/676
ஏழ் என்கோ கன்மம்-அதற்கு ஈடு என்கோ தாழ் மண்ணின் – திருமுறை3:3 1965/986
தாழ் சடையும் நீறும் சரி கோவண கீளும் – திருமுறை3:3 1965/1355
தார் இட்ட நீ அருள் சீர் இட்டிடாய் எனில் தாழ் பிறவி-தன்னில் அது தான் தன்னை வீழ்த்துவது அன்றி என்னையும் வீழ்த்தும் இ தமியனேன் என் செய்குவேன் – திருமுறை4:3 2596/3
திரை தாழ் கடலின் பெரும் பிழையே செய்தேன் என்ன செய்வேனே – திருமுறை4:10 2667/4
கடம் தாழ் கயம் போல் செருக்கி மயல்_கடலில் அழுந்தி கடு வினையேன் – திருமுறை4:10 2680/1
மடம் தாழ் மனத்தோடு உலைகின்றேன் கரை கண்டு ஏறும் வகை அறியேன் – திருமுறை4:10 2680/2
மின் தாழ் சடை வேதியனே நினை வேண்டுகின்றேன் – திருமுறை4:13 2713/2
சங்கரா முக்கண் சயம்புவே தாழ் சடை மேல் – திருமுறை4:14 2717/1
தடுத்திட வல்லவர் இல்லா தனி முதல் பேர்_அரசே தாழ் மொழி என்று இகழாதே தரித்து மகிழ்ந்து அருளே – திருமுறை6:57 4105/4
தட்டு அறியா திரு_பொதுவில் தனி நடம் செய் அரசே தாழ் மொழி என்று இகழாதே தரித்து மகிழ்ந்து அருளே – திருமுறை6:57 4111/4
தாழ் குழலீர் எனை சற்றே தனிக்கவிட்டால் எனது தலைவரை காண்குவல் என்றேன் அதனாலோ அன்றி – திருமுறை6:60 4227/1
ஒரு திரு_தேர் ஊர்ந்து என்னை உடையவளோடு அடைந்தே உள்_வாயில் தாழ் பிடித்து பயத்தொடு நின்றேனே – திருமுறை6:96 4760/2
தாழ் குழலாய் எனை சற்றே தனிக்க விட்டால் ஞானசபை தலைவர் வருகின்ற தருணம் இது நான்-தான் – திருமுறை6:142 5730/1
தாழ்_குழல் நீ ஆண்_மகன் போல் நாணம் அச்சம் விடுத்தே சபைக்கு ஏறுகின்றாய் என்று உரைக்கின்றாய் தோழி – திருமுறை6:142 5765/1
சைகரையேல் இங்ஙனம் நான் தனித்து இருத்தல் வேண்டும் தாழ்_குழல் நீ ஆங்கே போய் தத்துவ பெண் குழுவில் – திருமுறை6:142 5782/2

மேல்


தாழ்_குழல் (2)

தாழ்_குழல் நீ ஆண்_மகன் போல் நாணம் அச்சம் விடுத்தே சபைக்கு ஏறுகின்றாய் என்று உரைக்கின்றாய் தோழி – திருமுறை6:142 5765/1
சைகரையேல் இங்ஙனம் நான் தனித்து இருத்தல் வேண்டும் தாழ்_குழல் நீ ஆங்கே போய் தத்துவ பெண் குழுவில் – திருமுறை6:142 5782/2

மேல்


தாழ்_சடையார் (3)

பின் தாழ்_சடையார் தியாகர் என பேசும் அருமை பெருமானார் – திருமுறை2:80 1550/1
தலை நேர் அலங்கல் தாழ்_சடையார் சாதி அறியா சங்கரனார் – திருமுறை2:85 1602/2
சலம் காதலிக்கும் தாழ்_சடையார் தாமே தமக்கு தாதையனார் – திருமுறை2:88 1652/1

மேல்


தாழ்க்கலை (1)

இறையும் தாழ்க்கலை அடியனேன்-தன்னை ஏன்றுகொண்டு அருள் ஈந்திடல் வேண்டும் – திருமுறை2:45 1076/3

மேல்


தாழ்க்கில் (6)

தடையாயின தீர்த்து அருளாதே தாழ்க்கில் அழகோ புலை நாயில் – திருமுறை6:17 3592/3
உருவாய் சிறிது தாழ்க்கில் உயிர் ஒருவும் உரைத்தேன் என்னுடை வாய் – திருமுறை6:17 3606/3
ஆன் என கூவி அணைந்திடல் வேண்டும் அரை_கணம் ஆயினும் தாழ்க்கில்
நான் இருப்பு அறியேன் திரு_சிற்றம்பலத்தே நடம் புரி ஞான நாடகனே – திருமுறை6:27 3744/3,4
சேரிடம் அறிந்தே சேர்ந்தனன் கருணைசெய்து அருள்செய்திட தாழ்க்கில்
யாரிடம் புகுவேன் யார் துணை என்பேன் யார்க்கு எடுத்து என் குறை இசைப்பேன் – திருமுறை6:36 3842/2,3
விரவும் ஒரு கணமும் இனி தாழ்க்கில் உயிர் தரியாள் மெய் பொதுவில் நடம் புரியும் மிக பெரிய துரையே – திருமுறை6:59 4206/4
தள்ள_அரியேன் என்னோடு இங்கே ஆட வாரீர் தாழ்க்கில் இறையும் தரியேன் ஆட வாரீர் – திருமுறை6:71 4467/3

மேல்


தாழ்க்கேல் (3)

நள் உலகில் இனி நாளைக்கு உரைத்தும் என தாழ்க்கேல் நாளை தொட்டு நமக்கு ஒழியா ஞான நட களிப்பே – திருமுறை6:105 4880/4
நாயகன்-தன் குறிப்பு இது என் குறிப்பு என நீ நினையேல் நாளைக்கே விரித்து உரைப்பேம் என மதித்து தாழ்க்கேல்
தூய திரு அருள் ஜோதி திரு_நடம் காண்கின்ற தூய திரு_நாள் வரு நாள் தொடங்கி ஒழியாவே – திருமுறை6:105 4881/3,4
சாற்றிடுதி வரு நாளில் உரைத்தும் என தாழ்க்கேல் தனி தலைவன் அருள் நடம் செய் சாறு ஒழியா இனியே – திருமுறை6:105 4882/4

மேல்


தாழ்க (1)

தான் ஆள நின் பதம் தாழ்பவர் தாழ்க ஒண் சங்கை அம் கை – திருமுறை3:6 2354/2

மேல்


தாழ்கின்ற (1)

உச்சி தாழ்கின்ற உறவோர் உறவான – திருமுறை6:69 4351/1

மேல்


தாழ்குவர் (1)

உச்சி தாழ்குவர் நமக்கு_உடையர் நெஞ்சமே – திருமுறை4:15 2782/4

மேல்


தாழ்த்தனன் (1)

உள் நனையா வகை வரவு தாழ்த்தனன் இன்று அவன்றன் உளம் அறிந்தும் விடுவேனோ உரையாய் என் தோழீ – திருமுறை4:39 3024/4

மேல்


தாழ்த்தனை (3)

தாயினும் இனியாய் இன்னும் நீ வரவு தாழ்த்தனை என்-கொல் என்று அறியேன் – திருமுறை2:14 703/2
சரண வாரிசம் என் தலை மிசை இன்னும் தரித்திலை தாழ்த்தனை அடியேன் – திருமுறை2:47 1094/1
நெடிய காலமும் தாழ்த்தனை நினது நெஞ்சும் வஞ்சகம் நேர்ந்தது உண்டேயோ – திருமுறை2:67 1317/2

மேல்


தாழ்த்தாமல் (1)

வாழ்த்தாமல் உன்னை மறந்தது உண்டு தாழ்த்தாமல்
பூணா எலும்பு அணியாய் பூண்டோய் நின் பொன் வடிவம் – திருமுறை3:2 1962/636,637

மேல்


தாழ்த்தாலும் (1)

மேல் வரும் நீ வர தாழ்த்தாலும் உன்றன் வியன் அருள் பொன் – திருமுறை3:6 2250/2

மேல்


தாழ்த்திடல் (1)

இனி சிறுபொழுதேனும் தாழ்த்திடல் வேண்டா இறையவரே உமை இங்கு கண்டு அல்லால் – திருமுறை6:31 3790/3

மேல்


தாழ்த்திடில் (2)

சாமி நீ வரவு தாழ்த்திடில் ஐயோ சற்றும் நான் தரித்திடேன் என்றாள் – திருமுறை6:58 4193/3
வாங்காதே விரைந்து இவண் நீ வரல் வேண்டும் தாழ்த்திடில் என் மனம்-தான் சற்றும் – திருமுறை6:125 5341/3

மேல்


தாழ்த்திடேல் (1)

தடுத்திட முடியாது இனி சிறுபொழுதும் தலைவனே தாழ்த்திடேல் என்றாள் – திருமுறை6:58 4194/2

மேல்


தாழ்த்தியேல் (1)

போது-தான் விரைந்து போகின்றது அருள் நீ புரிந்திட தாழ்த்தியேல் ஐயோ – திருமுறை6:36 3843/1

மேல்


தாழ்த்திருத்தல் (1)

பயந்த பொழுதும் தாழ்த்திருத்தல் அழகோ கடைக்கண் பார்த்து அருளே – திருமுறை6:17 3601/4

மேல்


தாழ்த்திருப்பீர் (2)

முன்னையள் என்று எண்ணாதீர் தாழ்த்திருப்பீர் ஆனால் முடுகி உயிர்விடுத்திடுவாள் கடுகி வரல் உளதேல் – திருமுறை6:59 4205/3
மற்று அறிவோம் என சிறிது தாழ்த்திருப்பீர் ஆனால் மரணம் எனும் பெரும் பாவி வந்திடுமே அந்தோ – திருமுறை6:134 5599/1

மேல்


தாழ்த்து (1)

இன்னும் தாழ்த்து அங்கே இருப்பது அழகு அன்று – திருமுறை6:70 4379/1

மேல்


தாழ்த்துகின்றது (1)

தடுக்கிலாது எனை சஞ்சல வாழ்வில் தாழ்த்துகின்றது தருமம் அன்று உமக்கு – திருமுறை2:55 1171/3

மேல்


தாழ்த்தும் (1)

மாதாவுமாய் ஞான உருவுமாய் அருள் செயும் வள்ளலே உள்ள முதலே மால் ஆதி தேவர் முனிவோர் பரவியே தொழுது வாழ்த்தி முடி தாழ்த்தும் உன்றன் – திருமுறை4:4 2605/3

மேல்


தாழ்த்தேன் (1)

தாழ்த்தேன் என் செய்தேன் தவம் – திருமுறை4:14 2720/4

மேல்


தாழ்தல் (1)

முன் நாள் ஒற்றி எனினும் அது மொழிதல் அழகோ தாழ்தல் உயர்வு – திருமுறை2:98 1898/3

மேல்


தாழ்ந்த (4)

தாழ்வனோ தாழ்ந்த பணி புரிந்து அவமே சஞ்சரித்து உழன்று வெம் நரகில் – திருமுறை1:32 369/3
தாராது இருந்தார் சல_மகளை தாழ்ந்த சடையில் தரித்தாரே – திருமுறை2:82 1570/4
வீழ்ந்த முலைக்கு என்ன விளம்புதியே தாழ்ந்த அவை – திருமுறை3:3 1965/662
வரையில் உயர் குலம் என்றும் தாழ்ந்த குலம் என்றும் வகுக்கின்றீர் இரு குலமும் மாண்டிட காண்கின்றீர் – திருமுறை6:133 5572/2

மேல்


தாழ்ந்தது (2)

சன்னிதியில் கை கூப்பி தாழ்ந்தது இலை புன் நெறி சேர் – திருமுறை3:2 1962/598
தஞ்சம் என தாழாது தாழ்ந்தது உண்டு எஞ்சல் இலா – திருமுறை3:2 1962/620

மேல்


தாழ்ந்தவராய் (1)

சகத்திலே மக்கள் தந்தையரிடத்தே தாழ்ந்தவராய் புறம் காட்டி – திருமுறை6:13 3519/2

மேல்


தாழ்ந்தாரும் (1)

ஒத்தாரும் உயர்ந்தாரும் தாழ்ந்தாரும் எவரும் ஒருமை உளர் ஆகி உலகியல் நடத்தல் வேண்டும் – திருமுறை6:56 4082/3

மேல்


தாழ்ந்தாரை (1)

தாழ்ந்தாரை அடிக்கடி தாழ காண்பவருக்கு – திருமுறை4:33 2982/3

மேல்


தாழ்ந்திடு (1)

சாதகத்தோர்கட்குத்தான் அருள்வேன் எனில் தாழ்ந்திடு மா – திருமுறை3:6 2190/1

மேல்


தாழ்ந்திடேனே (1)

தாழ்வேன் அலது யார்க்கும் இனி சற்றும் தாழ்ந்திடேனே – திருமுறை6:91 4709/4

மேல்


தாழ்ந்திலவாய் (2)

சூழ்ந்து ஒளிகொண்டு ஓங்கு திரு தோள் அழகும் தாழ்ந்திலவாய்
தான் ஓங்கும் அண்டம் எலாம் சத்தம் உற கூவும் ஒரு – திருமுறை3:3 1965/442,443
தாழ்ந்திலவாய் அவை அவையும் தனித்தனி நின்று இலங்க தகும் அவைக்குள் நவ விளக்கம் தரித்து அந்த விளக்கம் – திருமுறை6:137 5663/2

மேல்


தாழ்ந்து (12)

தரம் கொள் உலக மயல் அகல தாழ்ந்து உள் உருக அழுதழுது – திருமுறை1:23 301/3
தார் ஆர் மலர்_அடியை தாழ்ந்து ஏத்தேன் ஆயிடினும் – திருமுறை2:12 688/2
தஞ்சனை ஒற்றி_தலத்தனை சைவ தலைவனை தாழ்ந்து நின்று ஏத்தா – திருமுறை2:31 904/2
சாதல் பிறத்தல் எனும் கடலில் தாழ்ந்து கரை காணாது அழுந்தி – திருமுறை2:33 920/1
சார்ந்த லோபமாம் தயை_இலி ஏடா தாழ்ந்து இரப்பவர்-தமக்கு அணு-அதனுள் – திருமுறை2:39 1011/1
தவ_கொழுந்தாம் சற்குணவர் தாழ்ந்து ஏத்தும் ஒற்றி – திருமுறை2:65 1275/3
தான் ஆர்வம்கொண்டு அகம் மலர தாழ்ந்து சூழ்ந்து கண்டு அலது – திருமுறை2:84 1584/3
மின்_இடையார் முடை சிறுநீர் குழி-கண் அந்தோ வீழ்ந்திடவோ தாழ்ந்து இளைத்து விழிக்கவோ-தான் – திருமுறை3:5 2160/3
மூவாத மறை புகலும் மொழி கேட்டு உன் முண்டக தாள் முறையில் தாழ்ந்து
தேவாதி_தேவன் என பலராலும் துதி புரிந்து சிறப்பின் மிக்க – திருமுறை3:21 2512/2,3
தாழ்ந்து விழ வேண்டுகின்றேன் வெண்ணிலாவே – திருமுறை4:27 2849/2
தன் அரசே செலுத்திநின்ற தத்துவங்கள் அனைத்தும் தனித்தனி என் வசம் ஆகி தாழ்ந்து ஏவல் இயற்ற – திருமுறை6:57 4156/1
தாப உலோப_பயலே மாற்சரிய_பயலே தயவுடன் இங்கு இசைக்கின்றேன் தாழ்ந்து இருக்காதீர் காண் – திருமுறை6:102 4851/2

மேல்


தாழ்ந்தேன் (1)

காமாந்தகாரியாய் மாதர் அல்குல் கடல் வீழ்ந்தேன் மதி தாழ்ந்தேன் கவலை சூழ்ந்தேன் – திருமுறை1:22 295/1

மேல்


தாழ்ப்பது (1)

தான் வேண்டிக்கொண்ட அடிமைக்கு கூழ் இட தாழ்ப்பது உண்டே – திருமுறை3:6 2227/4

மேல்


தாழ்ப்பாரோ (1)

தணியா காதல் தவிர்ப்பாரோ சார்ந்து வரவு தாழ்ப்பாரோ
குணியா எழில் சேர் குற மடவாய் குறி-தான் ஒன்றும் கூறுவையே – திருமுறை2:87 1637/3,4

மேல்


தாழ்பவர் (1)

தான் ஆள நின் பதம் தாழ்பவர் தாழ்க ஒண் சங்கை அம் கை – திருமுறை3:6 2354/2

மேல்


தாழ்வது (1)

தாழ்வது நினது தாட்கு அலால் மற்றை தாட்கு எலாம் சரண் என தாழேன் – திருமுறை2:27 865/2

மேல்


தாழ்வனோ (1)

தாழ்வனோ தாழ்ந்த பணி புரிந்து அவமே சஞ்சரித்து உழன்று வெம் நரகில் – திருமுறை1:32 369/3

மேல்


தாழ்விக்கும் (1)

தாழ்விக்கும் வஞ்ச சகமால் ஒழித்து என்னை – திருமுறை3:4 2037/1

மேல்


தாழ்விப்பேன் (1)

தாழ்வேன் நினையும் தாழ்விப்பேன் அவல_கடலில் சலியாமே – திருமுறை4:10 2676/3

மேல்


தாழ்விலே (1)

தாழ்விலே சிறிது எண்ணி நொந்து அயர்வன் என் தன்மை நன்று அருளாளா – திருமுறை1:15 229/2

மேல்


தாழ்வினை (1)

தாழ்வினை தரும் காமமோ எனை கீழ் தள்ளுகின்றதே உள்ளுகின்றது காண் – திருமுறை2:57 1199/2

மேல்


தாழ்வு (17)

தம்பிரான் தயவு இருக்க இங்கு எனக்கு ஓர் தாழ்வு உண்டோ என தருக்கொடும் இருந்தேன் – திருமுறை2:68 1320/1
தார் ஆர் முடியது சீர் ஆர் அடியது தாழ்வு அகற்றும் – திருமுறை2:74 1380/2
அரும் தாழ்வு அகல அருள்வீர் என்றாலும் ஒன்றும் அறியார் போல் – திருமுறை2:94 1714/3
தாழ்வு_இல் ஈசானம் முதல் மூர்த்தி வரை ஐஞ்சத்தி-தம் சத்தியாம் பொன்_பதம் – திருமுறை3:1 1960/54
வாழ்கொளிபுத்தூர் மணி சுடரே தாழ்வு அகற்ற – திருமுறை3:2 1962/60
தாழ்வு உரைத்தல் என்னுடைய சாதகம் காண் வேள்வி செயும் – திருமுறை3:2 1962/678
வீழ்கின்றாய் மேல் ஒன்றில் மீள்கின்றாய் தாழ்வு ஒன்றே – திருமுறை3:3 1965/548
வீழ்வு கொடு வாளா விழுகின்றாய் தாழ்வு உற நும் – திருமுறை3:3 1965/1080
சாதி என்றும் வாழ்வு என்றும் தாழ்வு என்றும் இ உலக – திருமுறை3:3 1965/1157
தாழ்வு ஏதும் இன்றிய கோவே எனக்கு தனித்த பெரு – திருமுறை3:6 2348/1
உருவும் சீலமும் ஊக்கமும் தாழ்வு உறா உணர்வும் தந்து எனது உள்ளத்து அமர்ந்தவா – திருமுறை3:24 2541/2
தடுக்கும் தடையும் வேறு இல்லை தமியேன்-தனை இ தாழ்வு அகற்றி – திருமுறை6:7 3340/3
தாழ்வு இலாத சீர் தரு வடல் அரசே சத்திய சபை தனி பெரும் பதியே – திருமுறை6:29 3772/4
தாழ்வு எலாம் தவிர்த்து சகம் மிசை அழியா – திருமுறை6:81 4615/1307
வலது சொன்ன பேர்களுக்கு வந்தது வாய் தாழ்வு
மற்றவரை சேர்ந்தவர்க்கும் வந்த தலை_தாழ்வு – திருமுறை6:121 5266/1,2
மற்றவரை சேர்ந்தவர்க்கும் வந்த தலை_தாழ்வு – திருமுறை6:121 5266/2
கோணாத மேல் நிலை மேல் இன்ப அனுபவத்தில் குறையாத வாழ்வு அடைந்தேன் தாழ்வு அனைத்தும் தவிர்ந்தேன் – திருமுறை6:142 5804/2

மேல்


தாழ்வு_இல் (1)

தாழ்வு_இல் ஈசானம் முதல் மூர்த்தி வரை ஐஞ்சத்தி-தம் சத்தியாம் பொன்_பதம் – திருமுறை3:1 1960/54

மேல்


தாழ்வும் (1)

வந்தனைசெய் நீறு எனும் கவசம் உண்டு அக்க மா மணியும் உண்டு அஞ்செழுத்தாம் மந்திர படை உண்டு சிவகதி எனும் பெரிய வாழ்வு உண்டு தாழ்வும் உண்டோ – திருமுறை4:1 2579/3

மேல்


தாழ்வேன் (4)

தாழ்வேன் ஈது அறிந்திலையே நாயேன் மட்டும் தயவு இலையோ நான் பாவி-தானோ பார்க்குள் – திருமுறை1:6 100/3
தாழ்வேன் வஞ்ச நெஞ்சகர்-பால் சார்வேன் தனக்குள் அருள்தந்தால் – திருமுறை1:11 184/1
தாழ்வேன் நினையும் தாழ்விப்பேன் அவல_கடலில் சலியாமே – திருமுறை4:10 2676/3
தாழ்வேன் அலது யார்க்கும் இனி சற்றும் தாழ்ந்திடேனே – திருமுறை6:91 4709/4

மேல்


தாழ்வேனே (1)

தணியேன் தாகம் நின் அருளை தருதல் இலையேல் தாழ்வேனே – திருமுறை1:11 183/4

மேல்


தாழ்வை (2)

தாம தாழ்வை கெடுப்பாரோ தணிகை-தனில் வேல் எடுப்பாரே – திருமுறை1:20 277/4
தாழ்வை மறுப்பார் பூத கண தானை உடையார் என்றாலும் – திருமுறை2:93 1702/2

மேல்


தாழ்வோர் (1)

காத்தாலும் அங்கு ஓர் கனம் உண்டே பூ_தாழ்வோர் – திருமுறை3:3 1965/760

மேல்


தாழ (1)

தாழ்ந்தாரை அடிக்கடி தாழ காண்பவருக்கு – திருமுறை4:33 2982/3

மேல்


தாழலர்-தம் (1)

சதியே புரிகின்றது என்னை செய்கேன் உனை தாழலர்-தம்
விதியே எனக்கும் விதித்தது அன்றோ அ விதியும் இள_மதி – திருமுறை2:62 1248/2,3

மேல்


தாழா (1)

தல கூடல் தாழா தலை – திருமுறை3:4 1995/4

மேல்


தாழாத (4)

தாண் நிற்கிலேன் நினை தாழாத வஞ்சர்-தமது இடம் போய் – திருமுறை1:3 44/3
தாழாத புகழ் தணிகை மணியே ஜீவ சாட்சியாய் நிறைந்து அருளும் சகச வாழ்வே – திருமுறை1:7 117/4
தாழாத குற்றம் பொறுத்து அடியேன்-தனை தாங்கிக்கொள்வாய் – திருமுறை2:62 1250/3
தாழாத துன்ப சமுத்திரத்தே இ தனி அடியேன் – திருமுறை4:11 2689/1

மேல்


தாழாது (4)

ஆம் மேல் அழல் பூ தாழாது என் சகியே இனி நான் சகியேனே – திருமுறை2:89 1656/4
அலரோ தாழாது என் சகியே இனி நான் சகியேனே – திருமுறை2:89 1660/4
தஞ்சம் என தாழாது தாழ்ந்தது உண்டு எஞ்சல் இலா – திருமுறை3:2 1962/620
தாழாது எனை ஆட்கொண்டு அருளிய தந்தையே நின் – திருமுறை6:91 4710/1

மேல்


தாழும் (5)

தாழும் வஞ்சர்-பால் தாழும் என் தன்மை என் தன்மை வன் பிறப்பாய – திருமுறை1:9 146/2
தாழும் வஞ்சர்-பால் தாழும் என் தன்மை என் தன்மை வன் பிறப்பாய – திருமுறை1:9 146/2
தாழும் கொடிய மடவியர்-தம் சழக்கால் உழலா தகை அடைந்தே – திருமுறை1:19 263/1
தாழும் என் கொடிய மனத்தினை மீட்டு உன் தாள்_மலர்க்கு ஆக்கும் நாள் உளதோ – திருமுறை1:35 389/2
தாழும்_தன்மையோர் உயர்வுறச்செய்யும் தகையர் ஒற்றியூர் தலத்தினர் அவர்-தாம் – திருமுறை2:30 894/3

மேல்


தாழும்_தன்மையோர் (1)

தாழும்_தன்மையோர் உயர்வுறச்செய்யும் தகையர் ஒற்றியூர் தலத்தினர் அவர்-தாம் – திருமுறை2:30 894/3

மேல்


தாழும்படி (1)

தாழும்படி என்றனை அலைத்தாய் சவலை மனம் நீ சாகாயோ – திருமுறை1:17 243/4

மேல்


தாழேன் (1)

தாழ்வது நினது தாட்கு அலால் மற்றை தாட்கு எலாம் சரண் என தாழேன்
சூழ்வது நினது திருத்தளி அல்லால் சூழ்கிலேன் தொண்டனேன்-தன்னை – திருமுறை2:27 865/2,3

மேல்


தாழை (2)

தாழை என எண்ணி என்னை தள்ளிவிட்டால் என் செய்வேன் – திருமுறை2:16 746/3
தாழை கனி உண தாவுகின்றோரில் சயிலம் பெற்ற – திருமுறை2:26 850/2

மேல்


தாழைப்பழம் (1)

தாழைப்பழம் பிழி பாலொடு சர்க்கரை சாறு அளிந்த – திருமுறை6:125 5415/1

மேல்


தாள் (163)

அடியேன் என சொல்வதல்லாமல் தாள் அடைந்தாரை கண்டே – திருமுறை1:3 62/1
சாரும் தணிகையில் சார்ந்தோய் நின் தாமரை தாள் துணையை – திருமுறை1:3 65/1
தணியாத துன்ப தடம் கடல் நீங்க நின்றன் மலர் தாள்
பணியாத பாவிக்கு அருளும் உண்டோ பசு பாசம் அற்றோர்க்கு – திருமுறை1:3 67/1,2
சே ஏறும் பெருமான் இங்கு இவர்கள் வாழ்த்தல் செய்து உவக்கும் நின் இரண்டு திரு_தாள் சீரே – திருமுறை1:6 102/4
செல்லும் வாழ்க்கையில் தியங்கவிட்டு நின் செய்ய தாள் துதி செய்திடாது உழல் – திருமுறை1:8 136/1
பொன்னை அன்ன தாள் போற்றவைத்தனை – திருமுறை1:10 157/3
விடை ஏறு ஈசன் புயம் படும் உன் விரை தாள்_கமலம் பெறுவேனோ – திருமுறை1:11 182/3
வெம் சொல் புகழும் வஞ்சகர்-பால் மேவி நின் தாள்_மலர் மறந்தே – திருமுறை1:13 205/3
சாரேனோ நின் அடியர் சமுகம் அதை சார்ந்தவர் தாள் தலைக்கொள்ளேனோ – திருமுறை1:16 233/4
வானார் அமுதே நின் திரு_தாள் அடியேன் முடி மேல் வைப்பாயே – திருமுறை1:19 262/4
வாழும் பொருளே நின் திரு_தாள் அடியேன் முடி மேல் வைப்பாயே – திருமுறை1:19 263/4
மன்னும் சுடரே நின் திரு_தாள் அடியேன் முடி மேல் வைப்பாயே – திருமுறை1:19 264/4
மாறா சுகமே நின் திரு_தாள் அடியேன் முடி மேல் வைப்பாயே – திருமுறை1:19 265/4
வரதன் மகனே நின் திரு_தாள் அடியேன் முடி மேல் வைப்பாயே – திருமுறை1:19 266/4
மயில் மேல் மணியே நின் திரு_தாள் அடியேன் முடி மேல் வைப்பாயே – திருமுறை1:19 267/4
மனமும் கடந்தோய் நின் திரு_தாள் அடியேன் முடி மேல் வைப்பாயே – திருமுறை1:19 268/4
வல்லார்க்கு அருளும் நின் திரு_தாள் அடியேன் முடி மேல் வைப்பாயே – திருமுறை1:19 269/4
வள்ளல் பெருமான் நின் திரு_தாள் அடியேன் முடி மேல் வைப்பாயே – திருமுறை1:19 270/4
வாகை புயனே நின் திரு_தாள் அடியேன் முடி மேல் வைப்பபாயே – திருமுறை1:19 271/4
காட்டும் அவர் தாள் கண்ணோனோ கழியா வாழ்க்கை புண்ணேனே – திருமுறை1:20 276/4
இருந்து என் இடத்தே துன்னாரோ இணை_தாள் ஈய உன்னாரோ – திருமுறை1:20 279/2
தணிகாசலம் போய் தழையேனோ சாமி திரு_தாள் விழையேனோ – திருமுறை1:20 280/1
மேவி உன்றன் இரு தாள் புகழ்ந்து தரிசிப்பது என்று புகலாய் – திருமுறை1:21 283/2
அல் ஆர்க்கும் குழலார் மேல் ஆசைவைப்பேன் ஐயா நின் திரு_தாள் மேல் அன்புவையேன் – திருமுறை1:22 297/1
மலை ஒருபால் வாங்கிய செவ் வண்ண மேனி வள்ளல் தரு மருந்தே நின் மலர்_தாள் ஏத்தேன் – திருமுறை1:25 324/3
உருகா வருந்தி உழன்று அலைந்தேன் உன் தாள் அன்றி துணை காணேன் – திருமுறை1:26 330/2
பொன் நின்று ஒளிரும் மார்பன் அயன் போற்றும் உன் தாள் புகழ் மறந்தே – திருமுறை1:26 331/1
ஞான திரு_தாள் துணை சிறிதும் நாடேன் இனி ஓர் துணை காணேன் – திருமுறை1:26 333/2
வடியா கருணை_வாரிதியாம் வள்ளல் உன் தாள்_மலர் மறந்தே – திருமுறை1:26 336/1
தாழும் என் கொடிய மனத்தினை மீட்டு உன் தாள்_மலர்க்கு ஆக்கும் நாள் உளதோ – திருமுறை1:35 389/2
துன்பொடு மெலிவேன் நின் திரு_மலர்_தாள் துணையன்றி துணை ஒன்றும் காணேன் – திருமுறை1:36 399/2
நின் இரு தாள் துணை பிடித்தே வாழ்கின்றேன் நான் நின்னை அலால் பின்னை ஒரு நேயம் காணேன் – திருமுறை1:42 452/1
வன்பில் பொதிந்த மனத்தினர்-பால் வருந்தி உழல்வேனல்லால் உன் மலர்_தாள் நினையேன் என்னே இம் மதி_இலேனும் உய்வேனோ – திருமுறை1:44 476/1
வேதம் நிறுத்தும் நின் கமல மென் தாள் துணையே துணை அல்லால் வேறொன்று அறியேன் அஃது அறிந்து இ வினையேற்கு அருள வேண்டாவோ – திருமுறை1:44 478/2
சாதல் நிறுத்துமவர் உள்ள_தலம் தாள் நிறுத்தும் தயாநிதியே தணிகாசலமாம் தலத்து அமர்ந்த சைவ மணியே சண்முகனே – திருமுறை1:44 478/4
அற்புத தாள்_மலர் ஏத்துங்கடி – திருமுறை1:50 535/4
வாயார நின் பொன்_மலர்_தாள் துணையே வழுத்துகிலேன் – திருமுறை2:2 585/1
நாம கவலை ஒழித்து உன் தாள் நண்ணும்அவர்-பால் நண்ணுவித்தே – திருமுறை2:3 594/3
அருள்கூர்ந்து எனை நின் தாள் மேவுவோர்-பால் சேர்த்து அருளே – திருமுறை2:3 596/4
தெருள்_உடையார் நின் அன்பர் எல்லாம் நின் தாள் சிந்தையில் வைத்து ஆனந்தம் தேக்குகின்றார் – திருமுறை2:4 606/1
இருள் பவம் உடையேன் என் செய்கேன் நின் தாள் இணை துணை என நினைந்து உற்றேன் – திருமுறை2:6 632/3
கோயில் மேவி நின் கோ மலர் தாள் தொழாதே – திருமுறை2:10 663/3
மன் அமுதாம் உன் தாள் வழுத்துகின்ற நல்லோர்க்கே – திருமுறை2:12 683/1
தாய்க்கும் இனிது ஆகும் உன்றன் தாள்_மலரை ஏத்தாது – திருமுறை2:12 690/1
சங்கு_உடையான் தாமரையான் தாள் முடியும் காண்ப அரிதாம் – திருமுறை2:16 732/1
ஊர் சொல்வேன் பேர் சொல்வேன் உத்தமனே நின் திரு_தாள் – திருமுறை2:16 743/1
பாடும் எம் படம்பக்கநாதன் தாள்
நாடு நாடிடில் நாடு நம்மதே – திருமுறை2:17 755/3,4
தாள் தலம் தரும் நமது அருள் செல்வ தந்தையார் அடி சரண்புகலாமே – திருமுறை2:20 784/4
தாள் தலம் தரும் ஒற்றியூர் செல்வ தந்தையார் அடி சரண்புகலாமே – திருமுறை2:20 790/4
கோல மலர் தாள் துணை வழுத்தும் குல தொண்டு அடைய கூட்டுவிக்கும் – திருமுறை2:25 837/1
தேவர் அமுதே சிவனே நின் திரு_தாள் ஏத்த ஒற்றி எனும் – திருமுறை2:33 925/3
எற்றுக்கு அடியர் நின்றது நின் இணை தாள்_மலரை ஏத்த அன்றோ – திருமுறை2:34 939/1
இனிய நின் திரு_தாள் இணை மலர் ஏத்தேன் இளம் முலை மங்கையர்க்கு உள்ளம் – திருமுறை2:35 948/1
இறையும் நின் திரு_தாள்_கமலங்கள் ஏத்தேன் எழில்பெற உடம்பினை ஓம்பி – திருமுறை2:35 949/1
தலை வளைக்கும் செங்கமல தாள்_உடையாய் ஆள்_உடையாய் – திருமுறை2:36 952/2
மானம்_இலார் நின் தாள் வழுத்தாத வன்_மனத்தார் – திருமுறை2:36 964/1
தூதுசென்ற நின் தாள் துணை புகழை பாடேனோ – திருமுறை2:36 970/4
தண் நிலவு தாமரை பொன்_தாள் முடியில் கொள்ளேனோ – திருமுறை2:36 975/4
மெய்யர்க்கு அடிமைசெய்து உன் மென் மலர்_தாள் நண்ணேனோ – திருமுறை2:36 986/4
மலங்குகின்றதை மாற்றுவன் உனது மலர் பொன்_தாள் அலால் மற்று இலன் சிவனே – திருமுறை2:44 1063/3
தாய்க்கும் தந்தைக்கும் நிகரும் நின் இரு தாள் சார்ந்த மேலவர்-தமை தொழுது ஏத்தா – திருமுறை2:45 1072/1
நன்று நின் துணை நாடக மலர்_தாள் நண்ண என்று நீ நயந்து அருள்வாயோ – திருமுறை2:46 1077/3
தலையின் மாலை தாழ் சடை உடை பெருமான் தாள் நினைந்திலை ஊண் நினைந்து உலகில் – திருமுறை2:50 1121/3
இச்சை உண்டு எனக்கு உன் திரு_மலர்_தாள் எய்தும் வண்ணம் இங்கு என் செய வல்லேன் – திருமுறை2:51 1129/1
மடி கொள் நெஞ்சினால் வள்ளல் உன் மலர்_தாள் மறந்து வஞ்சக வாழ்க்கையை மதித்தேன் – திருமுறை2:51 1131/1
பொன் போன்ற ஞான புது மலர் தாள் துணை போற்றுகிலேன் – திருமுறை2:58 1203/2
வீழாத நாள் இல்லை என்னை செய்கேன் உன் விரை மலர்_தாள் – திருமுறை2:62 1250/2
ஒற்றியப்பன் தாள்_மலரை உன்னுதியேல் காதலித்து – திருமுறை2:65 1276/3
தாள் ஆகும் தாமரை பொன் தண் மலர்க்கே ஆளாகும் – திருமுறை2:65 1285/2
உய்யவைத்த தாள் நம்பி நிற்கின்றேன் உனை அலால் எனை_உடையவர் எவரே – திருமுறை2:67 1313/4
தேடும் திரு_தாள் சிவபெருமான் தியாக_பெருமான் திரு_பவனி – திருமுறை2:72 1361/2
அக்க_நுதல் பிறை_சடையாய் நின் தாள் ஏத்தேன் ஆண்பனை போல் மிக நீண்டேன் அறிவு ஒன்று இல்லேன் – திருமுறை2:73 1377/1
ஆசை_உள்ளார் அயன் மால் ஆதி தேவர்கள் யாரும் நின் தாள்
பூசை உள்ளார் எனில் எங்கே உலகர் செய் பூசை கொள்வார் – திருமுறை2:75 1427/1,2
வாதுசெய்தாலும் நின் தாள் மறந்தாலும் மதி_இலியேன் – திருமுறை2:75 1449/2
வாழி நின் தாள்_மலர் போற்றி நின் தண்_அளி வாழி நின் சீர் – திருமுறை2:75 1486/2
தவர்-தாம் வணங்கும் தாள்_உடையார் தாய் போல் அடியர்-தமை புரப்பார் – திருமுறை2:91 1680/1
வாக்கு இறைவி நின் தாள்_மலர் சரணம் போந்தேனை – திருமுறை2:98 1770/3
மனம் தாள்_மலரை மருவுவிப்போர் வாழும் – திருமுறை3:2 1962/79
அஞ்சல் என நின் தாள் அடுத்தது இலை விஞ்சு உலகர் – திருமுறை3:2 1962/608
ஐய நின் தாள் பூசிக்கும் அன்பர் உள்ளத்து அன்பிற்கும் – திருமுறை3:2 1962/707
நின்றே உன் பொன்_தாள் நினையாதார் பாழ் மனையில் – திருமுறை3:2 1962/785
கண்_அனையாய் நின் தாள்_கமலங்களை வழுத்தா – திருமுறை3:2 1962/795
மட்டு விடேன் உன் தாள் மறக்கினும் வெண் நீற்று நெறி – திருமுறை3:2 1962/827
வாழ்ந்திடுக நின் தாள்_மலர் – திருமுறை3:2 1962/834
பூ போலும் தன் தாள் புணை பற்றி காப்பாய – திருமுறை3:3 1965/244
கூற்று உதைத்த செம் தாள் குழகன் எவன் ஆற்றலுறு – திருமுறை3:3 1965/278
தாம் தலைவர் ஆக தம் தாள் தொழும் எ தேவர்க்கும் – திருமுறை3:3 1965/283
தான் தந்தை என்று எறிந்தோன் தாள் எறிந்த தண்டிக்கு – திருமுறை3:3 1965/293
சம்பு நறும் கனியின்-தன் விதையை தாள் பணிந்த – திருமுறை3:3 1965/295
மாணிக்கம் என்று உரைத்த வள்ளல் எவன் தாள் நிற்கும் – திருமுறை3:3 1965/306
சந்ததம் நீ கேட்டும் அவன் தாள் நினையாய் அன்பு அடைய – திருமுறை3:3 1965/491
சாற்றி நின்றார் கேட்டும் அவன் தாள் நினையாய் மெய் அன்பில் – திருமுறை3:3 1965/511
வன்பு என்பது எல்லாம் மறுத்து அவன் தாள் பூசிக்கும் – திருமுறை3:3 1965/517
சேவில் பரமன் தாள் சேர் என்றால் மற்றொரு சார் – திருமுறை3:3 1965/553
சீர் தாள் குறள் மொழியும் தேர்ந்திலையே பேர்த்து ஓடும் – திருமுறை3:3 1965/822
தாள் ஆதரித்தே நின்றன்னை மறந்து உய்யாது – திருமுறை3:3 1965/1115
தாள்_கோல் இடுவாரை சார்ந்து உறையேல் நீள் கோல – திருமுறை3:3 1965/1292
ஆங்கு அவர் தாள் குற்றேவல் ஆய்ந்து இயற்றி ஓங்கு சிவ – திருமுறை3:3 1965/1400
தற்பரனே நின் தாள் சரண் – திருமுறை3:4 1966/4
புதல்வா நின் தாள் என் புகல் – திருமுறை3:4 1967/4
அப்பா நின் தாள் அன்றி யார் கண்டாய் இ பாரில் – திருமுறை3:4 1972/2
நின் தாள் நினையாத நெஞ்சு – திருமுறை3:4 1996/4
எம்மானின் தாள்_கமலம் எண்ணாது பாழ் வயிற்றில் – திருமுறை3:4 1997/3
எண்ணுவார் எண்ணும் இறைவா நின் தாள் ஏத்தாது – திருமுறை3:4 1998/3
கண்_நுதலே நின் தாள் கருதாரை நேசிக்க – திருமுறை3:4 2002/1
தாள் வருந்த வேண்டேன் தடைபட்டேன் ஆதலின் இ – திருமுறை3:4 2009/3
பொன்_தாள் பொறா எம் புலம்பு – திருமுறை3:4 2017/4
தண் நிலகும் தாள் நீழல் சார்ந்திடும் காண் மண்ணில் வரும் – திருமுறை3:4 2028/2
கூற்று உதைத்த நின் பொன் குரை கழல் பூம்_தாள் அறிக – திருமுறை3:4 2068/3
நான் நினது தாள் நீழல் நண்ணும் மட்டும் நின் அடியர்-பால் – திருமுறை3:4 2069/3
தலை மேலும் உயிர் மேலும் உணர்வின் மேலும் தகும் அன்பின் மேலும் வளர் தாள் மெய் தேவே – திருமுறை3:5 2091/4
மதி அணிந்த முடி கனியே மணியே எல்லாம்_வல்ல அருள் குருவே நின் மலர்_தாள் வாழ்த்தி – திருமுறை3:5 2145/1
வன் கொடுமை மலம் நீக்கி அடியார்-தம்மை வாழ்விக்கும் குருவே நின் மலர்_தாள் எண்ண – திருமுறை3:5 2148/1
மை குவித்த நெடும் கண்ணார் மயக்கில் ஆழ்ந்து வருந்துகின்றேன் அல்லால் உன் மலர்_தாள் எண்ணி – திருமுறை3:5 2149/2
தாள்_உடையாய் செம் சடை_உடையாய் என்றனை_உடையாய் – திருமுறை3:6 2178/2
வீணே பொழுது கழிக்கின்ற நான் உன் விரை மலர்_தாள் – திருமுறை3:6 2184/1
பொன்_தாள் அருள் புகழ் கற்று ஆய்ந்து பாட புரிந்து அருளே – திருமுறை3:6 2257/4
ஆணை ஐய நின் தாள் ஆணை வேறு சரண் இல்லையே – திருமுறை3:6 2258/4
தாள் கொண்ட நீழலில் சார்ந்திடுமாறு என்றனக்கு அருள்வாய் – திருமுறை3:6 2309/2
வீட்டு தலைவ நின் தாள் வணங்கார்-தம் விரி தலை சும்மாட்டு – திருமுறை3:6 2310/1
நான் ஆள எண்ணி நின் தாள் ஏத்துகின்றனன் நல்குகவே – திருமுறை3:6 2354/4
நானே நினக்கு பணி செயல் வேண்டும் நின் நாள்_மலர் தாள்
தானே எனக்கு துணைசெயல் வேண்டும் தயாநிதியே – திருமுறை3:7 2407/1,2
தவ நேயம் ஆகும் நின் தாள் நேயம் இன்றி தட_முலையார் – திருமுறை3:7 2409/1
செந்தாமரை தாள் இணை அன்றே சிக்கென்று இறுக பிடித்தேனேல் – திருமுறை3:10 2468/3
திருமால் கமல திரு_கண் மலர் திகழும் மலர்_தாள் சிவ_கொழுந்தை – திருமுறை3:13 2474/1
மெய் வடிவாம் நம் குரு தாள் வேழ_முகன்-தன் இரு தாள் – திருமுறை3:21 2507/3
மெய் வடிவாம் நம் குரு தாள் வேழ_முகன்-தன் இரு தாள்
பொய் அகல போற்றுவம் இப்போது – திருமுறை3:21 2507/3,4
மூவாத மறை புகலும் மொழி கேட்டு உன் முண்டக தாள் முறையில் தாழ்ந்து – திருமுறை3:21 2512/2
மங்கை வல்லபைக்கு வாய்த்த மகிழ்ந நின் மலர்_தாள் போற்றி – திருமுறை3:25 2551/2
மாதங்க முகத்தோன் நம் கணபதி-தன் செங்கமல மலர்_தாள் போற்றி – திருமுறை3:26 2562/1
சீதம் கொள் மலர் குழலாள் சிவகாமசவுந்தரியின் திரு_தாள் போற்றி – திருமுறை3:26 2562/4
சாற்றுமாறு அரிய பெருமையே போற்றி தலைவ நின் தாள் துணை போற்றி – திருமுறை4:2 2587/4
கல்லாரொடும் திரிந்து என் கண்ணே நின் தாள் வழுத்தும் – திருமுறை4:8 2643/1
வாதைப்படும் என் உயிரை உன்றன் மலர்_தாள் முன்னர் மடிவித்தே – திருமுறை4:10 2666/3
விரை தாள்_மலரை பெறலாம் என்று எண்ணி வீணே இளைக்கின்றேன் – திருமுறை4:10 2667/3
பொன் செய் மலர்_தாள் துணை அந்தோ பொறுத்து கருணை புரியாதேல் – திருமுறை4:10 2671/2
எளியேன் கருணை திரு_நடம் செய் இணை தாள்_மலர் கண்டு இதயம் எலாம் – திருமுறை4:10 2673/1
தொடர்ந்தார் எடுப்பார் எனை எடுக்கும் துணை நின் மலர்_தாள் துணை கண்டாய் – திருமுறை4:10 2680/3
அறியாது அறிந்தவன் போல் சில செய்திடல் ஐய நின் தாள்
குறியா தரித்தல் அலது ஆணை மற்று இல்லை எம் கொற்றவனே – திருமுறை4:11 2685/2,3
எண்ணுடையாரிடை எய்தி நின் தாள்_மலர் ஏத்துகிலேன் – திருமுறை4:11 2688/2
தாள் தாமரை அன்றி துணை ஒன்றும் சார்ந்திலேன் என் – திருமுறை4:13 2712/3
அருள் துணை தாள்_மலர் தியானமே – திருமுறை4:15 2766/2
பொன் இணை மலர்_தாள் புனிதன் என்கின்றாள் பொதுவிலே நடிப்பன் என்கின்றாள் – திருமுறை4:36 3000/2
தப்பாடுவேன் எனினும் என்னை விட துணியேல் தனி மன்றுள் நடம் புரியும் தாள்_மலர் எந்தாயே – திருமுறை5:1 3033/4
ஐவகையாய் நின்று மன்றில் ஆடுகின்ற அரசே அற்புத தாள்_மலர் வருத்தம் அடைந்தன என் பொருட்டே – திருமுறை5:2 3082/4
தங்கு சராசரம் முழுதும் அளித்து அருளி நடத்தும் தாள்_மலர்கள் மிக வருந்த தனித்து நடந்து ஒரு நாள் – திருமுறை5:2 3086/1
தற்போதம் தோன்றாத தலம்-தனிலே தோன்றும் தாள்_மலர்கள் வருந்தியிட தனித்து நடந்து அருளி – திருமுறை5:2 3103/1
சகலமொடு கேவலமும் தாக்காத இடத்தே தற்பரமாய் விளங்குகின்ற தாள்_மலர்கள் வருந்த – திருமுறை5:2 3108/1
தன் உருவம் காட்டாத மல இரவு விடியும் தருணத்தே உதயம்செய் தாள்_மலர்கள் வருந்த – திருமுறை5:2 3110/1
தன் அறிவாய் விளங்குகின்ற பொன் அடிகள் வருந்த தனி நடந்து தெரு கதவம் தாள் திறப்பித்து அருளி – திருமுறை5:2 3117/2
தான் கொண்டு வைத்த அ நாள் சில்லென்று என் உடம்பும் தக உயிரும் குளிர்வித்த தாள்_மலர்கள் வருந்த – திருமுறை5:2 3133/3
தக மதிக்கும்-தோறும் அவரவர் உளத்தின் மேலும் தலை மேலும் மறைந்து உறையும் தாள்_மலர்கள் வருந்த – திருமுறை5:2 3135/3
தலை ஞான முனிவர்கள்-தம் தலை மீது விளங்கும் தாள்_உடையாய் ஆள் உடைய சற்குரு என் அரசே – திருமுறை5:8 3217/4
தலைக்கடைவாய் அன்று இரவில் தாள்_மலர் ஒன்று அமர்த்தி தனி பொருள் என் கையில் அளித்த தயவு உடைய பெருமான் – திருமுறை5:8 3218/3
பதி மலர்_தாள் நிழல் அடைந்த தவத்தோர்க்கு எல்லாம் பதியே சொல்லரசு எனும் பேர் படைத்த தேவே – திருமுறை5:10 3240/3
சிறுக்க_மாட்டேன் அரசே நின் திரு_தாள் ஆணை நின் ஆணை – திருமுறை6:19 3623/3
தாள் தலம் தருவாய் வடல் அரசே சத்திய சபை தனி பெரும் பதியே – திருமுறை6:29 3773/4
தாள் அறிந்தேன் நின் வரவு சத்தியம் சத்தியமே சந்தேகம் இல்லை அந்த தனித்த திரு_வரவின் – திருமுறை6:30 3787/3
தப்பாமல் உயிர்விடுவேன் சத்தியம் சத்தியம் நின் தாள் இணைகள் அறிக இது தயவு_உடையோய் எவர்க்கும் – திருமுறை6:32 3800/3
சவலை மன சலனம் எலாம் தீர்ந்து சுக மயமாய் தானே தான் ஆகி இன்ப தனி நடம் செய் இணை தாள்
தவல் அரும் சீர் சொல்_மாலை வனைந்துவனைந்து அணிந்து தான் ஆகி நான் ஆட தருணம் இது-தானே – திருமுறை6:32 3810/2,3
தஞ்சோ என்றவர்-தம் சோபம் தெறு தந்தா வந்தனம் நும் தாள் தந்திடு – திருமுறை6:114 5169/3
தாள் நவ நடம் செய்கின்ற தனி பெரும் தலைவனே என் – திருமுறை6:125 5307/2
சன்மார்க்க சங்கத்தீர் சிற்றடியேன் உமது தாள் வணங்கி சாற்றுகின்றேன் தயவினொடும் கேட்பீர் – திருமுறை6:125 5452/1

மேல்


தாள்-கண் (1)

வாள் கண் ஏழையர் மயலில் பட்டு அகம் மயங்கி மால் அயன் வழுத்தும் நின் திரு_தாள்-கண் – திருமுறை1:8 132/1

மேல்


தாள்_கமலங்களை (1)

கண்_அனையாய் நின் தாள்_கமலங்களை வழுத்தா – திருமுறை3:2 1962/795

மேல்


தாள்_கமலம் (2)

விடை ஏறு ஈசன் புயம் படும் உன் விரை தாள்_கமலம் பெறுவேனோ – திருமுறை1:11 182/3
எம்மானின் தாள்_கமலம் எண்ணாது பாழ் வயிற்றில் – திருமுறை3:4 1997/3

மேல்


தாள்_கோல் (1)

தாள்_கோல் இடுவாரை சார்ந்து உறையேல் நீள் கோல – திருமுறை3:3 1965/1292

மேல்


தாள்_மலர் (12)

வெம் சொல் புகழும் வஞ்சகர்-பால் மேவி நின் தாள்_மலர் மறந்தே – திருமுறை1:13 205/3
வடியா கருணை_வாரிதியாம் வள்ளல் உன் தாள்_மலர் மறந்தே – திருமுறை1:26 336/1
அற்புத தாள்_மலர் ஏத்துங்கடி – திருமுறை1:50 535/4
வாழி நின் தாள்_மலர் போற்றி நின் தண்_அளி வாழி நின் சீர் – திருமுறை2:75 1486/2
வாக்கு இறைவி நின் தாள்_மலர் சரணம் போந்தேனை – திருமுறை2:98 1770/3
வாழ்ந்திடுக நின் தாள்_மலர் – திருமுறை3:2 1962/834
எளியேன் கருணை திரு_நடம் செய் இணை தாள்_மலர் கண்டு இதயம் எலாம் – திருமுறை4:10 2673/1
எண்ணுடையாரிடை எய்தி நின் தாள்_மலர் ஏத்துகிலேன் – திருமுறை4:11 2688/2
அருள் துணை தாள்_மலர் தியானமே – திருமுறை4:15 2766/2
தப்பாடுவேன் எனினும் என்னை விட துணியேல் தனி மன்றுள் நடம் புரியும் தாள்_மலர் எந்தாயே – திருமுறை5:1 3033/4
ஐவகையாய் நின்று மன்றில் ஆடுகின்ற அரசே அற்புத தாள்_மலர் வருத்தம் அடைந்தன என் பொருட்டே – திருமுறை5:2 3082/4
தலைக்கடைவாய் அன்று இரவில் தாள்_மலர் ஒன்று அமர்த்தி தனி பொருள் என் கையில் அளித்த தயவு உடைய பெருமான் – திருமுறை5:8 3218/3

மேல்


தாள்_மலர்க்கு (1)

தாழும் என் கொடிய மனத்தினை மீட்டு உன் தாள்_மலர்க்கு ஆக்கும் நாள் உளதோ – திருமுறை1:35 389/2

மேல்


தாள்_மலர்கள் (6)

தங்கு சராசரம் முழுதும் அளித்து அருளி நடத்தும் தாள்_மலர்கள் மிக வருந்த தனித்து நடந்து ஒரு நாள் – திருமுறை5:2 3086/1
தற்போதம் தோன்றாத தலம்-தனிலே தோன்றும் தாள்_மலர்கள் வருந்தியிட தனித்து நடந்து அருளி – திருமுறை5:2 3103/1
சகலமொடு கேவலமும் தாக்காத இடத்தே தற்பரமாய் விளங்குகின்ற தாள்_மலர்கள் வருந்த – திருமுறை5:2 3108/1
தன் உருவம் காட்டாத மல இரவு விடியும் தருணத்தே உதயம்செய் தாள்_மலர்கள் வருந்த – திருமுறை5:2 3110/1
தான் கொண்டு வைத்த அ நாள் சில்லென்று என் உடம்பும் தக உயிரும் குளிர்வித்த தாள்_மலர்கள் வருந்த – திருமுறை5:2 3133/3
தக மதிக்கும்-தோறும் அவரவர் உளத்தின் மேலும் தலை மேலும் மறைந்து உறையும் தாள்_மலர்கள் வருந்த – திருமுறை5:2 3135/3

மேல்


தாள்_மலரை (5)

தாய்க்கும் இனிது ஆகும் உன்றன் தாள்_மலரை ஏத்தாது – திருமுறை2:12 690/1
எற்றுக்கு அடியர் நின்றது நின் இணை தாள்_மலரை ஏத்த அன்றோ – திருமுறை2:34 939/1
ஒற்றியப்பன் தாள்_மலரை உன்னுதியேல் காதலித்து – திருமுறை2:65 1276/3
மனம் தாள்_மலரை மருவுவிப்போர் வாழும் – திருமுறை3:2 1962/79
விரை தாள்_மலரை பெறலாம் என்று எண்ணி வீணே இளைக்கின்றேன் – திருமுறை4:10 2667/3

மேல்


தாள்_உடையாய் (3)

தலை வளைக்கும் செங்கமல தாள்_உடையாய் ஆள்_உடையாய் – திருமுறை2:36 952/2
தாள்_உடையாய் செம் சடை_உடையாய் என்றனை_உடையாய் – திருமுறை3:6 2178/2
தலை ஞான முனிவர்கள்-தம் தலை மீது விளங்கும் தாள்_உடையாய் ஆள் உடைய சற்குரு என் அரசே – திருமுறை5:8 3217/4

மேல்


தாள்_உடையார் (1)

தவர்-தாம் வணங்கும் தாள்_உடையார் தாய் போல் அடியர்-தமை புரப்பார் – திருமுறை2:91 1680/1

மேல்


தாள்கள் (2)

ஆதி நின் தாள்கள் போற்றி அநாதி நின் அடிகள் போற்றி – திருமுறை1:48 518/4
தான் நிலைக்கவைத்து அருளி படுத்திட நான் செருக்கி தாள்கள் எடுத்து அப்புறத்தே வைத்திட தான் நகைத்தே – திருமுறை6:57 4140/2

மேல்


தாள்களும் (2)

தார் கொண்ட பன்னிரு தோள்களும் தாமரை தாள்களும் ஓர் – திருமுறை1:3 42/2
பொருள் உறு சண்முக புனிதன் தாள்களும்
தெருள் உறு சிவபிரான் செம்பொன் கஞ்சமும் – திருமுறை3:26 2560/2,3

மேல்


தாள்கோலை (1)

என்னை விட்டு இனி இவர் எப்படி போவார் ஓடு இந்த கதவை மூடு இரட்டை தாள்கோலை போடு – திருமுறை6:75 4500/2

மேல்


தாளம் (1)

பாலற்கா அன்று பசும்பொன் தாளம் கொடுத்த – திருமுறை3:2 1962/31

மேல்


தாளரே (1)

பொன்_மலர்_தாளரே வாரும் – திருமுறை1:51 547/3

மேல்


தாளனே (1)

ஒன்றாய் ஒன்றில் உபயம் ஆகி ஒளிரும் தாளனே – திருமுறை6:112 5007/4

மேல்


தாளாகும் (1)

தாளாகும் நீழல் அது சார்ந்து நிற்க தகுந்த திரு_நாள் – திருமுறை1:34 376/3

மேல்


தாளாளர் (1)

தாளாளர் புகழ் தணிகை மணியே ஜீவ சாட்சியாய் நிறைந்து அருளும் சகச வாழ்வே – திருமுறை1:7 114/4

மேல்


தாளிக்க (1)

கடுகு ஆட்டு_கறிக்கு இடுக தாளிக்க என கழறி களிக்காநின்ற – திருமுறை6:125 5332/1

மேல்


தாளில் (6)

சத்த உலக சராசரமும் தாளில் ஒடுக்கும் தனி பொருளே தணிகாசலமாம் தலத்து அமர்ந்த சைவ மணியே சண்முகனே – திருமுறை1:44 474/4
பனந்தாளில் பால் உகந்த பாகே தினம் தாளில்
சூழ் திருவாய் பாடி அங்கு சூழ்கினும் ஆம் என்று உலகர் – திருமுறை3:2 1962/80,81
கல்லாத புந்தியும் அந்தோ நின் தாளில் கண பொழுதும் – திருமுறை3:6 2277/1
சேர்த்தானை என்றனை-தன் அன்பரோடு செறியாத மனம் செறிய செம்பொன்_தாளில் – திருமுறை6:45 3948/1
தண் தகும் ஓர் தனி செங்கோல் நடத்தி மன்றில் நடிக்கும் தனி அரசே என் மாலை தாளில் அணிந்து அருளே – திருமுறை6:57 4098/4
துரிய நடம் புரிகின்ற சோதி மலர்_தாளில் தோன்றியதோர் சிற்றசைவால் தோன்றுகின்ற என்றால் – திருமுறை6:137 5650/3

மேல்


தாளிலே (1)

தாளிலே நின் தனித்த புகழிலே தங்கும் வண்ணம் தர உளம் செய்தியோ – திருமுறை3:24 2549/3

மேல்


தாளினை (1)

தலங்கள்-தோறும் சென்று அ விடை அமர்ந்த தம்பிரான் திரு_தாளினை வணங்கி – திருமுறை2:37 996/1

மேல்


தாளுக்கு (1)

சந்தை நேர் நடை-தன்னில் ஏங்குவேன் சாமி நின் திரு_தாளுக்கு அன்பு இலேன் – திருமுறை1:8 135/1

மேல்


தாளே (2)

தாளே வருந்த மணி கூடல் பாணன்-தனக்கு அடிமை – திருமுறை3:6 2196/2
வள்ளல் மலர்_தாளே வழுத்துகின்றேன் என்னுடைய – திருமுறை4:8 2644/2

மேல்


தாளை (10)

தாளை உன்னியே வாழ்ந்திலம் உயிர் உடல் தணந்திடல்-தனை இந்த – திருமுறை1:9 141/3
துள்ளேனோ நின் தாளை துதியேனோ துதித்து உலக தொடர்பை எல்லாம் – திருமுறை1:16 234/3
தஞ்சம் என்போர்க்கு அருள் புரியும் வள்ளலே நல் தணிகை அரைசே உனது தாளை போற்றேன் – திருமுறை1:25 326/3
கோவே நின்றன் திரு_தாளை குறிக்க மறந்தேன் துணை காணேன் – திருமுறை1:26 334/2
தூய் நின்றே தாளை தொழுது ஆடி துன்பம் எலாம் – திருமுறை1:28 349/3
சொற்பனம் இ உலகியற்கை என்று நெஞ்சம் துணிவுகொள செய்வித்து உன் துணை பொன்_தாளை – திருமுறை1:42 458/2
பொன்_தாளை விரும்பியது மன்றுள் ஆடும் பொருளே என் பிழை அனைத்தும் பொறுக்க அன்றே – திருமுறை3:5 2166/4
பண் ஆலும் மா மறை மேல் தாளை என் உள் பதித்தருளே – திருமுறை3:6 2353/4
விளங்கு பொன் அணி பொது நடம் புரிகின்ற விரை மலர் திரு_தாளை – திருமுறை6:25 3726/1
மதிக்கு அளவா மணி மன்றில் திரு_நடம்செய் திரு_தாளை வழுத்தல் இன்று – திருமுறை6:125 5377/1

மேல்


தாறு (2)

நீள் தாறு கொண்டு அரம்பை நின்று கவின் காட்டும் – திருமுறை3:2 1962/235
ஒன்றிரண்டு தாறு புடை ஓங்கும் பழமலையார் – திருமுறை3:14 2486/3

மேல்


தான் (201)

தான் கொண்டுபோவது இனி என் செய்வேன் என் செய்வேன் தளராமை என்னும் ஒரு கைத்தடி கொண்டு அடிக்கவோ வலி_இலேன் சிறியனேன்-தன் முகம் பார்த்து அருளுவாய் – திருமுறை1:1 31/2
தான் கொண்ட சென்னையில் கந்தகோட்டத்துள் வளர் தலம் ஓங்கு கந்தவேளே தண் முக துய்ய மணி உண்முக சைவ மணி சண்முக தெய்வ மணியே – திருமுறை1:1 31/4
என்னை இவன் பெரும் பாவி என்றே தள்ளில் என் செய்கேன் தான் பெறும் சேய் இயற்றும் குற்றம் – திருமுறை1:7 128/2
தான் இரும் புகழ் கொளும் தணிகை மேல் அருள் – திருமுறை1:24 312/3
தடுமாற்றத்தொடும் புலைய உடலை ஓம்பி சார்ந்தவர்க்கு ஓர் அணுவளவும் தான் ஈயாது – திருமுறை1:25 322/2
தான் அந்தம் இல்லா சதுரனடி சிவ – திருமுறை1:50 529/3
ததிதி என மயிலில் தான் ஆடி நாளும் – திருமுறை1:52 568/3
தான் செய்தனை எனில் ஐயா முக்கண் பெரும் சாமி அவற்கு – திருமுறை2:2 586/2
கார் ஆர் குழலாள் உமையோடு அயில் வேல் காளையொடும் தான் அமர்கின்ற – திருமுறை2:19 774/1
தண் ஆர் நீப_தாரானொடும் எம் தாயோடும் தான் அமர்கின்ற – திருமுறை2:19 775/1
பத்தர்க்கு அருளும் பாவையொடும் வேல் பாலனொடும் தான் அமர்கின்ற – திருமுறை2:19 776/1
மன்னும் கதிர் வேல் மகனாரோடும் மலையாளொடும் தான் வதிகின்ற – திருமுறை2:19 777/1
அணி வேல் படை கொள் மகனாரொடும் எம் அம்மையொடும் தான் அமர்கின்ற – திருமுறை2:19 778/1
சூதம் எறி வேல் தோன்றலொடும் தன் துணைவியொடும் தான் அமர்கின்ற – திருமுறை2:19 779/1
வெற்றி படை வேல் பிள்ளையோடும் வெற்பாளோடும் தான் அமர்கின்ற – திருமுறை2:19 780/1
வரம் மன்றலினார் குழலாளொடும் வேல் மகனாரொடும் தான் அமர்கின்ற – திருமுறை2:19 781/1
அறம் கொள் உமையோடு அயில் ஏந்திய எம் ஐயனொடும் தான் அமர்கின்ற – திருமுறை2:19 782/1
தேசு ஆர் அயில் வேல் மகனாரொடும் தன் தேவியொடும் தான் அமர் கோலம் – திருமுறை2:19 783/1
படையெடுத்தவர் படை மறந்தாலும் பரவை தான் அலைப்பது மறந்தாலும் – திருமுறை2:23 821/2
அடியார் தொழும் நின் அடி பொடி தான் சற்று அணியப்பெற்ற – திருமுறை2:75 1429/1
தான் ஆர்வம்கொண்டு அகம் மலர தாழ்ந்து சூழ்ந்து கண்டு அலது – திருமுறை2:84 1584/3
துவளும் இடை தான் இற முலைகள் துள்ளாநின்றது என்னளவோ – திருமுறை2:86 1623/3
நேராய் விருந்து உண்டோ என்றார் நீர் தான் வேறு இங்கு இலை என்றேன் – திருமுறை2:98 1780/2
இன்று உன் முலை தான் என்கின்றார் இது-தான் சேடி என்னேடீ – திருமுறை2:98 1847/4
தான் ஆர் என்றேன் நனிப்பள்ளி தலைவர் எனவே சாற்றினர் காண் – திருமுறை2:98 1848/2
ஞாலம் நிகழும் புகழ் ஒற்றி நடத்தீர் நீர் தான் நாட்டமுறும் – திருமுறை2:98 1856/1
சந்தம் மிகும் கண் இரு_மூன்றும் தகு நான்கு_ஒன்றும் தான் அடைந்தாய் – திருமுறை2:98 1906/3
மண்ணார் உயிர்களுக்கும் வானவர்க்கும் தான் இரங்கி – திருமுறை3:2 1962/743
வாழி என தான் வழுத்தினும் என் சொற்கு அடங்கா – திருமுறை3:2 1962/789
பேறும் மிக தான் பெரிது – திருமுறை3:3 1964/2
தானும் ஒழியாமல் தான் ஒழிந்து மோன நிலை – திருமுறை3:3 1965/110
தான் அசைந்தால் மற்றை சகம் அசையும் என்று மறை – திருமுறை3:3 1965/137
தான் என்று நிற்கும் சதுரன் எவன் மான் என்ற – திருமுறை3:3 1965/220
தான் மறையும் மேன்மை சதுரன் எவன் வான் மறையா – திருமுறை3:3 1965/224
தான் தந்தை என்று எறிந்தோன் தாள் எறிந்த தண்டிக்கு – திருமுறை3:3 1965/293
தான் தந்தை ஆன தயாளன் எவன் தான் கொண்டு – திருமுறை3:3 1965/294
தான் தந்தை ஆன தயாளன் எவன் தான் கொண்டு – திருமுறை3:3 1965/294
ஆயிரமும் தான் பொறுக்கும் அப்பன் காண் சேய் இரங்கா – திருமுறை3:3 1965/346
தான் பாட கேட்டு தமியேன் களிக்கும் முன்னம் – திருமுறை3:3 1965/371
ஆயும் உடற்கு அன்பு உடைத்தாம் ஆர்_உயிரில் தான் சிறந்த – திருமுறை3:3 1965/385
வஞ்சம்-அது நாம் எண்ணி வாழ்ந்தாலும் தான் சிறிதும் – திருமுறை3:3 1965/395
நாம் எத்தனை நாளும் நல்கிடினும் தான் உலவா – திருமுறை3:3 1965/411
தான் ஓங்கும் அண்டம் எலாம் சத்தம் உற கூவும் ஒரு – திருமுறை3:3 1965/443
சுந்தரர்க்கு கச்சூரில் தோழமையை தான் தெரிக்க – திருமுறை3:3 1965/485
தன்னை தான் காக்கில் சினம் காக்க என்றதனை – திருமுறை3:3 1965/867
சோர்பு கொண்டு நீ தான் துயர்கின்றாய் சார்பு பெரும் – திருமுறை3:3 1965/1118
தான் அடங்கின் எல்லா சகமும் அடங்கும் ஒரு – திருமுறை3:3 1965/1217
மான்-அதுவாய் நின்ற வயம் நீக்கி தான் அற்று – திருமுறை3:3 1965/1351
தான் அதுவாய் நிற்கும் தகையோரும் வானம்-அதில் – திருமுறை3:3 1965/1352
நாற்றம் அறியாத நாசியும் ஓர் மாற்றமும் தான்
கேளா செவியும் கொள் கீழ் முகமே நீற்று அணி-தான் – திருமுறை3:4 1994/2,3
தழல் பிழம்போ தான் அறியேன் மீதோங்கு – திருமுறை3:4 2005/2
சார்ந்தவர்க்கும் மற்று அவரை தான் நோக்கி வார்த்தை சொல – திருமுறை3:4 2006/3
தாய் ஆகி தந்தையாய் பிள்ளை ஆகி தான் ஆகி நான் ஆகி சகலம் ஆகி – திருமுறை3:5 2080/3
தான் ஆகி தான்_அல்லன் ஆகி தானே_தான் ஆகும் பதம் ஆகி சகச ஞான – திருமுறை3:5 2089/3
தான் ஆகி தான்_அல்லன் ஆகி தானே_தான் ஆகும் பதம் ஆகி சகச ஞான – திருமுறை3:5 2089/3
தான் ஆகி தான்_அல்லன் ஆகி தானே_தான் ஆகும் பதம் ஆகி சகச ஞான – திருமுறை3:5 2089/3
தந்திரமாய் இவை ஒன்றும் அல்ல ஆகி தான் ஆகி தனது ஆகி தான் நான் காட்டா – திருமுறை3:5 2090/3
தந்திரமாய் இவை ஒன்றும் அல்ல ஆகி தான் ஆகி தனது ஆகி தான் நான் காட்டா – திருமுறை3:5 2090/3
தான் ஏயும் புவியே அ புவியில் தங்கும் தாபரமே சங்கமமே சாற்றுகின்ற – திருமுறை3:5 2095/2
தான் ஆகி தான் அல்லது ஒன்றும் இல்லா தன்மையனாய் எவ்வெவைக்கும் தலைவன் ஆகி – திருமுறை3:5 2139/1
தான் ஆகி தான் அல்லது ஒன்றும் இல்லா தன்மையனாய் எவ்வெவைக்கும் தலைவன் ஆகி – திருமுறை3:5 2139/1
தான் படுமோ சொல்லத்தான் படுமோ எண்ணத்தான் படுமோ – திருமுறை3:6 2179/2
மெய்யோடு எழுதினும் தான் அடங்காத வியப்பு உடைத்தே – திருமுறை3:6 2180/4
தான் சொல்லும் குற்றம் குணமாக கொள்ளும் தயாளு என்றே – திருமுறை3:6 2181/2
தான் வேண்டிக்கொண்ட அடிமைக்கு கூழ் இட தாழ்ப்பது உண்டே – திருமுறை3:6 2227/4
தான் மாறினும் விட்டு நான் மாறிடேன் பெற்ற தாய்க்கு முலை – திருமுறை3:6 2262/3
அடங்காது எங்கும் தான் அடங்காது என தான் அறிந்தும் – திருமுறை3:6 2273/3
அடங்காது எங்கும் தான் அடங்காது என தான் அறிந்தும் – திருமுறை3:6 2273/3
ஆட்சிகண்டார்க்கு உற்ற துன்பத்தை தான் கொண்டு அருள் அளிக்கும் – திருமுறை3:6 2290/1
நல் அமுதம் சிவை தான் தர கொண்டு நின் நல் செவிக்கு – திருமுறை3:6 2301/1
இடைவரும் உன்றன் இரக்கத்தை தான் வெளியிட்டதற்கே – திருமுறை3:6 2303/4
குறை_மதி தான் ஒன்று கொண்டனையே அ குறிப்பு எனவே – திருமுறை3:6 2320/2
மாலுக்கு வாங்கி வழங்கவும் தான் சம்மதித்தது காண் – திருமுறை3:6 2338/3
தான் ஆள நின் பதம் தாழ்பவர் தாழ்க ஒண் சங்கை அம் கை – திருமுறை3:6 2354/2
உண்டதே உணவு தான் கண்டதே காட்சி இதை உற்று அறிய மாட்டார்களாய் உயிர் உண்டு பாவ புண்ணியம் உண்டு வினைகள் உண்டு உறு பிறவி உண்டு துன்ப – திருமுறை3:8 2419/1
தானே தான் ஆகி தழைக்கும் மருந்து – திருமுறை3:9 2432/2
தார் இட்ட நீ அருள் சீர் இட்டிடாய் எனில் தாழ் பிறவி-தன்னில் அது தான் தன்னை வீழ்த்துவது அன்றி என்னையும் வீழ்த்தும் இ தமியனேன் என் செய்குவேன் – திருமுறை4:3 2596/3
தவமான நெறி பற்றி இரண்டு அற்ற சுக_வாரி-தன்னில் நாடி எல்லாம் தான் ஆன சுத்த சன்மார்க்க அனுபவ சாந்த தற்பரர்கள் அகம் நிறைந்தே – திருமுறை4:4 2607/3
துன் உடைய வியாக்கிரம தோல்_உடையான் தான் இருக்க – திருமுறை4:7 2634/1
சிறிதோ அன்று உலகில் தான் பெரிதே மான்_கரத்தோய் – திருமுறை4:14 2719/2
தான் கொண்ட நாயகர் ஆரேடி – திருமுறை4:32 2971/2
தான் ஆகி நான் ஆகி தனியே நின்றவருக்கு – திருமுறை4:33 2982/4
தான் மறந்தான் எனினும் இங்கு நான் மறக்க மாட்டேன் தவத்து ஏறி அவத்து இழிய சம்மதமும் வருமோ – திருமுறை4:39 3025/3
தான் கேட்கின்றவை இன்றி முழுது ஒருங்கே உணர்ந்தாய் தத்துவனே மதி அணிந்த சடை முடி எம் இறைவா – திருமுறை5:1 3048/2
என் அறிவை உண்டு அருளி என்னுடனே கூடி என் இன்பம் எனக்கு அருளி என்னையும் தான் ஆக்கி – திருமுறை5:2 3117/1
சோதியிலே தான் ஆகி சூழ்வது ஒன்றாம் என்று சூழ்ச்சி அறிந்தோர் புகலும் துணை அடிகள் வருந்த – திருமுறை5:2 3128/2
தான் கொண்டு வைத்த அ நாள் சில்லென்று என் உடம்பும் தக உயிரும் குளிர்வித்த தாள்_மலர்கள் வருந்த – திருமுறை5:2 3133/3
தான் அதுவாய் அது தானாய் சகசமுறும் தருணம் தடை அற்ற அனுபவமாம் தன்மை அடி வருந்த – திருமுறை5:2 3149/2
பூரணி சிற்போதை சிவ_போகி சிவயோகி பூவையர்கள் நாயகி ஐம்பூதமும் தான் ஆனாள் – திருமுறை5:4 3178/1
பத்தி எலாம் உடையவர்கள் காணும் இடத்து இருக்கும்படி தான் எப்படியோ இப்படி என்பது அரிதே – திருமுறை5:6 3193/4
சைவம் எலாம் தர விளங்கும் நின் வடிவை கொடியேன் தான் நினைத்த போது எனையே நான் நினைத்ததிலையேல் – திருமுறை5:6 3194/2
தான் காண இறை அருளால் தனி தவள யானையின் மேல் – திருமுறை5:11 3252/2
தான் படிக்கும் அனுபவம் காண் தனி கருணை பெருந்தகையே – திருமுறை5:11 3253/4
எல்லாம் தான் உடையதுவாய் எல்லாம்_வல்லதுவாய் எல்லாம் தான் ஆனதுவாய் எல்லாம் தான் அலதாய் – திருமுறை6:2 3274/1
எல்லாம் தான் உடையதுவாய் எல்லாம்_வல்லதுவாய் எல்லாம் தான் ஆனதுவாய் எல்லாம் தான் அலதாய் – திருமுறை6:2 3274/1
எல்லாம் தான் உடையதுவாய் எல்லாம்_வல்லதுவாய் எல்லாம் தான் ஆனதுவாய் எல்லாம் தான் அலதாய் – திருமுறை6:2 3274/1
தத்துவம் என் வசமாக தான் செலுத்த அறியேன் சாகாத கல்வி கற்கும் தரம் சிறிதும் அறியேன் – திருமுறை6:6 3321/1
தான் அலாது இறையும் உயிர்க்கு அசைவு இல்லா தலைவனே திரு_சிற்றம்பலத்தே – திருமுறை6:13 3412/1
தான் பெறு தாயும் தந்தையும் குருவும் தனி பெரும் தெய்வமும் தவமும் – திருமுறை6:15 3558/2
உய் தழைவு அளித்து எலாம் வல்ல சித்து-அது தந்து உவட்டாது உள் ஊறிஊறி ஊற்றெழுந்து என்னையும் தான் ஆக்கி என்னுளே உள்ளபடி உள்ள அமுதே – திருமுறை6:22 3654/2
சோதியும் சோதியின் முதலும் தான் ஆகி சூழ்ந்து எனை வளர்க்கின்ற சுதந்தர அமுதே – திருமுறை6:23 3704/3
தான் எனை புணரும் தருணம் ஈது எனவே சத்தியம் உணர்ந்தனன் தனித்தே – திருமுறை6:27 3744/1
நான் மறந்தேன் எனினும் எனை தான் மறவான் எனது நாயகன் என்று ஆடுகின்றேன் எனினும் இது வரையும் – திருமுறை6:32 3807/1
சவலை மன சலனம் எலாம் தீர்ந்து சுக மயமாய் தானே தான் ஆகி இன்ப தனி நடம் செய் இணை தாள் – திருமுறை6:32 3810/2
தவல் அரும் சீர் சொல்_மாலை வனைந்துவனைந்து அணிந்து தான் ஆகி நான் ஆட தருணம் இது-தானே – திருமுறை6:32 3810/3
சாகா அருள் அமுதம் தான் அருந்தி நான் களிக்க – திருமுறை6:35 3834/1
தாய்க்கு தனி இயற்கை தான் – திருமுறை6:40 3894/4
நண்ணிய பொன்_அம்பலத்தே நடம் புரியும் தெய்வம் நான் ஆகி தான் ஆகி நண்ணுகின்ற தெய்வம் – திருமுறை6:41 3908/2
எ சமய தெய்வமும் தான் என நிறைந்த தெய்வம் எல்லாம் செய் வல்ல தெய்வம் எனது குல_தெய்வம் – திருமுறை6:41 3909/2
சத்தியமாம் தனி தெய்வம் தடை அறியா தெய்வம் சத்திகள் எல்லாம் விளங்க தான் ஓங்கும் தெய்வம் – திருமுறை6:41 3913/1
தழைத்தானை தன்னை ஒப்பார்_இல்லாதானை தானே_தான்_ஆனானை தமியனேனை – திருமுறை6:45 3952/1
ஒத்து வந்து எனை தான் கலந்துகொண்டு எனக்குள் ஓங்கிய ஒருமையே என்கோ – திருமுறை6:51 4031/3
தான் புனைந்தான் ஞான சபை தலைவன் தேன் புனைந்த – திருமுறை6:52 4034/2
பாட்டை சத்தியமா தான் புனைந்தான் முன் பாட்டு – திருமுறை6:52 4038/2
சாலையிலே வா என்றான் தான் – திருமுறை6:52 4038/4
தன் முன் அரங்கேற்று எனவே தான் உரைத்தான் என் முன் – திருமுறை6:52 4042/2
இணை என்று தான் தனக்கு ஏற்றது போற்றும் எனக்கு நல்ல – திருமுறை6:53 4047/1
தவமே புரிந்தவர்க்கு இன்பம் தருவது தான் தனக்கே – திருமுறை6:53 4049/2
தான் நேர் உலகில் உனை பாடி ஆடும் வண்ணம் சாற்றுகவே – திருமுறை6:54 4064/4
தன் பெருமை தான் அறியா தன்மையனே எனது தனி தலைவா என் உயிர்க்குள் இனித்த தனி சுவையே – திருமுறை6:57 4101/1
நான் என்றும் தான் என்றும் நாடாத நிலையில் ஞான வடிவாய் விளங்கும் வான நடு நிலையே – திருமுறை6:57 4110/1
களங்கம்_இலா பர வெளியில் அந்தம் முதல் நடு தான் காட்டாதே நிறைந்து எங்கும் கலந்திடும் பேர்_ஒளியே – திருமுறை6:57 4125/2
நான் பசித்த போது எல்லாம் தான் பசித்தது ஆகி நல் உணவு கொடுத்து என்னை செல்வம் உற வளர்த்தே – திருமுறை6:57 4138/1
தான் நிலைக்கவைத்து அருளி படுத்திட நான் செருக்கி தாள்கள் எடுத்து அப்புறத்தே வைத்திட தான் நகைத்தே – திருமுறை6:57 4140/2
தான் நிலைக்கவைத்து அருளி படுத்திட நான் செருக்கி தாள்கள் எடுத்து அப்புறத்தே வைத்திட தான் நகைத்தே – திருமுறை6:57 4140/2
தான் அளக்கும் அளவு-அதிலே முடிவது என தோற்றி தன் அளவும் கடந்து அப்பால் மன்னுகின்ற பொருளே – திருமுறை6:57 4147/2
நண்ணுகின்ற பெரும் கருணை அமுது அளித்து என் உளத்தே நான் ஆகி தான் ஆகி அமர்ந்து அருளி நான்-தான் – திருமுறை6:57 4172/3
தான் மிக கண்டு அறிக என சாற்றிய சற்குருவே சபையில் நடத்து அரசே என் சாற்றும் அணிந்து அருளே – திருமுறை6:57 4178/4
தணவில் இலாது என் உளத்தே தான் கலந்து நானும் தானும் ஒரு வடிவு ஆகி தழைத்து ஓங்க புரிந்தே – திருமுறை6:57 4188/3
தலை_கால் இங்கு அறியாதே திரிந்த சிறியேனை தான் வலிந்து ஆட்கொண்டு அருளி தடை முழுதும் தவிர்த்தே – திருமுறை6:57 4189/1
ஆடிய பாதத்து அழகன் என்றனை தான் அன்பினால் கூடினன் என்றாள் – திருமுறை6:58 4199/1
தத்துவத்து உள் புறம் தான் ஆம் பொதுவில் சத்தாம் திரு_நடம் நான் காணல் வேண்டும் – திருமுறை6:65 4286/1
தாண்டவனார் என்னை தான் தடுத்து ஆட்கொண்ட – திருமுறை6:67 4304/1
என்னை தான் ஆக்கும் மருந்து இங்கே – திருமுறை6:78 4537/1
ஒளியும் தான் ஆகிய உண்மை மருந்து – திருமுறை6:78 4548/4
நான் ஆகி தான் ஆளும் நாட்டு மருந்து – திருமுறை6:78 4551/4
தான் ஆக்கி கொண்ட தயாநிதி ஜோதி – திருமுறை6:79 4553/4
ஐம்புலமும் தான் ஆம் ஜோதி புலத்து – திருமுறை6:79 4559/1
என்னை தான் ஆக்கிய ஜோதி இங்கே – திருமுறை6:79 4571/1
சார் மணி மேடை மேல் தான் வைத்த ஜோதி – திருமுறை6:79 4573/2
தான் அன்றி ஒன்று இலா ஜோதி என்னை – திருமுறை6:79 4579/1
நான் ஆகி தான் ஆகி நண்ணிய ஜோதி – திருமுறை6:79 4582/4
தான் ஆக்கிக்கொண்டதோர் சத்திய ஜோதி – திருமுறை6:79 4583/4
தான் ஆகி ஆள தயவு செய் ஜோதி – திருமுறை6:79 4584/4
தான் ஒரு தானாய் தானே தானாய் – திருமுறை6:81 4615/899
சத்து எலாம் ஆகியும் தான் ஒரு தானாம் – திருமுறை6:81 4615/959
நான் புரிவன எலாம் தான் புரிந்து எனக்கே – திருமுறை6:81 4615/1181
தான் அந்தம் இல்லா தத்துவ அமுதே – திருமுறை6:81 4615/1280
சபை எனது உளம் என தான் அமர்ந்து எனக்கே – திருமுறை6:81 4615/1555
தான் அந்தம் இல்லாத தன்மையை காட்டும் சாகாத கல்வியை தந்து எனக்கு உள்ளே – திருமுறை6:85 4647/1
என்னையும் என் பொருளையும் என் ஆவியையும் தான் கொண்டு இங்கு என்-பால் அன்பால் – திருமுறை6:87 4672/1
தான் செய்த பிண்ட பகுதியும் நான் செய தந்தனனே – திருமுறை6:88 4676/4
தாயை மகிழ் அம்பலவன் தான் – திருமுறை6:90 4699/4
தானே எல்லாம்_வல்ல தான் ஆனான் தானே தான் – திருமுறை6:90 4700/2
தானே எல்லாம்_வல்ல தான் ஆனான் தானே தான்
நான் ஆனான் என்னுடைய நாயகன் ஆனான் ஞானவான் – திருமுறை6:90 4700/2,3
தான் முதலாய் என் உளமே சார்ந்து அமர்ந்தான் தேன் முதலா – திருமுறை6:90 4701/2
வான் செய்த தேவர் எலாம் வந்து ஏவல் தான் செய்து – திருமுறை6:90 4705/2
தம் பலம் என்றே மதிக்க தான் வந்து என் உள் கலந்தான் – திருமுறை6:90 4705/3
சற்சபை உள்ளம் தழைக்க உண்டேன் உண்மை தான் அறிந்த – திருமுறை6:94 4739/2
நட_மாட்டேன் என் உளத்தே நான் சாக_மாட்டேன் நல்ல திரு_அருளாலே நான் தான் ஆனேனே – திருமுறை6:95 4747/4
சக வடிவில் தான் ஆகி நான் ஆகி நானும் தானும் ஒரு வடிவு ஆகி தனித்து ஓங்க புரிந்தே – திருமுறை6:96 4761/3
தணிந்து அறியேன் தயவு அறியேன் சத்திய வாசகமும் தான் அறியேன் உழுந்து அடித்த தடி-அது போல் இருந்தேன் – திருமுறை6:96 4765/3
சீர் விளங்கு சுத்த திரு_மேனி தான் தரித்து – திருமுறை6:97 4767/1
ஊன் படுத்த தேகம் ஒளி விளங்க தான் பதித்த – திருமுறை6:97 4772/2
ஒளி விளங்க பெற்றேன் உடையான் எனை தான்
அளி விளங்க தூக்கி அணைத்தான் – திருமுறை6:97 4775/3,4
சாதல் எனும் ஓர் சங்கடத்தை தவிர்த்து என் உயிரில் தான் கலந்த – திருமுறை6:98 4796/3
தந்தான் என் உள் கலந்தான் தான் – திருமுறை6:101 4827/4
சாதல் ஒழித்து என்னை தான் ஆக்கி பூதலத்தில் – திருமுறை6:101 4828/2
வானே என்னை தான் ஆக்குவானே கோனே எல்லாம்_வல்லானே – திருமுறை6:104 4866/3
முறை மொழி என்னுடையவன் தான் மொழிந்த மொழி எனக்கு ஓர் மொழி இலை என் உடல் ஆவி முதல் அனைத்தும் தானே – திருமுறை6:105 4876/3
தான் நான் என்று பிரித்தற்கு அரிய தரத்து நேயனே – திருமுறை6:112 5048/2
தான் அந்தம் இல்லான் என்று ஊதூது சங்கே – திருமுறை6:122 5283/3
தந்து உள் கலந்தான் தான் – திருமுறை6:125 5392/4
தான் ஆடுவான் ஆகி சன்மார்க்கர் உள் இனிக்கும் – திருமுறை6:125 5403/2
நான் ஆனான் தான் ஆனான் நானும் தானும் ஆனான் – திருமுறை6:125 5410/1
தனி பழம் எனக்கே தந்தை தான் தந்தான் தமியனேன் உண்டனன் அதன்றன் – திருமுறை6:125 5431/2
என் இயலே யான் அறியேன் இ உலகின் இயல் ஓர் எள்ளளவும் தான் அறியேன் எல்லாமும் உடையோய் – திருமுறை6:127 5476/1
சடையான் சிற்றம்பலத்தான் தானே தான் ஆனான் – திருமுறை6:129 5492/3
தான் நான் எனும் பேதம்-தன்னை தவிர்த்தான் நான் – திருமுறை6:129 5502/1
வந்தான் எனை தான் வலிந்து அழைத்தே ஐந்தொழிலும் – திருமுறை6:129 5509/2
தான் வந்து சூழ்ந்தார் தலைக்கடையில் தேன் வந்த – திருமுறை6:129 5519/2
சித்தி எலாம் வல்லான் திருவாளன் நித்தியன் தான்
ஊழி பல சென்றாலும் ஓவாமல் இவ்விடத்தே – திருமுறை6:129 5520/2,3
என் உடலும் என் பொருளும் என் உயிரும் தான் கொண்டான் – திருமுறை6:129 5522/1
சரணம் எனக்கு அளித்து எனையும் தான் ஆக்க எனது தனி தந்தை வருகின்ற தருணம் இது தானே – திருமுறை6:133 5575/4
தானே தான் ஆகி எலாம் தான் ஆகி அலனாய் தனி பதியாய் விளங்கிடும் என் தந்தையை என் தாயை – திருமுறை6:134 5589/1
தானே தான் ஆகி எலாம் தான் ஆகி அலனாய் தனி பதியாய் விளங்கிடும் என் தந்தையை என் தாயை – திருமுறை6:134 5589/1
ஏன் உரைத்தேன் இரக்கத்தால் எடுத்துரைத்தேன் கண்டீர் யான் அடையும் சுகத்தினை நீர் தான் அடைதல் குறித்தே – திருமுறை6:134 5594/4
நேர் உறவே எவராலும் கண்டுகொளற்கு அரிதாம் நித்திய வான் பொருளை எலா நிலைகளும் தான் ஆகி – திருமுறை6:134 5603/2
தடித்த செழும் பால் பெய்து கோல்_தேன் விட்டு அதனை தனித்த பரா அமுதத்தில் தான் கலந்து உண்டால் போல் – திருமுறை6:137 5630/2
பூணும் இயல் அனந்த வகை புரிந்த பலபலவும் பொருந்துவதாய் அவ்வவற்றின் புணர்க்கையும் தான் ஆகி – திருமுறை6:137 5655/3
தளி நின்ற ஒளி மயமே வேறு இலை எல்லாமும் தான் என வேதாகமங்கள் சாற்றுதல் சத்தியமே – திருமுறை6:140 5697/4
தன் நிகர் தான் ஆம் பொதுவில் நடம் புரிவார் ஆணை சத்தியம் சத்தியம் மாதே சத்தியம் சத்தியமே – திருமுறை6:141 5709/4
தான் கண்ட குடி ஆனேன் குறைகள் எலாம் தவிர்ந்தேன் தனி தவள மாடம் மிசை இனித்து இருக்கின்றேனே – திருமுறை6:142 5741/4
தன் வடிவம் தான் ஆகும் திரு_சிற்றம்பலத்தே தனி நடம் செய் பெரும் தலைவர் பொன்_சபை எம் கணவர் – திருமுறை6:142 5745/1
தடித்த செழும் பால் பெய்து கோல்_தேன் விட்டு அதனை தனித்த பர அமுதத்தில் தான் கலந்து உண்டால் போல் – திருமுறை6:142 5752/2
தான் புகல் மற்றைய மூன்றும் கடந்து அப்பால் இருந்த சாக்கிராதீதம் என தனித்து உணர்ந்து கொள்ளே – திருமுறை6:142 5788/4
தான் தொடுத்த மாலை எலாம் பரத்தையர் தோள் மாலை தனித்திடும் என் மாலை அருள் சபை நடுவே நடிக்கும் – திருமுறை6:142 5795/3
தான் கொடுக்க நான் வாங்கி தொடுக்கின்றேன் இதனை தலைவர் பிறர் அணிகுவரோ அணி தரம் தாம் உளரோ – திருமுறை6:142 5796/2
நான் பசித்த போது எல்லாம் தான் பசித்தார் ஆகி நல்ல திரு_அமுது அளித்தே அல்லல் பசி தவிர்த்தே – திருமுறை6:142 5807/1
தான் பதித்த பொன் வடிவம்-தனை அடைந்து களித்தேன் சாற்றும் அக புணர்ச்சியின் ஆம் ஏற்றம் உரைப்பதுவே – திருமுறை6:142 5807/4
சத்தியவான் வார்த்தை இது தான் உரைத்தேன் கண்டாய் சந்தேகம் இலை இதனில் சந்தோடமுறுவாய் – திருமுறை6:144 5817/1

மேல்


தான்_அல்லன் (1)

தான் ஆகி தான்_அல்லன் ஆகி தானே_தான் ஆகும் பதம் ஆகி சகச ஞான – திருமுறை3:5 2089/3

மேல்


தான்தானே (1)

தாபமும் சோபமும் தான்தானே சென்றது – திருமுறை6:76 4505/3

மேல்


தான (4)

தான தறுகண் மலை உரியின் சட்டை புனைந்தோன் தரும் பேறே – திருமுறை1:26 333/3
கற்கின்றோர்க்கு இனிய சுவை கரும்பே தான கற்பகமே கற்பக தீம் கனியே வாய்மை – திருமுறை3:5 2092/2
மோன அந்தத்தார் பெறும் தான அந்தத்தானை முத்தனை முத்தியின் வித்தனை முத்தை – திருமுறை4:5 2611/3
தான விளையாட்டு இயற்றத்தான் – திருமுறை6:129 5503/4

மேல்


தானத்தவர்க்கும் (1)

சதுமுகர்க்கும் தானத்தவர்க்கும் மற்றை – திருமுறை3:4 2033/3

மேல்


தானத்து (1)

விலகல் உறா நிபிட ஆனந்தம் ஆகி மீ_தானத்து ஒளிர்கின்ற விளக்கம் ஆகி – திருமுறை3:5 2072/3

மேல்


தானதாய் (1)

நள்ளதாய் எனதாய் நானதாய் தனதாய் நவிற்ற அரும் தானதாய் இன்ன – திருமுறை5:9 3230/2

மேல்


தானம் (9)

தானம் மிகு சென்னையில் கந்தகோட்டத்துள் வளர் தலம் ஓங்கு கந்தவேளே தண் முக துய்ய மணி உண்முக சைவ மணி சண்முக தெய்வ மணியே – திருமுறை1:1 14/4
தானம் இங்கு ஏர் சென்னை கந்தகோட்டத்துள் வளர் தலம் ஓங்கு கந்தவேளே தண் முக துய்ய மணி உண்முக சைவ மணி சண்முக தெய்வ மணியே – திருமுறை1:1 21/4
ஈ தானம் தந்திடுவீர் என்று ஈனரிடம் போய் இரந்து அலைந்தேன் – திருமுறை1:26 335/2
புரிவேன் விரதம் தவம் தானம் புரியாது ஒழிவேன் புண்ணியமே – திருமுறை1:43 464/1
மெய் தானம் நின்றோர் வெளி தானம் மேவு திருநெய்த்தானத்துள் – திருமுறை3:2 1962/105
மெய் தானம் நின்றோர் வெளி தானம் மேவு திருநெய்த்தானத்துள் – திருமுறை3:2 1962/105
தானம் செய்வாரை தடுத்தது உண்டு ஈனம் இலா – திருமுறை3:2 1962/616
தானம் கண்டு ஆடும் தவத்தோரும் மோனமொடு – திருமுறை3:3 1965/1354
தரு தானம் உணவு என சாற்றிய பதியே தனி நடராச என் சற்குரு மணியே – திருமுறை6:23 3708/4

மேல்


தானவர்-தம் (1)

தானவர்-தம் குலம் அடர்த்த சண்முகனே இ பிணியை தணிப்பாய் வாச – திருமுறை3:21 2513/3

மேல்


தானவராய் (1)

சந்திரனாய் இந்திரனாய் இரவி ஆகி தானவராய் வானவராய் தயங்காநின்ற – திருமுறை3:5 2090/2

மேல்


தானா (2)

தவமான கலனில் அருள் மீகாமனால் அலது தமியேன் நடத்த வருமோ தானா நடக்குமோ என் செய்கேன் நின் திரு சரணமே சரணம் அருள்வாய் – திருமுறை4:3 2595/2
பொறையுற கொண்டு அருள் ஜோதி தன் வடிவம் உயிரும் பொருளும் அணித்து எனை தானா புணர்த்தியது காணே – திருமுறை6:105 4876/4

மேல்


தானாக்கிக்கொண்ட (1)

தானாக்கிக்கொண்ட தயாள மருந்து – திருமுறை3:9 2433/4

மேல்


தானாக (2)

ஆலும் கதியும் சத கோடி அண்ட பரப்பும் தானாக அன்று ஓர் வடிவம் மேருவில் கொண்டு அருளும் தூய அற்புதமே – திருமுறை1:44 477/2
நல் பதம் என் முடி சூட்டி கற்பது எலாம் கணத்தே நான் அறிந்து தானாக நல்கிய என் குருவே – திருமுறை6:57 4182/3

மேல்


தானாம் (3)

தானாம் பரம மருந்து – திருமுறை3:9 2436/4
நாதமும் கடந்து நிறைந்து நின் மயமே நான் என அறிந்து நான் தானாம்
பேதமும் கடந்த மௌனராச்சியத்தை பேதையேன் பிடிப்பது எந்நாளோ – திருமுறை3:22 2522/1,2
சத்து எலாம் ஆகியும் தான் ஒரு தானாம்
சித்து எலாம் வல்லதோர் திரு_அருள் சிவமே – திருமுறை6:81 4615/959,960

மேல்


தானாய் (11)

சகமாய் சகமாயை_தானாய் சகமாயை_இல்லாதாய் – திருமுறை3:3 1965/42
வானாய் நிலனாய் வளியாய் அனலாய் நீர்_தானாய் – திருமுறை3:3 1965/47
வழிபடும் நான்-தான்_தானாய் வான் ஆதி – திருமுறை3:3 1965/48
பிளவு இறந்து பிண்டாண்ட முழுதும் தானாய் பிறங்குகின்ற பெரும் கருணை பெரிய தேவே – திருமுறை3:5 2079/4
சகலமாய் கேவலமாய் சுத்தம் ஆகி சராசரமாய் அல்லவாய் தானே தானாய்
அகலமாய் குறுக்கமாய் நெடுமை ஆகி அவை அனைத்தும் அணுகாத அசலம் ஆகி – திருமுறை3:5 2085/1,2
தான் அதுவாய் அது தானாய் சகசமுறும் தருணம் தடை அற்ற அனுபவமாம் தன்மை அடி வருந்த – திருமுறை5:2 3149/2
அ சுகமும் அடை அறிவும் அடைந்தவரும் காட்டாது அது தானாய் அதுஅதுவாய் அப்பாலாம் பொருளே – திருமுறை6:57 4168/3
தான் ஒரு தானாய் தானே தானாய் – திருமுறை6:81 4615/899
தான் ஒரு தானாய் தானே தானாய்
ஊன் உயிர் விளக்கும் ஒரு தனி பொருளே – திருமுறை6:81 4615/899,900
நார் நீட நான் தானாய் நடம் புரிகின்றீரே நடராஜரே நுமக்கு நான் எது செய்வேனே – திருமுறை6:95 4750/4
நான் ஆகி தானாய் நடித்து அருள்கின்றாய் அபயம் – திருமுறை6:125 5325/1

மேல்


தானானானை (1)

சகத்தானை அண்டம் எலாம் தானானானை தனி அருளாம் பெரும் கருணை தாயானானை – திருமுறை6:44 3938/3

மேல்


தானும் (9)

தானும் இழந்தாய் என்னே உன் தன்மை இழிவாம் தன்மையதே – திருமுறை1:17 245/4
தனம் சூழ் அகத்தே அணங்கே நீ தானும் தகர தலை கொண்டாய் – திருமுறை2:98 1890/3
தானும் ஒழியாமல் தான் ஒழிந்து மோன நிலை – திருமுறை3:3 1965/110
தன் ஆசை எல்லாம் என் உள்ளகத்தே வைத்து தானும் உடன் இருந்து அருளி கலந்த பெருந்தகையே – திருமுறை6:57 4155/2
தணவில் இலாது என் உளத்தே தான் கலந்து நானும் தானும் ஒரு வடிவு ஆகி தழைத்து ஓங்க புரிந்தே – திருமுறை6:57 4188/3
நிலையுறவே தானும் அடியேனும் ஒரு வடிவாய் நிறைய நிறைவித்து உயர்ந்த நிலை-அதன் மேல் அமர்த்தி – திருமுறை6:57 4189/3
நானும் தானும் ஒன்றாய் நண்ணிய ஜோதி – திருமுறை6:79 4576/4
சக வடிவில் தான் ஆகி நான் ஆகி நானும் தானும் ஒரு வடிவு ஆகி தனித்து ஓங்க புரிந்தே – திருமுறை6:96 4761/3
நான் ஆனான் தான் ஆனான் நானும் தானும் ஆனான் – திருமுறை6:125 5410/1

மேல்


தானே (52)

தானே தனக்கு நிகராய் விளங்கு தணிகாசலத்து எம் அரசே – திருமுறை1:21 282/3
தானே எனை விடில் அந்தோ இனி எவர் தாங்குகின்றோர் – திருமுறை2:75 1465/2
உண்டு அளிக்கும் ஊண் உடை பூண் ஊர் ஆதிகள் தானே
கொண்டு நமக்கு இங்கு அளிக்கும் கோமான் காண் மண்டலத்தில் – திருமுறை3:3 1965/405,406
சகலமாய் கேவலமாய் சுத்தம் ஆகி சராசரமாய் அல்லவாய் தானே தானாய் – திருமுறை3:5 2085/1
தான் ஆகி தான்_அல்லன் ஆகி தானே_தான் ஆகும் பதம் ஆகி சகச ஞான – திருமுறை3:5 2089/3
தற்போத ஒழிவினிடை நிறைந்து பொங்கி ததும்பி வழிந்து ஓங்கி எல்லாம் தானே ஆகி – திருமுறை3:5 2117/3
கூறுற்ற குற்றமும் தானே மகிழ்வில் குணம் எனவே – திருமுறை3:6 2194/1
தானே எனக்கு துணைசெயல் வேண்டும் தயாநிதியே – திருமுறை3:7 2407/2
தானே தான் ஆகி தழைக்கும் மருந்து – திருமுறை3:9 2432/2
ஆர்க்கும் அரிதாம் மருந்து தானே
ஆதி அநாதியும் ஆன மருந்து – திருமுறை3:9 2441/1,2
விறகு எடுத்தீர் என் செய்வீர் விதிவசம்-தான் யாவரையும் விடாது தானே – திருமுறை4:15 2781/4
தாய் வயிற்றில் பிறவாது தானே முளைத்தவர்க்கு – திருமுறை4:33 2985/1
தண் அனையாம் இளம் பருவம்-தன்னில் எனை தனித்து தானே வந்து அருள் புரிந்து தனி மாலை புனைந்தான் – திருமுறை4:39 3024/2
பொற்புறவே இ உலகில் பொருந்து சித்தன் ஆனேன் பொருத்தமும் நின் திரு_அருளின் பொருத்தம் அது தானே – திருமுறை5:1 3029/4
அறிவு இலா சிறிய பருவத்தில் தானே அருந்தலில் எனக்கு உள வெறுப்பை – திருமுறை6:12 3393/1
தரத்தில் என் உளத்தை கலக்கிய கலக்கம் தந்தை நீ அறிந்தது தானே – திருமுறை6:13 3465/4
ஏட்டிலே எழுத முடியுமோ இவைகள் எந்தை நீ அறிந்தது தானே – திருமுறை6:13 3467/4
தானே மகிழ்ந்து தந்தாய் இ தருணம் கைம்மாறு அறியேனே – திருமுறை6:17 3607/4
தன் இயல் என் அறிவிலே அறிவினுக்கு அறிவிலே தானே கலந்து முழுதும் தன்மயம்-அது ஆக்கியே தித்தித்து மேன்மேல் ததும்பி நிறைகின்ற அமுதே – திருமுறை6:22 3652/3
திரித்த நெஞ்சகத்தேன் சரித்திரம் அனைத்தும் திருவுளம் தெரிந்தது தானே – திருமுறை6:27 3743/4
சவலை மன சலனம் எலாம் தீர்ந்து சுக மயமாய் தானே தான் ஆகி இன்ப தனி நடம் செய் இணை தாள் – திருமுறை6:32 3810/2
தடுத்தானை பெரு நெறிக்கு தடை தீர்த்தானை தன் அருளும் தன் பொருளும் தானே என்-பால் – திருமுறை6:45 3944/2
தரித்தானை தானே நான் ஆகி என்றும் தழைத்தானை எனை தடுத்த தடைகள் எல்லாம் – திருமுறை6:45 3945/3
முளையானை சுத்த சிவ வெளியில் தானே முளைத்தானை மூவாத முதலானானை – திருமுறை6:45 3949/1
தழைத்தானை தன்னை ஒப்பார்_இல்லாதானை தானே_தான்_ஆனானை தமியனேனை – திருமுறை6:45 3952/1
தருணம்-அது தெரிந்து எனக்கு தானே வந்து அளித்த தயாநிதியை எனை ஈன்ற தந்தையை என் தாயை – திருமுறை6:49 4013/2
நலம் மிக்கு அருளும் மருந்து தானே
நான் ஆகி தான் ஆளும் நாட்டு மருந்து – திருமுறை6:78 4551/3,4
நான் இன்று கண்டதோர் ஜோதி தானே
நான் ஆகி வாழ்ந்திட நல்கிய ஜோதி – திருமுறை6:79 4579/3,4
மா நிலத்தே செயும் வண்ணமும் தானே
தெரிவித்து அருளிற்று பாரீர் திரு_சிற்றம்பலத்தே – திருமுறை6:80 4609/2,3
தான் ஒரு தானாய் தானே தானாய் – திருமுறை6:81 4615/899
தானே தயவால் சிறியேற்கு தனித்த ஞான அமுது அளித்த தாயே எல்லா சுதந்தரமும் தந்த கருணை எந்தாயே – திருமுறை6:83 4627/1
தானே அருள் ஆனான் தானே பொருள் ஆனான் – திருமுறை6:90 4700/1
தானே அருள் ஆனான் தானே பொருள் ஆனான் – திருமுறை6:90 4700/1
தானே எல்லாம்_வல்ல தான் ஆனான் தானே தான் – திருமுறை6:90 4700/2
தானே எல்லாம்_வல்ல தான் ஆனான் தானே தான் – திருமுறை6:90 4700/2
நானே களித்து நடிக்கின்றேன் தானே என் – திருமுறை6:90 4703/2
தீது தீர்த்து என்னை இளந்தையில் தானே தெருட்டிய சிற்சபையவரே – திருமுறை6:103 4857/4
முறை மொழி என்னுடையவன் தான் மொழிந்த மொழி எனக்கு ஓர் மொழி இலை என் உடல் ஆவி முதல் அனைத்தும் தானே
பொறையுற கொண்டு அருள் ஜோதி தன் வடிவம் உயிரும் பொருளும் அணித்து எனை தானா புணர்த்தியது காணே – திருமுறை6:105 4876/3,4
தானே நான் ஆனேன் என்று சின்னம் பிடி – திருமுறை6:123 5290/1
தாங்காதே இது நினது தனித்த திருவுளம் அறிந்த சரிதம் தானே – திருமுறை6:125 5341/4
தானே எனக்கு தனித்து – திருமுறை6:125 5391/4
சடையான் சிற்றம்பலத்தான் தானே தான் ஆனான் – திருமுறை6:129 5492/3
தானே வந்து என் உளத்தே சார்ந்து கலந்துகொண்டான் – திருமுறை6:129 5493/1
தானே எனக்கு தருகின்றான் தானே நான் – திருமுறை6:129 5493/2
தானே எனக்கு தருகின்றான் தானே நான் – திருமுறை6:129 5493/2
தானே வந்து என்னை தடுத்தாண்டான் ஊனே – திருமுறை6:129 5498/2
செய் அகத்தே வளர் ஞான சித்திபுரம்-தனிலே சித்தாடல் புரிகின்றார் திண்ணம் இது தானே – திருமுறை6:133 5574/4
சரணம் எனக்கு அளித்து எனையும் தான் ஆக்க எனது தனி தந்தை வருகின்ற தருணம் இது தானே – திருமுறை6:133 5575/4
கண்மை தரும் ஒரு பெரும் சீர் கடவுள் என புகலும் கருணைநிதி வருகின்ற தருணம் இது தானே – திருமுறை6:134 5588/4
தானே தான் ஆகி எலாம் தான் ஆகி அலனாய் தனி பதியாய் விளங்கிடும் என் தந்தையை என் தாயை – திருமுறை6:134 5589/1
பிறந்த பிறப்பு இதில் தானே நித்திய மெய் வாழ்வு பெற்றிடலாம் பேர்_இன்பம் உற்றிடலாம் விரைந்தே – திருமுறை6:134 5600/4
தலை தொழில் செய் சன்மார்க்கம் தலையெடுக்க புரிகுவது இ தருணம் தானே – திருமுறை6:135 5613/4

மேல்


தானே_தான் (1)

தான் ஆகி தான்_அல்லன் ஆகி தானே_தான் ஆகும் பதம் ஆகி சகச ஞான – திருமுறை3:5 2089/3

மேல்


தானே_தான்_ஆனானை (1)

தழைத்தானை தன்னை ஒப்பார்_இல்லாதானை தானே_தான்_ஆனானை தமியனேனை – திருமுறை6:45 3952/1

மேல்


தானேதான் (1)

தானேதான் ஆகி தனித்த மருந்து – திருமுறை6:78 4542/4

மேல்


தானை (4)

மின் முனம் இலங்கும் வேணி அம் கனியே விரி கடல் தானை சூழ் உலகம் – திருமுறை2:43 1050/3
தார் தேன் குழலும் சரிந்தன காண் தானை இடையில் பிரிந்தன காண் – திருமுறை2:77 1494/3
தாழ்வை மறுப்பார் பூத கண தானை உடையார் என்றாலும் – திருமுறை2:93 1702/2
நீள் தானை சூழும் நில மன்னர் வாழ்த்து திருவாடானை – திருமுறை3:2 1962/401

மேல்