ஜா – முதல் சொற்கள், திருவருட்பா தொடரடைவு (ஊரன் அடிகள் பதிப்பு)

கீழே உள்ள
சொல்லின்
மேல்
சொடுக்கவும்

ஜாத 2
ஜாதி 1
ஜால 2


ஜாத (2)

ஜாத ஜால விமோசன நிர்த்தன – திருமுறை6:113 5129/2
சூத வாத பாத நாத சூத ஜாத ஜோதியே – திருமுறை6:115 5186/2

மேல்


ஜாதி (1)

ஜாதி மணியே சைவ சமய மணியே சச்சிதானந்தமான மணியே சகஜ நிலை காட்டி வினை ஓட்டி அருள் நீட்டி உயர் சமரச சுபாவ மணியே – திருமுறை4:4 2602/2

மேல்


ஜால (2)

ஜால கோல கனகாம்பர சாயக – திருமுறை6:113 5128/1
ஜாத ஜால விமோசன நிர்த்தன – திருமுறை6:113 5129/2

மேல்