ஞே – முதல் சொற்கள், திருவருட்பா தொடரடைவு (ஊரன் அடிகள் பதிப்பு)

கீழே உள்ள
சொல்லின்
மேல்
சொடுக்கவும்

ஞேய 1
ஞேயமே 1

ஞேய (1)

ஆயவாய நேய ஞேய மாய ஞாயவாதியே – திருமுறை6:115 5185/1

மேல்


ஞேயமே (1)

காட்சியே காண்பதுவே ஞேயமே உள் கண்_உடையார் கண் நிறைந்த களிப்பே ஓங்கும் – திருமுறை3:5 2102/1

மேல்