சொ – முதல் சொற்கள், திருவருட்பா தொடரடைவு (ஊரன் அடிகள் பதிப்பு)

கீழே உள்ள
சொல்லின்
மேல்
சொடுக்கவும்

சொக்கழகு 1
சொக்காய் 1
சொக்கே 1
சொந்த 6
சொந்தம் 5
சொந்தமுற 1
சொந்தமோ 1
சொப்பனத்தாயினும் 1
சொப்பனத்தே 1
சொப்பனத்தேனும் 1
சொப்பனம் 2
சொப்பனமும் 1
சொர்க்கம் 3
சொரிகின்ற 1
சொரிந்த 3
சொரிந்திடும் 1
சொரிந்து 4
சொரியும் 1
சொரிவாள் 1
சொருப 8
சொருபத்திலே 1
சொருபம் 2
சொருபமான 1
சொருபமே 4
சொருபர் 1
சொரூப 4
சொரூபங்கள் 1
சொரூபமாய் 1
சொரூபா 1
சொரூபானந்த 1
சொல் 229
சொல்_கோட்டையாயினும் 1
சொல்_பா 1
சொல்_பாவையும் 1
சொல்_பூ 1
சொல்_பூவை 1
சொல்_பெறும் 1
சொல்_போர் 1
சொல்_போரில் 1
சொல்_மலர் 1
சொல்_மலரால் 1
சொல்_மழை 1
சொல்_மாலை 19
சொல்_மாலை-தனக்கே 1
சொல்_மாலையும் 1
சொல்_மாலையே 1
சொல்_வாணர்களே 1
சொல்_அணியாம் 1
சொல்க 1
சொல்கிலேன் 4
சொல்கிற்பில் 1
சொல்கின்ற 4
சொல்கின்றதே 8
சொல்கின்றவர்-தம் 1
சொல்கின்றவோ 1
சொல்கின்றாய் 1
சொல்கின்றேன் 8
சொல்கேன் 5
சொல்ப 1
சொல்பவர்-பால் 1
சொல்ல 22
சொல்ல_மாட்டேன் 1
சொல்ல_அரியானை 1
சொல்லடி 2
சொல்லத்தான் 1
சொல்லரசாம் 1
சொல்லரசு 2
சொல்லரசே 2
சொல்லவராது 1
சொல்லவனே 1
சொல்லவா 3
சொல்லவே 1
சொல்லவொணா 1
சொல்லவோ 3
சொல்லளவு 3
சொல்லற்கு 2
சொல்லா 3
சொல்லாட்டம் 1
சொல்லாடி 1
சொல்லாத 2
சொல்லாது 3
சொல்லாதே 1
சொல்லாநிற்பர் 1
சொல்லாமல் 2
சொல்லாய் 5
சொல்லாயே 2
சொல்லாயோ 1
சொல்லார் 2
சொல்லாரோ 1
சொல்லால் 9
சொல்லாலும் 1
சொல்லாலே 2
சொல்லாள் 1
சொல்லானவையும் 1
சொல்லி 15
சொல்லிக்கொண்டே 1
சொல்லிடினும் 1
சொல்லிய 5
சொல்லிய-தோறும் 1
சொல்லியபடி 1
சொல்லியலும் 1
சொல்லில் 2
சொல்லின் 2
சொல்லினானை 1
சொல்லினீர் 1
சொல்லினும் 1
சொல்லினேன் 1
சொல்லினொடு 1
சொல்லீர் 11
சொல்லீரே 1
சொல்லீரோ 5
சொல்லு 2
சொல்லுக்கு 1
சொல்லுக 1
சொல்லுகின்ற 5
சொல்லுகின்றனன் 1
சொல்லுகின்றேன் 4
சொல்லுகின்றேன்_அல 1
சொல்லுகின்றோர் 1
சொல்லுகின்றோர்க்கு 1
சொல்லுகேன் 1
சொல்லுதல் 1
சொல்லுதியே 3
சொல்லுதியோ 1
சொல்லுதும் 3
சொல்லுதே 1
சொல்லும் 41
சொல்லுமே 2
சொல்லுவது 5
சொல்லுவர் 1
சொல்லுவனே 1
சொல்லுவாம் 1
சொல்லுவாய் 1
சொல்லுவாரெனில் 1
சொல்லுவீர் 1
சொல்லுவையே 3
சொல்லுள் 1
சொல்லுறும் 1
சொல்லை 12
சொல்லோம் 1
சொல்வதல்லாமல் 1
சொல்வது 13
சொல்வதென்-கொலோ 1
சொல்வதே 1
சொல்வந்த 1
சொல்வர் 1
சொல்வனடி 4
சொல்வனே 1
சொல்வாய் 1
சொல்வார் 3
சொல்வார்க்கு 1
சொல்வார்களோ 1
சொல்வாரேல் 1
சொல்வீர் 1
சொல்வேந்தே 1
சொல்வேம் 1
சொல்வேன் 12
சொல்வேனே 2
சொல்வேனோ 1
சொல்வோர் 1
சொல்வோர்-தமக்கு 1
சொல்வோரும் 1
சொல 20
சொலவும் 1
சொல்அளவு 1
சொலா 2
சொலாய் 1
சொலார் 3
சொலால் 1
சொலி 6
சொலினார் 2
சொலினும் 5
சொலினோம் 1
சொலுடன் 2
சொலும் 9
சொலேன் 1
சொலையா 1
சொற்கள் 1
சொற்களால் 1
சொற்கு 4
சொற்கும் 1
சொற்பனத்தில் 1
சொற்பனத்தும் 1
சொற்பனம் 2
சொற்பொருளும் 1
சொற்றார் 1
சொற்றிடல் 1
சொற்றுணை 1
சொன்ன 21
சொன்னங்களை 1
சொன்னது 5
சொன்னவர்-தம் 1
சொன்னவனே 2
சொன்னவா 1
சொன்னவாறு 1
சொன்னால் 5
சொன்னாலும் 1
சொன்னீர் 1
சொன்னேன் 16
சொன்னேனே 1
சொன்னேனோ 1

சொக்கழகு (1)

ஆலவாய் சொக்கழகு ஆனந்தமே சீலர்-தமை – திருமுறை3:2 1962/388

மேல்


சொக்காய் (1)

சோடு இல்லை மேல் வெள்ளை சொக்காய் இலை நல்ல சோமன் இல்லை – திருமுறை2:26 847/1

மேல்


சொக்கே (1)

இறகு எடுத்த அமணர் குலம் வேரறுத்த சொக்கே ஈது என்ன ஞாயம் – திருமுறை4:15 2781/1

மேல்


சொந்த (6)

தூய விடை மேல் வரும் நமது சொந்த துணையை தோற்றுவிக்கும் – திருமுறை2:25 840/2
சொந்த நல் வாழ்வும் நேயமும் துணையும் சுற்றமும் முற்றும் நீ என்றே – திருமுறை6:27 3747/2
தந்த மருந்து என்றன் சொந்த மருந்து – திருமுறை6:78 4531/4
சொந்த நல் உறவே அம்பலத்து அரசே சோதியே சோதியே விரைந்து – திருமுறை6:86 4657/3
சது_மறை ஆகம சாத்திரம் எல்லாம் சந்தை படிப்பு நம் சொந்த படிப்போ – திருமுறை6:111 4955/1
விடையாய் நினக்கு மிகவும் சொந்த பிள்ளை ஆயினேன் – திருமுறை6:112 5030/4

மேல்


சொந்தம் (5)

சோம்பல் என்பது என்னுடைய சொந்தம் காண் ஏம்பலுடன் – திருமுறை3:2 1962/670
எந்தாய் கருணை எனக்கு மிகவும் சொந்தம் ஆயிற்றே – திருமுறை6:112 5040/4
துரையே நின் மெய் அருள் இங்கு எனக்கு சொந்தம் ஆயிற்றே – திருமுறை6:112 5041/4
இறைவா நின் மெய் அருள் இங்கு எனக்கு சொந்தம் ஆயிற்றே – திருமுறை6:112 5042/4
சிற்சபையும் பொன்_சபையும் சொந்தம் எனது ஆச்சு – திருமுறை6:121 5259/1

மேல்


சொந்தமுற (1)

சொந்தமுற எண்ணி தொழுகின்ற மெய் அடியர் – திருமுறை2:54 1168/1

மேல்


சொந்தமோ (1)

சொந்தமோ அறியேன் பகல் இரவு எல்லாம் தூக்கமே கண்டனன் தூக்கம் – திருமுறை6:13 3442/2

மேல்


சொப்பனத்தாயினும் (1)

சொல்லவா பிறரை துதிக்கவா சிறிது ஓர் சொப்பனத்தாயினும் நினையேன் – திருமுறை6:15 3555/2

மேல்


சொப்பனத்தே (1)

தனிப்படும் ஓர் சுத்த சிவ_சாக்கிர நல் நிலையில் தனித்து இருந்தேன் சுத்த சிவ சொப்பனத்தே சார்ந்தேன் – திருமுறை6:142 5809/1

மேல்


சொப்பனத்தேனும் (1)

தொடுத்து ஒன்று சொல்கிலேன் சொப்பனத்தேனும் தூய நும் திரு_அருள் நேயம் விட்டு அறியேன் – திருமுறை6:31 3793/2

மேல்


சொப்பனம் (2)

துருவு பர_சாக்கிரத்தை கண்டுகொண்டேன் பரம சொப்பனம் கண்டேன் பரம_சுழுத்தியும் கண்டு உணர்ந்தேன் – திருமுறை6:142 5808/1
குரு பிரம_சாக்கிரத்தை கண்டேன் பின் பிரமம் குலவிய சொப்பனம் கண்டேன் சிவ_சுழுத்தி கண்டேன் – திருமுறை6:142 5808/2

மேல்


சொப்பனமும் (1)

தோன்று பர சாக்கிரமும் கண்டோம் அந்த சொப்பனமும் கண்டோம் மேல் சுழுத்தி கண்டோம் – திருமுறை3:5 2133/1

மேல்


சொர்க்கம் (3)

சோறு கிடைத்தால் அதுவே சொர்க்கம் காண் வீறுகின்ற – திருமுறை3:2 1962/676
தொண்டு-அதே செயும் நரக வாதை உண்டு இன்பமுறு சொர்க்கம் உண்டு இவையும் அன்றி தொழு கடவுள் உண்டு கதி உண்டு என்று சிலர் சொலும் துர்_புத்தியால் உலகிலே – திருமுறை3:8 2419/2
புறம் காதல் செய்வார் போல் செய்யாதே பெண்ணே பொன் கம்பம் ஏறினை சொர்க்கம் அங்கு அப்பால் – திருமுறை6:138 5672/3

மேல்


சொரிகின்ற (1)

சொரிகின்ற புண்ணில் கனல் இடல் போல் எணும்-தோறும் நெஞ்சம் – திருமுறை3:6 2393/3

மேல்


சொரிந்த (3)

கந்தம் மிகு நின் மேனி காணாத கயவர் கண் கல நீர் சொரிந்த அழு கண் கடவுள் நின் புகழ்-தனை கேளாத வீணர் செவி கைத்து இழவு கேட்கும் செவி – திருமுறை1:1 18/2
தேர் சொரிந்த மா மணி திரு_வீதி திகழும் ஒற்றியூர் தியாக_நாயகனே – திருமுறை2:61 1242/4
கண் நீர் சொரிந்த கண் காச கண் புன் முலை கண் நக கண் – திருமுறை3:6 2311/2

மேல்


சொரிந்திடும் (1)

பார் சொரிந்திடும் பவ நெறி முயன்றேன் பாவியேன்-தனை கூவி நின்று ஆள்வாய் – திருமுறை2:61 1242/2

மேல்


சொரிந்து (4)

நீர் சொரிந்து ஒளி விளக்கு எரிப்பவன் போல் நித்தம் நின்னிடை நேசம் வைத்திடுவான் – திருமுறை2:61 1242/1
கார் சொரிந்து என கருணை ஈந்து அன்பர் களித்த நெஞ்சிடை ஒளித்திருப்பவனே – திருமுறை2:61 1242/3
வாயூர தேமா மலர் சொரிந்து வாழ்த்துகின்ற – திருமுறை3:2 1962/207
கார் பூத்த கனை மழை போல் கண்களில் நீர் சொரிந்து கனிந்து மிக பாடுகின்ற களிப்பை அடைந்தனனே – திருமுறை5:4 3177/4

மேல்


சொரியும் (1)

அந்தி பொழுதோ வந்தது இனி அந்தோ மதியம் அனல் சொரியும்
சிந்திப்பு உடையேன் என்னடி நான் செய்வது ஒன்றும் தெரிந்திலனே – திருமுறை2:86 1607/3,4

மேல்


சொரிவாள் (1)

எத்துணையும் மற்றவரை ஏறெடுத்து பாராள் இரு விழிகள் நீர் சொரிவாள் என் உயிர்_நாயகனே – திருமுறை6:59 4204/2

மேல்


சொருப (8)

சொல்லும் இன்ப வான் சோதியே அருள் தோற்றமே சுக சொருப வள்ளலே – திருமுறை1:8 136/3
எம்மையினும் நிறை சொருப சுத்த சுகாரம்பம் இயல் சொருப சுத்த சுக அனுபவம் என்று இரண்டாய் – திருமுறை5:2 3122/2
எம்மையினும் நிறை சொருப சுத்த சுகாரம்பம் இயல் சொருப சுத்த சுக அனுபவம் என்று இரண்டாய் – திருமுறை5:2 3122/2
துருவ முடியா பரம துரிய நடு இருந்த சொருப அனுபவ மயமாம் துணை அடிகள் வருந்த – திருமுறை5:2 3139/2
தூ நிலா வண்ணத்தில் உள் ஓங்கும் ஆனந்த சொருபமே சொருப சுகமே சுத்த சிவ சன்மார்க்க நிதியே அருள்_பெரும்_சோதி நடராச பதியே – திருமுறை6:22 3660/4
சொருப மறைப்பு எலாம் தொலைப்பித்து உயிர்களை – திருமுறை6:81 4615/841
சோதி கொடியே ஆனந்த சொருப கொடியே சோதி உரு – திருமுறை6:126 5457/1
சூழ்ந்திடும் ஐங்கருவினிலே சொருப சத்தி பேதம் சொல்லினொடு மனம் கடந்த எல்லை இலாதனவே – திருமுறை6:137 5663/1

மேல்


சொருபத்திலே (1)

என்று இரவி-தன்னிலே இரவி சொருபத்திலே இயல் உருவிலே அருவிலே ஏறிட்ட சுடரிலே சுடரின் உள் சுடரிலே எறி ஆதப திரளிலே – திருமுறை6:22 3661/1

மேல்


சொருபம் (2)

பவபந்த நிக்ரகம் வினோத சகளம் சிற்பரம் பரானந்த சொருபம்
பரிசயாதீதம் சுயம் சதோதயம் வரம் பரமார்த்தமுக்த மௌனம் – திருமுறை3:1 1960/5,6
தோற்றும் அந்த தத்துவமும் தோற்றா தத்துவமும் துரிசாக அவை கடந்த சுக சொருபம் ஆகி – திருமுறை6:137 5638/3

மேல்


சொருபமான (1)

தூரிலே பலம் அளித்து ஊரிலே வளர்கின்ற சுக சொருபமான தருவே சுத்த சிவ சன்மார்க்க நிதியே அருள்_பெரும்_சோதி நடராச பதியே – திருமுறை6:22 3657/4

மேல்


சொருபமே (4)

பெற்றம் மேல் வரும் ஒரு பெருந்தகையின் அருள் உரு பெற்று எழுந்து ஓங்கு சுடரே பிரணவாகார சின்மய விமல சொருபமே பேதம்_இல் பரப்பிரமமே – திருமுறை1:1 24/3
துறை நின்று பொறை ஒன்று தூயர் அறிவால் கண்ட சொருபமே துரிய பதமே சுத்த சிவ சன்மார்க்க நிதியே அருள்_பெரும்_சோதி நடராச பதியே – திருமுறை6:22 3659/4
தூ நிலா வண்ணத்தில் உள் ஓங்கும் ஆனந்த சொருபமே சொருப சுகமே சுத்த சிவ சன்மார்க்க நிதியே அருள்_பெரும்_சோதி நடராச பதியே – திருமுறை6:22 3660/4
சோதியுள் சோதியின் சொருபமே அந்தம் – திருமுறை6:81 4615/263

மேல்


சொருபர் (1)

துரியர் துரியம் கடந்த சுக சொருபர் பொதுவில் சுத்த நடம் புரிகின்ற சித்தர் அடி கழலே – திருமுறை6:142 5798/2

மேல்


சொரூப (4)

சுத்தமும் தெறா வித்தமும் தரும் சொரூப இன்பமே துய்க்கும் வாழ்க்கையும் – திருமுறை4:22 2807/2
ஆறாறு தத்துவத்தின் சொரூப முதல் அனைத்தும் அறிவிக்கும் ஒன்று அவற்றின் அப்பாலே இருந்த – திருமுறை5:2 3126/1
ஜோதியும் ஆன சொரூப உள் ஜோதி – திருமுறை6:79 4574/2
சோதி மலை ஒரு தலையில் சோதி வடிவு ஆகி சூழ்ந்த மற்றோர் தலை ஞான சொரூப மயம் ஆகி – திருமுறை6:137 5668/1

மேல்


சொரூபங்கள் (1)

பாத உருவ சொரூபங்கள் பாடி – திருமுறை6:80 4599/2

மேல்


சொரூபமாய் (1)

தன்மயமாய் தற்பரமாய் விமலம் ஆகி தடத்தமாய் சொரூபமாய் சகசம் ஆகி – திருமுறை3:5 2078/2

மேல்


சொரூபா (1)

துருவ கருணாகர நிரந்தர துரந்தர சுகோதய பதித்வ நிமல சுத்த நித்திய பரோக்ஷாநுபவ அபரோக்ஷ சோமசேகர சொரூபா
அரஹர சிவாயநம என்று மறை ஓலமிட்டு அணுவளவும் அறிகிலாத அற்புத சிதாகாச ஞான அம்பலம் ஆடும் ஆனந்த நடன மணியே – திருமுறை4:4 2601/3,4

மேல்


சொரூபானந்த (1)

தூணே சிற்சுகமே அ சுகம் மேல் பொங்கும் சொரூபானந்த கடலே சோதி தேவே – திருமுறை3:5 2097/4

மேல்


சொல் (229)

என்னும் ஆசையை கடி என்ன என் சொல் இப்படி என்ன அறியாது நின்படி என்ன என் மொழிப்படி இன்ன வித்தை நீ படி என்னும் என் செய்குவேன் – திருமுறை1:1 3/3
இனமான மாச்சரிய வெம் குழியின் உள்ளே இறங்குவான் சிறிதும் அந்தோ என் சொல் கேளான் எனது கைப்படான் மற்று இதற்கு ஏழையேன் என் செய்குவேன் – திருமுறை1:1 22/3
சொல் ஆர் மலர் புனை அன்பகத்தோர்க்கு அருள் சொல்லும் எல்லாம் – திருமுறை1:3 71/1
விண்டு ஆதி தேவர் தொழும் முதலே முத்தி வித்தே சொல் பதம் கடந்த வேல்_கையானே – திருமுறை1:6 96/4
சொல் அளவா துன்பம் எனும் கடலில் வீழ்த்த சோர்கின்றேன் அந்தோ நல் துணை ஒன்று இல்லேன் – திருமுறை1:7 107/2
இன் சொல் அடியவர் மகிழும் இன்பமே உள் இருள் அகற்றும் செழும் சுடரே எவர்க்கும் கோவே – திருமுறை1:7 113/3
தன் சொல் வளர்தரும் தணிகை மணியே ஜீவ சாட்சியாய் நிறைந்து அருளும் சகச வாழ்வே – திருமுறை1:7 113/4
தன் சொல் செப்ப அரும் தணிகை தேவனே – திருமுறை1:10 168/4
துளியே அமையும் எனக்கு எந்தாய் வா என்று ஒரு சொல் சொல்லாயே – திருமுறை1:11 190/4
வெம் சொல் புகழும் வஞ்சகர்-பால் மேவி நின் தாள்_மலர் மறந்தே – திருமுறை1:13 205/3
சொல் கிலேசம் இல் அடியவர் அன்பினுள் தோய்தரு பசும் தேனே – திருமுறை1:15 221/3
வந்து என் எதிரில் நில்லாரோ மகிழ ஒரு சொல் சொல்லாரோ – திருமுறை1:20 275/1
மணியே கலாப மலை மேல் அமர்ந்த மதியே நினை சொல்_மலரால் – திருமுறை1:21 284/1
தடுத்திலேன் தணிகை-தனில் சென்று நின்னை தரிசனம்செய்தே மதுர தமிழ் சொல் மாலை – திருமுறை1:22 291/2
மருந்து என மயக்கும் குதலை அம் தீம் சொல் வாள் நுதல் மங்கையரிடத்தில் – திருமுறை1:35 387/1
குன்று ஏர் முலையாய் என்னடி அவர் சொல் குறிதானே – திருமுறை1:47 503/4
பாடு ஏந்தும் அறிஞர் தமிழ் பாவொடு நாய்_அடியேன் சொல் பாவும் ஏற்று – திருமுறை1:52 556/2
சொல் அலங்கு அடல் விடை தோன்றல் நின் அருள் – திருமுறை2:5 619/2
சொல் அமுது அனைய தோகை ஓர் பாகம் துன்னிய தோன்றலே கனியா – திருமுறை2:14 711/3
அல்லையோ நின்று இங்கு அயர்வேன் முன்வந்து ஒரு சொல்
சொல் ஐயோ ஒற்றியூர் தூய திரு_கோயிலுள் நீ – திருமுறை2:16 752/2,3
சொல் ஐயோ ஒற்றியூர் தூய திரு_கோயிலுள் நீ – திருமுறை2:16 752/3
பண் ஆர் இன் சொல் பதிகம் கொண்டு படிக்காசு அளித்த பரமன் ஓர் – திருமுறை2:19 775/3
சொல் அவாவிய தொண்டர்-தம் மனத்தில் சுதந்தரம் கொடு தோன்றிய துணையை – திருமுறை2:23 814/1
சொல் நிலைக்கும் பொருள் நிலைக்கும் தூரியதாய் ஆனந்த சுடராய் அன்பர் – திருமுறை2:26 854/1
மருங்கு அணவுற நின்று அரகர எனும் சொல் வான் புகும் ஒற்றியூர் வாழ்வே – திருமுறை2:28 871/4
கெடுவேன்_அல்லேன் சிறியார் சொல் கேட்பேன்_அல்லேன் தரும நெறி – திருமுறை2:32 913/3
துச்சை நீ படும் துயர் உனக்கு அல்லால் சொல் இறந்த நல் சுகம் பலித்திடுமோ – திருமுறை2:42 1045/2
செற்றம் அற்று உயர்ந்தோர் சிவசிவ சிவ மாதேவ ஓம் அரகர எனும் சொல்
சற்றும் விட்டு அகலா ஒற்றியில் உன்னால் தண்டிக்கப்பட்டனன் அன்றே – திருமுறை2:43 1055/3,4
என்னை நீ எனக்கு உறுதுணை அந்தோ என் சொல் ஏற்றிலை எழில் கொளும் பொதுவில் – திருமுறை2:50 1124/3
தூய நெஞ்சமே சுகம் பெற வேண்டில் சொல்லுவாம் அது சொல் அளவு அன்றால் – திருமுறை2:50 1128/1
சொல் பதம் கடந்த நின் திரு_அடிக்கு தொண்டுசெய் நாளும் ஒன்று உளதோ – திருமுறை2:52 1140/3
சுத்தியாகிய சொல் உடை அணுக்க தொண்டர்-தம்முடன் சூழ்த்திடீரெனினும் – திருமுறை2:56 1191/2
சொல் வைத்த உண்மை துணையே இணை தோள் மேல் – திருமுறை2:59 1220/2
மாளா மயல் சண்டமாருதத்தால் மன_வாசி என் சொல்
கேளாது அலைகின்றதால் ஒற்றி மேவும் கிளர் ஒளியே – திருமுறை2:62 1243/3,4
கல் ஆல நீழல் அமர் கற்பகத்தை சொல் ஆர்ந்த – திருமுறை2:65 1278/2
தங்கை என்கோ அன்றி தாயர் என்கோ சொல் தழைக்கும் மலை – திருமுறை2:75 1397/3
பாலே மதுர செம் பாகே சொல் வேத பனுவல் முடி – திருமுறை2:75 1442/2
சொல் தேர் அறிஞர் புகழ் ஒற்றி மேவும் துணைவர்-தம் செம்மல் – திருமுறை2:75 1453/3
சொல் பேர் அறிவுள் சுக பொருளே மெய் சுயம் சுடரே – திருமுறை2:75 1457/3
சொல் தேன் நிறை மறை கொம்பே மெய்ஞ்ஞான சுடர் கொழுந்தே – திருமுறை2:75 1462/3
சொல் பதமாய் அவைக்கு அப்புறமாய் நின்ற தூய் சுடரே – திருமுறை2:75 1475/3
படியே அளந்த மாலவனும் பழைய மறை சொல் பண்ணவனும் – திருமுறை2:76 1490/1
நின் கண்டார்கள் மயல் அடைவார் என்றார் நீர்-தாம் நிகழ்த்திய சொல்
கற்கண்டாம் என்று உரைத்தேன் நான் கல் கண்டாம் என்று உரைத்தாரே – திருமுறை2:81 1560/3,4
வல்லால் இயன்ற முலை என்றார் வல்லார் நீர் என்றேன் உன் சொல்
கல்லால் இயன்றது என்றார் முன் கல் ஆல் இயன்றது என்றேனே – திருமுறை2:81 1563/3,4
துங்கும் அருள் கார் முகில்_அனையார் சொல்லும் நமது சொல் கேட்டே – திருமுறை2:83 1581/2
சொல் வந்து ஓங்க கண்டு நின்று தொழுது துதித்த பின் அலது – திருமுறை2:84 1587/3
அம் சொல் கிளியே மகளே நீ அரிய தவம் ஏது ஆற்றினையோ – திருமுறை2:85 1600/1
வெம் சொல் புகலார் வஞ்சர்-தமை மேவார் பூ ஆர் கொன்றையினார் – திருமுறை2:85 1600/2
வன் சொல் புகலார் ஓர் உயிரும் வருந்த நினையார் மனம் மகிழ – திருமுறை2:86 1610/1
இன் சொல் புகல்வார் ஒற்றி_உளார் என் நாயகனார் வந்திலரே – திருமுறை2:86 1610/2
புன் சொல் செவிகள் புக துயரம் பொறுத்து முடியேன் புலம்பிநின்றேன் – திருமுறை2:86 1610/3
தென் சொல் கிளியே என்னடி நான் செய்வது ஒன்றும் தெரிந்திலனே – திருமுறை2:86 1610/4
துன்றும் விசும்பே என்றனர் நான் சூதாம் உமது சொல் என்றேன் – திருமுறை2:97 1759/3
சொல் நால் கேள்வி வியப்பு என்றேன் சுத்த வியப்பு ஒன்று என்றாரே – திருமுறை2:97 1768/4
எண் சொல் மணி தந்து அருள்கின்றார் இது-தான் சேடி என்னேடீ – திருமுறை2:98 1828/4
துன்றும் விசும்பே காண் என்றார் சூதாம் உமது சொல் என்றேன் – திருமுறை2:98 1847/3
மெள்ள கரவுசெயவோ நாம் வேடம் எடுத்தோம் நின் சொல் நினை – திருமுறை2:98 1876/3
எங்கே நின் சொல் என்கின்றார் இது-தான் சேடி என்னேடீ – திருமுறை2:98 1891/4
செல்லா என் சொல் நடவாதோ திரு_கூத்து எதுவோ என விடைகள் – திருமுறை2:98 1893/3
காலம் போகும் வார்த்தை நிற்கும் கண்டாய் இது சொல் கடன் ஆமோ – திருமுறை2:98 1925/3
ஈவு அரசர் எம்முடைய நாவரசர் சொல் பதிக இசை பரிமளிக்கும் பதம் – திருமுறை3:1 1960/99
ஏதவூர் தங்காத வாதவூர் எம் கோவின் இன் சொல் மணி அணியும் பதம் – திருமுறை3:1 1960/101
சொல்_பெறும் மெய்ஞ்ஞான சுயம் சோதியாம் தில்லை – திருமுறை3:2 1962/1
சொல் ஊர் அடி அப்பர் தூய முடி மேல் வைத்த – திருமுறை3:2 1962/167
சொல் கடவி மேலோர் துதித்தல் ஒழியாது ஓங்கும் – திருமுறை3:2 1962/225
வெப்பும் கலைய நல்லோர் மென் மதுர சொல்_மாலை – திருமுறை3:2 1962/265
விற்குடியின் வீரட்டம் மேயவனே சொல் கொடிய – திருமுறை3:2 1962/278
துய்ய வலிவலத்து சொல் முடிபே நையும் மனம் – திருமுறை3:2 1962/370
நெல்வெண்ணெய் மேவு சிவ நிட்டையே சொல் வண்ணம் – திருமுறை3:2 1962/448
சொல் ஊரன்-தன்னை தொழும்புகொளும் சீர் வெண்ணெய்நல்லூர் – திருமுறை3:2 1962/455
வல்லம் மகிழ் அன்பர் வசித்துவமே சொல் அரிக்கு – திருமுறை3:2 1962/492
மேவு பர மேட்டிமையே சொல்_போரில் – திருமுறை3:2 1962/500
பாகு இயல் சொல் மங்கையொடும் பாங்கு ஆர் பருப்பதத்தில் – திருமுறை3:2 1962/545
இன் சொலுடன் பணிந்து ஒன்று ஈந்தது இலை புன் சொல் எனும் – திருமுறை3:2 1962/584
சீர் ஆசை எங்கும் சொல் சென்றிடவே வேண்டும் எனும் – திருமுறை3:2 1962/645
கற்கு நிகராம் கடும் சொல் அன்றி நல் மதுர – திருமுறை3:2 1962/651
சொல் என்றால் என்றனக்கு துக்கம் வரும் நல்ல நெறி – திருமுறை3:2 1962/668
இல் எனினும் சும்மா நீ ஈகின்றேன் என்று ஒரு சொல்
சொல் எனினும் சொல்ல துணிவுகொளேன் நல்லை எமக்கு – திருமுறை3:2 1962/709,710
சொல் எனினும் சொல்ல துணிவுகொளேன் நல்லை எமக்கு – திருமுறை3:2 1962/710
செல்வ துரைமகனாய் செய்தனையே சொல் அகலின் – திருமுறை3:2 1962/762
இ ஒரு சொல் கேட்டிடுக என் நெஞ்சே எவ்வெவ் – திருமுறை3:3 1965/6
செறிவாய் திரமாய் சிதாகாசமாய் சொல்
அறிவாய் அறிவுள்_அறிவாய் நெறி மேவு – திருமுறை3:3 1965/17,18
சோதியாய் சோதியா சொல் பயனாய் நீதியாய் – திருமுறை3:3 1965/26
வல்லார் சொல் வண்ணம் எந்த வண்ணம் அந்த வண்ணங்கள் – திருமுறை3:3 1965/281
செல்வம் தரும் நமது தெய்வம் காண் சொல் வந்த – திருமுறை3:3 1965/318
செல்வ திரு_அடியின் சீர் அழகும் சொல் வைத்த – திருமுறை3:3 1965/462
கல் என்றால் என் சொல் கடவாதே புல்ல நினை – திருமுறை3:3 1965/558
ஆட்டுகின்றோன் சொல் வழி விட்டு ஆடாதே நீட்டு உலகர் – திருமுறை3:3 1965/562
ஏறுகின்றோன் சொல் வழி விட்டு ஏறாதே சீறுகின்ற – திருமுறை3:3 1965/570
என்ற கொடும் சொல் பொருளை எண்ணிலையே தொன்று உலகில் – திருமுறை3:3 1965/604
எண் என்ற நல்லோர் சொல் எண்ணிலையே பெண் இங்கு – திருமுறை3:3 1965/606
சொல் என்றால் சொல்ல துணியாயே வல் அம்பில் – திருமுறை3:3 1965/636
ஒன்றே ஒரு-புடையாய் ஒத்தது காண் ஒன்றா சொல்
வேள் வாகனம் என்றாய் வெய்ய நமன் விட்டிடும் தூதாள் – திருமுறை3:3 1965/700,701
பாய்ந்து ஓடி போவது நீ பார்த்திலையே ஆய்ந்தோர் சொல்
கூத்தாட்டு அவை சேர் குழாம் விளிந்தால் போலும் என்ற – திருமுறை3:3 1965/820,821
வீடு என்ற சொல் பொருளை விண்டிலையே நாடு ஒன்றும் – திருமுறை3:3 1965/852
நெருநல் உளன் ஒருவன் என்னும் நெடும்_சொல் – திருமுறை3:3 1965/933
இறந்தார் பிறந்தார் இறந்தார் எனும் சொல்
மறந்தாய் மறந்தாய் மறந்தாய் இறந்தார் – திருமுறை3:3 1965/935,936
இல் வாழ்வை மெய் என்று இருந்தனையே சொல் ஆவி – திருமுறை3:3 1965/1012
என் செய்வேன் ஓர் கணமும் என் சொல் வழி நில்லாமல் – திருமுறை3:3 1965/1143
என் சொலினும் அ சொல் எலாம் ஏலாதே மன் சொல் உடை – திருமுறை3:3 1965/1192
என் சொலினும் அ சொல் எலாம் ஏலாதே மன் சொல் உடை – திருமுறை3:3 1965/1192
என்னை நினையாய் என் சொல் எண்ணுதியோ பன்னுறும் நின் – திருமுறை3:3 1965/1206
சொல் பதிகம் கொண்டு துதிப்போரும் சொற்பனத்தும் – திருமுறை3:3 1965/1328
சொல்வோரும் கேட்டு தொழுவோரும் சொல் வாய்ந்த – திருமுறை3:3 1965/1334
தேன் என்ற இன் சொல் தெரிந்து நினை பாடுகின்றேன் – திருமுறை3:4 1975/1
என்கோ காழ் வயிர கல் என்கோ சொல் என்கோ – திருமுறை3:4 1996/2
தொண்டர்க்கு தொண்டன் என்பார் சொல் – திருமுறை3:4 2010/4
மண்ணில் பழைய வழக்கம் காண் பண்ணின் சொல்
அம்மை ஆர் வாமத்தோய் ஆயினும் உன் காரைக்கால் – திருமுறை3:4 2012/2,3
அன்பு_உடையார் இன் சொல் அமுது ஏறு நின் செவிக்கே – திருமுறை3:4 2032/1
சொல் குன்றா நாவகத்துள் மாறா இன்பம் தோற்றுகின்ற திரு_அருள் சீர் சோதியே விண் – திருமுறை3:5 2092/3
தண்ணே தண் மதியே அ மதியில் பூத்த தண் அமுதே தண் அமுத சாரமே சொல்
பண்ணே பண் இசையே பண் மயமே பண்ணின் பயனே மெய் தவர் வாழ்த்தி பரவும் தேவே – திருமுறை3:5 2096/3,4
சொல் ஒழிய பொருள் ஒழிய கரணம் எல்லாம் சோர்ந்து ஒழிய உணர்வு ஒழிய துளங்காநின்ற – திருமுறை3:5 2110/1
சொல் போதற்கு அரும் பெரிய மறைகள் நாடி தொடர்ந்துதொடர்ந்து அயர்ந்து இளைத்து துளங்கி ஏங்கி – திருமுறை3:5 2117/1
எடுத்தாயினும் இடுவார்கள் என்பார் அதற்கு ஏற்க சொல்_பூ – திருமுறை3:6 2197/2
சொல்_கோட்டையாயினும் கட்டுவர் நின்னை துணிந்து அடுத்தேன் – திருமுறை3:6 2208/2
சொல் அளவாநின்று இரப்போர் இரக்க நல் சொன்னங்களை – திருமுறை3:6 2237/2
துதிக்கும் பதிக்கும் பதி ஓங்கு உமா பதி சொல் கடந்த – திருமுறை3:6 2254/3
சொல் உண்ட வாயினர் புல் உண்பரோ இன் சுவை கண்டு எனும் – திருமுறை3:6 2284/3
பண் செய்த சொல் மங்கை_பாகா வெண் பாற்கடல் பள்ளிகொண்டோன் – திருமுறை3:6 2297/1
சொல் மேற்கொளாது எனை இல் மேல் துரும்பு என சுற்றும் நெஞ்சத்தின் – திருமுறை3:6 2299/2
சொல் அமுதம் தந்த எங்கள் பிரான் வளம் சூழ் மயிலை – திருமுறை3:6 2301/2
துண்ணெனும் தீ_சொல் ஒலியும் அ அந்தகன் தூதர்கள் மொத்துண்ணுற – திருமுறை3:6 2312/3
வல்லை பொன் ஆர் புய என்பார் இஃது என் சொல்_வாணர்களே – திருமுறை3:6 2316/4
சொல் கண்ட போதும் என் புல் கண்ட நெஞ்சம் துணிந்து நில்லாது – திருமுறை3:6 2335/2
சிவசுந்தரா சிவபோகா சிவாகம செந்நெறி சொல்
சிவபுங்கவா சிவஞானிகள் வாழ்த்தும் சிவகுருவே – திருமுறை3:6 2374/3,4
சொல் என்று சொல்லும் முன் சொல்லும் அந்தோ நின் துணை அடி-கண் – திருமுறை3:6 2398/2
தூக்கிய காலொடு விளங்கும் தூய மலை வேதம் சொன்ன மலை சொல் இறந்த துரிய நடு மலை வான் – திருமுறை3:14 2485/2
இலகு பரிபூரண விலாசம் அலது இலை அண்டம் எங்கணும் என சொல் பதியே – திருமுறை3:18 2501/17
கனி மதுரம் ஒழுகு செம் பதிக செழும் சொல்_மழை கண்_நுதல் பவள மலையில் – திருமுறை3:18 2501/28
சூரிட்ட நடையில் என் போரிட்ட மனதை நான் சொல் இட்டமுடன் அணைத்து துன்றிட்ட மோனம் எனும் நன்றிட்ட அமுது உண்டு சும்மா இருத்தி என்றால் – திருமுறை4:3 2596/1
வெவ் வினைக்கு ஈடான காயம் இது மாயம் என வேத முதல் ஆகமம் எலாம் மிகு பறை அறைந்தும் இது வெயில் மஞ்சள் நிறம் எனும் விவேகர் சொல் கேட்டு அறிந்தும் – திருமுறை4:3 2598/1
பேறு அணிந்து அயன் மாலும் இந்திரனும் அறிவு அரிய பெருமையை அணிந்த அமுதே பிரச மலர் மகள் கலை சொல் மகள் விசய மகள் முதல் பெண்கள் சிரம் மேவும் மணியே – திருமுறை4:3 2600/3
பண் ஆரும் மூவர் சொல்_பா ஏறு கேள்வியில் பண்படா ஏழையின் சொல்_பாவையும் இகழ்ந்திடாது ஏற்று மறை முடிவான பரமார்த்த ஞான நிலையை – திருமுறை4:4 2606/1
பண் ஆரும் மூவர் சொல்_பா ஏறு கேள்வியில் பண்படா ஏழையின் சொல்_பாவையும் இகழ்ந்திடாது ஏற்று மறை முடிவான பரமார்த்த ஞான நிலையை – திருமுறை4:4 2606/1
தொடுக்கவோ நல்ல சொல்_மலர் இல்லை நான் துதிக்கவோ பத்தி சுத்தமும் இல்லை உள் – திருமுறை4:15 2780/1
பிறகு எடுத்தீர் வளையல் விற்றீர் சொல் கேளா பிள்ளைகளை பெற்ற தோஷம் – திருமுறை4:15 2781/3
கடையவனேன் வைத கடும் சொல் நினைக்கும்-தோறும் – திருமுறை4:28 2881/1
மன்று_உடையாய் நின் அருளை வைத கொடும் சொல் பொருளில் – திருமுறை4:28 2883/1
வெருவாமல் ஐயோ விளம்பிய சொல் எல்லாம் – திருமுறை4:28 2884/1
புலை கொடியேன் புன் சொல் புகன்றது எண்ணும்-தோறும் – திருமுறை4:28 2885/1
ஊடிய சொல் உன்னில் எனக்கு உள்ளம் உருகுதடா – திருமுறை4:28 2886/2
நாடி நினையா நவை_உடையேன் புன் சொல் எலாம் – திருமுறை4:28 2888/1
ஈண்டவனேன் வன் சொல் இயம்பியதை என்னுடைய – திருமுறை4:28 2902/1
உயங்குகின்றேன் வன் சொல் உரைத்ததனை எண்ணி – திருமுறை4:28 2911/1
சொல் விளைவு நோக்காதே சொன்னது எலாம் எண்ணு-தொறும் – திருமுறை4:28 2912/1
வெருவிக்கும் வஞ்ச வெறும் சொல் எலாம் நெஞ்சில் – திருமுறை4:28 2920/1
வாய் கடையா வன் சொல் வழங்கிய என் வன் மனத்தை – திருமுறை4:28 2922/1
கன்றி உரைத்த கடும் சொல் கடுவை எலாம் – திருமுறை4:28 2923/1
புன்மையினால் வன் சொல் புகன்ற புலை தன்மை எலாம் – திருமுறை4:28 2924/1
வஞ்சனையால் அஞ்சாது வன் சொல் புகன்ற எலாம் – திருமுறை4:28 2926/1
குற்றம் நினைத்த கொடும் சொல் எலாம் என் உளத்தே – திருமுறை4:28 2937/1
ஏக உரு ஆகி நின்றார் இவர் ஆர் சொல் தோழி – திருமுறை4:35 2993/2
சொல் நிறைந்த பொருளும் அதன் இலக்கியமும் ஆகி துரிய நடு இருந்த அடி துணை வருந்த நடந்து – திருமுறை5:2 3119/1
சொல் பதமும் கடந்த மன்றில் விளங்கிய நின் வடிவை தூய்மை_இலேன் நான் எண்ணும்-தோறும் மனம் இளகி – திருமுறை5:6 3198/2
துதி அணி செம் சுவை பொருளில் சொல்_மாலை தொடுத்து அருளி – திருமுறை5:11 3247/2
தோழனுமாய் என்று முன் நீ சொன்ன பெரும் சொல் பொருளை – திருமுறை5:11 3251/2
ஆகம் ஆதி சொல் அறிவு அறிவேனோ அப்பனே எனை ஆண்டுகொண்டு அருளே – திருமுறை6:5 3304/4
சொல் நெடு வானத்து அரம்பையர் எனினும் துரும்பு என காண்கின்றேன் தனித்தே – திருமுறை6:12 3391/4
ஊறு செய் கொடும் சொல் இவைக்கு எலாம் உள்ளம் உயங்கினேன் மயங்கினேன் எந்தாய் – திருமுறை6:13 3434/4
திருவுளம் அறியும் உரத்த சொல் எனது செவி புகில் கனல் புகுவதுவே – திருமுறை6:13 3458/4
புரத்திலே அம்மா அப்பனே ஐயோ என பிறர் புகன்ற சொல் புகுந்தே – திருமுறை6:13 3465/3
சொன்ன சொல் மறுத்தே மக்கள் தம் மனம் போம் சூழலே போகின்றார் அடியேன் – திருமுறை6:13 3516/2
இனித்த சொல் புகன்றேன் என்பினை கறித்தே இடர்ப்பட்ட நாய் என இளைத்தேன் – திருமுறை6:15 3569/3
சொல் கரை இன்றிய ஒளியினுள் ஒளியே துரியமும் கடந்திட்ட பெரிய செம்பொருளே – திருமுறை6:23 3686/2
தவல் அரும் சீர் சொல்_மாலை வனைந்துவனைந்து அணிந்து தான் ஆகி நான் ஆட தருணம் இது-தானே – திருமுறை6:32 3810/3
எல்லாமும் வல்ல சித்து என்று எல்லா மறைகளும் சொல்
நல்லார் அமுதம்-அது நான் அருந்த நல்லார்க்கு – திருமுறை6:35 3837/1,2
சொல் புனை மாயை கற்பனை கடந்த துரிய நல் நிலத்திலே துலங்கும் – திருமுறை6:39 3876/2
தோய்ந்தானை என் உளத்தே என்-பால் அன்பால் சூழ்ந்தானை யான் தொடுத்த சொல் பூ மாலை – திருமுறை6:44 3942/1
தோற்றானை நான் காண தோற்றினானை சொல் அறியேன் சொல்லிய புன் சொல்லை எல்லாம் – திருமுறை6:45 3947/3
சொல்லியபடி என் சொல் எலாம் கொண்ட ஜோதியை சோதியாது என்னை – திருமுறை6:46 3958/2
சொல் நிகர் என என் சொல் எலாம் கொண்டே தோளுற புனைந்த மெய் துணையை – திருமுறை6:46 3963/3
சொல் நிகர் என என் சொல் எலாம் கொண்டே தோளுற புனைந்த மெய் துணையை – திருமுறை6:46 3963/3
நான் புனைந்த சொல்_மாலை நல் மாலை என்று அருளி – திருமுறை6:52 4034/1
சொல்லுகின்ற என் சிறு வாய் சொல்_மாலை அத்தனையும் – திருமுறை6:52 4035/1
பொன் ஒப்பதாம் ஒரு நீ போற்றிய சொல்_மாலை என்றே – திருமுறை6:52 4041/1
என் அப்பன் என் சொல் இசைந்து அணிந்தான் தன் ஒப்பு இல் – திருமுறை6:52 4041/2
பின்_முன் அறியேன் நான் பிதற்றிய சொல்_மாலை எலாம் – திருமுறை6:52 4042/1
கசித்த மனத்து அன்பர் தொழ பொது நடம் செய் அரசே களித்து எனது சொல்_மாலை கழலில் அணிந்து அருளே – திருமுறை6:57 4093/4
இனம் என பேர்_அன்பர் தொழ பொது நடம் செய் அரசே என்னுடைய சொல்_மாலை யாவும் அணிந்து அருளே – திருமுறை6:57 4094/4
துங்கமுற திரு_பொதுவில் திரு_நடம் செய் அரசே சொல்_மாலை சூட்டுகின்றேன் தோளில் அணிந்து அருளே – திருமுறை6:57 4095/4
வரைந்து என்னை மணம் புரிந்து பொது நடம் செய் அரசே மகிழ்வொடு நான் புனைந்திடும் சொல்_மாலை அணிந்து அருளே – திருமுறை6:57 4096/4
துதிக்கும் அன்பர் தொழ பொதுவில் நடம் புரியும் அரசே சொல்_மாலை சூட்டுகின்றேன் தோளில் அணிந்து அருளே – திருமுறை6:57 4097/4
நல்லார் சொல் யோகாந்த பதிகள் பல கோடி நாட்டியதோர் போதாந்த பதிகள் பல கோடி – திருமுறை6:57 4099/1
வல்லார் சொல் கலாந்த நிலை பதிகள் பல கோடி வழுத்தும் ஒரு நாதாந்த பதிகள் பல கோடி – திருமுறை6:57 4099/2
நீட்டிய பேர்_அருள் சோதி தனி செங்கோல் நடத்தும் நீதி நடத்து அரசே என் நெடும் சொல் அணிந்து அருளே – திருமுறை6:57 4100/4
அன்புறும் ஆகம மறைகள் அறியாவே எனினும் அவரும் அவைகளும் சில சொல் அணிகின்றார் நினக்கே – திருமுறை6:57 4101/3
அனித்தம் அற திரு_பொதுவில் விளங்கு நடத்து அரசே அடி_மலர்க்கு என் சொல்_அணியாம் அலங்கல் அணிந்து அருளே – திருமுறை6:57 4106/4
நிலை அறிந்தோர் போற்றும் மணி மன்றில் நடத்து அரசே நின் அடி பொன்_மலர்களுக்கு என் நெடும் சொல் அணிந்து அருளே – திருமுறை6:57 4107/4
வளம் குலவு திரு_பொதுவில் மா நடம் செய் அரசே மகிழ்ந்து எனது சொல் எனும் ஓர் மாலை அணிந்து அருளே – திருமுறை6:57 4125/4
வேய்ந்த மணி மன்றிடத்தே நடம் புரியும் அரசே விளம்புறும் என் சொல்_மாலை விளங்க அணிந்து அருளே – திருமுறை6:57 4127/4
ஏர் திகழும் திரு_பொதுவில் இன்ப நடத்து அரசே என்னுடைய சொல்_மாலை இலங்க அணிந்து அருளே – திருமுறை6:57 4141/4
அண்ணா என் அப்பா என் ஐயா என் அரசே அடி_இணைக்கு என் சொல்_மாலை அணிந்து மகிழ்ந்து அருளே – திருமுறை6:57 4144/4
நெறி வழங்க பொதுவில் அருள் திரு_நடம் செய் அரசே நின் அடியேன் சொல்_மாலை நிலைக்க அணிந்து அருளே – திருமுறை6:57 4171/4
சொல் பதங்கள் கடந்தது அன்றி முப்பதமும் கடந்தே துரிய பதமும் கடந்த பெரிய தனி பொருளே – திருமுறை6:57 4182/2
நீதியிலே நிறைந்த நடத்து அரசே இன்று அடியேன் நிகழ்த்திய சொல்_மாலையும் நீ திகழ்த்தி அணிந்து அருளே – திருமுறை6:57 4183/4
சொல்_பூவை தொடுக்கின்றார் கால்கள் களையாதே துன்னு நடராயர் கருத்து எல்லை அறிந்திலனே – திருமுறை6:60 4220/4
வில் பூ ஒள் நுதல் மடவார் சொல்_போர் செய்கின்றார் விண் நிலவு நடராயர் எண்ணம் அறிந்திலனே – திருமுறை6:60 4225/4
விகார உலகை வெறுப்பாயோ தோழி வேறு ஆகி என் சொல் மறுப்பாயோ தோழி – திருமுறை6:65 4281/2
வல்லவர் சொல் எல்லாம்_வல்ல பொன் பாதம் – திருமுறை6:68 4324/3
நல்லார் சொல் நல்லவரே ஆட வாரீர் நல் தாயில் இனியவரே ஆட வாரீர் – திருமுறை6:71 4462/3
சொல் மார்க்க பொருள் ஆனீர் ஆட வாரீர் சுத்த அருள் சோதியரே ஆட வாரீர் – திருமுறை6:71 4464/3
அற்புத பேர்_அழகாளர் சொல் பதம் கடந்து_நின்றார் அன்பர் எலாம் தொழ மன்றில் இன்ப நடம் புரிகின்றார் – திருமுறை6:74 4493/1
சொல் வந்த அந்தங்கள் ஆறும் ஒரு – திருமுறை6:80 4588/1
புன்_மார்க்கத்து உள்ளும் புறத்தும் வேறு ஆகி புகன்ற சொல் அன்று நும் பொன் அடி கண்ட – திருமுறை6:92 4723/1
இணை ஏதும் இன்றி நின்ற இறையவனே மறை சொல் ஏகமுமாய் அனேகமுமாய் இலங்கு பரம்பரனே – திருமுறை6:96 4759/1
சொல் வழங்கு தொழில் ஐந்தும் துணிந்து கொடுத்து அமுது அளித்தாய் – திருமுறை6:99 4805/2
இனமுற என் சொல் வழியே இருத்தி எனில் சுகமாய் இருந்திடு நீ என் சொல் வழி ஏற்றிலை ஆனாலோ – திருமுறை6:102 4835/2
இனமுற என் சொல் வழியே இருத்தி எனில் சுகமாய் இருந்திடு நீ என் சொல் வழி ஏற்றிலை ஆனாலோ – திருமுறை6:102 4835/2
சொல்_மாலை தொடுத்தனர் துதித்து நிற்கின்றார் சுத்த சன்மார்க்க சங்கத்தவர் எல்லாம் – திருமுறை6:106 4889/2
வாழிய என்று சொல் வாயினர் ஆயினர் – திருமுறை6:108 4911/4
புல்லை முடிக்கும் அணிகின்றாய் என் புன் சொல்_மாலையே – திருமுறை6:112 5022/3
அருள் நெறி வேதாகமத்தின் அடி முடி சொல் வார்த்தைகள் என்று அறைவராலோ – திருமுறை6:125 5298/4
என்ற சொல் செவிமடுத்து இறையும் அஞ்சிடேல் – திருமுறை6:125 5310/1
அ பனை இ பனை ஆக்கி சிவிகை அமர்ந்தவன் சொல்
அப்பனை என் உயிர்க்கான செந்தேனை அமுதை அ நாள் – திருமுறை6:125 5372/1,2
ஏன் மனம் இரங்காய் இன்று நீ என்றேன் என்ற சொல் ஒலி அடங்குதன் முன் – திருமுறை6:125 5430/3
துடி விளங்க கரத்து ஏத்தும் சோதி மலை மருந்தே சொல் பதம் எல்லாம் கடந்த சிற்சொருப பொருளே – திருமுறை6:125 5437/2
துதிப்பதுவே நலம் என கொண்டு இற்றை வரை ஏற்ற சொல் பொருள்கள் காணாதே சுழல்கின்றார் என்றால் – திருமுறை6:127 5473/3
நான் உரைக்கும் வார்த்தை எலாம் நாயகன் சொல் வார்த்தை அன்றி – திருமுறை6:129 5504/1
சன்மார்க்கம் ஒன்றே தழைத்ததுவே சொல் மார்க்கத்து – திருமுறை6:129 5507/2
நன்று துலங்க நடம் புரிவான் என்றும் என் சொல்
சத்தியம் என்று எண்ணி சகத்தீர் அடை-மின்கள் – திருமுறை6:129 5521/2,3
பாரொடு விண்ணும் படைத்த பண்பாளர் பற்று அம்பலத்தார் சொல் சிற்றம்பலத்தார் – திருமுறை6:138 5677/1
துலங்கும் அதை உரைத்திடவும் கேட்டிடவும் படுமோ சொல் அளவோ பொருள் அளவோ துன்னும் அறிவு அளவோ – திருமுறை6:140 5701/2
சது_மறை சொல் அண்ட வகை தனித்தனியே நடத்தும் சத்தர்களும் சத்திகளும் சற்றேனும் பெறுமோ – திருமுறை6:142 5720/3
எண்ணா என் ஆசை வெள்ளம் என் சொல் வழி கேளாது எனை ஈர்த்துக்கொண்டு சபைக்கு ஏகுகின்றது அந்தோ – திருமுறை6:142 5727/2
துடி ஏறும் இடை உனக்கு வந்த இறுமாப்பு என் சொல் என்றாய் அரி பிரமர் சுரர் முனிவர் முதலோர் – திருமுறை6:142 5766/1
அம்மா நான் சொல்_மாலை தொடுக்கின்றேன் நீ-தான் ஆர்க்கு அணிய என்கின்றாய் அறியாயோ தோழி – திருமுறை6:142 5792/1
ஆடுகின்ற திரு_அடிக்கே தங்கள்தங்கள் தரத்துக்கான வகை சொல்_மாலை அணிந்ததனால் அன்றோ – திருமுறை6:142 5793/3
நல் மாலை ஆகும் அந்த சொல்_மாலை-தனக்கே நான் அடிமை தந்தனன் பல் வந்தனம் செய்கின்றேன் – திருமுறை6:142 5797/2
சுத்த சிவ சன்மார்க்கம் துலங்கும் எலா உலகும் தூய்மையுறும் நீ உரைத்த சொல் அனைத்தும் பலிக்கும் – திருமுறை6:144 5817/3

மேல்


சொல்_கோட்டையாயினும் (1)

சொல்_கோட்டையாயினும் கட்டுவர் நின்னை துணிந்து அடுத்தேன் – திருமுறை3:6 2208/2

மேல்


சொல்_பா (1)

பண் ஆரும் மூவர் சொல்_பா ஏறு கேள்வியில் பண்படா ஏழையின் சொல்_பாவையும் இகழ்ந்திடாது ஏற்று மறை முடிவான பரமார்த்த ஞான நிலையை – திருமுறை4:4 2606/1

மேல்


சொல்_பாவையும் (1)

பண் ஆரும் மூவர் சொல்_பா ஏறு கேள்வியில் பண்படா ஏழையின் சொல்_பாவையும் இகழ்ந்திடாது ஏற்று மறை முடிவான பரமார்த்த ஞான நிலையை – திருமுறை4:4 2606/1

மேல்


சொல்_பூ (1)

எடுத்தாயினும் இடுவார்கள் என்பார் அதற்கு ஏற்க சொல்_பூ
தொடுத்தார் ஒருவர்க்கு கச்சூரிலே பிச்சை சோறு எடுத்து – திருமுறை3:6 2197/2,3

மேல்


சொல்_பூவை (1)

சொல்_பூவை தொடுக்கின்றார் கால்கள் களையாதே துன்னு நடராயர் கருத்து எல்லை அறிந்திலனே – திருமுறை6:60 4220/4

மேல்


சொல்_பெறும் (1)

சொல்_பெறும் மெய்ஞ்ஞான சுயம் சோதியாம் தில்லை – திருமுறை3:2 1962/1

மேல்


சொல்_போர் (1)

வில் பூ ஒள் நுதல் மடவார் சொல்_போர் செய்கின்றார் விண் நிலவு நடராயர் எண்ணம் அறிந்திலனே – திருமுறை6:60 4225/4

மேல்


சொல்_போரில் (1)

மேவு பர மேட்டிமையே சொல்_போரில்
ஓலம் காட்டும் பழையனூர் நீலி வாது அடக்கும் – திருமுறை3:2 1962/500,501

மேல்


சொல்_மலர் (1)

தொடுக்கவோ நல்ல சொல்_மலர் இல்லை நான் துதிக்கவோ பத்தி சுத்தமும் இல்லை உள் – திருமுறை4:15 2780/1

மேல்


சொல்_மலரால் (1)

மணியே கலாப மலை மேல் அமர்ந்த மதியே நினை சொல்_மலரால்
அணியேன் நல் அன்பும் அமையேன் மனத்தில் அடியார் அடி-கண் மகிழ்வாய் – திருமுறை1:21 284/1,2

மேல்


சொல்_மழை (1)

கனி மதுரம் ஒழுகு செம் பதிக செழும் சொல்_மழை கண்_நுதல் பவள மலையில் – திருமுறை3:18 2501/28

மேல்


சொல்_மாலை (19)

வெப்பும் கலைய நல்லோர் மென் மதுர சொல்_மாலை
செப்பும் கலயநல்லூர் சின்மயனே செப்பமுடன் – திருமுறை3:2 1962/265,266
துதி அணி செம் சுவை பொருளில் சொல்_மாலை தொடுத்து அருளி – திருமுறை5:11 3247/2
தவல் அரும் சீர் சொல்_மாலை வனைந்துவனைந்து அணிந்து தான் ஆகி நான் ஆட தருணம் இது-தானே – திருமுறை6:32 3810/3
நான் புனைந்த சொல்_மாலை நல் மாலை என்று அருளி – திருமுறை6:52 4034/1
சொல்லுகின்ற என் சிறு வாய் சொல்_மாலை அத்தனையும் – திருமுறை6:52 4035/1
பொன் ஒப்பதாம் ஒரு நீ போற்றிய சொல்_மாலை என்றே – திருமுறை6:52 4041/1
பின்_முன் அறியேன் நான் பிதற்றிய சொல்_மாலை எலாம் – திருமுறை6:52 4042/1
கசித்த மனத்து அன்பர் தொழ பொது நடம் செய் அரசே களித்து எனது சொல்_மாலை கழலில் அணிந்து அருளே – திருமுறை6:57 4093/4
இனம் என பேர்_அன்பர் தொழ பொது நடம் செய் அரசே என்னுடைய சொல்_மாலை யாவும் அணிந்து அருளே – திருமுறை6:57 4094/4
துங்கமுற திரு_பொதுவில் திரு_நடம் செய் அரசே சொல்_மாலை சூட்டுகின்றேன் தோளில் அணிந்து அருளே – திருமுறை6:57 4095/4
வரைந்து என்னை மணம் புரிந்து பொது நடம் செய் அரசே மகிழ்வொடு நான் புனைந்திடும் சொல்_மாலை அணிந்து அருளே – திருமுறை6:57 4096/4
துதிக்கும் அன்பர் தொழ பொதுவில் நடம் புரியும் அரசே சொல்_மாலை சூட்டுகின்றேன் தோளில் அணிந்து அருளே – திருமுறை6:57 4097/4
வேய்ந்த மணி மன்றிடத்தே நடம் புரியும் அரசே விளம்புறும் என் சொல்_மாலை விளங்க அணிந்து அருளே – திருமுறை6:57 4127/4
ஏர் திகழும் திரு_பொதுவில் இன்ப நடத்து அரசே என்னுடைய சொல்_மாலை இலங்க அணிந்து அருளே – திருமுறை6:57 4141/4
அண்ணா என் அப்பா என் ஐயா என் அரசே அடி_இணைக்கு என் சொல்_மாலை அணிந்து மகிழ்ந்து அருளே – திருமுறை6:57 4144/4
நெறி வழங்க பொதுவில் அருள் திரு_நடம் செய் அரசே நின் அடியேன் சொல்_மாலை நிலைக்க அணிந்து அருளே – திருமுறை6:57 4171/4
சொல்_மாலை தொடுத்தனர் துதித்து நிற்கின்றார் சுத்த சன்மார்க்க சங்கத்தவர் எல்லாம் – திருமுறை6:106 4889/2
அம்மா நான் சொல்_மாலை தொடுக்கின்றேன் நீ-தான் ஆர்க்கு அணிய என்கின்றாய் அறியாயோ தோழி – திருமுறை6:142 5792/1
ஆடுகின்ற திரு_அடிக்கே தங்கள்தங்கள் தரத்துக்கான வகை சொல்_மாலை அணிந்ததனால் அன்றோ – திருமுறை6:142 5793/3

மேல்


சொல்_மாலை-தனக்கே (1)

நல் மாலை ஆகும் அந்த சொல்_மாலை-தனக்கே நான் அடிமை தந்தனன் பல் வந்தனம் செய்கின்றேன் – திருமுறை6:142 5797/2

மேல்


சொல்_மாலையும் (1)

நீதியிலே நிறைந்த நடத்து அரசே இன்று அடியேன் நிகழ்த்திய சொல்_மாலையும் நீ திகழ்த்தி அணிந்து அருளே – திருமுறை6:57 4183/4

மேல்


சொல்_மாலையே (1)

புல்லை முடிக்கும் அணிகின்றாய் என் புன் சொல்_மாலையே
புனைந்து என் உளத்தில் இருக்க புரிந்தாய் நின் பொன் காலையே – திருமுறை6:112 5022/3,4

மேல்


சொல்_வாணர்களே (1)

வல்லை பொன் ஆர் புய என்பார் இஃது என் சொல்_வாணர்களே – திருமுறை3:6 2316/4

மேல்


சொல்_அணியாம் (1)

அனித்தம் அற திரு_பொதுவில் விளங்கு நடத்து அரசே அடி_மலர்க்கு என் சொல்_அணியாம் அலங்கல் அணிந்து அருளே – திருமுறை6:57 4106/4

மேல்


சொல்க (1)

நான் வேண்டுமோ பழி-தான் வேண்டுமோ சொல்க நாயகனே – திருமுறை6:125 5358/4

மேல்


சொல்கிலேன் (4)

தொடுத்து ஒன்று சொல்கிலேன் சொப்பனத்தேனும் தூய நும் திரு_அருள் நேயம் விட்டு அறியேன் – திருமுறை6:31 3793/2
பொய் ஏதும் சொல்கிலேன் மெய்யே புகல்கின்றேன் – திருமுறை6:76 4502/2
ஓரம் சொல்கிலேன் நடு நின்று சொல்கின்றேன் உலகீர் – திருமுறை6:131 5545/4
வாதம் சொல்கிலேன் நடு நின்று சொல்கின்றேன் மதித்தே – திருமுறை6:131 5547/4

மேல்


சொல்கிற்பில் (1)

நல்கிற்பாய் என்னே நின் நட்புடைமை சொல்கிற்பில்
ஆவதுவும் நின்னால் அழிவதுவும் நின்னால் என யான் – திருமுறை3:3 1965/1170,1171

மேல்


சொல்கின்ற (4)

வாய்மட்டில் சொல்கின்ற வார்த்தை அன்று இது என் மனம் ஒத்து சொல்லிய வாய்மை முக்காலும் – திருமுறை6:92 4721/1
நாதம் சொல்கின்ற திரு_சிற்றம்பலத்திலே நடிக்கும் – திருமுறை6:131 5547/1
பாதம் சொல்கின்ற பத்தரே நித்தர் என்று அறி-மின் – திருமுறை6:131 5547/2
வேதம் சொல்கின்ற பரிசு இது மெய்ம்மை யான் பக்க – திருமுறை6:131 5547/3

மேல்


சொல்கின்றதே (8)

நாதம் என் இரண்டு செவிகளின் உள் சொல்கின்றதே – திருமுறை6:74 4488/2
அருள் நாடகம் புரியும் கருணாநிதியர் உன்னை ஆள வந்தார் வந்தார் என்று எக்காள நாதம் சொல்கின்றதே – திருமுறை6:74 4489/2
ஆடிய பொன் பாதர் வேதம் தேடிய சிற்போதர் உன்னை அணைய வந்தார் வந்தார் என்றே இணை_இல் நாதம் சொல்கின்றதே – திருமுறை6:74 4490/2
மந்திர மா மன்றில் இன்பம் தந்த நடராஜர் உன்னை மருவ வந்தார் வந்தார் என்று தெருவில் நாதம் சொல்கின்றதே – திருமுறை6:74 4491/2
ஆதி அந்தம் காண்ப அரிய ஜோதி சுயம் ஜோதி உன்னோடு ஆட வந்தார் வந்தார் என்றே நாடி நாதம் சொல்கின்றதே – திருமுறை6:74 4492/2
சிற்பரர் எல்லாமும் வல்ல தற்பரர் விரைந்து இங்கு உன்னை சேர வந்தார் வந்தார் என்று ஓங்கார நாதம் சொல்கின்றதே – திருமுறை6:74 4493/2
காரணமும் காரியமும் தாரணி நீயாக உன்னை காண வந்தார் வந்தார் என்றே வேணு நாதம் சொல்கின்றதே – திருமுறை6:74 4494/2
வாகா உனக்கே என்றும் சாகா_வரம் கொடுக்க வலிய வந்தார் வந்தார் என்றே வலிய நாதம் சொல்கின்றதே – திருமுறை6:74 4495/2

மேல்


சொல்கின்றவர்-தம் (1)

நாத்திகம் சொல்கின்றவர்-தம் நாக்கு முடை நாக்கு – திருமுறை6:121 5268/1

மேல்


சொல்கின்றவோ (1)

சொல்லிய-தோறும் பிறர் துயர் கேட்க சொல்கின்றவோ என சூழ்ந்தே – திருமுறை6:13 3432/2

மேல்


சொல்கின்றாய் (1)

சொல்லாடி நின்றனவே சொல்கின்றாய் மற்று இதனை – திருமுறை3:3 1965/1097

மேல்


சொல்கின்றேன் (8)

அடுக்கும் வண்ணமே சொல்கின்றேன் எனை நீ அம்மை இம்மையும் அகன்றிடாமையினால் – திருமுறை2:29 887/2
பரிந்து உனக்கு சொல்கின்றேன் பாவங்கள் எல்லாம் – திருமுறை2:65 1281/1
சூது பேசிலன் நன்மை சொல்கின்றேன் சுற்றம் என்பது பற்றியே – திருமுறை6:125 5454/4
ஓரம் சொல்கிலேன் நடு நின்று சொல்கின்றேன் உலகீர் – திருமுறை6:131 5545/4
வாதம் சொல்கிலேன் நடு நின்று சொல்கின்றேன் மதித்தே – திருமுறை6:131 5547/4
புனைந்து உரையேன் பொய் புகலேன் சத்தியம் சொல்கின்றேன் பொன்_சபையில் சிற்சபையில் புகும் தருணம் இதுவே – திருமுறை6:134 5576/4
வணம் புதைக்க வேண்டும் என வாய் தடிக்க சொல்கின்றேன் வார்த்தை கேட்டும் – திருமுறை6:135 5610/2
சூட எடுத்தான் என்று சொல்கின்றேன் நாடு அறிய – திருமுறை6:136 5623/2

மேல்


சொல்கேன் (5)

இன் புலைய உயிர் கொள்வான் வரில் என்-பால் அ இயமனுக்கு இங்கு என் சொல்கேன் என் செய்கேனே – திருமுறை1:7 105/3
என் சொல்கேன் இதை எண்ணில் அற்புதம் – திருமுறை1:10 168/1
ஏகா பெரும் காமம் என் சொல்கேன் போகாத – திருமுறை3:3 1965/862
எம் பெருமான் நின் விளையாட்டு என் சொல்கேன் நான் ஏதும் அறியா சிறியேன் எனை-தான் இங்கே – திருமுறை3:5 2157/1
இன்ப வடிவு அடைந்து அன்றே எந்தாய் அந்தோ என்னளவு என் சொல்கேன் இ ஏழையேனே – திருமுறை3:5 2168/4

மேல்


சொல்ப (1)

பண்டம் என்றும் சொல்ப எலாம் பன்முகங்கள் கொண்டு இருந்த – திருமுறை3:3 1965/1160

மேல்


சொல்பவர்-பால் (1)

என்றும் சொல்பவர்-பால் ஆர்ந்து உறையேல் தாம் ஒன்ற – திருமுறை3:3 1965/1272

மேல்


சொல்ல (22)

துதி வாய்மை பெறு சாந்த பதம் மேவு மதியமே துரிசு_அறு சுயஞ்சோதியே தோகை வாகன மீது இலங்க வரு தோன்றலே சொல்ல அரிய நல்ல துணையே – திருமுறை1:1 5/3
இது நீதி அல்ல என உன்றனக்கும் எவர் சொல்ல வல்லர் அரசே – திருமுறை1:21 290/4
சூது அறிவேன் மால் அயனும் சொல்ல அரிய நின் பெருமை – திருமுறை2:16 728/3
துட்ட வஞ்சக நெஞ்சகமே ஒன்று சொல்ல கேள் கடல் சூழ் உலகத்திலே – திருமுறை2:26 852/1
சொல்ல அரும் பரிமளம் தரும் மூக்கே சொல்லும் வண்ணம் இ தூய் நெறி ஒன்றாம் – திருமுறை2:38 1001/3
சொல்ல வாய் இலை ஆயினும் எனை நீ தொழும்புகொண்டிடில் துய்யனும் ஆவேன் – திருமுறை2:45 1069/2
சொல்ல அல் நீச்சர் அங்கு தோய உம்பர் ஆம் பெருமை – திருமுறை3:2 1962/21
சொல் எனினும் சொல்ல துணிவுகொளேன் நல்லை எமக்கு – திருமுறை3:2 1962/710
சொல் என்றால் சொல்ல துணியாயே வல் அம்பில் – திருமுறை3:3 1965/636
சொல்ல முடியா தனி சுகத்தை துரிய நடுவே தோன்றுகின்ற – திருமுறை3:13 2482/3
சுந்தரர்க்காக முன் தூது_சென்றானை தூயனை யாவரும் சொல்ல_அரியானை – திருமுறை4:5 2614/1
தந்திரம் நீ சொல்ல வேண்டும் வெண்ணிலாவே – திருமுறை4:27 2847/2
நான் அந்த உளவு கண்டு நடத்துகின்ற வகையும் நல்லவனே நீ மகிழ்ந்து சொல்ல வருவாயே – திருமுறை5:1 3049/4
சொல்ல_மாட்டேன் இனி கணமும் துயர_மாட்டேன் சோம்பன் மிடி – திருமுறை6:19 3622/2
துரிய நிலை துணிந்தவரும் சொல்ல அரும் மெய்ப்பொருளே சுத்த சிவானந்த சபை சித்த சிகாமணியே – திருமுறை6:33 3813/1
தொட்டது நான் துணிந்து உரைத்தேன் நீ உணர்த்த உணர்ந்தே சொல்வது அலால் என் அறிவால் சொல்ல வல்லேன் அன்றே – திருமுறை6:33 3819/4
கோணை என் உடல் பொருள் ஆவியும் நுமக்கே கொடுத்தனன் இனி என் மேல் குறை சொல்ல வேண்டாம் – திருமுறை6:92 4717/3
சுடுகாட்டு பிணங்காள் இ சுகம் அனைத்தும் கண சுகமே சொல்ல கேள்-மின் – திருமுறை6:125 5332/2
என் சொல்ல இருக்கின்றீர் பின் சொல்வது அறியீர் எ துணை கொள்கின்றீர் பித்து உலகீரே – திருமுறை6:132 5562/4
யாவர்களும் அல்ல என்றால் யான் உணர்ந்து சொல்ல அமையுமோ ஒருசிறிதும் அமையாது கண்டாய் – திருமுறை6:137 5628/3
எரிந்திடு தீ நடு வெளி-கண் இருந்த திரு_அடியின் எல்லையை யார் சொல்ல வல்லார் இயம்பாய் என் தோழி – திருமுறை6:137 5660/4
தோன்றிய ஐங்கருவினிலே சொல்ல அரும் ஓர் இயற்கை துலங்கும் அதில் பல கோடி குலம்கொள் குரு துவிகள் – திருமுறை6:137 5661/1

மேல்


சொல்ல_மாட்டேன் (1)

சொல்ல_மாட்டேன் இனி கணமும் துயர_மாட்டேன் சோம்பன் மிடி – திருமுறை6:19 3622/2

மேல்


சொல்ல_அரியானை (1)

சுந்தரர்க்காக முன் தூது_சென்றானை தூயனை யாவரும் சொல்ல_அரியானை
பந்தம் அறுக்கும் பராபரன்-தன்னை பத்தர் உளம்கொள் பரஞ்சுடரானை – திருமுறை4:5 2614/1,2

மேல்


சொல்லடி (2)

தெண்டனிட்டேன் என்று சொல்லடி சுவாமிக்கு நான் – திருமுறை4:33 2977/1
தெண்டனிட்டேன் என்று சொல்லடி – திருமுறை4:33 2977/2

மேல்


சொல்லத்தான் (1)

தான் படுமோ சொல்லத்தான் படுமோ எண்ணத்தான் படுமோ – திருமுறை3:6 2179/2

மேல்


சொல்லரசாம் (1)

தேர்ந்த உளத்திடை மிகவும் தித்தித்து ஊறும் செழும் தேனே சொல்லரசாம் தேவே மெய்ம்மை – திருமுறை5:10 3246/1

மேல்


சொல்லரசு (2)

ஆய்மையுறு பெருந்தகையே அமுதே சைவ அணியே சொல்லரசு எனும் பேர் அமைந்த தேவே – திருமுறை5:10 3238/4
பதி மலர்_தாள் நிழல் அடைந்த தவத்தோர்க்கு எல்லாம் பதியே சொல்லரசு எனும் பேர் படைத்த தேவே – திருமுறை5:10 3240/3

மேல்


சொல்லரசே (2)

தீங்கு ஆய செயல் அனைத்தும் உடையேன் என்ன செய்வேன் சொல்லரசே என் செய்குவேனே – திருமுறை5:10 3242/4
அருள் வழங்கும் திலகவதி அம்மையார் பின் அவதரித்த மணியே சொல்லரசே ஞான – திருமுறை5:10 3245/1

மேல்


சொல்லவராது (1)

வாய் கொண்டு அனந்தர் அனந்தர்க்கும் சொல்லவராது எனில் இ – திருமுறை4:15 2761/2

மேல்


சொல்லவனே (1)

சொல்லவனே பொருளவனே துரிய பதத்தவனே தூயவனே நேயவனே சோதி உருவவனே – திருமுறை6:33 3812/1

மேல்


சொல்லவா (3)

சொல்லவா பிறரை துதிக்கவா சிறிது ஓர் சொப்பனத்தாயினும் நினையேன் – திருமுறை6:15 3555/2
சொல்லவா எனக்கு துணையவா ஞான சுகத்தவா சோதி அம்பலவா – திருமுறை6:86 4660/2
நீ என் அப்பன் அல்லவா நினக்கும் இன்னம் சொல்லவா
தாயின் மிக்க நல்லவா சர்வ சித்தி வல்லவா – திருமுறை6:115 5183/1,2

மேல்


சொல்லவே (1)

தருணத்து உண்டு மகிழ்வுற்றேன் அ மகிழ்ச்சி சொல்லவே
தனித்து கரைந்த எனது கருத்தின் தரத்தது அல்லவே – திருமுறை6:112 4989/3,4

மேல்


சொல்லவொணா (1)

புல்_அறிவே என் உள் பொருள் கண்டாய் சொல்லவொணா
வேடருக்கும் கிட்டாத வெம் குணத்தால் இங்கு உழலும் – திருமுறை3:2 1962/734,735

மேல்


சொல்லவோ (3)

சொல்லவோ முடியாது எனை ஆள துணிவு கொள்விரோ தூயரை ஆளல் – திருமுறை2:57 1202/2
எந்தாய் இதனை பெறுக என நான் இன்று சொல்லவோ
சின்ன வயதில் என்னை ஆண்ட திறத்தை நினைக்குதே – திருமுறை6:112 4968/2,3
உடையாய் அவர்க்குள் எனையும் ஒருவன் என்று சொல்லவோ – திருமுறை6:112 4978/4

மேல்


சொல்லளவு (3)

சொல்லும் சொல்லளவு அன்று காண் நெஞ்ச துடுக்கு அனைத்தும் இங்கு ஒடுக்குவது எவனோ – திருமுறை2:53 1153/1
துஞ்சாத நிலை ஒன்று சுத்த சன்மார்க்க சூழலில் உண்டு அது சொல்லளவு அன்றே – திருமுறை6:111 4959/1
துருவாத எனக்கு இங்கே அருள் நினைக்கும்-தோறும் சொல்லளவு அல்லாத சுகம் தோன்றுவது என் தோழி – திருமுறை6:142 5747/4

மேல்


சொல்லற்கு (2)

சொல்லற்கு அரிய பெரிய பரஞ்சுடரே முக்கண் சுடர் கொழுந்தே – திருமுறை2:1 580/1
துரிய பதம் அடைந்த பெரும் சுத்தர்களும் முத்தர்களும் துணிந்து சொல்லற்கு
அரிய பதம் எனக்கு அளித்தான் அம்பலத்தில் ஆடுகின்றான் அந்தோ அந்தோ – திருமுறை6:77 4509/1,2

மேல்


சொல்லா (3)

சொல்லா மன_நோயால் சோர்வுற்று அலையும் அல்லல் – திருமுறை2:16 727/3
சொல்லா வசை எல்லாம் சொன்னது உண்டு நல்லோரை – திருமுறை3:2 1962/626
சொல்லா நிலையினீர் வாரீர் – திருமுறை6:70 4418/3

மேல்


சொல்லாட்டம் (1)

அன்பொடு துதித்தவருக்கு ஆனது சொல்லாட்டம்
வம்பு சொன்ன பேர்களுக்கு வந்தது மல்லாட்டம் – திருமுறை6:121 5267/2,3

மேல்


சொல்லாடி (1)

சொல்லாடி நின்றனவே சொல்கின்றாய் மற்று இதனை – திருமுறை3:3 1965/1097

மேல்


சொல்லாத (2)

சீ என்று பேய் என்று நாய் என்று பிறர்-தமை தீங்கு சொல்லாத தெளிவும் திரம் ஒன்று வாய்மையும் தூய்மையும் தந்து நின் திரு_அடிக்கு ஆளாக்குவாய் – திருமுறை1:1 9/3
செல்லாது அளித்த மகா சித்தன் எவன் சொல்லாத
ஒன்றே இரண்டே மேல் ஒன்றிரண்டே என்பவற்றுள் – திருமுறை3:3 1965/190,191

மேல்


சொல்லாது (3)

என்று வந்தாய் என்று ஒரு சொலும் சொல்லாது இருப்பது உன் திரு_அருட்கு இயல்போ – திருமுறை2:9 657/4
சொல்லாது போய் மயக்கம் தோய்கின்றாய் பொல்லாத – திருமுறை3:3 1965/542
சொல்லால் அவர் புகழ் சொல்லாது இவ்வண்ணம் துயர்வதற்கு என் – திருமுறை3:6 2344/3

மேல்


சொல்லாதே (1)

வியந்து அவர்க்கு ஓர் நல் உரையும் சொல்லாதே தருக்கி வீதியிலே நடப்பது என் நீ என்கின்றாய் தோழி – திருமுறை6:140 5692/2

மேல்


சொல்லாநிற்பர் (1)

கோள் சொல்லாநிற்பர் எனில் என் ஆமோ என் குறையை எடுத்து எவர்க்கு எளியேன் கூறுகேனே – திருமுறை1:25 319/4

மேல்


சொல்லாமல் (2)

ஈ என்று நான் ஒருவர் இடம் நின்று கேளாத இயல்பும் என்னிடம் ஒருவர் ஈதிடு என்ற போது அவர்க்கு இலை என்று சொல்லாமல் இடுகின்ற திறமும் இறையாம் – திருமுறை1:1 9/1
உய்யாத குறை உண்டே துயர் சொல்லாமல் ஓடுமே யமன் பாசம் ஓய்ந்துபோம் என் – திருமுறை1:6 97/3

மேல்


சொல்லாய் (5)

வருவாரோ சொல்லாய் வெண்ணிலாவே – திருமுறை4:27 2853/2
ஐயர் வருவாரோ சொல்லாய் வெண்ணிலாவே – திருமுறை4:27 2854/2
வேதை உள ஏது சொல்லாய் வெண்ணிலாவே – திருமுறை4:27 2855/2
விளைந்த வண்ணம் ஏது சொல்லாய் வெண்ணிலாவே – திருமுறை4:27 2858/2
துனித்த நிலை விடுத்து ஒரு கால் சுத்த நிலை-அதனில் சுகம் கண்டும் விடுவேனோ சொல்லாய் என் தோழீ – திருமுறை4:39 3026/4

மேல்


சொல்லாயே (2)

துளியே அமையும் எனக்கு எந்தாய் வா என்று ஒரு சொல் சொல்லாயே – திருமுறை1:11 190/4
தொன்று மொழிந்த தூ_மொழி-தான் சூது மொழியோ சொல்லாயே – திருமுறை2:1 579/4

மேல்


சொல்லாயோ (1)

சொல்லுதியோ சொல்லாயோ துவ்வாமை பெற்று ஒரு நீ – திருமுறை3:3 1965/1109

மேல்


சொல்லார் (2)

மிக்க அடியார் என் சொல்லார் விண்ணோர் மண்ணோர் என் புகலார் – திருமுறை2:34 931/3
என்_போல்வார் என் சொல்லார் ஈங்கு – திருமுறை3:4 2048/4

மேல்


சொல்லாரோ (1)

வந்து என் எதிரில் நில்லாரோ மகிழ ஒரு சொல் சொல்லாரோ
முந்து அ மதனை வெல்லாரோ மோகம் தீர புல்லாரோ – திருமுறை1:20 275/1,2

மேல்


சொல்லால் (9)

சொல்லால் புனைந்த மாலையொடும் தொழுது தணிகை-தனை துதிக்க – திருமுறை1:19 269/3
சொல்லால் மலர் தொடுத்து சூழ்ந்து அணிந்து வாழேனோ – திருமுறை2:36 965/4
சொல்லால் இயன்ற தொடை புனைவார் தூயார் ஒற்றி தொல் நகரார் – திருமுறை2:81 1563/1
சோற்றால் இளைத்தேம் அன்று உமது சொல்லால் இளைத்தேம் இன்று இனி நாம் – திருமுறை2:98 1926/3
சொல்லால் அவர் புகழ் சொல்லாது இவ்வண்ணம் துயர்வதற்கு என் – திருமுறை3:6 2344/3
ஊடுகின்ற சொல்லால் உரைத்ததனை எண்ணியெண்ணி – திருமுறை4:28 2910/1
சொல்லால் உவந்தது சுத்த சன்மார்க்கம் துணிந்தது உலகு – திருமுறை6:53 4053/2
சொல்லால் அளவா மருந்து சுயம் – திருமுறை6:78 4520/3
சொல்லால் அளப்ப அரிய சோதி வரை மீது – திருமுறை6:121 5264/1

மேல்


சொல்லாலும் (1)

சொல்லாலும் பொருளாலும் தோன்றும் அறிவாலும் துணிந்து அளக்க முடியாதாய் துரிய வெளி கடந்த – திருமுறை6:2 3274/2

மேல்


சொல்லாலே (2)

சொல்லாலே ஆம் என்று அ சொல்லாலே வீறும் – திருமுறை6:80 4588/2
சொல்லாலே ஆம் என்று அ சொல்லாலே வீறும் – திருமுறை6:80 4588/2

மேல்


சொல்லாள் (1)

சொல்லாள் சிவகாமசுந்தரியை தோள் புணர்ந்த – திருமுறை6:52 4034/3

மேல்


சொல்லானவையும் (1)

சொல்லானவையும் அணிந்துகொண்ட துரையே சோதி திரு_பொதுவில் – திருமுறை6:17 3600/3

மேல்


சொல்லி (15)

முன்னை வினையால் படும் பாடு எல்லாம் சொல்லி முடியேன் செய் பிழை கருதி முனியேல் ஐயா – திருமுறை1:7 108/2
சொல்லி அடங்கா துயர் இயற்றும் துகள் சேர் சனன பெரு வேரை – திருமுறை1:23 302/3
கல்லாரிடத்தில் என் இல்லாமை சொல்லி கலங்கி இடர் – திருமுறை2:75 1466/1
சுற்றி இருந்த பெண்கள் எல்லாம் சொல்லி நகைக்க அருகு அணைந்தார் – திருமுறை2:81 1558/3
பாண்டியன் முன் சொல்லி வந்த பாணன் பொருட்டு அடிமை – திருமுறை3:2 1962/753
சொல்லி நின்றார் கேட்டும் துதிக்கின்றிலை அன்பு – திருமுறை3:3 1965/507
நான் என்று சொல்லி நலிந்தனையே நான் என்று – திருமுறை3:3 1965/1108
சொல்லி திரிந்தும் எனை சூழ்ந்திலையே வல் இயமன் – திருமுறை3:3 1965/1186
துன்பு ஓர் அணுவும் பெறேன் இனி யான் என்று சொல்லி வந்தேன் – திருமுறை3:6 2188/3
நீட்டாலும் வாயுரை பாட்டாலும் சொல்லி நிறுத்துவனே – திருமுறை3:6 2201/4
தோயா கொடிய வெம் நெஞ்சத்தை நான் சுடு_சொல்லை சொல்லி
வாயால் சுடினும் தெரிந்திலதே இனி வல் வடவை – திருமுறை3:6 2281/2,3
சோற்றுக்கே இதம் சொல்லி பேதையர் சூழல்வாய் துயர் சூழ்ந்து மேல் திசை – திருமுறை4:16 2786/3
தொழுது எனை பாடுக என்று சொன்ன பசுபதி நின் தூய அருள் பெருமையை என் சொல்லி வியக்கேனே – திருமுறை5:2 3100/4
மலை_கொடி என் அம்மை அருள் மாது சிவகாமவல்லி மறைவல்லி துதி சொல்லி நின்று காண – திருமுறை5:8 3220/3
தருணத்துக்கு ஏற்றவா சொல்லி பின் மாற்றும் தப்பு உரை ஈது அன்று சத்தியம் சொன்னேன் – திருமுறை6:92 4720/1

மேல்


சொல்லிக்கொண்டே (1)

ஏதம் அற முழங்குகின்றது என்று சொல்லிக்கொண்டே எழுகின்றாள் தொழுகின்றாள் என்னுடைய மகளே – திருமுறை6:125 5337/4

மேல்


சொல்லிடினும் (1)

போது எல்லாம் சொல்லிடினும் போதாதே ஆதலினால் – திருமுறை3:3 1965/1208

மேல்


சொல்லிய (5)

தோற்றானை நான் காண தோற்றினானை சொல் அறியேன் சொல்லிய புன் சொல்லை எல்லாம் – திருமுறை6:45 3947/3
வாய்மட்டில் சொல்கின்ற வார்த்தை அன்று இது என் மனம் ஒத்து சொல்லிய வாய்மை முக்காலும் – திருமுறை6:92 4721/1
துன்பு_இலேன் என இ உலகு எலாம் அறிய சொல்லினேன் சொல்லிய நானே – திருமுறை6:125 5357/2
சொல்லிய பதியே மிகு தயாநிதியே தொண்டனேன் உயிர்க்கு மெய் துணையே – திருமுறை6:125 5423/4
துணிந்துதுணிந்து எழுந்தெழுந்து தொடர்ந்துதொடர்ந்து அடிகள் சுமந்துசுமந்து இளைத்திளைத்து சொல்லிய அல்லன என்று – திருமுறை6:127 5472/3

மேல்


சொல்லிய-தோறும் (1)

சொல்லிய-தோறும் பிறர் துயர் கேட்க சொல்கின்றவோ என சூழ்ந்தே – திருமுறை6:13 3432/2

மேல்


சொல்லியபடி (1)

சொல்லியபடி என் சொல் எலாம் கொண்ட ஜோதியை சோதியாது என்னை – திருமுறை6:46 3958/2

மேல்


சொல்லியலும் (1)

சொல்லியலும் பொருளியலும் கடந்த பரநாத துரிய வெளி பொருளான பெரிய நிலை பதியே – திருமுறை5:8 3225/3

மேல்


சொல்லில் (2)

சோமன் நிலவும் தூய் சடையார் சொல்லில் கலந்த சுவையானார் – திருமுறை2:94 1712/1
சென்று உரைப்பார் சொல்லில் சிறியான் பயம் அறியான் – திருமுறை3:4 1985/1

மேல்


சொல்லின் (2)

சொல்லின் ஓங்கிய சுந்தர பெருமான் சோலை சூழ் ஒற்றி தொல் நகர் பெருமான் – திருமுறை2:29 881/2
வன் சொல்லின் அல்லது வாய்திறப்பு அறியீர் வாய்மையும் தூய்மையும் காய்மையில் வளர்ந்தீர் – திருமுறை6:132 5562/1

மேல்


சொல்லினானை (1)

தொட்டானை எட்டிரண்டும் சொல்லினானை துன்பம் எலாம் தொலைத்தானை சோர்ந்து தூங்க – திருமுறை6:45 3946/2

மேல்


சொல்லினீர் (1)

ஏகாந்தம் சொல்லினீர் வாரீர் – திருமுறை6:70 4430/2

மேல்


சொல்லினும் (1)

யாது சொல்லினும் கேட்பது_இன்று அந்தோ யான் செய்தேன் எனது என்னும் இ இருளில் – திருமுறை2:53 1152/1

மேல்


சொல்லினேன் (1)

துன்பு_இலேன் என இ உலகு எலாம் அறிய சொல்லினேன் சொல்லிய நானே – திருமுறை6:125 5357/2

மேல்


சொல்லினொடு (1)

சூழ்ந்திடும் ஐங்கருவினிலே சொருப சத்தி பேதம் சொல்லினொடு மனம் கடந்த எல்லை இலாதனவே – திருமுறை6:137 5663/1

மேல்


சொல்லீர் (11)

வரப்படும் திறத்தீர் உமை அடைந்தால் வாய் திறந்து ஒரு வார்த்தையும் சொல்லீர்
இரப்பவர்க்கு ஒன்றும் ஈகிலீர் ஆனால் யாதுக்கு ஐய நீர் இ பெயர் எடுத்தீர் – திருமுறை2:11 673/2,3
வள்ளியீர் என நும்மை வந்து அடைந்தால் வாய் திறந்து ஒரு வார்த்தையும் சொல்லீர்
எள்ளி எண்ணெய் போல் எங்கணும் நின்றீர் ஏழையேன் குறை ஏன் அறியீரோ – திருமுறை2:11 674/2,3
வள்ளல் என்று உமை வந்து அடைந்து ஏற்றால் வாய் திறந்து ஒரு வார்த்தையும் சொல்லீர்
எள்ள அரும் புகழ் தியாகர் என்று ஒரு பேர் ஏன் கொண்டீர் இரப்போர்க்கு இட அன்றோ – திருமுறை2:11 675/2,3
வண்மை கேட்டு இங்கு வந்து அடைந்து ஏற்றால் வாய் திறந்து ஒரு வார்த்தையும் சொல்லீர்
திண்மை சேர் திருமால் விடை ஊர்வீர் தேவரீருக்கு சிறுமையும் உண்டோ – திருமுறை2:11 676/2,3
வந்து அடைந்த எற்கு உண்டு இலை எனவே வாய் திறந்து ஒரு வார்த்தையும் சொல்லீர்
இந்த வண்ணம் நீர் இருந்திடுவீரேல் என் சொலார் உமை இ உலகத்தார் – திருமுறை2:11 677/2,3
வல்லை வந்து நின்று ஏற்றிடில் சிறிதும் வாய் திறந்து ஒரு வார்த்தையும் சொல்லீர்
இல்லை நீர் பிச்சையெடுக்கின்றீரேனும் இரக்கின்றோர்களும் இட்டு உண்பர் கண்டீர் – திருமுறை2:11 678/2,3
வளிக்குள் பஞ்சு_அனையேன் அடைந்து ஏற்றால் வாய் திறந்து ஒரு வார்த்தையும் சொல்லீர்
அளிக்கும் தன்மையீர் வாழ்ந்து இவண் இருக்க அடியனேன் அலைகின்றதும் அழகோ – திருமுறை2:11 679/2,3
மற்றும் நான் நம்பி ஈங்கு வந்து ஏற்றால் வாய் திறந்து ஒரு வார்த்தையும் சொல்லீர்
கற்ற நல் தவர்க்கே அருள்வீரேல் கடையனேன் எந்த கடைத்தலை செல்கேன் – திருமுறை2:11 680/2,3
மையல் கொண்டிடும் மனத்தொடும் வந்தால் வாய் திறந்து ஒரு வார்த்தையும் சொல்லீர்
ஐய நும் அடியன்றி ஓர் துணையும் அறிந்திலேன் இஃது அறிந்து அருளீரேல் – திருமுறை2:11 681/2,3
வாய்_இலார் என இருக்கின்றீர் அல்லால் வாய் திறந்து ஒரு வார்த்தையும் சொல்லீர்
கோயிலாக என் நெஞ்சகத்து அமர்ந்த குணத்தினீர் என்றன் குறை அறியீரோ – திருமுறை2:11 682/2,3
சுட்டாலும் சுடும் அது கண்டு உமது உடம்பு துடியாது என் சொல்லீர் நும்மை – திருமுறை6:135 5611/3

மேல்


சொல்லீரே (1)

தொண்டணிவீர் ஒரு சோதிடமேனும் சொல்லீரே – திருமுறை1:47 498/4

மேல்


சொல்லீரோ (5)

துன்னும் அவர்-தம் திருமுன் போய் சுகங்காள் நின்று சொல்லீரோ
மின்னும் தேவர் திரு_முடி மேல் விளங்கும் சடையை கண்டவள் தன் – திருமுறை2:78 1504/2,3
தூய_மொழியார் ஒற்றியில் போய் சுகங்காள் நின்று சொல்லீரோ
நேய_மொழியாள் பந்து ஆடாள் நில்லாள் வாச_நீராடாள் – திருமுறை2:78 1506/2,3
தூ வாய்_மொழியார் அவர் முன் போய் சுகங்காள் நின்று சொல்லீரோ
பூ ஆர் முடியாள் பூ முடியாள் போவாள் வருவாள் பொருந்துகிலாள் – திருமுறை2:78 1508/2,3
சோலை மருவும் ஒற்றியில் போய் சுகங்காள் அவர் முன் சொல்லீரோ
மாலை மனத்தாள் கற்பகப்பூ மாலை தரினும் வாங்குகிலாள் – திருமுறை2:78 1510/2,3
தூசு பூத்த கீள்_உடையார் சுகங்காள் அவர் முன் சொல்லீரோ
மாசு பூத்த மணி போல வருந்தாநின்றாள் மங்கையர் வாய் – திருமுறை2:78 1512/2,3

மேல்


சொல்லு (2)

ஞான நெறி சொல்லு கண்டாய் வெண்ணிலாவே – திருமுறை4:27 2860/2
நான் அறிய சொல்லு கண்டாய் வெண்ணிலாவே – திருமுறை4:27 2861/2

மேல்


சொல்லுக்கு (1)

சோற்றுக்கு இளைத்தோம் ஆயினும் யாம் சொல்லுக்கு இளையேம் கீழ் பள்ளி – திருமுறை2:98 1817/3

மேல்


சொல்லுக (1)

என்-புடை வந்து அணைக என இயம்புகின்றேன் உலகோர் என் சொலினும் சொல்லுக என் இலச்சை எலாம் ஒழித்தேன் – திருமுறை6:28 3763/3

மேல்


சொல்லுகின்ற (5)

தேன் அசைய சொல்லுகின்ற சித்தன் எவன் ஊனம் இன்றி – திருமுறை3:3 1965/138
சொல்லுகின்றோர் சொல்லும் சுகம் அன்று சொல்லுகின்ற
வான் ஆதி தத்துவங்கள் மாய்த்து ஆண்டு உறுகின்ற – திருமுறை3:3 1965/1238,1239
சொல்லுகின்ற உள் உயிரை சோர்வுற்றிட குளிர்ந்து – திருமுறை3:4 1997/1
சொல்லுகின்ற என் சிறு வாய் சொல்_மாலை அத்தனையும் – திருமுறை6:52 4035/1
சொல்லுகின்றேன் பற்பல நான் சொல்லுகின்ற எல்லாம் துரிசு அலவே சூது அலவே தூய்மை உடையனவே – திருமுறை6:125 5441/1

மேல்


சொல்லுகின்றனன் (1)

சொல்லுகின்றனன் கேட்கின்றாய் கேட்டும் தூர நின்றனை ஈரம்_இல்லார் போல் – திருமுறை2:46 1080/3

மேல்


சொல்லுகின்றேன் (4)

கள்ளத்திலே சொல்லுகின்றேன்_அல நின் கழல் இணை என் – திருமுறை4:11 2694/3
சொன்னேன் முன் சொல்லுகின்றேன் பிற ஏதும் துணிந்திலனே – திருமுறை6:94 4743/4
சொல்லுகின்றேன் பற்பல நான் சொல்லுகின்ற எல்லாம் துரிசு அலவே சூது அலவே தூய்மை உடையனவே – திருமுறை6:125 5441/1
ஒல்லுகின்ற வகை எல்லாம் சொல்லுகின்றேன் அடி நான் உண்மை இது உண்மை இது உண்மை இது-தானே – திருமுறை6:125 5441/4

மேல்


சொல்லுகின்றேன்_அல (1)

கள்ளத்திலே சொல்லுகின்றேன்_அல நின் கழல் இணை என் – திருமுறை4:11 2694/3

மேல்


சொல்லுகின்றோர் (1)

சொல்லுகின்றோர் சொல்லும் சுகம் அன்று சொல்லுகின்ற – திருமுறை3:3 1965/1238

மேல்


சொல்லுகின்றோர்க்கு (1)

சொல்லுகின்றோர்க்கு அமுதம் போல் சுவை தரும் தொல் புகழோய் – திருமுறை3:6 2336/1

மேல்


சொல்லுகேன் (1)

கொடுத்தாய் நின் பேர்_அருள் என் சொல்லுகேன் எண்_குண குன்றமே – திருமுறை3:6 2197/4

மேல்


சொல்லுதல் (1)

தொழுது நிற்கின்றனன் செய் பணி எல்லாம் சொல்லுதல் வேண்டும் என் வல்ல சற்குருவே – திருமுறை6:106 4885/2

மேல்


சொல்லுதியே (3)

துப்பு என்றவர்க்கு யாது சொல்லுதியே வப்பு இறுக – திருமுறை3:3 1965/660
தோல் இலையே ஆல் இலைக்கு என் சொல்லுதியே நூல் இடை-தான் – திருமுறை3:3 1965/672
சோர் வழியை என் என்று சொல்லுதியே சார் முடை-தான் – திருமுறை3:3 1965/680

மேல்


சொல்லுதியோ (1)

சொல்லுதியோ சொல்லாயோ துவ்வாமை பெற்று ஒரு நீ – திருமுறை3:3 1965/1109

மேல்


சொல்லுதும் (3)

பழுது சொல்லுதும் ஐயுறல் என் மேல் ஆணை காண் அவர் அருள் பெறல் ஆமே – திருமுறை2:22 804/4
ஆது சொல்லுதும் ஐயுறல் என் மேல் ஆணை காண் அவர் அருள் பெறல் ஆமே – திருமுறை2:22 805/4
ஆலம் சொல்லுதும் ஐயுறல் என் மேல் ஆணை காண் அவர் அருள் பெறல் ஆமே – திருமுறை2:22 806/4

மேல்


சொல்லுதே (1)

அவனே எல்லாம்_வல்லான் என்று மறைகள் சொல்லுதே
பிண்டத்து அகத்தும் புறத்தும் நிறைந்த பெரிய சோதியே – திருமுறை6:112 4985/2,3

மேல்


சொல்லும் (41)

சொல் ஆர் மலர் புனை அன்பகத்தோர்க்கு அருள் சொல்லும் எல்லாம் – திருமுறை1:3 71/1
சொல்லும் இன்ப வான் சோதியே அருள் தோற்றமே சுக சொருப வள்ளலே – திருமுறை1:8 136/3
சொல்லும் பொருளுமாய் நிறைந்த சுகமே அன்பர் துதி துணையே – திருமுறை1:11 181/1
வேத முடி சொல்லும் நாதனடி சதுர்_வேத – திருமுறை1:50 530/1
சொல்ல அரும் பரிமளம் தரும் மூக்கே சொல்லும் வண்ணம் இ தூய் நெறி ஒன்றாம் – திருமுறை2:38 1001/3
துறந்து நாம் பெறும் சுகத்தினை அடைய சொல்லும் வண்ணம் நீ தொடங்கிடில் நன்றே – திருமுறை2:50 1125/4
சொல்லும் சொல்லளவு அன்று காண் நெஞ்ச துடுக்கு அனைத்தும் இங்கு ஒடுக்குவது எவனோ – திருமுறை2:53 1153/1
துங்கும் அருள் கார் முகில்_அனையார் சொல்லும் நமது சொல் கேட்டே – திருமுறை2:83 1581/2
சுட்டும் சுதனே என்றார் நான் சுட்டி அறிய சொல்லும் என்றேன் – திருமுறை2:96 1730/2
துய்க்கும் மடவார் விழைவர் என சொல்லும் வழக்கு ஈது அறிந்திலையோ – திருமுறை2:98 1873/3
தோற்று திரிவேம் அன்று நின் போல் சொல்லும் கருப்பு என்று உலகு இயம்ப – திருமுறை2:98 1935/3
நல்லூர் பெருமணம் வாழ் நல் நிலையே சொல்லும்
தயேந்திரர் உள்ள தடம் போல் இலங்கும் – திருமுறை3:2 1962/12,13
சொல்லும் கடம்பந்துறை நிறைவே மல்லலொடு – திருமுறை3:2 1962/132
சொல்லுகின்றோர் சொல்லும் சுகம் அன்று சொல்லுகின்ற – திருமுறை3:3 1965/1238
ஒண் பொருள் நீ உள்ளம் உவந்து அருளால் இன் சொல்லும்
வண் பொருளும் ஈதல் மறந்து – திருமுறை3:4 1975/3,4
சொல்லும் பசு_மண் துளை என்கோ சொல்லும் சீர் – திருமுறை3:4 1993/2
சொல்லும் பசு_மண் துளை என்கோ சொல்லும் சீர் – திருமுறை3:4 1993/2
கற்று ஓங்கும் அறிவு அறியேன் பலவா சொல்லும் கருத்து அறியேன் எனக்கு அருள கருதுவாயே – திருமுறை3:5 2169/4
தேன் சொல்லும் வாய் உமை_பாகா நின்றன்னை தெரிந்து அடுத்தோர் – திருமுறை3:6 2181/1
தான் சொல்லும் குற்றம் குணமாக கொள்ளும் தயாளு என்றே – திருமுறை3:6 2181/2
நான் சொல்வது என்னை பொன்_நாண் சொல்லும் வாணி-தன் நாண் சொல்லும் அ – திருமுறை3:6 2181/3
நான் சொல்வது என்னை பொன்_நாண் சொல்லும் வாணி-தன் நாண் சொல்லும் அ – திருமுறை3:6 2181/3
வான் சொல்லும் எம் மலை_மான் சொல்லும் கைம்மலை_மான் சொல்லுமே – திருமுறை3:6 2181/4
வான் சொல்லும் எம் மலை_மான் சொல்லும் கைம்மலை_மான் சொல்லுமே – திருமுறை3:6 2181/4
சொல் என்று சொல்லும் முன் சொல்லும் அந்தோ நின் துணை அடி-கண் – திருமுறை3:6 2398/2
சொல் என்று சொல்லும் முன் சொல்லும் அந்தோ நின் துணை அடி-கண் – திருமுறை3:6 2398/2
திரு நெடுமால் அயன் தேட துரிய நடு ஒளித்தது என தெளிந்தோர் சொல்லும்
ஒரு கருணை மருந்து திரு அம்பலத்தே இருந்திட கண்டு உவந்தேன் அந்தோ – திருமுறை4:20 2800/1,2
சொல்லும் இரங்கா வன்மை கற்க எங்கே ஐயோ துணிந்தாயோ – திருமுறை6:7 3333/4
துன்பு அற மெய் அன்பருக்கே பொது நடம் செய் அரசே தூய திரு_அடிகளுக்கு என் சொல்லும் அணிந்து அருளே – திருமுறை6:57 4092/4
சோதி மயமாய் விளங்கி தனி பொதுவில் நடிக்கும் தூய நடத்து அரசே என் சொல்லும் அணிந்து அருளே – திருமுறை6:57 4112/4
தொகுதி பெறு கடவுளர்கள் ஏத்த மன்றில் நடிக்கும் துரிய நடத்து அரசே என் சொல்லும் அணிந்து அருளே – திருமுறை6:57 4119/4
தூய்_வகையோர் போற்ற மணி மன்றில் நடம் புரியும் சோதி நடத்து அரசே என் சொல்லும் அணிந்து அருளே – திருமுறை6:57 4133/4
துன்பு அறு மெய் தவர் சூழ்ந்து போற்று திரு_பொதுவில் தூய நடத்து அரசே என் சொல்லும் அணிந்து அருளே – திருமுறை6:57 4161/4
சுத்த சிவ அனுபவமாய் விளங்கிய தெள் அமுதே தூய நடத்து அரசே என் சொல்லும் அணிந்து அருளே – திருமுறை6:57 4170/4
எம் பொருள் எம் பொருள் என்றே சொல்லும்
எல்லா சமயத்துள் எல்லார்க்கும் ஒன்றே – திருமுறை6:80 4604/1,2
பொய்யே உரைக்கின்ற என் சொல்லும் புனைந்துகொண்டாய் – திருமுறை6:91 4715/1
தூக்கம் எனும் கடை_பயலே சோம்பேறி இது கேள் துணிந்து உனது சுற்றமொடு சொல்லும் அரை_கணத்தே – திருமுறை6:102 4849/1
நான் சொல்லும் இது கேளீர் சத்தியமே – திருமுறை6:113 5106/1
முன் சொல்லும் ஆறு ஒன்று பின் சொல்வது ஒன்றாய் மூட்டுகின்றீர் வினை மூட்டையை கட்டி – திருமுறை6:132 5562/2
மன் சொல்லும் மார்க்கத்தை மறந்து துன்மார்க்க வழி நடக்கின்றீர் அ மரண தீர்ப்புக்கே – திருமுறை6:132 5562/3
தோற்றமுறும் எழுபதினாயிரம் இவற்றுக்கு எழுமை துன்னிய நூறு இவற்றினுக்கு சொல்லும் எழுபது-தான் – திருமுறை6:137 5653/2

மேல்


சொல்லுமே (2)

வான் சொல்லும் எம் மலை_மான் சொல்லும் கைம்மலை_மான் சொல்லுமே – திருமுறை3:6 2181/4
ஆதனத்தத்தை தா என்று அரங்கு அன்று அனம் சொல்லுமே – திருமுறை4:15 2783/4

மேல்


சொல்லுவது (5)

துன்பு_உடையவரோ இன்பு_உடையவரோ சொல்லுவது என்னையோ என்றே – திருமுறை6:13 3468/2
துய்ய நின் உள்ளம் அறிந்ததே எந்தாய் இன்று நான் சொல்லுவது என்னே – திருமுறை6:13 3485/4
நண்ணிட தேர்ந்து இயற்றி அதின் நடு நின்று விளங்கும் நல்ல திரு_அடி பெருமை சொல்லுவது ஆர் தோழி – திருமுறை6:137 5657/4
தோத்திரம் செய்து அம்மை கண்டு மகிழ்ந்திட அ மன்றில் துலங்கும் அடி பெருமையை என் சொல்லுவது தோழி – திருமுறை6:137 5665/4
தூய ஒளி பெற்று அழியாது ஓங்கு வடிவு ஆனேன் சுக மயமாம் அக புணர்ச்சி சொல்லுவது எப்படியோ – திருமுறை6:142 5812/4

மேல்


சொல்லுவர் (1)

நண்பு ஊற வைத்து அருளும் நடராஜ பெருமான் நல்ல செயல் வல்லபம் ஆர் சொல்லுவர் காண் தோழி – திருமுறை6:137 5648/4

மேல்


சொல்லுவனே (1)

துய்க்கின்ற நல்ல மனது ஆவது_இல்லை என் சொல்லுவனே – திருமுறை3:6 2183/4

மேல்


சொல்லுவாம் (1)

தூய நெஞ்சமே சுகம் பெற வேண்டில் சொல்லுவாம் அது சொல் அளவு அன்றால் – திருமுறை2:50 1128/1

மேல்


சொல்லுவாய் (1)

சங்கை கொண்டால் அதற்கு என் சொல்லுவாய் முக்கண் சங்கரனே – திருமுறை3:6 2308/4

மேல்


சொல்லுவாரெனில் (1)

தூய நீறு இடா பேயர்கள் ஒன்று சொல்லுவாரெனில் புல்லென அடைக்க – திருமுறை2:38 1000/1

மேல்


சொல்லுவீர் (1)

ஏது அது சொல்லுவீர் வாரீர் – திருமுறை6:70 4427/2

மேல்


சொல்லுவையே (3)

தோழி அனைய குற மடவாய் துணிந்து ஓர் குறி நீ சொல்லுவையே – திருமுறை2:87 1636/4
துன்னி மலை வாழ் குற மடவாய் துணிந்து ஓர் குறி நீ சொல்லுவையே – திருமுறை2:87 1642/4
சுற்றும் கரும் கண் குற மடவாய் சூழ்ந்து ஓர் குறி நீ சொல்லுவையே – திருமுறை2:87 1643/4

மேல்


சொல்லுள் (1)

சொல்லுள் நிறைந்த பொருள் ஆனார் துய்யர் உளத்தே துன்னி நின்றார் – திருமுறை2:90 1671/1

மேல்


சொல்லுறும் (1)

சொல்லுறும் அசுத்த தொல் உயிர்க்கு அவ்வகை – திருமுறை6:81 4615/775

மேல்


சொல்லை (12)

அஞ்சேல் இது சத்தியமாம் என் சொல்லை அறிந்துகொண்டே – திருமுறை1:31 365/4
சொல்லை கல் என்று நல்லோர் சொன்ன புத்தி கேளாமல் – திருமுறை3:2 1962/633
தோயா கொடிய வெம் நெஞ்சத்தை நான் சுடு_சொல்லை சொல்லி – திருமுறை3:6 2281/2
மேல் ஒன்று கண்டனம் நெஞ்சே என் சொல்லை விரும்பு இனி அஞ்சேல் – திருமுறை3:6 2396/2
பித்து மன கொடியேன் பேசியவன் சொல்லை எலாம் – திருமுறை4:28 2876/1
நிறுத்தி அறியேன் நிகழ்த்தியவன் சொல்லை
உறுத்தி நினைக்கில் எனக்கு ஊடுருவி போகுதடா – திருமுறை4:28 2878/1,2
சினம்கொண்ட போது எல்லாம் செப்பிய வன் சொல்லை
மனம்கொள்ளும்-தோறும் உள்ளே வாளிட்டு அறுக்குதடா – திருமுறை4:28 2906/1,2
ஊனம் இலா நின்னை உரைத்த கொடும் சொல்லை எலாம் – திருமுறை4:28 2928/1
இனி ஏது செய்வேன் இகழ்ந்து உரைத்த சொல்லை
தனியே நினைத்திடினும் தாது கலங்குதடா – திருமுறை4:28 2930/1,2
நாய்_அனையேன் எண்ணாமல் நலங்கியவன் சொல்லை எலாம் – திருமுறை4:28 2931/1
வந்திப்பு அறியேன் வழங்கியவன் சொல்லை எலாம் – திருமுறை4:28 2936/1
தோற்றானை நான் காண தோற்றினானை சொல் அறியேன் சொல்லிய புன் சொல்லை எல்லாம் – திருமுறை6:45 3947/3

மேல்


சொல்லோம் (1)

எல்லோமும் இங்கே இருக்கின்றோம் சொல்லோம்
அதுவாய் அதன் பொருளாய் அப்பாலாய் யார்க்கும் – திருமுறை6:61 4238/2,3

மேல்


சொல்வதல்லாமல் (1)

அடியேன் என சொல்வதல்லாமல் தாள் அடைந்தாரை கண்டே – திருமுறை1:3 62/1

மேல்


சொல்வது (13)

தூக்கம் உற்றிடும் சோம்பு உடை மனனே சொல்வது என்னை ஓர் சுகம் இது என்றே – திருமுறை2:42 1046/1
துட்ட நெஞ்சக வஞ்சக கொடியேன் சொல்வது என்னை என் தொல் வினை வசத்தால் – திருமுறை2:68 1321/1
துதி அணிந்த நின் அருள் என்றனக்கும் உண்டோ இன்று எனில் இ பாவியேன் சொல்வது என்னே – திருமுறை3:5 2145/4
நான் சொல்வது என்னை பொன்_நாண் சொல்லும் வாணி-தன் நாண் சொல்லும் அ – திருமுறை3:6 2181/3
இன்றே அ கட்டுரை இன்றே என் சொல்வது இறையவனே – திருமுறை3:6 2182/4
வந்தோடு உழலும் துரும்போ என் சொல்வது எம் மா மணியே – திருமுறை3:6 2271/4
ஆட்டம் என்று சொல்வது என்ன வெண்ணிலாவே – திருமுறை4:27 2868/2
கணத்திலே எல்லாம் காட்டும் நின் அருளை கண்டனன் இனி சொல்வது என்னே – திருமுறை6:12 3396/4
தொட்டது நான் துணிந்து உரைத்தேன் நீ உணர்த்த உணர்ந்தே சொல்வது அலால் என் அறிவால் சொல்ல வல்லேன் அன்றே – திருமுறை6:33 3819/4
சாத்திரங்கள் எல்லாம் தடுமாற்றம் சொல்வது அன்றி – திருமுறை6:129 5515/1
முன் சொல்லும் ஆறு ஒன்று பின் சொல்வது ஒன்றாய் மூட்டுகின்றீர் வினை மூட்டையை கட்டி – திருமுறை6:132 5562/2
என் சொல்ல இருக்கின்றீர் பின் சொல்வது அறியீர் எ துணை கொள்கின்றீர் பித்து உலகீரே – திருமுறை6:132 5562/4
காய்ப்பு அந்த மரம் என்று கண்டு சொல்வது அன்றி காய்த்த வண்ணம் பூத்த வண்ணம் கண்டுகொள மாட்டா – திருமுறை6:137 5634/3

மேல்


சொல்வதென்-கொலோ (1)

தொடப்படாதெனில் சொல்வதென்-கொலோ – திருமுறை1:10 167/4

மேல்


சொல்வதே (1)

தனக்கு உள்ளது தன் தலைவர்க்கு உளது என்று அறிஞர் சொல்வதே
சரி என்று எண்ணி எனது மனது களித்து வெல்வதே – திருமுறை6:112 4988/3,4

மேல்


சொல்வந்த (1)

சொல்வந்த வேத முடி முடி மீதில் துலங்குவது – திருமுறை6:53 4055/1

மேல்


சொல்வர் (1)

சுத்த அன்பர்கள் சொல்வர் ஏதமே – திருமுறை1:10 164/4

மேல்


சொல்வனடி (4)

என் என்று சொல்வனடி அம்மா – திருமுறை6:109 4919/2
என் என் என்று சொல்வனடி – திருமுறை6:109 4919/3
புதுமை என் சொல்வனடி அம்மா – திருமுறை6:109 4928/2
புதுமை என் சொல்வனடி – திருமுறை6:109 4928/3

மேல்


சொல்வனே (1)

இன்னா இயற்றும் இயமன் வந்தால் அவற்கு என் சொல்வனே – திருமுறை1:3 70/4

மேல்


சொல்வாய் (1)

நேர் சொல்வாய் உன்றனக்கு நீதி ஈது அல்ல என்றே – திருமுறை2:16 743/3

மேல்


சொல்வார் (3)

நன்று நன்று அதற்கு என் சொல்வார் தணிகை வாழ் நாத நின் அடியாரே – திருமுறை1:4 77/4
யார் சொல்வார் ஐயா எழுத்தறியும்_பெருமானே – திருமுறை2:16 743/4
வினவினும் சொல்வார் காணேன் என் செய்வேன் வினையனேனே – திருமுறை6:21 3648/4

மேல்


சொல்வார்க்கு (1)

நாத்திகம் சொல்வார்க்கு நடுங்குகின்றேன் பாத்து உண்டே – திருமுறை3:2 1962/800

மேல்


சொல்வார்களோ (1)

எந்தை நீ மகிழ்ந்து என்னை ஆள்வையேல் என்னை அன்பர்கள் என் சொல்வார்களோ
நிந்தை ஏற்பினும் கருணைசெய்திடல் நித்த நின் அருள் நீதி ஆகுமால் – திருமுறை1:8 135/2,3

மேல்


சொல்வாரேல் (1)

உருச்சிக்கும் பரநாத தலம் கடந்து அப்பால் சித்துருவு கடந்து இருக்கும் என உணர்ந்தோர் சொல்வாரேல்
பெரு சித்து எல்லாம்_வல்ல நடராஜ பெருமான் பெருமையை யாம் பேசுவது என் பேசாய் என் தோழி – திருமுறை6:137 5631/3,4

மேல்


சொல்வீர் (1)

பாடல் சொல்வீர் இங்கு வாரீர் – திருமுறை6:70 4410/2

மேல்


சொல்வேந்தே (1)

மெய் வகையில் செலுத்த நினைத்திடுதியோ சொல்வேந்தே என் உயிர்_துணையாய் விளங்கும் கோவே – திருமுறை5:10 3243/4

மேல்


சொல்வேம் (1)

துய்ய அதன் மேல் தலைவைத்து சொன்னால் சொல்வேம் இரண்டு என்றார் – திருமுறை2:96 1753/2

மேல்


சொல்வேன் (12)

ஏய்க்குமவன் வரில் அவனுக்கு யாது சொல்வேன் என் செய்கேன் துணை அறியா ஏழையேனே – திருமுறை1:6 98/3
நாளாய் ஓர் நடுவன் வரில் என் செய்வானோ நாயினேன் என் சொல்வேன் நாணுவேனோ – திருமுறை1:6 99/3
எம் பாதகத்தை எடுத்து யார்க்கு சொல்வேன் ஏன் பிறந்தேன் புவி சுமையா இருக்கின்றேனே – திருமுறை1:22 299/4
என்று ஆரொடு சொல்வேன் எனை யானே மறந்தேனே – திருமுறை1:41 441/4
ஊர் சொல்வேன் பேர் சொல்வேன் உத்தமனே நின் திரு_தாள் – திருமுறை2:16 743/1
ஊர் சொல்வேன் பேர் சொல்வேன் உத்தமனே நின் திரு_தாள் – திருமுறை2:16 743/1
சீர் சொல்வேன் என்றனை நீ சேர்க்காது அகற்றுவையேல் – திருமுறை2:16 743/2
இன்னும் வீழ்கலை உனக்கு ஒன்று சொல்வேன் எழில் கொள் ஒற்றியூர்க்கு என்னுடன் போந்து – திருமுறை2:21 796/2
சூது நினைப்பாய் எனில் யார்க்கு சொல்வேன் யாரை துணைகொள்வேன் – திருமுறை6:7 3320/3
யான் முனம் புரிந்த பெரும் தவம் யாதோ என் சொல்வேன் என் சொல்வேன் அந்தோ – திருமுறை6:125 5430/1
யான் முனம் புரிந்த பெரும் தவம் யாதோ என் சொல்வேன் என் சொல்வேன் அந்தோ – திருமுறை6:125 5430/1
துருவாமல் இங்கு எனக்கு கிடைத்ததை என் சொல்வேன் சொல்அளவு அல்லாத சுகம் தோன்றுவது என் தோழி – திருமுறை6:137 5625/4

மேல்


சொல்வேனே (2)

இற்றவளை கேள் விடல் போல் விடுதியேல் யான் என் செய்வேன் எங்கு உறுவேன் என் சொல்வேனே – திருமுறை3:5 2151/4
என்_உடையாய் என்_உடையாய் என்னை இங்கே எடுத்து வளர்த்தனை அறியேன் என் சொல்வேனே – திருமுறை3:5 2160/4

மேல்


சொல்வேனோ (1)

நீர் பிறரோ யான் உமக்கு நேய உறவு அலனோ நெடுமொழியே உரைப்பன் அன்றி கொடு மொழி சொல்வேனோ
சார்பு உறவே அருள் அமுதம் தந்து எனை மேல் ஏற்றி தனித்த பெரும் சுகம் அளித்த தனித்த பெரும் பதி-தான் – திருமுறை6:134 5582/1,2

மேல்


சொல்வோர் (1)

மூவரே எதிர்வருகினும் மதித்திடேன் முருக நின் பெயர் சொல்வோர்
யாவரேனும் என் குடி முழுது ஆண்டு எனை அளித்தவர் அவரே காண் – திருமுறை1:29 354/2,3

மேல்


சொல்வோர்-தமக்கு (1)

பண்ணேன் நின் புகழ் சொல்வோர்-தமக்கு பூசை பாடேன் நின் திரு_சீரை பரமன் ஈன்ற – திருமுறை1:22 300/1

மேல்


சொல்வோரும் (1)

சொல்வோரும் கேட்டு தொழுவோரும் சொல் வாய்ந்த – திருமுறை3:3 1965/1334

மேல்


சொல (20)

அன்னியன் என்றே கழித்திடில் உனக்கு இங்கு ஆர் சொல வல்லவர் ஐயா – திருமுறை2:28 872/2
திகை எது என்றால் சொல அறியாது திகைத்திடும் சிறியனேன்-தன்னை – திருமுறை2:47 1096/3
நித்தம் நின் சீர் சொல எற்கு அருள்வாய் ஒற்றி நின் மலர் உன்மத்தர்-தம் – திருமுறை2:75 1468/3
சார்ந்தவர்க்கும் மற்று அவரை தான் நோக்கி வார்த்தை சொல
நேர்ந்தவர்க்கும் கல்லாகும் நெஞ்சு – திருமுறை3:4 2006/3,4
பண்ணால் உன் சீரினை சம்பந்தர் சொல வெள் எலும்பு – திருமுறை3:4 2008/1
போல் படும் பாடு நல்லோர் சொல கேட்கும் பொழுது மனம் – திருமுறை3:6 2195/2
ஒருவர்க்கு நான் சொல மாட்டேன் அவர் என் உடையவரோ – திருமுறை3:6 2383/3
உலகின் உயிர் வகை உவகையுற இனிய அருள் அமுதம் உதவும் ஆனந்த சிவையே உவமை சொல அரிய ஒரு பெரிய சிவ நெறி-தனை உணர்த்து பேர்_இன்ப நிதியே – திருமுறை4:3 2591/1
இருந்த திசை சொல அறியேன் எங்ஙனம் நான் புகுவேன் யார்க்கு உரைப்பேன் என்ன செய்வேன் ஏதும் அறிந்திலனே – திருமுறை6:6 3313/4
படிய என்றன்னால் சொல முடியாது பார்ப்பு அற பார்த்து இருக்கின்றேன் – திருமுறை6:13 3534/3
உலவா நெறி நீ சொல வா அபயம் உறைவாய் உயிர்-வாய் இறைவா அபயம் – திருமுறை6:18 3617/2
தொடுத்து உலகு_உள்ளார் தூற்றுதல் வாயால் சொல முடியாது எனக்கு என்றாள் – திருமுறை6:58 4194/3
தெருள் பெரும் சீர் சொல திகழ்வ சித்தியே – திருமுறை6:81 4616/2
ஏறும் போது அங்கே எதிர்ந்த வகை சொல
என்னளவு அல்லவடி அம்மா – திருமுறை6:109 4929/1,2
நல்லாரும் என்னை நயந்தாரும் நன்மை சொல
வல்லாரும் என்னை வளர்த்தாரும் எல்லாரும் – திருமுறை6:136 5622/1,2
வரை கடந்த திரு_தோள் மேல் திரு_நீற்றர் அவர்-தம் வாய்மை சொல வல்லேனோ அல்லேன் காண் தோழி – திருமுறை6:137 5633/4
வாய்ப்பந்தல் இடுதல் அன்றி உண்மை சொல வல்லார் மண்ணிடத்தும் விண்ணிடத்தும் மற்றிடத்தும் இலையே – திருமுறை6:137 5634/2
ஓத நின்ற திரு_நடன பெருமானார் வடிவின் உண்மை சொல வல்லவர் ஆர் உரையாய் என் தோழி – திருமுறை6:137 5639/4
தோன்று சத்தி பல கோடி அளவு சொல ஒண்ணா தோற்று சத்தி பல கோடி தொகை உரைக்க முடியா – திருமுறை6:137 5640/1
விண் அளவும் மூலம் உயிர் மாமாயை குடிலை விந்து அளவு சொல முடியாது இந்த வகை எல்லாம் – திருமுறை6:137 5646/3

மேல்


சொலவும் (1)

இடையுறு நடுக்கம் கருதவும் சொலவும் எண்ணவும் எழுதவும் படுமோ – திருமுறை6:13 3443/3

மேல்


சொல்அளவு (1)

துருவாமல் இங்கு எனக்கு கிடைத்ததை என் சொல்வேன் சொல்அளவு அல்லாத சுகம் தோன்றுவது என் தோழி – திருமுறை6:137 5625/4

மேல்


சொலா (2)

ஏதம் அற என் உளம் நினைத்தவை நினைத்தாங்கு இசைந்து எடுத்து உதவ என்றும் இறவாத பெரு நிலையில் இணை சொலா இன்புற்று இருக்க எனை வைத்த குருவே – திருமுறை6:22 3673/2
கண் என்னும் உணர்ச்சி சொலா காட்சியவாய் நிற்ப கருதும் அவைக்கு உள் புறம் கீழ் மேல் பக்கம் நடுவில் – திருமுறை6:137 5647/2

மேல்


சொலாய் (1)

நண்ணி வந்து இவன் ஏழையாம் என நல்கி ஆண்டிடல் நியாயமே சொலாய்
தண் இரும் பொழில் சூழும் போரி வாழ் சாமியே திரு_தணிகை நாதனே – திருமுறை1:8 133/3,4

மேல்


சொலார் (3)

இரும் புலவர்க்கு அரிய திரு_அருள் ஈவாயேல் என் சொலார் அடியர் அதற்கு எந்தாய் எந்தாய் – திருமுறை1:7 106/2
மாணும் அன்பர்கள் என் சொலார் ஐய நீ வந்து எனக்கு அருள்வாயேல் – திருமுறை1:29 352/3
இந்த வண்ணம் நீர் இருந்திடுவீரேல் என் சொலார் உமை இ உலகத்தார் – திருமுறை2:11 677/3

மேல்


சொலால் (1)

இன் சொலால் இவண் இருத்தி என்றனன் – திருமுறை1:10 168/3

மேல்


சொலி (6)

என்ன நான் சொலி நிறுத்தினும் நில்லாது ஏகுகின்றது இ ஏழையேன் மனம்-தான் – திருமுறை2:44 1060/1
ஊணா உவந்தார் திருவொற்றியூர் வாழ்வு_உடையார் உண்மை சொலி
நீண் ஆல் இருந்தார் அவர் இங்கே நின்றார் மீட்டும் நின்றிடவே – திருமுறை2:88 1645/2,3
நண்ணாரிடத்தும் அம்பலத்தும் நடவாதவர் நாம் என்று சொலி
எண்ணாது அருகே வருகின்றார் இது-தான் சேடி என்னேடீ – திருமுறை2:98 1773/3,4
மட்டு இன் ஒரு மூன்று உடன் ஏழு மத்தர் தலை ஈது என்று சொலி
எட்டி முலையை பிடிக்கின்றார் இது-தான் சேடி என்னேடீ – திருமுறை2:98 1774/3,4
நன்று அன்பு_உடையாய் எண் கலத்தில் நாம் கொண்டிடுவேம் என்று சொலி
என்றன் முலையை தொடுகின்றார் இது-தான் சேடி என்னேடீ – திருமுறை2:98 1776/3,4
எது என்று உரைத்தேன் எது நடு ஓர் எழுத்து இட்டு அறி நீ என்று சொலி
எதிர்நின்று உவந்து நகைக்கின்றார் இது-தான் சேடி என்னேடீ – திருமுறை2:98 1815/3,4

மேல்


சொலினார் (2)

வன் சொலினார் இடை அடைந்து மாழ்கும் இந்த மா_பாவியேன் குறையை வகுத்து நாளும் – திருமுறை1:7 113/1
எட்டி கனியும் மாங்கனி போல் இனிக்க உரைக்கும் இன் சொலினார்
தட்டில் பொருந்தார் ஒற்றியில் வாழ் தலைவர் இன்னும் சார்ந்திலரே – திருமுறை2:86 1611/1,2

மேல்


சொலினும் (5)

என் சொலினும் இரங்காமல் அந்தோ வாளாவிருக்கின்றாய் என்னே நின் இரக்கம் எந்தாய் – திருமுறை1:7 113/2
சரி என சொலினும் போதுறா மடமை தையலார் மையலில் அழுந்தி – திருமுறை2:35 943/3
கெடுப்பார் இல்லை என் சொலினும் கேளார் எனது கேள்வர் அவர் – திருமுறை2:79 1531/3
என் சொலினும் அ சொல் எலாம் ஏலாதே மன் சொல் உடை – திருமுறை3:3 1965/1192
என்-புடை வந்து அணைக என இயம்புகின்றேன் உலகோர் என் சொலினும் சொல்லுக என் இலச்சை எலாம் ஒழித்தேன் – திருமுறை6:28 3763/3

மேல்


சொலினோம் (1)

இன் சொலினோம் இன்று இங்கு இருந்து வருவோம் என யாம் – திருமுறை3:3 1965/1191

மேல்


சொலுடன் (2)

வன் சொலுடன் அன்றி வள்ளல் உனது அன்பர்-தமக்கு – திருமுறை3:2 1962/583
இன் சொலுடன் பணிந்து ஒன்று ஈந்தது இலை புன் சொல் எனும் – திருமுறை3:2 1962/584

மேல்


சொலும் (9)

யாரும் அற்றவரோ சொலும் ஐயரே – திருமுறை2:8 651/4
என்று வந்தாய் என்று ஒரு சொலும் சொல்லாது இருப்பது உன் திரு_அருட்கு இயல்போ – திருமுறை2:9 657/4
சுந்தர வாள் முக தோகாய் மறைகள் சொலும் பைங்கிள்ளாய் – திருமுறை2:75 1467/1
ஓவா நிலையார் பொன்_சிலையார் ஒற்றி நகரார் உண்மை சொலும்
தூ வாய்_மொழியார் அவர் முன் போய் சுகங்காள் நின்று சொல்லீரோ – திருமுறை2:78 1508/1,2
கருமம் சொலும் என்றேன் இவண் யான் கடாதற்கு உன்-பால் எம் உடைமை – திருமுறை2:98 1798/2
சுட்டும் சுதனே என்றார் நான் சுட்டி அறிய சொலும் என்றேன் – திருமுறை2:98 1816/2
சோற்றுத்துறை என்றார் நுமக்கு சோற்று கருப்பு ஏன் சொலும் என்றேன் – திருமுறை2:98 1935/2
தொண்டு-அதே செயும் நரக வாதை உண்டு இன்பமுறு சொர்க்கம் உண்டு இவையும் அன்றி தொழு கடவுள் உண்டு கதி உண்டு என்று சிலர் சொலும் துர்_புத்தியால் உலகிலே – திருமுறை3:8 2419/2
ஒருவி அப்பாற்படுத்தி நமை ஒரு தனியாக்குவது ஒன்று பயம் என பெரியர் சொலும் அபய பதம் வருந்த – திருமுறை5:2 3127/2

மேல்


சொலேன் (1)

வன் சொலேன் பிழை மதித்திடாது வந்து – திருமுறை1:10 168/2

மேல்


சொலையா (1)

என்ன வர்மம் சொலையா – திருமுறை4:34 2986/2

மேல்


சொற்கள் (1)

பொய்த்த மனத்தேன் புகன்ற கொடும் சொற்கள் எலாம் – திருமுறை4:28 2908/1

மேல்


சொற்களால் (1)

உம்பர் வான் அமுது அனைய சொற்களால் பெரியோர் உரைத்த வாய்மைகளை நாடி ஓதுகின்றார்-தமை கண்டு அவமதித்து எதிரில் ஒதி போல நிற்பதும் அலால் – திருமுறை3:8 2420/1

மேல்


சொற்கு (4)

சொற்கு அண்டாத புகழ் ஒற்றி தூயர் இன்று என் மனை புகுந்தார் – திருமுறை2:81 1560/2
வாழி என தான் வழுத்தினும் என் சொற்கு அடங்கா – திருமுறை3:2 1962/789
என்றாலும் என் சொற்கு இணங்குவரே குன்றாது – திருமுறை3:3 1965/532
கிரியை நெறி அகற்றி மறை முடிவில் நின்று கேளாமல் கேட்கின்ற கேள்வியே சொற்கு
அரிய அறை விடுத்து நவ நிலைக்கு மேலே காணாமல் காண்கின்ற காட்சியே உள் – திருமுறை3:5 2116/1,2

மேல்


சொற்கும் (1)

சொற்கும் எனக்கும் வெகு தூரம் காண் பொற்பு மிக – திருமுறை3:2 1962/652

மேல்


சொற்பனத்தில் (1)

சொற்பனத்தில் அந்தோ துவன்றினையே பல் பகலும் – திருமுறை3:3 1965/1092

மேல்


சொற்பனத்தும் (1)

சொல் பதிகம் கொண்டு துதிப்போரும் சொற்பனத்தும்
மாசு அகத்தில் சேர்க்காத மாணிக்கம் என்ற திருவாசகத்தை – திருமுறை3:3 1965/1328,1329

மேல்


சொற்பனம் (2)

சொற்பனம் இ உலகியற்கை என்று நெஞ்சம் துணிவுகொள செய்வித்து உன் துணை பொன்_தாளை – திருமுறை1:42 458/2
சொற்பனம் அதிலும் காண்கிலேன் பொல்லா சூகரம் என மலம் துய்த்தேன் – திருமுறை2:47 1097/2

மேல்


சொற்பொருளும் (1)

தோன்றிய வேதாகமத்தை சாலம் என உரைத்தேம் சொற்பொருளும் இலக்கியமும் பொய் என கண்டு அறியேல் – திருமுறை6:57 4177/1

மேல்


சொற்றார் (1)

நீர் போல் எனது நிலை கெடுக நின் பழி_சொற்றார் – திருமுறை3:4 2003/3

மேல்


சொற்றிடல் (1)

சொற்றிடல் மறந்தேன் சோற்றினை ஊத்தை துருத்தியில் அடைத்தனன் அதனால் – திருமுறை2:43 1055/2

மேல்


சொற்றுணை (1)

சொற்றுணை வேதியன் என்னும் பதிக சுருதியை நின் – திருமுறை3:6 2302/1

மேல்


சொன்ன (21)

சொன்ன அளவில் சொன்னவர்-தம் துன்பு ஒழிப்பாய் என்பர் அது – திருமுறை2:16 734/3
சொல்லை கல் என்று நல்லோர் சொன்ன புத்தி கேளாமல் – திருமுறை3:2 1962/633
துன்ப வடிவு உடை பிறரில் பிரித்து மேலோர் துரிய வடிவினன் என்று சொன்ன எல்லாம் – திருமுறை3:5 2168/3
தூக்கிய காலொடு விளங்கும் தூய மலை வேதம் சொன்ன மலை சொல் இறந்த துரிய நடு மலை வான் – திருமுறை3:14 2485/2
ஓதாது உணர உணர்த்தி உள்ளே நின்று உளவு சொன்ன
நீதா நினை மறந்து என் நினைக்கேன் இந்த நீள் நிலத்தே – திருமுறை4:15 2775/3,4
தூய்மை இலா வன் மொழியால் சொன்ன எலாம் எண்ணு-தொறும் – திருமுறை4:28 2916/1
தொழுது எனை பாடுக என்று சொன்ன பசுபதி நின் தூய அருள் பெருமையை என் சொல்லி வியக்கேனே – திருமுறை5:2 3100/4
தோழனுமாய் என்று முன் நீ சொன்ன பெரும் சொல் பொருளை – திருமுறை5:11 3251/2
சொன்ன போது எல்லாம் பயந்து நான் அடைந்த சோபத்தை நீ அறியாயோ – திருமுறை6:13 3421/4
சொன்ன சொல் மறுத்தே மக்கள் தம் மனம் போம் சூழலே போகின்றார் அடியேன் – திருமுறை6:13 3516/2
சொன்ன நல் தருணம் அருள்_பெரும்_சோதி துலங்க வந்து அருளுக விரைந்தே – திருமுறை6:27 3758/4
மேயானை கண் காண விளங்கினானை மெய்ம்மை எனக்கு அளித்தானை வேதம் சொன்ன
வாயானை வஞ்சம் இலா மனத்தினானை வரம் கொடுக்க வல்லானை மணி மன்று அன்றி – திருமுறை6:45 3951/2,3
ஆல நிழல்-கண் அமர்ந்து அறம் சொன்ன நல் – திருமுறை6:70 4367/1
உறு வயது இங்கு இது தருணம் அணைய வாரீர் உண்மை சொன்ன உத்தமரே அணைய வாரீர் – திருமுறை6:72 4475/2
வைத்தனை உள்ளம் மகிழ்ந்தனை நான் சொன்ன வார்த்தைகள் இங்கு – திருமுறை6:88 4678/2
நான் சொன்ன பாடலும் கேட்டாரே – திருமுறை6:113 5101/1
வலது சொன்ன பேர்களுக்கு வந்தது வாய் தாழ்வு – திருமுறை6:121 5266/1
வம்பு சொன்ன பேர்களுக்கு வந்தது மல்லாட்டம் – திருமுறை6:121 5267/3
சொன்ன அலால் உண்மை வெளி தோன்ற உரைக்கவிலை – திருமுறை6:129 5516/3
துளக்கம் உறு சிற்றறிவால் ஒருவாறு என்று உரைத்தேன் சொன்ன வெளி வரையேனும் துணிந்து அளக்கப்படுமோ – திருமுறை6:140 5703/4
சுதை மொழி நீ அன்று சொன்ன வார்த்தை அன்றோ இன்று தோத்திரம் செய்து ஆங்காங்கே தொழுகின்றார் காணே – திருமுறை6:142 5799/4

மேல்


சொன்னங்களை (1)

சொல் அளவாநின்று இரப்போர் இரக்க நல் சொன்னங்களை
கல் அளவா தருகின்றோர்-தம்பாலும் கருதி சென்றோர் – திருமுறை3:6 2237/2,3

மேல்


சொன்னது (5)

சொல்லா வசை எல்லாம் சொன்னது உண்டு நல்லோரை – திருமுறை3:2 1962/626
துன்பால் இடரை பிறர்-பால் அடுத்து ஒன்று சொன்னது உண்டோ – திருமுறை3:6 2187/3
சொன்னது அலால் தாயுடனும் சொன்னேனோ இன்னும் இந்த – திருமுறை4:14 2722/2
சொல் விளைவு நோக்காதே சொன்னது எலாம் எண்ணு-தொறும் – திருமுறை4:28 2912/1
மேல் விளைவு நோக்காதே வேறு சொன்னது எண்ணு-தொறும் – திருமுறை4:28 2913/1

மேல்


சொன்னவர்-தம் (1)

சொன்ன அளவில் சொன்னவர்-தம் துன்பு ஒழிப்பாய் என்பர் அது – திருமுறை2:16 734/3

மேல்


சொன்னவனே (2)

சொன்னவனே சிவனே ஒற்றி மேவிய தூயவனே – திருமுறை2:58 1207/3
சொன்னவனே தூய மெய் சுகத்தவனே என்னவனே – திருமுறை3:4 1966/2

மேல்


சொன்னவா (1)

சொன்னவா கருணை தூயவா பெரியர் துதியவா அம்பலத்து அமுதம் – திருமுறை6:86 4663/2

மேல்


சொன்னவாறு (1)

இன்னவாறு என நீ சொன்னவாறு இயற்றாது இருந்ததோர் இறையும் இங்கு இலையே – திருமுறை6:13 3509/4

மேல்


சொன்னால் (5)

சொன்னால் நகைப்பர் எனைவிட்டும் தொலையாய் இங்கு நிலையாயே – திருமுறை1:17 246/4
துய்ய அதன் மேல் தலைவைத்து சொன்னால் சொல்வேம் இரண்டு என்றார் – திருமுறை2:96 1753/2
சொன்னால் உலக துயர் அறும் காண் எந்நாளும் – திருமுறை3:3 1965/472
என்னால் உனக்கு ஆவது ஏது உளது சொன்னால் யான் – திருமுறை3:4 1984/2
உண்மை இது வஞ்சம் அல்ல உம் மேல் ஆணை என்று சொன்னால் – திருமுறை6:73 4485/4

மேல்


சொன்னாலும் (1)

சொன்னாலும் கேட்கிலை நீ துட்ட மனமே உனக்கு இங்கு – திருமுறை4:14 2727/3

மேல்


சொன்னீர் (1)

காதலால் சொன்னீர் வாரீர் – திருமுறை6:70 4431/2

மேல்


சொன்னேன் (16)

அம்பலத்தே திரு_நடம் செய் அடி_மலர் என் முடி மேல் அணிந்திட முன் சில சொன்னேன் அதனாலோ அன்றி – திருமுறை6:60 4211/1
எம்பலத்தே எம் இறைவன் என்னை மணம் புரிவான் என்று சொன்னேன் இதனாலோ எதனாலோ அறியேன் – திருமுறை6:60 4211/2
இல்லாமை எனக்கு இல்லை எல்லார்க்கும் தருவேன் என்று சொன்னேன் இதனாலோ எதனாலோ அறியேன் – திருமுறை6:60 4213/2
எ சமய தேவரையும் இனி மதிக்க_மாட்டேன் என்று சொன்னேன் இதனாலோ எதனாலோ அறியேன் – திருமுறை6:60 4214/2
எஞ்சல் உறேன் மற்றவர் போல் இறந்து பிறந்து உழலேன் என்று சொன்னேன் இதனாலோ எதனாலோ அறியேன் – திருமுறை6:60 4215/2
இன்னும் அவர் வதன இளநகை காண செல்வேன் என்று சொன்னேன் இதனாலோ எதனாலோ அறியேன் – திருமுறை6:60 4221/2
ஏர் இகவா திரு_உருவை எழுத முடியாதே என்று சொன்னேன் இதனாலோ எதனாலோ அறியேன் – திருமுறை6:60 4223/2
எல் பூத நிலை அவர்-தம் திரு_அடி தாமரை கீழ் என்று சொன்னேன் இதனாலோ எதனாலோ அறியேன் – திருமுறை6:60 4225/2
உண்மை சொன்னேன் இங்கு வாரீர் – திருமுறை6:70 4444/2
ஆடிய பாதம் அறிய சொன்னேன் எனது ஆண்டவனே – திருமுறை6:88 4681/4
தூக்கிய பாதம் அறிய சொன்னேன் அருள் சோதியனே – திருமுறை6:88 4682/4
தப்படி எடுத்துக்கொண்டு உலகவர் போலே சாற்றிட_மாட்டேன் நான் சத்தியம் சொன்னேன்
செப்படிவித்தை செய் சித்தர் என்று ஓதும் தேவரீர் வல்லப திரு_சமுகத்தே – திருமுறை6:92 4719/1,2
தருணத்துக்கு ஏற்றவா சொல்லி பின் மாற்றும் தப்பு உரை ஈது அன்று சத்தியம் சொன்னேன்
கருணை பெருக்கினில் கலந்து எனது உள்ளே கனவினும் நனவினும் களிப்பு அருள்கின்றீர் – திருமுறை6:92 4720/1,2
சன்மார்க்க சங்கத்து சாதுக்கள் காண சத்தியம் சத்தியம் சத்தியம் சொன்னேன்
தன் மார்க்கத்து என் உடல் ஆதியை நுமக்கே தந்தனன் திரு_அருள் சந்நிதி முன்னே – திருமுறை6:92 4723/2,3
சொன்னேன் முன் சொல்லுகின்றேன் பிற ஏதும் துணிந்திலனே – திருமுறை6:94 4743/4
சத்தியம் சொன்னேன் எனை நீ அறியாயோ ஞான சபை தலைவன் தரு தலைமை தனி பிள்ளை நானே – திருமுறை6:102 4846/4

மேல்


சொன்னேனே (1)

ஊனேயும் உடல் அழியாது ஊழி-தொறும் ஓங்கும் உத்தம சித்தியை பெறுவீர் சத்தியம் சொன்னேனே – திருமுறை6:134 5589/4

மேல்


சொன்னேனோ (1)

சொன்னது அலால் தாயுடனும் சொன்னேனோ இன்னும் இந்த – திருமுறை4:14 2722/2

மேல்