ஜ – முதல் சொற்கள், திருவருட்பா தொடரடைவு (ஊரன் அடிகள் பதிப்பு)

கீழே உள்ள
சொல்லின்
மேல்
சொடுக்கவும்

ஜகம் 1
ஜயஜய 3

ஜகம் (1)

தனது என்பது மனது என்பது ஜகம் என்றனை சரணம் சரணம் பதி சரணம் சிவ சரணம் குரு சரணம் – திருமுறை6:114 5177/2

மேல்


ஜயஜய (3)

வேதாந்த பராம்பர ஜயஜய
நாதாந்த நடாம்பர ஜயஜய – திருமுறை6:113 5124/1,2
நாதாந்த நடாம்பர ஜயஜய – திருமுறை6:113 5124/2
பாதாம்புஜ நாடக ஜயஜய – திருமுறை6:113 5126/2

மேல்