சு – முதல் சொற்கள், திருவருட்பா தொடரடைவு (ஊரன் அடிகள் பதிப்பு)

கீழே உள்ள
சொல்லின்
மேல்
சொடுக்கவும்

சுக்கிலம் 1
சுக 88
சுக_குன்றே 1
சுக_வாரி 1
சுக_வாரி-தன்னில் 1
சுகங்கள் 2
சுகங்களும் 1
சுகங்காள் 5
சுகத்தவனே 1
சுகத்தவா 1
சுகத்தனை 2
சுகத்தால் 1
சுகத்தில் 4
சுகத்திலே 1
சுகத்தினால் 1
சுகத்தினானை 1
சுகத்தினை 2
சுகத்துக்கும் 1
சுகத்தை 12
சுகத்தையே 1
சுகந்த 2
சுகந்தம் 1
சுகந்தனே 1
சுகப்பட்டு 1
சுகபோக 1
சுகம் 111
சுகம்-தனை 1
சுகம்-தான் 4
சுகம்-அது 1
சுகம்-அதே 2
சுகம்_இல்லார் 1
சுகம்_உடையார் 1
சுகமயமாய் 1
சுகமா 1
சுகமாம் 3
சுகமாய் 4
சுகமும் 17
சுகமே 43
சுகமொடே 1
சுகர் 1
சுகாகரமே 1
சுகாதீத 5
சுகாதீதம் 1
சுகாதீதமும் 1
சுகாதீதமே 1
சுகாநந்த 2
சுகாரம்பம் 1
சுகிக்கின்றாய் 1
சுகித்திட 1
சுகிப்பதற்கு 1
சுகுண 3
சுகோடணமே 1
சுகோதய 4
சுகோதயமே 2
சுட்ட 2
சுட்டவனை 1
சுட்டவொணாது 1
சுட்டார் 1
சுட்டால் 1
சுட்டாலும் 1
சுட்டி 2
சுட்டிக்காட்டியே 1
சுட்டியும் 1
சுட்டு 7
சுட்டுகின்றார் 2
சுட்டுதற்கு 1
சுட்டும் 2
சுட்டே 1
சுட 1
சுடச்சுடவும் 1
சுடர் 44
சுடர்_குன்றமே 1
சுடர்_குன்றே 1
சுடர்_அனையார் 1
சுடர்க்கு 3
சுடர்க்குள் 2
சுடர்செய்து 1
சுடராம் 1
சுடராய் 5
சுடரில் 1
சுடரிலே 3
சுடரின் 1
சுடரினீர் 1
சுடரினை 1
சுடருள் 1
சுடரே 129
சுடரே_அனையீர் 1
சுடரை 4
சுடரோ 2
சுடலை 1
சுடினும் 5
சுடு 3
சுடு_சொல்லை 1
சுடுகாட்டு 1
சுடுகாடு 1
சுடுகாடே 1
சுடுகின்ற 1
சுடுகின்றீர் 4
சுடுதலும் 2
சுடும் 7
சுடுவது 1
சுடுவாயோ 1
சுண்ண 2
சுணங்க 1
சுணங்கன் 2
சுணங்கனின் 1
சுணங்கு 2
சுணங்கு_அனேன் 1
சுணங்கு_அனேன்-தனக்கு 1
சுத்த 252
சுத்தகர்த்தத்துவம் 1
சுத்தம் 4
சுத்தமாம் 1
சுத்தமும் 4
சுத்தமுற்ற 1
சுத்தமுறு 1
சுத்தர் 4
சுத்தர்களும் 1
சுத்தன் 1
சுத்தனடி 1
சுத்தனே 1
சுத்தனை 2
சுத்தாத்துவிதமாய் 1
சுத்தாத்விதானந்த 1
சுத்தி 1
சுத்தியாகிய 1
சுதந்தர 2
சுதந்தரத்தால் 1
சுதந்தரத்தில் 1
சுதந்தரத்து 1
சுதந்தரத்தை 1
சுதந்தரம் 8
சுதந்தரம்-அது 1
சுதந்தரமும் 2
சுதந்தரமே 2
சுதந்தரமோ 1
சுதந்தரனே 1
சுதந்தரித்து 1
சுதன 1
சுதனே 2
சுதை 2
சுதையில் 1
சுதையே 3
சுந்தர 12
சுந்தரத்தை 1
சுந்தரர் 2
சுந்தரர்க்காக 1
சுந்தரர்க்காய் 1
சுந்தரர்க்கு 4
சுந்தரரை 2
சுந்தரன் 2
சுந்தரனார் 1
சுந்தரனார்-தம் 1
சுந்தரா 1
சுந்தரி 2
சுந்தரியையும் 1
சுப்பிரமணியரே 1
சுப 3
சுப_குணம் 1
சுபகர 1
சுபங்களில் 1
சுபம் 2
சுபல 1
சுபாவ 1
சுபாவம் 1
சும்மா 14
சும்மாட்டு 1
சும்மை 1
சுமக்க 3
சுமக்கவைத்த 1
சுமக்கின்ற 1
சுமக்கின்றான் 1
சுமக்கின்றேன் 2
சுமக்கும் 2
சுமந்த 5
சுமந்தனை 1
சுமந்தனையே 2
சுமந்தாய் 1
சுமந்தார் 1
சுமந்தான் 2
சுமந்திட 1
சுமந்தீர் 1
சுமந்து 7
சுமந்துகொண்டு 1
சுமந்துசுமந்து 1
சுமந்தேனுக்கு 1
சுமப்பதையும் 1
சுமை 7
சுமை-தனை 1
சுமைக்கு 1
சுமைசுமையா 1
சுமையா 11
சுமையாக 1
சுமையாள் 1
சுமையை 4
சுமையோ 1
சுயஞ்சுடரே 1
சுயஞ்சுடரை 1
சுயஞ்சோதியடி 1
சுயஞ்சோதியே 1
சுயம் 27
சுயம்_பிரகாசமே 1
சுயம்ப்ரகாசம் 1
சுயம்பு 3
சுயம்புவே 1
சுயமாய் 1
சுர 2
சுர_நோய் 1
சுரக்கும் 1
சுரத்தின் 1
சுரத்து 2
சுரந்திடவே 1
சுரபர 1
சுரம் 1
சுரர் 13
சுரர்_உலகு 1
சுரர்களுக்கும் 1
சுரரும் 1
சுரனே 1
சுருக்கி 1
சுருக்கும் 1
சுருங்கி 1
சுருதி 2
சுருதியை 1
சுருள் 2
சுலவிட 1
சுலவு 1
சுலோசன 1
சுவகார 1
சுவடு 2
சுவண 1
சுவர் 3
சுவர்க்கம் 1
சுவர்ன்னம் 1
சுவாமிக்கு 1
சுவை 74
சுவை_இலதாய் 1
சுவைகள் 3
சுவைத்த 1
சுவைத்து 2
சுவையது 1
சுவையாய் 1
சுவையானார் 1
சுவையில் 2
சுவையிலே 1
சுவையின் 5
சுவையும் 3
சுவையே 24
சுவையை 5
சுவையொடு 1
சுழல் 7
சுழல்கின்ற 3
சுழல்கின்றது 1
சுழல்கின்றதே 1
சுழல்கின்றார் 1
சுழல்கின்றேன் 6
சுழல்வதும் 1
சுழல்வான் 1
சுழல்வேன் 1
சுழல்வேனாகில் 1
சுழலாநின்றேன் 1
சுழலில் 1
சுழலுகின்றேன் 1
சுழலும் 2
சுழற்படு 1
சுழன்ற 3
சுழன்றது 1
சுழன்றதும் 1
சுழன்றதோர் 1
சுழன்றனன் 1
சுழன்றனையே 1
சுழன்று 8
சுழன்றுசுழன்று 2
சுழன்றே 1
சுழன்றேன் 3
சுழன்றேனை 1
சுழி 2
சுழிகின்ற 1
சுழியல் 2
சுழியாத 1
சுழியாது 1
சுழியிலே 1
சுழியுள் 1
சுழியோ 1
சுழுத்தி 2
சுழுத்தியிலே 1
சுழுத்தியும் 1
சுழுத்தியொடு 1
சுளகினும் 1
சுளிக்கும் 1
சுளையே 1
சுற்றத்துடனே 1
சுற்றம் 6
சுற்றமும் 3
சுற்றமொடு 1
சுற்றி 10
சுற்றியிட 1
சுற்று 2
சுற்றுகின்றாய் 1
சுற்றுண்ட 1
சுற்றுதலும் 1
சுற்றும் 7
சுற்றுவதும் 1
சுறுக்கிடவே 1

சுக்கிலம் (1)

இரத்தம் அனைத்தும் உள் இறுகிட சுக்கிலம்
உரத்திடை பந்தித்து ஒரு திரள் ஆயிட – திருமுறை6:81 4615/1453,1454

மேல்


சுக (88)

துய்ய நின் பதம் எண்ணும் மேலோர்கள் நெஞ்சம் மெய் சுக ரூபமான நெஞ்சம் தோன்றல் உன் திருமுன் குவித்த பெரியோர் கைகள் சுவர்ன்னம் இடுகின்ற கைகள் – திருமுறை1:1 19/3
சொல்லும் இன்ப வான் சோதியே அருள் தோற்றமே சுக சொருப வள்ளலே – திருமுறை1:8 136/3
வற்றுமோ சுக வாழ்வு வாய்க்குமோ – திருமுறை1:10 163/3
துனி ஏய் பிறவி-தனை அகற்றும் துணையே சோதி சுக_குன்றே – திருமுறை1:11 186/4
சுக வாழ்வு இன்பம் அது துன்னும் துன்பம் ஒன்றும் துன்னாதே – திருமுறை1:14 214/4
துன்னும் மறையின் முடிவில் ஒளிர் தூய விளக்கே சுக பெருக்கே – திருமுறை1:14 215/1
துன்று மா தவர் போற்றிடும் தணிகை வாழ் சோதியே சுக வாழ்வே – திருமுறை1:15 230/4
ஊழை நீக்கி நல் அருள்தரும் தெய்வமே உத்தம சுக வாழ்வே – திருமுறை1:39 422/4
சுட்டு இலா பொருளே சுக பெரும் கடலே தூய் திருவொற்றியூர் துணையே – திருமுறை2:13 702/3
துன்னும் உயிர் பயிர் எல்லாம் தழைக்க சுக கருணை – திருமுறை2:75 1418/2
சொல் பேர் அறிவுள் சுக பொருளே மெய் சுயம் சுடரே – திருமுறை2:75 1457/3
சுக வேலை மூழ்க திருவொற்றியூரிடம் துன்னி பெற்ற – திருமுறை2:75 1458/3
அன்னியூர் மேவும் அதிபதியே மன்னர் சுக
வாழ்வு இ குடிகள் அடி_மண் பூசலால் என்னும் – திருமுறை3:2 1962/46,47
சோற்றுத்துறையுள் சுக வளமே ஆற்றல் இலா – திருமுறை3:2 1962/154
தூசு விரித்து உடுக்கின்றோர்-தம்மை நீங்கா சுக மயமே அருள் கருணை துலங்கும் தேவே – திருமுறை3:5 2093/4
சுத்த நெறி திறம்பாதார் அறிவில் தோய்ந்த சுக பொருளே மெய்ஞ்ஞானம் துலங்கும் தேவே – திருமுறை3:5 2100/4
களவை எலாம் கடந்து அண்ட பிண்டம் எல்லாம் கடந்து நிறைவான சுக கடலே அன்பர் – திருமுறை3:5 2106/3
கால்வைக்குமே நல் சுக வாழ்வு என் மீதினில் கண்வைக்குமே – திருமுறை3:6 2213/3
சுத்த சற்குண தெள் அமுது எழு கடலே சுக பரிபூரண பொருளே – திருமுறை3:22 2525/3
நிமல நிறை_மதியின் ஒளிர் நிர்_அதிசய பரம சுக நிலையை அருள் புரியும் அதிபதியாம் – திருமுறை3:25 2554/2
தவமான நெறி பற்றி இரண்டு அற்ற சுக_வாரி-தன்னில் நாடி எல்லாம் தான் ஆன சுத்த சன்மார்க்க அனுபவ சாந்த தற்பரர்கள் அகம் நிறைந்தே – திருமுறை4:4 2607/3
மறைவது_இலா மணி மன்றுள் நடம் புரியும் வாழ்வே வாழ் முதலே பரம சுக_வாரி என் கண்மணியே – திருமுறை5:1 3051/3
பத்தி அறியா சிறியேன் மயக்கம் இன்னும் தவிர்த்து பரம சுக மயம் ஆக்கி படிற்று உளத்தை போக்கி – திருமுறை5:1 3052/3
துய் அறிவுக்கு அறிவு ஆகி மணி மன்றில் நடம் செய் சுத்த பரிபூரணமாம் சுக ரூப பொருளே – திருமுறை5:1 3055/4
எம்மையினும் நிறை சொருப சுத்த சுகாரம்பம் இயல் சொருப சுத்த சுக அனுபவம் என்று இரண்டாய் – திருமுறை5:2 3122/2
வன்புறு கல்_மன கொடியேன் நினைக்குமிடத்து எல்லாம் மனம் கரைந்து சுக மயமாய் வயங்கும் எனில் அந்தோ – திருமுறை5:6 3191/2
பொய் அடியேன் புகன்ற பிழை பொறுத்து அருளல் வேண்டும் புத்தமுதே சுத்த சுக பூரண சிற்சிவமே – திருமுறை5:8 3222/2
படி மேல் ஆசை பல வைத்து பணியும் அவர்க்கும் பரிந்து சுக
கொடி மேல் உறச்செய்து அருள்கின்றாய் என்-பால் இரக்கம் கொண்டிலையே – திருமுறை6:7 3334/1,2
மற்று இவை அல்லால் சுக உணா கொள்ள மனம் நடுங்கியது நீ அறிவாய் – திருமுறை6:13 3440/4
துனியே அற வந்து அருள்வாய் அபயம் சுக நாடகனே அபயம் அபயம் – திருமுறை6:18 3615/4
சுடர் மா மணியே அபயம் அபயம் சுக நாடகனே அபயம் அபயம் – திருமுறை6:18 3619/4
தூரிலே பலம் அளித்து ஊரிலே வளர்கின்ற சுக சொருபமான தருவே சுத்த சிவ சன்மார்க்க நிதியே அருள்_பெரும்_சோதி நடராச பதியே – திருமுறை6:22 3657/4
தொண்டர் இதயத்திலே கண்டு என இனிக்கின்ற சுக யோக அனுபோகமே சுத்த சிவ சன்மார்க்க நிதியே அருள்_பெரும்_சோதி நடராச பதியே – திருமுறை6:22 3663/4
வரவு_செலவு அற்ற பரிபூரணாகார சுக வாழ்க்கை முதலா எனக்கு வாய்த்த பொருளே என் கண்மணியே என் உள்ளே வயங்கி ஒளிர்கின்ற ஒளியே – திருமுறை6:22 3669/1
ஏர் உற்ற சுக நிலை அடைந்திட புரிதி நீ என் பிள்ளை ஆதலாலே இ வேலை புரிக என்று இட்டனம் மனத்தில் வேறு எண்ணற்க என்ற குருவே – திருமுறை6:22 3677/3
துன்பம் அற மேற்கொண்டு பொங்கி ததும்பும் இ சுக வண்ணம் என் புகலுவேன் துரிய வெளி நடு நின்ற பெரிய பொருளே அருள் சோதி நடராச குருவே – திருமுறை6:22 3683/4
துஞ்சும் இ உடல் இம்மையே துஞ்சிடா சுக உடல் கொளுமாறே – திருமுறை6:25 3722/4
சூழ்வு இலாது உழல் மனத்தினால் சுழலும் துட்டனேன் அருள் சுக பெரும் பதி நின் – திருமுறை6:29 3772/1
சவலை மன சலனம் எலாம் தீர்ந்து சுக மயமாய் தானே தான் ஆகி இன்ப தனி நடம் செய் இணை தாள் – திருமுறை6:32 3810/2
துஞ்சும் இ உடல் அழிவுறாது ஓங்கும் மெய் சுக வடிவு ஆமாறே – திருமுறை6:37 3854/4
துறந்த பேர்_உளத்து அருள் பெரும் சோதியே சுக பெரு நிலையே நான் – திருமுறை6:37 3857/2
பெரும் தனி பதியை பெரும் சுக களிப்பை பேசுதற்கு அரும் பெரும் பேற்றை – திருமுறை6:46 3967/3
கதித்த சுக மய மணியை சித்த சிகாமணியை கண்டுகொண்டேன் கனிந்துகொண்டேன் கலந்துகொண்டேன் களித்தே – திருமுறை6:49 4007/4
சுட்டு இரண்டும் காட்டாதே துரிய நிலை நடுவே சுக மயமாய் விளங்குகின்ற சுத்த பரம்பொருளே – திருமுறை6:57 4111/2
பரிந்த ஒரு சிவ வெளியில் நீக்கம் அற நிறைந்தே பரம சுக மயம் ஆகி பரவிய பேர்_ஒளியே – திருமுறை6:57 4126/2
காட்சியுற கண்களுக்கு களிக்கும் வண்ணம் உளதாய் கையும் மெய்யும் பரிசிக்க சுக பரிசத்ததுவாய் – திருமுறை6:57 4129/1
சூழ்ச்சியுற நாசிக்கு சுகந்தம் செய்குவதாய் தூய செவிக்கு இனியதொரு சுக நாதத்ததுவாய் – திருமுறை6:57 4129/2
துய்ய அருள்_பெரும்_சோதி சுத்த சிவ வெளியே சுக மயமே எல்லாம் செய் வல்ல தனி பதியே – திருமுறை6:57 4180/3
மனை அணைந்த மலர்_அணை மேல் எனை அணைந்த போது வடிவு சுக வடிவு ஆனேன் என்ற அதனாலோ – திருமுறை6:60 4226/1
முடி வளர் பொருளே பொருள் வளர் முடியே முடி பொருள் வளர் சுக நிதியே – திருமுறை6:62 4245/2
துப்பு ஆர் செம் சுடரே அருள் சோதி சுக கடலே – திருமுறை6:63 4257/1
மன்று ஏர் மா மணியே சுக வாழ்க்கையின் மெய்ப்பொருளே – திருமுறை6:63 4258/3
துப்பு ஆர் செம் சடையாய் அருள் சோதி சுக கடலே – திருமுறை6:64 4265/1
சுக மயம் ஆகிய சுந்தர பாதம் – திருமுறை6:68 4327/2
மன்னிய பொன் வண்ண ஜோதி சுக
வண்ணத்ததாம் பெரு மாணிக்க ஜோதி – திருமுறை6:79 4557/1,2
புத்தமுது ஆகிய ஜோதி சுக
பூரணமாய் ஒளிர் காரண ஜோதி – திருமுறை6:79 4572/3,4
சுக மயம் ஆகிய ஜோதி எல்லா – திருமுறை6:79 4574/1
சுத்த சன்மார்க்க சுக தனி வெளி எனும் – திருமுறை6:81 4615/29
சுத்த சித்தாந்த சுக பெருவெளி எனும் – திருமுறை6:81 4615/43
துரியமும் கடந்த சுக பூரணம் தரும் – திருமுறை6:81 4615/65
பெருவெளி அதனை பெரும் சுக வெளியில் – திருமுறை6:81 4615/569
வரையோ தரு சுக வாழ்க்கை மெய்ப்பொருளே – திருமுறை6:81 4615/892
பரம் சுக பரமே பரம் சிவ_பரமே – திருமுறை6:81 4615/926
சுத்த சன்மார்க்க சுக நிலை-தனில் எனை – திருமுறை6:81 4615/1023
துரிய வாழ்வுடனே சுக பூரணம் எனும் – திருமுறை6:81 4615/1157
சுத்த சன்மார்க்க சுக நிலை பெறுக – திருமுறை6:81 4615/1591
வாடிய வாட்டம் எல்லாம் தவிர்த்தே சுக வாழ்வு அளிப்பாய் – திருமுறை6:88 4681/2
தொண்டே திரு_அம்பலம் தனக்கு ஆக்கி சுக அமுதம் – திருமுறை6:89 4687/3
சுண்ண பொன் நீற்று ஒளி ஓங்கிய சோதி சுக பொருளே – திருமுறை6:94 4738/2
சுக வடிவம்-தனை அளித்த துரையே என் உளத்தே சுத்த நடம் புரிகின்ற சித்த சிகாமணியே – திருமுறை6:96 4761/4
சோதி பிழம்பே சுக வடிவே மெய்ஞ்ஞான – திருமுறை6:101 4830/1
பனித்த உலகவர் அறிந்தே உய்யும் வகை இன்னே பகர்ந்திடுக நாளை அருள் பரம சுக சாறே – திருமுறை6:105 4884/4
சுக வாழ்வு அளித்த சிற்றம்பலத்து சோதி போற்றியே – திருமுறை6:112 5063/2
நக பெரும் சோதி சுக பெரும் சோதி நவ பெரும் சோதி சிவ பெரும் சோதி – திருமுறை6:114 5159/1
போகம் சுக போகம் சிவ போகம் அது நித்தியம் – திருமுறை6:115 5178/1
துதி வேத உறவே சுக போத நறவே துனி தீரும் இடமே தனி ஞான நடமே – திருமுறை6:117 5230/1
துலக்கமுற்ற சிற்றம்பலத்து ஆடும் மெய் சோதியே சுக வாழ்வே – திருமுறை6:125 5354/3
துலக்கம் உற்ற சிற்றம்பலத்து அமுதே தூய சோதியே சுக பெரு வாழ்வே – திருமுறை6:125 5439/2
சுத்த வடிவும் சுக வடிவாம் ஓங்கார – திருமுறை6:129 5503/1
துரிய மேல் பர வெளியிலே சுக நடம் புரியும் – திருமுறை6:131 5548/1
சுத்தமுற்ற ஐம்பூத வெளி கரண வெளி மேல் துலங்கு வெளி துரிய வெளி சுக வெளியே முதலாம் – திருமுறை6:137 5637/1
தோற்றும் அந்த தத்துவமும் தோற்றா தத்துவமும் துரிசாக அவை கடந்த சுக சொருபம் ஆகி – திருமுறை6:137 5638/3
துதி பெறும் அ திருவாளர் புன்னகையை நினைக்கும்-தோறும் மனம் ஊறுகின்ற சுக அமுதம் பெறுமே – திருமுறை6:142 5720/4
துரிய பதம் கடந்த பெரும் சோதி வருகின்றார் சுக வடிவம் தர உயிர்க்கு துணைவர் வருகின்றார் – திருமுறை6:142 5762/1
தன் பரமாம் பரம் கடந்த சமரச பேர் அந்த தனி நடமும் கண்ணுற்றேன் தனித்த சுக பொதுவே – திருமுறை6:142 5778/4
துரியர் துரியம் கடந்த சுக சொருபர் பொதுவில் சுத்த நடம் புரிகின்ற சித்தர் அடி கழலே – திருமுறை6:142 5798/2
தூய ஒளி பெற்று அழியாது ஓங்கு வடிவு ஆனேன் சுக மயமாம் அக புணர்ச்சி சொல்லுவது எப்படியோ – திருமுறை6:142 5812/4
துய்யன் அருள்_பெரும்_சோதி துரிய நட நாதன் சுக அமுதன் என்னுடைய துரை அமர்ந்து இங்கு இருக்க – திருமுறை6:144 5815/3

மேல்


சுக_குன்றே (1)

துனி ஏய் பிறவி-தனை அகற்றும் துணையே சோதி சுக_குன்றே – திருமுறை1:11 186/4

மேல்


சுக_வாரி (1)

மறைவது_இலா மணி மன்றுள் நடம் புரியும் வாழ்வே வாழ் முதலே பரம சுக_வாரி என் கண்மணியே – திருமுறை5:1 3051/3

மேல்


சுக_வாரி-தன்னில் (1)

தவமான நெறி பற்றி இரண்டு அற்ற சுக_வாரி-தன்னில் நாடி எல்லாம் தான் ஆன சுத்த சன்மார்க்க அனுபவ சாந்த தற்பரர்கள் அகம் நிறைந்தே – திருமுறை4:4 2607/3

மேல்


சுகங்கள் (2)

சோறு வேண்டினும் துகில் அணி முதலாம் சுகங்கள் வேண்டினும் சுகம் அலா சுகமாம் – திருமுறை2:76 1492/1
சோறு வேண்டினும் துகில் அணி முதலாம் சுகங்கள் வேண்டினும் சுகம் அலால் சுகமாம் – திருமுறை6:29 3770/1

மேல்


சுகங்களும் (1)

எவ்வகை சுகங்களும் இனிதுற அளித்து அருள் – திருமுறை6:81 4615/67

மேல்


சுகங்காள் (5)

துன்னும் அவர்-தம் திருமுன் போய் சுகங்காள் நின்று சொல்லீரோ – திருமுறை2:78 1504/2
தூய_மொழியார் ஒற்றியில் போய் சுகங்காள் நின்று சொல்லீரோ – திருமுறை2:78 1506/2
தூ வாய்_மொழியார் அவர் முன் போய் சுகங்காள் நின்று சொல்லீரோ – திருமுறை2:78 1508/2
சோலை மருவும் ஒற்றியில் போய் சுகங்காள் அவர் முன் சொல்லீரோ – திருமுறை2:78 1510/2
தூசு பூத்த கீள்_உடையார் சுகங்காள் அவர் முன் சொல்லீரோ – திருமுறை2:78 1512/2

மேல்


சுகத்தவனே (1)

சொன்னவனே தூய மெய் சுகத்தவனே என்னவனே – திருமுறை3:4 1966/2

மேல்


சுகத்தவா (1)

சொல்லவா எனக்கு துணையவா ஞான சுகத்தவா சோதி அம்பலவா – திருமுறை6:86 4660/2

மேல்


சுகத்தனை (2)

சூரனை தடிந்த வீரனை அழியா சுகத்தனை தேன் துளி கடப்பம் – திருமுறை1:38 415/3
சுத்தனை ஒற்றி தலம் வளர் ஞான சுகத்தனை சூழ்ந்து நின்று ஏத்தா – திருமுறை2:31 907/2

மேல்


சுகத்தால் (1)

இன்புறும் உணவு கொண்ட போது எல்லாம் இ சுகத்தால் இனி யாது – திருமுறை6:13 3439/1

மேல்


சுகத்தில் (4)

பத்தி முதலே இல்லாதேன் பரம சுகத்தில் படிவேனோ – திருமுறை2:34 936/2
புரிய பெறுவேன் எனில் அவர் போல் யானும் சுகத்தில் பொலிவேனே – திருமுறை3:10 2463/4
மேடையிலே வீசுகின்ற மெல்லிய பூங்காற்றே மென் காற்றில் விளை சுகமே சுகத்தில் உறும் பயனே – திருமுறை6:57 4091/3
துன்பம் எலாம் ஒருகணத்தில் தொலைத்து அருளி எந்நாளும் சுகத்தில் ஓங்க – திருமுறை6:77 4511/1

மேல்


சுகத்திலே (1)

துன்பு எலாம் தொலைத்த துணைவனே ஞான சுகத்திலே தோற்றிய சுகமே – திருமுறை6:86 4655/2

மேல்


சுகத்தினால் (1)

தூணியே என சார்ந்திருந்தனன் சோற்று சுகத்தினால் சோம்பினேன் உதவா – திருமுறை6:15 3574/2

மேல்


சுகத்தினானை (1)

சோற்றானை சோற்றில் உறும் சுகத்தினானை துளக்கம் இலா பாரானை நீரானானை – திருமுறை6:45 3947/1

மேல்


சுகத்தினை (2)

துறந்து நாம் பெறும் சுகத்தினை அடைய சொல்லும் வண்ணம் நீ தொடங்கிடில் நன்றே – திருமுறை2:50 1125/4
ஏன் உரைத்தேன் இரக்கத்தால் எடுத்துரைத்தேன் கண்டீர் யான் அடையும் சுகத்தினை நீர் தான் அடைதல் குறித்தே – திருமுறை6:134 5594/4

மேல்


சுகத்துக்கும் (1)

தொண்டுகொண்டார்-தம் சுகத்துக்கும் வாழ்க்கை சுழலில் தள்ளும் – திருமுறை3:6 2349/2

மேல்


சுகத்தை (12)

தா இல் சுகத்தை மதியேனோ சற்றும் பயன் இல் ஒதியேனே – திருமுறை1:20 278/4
விட்டு ஒழித்து நான் மொழியும் மெய் சுகத்தை நண்ணுதி நீ – திருமுறை3:3 1965/1225
தருண சுவையை அ சுவையில் சார்ந்த பயனை தனி சுகத்தை
வருண பவள பெரு மலையை மலையில் பச்சை மருந்து ஒரு பால் – திருமுறை3:13 2480/2,3
சொல்ல முடியா தனி சுகத்தை துரிய நடுவே தோன்றுகின்ற – திருமுறை3:13 2482/3
ஓதி உணர்தற்கு அரிய சிவயோகத்து எழுந்த ஒரு சுகத்தை
பாதி ஆகி ஒன்று ஆகி படர்ந்த வடிவை பரம்பரத்தை – திருமுறை3:13 2483/2,3
துன்பு எலாம் தவிர்த்த துணையை என் உள்ள துரிசு எலாம் தொலைத்த மெய் சுகத்தை
என் பொலா மணியை என் சிகாமணியை என் இரு கண்ணுள் மா மணியை – திருமுறை6:46 3955/1,2
சோதியை எனது துணையை என் சுகத்தை சுத்த சன்மார்க்கத்தின் துணிபை – திருமுறை6:46 3961/2
பூரண சுகத்தை பூரண சிவமாம் பொருளினை கண்டுகொண்டேனே – திருமுறை6:46 3970/4
பொருள் நிறை சிற்றம்பலத்தே விளங்குகின்ற பதியை புகல் அரிதாம் சுத்த சிவ பூரண மெய் சுகத்தை
கருணை அருள்_பெரும்_சோதி கடவுளை என் கண்ணால் கண்டுகொண்டேன் கனிந்துகொண்டேன் கலந்துகொண்டே களித்தே – திருமுறை6:49 4013/3,4
பொய் சுகத்தை விரும்பாத புனிதர் மகிழ்ந்து ஏத்தும் பொது நடத்து என் அரசே என் புகலும் அணிந்து அருளே – திருமுறை6:57 4168/4
சுடரே அருள்_பெரும்_சோதியனே பெண் சுகத்தை மிக்க – திருமுறை6:89 4690/1
சிறப்பு உணர்ச்சி மயம் ஆகி அக புணர்ச்சி அவர்-தாம் செய்த தருண சுகத்தை செப்புவது எப்படியோ – திருமுறை6:142 5811/2

மேல்


சுகத்தையே (1)

கான்ற சோறு அருந்தும் சுணங்கனின் பல நாள் கண்ட புன் சுகத்தையே விரும்பும் – திருமுறை2:28 874/1

மேல்


சுகந்த (2)

ஓடையிலே ஊறுகின்ற தீம் சுவை தண்ணீரே உகந்த தண்ணீர் இடை மலர்ந்த சுகந்த மண மலரே – திருமுறை6:57 4091/2
உகந்திட மணக்கும் சுகந்த நல் மணமே – திருமுறை6:81 4615/1422

மேல்


சுகந்தம் (1)

சூழ்ச்சியுற நாசிக்கு சுகந்தம் செய்குவதாய் தூய செவிக்கு இனியதொரு சுக நாதத்ததுவாய் – திருமுறை6:57 4129/2

மேல்


சுகந்தனே (1)

கஞ்சம் மேவும் அயன் புகழ் சோதியே கடப்ப மா மலர் கந்த சுகந்தனே
தஞ்சமே என வந்தவர்-தம்மை ஆள் தணிகை மா மலை சற்குரு நாதனே – திருமுறை1:18 254/3,4

மேல்


சுகப்பட்டு (1)

கட்டுண்ட நான் சுகப்பட்டு உண்டு வாழ்வன் இ கல்_மனமாம் – திருமுறை3:6 2329/3

மேல்


சுகபோக (1)

துய் தழை பரப்பி தழைந்த தருவே அருள் சுகபோக யோக உருவே சுத்த சிவ சன்மார்க்க நிதியே அருள்_பெரும்_சோதி நடராச பதியே – திருமுறை6:22 3654/4

மேல்


சுகம் (111)

கரம் மேவவிட்டு முலை தொட்டு வாழ்ந்து அவரொடு கலந்து மகிழ்கின்ற சுகமே கண்கண்ட சுகம் இதே கைகண்ட பலன் எனும் கயவரை கூடாது அருள் – திருமுறை1:1 2/3
துங்க சுகம் நன்று அருள்வோய் சரணம் சுரர் வாழ்த்திடும் நம் துரையே சரணம் – திருமுறை1:2 38/3
துன்பத்து இடரை பொடியாக்கி சுகம் தந்து அருள துணியாயே – திருமுறை1:43 467/4
துனி பெரும் பவம் தீர்த்து என்னை சுகம் பெறவைத்தோய் போற்றி – திருமுறை1:48 506/3
சூது நேர்கின்ற முலைச்சியர் பொருட்டா சுற்றி நின்றதில் சுகம் எது கண்டாய் – திருமுறை2:22 805/1
துக்கம்-அதனை சுகம் என்றே துணிந்தேன் என்னை தொழும்பன் எனில் – திருமுறை2:34 931/2
சுற்றி ஊர்_நாயின் சுழன்றனன் வறிதே சுகம் என சூழ்ந்து அழி உடலை – திருமுறை2:35 942/3
சோர்ந்திடாது நான் துய்ப்பவும் செய்யாய் சுகம் இலாத நீ தூர நில் இன்றேல் – திருமுறை2:39 1011/3
தூய நின் அடியவருடன் கூடி தொழும்புசெய்வதே சுகம் என துணியேன் – திருமுறை2:40 1024/3
துன்ப வாழ்வினை சுகம் என மனனே சூழ்ந்து மாயையுள் ஆழ்ந்து நிற்கின்றாய் – திருமுறை2:42 1038/1
துச்சை நீ படும் துயர் உனக்கு அல்லால் சொல் இறந்த நல் சுகம் பலித்திடுமோ – திருமுறை2:42 1045/2
தூக்கம் உற்றிடும் சோம்பு உடை மனனே சொல்வது என்னை ஓர் சுகம் இது என்றே – திருமுறை2:42 1046/1
தூய நெஞ்சமே சுகம் பெற வேண்டில் சொல்லுவாம் அது சொல் அளவு அன்றால் – திருமுறை2:50 1128/1
துடி கொள் நேர் இடை மடவியர்க்கு உருகி சுழல்கின்றேன் அருள் சுகம் பெறுவேனோ – திருமுறை2:51 1131/2
துஞ்சினால் பின்பு சுகம் பலித்திடுமோ துணை_இலார்க்கு ஒரு துணை என இருப்பீர் – திருமுறை2:57 1201/3
தூய் இலாது நின் அருள் பெற விழைந்தேன் துட்டனேன் அருள் சுகம் பெற நினைவாய் – திருமுறை2:61 1234/2
இலாது நின் அருள் பெற விழைந்தேன் துட்டனேன் அருள் சுகம் பெறுவேனோ – திருமுறை2:61 1239/2
துன்ப வாழ்க்கையில் சுழல்கின்றேன் நின்னை தொழுது வாழ்த்தி நல் சுகம் பெறுவேனே – திருமுறை2:66 1305/3
உண்மை நின் அருள் சுகம் பிற எல்லாம் உண்மை அன்று என உணர்த்தியும் எனது – திருமுறை2:66 1308/1
சோறு வேண்டினும் துகில் அணி முதலாம் சுகங்கள் வேண்டினும் சுகம் அலா சுகமாம் – திருமுறை2:76 1492/1
தோடு ஆர் குழையார் ஒற்றியினார் தூயர்க்கு அலது சுகம் அருள – திருமுறை2:79 1515/1
சூடா மலர் போல் இருந்ததல்லால் சுகம் ஓர் அணுவும் துய்த்து அறியேன் – திருமுறை2:79 1515/3
தூக்கம்_இல்லார் சுகம்_இல்லார் துன்பம்_இல்லார் தோன்றும் மல – திருமுறை2:83 1579/2
துக்கம் அகல சுகம் அளிக்கும் தொடர்பும் உண்டோ இலையோ-தான் – திருமுறை2:91 1682/3
சுகம் சேர்ந்தன உம் மொழிக்கு என்றேன் தோகாய் உனது மொழிக்கு என்றார் – திருமுறை2:96 1750/3
சுகம் சேர்ந்திடும் நும் மொழிக்கு என்றேன் தோகாய் உனது மொழிக்கு என்றே – திருமுறை2:98 1838/3
சும்மா இருக்கும் சுகம் – திருமுறை3:1 1959/4
சோலை துறையில் சுகம் சிவ_நூல் வாசிக்கும் – திருமுறை3:2 1962/165
வாய்க்கும் சுகம் ஒழிந்து மண் ஒழிந்து விண் ஒழிந்து – திருமுறை3:3 1965/107
துஞ்சுகினும் அங்கு ஓர் சுகம் உளதே வஞ்சியரை – திருமுறை3:3 1965/734
வேடம் சுகம் என்றும் மெய் உணர்வை இன்றி நின்ற – திருமுறை3:3 1965/1227
மூடம் சுகம் என்றும் முன் பலவாம் தோடம் செய் – திருமுறை3:3 1965/1228
போகம் சுகம் என்றும் போகம் தரும் கரும – திருமுறை3:3 1965/1229
யோகம் சுகம் என்றும் உண்டு இலை என்று ஆகம் செய் – திருமுறை3:3 1965/1230
போதம் சுகம் என்றும் பொன்றல் சுகம் என்றும் விந்து – திருமுறை3:3 1965/1231
போதம் சுகம் என்றும் பொன்றல் சுகம் என்றும் விந்து – திருமுறை3:3 1965/1231
நாதம் சுகம் என்றும் நாம் பொருள் என்று ஓதல் அஃது – திருமுறை3:3 1965/1232
ஒன்றே சுகம் என்றும் உள் கண்டிருக்கும் அந்த – திருமுறை3:3 1965/1233
நன்றே சுகம் என்றும் நாம் புறத்தில் சென்றே கண்டு – திருமுறை3:3 1965/1234
ஆற்றல் சுகம் என்றும் அன்பு அறியா சூனியமே – திருமுறை3:3 1965/1235
ஏற்ற சுகம் என்றும் இவ்வண்ணம் ஏற்றபடி – திருமுறை3:3 1965/1236
சொல்லுகின்றோர் சொல்லும் சுகம் அன்று சொல்லுகின்ற – திருமுறை3:3 1965/1238
சூழும் சுகமே சுகம் கண்டாய் சூழ்வு-அதனுக்கு – திருமுறை3:3 1965/1244
தூணே சிற்சுகமே அ சுகம் மேல் பொங்கும் சொரூபானந்த கடலே சோதி தேவே – திருமுறை3:5 2097/4
பெண் அமுதம்_அனையவர் விண் அமுதம் ஊட்ட பெறுகின்ற சுகம் அனைத்தும் பிற்பட்டு ஓட – திருமுறை3:5 2108/3
அன்னம் சுகம் பெற உண்டும் உன்-பால் அன்பு அடைந்திலதால் – திருமுறை3:6 2215/2
சுகம் இலையே உண சோறு இலையே கட்ட தூசு இலையே – திருமுறை3:6 2314/2
பாகு அனைய மொழியே நல் வேத வாக்கியம் அவர்கள் பார்வையே கருணை நோக்கம் பாங்கின் அவரோடு விளையாட வரு சுகம்-அதே பரம சுகம் ஆகும் இந்த – திருமுறை3:8 2418/2
பெண் கொண்ட சுகம்-அதே கண்கண்ட பலன் இது பிடிக்க அறியாது சிலர் தாம் பேர் ஊர் இலாத ஒரு வெறுவெளியிலே சுகம் பெறவே விரும்பி வீணில் – திருமுறை3:8 2423/1
திருத்தம்_உடையோர் கருணையால் இந்த உலகில் தியங்குவீர் அழியா சுகம் சேர் உலகமாம் பரம பதம்-அதனை அடையும் நெறி சேர வாருங்கள் என்றால் – திருமுறை3:8 2424/1
களவே கலந்த கற்பு உடைய மடவரல் புடை கலந்த நய வார்த்தை உடனாய் களி கொள இருந்தவர்கள் கண்ட சுகம் நின் அடி கழல் நிழல் சுகம் நிகருமே – திருமுறை3:8 2429/3
களவே கலந்த கற்பு உடைய மடவரல் புடை கலந்த நய வார்த்தை உடனாய் களி கொள இருந்தவர்கள் கண்ட சுகம் நின் அடி கழல் நிழல் சுகம் நிகருமே – திருமுறை3:8 2429/3
நல்ல மருந்து இம் மருந்து சுகம்
நல்கும் வைத்தியநாத மருந்து – திருமுறை3:9 2430/1,2
துன்பம் தவிர்த்து சுகம் கொடுப்பானை சோதியை சோதியுள் சோதியை நாளும் – திருமுறை4:5 2615/3
துன்பம் அகல சுகம் அளிக்கும் தூய துணையை சுயஞ்சுடரை – திருமுறை4:17 2791/2
வரம் உறும் சுதந்தர சுகம் தரும் மனம் அடங்கு சிற்கன நடம் தரும் – திருமுறை4:22 2804/1
இனித்த சுகம் அறிந்துகொளா இளம் பருவம்-தனிலே என் புருவ நடு இருந்தான் பின்பு கண்டேன்_இல்லை – திருமுறை4:39 3026/2
துனித்த நிலை விடுத்து ஒரு கால் சுத்த நிலை-அதனில் சுகம் கண்டும் விடுவேனோ சொல்லாய் என் தோழீ – திருமுறை4:39 3026/4
மோக இருள்_கடல் கடத்தும் புணை ஒன்று நிறைந்த மோன சுகம் அளிப்பிக்கும் துணை ஒன்று என்று உரைக்கும் – திருமுறை5:2 3124/1
வானதுவாய் பசு மலம் போய் தனித்து நிற்கும் தருணம் வயங்கு பரானந்த சுகம் வளைந்துகொள்ளும் தருணம் – திருமுறை5:2 3149/1
தூங்குகின்றதே சுகம் என அறிந்தேன் சோறு-அதே பெறும் பேறு-அது என்று உணர்ந்தேன் – திருமுறை6:5 3308/1
துள்ளிய மன பேயை உள்ளுற அடக்கி மெய் சுகம் எனக்கு ஈந்த துணையே சுத்த சிவ சன்மார்க்க நிதியே அருள்_பெரும்_சோதி நடராச பதியே – திருமுறை6:22 3658/4
துன்பு எலாம் தீர்ந்தன சுகம் பலித்தது நினை சூழ்ந்தது அருள் ஒளி நிறைந்தே சுத்த சன்மார்க்க நிலை அனுபவம் நினக்கே சுதந்தரம்-அது ஆனது உலகில் – திருமுறை6:22 3676/1
தூய் எலாம் பெற்ற நிலை மேல் அருள் சுகம் எலாம் தோன்றிட விளங்கு சுடரே துரிய வெளி நடு நின்ற பெரிய பொருளே அருள் சோதி நடராச குருவே – திருமுறை6:22 3681/4
இது பதி இது பொருள் இது சுகம் அடைவாய் இது வழி என எனக்கு இயல்புற உரைத்தே – திருமுறை6:23 3693/1
சோறு வேண்டினும் துகில் அணி முதலாம் சுகங்கள் வேண்டினும் சுகம் அலால் சுகமாம் – திருமுறை6:29 3770/1
தூய நெஞ்சினேன் அன்று நின் கருணை சுகம் விழைந்திலேன் எனினும் பொய் உலக – திருமுறை6:29 3776/1
பூ ஆர் மணம் போல் சுகம் தரும் மெய்ப்பொருளே நின்-பால் வளர்கின்றேன் – திருமுறை6:54 4061/3
இருளாமை உறல் வேண்டும் எனை அடுத்தார் சுகம் வாய்ந்திடல் வேண்டும் எவ்வுயிரும் இன்பு அடைதல் வேண்டும் – திருமுறை6:56 4088/3
துன் அபர சத்தி உலகு அபர சத்தி அண்டம் சுகம் பெறவே கதிர் பரப்பி துலங்குகின்ற சுடரே – திருமுறை6:57 4124/3
எச்சுகமும் தன்னிடத்தே எழுந்த சுகம் ஆக எங்கணும் ஓர் நீக்கம் அற எழுந்த பெரும் சுகமே – திருமுறை6:57 4168/2
ஈடு அறியா சுகம் புகல என்னாலே முடியாது என்று உரைத்தேன் இதனாலோ எதனாலோ அறியேன் – திருமுறை6:60 4219/2
ஏமம் மிகும் திரு வாம சுகம் தரும் – திருமுறை6:70 4426/1
ஞான மருந்து இ மருந்து சுகம்
நல்கிய சிற்சபாநாத மருந்து – திருமுறை6:78 4518/1,2
தூய கலாந்த சுகம் தரு வெளி எனும் – திருமுறை6:81 4615/33
துன்பு அளித்து ஆங்கே சுகம் அளித்து உயிர்களை – திருமுறை6:81 4615/765
தம்பரம் பதமே தனி சுகம் பதமே – திருமுறை6:81 4615/935
அருள் சுகம் ஒன்றே அரும்_பெறல் பெரும் சுகம் – திருமுறை6:81 4615/987
அருள் சுகம் ஒன்றே அரும்_பெறல் பெரும் சுகம்
மருள் சுகம் பிற என வகுத்த மெய் சிவமே – திருமுறை6:81 4615/987,988
மருள் சுகம் பிற என வகுத்த மெய் சிவமே – திருமுறை6:81 4615/988
அருளே நம் சுகம் அருளே நம் பெயர் – திருமுறை6:81 4615/1013
துய்ப்பினில் அனைத்தும் சுகம் பெற அளித்து எனக்கு – திருமுறை6:81 4615/1091
துன்பு உடைய உலகர் எலாம் சுகம்_உடையார் ஆக துன்மார்க்கம் தவிர்த்து அருளி சன்மார்க்கம் வழங்க – திருமுறை6:84 4639/2
துன்பம் எலாம் தீர்ந்த சுகம் எல்லாம் கைதந்த – திருமுறை6:101 4831/1
தூக்கம் கெடுத்து சுகம் கொடுத்தான் என்றனக்கே – திருமுறை6:101 4832/1
துன்பம் கெடுத்து சுகம் கொடுத்தான் என்றனக்கே – திருமுறை6:101 4833/1
சுகம் காண என்றனை நீ அறியாயோ நான்-தான் சுத்த சிவ சன்மார்க்கம் பெற்ற பிள்ளை காணே – திருமுறை6:102 4841/4
மிக உயர் நெறியே நெறி உயர் விளைவே விளைவு உயர் சுகமே சுகம் உயர் பதமே – திருமுறை6:117 5237/1
போற்றி நின் இயல் போற்றி நின் நிலை போற்றி நின் நெறி போற்றி நின் சுகம்
போற்றி நின் உளம் போற்றி நின் மொழி போற்றி நின் செயல் போற்றி நின் குணம் – திருமுறை6:125 5312/2,3
சுடுகாட்டு பிணங்காள் இ சுகம் அனைத்தும் கண சுகமே சொல்ல கேள்-மின் – திருமுறை6:125 5332/2
துனி நாள் அனைத்தும் தொலைத்துவிட்டேன் தூக்கம் தவிர்த்தேன் சுகம் பலிக்கும் – திருமுறை6:128 5477/1
தூக்கம் கெடுத்தான் சுகம் கொடுத்தான் என் உளத்தே – திருமுறை6:129 5500/1
எய்தற்கு அரிய சுகம் ஏய்ந்து – திருமுறை6:129 5502/4
சோதி-தன்னையே நினை-மின்கள் சுகம் பெற விழைவீர் – திருமுறை6:131 5546/2
மோக மாந்தருக்கு உரைத்திலேன் இது சுகம் உன்னும் – திருமுறை6:131 5549/3
இச்சையில் கண் மூடி எ சுகம் கண்டீர் எ துணை கொள்கின்றீர் பித்து உலகீரே – திருமுறை6:132 5560/4
என் மார்க்கம் எ சுகம் யாது நும் வாழ்க்கை எ துணை கொள்கின்றீர் பித்து உலகீரே – திருமுறை6:132 5563/4
சார்பு உறவே அருள் அமுதம் தந்து எனை மேல் ஏற்றி தனித்த பெரும் சுகம் அளித்த தனித்த பெரும் பதி-தான் – திருமுறை6:134 5582/2
இடைந்து ஒருசார் அலையாதீர் சுகம் எனை போல் பெறுவீர் யான் வேறு நீர் வேறு என்று எண்ணுகிலேன் உரைத்தேன் – திருமுறை6:134 5586/3
சுகம் அறியீர் துன்பம் ஒன்றே துணிந்து அறிந்தீர் உலகீர் சூது அறிந்தீர் வாது அறிந்தீர் தூய்மை அறிந்திலிரே – திருமுறை6:134 5593/1
துருவாமல் இங்கு எனக்கு கிடைத்ததை என் சொல்வேன் சொல்அளவு அல்லாத சுகம் தோன்றுவது என் தோழி – திருமுறை6:137 5625/4
சித_மலரோ சுகம் மலரும் பரிமளிக்க ஓங்கும் திரு_சிற்றம்பலம் நடுவே திரு_நடனம் புரியும் – திருமுறை6:137 5636/1
விண் கலந்த திருவாளர் உயிர் கலந்த தருணம் வினை துயர் தீர்ந்து அடைந்த சுகம் நினைத்திடும்-தோறு எல்லாம் – திருமுறை6:142 5721/3
ஏழ் கடலில் பெரிது அன்றோ நான் அடைந்த சுகம் இங்கு இதை விட நான் செய் பணி வேறு எ பணி நீ இயம்பே – திருமுறை6:142 5730/4
தணவாத சுகம் தரும் என் தனி கணவர் வரிலோ சற்றும் மயல் வாதனைகள் உற்றிடுதல் ஆகா – திருமுறை6:142 5732/3
துருவாத எனக்கு இங்கே அருள் நினைக்கும்-தோறும் சொல்லளவு அல்லாத சுகம் தோன்றுவது என் தோழி – திருமுறை6:142 5747/4
துன்பம் அற திரு_சின்ன ஒலி அதனை நீயும் சுகம் பெறவே கேளடி என் தோழி எனை சூழ்ந்தே – திருமுறை6:142 5761/4
சுமை அறியா பேர்_அறிவே வடிவு ஆகி அழியா சுகம் பெற்று வாழ்க என்றார் கண்டாய் என் தோழி – திருமுறை6:142 5771/4
துரவகத்தே விழுந்தார் போன்று இவர் கூடும் கலப்பில் சுகம் ஒன்றும் இல்லையடி துன்பம் அதே கண்டார் – திருமுறை6:142 5786/3
செவ்வையுற காலையில் என் கணவரொடு நான்-தான் சேர் தருண சுகம் புகல யார் தருணத்தவரே – திருமுறை6:142 5789/4
துன்பு அறியா காலை என்றும் மாலை என்றும் ஒன்றும் தோன்றாது சுகம் ஒன்றே தோன்றுவது என்று அறியே – திருமுறை6:142 5790/4

மேல்


சுகம்-தனை (1)

துன்பு அறுத்து ஒரு சிவ துரிய சுகம்-தனை
அன்பருக்கே தரும் அருள்_பெரும்_ஜோதி – திருமுறை6:81 4615/183,184

மேல்


சுகம்-தான் (4)

நோக்கி உள் இருள் நீக்கி மெய்ஞ்ஞான தனி சுகம்-தான்
வர நோக்கி ஆள் விழி மானே வடிவுடை_மாணிக்கமே – திருமுறை2:75 1417/3,4
இட்டு இழைத்த அ சுகம்-தான் யாது என்னில் கட்டு அழித்த – திருமுறை3:3 1965/1226
உரவு அகத்தே என் கணவர் காலையில் என்னுடனே உறு கலப்பால் உறு சுகம்-தான் உரைப்ப அரிதாம் தோழி – திருமுறை6:142 5786/4
பிறப்பு உணர்ச்சி விடயம் இலை சுத்த சிவானந்த பெரும் போக பெரும் சுகம்-தான் பெருகி எங்கும் நிறைந்தே – திருமுறை6:142 5811/3

மேல்


சுகம்-அது (1)

துனியாது அந்த பாடு முழுதும் சுகம்-அது ஆயிற்றே – திருமுறை6:112 5041/3

மேல்


சுகம்-அதே (2)

பாகு அனைய மொழியே நல் வேத வாக்கியம் அவர்கள் பார்வையே கருணை நோக்கம் பாங்கின் அவரோடு விளையாட வரு சுகம்-அதே பரம சுகம் ஆகும் இந்த – திருமுறை3:8 2418/2
பெண் கொண்ட சுகம்-அதே கண்கண்ட பலன் இது பிடிக்க அறியாது சிலர் தாம் பேர் ஊர் இலாத ஒரு வெறுவெளியிலே சுகம் பெறவே விரும்பி வீணில் – திருமுறை3:8 2423/1

மேல்


சுகம்_இல்லார் (1)

தூக்கம்_இல்லார் சுகம்_இல்லார் துன்பம்_இல்லார் தோன்றும் மல – திருமுறை2:83 1579/2

மேல்


சுகம்_உடையார் (1)

துன்பு உடைய உலகர் எலாம் சுகம்_உடையார் ஆக துன்மார்க்கம் தவிர்த்து அருளி சன்மார்க்கம் வழங்க – திருமுறை6:84 4639/2

மேல்


சுகமயமாய் (1)

துரிய நிலை அநுபவத்தை சுகமயமாய் எங்கும் உள்ள தொன்மை-தன்னை – திருமுறை2:26 853/2

மேல்


சுகமா (1)

மண்டலத்து உழல் நெஞ்சமே சுகமா வாழ வேண்டிடில் வருதி என்னுடனே – திருமுறை2:20 787/2

மேல்


சுகமாம் (3)

சோறு வேண்டினும் துகில் அணி முதலாம் சுகங்கள் வேண்டினும் சுகம் அலா சுகமாம்
வேறு வேண்டினும் நினை அடைந்து அன்றி மேவொணாது எனும் மேலவர் உரைக்கு ஓர் – திருமுறை2:76 1492/1,2
களிப்புறு சுகமாம் உணவினை கண்ட காலத்தும் உண்ட காலத்தும் – திருமுறை6:13 3438/1
சோறு வேண்டினும் துகில் அணி முதலாம் சுகங்கள் வேண்டினும் சுகம் அலால் சுகமாம்
வேறு வேண்டினும் நினை அடைந்து அன்றி மேவொணாது எனும் மேலவர் உரைக்கே – திருமுறை6:29 3770/1,2

மேல்


சுகமாய் (4)

வாட்டுகின்றனை வல்_வினை மனனே வாழ்ந்து நீ சுகமாய் இரு கண்டாய் – திருமுறை2:42 1039/2
பூரண சுகமாய் பொருந்தும் மெய்ப்பொருளே – திருமுறை6:81 4615/894
இனமுற என் சொல் வழியே இருத்தி எனில் சுகமாய் இருந்திடு நீ என் சொல் வழி ஏற்றிலை ஆனாலோ – திருமுறை6:102 4835/2
புன் மார்க்கத்தவர் போலே வேறு சில புகன்றே புந்தி மயக்கு அடையாதீர் பூரண மெய் சுகமாய்
தன் மார்க்கமாய் விளங்கும் சுத்த சிவம் ஒன்றே தன் ஆணை என் ஆணை சார்ந்து அறி-மின் ஈண்டே – திருமுறை6:125 5452/3,4

மேல்


சுகமும் (17)

சுணங்கு_அனேன்-தனக்கு உன் திரு_அருள் கிடைக்கும் சுகமும் உண்டாம்-கொலோ அறியேன் – திருமுறை2:27 858/2
பீடு ஆர் மாலையிட்டது அன்றி பின் ஓர் சுகமும் பெற்று அறியேன் – திருமுறை2:79 1525/2
தீதும் சுகமும் சிவன் செயல் என்று எண்ணி வந்த – திருமுறை3:3 1965/1373
விரிந்த என் சுகமும் தந்தையும் குருவும் மெய்ம்மையும் யாவும் நீ என்றே – திருமுறை6:13 3488/3
தொம்பதமும் உடனுற்ற தற்பதமும் அசிபத சுகமும் ஒன்றான சிவமே சுத்த சிவ சன்மார்க்க நிதியே அருள்_பெரும்_சோதி நடராச பதியே – திருமுறை6:22 3656/4
போதமும் சுகமும் ஆகி இங்கு இவைகள் போனதுமாய் ஒளிர் புலமே – திருமுறை6:39 3884/2
நீதியும் நிலையும் சத்திய பொருளும் நித்திய வாழ்க்கையும் சுகமும்
ஆதியும் நடுவும் அந்தமும் இல்லா அருள்_பெரும்_சோதி என்று அறிந்தேன் – திருமுறை6:55 4075/2,3
மெய் சுகமும் உயிர் சுகமும் மிகும் கரண சுகமும் விளங்கு பத சுகமும் அதன் மேல் வீட்டு சுகமும் – திருமுறை6:57 4168/1
மெய் சுகமும் உயிர் சுகமும் மிகும் கரண சுகமும் விளங்கு பத சுகமும் அதன் மேல் வீட்டு சுகமும் – திருமுறை6:57 4168/1
மெய் சுகமும் உயிர் சுகமும் மிகும் கரண சுகமும் விளங்கு பத சுகமும் அதன் மேல் வீட்டு சுகமும் – திருமுறை6:57 4168/1
மெய் சுகமும் உயிர் சுகமும் மிகும் கரண சுகமும் விளங்கு பத சுகமும் அதன் மேல் வீட்டு சுகமும் – திருமுறை6:57 4168/1
மெய் சுகமும் உயிர் சுகமும் மிகும் கரண சுகமும் விளங்கு பத சுகமும் அதன் மேல் வீட்டு சுகமும்
எச்சுகமும் தன்னிடத்தே எழுந்த சுகம் ஆக எங்கணும் ஓர் நீக்கம் அற எழுந்த பெரும் சுகமே – திருமுறை6:57 4168/1,2
அ சுகமும் அடை அறிவும் அடைந்தவரும் காட்டாது அது தானாய் அதுஅதுவாய் அப்பாலாம் பொருளே – திருமுறை6:57 4168/3
எ சுகமும் ஆகி நின்றீர் ஆட வாரீர் எல்லாம் செய் வல்லவரே ஆட வாரீர் – திருமுறை6:71 4468/3
சுடர் கலந்த ஞான்றே சுகமும் முடுகி உற்றது – திருமுறை6:101 4820/2
உன்னிய என் உயிரும் எனது உடலும் எனது உணர்வும் உயிர் உணர்வால் அடை சுகமும் திரு_சிற்றம்பலத்தே – திருமுறை6:142 5754/3
கவ்வை பெற கண்களையும் கட்டி மறைத்து அம்மா கலக்கின்றார் கண சுகமும் கண்டு அறியார் கண்டாய் – திருமுறை6:142 5789/3

மேல்


சுகமே (43)

கரம் மேவவிட்டு முலை தொட்டு வாழ்ந்து அவரொடு கலந்து மகிழ்கின்ற சுகமே கண்கண்ட சுகம் இதே கைகண்ட பலன் எனும் கயவரை கூடாது அருள் – திருமுறை1:1 2/3
சொல்லும் பொருளுமாய் நிறைந்த சுகமே அன்பர் துதி துணையே – திருமுறை1:11 181/1
பதியே எங்கும் நிறைந்து அருளும் பரம சுகமே பரம் சுடரே – திருமுறை1:14 219/1
தோன்றா ஞான சின்மயமே தூய சுகமே சுயம் சுடரே – திருமுறை1:14 220/1
மாறா சுகமே நின் திரு_தாள் அடியேன் முடி மேல் வைப்பாயே – திருமுறை1:19 265/4
சுகமே அடியர் உளத்து ஓங்கும் சுடரே அழியா துணையே என் – திருமுறை1:43 468/1
தொடுத்து இங்கு எனக்கு மாலையிட்ட சுகமே அன்றி என்னுடனே – திருமுறை2:79 1523/2
வளரும் இன்ப கன சுகமே தாவு மயல் – திருமுறை3:2 1962/58
சூழும் சுகமே சுகம் கண்டாய் சூழ்வு-அதனுக்கு – திருமுறை3:3 1965/1244
துளங்கு பெரும் சிவ நெறியை சார்ந்த ஞான துணையே நம் துரையே நல் சுகமே என்றும் – திருமுறை5:10 3244/3
பிறியேன் பிறியேன் இறவாமை பெற்றேன் உற்றேன் பெரும் சுகமே – திருமுறை6:17 3608/4
சுகமே நிரம்ப பெரும் கருணை தொட்டில் இடத்தே எனை அமர்த்தி – திருமுறை6:17 3609/1
துன்னிய பெரும் கருணை_வெள்ளமே அழியாத சுகமே சுகாதீதமே சுத்த சிவ சன்மார்க்க நிதியே அருள்_பெரும்_சோதி நடராச பதியே – திருமுறை6:22 3652/4
தெள் நிலாக்காந்தமணி மேடை-வாய் கோடை-வாய் சேர்ந்து அனுபவித்த சுகமே சித்து எலாம் செய வல்ல தெய்வமே என் மன திரு_மாளிகை தீபமே – திருமுறை6:22 3655/3
தூ நிலா வண்ணத்தில் உள் ஓங்கும் ஆனந்த சொருபமே சொருப சுகமே சுத்த சிவ சன்மார்க்க நிதியே அருள்_பெரும்_சோதி நடராச பதியே – திருமுறை6:22 3660/4
வாழி நீடூழி என வாய்_மலர்ந்து அழியா வரம் தந்த வள்ளலே என் மதியில் நிறை மதியே வயங்கு மதி அமுதமே மதி அமுதின் உற்ற சுகமே
ஏழினோடு_ஏழ் உலகில் உள்ளவர்கள் எல்லாம் இது என்னை என்று அதிசயிப்ப இரவு_பகல் இல்லாத பெரு நிலையில் ஏற்றி எனை இன்புறச்செய்த குருவே – திருமுறை6:22 3672/2,3
வேட்டவை அளிக்கின்ற நிதியமே சாகாத வித்தையில் விளைந்த சுகமே மெய்ஞ்ஞான நிலை நின்ற விஞ்ஞானகலர் உளே மேவு நடராச பதியே – திருமுறை6:22 3674/4
ஆங்கு இயல்வது என்றும் மற்று ஈங்கு இயல்வது என்றும் வாயாடுவோர்க்கு அரிய சுகமே ஆனந்த மயம் ஆகி அதுவும் கடந்த வெளி ஆகி நிறைகின்ற நிறைவே – திருமுறை6:22 3684/3
ஆகாத பேர்களுக்கு ஆகாத நினைவே ஆகிய எனக்கு என்றும் ஆகிய சுகமே
தா காதல் என தரும் தரும சத்திரமே தனி நடராச என் சற்குரு மணியே – திருமுறை6:23 3691/3,4
துஞ்சிய மாந்தரை எழுப்புக நலமே சூழ்ந்த சன்மார்க்கத்தில் செலுத்துக சுகமே
விஞ்சுற மெய்ப்பொருள் மேல் நிலை-தனிலே விஞ்சைகள் பல உள விளக்குக என்றாய் – திருமுறை6:23 3699/2,3
நவ நெறி கடந்ததோர் ஞான மெய் சுகமே நான் அருள் நிலை பெற நல்கிய நலமே – திருமுறை6:23 3706/2
மறப்பு அறியா பேர்_அறிவில் வாய்த்த பெரும் சுகமே மலைவு அறியா நிலை நிரம்ப வயங்கிய செம்பொருளே – திருமுறை6:33 3814/1
மேடையிலே வீசுகின்ற மெல்லிய பூங்காற்றே மென் காற்றில் விளை சுகமே சுகத்தில் உறும் பயனே – திருமுறை6:57 4091/3
மெய்க்கு இசைந்த அணியே பொன் மேடையில் என்னுடனே மெய் கலந்த தருணத்தே விளைந்த பெரும் சுகமே
நெய்க்கு இசைந்த உணவே என் நெறிக்கு இசைந்த நிலையே நித்தியமே எல்லாமாம் சத்தியமே உலகில் – திருமுறை6:57 4104/2,3
பண் களிக்க பாடுகின்ற பாட்டில் விளை சுகமே பத்தர் உளே தித்திக்க பழுத்த தனி பழமே – திருமுறை6:57 4108/2
மால் மறுத்து விளங்கு திரு_ஐந்தெழுத்தே பதியவைத்த பெரு வாழ்வே என் வாழ்வில் உறும் சுகமே
மீன் மறுத்து சுடர் மயமாய் விளங்கியதோர் விண்ணே விண் அனந்தம் உள் அடங்க விரிந்த பெருவெளியே – திருமுறை6:57 4167/2,3
எச்சுகமும் தன்னிடத்தே எழுந்த சுகம் ஆக எங்கணும் ஓர் நீக்கம் அற எழுந்த பெரும் சுகமே
அ சுகமும் அடை அறிவும் அடைந்தவரும் காட்டாது அது தானாய் அதுஅதுவாய் அப்பாலாம் பொருளே – திருமுறை6:57 4168/2,3
அவளொடும் கூடி அடைந்ததோர் சுகமே
நாத நல் வரைப்பின் நண்ணிய பாட்டே – திருமுறை6:81 4615/1426,1427
என் பெரும் சுகமே என் பெரும் பேறே – திருமுறை6:81 4615/1438
அருள் பெரும் களிப்பே அருள் பெரும் சுகமே அருள்_பெரும்_சோதி என் அரசே – திருமுறை6:82 4617/4
உருவில் கலந்த அழகே என் உயிரில் கலந்த உறவே என் உணர்வில் கலந்த சுகமே என்னுடைய ஒருமை பெருமானே – திருமுறை6:83 4626/2
கரவு ஒன்று அறியா பெரும் கருணை கடவுள் இது நின் தயவு இதனை கருதும்-தொறும் என் கருத்து அலர்ந்து சுகமே மயமா கண்டதுவே – திருமுறை6:83 4632/4
ஓவாது என் உள்ளகத்தே ஊற்று எழும் பேர்_அன்பே உள்ளபடி என் அறிவில் உள்ள பெரும் சுகமே
நீவா என் மொழிகள் எலாம் நிலைத்த பயன் பெறவே நித்திரை தீர்ந்தேன் இரவு நீங்கி விடிந்ததுவே – திருமுறை6:84 4635/3,4
தூங்காது பெரும் சுகமே சுகித்திட இ உலகை சுத்த சன்மார்க்கம்-தனிலே வைத்து அருள்க விரைந்தே – திருமுறை6:84 4641/4
துன்பு எலாம் தொலைத்த துணைவனே ஞான சுகத்திலே தோற்றிய சுகமே
இன்பனே எல்லாம்_வல்ல சித்து ஆகி என் உளே இலங்கிய பொருளே – திருமுறை6:86 4655/2,3
பசியாத அமுதே பகையாத பதியே பகராத நிலையே பறையாத சுகமே
நசியாத பொருளே நலியாத உறவே நடராஜ மணியே நடராஜ மணியே – திருமுறை6:117 5226/1,2
தரு வளர் நிழலே நிழல் வளர் சுகமே தடம் வளர் புனலே புனல் வளர் நலனே – திருமுறை6:117 5234/1
மிக உயர் நெறியே நெறி உயர் விளைவே விளைவு உயர் சுகமே சுகம் உயர் பதமே – திருமுறை6:117 5237/1
திகழ் சிவ பதமே சிவ பத சுகமே திரு_நட மணியே திரு_நட மணியே – திருமுறை6:117 5240/2
சிற்பர சுகமே மன்றில் திரு_நடம் புரியும் தேவே – திருமுறை6:125 5308/2
சுடுகாட்டு பிணங்காள் இ சுகம் அனைத்தும் கண சுகமே சொல்ல கேள்-மின் – திருமுறை6:125 5332/2
தணிந்த நிலை பெரும் சுகமே சமரச சன்மார்க்க சத்தியமே இயற்கை உண்மை தனி பதியே என்று – திருமுறை6:134 5578/3
பயின்று அறிய விரைந்து வம்-மின் படியாத படிப்பை படித்திடலாம் உணர்ந்திடலாம் பற்றிடலாம் சுகமே – திருமுறை6:134 5592/4

மேல்


சுகமொடே (1)

துனி தொலைந்தது சுமை தவிர்ந்தது சுபம் மிகுந்தது சுகமொடே
கனி எதிர்ந்தது களை தவிர்ந்தது களி மிகுந்தது கனிவொடே – திருமுறை6:125 5434/2,3

மேல்


சுகர் (1)

ஒன்று கேள்-மதி சுகர் முதல் முனிவோர் உக்க அக்கணம் சிக்கென துறந்தார் – திருமுறை2:50 1126/3

மேல்


சுகாகரமே (1)

ஏக சதா சிவமே யோக சுகாகரமே ஏம பரா நலமே காம விமோசனமே – திருமுறை6:118 5242/1

மேல்


சுகாதீத (5)

எண்ணும் சுகாதீத இன்பமே அன்பு_உடையோர் – திருமுறை2:59 1218/2
அருள் நிலை விளங்கு சிற்றம்பலம் எனும் சிவ சுகாதீத வெளி நடுவிலே அண்ட பகிரண்ட கோடிகளும் சராசரம் அனைத்தும் அவை ஆக்கல் முதலாம் – திருமுறை6:22 3651/1
வள்ளிய சிவானந்த மலையே சுகாதீத வானமே ஞான மயமே மணியே என் இரு கண்ணுள் மணியே என் உயிரே என் வாழ்வே என் வாழ்க்கை_வைப்பே – திருமுறை6:22 3658/3
தோய்தரல் இல்லாத தனி சுயம் சோதி பொருளை சுத்த சிவ மயமான சுகாதீத பொருளை – திருமுறை6:49 4009/3
சுட்டுதற்கு அரிதாம் சுகாதீத வெளி எனும் – திருமுறை6:81 4615/73

மேல்


சுகாதீதம் (1)

சுட்டு அகன்ற ஞான சுகாதீதம் காட்டி முற்றும் – திருமுறை3:3 1965/117

மேல்


சுகாதீதமும் (1)

தத்துவ நீ நான் என்னும் போதம்-அது நீக்கி தனித்த சுகாதீதமும் நீ தந்து அருள்க மகிழ்ந்தே – திருமுறை5:1 3052/4

மேல்


சுகாதீதமே (1)

துன்னிய பெரும் கருணை_வெள்ளமே அழியாத சுகமே சுகாதீதமே சுத்த சிவ சன்மார்க்க நிதியே அருள்_பெரும்_சோதி நடராச பதியே – திருமுறை6:22 3652/4

மேல்


சுகாநந்த (2)

மன்னும் சுகாநந்த வாழ்வே வடிவுடை_மாணிக்கமே – திருமுறை2:75 1434/4
நிதியே கருணை நிறைவே சுகாநந்த நீள் நிலையே – திருமுறை2:75 1460/2

மேல்


சுகாரம்பம் (1)

எம்மையினும் நிறை சொருப சுத்த சுகாரம்பம் இயல் சொருப சுத்த சுக அனுபவம் என்று இரண்டாய் – திருமுறை5:2 3122/2

மேல்


சுகிக்கின்றாய் (1)

தொட்டால் களித்து சுகிக்கின்றாய் வன் பூதம் – திருமுறை3:3 1965/737

மேல்


சுகித்திட (1)

தூங்காது பெரும் சுகமே சுகித்திட இ உலகை சுத்த சன்மார்க்கம்-தனிலே வைத்து அருள்க விரைந்தே – திருமுறை6:84 4641/4

மேல்


சுகிப்பதற்கு (1)

சோர் தருவார் உள் அறிவு கெடாமல் சுகிப்பதற்கு இங்கு – திருமுறை3:6 2296/3

மேல்


சுகுண (3)

பொன்னே சுகுண பொருப்பே தணிகை பொருப்பு அமர்த்த – திருமுறை1:3 45/3
சாலும் சுகுண திரு_மலையே தவத்தோர் புகழும் தற்பரனே தணிகாசலமாம் தலத்து அமர்ந்த சைவ மணியே சண்முகனே – திருமுறை1:44 477/4
விமல பிரணவ வடிவ விகட தட கட கரட விபுல கய முக சுகுண பதியாம் – திருமுறை3:25 2554/3

மேல்


சுகோடணமே (1)

நாக விகாசனமே நாத சுகோடணமே ஞான சபாபதியே ஞான சபாபதியே – திருமுறை6:118 5242/2

மேல்


சுகோதய (4)

துருவ கருணாகர நிரந்தர துரந்தர சுகோதய பதித்வ நிமல சுத்த நித்திய பரோக்ஷாநுபவ அபரோக்ஷ சோமசேகர சொரூபா – திருமுறை4:4 2601/3
வித்தியம் சுகோதய நிகேதனம் விமலம் என்று நால்_வேதமும் தொழும் – திருமுறை4:22 2805/3
சுத்த மெய்ஞ்ஞான சுகோதய வெளி எனும் – திருமுறை6:81 4615/31
பர பாசாந்த சுகோதய சூரிய – திருமுறை6:113 5142/2

மேல்


சுகோதயமே (2)

துன்பிற்கு இடனாம் வன் பிறப்பை தொலைக்கும் துணையே சுகோதயமே தோகை மயில் மேல் தோன்று பெரும் சுடரே இடரால் சோர்வுற்றே – திருமுறை1:44 476/3
வேத சிகாமணியே போத சுகோதயமே மேதகு மா பொருளே ஓத அரும் ஓர் நிலையே – திருமுறை6:118 5241/1

மேல்


சுட்ட (2)

சுட்ட திரு_நீறு பூசி தொந்தோம் என்று ஆடுவார்க்கு – திருமுறை4:33 2981/1
சுட்ட படாத மருந்து என்றன் – திருமுறை6:78 4545/1

மேல்


சுட்டவனை (1)

போற்றுதி என் நெஞ்சே புரம் நகையால் சுட்டவனை
ஏற்று உகந்த பெம்மானை எம்மவனை நீற்று ஒளி சேர் – திருமுறை2:65 1282/1,2

மேல்


சுட்டவொணாது (1)

இது என்றும் சுட்டவொணாது அதனால் சும்மா இருப்பதுவே துணிவு என கொண்டு இருக்கின்றோரை – திருமுறை3:5 2136/3

மேல்


சுட்டார் (1)

கரப்பார் மலர் தூவிய மதனை கண்ணால் சுட்டார் கல் எறிந்தோன் – திருமுறை2:83 1577/2

மேல்


சுட்டால் (1)

குணம் புதைக்க உயிர் அடக்கம் கொண்டது சுட்டால் அது-தான் கொலையாம் என்றே – திருமுறை6:135 5610/1

மேல்


சுட்டாலும் (1)

சுட்டாலும் சுடும் அது கண்டு உமது உடம்பு துடியாது என் சொல்லீர் நும்மை – திருமுறை6:135 5611/3

மேல்


சுட்டி (2)

சுட்டும் சுதனே என்றார் நான் சுட்டி அறிய சொல்லும் என்றேன் – திருமுறை2:96 1730/2
சுட்டும் சுதனே என்றார் நான் சுட்டி அறிய சொலும் என்றேன் – திருமுறை2:98 1816/2

மேல்


சுட்டிக்காட்டியே (1)

எட்டும் இரண்டும் இது என்று எனக்கு சுட்டிக்காட்டியே
எட்டா நிலையில் இருக்க புரிந்தாய் இட்டுக்கூட்டியே – திருமுறை6:112 5011/1,2

மேல்


சுட்டியும் (1)

ஓர் வாழ் அடியும் குழல் அணியும் ஒரு நல் விரலால் சுட்டியும் தம் – திருமுறை2:98 1804/3

மேல்


சுட்டு (7)

சுட்டு இலா பொருளே சுக பெரும் கடலே தூய் திருவொற்றியூர் துணையே – திருமுறை2:13 702/3
என் மூட்டை தேகம் சுறுக்கிடவே சுட்டு இரா முழுதும் – திருமுறை2:76 1487/2
துலங்கும் அது-தான் என் என்றேன் சுட்டு என்று உரைத்தார் ஆ கெட்டேன் – திருமுறை2:96 1734/3
மெய் காண் அது-தான் என் என்றேன் விளங்கும் சுட்டு பெயர் என்றே – திருமுறை2:98 1822/3
சுட்டு அகன்ற ஞான சுகாதீதம் காட்டி முற்றும் – திருமுறை3:3 1965/117
சுட்டு அகன்று நிற்க அவர்-தம்மை முற்றும் சூழ்ந்து கலந்திடும் சிவமே துரிய தேவே – திருமுறை3:5 2126/4
சுட்டு இரண்டும் காட்டாதே துரிய நிலை நடுவே சுக மயமாய் விளங்குகின்ற சுத்த பரம்பொருளே – திருமுறை6:57 4111/2

மேல்


சுட்டுகின்றார் (2)

இயல் ஆர் வடிவில் சுட்டுகின்றார் இது-தான் சேடி என்னேடீ – திருமுறை2:98 1803/4
ஏர் ஆர் கரத்தால் சுட்டுகின்றார் இது-தான் சேடி என்னேடீ – திருமுறை2:98 1810/4

மேல்


சுட்டுதற்கு (1)

சுட்டுதற்கு அரிதாம் சுகாதீத வெளி எனும் – திருமுறை6:81 4615/73

மேல்


சுட்டும் (2)

சுட்டும் சுதனே என்றார் நான் சுட்டி அறிய சொல்லும் என்றேன் – திருமுறை2:96 1730/2
சுட்டும் சுதனே என்றார் நான் சுட்டி அறிய சொலும் என்றேன் – திருமுறை2:98 1816/2

மேல்


சுட்டே (1)

கணம் கழுகு உண்டாலும் ஒரு பயன் உண்டே என்ன பயன் கண்டீர் சுட்டே
எணம் கெழு சாம்பலை கண்டீர் அது புன்செய் எருவுக்கும் இயலாது அன்றே – திருமுறை6:135 5609/3,4

மேல்


சுட (1)

தேள் வேண்டுமோ சுட தீ வேண்டுமோ வதைசெய்திட ஓர் – திருமுறை3:6 2233/2

மேல்


சுடச்சுடவும் (1)

துன்பம் முடுகி சுடச்சுடவும் சோறு உண்டு இருக்க துணிந்தேனே – திருமுறை6:7 3337/4

மேல்


சுடர் (44)

சொல்லற்கு அரிய பெரிய பரஞ்சுடரே முக்கண் சுடர் கொழுந்தே – திருமுறை2:1 580/1
சுடர் கொளும் மணி பூண் முலை மடவியர்-தம் தொடக்கினில் பட்டு உழன்று ஓயா – திருமுறை2:14 706/1
மன்று இருந்து ஓங்கும் மணி சுடர் ஒளியே வள்ளலே ஒற்றியூர் வாழ்வே – திருமுறை2:28 868/4
விண்ணினுள் இலங்கும் சுடர் நிகர் உனது மெல் அடிக்கு அடிமைசெய்வேனோ – திருமுறை2:52 1142/3
அல்லை உந்திய ஒண் சுடர்_குன்றே அகில கோடிகட்கு அருள் செயும் ஒன்றே – திருமுறை2:61 1240/3
சூழாதவரிடம் சூழாத ஒற்றி சுடர்_குன்றமே – திருமுறை2:62 1250/4
கண்_இலான் சுடர் காணிய விழைந்த கருத்தை ஒத்த என் கருத்தினை முடிப்ப – திருமுறை2:66 1307/1
கண்_இலான் சுடர் காண உன்னுதல் போல் கருத்து_இலேனும் நின் கருணையை விழைந்தேன் – திருமுறை2:68 1323/1
கூனும் ஓர் முட கண்_இலி வானில் குலவும் ஒண் சுடர் குறித்திடல் போலும் – திருமுறை2:68 1329/3
தொழுகின்றோர் உளத்து அமர்ந்த சுடரே முக்கண் சுடர் கொழுந்தே நின் பதத்தை துதியேன் வாதில் – திருமுறை2:73 1375/1
சொல் தேன் நிறை மறை கொம்பே மெய்ஞ்ஞான சுடர் கொழுந்தே – திருமுறை2:75 1462/3
நுந்தா விளக்கின் சுடர்_அனையார் நோவ நுதலார் கண்_நுதலார் – திருமுறை2:89 1655/2
கண்ணாளா சுடர் கமல கண்ணா என்னை கைவிடில் என் செய்வேனே கடையனேனே – திருமுறை2:101 1941/4
தூங்கானை மாட சுடர் கொழுந்தே நீங்காது – திருமுறை3:2 1962/432
தெரிது ஆன வெளி நடுவில் அருளாம் வண்மை செழும் கிரண சுடர் ஆகி திகழும் தேவே – திருமுறை3:5 2083/4
விண் உறு சுடர்க்கு எலாம் சுடர் அளித்து ஒரு பெருவெளிக்குள் வளர்கின்ற சுடரே வித்து ஒன்றும் இன்றியே விளைவு எலாம் தருகின்ற விஞ்ஞான மழை செய் முகிலே – திருமுறை4:1 2572/3
தூண்டாத மணி_விளக்கே பொதுவில் ஆடும் சுடர் கொழுந்தே என் உயிர்க்கு துணையே என்னை – திருமுறை4:12 2697/2
மின் என்கோ விளக்கு என்கோ விரி சுடர்க்கு ஓர் சுடர் என்கோ வினையனேன் யான் – திருமுறை4:15 2773/2
திரு உருக்கொண்டு எழுந்தருளி சிறியேன் முன் அடைந்து திரு_நீற்று பை அவிழ்த்து செம் சுடர் பூ அளிக்க – திருமுறை5:3 3160/1
தன் வடிவ திரு_நீற்று தனி பை அவிழ்த்து எனக்கு தகு சுடர் பூ அளிக்கவும் நான்-தான் வாங்கி களித்து – திருமுறை5:3 3161/2
குழகு இயல் செம் சுடர் பூவை பொக்கணத்தில் எடுத்து கொடுத்து அருளி நின்றனை நின் குறிப்பு அறியேன் குருவே – திருமுறை5:3 3162/3
தெருள் வழங்கும் சிவ நெறியை விளக்க வந்த செழும் சுடர் மா மணி_விளக்கே சிறியனேனை – திருமுறை5:10 3245/2
சுடர் மா மணியே அபயம் அபயம் சுக நாடகனே அபயம் அபயம் – திருமுறை6:18 3619/4
மாற்று அறியாத செழும் பசும்பொன்னே மாணிக்கமே சுடர் வண்ண கொழுந்தே – திருமுறை6:23 3685/1
விழித்துவிழித்து இமைத்தாலும் சுடர் உதயம் இலையேல் விழிகள் விழித்து இளைப்பது அலால் விளைவு ஒன்றும் இலையே – திருமுறை6:33 3816/1
வரம் பெறு சிவ சன்மார்க்கர்-தம் மதியில் வயங்கிய பெரும் சுடர் மணியே – திருமுறை6:39 3880/2
சுடர் மணி பொதுவில் திரு_நடம் புரியும் துணை அடி பாதுகை புறத்தே – திருமுறை6:43 3926/3
சூதுறும் இந்திய கரண லோகாண்டம் அனைத்தும் சுடர் பரப்பி விளங்குகின்ற சுயம் சோதி சுடரே – திருமுறை6:57 4118/3
மிகுதி பெறு பகுதி உலகம் பகுதி அண்டம் விளங்க அருள் சுடர் பரப்பி விளங்குகின்ற சுடரே – திருமுறை6:57 4119/3
வித்தமுறும் சுத்த பர லோகாண்டம் அனைத்தும் விளக்கமுற சுடர் பரப்பி விளங்குகின்ற சுடரே – திருமுறை6:57 4121/3
தோற்றுகின்ற கலை உலகம் கலை அண்டம் முழுதும் துலங்குகின்ற சுடர் பரப்பி சூழ்கின்ற சுடரே – திருமுறை6:57 4122/3
உளம் குலவு பர சத்தி உலகம் அண்டம் முழுதும் ஒளி விளங்க சுடர் பரப்பி ஓங்கு தனி சுடரே – திருமுறை6:57 4125/3
தோய்ந்த பர நாத உலகு அண்டம் எலாம் விளங்க சுடர் பரப்பி விளங்குகின்ற தூய தனி சுடரே – திருமுறை6:57 4127/3
மீன் மறுத்து சுடர் மயமாய் விளங்கியதோர் விண்ணே விண் அனந்தம் உள் அடங்க விரிந்த பெருவெளியே – திருமுறை6:57 4167/3
விண் ஆர் செம் சுடரே சுடர் மேவிய உள் ஒளியே – திருமுறை6:64 4264/1
ஆதியும் அந்தமும் இல்லா தனி சுடர் ஆகி இன்ப – திருமுறை6:94 4742/1
சுடர் கலந்த ஞான்றே சுகமும் முடுகி உற்றது – திருமுறை6:101 4820/2
துட்ட வினையை தீர்த்து ஞான சுடர் உள் ஏற்றியே – திருமுறை6:112 5011/3
சுத்த சுடர் பொன்_சபையில் ஆடும் சோதி போற்றியே – திருமுறை6:112 5063/3
பொருள் பெரும் சுடர் செய் கலாந்த யோகாந்தம் புகன்ற போதாந்த நாதாந்தம் – திருமுறை6:125 5322/1
அருண வண்ண ஒண் சுடர் மணி மண்டபத்து அடியேன் – திருமுறை6:125 5418/3
வெருட்டிய மான் அ மானில் சிறிது மதி மதியின் மிக சிறிது காட்டுகின்ற வியன் சுடர் ஒன்று அதனில் – திருமுறை6:137 5644/2
பூத்த சுடர் பூ அகத்தே புறத்தே சூழ் இடத்தே பூத்து மிக காய்த்து மதி அமுது ஒழுக பழுத்து – திருமுறை6:137 5665/1
வெய்யர் உளத்தே புகுத போனது இருள் இரவு விடிந்தது நல் சுடர் உதயம் மேவுகின்ற தருணம் – திருமுறை6:142 5780/2

மேல்


சுடர்_குன்றமே (1)

சூழாதவரிடம் சூழாத ஒற்றி சுடர்_குன்றமே – திருமுறை2:62 1250/4

மேல்


சுடர்_குன்றே (1)

அல்லை உந்திய ஒண் சுடர்_குன்றே அகில கோடிகட்கு அருள் செயும் ஒன்றே – திருமுறை2:61 1240/3

மேல்


சுடர்_அனையார் (1)

நுந்தா விளக்கின் சுடர்_அனையார் நோவ நுதலார் கண்_நுதலார் – திருமுறை2:89 1655/2

மேல்


சுடர்க்கு (3)

விண் உறு சுடர்க்கு எலாம் சுடர் அளித்து ஒரு பெருவெளிக்குள் வளர்கின்ற சுடரே வித்து ஒன்றும் இன்றியே விளைவு எலாம் தருகின்ற விஞ்ஞான மழை செய் முகிலே – திருமுறை4:1 2572/3
மின் என்கோ விளக்கு என்கோ விரி சுடர்க்கு ஓர் சுடர் என்கோ வினையனேன் யான் – திருமுறை4:15 2773/2
என்று ஆதிய சுடர்க்கு இயல் நிலையாய் அது – திருமுறை6:81 4615/59

மேல்


சுடர்க்குள் (2)

பேறு முக பெரும் சுடர்க்குள் சுடரே செவ் வேல் பிடித்து அருளும் பெருந்தகையே பிரம ஞானம் – திருமுறை1:42 450/2
விண் ஓங்கு வியன் சுடரே வியன் சுடர்க்குள் சுடரே விடையவனே சடையவனே வேத முடி பொருளே – திருமுறை5:1 3034/2

மேல்


சுடர்செய்து (1)

சித்தர் உளத்தில் சுடர்செய்து ஓங்கும் தெய்வ சோதியே – திருமுறை6:112 5058/3

மேல்


சுடராம் (1)

அ சுடராம் சபை அருள்_பெரும்_ஜோதி – திருமுறை6:81 4615/64

மேல்


சுடராய் (5)

சொல் நிலைக்கும் பொருள் நிலைக்கும் தூரியதாய் ஆனந்த சுடராய் அன்பர் – திருமுறை2:26 854/1
ஐந்தாய் இரு சுடராய் ஆன்மாவாய் நாதமுடன் – திருமுறை3:2 1962/577
எச்சுடரும் போதா இயல் சுடராய் அச்சில் – திருமுறை3:3 1965/64
அல் விலங்கு செழும் சுடராய் அடியார் உள்ளத்து அமர்ந்து அருளும் சிவ குருவே அடியேன் இங்கே – திருமுறை3:5 2147/1
வேத முடி மேல் சுடராய் ஆகமத்தின் முடி மேல் விளங்கும் ஒளி ஆகிய நின் மெல் அடிகள் வருந்த – திருமுறை5:2 3085/1

மேல்


சுடரில் (1)

துரிய வெளி-தனில் பரம நாத அணை நடுவே சுயம் சுடரில் துலங்குகின்ற துணை அடிகள் வருந்த – திருமுறை5:2 3078/1

மேல்


சுடரிலே (3)

ஒள்ளிய நெருப்பிலே உப்பிலே ஒப்பு_இலா ஒளியிலே சுடரிலே மேல் ஓட்டிலே சூட்டிலே உள்ளாடும் ஆட்டிலே உறும் ஆதி அந்தத்திலே – திருமுறை6:22 3658/1
என்று இரவி-தன்னிலே இரவி சொருபத்திலே இயல் உருவிலே அருவிலே ஏறிட்ட சுடரிலே சுடரின் உள் சுடரிலே எறி ஆதப திரளிலே – திருமுறை6:22 3661/1
என்று இரவி-தன்னிலே இரவி சொருபத்திலே இயல் உருவிலே அருவிலே ஏறிட்ட சுடரிலே சுடரின் உள் சுடரிலே எறி ஆதப திரளிலே – திருமுறை6:22 3661/1

மேல்


சுடரின் (1)

என்று இரவி-தன்னிலே இரவி சொருபத்திலே இயல் உருவிலே அருவிலே ஏறிட்ட சுடரிலே சுடரின் உள் சுடரிலே எறி ஆதப திரளிலே – திருமுறை6:22 3661/1

மேல்


சுடரினீர் (1)

உதய சுடரினீர் வாரீர் – திருமுறை6:70 4386/3

மேல்


சுடரினை (1)

பரங்கிரி அமரும் கற்பக தருவை பராபரம் சுடரினை எளியேற்கு – திருமுறை1:38 413/1

மேல்


சுடருள் (1)

நிற்கின்ற சுடரே அ சுடருள் ஓங்கும் நீள் ஒளியே அ ஒளிக்குள் நிறைந்த தேவே – திருமுறை3:5 2092/4

மேல்


சுடரே (129)

பெற்றம் மேல் வரும் ஒரு பெருந்தகையின் அருள் உரு பெற்று எழுந்து ஓங்கு சுடரே பிரணவாகார சின்மய விமல சொருபமே பேதம்_இல் பரப்பிரமமே – திருமுறை1:1 24/3
வானோர் குடிகளை வாழ்வித்த தெய்வ மணி சுடரே
நான் ஓர் எளியன் என் துன்பு அறுத்து ஆள் என நண்ணிநின்றேன் – திருமுறை1:3 55/1,2
தோளா மணி சுடரே தணிகாசல தூய் பொருளே – திருமுறை1:3 58/3
சேண் நேர் தணிகை மலை மருந்தே தேனே ஞான செழும் சுடரே – திருமுறை1:5 82/4
சேரும் தணிகை மலை மருந்தே தேனே ஞான செழும் சுடரே – திருமுறை1:5 83/4
செஞ்சந்தனம் சேர் தணிகை மலை தேனே ஞான செழும் சுடரே – திருமுறை1:5 84/4
தென் நேர் தணிகை மலை அரசே தேவே ஞான செழும் சுடரே – திருமுறை1:5 85/4
திளைத்தோர் பரவும் திரு_தணிகை தேவே ஞான செழும் சுடரே – திருமுறை1:5 86/4
செடி தீர் தணிகை மலை பொருளே தேனே ஞான செழும் சுடரே – திருமுறை1:5 87/4
திண் தார் அணி வேல் தணிகை மலை தேவே ஞான செழும் சுடரே – திருமுறை1:5 88/4
சேண் தேன் அலரும் பொழில் தணிகை தேவே ஞான செழும் சுடரே – திருமுறை1:5 89/4
செல் ஆர் பொழில் சூழ் திரு_தணிகை தேவே ஞான செழும் சுடரே – திருமுறை1:5 90/4
தென் நேர் பொழில் சூழ் திரு_தணிகை தேவே ஞான செழும் சுடரே – திருமுறை1:5 91/4
செடி தீர்த்து அருளும் திரு_தணிகை தேவே ஞான செழும் சுடரே – திருமுறை1:5 92/4
தோளா ஓர் மணியே தென் தணிகை மேவும் சுடரே என் அறிவே சிற்சுகம் கொள் வாழ்வே – திருமுறை1:6 99/4
இன் சொல் அடியவர் மகிழும் இன்பமே உள் இருள் அகற்றும் செழும் சுடரே எவர்க்கும் கோவே – திருமுறை1:7 113/3
அளியே தணிகை அருள்_சுடரே அடியர் உறவே அருள் ஞான – திருமுறை1:11 190/3
எய்தற்கு அரிய அருள் சுடரே எல்லாம்_வல்ல இறையோனே – திருமுறை1:14 212/1
பதியே எங்கும் நிறைந்து அருளும் பரம சுகமே பரம் சுடரே
கதியே அளிக்கும் தணிகை அமர் கடம்பா உன்றன் ஆறெழுத்தை – திருமுறை1:14 219/1,2
தோன்றா ஞான சின்மயமே தூய சுகமே சுயம் சுடரே
ஆன்றார் புகழும் தணிகை மலை அரசே உன்றன் ஆறெழுத்தை – திருமுறை1:14 220/1,2
ஊழ் உந்திய சீர் அன்பர் மனத்து ஒளிரும் சுடரே உயர் தணிகை – திருமுறை1:19 263/3
மன்னும் சுடரே நின் திரு_தாள் அடியேன் முடி மேல் வைப்பாயே – திருமுறை1:19 264/4
பேறு முக பெரும் சுடர்க்குள் சுடரே செவ் வேல் பிடித்து அருளும் பெருந்தகையே பிரம ஞானம் – திருமுறை1:42 450/2
சுகமே அடியர் உளத்து ஓங்கும் சுடரே அழியா துணையே என் – திருமுறை1:43 468/1
மத்த பெரு மால் நீக்கும் ஒரு மருந்தே எல்லாம்_வல்லோனே வஞ்ச சமண வல் இருளை மாய்க்கும் ஞான மணி_சுடரே – திருமுறை1:44 474/2
துன்பிற்கு இடனாம் வன் பிறப்பை தொலைக்கும் துணையே சுகோதயமே தோகை மயில் மேல் தோன்று பெரும் சுடரே இடரால் சோர்வுற்றே – திருமுறை1:44 476/3
விண்ணுறு சுடரே என் உள் விளங்கிய விளக்கே போற்றி – திருமுறை1:48 510/1
மெய்யகத்தே நின்று ஒளிர்தரும் ஞான விரி சுடரே – திருமுறை2:2 587/4
வண்ணா வெள்ளை மால் விடையாய் மன்று ஆடிய மா மணி_சுடரே – திருமுறை2:3 595/4
துன்னும் மா மருந்தே சுடரே அருள் – திருமுறை2:8 649/1
நின்று சிற்சபைக்குள் நடம்செயும் கருணா_நிலையமே நின்மல சுடரே – திருமுறை2:14 705/4
கண்ணனோடு அயன் காண்ப அரும் சுடரே கந்தன் என்னும் ஓர் கனி தரும் தருவே – திருமுறை2:18 765/1
வணத்தினால் நின்ற மாணிக்க சுடரே வள்ளலே ஒற்றியூர் வாழ்வே – திருமுறை2:28 877/4
எடுத்து சென்ற துணையே சுயம் சுடரே
ஊறு_எடுத்தோர் காண அரிய ஒற்றி அப்பா உன்னுடைய – திருமுறை2:36 953/2,3
தித்திக்கும் தேனே சிவமே செழும் சுடரே
சத்திக்கும் நாத தலம் கடந்த தத்துவனே – திருமுறை2:60 1229/2,3
வஞ்சம்_இலார் உள்ளம் மருவுகின்ற வான் சுடரே
கஞ்சம்_உளான் போற்றும் கருணை பெரும் கடலே – திருமுறை2:60 1230/1,2
மலம் இலாத நல் வழியிடை நடப்போர் மனத்துள் மேவிய மா மணி சுடரே
சிலம் இலாஞ்சம் ஆதிய தரு பொழில்கள் திகழும் ஒற்றியூர் தியாக_நாயகனே – திருமுறை2:61 1236/3,4
ஒண்மை அம்பலத்து ஒளிசெயும் சுடரே ஒற்றி ஓங்கிய உத்தம பொருளே – திருமுறை2:66 1308/4
தொழுகின்றோர் உளத்து அமர்ந்த சுடரே முக்கண் சுடர் கொழுந்தே நின் பதத்தை துதியேன் வாதில் – திருமுறை2:73 1375/1
இருள் பால் அகற்றும் இரும் சுடரே ஒற்றி எந்தை உள்ளம் – திருமுறை2:75 1438/3
வரும் பேர் ஒளி செம் சுடரே வடிவுடை_மாணிக்கமே – திருமுறை2:75 1441/4
சொல் பேர் அறிவுள் சுக பொருளே மெய் சுயம் சுடரே
மல் பேர் பெறும் ஒற்றி மானே வடிவுடை_மாணிக்கமே – திருமுறை2:75 1457/3,4
சொல் பதமாய் அவைக்கு அப்புறமாய் நின்ற தூய் சுடரே
மல் பதம் சேர் ஒற்றி வாழ்வே வடிவுடை_மாணிக்கமே – திருமுறை2:75 1475/3,4
உதய சுடரே_அனையீர் நல் ஒற்றி_உடையீர் என்னுடைய – திருமுறை2:98 1919/1
மலை-கண் எழும் சுடரே வான் சுடரே அன்பர் மனத்து ஒளிரும் சுயம் சுடரே மணியே வானோர் – திருமுறை2:101 1940/2
மலை-கண் எழும் சுடரே வான் சுடரே அன்பர் மனத்து ஒளிரும் சுயம் சுடரே மணியே வானோர் – திருமுறை2:101 1940/2
மலை-கண் எழும் சுடரே வான் சுடரே அன்பர் மனத்து ஒளிரும் சுயம் சுடரே மணியே வானோர் – திருமுறை2:101 1940/2
வெவ் வினை தீர்த்து அருள்கின்ற ராம நாம வியன் சுடரே இ உலக விடய காட்டில் – திருமுறை2:101 1942/2
வான் வண்ண கரு முகிலே மழையே நீல மணி வண்ண கொழும் சுடரே மருந்தே வான – திருமுறை2:101 1943/1
வாழ்கொளிபுத்தூர் மணி சுடரே தாழ்வு அகற்ற – திருமுறை3:2 1962/60
வெஞ்சமாக்கூடல் விரி சுடரே துஞ்சல் எனும் – திருமுறை3:2 1962/422
தோற்றா வடுகூர் சுயம் சுடரே ஆற்ற மயல் – திருமுறை3:2 1962/460
வாழ் அருள் சுடரே கண் ஆர்ந்த – திருமுறை3:2 1962/472
மாசகர்க்குள் நில்லா மணி சுடரே மாணிக்கவாசகர்க்கு – திருமுறை3:4 2013/3
நிற்கின்ற சுடரே அ சுடருள் ஓங்கும் நீள் ஒளியே அ ஒளிக்குள் நிறைந்த தேவே – திருமுறை3:5 2092/4
ஒழியாது கதிர் பரப்பும் சுடரே அன்பர்க்கு ஓவாத இன்பு அருளும் ஒன்றே விண்ணோர் – திருமுறை3:5 2109/2
மான் காணா உள கமலம் அலர்த்தாநின்ற வான் சுடரே ஆனந்த மயமே ஈன்ற – திருமுறை3:5 2119/3
உய்யும் நெறி ஒளி காட்டி வெளியும் உள்ளும் ஓங்குகின்ற சுயம் சுடரே உண்மை தேவே – திருமுறை3:5 2122/4
தேன் ஏறு மலர் சடை எம் சிவனே தில்லை செழும் சுடரே ஆனந்த தெய்வமே என் – திருமுறை3:5 2140/2
வஞ்சம் அன்றே நின் பதம் காண்க முக்கண் மணி சுடரே – திருமுறை3:6 2248/4
ஒப்பு அற்ற முக்கண் சுடரே நின் சீர்த்தி உறாத வெறும் – திருமுறை3:6 2331/1
கருணை_கடலே திருவாரூர் கடவுள் சுடரே நின்னுடைய – திருமுறை3:10 2465/1
உலகியலின் உறு மயலின் அடைவு பெறும் எனது இதயம் ஒளி பெற விளங்கு சுடரே
உதய நிறை_மதி அமுத உணவு பெற நிலவு சிவயோக நிலை அருளும் மலையே – திருமுறை3:18 2501/1,2
மணி வாய்_மலர்ந்து எம்_போல்வார்க்கு மறையுள் முடிபை வகுத்து அருள வயங்கும் கருணை வடிவெடுத்து வந்து விளங்கு மணி சுடரே
பிணி வாய் பிறவிக்கு ஒரு மருந்தே பேர்_ஆனந்த பெரு விருந்தே பிறங்கு கதியின் அருள் ஆறே பெரியோர் மகிழ்வின் பெரும் பேறே – திருமுறை3:19 2502/2,3
விண் உறு சுடர்க்கு எலாம் சுடர் அளித்து ஒரு பெருவெளிக்குள் வளர்கின்ற சுடரே வித்து ஒன்றும் இன்றியே விளைவு எலாம் தருகின்ற விஞ்ஞான மழை செய் முகிலே – திருமுறை4:1 2572/3
அருள் எனும் அமுதம் தரும் ஒரு கடலே அருள் கிரணம் கொளும் சுடரே
அருள் ஒளி வீசும் அரும்_பெறல் மணியே அருள் சுவை கனிந்த செம்பாகே – திருமுறை4:19 2798/2,3
துப்பு ஆடு திரு_மேனி சோதி மணி சுடரே துரிய வெளிக்குள் இருந்த சுத்த சிவ வெளியே – திருமுறை5:1 3033/1
விண் ஓங்கு வியன் சுடரே வியன் சுடர்க்குள் சுடரே விடையவனே சடையவனே வேத முடி பொருளே – திருமுறை5:1 3034/2
விண் ஓங்கு வியன் சுடரே வியன் சுடர்க்குள் சுடரே விடையவனே சடையவனே வேத முடி பொருளே – திருமுறை5:1 3034/2
வட்ட வான் சுடரே வளர் ஒளி விளக்கே வயங்கு சிற்சோதியே அடியேன் – திருமுறை6:15 3554/1
தண் ஆர் மதியே கதிர் பரப்பி தழைத்த சுடரே தனி கனலே – திருமுறை6:16 3583/2
துப்பு ஆர் வண்ண சுடரே மெய் சோதி படிக வண்ணத்தாய் – திருமுறை6:16 3589/2
அருண சுடரே நின் அருளுக்கு அழகோ அழகு என்று இருப்பாயேல் – திருமுறை6:17 3593/3
தருண சுடரே எனை ஈன்ற தாயே என்னை தந்தோனே – திருமுறை6:19 3624/2
வண்ணம் பழுத்த தனி பழமே மன்றில் விளங்கு மணி சுடரே
தண்ணம் பழுத்த மதி அமுதே தருவாய் இதுவே தருணம் என்றன் – திருமுறை6:19 3625/2,3
தெருள் நிலை சச்சிதானந்த கிரணாதிகள் சிறப்ப முதல் அந்தம் இன்றி திகழ்கின்ற மெய்ஞ்ஞான சித்தி அனுபவ நிலை தெளிந்திட வயங்கு சுடரே
சுருள் நிலை குழல் அம்மை ஆனந்தவல்லி சிவசுந்தரிக்கு இனிய துணையே சுத்த சிவ சன்மார்க்க நிதியே அருள்_பெரும்_சோதி நடராச பதியே – திருமுறை6:22 3651/3,4
இடல் எலாம் வல்ல சிவ_சத்தி கிரணாங்கியாய் ஏகமாய் ஏகபோக இன்ப நிலை என்னும் ஒரு சிற்சபையின் நடுவே இலங்கி நிறைகின்ற சுடரே
கடல் எலாம் புவி எலாம் கனல் எலாம் வளி எலாம் ககன் எலாம் கண்ட பரமே காணாத பொருள் என கலை எலாம் புகல என் கண் காண வந்த பொருளே – திருமுறை6:22 3653/2,3
தூய் எலாம் பெற்ற நிலை மேல் அருள் சுகம் எலாம் தோன்றிட விளங்கு சுடரே துரிய வெளி நடு நின்ற பெரிய பொருளே அருள் சோதி நடராச குருவே – திருமுறை6:22 3681/4
தேய் மதி சமயருக்கு அரிய ஒண் சுடரே சித்து எலாம் வல்லதோர் சத்திய முதலே – திருமுறை6:23 3688/2
போகாத புனலையும் தெரிவித்து என் உளத்தே பொற்புற அமர்ந்ததோர் அற்புத சுடரே
ஆகாத பேர்களுக்கு ஆகாத நினைவே ஆகிய எனக்கு என்றும் ஆகிய சுகமே – திருமுறை6:23 3691/2,3
விது அமுதொடு சிவ அமுதமும் அளித்தே மேல் நிலைக்கு ஏற்றிய மெய் நிலை சுடரே
பொது நடமிடுகின்ற புண்ணிய பொருளே புரை அறும் உளத்திடை பொருந்திய மருந்தே – திருமுறை6:23 3693/2,3
வேதத்தின் முடி மிசை விளங்கும் ஓர் விளக்கே மெய்ப்பொருள் ஆகம வியன் முடி சுடரே
நாதத்தின் முடி நடு நடமிடும் ஒளியே நவை அறும் உளத்திடை நண்ணிய நலமே – திருமுறை6:23 3700/1,2
சந்திர சூரியர் ஒளி பெற விளங்கும் தனி அருள் பெருவெளி தலத்து எழும் சுடரே
வந்து இரவிடை எனக்கு அருள் அமுது அளித்தே வாழ்க என்று அருளிய வாழ் முதல் பொருளே – திருமுறை6:23 3701/1,2
அல்லை உண்டு எழுந்த தனி பெரும் சுடரே அம்பலத்து ஆடல் செய் அமுதே – திருமுறை6:27 3752/2
தண்ணிய மதியே தனித்த செம் சுடரே சத்திய சாத்திய கனலே – திருமுறை6:39 3875/1
சிற்பரம் சுடரே தற்பர ஞான செல்வமே சித்து எலாம் புரியும் – திருமுறை6:39 3876/3
அலப்பு அற விளங்கும் அருள் பெரு விளக்கே அரும் பெரும் சோதியே சுடரே
மல பிணி அறுத்த வாய்மை எம் மருந்தே மருந்து எலாம் பொருந்திய மணியே – திருமுறை6:39 3879/1,2
ஆரண முடியும் ஆகம முடியும் அமர்ந்து ஒளிர் அற்புத சுடரே
நாரண தலமே நாரண வலமே நாரணாகாரத்தின் ஞாங்கர் – திருமுறை6:39 3891/2,3
அருள் விளக்கே அருள் சுடரே அருள் சோதி சிவமே அருள் அமுதே அருள் நிறைவே அருள் வடிவ பொருளே – திருமுறை6:57 4090/1
சுற்றுதலும் தோன்றுதலும் மறைதலும் வெச்சென்றே சுடுதலும் இல்லாது என்றும் துலங்குகின்ற சுடரே
முற்றும் உணர்ந்தவர் உளத்தே திரு_சிற்றம்பலத்தே முயங்கும் நடத்து அரசே என் மொழியும் அணிந்து அருளே – திருமுறை6:57 4116/3,4
செம் பூத உலகங்கள் பூதாண்ட வகைகள் செழித்திட நல் கதிர் பரப்பி திகழ்கின்ற சுடரே
வெம் பூத தடை தவிர்ந்தார் ஏத்த மணி மன்றில் விளங்கும் நடத்து அரசே என் விளம்பும் அணிந்து அருளே – திருமுறை6:57 4117/3,4
சூதுறும் இந்திய கரண லோகாண்டம் அனைத்தும் சுடர் பரப்பி விளங்குகின்ற சுயம் சோதி சுடரே
போதுறுவார் பலர் நின்று போற்ற நடம் பொதுவில் புரியும் நடத்து அரசே என் புகலும் அணிந்து அருளே – திருமுறை6:57 4118/3,4
மிகுதி பெறு பகுதி உலகம் பகுதி அண்டம் விளங்க அருள் சுடர் பரப்பி விளங்குகின்ற சுடரே
தொகுதி பெறு கடவுளர்கள் ஏத்த மன்றில் நடிக்கும் துரிய நடத்து அரசே என் சொல்லும் அணிந்து அருளே – திருமுறை6:57 4119/3,4
தாம் மாயா புவனங்கள் மாமாயை அண்டம் தழைத்து விளங்கிட கதிர் செய் தனித்த பெரும் சுடரே
தே மாலும் பிரமனும் நின்று ஏத்த மன்றில் நடிக்கும் தெய்வ நடத்து அரசே என் சிறுமொழி ஏற்று அருளே – திருமுறை6:57 4120/3,4
வித்தமுறும் சுத்த பர லோகாண்டம் அனைத்தும் விளக்கமுற சுடர் பரப்பி விளங்குகின்ற சுடரே
சத்திய ஞானானந்த சித்தர் புகழ் பொதுவில் தனித்த நடத்து அரசே என் சாற்றும் அணிந்து அருளே – திருமுறை6:57 4121/3,4
தோற்றுகின்ற கலை உலகம் கலை அண்டம் முழுதும் துலங்குகின்ற சுடர் பரப்பி சூழ்கின்ற சுடரே
போற்றுகின்ற மெய் அடியர் களிப்ப நடித்து அருளும் பொதுவில் நடத்து அரசே என் புகலும் அணிந்து அருளே – திருமுறை6:57 4122/3,4
கூட்டிய ஓங்கார உலகு ஓங்கார அண்டம் குடி விளங்க கதிர் பரப்பி குலவு பெரும் சுடரே
பாட்டியல் கொண்டு அன்பர் எலாம் போற்ற மன்றில் நடிக்கும் பரம நடத்து அரசே என் பாட்டும் அணிந்து அருளே – திருமுறை6:57 4123/3,4
துன் அபர சத்தி உலகு அபர சத்தி அண்டம் சுகம் பெறவே கதிர் பரப்பி துலங்குகின்ற சுடரே
உன்னும் அன்பர் உளம் களிக்க திரு_சிற்றம்பலத்தே ஓங்கும் நடத்து அரசே என் உரையும் அணிந்து அருளே – திருமுறை6:57 4124/3,4
உளம் குலவு பர சத்தி உலகம் அண்டம் முழுதும் ஒளி விளங்க சுடர் பரப்பி ஓங்கு தனி சுடரே
வளம் குலவு திரு_பொதுவில் மா நடம் செய் அரசே மகிழ்ந்து எனது சொல் எனும் ஓர் மாலை அணிந்து அருளே – திருமுறை6:57 4125/3,4
விரிந்த மகா சுத்த பர லோக அண்டம் முழுதும் மெய் அறிவானந்த நிலை விளக்குகின்ற சுடரே
புரிந்த தவ பயன் ஆகும் பொதுவில் நடத்து அரசே புன்_மொழி என்று இகழாதே புனைந்து மகிழ்ந்து அருளே – திருமுறை6:57 4126/3,4
தோய்ந்த பர நாத உலகு அண்டம் எலாம் விளங்க சுடர் பரப்பி விளங்குகின்ற தூய தனி சுடரே
வேய்ந்த மணி மன்றிடத்தே நடம் புரியும் அரசே விளம்புறும் என் சொல்_மாலை விளங்க அணிந்து அருளே – திருமுறை6:57 4127/3,4
தன் உயிரும் தன் உடலும் தன் பொருளும் எனக்கே தந்து கலந்து எனை புணர்ந்த தனித்த பெரும் சுடரே
மன் உயிருக்குயிர் ஆகி இன்பமுமாய் நிறைந்த மணியே என் கண்ணே என் வாழ் முதலே மருந்தே – திருமுறை6:57 4149/2,3
கணக்கு_வழக்கு அது கடந்த பெருவெளிக்கு நடுவே கதிர் பரப்பி விளங்குகின்ற கண் நிறைந்த சுடரே
இணக்கம் உறும் அன்பர்கள்-தம் இதய வெளி முழுதும் இனிது விளங்குற நடுவே இலங்கும் ஒளி விளக்கே – திருமுறை6:57 4184/1,2
வடித்த மறை முடி வயங்கும் மா மணி பொன் சுடரே மனம் வாக்கு கடந்த பெரு வான் நடுவாம் ஒளியே – திருமுறை6:57 4185/3
துப்பு ஆர் செம் சுடரே அருள் சோதி சுக கடலே – திருமுறை6:63 4257/1
என்றே என்றுள் உறும் சுடரே எனை ஈன்றவனே – திருமுறை6:63 4258/1
விண் ஆர் செம் சுடரே சுடர் மேவிய உள் ஒளியே – திருமுறை6:64 4264/1
குறி வேறு இன்றி நின்ற பெரும் சோதி கொழும் சுடரே
செறி வேதங்கள் எலாம் உரைசெய்ய நிறைந்திடும் பேர்_அறிவே – திருமுறை6:64 4267/2,3
சித்தா சித்தி எலாம் தர வல்ல செழும் சுடரே
பித்தா பித்தன் எனை வலிந்து ஆண்ட பெருந்தகையே – திருமுறை6:64 4268/2,3
தெருளே ஓர் வடிவாய் உற செய்த செழும் சுடரே
பொருளே சிற்சபை வாழ்வுறுகின்ற என் புண்ணியனே – திருமுறை6:64 4271/2,3
செடியேற்கு அன்று அளித்தாய் திரு_சிற்றம்பல சுடரே
கடியேற்கு அன்னை எனும் சிவகாம கொடை_உடையாய் – திருமுறை6:64 4275/2,3
செம்மையில் உதித்து உளம் திகழ்ந்த செம் சுடரே
திரை எலாம் தவிர்த்து செவ்வி உற்று ஆங்கே – திருமுறை6:81 4615/1530,1531
வரை எலாம் விளங்க வயங்கு செம் சுடரே
அலகு_இலா தலைவர்கள் அரசு செய் தத்துவ – திருமுறை6:81 4615/1532,1533
உலகு எலாம் விளங்க ஓங்கு செம் சுடரே
முன்னுறு மல இருள் முழுவதும் நீக்கியே – திருமுறை6:81 4615/1534,1535
என் உள வரை மேல் எழுந்த செம் சுடரே
ஆதியும் நடுவுடன் அந்தமும் கடந்த – திருமுறை6:81 4615/1536,1537
சோதியாய் என் உளம் சூழ்ந்த மெய் சுடரே
உள் ஒளி ஓங்கிட உயிர் ஒளி விளங்கிட – திருமுறை6:81 4615/1538,1539
பரம வேதாந்த பரம்பரம் சுடரே
வரம் நிறை பொதுவிடை வளர் திரு_நடம் புரி – திருமுறை6:81 4615/1550,1551
பரம சித்தாந்த பதி பரம் சுடரே
சமரச சத்திய சபையில் நடம் புரி – திருமுறை6:81 4615/1552,1553
சமரச சத்திய தற்சுயம் சுடரே
சபை எனது உளம் என தான் அமர்ந்து எனக்கே – திருமுறை6:81 4615/1554,1555
வருண முதலா அவை கடந்த வரைப்பாய் விளங்கும் மணி மன்றில் வயங்கு சுடரே எல்லாம் செய் வல்ல குருவே என் உளத்தே – திருமுறை6:83 4625/3
முடுக்கிய அஞ்ஞானாந்தகாரம் எலாம் தவிர்த்து முத்தர் உளத்தே முளைத்த சுத்த பரம் சுடரே – திருமுறை6:84 4640/4
சிறப்பே அருள்_பெரும்_சோதி மன்று ஓங்கு செழும் சுடரே – திருமுறை6:89 4689/4
சுடரே அருள்_பெரும்_சோதியனே பெண் சுகத்தை மிக்க – திருமுறை6:89 4690/1
எண்_குண சுடரே இந்து அகத்து ஒளியே – திருமுறை6:116 5225/2
கலை நிறை மதியே மதி நிறை அமுதே கதி நிறை கதிரே கதிர் நிறை சுடரே
சிலை நிறை நிலையே நிலை நிறை சிவமே திரு_நட மணியே திரு_நட மணியே – திருமுறை6:117 5236/1,2
தொழும் தேவ மடந்தையர்க்கு மங்கலநாண் கழுத்தில் தோன்ற விடம் கழுத்தின் உளே தோன்ற நின்ற சுடரே
எழுந்து ஏறும் அன்பர் உளத்து ஏற்று திரு_விளக்கே என் உயிர்க்கு துணையே என் இரு கண்ணுள் மணியே – திருமுறை6:125 5362/2,3
துப்பு ஊறு வண்ண செழும் சுடரே தனி சோதியனே – திருமுறை6:125 5396/2
ஞானாகர சுடரே ஞான மணி_விளக்கே – திருமுறை6:125 5404/1
அடி விளங்க கனகசபை தனி நடனம் புரியும் அருள் சுடரே என் உயிருக்கு ஆன பெரும் துணையே – திருமுறை6:125 5437/1

மேல்


சுடரே_அனையீர் (1)

உதய சுடரே_அனையீர் நல் ஒற்றி_உடையீர் என்னுடைய – திருமுறை2:98 1919/1

மேல்


சுடரை (4)

சத்தனை நித்த நின்மல சுடரை தணிகையில் கண்டு இறைஞ்சுவனே – திருமுறை1:38 418/4
தா_இல் வான் சுடரை கண்ணிலி அறியும் தன்மை அன்றோ பெரும் தவத்தோர் – திருமுறை2:27 859/3
வேலொடு மயிலும் கொண்டிடும் சுடரை விளைவித்த வித்தக விளக்கே – திருமுறை2:52 1146/3
திகழ்கின்ற ஞான செழும் சுடரை வானோர் – திருமுறை2:65 1289/1

மேல்


சுடரோ (2)

மின்னோ விளக்கோ விரி சுடரோ மேலை ஒளியோ என் உரைப்பேன் – திருமுறை2:70 1348/3
பம்பு மணி ஒளியோ நல் பசும்பொன்னின் சுடரோ படிக வண்ண பெரும் காட்சி-தானோ என்று உணர்ந்தே – திருமுறை6:142 5749/2

மேல்


சுடலை (1)

ஆன் கொள் விடங்கர் சுடலை எரி அடலை விழைந்தார் என்றாலும் – திருமுறை2:93 1704/2

மேல்


சுடினும் (5)

இடையாத கொடும் தீயால் சுடினும் அன்றி என் செயினும் போதாதே எந்தாய் எந்தாய் – திருமுறை2:73 1370/4
எண்ணுதல் சேர் கொடும் தீயால் சுடினும் அன்றி என் செயினும் போதாதே எந்தாய் எந்தாய் – திருமுறை2:73 1371/4
எஞ்சலுற சுடினும் அன்றி அந்தோ இன்னும் என் செயினும் போதாதே எந்தாய் எந்தாய் – திருமுறை2:73 1372/4
வாயால் சுடினும் தெரிந்திலதே இனி வல் வடவை – திருமுறை3:6 2281/3
தீயால் சுடினும் என் அந்தோ சிறிதும் தெரிவது அன்றே – திருமுறை3:6 2281/4

மேல்


சுடு (3)

காது ஆர் சுடு விழியார் காம_வலைக்கு உள்ளாகி – திருமுறை2:12 685/1
நெய்யினால் சுடு நெருப்பு அவிப்பவன் போல் நெடிய துன்பமாம் கொடியவை நிறைந்த – திருமுறை2:61 1241/1
தோயா கொடிய வெம் நெஞ்சத்தை நான் சுடு_சொல்லை சொல்லி – திருமுறை3:6 2281/2

மேல்


சுடு_சொல்லை (1)

தோயா கொடிய வெம் நெஞ்சத்தை நான் சுடு_சொல்லை சொல்லி – திருமுறை3:6 2281/2

மேல்


சுடுகாட்டு (1)

சுடுகாட்டு பிணங்காள் இ சுகம் அனைத்தும் கண சுகமே சொல்ல கேள்-மின் – திருமுறை6:125 5332/2

மேல்


சுடுகாடு (1)

நாடு அழைக்க சேனம் நரி நாய் அழைக்க நாறு சுடுகாடு
அழைக்க மூத்து நின்றார் கண்டிலையோ பீடு அடைந்த – திருமுறை3:3 1965/899,900

மேல்


சுடுகாடே (1)

கள்ளி நெருங்கி புறம் கொள் சுடுகாடே இடம் காண் கண்டு அறி நீ – திருமுறை2:92 1695/3

மேல்


சுடுகின்ற (1)

கொலை தொழிலில் கொடியீர் நீர் செத்தாரை சுடுகின்ற கொடுமை நோக்கி – திருமுறை6:135 5613/2

மேல்


சுடுகின்றீர் (4)

இறந்தவரை சுடுகின்றீர் எவ்வணம் சம்மதித்தீரோ இரவில் தூங்கி – திருமுறை6:135 5608/2
பிணம் கழுவி எடுத்துப்போய் சுடுகின்றீர் இனி சாகும் பிணங்களே நீர் – திருமுறை6:135 5609/2
பொட்டாலும் துகிலாலும் புனைவித்து சுடுகின்றீர் புதைக்க நேரீர் – திருமுறை6:135 5611/2
சிரம் நெளிக்க சுடுகின்றீர் செத்தவர்கள் பற்பலரும் சித்த சாமி – திருமுறை6:135 5612/2

மேல்


சுடுதலும் (2)

பற்றுதலும் விடுதலும் உள் அடங்குதலும் மீட்டும் படுதலொடு சுடுதலும் புண்படுத்தலும் இல்லாதே – திருமுறை6:57 4116/1
சுற்றுதலும் தோன்றுதலும் மறைதலும் வெச்சென்றே சுடுதலும் இல்லாது என்றும் துலங்குகின்ற சுடரே – திருமுறை6:57 4116/3

மேல்


சுடும் (7)

புரம் சுடும் தம்பிரானையே – திருமுறை2:17 756/4
தேடி சுடும் கொடிய தீ கண்டாய் ஓடி அங்கு – திருமுறை3:3 1965/588
சேர்ந்தாரையும் சுடும் செந்தீ கண்டாய் சார்ந்த ஆங்கு – திருமுறை3:3 1965/590
சந்தீ என வருவார்-தம்மை சுடும் காமம் – திருமுறை3:3 1965/591
செந்தீயையும் சுடும் ஓர் தீ கண்டாய் வந்து ஈங்கு – திருமுறை3:3 1965/592
துற்கந்தமாக சுடும் கால் முகர்ந்திருந்தும் – திருமுறை3:3 1965/1003
சுட்டாலும் சுடும் அது கண்டு உமது உடம்பு துடியாது என் சொல்லீர் நும்மை – திருமுறை6:135 5611/3

மேல்


சுடுவது (1)

பரன் அளிக்கும் தேகம் இது சுடுவது அபராதம் என பகர்கின்றேன் நீர் – திருமுறை6:135 5612/1

மேல்


சுடுவாயோ (1)

சூதாம் தற்போதத்தை சுடுவாயோ தோழி துட்ட நெறியில் கெடுவாயோ தோழி – திருமுறை6:65 4282/2

மேல்


சுண்ண (2)

தோலானை சீர் ஒற்றி சுண்ண வெண்_நீற்றானை – திருமுறை2:65 1287/3
சுண்ண பொன் நீற்று ஒளி ஓங்கிய சோதி சுக பொருளே – திருமுறை6:94 4738/2

மேல்


சுணங்க (1)

சுணங்க நாவரை கண்டால் நடுங்குவ நடுங்குவ மனமே – திருமுறை2:31 907/4

மேல்


சுணங்கன் (2)

தூண தலம் போல் சோரி மிகும் தோலை வளர்த்த சுணங்கன் எனை – திருமுறை2:33 928/2
கண்டோரை கவ்வும் கடும் சுணங்கன் என்பன் அது – திருமுறை3:3 1965/565

மேல்


சுணங்கனின் (1)

கான்ற சோறு அருந்தும் சுணங்கனின் பல நாள் கண்ட புன் சுகத்தையே விரும்பும் – திருமுறை2:28 874/1

மேல்


சுணங்கு (2)

சுணங்கு_அனேன்-தனக்கு உன் திரு_அருள் கிடைக்கும் சுகமும் உண்டாம்-கொலோ அறியேன் – திருமுறை2:27 858/2
புலை விலை கடையில் தலை குனித்து அலைந்து பொறுக்கிய சுணங்கு_அனேன் புரத்தில் – திருமுறை6:8 3346/1

மேல்


சுணங்கு_அனேன் (1)

புலை விலை கடையில் தலை குனித்து அலைந்து பொறுக்கிய சுணங்கு_அனேன் புரத்தில் – திருமுறை6:8 3346/1

மேல்


சுணங்கு_அனேன்-தனக்கு (1)

சுணங்கு_அனேன்-தனக்கு உன் திரு_அருள் கிடைக்கும் சுகமும் உண்டாம்-கொலோ அறியேன் – திருமுறை2:27 858/2

மேல்


சுத்த (252)

பதி பூசை முதல நற்கிரியையால் மனம் எனும் பசு கரணம் ஈங்கு அசுத்த பாவனை அற சுத்த பாவனையில் நிற்கும் மெய்ப்பதி யோக நிலைமை-அதனான் – திருமுறை1:1 5/1
சுத்த அன்பர்கள் சொல்வர் ஏதமே – திருமுறை1:10 164/4
தூறு இலா வள சோலை சூழ் தணிகை வாழ் சுத்த சின்மய தேவே – திருமுறை1:39 421/3
முன் நிலைக்கும் நில் நிலைக்கும் காண்ப அரிதாய் மூவாத முதலாய் சுத்த
நல் நிலைக்கும் நிலையாய பசுபதியை மனனே நீ நவின்றிடாயே – திருமுறை2:26 854/3,4
சுத்த நெஞ்சருள் சேர்க்கினும் அலது சோம்பல் நெஞ்சருள் சேர்க்கினும் நினது – திருமுறை2:46 1085/1
சுத்த மெய்ஞ்ஞான ஒளி பிழம்பே சிற்சுகாநந்தமே – திருமுறை2:75 1468/2
சொல் நால் கேள்வி வியப்பு என்றேன் சுத்த வியப்பு ஒன்று என்றாரே – திருமுறை2:97 1768/4
பரகேவலாத்து விதானந்தானுப சத்த பாதாக்ர சுத்த பலிதம் – திருமுறை3:1 1960/30
பரம சித்தாந்த நிகமாந்த சமரச சுத்த பரமானுபவ விலாசம் – திருமுறை3:1 1960/32
வல்_வினை எலாம் தவிர்த்து அழியாத சுத்த நிலை வாய்த்திட வழங்கும் பதம் – திருமுறை3:1 1960/70
சத்தமாய் சுத்த சதாநிலையாய் வித்தமாய் – திருமுறை3:3 1965/30
கேவலமாய் சுத்த சகலமாய் கீழ் சகல – திருமுறை3:3 1965/71
சித்தத்தில் சுத்த சிதாகாசம் என்று ஒரு சித் – திருமுறை3:3 1965/227
வாரி அலை போன்ற சுத்த மாயையினால் ஆம் பூதகாரியங்கள் – திருமுறை3:3 1965/1357
மேவி விளங்கு சுத்த வித்தை முதல் நாதம் மட்டும் – திருமுறை3:3 1965/1363
தாவி வயங்கு சுத்த தத்துவத்தில் மேவி அகன்று – திருமுறை3:3 1965/1364
சுத்த நெறி திறம்பாதார் அறிவில் தோய்ந்த சுக பொருளே மெய்ஞ்ஞானம் துலங்கும் தேவே – திருமுறை3:5 2100/4
ஆட்சியே ஆட்சிசெயும் அரசே சுத்த அறிவே மெய் அன்பே தெள் அமுதே நல்ல – திருமுறை3:5 2102/3
இருள் அறு சிற்பிரகாச மயமாம் சுத்த ஏகாந்த பெருவெளிக்குள் இருந்த வாழ்வே – திருமுறை3:5 2105/3
வழியாலும் கண்டுகொளற்கு அரிதாய் சுத்த மவுன வெளியூடு இருந்து வயங்கும் தேவே – திருமுறை3:5 2109/4
மெய் உணர்ந்த வாதவூர் மலையை சுத்த வெளி ஆக்கி கலந்துகொண்ட வெளியே முற்றும் – திருமுறை3:5 2122/1
இம்மையிலே எம்மையினும் காணா சுத்த இன்ப நிலை அடைவேனோ ஏழையேனே – திருமுறை3:5 2163/4
கதி நித்த சுத்த சிவமே விளங்கு முக்கண் சிவமே – திருமுறை3:6 2375/3
ஆநந்த சுத்த அகண்ட மருந்து – திருமுறை3:9 2458/2
பூதி மலை சுத்த அனுபூதி மலை எல்லாம் பூத்த மலை வல்லி என புகழும் மலை-தனை ஓர் – திருமுறை3:14 2484/3
தன் நேர் அறியா பர வெளியில் சத்தாம் சுத்த அநுபவத்தை சார்ந்து நின்ற பெரியவர்க்கும் தாயே எமக்கு தனி தாயே – திருமுறை3:15 2489/1
அன்பு என்பதே சிவம் உணர்ந்திடுக என எனக்கு அறிவித்த சுத்த அறிவே – திருமுறை3:18 2501/13
சுத்த சற்குண தெள் அமுது எழு கடலே சுக பரிபூரண பொருளே – திருமுறை3:22 2525/3
தரும் பரபோக சித்தியும் சுத்த தருமமும் முத்தியும் சார்ந்து – திருமுறை3:22 2529/3
உவமானம் அற்ற பர சிவமான சுத்த வெளி உறவான முத்தர் உறவே உருவான அருவான ஒருவான ஞானமே உயிரான ஒளியின் உணர்வே – திருமுறை4:3 2595/3
துருவ கருணாகர நிரந்தர துரந்தர சுகோதய பதித்வ நிமல சுத்த நித்திய பரோக்ஷாநுபவ அபரோக்ஷ சோமசேகர சொரூபா – திருமுறை4:4 2601/3
ஜோதி மணியே அகண்டானந்த சைதன்ய சுத்த மணியே அரிய நல் துரிய மணியே துரியமும் கடந்து அப்பால் துலங்கும் மணியே உயர்ந்த – திருமுறை4:4 2602/1
மெய்யான நிலை பெற கையால் அணைத்து அருளவேண்டும் மறை ஆகமத்தின் மேலான சுத்த சன்மார்க்க அனுபவ சாந்த மேதையர்கள் பரவி வாழ்த்தும் – திருமுறை4:4 2604/3
தவமான நெறி பற்றி இரண்டு அற்ற சுக_வாரி-தன்னில் நாடி எல்லாம் தான் ஆன சுத்த சன்மார்க்க அனுபவ சாந்த தற்பரர்கள் அகம் நிறைந்தே – திருமுறை4:4 2607/3
வீறு அணிந்து அழியாத நிதியமே ஒழியாத விண்ணே அகண்ட சுத்த வெளியே விளங்கு பர ஒளியே வரைந்திடா வேதமே வேத முடிவே – திருமுறை4:4 2609/2
அணி கொண்ட சுத்த அனுபூதியாய் சோதியாய் ஆர்ந்து மங்கள வடிவமாய் அற்புத சிதாகாச ஞான அம்பலம் ஆடும் ஆனந்த நடன மணியே – திருமுறை4:4 2610/4
துனித்த நிலை விடுத்து ஒரு கால் சுத்த நிலை-அதனில் சுகம் கண்டும் விடுவேனோ சொல்லாய் என் தோழீ – திருமுறை4:39 3026/4
நிறை அணிந்த சிவகாமி நேய நிறை ஒளியே நித்த பரிபூரணமாம் சுத்த சிவ வெளியே – திருமுறை5:1 3030/1
சுத்த மன் நேயத்தவர்க்கும் எனை போலும் அவர்க்கும் துயர் தவிப்பான் மணி மன்றில் துலங்கு நடத்து அரசே – திருமுறை5:1 3032/4
துப்பு ஆடு திரு_மேனி சோதி மணி சுடரே துரிய வெளிக்குள் இருந்த சுத்த சிவ வெளியே – திருமுறை5:1 3033/1
நீடும் வகை சன்மார்க்க சுத்த சிவ நெறியில் நிறுத்தினை இ சிறியேனை நின் அருள் என் என்பேன் – திருமுறை5:1 3042/3
துஞ்சு ஆதி அந்தம் இலா சுத்த நடத்து அரசே துரிய நடுவே இருந்த சுயம் சோதி மணியே – திருமுறை5:1 3047/4
துய் அறிவுக்கு அறிவு ஆகி மணி மன்றில் நடம் செய் சுத்த பரிபூரணமாம் சுக ரூப பொருளே – திருமுறை5:1 3055/4
அன்னியம் இல்லாத சுத்த அத்துவித நிலையே ஆதி அந்தம் ஏதும் இன்றி அமர்ந்த பரம் பொருளே – திருமுறை5:1 3057/3
சுத்த உருவாய் சுத்த அரு ஆகி அழியா சுத்த அரு_உரு ஆன சுத்த பரம் பொருளே – திருமுறை5:2 3080/4
சுத்த உருவாய் சுத்த அரு ஆகி அழியா சுத்த அரு_உரு ஆன சுத்த பரம் பொருளே – திருமுறை5:2 3080/4
சுத்த உருவாய் சுத்த அரு ஆகி அழியா சுத்த அரு_உரு ஆன சுத்த பரம் பொருளே – திருமுறை5:2 3080/4
சுத்த உருவாய் சுத்த அரு ஆகி அழியா சுத்த அரு_உரு ஆன சுத்த பரம் பொருளே – திருமுறை5:2 3080/4
சித்து எவையும் வியத்தியுறும் சுத்த சிவ சித்தாய் சித்தம்-அதில் தித்திக்கும் திரு_அடிகள் வருந்த – திருமுறை5:2 3107/1
எம்மையினும் நிறை சொருப சுத்த சுகாரம்பம் இயல் சொருப சுத்த சுக அனுபவம் என்று இரண்டாய் – திருமுறை5:2 3122/2
எம்மையினும் நிறை சொருப சுத்த சுகாரம்பம் இயல் சொருப சுத்த சுக அனுபவம் என்று இரண்டாய் – திருமுறை5:2 3122/2
வெளி சுத்த வெறுவெளி வெட்டவெளியா நவில்கின்ற வெளிகள் எலாம் நடிக்கும் அடி வருந்த – திருமுறை5:2 3148/3
துன்புறுதல் இல்லாத சுத்த நிலை உடையார் தொழுகின்ற-தோறும் மகிழ்ந்து எழுகின்ற துரையே – திருமுறை5:6 3191/4
பொய் அடியேன் புகன்ற பிழை பொறுத்து அருளல் வேண்டும் புத்தமுதே சுத்த சுக பூரண சிற்சிவமே – திருமுறை5:8 3222/2
செயிர் இல் நல் அனுபவத்திலே சுத்த சிவ அனுபவம் உறும் என்றாய் – திருமுறை5:9 3227/2
உள்ளுற அளித்த ஞானசம்பந்த உத்தம சுத்த சற்குருவே – திருமுறை5:9 3230/4
பேர்_ஆசை விளக்கம்-அதாய் சுத்த விளக்கம்-அதாய் பெரு விளக்கம் ஆகி எலாம் பெற்ற விளக்கம்-அதாய் – திருமுறை6:2 3272/3
துயர் அறு தாரகம் முதலாய் அ முதற்கு ஓர் முதலாய் துரிய நிலை கடந்து அதன் மேல் சுத்த சிவ நிலையாய் – திருமுறை6:2 3275/3
ஏற்றிடும் ஏகானந்தம் அத்துவிதானந்தம் இயன்ற சச்சிதானந்தம் சுத்த சிவானந்த – திருமுறை6:2 3279/3
உகப்புறும் ஓர் சுத்த சிவானந்த சபை-தனிலே ஓங்குகின்ற தனி கடவுள் ஒருவர் உண்டே கண்டீர் – திருமுறை6:2 3280/4
உயத்தரும் ஓர் சுத்த சிவானந்த சபை-தனிலே ஓங்குகின்ற தனி கடவுள் ஒருவர் உண்டே கண்டீர் – திருமுறை6:2 3281/4
சுத்த சிவ சன்மார்க்க திரு_பொதுவினிடத்தே தூய நடம் புரிகின்ற ஞாயம் அறிவேனோ – திருமுறை6:6 3321/3
அளியே அன்பர் அன்பே நல் அமுதே சுத்த அறிவான – திருமுறை6:7 3329/1
பொருத்தமுறு சுத்த சிவானந்த வெள்ளம் ததும்பி பொங்கி அகம் புறம் காணாது எங்கும் நிறைந்திடுமோ – திருமுறை6:11 3376/3
வேதாந்த சித்தாந்த சமரசமும் வருமோ வெறுவெளியில் சுத்த சிவ வெளி மயம்-தான் உறுமோ – திருமுறை6:11 3378/3
தங்கமே அனையார் கூடிய ஞான சமரச சுத்த சன்மார்க்க – திருமுறை6:12 3406/1
படு நிலையவரை பார்த்த போது எல்லாம் பயந்தனன் சுத்த சன்மார்க்கம் – திருமுறை6:13 3474/3
தலை நெறி ஞான சுத்த சன்மார்க்கம் சார்ந்திட முயலுறாது அந்தோ – திருமுறை6:13 3477/1
சுருள் நிலை குழல் அம்மை ஆனந்தவல்லி சிவசுந்தரிக்கு இனிய துணையே சுத்த சிவ சன்மார்க்க நிதியே அருள்_பெரும்_சோதி நடராச பதியே – திருமுறை6:22 3651/4
துன்னிய பெரும் கருணை_வெள்ளமே அழியாத சுகமே சுகாதீதமே சுத்த சிவ சன்மார்க்க நிதியே அருள்_பெரும்_சோதி நடராச பதியே – திருமுறை6:22 3652/4
தொடல் எலாம் பெற எனக்கு உள்ளும் புறத்தும் மெய் துணையாய் விளங்கும் அறிவே சுத்த சிவ சன்மார்க்க நிதியே அருள்_பெரும்_சோதி நடராச பதியே – திருமுறை6:22 3653/4
துய் தழை பரப்பி தழைந்த தருவே அருள் சுகபோக யோக உருவே சுத்த சிவ சன்மார்க்க நிதியே அருள்_பெரும்_சோதி நடராச பதியே – திருமுறை6:22 3654/4
துண்ணுறா சாந்த சிவ ஞானிகள் உளத்தே சுதந்தரித்து ஒளிசெய் ஒளியே சுத்த சிவ சன்மார்க்க நிதியே அருள்_பெரும்_சோதி நடராச பதியே – திருமுறை6:22 3655/4
தொம்பதமும் உடனுற்ற தற்பதமும் அசிபத சுகமும் ஒன்றான சிவமே சுத்த சிவ சன்மார்க்க நிதியே அருள்_பெரும்_சோதி நடராச பதியே – திருமுறை6:22 3656/4
தூரிலே பலம் அளித்து ஊரிலே வளர்கின்ற சுக சொருபமான தருவே சுத்த சிவ சன்மார்க்க நிதியே அருள்_பெரும்_சோதி நடராச பதியே – திருமுறை6:22 3657/4
துள்ளிய மன பேயை உள்ளுற அடக்கி மெய் சுகம் எனக்கு ஈந்த துணையே சுத்த சிவ சன்மார்க்க நிதியே அருள்_பெரும்_சோதி நடராச பதியே – திருமுறை6:22 3658/4
துறை நின்று பொறை ஒன்று தூயர் அறிவால் கண்ட சொருபமே துரிய பதமே சுத்த சிவ சன்மார்க்க நிதியே அருள்_பெரும்_சோதி நடராச பதியே – திருமுறை6:22 3659/4
தூ நிலா வண்ணத்தில் உள் ஓங்கும் ஆனந்த சொருபமே சொருப சுகமே சுத்த சிவ சன்மார்க்க நிதியே அருள்_பெரும்_சோதி நடராச பதியே – திருமுறை6:22 3660/4
துன்றிய என் உயிரினுக்கு இனியனே தனியனே தூயனே என் நேயனே சுத்த சிவ சன்மார்க்க நிதியே அருள்_பெரும்_சோதி நடராச பதியே – திருமுறை6:22 3661/4
துணி மதியில் இன்ப அனுபவமாய் இருந்த குரு துரியமே பெரிய பொருளே சுத்த சிவ சன்மார்க்க நிதியே அருள்_பெரும்_சோதி நடராச பதியே – திருமுறை6:22 3662/4
கொண்ட பல கோலமே குணமே குணம் கொண்ட குறியே குறிக்க ஒண்ணா குரு துரியமே சுத்த சிவ துரியமே எலாம் கொண்ட தனி ஞான வெளியே – திருமுறை6:22 3663/3
தொண்டர் இதயத்திலே கண்டு என இனிக்கின்ற சுக யோக அனுபோகமே சுத்த சிவ சன்மார்க்க நிதியே அருள்_பெரும்_சோதி நடராச பதியே – திருமுறை6:22 3663/4
அவ்வையின் அனாதியே பாசம் இலதாய் சுத்த அருள் ஆகி அருள் வெளியிலே அருள் நெறி விளங்கவே அருள் நடம் செய்து அருள் அருள்_பெரும்_சோதி ஆகி – திருமுறை6:22 3666/2
சூது ஆண்ட நெஞ்சினில் தோயாத நேயமே துரிய நடு நின்ற சிவமே சுத்த சிவ சன்மார்க்க நிதியே அருள்_பெரும்_சோதி நடராச பதியே – திருமுறை6:22 3667/4
பார் ஆதி பூதமொடு பொறி புலன் கரணமும் பகுதியும் காலம் முதலா பகர்கின்ற கருவியும் அவைக்கு மேல் உறு சுத்த பரம் ஆதி நாதம் வரையும் – திருமுறை6:22 3670/1
துன்பு எலாம் தீர்ந்தன சுகம் பலித்தது நினை சூழ்ந்தது அருள் ஒளி நிறைந்தே சுத்த சன்மார்க்க நிலை அனுபவம் நினக்கே சுதந்தரம்-அது ஆனது உலகில் – திருமுறை6:22 3676/1
போருற்று இறந்து வீண்போயினார் இன்னும் வீண்போகாதபடி விரைந்தே புனிதமுறு சுத்த சன்மார்க்க நெறி காட்டி மெய்ப்பொருளினை உணர்த்தி எல்லாம் – திருமுறை6:22 3677/2
மா காதலுற எலாம் வல்ல சித்து ஆகி நிறைவான வரமே இன்பமாம் மன்னும் இது நீ பெற்ற சுத்த சன்மார்க்கத்தின் மரபு என்று உரைத்த குருவே – திருமுறை6:22 3678/3
துய்ப்புறும் என் அன்பான துணையே என் இன்பமே சுத்த சன்மார்க்க நிலையே துரிய வெளி நடு நின்ற பெரிய பொருளே அருள் சோதி நடராச குருவே – திருமுறை6:22 3682/4
புல் நெறி தவிர்த்து ஒரு பொது நெறி எனும் வான் புத்தமுது அருள்கின்ற சுத்த சன்மார்க்க – திருமுறை6:23 3696/3
துன்மார்க்கவாதிகள் பெறற்கு அரு நிலையே சுத்த சிவானந்த புத்தமுது உவப்பே – திருமுறை6:23 3703/2
விடைய வாதனை தீர் விடையவா சுத்த வித்தை முன் சிவ வரை கடந்த – திருமுறை6:26 3732/1
தத்துவம் கடந்த தத்துவா ஞான சமரச சுத்த சன்மார்க்க – திருமுறை6:26 3735/1
துங்கமுற்று அழியா நிலை தரும் இயற்கை தொன்மையாம் சுத்த சன்மார்க்க – திருமுறை6:26 3738/3
குழகனே இன்ப கொடி உளம் களிக்கும் கொழுநனே சுத்த சன்மார்க்க – திருமுறை6:27 3748/2
வாது எலாம் தவிர்த்து சுத்த சன்மார்க்கம் வழங்குவித்து அருளுக விரைந்தே – திருமுறை6:27 3754/4
தருணம் இஞ்ஞான்றே சுத்த சன்மார்க்க தனி நெறி உலகு எலாம் தழைப்ப – திருமுறை6:27 3757/1
சுந்தர வடிவ சோதியாய் விளங்கும் சுத்த சன்மார்க்க சற்குருவே – திருமுறை6:27 3759/2
துப்பு ஆகி துணை ஆகி துலங்கிய மெய் துணையே சுத்த சிவானந்த அருள் சோதி நடத்து அரசே – திருமுறை6:32 3800/4
துரிய நிலை துணிந்தவரும் சொல்ல அரும் மெய்ப்பொருளே சுத்த சிவானந்த சபை சித்த சிகாமணியே – திருமுறை6:33 3813/1
வாழி மெய் சுத்த சன்மார்க்க பெரு நெறி மாண்பு கொண்டு – திருமுறை6:38 3871/3
மடிவுறாது என்றும் சுத்த சன்மார்க்கம் வயங்க நல் வரம் தந்த வாழ்வே – திருமுறை6:39 3885/3
நிரைதரு சுத்த நிலைக்கு மேல் நிலையில் நிறைந்து அரசாள்கின்ற நிதியே – திருமுறை6:42 3918/3
பரை தரு சுத்த நிலை முதல் அதீத பதி வரை நிறுவி ஆங்கு அதன் மேல் – திருமுறை6:43 3933/1
தோன்றானை தூயர் உளே தோன்றினானை சுத்த சிவ சன்மார்க்கம் துலங்க என்னை – திருமுறை6:44 3941/3
முளையானை சுத்த சிவ வெளியில் தானே முளைத்தானை மூவாத முதலானானை – திருமுறை6:45 3949/1
சோதியை எனது துணையை என் சுகத்தை சுத்த சன்மார்க்கத்தின் துணிபை – திருமுறை6:46 3961/2
சுத்த வேதாந்த பிரம ராசியத்தை சுத்த சித்தாந்த ராசியத்தை – திருமுறை6:46 3971/1
சுத்த வேதாந்த பிரம ராசியத்தை சுத்த சித்தாந்த ராசியத்தை – திருமுறை6:46 3971/1
வித்த மா வெளியை சுத்த சிற்சபையின் மெய்மையை கண்டுகொண்டேனே – திருமுறை6:46 3971/4
உத்தர ஞான சுத்த சன்மார்க்கம் ஓதியை கண்டுகொண்டேனே – திருமுறை6:46 3981/4
துதித்திடு வேதாகமத்தின் முடி முடித்த மணியை சுயம் சோதி திரு_மணியை சுத்த சிவ மணியை – திருமுறை6:49 4007/2
தோய்தரல் இல்லாத தனி சுயம் சோதி பொருளை சுத்த சிவ மயமான சுகாதீத பொருளை – திருமுறை6:49 4009/3
பொருள் நிறை சிற்றம்பலத்தே விளங்குகின்ற பதியை புகல் அரிதாம் சுத்த சிவ பூரண மெய் சுகத்தை – திருமுறை6:49 4013/3
சத்துவ நிரம்பும் சுத்த சன்மார்க்கம்-தனில் உறும் அனுபவம் என்கோ – திருமுறை6:51 4031/2
துணை என்று வந்தது சுத்த சன்மார்க்கத்தில் தோய்ந்தது என்னை – திருமுறை6:53 4047/2
கலகம் இலா சுத்த சன்மார்க்க சங்கம் கலந்தது பார் – திருமுறை6:53 4048/3
உவமேயமானது ஒளி ஓங்குகின்றது ஒளிரும் சுத்த
சிவமே நிறைகின்றது உத்தர ஞான சிதம்பரமே – திருமுறை6:53 4049/3,4
சொல்லால் உவந்தது சுத்த சன்மார்க்கம் துணிந்தது உலகு – திருமுறை6:53 4053/2
செப்பாத மேல் நிலை மேல் சுத்த சிவ மார்க்கம் திகழ்ந்து ஓங்க அருள் சோதி செலுத்தியிடல் வேண்டும் – திருமுறை6:56 4079/3
துடி சேர் எவ்வுலகமும் எ தேவரும் எவ்வுயிரும் சுத்த சிவ சன்மார்க்கம் பெற்றிடுதல் வேண்டும் – திருமுறை6:56 4084/2
நாட்டியதோர் சுத்த பராசத்தி அண்டம் முதலா ஞானசத்தி அண்டம்-அது கடையாக இவற்றுள் – திருமுறை6:57 4100/1
சூட்டிய பொன் முடி இலங்க சமரச மெய்ஞ்ஞான சுத்த சிவ சன்மார்க்க பெரு நிலையில் அமர்ந்தே – திருமுறை6:57 4100/3
சுட்டு இரண்டும் காட்டாதே துரிய நிலை நடுவே சுக மயமாய் விளங்குகின்ற சுத்த பரம்பொருளே – திருமுறை6:57 4111/2
சுத்த பரம் முதல் நான்கும் அவற்றுறு நந்நான்கும் தூய ஒளி வடிவாக துலங்கும் ஒளி அளித்தே – திருமுறை6:57 4121/1
வித்தமுறும் சுத்த பர லோகாண்டம் அனைத்தும் விளக்கமுற சுடர் பரப்பி விளங்குகின்ற சுடரே – திருமுறை6:57 4121/3
தெரிந்த மகா சுத்த பரம் முதலும் அவற்றுள்ளே சிறந்த நிலை ஆதிகளும் தெளிந்து விளங்குறவே – திருமுறை6:57 4126/1
விரிந்த மகா சுத்த பர லோக அண்டம் முழுதும் மெய் அறிவானந்த நிலை விளக்குகின்ற சுடரே – திருமுறை6:57 4126/3
சுத்த நிலை அனுபவங்கள் தோன்று வெளி ஆகி தோற்றும் வெளி ஆகி அவை தோற்றுவிக்கும் வெளியாய் – திருமுறை6:57 4146/1
சதம் ஒன்றும் சுத்த சிவ சன்மார்க்க பொதுவில் தனி நடம் செய் அரசே என் சாற்றும் அணிந்து அருளே – திருமுறை6:57 4154/4
கரை அற நின்று ஓங்குகின்ற சுத்த சிவ வெளியே கனிந்த நடத்து அரசே என் கருத்தும் அணிந்து அருளே – திருமுறை6:57 4157/4
மலைவு அறவே சுத்த சிவ சமரச சன்மார்க்கம் வளர வளர்ந்து இருக்க என வாழ்த்திய என் குருவே – திருமுறை6:57 4159/2
விண் தகும் ஓர் நாத வெளி சுத்த வெளி மோன வெளி ஞான வெளி முதலாம் வெளிகள் எலாம் நிரம்பிக்கொண்டதுவாய் – திருமுறை6:57 4169/3
விளங்குகின்ற சுத்த சிவ மயமே குலவு நடத்து அரசே என் குற்றமும் கொண்டு அருளே – திருமுறை6:57 4169/4
சுத்த சிவ அனுபவமாய் விளங்கிய தெள் அமுதே தூய நடத்து அரசே என் சொல்லும் அணிந்து அருளே – திருமுறை6:57 4170/4
இவறாத சுத்த சிவ சன்மார்க்க நிலையில் இருந்து அருளாம் பெரும் சோதி கொண்டு அறிதல் கூடும் – திருமுறை6:57 4179/2
துய்ய அருள்_பெரும்_சோதி சுத்த சிவ வெளியே சுக மயமே எல்லாம் செய் வல்ல தனி பதியே – திருமுறை6:57 4180/3
சுத்த சிவ சன்மார்க்க நெறி ஒன்றே எங்கும் துலங்க அருள்செய்த பெரும் சோதியனே பொதுவில் – திருமுறை6:57 4186/3
சொல் மார்க்க பொருள் ஆனீர் ஆட வாரீர் சுத்த அருள் சோதியரே ஆட வாரீர் – திருமுறை6:71 4464/3
சுத்த சன்மார்க்க மருந்து அருள் – திருமுறை6:78 4522/1
சாலை விளக்கு மருந்து சுத்த
சமரச சன்மார்க்க சங்க மருந்து – திருமுறை6:78 4536/3,4
தன்னந்தனித்த மருந்து சுத்த
சாக்கிராதீத சபேச மருந்து – திருமுறை6:78 4546/3,4
மெய்யே மெய் ஆகிய ஜோதி சுத்த
வேதாந்த வீட்டில் விளங்கிய ஜோதி – திருமுறை6:79 4569/1,2
சிவ மயமாம் சுத்த ஜோதி சுத்த – திருமுறை6:79 4570/1
சிவ மயமாம் சுத்த ஜோதி சுத்த
சித்தாந்த வீட்டில் சிறந்து ஒளிர் ஜோதி – திருமுறை6:79 4570/1,2
நித்த பரானந்த ஜோதி சுத்த
நிரதிசயானந்த நித்திய ஜோதி – திருமுறை6:79 4575/1,2
தன் நிகர் இல்லதோர் ஜோதி சுத்த
சன்மார்க்க சங்கம் தழுவிய ஜோதி – திருமுறை6:79 4580/1,2
சுத்த சிவ மய ஜோதி என்னை – திருமுறை6:79 4584/1
ஜோதியுள் ஜோதியுள் ஜோதி சுத்த
ஜோதி சிவ ஜோதி ஜோதியுள் ஜோதி – திருமுறை6:80 4585/1,2
தம் கோல் அளவு எனக்கு ஓதி சுத்த
சமரச சத்திய சன்மார்க்க நீதி – திருமுறை6:80 4589/1,2
துரிய தலம் மூன்றின் மேலே சுத்த
துரிய பதியில் அது அதனாலே – திருமுறை6:80 4593/1,2
ஆரண வீதி கடையும் சுத்த
ஆகம வீதிகள் அந்த கடையும் – திருமுறை6:80 4598/1,2
பித்தாடும் மாயைக்கு மேலே சுத்த
பிரம வெளியினில் பேர்_அருளாலே – திருமுறை6:80 4602/1,2
தரு நெறி எல்லாம் உள்வாங்கும் சுத்த
சன்மார்க்கம் என்று ஓர் தனி பேர்கொண்டு ஓங்கும் – திருமுறை6:80 4603/1,2
சுத்த சன்மார்க்க சுக தனி வெளி எனும் – திருமுறை6:81 4615/29
சுத்த மெய்ஞ்ஞான சுகோதய வெளி எனும் – திருமுறை6:81 4615/31
சுத்த வேதாந்த துரிய மேல் வெளி எனும் – திருமுறை6:81 4615/41
சுத்த சித்தாந்த சுக பெருவெளி எனும் – திருமுறை6:81 4615/43
கலை வெளி-அதனை கலப்பு_அறு சுத்த
அலர் வெளி வகுத்த அருள்_பெரும்_ஜோதி – திருமுறை6:81 4615/559,560
சுத்த நல் வெளியை துரிசு_அறு பர வெளி – திருமுறை6:81 4615/561
துரிசு_அறு கருவிகள் சுத்த நல் வெளியிடை – திருமுறை6:81 4615/577
வாய்ந்திடும் சுத்த வகை உயிர்க்கு ஒருமையின் – திருமுறை6:81 4615/779
சுத்த மா நிலையில் சூழுறு விரிவை – திருமுறை6:81 4615/811
சுத்த மாமாயை தொடர்பு அறுத்து அருளை – திருமுறை6:81 4615/835
சுத்த சன்மார்க்க சுக நிலை-தனில் எனை – திருமுறை6:81 4615/1023
வலம் உறு சுத்த சன்மார்க்க நிலை பெறு – திருமுறை6:81 4615/1547
சுத்த சன்மார்க்க சுக நிலை பெறுக – திருமுறை6:81 4615/1591
சுத்த வேதாந்த மவுனமோ அலது சுத்த சித்தாந்த ராசியமோ – திருமுறை6:82 4621/1
சுத்த வேதாந்த மவுனமோ அலது சுத்த சித்தாந்த ராசியமோ – திருமுறை6:82 4621/1
துச்ச உலகு ஆசார துடுக்கு அனைத்தும் தவிர்த்தே சுத்த நெறி வழங்குவித்த சித்த சிகாமணியே – திருமுறை6:84 4638/2
முடுக்கிய அஞ்ஞானாந்தகாரம் எலாம் தவிர்த்து முத்தர் உளத்தே முளைத்த சுத்த பரம் சுடரே – திருமுறை6:84 4640/4
தூங்காது பெரும் சுகமே சுகித்திட இ உலகை சுத்த சன்மார்க்கம்-தனிலே வைத்து அருள்க விரைந்தே – திருமுறை6:84 4641/4
வான் அந்தம் ஆதியும் கண்டுகொண்டு அழியா வாழ்க்கையில் இன்புற்று சுத்த வேதாந்த – திருமுறை6:85 4647/3
தற்பரமாம் ஓர் சதானந்த_நாட்டில் சத்தியன் ஆக்கி ஓர் சுத்த சித்தாந்த – திருமுறை6:85 4648/3
சித்தி எலாம் செயச்செய்வித்து சத்தும் சித்தும் வெளிப்பட சுத்த நாதாந்த – திருமுறை6:85 4649/3
நித்தியன் ஆக்கி மெய் சுத்த சன்மார்க்க நீதியை ஓதி ஓர் சுத்த போதாந்த – திருமுறை6:85 4650/3
நித்தியன் ஆக்கி மெய் சுத்த சன்மார்க்க நீதியை ஓதி ஓர் சுத்த போதாந்த – திருமுறை6:85 4650/3
திதி சேர மன் உயிர்க்கு இன்பம் செய்கின்ற சித்தி எலாம் தந்து சுத்த கலாந்த – திருமுறை6:85 4652/3
தெருளான சுத்த சன்மார்க்கம்-அது ஒன்றே சிறந்து விளங்க ஓர் சிற்சபை காட்டும் – திருமுறை6:85 4653/3
தெருள் சாரும் சுத்த சன்மார்க்க நல் நீதி சிறந்து விளங்க ஓர் சிற்சபை காட்டும் – திருமுறை6:85 4654/3
சேய்மையே எல்லாம் செய வல்ல ஞான சித்தியே சுத்த சன்மார்க்க – திருமுறை6:86 4662/3
நீதியிலே சுத்த சிவ சன்மார்க்க நிலை-தனிலே நிறுத்தினானை – திருமுறை6:87 4674/2
பெரு நிலை பெற்றனன் சுத்த சன்மார்க்கம் பிடித்து நின்றேன் – திருமுறை6:88 4677/3
இனம் மிகும் சுத்த சன்மார்க்க பெரு நெறி எய்திநின்றேன் – திருமுறை6:89 4686/3
தவ நேயமும் சுத்த சன்மார்க்க நேயமும் சத்தியமாம் – திருமுறை6:89 4691/1
நையேன் சுத்த நல் உடம்பு எய்தினன் நானிலத்தே – திருமுறை6:91 4715/4
மதி_இலேன் அருளால் சுத்த சன்மார்க்க மன்றிலே வயங்கிய தலைமை – திருமுறை6:93 4733/3
துரிசு எலாம் தவிர்க்கும் சுத்த சன்மார்க்கம் துலங்கவும் திரு_அருள் சோதி – திருமுறை6:93 4734/3
போகாத புனலாலே சுத்த உடம்பினராம் புண்ணியரும் நண்ண அரிய பொது நிலையும் தந்தீர் – திருமுறை6:95 4748/3
பாதாந்தம் அறிவித்தீர் சுத்த வடிவுடனே பகர் பிரணவாகார பரிசும் எனக்கு அளித்தீர் – திருமுறை6:95 4749/3
துதியே என் துரையே என் தோழா என் உளத்தே சுத்த நடம் புரிகின்ற சித்த சிகாமணியே – திருமுறை6:96 4757/4
தோரணமே விளங்கு சித்திபுரத்தினும் என் உளத்தும் சுத்த நடம் புரிகின்ற சித்த சிகாமணியே – திருமுறை6:96 4758/4
துணையே சத்துவமே தத்துவமே என் உளத்தே சுத்த நடம் புரிகின்ற சித்த சிகாமணியே – திருமுறை6:96 4759/4
சுருதி முடி அடிக்கு அணிந்த துரையே என் உளத்தே சுத்த நடம் புரிகின்ற சித்த சிகாமணியே – திருமுறை6:96 4760/4
சுக வடிவம்-தனை அளித்த துரையே என் உளத்தே சுத்த நடம் புரிகின்ற சித்த சிகாமணியே – திருமுறை6:96 4761/4
தொடுத்து அணி என் மொழி_மாலை அணிந்துகொண்டு என் உளத்தே சுத்த நடம் புரிகின்ற சித்த சிகாமணியே – திருமுறை6:96 4762/4
தோற்றாத தோற்றுவித்த துரையே என் உளத்தே சுத்த நடம் புரிகின்ற சித்த சிகாமணியே – திருமுறை6:96 4763/4
துடிப்பு அடக்கி ஆட்கொண்ட துரையே என் உளத்தே சுத்த நடம் புரிகின்ற சித்த சிகாமணியே – திருமுறை6:96 4764/4
துணிந்து எனக்கும் கருணைசெய்த துரையே என் உளத்தே சுத்த நடம் புரிகின்ற சித்த சிகாமணியே – திருமுறை6:96 4765/4
தூங்காதே விழிக்கவைத்த துரையே என் உளத்தே சுத்த நடம் புரிகின்ற சித்த சிகாமணியே – திருமுறை6:96 4766/4
சீர் விளங்கு சுத்த திரு_மேனி தான் தரித்து – திருமுறை6:97 4767/1
பொன் பங்கயத்தின் புது நறவும் சுத்த சலமும் புகல்கின்ற – திருமுறை6:98 4785/1
சுகம் காண என்றனை நீ அறியாயோ நான்-தான் சுத்த சிவ சன்மார்க்கம் பெற்ற பிள்ளை காணே – திருமுறை6:102 4841/4
பெருமாயை என்னும் ஒரு பெண்_பிள்ளை நீ-தான் பெற்ற உடம்பு இது சாகா சுத்த உடம்பு ஆக்கி – திருமுறை6:102 4847/1
சொல்_மாலை தொடுத்தனர் துதித்து நிற்கின்றார் சுத்த சன்மார்க்க சங்கத்தவர் எல்லாம் – திருமுறை6:106 4889/2
பெருமை கொள் சமரச சுத்த சன்மார்க்க பெரும் புகழ் பேசினர் பெரியவர் சூழ்ந்தார் – திருமுறை6:106 4890/2
நசையாதே என் உடை நண்பு-அது வேண்டில் நல் மார்க்கமாம் சுத்த சன்மார்க்கம்-தன்னில் – திருமுறை6:111 4953/3
துன்பாலே அசைந்தது நீக்கி என்னோடே சுத்த சன்மார்க்கத்தில் ஒத்தவள் ஆகி – திருமுறை6:111 4954/3
விது நெறி சுத்த சன்மார்க்கத்தில் சாகா வித்தையை கற்றனன் உத்தரம் எனும் ஓர் – திருமுறை6:111 4955/2
துப்பாலே விளங்கிய சுத்த சன்மார்க்க சோதி என்று ஓதிய வீதியை விட்டே – திருமுறை6:111 4956/3
துஞ்சாத நிலை ஒன்று சுத்த சன்மார்க்க சூழலில் உண்டு அது சொல்லளவு அன்றே – திருமுறை6:111 4959/1
துதி செயும் முத்தரும் சித்தரும் காண சுத்த சன்மார்க்கத்தில் உத்தம ஞான – திருமுறை6:111 4961/1
மலங்கள் மூன்றும் தவிர்த்த சுத்த முத்தர் என்பனோ – திருமுறை6:112 5052/2
சுத்த நிலையின் நடு நின்று எங்கும் தோன்றும் சோதியே – திருமுறை6:112 5058/1
சுத்த சிவ சன்மார்க்க நீதி சோதி போற்றியே – திருமுறை6:112 5063/1
சுத்த சுடர் பொன்_சபையில் ஆடும் சோதி போற்றியே – திருமுறை6:112 5063/3
சுத்த சித்த சப்த நிர்த்த ஜோதி ஜோதி ஜோதியே – திருமுறை6:115 5188/2
ஒத்துரிமை உடையவராய் உவக்கின்றார் யாவர் அவர் உளம்-தான் சுத்த
சித்து உருவாய் எம்பெருமான் நடம் புரியும் இடம் என நான் தெரிந்தேன் அந்த – திருமுறை6:125 5297/2,3
தெருள் நெறியில் சுத்த சிவ சன்மார்க்க பெரு நீதி செலுத்தாநின்ற – திருமுறை6:125 5298/2
தெருள் பெரும் சிவமே சுத்த சன்மார்க்க செல்வமே நான் பெற்ற சிறப்பே – திருமுறை6:125 5320/2
சென்னியனே சுத்த சிவனே உனக்கு அடியேன் – திருமுறை6:125 5369/3
மாவுறா சுத்த சன்மார்க்க நல் நெறி – திருமுறை6:125 5401/3
சித்து இயல் சுத்த சன்மார்க்க சேர்ப்பினால் – திருமுறை6:125 5402/2
செத்தார் எழுந்தனர் சுத்த சன்மார்க்கம் சிறந்தது நான் – திருமுறை6:125 5417/1
மயிர் எலாம் புளகித்து உளம் எலாம் கனிந்து மலர்ந்தனன் சுத்த சன்மார்க்க – திருமுறை6:125 5426/3
தன் மார்க்கமாய் விளங்கும் சுத்த சிவம் ஒன்றே தன் ஆணை என் ஆணை சார்ந்து அறி-மின் ஈண்டே – திருமுறை6:125 5452/4
சாதியும் மதமும் சமயமும் தவிர்த்தே சத்திய சுத்த சன்மார்க்க – திருமுறை6:125 5453/3
தேட்டை தனி பேர்_அருள் செங்கோல் செலுத்தும் சுத்த சன்மார்க்க – திருமுறை6:126 5466/3
நலத்தே சுத்த சன்மார்க்கம் நாட்டாநின்றேன் நாட்டகத்தே – திருமுறை6:128 5484/4
சுத்த வடிவும் சுக வடிவாம் ஓங்கார – திருமுறை6:129 5503/1
துன்மார்க்கம் எல்லாம் தொலைத்துவிட்டேன் சுத்த சிவ – திருமுறை6:129 5506/1
வலம் பெறு சுத்த சன்மார்க்கம் சிறந்தது – திருமுறை6:130 5536/2
மன் உள சுத்த சன்மார்க்கம் சிறந்தது – திருமுறை6:130 5537/2
சுத்த அருள்_பெரும்_சோதியார் தோன்றவே – திருமுறை6:130 5541/4
துணிந்து வந்த வேதாந்த சுத்த அனுபவமே துரிய முடி அனுபவமே சுத்த சித்தாந்தம்-அதாய் – திருமுறை6:134 5578/2
துணிந்து வந்த வேதாந்த சுத்த அனுபவமே துரிய முடி அனுபவமே சுத்த சித்தாந்தம்-அதாய் – திருமுறை6:134 5578/2
தண்மையொடு சுத்த சிவ சன்மார்க்க நெறியில் சார்ந்து விரைந்து ஏறு-மினோ சத்திய வாழ்வு அளிக்க – திருமுறை6:134 5588/3
பொருள் திறம் சேர் சுத்த சிவ சன்மார்க்க நிலையில் பொருந்து-மின் சிற்சபை அமுதம் அருந்து-மின் அன்புடனே – திருமுறை6:134 5598/3
இ தாரணியில் இருந்து ஒளிர்க சுத்த சிவ – திருமுறை6:136 5620/2
சித்தம் வைத்து செய்கின்ற சித்தியனே சுத்த சிவ – திருமுறை6:136 5621/2
வான் புகழும் சுத்த சிவ_சாக்கிரம் என்று உணர்ந்தோர் வழுத்தும் நிலை ஆகும் உரு சுவை கலந்தே அதுவாய் – திருமுறை6:142 5788/2
துரியர் துரியம் கடந்த சுக சொருபர் பொதுவில் சுத்த நடம் புரிகின்ற சித்தர் அடி கழலே – திருமுறை6:142 5798/2
துருவு சுத்த பிரமம் என்பேன் துரிய நிறைவு என்பேன் சுத்த சிவம் என்பன் இவை சித்து விளையாட்டே – திருமுறை6:142 5801/4
துருவு சுத்த பிரமம் என்பேன் துரிய நிறைவு என்பேன் சுத்த சிவம் என்பன் இவை சித்து விளையாட்டே – திருமுறை6:142 5801/4
சோதி நடத்து அரசை என்றன் உயிர்க்குயிராம் பதியை சுத்த சிவ நிறைவை உள்ளே பெற்று மகிழ்ந்தேனே – திருமுறை6:142 5805/4
தனிப்படும் ஓர் சுத்த சிவ_சாக்கிர நல் நிலையில் தனித்து இருந்தேன் சுத்த சிவ சொப்பனத்தே சார்ந்தேன் – திருமுறை6:142 5809/1
தனிப்படும் ஓர் சுத்த சிவ_சாக்கிர நல் நிலையில் தனித்து இருந்தேன் சுத்த சிவ சொப்பனத்தே சார்ந்தேன் – திருமுறை6:142 5809/1
கனிப்படு மெய் சுத்த சிவ_சுழுத்தியிலே களித்தேன் கலந்துகொண்டேன் சுத்த சிவ துரிய நிலை அதுவாய் – திருமுறை6:142 5809/2
கனிப்படு மெய் சுத்த சிவ_சுழுத்தியிலே களித்தேன் கலந்துகொண்டேன் சுத்த சிவ துரிய நிலை அதுவாய் – திருமுறை6:142 5809/2
செனிப்பு இலதாய் எல்லாமாய் அல்லதுவாம் சுத்த சிவ துரியாதீதத்தே சிவ மயமாய் நிறைந்தேன் – திருமுறை6:142 5809/3
பிறப்பு உணர்ச்சி விடயம் இலை சுத்த சிவானந்த பெரும் போக பெரும் சுகம்-தான் பெருகி எங்கும் நிறைந்தே – திருமுறை6:142 5811/3
சுத்த சிவ சன்மார்க்கம் துலங்கும் எலா உலகும் தூய்மையுறும் நீ உரைத்த சொல் அனைத்தும் பலிக்கும் – திருமுறை6:144 5817/3

மேல்


சுத்தகர்த்தத்துவம் (1)

பஞ்ச_கிர்த்திய சுத்தகர்த்தத்துவம் தற்பரம் சிதம்பர விலாசம் – திருமுறை3:1 1960/14

மேல்


சுத்தம் (4)

சான்ற சுத்தாத்துவிதமாய் சுத்தம் தோய்ந்த சமரசாத்துவிதமுமாய் தன்னை அன்றி – திருமுறை3:5 2075/2
சகலமாய் கேவலமாய் சுத்தம் ஆகி சராசரமாய் அல்லவாய் தானே தானாய் – திருமுறை3:5 2085/1
இந்நாள் தொடுத்து நீ எண்ணியபடிக்கே இயற்றி விளையாடி மகிழ்க என்றும் இறவா நிலையில் இன்ப அனுபவன் ஆகி இயல் சுத்தம் ஆதி மூன்றும் – திருமுறை6:22 3680/2
துவந்துவம் தவிர்த்து சுத்தம் ஆதிய முச்சுக வடிவம் பெறும் பேறும் – திருமுறை6:27 3756/3

மேல்


சுத்தமாம் (1)

புவி நிலை சுத்தமாம் பொன் பதி அளவி – திருமுறை6:81 4615/365

மேல்


சுத்தமும் (4)

தொடுக்கவோ நல்ல சொல்_மலர் இல்லை நான் துதிக்கவோ பத்தி சுத்தமும் இல்லை உள் – திருமுறை4:15 2780/1
சுத்தமும் தெறா வித்தமும் தரும் சொரூப இன்பமே துய்க்கும் வாழ்க்கையும் – திருமுறை4:22 2807/2
சுத்தமும் அசுத்தமும் தோய் உயிர்க்கு இருமையின் – திருமுறை6:81 4615/777
சுத்தமும் அசுத்தமும் தோய்ந்த வாதனைகளை – திருமுறை6:81 4615/799

மேல்


சுத்தமுற்ற (1)

சுத்தமுற்ற ஐம்பூத வெளி கரண வெளி மேல் துலங்கு வெளி துரிய வெளி சுக வெளியே முதலாம் – திருமுறை6:137 5637/1

மேல்


சுத்தமுறு (1)

மலைவுஅறு நிராங்கார நண்பனும் சுத்தமுறு மனம் என்னும் நல் ஏவலும் வரு சகல கேவலம் இலாத இடமும் பெற்று வாழ்கின்ற வாழ்வு அருளுவாய் – திருமுறை1:1 7/2

மேல்


சுத்தர் (4)

துள்ளுண்ட பெண்கள் எலாம் சூழ்ந்து நொடிக்கின்றார் சுத்தர் நடராயர் திரு_சித்தம் அறிந்திலனே – திருமுறை6:60 4222/4
சூழ் மடந்தைமார்கள் எலாம் தூற்றி நகைக்கின்றார் சுத்தர் நடராயர் திரு_சித்தம் அறிந்திலனே – திருமுறை6:60 4227/4
துதி செய் மட மாதர் எலாம் சதி செய்வார் ஆனார் சுத்தர் நடராயர் திரு_சித்தம் அறிந்திலனே – திருமுறை6:60 4231/4
வாழ்வே நினது நடம் கண்டவரை சுத்தர் என்பனோ – திருமுறை6:112 5052/1

மேல்


சுத்தர்களும் (1)

துரிய பதம் அடைந்த பெரும் சுத்தர்களும் முத்தர்களும் துணிந்து சொல்லற்கு – திருமுறை6:77 4509/1

மேல்


சுத்தன் (1)

செஞ்சாலி வயல் ஓங்கு தில்லை மன்றில் ஆடும் திரு_நடம் கண்டு அன்பு உருவாய் சித்த சுத்தன் ஆகி – திருமுறை5:1 3047/2

மேல்


சுத்தனடி (1)

கல்லை கனிவிக்கும் சுத்தனடி முடி – திருமுறை4:31 2968/1

மேல்


சுத்தனே (1)

சுத்தனே நினது தனையன் நான் மயங்கி துயர்ந்து உளம் வாடுதல் அழகோ – திருமுறை6:13 3499/4

மேல்


சுத்தனை (2)

சுத்தனை பத்தி வலைப்படும் அவனை துரியனை துரியமும் கடந்த – திருமுறை1:38 418/3
சுத்தனை ஒற்றி தலம் வளர் ஞான சுகத்தனை சூழ்ந்து நின்று ஏத்தா – திருமுறை2:31 907/2

மேல்


சுத்தாத்துவிதமாய் (1)

சான்ற சுத்தாத்துவிதமாய் சுத்தம் தோய்ந்த சமரசாத்துவிதமுமாய் தன்னை அன்றி – திருமுறை3:5 2075/2

மேல்


சுத்தாத்விதானந்த (1)

பரம சுத்தாத்விதானந்த அனுபூதிகம் பரிபூத சிற்குணாந்தம் – திருமுறை3:1 1960/31

மேல்


சுத்தி (1)

ஆதியிலே கலப்பு ஒழிய ஆன்ம சுத்தி அளித்து ஆங்கு அது அது ஆக்குவது ஒன்றாம் அது அதுவாய் ஆக்கும் – திருமுறை5:2 3128/1

மேல்


சுத்தியாகிய (1)

சுத்தியாகிய சொல் உடை அணுக்க தொண்டர்-தம்முடன் சூழ்த்திடீரெனினும் – திருமுறை2:56 1191/2

மேல்


சுதந்தர (2)

வரம் உறும் சுதந்தர சுகம் தரும் மனம் அடங்கு சிற்கன நடம் தரும் – திருமுறை4:22 2804/1
சோதியும் சோதியின் முதலும் தான் ஆகி சூழ்ந்து எனை வளர்க்கின்ற சுதந்தர அமுதே – திருமுறை6:23 3704/3

மேல்


சுதந்தரத்தால் (1)

தசைத்திடு புன் துரும்பினையும் அகங்கரித்து தங்கள் சுதந்தரத்தால் இங்கே – திருமுறை6:10 3372/3

மேல்


சுதந்தரத்தில் (1)

என் சுதந்தரத்தில் தேடுவேன் அல்லேன் தேடியதும் இலை ஈண்டே – திருமுறை6:12 3394/4

மேல்


சுதந்தரத்து (1)

நவம் தரு நிலைகள் சுதந்தரத்து இயலும் நன்மையும் நரை திரை முதலாம் – திருமுறை6:27 3756/2

மேல்


சுதந்தரத்தை (1)

ஓர் சுதந்தரமும் இல்லை கண்டாய் நினது சகல சுதந்தரத்தை என்-பால் தயவு செயல் வேண்டும் – திருமுறை6:125 5363/3

மேல்


சுதந்தரம் (8)

சொல் அவாவிய தொண்டர்-தம் மனத்தில் சுதந்தரம் கொடு தோன்றிய துணையை – திருமுறை2:23 814/1
எப்பாலும் சுதந்தரம் ஓர் இறையும் இலை அருள் சோதி இயற்கை என்னும் – திருமுறை6:10 3366/2
சுதந்தரம் இங்கு எனக்கு அதில் இறையும் சம்மதம் இல்லை நான்-தானே – திருமுறை6:12 3394/3
என் சுதந்தரம் ஓர் எள்துணையேனும் இல்லையே எந்தை எல்லாம் உன்றன் – திருமுறை6:13 3483/1
ஆற்றுவேன் ஆவி உடல் பொருள் எல்லாம் அப்ப நின் சுதந்தரம் அன்றோ – திருமுறை6:36 3850/4
சுதந்தரம் உனக்கே கொடுத்தனம் உனது தூய நல் உடம்பினில் புகுந்தேம் – திருமுறை6:36 3851/1
ஏன் நினைத்தாய் இவ்வளவு சுதந்தரம் என் மகனே எனக்கு இலையோ என்று அருளி எனை ஆண்ட குருவே – திருமுறை6:57 4140/3
இத்தகை உலகிடை அவைக்கும் என்றனக்கும் ஏதும் சுதந்தரம் இல்லை இங்கு இனி நீர் – திருமுறை6:92 4716/3

மேல்


சுதந்தரம்-அது (1)

துன்பு எலாம் தீர்ந்தன சுகம் பலித்தது நினை சூழ்ந்தது அருள் ஒளி நிறைந்தே சுத்த சன்மார்க்க நிலை அனுபவம் நினக்கே சுதந்தரம்-அது ஆனது உலகில் – திருமுறை6:22 3676/1

மேல்


சுதந்தரமும் (2)

தானே தயவால் சிறியேற்கு தனித்த ஞான அமுது அளித்த தாயே எல்லா சுதந்தரமும் தந்த கருணை எந்தாயே – திருமுறை6:83 4627/1
ஓர் சுதந்தரமும் இல்லை கண்டாய் நினது சகல சுதந்தரத்தை என்-பால் தயவு செயல் வேண்டும் – திருமுறை6:125 5363/3

மேல்


சுதந்தரமே (2)

சுதந்தரமே அடுத்த இ தருணம் தமியனேன்-தனை பல துயரும் – திருமுறை6:13 3483/2
தன் உழை பார்த்து அருள்வாயேல் உண்டு அனைத்தும் ஒரு நின்றனது சுதந்தரமே இங்கு எனது சுதந்தரமோ – திருமுறை6:33 3815/2

மேல்


சுதந்தரமோ (1)

தன் உழை பார்த்து அருள்வாயேல் உண்டு அனைத்தும் ஒரு நின்றனது சுதந்தரமே இங்கு எனது சுதந்தரமோ
என் உழைப்பால் என் பயனோ இரங்கி அருளாயேல் யான் ஆர் என் அறிவு எது மேல் என்னை மதிப்பவர் ஆர் – திருமுறை6:33 3815/2,3

மேல்


சுதந்தரனே (1)

நாத திகம்பரனே தச நாத சுதந்தரனே – திருமுறை6:113 5149/2

மேல்


சுதந்தரித்து (1)

துண்ணுறா சாந்த சிவ ஞானிகள் உளத்தே சுதந்தரித்து ஒளிசெய் ஒளியே சுத்த சிவ சன்மார்க்க நிதியே அருள்_பெரும்_சோதி நடராச பதியே – திருமுறை6:22 3655/4

மேல்


சுதன (1)

சுதன மங்கையர் நடம்செயும் ஒற்றி தூயனால் அவர் துணை திரு_தோட்கு – திருமுறை2:30 892/3

மேல்


சுதனே (2)

சுட்டும் சுதனே என்றார் நான் சுட்டி அறிய சொல்லும் என்றேன் – திருமுறை2:96 1730/2
சுட்டும் சுதனே என்றார் நான் சுட்டி அறிய சொலும் என்றேன் – திருமுறை2:98 1816/2

மேல்


சுதை (2)

வந்தார் பெண்ணே அமுது என்றார் வரையின் சுதை இங்கு உண்டு என்றேன் – திருமுறை2:98 1782/2
சுதை மொழி நீ அன்று சொன்ன வார்த்தை அன்றோ இன்று தோத்திரம் செய்து ஆங்காங்கே தொழுகின்றார் காணே – திருமுறை6:142 5799/4

மேல்


சுதையில் (1)

சுதையில் திகழ்வாய் அறிந்து அன்றோ துறந்து வெளிப்பட்டு எதிர் அடைந்தாம் – திருமுறை2:98 1919/3

மேல்


சுதையே (3)

துறை வளர் கடலே கடல் வளர் துறையே துறை கடல் வளர்தரு சுதையே
மறை வளர் பொருளே பொருள் வளர் மறையே மறை பொருள் வளர் சிவ பதியே – திருமுறை6:62 4248/3,4
திரை அறு கடலே கடல் எழு சுதையே திரு_நட மணியே திரு_நட மணியே – திருமுறை6:117 5239/2
துள்ளிய மடவீர் காண்-மினோ என்றாள் சோர்வு_இலாள் நான் பெற்ற சுதையே – திருமுறை6:139 5685/4

மேல்


சுந்தர (12)

தூண நேர் புய சுந்தர வடிவனே துளக்கிலார்க்கு அருள் ஈயும் – திருமுறை1:39 427/3
தூ வடி வேல் கை கொண்ட சுந்தர வடிவே போற்றி – திருமுறை1:48 509/4
சொல்லின் ஓங்கிய சுந்தர பெருமான் சோலை சூழ் ஒற்றி தொல் நகர் பெருமான் – திருமுறை2:29 881/2
மாலை ஒன்று தோள் சுந்தர பெருமான் மணத்தில் சென்று அவண் வழக்கிட்டது எனவே – திருமுறை2:56 1182/1
சுந்தர வாள் முக தோகாய் மறைகள் சொலும் பைங்கிள்ளாய் – திருமுறை2:75 1467/1
செம் சுந்தர பதத்தில் சேர்த்தோரும் வஞ்சம் செய் – திருமுறை3:3 1965/1344
சுந்தர நீறு அணி சுந்தரர் நடன தொழில்_வல்லார் – திருமுறை4:37 3005/1
சுந்தர வடிவ சோதியாய் விளங்கும் சுத்த சன்மார்க்க சற்குருவே – திருமுறை6:27 3759/2
சுக மயம் ஆகிய சுந்தர பாதம் – திருமுறை6:68 4327/2
சிவ சுந்தர குஞ்சித நடராஜா – திருமுறை6:113 5070/2
சந்திர தர சிர சுந்தர சுர வர தந்திர நவ பத மந்திர புர நட – திருமுறை6:114 5172/1
சித குஞ்சித பத ரஞ்சித சிவ சுந்தர சிவ மந்திர சிவ சங்கர சிவ சங்கர சிவ சங்கர சிவ சங்கர – திருமுறை6:114 5175/2

மேல்


சுந்தரத்தை (1)

தூயா நின் பொன் தோளின் சுந்தரத்தை கண்டிலனே – திருமுறை2:59 1216/4

மேல்


சுந்தரர் (2)

சுந்தர நீறு அணி சுந்தரர் நடன தொழில்_வல்லார் – திருமுறை4:37 3005/1
எம் தரம் உள் கொண்ட ஞான சுந்தரர் என் மணவாளர் எல்லாம் செய் வல்ல சித்தர் நல்லோர் உளத்து அமர்ந்தார் – திருமுறை6:74 4491/1

மேல்


சுந்தரர்க்காக (1)

சுந்தரர்க்காக முன் தூது_சென்றானை தூயனை யாவரும் சொல்ல_அரியானை – திருமுறை4:5 2614/1

மேல்


சுந்தரர்க்காய் (1)

அம்ம ஒன்று நீ அறிந்திலை போலும் ஆல_கோயிலுள் அன்று சுந்தரர்க்காய்
செம்மை மா மலர் பதங்கள் நொந்திடவே சென்று சோறு இரந்து அளித்து அருள்செய்தோன் – திருமுறை2:37 990/2,3

மேல்


சுந்தரர்க்கு (4)

அண்மையாகும் சுந்தரர்க்கு அன்று கச்சூர் ஆல_கோயிலில் சோறு இரந்து அளித்த – திருமுறை2:11 676/1
தொழுது வணங்கும் சுந்தரர்க்கு தூது நடந்த சுந்தரனார் – திருமுறை2:86 1617/1
தொன்மை பெரும் சுந்தரர்க்கு தோழன் என்று பெண் பரவை – திருமுறை3:2 1962/769
சுந்தரர்க்கு கச்சூரில் தோழமையை தான் தெரிக்க – திருமுறை3:3 1965/485

மேல்


சுந்தரரை (2)

நல் தொண்டர் சுந்தரரை நாம் தடுக்க வந்தமையால் – திருமுறை3:3 1965/303
முன் மணத்தில் சுந்தரரை முன் வலுவில் கொண்டது போல் – திருமுறை3:4 2019/1

மேல்


சுந்தரன் (2)

துப்பு நேர் இதழி மகிழ்ந்த கல்யாண சுந்தரா சுந்தரன் தூதா – திருமுறை2:9 655/1
வைச்சு ஊரன் வன் தொண்டன் சுந்தரன் என்னும் நம் வள்ளலுக்கு – திருமுறை2:24 829/3

மேல்


சுந்தரனார் (1)

தொழுது வணங்கும் சுந்தரர்க்கு தூது நடந்த சுந்தரனார்
அழுது வணங்கும் அவர்க்கு மிக அருள் ஒற்றியினார் அணைந்திலரே – திருமுறை2:86 1617/1,2

மேல்


சுந்தரனார்-தம் (1)

எம் பர ஐயோ மண் இடந்து அலைந்தான் சுந்தரனார்-தம்
பரவை வீட்டு தலைக்கடையாய் வம்பு அணையாய் – திருமுறை3:4 2011/1,2

மேல்


சுந்தரா (1)

துப்பு நேர் இதழி மகிழ்ந்த கல்யாண சுந்தரா சுந்தரன் தூதா – திருமுறை2:9 655/1

மேல்


சுந்தரி (2)

தோரணம் பூத்த எழில் ஒற்றியூர் மகிழ் சுந்தரி சற்காரணம் – திருமுறை2:75 1472/2
மா சுந்தரி நீ இப்படிக்கு மயங்கும்படிக்கும் மாதர் உனை – திருமுறை2:98 1864/3

மேல்


சுந்தரியையும் (1)

தண் ஆர் இளம்பிறை தங்கும் முடி மேல் மேனி தந்த ஒரு சுந்தரியையும் தக்க வாமத்தினிடை பச்சை மயிலாம் அரிய சத்தியையும் வைத்து மகிழ் என் – திருமுறை4:4 2606/3

மேல்


சுப்பிரமணியரே (1)

சுப்பிரமணியரே வாரும் – திருமுறை1:51 549/2

மேல்


சுப (3)

சிரத்தை ஆதிய சுப_குணம் சிறிதும் சேர்ந்திலேன் அருள் செயல்_இலேன் சாகா_வரத்தை – திருமுறை6:29 3777/1
அரகர வர சுப கரகர பவபவ – திருமுறை6:113 5131/1
உபல சிரதல சுப கண வங்கண – திருமுறை6:113 5132/1

மேல்


சுப_குணம் (1)

சிரத்தை ஆதிய சுப_குணம் சிறிதும் சேர்ந்திலேன் அருள் செயல்_இலேன் சாகா_வரத்தை – திருமுறை6:29 3777/1

மேல்


சுபகர (1)

அகர உகர சுபகர வர சினகர – திருமுறை6:113 5134/1

மேல்


சுபங்களில் (1)

நெளிப்புறு மனத்தோடு அஞ்சினேன் எனை-தான் நேர்ந்த பல் சுபங்களில் நேயர் – திருமுறை6:13 3438/2

மேல்


சுபம் (2)

மெய்ய நின் திரு_மேனி கண்ட புண்ணியர் கண்கள் மிக்க ஒளி மேவு கண்கள் வேல நின் புகழ் கேட்ட வித்தகர் திரு_செவி விழா சுபம் கேட்கும் செவி – திருமுறை1:1 19/2
துனி தொலைந்தது சுமை தவிர்ந்தது சுபம் மிகுந்தது சுகமொடே – திருமுறை6:125 5434/2

மேல்


சுபல (1)

சுபல கரதல கண பண கங்கண – திருமுறை6:113 5132/2

மேல்


சுபாவ (1)

ஜாதி மணியே சைவ சமய மணியே சச்சிதானந்தமான மணியே சகஜ நிலை காட்டி வினை ஓட்டி அருள் நீட்டி உயர் சமரச சுபாவ மணியே – திருமுறை4:4 2602/2

மேல்


சுபாவம் (1)

பகர் சுபாவம் புனிதம் அதுலம் அதுலிதம் அம்பராம்பர நிராலம்பனம் – திருமுறை3:1 1960/15

மேல்


சும்மா (14)

மனமான ஒரு சிறுவன் மதியான குருவையும் மதித்திடான் நின் அடி சீர் மகிழ் கல்வி கற்றிடான் சும்மா இரான் காம மடுவினிடை வீழ்ந்து சுழல்வான் – திருமுறை1:1 22/1
இல்லை என்றாலும் விடுவனோ சும்மா இருப்பது உன் திரு_அருட்கு இயல்போ – திருமுறை2:9 660/4
சும்மா இருக்கும் சுகம் – திருமுறை3:1 1959/4
இல் எனினும் சும்மா நீ ஈகின்றேன் என்று ஒரு சொல் – திருமுறை3:2 1962/709
தூ என்று நான் இவணம் சும்மா இருந்தாலும் – திருமுறை3:3 1965/1119
சும்மா அடைக்கின்ற சோறு – திருமுறை3:4 1997/4
இது என்றும் சுட்டவொணாது அதனால் சும்மா இருப்பதுவே துணிவு என கொண்டு இருக்கின்றோரை – திருமுறை3:5 2136/3
கல்_கோட்டை நெஞ்சரும் தம்-பால் அடுத்தவர்கட்கு சும்மா
சொல்_கோட்டையாயினும் கட்டுவர் நின்னை துணிந்து அடுத்தேன் – திருமுறை3:6 2208/1,2
சும்மா அ சேய் முகம் தாய் பார்த்து இருக்க துணிவள்-கொலோ – திருமுறை3:6 2280/2
வெல்லுகின்றோர் இன்றி சும்மா அலையும் என் வேட நெஞ்சம் – திருமுறை3:6 2336/2
ஞானம் பழுத்து விழியால் ஒழுகுகின்ற நீர் நம் உலகில் ஒருவர் அலவே ஞானி இவர் யோனி வழி தோன்றியவரோ என நகைப்பர் சும்மா அழுகிலோ – திருமுறை3:8 2426/2
சூரிட்ட நடையில் என் போரிட்ட மனதை நான் சொல் இட்டமுடன் அணைத்து துன்றிட்ட மோனம் எனும் நன்றிட்ட அமுது உண்டு சும்மா இருத்தி என்றால் – திருமுறை4:3 2596/1
எல்லா உலகும் இயம்புதல் சும்மா
செத்தாரை மீட்பது பாரீர் திரு_சிற்றம்பலத்தே – திருமுறை6:80 4607/2,3
உன்பாடு நான் உரைத்தேன் நீ இனி சும்மா இருக்க ஒண்ணாது அண்ணா – திருமுறை6:125 5338/4

மேல்


சும்மாட்டு (1)

வீட்டு தலைவ நின் தாள் வணங்கார்-தம் விரி தலை சும்மாட்டு
தலை பட்டி_மாட்டு தலை புன் வராக தலை – திருமுறை3:6 2310/1,2

மேல்


சும்மை (1)

நம்மை வளர்க்கின்ற நற்றாய் காண் சும்மை என – திருமுறை3:3 1965/354

மேல்


சுமக்க (3)

தூங்கிய துன்ப சுமை சுமக்க மாட்டாது – திருமுறை2:54 1163/3
கைச்சினத்தின் உள் கரையா கற்கண்டே நெல் சுமக்க
ஆள் இலை என்று ஆரூரனார் துதிக்க தந்து அருளும் – திருமுறை3:2 1962/372,373
துன்ப சுமையை சுமக்க முடியாது என்னால் – திருமுறை4:14 2722/3

மேல்


சுமக்கவைத்த (1)

கடுக்க முடியா புலனால் கட்டி சுமக்கவைத்த
தொடுக்க முடியாத துன்ப சுமையை இனி – திருமுறை2:16 747/2,3

மேல்


சுமக்கின்ற (1)

துன்பே சுமையா சுமக்கின்ற நாயேனை – திருமுறை2:63 1263/1

மேல்


சுமக்கின்றான் (1)

வால் எடுத்துக்கொண்டு நடந்து அணி விடையாய் சுமக்கின்றான் மனனே நீ அ – திருமுறை2:26 856/2

மேல்


சுமக்கின்றேன் (2)

துன்பம் என்பது பெரும் சுமையாக சுமக்கின்றேன் அருள் துணை சிறிது இல்லேன் – திருமுறை2:57 1198/2
பயத்தால் ஐயோ இ உடம்பை சுமக்கின்றேன் எம் பரஞ்சுடரே – திருமுறை6:7 3336/4

மேல்


சுமக்கும் (2)

வீணே சுழன்று மெலிகின்றேன் என்னே இன்னல் மிக சுமக்கும்
தூணே என இங்கு எனை விதித்தாய் எந்தாய் யாது சூழ்வேனே – திருமுறை4:10 2675/3,4
குறியாத கொடும் பாவ சுமை சுமக்கும் திறத்தேன் கொல்லாமை என்பதை ஓர் குறிப்பாலும் குறியேன் – திருமுறை6:4 3295/2

மேல்


சுமந்த (5)

பிட்டின் நதி மண் சுமந்த ஒற்றி பிச்சை தேவர் இவர்-தமை நான் – திருமுறை2:98 1774/1
மேடு அறியாது நல் பாட்டை கற்றோர் அன்றி மேல் சுமந்த
ஏடு அறியாது அவை ஏன் அறியா என்று இகழ்வர் அன்றே – திருமுறை3:6 2355/3,4
பெண் சுமந்த பாக பெருமான் ஒரு மா மேல் – திருமுறை5:12 3265/1
எண் சுமந்த சேவகன் போல் எய்தியதும் வைகை நதி – திருமுறை5:12 3265/2
கடிய நெஞ்சினேன் குங்குமம் சுமந்த கழுதையேன் அவ பொழுதையே கழிப்பேன் – திருமுறை6:5 3307/2

மேல்


சுமந்தனை (1)

நடை அம்புயத்தும் சுமந்தனை நீ நானா அரவ பணி மற்றும் – திருமுறை2:98 1882/3

மேல்


சுமந்தனையே (2)

தூய் முடி மேல் மண்ணும் சுமந்தனையே ஆய் துயரம் – திருமுறை3:2 1962/756
எடுத்து பின்னே சுமந்தனையே கூறுகின்ற – திருமுறை3:2 1962/768

மேல்


சுமந்தாய் (1)

பிட்டுக்கும் வந்து முன் மண் சுமந்தாய் என்பர் பித்தன் என்ற – திருமுறை3:6 2326/1

மேல்


சுமந்தார் (1)

நீர் உரு ஆக்கி சுமந்தார் அதனை நினைந்திலையே – திருமுறை2:75 1409/3

மேல்


சுமந்தான் (2)

கண்_சுமந்தான் அன்பன் கலங்கா வகை வைகை – திருமுறை3:3 1965/497
மண் சுமந்தான் என்று உரைக்கும் வாய்மை-தனை பண்பு_உடையோர் – திருமுறை3:3 1965/498

மேல்


சுமந்திட (1)

கால் எடுத்துக்கொண்டு சுமந்திட விரும்புகிலை அந்தோ கருதும் வேதம் – திருமுறை2:26 856/3

மேல்


சுமந்தீர் (1)

படை அம்புயத்தோன் புகழ் ஒற்றி பதியீர் அரவ பணி சுமந்தீர்
புடை அம் புயத்தில் என்றேன் செம்பொன்னே கொடை அம்புயத்தினும் நல் – திருமுறை2:98 1882/1,2

மேல்


சுமந்து (7)

எருதின் மனத்தேன் சுமந்து நலம் இழந்து திரியும் எய்ப்பு ஒழிய – திருமுறை2:33 924/2
வன்மை அற பத்து மாதம் சுமந்து நமை – திருமுறை3:3 1965/349
பொதி அணிந்து திரிந்து உழலும் ஏறு போல பொய் உலகில் பொய் சுமந்து புலம்பாநின்றேன் – திருமுறை3:5 2145/3
மண் சுமந்து நின்றதும் ஓர் மாறன் பிரம்படியால் – திருமுறை5:12 3265/3
புண் சுமந்து கொண்டதும் நின் பொருட்டு அன்றோ புண்ணியனே – திருமுறை5:12 3265/4
பவம் புரிவேன் கமரினிடை பால் கவிழ்க்கும் கடையேன் பயன் அறியா வஞ்ச மன பாறை சுமந்து உழல்வேன் – திருமுறை6:4 3300/2
வருத்த நேர் பெரும் பாரமே சுமந்து வாடும் ஓர் பொதி_மாடு என உழன்றேன் – திருமுறை6:5 3309/1

மேல்


சுமந்துகொண்டு (1)

சாயை எனும் பெண் இனத்தார் தலை மேலும் உனது தலை மேலும் சுமந்துகொண்டு ஓர் சந்து வழி பார்த்தே – திருமுறை6:102 4843/2

மேல்


சுமந்துசுமந்து (1)

துணிந்துதுணிந்து எழுந்தெழுந்து தொடர்ந்துதொடர்ந்து அடிகள் சுமந்துசுமந்து இளைத்திளைத்து சொல்லிய அல்லன என்று – திருமுறை6:127 5472/3

மேல்


சுமந்தேனுக்கு (1)

ஏதம் தலை மேல் சுமந்தேனுக்கு இ சீர் கிடைத்தது எவ்வாறே – திருமுறை6:19 3627/4

மேல்


சுமப்பதையும் (1)

நால் எடுத்துக்கொண்டு முடி சுமப்பதையும் அறிகிலை நின் நலம்-தான் என்னே – திருமுறை2:26 856/4

மேல்


சுமை (7)

இச்சை கட்டி இடும்பை எனும் சுமை ஏறக்கட்டிய எற்கு அருள்வாய்-கொலோ – திருமுறை1:18 261/3
கட்டினேன் பாப கொடும் சுமை எடுப்பேன் கடும் பிழை கருதிடேல் நின்னை – திருமுறை2:13 702/1
தூங்கிய துன்ப சுமை சுமக்க மாட்டாது – திருமுறை2:54 1163/3
குறியாத கொடும் பாவ சுமை சுமக்கும் திறத்தேன் கொல்லாமை என்பதை ஓர் குறிப்பாலும் குறியேன் – திருமுறை6:4 3295/2
வன் சுமை மயக்கும் அச்சமும் மறைப்பும் மாயையும் வினையும் ஆணவமும் – திருமுறை6:13 3483/3
துனி தொலைந்தது சுமை தவிர்ந்தது சுபம் மிகுந்தது சுகமொடே – திருமுறை6:125 5434/2
சுமை அறியா பேர்_அறிவே வடிவு ஆகி அழியா சுகம் பெற்று வாழ்க என்றார் கண்டாய் என் தோழி – திருமுறை6:142 5771/4

மேல்


சுமை-தனை (1)

தாங்கினேன் உடல் சுமை-தனை சிவனார் தனய நின் திரு_தணிகையை அடையேன் – திருமுறை1:40 437/3

மேல்


சுமைக்கு (1)

சுமைக்கு நொந்துநொந்து ஐயவோ நாளும் துயர்கின்றேன் அயர்கின்ற என் துயரை – திருமுறை2:66 1302/2

மேல்


சுமைசுமையா (1)

மாயை எனும் படு திருட்டு சிறுக்கி இது கேள் உன் மாயை எலாம் சுமைசுமையா வரிந்து கட்டிக்கொண்டு உன் – திருமுறை6:102 4843/1

மேல்


சுமையா (11)

எடுத்திலேன் நல்லன் எனும் பெயரை அந்தோ ஏன் பிறந்தேன் புவி சுமையா இருக்கின்றேனே – திருமுறை1:22 291/4
இரப்பவர்க்கு ஓர் அணுவளவும் ஈயேன் பேயேன் ஏன் பிறந்தேன் புவி சுமையா இருக்கின்றேனே – திருமுறை1:22 292/4
எய்திலேன் இ உடல் கொண்டு ஏழையேன் யான் ஏன் பிறந்தேன் புவி சுமையா இருக்கின்றேனே – திருமுறை1:22 293/4
ஏர்கொண்டார் இகழ்ந்திட இங்கு ஏழையேன் யான் ஏன் பிறந்தேன் புவி சுமையா இருக்கின்றேனே – திருமுறை1:22 294/4
ஏமாந்த பாவியேன் அந்தோ அந்தோ ஏன் பிறந்தேன் புவி சுமையா இருக்கின்றேனே – திருமுறை1:22 295/4
என்று அறியேன் வெறியேன் இங்கு அந்தோஅந்தோ ஏன் பிறந்தேன் புவி சுமையா இருக்கின்றேனே – திருமுறை1:22 296/4
எல்லார்க்கும் பொல்லாத பாவியேன் யான் ஏன் பிறந்தேன் புவி சுமையா இருக்கின்றேனே – திருமுறை1:22 297/4
இரும்பாய வன் நெஞ்ச கள்வனேன் யான் ஏன் பிறந்தேன் புவி சுமையா இருக்கின்றேனே – திருமுறை1:22 298/4
எம் பாதகத்தை எடுத்து யார்க்கு சொல்வேன் ஏன் பிறந்தேன் புவி சுமையா இருக்கின்றேனே – திருமுறை1:22 299/4
எண்ணேன் வன் துயர் மண்ணேன் மனம் செம் புண்ணேன் ஏன் பிறந்தேன் புவி சுமையா இருக்கின்றேனே – திருமுறை1:22 300/4
துன்பே சுமையா சுமக்கின்ற நாயேனை – திருமுறை2:63 1263/1

மேல்


சுமையாக (1)

துன்பம் என்பது பெரும் சுமையாக சுமக்கின்றேன் அருள் துணை சிறிது இல்லேன் – திருமுறை2:57 1198/2

மேல்


சுமையாள் (1)

அங்கு ஓர் பொருள் சுமையாள் ஆனேனேல் இங்கே நின் – திருமுறை3:4 2009/2

மேல்


சுமையை (4)

படு_காட்டில் பலன் உதவா பனை போல் நின்றேன் பாவியேன் உடல் சுமையை பலரும் கூடி – திருமுறை1:25 322/3
தொடுக்க முடியாத துன்ப சுமையை இனி – திருமுறை2:16 747/3
எனை அடைந்து ஆழ்த்திய துன்ப சுமையை இறக்கு எனவே – திருமுறை3:6 2255/1
துன்ப சுமையை சுமக்க முடியாது என்னால் – திருமுறை4:14 2722/3

மேல்


சுமையோ (1)

வெப்பு இருந்த காடோ வினை சுமையோ செப்ப அறியேன் – திருமுறை3:4 1987/2

மேல்


சுயஞ்சுடரே (1)

தோற்று அரிய சுயஞ்சுடரே ஆனந்த செழும் தேனே சோதியே நீ – திருமுறை4:15 2742/2

மேல்


சுயஞ்சுடரை (1)

துன்பம் அகல சுகம் அளிக்கும் தூய துணையை சுயஞ்சுடரை
வன்பரிடத்தின் மருவாத மணியை மணி ஆர் மிடற்றானை – திருமுறை4:17 2791/2,3

மேல்


சுயஞ்சோதியடி (1)

தும்பை முடிக்கு அணி தூயனடி சுயஞ்சோதியடி
பரஞ்சோதியடி – திருமுறை4:31 2970/3,4

மேல்


சுயஞ்சோதியே (1)

துதி வாய்மை பெறு சாந்த பதம் மேவு மதியமே துரிசு_அறு சுயஞ்சோதியே தோகை வாகன மீது இலங்க வரு தோன்றலே சொல்ல அரிய நல்ல துணையே – திருமுறை1:1 5/3

மேல்


சுயம் (27)

தோன்றா ஞான சின்மயமே தூய சுகமே சுயம் சுடரே – திருமுறை1:14 220/1
துறையிடும் கங்கை செழும் சடை கனியே சுயம்_பிரகாசமே அமுதில் – திருமுறை2:6 623/1
எடுத்து சென்ற துணையே சுயம் சுடரே – திருமுறை2:36 953/2
சொல் பேர் அறிவுள் சுக பொருளே மெய் சுயம் சுடரே – திருமுறை2:75 1457/3
மலை-கண் எழும் சுடரே வான் சுடரே அன்பர் மனத்து ஒளிரும் சுயம் சுடரே மணியே வானோர் – திருமுறை2:101 1940/2
பரிசயாதீதம் சுயம் சதோதயம் வரம் பரமார்த்தமுக்த மௌனம் – திருமுறை3:1 1960/6
சொல்_பெறும் மெய்ஞ்ஞான சுயம் சோதியாம் தில்லை – திருமுறை3:2 1962/1
தோற்றா வடுகூர் சுயம் சுடரே ஆற்ற மயல் – திருமுறை3:2 1962/460
உய்யும் நெறி ஒளி காட்டி வெளியும் உள்ளும் ஓங்குகின்ற சுயம் சுடரே உண்மை தேவே – திருமுறை3:5 2122/4
தெருள் பெரு மலையே திரு_அணாமலையில் திகழ் சுயம் சோதியே சிவனே – திருமுறை3:16 2497/2
நீதி மணியே நிருவிகற்ப மணியே அன்பர் நினைவில் அமர் கடவுள் மணியே நின்மல சுயம் பிரகாசம் குலவும் அத்வைத நித்ய ஆனந்த மணியே – திருமுறை4:4 2602/3
துஞ்சு ஆதி அந்தம் இலா சுத்த நடத்து அரசே துரிய நடுவே இருந்த சுயம் சோதி மணியே – திருமுறை5:1 3047/4
துரிய வெளி-தனில் பரம நாத அணை நடுவே சுயம் சுடரில் துலங்குகின்ற துணை அடிகள் வருந்த – திருமுறை5:2 3078/1
சூரிய சந்திரர் எல்லாம் தோன்றாமை விளங்கும் சுயம் சோதியாகும் அடி துணை வருந்த நடந்து – திருமுறை5:2 3102/1
நான் கண்ட போது சுயம் சோதி மயம் ஆகி நான் பிடித்த போது மதி நளின வண்ணம் ஆகி – திருமுறை5:2 3133/1
திண்ணம் பழுத்த சிந்தையிலே தித்தித்து உலவா சுயம் சோதி – திருமுறை6:19 3625/1
துதித்திடு வேதாகமத்தின் முடி முடித்த மணியை சுயம் சோதி திரு_மணியை சுத்த சிவ மணியை – திருமுறை6:49 4007/2
தோய்தரல் இல்லாத தனி சுயம் சோதி பொருளை சுத்த சிவ மயமான சுகாதீத பொருளை – திருமுறை6:49 4009/3
சூதுறும் இந்திய கரண லோகாண்டம் அனைத்தும் சுடர் பரப்பி விளங்குகின்ற சுயம் சோதி சுடரே – திருமுறை6:57 4118/3
ஆதி அந்தம் காண்ப அரிய ஜோதி சுயம் ஜோதி உன்னோடு ஆட வந்தார் வந்தார் என்றே நாடி நாதம் சொல்கின்றதே – திருமுறை6:74 4492/2
சொல்லால் அளவா மருந்து சுயம்
ஜோதி அருள்_பெரும்_ஜோதி மருந்து – திருமுறை6:78 4520/3,4
சித்து உருவாம் சுயம் ஜோதி எல்லாம் – திருமுறை6:79 4554/1
சிதம்பரேசா சுயம் பிரகாசா – திருமுறை6:113 5146/2
சூதம் அலங்காது விலங்காது கலங்காது ஜோதி பரஞ்ஜோதி சுயம் ஜோதி பெரும் ஜோதி – திருமுறை6:114 5161/2
சூதம் இணங்காது பிணங்காது வணங்காது ஜோதி பரஞ்ஜோதி சுயம் ஜோதி பெரும் ஜோதி – திருமுறை6:114 5162/2
ஜோதி ஜோதி ஜோதி சுயம்
ஜோதி ஜோதி ஜோதி பரஞ்ஜோதி – திருமுறை6:120 5255/1,2
சோதி அப்பா சுயம் சோதி அப்பா எனை சூழ்ந்து அருளே – திருமுறை6:125 5300/4

மேல்


சுயம்_பிரகாசமே (1)

துறையிடும் கங்கை செழும் சடை கனியே சுயம்_பிரகாசமே அமுதில் – திருமுறை2:6 623/1

மேல்


சுயம்ப்ரகாசம் (1)

சகச மல இருள் அகல நின்மல சுயம்ப்ரகாசம் குலவு நல் பூம்_பதம் – திருமுறை3:1 1960/64

மேல்


சுயம்பு (3)

பரவு சண்முக சிவசிவ சிவ ஓம் பர சுயம்பு சங்கர சம்பு நம ஓம் – திருமுறை2:22 809/3
வாய்ந்து சண்முக நம சிவ சிவ ஓம் வர சுயம்பு சங்கர சம்பு எனவே – திருமுறை2:22 810/3
ஓர்ந்து சண்முக சரவணபவ ஓம் ஓம் சுயம்பு சங்கர சம்பு எனவே – திருமுறை2:22 811/3

மேல்


சுயம்புவே (1)

தோன்றும் அவிநாசி சுயம்புவே சான்றவர்கள்-தம் – திருமுறை3:2 1962/416

மேல்


சுயமாய் (1)

தீரா சுயமாய் சிதானந்தமாம் ஒளியை – திருமுறை3:3 1965/1367

மேல்


சுர (2)

அடியார்களுக்கே இரங்கி முனம் அடுத்த சுர_நோய் தடுத்தது போல் – திருமுறை2:76 1490/3
சந்திர தர சிர சுந்தர சுர வர தந்திர நவ பத மந்திர புர நட – திருமுறை6:114 5172/1

மேல்


சுர_நோய் (1)

அடியார்களுக்கே இரங்கி முனம் அடுத்த சுர_நோய் தடுத்தது போல் – திருமுறை2:76 1490/3

மேல்


சுரக்கும் (1)

சைவம் முதலாய் தழைக்க அருள் சுரக்கும்
தெய்வ முகத்தின் திரு அழகும் தெய்வ முகத்து – திருமுறை3:3 1965/433,434

மேல்


சுரத்தின் (1)

முள் தீ சுரத்தின் முயலா வகை அருளும் – திருமுறை3:2 1962/173

மேல்


சுரத்து (2)

சினமான வெம் சுரத்து உழலுவன் உலோபமாம் சிறு குகையினுள் புகுவான் செறு மோக இருளிடை செல்குவான் மதம் எனும் செய்குன்றில் ஏறி விழுவான் – திருமுறை1:1 22/2
உலகியல் கடும் சுரத்து உழன்று நாள்-தொறும் – திருமுறை1:45 480/1

மேல்


சுரந்திடவே (1)

கவலை எலாம் தவிர்ந்து மிக களிப்பினொடு நினையே கை குவித்து கண்களில் நீர் கனிந்து சுரந்திடவே
சவலை மன சலனம் எலாம் தீர்ந்து சுக மயமாய் தானே தான் ஆகி இன்ப தனி நடம் செய் இணை தாள் – திருமுறை6:32 3810/1,2

மேல்


சுரபர (1)

சிரபுர சுரபர சிவசிவ சிவசிவ – திருமுறை6:113 5131/2

மேல்


சுரம் (1)

வண்டு ஈ சுரம் பாடி வார் மது உண்டு உள் களிக்கும் – திருமுறை3:2 1962/273

மேல்


சுரர் (13)

துங்க சுகம் நன்று அருள்வோய் சரணம் சுரர் வாழ்த்திடும் நம் துரையே சரணம் – திருமுறை1:2 38/3
இன்பினால் சுரர் போற்றிடும் தணிகை வாழ் இறைவனே எம்மானே – திருமுறை1:15 224/4
தடிவாய் என்ன சுரர் வேண்ட தடிந்த வேல் கை தனி முதலே தணிகாசலமாம் தலத்து அமர்ந்த சைவ மணியே சண்முகனே – திருமுறை1:44 470/4
தன் பிற்படும் அ சுரர் ஆவி தரிக்க வேலை தரித்தோனே தணிகாசலமாம் தலத்து அமர்ந்த சைவ மணியே சண்முகனே – திருமுறை1:44 476/4
இன்றே சுரர்_உலகு எய்திட வந்தேன் என்றார் காண் – திருமுறை1:47 503/3
மதி வளர் சடை முடி மணி தரு சுரர் முடி மணி என்கோ – திருமுறை1:52 551/1
திருமால் ஆதியர் உள்ளம் கொள்ளும் ஓர் செவ்விய வேலோனே குரு மா மணியே குண மணியே சுரர் கோவே மேலோனே – திருமுறை1:52 564/1
திண் கொள் முனிவர் சுரர் புகழும் சிவாய நம என்று இடு நீறே – திருமுறை2:25 839/4
பை ஆளும் அல்குல் சுரர் மடவார்கள் பலருளும் இ – திருமுறை2:75 1401/1
மதி இரவி ஆதி சுரர் அசுரர் அந்தரர் வானவாசிகள் வழுத்தும் பதம் – திருமுறை3:1 1960/86
சேட்டு இயத்தானே தெரிந்து சுரர் வந்து ஏத்தும் – திருமுறை3:2 1962/363
காழி-தனில் அன்று சுரர் முனிவர் சித்தர்கள் யோகர் கருது சமயாதிபர்களும் – திருமுறை3:18 2501/26
துடி ஏறும் இடை உனக்கு வந்த இறுமாப்பு என் சொல் என்றாய் அரி பிரமர் சுரர் முனிவர் முதலோர் – திருமுறை6:142 5766/1

மேல்


சுரர்_உலகு (1)

இன்றே சுரர்_உலகு எய்திட வந்தேன் என்றார் காண் – திருமுறை1:47 503/3

மேல்


சுரர்களுக்கும் (1)

நல்லார்க்கும் பொல்லார்க்கும் நடு நின்ற நடுவே நரர்களுக்கும் சுரர்களுக்கும் நலம் கொடுக்கும் நலமே – திருமுறை6:57 4128/3

மேல்


சுரரும் (1)

வீர மாந்தரும் முனிவரும் சுரரும் மேவுதற்கொணா வெள்ளியங்கிரியை – திருமுறை2:37 995/1

மேல்


சுரனே (1)

ஆரியனே சிவனே ஆரணனே பவனே ஆலயனே அரனே ஆதரனே சுரனே
நாரியனே வரனே நாடியனே பரனே ஞான சபாபதியே ஞான சபாபதியே – திருமுறை6:118 5247/1,2

மேல்


சுருக்கி (1)

பொய் ஓதி புலை பெருக்கி நிலை சுருக்கி உழலும் புரை மனத்தேன் எனை கருதி புகுந்து அருளி கருணை – திருமுறை5:7 3212/3

மேல்


சுருக்கும் (1)

உளம் தளர விழி சுருக்கும் வஞ்சர்-பால் சென்று உத்தம நின் அடியை மறந்து ஓயா வெய்யில் – திருமுறை1:7 118/1

மேல்


சுருங்கி (1)

சோற்றிலே விருப்பம் சூழ்ந்திடில் ஒருவன் துன்னு நல் தவம் எலாம் சுருங்கி
ஆற்றிலே கரைத்த புளி என போம் என்று அறிஞர்கள் உரைத்திடல் சிறிதும் – திருமுறை6:9 3354/1,2

மேல்


சுருதி (2)

நீட்டும் சுருதி நியமத்தோர்க்கு இன் அருளை – திருமுறை3:2 1962/331
சுருதி முடி அடிக்கு அணிந்த துரையே என் உளத்தே சுத்த நடம் புரிகின்ற சித்த சிகாமணியே – திருமுறை6:96 4760/4

மேல்


சுருதியை (1)

சொற்றுணை வேதியன் என்னும் பதிக சுருதியை நின் – திருமுறை3:6 2302/1

மேல்


சுருள் (2)

சுருள் நிலை குழல் அம்மை ஆனந்தவல்லி சிவசுந்தரிக்கு இனிய துணையே சுத்த சிவ சன்மார்க்க நிதியே அருள்_பெரும்_சோதி நடராச பதியே – திருமுறை6:22 3651/4
சுருள் விரிவு உடை மன சுழல் எலாம் அறுத்தே – திருமுறை6:81 4615/329

மேல்


சுலவிட (1)

கை எலாம் குவிந்திட கால் எலாம் சுலவிட
மனம் கனிந்து உருகிட மதி நிறைந்து ஒளிர்ந்திட – திருமுறை6:81 4615/1464,1465

மேல்


சுலவு (1)

சுலவு காற்று அனல் தூய மண் விண் புனல் – திருமுறை2:15 720/1

மேல்


சுலோசன (1)

நாத பால சுலோசன வர்த்தன – திருமுறை6:113 5129/1

மேல்


சுவகார (1)

நவ வார நடமே சுவகார புடமே நடராஜ பரமே நடராஜ பரமே – திருமுறை6:117 5229/2

மேல்


சுவடு (2)

கனி மான் இதழி முலை சுவடு களித்தீர் ஒற்றி கடி நகரீர் – திருமுறை2:97 1769/1
கனி மான் இதழி முலை சுவடு களித்தீர் ஒற்றி காதலர் நீர் – திருமுறை2:98 1860/1

மேல்


சுவண (1)

நிலம் தெளிந்தது கணம் மழுங்கின சுவண நீடு ஒளி தோன்றிற்று கோடு ஒலிக்கின்ற – திருமுறை6:106 4887/1

மேல்


சுவர் (3)

சுவர் உண்ட மண் போலும் சோறு உண்டேன் மண்ணில் – திருமுறை3:4 1986/3
செம்_புனலால் குழைத்த புலால் சுவர் சூழ் பொத்தை சிறு வீட்டில் இருட்டு அறையில் சிறைசெய்து அந்தோ – திருமுறை3:5 2157/2
பொற்பின் அறு_சுவை அறியும் அறிவு_உடையர் அன்று மேல் புல் ஆதி உணும் உயிர்களும் போன்றிடார் இவர்களை கூரை போய் பாழாம் புற சுவர் என புகலலாம் – திருமுறை3:8 2427/3

மேல்


சுவர்க்கம் (1)

சுளகினும் கடையேன் பருப்பிலே அமைத்த துவையலே சுவர்க்கம் என்று உண்டேன் – திருமுறை6:9 3360/2

மேல்


சுவர்ன்னம் (1)

துய்ய நின் பதம் எண்ணும் மேலோர்கள் நெஞ்சம் மெய் சுக ரூபமான நெஞ்சம் தோன்றல் உன் திருமுன் குவித்த பெரியோர் கைகள் சுவர்ன்னம் இடுகின்ற கைகள் – திருமுறை1:1 19/3

மேல்


சுவாமிக்கு (1)

தெண்டனிட்டேன் என்று சொல்லடி சுவாமிக்கு நான் – திருமுறை4:33 2977/1

மேல்


சுவை (74)

மண புது மலரே தெய்வ வான் சுவை கனியே போற்றி – திருமுறை1:48 507/1
மூவிரு முகம் சேர் முத்தினை அளித்த முழு சுவை முதிர்ந்த செங்கரும்பே – திருமுறை2:13 693/3
துன்று தீம் பலாச்சுளையினும் இனிப்பாய் தொண்டர்-தங்கள் நா சுவை பெற ஊறி – திருமுறை2:21 797/3
பண்ணும் இன் சுவை அமுதினும் இனிதாய் பத்தர் நாள்-தொறும் சித்தம் உள் ஊற – திருமுறை2:21 800/3
புண் முகத்தில் சுவை விரும்பும் எறும்பு என வாளா நாளை போக்குகின்றாய் – திருமுறை2:26 855/2
பண் கொள் மொழியாய் நின் காதல் பல் நாள் சுவை செய் பழம் போலும் – திருமுறை2:98 1915/3
மை சினத்தை விட்டோர் மனத்தில் சுவை கொடுத்து – திருமுறை3:2 1962/371
கல்லில் சுவையாய் கனியில் சுவை_இலதாய் – திருமுறை3:3 1965/183
வன் சுவை தீ நாற்றம் மலமாய் வரல் கண்டும் – திருமுறை3:3 1965/1005
இன் சுவை பால் எய்தி இருந்தனையே முன் சுவைத்து – திருமுறை3:3 1965/1006
தோற்றம் இலா கண்ணும் சுவை உணரா நாவும் நிகழ் – திருமுறை3:4 1994/1
கற்கின்றோர்க்கு இனிய சுவை கரும்பே தான கற்பகமே கற்பக தீம் கனியே வாய்மை – திருமுறை3:5 2092/2
தேனே முக்கனியே செங்கரும்பே பாகின் தீம் சுவையே சுவை அனைத்தும் திரண்ட தேவே – திருமுறை3:5 2095/4
ஆதரவோடு இயல் மவுன சுவை மேன்மேல் கொண்டு ஆனந்த ரசம் ஒழுக்கி அன்பால் என்றும் – திருமுறை3:5 2114/3
பழுத்து அளிந்து மவுன நறும் சுவை மேல் பொங்கி பதம் பொருந்த அநுபவிக்கும் பழமே மாயை – திருமுறை3:5 2129/2
தெருள் சுவையே அ சுவை பயனே மறை சென்னி நின்ற – திருமுறை3:6 2241/2
சொல் உண்ட வாயினர் புல் உண்பரோ இன் சுவை கண்டு எனும் – திருமுறை3:6 2284/3
துப்பு அற்ற பாட்டில் சுவை உளதோ அதை சூழ்ந்து கற்று – திருமுறை3:6 2331/2
சொல்லுகின்றோர்க்கு அமுதம் போல் சுவை தரும் தொல் புகழோய் – திருமுறை3:6 2336/1
நாடு அறியாது உன் அருள் அன்றி ஊண் சுவை நாவை அன்றி – திருமுறை3:6 2355/2
யூகம் அறியாமலே தேகம் மிக வாடினீர் உறு சுவை பழம் எறிந்தே உற்ற வெறு_வாய் மெல்லும் வீணர் நீர் என்று நல்லோரை நிந்திப்பர் அவர்-தம் – திருமுறை3:8 2418/3
இருத்து இனிய சுவை உணவு வேண்டும் அணி ஆடை தரும் இடம் வேண்டும் இவைகள் எல்லாம் இல்லை ஆயினும் இரவு_பகல் என்பது அறியாமல் இறுக பிடித்து அணைக்க – திருமுறை3:8 2424/2
பொற்பின் அறு_சுவை அறியும் அறிவு_உடையர் அன்று மேல் புல் ஆதி உணும் உயிர்களும் போன்றிடார் இவர்களை கூரை போய் பாழாம் புற சுவர் என புகலலாம் – திருமுறை3:8 2427/3
அருள் ஒளி வீசும் அரும்_பெறல் மணியே அருள் சுவை கனிந்த செம்பாகே – திருமுறை4:19 2798/3
கன்னல் சுவை மொழி மின்_இடையாய் உன்னை – திருமுறை4:32 2973/1
கல் மயமோ அன்று சுவை கனி மயமே என்னும் கணக்கு அறிந்தும் விடுவேனோ கண்டாய் என் தோழீ – திருமுறை4:39 3021/4
துதி அணி செம் சுவை பொருளில் சொல்_மாலை தொடுத்து அருளி – திருமுறை5:11 3247/2
தேன் கலந்து பால் கலந்து செழும் கனி தீம் சுவை கலந்து என் – திருமுறை5:12 3263/3
எறிவு இலா சுவை வேறு எவற்றினும் விழைவோர் எள்துணையேனும் இன்று எந்தாய் – திருமுறை6:12 3393/4
இன் சுவை உணவு பலபல எனக்கு இங்கு எந்தை நீ கொடுப்பிக்க சிறியேன் – திருமுறை6:12 3394/1
நின் சுவை உணவு என்று உண்கின்றேன் இன்னும் நீ தருவித்திடில் அது நின்றன் – திருமுறை6:12 3394/2
என் உளத்து இனிக்கும் தீம் சுவை கனியே எனக்கு அறிவு உணர்த்திய குருவே – திருமுறை6:13 3413/2
இன் சுவை கனி போல் உண்கின்றது அழகோ இவைக்கு எலாம் நான் இலக்கு அலவே – திருமுறை6:13 3483/4
துளி அவர்க்கு உதவேன் விருப்பு_இலான் போல சுவை பெற சுவைத்த நாக்கு உடையேன் – திருமுறை6:15 3576/3
சுவை எலாம் விரும்பி சுழன்றதோர் கடையேன் துட்டனேன் தீது எலாம் துணிந்தேன் – திருமுறை6:15 3580/2
வாழை வான் பழ சுவை என பத்தர்-தம் மனத்து உளே தித்திப்போய் – திருமுறை6:25 3720/2
மன்னு வாழையின் பழ சுவை என பத்தர் மனத்து உளே தித்திப்போய் – திருமுறை6:25 3721/2
களிப்புறும் அடியேன் கையிலே கிடைத்த கற்பக தீம் சுவை கனியே – திருமுறை6:34 3831/1
நின்ற அ நிலையின் உரு சுவை விளங்க நின்ற சத்திகளொடு சத்தர் – திருமுறை6:43 3931/3
அத்தம் நேர் கிடைத்த சுவை கனி என்கோ அன்பிலே நிறை அமுது என்கோ – திருமுறை6:50 4018/1
பறப்பு எலாம் ஒழித்த பதிபதம் என்கோ பத சுவை அனுபவம் என்கோ – திருமுறை6:50 4019/2
கரும்பிலே எடுத்த சுவை திரள் என்கோ கடையனேன் உடைய நெஞ்சகமாம் – திருமுறை6:51 4029/2
ஓடையிலே ஊறுகின்ற தீம் சுவை தண்ணீரே உகந்த தண்ணீர் இடை மலர்ந்த சுகந்த மண மலரே – திருமுறை6:57 4091/2
கரைந்துவிடாது என்னுடைய நாவகத்தே இருந்து கனத்த சுவை தருகின்ற கற்கண்டே கனிவாய் – திருமுறை6:57 4096/1
இனித்த நறு நெய் அளைந்தே இளஞ்சூட்டின் இறக்கி எடுத்த சுவை கட்டியினும் இனித்திடும் தெள் அமுதே – திருமுறை6:57 4106/3
ஈர்த்தாலும் பிடித்தாலும் கட்டி அணைத்தாலும் இத்தனைக்கும் தித்திக்கும் இனித்த சுவை கரும்பே – திருமுறை6:57 4115/2
மாட்சியுற வாய்க்கு இனிய பெரும் சுவை ஈகுவதாய் மறை முடி மேல் பழுத்து எனக்கு வாய்த்த பெரும் பழமே – திருமுறை6:57 4129/3
இனித்த சுவை எல்லாம் என் கணவர் அடி சுவையே என்று உரைத்தேன் இதனாலோ எதனாலோ அறியேன் – திருமுறை6:60 4228/2
மது வளர் சுவையே சுவை வளர் மதுவே மது உறு சுவை வளர் இயலே – திருமுறை6:62 4251/3
மது வளர் சுவையே சுவை வளர் மதுவே மது உறு சுவை வளர் இயலே – திருமுறை6:62 4251/3
இ பாரில் பசிக்கே தந்த இன் சுவை நல் உணவே – திருமுறை6:63 4257/3
தேனாய் தீம் பழமாய் சுவை சேர் கரும்பாய் அமுதம்-தானாய் – திருமுறை6:64 4274/1
நீரினில் சுவை நிலை நிரைத்து அதில் பல் வகை – திருமுறை6:81 4615/409
எல்லாம் இனிப்ப இயலுறு சுவை அளித்து – திருமுறை6:81 4615/1265
சேற்று நீர் இன்றி நல் தீம் சுவை தரும் ஓர் – திருமுறை6:81 4615/1395
இளைப்பு அற வாய்த்த இன் சுவை உணவே – திருமுறை6:81 4615/1400
வேர் விளை பலவின் மென் சுவை சுளையே – திருமுறை6:81 4615/1404
இட்ட நல் சுவை செய் இலந்தை அம் கனியே – திருமுறை6:81 4615/1406
சுவை எலாம் திரட்டிய தூய தீம் பதமே – திருமுறை6:81 4615/1416
ஆர்கின்ற தெள் அமுதின் சுவை என் என்று அறைவன் அந்தோ – திருமுறை6:89 4684/1
தடிப்புறும் ஊண் சுவை அடக்கி கந்தம் எலாம் அடக்கி சாதி மதம் சமயம் எனும் சழக்கையும் விட்டு அடக்கி – திருமுறை6:96 4764/2
இன்பு உடை பொருளே இன் சுவை கனியே – திருமுறை6:116 5225/1
தருண சுவையே சுவை அனைத்தும் சார்ந்த பதமே தற்பதமே – திருமுறை6:125 5353/2
நறு நெயும் கலந்த சுவை பெரும் பழமே ஞான மன்று ஓங்கும் என் நட்பே – திருமுறை6:125 5422/4
தண்பு உடை நல் மொழி திரளும் சுவை பொருளும் அவைக்கே தக்க இயல் இலக்கியமும் தந்து அருள்வாய் எனக்கே – திருமுறை6:127 5471/4
மிகுந்த சுவை கரும்பே செங்கனியே கோல்_தேனே மெய் பயனே கைப்பொருளே விலை_அறியா மணியே – திருமுறை6:134 5577/3
சாற்ற அரிய வடிவு வண்ணம் சுவை பயன் உண்டாக்கும் சாமி திரு_அடி பெருமை சாற்றுவது ஆர் தோழி – திருமுறை6:137 5653/4
பசு நிறத்த ஐங்கருவில் பகர்ந்த சுவை தன்மை பற்பல கோடிகளாம் அ உற்பவ சத்திகளில் – திருமுறை6:137 5664/1
ஈடு அறியா சுவை புகல என்னாலே முடியாது என்னடியோ அ அமுதம் பொன் அடி-தான் நிகரே – திருமுறை6:142 5722/4
இனித்த சுவை திரள் கலந்த திரு_வார்த்தை நீயும் இன்புற கேட்டு உளம் களிப்பாய் இது சாலும் நினக்கே – திருமுறை6:142 5731/2
பரிச்சிக்கும் அ அமுதின் நிறைந்த சுவை ஆகி பயன் ஆகி பயத்தின் அனுபவம் ஆகி நிறைந்தே – திருமுறை6:142 5751/3
கரவகத்தே கள் உண்டு மயங்கி நிற்கும் தருணம் கனி கொடுத்தால் உண்டு சுவை கண்டு களிப்பாரோ – திருமுறை6:142 5786/2
வான் புகழும் சுத்த சிவ_சாக்கிரம் என்று உணர்ந்தோர் வழுத்தும் நிலை ஆகும் உரு சுவை கலந்தே அதுவாய் – திருமுறை6:142 5788/2
தேன் கொடுத்த சுவை போலே தித்தித்து என் உளத்தே திரு_கூத்து காட்டுகின்ற திரு_அடிக்கே உரித்தாம் – திருமுறை6:142 5796/3

மேல்


சுவை_இலதாய் (1)

கல்லில் சுவையாய் கனியில் சுவை_இலதாய்
செல்ல பணிக்க வல்ல சித்தன் எவன் அல்லல் அற – திருமுறை3:3 1965/183,184

மேல்


சுவைகள் (3)

ஒலி வடிவு நிறம் சுவைகள் நாற்றம் ஊற்றம் உறு தொழில்கள் பயன் பல வேறு உளவாய் எங்கும் – திருமுறை3:5 2123/1
வறுத்தலே பொடித்து மலர்த்தலே புரட்டி வைத்தலே துவட்டலில் சுவைகள்
உறுத்தலே முதலா உற்ற பல் உணவை ஒரு மல வயிற்றுப்பை உள்ளே – திருமுறை6:9 3362/1,2
தேன் ஒருவா மொழிச்சியரை திளைக்க விழைந்தேனோ தீம் சுவைகள் விரும்பினனோ தீமைகள் செய்தேனோ – திருமுறை6:33 3817/2

மேல்


சுவைத்த (1)

துளி அவர்க்கு உதவேன் விருப்பு_இலான் போல சுவை பெற சுவைத்த நாக்கு உடையேன் – திருமுறை6:15 3576/3

மேல்


சுவைத்து (2)

இன் சுவை பால் எய்தி இருந்தனையே முன் சுவைத்து
பாறு உண்ட காட்டில் பலர் வெந்திட கண்டும் – திருமுறை3:3 1965/1006,1007
தடி கடி நாய் போல் நுகர்ந்து வாய் சுவைத்து தவம் புரிந்தான் என நடித்தேன் – திருமுறை6:9 3364/2

மேல்


சுவையது (1)

தேன் ஆகி தேனின் நறும் சுவையது ஆகி தீம் சுவையின் பயன் ஆகி தேடுகின்ற – திருமுறை3:5 2139/3

மேல்


சுவையாய் (1)

கல்லில் சுவையாய் கனியில் சுவை_இலதாய் – திருமுறை3:3 1965/183

மேல்


சுவையானார் (1)

சோமன் நிலவும் தூய் சடையார் சொல்லில் கலந்த சுவையானார்
சேமம் நிலவும் திருவொற்றி தேவர் இன்னும் சேர்ந்திலர் நான் – திருமுறை2:94 1712/1,2

மேல்


சுவையில் (2)

தருண சுவையை அ சுவையில் சார்ந்த பயனை தனி சுகத்தை – திருமுறை3:13 2480/2
போற்றிலேன் உன்னை போற்றிலேன் சுவையில் பொருந்திய காரசாரம் சேர் – திருமுறை6:9 3354/3

மேல்


சுவையிலே (1)

ஊரிலே அ நீரின் உப்பிலே உப்பில் உறும் ஒண் சுவையிலே திரையிலே உற்ற நீர் கீழிலே மேலிலே நடுவிலே உற்று இயல் உறுத்தும் ஒளியே – திருமுறை6:22 3657/2

மேல்


சுவையின் (5)

பாகின் தனி சுவையின் பாங்கு ஆகும் நின் அருளை – திருமுறை2:16 745/3
பா ஊர் இசையின் பயன் சுவையின் பாங்கு உடைய – திருமுறை3:2 1962/299
பரமாய் பகாப்பொருளாய் பாலாய் சுவையின்
தரமாய் பரப்பிரமம்-தானாய் வரமாய – திருமுறை3:3 1965/37,38
தேன் ஆகி தேனின் நறும் சுவையது ஆகி தீம் சுவையின் பயன் ஆகி தேடுகின்ற – திருமுறை3:5 2139/3
கரை சேர் முக்கனியே கனியில் சுவையின் பயனே – திருமுறை6:64 4263/2

மேல்


சுவையும் (3)

அன்பு உருவாய் அது_அதுவாய் அளிந்த பழம் ஆகி அ பழச்சாறு ஆகி அதன் அரும் சுவையும் ஆகி – திருமுறை5:6 3199/3
கரும்பிடை இரதமும் கனியில் இன் சுவையும் காட்டி என் உள்ளம் கலந்து இனிக்கின்றீர் – திருமுறை6:31 3792/1
பாலும் இன் சுவையும் போன்று எனது ஆவி பற்றினன் கலந்தனன் என்றாள் – திருமுறை6:139 5689/2

மேல்


சுவையே (24)

சுவையே அமுது அன்ன நின் திரு_நாமம் துதிக்கவும் ஆம் – திருமுறை1:3 59/3
கரும்பின் இழிந்து ஒழுகும் அருள் சுவையே முக்கண் கனி கனிந்த தேனே என் கண்ணே ஞானம் – திருமுறை1:7 106/3
செஞ்சொல் சுவையே மெய்ஞ்ஞான செல்வ பெருக்கே தெள் அமுதே – திருமுறை1:13 205/1
இகவா அடியர் மனத்து ஊறும் இன்ப சுவையே எம்மானே – திருமுறை1:14 214/1
முதிரும் சுவையே முதல்_பொருளே முறையோ முறையோ முறையேயோ – திருமுறை1:26 332/4
காயாது அளிய கனிந்து அன்பால் கல்லால் அடி நின்று அருள் ஒழுகும் கனியுள் சுவையே அடியர் மன கவலை அகற்றும் கற்பகமே – திருமுறை1:44 471/1
சேணும் புவியும் பாதலமும் தித்தித்து ஒழுகும் செந்தேனே செஞ்சொல் சுவையே பொருள் சுவையே சிவன் கை பொருளே செங்கழுநீர் – திருமுறை1:44 472/2
சேணும் புவியும் பாதலமும் தித்தித்து ஒழுகும் செந்தேனே செஞ்சொல் சுவையே பொருள் சுவையே சிவன் கை பொருளே செங்கழுநீர் – திருமுறை1:44 472/2
பண்ணினுள் இசையே பாலினுள் சுவையே பத்தர்கட்கு அருள்செயும் பரமே – திருமுறை2:9 658/1
தேன் வண்ண செழும் சுவையே ராம நாம தெய்வமே நின் புகழை தெளிந்தே ஓதா – திருமுறை2:101 1943/2
தேன் தோய் அமுத செழும் சுவையே வான் தோய்ந்த – திருமுறை3:2 1962/554
தேனே முக்கனியே செங்கரும்பே பாகின் தீம் சுவையே சுவை அனைத்தும் திரண்ட தேவே – திருமுறை3:5 2095/4
தெருள் சுவையே அ சுவை பயனே மறை சென்னி நின்ற – திருமுறை3:6 2241/2
கோனே கரும்பின் சுவையே செம் பாலொடு கூட்டும் நறும் – திருமுறை3:7 2407/3
கரம் பெறு கனியே கனிவுறு சுவையே கருதிய கருத்துறு களிப்பே – திருமுறை6:39 3880/3
தன் பெருமை தான் அறியா தன்மையனே எனது தனி தலைவா என் உயிர்க்குள் இனித்த தனி சுவையே
நின் பெருமை நான் அறியேன் நான் மட்டோ அறியேன் நெடுமால் நான்முகன் முதலா மூர்த்திகளும் அறியார் – திருமுறை6:57 4101/1,2
தேன் என்றும் கரும்பு என்றும் செப்ப அரிதாய் மனமும் தேகமும் உள் உயிர் உணர்வும் தித்திக்கும் சுவையே
வான் என்றும் ஒளி என்றும் வகுப்ப அரிதாம் பொதுவில் வயங்கு நடத்து அரசே என் மாலையும் ஏற்று அருளே – திருமுறை6:57 4110/3,4
இனித்த சுவை எல்லாம் என் கணவர் அடி சுவையே என்று உரைத்தேன் இதனாலோ எதனாலோ அறியேன் – திருமுறை6:60 4228/2
மது வளர் சுவையே சுவை வளர் மதுவே மது உறு சுவை வளர் இயலே – திருமுறை6:62 4251/3
கனி எலாம் கூட்டி கலந்த தீம் சுவையே
இதம் தரு கரும்பில் எடுத்த தீம் சாறே – திருமுறை6:81 4615/1408,1409
பதம் தரு வெல்ல பாகினின் சுவையே
சாலவே இனிக்கும் சர்க்கரை திரளே – திருமுறை6:81 4615/1410,1411
மதியுறும் அமுதே அமுதுறு சுவையே மறை முடி மணியே மறை முடி மணியே – திருமுறை6:117 5232/2
அருளுறு வெளியே வெளியுறு பொருளே அதுவுறு மதுவே மதுவுறு சுவையே
மருள் அறு தெருளே தெருளுறும் ஒளியே மறை முடி மணியே மறை முடி மணியே – திருமுறை6:117 5233/1,2
தருண சுவையே சுவை அனைத்தும் சார்ந்த பதமே தற்பதமே – திருமுறை6:125 5353/2

மேல்


சுவையை (5)

பாலின் உள் இனித்து ஓங்கிய சுவையை பத்தர்-தம் உளம் பரிசிக்கும் பழத்தை – திருமுறை2:23 817/2
தேனை அளிந்த பழ சுவையை தெய்வ மணியை சிவபதத்தை – திருமுறை3:13 2475/2
தருண சுவையை அ சுவையில் சார்ந்த பயனை தனி சுகத்தை – திருமுறை3:13 2480/2
திங்கள் விளங்கும் சடை தருவை தீம் பால் சுவையை செந்தேனை – திருமுறை4:17 2790/1
கரும்பில் இன் சாற்றை கனிந்த முக்கனியை கருது கோல்_தேன் நறும் சுவையை
அரும்_பெறல் அமுதை அறிவை என் அன்பை ஆவியை ஆவியுள் கலந்த – திருமுறை6:46 3967/1,2

மேல்


சுவையொடு (1)

தேன் கலந்த சுவையொடு நல் மணி கலந்த ஒளியாய் திரிபு இன்றி இயற்கை இன்ப சிவம் கலந்த நிலையே – திருமுறை6:142 5788/3

மேல்


சுழல் (7)

காய்கொண்டு பாய்கின்ற வெவ் விலங்கோ பெரும் காற்றினால் சுழல் கறங்கோ கால வடிவோ இந்திரஜால வடிவோ எனது கர்ம வடிவோ அறிகிலேன் – திருமுறை1:1 23/3
கரு பாழ்செயும் உன் சுழல் அடிக்கே இ கடையவனை – திருமுறை1:3 60/3
ஆள்-கணே சுழல் அந்தகன் வரில் அஞ்சுவேன்அலால் யாது செய்குவேன் – திருமுறை1:8 132/3
மா மத்தினால் சுழல் வெண் தயிர் போன்று மடந்தையர்-தம் – திருமுறை3:6 2359/1
காமத்தினால் சுழல் என்றன் நெஞ்சோ உன்றன் காலை அன்பாம் – திருமுறை3:6 2359/2
சுற்றுவதும் ஆகி ஓர் சற்றும் அறிவு இல்லாது சுழல்கின்றது என் செய்குவேன் தூய நின் திரு_அருளின் அன்றி இ ஏழை அ சுழல் மனம் அடக்க வருமோ – திருமுறை4:1 2577/3
சுருள் விரிவு உடை மன சுழல் எலாம் அறுத்தே – திருமுறை6:81 4615/329

மேல்


சுழல்கின்ற (3)

பேய்கொண்டு கள் உண்டு கோலினால் மொத்துண்டு பித்துண்ட வன் குரங்கோ பேசுறு குலாலனால் சுழல்கின்ற திகிரியோ பேதை விளையாடு பந்தோ – திருமுறை1:1 23/2
சூழ்ச்சி அறியேன் நீ சுழல்கின்ற போது எல்லாம் – திருமுறை3:3 1965/1121
வளியின் வான் சுழல்கின்ற பஞ்சாக நெஞ்சால் மயங்குகின்றேன் அடியனேன் மனம் எனது வசமாக நினது வசம் நானாக வந்து அறிவு தந்து அருளுவாய் – திருமுறை4:1 2578/2

மேல்


சுழல்கின்றது (1)

சுற்றுவதும் ஆகி ஓர் சற்றும் அறிவு இல்லாது சுழல்கின்றது என் செய்குவேன் தூய நின் திரு_அருளின் அன்றி இ ஏழை அ சுழல் மனம் அடக்க வருமோ – திருமுறை4:1 2577/3

மேல்


சுழல்கின்றதே (1)

காரிட்டு இதற்கு முன் யார் இட்ட சாபமோ கண்டிலேன் அம்மம்ம ஓர் கணமேனும் நில்லாது பொல்லாது புவியில் கறங்கு என சுழல்கின்றதே
தார் இட்ட நீ அருள் சீர் இட்டிடாய் எனில் தாழ் பிறவி-தன்னில் அது தான் தன்னை வீழ்த்துவது அன்றி என்னையும் வீழ்த்தும் இ தமியனேன் என் செய்குவேன் – திருமுறை4:3 2596/2,3

மேல்


சுழல்கின்றார் (1)

துதிப்பதுவே நலம் என கொண்டு இற்றை வரை ஏற்ற சொல் பொருள்கள் காணாதே சுழல்கின்றார் என்றால் – திருமுறை6:127 5473/3

மேல்


சுழல்கின்றேன் (6)

துரும்பே என்ன சுழல்கின்றேன் துணை ஒன்று அறியேன் துனியேனே – திருமுறை2:34 932/4
துடி கொள் நேர் இடை மடவியர்க்கு உருகி சுழல்கின்றேன் அருள் சுகம் பெறுவேனோ – திருமுறை2:51 1131/2
துன்ப வாழ்க்கையில் சுழல்கின்றேன் நின்னை தொழுது வாழ்த்தி நல் சுகம் பெறுவேனே – திருமுறை2:66 1305/3
தோற்றும் சுழியுள் சுழல்கின்றேன் ஆற்றவும் நான் – திருமுறை3:2 1962/824
சூழ்ச்சியிலே நானும் சுழல்கின்றேன் நீட்சியில் நீ – திருமுறை3:3 1965/1122
பெண்ணுடைய மயலாலே சுழல்கின்றேன் என் பேதைமையை என் புகல்வேன் பேயனேனை – திருமுறை3:5 2159/3

மேல்


சுழல்வதும் (1)

தோய்ந்து நின்று ஆடி சுழன்றதும் இ நாள் சுழல்வதும் திருவுளம் அறியும் – திருமுறை6:13 3529/4

மேல்


சுழல்வான் (1)

மனமான ஒரு சிறுவன் மதியான குருவையும் மதித்திடான் நின் அடி சீர் மகிழ் கல்வி கற்றிடான் சும்மா இரான் காம மடுவினிடை வீழ்ந்து சுழல்வான்
சினமான வெம் சுரத்து உழலுவன் உலோபமாம் சிறு குகையினுள் புகுவான் செறு மோக இருளிடை செல்குவான் மதம் எனும் செய்குன்றில் ஏறி விழுவான் – திருமுறை1:1 22/1,2

மேல்


சுழல்வேன் (1)

மருள் வழங்கும் பவ நெறியில் சுழல்வேன் உய்யும் வகை அறியேன் நின் அருட்கு மரபு அன்று ஈதே – திருமுறை5:10 3245/4

மேல்


சுழல்வேனாகில் (1)

துனியே செய் வாழ்வில் அலைந்து என் எண்ணம் முடியாது சுழல்வேனாகில்
இனி ஏது செய்வேன் மற்று ஒரு துணையும் காணேன் இ ஏழையேனே – திருமுறை1:16 235/3,4

மேல்


சுழலாநின்றேன் (1)

உருள் சகட கால் போலும் சுழலாநின்றேன் உய்யும் வகை அறியேன் இ ஒதியனேனே – திருமுறை3:5 2150/4

மேல்


சுழலில் (1)

தொண்டுகொண்டார்-தம் சுகத்துக்கும் வாழ்க்கை சுழலில் தள்ளும் – திருமுறை3:6 2349/2

மேல்


சுழலுகின்றேன் (1)

துனியால் உளம் தளர்ந்து அந்தோ துரும்பில் சுழலுகின்றேன்
இனியாயினும் இரங்காதோ நின் சித்தம் எந்தாய் இது என்ன – திருமுறை3:6 2171/1,2

மேல்


சுழலும் (2)

நிறை ஆறு சூழும் துரும்பாய் சுழலும் என் நெஞ்சின் உள்ள – திருமுறை3:6 2345/3
சூழ்வு இலாது உழல் மனத்தினால் சுழலும் துட்டனேன் அருள் சுக பெரும் பதி நின் – திருமுறை6:29 3772/1

மேல்


சுழற்படு (1)

ஏங்கினேன் சுழற்படு துரும்பு எனவே என் செய்வான் பிறந்தேன் எளியேனே – திருமுறை1:40 437/4

மேல்


சுழன்ற (3)

வென்றியே உரைத்து வினைகளே விளைத்த வீணனேன் ஊர்-தொறும் சுழன்ற
பன்றியே_அனையேன் கட்டுவார் அற்ற பகடு என திரிகின்ற படிறேன் – திருமுறை6:15 3579/2,3
பெண்ணே பொருளே என சுழன்ற பேதை மனத்தால் பெரிது உழன்று – திருமுறை6:98 4791/1
பெண்ணுக்கு இசைந்தே பல முகத்தில் பேய் போல் சுழன்ற பேதை மனத்து – திருமுறை6:98 4793/1

மேல்


சுழன்றது (1)

துன்றகத்து சிறியேன் நான் அறியாது வறிதே சுழன்றது கண்டு இரங்கி மிக துணிந்து மகிழ்விப்பான் – திருமுறை5:2 3069/2

மேல்


சுழன்றதும் (1)

தோய்ந்து நின்று ஆடி சுழன்றதும் இ நாள் சுழல்வதும் திருவுளம் அறியும் – திருமுறை6:13 3529/4

மேல்


சுழன்றதோர் (1)

சுவை எலாம் விரும்பி சுழன்றதோர் கடையேன் துட்டனேன் தீது எலாம் துணிந்தேன் – திருமுறை6:15 3580/2

மேல்


சுழன்றனன் (1)

சுற்றி ஊர்_நாயின் சுழன்றனன் வறிதே சுகம் என சூழ்ந்து அழி உடலை – திருமுறை2:35 942/3

மேல்


சுழன்றனையே (1)

துப்பானவும் ஒரு போது துவ்வாது சுழன்றனையே
இ பாரில் ஈசன் திரு_அருள் நீ பெற்றது எங்ஙனமோ – திருமுறை4:6 2622/2,3

மேல்


சுழன்று (8)

வளியாய் சுழன்று இவண் மாயா மனம் எனை வாதிப்பதே – திருமுறை2:62 1244/4
அந்தோ துயரில் சுழன்று ஆடும் ஏழை அவல நெஞ்சம் – திருமுறை3:6 2271/1
திருப்பில் சுழன்று நான் ஒருவன் திகைக்கின்றேன் ஓர் துணை காணேன் – திருமுறை3:10 2469/3
வீணே சுழன்று மெலிகின்றேன் என்னே இன்னல் மிக சுமக்கும் – திருமுறை4:10 2675/3
வன்பால் மன_பேய்-தன்பாலே வருந்தி சுழன்று மயர்கின்றேன் – திருமுறை4:10 2684/2
துட்டன் என விட துணிதியாயில் அந்தோ சூறையுறு துரும்பு எனவும் சுழன்று வானில் – திருமுறை4:12 2702/3
மருளையே தரும் மன_குரங்கோடும் வனம் எலாம் சுழன்று இனம் என திரிந்தேன் – திருமுறை6:5 3312/2
மண்ணுள் மயங்கி சுழன்று ஓடும் மனத்தை அடக்க தெரியாதே – திருமுறை6:98 4788/1

மேல்


சுழன்றுசுழன்று (2)

தோலை கருதி தினம்-தோறும் சுழன்றுசுழன்று மயங்கும் அந்த – திருமுறை6:98 4781/1
இருள் நாடு அனைத்தும் சுழன்றுசுழன்று இளைத்து களைத்தேன் எனக்கு அந்தோ – திருமுறை6:98 4787/2

மேல்


சுழன்றே (1)

பொய்யில் கிடைத்த மனம்_போன_போக்கில் சுழன்றே பொய் உலகில் – திருமுறை6:98 4795/1

மேல்


சுழன்றேன் (3)

துன்னப்பாராது சுழன்றேன் அருணைகிரி – திருமுறை1:28 348/2
நளிர் என சுழன்றேன் என்னினும் உனையே நம்பினேன் கைவிடேல் எனையே – திருமுறை6:15 3576/4
பேய் என சுழன்றேன் பித்தனே என வாய் பிதற்றொடும் ஊர்-தொறும் பெயர்ந்தேன் – திருமுறை6:15 3578/2

மேல்


சுழன்றேனை (1)

காற்றுக்கே கறங்காய் சுழன்றேனை கருதுதியோ – திருமுறை4:16 2786/4

மேல்


சுழி (2)

துடி என்னும் இடை அனம் பிடி என்னும் நடை முகில் துணை எனும் பிணையல் அளகம் சூது என்னும் முலை செழும் தாது என்னும் அலை புனல் சுழி என்ன மொழி செய் உந்தி – திருமுறை1:1 3/1
சுற்றுண்ட நீ கடலில் தோன்று சுழி ஆக அதில் – திருமுறை3:3 1965/1127

மேல்


சுழிகின்ற (1)

மலம் சுழிகின்ற மனத்தர்க்கு அரிதாம் – திருமுறை3:2 1962/179

மேல்


சுழியல் (2)

கண் சுழியல் என்று கருணை அளித்து என் உளம் சேர் – திருமுறை3:2 1962/407
தண் சுழியல் வாழ் சீவ சாக்ஷியே பண் செழிப்ப – திருமுறை3:2 1962/408

மேல்


சுழியாத (1)

சுழியாத அருள் கருணை பெருக்கே என்றும் தூண்டாத மணி_விளக்கின் சோதியே வான் – திருமுறை3:5 2109/1

மேல்


சுழியாது (1)

வலஞ்சுழி வாழ் பொன்_மலையே நிலம் சுழியாது
ஓணத்தில் வந்தோன் உடன் துதித்து வாழ் கும்பகோணத்தில் – திருமுறை3:2 1962/180,181

மேல்


சுழியிலே (1)

தோளிலே இடை சூழலிலே உந்தி சுழியிலே நிதம் சுற்றும் என் நெஞ்சம் நின் – திருமுறை3:24 2549/2

மேல்


சுழியுள் (1)

தோற்றும் சுழியுள் சுழல்கின்றேன் ஆற்றவும் நான் – திருமுறை3:2 1962/824

மேல்


சுழியோ (1)

சிந்து ஓத நீரில் சுழியோ இளையவர் செம் கை தொட்ட – திருமுறை3:6 2271/2

மேல்


சுழுத்தி (2)

தோன்று பர சாக்கிரமும் கண்டோம் அந்த சொப்பனமும் கண்டோம் மேல் சுழுத்தி கண்டோம் – திருமுறை3:5 2133/1
குரு பிரம_சாக்கிரத்தை கண்டேன் பின் பிரமம் குலவிய சொப்பனம் கண்டேன் சிவ_சுழுத்தி கண்டேன் – திருமுறை6:142 5808/2

மேல்


சுழுத்தியிலே (1)

கனிப்படு மெய் சுத்த சிவ_சுழுத்தியிலே களித்தேன் கலந்துகொண்டேன் சுத்த சிவ துரிய நிலை அதுவாய் – திருமுறை6:142 5809/2

மேல்


சுழுத்தியும் (1)

துருவு பர_சாக்கிரத்தை கண்டுகொண்டேன் பரம சொப்பனம் கண்டேன் பரம_சுழுத்தியும் கண்டு உணர்ந்தேன் – திருமுறை6:142 5808/1

மேல்


சுழுத்தியொடு (1)

தூய நனவில் சுழுத்தியொடு நம் பெருமான் – திருமுறை3:3 1965/1349

மேல்


சுளகினும் (1)

சுளகினும் கடையேன் பருப்பிலே அமைத்த துவையலே சுவர்க்கம் என்று உண்டேன் – திருமுறை6:9 3360/2

மேல்


சுளிக்கும் (1)

சுளிக்கும் மிடி துயரும் யமன் கயிறும் ஈன தொடர்பும் மலத்து அடர்பும் மன சோர்வும் அந்தோ – திருமுறை1:6 95/3

மேல்


சுளையே (1)

வேர் விளை பலவின் மென் சுவை சுளையே
கட்டு மாம்பழமே கதலி வான் பழமே – திருமுறை6:81 4615/1404,1405

மேல்


சுற்றத்துடனே (1)

பொத்திய சுற்றத்துடனே போய்விடுதி இலையேல் பூரண மெய் அருள் ஒளியால் பொன்றுவிப்பேன் நினையே – திருமுறை6:102 4846/3

மேல்


சுற்றம் (6)

சூது என்பது எல்லாம் என் சுற்றம் காண் ஓதுகின்ற – திருமுறை3:2 1962/728
தொன்றுதொட்டு வந்த அருள் சுற்றம் காண் தொன்றுதொட்டே – திருமுறை3:3 1965/384
தூண்டா மனை ஆதி சுற்றம் எலாம் சுற்றியிட – திருமுறை3:3 1965/1021
சுற்றம் பலவும் உனவே எனவோ துணை வேறு இலை நின் துணையே அபயம் – திருமுறை6:18 3620/3
செயலுறும் உள் உடம்பு அழியும் சுற்றம் எலாம் இறக்கும் தீர்ந்தது இனி இல்லை என்றே திரு_வார்த்தை பிறக்கும் – திருமுறை6:102 4850/3
சூது பேசிலன் நன்மை சொல்கின்றேன் சுற்றம் என்பது பற்றியே – திருமுறை6:125 5454/4

மேல்


சுற்றமும் (3)

நேசனும் நீ சுற்றமும் நீ நேர் நின்று அளித்துவரும் – திருமுறை4:15 2753/1
பெற்றவளும் உற்றவரும் சுற்றமும் நீர் என்றே பிடித்திருக்கின்றேன் பிறிது ஓர் வெடிப்பும் உரைத்து அறியேன் – திருமுறை4:38 3016/3
சொந்த நல் வாழ்வும் நேயமும் துணையும் சுற்றமும் முற்றும் நீ என்றே – திருமுறை6:27 3747/2

மேல்


சுற்றமொடு (1)

தூக்கம் எனும் கடை_பயலே சோம்பேறி இது கேள் துணிந்து உனது சுற்றமொடு சொல்லும் அரை_கணத்தே – திருமுறை6:102 4849/1

மேல்


சுற்றி (10)

துன்னு கந்தையை சுற்றி நிற்பீரெனில் – திருமுறை2:8 649/3
தூசில் கந்தையை சுற்றி ஐயோ பரதேசி – திருமுறை2:8 650/3
சூது நேர்கின்ற முலைச்சியர் பொருட்டா சுற்றி நின்றதில் சுகம் எது கண்டாய் – திருமுறை2:22 805/1
சுற்றி ஊர்_நாயின் சுழன்றனன் வறிதே சுகம் என சூழ்ந்து அழி உடலை – திருமுறை2:35 942/3
கா மட்டு அலர் திருவொற்றி நின் நாயகன் கந்தை சுற்றி
ஏம் அட்ட அரையொடு நிற்பது கண்டும் இரங்கலர் போல் – திருமுறை2:75 1405/1,2
சுற்றி இருந்த பெண்கள் எல்லாம் சொல்லி நகைக்க அருகு அணைந்தார் – திருமுறை2:81 1558/3
முற்றும் இவண் ஆர்-தான் மொழிவாரே சுற்றி மனம் – திருமுறை3:3 1965/1216
கலை காட்டி கட்டு_மயிர் தலை காட்டி புன் கந்தை சுற்றி
முலை காட்டி ஆண்_மகன் பெண் வேடம் காட்டு முறைமை அன்றே – திருமுறை3:6 2340/3,4
பெற்றி_உளார் சுற்றி நின்று போற்ற மணி பொதுவில் பெரு நடம் செய் அரசே என் பிதற்றும் உவந்து அருளே – திருமுறை6:57 4132/4
துணிக்கும் காசுக்கும் சோற்றுக்கும் ஊர்-தொறும் சுற்றி போய் அலைகின்றீர் – திருமுறை6:125 5330/2

மேல்


சுற்றியிட (1)

தூண்டா மனை ஆதி சுற்றம் எலாம் சுற்றியிட
நீண்டாய் அவர் நல் நெறி துணையோ மாண்டார் பின் – திருமுறை3:3 1965/1021,1022

மேல்


சுற்று (2)

துள் உறுப்பின் மண்_பகைஞன் சுற்று ஆழி ஆக அதின் – திருமுறை3:3 1965/1133
சுற்று அது மற்று அ வழி மா சூது அது என்று எண்ணா தொண்டர் எலாம் கற்கின்றார் பண்டும் இன்றும் காணார் – திருமுறை5:1 3044/1

மேல்


சுற்றுகின்றாய் (1)

சூழ்கின்றாய் வேறு ஒன்றில் சுற்றுகின்றாய் மற்றொன்றில் – திருமுறை3:3 1965/547

மேல்


சுற்றுண்ட (1)

சுற்றுண்ட நீ கடலில் தோன்று சுழி ஆக அதில் – திருமுறை3:3 1965/1127

மேல்


சுற்றுதலும் (1)

சுற்றுதலும் தோன்றுதலும் மறைதலும் வெச்சென்றே சுடுதலும் இல்லாது என்றும் துலங்குகின்ற சுடரே – திருமுறை6:57 4116/3

மேல்


சுற்றும் (7)

கந்தை சுற்றும் கணக்கு அது என்-கொலோ – திருமுறை2:8 644/4
சூல_படையார் பூதங்கள் சுற்றும் படையார் துதிப்பவர்-தம் – திருமுறை2:80 1553/1
சுற்றும் கண்கள் களிகூர தொழுது கண்ட பின் அலது – திருமுறை2:84 1589/3
சுற்றும் கரும் கண் குற மடவாய் சூழ்ந்து ஓர் குறி நீ சொல்லுவையே – திருமுறை2:87 1643/4
மனத்தால் உறும் துயர் போதாமை என்று மதித்து சுற்றும்
இனத்தாலும் வாழ்க்கை இடும்பையினாலும் இளைக்கவைத்தாய் – திருமுறை3:6 2236/2,3
சொல் மேற்கொளாது எனை இல் மேல் துரும்பு என சுற்றும் நெஞ்சத்தின் – திருமுறை3:6 2299/2
தோளிலே இடை சூழலிலே உந்தி சுழியிலே நிதம் சுற்றும் என் நெஞ்சம் நின் – திருமுறை3:24 2549/2

மேல்


சுற்றுவதும் (1)

சுற்றுவதும் ஆகி ஓர் சற்றும் அறிவு இல்லாது சுழல்கின்றது என் செய்குவேன் தூய நின் திரு_அருளின் அன்றி இ ஏழை அ சுழல் மனம் அடக்க வருமோ – திருமுறை4:1 2577/3

மேல்


சுறுக்கிடவே (1)

என் மூட்டை தேகம் சுறுக்கிடவே சுட்டு இரா முழுதும் – திருமுறை2:76 1487/2

மேல்