ஔ – முதல் சொற்கள், திருவருட்பா தொடரடைவு (ஊரன் அடிகள் பதிப்பு)

கீழே உள்ள
சொல்லின்
மேல்
சொடுக்கவும்

ஔவிய 1
ஔவியம் 2

ஔவிய (1)

ஔவிய மார்க்கத்தின் வெவ்வியல் நீக்கியே – திருமுறை6:70 4454/1

மேல்


ஔவியம் (2)

ஔவியம் ஆதி ஓர் ஆறும் தவிர்த்த பேர் – திருமுறை6:81 4615/25
ஔவியம் தீர் உள்ளத்து அறிஞர் எலாம் கண்டு உவக்க – திருமுறை6:101 4829/1

மேல்