ஜொ – முதல் சொற்கள், திருவருட்பா தொடரடைவு (ஊரன் அடிகள் பதிப்பு)

கீழே உள்ள
சொல்லின்
மேல்
சொடுக்கவும்

ஜொலிதா 1

ஜொலிதா (1)

அனந்த கோடி குணகர கர ஜொலிதா
அகண்ட வேத சிரகர தர பலிதா – திருமுறை6:113 5137/1,2