எ – முதல் சொற்கள், திருவருட்பா தொடரடைவு (ஊரன் அடிகள் பதிப்பு)

கீழே உள்ள
சொல்லின்
மேல்
சொடுக்கவும்

எ 88
எக்கரிடை 1
எக்களித்து 1
எக்காலத்தும் 1
எக்காலமும் 2
எக்காலும் 5
எக்காள 1
எகின 1
எங்கணும் 14
எங்கள் 68
எங்கள்-தம் 1
எங்களுடை 1
எங்களை 3
எங்கிருந்து 1
எங்கு 24
எங்கும் 79
எங்குமாய் 1
எங்கெங்கிருந்து 1
எங்கெங்கு 2
எங்கெங்கும் 6
எங்கே 59
எங்கேயும் 1
எங்ஙன் 2
எங்ஙனம் 22
எங்ஙனமே 1
எங்ஙனமோ 2
எங்ஙனே 1
எச்ச 2
எச்சம் 5
எச்சம்-அது 1
எச்சமய 2
எச்சில் 3
எச்சிலும் 1
எச்சிலே 1
எச்சிலை 3
எச்சிலை_அனையேன் 1
எச்சு 1
எச்சுகமும் 1
எச்சுடரும் 1
எச்செயலும் 1
எச்செல்வம் 1
எஞ்ச 1
எஞ்சல் 14
எஞ்சலில் 1
எஞ்சலுற 1
எஞ்சலுறா 1
எஞ்சவேண்டிய 1
எஞ்சா 6
எஞ்சாத 2
எஞ்சாமல் 2
எஞ்சுறாத 1
எஞ்சுறாது 1
எஞ்சேம் 1
எஞ்சேல் 3
எஞ்சேனே 1
எஞ்ஞான்றும் 13
எஞ்ஞானம் 1
எட்ட 4
எட்டப்படாதது 1
எட்டா 8
எட்டாக 2
எட்டாத 5
எட்டாததோர் 1
எட்டாது 4
எட்டாதே 1
எட்டாம் 3
எட்டாய் 1
எட்டானை 1
எட்டி 12
எட்டி-தனை 1
எட்டி_அன்னர்-பால் 1
எட்டிக்கனியாம் 1
எட்டிக்காய் 2
எட்டிக்காயிலோ 1
எட்டிமரம் 1
எட்டிய 2
எட்டியே 4
எட்டியே_அனையேன் 1
எட்டியை 1
எட்டிரண்டு 2
எட்டிரண்டும் 4
எட்டின் 1
எட்டினானை 1
எட்டு 9
எட்டு_குணத்தீரே 1
எட்டு_உடையார் 1
எட்டு_உருவாயினீர் 1
எட்டுக்கு 1
எட்டுகின்ற 1
எட்டுதற்கு 1
எட்டும் 4
எட்டும்-கொலோ 1
எட்டும்-தோறும் 1
எட்டும்படி 1
எட்டுவித்த 1
எட்டுறும் 1
எட்டெட்டு 1
எட்டை 1
எட்டொணா 1
எட்டோடே 1
எடாது 1
எடுக்க 11
எடுக்கவும் 2
எடுக்கவைத்த 1
எடுக்கவோ 1
எடுக்காதே 1
எடுக்காமல் 3
எடுக்கின் 1
எடுக்கின்றாய் 1
எடுக்கின்றேன் 1
எடுக்கின்றோர் 1
எடுக்குநர் 1
எடுக்கும் 11
எடுக்கும்துணையும் 1
எடுத்த 25
எடுத்தது 1
எடுத்ததே 1
எடுத்தனனேனும் 1
எடுத்தனையே 1
எடுத்தாண்ட 1
எடுத்தாய் 6
எடுத்தாயினும் 1
எடுத்தார் 2
எடுத்தால் 1
எடுத்தாள் 1
எடுத்தான் 4
எடுத்தானை 1
எடுத்திட 1
எடுத்திடவும் 1
எடுத்திடாயேல் 1
எடுத்திடினும் 1
எடுத்திடும் 1
எடுத்திலார் 1
எடுத்திலேன் 2
எடுத்தீர் 6
எடுத்து 90
எடுத்துக்கொண்டு 6
எடுத்துப்போய் 1
எடுத்தும் 1
எடுத்துரை 1
எடுத்துரைத்தே 1
எடுத்துரைத்தேன் 2
எடுத்துரைப்பேன் 2
எடுத்தெடுத்து 5
எடுத்தே 5
எடுத்தேன் 2
எடுத்தேனே 4
எடுத்தோம் 1
எடுத்தோய் 1
எடுத்தோர் 1
எடுப்ப 1
எடுப்பது 2
எடுப்பர் 1
எடுப்பவர் 1
எடுப்பவனும் 1
எடுப்பாய் 1
எடுப்பார் 6
எடுப்பாரே 1
எடுப்பு 1
எடுப்பேம் 1
எடுப்பேன் 1
எடும் 1
எடையிட்டு 1
எண் 97
எண்-கண் 3
எண்-பால் 1
எண்_கடந்த 2
எண்_குண 7
எண்_குண_கடலாய் 1
எண்_குண_குன்றமே 1
எண்_குண_குன்றே 1
எண்_குண_பொருப்பே 1
எண்_குணத்தவ 1
எண்_குணத்தனே 1
எண்_குணத்தான் 1
எண்_குணத்து 1
எண்_குணம் 2
எண்_குணமா 1
எண்_குணமாய் 1
எண்_தோளர் 1
எண்_நான்கின் 1
எண்_மூர்த்தம்-அதாய் 1
எண்_அற்ற 1
எண்_அற்றது 1
எண்_இல் 3
எண்_இல 1
எண்_இலரே 1
எண்_இலவே 2
எண்_இலா 2
எண்_இறந்த 2
எண்_உடையார் 1
எண்கொண்ட 1
எண்ண 9
எண்ணங்கள் 6
எண்ணத்தாலே 1
எண்ணத்தான் 1
எண்ணத்தில் 1
எண்ணத்து 1
எண்ணப்படா 1
எண்ணப்படும் 1
எண்ணப்படுமோ 1
எண்ணம் 61
எண்ணம்-தனை 1
எண்ணம்-அது 2
எண்ணம்_இலேன் 1
எண்ணமும் 1
எண்ணமுறு 1
எண்ணமுறுமோ 1
எண்ணமே 3
எண்ணரிய 1
எண்ணல் 1
எண்ணலர்-தங்கள் 1
எண்ணலாம் 1
எண்ணலேன் 1
எண்ணலை 4
எண்ணவும் 4
எண்ணளாவிய 1
எண்ணற்க 1
எண்ணஎண்ண 1
எண்ணா 7
எண்ணாத 7
எண்ணாதது 2
எண்ணாதவர் 1
எண்ணாதிர் 1
எண்ணாதீர் 1
எண்ணாது 16
எண்ணாதும் 1
எண்ணாதே 2
எண்ணாநின்று 2
எண்ணாநின்றேன் 1
எண்ணாமல் 5
எண்ணாயோ 1
எண்ணார் 6
எண்ணாரை 1
எண்ணாவோ 1
எண்ணி 87
எண்ணிட 1
எண்ணிடல் 1
எண்ணிடாது 1
எண்ணிடாயோ 1
எண்ணிடேல் 1
எண்ணிநிற்கின்றனன் 1
எண்ணிநிற்கின்றேன் 1
எண்ணிநிற்றியோ 1
எண்ணிநின்ற 1
எண்ணிநின்று 1
எண்ணிப்பார்க்கின்ற-தோறும் 1
எண்ணிய 32
எண்ணிய-தோறும் 1
எண்ணியது 8
எண்ணியதோ 1
எண்ணியதோர் 1
எண்ணியபடி 2
எண்ணியபடிக்கு 1
எண்ணியபடிக்கே 2
எண்ணியபடியே 1
எண்ணியவா 2
எண்ணியவாறு 7
எண்ணியவாறே 3
எண்ணியாங்கு 7
எண்ணியிடேல் 3
எண்ணியும் 1
எண்ணியெண்ணி 5
எண்ணியே 4
எண்ணில் 14
எண்ணில்படா 1
எண்ணிலர் 1
எண்ணிலா 2
எண்ணிலேன் 4
எண்ணிலையே 9
எண்ணிலையோ 2
எண்ணின் 2
எண்ணின 2
எண்ணினால் 2
எண்ணினாள் 1
எண்ணினும் 1
எண்ணினுள் 1
எண்ணினேன் 1
எண்ணினை 1
எண்ணினையால் 2
எண்ணினையே 1
எண்ணினையோ 1
எண்ணிஎண்ணி 7
எண்ணு-தொறு 1
எண்ணு-தொறும் 19
எண்ணு-தோறு 3
எண்ணுக்கு 2
எண்ணுக 2
எண்ணுகிலேன் 3
எண்ணுகின்ற 3
எண்ணுகின்ற-தோறு 1
எண்ணுகின்ற-தோறும் 2
எண்ணுகின்றபடி 1
எண்ணுகின்றனன் 1
எண்ணுகின்றிலை 1
எண்ணுகின்றேன் 5
எண்ணுகின்றோர் 1
எண்ணுகோ 1
எண்ணுடையாரிடை 1
எண்ணுதல் 3
எண்ணுதலே 2
எண்ணுதற்கு 1
எண்ணுதற்கும் 1
எண்ணுதி 2
எண்ணுதியேல் 2
எண்ணுதியோ 4
எண்ணுதிரேல் 2
எண்ணுந்தனையும் 1
எண்ணும் 20
எண்ணும்-தோறும் 10
எண்ணுமிடத்து 1
எண்ணுவதாய் 1
எண்ணுவதும் 1
எண்ணுவர் 1
எண்ணுவனேல் 1
எண்ணுவனோ 1
எண்ணுவார் 3
எண்ணுவித்தால் 1
எண்ணுவேன் 1
எண்ணுள் 1
எண்ணுறான் 1
எண்ணுறானோ 1
எண்ணுறில் 1
எண்ணுறு 1
எண்ணுறும் 4
எண்ணுறுமவர்கட்கு 1
எண்ணுறேல் 2
எண்ணுறேன் 1
எண்ணெய் 3
எண்ணே 1
எண்ணேல் 3
எண்ணேன் 2
எண்ணேனோ 1
எண்தர 1
எண்பத்துநான்கு 1
எண்பார் 1
எண்பு 1
எண்பெறா 1
எண்மை 8
எண்மையின் 1
எண்மையினான் 1
எண்மையே 1
எணம் 8
எணா 1
எணி 2
எணியே 1
எணில் 1
எணும்-தோறும் 2
எத்தகையாயினும் 1
எத்தர் 1
எத்தன்மையதோ 1
எத்தனை 21
எத்தனையும் 5
எத்தனையோ 5
எத்தால் 1
எத்தாலும் 4
எத்தி 4
எத்திக்கும் 2
எத்திசையில் 1
எத்திசையீரும் 1
எத்திறத்தவர்க்குமாம் 1
எத்திறத்தும் 2
எத்துணையும் 7
எத்தேவருக்கும் 1
எத்தேவரும் 1
எதற்கு 1
எதனால் 2
எதனாலும் 1
எதனாலோ 25
எதி 1
எதிர் 16
எதிர்_காலம் 1
எதிர்_வினவில் 1
எதிர்க்கினும் 1
எதிர்கண்டால் 1
எதிர்கொண்டு 3
எதிர்கொள்பாடி 1
எதிர்கொள்ளுதும் 1
எதிர்த்த 1
எதிர்ந்த 1
எதிர்ந்தது 1
எதிர்ந்துகொள்வேனே 10
எதிர்நிற்க 1
எதிர்நிற்கின்றார் 1
எதிர்நின்றார் 1
எதிர்நின்று 3
எதிர்நோக்குற்றே 1
எதிர்ப்படினும் 1
எதிர்ப்படுமோ 1
எதிர்பார்க்கின்றார் 1
எதிர்பார்க்கும் 1
எதிர்பார்த்து 3
எதிர்பார்த்தே 3
எதிர்போய் 1
எதிர்மறைதான் 1
எதிர்வந்து 1
எதிர்வரினும் 1
எதிர்வருகின்றவரை 1
எதிர்வருகினும் 1
எதிர்வீட்டால் 1
எதிராதே 1
எதிராய் 1
எதிரில் 3
எதிரும் 1
எதிரெடுத்திட 1
எதிரே 7
எதிலும் 2
எது 63
எதுவே 1
எதுவோ 29
எந்த 46
எந்தநாள் 1
எந்தவண்ணம் 3
எந்தவிதத்தாலும் 1
எந்தவிதத்திலும் 1
எந்தவிதத்தும் 1
எந்தஎந்த 1
எந்தாய் 195
எந்தாய்க்கும் 1
எந்தாயும் 4
எந்தாயே 15
எந்தை 69
எந்தையும் 2
எந்தையே 18
எந்தையை 6
எந்தோ 1
எந்நாள் 2
எந்நாளினும் 1
எந்நாளும் 13
எந்நாளோ 2
எந்நானோ 1
எந்நிலத்தும் 1
எந்நீரின் 1
எப்படி 12
எப்படி-தான் 1
எப்படியேயோ 1
எப்படியேனும் 3
எப்படியோ 9
எப்பதமும் 1
எப்பாரும் 1
எப்பாலவர்க்கும் 2
எப்பாலவரும் 2
எப்பாலாய் 1
எப்பாலும் 7
எப்பாலுமாய் 1
எப்பான்மை 1
எப்பொருட்கும் 2
எப்பொருளும் 3
எப்பொழுதும் 3
எப்போது 1
எப்போதும் 4
எப்போதோ 1
எம் 328
எம்-தமை 1
எம்-பால் 4
எம்_போல்பவர் 1
எம்_போல்பவர்-தம்மை 1
எம்_போல்வார் 6
எம்_போல்வார்க்கு 1
எம்_போல்வார்க்கும் 1
எம்_போல்வாரை 1
எம்_அனோர் 1
எம்_அனோர்காள் 1
எம்_உடையவனே 1
எம்பலத்தே 2
எம்பிரான் 6
எம்பிரானே 1
எம்பெருமான் 6
எம்பெருமானீர் 2
எம்பெருமானுக்கு 1
எம்பெருமானே 1
எம்பெருமானை 1
எம்மதமும் 1
எம்மவரே 1
எம்மவனை 1
எம்மனோர்க்கு 1
எம்மால் 3
எம்மான் 14
எம்மான்-தன் 2
எம்மானிட 1
எம்மானின் 1
எம்மானுக்கு 1
எம்மானே 7
எம்மானை 22
எம்முடை 1
எம்முடைய 2
எம்முள் 1
எம்மை 9
எம்மையில் 1
எம்மையினும் 5
எம்மையும் 4
எமக்கு 27
எமக்கும் 2
எமக்கே 1
எமது 23
எமதூதன் 1
எமரங்காள் 1
எமராஜன் 1
எமராஜனை 1
எமன் 2
எமை 18
எமை-தான் 1
எமை_போல்வார்-தமக்கும் 1
எமையும் 2
எய் 9
எய்க்கின்றேன் 3
எய்க்கும் 1
எய்ச்சு 1
எய்த்தல் 1
எய்த்தேன் 2
எய்த 14
எய்தல் 1
எய்தவே 4
எய்தவோ 1
எய்தற்கு 3
எய்தா 2
எய்தாத 2
எய்தாது 2
எய்தாதே 1
எய்தாமை 2
எய்தாயோ 1
எய்தாரோ 1
எய்தி 8
எய்திட 3
எய்திடச்செய்தனை 1
எய்திடச்செய்திட்டு 1
எய்திடா 1
எய்திடாதேனும் 1
எய்திடுக 1
எய்திடும் 1
எய்திடேன் 1
எய்திநின்று 1
எய்திநின்றேன் 1
எய்திய 3
எய்தியதால் 1
எய்தியது 2
எய்தியதும் 1
எய்தியிடேல் 3
எய்தியே 1
எய்தில் 1
எய்திலரே 1
எய்திலன் 1
எய்திலனேல் 1
எய்திலேன் 2
எய்திற்று 1
எய்தினர் 1
எய்தினராய் 1
எய்தினவே 1
எய்தினன் 3
எய்தினானை 1
எய்தினும் 1
எய்தினேன் 1
எய்தினை 1
எய்தினையே 1
எய்தினோம் 1
எய்து 4
எய்துக 4
எய்துகிலா 1
எய்துகின்ற 2
எய்துகின்றான் 1
எய்துகினும் 2
எய்துகேன் 1
எய்துதல் 1
எய்துதற்கு 3
எய்தும் 10
எய்துமே 1
எய்துமோ 1
எய்துவது 1
எய்துவதே 1
எய்துவாரோ 1
எய்துவித்திடுதியேல் 1
எய்துற 1
எய்துறும் 1
எய்ப்பிடத்தே 2
எய்ப்பில் 3
எய்ப்பிலே 1
எய்ப்பினில் 2
எய்ப்பு 7
எய்ப்புடன் 1
எய்ய 1
எய்யா 2
எய்யாத 2
எய்யாது 1
எய்யாமல் 2
எய்யானை 1
எய்யில் 1
எய்யும் 2
எய்யும்படி 1
எய்யேன் 2
எய்வது 2
எய்வந்த 1
எய்வு 1
எயில் 7
எயிலை 2
எயிற்கு 1
எரி 5
எரிக்கு 1
எரிக்கும் 2
எரிகின்ற 1
எரிகின்றது 3
எரிசெய்தவர் 1
எரிசெய்தார் 2
எரிசெய்தீர் 2
எரித்த 4
எரித்ததோர் 1
எரித்தவனே 1
எரித்தார் 5
எரித்தான் 1
எரித்தானை 1
எரித்திடும் 1
எரித்து 4
எரித்தோய் 1
எரித்தோன் 2
எரிந்தது 1
எரிந்திட 1
எரிந்திடச்செய்திடுவேன் 1
எரிந்திடு 1
எரிந்து 3
எரிப்பவன் 1
எரிப்பித்தாய் 1
எரிப்பிலே 1
எரிய 5
எரியிடை 1
எரியும் 1
எரிவாய் 1
எரிவாய்_நரகத்தே 1
எரிவேன் 1
எரு 2
எருக்க 1
எருக்கத்தம்புலியூர் 1
எருக்கின் 1
எருக்கு 1
எருத்தில் 2
எருத்து 1
எருதாக 1
எருதில் 3
எருதின் 3
எருது 4
எருதேன் 1
எருவராய் 1
எருவுக்கும் 1
எருவும் 1
எரெழுத்தால் 1
எல் 7
எல்லா 77
எல்லாம் 793
எல்லாம்_வல்ல 44
எல்லாம்_வல்லது 2
எல்லாம்_வல்லதுவாய் 2
எல்லாம்_வல்லதோர் 2
எல்லாம்_வல்லவராய் 1
எல்லாம்_வல்லவன் 1
எல்லாம்_வல்லவா 4
எல்லாம்_வல்லனடி 1
எல்லாம்_வல்லனே 1
எல்லாம்_வல்லாரே 1
எல்லாம்_வல்லான் 2
எல்லாம்_வல்லான்-தனையே 1
எல்லாம்_வல்லானே 1
எல்லாம்_வல்லானை 1
எல்லாம்_வல்லீர் 2
எல்லாம்_வல்லோய் 2
எல்லாம்_வல்லோனே 3
எல்லாம்_வலன் 1
எல்லாம்_உடையார் 1
எல்லாமாம் 1
எல்லாமாய் 7
எல்லாமும் 16
எல்லார்க்கும் 25
எல்லாரும் 33
எல்லியும் 1
எல்லில் 1
எல்லின் 1
எல்லீரும் 3
எல்லும் 3
எல்லை 33
எல்லை-தான் 1
எல்லை_கல் 1
எல்லை_இல் 2
எல்லை_இல்லா 1
எல்லை_இலா 2
எல்லையிட்டீர் 1
எல்லையும் 1
எல்லையுள் 2
எல்லையே 1
எல்லையை 1
எல்லோமும் 1
எல்லோர்க்கும் 1
எல்லோரும் 2
எலா 3
எலாம் 1044
எலாம்_உடையார் 1
எலால் 1
எலி 1
எலி-தான் 1
எலியை 2
எலும்பாம் 1
எலும்பால் 1
எலும்பின் 1
எலும்பு 3
எலும்பும் 1
எலுமிச்சம்பழ 1
எலுமிச்சம்பழ_சோற்றிலே 1
எவ்வகை 9
எவ்வகைத்தாம் 1
எவ்வகையும் 2
எவ்வண்ணம் 8
எவ்வண்ணமே 1
எவ்வண்ணமோ 2
எவ்வண 1
எவ்வணத்தவர்க்கும் 1
எவ்வணத்து 1
எவ்வணம் 12
எவ்வணம்-தான் 1
எவ்வணமே 2
எவ்வணமோ 1
எவ்வம் 3
எவ்வயினும் 1
எவ்வழி 2
எவ்வழியோ 1
எவ்வளவெனினும் 1
எவ்வளவோ 5
எவ்வாறு 7
எவ்வாறே 2
எவ்வாறோ 3
எவ்விடத்தினும் 1
எவ்விடத்து 1
எவ்விடத்தும் 6
எவ்விதத்தானும் 2
எவ்விதத்தினுமே 1
எவ்விதத்தும் 1
எவ்விதமாம் 1
எவ்விலங்கும் 1
எவ்வுயிர் 4
எவ்வுயிர்க்கும் 10
எவ்வுயிரிடத்தும் 1
எவ்வுயிரின் 1
எவ்வுயிரும் 12
எவ்வுயிரையும் 1
எவ்வுலகத்தரும் 1
எவ்வுலகத்து 1
எவ்வுலகமும் 4
எவ்வுலகில் 6
எவ்வுலகு 1
எவ்வுலகும் 16
எவ்வுளூர் 3
எவ்வுளூரில் 2
எவ்வெவ் 3
எவ்வெவர்க்கும் 3
எவ்வெவரும் 1
எவ்வெவைக்கும் 1
எவ்வெளியும் 1
எவ்வெளியோ 1
எவ்வேலை 1
எவ்வேளையும் 1
எவ்வேளையோ 1
எவர் 27
எவர்-தான் 2
எவர்-பால் 1
எவர்க்கு 50
எவர்க்கும் 20
எவர்கட்கும் 1
எவர்கள் 2
எவர்தாம் 1
எவராயினும் 1
எவராலும் 3
எவரானாலும் 1
எவருக்கு 1
எவரும் 5
எவரெவர்க்கும் 1
எவரே 14
எவரோ 1
எவற்றிலும் 1
எவற்றினுக்கும் 1
எவற்றினும் 5
எவன் 110
எவனோ 4
எவை 2
எவைக்கும் 12
எவையும் 10
எழ 2
எழல் 1
எழவே 2
எழாது 1
எழில் 91
எழில்_உடையானை 1
எழில்பெற 1
எழிலார் 2
எழிலானை 1
எழிலின் 2
எழிலீர் 1
எழிலும் 1
எழிலுற 1
எழிலுறு 2
எழிலை 1
எழினும் 1
எழு 28
எழு-மின் 1
எழு_கடல் 2
எழு_நிதி 1
எழுக 9
எழுகின்ற 7
எழுகின்றது 1
எழுகின்றவர்-தமக்கும் 1
எழுகின்றார் 1
எழுகின்றாள் 1
எழுகின்றேன் 3
எழுகேன் 1
எழுத்தறியும் 31
எழுத்தறியும்_பெருமானே 31
எழுத்தார் 1
எழுத்தால் 1
எழுத்தில் 1
எழுத்திற்கு 1
எழுத்தினுக்கு 1
எழுத்தினும் 1
எழுத்தினுள் 1
எழுத்தினொடு 1
எழுத்து 17
எழுத்து_உடையார் 1
எழுத்தும் 4
எழுத்தை 4
எழுத 4
எழுதல் 1
எழுதலாம் 1
எழுதலாம்படித்து 1
எழுதவும் 1
எழுதா 1
எழுதாத 2
எழுதி 16
எழுதினும் 1
எழுதிஎழுதி 1
எழுதுதல் 1
எழுதும் 3
எழுதுவித்த 1
எழுதேனோ 1
எழுந்த 26
எழுந்தது 3
எழுந்தருள்வாய் 1
எழுந்தருள்வாயே 9
எழுந்தருளல் 2
எழுந்தருளாயே 1
எழுந்தருளி 20
எழுந்தருளும் 2
எழுந்தவர் 1
எழுந்தனர் 1
எழுந்தாலும் 4
எழுந்தாள் 1
எழுந்திட 3
எழுந்திடவும் 1
எழுந்திடாது 1
எழுந்திருக்கேன் 1
எழுந்திருந்து 1
எழுந்திருப்ப 1
எழுந்திருப்பது 1
எழுந்திருப்பார் 1
எழுந்து 29
எழுந்தும் 2
எழுந்தெழுந்து 3
எழுந்தே 2
எழுந்தேன் 4
எழுப்பி 7
எழுப்பிட 2
எழுப்பிய 2
எழுப்பியிடல் 2
எழுப்புக 1
எழுப்புகின்ற 5
எழுப்புகின்றேன் 1
எழுப்புதல் 3
எழுப்பும் 3
எழுப்புவது 2
எழுப்புவோர் 1
எழுபத்தீராயிரம் 1
எழுபதினாயிரம் 1
எழுபது-தான் 1
எழும் 15
எழும்ப 2
எழும்பும் 2
எழுமை 2
எழுமைக்கும் 1
எழுமையினும் 1
எழுமையும் 10
எழுமோ 2
எழுவதற்கு 1
எழுவதொடு 1
எழுவரும் 1
எழுவார் 4
எழுவான் 1
எழுவினும் 2
எழுவேன் 1
எழுவேனேல் 1
எள் 9
எள்_இல் 1
எள்துணை 3
எள்துணையும் 2
எள்துணையேனும் 3
எள்ள 3
எள்ளத்தனை 1
எள்ளத்திலே 1
எள்ளல் 9
எள்ளல்_இல் 1
எள்ளல்_உடையாய் 1
எள்ளலாம் 1
எள்ளலுறப்படுவேன் 1
எள்ளலுறு 1
எள்ளலுறும் 1
எள்ளலே 2
எள்ளலேன் 1
எள்ளலை 1
எள்ளளவும் 16
எள்ளளவேனும் 2
எள்ளாத 1
எள்ளாது 2
எள்ளானை 1
எள்ளி 5
எள்ளில் 2
எள்ளின் 1
எள்ளுக்குள் 2
எள்ளுகின்ற 2
எள்ளுண்ட 3
எள்ளுதியோ 1
எள்ளும் 3
எள்ளும்படி 1
எள்ளுவார் 1
எள்ளுறு 1
எள்ளுறும் 1
எள்ளென்றும் 1
எள்ளேதம் 1
எளி 1
எளிதரும் 1
எளிதில் 3
எளிமை 1
எளிமையும் 1
எளிய 4
எளியர் 4
எளியரை 1
எளியவர் 1
எளியவே 1
எளியளாம் 1
எளியன் 1
எளியனேன் 8
எளியாய் 2
எளியார் 2
எளியார்க்கு 2
எளியாள் 1
எளியானை 1
எளியீரே 1
எளியேம் 1
எளியேற்கு 3
எளியேற்கே 2
எளியேன் 68
எளியேன்-தன் 3
எளியேன்-தன்னை 1
எளியேன்-தனக்கு 2
எளியேன்-தனை 1
எளியேன்-பால் 1
எளியேனுக்கு 1
எளியேனுடை 1
எளியேனே 16
எளியேனை 3
எளியோமை 1
எளியோரை 1
எளிவரும் 1
எற்கு 17
எற்குள் 1
எற்கே 1
எற்ற 2
எற்றி 2
எற்றில் 1
எற்றினுக்கு 1
எற்றினுக்கோ 1
எற்று 2
எற்றுக்கு 2
எற்றுண்ட 1
எற்றும் 1
எற்றுவது 1
எற்றென்று 1
எற்றே 4
எற்றை 1
எற்றையும் 4
எற்றோ 4
எறி 6
எறிக்கின்ற 1
எறிகலேன் 1
எறித்தார் 1
எறிந்த 6
எறிந்தது 1
எறிந்ததும் 1
எறிந்தனன் 1
எறிந்தானை 1
எறிந்திடாது 1
எறிந்து 5
எறிந்தே 1
எறிந்தேன் 2
எறிந்தோன் 3
எறிய 2
எறியாத 1
எறியாது 3
எறியார்க்கே 1
எறியேம் 1
எறியேன் 1
எறிவதும் 1
எறிவில் 1
எறிவு 5
எறிவு_இலேன் 1
எறும்பியூர் 1
எறும்பு 2
எறும்புடன் 1
எறும்பே 1
என் 3489
என்-கண் 2
என்-கொல் 14
என்-கொலாம் 1
என்-கொலோ 10
என்-தன்னை 1
என்-பால் 56
என்-பாலோ 1
என்-புடை 2
என்-மேல் 1
என்_போல்வார் 2
என்_போல்வார்க்கு 1
என்_போன்றவர்க்கும் 2
என்_உடையவனே 1
என்_உடையாய் 5
என்_உடையார் 2
என்_உடையான் 1
என்_உடையான்-தன் 1
என்_உடையான்-தனையே 1
என்கிலேன் 1
என்கிலையே 1
என்கின்ற 7
என்கின்றனை 1
என்கின்றாய் 10
என்கின்றார் 141
என்கின்றாள் 21
என்கின்றீர் 1
என்கின்றேன் 3
என்கின்றோர் 1
என்கினும் 1
என்கேனே 1
என்கேனோ 4
என்கோ 178
என்ப 4
என்பதல்லால் 1
என்பதற்கு 2
என்பதற்கும் 1
என்பதன் 3
என்பதனுக்கு 2
என்பதனை 2
என்பதாம் 1
என்பதில் 1
என்பதின் 1
என்பது 77
என்பது-தான் 2
என்பதும் 8
என்பதே 4
என்பதை 6
என்பதோர் 2
என்பர் 33
என்பர்கள் 2
என்பரால் 4
என்பரே 2
என்பவர் 2
என்பவர்-தம் 1
என்பவர்க்கு 1
என்பவரும் 2
என்பவரை 2
என்பவற்றுள் 1
என்பவால் 1
என்பவை 3
என்பன் 3
என்பன 2
என்பனோ 5
என்பாட்டுக்கு 4
என்பாம் 2
என்பாய் 16
என்பாயே 2
என்பாயேல் 1
என்பார் 44
என்பார்-தமை 1
என்பார்க்கு 8
என்பார்கள் 1
என்பாராகில் 1
என்பாரேல் 4
என்பாரை 2
என்பாள் 17
என்பான் 1
என்பில் 2
என்பிலே 2
என்பின் 1
என்பினை 1
என்பீர் 5
என்பு 18
என்பே 1
என்பேம் 1
என்பேன் 59
என்பேனே 1
என்பேனோ 3
என்பை 3
என்பொடு 1
என்போய் 1
என்போர் 5
என்போர்-தங்கள் 1
என்போர்க்கு 1
என்போர்களை 1
என்போன் 1
என்மட்டில் 1
என்மயமாய் 1
என்ற 79
என்றதனை 1
என்றது 2
என்றதுவும் 1
என்றபடி 2
என்றல் 3
என்றவர்-தம் 1
என்றவர்க்கு 4
என்றவற்று 1
என்றன் 150
என்றன்னால் 2
என்றன்னுடன் 1
என்றன்னுடைய 2
என்றன்னை 29
என்றனக்காக 1
என்றனக்கு 19
என்றனக்கும் 3
என்றனக்கே 15
என்றனது 2
என்றனர் 6
என்றனள் 2
என்றனன் 1
என்றனால் 1
என்றனை 62
என்றனை-தன் 1
என்றனை_உடையாய் 1
என்றனையும் 3
என்றனையே 6
என்றா 1
என்றாய் 34
என்றார் 182
என்றாரே 12
என்றால் 124
என்றாலும் 24
என்றாள் 77
என்றாளே 1
என்றான் 8
என்றானை 2
என்றிட்டு 1
என்றிட 2
என்றிடல் 1
என்றிடாது 1
என்றிடில் 3
என்றிடிலோ 1
என்றிடினும் 1
என்றிடு 1
என்றிடும் 4
என்றியேல் 1
என்றின் 2
என்றீர் 12
என்று 1247
என்று-கொல் 2
என்றுதான் 1
என்றுதானோ 1
என்றும் 275
என்றும்_உளார் 1
என்றுமே 3
என்றுள் 1
என்றென்று 4
என்றென்றும் 1
என்றென்றே 1
என்றே 189
என்றேன் 335
என்றேனால் 1
என்றேனும் 1
என்றேனே 5
என்றேனோ 1
என்றோ 18
என்றோடு 2
என்ன 149
என்னடி 120
என்னடியோ 1
என்னது 6
என்னதே 1
என்னப்படாது 1
என்னல் 3
என்னவனே 4
என்னவா 1
என்னவும் 4
என்னவே 3
என்னளவில் 20
என்னளவிலே 1
என்னளவின் 1
என்னளவு 14
என்னளவே 1
என்னளவோ 2
என்னா 4
என்னாத 3
என்னாதீர் 2
என்னாதே 1
என்னாம் 3
என்னாமல் 3
என்னாமலே 1
என்னாமோ 1
என்னார் 2
என்னார்-பால் 1
என்னாரோ 1
என்னால் 15
என்னாலே 4
என்னாலோ 1
என்னிடத்தில் 1
என்னிடத்து 3
என்னிடத்தே 3
என்னிடம் 1
என்னிடமும் 1
என்னிடமே 1
என்னிடை 2
என்னிடையே 1
என்னில் 34
என்னினும் 47
என்னினுமே 1
என்னுடன் 16
என்னுடனும் 1
என்னுடனே 20
என்னுடை 17
என்னுடைய 92
என்னுடையது 1
என்னுடையவன் 2
என்னுடையாய் 2
என்னுடையார் 1
என்னும் 94
என்னும்படி 1
என்னுமே 1
என்னுள் 40
என்னுள்ளே 2
என்னுளே 4
என்னென்பது 1
என்னென்று 14
என்னே 142
என்னேடி 1
என்னேடீ 165
என்னேயோ 2
என்னேனோ 1
என்னை 571
என்னை-தான் 1
என்னை_உடையாய் 1
என்னை_உடையானே 1
என்னை_உடையீர் 2
என்னையல்லதை 1
என்னையும் 25
என்னையே 15
என்னையோ 15
என்னொடு 8
என்னொடும் 3
என்னோ 9
என்னோடு 18
என்னோடும் 2
என்னோடே 3
என 902
எனக்கான 1
எனக்கு 501
எனக்கு-தான் 1
எனக்கும் 22
எனக்குள் 15
எனக்குள்ளே 1
எனக்குளே 3
எனக்கென்று 3
எனக்கே 113
எனக்கே-தான் 1
எனதாய் 1
எனது 283
எனப்பட்ட 1
எனல் 14
எனலாமே 1
எனலே 2
எனவும் 12
எனவே 105
எனவேனும் 1
எனவோ 1
எனற்கு 1
எனா 1
எனாது 3
எனி 1
எனில் 100
எனிலோ 8
எனின் 2
எனினும் 150
எனும் 318
எனுள் 7
எனை 633
எனை-தான் 28
எனை_போல்வார் 1
எனை_உடையவர் 10
எனை_உடையாய் 4
எனை_உடையார் 3
எனை_உடையாள் 2
எனை_உடையீர் 1
எனைக்கு 1
எனைத்து 1
எனைத்தும் 5
எனைத்தொன்றும் 1
எனையும் 30
எனையே 60
எனைவிட்டு 1
எனைவிட்டும் 1

எ (88)

பூ வேயும் அயன் திருமால் புலவர் முற்றும் போற்றும் எழில் புரந்தரன் எ புவியும் ஓங்க – திருமுறை1:6 102/3
எல்லை சேர இன்று எ தவம் செய்ததே – திருமுறை2:10 664/4
முதியன்_அல்லன் யான் எ பணிவிடையும் முயன்று செய்குவேன் மூர்க்கனும் அல்லேன் – திருமுறை2:56 1187/3
செய்யாளும் வெண்ணிற_மெய்யாளும் எ தவம் செய்தனரோ – திருமுறை2:75 1401/2
அடியேன் மிசை எ பிழை இருந்தாலும் அவை பொறுத்து – திருமுறை2:75 1455/1
தேன் நேர் குதலை மகளே நீ செய்த தவம்-தான் எ தவமோ – திருமுறை2:85 1598/1
பூ வாய் வாள் கண் மகளே நீ புரிந்த தவம்-தான் எ தவமோ – திருமுறை2:85 1601/1
மயிலின் இயல் சேர் மகளே நீ மகிழ்ந்து புரிந்தது எ தவமோ – திருமுறை2:85 1603/1
எ ஊர் என்றேன் நகைத்து அணங்கே ஏழூர் நாலூர் என்றார் பின் – திருமுறை2:98 1933/2
எ தேவர் மெய் தேவர் என்று உரைக்கப்பட்டவர்கள் – திருமுறை3:2 1962/573
எ பிறப்பும் விட்டு அகலா என் நெஞ்சே செப்பமுடன் – திருமுறை3:3 1965/4
எ நிறமும் வேண்டா இயல் நிறமாய் முந்நிறத்தில் – திருமுறை3:3 1965/52
சித்திரத்தை பேசுவிக்கும் சித்தன் எவன் எ தலத்தும் – திருமுறை3:3 1965/194
ஈண்டு அற்புத வடிவாய் எ தேவரேனும் நின்று – திருமுறை3:3 1965/263
தாம் தலைவர் ஆக தம் தாள் தொழும் எ தேவர்க்கும் – திருமுறை3:3 1965/283
ஏசுகின்ற பேய் என்பேன் எ பேயும் அஞ்செழுத்தை – திருமுறை3:3 1965/563
பூவில் அடங்கா புலி என்பேன் எ புலியும் – திருமுறை3:3 1965/567
எ இளநீர்க்கு உண்டு அதனை எண்ணிலையே செவ்வை பெறும் – திருமுறை3:3 1965/658
எ கணமோ என்றார் நீ எண்ணிலையே தொக்குறு தோல் – திருமுறை3:3 1965/982
எ நினைவு கொண்டோ மற்று இ உலகர் எ நவையும் – திருமுறை3:3 1965/1162
எ நினைவு கொண்டோ மற்று இ உலகர் எ நவையும் – திருமுறை3:3 1965/1162
நாளையோ இன்றோ நடக்கின்ற நாட்களில் எ
வேளையோ தூதுவிடில் அவர்கள் கேள் ஐயோ – திருமுறை3:3 1965/1187,1188
எ தேவர் சற்றே எடுத்துரை நீ பித்தேன் செய் – திருமுறை3:4 2057/2
எ மதம் மாட்டும் அரியோய் என் பாவி இடும்பை நெஞ்சை – திருமுறை3:6 2276/1
கால் அறியாதவன் என்றால் அ காலை எ காலை எமை – திருமுறை3:6 2346/2
எழு வகை பிறவிகளுள் எ பிறவி எய்துகினும் எய்துக பிறப்பில் இனி நான் எய்தாமை எய்துகினும் எய்திடுக இருமையினும் இன்பம் எய்தினும் எய்துக – திருமுறை4:1 2576/1
எ கணமும் ஏத்தும் ஒரு முக்கணி பரம் பரை இமாசல_குமாரி விமலை இறைவி பைரவி அமலை என மறைகள் ஏத்திட இருந்து அருள்தரும் தேவியே – திருமுறை4:3 2593/3
காதாரவே பல தரம் கேட்டும் நூற்களில் கற்றும் அறிவு அற்று இரண்டு கண் கெட்ட குண்டை என வீணே அலைந்திடும் கடையனேன் உய்வது எ நாள் – திருமுறை4:4 2605/2
எண்ணி நலிவேன் நின் பாதம் எ நாள் அடைவோம் என என்-பால் – திருமுறை4:10 2669/1
என் இரு கண்காள் உமது பெரும் தவம் எ புவனத்தில் யார்-தான் செய்வர் – திருமுறை4:15 2770/1
எ சோடும் இல்லாது இழிந்தேன் பிழைகள் எலாம் – திருமுறை4:28 2897/1
கரு எலாம் கடந்து ஆங்கு அவன் திரு_மேனி காண்பது எ நாள்-கொல் என்கின்றாள் – திருமுறை4:36 2999/3
இரு_வினை ஒப்பு ஆகி மல பரிபாகம் பொருந்தல் எ தருணம் அ தருணத்து இயல் ஞான ஒளியாம் – திருமுறை5:2 3136/1
எவ்வுலகும் எவ்வுயிரும் எ செயலும் தோன்றி இயங்கும் இடம் ஆகி எல்லாம் முயங்கும் இடம் ஆகி – திருமுறை5:2 3142/1
எ மதத்தில் எவரெவர்க்கும் இயைந்த அனுபவமாய் எல்லாமாய் அல்லவுமாய் இருந்தபடி இருந்தே – திருமுறை5:2 3147/1
எ தேவர்-தமக்கு மிக அரிய எனும் மண பூ என் கரத்தே கொடுத்தனை நின் எண்ணம் இது என்று அறியேன் – திருமுறை5:3 3166/2
எ பாவி நெஞ்சும் இதற்கு உருகல் அரிது அலவே இனித்த நடம் புரிந்து மன்றில் தனித்த சிவ_கொழுந்தே – திருமுறை5:5 3188/4
எ மாய நெஞ்சும் இதற்கு உருகல் அரிது அலவே இனித்த நடம் புரிந்து மன்றில் தனித்த சிவ_கொழுந்தே – திருமுறை5:5 3189/4
குரு என்று எ பெரும் தவரும் கூறுகின்ற கோவே நீ – திருமுறை5:12 3260/3
எ நாள் கருணை தனி முதல் நீ என்-பால் இரங்கி அருளுதலோ – திருமுறை6:7 3338/1
எ பணி இட்டாய் அ பணி அலது என் இச்சையால் புரிந்தது ஒன்று இலையே – திருமுறை6:12 3390/3
தொந்தமாம் பயத்தால் சிவசிவ தூக்கம் தொலைவது எ காலம் என்று எழுந்தேன் – திருமுறை6:13 3442/4
கைவகைப்படல் எ கணத்திலோ என நான் கருதினேன் கருத்தினை முடிக்க – திருமுறை6:13 3523/3
எ மேதகவும் உடையவர்-தம் இதயத்து அமர்ந்த இறையவனே – திருமுறை6:16 3586/1
தெருளேயுற எ தலைவருக்கும் சிறந்த அருளாய் திகழ்வதுவே – திருமுறை6:17 3598/4
எ மத நிலையும் நின் அருள் நிலையில் இலங்குதல் அறிந்தனன் எல்லாம் – திருமுறை6:20 3639/1
எ துவந்தனைகளும் நீக்கி மெய் நிலைக்கே ஏற்றி நான் இறவாத இயல் அளித்து அருளால் – திருமுறை6:23 3692/2
பூரண நிலை அனுபவம் உறில் கணமாம் பொழுதினில் அறிதி எ பொருள் நிலைகளுமே – திருமுறை6:23 3695/3
எ சோதனையும் இயற்றாது என்னுள் கலந்து இன் அருளாம் – திருமுறை6:38 3870/2
எ சமய தெய்வமும் தான் என நிறைந்த தெய்வம் எல்லாம் செய் வல்ல தெய்வம் எனது குல_தெய்வம் – திருமுறை6:41 3909/2
துடி சேர் எவ்வுலகமும் எ தேவரும் எவ்வுயிரும் சுத்த சிவ சன்மார்க்கம் பெற்றிடுதல் வேண்டும் – திருமுறை6:56 4084/2
எ சார்பும் ஆகி உயிர்க்கு இதம் புரிதல் வேண்டும் எனை அடுத்தார்-தமக்கு எல்லாம் இன்பு தரல் வேண்டும் – திருமுறை6:56 4086/2
எ மதமோ எ குலமோ என்று நினைப்பு உளதேல் இவள் மதமும் இவள் குலமும் எல்லாமும் சிவமே – திருமுறை6:59 4200/3
எ மதமோ எ குலமோ என்று நினைப்பு உளதேல் இவள் மதமும் இவள் குலமும் எல்லாமும் சிவமே – திருமுறை6:59 4200/3
எ சமய தேவரையும் இனி மதிக்க_மாட்டேன் என்று சொன்னேன் இதனாலோ எதனாலோ அறியேன் – திருமுறை6:60 4214/2
எ சமயத்தும் இலங்கிய பாதம் – திருமுறை6:68 4325/1
எ சமயங்களும் பொய் சமயம் என்றீர் – திருமுறை6:70 4421/1
எ சுகமும் ஆகி நின்றீர் ஆட வாரீர் எல்லாம் செய் வல்லவரே ஆட வாரீர் – திருமுறை6:71 4468/3
எ கரையும் காணாதே இருள்_கடலில் கிடந்தேனை எடுத்து ஆட்கொண்டு – திருமுறை6:77 4517/1
எ குணத்து உள்ளுமாம் ஜோதி குணம் – திருமுறை6:79 4561/3
எ சபை பொது என இயம்பினர் அறிஞர்கள் – திருமுறை6:81 4615/99
எ பொருள் மெய்ப்பொருள் என்பர் மெய் கண்டோர் – திருமுறை6:81 4615/141
எ தகை விழைந்தன என் மனம் இங்கு எனக்கு – திருமுறை6:81 4615/193
எ சோதனைகளும் இயற்றாது எனக்கே – திருமுறை6:81 4615/309
முச்சுடர் ஆதியால் எ சக உயிரையும் – திருமுறை6:81 4615/739
எ தகை எவ்வுயிர் எண்ணின அ உயிர்க்கு – திருமுறை6:81 4615/769
எ சோதனையும் இயற்றாமல் ஆண்டுகொண்டான் – திருமுறை6:90 4696/3
எ திக்கும் அறிய என் உடல் பொருள் ஆவி என்பவை மூன்றும் உள் அன்பொடு கொடுத்தேன் – திருமுறை6:92 4722/2
எ செயல் ஆயினும் செய்துகொள்கிற்பீர் எனை பள்ளிஎழுப்பி மெய் இன்பம் தந்தீரே – திருமுறை6:92 4724/4
எ கரையும் இன்றி ஓங்கும் அருள்_கடல் என்று உரைக்கோ – திருமுறை6:125 5304/1
எட்டோடே இரண்டு சேர்த்து எண்ணவும் அறியீர் எ துணை கொள்கின்றீர் பித்து உலகீரே – திருமுறை6:132 5556/4
ஏறாமல் வீணிலே இறங்குகின்றீரே எ துணை கொள்கின்றீர் பித்து உலகீரே – திருமுறை6:132 5557/4
ஈயாமை ஒன்றையே இன் துணை என்பீர் எ துணை கொள்கின்றீர் பித்து உலகீரே – திருமுறை6:132 5558/4
ஏமாந்து தூங்குகின்றீர் விழிக்கின்றீர் எ துணை கொள்கின்றீர் பித்து உலகீரே – திருமுறை6:132 5559/4
இச்சையில் கண் மூடி எ சுகம் கண்டீர் எ துணை கொள்கின்றீர் பித்து உலகீரே – திருமுறை6:132 5560/4
இச்சையில் கண் மூடி எ சுகம் கண்டீர் எ துணை கொள்கின்றீர் பித்து உலகீரே – திருமுறை6:132 5560/4
எட்டி போல் வாழ்கின்றீர் கொட்டி போல் கிளைத்தீர் எ துணை கொள்கின்றீர் பித்து உலகீரே – திருமுறை6:132 5561/4
என் சொல்ல இருக்கின்றீர் பின் சொல்வது அறியீர் எ துணை கொள்கின்றீர் பித்து உலகீரே – திருமுறை6:132 5562/4
என் மார்க்கம் எ சுகம் யாது நும் வாழ்க்கை எ துணை கொள்கின்றீர் பித்து உலகீரே – திருமுறை6:132 5563/4
என் மார்க்கம் எ சுகம் யாது நும் வாழ்க்கை எ துணை கொள்கின்றீர் பித்து உலகீரே – திருமுறை6:132 5563/4
எய் கட்டி இடை மொய்க்கும் ஈயினும் சிறியீர் எ துணை கொள்கின்றீர் பித்து உலகீரே – திருமுறை6:132 5564/4
எண்ணாதது எண்ணவும் நேரும் ஓர் காலம் எ துணை கொள்கின்றீர் பித்து உலகீரே – திருமுறை6:132 5565/4
தெளித்திடும் எ தருணம் அதோ என்னாதீர் இதுவே செத்தவரை எழுப்புகின்ற திகழ் தருணம் உலகீர் – திருமுறை6:134 5584/2
எ குலம் என்கின்றார் என்னடி அம்மா என் கை பிடிக்கின்றார் என்னடி அம்மா – திருமுறை6:138 5675/4
எ மதம் என்கின்றார் என்னடி அம்மா என் கை பிடிக்கின்றார் என்னடி அம்மா – திருமுறை6:138 5676/4
ஏழ் கடலில் பெரிது அன்றோ நான் அடைந்த சுகம் இங்கு இதை விட நான் செய் பணி வேறு எ பணி நீ இயம்பே – திருமுறை6:142 5730/4
நான் கண்ட காட்சி அவர் கண்டிலரே உலகில் நான் ஒரு பெண் செய்த தவம் எ தவமோ அறியேன் – திருமுறை6:142 5741/2
பின் சமயத்தார் பெயரும் அவர் பெயரே கண்டாய் பித்தர் என்றே பெயர் படைத்தார்க்கு எ பெயர் ஒவ்வாதோ – திருமுறை6:142 5802/2

மேல்


எக்கரிடை (1)

எக்கரிடை உருட்டுகினும் அன்றி இன்னும் என் செயினும் போதாதே எந்தாய் எந்தாய் – திருமுறை2:73 1377/4

மேல்


எக்களித்து (1)

எக்களித்து வாழ்கின்றேன் யான் – திருமுறை3:4 2045/4

மேல்


எக்காலத்தும் (1)

உடல் எலாம் உயிர் எலாம் உளம் எலாம் உணர்வு எலாம் உள்ளன எலாம் கலந்தே ஒளி மயம்-அது ஆக்கி இருள் நீக்கி எக்காலத்தும் உதயாத்தமானம் இன்றி – திருமுறை6:22 3653/1

மேல்


எக்காலமும் (2)

நன்றே எக்காலமும் வாழிய நல் நெஞ்சமே – திருமுறை1:31 367/4
உற்றேன் எக்காலமும் சாகாமல் ஓங்கும் ஒளி வடிவம் – திருமுறை6:94 4745/2

மேல்


எக்காலும் (5)

மாலும் அறியான் அயன் அறியான் மறையும் அறியா வானவர் எக்காலும்
அறியார் ஒற்றி நிற்கும் கள்வர் அவரை கண்டிலனே – திருமுறை2:86 1614/1,2
அரிசிற்கரை_புத்தூரானே தரிசனத்து எக்காலும்
சிவபுரத்தை காதலித்தோர்-தங்கள் துதி – திருமுறை3:2 1962/262,263
கைகொடுத்தீர் உலகம் எலாம் களிக்க உலவாத கால் இரண்டும் கொடுத்தீர் எக்காலும் அழியாத – திருமுறை6:30 3784/2
எப்பாலும் எக்காலும் இருத்தலே பெற்றேன் என் தோழி வாழி நீ என்னொடு கூடி – திருமுறை6:111 4956/2
மேலும் எக்காலும் அழிவு_இலேன் என்றாள் மிகு களிப்புற்றனள் வியந்தே – திருமுறை6:139 5689/4

மேல்


எக்காள (1)

அருள் நாடகம் புரியும் கருணாநிதியர் உன்னை ஆள வந்தார் வந்தார் என்று எக்காள நாதம் சொல்கின்றதே – திருமுறை6:74 4489/2

மேல்


எகின (1)

பொன்னை இருத்தும் பொன்_மலர் எகின புள்ளே நீ – திருமுறை1:47 501/1

மேல்


எங்கணும் (14)

ஐயனே நினையன்றி எங்கணும்
பொய்யனேற்கு ஒரு புகல் இலாமையால் – திருமுறை1:10 152/1,2
இலங்கி எங்கணும் நிறைந்து அருள் இன்பமே எந்தையே எம் தாயே – திருமுறை1:15 227/3
அத்தகவேனை எடுப்பவர் நின்னை அன்றி எங்கணும் இலை ஐயா – திருமுறை2:6 631/2
எள்ளி எண்ணெய் போல் எங்கணும் நின்றீர் ஏழையேன் குறை ஏன் அறியீரோ – திருமுறை2:11 674/3
ஓடல் எங்கணும் நமக்கு என்ன குறை காண் உற்ற நல் துணை ஒன்றும் இல்லார் போல் – திருமுறை2:20 784/1
இலகு பரிபூரண விலாசம் அலது இலை அண்டம் எங்கணும் என சொல் பதியே – திருமுறை3:18 2501/17
கலகம் இன்றி எங்கணும் நிறைந்த சிற்கனம் விளங்கு சிற்ககனம் என்பதும் – திருமுறை4:22 2803/2
எரிந்து உளம் கலங்கி மயங்கல் கண்டிலையோ எங்கணும் கண் உடை எந்தாய் – திருமுறை6:34 3823/2
வகையொடு விரியும் உளப்பட ஆங்கே மன்னி எங்கணும் இரு பாற்கு – திருமுறை6:43 3930/2
எப்பாரும் எப்பதமும் எங்கணும் நான் சென்றே எந்தை நினது அருள் புகழை இயம்பியிடல் வேண்டும் – திருமுறை6:56 4079/2
எச்சுகமும் தன்னிடத்தே எழுந்த சுகம் ஆக எங்கணும் ஓர் நீக்கம் அற எழுந்த பெரும் சுகமே – திருமுறை6:57 4168/2
சகத்து என்றும் எங்கணும் சாட்சியாய் நின்றீர் தனி பெரும் தேவரீர் திரு_சமுகத்தே – திருமுறை6:92 4718/2
இப்படி வான் முதல் எங்கணும் அறிய என் உடல் ஆதியை ஈந்தனன் உமக்கே – திருமுறை6:92 4719/3
இருள் சாதி தத்துவங்கள் எல்லாம் போயினவால் எங்கணும் பேர்_ஒளி மயமாய் இருந்தன ஆங்கு அவர்-தாம் – திருமுறை6:142 5810/2

மேல்


எங்கள் (68)

எந்தை நினை வாழ்த்தாத பேயர் வாய் கூழுக்கும் ஏக்கற்றிருக்கும் வெறு வாய் எங்கள் பெருமான் உனை வணங்காத மூடர் தலை இகழ் விறகு எடுக்கும் தலை – திருமுறை1:1 18/1
பாதனை உமையாள்_பாலனை எங்கள் பரமனை மகிழ்விக்கும் பரனை – திருமுறை1:38 416/3
எங்கள் ஆர்_அமுதே போற்றி யாவர்க்கும் இறைவ போற்றி – திருமுறை1:48 513/4
அருள் உடை அரசே எங்கள் அறு முகத்து அமுதே போற்றி – திருமுறை1:48 515/4
தெருள் ஓர்சிறிதும் இலையே என் செய்கேன் எங்கள் சிவனேயோ – திருமுறை2:1 574/2
என்றும் ஒரு தன்மையன் எங்கள் இறைவன் என மா மறைகள் எலாம் – திருமுறை2:1 579/3
எங்கள் உள் உவந்து ஊறிய அமுதே இன்பமே இமையான் மகட்கு அரசே – திருமுறை2:18 764/3
தும்பை வன்னியம் சடை_முடியவனே தூயனே பரஞ்சோதியே எங்கள்
செம்பொனே செழும் பவள மா மலையே திகழும் ஒற்றியூர் சிவபெருமானே – திருமுறை2:18 773/3,4
பிறப்பு_இலான் எங்கள் பரசிவ பெருமான் பித்தன் என்று நீ பெயர்ந்திடல் நெஞ்சே – திருமுறை2:29 884/3
அஞ்சனம் கொளும் நெடும்_கணாள் எங்கள் அம்மை காண நின்று ஆடிய பதத்தார் – திருமுறை2:30 893/2
ஒற்றிக்கு இறைவனை எங்கள் கேள்வனை கிளர்ந்து நின்று ஏத்தா – திருமுறை2:31 901/2
நம்பனை அழியா நலத்தனை எங்கள் நாதனை நீதனை கச்சி – திருமுறை2:31 902/1
அள்ளி வாய் மடுக்கும் அமுதே எங்கள் அண்ணலே ஒற்றியூர் அரசே – திருமுறை2:35 941/4
ஆறு அடுத்து சென்ற எங்கள் அப்பருக்கா அன்று கட்டுச்சோறு – திருமுறை2:36 953/1
தில்லையிடை மேவும் எங்கள் செல்வ பெரு வாழ்வே – திருமுறை2:54 1169/1
கருதாயோ நெஞ்சே கதி கிடைக்க எங்கள்
மருதா எழில் தில்லை மன்னா எருது ஏறும் – திருமுறை2:65 1279/1,2
வணங்கா மதி முடி எங்கள் பிரான் ஒற்றி_வாணனும் நின் – திருமுறை2:75 1433/2
கற்பே விகற்பம் கடியும் ஒன்றே எங்கள் கண் நிறைந்த – திருமுறை2:75 1457/1
கருவில் தோன்றும் எங்கள் உயிர் காக்க நினைத்த கருணையினார் – திருமுறை2:85 1595/3
எங்கள் காழி கவுணியரை எழிலார் சிவிகை ஏற்றிவைத்தோர் – திருமுறை2:89 1660/1
எங்கே இருந்து எங்கு அணைந்தது காண் எங்கள் பெருமான் என்றேன் என் – திருமுறை2:98 1811/2
என் ஆர்_உயிர்க்கு பெரும் துணையாம் எங்கள் பெருமான் நீர் இருக்கும் – திருமுறை2:98 1898/1
தெவ்_வினையார் அரக்கர் குலம் செற்ற வெற்றி சிங்கமே எங்கள் குல_தெய்வமேயோ – திருமுறை2:101 1942/1
மா தேவி எங்கள் மலை_மங்கை என் அம்மை மென் மலர்_கையால் வருடும் பதம் – திருமுறை3:1 1960/91
எங்கள் பதம் எங்கள் பதம் என்று சமய தேவர் இசை வழக்கிடும் நல் பதம் – திருமுறை3:1 1960/127
எங்கள் பதம் எங்கள் பதம் என்று சமய தேவர் இசை வழக்கிடும் நல் பதம் – திருமுறை3:1 1960/127
ஆவூரில் உற்ற எங்கள் ஆண்தகையே ஓவாது – திருமுறை3:2 1962/170
விளநகர் வாழ் எங்கள் விருந்தே இளமை – திருமுறை3:2 1962/210
ஆரூரில் எங்கள் அரு_மருந்தே நீர் ஊர்ந்த – திருமுறை3:2 1962/304
கண்ணியா எங்கள் களைகண்ணே எண்ணியாங்கு – திருமுறை3:3 1965/250
மன்னே அருள்_கடலே மாணிக்கமே எங்கள்
அன்னே என்று உன்னி அமர்வோரும் நல் நேய – திருமுறை3:3 1965/1321,1322
நண்ணி தலையால் நடக்கின்றோம் என்பது எங்கள்
மண்ணில் பழைய வழக்கம் காண் பண்ணின் சொல் – திருமுறை3:4 2012/1,2
நாய்க்கும் கடைப்பட்ட நாங்கள் என்பேம் எங்கள் முடை – திருமுறை3:4 2014/3
ஒத்து ஏறி உயிர்க்குயிராய் நிறைந்த எங்கள் உடையானே இது தகுமோ உணர்கிலேனே – திருமுறை3:5 2144/4
தண்ணிய நல் அருள்_கடலே மன்றில் இன்ப தாண்டவம் செய்கின்ற பெருந்தகையே எங்கள்
புண்ணியனே பிழை குறித்து விடுத்தியாயில் பொய்யனேன் எங்கு உற்று என் புரிவேன் அந்தோ – திருமுறை3:5 2167/3,4
வரும் செல் உள் நீர் மறுத்தாலும் கருணை மறாத எங்கள்
பெரும் செல்வமே எம் சிவமே நினை தொழப்பெற்றும் இங்கே – திருமுறை3:6 2222/1,2
இலை எழுத்தும் பிறப்பீடு எழுத்தும் கொண்ட எங்கள் புழு – திருமுறை3:6 2289/3
வேய்க்கு பொரும் எழில் தோள் உடை தேவி விளங்கும் எங்கள்
தாய்க்கு கனிந்து ஒரு கூறு அளித்தோய் நின் தயவும் இந்த – திருமுறை3:6 2292/1,2
சொல் அமுதம் தந்த எங்கள் பிரான் வளம் சூழ் மயிலை – திருமுறை3:6 2301/2
அடி வைத்த போது எங்கள் அப்பர்-தம் சென்னி-அது குளிர்ந்து எப்படி – திருமுறை3:6 2321/2
நாதன் என்கோ பரநாதன் என்கோ எங்கள் நம்பிக்கு நல் – திருமுறை3:6 2372/3
இல்லை ஒரு தெய்வம் வேறு இல்லை எம்-பால் இன்பம் ஈகின்ற பெண்கள் குறியே எங்கள் குல_தெய்வம் எனும் மூடரை தேற்ற எனில் எத்துணையும் அரிதரிது காண் – திருமுறை3:8 2421/3
மானம்-அதில் வீற்றிருந்தே அவன் புரிந்த கொடுமை-தனை மாற்றும் எங்கள்
தானவர்-தம் குலம் அடர்த்த சண்முகனே இ பிணியை தணிப்பாய் வாச – திருமுறை3:21 2513/2,3
நட்டாரும் பணி புரியும் ஆறு தலை மலை முதலாய் நணுகி எங்கள்
ஒட்டாதார் வலி அடக்கி அன்பர் துதி ஏற்று அருளும் ஒருவ காவாய் – திருமுறை3:21 2514/2,3
எங்கள் கணேசராம் துங்கற்கு மங்களம் – திருமுறை3:27 2564/2
படி மிசை பிறர்-பால் செலுத்திடேல் எங்கள் பரம நின் அடைக்கலம் நானே – திருமுறை4:2 2589/4
கண் அமர் நெற்றி கடவுள் பிரானை கண்ணனை ஆண்ட முக்கண்ணனை எங்கள்
பண் அமர் பாடல் பரிசு அளித்தானை பார் முதல் அண்டம் படைத்து அளிப்பானை – திருமுறை4:5 2618/2,3
சந்திக்கும் எங்கள் சயம்புவே பந்திக்கும் – திருமுறை4:14 2716/2
எங்கள் பெருமான்-தனை அந்தோ என்னே எண்ணாது இருந்தேனே – திருமுறை4:17 2790/4
அந்தரங்க சேவை செய்ய வெண்ணிலாவே எங்கள்
ஐயர் வருவாரோ சொல்லாய் வெண்ணிலாவே – திருமுறை4:27 2854/1,2
அங்கு அயலார் அன்று பொன்_அம்பலத்து எங்கள்
ஆனந்த தாண்டவ ராஜனடி – திருமுறை4:32 2972/3,4
கொண்டு குலம் பேசுவார் உண்டோ உலகில் எங்கள்
குருவே குருவே குருவே என்று அலறவும் – திருமுறை4:34 2992/1,2
இம்பருக்கோ அம்பருக்கும் இது வியப்பாம் எங்கள் இறைவ நினது அருள் பெருமை இசைப்பது எவன் அணிந்தே – திருமுறை5:2 3138/4
உன்னி உவந்து உணர்ந்து உருகி பாடுகின்றேன் எங்கள் உடையானே நின் அருளின் அடையாளம் இதுவே – திருமுறை5:4 3179/4
கூர்ந்த மதி நிறைவே என் குருவே எங்கள் குல_தெய்வமே சைவ கொழுந்தே துன்பம் – திருமுறை5:10 3246/3
நல்லார் எங்கும் சிவமயம் என்று உரைப்பார் எங்கள் நாயகனே – திருமுறை6:7 3341/4
தாய் கொண்ட திரு_பொதுவில் எங்கள் குருநாதன் சந்நிதி போய் வர விடுத்த தனி கரண பூவை – திருமுறை6:11 3383/1
மஞ்சு அனைய குழல் அம்மை எங்கள் சிவகாமவல்லி மகிழ் திரு_மேனி வண்ணம்-அது சிறிதே – திருமுறை6:24 3716/1
பவனே பரனே பராபரனே எங்கள்
சிவனே கதவை திற – திருமுறை6:35 3834/3,4
தவ நேயர் போற்றும் தயாநிதியே எங்கள்
சிவனே கதவை திற – திருமுறை6:35 3835/3,4
எங்கள் இட்டம் திரு_அருள் மங்கலம் சூட்டல் அன்றி இரண்டுபடாது ஒன்றாக்கி இன்பு அடைவித்திடவே – திருமுறை6:59 4201/3
நிருவ மட பெண்கள் எலாம் வலது கொழிக்கின்றார் நிபுணர் எங்கள் நடராயர் நினைவை அறிந்திலனே – திருமுறை6:60 4210/4
நிம்ப மர கனி ஆனார் மற்றையர்கள் எல்லாம் நிபுணர் எங்கள் நடராயர் நினைவை அறிந்திலனே – திருமுறை6:60 4211/4
நென்னல் ஒத்த பெண்கள் எலாம் கூடி நகைக்கின்றார் நிபுணர் எங்கள் நடராயர் நினைவை அறிந்திலனே – திருமுறை6:60 4216/4
விளையாடவும் எங்கள் வினை ஓடவும் ஒளித்து – திருமுறை6:73 4486/2
அம்பலத்தில் எங்கள் ஐயர் ஆடிய நல் ஆட்டம் – திருமுறை6:121 5267/1
வண்டு அணி பூம் குழல் அம்மை எங்கள் சிவகாமவல்லியொடு மணி மன்றில் வயங்கிய நின் வடிவம் – திருமுறை6:125 5386/1
நாதாந்த வரையும் எங்கள் நாயகனார் செங்கோல் நடக்கின்றது என்கின்றார் நாதாந்தம் மட்டோ – திருமுறை6:142 5756/1

மேல்


எங்கள்-தம் (1)

பணிகொண்ட கடவுளாய் கடவுளர் எலாம் தொழும் பரம பதியாய் எங்கள்-தம் பரமேட்டியாய் பரம போதமாய் நாதமாய் பரம மோக்ஷாதிக்கமாய் – திருமுறை4:4 2610/3

மேல்


எங்களுடை (1)

ஆவல் ஊர் எங்களுடை ஆரூரன் ஆர் ஊராம் – திருமுறை3:2 1962/443

மேல்


எங்களை (3)

எங்களை ஆட்கொண்டும் என்னே துயரில் இருத்துவதே – திருமுறை3:6 2315/4
கோமான் நின் அருள் பெருமை என் உரைப்பேன் பொதுவில் கூத்தாடி எங்களை ஆட்கொண்ட பரம் பொருளே – திருமுறை5:2 3087/4
எங்களை ஆட்கொள வாவாவா – திருமுறை6:113 5087/2

மேல்


எங்கிருந்து (1)

இலைப்பட்ட இ மனம் அந்தோ இ ஏழைக்கு என்று எங்கிருந்து
தலைப்பட்டதோ இதற்கு என் செய்குவேன் முக்கண் சங்கரனே – திருமுறை3:6 2286/3,4

மேல்


எங்கு (24)

போ என்பாராகில் எங்கு போவேன் அந்தோ பொய்யனேன் துணை இன்றி புலம்புவேனே – திருமுறை1:7 126/2
தேடேனோ என் நாதன் எங்கு உற்றான் என ஓடி தேடி சென்றே – திருமுறை1:16 240/1
விது ஆகி அன்பர் உளம் மேவும் நீ கைவிடில் ஏழை எங்கு மெலிவேன் – திருமுறை1:21 290/3
எங்கு வந்தாய் நீ யார் எனவேனும் இயம்பிடாது இருப்பதும் இயல்போ – திருமுறை2:9 656/4
ஈடில் என்னளவு எங்கு ஒளித்திட்டிரோ – திருமுறை2:15 719/4
எங்கு அடைவேன் ஐயா எழுத்தறியும்_பெருமானே – திருமுறை2:16 732/4
எங்கு ஒளித்தாய் ஒற்றி எழுத்தறியும்_பெருமானே – திருமுறை2:16 750/4
ஓலமிட்டு அழுது அரற்றி எங்கு உரைப்பேன் உனை அலால் எனை_உடையவர் எவரே – திருமுறை2:67 1316/4
சிமை கொள் சூல திரு_மலர்_கை தேவர் நீர் எங்கு இருந்தது என்றேன் – திருமுறை2:98 1789/1
எங்கே இருந்து எங்கு அணைந்தது காண் எங்கள் பெருமான் என்றேன் என் – திருமுறை2:98 1811/2
கங்கை-தனை சேர்த்த கடவுள் எவன் எங்கு உறினும் – திருமுறை3:3 1965/274
இன்று அடுத்த நீ எங்கு இருந்தனையே மன்று அடுத்த – திருமுறை3:3 1965/1114
என் கொடுமை என் பாவம் எந்தாய் எந்தாய் என் உரைப்பேன் எங்கு உறுவேன் என் செய்வேனே – திருமுறை3:5 2148/4
இற்றவளை கேள் விடல் போல் விடுதியேல் யான் என் செய்வேன் எங்கு உறுவேன் என் சொல்வேனே – திருமுறை3:5 2151/4
புண்ணியனே பிழை குறித்து விடுத்தியாயில் பொய்யனேன் எங்கு உற்று என் புரிவேன் அந்தோ – திருமுறை3:5 2167/4
கறை உளதே அருள் எங்கு உளதே இ கடையவனேன் – திருமுறை3:6 2235/3
நங்கை கொண்டால் எங்கு கொண்டு அருள்வாய் என்று நண்ணும் அன்பர் – திருமுறை3:6 2308/3
எள்ளலுறப்படுவேன் இங்கு ஏது செய்வேன் எங்கு எழுகேன் யார்க்கு உரைப்பேன் இன்னும் உன்றன் – திருமுறை4:12 2700/3
பொய்யா என் செய்வல் அருளாய் எனில் எங்கு போதுவனே – திருமுறை4:15 2759/4
என்னை மறந்திடுவாயோ மறந்திடுவாய் எனில் யான் என்ன செய்வேன் எங்கு உறுவேன் எவர்க்கு உரைப்பேன் எந்தாய் – திருமுறை6:32 3806/2
அவ்விடத்தே உவ்விடத்தே அமர்ந்தது போல் காட்டி அங்குமிங்கும் அப்புறமும் எங்கு நிறை பொருளே – திருமுறை6:57 4175/3
எங்கு உறு தீமையும் எனை தொடரா வகை – திருமுறை6:81 4615/1171
பயங்காளி_பயல் போல பயந்தவர்கள் எங்கு உளர் காண் பதியே என்னை – திருமுறை6:125 5342/3
இகம் அறியீர் பரம் அறியீர் என்னே நும் கருத்து ஈது என் புரிவீர் மரணம் வரில் எங்கு உறுவீர் அந்தோ – திருமுறை6:134 5593/2

மேல்


எங்கும் (79)

சென்னி மிசை கங்கை வைத்தோன் அரிதில் பெற்ற செல்வமே என்பு உருக்கும் தேனே எங்கும்
தன் இயல் கொண்டு உறும் தணிகை மணியே ஜீவ சாட்சியாய் நிறைந்து அருளும் சகச வாழ்வே – திருமுறை1:7 122/3,4
பதியே எங்கும் நிறைந்து அருளும் பரம சுகமே பரம் சுடரே – திருமுறை1:14 219/1
பேயோ எங்கும் திரிந்து ஓடி பேணா என்பை பேணுகின்ற – திருமுறை1:17 244/3
குறிக்கும் வேய் மணிகளை கதிர் இரத வான் குதிரையை புடைத்து எங்கும்
தெறிக்கும் நல் வளம் செறி திரு_தணிகையில் தேவர்கள் தொழும் தேவே – திருமுறை1:46 491/3,4
இம்பர் வினை உடையேன் நான் ஒருவன் பாவி எள்துணையும் நினைந்து அறியேன் என்றும் எங்கும்
வம்பு அவிழ் பூம் குழல் மடவார் மையல் ஒன்றே மனம் உடையேன் உழைத்து இளைத்த மாடு போல்வேன் – திருமுறை2:4 609/2,3
நிலை அறியேன் நெறி ஒன்றும் அறியேன் எங்கும் நினை அன்றி துணை ஒன்றும் அறியேன் சற்றும் – திருமுறை2:4 610/3
அருள்பவன் நின்னை அல்லதை இங்கும் அங்கும் மற்று எங்கும் இன்று அது போல் – திருமுறை2:6 632/1
நினை_உடையாய் நீ அன்றி நேடில் எங்கும் இல்லாதாய் – திருமுறை2:16 753/1
எட்ட அரும் பரமானந்த நிறைவை எங்கும் ஆகி நின்று இலங்கிய ஒளியை – திருமுறை2:23 815/3
துரிய நிலை அநுபவத்தை சுகமயமாய் எங்கும் உள்ள தொன்மை-தன்னை – திருமுறை2:26 853/2
இன்று அரை கணம் எங்கும் நேர்ந்து ஓடாது இயல்கொள் ஒற்றியூர்க்கு என்னுடன் வருதி – திருமுறை2:29 886/2
எங்கும் ஆகி நின்றாய் அறிந்திலையோ என் செய்கேன் நரகிடை இடும் போதே – திருமுறை2:69 1338/4
என் போல் குணத்தில் இழிந்தவர் இல்லை எப்போதும் எங்கும்
நின் போல் அருளில் சிறந்தவர் இல்லை இ நீர்மையினால் – திருமுறை2:75 1451/1,2
எங்கும் இருப்பார் மகளே நீ ஏதுக்கு அவரை விழைந்தனையே – திருமுறை2:83 1581/4
நல் வாயில் எங்கும் நவமணி_குன்று ஓங்கும் திருநெல்வாயில் – திருமுறை3:2 1962/7
எங்கும் உசாத்தானம் இரும் கழகம் மன்றம் முதல் – திருமுறை3:2 1962/341
விந்து ஆகி எங்கும் விரிந்தோனே அம் தண வெள் – திருமுறை3:2 1962/578
சீர் ஆசை எங்கும் சொல் சென்றிடவே வேண்டும் எனும் – திருமுறை3:2 1962/645
உலகும் பரவும் ஒரு முதலாய் எங்கும்
இலகும் சிவமாய் இறையாய் விலகும் – திருமுறை3:3 1965/7,8
பூமி எங்கும் வாழ்த்தி புகழ்வார் விரும்பும் இட்ட – திருமுறை3:3 1965/265
தேறா உலகம் சிவமயமாய் கண்டு எங்கும்
ஏறாது இழியாது இருப்போரும் மாறாது – திருமுறை3:3 1965/1393,1394
சின்மயமாய் சிற்பரமாய் அசலம் ஆகி சிற்சொலிதமாய் அகண்ட சிவமாய் எங்கும்
மன்மயமாய் வாசகாதீதம் ஆகி மனாதீதமாய் அமர்ந்த மவுன தேவே – திருமுறை3:5 2078/3,4
கொண்டு எங்கும் நிழல் பரப்பி தழைந்து ஞான கொழும் கடவுள் தரு ஆகி குலவும் தேவே – திருமுறை3:5 2081/4
முன் ஆகி பின் ஆகி நடுவும் ஆகி முழுது ஆகி நாதமுற முழங்கி எங்கும்
மின் ஆகி பரவி இன்ப_வெள்ளம் தேக்க வியன் கருணை பொழி முகிலாய் விளங்கும் தேவே – திருமுறை3:5 2082/3,4
வான் ஆகி வான் நடுவில் வயங்குகின்ற மவுன_நிலை ஆகி எங்கும் வளரும் தேவே – திருமுறை3:5 2089/4
மாசு விரித்திடும் மனத்தில் பயிலா தெய்வ மணி_விளக்கே ஆனந்த வாழ்வே எங்கும்
காசு விரித்திடும் ஒளி போல் கலந்துநின்ற காரணமே சாந்தம் என கருதாநின்ற – திருமுறை3:5 2093/2,3
பூவே அ பூவில் உறு மணமே எங்கும் பூரணமாய் நிறைந்து அருளும் புனித தேவே – திருமுறை3:5 2094/4
தத்துவமே தத்துவாதீதமே சிற்சயம்புவே எங்கும் நிறை சாட்சியே மெய் – திருமுறை3:5 2100/1
கண்ட வடிவாய் அகண்ட மயமாய் எங்கும் கலந்துநின்ற பெரும் கருணை கடவுளே எம் – திருமுறை3:5 2113/3
கங்கு கரை காணாத கடலே எங்கும் கண்ணாக காண்கின்ற கதியே அன்பர் – திருமுறை3:5 2118/2
ஒலி வடிவு நிறம் சுவைகள் நாற்றம் ஊற்றம் உறு தொழில்கள் பயன் பல வேறு உளவாய் எங்கும்
மலி வகையாய் எவ்வகையும் ஒன்றாய் ஒன்றும் மாட்டாதாய் எல்லாமும் வல்லது ஆகி – திருமுறை3:5 2123/1,2
வாங்கு பர வெளி முழுதும் நீண்டுநீண்டு மறைந்து மறைந்து ஒளிக்கின்ற மணியே எங்கும்
தேங்கு பரமானந்த வெள்ளமே சச்சிதானந்த அருள் சிவமே தேவ தேவே – திருமுறை3:5 2128/3,4
தெரிக்க அரிய வெளி மூன்றும் தெரிந்தோம் எங்கும் சிவமே நின் சின்மயம் ஓர்சிறிதும் தேறோம் – திருமுறை3:5 2134/3
தன் அரசே செலுத்தி எங்கும் உழலாநின்ற சஞ்சல நெஞ்சகத்தாலே தயங்கி அந்தோ – திருமுறை3:5 2146/2
கைகண்ட நீ எங்கும் கண்கண்ட தெய்வம் கருதில் என்றே – திருமுறை3:6 2264/2
அடங்காது எங்கும் தான் அடங்காது என தான் அறிந்தும் – திருமுறை3:6 2273/3
உவமேயம் என்னப்படாது எங்கும் ஆகி ஒளிர் ஒளியாம் – திருமுறை3:6 2328/3
வான் வளர்த்தாய் இந்த மண் வளர்த்தாய் எங்கும் மன் உயிர்கள்-தான் – திருமுறை3:6 2334/1
சஞ்சலம் தீர்க்கும் மருந்து எங்கும்
தானே தான் ஆகி தழைக்கும் மருந்து – திருமுறை3:9 2432/1,2
ஆதி மலை அனாதி மலை அன்பு மலை எங்கும் ஆன மலை ஞான மலை ஆனந்த_மலை வான் – திருமுறை3:14 2484/1
கள் உருகும் மலர் மணம் போல் கலந்து எங்கும் நிறைந்தோய் நின் கருணைக்கு அந்தோ – திருமுறை4:15 2740/1
அணுவில் அணுவாய் இருந்தார் வெண்ணிலாவே எங்கும்
ஆகி நின்ற வண்ணம் என்ன வெண்ணிலாவே – திருமுறை4:27 2867/1,2
இ தாரணிக்குள் எங்கும் இல்லாத தீமை செய்தேன் – திருமுறை4:28 2892/1
எங்கும் விளங்குவது ஆகி இன்ப மயம் ஆகி என் உணர்வுக்கு உணர்வு தரும் இணை அடிகள் வருந்த – திருமுறை5:2 3106/1
விரவி எங்கும் நீக்கம் அற விளங்கி அந்தம் ஆதி விளம்ப அரிய பேர்_ஒளியாய் அ ஒளி பேர்_ஒளியாய் – திருமுறை6:2 3278/3
வியப்புற வேண்டுதல்_இல்லார் வேண்டாமை_இல்லார் மெய்யே மெய் ஆகி எங்கும் விளங்கி இன்ப மயமாய் – திருமுறை6:2 3281/3
நல்லார் எங்கும் சிவமயம் என்று உரைப்பார் எங்கள் நாயகனே – திருமுறை6:7 3341/4
பொருத்தமுறு சுத்த சிவானந்த வெள்ளம் ததும்பி பொங்கி அகம் புறம் காணாது எங்கும் நிறைந்திடுமோ – திருமுறை6:11 3376/3
பொருள் ஏய் வடிவில் கலை ஒன்றே புறத்தும் அகத்தும் புணர்ந்து எங்கும்
தெருளேயுற எ தலைவருக்கும் சிறந்த அருளாய் திகழ்வதுவே – திருமுறை6:17 3598/3,4
எல்லாம் செய் வல்ல தெய்வம் எங்கும் நிறை தெய்வம் என் உயிரில் கலந்து எனக்கே இன்பம் நல்கும் தெய்வம் – திருமுறை6:41 3905/1
பிச்சு அகற்றும் பெரும் தெய்வம் சிவகாமி எனும் ஓர் பெண் கொண்ட தெய்வம் எங்கும் கண்கண்ட தெய்வம் – திருமுறை6:41 3909/3
பொருந்தானை என் உயிரில் பொருந்தினானை பொன்னானை பொருளானை பொதுவாய் எங்கும்
இருந்தானை இருப்பானை இருக்கின்றானை எம்மானை கண்டு களித்து இருக்கின்றேனே – திருமுறை6:44 3940/3,4
இ தாரணிக்கு அணி ஆயது வான் தொழற்கு ஏற்றது எங்கும்
செத்தால் எழுப்புவது உத்தர ஞான சிதம்பரமே – திருமுறை6:53 4051/3,4
கண்ணார நினை எங்கும் கண்டு உவத்தல் வேண்டும் காணாத காட்சி எலாம் கண்டுகொளல் வேண்டும் – திருமுறை6:56 4081/2
எங்கும் ஒளி மயம் ஆகி நின்ற நிலை காட்டி என் அகத்தும் புறத்தும் நிறைந்து இலங்கிய மெய்ப்பொருளே – திருமுறை6:57 4095/3
உற்று ஒளி கொண்டு ஓங்கி எங்கும் தன்மயமாய் ஞான உரு ஆகி உயிர்க்குயிராய் ஓங்குகின்ற நெருப்பே – திருமுறை6:57 4116/2
களங்கம்_இலா பர வெளியில் அந்தம் முதல் நடு தான் காட்டாதே நிறைந்து எங்கும் கலந்திடும் பேர்_ஒளியே – திருமுறை6:57 4125/2
சுத்த சிவ சன்மார்க்க நெறி ஒன்றே எங்கும் துலங்க அருள்செய்த பெரும் சோதியனே பொதுவில் – திருமுறை6:57 4186/3
எள்ளுக்குள் எண்ணெய் போல் எங்கும் ஆம் பாதம் – திருமுறை6:68 4325/2
எங்கும் நிறைந்தீரே வாரீர் – திருமுறை6:70 4383/2
ஓசை கொண்டது எங்கும் இங்கே ஆட வாரீர் உம் ஆணை உம்மை விடேன் ஆட வாரீர் – திருமுறை6:71 4463/2
இவர் சூதை அறியாதே முன்னம் ஏமாந்துவிட்டேன் இந்த கதவை மூடு இனி எங்கும் போக ஒட்டேன் – திருமுறை6:75 4499/2
கலை நலம் காட்டும் மருந்து எங்கும்
கண் ஆகி காணும் கனத்த மருந்து – திருமுறை6:78 4541/3,4
தற்பதம் தந்த மருந்து எங்கும்
தானேதான் ஆகி தனித்த மருந்து – திருமுறை6:78 4542/3,4
இங்கும் அங்கு என்னாமல் எங்கும் ஆம் ஜோதி – திருமுறை6:79 4581/4
என்றும் உள்ளதுவாய் எங்கும் ஓர் நிறைவாய் – திருமுறை6:81 4615/1215
சேயே என என் பெயர் எங்கும் சிறந்தது அன்றே – திருமுறை6:91 4714/4
பொழுது விடிந்தது என் உள்ள மென் கமலம் பூத்தது பொன் ஒளி பொங்கியது எங்கும்
தொழுது நிற்கின்றனன் செய் பணி எல்லாம் சொல்லுதல் வேண்டும் என் வல்ல சற்குருவே – திருமுறை6:106 4885/1,2
சிவ நெறி ஒன்றே எங்கும் தலையெடுத்தது – திருமுறை6:108 4907/2
இரவில் பெரிய வெள்ளம் பரவி எங்கும் தயங்கவே – திருமுறை6:112 4966/1
அப்பா நின்னை அன்றி எங்கும் அணைப்பார் இல்லையே – திருமுறை6:112 4969/1
அந்தோ நின்னை அன்றி எங்கும் அருள்வார் இல்லையே – திருமுறை6:112 4969/2
என்னை விழுங்கி எங்கும் இன்ப_வெள்ளம் பெருகுதே – திருமுறை6:112 4972/2
சுத்த நிலையின் நடு நின்று எங்கும் தோன்றும் சோதியே – திருமுறை6:112 5058/1
மிடைய அற்புத பெரும் செயல் நாள்-தொறும் விளைத்து எங்கும் விளையாட – திருமுறை6:125 5346/3
இயன்ற ஒரு சன்மார்க்கம் எங்கும் நிலைபெறவும் எம் இறைவன் எழுந்தருளல் இது தருணம் கண்டீர் – திருமுறை6:134 5592/2
விரச எங்கும் வீசுவது நாசி உயிர்த்து அறிக வீதி எலாம் அருள் சோதி விளங்குவது காண்க – திருமுறை6:142 5764/3
பிறப்பு உணர்ச்சி விடயம் இலை சுத்த சிவானந்த பெரும் போக பெரும் சுகம்-தான் பெருகி எங்கும் நிறைந்தே – திருமுறை6:142 5811/3
செத்தவர்கள் எழுந்து உலகில் திரிந்து மகிழ்ந்து இருப்பார் திரு_அருள் செங்கோல் எங்கும் செல்லுகின்றதாமே – திருமுறை6:144 5817/4

மேல்


எங்குமாய் (1)

எங்குமாய் விளங்கும் சிற்சபை இடத்தே இது அது என உரைப்ப அரிதாய் – திருமுறை6:82 4624/1

மேல்


எங்கெங்கிருந்து (1)

எங்கெங்கிருந்து உயிர் ஏதேது வேண்டினும் – திருமுறை6:81 4615/169

மேல்


எங்கெங்கு (2)

எங்கெங்கு இருந்து மனத்து யாது விழைந்தாலும் – திருமுறை3:3 1965/285
ஏங்காது உயிர் திரள் எங்கெங்கு இருந்தன – திருமுறை6:81 4615/773

மேல்


எங்கெங்கும் (6)

ஆடுறும் அருள்_பெரும்_சோதி ஈந்தனம் என்றும் அழியாத நிலையின் நின்றே அன்பினால் எங்கெங்கும் எண்ணியபடிக்கு நீ ஆடி வாழ்க என்ற குருவே – திருமுறை6:22 3679/2
பவனத்தின் அண்ட பரப்பின் எங்கெங்கும்
அவனுக்கு அவனாம் அருள்_பெரும்_ஜோதி – திருமுறை6:81 4615/131,132
திவள் உற்ற அண்ட திரளின் எங்கெங்கும்
அவளுக்கு அவளாம் அருள்_பெரும்_ஜோதி – திருமுறை6:81 4615/133,134
மதன் உற்ற அண்ட வரைப்பின் எங்கெங்கும்
அதனுக்கு அதுவாம் அருள்_பெரும்_ஜோதி – திருமுறை6:81 4615/135,136
சத்திகள் எல்லாம் தழைக்க எங்கெங்கும்
அ தகை விளங்கும் அருள்_பெரும்_ஜோதி – திருமுறை6:81 4615/147,148
ஞான வடிவும் இங்கே நான் பெற்றேன் எங்கெங்கும்
தான விளையாட்டு இயற்றத்தான் – திருமுறை6:129 5503/3,4

மேல்


எங்கே (59)

வானம் எங்கே அமுத பானம் எங்கே அமரர் வாழ்க்கை அபிமானம் எங்கே மாட்சி எங்கே அவர்கள் சூழ்ச்சி எங்கே தேவ மன்னன் அரசாட்சி எங்கே – திருமுறை1:1 21/1
வானம் எங்கே அமுத பானம் எங்கே அமரர் வாழ்க்கை அபிமானம் எங்கே மாட்சி எங்கே அவர்கள் சூழ்ச்சி எங்கே தேவ மன்னன் அரசாட்சி எங்கே – திருமுறை1:1 21/1
வானம் எங்கே அமுத பானம் எங்கே அமரர் வாழ்க்கை அபிமானம் எங்கே மாட்சி எங்கே அவர்கள் சூழ்ச்சி எங்கே தேவ மன்னன் அரசாட்சி எங்கே – திருமுறை1:1 21/1
வானம் எங்கே அமுத பானம் எங்கே அமரர் வாழ்க்கை அபிமானம் எங்கே மாட்சி எங்கே அவர்கள் சூழ்ச்சி எங்கே தேவ மன்னன் அரசாட்சி எங்கே – திருமுறை1:1 21/1
வானம் எங்கே அமுத பானம் எங்கே அமரர் வாழ்க்கை அபிமானம் எங்கே மாட்சி எங்கே அவர்கள் சூழ்ச்சி எங்கே தேவ மன்னன் அரசாட்சி எங்கே – திருமுறை1:1 21/1
வானம் எங்கே அமுத பானம் எங்கே அமரர் வாழ்க்கை அபிமானம் எங்கே மாட்சி எங்கே அவர்கள் சூழ்ச்சி எங்கே தேவ மன்னன் அரசாட்சி எங்கே
ஞானம் எங்கே முனிவர் மோனம் எங்கே அந்த நான்முகன் செய்கை எங்கே நாரணன் காத்தலை நடத்தல் எங்கே மறை நவின்றிடும் ஒழுக்கம் எங்கே – திருமுறை1:1 21/1,2
ஞானம் எங்கே முனிவர் மோனம் எங்கே அந்த நான்முகன் செய்கை எங்கே நாரணன் காத்தலை நடத்தல் எங்கே மறை நவின்றிடும் ஒழுக்கம் எங்கே – திருமுறை1:1 21/2
ஞானம் எங்கே முனிவர் மோனம் எங்கே அந்த நான்முகன் செய்கை எங்கே நாரணன் காத்தலை நடத்தல் எங்கே மறை நவின்றிடும் ஒழுக்கம் எங்கே – திருமுறை1:1 21/2
ஞானம் எங்கே முனிவர் மோனம் எங்கே அந்த நான்முகன் செய்கை எங்கே நாரணன் காத்தலை நடத்தல் எங்கே மறை நவின்றிடும் ஒழுக்கம் எங்கே – திருமுறை1:1 21/2
ஞானம் எங்கே முனிவர் மோனம் எங்கே அந்த நான்முகன் செய்கை எங்கே நாரணன் காத்தலை நடத்தல் எங்கே மறை நவின்றிடும் ஒழுக்கம் எங்கே – திருமுறை1:1 21/2
ஞானம் எங்கே முனிவர் மோனம் எங்கே அந்த நான்முகன் செய்கை எங்கே நாரணன் காத்தலை நடத்தல் எங்கே மறை நவின்றிடும் ஒழுக்கம் எங்கே
ஈனம் அங்கே செய்த தாருகனை ஆயிர இலக்கம் உறு சிங்கமுகனை எண்ணரிய திறல் பெற்ற சூரனை மற கருணை ஈந்து பணிகொண்டிலையெனில் – திருமுறை1:1 21/2,3
எள்ளும்படி வந்து அலைக்கின்றாய் எனக்கென்று எங்கே இருந்தாயோ – திருமுறை1:17 250/4
செல் ஆர்க்கும் பொழில் தணிகை எங்கே என்று தேடிடேன் நின் புகழை சிந்தைசெய்யேன் – திருமுறை1:22 297/2
பூசை உள்ளார் எனில் எங்கே உலகர் செய் பூசை கொள்வார் – திருமுறை2:75 1427/2
மாடு ஒன்று எங்கே என்றேன் உன் மனத்தில் என்றார் மகிழ்ந்து அமர் வெண்காடு – திருமுறை2:81 1562/3
புடையில் தரித்தார் மகளே நீ போனால் எங்கே தரிப்பாரோ – திருமுறை2:82 1571/2
நீர் ஆர் எங்கே இருப்பது என்றேன் நீண்ட சடையை குறிப்பித்தார் – திருமுறை2:98 1810/2
எங்கே இருந்து எங்கு அணைந்தது காண் எங்கள் பெருமான் என்றேன் என் – திருமுறை2:98 1811/2
எங்கே நின் சொல் என்கின்றார் இது-தான் சேடி என்னேடீ – திருமுறை2:98 1891/4
மெய்யா என்றனை அ நாள் ஆண்டாய் இ நாள் வெறுத்தனையேல் எங்கே யான் மேவுவேனே – திருமுறை2:101 1947/4
எங்கே மெய்_அன்பர் உளர் அங்கே நலம் தர எழுந்து அருளும் வண்மை பதம் – திருமுறை3:1 1960/109
கற்றதனை எங்கே கவிழ்த்தனையே அற்றவரை – திருமுறை3:3 1965/994
நீ எங்கே நான் எங்கே நின்று அறி காண் நீ இங்கு – திருமுறை3:3 1965/1112
நீ எங்கே நான் எங்கே நின்று அறி காண் நீ இங்கு – திருமுறை3:3 1965/1112
சைவம் எங்கே வெண் நீற்றின் சார்பு எங்கே மெய்யான – திருமுறை3:3 1965/1265
சைவம் எங்கே வெண் நீற்றின் சார்பு எங்கே மெய்யான – திருமுறை3:3 1965/1265
தெய்வம் எங்கே என்பவரை சேர்ந்து உறையேல் உய்வது எங்கே – திருமுறை3:3 1965/1266
தெய்வம் எங்கே என்பவரை சேர்ந்து உறையேல் உய்வது எங்கே
தீரா சிவ நிந்தை செய்து சிறுதேவர்களை – திருமுறை3:3 1965/1266,1267
பூதம் எங்கே மற்றை புலன் எங்கே பல்_உயிரின் – திருமுறை3:4 1977/1
பூதம் எங்கே மற்றை புலன் எங்கே பல்_உயிரின் – திருமுறை3:4 1977/1
பேதம் எங்கே அண்டம் எனும் பேர் எங்கே நாதம் எங்கே – திருமுறை3:4 1977/2
பேதம் எங்கே அண்டம் எனும் பேர் எங்கே நாதம் எங்கே – திருமுறை3:4 1977/2
பேதம் எங்கே அண்டம் எனும் பேர் எங்கே நாதம் எங்கே
மன் வடிவம் எங்கே மறை எங்கே வான் பொருள் நீ – திருமுறை3:4 1977/2,3
மன் வடிவம் எங்கே மறை எங்கே வான் பொருள் நீ – திருமுறை3:4 1977/3
மன் வடிவம் எங்கே மறை எங்கே வான் பொருள் நீ – திருமுறை3:4 1977/3
மால் எங்கே வேதன் உயர் வாழ்வு எங்கே இந்திரன் செங்கோல் – திருமுறை3:4 2044/1
மால் எங்கே வேதன் உயர் வாழ்வு எங்கே இந்திரன் செங்கோல் – திருமுறை3:4 2044/1
எங்கே வானோர் குடி எங்கே கோலம் சேர் – திருமுறை3:4 2044/2
எங்கே வானோர் குடி எங்கே கோலம் சேர் – திருமுறை3:4 2044/2
அண்டம் எங்கே அவ்வவ் அரும் பொருள் எங்கே நினது – திருமுறை3:4 2044/3
அண்டம் எங்கே அவ்வவ் அரும் பொருள் எங்கே நினது – திருமுறை3:4 2044/3
எங்கே இடம் காண் இயம்பு – திருமுறை3:4 2062/4
அருகு அணைத்துக்கொள பெண் பேய் எங்கே மேட்டுக்கு அடைத்திட வெண் சோறு எங்கே ஆடை எங்கே – திருமுறை3:5 2161/2
அருகு அணைத்துக்கொள பெண் பேய் எங்கே மேட்டுக்கு அடைத்திட வெண் சோறு எங்கே ஆடை எங்கே – திருமுறை3:5 2161/2
அருகு அணைத்துக்கொள பெண் பேய் எங்கே மேட்டுக்கு அடைத்திட வெண் சோறு எங்கே ஆடை எங்கே
இரு கணுக்கு வியப்பு எங்கே வசதியான இடம் எங்கே என்று திரிந்து இளைத்தேன் அல்லால் – திருமுறை3:5 2161/2,3
இரு கணுக்கு வியப்பு எங்கே வசதியான இடம் எங்கே என்று திரிந்து இளைத்தேன் அல்லால் – திருமுறை3:5 2161/3
இரு கணுக்கு வியப்பு எங்கே வசதியான இடம் எங்கே என்று திரிந்து இளைத்தேன் அல்லால் – திருமுறை3:5 2161/3
கனியும் சிலையும் கலந்த இடம் எங்கே அங்கே கண்டேனே – திருமுறை3:13 2479/4
இ நாள் இரங்காது இருக்கின்றாய் எங்கே புகுவேன் என் புரிவேன் – திருமுறை4:10 2683/3
உரம் காணும் அரசியல்_கோல் கொடுங்கோல் ஆனால் ஓடி எங்கே புகுந்து எவருக்கு உரைப்பது அம்மா – திருமுறை4:23 2808/3
எங்கே புகுவேன் என் செய்வேன் எவர் என் முகம் பார்த்திடுவாரே – திருமுறை6:7 3328/4
சொல்லும் இரங்கா வன்மை கற்க எங்கே ஐயோ துணிந்தாயோ – திருமுறை6:7 3333/4
நாயே_அனையேன் எவர் துணை என்று எங்கே புகுவேன் நவிலாயே – திருமுறை6:17 3603/4
எரித்திடும் அந்தோ என் செய்வேன் எங்கே எய்துகேன் யார் துணை என்பேன் – திருமுறை6:27 3743/3
என் உயிர்_நாயகனொடு நான் அணையும் இடம் எங்கே என்று உரைத்தேன் இதனாலோ எதனாலோ அறியேன் – திருமுறை6:60 4216/2
இன்று தம் கையில் கொண்டே வந்து நிற்கின்றார் இங்கே இந்த கதவை மூடு இவர் போவது இனி எங்கே – திருமுறை6:75 4498/2
எங்கே கருணை இயற்கையின் உள்ளன – திருமுறை6:81 4615/961
எங்கே போகேன் யாரொடு நோகேன் எது செய்கேன் – திருமுறை6:125 5344/3
கூடு விட்டு போயின பின் எது புரிவீர் எங்கே குடியிருப்பீர் ஐயோ நீர் குறித்து அறியீர் இங்கே – திருமுறை6:133 5567/2

மேல்


எங்கேயும் (1)

எங்கேயும் ஆடுதற்கு எய்தினேன் தோழி என் மொழி சத்தியம் என்னோடும் கூடி – திருமுறை6:111 4957/2

மேல்


எங்ஙன் (2)

இடும் படை யாதும் இலேன் வெல்வது எங்ஙன் இறையவனே – திருமுறை3:6 2376/4
வன் செய் உரையில் சிரிப்பார் மற்று அது கண்டு எங்ஙன் வாழ்வேனே – திருமுறை4:10 2671/4

மேல்


எங்ஙனம் (22)

இவளை ஒற்றிவிட்டு எங்ஙனம் சென்றிரோ – திருமுறை2:15 714/4
இடையில் ஒற்றி விட்டு எங்ஙனம் சென்றிரோ – திருமுறை2:15 716/4
இன்னும் எங்ஙனம் ஏகுகின்றனையோ ஏழை நெஞ்சமே இங்கும்அங்கும்-தான் – திருமுறை2:50 1124/1
எங்ஙனம் என்று உள்ளம் எழும் – திருமுறை4:14 2719/4
பொய் வகை உடையேன் எங்ஙனம் புகுகேன் புலையனேன் புகல் அறியேனே – திருமுறை4:15 2735/4
என் பகர்வேன் என் வியப்பேன் எங்ஙனம் நான் மறப்பேன் என் உயிருக்கு உயிர் ஆகி இலங்கிய சற்குருவே – திருமுறை5:2 3070/4
எள்ளல் அற பாடுகின்றேன் நின் அருளை அருளால் இ பாட்டில் பிழை குறித்தல் எங்ஙனம் இங்ஙனமே – திருமுறை5:4 3176/4
இருந்த திசை சொல அறியேன் எங்ஙனம் நான் புகுவேன் யார்க்கு உரைப்பேன் என்ன செய்வேன் ஏதும் அறிந்திலனே – திருமுறை6:6 3313/4
இகம் காண திரிகின்றேன் எங்ஙனம் நான் புகுவேன் யார்க்கு உரைப்பேன் என்ன செய்வேன் ஏதும் அறிந்திலனே – திருமுறை6:6 3314/4
இல்_குணம் செய்து உழல்கின்றேன் எங்ஙனம் நான் புகுவேன் யார்க்கு உரைப்பேன் என்ன செய்வேன் ஏதும் அறிந்திலனே – திருமுறை6:6 3315/4
ஏக அனுபவம் அறியேன் எங்ஙனம் நான் புகுவேன் யார்க்கு உரைப்பேன் என்ன செய்வேன் ஏதும் அறிந்திலனே – திருமுறை6:6 3316/4
ஏதாம் தீயேன் சரிதம் எங்ஙனம் நான் புகுவேன் யார்க்கு உரைப்பேன் என்ன செய்வேன் ஏதும் அறிந்திலனே – திருமுறை6:6 3317/4
இலை எனும் பொய் உலகினிடை எங்ஙனம் நான் புகுவேன் யார்க்கு உரைப்பேன் என்ன செய்வேன் ஏதும் அறிந்திலனே – திருமுறை6:6 3318/4
ஏதிலர் சார் உலகினிடை எங்ஙனம் நான் புகுவேன் யார்க்கு உரைப்பேன் என்ன செய்வேன் ஏதும் அறிந்திலனே – திருமுறை6:6 3319/4
ஏகாய உலகினிடை எங்ஙனம் நான் புகுவேன் யார்க்கு உரைப்பேன் என்ன செய்வேன் ஏதும் அறிந்திலனே – திருமுறை6:6 3320/4
எத்துணையும் குணம் அறியேன் எங்ஙனம் நான் புகுவேன் யார்க்கு உரைப்பேன் என்ன செய்வேன் ஏதும் அறிந்திலனே – திருமுறை6:6 3321/4
இரையுறு பொய் உலகினிடை எங்ஙனம் நான் புகுவேன் யார்க்கு உரைப்பேன் என்ன செய்வேன் ஏதும் அறிந்திலனே – திருமுறை6:6 3322/4
பொய் வகை உடையேன் எங்ஙனம் புகுவேன் புலையனேன் புகல் அறியேனே – திருமுறை6:27 3740/4
எறிவு_இலேன் சிறியேன் எங்ஙனம் புகுவேன் என் செய்வேன் யார் துணை என்பேன் – திருமுறை6:27 3741/3
எவ்வணத்து அறிவேன் எங்ஙனம் புகல்வேன் என் தரத்து இயலுவதேயோ – திருமுறை6:125 5359/3
என்னுடைய தனி கணவர் அருள் ஜோதி உண்மை யான் அறிவேன் உலகவர்கள் எங்ஙனம் கண்டு அறிவார் – திருமுறை6:141 5708/1
இ உலகோர் இரவகத்தே புணர்கின்றார் அதனை எங்ஙனம் நான் இசைப்பதுவோ என்னினும் மற்று இது கேள் – திருமுறை6:142 5789/1

மேல்


எங்ஙனமே (1)

திரு_மணி மன்றிடை நடிக்கும் பெருமான் நின் கருணை திறத்தினை இ சிறியேன் நான் செப்புதல் எங்ஙனமே – திருமுறை5:2 3116/4

மேல்


எங்ஙனமோ (2)

இ பாரில் ஈசன் திரு_அருள் நீ பெற்றது எங்ஙனமோ
செப்பாய் என அரிப்பார் சிரிப்பார் இ செகத்தவரே – திருமுறை4:6 2622/3,4
இசைத்தல் எங்ஙனமோ ஐயகோ சிறிதும் இசைத்திடுவேம் என நாவை – திருமுறை6:82 4620/3

மேல்


எங்ஙனே (1)

பத்திமான்-தனக்கு அலால் பகர்வது எங்ஙனே – திருமுறை2:76 1489/2

மேல்


எச்ச (2)

எச்ச உரை அன்று என் இச்சை எல்லாம் உமது – திருமுறை6:70 4423/1
எச்ச நீட்டி விச்சை காட்டி இச்சையூட்டும் இன்பனே – திருமுறை6:115 5215/1

மேல்


எச்சம் (5)

எச்சம் பெறும் உலகோர் எட்டிமரம் ஆனாலும் – திருமுறை3:4 2023/1
எச்சம் கண்டால் போலவே – திருமுறை3:4 2030/4
எச்சம் பெறேல் மகனே என்று என்னுள் உற்ற – திருமுறை6:67 4315/1
எச்சம் நினக்கு இலை எல்லாம் பெருக என்று – திருமுறை6:81 4615/233
எச்சம் புரிவோர் போற்ற எனை ஏற்றா நிலை மேல் ஏற்றுவித்து என் – திருமுறை6:104 4873/3

மேல்


எச்சம்-அது (1)

இ மால்_உடையாய் ஒற்றுதற்கு ஓர் எச்சம்-அது கண்டு அறி என்றார் – திருமுறை2:98 1778/2

மேல்


எச்சமய (2)

எச்சமய முடிபுகளும் திரு_சிற்றம்பலத்தே இருந்த என எனக்கு அருளி இசைவித்த இறையே – திருமுறை6:57 4142/3
எச்சமய தேவரையும் சிற்றுரும்பு என்றேனும் எண்ணுவனோ புண்ணியரை எண்ணும் மனத்தாலே – திருமுறை6:142 5717/2

மேல்


எச்சில் (3)

கோமாட்டி எச்சில் விழைந்தாண்டி – திருமுறை1:50 523/2
என்னை உடையார் ஒரு வேடன் எச்சில் உவந்தார் என்றாலும் – திருமுறை2:93 1699/1
வேல் பிடித்த கண்ணப்பன் மேவும் எச்சில் வேண்டும் இதத்தால் – திருமுறை3:3 1965/291

மேல்


எச்சிலும் (1)

ஏட்டிலே எழுதி கணக்கிட்ட கொடியேன் எச்சிலும் உமிழ்ந்திடேன் நரக – திருமுறை6:15 3568/3

மேல்


எச்சிலே (1)

எச்சிலே விழைந்து இடருறுகின்றேன் என் செய்வான் பிறந்தேன் எளியேனே – திருமுறை1:40 434/4

மேல்


எச்சிலை (3)

எச்சிலை_அனையேன் பாவியேன் என்னை என் செய்தால் தீருமோ அறியேன் – திருமுறை2:7 633/2
வேட்டு வெண் தலை தார் புனைந்தவனே வேடன் எச்சிலை விரும்பி உண்டவனே – திருமுறை2:18 772/2
கழிந்த எச்சிலை விழைந்திடுவார் போல் கலந்து மீட்டு நீ கலங்குகின்றனையே – திருமுறை2:50 1122/2

மேல்


எச்சிலை_அனையேன் (1)

எச்சிலை_அனையேன் பாவியேன் என்னை என் செய்தால் தீருமோ அறியேன் – திருமுறை2:7 633/2

மேல்


எச்சு (1)

எச்சு ஓடும் இழிவினுக்கு ஒன்று இல்லேன் நான் பொல்லேன் எனை கருதி யான் இருக்கும் இடத்தில் எழுந்தருளி – திருமுறை5:7 3203/3

மேல்


எச்சுகமும் (1)

எச்சுகமும் தன்னிடத்தே எழுந்த சுகம் ஆக எங்கணும் ஓர் நீக்கம் அற எழுந்த பெரும் சுகமே – திருமுறை6:57 4168/2

மேல்


எச்சுடரும் (1)

எச்சுடரும் போதா இயல் சுடராய் அச்சில் – திருமுறை3:3 1965/64

மேல்


எச்செயலும் (1)

சிவம் எனும் பெயர்க்கு இலக்கியம் ஆகி எச்செயலும் தன் சமுகத்தே – திருமுறை6:143 5814/1

மேல்


எச்செல்வம் (1)

எச்செல்வம் கொண்டு இங்கு இருந்தனவே வெச்சென்ற – திருமுறை3:3 1965/834

மேல்


எஞ்ச (1)

எஞ்ச நின்றேற்கு உனை அல்லால் துணை பிறிது இல்லை இது – திருமுறை3:6 2248/3

மேல்


எஞ்சல் (14)

எஞ்சல் இலா வினை சேம இடமாய் உற்றேன் என் குறையை எவர்க்கு எடுத்து இங்கு இயம்புகேனே – திருமுறை1:25 326/4
எஞ்சல் இலவாய் அலைக்கின்றது என் செய்கேன் இ எளியேனே – திருமுறை2:3 600/4
எஞ்சல் இன்றி நான் செல்கின்றேன் உனக்கும் இயம்பினேன் பழி இல்லை என் மீதே – திருமுறை2:42 1040/4
எஞ்சல் இல்லதோர் காமமாம் கடல் ஆழ்ந்து இளைக்கின்றேன் இனி என் செய்வன் அடியேன் – திருமுறை2:57 1195/1
எஞ்சல் அற நாம் என்கின்றார் இது-தான் சேடி என்னேடீ – திருமுறை2:98 1879/4
வஞ்சம் அறு நெஞ்சினிடை எஞ்சல் அற விஞ்சு திறல் மஞ்சு உற விளங்கும் பதம் – திருமுறை3:1 1960/93
தஞ்சம் என தாழாது தாழ்ந்தது உண்டு எஞ்சல் இலா – திருமுறை3:2 1962/620
நெஞ்சில் அது வையாத நேசன் காண் எஞ்சல் இலா – திருமுறை3:3 1965/396
எஞ்சல் இலா பரம் பொருளே என் குருவே ஏழையினேன் இடத்து நீயும் – திருமுறை4:15 2746/3
எஞ்சல் இலா இரவினிடை யான் இருக்கும் இடம் சேர்ந்து எழில் கதவம் திறப்பித்து அங்கு எனை அழைத்து ஒன்று அளித்தாய் – திருமுறை5:2 3151/3
எஞ்சல் இன்றிய துயரினால் இடரால் இடுக்குண்டு ஐய நின் இன் அருள் விரும்பி – திருமுறை6:29 3771/1
எஞ்சல் அற்ற மா மறை முடி விளங்கிய என் உயிர் துணையே நான் – திருமுறை6:37 3854/2
எஞ்சல் உறேன் மற்றவர் போல் இறந்து பிறந்து உழலேன் என்று சொன்னேன் இதனாலோ எதனாலோ அறியேன் – திருமுறை6:60 4215/2
அஞ்சி எனை விட்டே அகன்றனவால் எஞ்சல் இலா – திருமுறை6:129 5496/2

மேல்


எஞ்சலில் (1)

எஞ்சலில் அடங்கா பாவி என்று எனை நீ இகழ்ந்திடில் என் செய்வேன் சிவனே – திருமுறை2:52 1139/3

மேல்


எஞ்சலுற (1)

எஞ்சலுற சுடினும் அன்றி அந்தோ இன்னும் என் செயினும் போதாதே எந்தாய் எந்தாய் – திருமுறை2:73 1372/4

மேல்


எஞ்சலுறா (1)

எஞ்சலுறா வாழ்வு அனைத்தும் என்னுடைய வாழ்வே எற்றோ நான் புரிந்த தவம் சற்றே நீ உரையாய் – திருமுறை6:142 5718/2

மேல்


எஞ்சவேண்டிய (1)

எஞ்சவேண்டிய ஐம்புல பகையால் இடர்கொண்டு ஓய்ந்தனை என்னினும் இனி நீ – திருமுறை2:37 987/1

மேல்


எஞ்சா (6)

எஞ்சா இடரால் இரும் பிணியால் ஏங்கி மனம் – திருமுறை2:60 1224/1
அஞ்சேல் என் பின் வந்து அருள் கண்டாய் எஞ்சா
தவ_கொழுந்தாம் சற்குணவர் தாழ்ந்து ஏத்தும் ஒற்றி – திருமுறை2:65 1275/2,3
கல்_நெஞ்சை சற்றும் கரைத்தது இலை பின் எஞ்சா
பண் நீர்மை கொண்ட தமிழ் பா_மாலையால் துதித்து – திருமுறை3:2 1962/604,605
அஞ்சாலும் காண்டற்கு அரும் பதமாய் எஞ்சா
பரமாய் பகாப்பொருளாய் பாலாய் சுவையின் – திருமுறை3:3 1965/36,37
எஞ்சா பரிவுடனே எண்ணி அருள் செஞ்சோதி – திருமுறை3:3 1965/1402
என்றோடு இந்தனம் நன்றாம் அங்கண எம் கோ மங்கள எஞ்சா நெஞ்சக – திருமுறை6:114 5168/2

மேல்


எஞ்சாத (2)

எஞ்சாத நெடும் காலம் இன்ப_வெள்ளம் திளைத்தே இனிது மிக வாழிய என்று எனக்கு அருளி செய்தாய் – திருமுறை5:1 3047/3
எஞ்சாத அருளாலே யான் பெற்றுக்கொண்டேன் இறந்தாரை எல்லாம் எழுப்புதல் வல்லேன் – திருமுறை6:111 4959/2

மேல்


எஞ்சாமல் (2)

எஞ்சாமல் அஞ்சின் இடமாய் நடமாடும் – திருமுறை3:3 1965/95
அஞ்சாதி அஞ்சும் அறுத்தவராய் எஞ்சாமல்
ஈண்டு ஆண்டு அருளும் இறையோர்-தமை ஆறில் – திருமுறை3:3 1965/96,97

மேல்


எஞ்சுறாத (1)

எஞ்சுறாத பேர் இன்பு அருள்கின்ற என் இறைவ நின் அருள் இன்றி – திருமுறை6:25 3722/2

மேல்


எஞ்சுறாது (1)

எஞ்சுறாது இதற்கு என் செய்குவேன் என்றன் – திருமுறை4:9 2654/2

மேல்


எஞ்சேம் (1)

எஞ்சேம் என்று ஆணவத்தால் ஏற்ற இருவரையும் – திருமுறை3:2 1962/749

மேல்


எஞ்சேல் (3)

எஞ்சேல் இரவும்_பகலும் துதிசெய்திடுதி கண்டாய் – திருமுறை1:31 365/3
போதை எஞ்சேல் தணிகாசலம் போய் அ பொருப்பு அமர்ந்த – திருமுறை1:34 379/3
எஞ்சேல் உலகினில் யாதொன்று பற்றியும் – திருமுறை6:81 4615/287

மேல்


எஞ்சேனே (1)

துணிகிலேன் இருந்து என் செய்தேன் பாவியேன் துன்பமும் எஞ்சேனே – திருமுறை1:4 72/4

மேல்


எஞ்ஞான்றும் (13)

மேவும் பரம்பரமே எஞ்ஞான்றும்
ஏச்சு இரா மங்கலத்தோடு இன்பம் தரும் பாச்சிலாச்சிராமம் – திருமுறை3:2 1962/124,125
ஈங்கும் பாதாளம் முதல் எவ்வுலகும் எஞ்ஞான்றும்
தாங்கும் பாதாளேச்சரத்து அமர்ந்தோய் ஓங்கு புத்திமான்கள் – திருமுறை3:2 1962/335,336
வாழ்வு உரைக்கும் நல்ல மனத்தர்-தமை எஞ்ஞான்றும்
தாழ்வு உரைத்தல் என்னுடைய சாதகம் காண் வேள்வி செயும் – திருமுறை3:2 1962/677,678
பாழ் வாழ்வு நீங்க பதி வாழ்வில் எஞ்ஞான்றும்
வாழ்வாய் என்னோடும் மகிழ்ந்து – திருமுறை3:3 1965/1405,1406
அழியா திரு_உருவம் அச்சோ எஞ்ஞான்றும்
அழியா சிற்றம்பலத்தே யான் – திருமுறை6:40 3896/3,4
உரை சேர் மெய் திரு_வடிவில் எந்தாயும் நானும் ஒன்றாகி எஞ்ஞான்றும் ஓங்குதல் வேண்டுவனே – திருமுறை6:56 4083/4
ஒடியாத திரு_அடிவில் எந்தாயும் நானும் ஒன்றாகி எஞ்ஞான்றும் ஓங்குதல் வேண்டுவனே – திருமுறை6:56 4084/4
சேர்ப்பு இலதாய் எஞ்ஞான்றும் திரிபு இலதாய் உயிர்க்கே தினைத்தனையும் நோய் தரும் அ தீமை ஒன்றும் இலதாய் – திருமுறை6:57 4131/2
மருள் வடிவே எஞ்ஞான்றும் எவ்விடத்தும் எதனாலும் மாய்வு இலாத – திருமுறை6:77 4516/1
எண் அகத்தொடு புறத்து என்னை எஞ்ஞான்றும்
கண் என காக்கும் கருணை நல் தாயே – திருமுறை6:81 4615/1103,1104
பால் என தண் கதிர் பரப்பி எஞ்ஞான்றும்
மேல் வெளி விளங்க விளங்கிய மதியே – திருமுறை6:81 4615/1517,1518
வேற்றாலே எஞ்ஞான்றும் அழியாதே விளங்கும் மெய் அளிக்க வேண்டும் என்றேன் விரைந்து அளித்தான் எனக்கே – திருமுறை6:125 5450/3
நோவாது நோன்பு எனை போல் நோற்றவரும் எஞ்ஞான்றும்
சாவா_வரம் எனை போல் சார்ந்தவரும் தேவா நின் – திருமுறை6:136 5624/1,2

மேல்


எஞ்ஞானம் (1)

எஞ்ஞானம் அற தெளிந்தோர் கண்டும் காணேம் என்கின்ற அநுபவமே இன்ப தேவே – திருமுறை3:5 2120/4

மேல்


எட்ட (4)

எட்ட அரும் பரமானந்த நிறைவை எங்கும் ஆகி நின்று இலங்கிய ஒளியை – திருமுறை2:23 815/3
கிட்டும் முன்னே எட்ட நின்றார் பாங்கிமாரே – திருமுறை4:26 2835/2
எட்ட அரும் பொருளே திரு_சிற்றம்பலத்தே இலகிய இறைவனே உலகில் – திருமுறை6:13 3431/1
எட்ட எட்டி ஒட்ட ஒட்டும் இட்டது இட்ட கீர்த்தியே – திருமுறை6:115 5193/1

மேல்


எட்டப்படாதது (1)

ஏதப்படாதது உள் எட்டப்படாதது இங்கு யாவர்கட்கும் – திருமுறை2:74 1382/3

மேல்


எட்டா (8)

எட்டா நின் பொன்_அடி போது எளியேன் தலைக்கு எட்டும்-கொலோ – திருமுறை2:75 1431/2
மறை முடி மணி_பதம் மறைக்கும் எட்டா பதம் மறை பரி உகைக்கும் பதம் – திருமுறை3:1 1960/72
எண்ணுதற்கும் பேசுதற்கும் எட்டா பரஞ்சோதி – திருமுறை3:3 1965/1141
இகம் ஆகி பதம் ஆகி சமய கோடி எத்தனையும் ஆகி அவை எட்டா வான் கற்பகம் – திருமுறை3:5 2087/3
இவ்வண்ணம் என மறைக்கும் எட்டா மெய்ப்பொருளே என் உயிரே என் உயிர்க்குள் இருந்து அருளும் பதியே – திருமுறை5:1 3059/2
எட்டா நிலையில் இருக்க புரிந்தாய் இட்டுக்கூட்டியே – திருமுறை6:112 5011/2
முன்னை மறைக்கும் எட்டா நினது பெருமை தன்னையே – திருமுறை6:112 5017/3
எண்பு உடையா மறை முடிக்கும் எட்டா நின் புகழை யாது அறிவேன் பாடுக என்று எனக்கு ஏவல் இட்டாய் – திருமுறை6:127 5471/2

மேல்


எட்டாக (2)

எட்டாம் எழுத்தை எடுத்து அது நாம் இசைத்தேம் என்றார் எட்டாக
உள் தாவுறும் அ எழுத்து அறிய உரைப்பீர் என்றேன் அந்தணர் ஊர்க்கு – திருமுறை2:98 1824/2,3
ஏழாக அன்றி மற்று எட்டாக இங்கு என்னை என் செயுமே – திருமுறை4:15 2730/4

மேல்


எட்டாத (5)

ஓராதார்க்கு எட்டாத ஒற்றி அப்பா உன்னுடைய – திருமுறை2:36 973/3
இவ்வண்ணம் என்று அறிதற்கு எட்டாத வான் பொருளே – திருமுறை2:59 1219/2
ஏகா அனேகா என்று ஏத்திடும் மறைக்கே எட்டாத நிலையே நான் எட்டிய மலையே – திருமுறை6:23 3709/1
எட்டிரண்டும் என் என்றால் மயங்கிய என்றனக்கே எட்டாத நிலை எல்லாம் எட்டுவித்த குருவே – திருமுறை6:57 4111/1
எழு குலத்தில் புரிந்த மன கழு_குலத்தார்-தமக்கே எட்டாத நிலையே நான் எட்டிய பொன்_மலையே – திருமுறை6:57 4152/3

மேல்


எட்டாததோர் (1)

வாக்குக்கு எட்டாததோர் மா மணி ஜோதி – திருமுறை6:79 4567/4

மேல்


எட்டாது (4)

மூவருக்கும் எட்டாது மூத்த திரு அடிகள் முழுதிரவில் வருந்தியிட முயங்கி நடந்து அருளி – திருமுறை5:2 3096/1
எட்டாது இருந்தீரே வாரீர் – திருமுறை6:70 4388/2
நதி_உடையார் அவர் பெருமை மறைக்கும் எட்டாது என்றால் நான் உரைக்க மாட்டுவனோ நவிலாய் என் தோழி – திருமுறை6:137 5629/4
என் புகல்வேன் தோழி நான் பின்னர் கண்ட காட்சி இசைப்பதற்கும் நினைப்பதற்கும் எட்டாது கண்டாய் – திருமுறை6:142 5778/1

மேல்


எட்டாதே (1)

என் கணவர் பெரும் தன்மை ஆறு அந்த நிலைக்கே எட்டி நின்று பார்ப்பவர்க்கும் எட்டாதே தோழி – திருமுறை6:142 5742/1

மேல்


எட்டாம் (3)

எட்டாம் எழுத்தை எடுக்கும் என்றார் எட்டாம் எழுத்து இங்கு எது என்றேன் – திருமுறை2:96 1736/2
எட்டாம் எழுத்தை எடுக்கும் என்றார் எட்டாம் எழுத்து இங்கு எது என்றேன் – திருமுறை2:96 1736/2
எட்டாம் எழுத்தை எடுத்து அது நாம் இசைத்தேம் என்றார் எட்டாக – திருமுறை2:98 1824/2

மேல்


எட்டாய் (1)

நண்ணி ஒரு மூன்று ஐந்து நாலொடு மூன்று எட்டாய் நவம் ஆகி மூலத்தின் நவின்ற சத்திக்கு எல்லாம் – திருமுறை6:137 5647/3

மேல்


எட்டானை (1)

எட்டானை என்னளவில் எட்டினானை எம்மானை கண்டு களித்து இருக்கின்றேனே – திருமுறை6:45 3946/4

மேல்


எட்டி (12)

எட்டி என் முனம் இனிப்புறும் அந்தோ என் செய்வான் பிறந்தேன் எளியேனே – திருமுறை1:40 436/4
எட்டி_அன்னர்-பால் இரந்து அலைகின்றாய் எழில் கொள் ஒற்றியூர்க்கு என்னுடன் போந்து – திருமுறை2:21 802/2
வம்பரை ஊத்தை வாயரை கபட மாயரை பேயரை எட்டி
கொம்பரை பொல்லா கோளரை கண்டால் கூசுவ கூசுவ விழியே – திருமுறை2:31 902/3,4
எட்டி நின்று பார்க்கும் இந்த ஏழை முகம் பாராயோ – திருமுறை2:54 1165/4
எட்டி கனியும் மாங்கனி போல் இனிக்க உரைக்கும் இன் சொலினார் – திருமுறை2:86 1611/1
எட்டி முலையை பிடிக்கின்றார் இது-தான் சேடி என்னேடீ – திருமுறை2:98 1774/4
எரிக்கும் இயல் பரநாத நிலை-கண் மெல்ல எய்தினோம் அப்பாலும் எட்டி போனோம் – திருமுறை3:5 2134/2
புரசமரம் போல் பருத்தேன் எட்டி என தழைத்தேன் புங்கு எனவும் புளி எனவும் மங்கி உதிர்கின்றேன் – திருமுறை6:4 3298/2
எட்டி பிடிக்க இசைந்த மருந்து – திருமுறை6:78 4545/4
எட்ட எட்டி ஒட்ட ஒட்டும் இட்டது இட்ட கீர்த்தியே – திருமுறை6:115 5193/1
எட்டி போல் வாழ்கின்றீர் கொட்டி போல் கிளைத்தீர் எ துணை கொள்கின்றீர் பித்து உலகீரே – திருமுறை6:132 5561/4
என் கணவர் பெரும் தன்மை ஆறு அந்த நிலைக்கே எட்டி நின்று பார்ப்பவர்க்கும் எட்டாதே தோழி – திருமுறை6:142 5742/1

மேல்


எட்டி-தனை (1)

உய்யாவோ வல் நெறியேன் பயன்படாத ஓதி அனையேன் எட்டி-தனை ஒத்தேன் அன்பர் – திருமுறை1:25 318/2

மேல்


எட்டி_அன்னர்-பால் (1)

எட்டி_அன்னர்-பால் இரந்து அலைகின்றாய் எழில் கொள் ஒற்றியூர்க்கு என்னுடன் போந்து – திருமுறை2:21 802/2

மேல்


எட்டிக்கனியாம் (1)

எட்டிக்கனியாம் இ உலகத்து இடர் விட்டு அகல நின் பதத்தை – திருமுறை1:23 306/3

மேல்


எட்டிக்காய் (2)

கல்_நெஞ்சமோ கட்டை வன் நெஞ்சமோ எட்டிக்காய் நெஞ்சமோ – திருமுறை3:6 2215/3
தாய் போல் உரைப்பர் சன்மார்க்க சங்கத்தவர் சாற்றும் எட்டிக்காய்
போல் பிறர்-தமை கண்டால் கசந்து கடுகடுத்தே – திருமுறை6:125 5385/2,3

மேல்


எட்டிக்காயிலோ (1)

நயவேன் சிறிதும் நயத்தல் கயக்கும் எட்டிக்காயிலோ – திருமுறை6:112 5043/4

மேல்


எட்டிமரம் (1)

எச்சம் பெறும் உலகோர் எட்டிமரம் ஆனாலும் – திருமுறை3:4 2023/1

மேல்


எட்டிய (2)

ஏகா அனேகா என்று ஏத்திடும் மறைக்கே எட்டாத நிலையே நான் எட்டிய மலையே – திருமுறை6:23 3709/1
எழு குலத்தில் புரிந்த மன கழு_குலத்தார்-தமக்கே எட்டாத நிலையே நான் எட்டிய பொன்_மலையே – திருமுறை6:57 4152/3

மேல்


எட்டியே (4)

எட்டியே அனையேன் பாவியேன் என்னை என் செய்தால் தீருமோ அறியேன் – திருமுறை2:7 638/2
எணம் இலாது அடுத்தார்க்கு உறு பெரும் தீமை இயற்றுவேன் எட்டியே_அனையேன் – திருமுறை6:3 3291/2
எட்டியே மண்ணாங்கட்டியே அனையேன் என்னினும் காத்து அருள் எனையே – திருமுறை6:8 3351/4
ஈ என பறந்தேன் எறும்பு என உழன்றேன் எட்டியே என மிக தழைத்தேன் – திருமுறை6:15 3578/1

மேல்


எட்டியே_அனையேன் (1)

எணம் இலாது அடுத்தார்க்கு உறு பெரும் தீமை இயற்றுவேன் எட்டியே_அனையேன்
மணம் இலா மலரின் பூத்தனன் இரு கால் மாடு என திரிந்து உழல்கின்றேன் – திருமுறை6:3 3291/2,3

மேல்


எட்டியை (1)

துட்ட நெஞ்சினேன் எட்டியை அனையேன் துயர் செய் மாதர்கள் சூழலுள் தினமும் – திருமுறை1:27 341/1

மேல்


எட்டிரண்டு (2)

எட்டிரண்டு என்பன இயலும் முன் படி என – திருமுறை6:81 4615/257
எட்டிரண்டு அறிவித்து எனை தனி ஏற்றி – திருமுறை6:81 4615/1131

மேல்


எட்டிரண்டும் (4)

கட்டி நின்ற வீர கழல் அழகும் எட்டிரண்டும்
சித்திக்கும் யோகியர்-தம் சிந்தை-தனில் தேன் போன்று – திருமுறை3:3 1965/458,459
எட்டிரண்டும் தெரியாதேன் என் கையிலே கொடுத்தீர் இது தருணம் திறந்து அதனை எடுக்க முயல்கின்றேன் – திருமுறை6:30 3781/2
தொட்டானை எட்டிரண்டும் சொல்லினானை துன்பம் எலாம் தொலைத்தானை சோர்ந்து தூங்க – திருமுறை6:45 3946/2
எட்டிரண்டும் என் என்றால் மயங்கிய என்றனக்கே எட்டாத நிலை எல்லாம் எட்டுவித்த குருவே – திருமுறை6:57 4111/1

மேல்


எட்டின் (1)

எட்டுகின்ற எட்டின் மேல் எய்தினராய் கட்டுகின்ற – திருமுறை3:3 1965/102

மேல்


எட்டினானை (1)

எட்டானை என்னளவில் எட்டினானை எம்மானை கண்டு களித்து இருக்கின்றேனே – திருமுறை6:45 3946/4

மேல்


எட்டு (9)

திண் கொண்ட எட்டு திசை கொண்டு நீள் சத்த_தீவும் கொண்டு – திருமுறை1:52 562/3
மாழை மணி தோள் எட்டு_உடையார் மழு மான் ஏந்தும் மலர்_கரத்தார் – திருமுறை2:90 1675/1
வீசம் கொடுத்து எட்டு வீசம் என பிறரை – திருமுறை3:2 1962/721
எட்டு ஊறும் கொண்டவரை எண்ணிலையோ தட்டு ஊறு இங்கு – திருமுறை3:3 1965/918
புலை அளவோ எனும் நெஞ்சகனேன் துயர் போகம் எட்டு
மலை அளவோ இந்த மண் அளவோ வந்த வான் அளவோ – திருமுறை3:6 2397/1,2
எட்டு_உருவாயினீர் வாரீர் – திருமுறை6:70 4419/3
எட்டு_குணத்தீரே வாரீர் – திருமுறை6:70 4442/3
இங்கு அம்பலம் ஒன்று அங்கே எட்டு அம்பலம் உண்டு ஐய – திருமுறை6:73 4485/2
ஐந்து என எட்டு என ஆறு என நான்கு என – திருமுறை6:81 4615/1317

மேல்


எட்டு_குணத்தீரே (1)

எட்டு_குணத்தீரே வாரீர் – திருமுறை6:70 4442/3

மேல்


எட்டு_உடையார் (1)

மாழை மணி தோள் எட்டு_உடையார் மழு மான் ஏந்தும் மலர்_கரத்தார் – திருமுறை2:90 1675/1

மேல்


எட்டு_உருவாயினீர் (1)

எட்டு_உருவாயினீர் வாரீர் – திருமுறை6:70 4419/3

மேல்


எட்டுக்கு (1)

எட்டுக்கு இசைந்த இரண்டும் எனக்கு இசைவித்து எல்லா இன் அமுதும் – திருமுறை6:104 4871/3

மேல்


எட்டுகின்ற (1)

எட்டுகின்ற எட்டின் மேல் எய்தினராய் கட்டுகின்ற – திருமுறை3:3 1965/102

மேல்


எட்டுதற்கு (1)

எட்டுதற்கு ஒண்ணா மருந்து நான் – திருமுறை6:78 4545/3

மேல்


எட்டும் (4)

எட்டும் களிப்பால் உரைக்கின்றார் இது-தான் சேடி என்னேடீ – திருமுறை2:98 1816/4
உடுக்கும் புகழார் ஒற்றி_உளார் உடை தா என்றார் திகை எட்டும்
உடுக்கும் பெரியீர் எது கண்டோ உரைத்தீர் என்றேன் திகை முழுதும் – திருமுறை2:98 1903/1,2
எட்டும் இரண்டும் என்றிட்டு வழங்குதல் – திருமுறை6:70 4419/1
எட்டும் இரண்டும் இது என்று எனக்கு சுட்டிக்காட்டியே – திருமுறை6:112 5011/1

மேல்


எட்டும்-கொலோ (1)

எட்டா நின் பொன்_அடி போது எளியேன் தலைக்கு எட்டும்-கொலோ
கட்டு ஆர் சடை முடி ஒற்றி எம்மான் நெஞ்சகத்து அமர்ந்த – திருமுறை2:75 1431/2,3

மேல்


எட்டும்-தோறும் (1)

ஈங்கு உளது என்று ஆங்கு உளது என்று ஓடிஓடி இளைத்திளைத்து தொடர்ந்துதொடர்ந்து எட்டும்-தோறும்
வாங்கு பர வெளி முழுதும் நீண்டுநீண்டு மறைந்து மறைந்து ஒளிக்கின்ற மணியே எங்கும் – திருமுறை3:5 2128/2,3

மேல்


எட்டும்படி (1)

எட்டும்படி செய்தீர் வாரீர் – திருமுறை6:70 4419/2

மேல்


எட்டுவித்த (1)

எட்டிரண்டும் என் என்றால் மயங்கிய என்றனக்கே எட்டாத நிலை எல்லாம் எட்டுவித்த குருவே – திருமுறை6:57 4111/1

மேல்


எட்டுறும் (1)

தேரை எட்டுறும் பொழில் செறி தணிகையில் தேவர்கள் தொழும் தேவே – திருமுறை1:46 490/4

மேல்


எட்டெட்டு (1)

எட்டெட்டு சித்தியும் ஈந்த மருந்து – திருமுறை6:78 4530/4

மேல்


எட்டை (1)

எட்டை மாட்டி உயிர்விட கட்டை மேல் ஏறும் போதும் இழுக்கின்ற கட்டையே – திருமுறை4:15 2777/4

மேல்


எட்டொணா (1)

வெய்ய நெஞ்சினர் எட்டொணா மெய்யனே வேல் கொளும் கரத்தோனே – திருமுறை1:39 423/3

மேல்


எட்டோடே (1)

எட்டோடே இரண்டு சேர்த்து எண்ணவும் அறியீர் எ துணை கொள்கின்றீர் பித்து உலகீரே – திருமுறை6:132 5556/4

மேல்


எடாது (1)

கூ கா என கூடி எடாது இ கொடியனேற்கே – திருமுறை6:91 4707/1

மேல்


எடுக்க (11)

என் செய்கேன் இனும் திரு_அருள் காண்கிலேன் எடுக்க அரும் துயருண்டேன் – திருமுறை1:15 225/1
எடுக்க முடியாதே எழுத்தறியும்_பெருமானே – திருமுறை2:16 747/4
ஈர்த்து பறிக்கில் அதற்கு என் செய்வாய் பேர்த்து எடுக்க
கை புகுத்தும் கால் உள் கருங்குளவி செங்குளவி – திருமுறை3:3 1965/808,809
ஒன்று எடுக்க சென்று மற்றை ஒன்று எடுக்க காண்கின்றேன் – திருமுறை3:3 1965/1113
ஒன்று எடுக்க சென்று மற்றை ஒன்று எடுக்க காண்கின்றேன் – திருமுறை3:3 1965/1113
அறுகு அடுத்த சடை முடி மேல் மண் எடுக்க மாட்டாமல் அடிபட்டையோ – திருமுறை4:15 2781/2
பொடி எடுக்க போய் அதனை மறந்து மடி எடுத்து அரையில் புனைவேன் சில்லோர் – திருமுறை6:10 3368/1
தடி எடுக்க காணில் அதற்கு உளம் கலங்கி ஓடுவன் இ தரத்தேன் இங்கே – திருமுறை6:10 3368/2
அடி எடுக்க முடியாதே அந்தோ இ சிறியேனால் ஆவது என்னே – திருமுறை6:10 3368/4
எட்டிரண்டும் தெரியாதேன் என் கையிலே கொடுத்தீர் இது தருணம் திறந்து அதனை எடுக்க முயல்கின்றேன் – திருமுறை6:30 3781/2
என்னால் ஓர் துரும்பும் அசைத்து எடுக்க முடியாதே எல்லாம் செய் வல்லவன் என்று எல்லாரும் புகலும் – திருமுறை6:125 5363/1

மேல்


எடுக்கவும் (2)

எடுக்கவும் நினையாள் படுக்கவும் ஒட்டாள் என் செய்வேன் இன்னும் என்னிடை பால் – திருமுறை6:14 3543/2
தூங்கவும் ஒட்டாள் எடுக்கவும் துணியாள் சூதையே நினைத்திருக்கின்றாள் – திருமுறை6:14 3545/2

மேல்


எடுக்கவைத்த (1)

ஏமம் உய்ப்போர் எமக்கு என்றே இளைக்கில் எடுக்கவைத்த
சேம வைப்பே அன்பர் தேடும் மெய்ஞ்ஞான திரவியமே – திருமுறை2:75 1444/1,2

மேல்


எடுக்கவோ (1)

எடுக்கவோ திடம் இல்லை என்-பால் உனக்கு இரக்கம் என்பதும் இல்லை உயிரை-தான் – திருமுறை4:15 2779/3

மேல்


எடுக்காதே (1)

கூ கா என்று எனை கூடி எடுக்காதே என்றும் குலையாத வடிவு எனக்கே கொடுத்த தனி அமுதே – திருமுறை6:57 4145/3

மேல்


எடுக்காமல் (3)

தும்பை குடலை எடுக்காமல் துக்க உடலை எடுத்தேனே – திருமுறை1:49 520/4
வில்வ குடலை எடுக்காமல் வீணுக்கு உடலை எடுத்தேனே – திருமுறை1:49 521/4
குவளை குடலை எடுக்காமல் கொழுத்த உடலை எடுத்தேனே – திருமுறை1:49 522/4

மேல்


எடுக்கின் (1)

தளர்ந்திடேல் எடுக்கின் வளர்ந்திடுவேம் என – திருமுறை6:81 4615/1353

மேல்


எடுக்கின்றாய் (1)

அகங்காரம் எனும் பொல்லா அடவாதி_பயலே அடுக்கடுக்காய் எடுக்கின்றாய் அடுத்து முடுக்கின்றாய் – திருமுறை6:102 4841/1

மேல்


எடுக்கின்றேன் (1)

எடுக்கின்றேன் கையில் மழு சிற்சபை பொன்_சபை வாழ் இறைவர் அலால் என் மாலைக்கு இறைவர் இலை எனவே – திருமுறை6:142 5794/4

மேல்


எடுக்கின்றோர் (1)

எடுக்கின்றோர் என இடையில் கைவிடுதல் இரக்கம்_உள்ளவர்க்கு இயல்பு அன்று கண்டீர் – திருமுறை2:55 1171/2

மேல்


எடுக்குநர் (1)

மடிக்குறும் நீர் மேல் எழுத்தினுக்கு இடவே மை வடித்து எடுக்குநர் போல – திருமுறை2:28 875/1

மேல்


எடுக்கும் (11)

எந்தை நினை வாழ்த்தாத பேயர் வாய் கூழுக்கும் ஏக்கற்றிருக்கும் வெறு வாய் எங்கள் பெருமான் உனை வணங்காத மூடர் தலை இகழ் விறகு எடுக்கும் தலை – திருமுறை1:1 18/1
வசி எடுக்கும் முன் பிறப்பதை மாற்றா மதி இல் நெஞ்சமே வருதி என்னுடனே – திருமுறை2:20 793/2
நிசி எடுக்கும் நல் சங்கவை ஈன்ற நித்தில குவை நெறிப்பட ஓங்கி – திருமுறை2:20 793/3
சசி எடுக்கும் நல் ஒற்றியூர் செல்வ தந்தையார் அடி சரண்புகலாமே – திருமுறை2:20 793/4
வில் எடுக்கும் கையர் சாக்கியர் அன்று விரைந்து எறிந்த – திருமுறை2:24 826/3
எட்டாம் எழுத்தை எடுக்கும் என்றார் எட்டாம் எழுத்து இங்கு எது என்றேன் – திருமுறை2:96 1736/2
எடுக்கும் திறம் கண்டு என்கின்றார் இது-தான் சேடி என்னேடீ – திருமுறை2:98 1903/4
மலி பிறவி மறலியின் அழுந்தும் உயிர்-தமை அருளின் மருவுற எடுக்கும் பதம் – திருமுறை3:1 1960/67
பொன் காவல் பூதம்-அது போய் எடுக்கும் போது மறித்து – திருமுறை3:3 1965/811
தொடர்ந்தார் எடுப்பார் எனை எடுக்கும் துணை நின் மலர்_தாள் துணை கண்டாய் – திருமுறை4:10 2680/3
எடுக்கும் நல் தாயொடும் இணைந்து நிற்கின்றீர் இறையவரே உம்மை இங்கு கண்டு அல்லால் – திருமுறை6:31 3798/3

மேல்


எடுக்கும்துணையும் (1)

எடுக்கும்துணையும் பிறிது இல்லை ஐயோ இன்னும் இரங்கிலையே – திருமுறை6:7 3340/4

மேல்


எடுத்த (25)

சிந்தாமணியை நாம் பல நாள் தேடி எடுத்த செல்வம்-அதை – திருமுறை2:25 842/1
இருக்கு அவாவுற உலகு எலாம் உய்ய எடுத்த சேவடிக்கு எள்ளளவேனும் – திருமுறை2:51 1132/1
எண்பெறா வினைக்கு ஏதுசெய் உடலை எடுத்த நாள் முதல் இந்த நாள் வரைக்கும் – திருமுறை2:51 1133/1
மக்கள்_பிறவி எடுத்த பயன் வசிக்க வணங்கி கண்டு அலது – திருமுறை2:84 1593/3
காத்து அருள கரத்தே வென்றி தனு எடுத்த ஒரு முதலே தரும பேறே – திருமுறை2:101 1939/2
வேய் தவள வெற்பு எடுத்த வெய்ய அரக்கன்-தனக்கும் – திருமுறை3:2 1962/745
வேர்ப்பார்-தமக்கும் விருந்து அளித்தாய் வெள்ளி வெற்பு எடுத்த
கார்ப்பாளனுக்கும் கருணைசெய்தாய் கடையேன் துயரும் – திருமுறை3:7 2406/2,3
என் தெய்வமே எனது தந்தையே எனை ஈன்று எடுத்த தாயே என் உறவே – திருமுறை3:18 2501/23
இறகு எடுத்த அமணர் குலம் வேரறுத்த சொக்கே ஈது என்ன ஞாயம் – திருமுறை4:15 2781/1
ஆற்றில் இட்டு குளத்து எடுத்த அருள் தலைமை பெருந்தகையே – திருமுறை5:11 3248/4
இனித்த செங்கரும்பில் எடுத்த தீம் சாற்றின் இளம் பத பாகொடு தேனும் – திருமுறை6:26 3739/1
தடை இலாது எடுத்த அருள் அமுது என்கோ சர்க்கரைக்கட்டியே என்கோ – திருமுறை6:50 4021/1
கரும்பிலே எடுத்த சுவை திரள் என்கோ கடையனேன் உடைய நெஞ்சகமாம் – திருமுறை6:51 4029/2
தாகம் உள் எடுத்த போது எதிர் கிடைத்த சர்க்கரை அமுதமே என்கோ – திருமுறை6:51 4030/1
இனித்த நறு நெய் அளைந்தே இளஞ்சூட்டின் இறக்கி எடுத்த சுவை கட்டியினும் இனித்திடும் தெள் அமுதே – திருமுறை6:57 4106/3
ஏத குழிவிட்டு எடுத்த மருந்து – திருமுறை6:78 4544/4
இதம் தரு கரும்பில் எடுத்த தீம் சாறே – திருமுறை6:81 4615/1409
ஏணை-நின்று எடுத்த கைப்பிள்ளை நான் அன்றோ எனை பள்ளிஎழுப்பி மெய் இன்பம் தந்தீரே – திருமுறை6:92 4717/4
என்னை அவத்தை கடல்-நின்று இங்ஙன் எடுத்த தெய்வமே – திருமுறை6:112 5044/3
இணக்கு அறியீர் இதம் அறியீர் இருந்த நிலை அறியீர் இடம் அறியீர் தடம் அறியீர் இ உடம்பை எடுத்த
கணக்கு அறியீர் வழக்கு அறியீர் அம்பலத்தே மாயை கலக்கம் அற நடிக்கின்ற துலக்கம் அறிவீரோ – திருமுறை6:125 5328/1,2
எடுத்த கொடியே சித்தி எலாம் இந்தா மகனே என்று எனக்கே – திருமுறை6:126 5465/3
கன்னல் உளே தனித்து எடுத்த தேம் பாகும் கலந்தே களித்து உண்டேன் பசி சிறிதும் கண்டிலன் உள்ளகத்தே – திருமுறை6:142 5719/4
நன்று ஆவின் பால் திரளின் நறு நெய்யும் தேனும் நல் கருப்பஞ்சாறு எடுத்த சர்க்கரையும் கூட்டி – திருமுறை6:142 5735/2
வெடித்து அளிந்த முக்கனியின் வடித்த ரசம்-தனிலே விரும்புற உள் பிழிந்து எடுத்த கரும்பு இரதம் கலந்தே – திருமுறை6:142 5752/1
ஊன்று எடுத்த மலர்கள் அன்றி வேறு குறியாதே ஓங்குவது ஆதலில் அவைக்கே உரித்து ஆகும் தோழி – திருமுறை6:142 5795/4

மேல்


எடுத்தது (1)

பெரு வாழ்வு_உடையார் என நினைத்தாய் பிச்சை எடுத்தது அறிந்திலையோ – திருமுறை2:92 1687/3

மேல்


எடுத்ததே (1)

ஏல துகிலும் உடம்பும் நனையாது எடுத்ததே ஒன்றோ – திருமுறை6:112 4967/3

மேல்


எடுத்தனனேனும் (1)

வினையினால் உடல் எடுத்தனனேனும் மேலை_நாள் உமை விரும்பிய அடியேன் – திருமுறை2:41 1035/1

மேல்


எடுத்தனையே (1)

எத்தனையோ தேகம் எடுத்தனையே அத்தனைக்கும் – திருமுறை3:3 1965/1030

மேல்


எடுத்தாண்ட (1)

இருள் நிலம் புகுதாது எனை எடுத்தாண்ட இன்பமே அன்பர்-தம் அன்பே – திருமுறை3:16 2498/3

மேல்


எடுத்தாய் (6)

இங்கே ஆட்டு தோல் எடுத்தாய் யாம் ஒன்று இரண்டு நீ என்றால் – திருமுறை2:98 1891/3
தொண்டர்க்கு நீ கட்டுச்சோறு எடுத்தாய் என்று அறிந்தோ – திருமுறை3:4 2010/3
ஆட்டுக்கு கால் எடுத்தாய் நினை பாடலர் ஆங்கு இயற்றும் – திருமுறை3:6 2330/1
எடுத்தாய் தயவை வியவேன் – திருமுறை6:97 4770/4
இறங்காது இறங்கும் படிகள் முழுதும் எடுத்தாய் போற்றியே – திருமுறை6:112 4981/2
ஆன் மகிழ் கன்றின் அணைத்து எனை எடுத்தாய் அருள்_பெரும்_சோதி என் அரசே – திருமுறை6:125 5430/4

மேல்


எடுத்தாயினும் (1)

எடுத்தாயினும் இடுவார்கள் என்பார் அதற்கு ஏற்க சொல்_பூ – திருமுறை3:6 2197/2

மேல்


எடுத்தார் (2)

எடுத்தார் அன்றோ மகளே நீ ஏதுக்கு அவரை விழைந்தனையே – திருமுறை2:83 1576/4
நேர் இகவா பெண்கள் மொழி போர் இகவாது எடுத்தார் நிருத்தர் நடராயர் திரு_கருத்தை அறிந்திலனே – திருமுறை6:60 4223/4

மேல்


எடுத்தால் (1)

எடுத்தால் காண்பேம் என்கின்றார் இது-தான் சேடி என்னேடீ – திருமுறை2:98 1781/4

மேல்


எடுத்தாள் (1)

இன்றால் எனிலோ எடுத்தாள் எம் ஈன்றாள் நேர் – திருமுறை3:4 1996/3

மேல்


எடுத்தான் (4)

காம_பயலோ கணை எடுத்தான் கண்ட மகளீர் பழி தொடுத்தார் – திருமுறை2:86 1630/3
எடுத்தான் அணைத்தான் இறவாத தேகம் – திருமுறை6:52 4045/3
ஆட எடுத்தான் என்று அறைகின்றீர் என் தலை மேல் – திருமுறை6:136 5623/1
சூட எடுத்தான் என்று சொல்கின்றேன் நாடு அறிய – திருமுறை6:136 5623/2

மேல்


எடுத்தானை (1)

எடுத்தானை எல்லாம் செய் வல்ல சித்தே ஈந்தானை கண்டு களித்து இருக்கின்றேனே – திருமுறை6:45 3944/4

மேல்


எடுத்திட (1)

வலத்திலே செவிலி எடுத்திட சோம்பி மக்கள்-பால் காட்டிவிட்டிருந்தாள் – திருமுறை6:14 3548/1

மேல்


எடுத்திடவும் (1)

கொடுத்திட நான் எடுத்திடவும் குறையாத நிதியே கொல்லாத நெறியே சித்து எல்லாம் செய் பதியே – திருமுறை6:57 4105/1

மேல்


எடுத்திடாயேல் (1)

அல் ஆர்ந்த துயர்_கடல்-நின்று எடுத்திடாயேல் ஆற்றேன் நான் பழி நின்-பால் ஆக்குவேனே – திருமுறை2:101 1946/4

மேல்


எடுத்திடினும் (1)

உச்ச நிலை நடு விளங்கும் ஒரு தலைமை பதியே உலகம் எலாம் எடுத்திடினும் உலவாத நிதியே – திருமுறை6:84 4638/3

மேல்


எடுத்திடும் (1)

இறந்தவரை எடுத்திடும் போது அரற்றுகின்றீர் உலகீர் இறவாத பெரு வரம் நீர் ஏன் அடைய மாட்டீர் – திருமுறை6:134 5600/1

மேல்


எடுத்திலார் (1)

மலத்திலே உழைத்து கிடந்து அழல் கேட்டும் வந்து எனை எடுத்திலார் அவரும் – திருமுறை6:14 3548/2

மேல்


எடுத்திலேன் (2)

எடுத்திலேன் நல்லன் எனும் பெயரை அந்தோ ஏன் பிறந்தேன் புவி சுமையா இருக்கின்றேனே – திருமுறை1:22 291/4
எடுத்திலேன் எனினும் தெய்வமே துணை என்று இருக்கின்றேன் காத்து அருள் எனையே – திருமுறை6:8 3352/4

மேல்


எடுத்தீர் (6)

இரப்பவர்க்கு ஒன்றும் ஈகிலீர் ஆனால் யாதுக்கு ஐய நீர் இ பெயர் எடுத்தீர்
உரப்படும் தவத்தோர் துதித்து ஓங்க ஓங்கு சீர் ஒற்றியூர் உடையீரே – திருமுறை2:11 673/3,4
சால் அம்பு எடுத்தீர் உமை என்றேன் தாரம் இரண்டாம் என்றாரே – திருமுறை2:97 1765/4
அங்கே ஆட்டு கால் எடுத்தீர் அழகு என்றேன் அ அம்பரம் மேல் – திருமுறை2:98 1891/2
பிறகு எடுத்தீர் வளையல் விற்றீர் சொல் கேளா பிள்ளைகளை பெற்ற தோஷம் – திருமுறை4:15 2781/3
விறகு எடுத்தீர் என் செய்வீர் விதிவசம்-தான் யாவரையும் விடாது தானே – திருமுறை4:15 2781/4
என்-புடை எனை தூக்கி எடுத்தீர் இங்கு இதனை எண்ணுகின்றேன் அமுது உண்ணுகின்றேனே – திருமுறை6:125 5438/4

மேல்


எடுத்து (90)

எம் பாதகத்தை எடுத்து யார்க்கு சொல்வேன் ஏன் பிறந்தேன் புவி சுமையா இருக்கின்றேனே – திருமுறை1:22 299/4
இலக்கம் அறியா இரு_வினையால் இ மானிடம் ஒன்று எடுத்து அடியேன் – திருமுறை1:23 307/1
ஏன் பிறந்தேன் ஏன் பிறந்தேன் பாவியேன் யான் என் குறையை எவர்க்கு எடுத்து இங்கு இயம்புகேனே – திருமுறை1:25 317/4
ஐயாவோ நாணாமல் பாவியேன் யான் யார்க்கு எடுத்து என் குறை-தன்னை அறைகுவேனே – திருமுறை1:25 318/4
கோள் சொல்லாநிற்பர் எனில் என் ஆமோ என் குறையை எடுத்து எவர்க்கு எளியேன் கூறுகேனே – திருமுறை1:25 319/4
என் அரைசே என் அமுதே நின்-பால் அன்றி எவர்க்கு எடுத்து என் குறை-தன்னை இயம்புகேனே – திருமுறை1:25 321/4
இடுகாட்டில் வைக்குங்கால் என் செய்வேனோ என் குறையை எவர்க்கு எடுத்து இங்கு இயம்புகேனே – திருமுறை1:25 322/4
என்னையே யான் சிரிப்பேனாகில் அந்தோ என் குறையை எவர்க்கு எடுத்து இங்கு இயம்புகேனே – திருமுறை1:25 323/4
புலை உருவா வஞ்சக நெஞ்சு உடையேன் என்றன் புன்மை-தனை எவர்க்கு எடுத்து புகலுவேனே – திருமுறை1:25 324/4
ஏய் பாலை நடும் கருங்கல் போல் நின்று எய்த்தேன் என் குறையை எவர்க்கு எடுத்து இங்கு இயம்புகேனே – திருமுறை1:25 325/4
எஞ்சல் இலா வினை சேம இடமாய் உற்றேன் என் குறையை எவர்க்கு எடுத்து இங்கு இயம்புகேனே – திருமுறை1:25 326/4
பால் எடுத்து ஏத்தும் நல் பாம்பொடு வேங்கையும் பார்த்திட ஓர் – திருமுறை1:33 372/1
கால் எடுத்து அம்பலத்து ஆடும் பிரான் திரு கண்மணியே – திருமுறை1:33 372/2
எடுத்து ஏற்ற கிடைக்கும்-கொலோ வெண் பளிதம் எற்கே – திருமுறை1:33 372/4
தில்லை_அப்பன் என்று உலகு எடுத்து ஏத்தும் சிவபிரான் தரும் செல்வ நின் தணிகை – திருமுறை1:40 430/3
விடலே அருள் அன்று எடுத்து ஆளல் வேண்டும் என் விண்ணப்பம் ஈது – திருமுறை2:2 590/2
மால் எடுத்து ஓங்கிய மால் அயன் ஆதிய வானவரும் – திருமுறை2:24 832/1
பால் எடுத்து ஏத்த நம் பார்ப்பதி காண பகர்செய் மன்றில் – திருமுறை2:24 832/3
கால் எடுத்து ஆடும் கருத்தர் கண்டீர் எம் கடவுளரே – திருமுறை2:24 832/4
பாவம் எனும் ஓர் பெரும் சரக்கு பையை எடுத்து பண்பு அறியா – திருமுறை2:33 925/1
எடுத்து சென்ற துணையே சுயம் சுடரே – திருமுறை2:36 953/2
சாற்றின் நல் நெறி ஈது காண் கண்காள் தமனிய பெரும் தனு எடுத்து எயிலை – திருமுறை2:38 998/3
இனிய நீறு இடும் சிவன்_அடியவர்கள் எம்மை கேட்கினும் எடுத்து அவர்க்கு ஈக – திருமுறை2:38 1004/2
எல்லாம்_உடையார் மண் கூலிக்கு எடுத்து பிழைத்தார் ஆனாலும் – திருமுறை2:93 1698/1
ஒரு கால் எடுத்தேன் காண் என்றார் ஒரு கால் எடுத்து காட்டும் என்றேன் – திருமுறை2:96 1729/2
ஒரு கால் எடுத்து ஈண்டு உரை என்றார் ஒரு கால் எடுத்து காட்டும் என்றேன் – திருமுறை2:98 1818/2
ஒரு கால் எடுத்து ஈண்டு உரை என்றார் ஒரு கால் எடுத்து காட்டும் என்றேன் – திருமுறை2:98 1818/2
எட்டாம் எழுத்தை எடுத்து அது நாம் இசைத்தேம் என்றார் எட்டாக – திருமுறை2:98 1824/2
இ ஊர் எடுத்து ஆய் என்கின்றார் இது-தான் சேடி என்னேடீ – திருமுறை2:98 1933/4
வேண்டி விறகு எடுத்து விற்றனையே ஆண்டு ஒரு நாள் – திருமுறை3:2 1962/754
எடுத்து பின்னே சுமந்தனையே கூறுகின்ற – திருமுறை3:2 1962/768
முன்னம் எடுத்து அணைத்து முத்தமிட்டு பால் அருத்தும் – திருமுறை3:3 1965/347
நாடி எடுத்து அணைக்கும் நற்றாய் காண் நீடு உலகில் – திருமுறை3:3 1965/370
ஆழ் கடல் வீழ்ந்து உள்ளம் அழுந்தும் நமை எடுத்து
சூழ் கரையில் ஏற்றும் துணைவன் காண் வீழ் குணத்தால் – திருமுறை3:3 1965/377,378
எல்லாம் நின் சீரே எடுத்து இயம்பும் எல்லார்க்கும் – திருமுறை3:3 1965/1220
என் அடியான் என்பாய் எடுத்து – திருமுறை3:4 2065/4
எண் அமுத பளிக்கு நிலாமுற்றத்தே இன் இசை வீச தண் பனி_நீர் எடுத்து வீச – திருமுறை3:5 2108/2
என்_உடையாய் என்_உடையாய் என்னை இங்கே எடுத்து வளர்த்தனை அறியேன் என் சொல்வேனே – திருமுறை3:5 2160/4
தொடுத்தார் ஒருவர்க்கு கச்சூரிலே பிச்சை சோறு எடுத்து
கொடுத்தாய் நின் பேர்_அருள் என் சொல்லுகேன் எண்_குண குன்றமே – திருமுறை3:6 2197/3,4
எடுத்து எனை துன்பம் விட்டு ஏறவைத்தானை இன்றை இரவில் எதிர்ந்துகொள்வேனே – திருமுறை4:5 2612/4
ஏதும் அறியாது இருளில் இருந்த சிறியேனை எடுத்து விடுத்து அறிவு சிறிது ஏய்ந்திடவும் புரிந்து – திருமுறை5:1 3053/1
குழகு இயல் செம் சுடர் பூவை பொக்கணத்தில் எடுத்து கொடுத்து அருளி நின்றனை நின் குறிப்பு அறியேன் குருவே – திருமுறை5:3 3162/3
கண் விருப்பம்கொள கரணம் கனிந்துகனிந்து உருக கருணை வடிவு எடுத்து அருளி கடையேன் முன் கலந்து – திருமுறை5:3 3168/1
உன்னுதற்கும் உணர்வதற்கும் உவட்டாத வடிவம் ஒன்று எடுத்து மெய் அன்பர் உவக்க எழுந்தருளி – திருமுறை5:3 3169/1
கள்ளம் மறுத்து அருள் விளக்கும் வள்ளல் மணி பொதுவில் கால் நிறுத்தி கால் எடுத்து களித்து ஆடும் துரையே – திருமுறை5:4 3176/3
ஏர் ஆர் பருவம் மூன்றில் உமை இனிய முலை_பால் எடுத்து ஊட்டும் இன்ப குதலை_மொழி குருந்தே என் ஆர்_உயிருக்கு ஒரு துணையே – திருமுறை5:9 3236/3
இருள் வழங்கும் உலகியல் நின்று எடுத்து ஞான இன் அருள்தந்து ஆண்டு அருள்வாய் இன்றேல் அந்தோ – திருமுறை5:10 3245/3
பொடி எடுக்க போய் அதனை மறந்து மடி எடுத்து அரையில் புனைவேன் சில்லோர் – திருமுறை6:10 3368/1
மலத்திலே கிடந்தேன்-தனை எடுத்து அருளி மன்னிய வடிவு அளித்து அறிஞர் – திருமுறை6:13 3417/1
தளர்ந்திடேல் மகனே என்று எனை எடுத்து ஓர் தாய் கையில் கொடுத்தனை அவளோ – திருமுறை6:14 3544/1
ஈனம் ஆர் இடர் நீத்து எடுத்து எனை அணைத்தே இன் அமுது அனைத்தையும் அருத்தி – திருமுறை6:14 3552/2
சாதம் தலை மேல் எடுத்து ஒருவர்-தம் பின் செலவும் தரம்_இல்லேன் – திருமுறை6:19 3627/3
ஏதம் அற என் உளம் நினைத்தவை நினைத்தாங்கு இசைந்து எடுத்து உதவ என்றும் இறவாத பெரு நிலையில் இணை சொலா இன்புற்று இருக்க எனை வைத்த குருவே – திருமுறை6:22 3673/2
இன்புறு முகத்திலே புன்னகை ததும்பவே இரு கை_மலர் கொண்டு தூக்கி என்றனை எடுத்து அணைத்து ஆங்கு மற்றோர் இடத்து இயலுற இருத்தி மகிழ்வாய் – திருமுறை6:22 3683/2
ஏதத்தின் நின்று எனை எடுத்து அருள் நிலைக்கே ஏற்றிய கருணை என் இன் உயிர் துணையே – திருமுறை6:23 3700/3
என் கடன் புரிவேன் யார்க்கு எடுத்து உரைப்பேன் என் செய்வேன் யார் துணை என்பேன் – திருமுறை6:27 3742/3
அடுக்க வீழ் கலை எடுத்து உடுக்கவும்_மாட்டேன் அருள்_பெரும்_சோதியீர் ஆணை நும் மீதே – திருமுறை6:31 3798/4
யாரிடம் புகுவேன் யார் துணை என்பேன் யார்க்கு எடுத்து என் குறை இசைப்பேன் – திருமுறை6:36 3842/3
யாது-தான் புரிவேன் யாரிடம் புகுவேன் யார்க்கு எடுத்து என் குறை இசைப்பேன் – திருமுறை6:36 3843/2
எறிந்திடாது இந்த தருணமே வந்தாய் எடுத்து அணைத்து அஞ்சிடேல் மகனே – திருமுறை6:36 3847/2
எறிந்தானை எனை எறியாது எடுத்து ஆண்டானை எம்மானை கண்டு களித்து இருக்கின்றேனே – திருமுறை6:44 3934/4
கையானை என்னை எடுத்து அணைத்துக்கொண்ட கையானை என்னை என்றும் கையாதானை – திருமுறை6:44 3939/3
புல்லிய நெறி நீத்து எனை எடுத்து ஆண்ட பொன்_சபை அப்பனை வேதம் – திருமுறை6:46 3958/1
ஏங்கலை மகனே தூங்கலை என வந்து எடுத்து எனை அணைத்த என் தாயை – திருமுறை6:46 3964/1
தூங்கி மிக புரண்டு விழ தரையில் விழாது எனையே தூக்கி எடுத்து அணைத்து கீழ் கிடத்திய மெய் துணையே – திருமுறை6:57 4134/2
தான் நிலைக்கவைத்து அருளி படுத்திட நான் செருக்கி தாள்கள் எடுத்து அப்புறத்தே வைத்திட தான் நகைத்தே – திருமுறை6:57 4140/2
மடுத்த வெம் துயர் தீர்த்து எடுத்து அருள் என்றாள் வரத்தினால் நான் பெற்ற மகளே – திருமுறை6:58 4194/4
கல்லார் போல் என்னை முகம் கடுத்துநின்றாள் பாங்கி களித்து எடுத்து வளர்த்தவளும் கலந்தனள் அங்கு உடனே – திருமுறை6:60 4213/3
நச்சு மர கனி போலே பாங்கி மனம் கசந்தாள் நயந்து எடுத்து வளர்த்தவளும் கயந்து எடுப்பு புகன்றாள் – திருமுறை6:60 4214/3
துன்னு நெறிக்கு ஒரு துணையாம் தோழி மனம் கசந்தாள் துணிந்து எடுத்து வளர்த்தவளும் சோர்ந்த முகம் ஆனாள் – திருமுறை6:60 4216/3
புது முகம் கொண்டு எனது தனி தோழி மனம் திரிந்தாள் புரிந்து எடுத்து வளர்த்தவளும் புதுமை சில புகன்றாள் – திருமுறை6:60 4217/3
விண் கலந்த மதி முகம்-தான் வேறுபட்டாள் பாங்கி வியந்து எடுத்து வளர்த்தவளும் வேறு சில புகன்றாள் – திருமுறை6:60 4218/3
ஏடு அவிழ் பூம் குழல் கோதை தோழி முகம் புலர்ந்தாள் எனை எடுத்து வளர்த்தவளும் இரக்கம்_இலாள் ஆனாள் – திருமுறை6:60 4219/3
பொன் பூவின் முகம் வியர்த்தாள் பாங்கி அவளுடனே புரிந்து எடுத்து வளர்த்தவளும் கரிந்த முகம் படைத்தாள் – திருமுறை6:60 4220/3
எ கரையும் காணாதே இருள்_கடலில் கிடந்தேனை எடுத்து ஆட்கொண்டு – திருமுறை6:77 4517/1
களைப்பு அறிந்து எடுத்து கலக்கம் தவிர்த்து எனக்கு – திருமுறை6:81 4615/1193
அடுத்து அணைத்துக்கொண்டு எடுத்து போய் பிறிது ஓர் இடத்தே அமர்த்தி நகைத்து அருளிய என் ஆண்டவனே அரசே – திருமுறை6:96 4762/3
தூக்கி எடுத்து எனை மேல் சூழலிலே வைத்தனை நான் – திருமுறை6:97 4768/3
எடுத்து ஒரு மேல் ஏற்றி வைத்தாயே – திருமுறை6:97 4769/4
எடுத்து ஆள் என நினையாதே கிடந்தேன் என்னை – திருமுறை6:97 4770/3
தூக்கம் தவிர்த்து என்னை தூக்கி எடுத்து அன்பொடு மேல் – திருமுறை6:97 4771/3
தூக்கி எடுத்து எனது துன்பம் எலாம் தீர்த்து அருளி – திருமுறை6:97 4773/3
எண்ணுக்கு இசைந்து துயர்_கடல் ஆழ்ந்திருந்தேன்-தன்னை எடுத்து அருளி – திருமுறை6:98 4793/2
எடுத்து என் கரத்தில் பொன் பூண் அணிந்த இறைவன் நீ அன்றோ – திருமுறை6:112 4967/4
வழக்கு அறிவீர் சண்டையிட்டே வம்பளக்க அறிவீர் வடிக்கும் முன்னே சோறு எடுத்து வயிற்று அடைக்க அறிவீர் – திருமுறை6:125 5329/3
பால் கலந்து அளி முக்கனி சாறும் எடுத்து அளவி – திருமுறை6:125 5416/2
அள்ளலாம் எடுத்து கொள்ளலாம் பாடி ஆடலாம் அடிக்கடி வியந்தே – திருமுறை6:125 5433/2
பாத வரை வெண் நீறு படிந்து இலங்க சோதி படிவம் எடுத்து அம்பலத்தே பரத நடம் புரியும் – திருமுறை6:137 5632/3
பரசி எதிர்கொள்ளுதும் நாம் கற்பூர விளக்கு பரிந்து எடுத்து என்னுடன் வருக தெரிந்து அடுத்து மகிழ்ந்தே – திருமுறை6:142 5764/4
வான் கொடுத்த மணி மன்றில் திரு_நடனம் புரியும் வள்ளல் எலாம் வல்லவர் நல் மலர் எடுத்து என் உளத்தே – திருமுறை6:142 5796/1

மேல்


எடுத்துக்கொண்டு (6)

மால் எடுத்துக்கொண்டு கரு மால் ஆகி திரிந்தும் உளம் மாலாய் பின்னும் – திருமுறை2:26 856/1
வால் எடுத்துக்கொண்டு நடந்து அணி விடையாய் சுமக்கின்றான் மனனே நீ அ – திருமுறை2:26 856/2
கால் எடுத்துக்கொண்டு சுமந்திட விரும்புகிலை அந்தோ கருதும் வேதம் – திருமுறை2:26 856/3
நால் எடுத்துக்கொண்டு முடி சுமப்பதையும் அறிகிலை நின் நலம்-தான் என்னே – திருமுறை2:26 856/4
உடல் உயிர் ஆதிய எல்லாம் நீ எடுத்துக்கொண்டு உன் உடல் உயிர் ஆதிய எல்லாம் உவந்து எனக்கே அளிப்பாய் – திருமுறை6:32 3802/2
தப்படி எடுத்துக்கொண்டு உலகவர் போலே சாற்றிட_மாட்டேன் நான் சத்தியம் சொன்னேன் – திருமுறை6:92 4719/1

மேல்


எடுத்துப்போய் (1)

பிணம் கழுவி எடுத்துப்போய் சுடுகின்றீர் இனி சாகும் பிணங்களே நீர் – திருமுறை6:135 5609/2

மேல்


எடுத்தும் (1)

மக்கள்_பிறவி எடுத்தும் உனை வழுந்தா கொடிய மரம் அனையேன் – திருமுறை1:26 328/1

மேல்


எடுத்துரை (1)

எ தேவர் சற்றே எடுத்துரை நீ பித்தேன் செய் – திருமுறை3:4 2057/2

மேல்


எடுத்துரைத்தே (1)

எய் வகை சார் மதங்களிலே பொய் வகை சாத்திரங்கள் எடுத்துரைத்தே எமது தெய்வம் எமது தெய்வம் என்று – திருமுறை6:133 5570/1

மேல்


எடுத்துரைத்தேன் (2)

எள்ளுகின்ற தீமை எடுத்துரைத்தேன் ஆங்கு அதனை – திருமுறை4:28 2938/1
ஏன் உரைத்தேன் இரக்கத்தால் எடுத்துரைத்தேன் கண்டீர் யான் அடையும் சுகத்தினை நீர் தான் அடைதல் குறித்தே – திருமுறை6:134 5594/4

மேல்


எடுத்துரைப்பேன் (2)

என் பிறப்பினை யார்க்கு எடுத்துரைப்பேன் என் செய்வேன் எனை என் செய நினைக்கேன் – திருமுறை2:57 1196/1
ஏயும் என்னளவு இரக்கம் ஒன்று இலையேல் என் செய்வேன் இதை யார்க்கு எடுத்துரைப்பேன்
சேயும் நின் அருள் நசையுறும் கண்டாய் தில்லை மன்றிடை திகழ் ஒளி விளக்கே – திருமுறை4:19 2797/3,4

மேல்


எடுத்தெடுத்து (5)

எடுத்தெடுத்து உரைத்தேன் எனக்கு எதிர் இலை என்று இகழ்ந்தனன் அகங்கரித்திருந்தேன் – திருமுறை6:15 3575/2
எடுத்தெடுத்து புகன்றாலும் உலவாத ஒளியே என் உயிரே என் உயிருக்கு இசைந்த பெரும் துணையே – திருமுறை6:57 4105/3
எடுத்தெடுத்து உதவினும் என்றும் குறையாது – திருமுறை6:81 4615/1351
இதம் உற ஊழி-தோறு எடுத்தெடுத்து உலகோர்க்கு – திருமுறை6:81 4615/1371
எண்ணலாம் எண்ணி எழுதலாம் எழுதி ஏத்தலாம் எடுத்தெடுத்து உவந்தே – திருமுறை6:125 5432/3

மேல்


எடுத்தே (5)

எடுத்தே விடுவார்-தமை காணேன் எந்தாய் எளியேன் என் செய்கேன் – திருமுறை1:5 87/2
அல்லல்_கடல்-நின்று எனை எடுத்தே அருள்வாய் உன்றன் அருள் நலமே – திருமுறை2:1 580/4
தத்துவ மடவார்-தம் கையில் கொடுத்தாள் தனித்தனி அவரவர் எடுத்தே
கத்த வெம் பயமே காட்டினர் நானும் கலங்கினேன் கலங்கிடல் அழகோ – திருமுறை6:14 3546/3,4
தெற்றியிலே நான் பசித்து படுத்து இளைத்த தருணம் திரு_அமுது ஓர் திரு_கரத்தே திகழ் வள்ளத்து எடுத்தே
ஒற்றியில் போய் பசித்தனையோ என்று எனை அங்கு எழுப்பி உவந்து கொடுத்து அருளிய என் உயிர்க்கு இனிதாம் தாயே – திருமுறை6:57 4132/1,2
சேய் இரங்கா முனம் எடுத்தே அணைத்திடும் தாய்_அனையாய் திரு_சிற்றம்பலம் விளங்கும் சிவ ஞான குருவே – திருமுறை6:95 4751/4

மேல்


எடுத்தேன் (2)

பஞ்ச_பாதகம் ஓர் உரு எடுத்தேன் பாவியேன் எந்த பரிசு கொண்டு அடைவேன் – திருமுறை1:27 338/2
ஒரு கால் எடுத்தேன் காண் என்றார் ஒரு கால் எடுத்து காட்டும் என்றேன் – திருமுறை2:96 1729/2

மேல்


எடுத்தேனே (4)

தும்பை குடலை எடுக்காமல் துக்க உடலை எடுத்தேனே – திருமுறை1:49 520/4
வில்வ குடலை எடுக்காமல் வீணுக்கு உடலை எடுத்தேனே – திருமுறை1:49 521/4
குவளை குடலை எடுக்காமல் கொழுத்த உடலை எடுத்தேனே – திருமுறை1:49 522/4
ஏது நினைப்பேன் ஐயோ நான் பாவி உடம்பு ஏன் எடுத்தேனே – திருமுறை6:7 3320/4

மேல்


எடுத்தோம் (1)

மெள்ள கரவுசெயவோ நாம் வேடம் எடுத்தோம் நின் சொல் நினை – திருமுறை2:98 1876/3

மேல்


எடுத்தோய் (1)

வேல் எடுத்தோய் தென் தணிகாசலத்து அமர் வித்தக நின்-பால் – திருமுறை1:33 372/3

மேல்


எடுத்தோர் (1)

ஊறு_எடுத்தோர் காண அரிய ஒற்றி அப்பா உன்னுடைய – திருமுறை2:36 953/3

மேல்


எடுப்ப (1)

அண்ணா என நின்று ஏத்து எடுப்ப அமர்ந்தோய் நின்றன் அடி_மலரை – திருமுறை2:3 597/3

மேல்


எடுப்பது (2)

ஒல்லை அழுக்கு எடுப்பது உண்டேயோ நல்லதொரு – திருமுறை3:3 1965/644
இருட்டு ஆய மல சிறையில் இருக்கும் நமை எல்லாம் எடுப்பது ஒன்றாம் இன்ப நிலை கொடுப்பது ஒன்றாம் எனவே – திருமுறை5:2 3129/1

மேல்


எடுப்பர் (1)

கச்சோதம் என்ன கதிரோன்-தனை எடுப்பர்
அச்சோ உனை யார் அடக்குவரே வைச்சு ஓங்கு – திருமுறை3:3 1965/1147,1148

மேல்


எடுப்பவர் (1)

அத்தகவேனை எடுப்பவர் நின்னை அன்றி எங்கணும் இலை ஐயா – திருமுறை2:6 631/2

மேல்


எடுப்பவனும் (1)

எடுப்பவனும் காப்பவனும் இன்ப அனுபவ உருவாய் என்னுள் ஓங்கி – திருமுறை6:10 3370/3

மேல்


எடுப்பாய் (1)

இச்சை எடுப்பாய் உரைக்கின்றார் இது-தான் சேடி என்னேடீ – திருமுறை2:98 1877/4

மேல்


எடுப்பார் (6)

இனமே என்னை நீ அன்றி எடுப்பார் இல்லை என் அரசே – திருமுறை2:34 937/4
முத்திக்கு_உடையார் மண் எடுப்பார் மொத்துண்டு உழல்வார் மொய் கழற்காம் – திருமுறை2:83 1582/2
சென்று அறியார் பேய்க்கே சிறப்பு எடுப்பார் இன்று இவரை – திருமுறை3:3 1965/776
பூவை விட்டு புல் எடுப்பார் போல் உன் திரு_பாத – திருமுறை3:4 2004/1
மெலிவேன் துன்ப_கடல் மூழ்கி மேவி எடுப்பார் இல்லாமல் – திருமுறை3:10 2464/3
தொடர்ந்தார் எடுப்பார் எனை எடுக்கும் துணை நின் மலர்_தாள் துணை கண்டாய் – திருமுறை4:10 2680/3

மேல்


எடுப்பாரே (1)

தாம தாழ்வை கெடுப்பாரோ தணிகை-தனில் வேல் எடுப்பாரே – திருமுறை1:20 277/4

மேல்


எடுப்பு (1)

நச்சு மர கனி போலே பாங்கி மனம் கசந்தாள் நயந்து எடுத்து வளர்த்தவளும் கயந்து எடுப்பு புகன்றாள் – திருமுறை6:60 4214/3

மேல்


எடுப்பேம் (1)

பிச்சை எடுப்பேம் அலது உன் போல் பிச்சை கொடுப்பேம் அல என்றே – திருமுறை2:98 1877/3

மேல்


எடுப்பேன் (1)

கட்டினேன் பாப கொடும் சுமை எடுப்பேன் கடும் பிழை கருதிடேல் நின்னை – திருமுறை2:13 702/1

மேல்


எடும் (1)

எடும் மேல் என தொண்டர் முடி மேல் மறுத்திடவும் இடை வலிந்து ஏறும் பதம் – திருமுறை3:1 1960/103

மேல்


எடையிட்டு (1)

எண் கார்முகம் மா பொன் என்றேன் எடையிட்டு அறிதல் அரிது என்றார் – திருமுறை2:96 1733/2

மேல்


எண் (97)

எண் அறா துயர்_கடலுள் மூழ்கியே இயங்கி மாழ்குவேன் யாது செய்குவேன் – திருமுறை1:8 131/3
எண்_குண பொன்_குன்றே நின் திருவுளத்தில் சிறிதேனும் எண்ணல் கண்டாய் – திருமுறை1:52 558/2
எண் தோள் மணி மிடற்று எந்தாய் கருணை இரும்_கடலே – திருமுறை2:2 589/4
எண் தக நின் பொன்_அருளை எண்ணிஎண்ணி வாடுகின்றேன் – திருமுறை2:12 687/3
எண்ணமே தகும் அன்பர்-தம் துணையே இலங்கும் திவ்விய எண்_குண_பொருப்பே – திருமுறை2:18 765/2
மணி சேர் கண்டன் எண் தோள் உடையான் வட-பால் கனக_மலை வில்லான் – திருமுறை2:19 778/3
எண் நிறைந்த மால் அயன் முதல் தேவர் யாரும் காண்கிலா இன்பத்தின் நிறைவை – திருமுறை2:23 818/3
களம் கொள் கண்டர் எண்_தோளர் கங்காளர் கல்லை வில் என கண்டவர் அவர்-தம் – திருமுறை2:30 896/3
அண்டனை எண் தோள் அத்தனை ஒற்றி அப்பனை ஐயனை நீல – திருமுறை2:31 900/1
எண் தோள் உடையாய் என்று இரங்கேன் இறையும் திரும்பேன் இ அறிவை – திருமுறை2:32 914/3
நீறு அடுத்த எண் தோள் நிலைமை-தனை பாரேனோ – திருமுறை2:36 953/4
எண்ணினால் அடங்கா எண்_குண_குன்றே இறைவனே நீ அமர்ந்து அருளும் – திருமுறை2:43 1049/3
எண் அப்பா என்று அழும் இ ஏழை முகம் பாராயோ – திருமுறை2:54 1159/4
மல் தங்கும் எண் தோள் மலையே மரகதமே – திருமுறை2:60 1225/3
எண்_இலா இடையூறு அடுத்ததனால் இளைக்கின்றேன் எனை ஏன்றுகொள்வதற்கு என் – திருமுறை2:68 1323/2
எண் தோள் இலங்கும் நீற்று_அணியர் யார்க்கும் இறைவர் எனை_உடையார் – திருமுறை2:91 1679/1
எண் கார்முகம் மா பொன் என்றேன் எடையிட்டு அறிதல் அரிது என்றார் – திருமுறை2:96 1733/2
நன்று அன்பு_உடையாய் எண் கலத்தில் நாம் கொண்டிடுவேம் என்று சொலி – திருமுறை2:98 1776/3
ஓடு ஆர் கரத்தீர் எண் தோள்கள்_உடையீர் என் என்று உரைத்தேன் நீ – திருமுறை2:98 1797/2
எண் கார்முகம் மா பொன் என்றேன் இடையிட்டு அறிதல் அரிது என்றார் – திருமுறை2:98 1821/2
எண் காண் நகைசெய்து அருள்கின்றார் இது-தான் சேடி என்னேடீ – திருமுறை2:98 1821/4
எண் தங்குறவே நகைக்கின்றார் இது-தான் சேடி என்னேடீ – திருமுறை2:98 1823/4
எண் சொல் மணி தந்து அருள்கின்றார் இது-தான் சேடி என்னேடீ – திருமுறை2:98 1828/4
எண் கொண்டு இருந்தது என்கின்றார் இது-தான் சேடி என்னேடீ – திருமுறை2:98 1915/4
அடையார் புரம் செற்று அம்பலத்தே ஆடும் அழகீர் எண் பதிற்று – திருமுறை2:98 1929/1
வான இந்திரர் ஆதி எண் திசை காவலர்கள் மா தவ திறனாம் பதம் – திருமுறை3:1 1960/85
எண் விசையமங்கையில் வாழ் என் குருவே மண் உலகில் – திருமுறை3:2 1962/96
பண் நிறைந்த கீத பனுவலே எண் நிறைந்த – திருமுறை3:2 1962/552
இந்திரரும் நாரணரும் எண்_இல் பிரமர்களும் – திருமுறை3:2 1962/555
எண் தோள் உடையாய் எனை_உடையாய் மார்பகத்தில் – திருமுறை3:2 1962/561
எண் என்றால் அன்றி இடர் செய்திடும் கொடிய – திருமுறை3:2 1962/685
ஈண்ட வரும் தந்தையர்கள் எண்_இலரே ஆயினும் என் – திருமுறை3:2 1962/775
ஒன்பான் வடிவாய் ஒளி எண்_குண_கடலாய் – திருமுறை3:3 1965/39
நண்ணி தலைக்கு ஏறும் நஞ்சம் காண் எண்_அற்ற – திருமுறை3:3 1965/594
எண் என்ற நல்லோர் சொல் எண்ணிலையே பெண் இங்கு – திருமுறை3:3 1965/606
எண் வாள் எனில் அஞ்சி ஏகுகின்றாய் ஏந்திழையார் – திருமுறை3:3 1965/617
விண் காணி வேண்டல் வியப்பு அன்றே எண் காண – திருமுறை3:3 1965/846
எண்_அற்றது உண்டேல் இளமை ஒரு பொருளாய் – திருமுறை3:3 1965/919
ஈண்டு ஓர் அணுவாய் இருந்த நீ எண் திசை போல் – திருமுறை3:3 1965/1213
எண் தோள் இறையே எனை அடிமைகொள்ள மனம் – திருமுறை3:4 1971/3
வண்ணம் சற்றே தெரிய வந்தது காண் எண் நெஞ்சில் – திருமுறை3:4 2063/2
இக உறா துணை ஆகி தனியது ஆகி எண்_குணமாய் எண்_குணத்து எம் இறையாய் என்றும் – திருமுறை3:5 2085/3
இக உறா துணை ஆகி தனியது ஆகி எண்_குணமாய் எண்_குணத்து எம் இறையாய் என்றும் – திருமுறை3:5 2085/3
கோவே எண்_குண குன்றே குன்றா ஞான கொழும் தேனே செழும் பாகே குளிர்ந்த மோன – திருமுறை3:5 2094/1
எண் அமுத பளிக்கு நிலாமுற்றத்தே இன் இசை வீச தண் பனி_நீர் எடுத்து வீச – திருமுறை3:5 2108/2
இரு நான்கும் அமைந்தவரை நான்கினோடும் எண்_நான்கின் மேலிருத்தும் இறையே மாயை – திருமுறை3:5 2127/3
கொடுத்தாய் நின் பேர்_அருள் என் சொல்லுகேன் எண்_குண குன்றமே – திருமுறை3:6 2197/4
வாள் வேண்டுமோ கொடும் துன்பே அதில் எண் மடங்கு கண்டாய் – திருமுறை3:6 2233/3
எண் கட்டி யான் உன் அருள் விழைந்தேன் சிவனே என் நெஞ்சம் – திருமுறை3:6 2239/3
ஒன்று அலவே பல எண்_இலவே உற்று உரைத்தது அயல் – திருமுறை3:6 2245/2
எண் மதியோடு இச்சை எய்தாது அலையும் என் ஏழை மதி – திருமுறை3:6 2325/3
மணி ஆர் கண்டத்து எண் தோள் செவ் வண்ண பவள மா மலையே – திருமுறை3:10 2462/1
களியின் நிறைவே அளி கொள் கருணை நிதியே மணி கொள் கண்ட எண் தோள் கடவுளே கனக அம்பல நாத கருணை அம் கண போத கமல குஞ்சிதபாதனே – திருமுறை4:1 2578/4
எண் அமராத எழில்_உடையானை இன்றை இரவில் எதிர்ந்துகொள்வேனே – திருமுறை4:5 2618/4
கொடி மேல் விடை நாட்டிய எண்_குண_குன்றமே – திருமுறை4:13 2706/3
எண்_கடந்த உயிர்கள்-தொறும் ஒளியாய் மேவி இருந்து அருளும் பெரு வாழ்வே இறையே நின்றன் – திருமுறை4:15 2738/1
எண்_குணத்தான் எல்லார்க்கும் இறைவன் எல்லாம்_வல்லான் என் அகத்தும் புறத்தும் உளான் இன்ப நடராஜன் – திருமுறை4:39 3022/1
எண் ஓங்கு சிறியவனேன் என்னினும் நின் அடியேன் என்னை விட துணியேல் நின் இன் அருள்தந்து அருளே – திருமுறை5:1 3034/4
எண் பகர் குற்றங்கள் எலாம் குணமாக கொள்ளும் எம் துரை என்று எண்ணுகின்ற எண்ணம் அதனாலே – திருமுறை5:4 3171/4
எண் சுமந்த சேவகன் போல் எய்தியதும் வைகை நதி – திருமுறை5:12 3265/2
இரவி மதி உடுக்கள் முதல் கலைகள் எலாம் தம் ஓர் இலேசம்-அதாய் எண் கடந்தே இலங்கிய பிண்டாண்டம் – திருமுறை6:2 3278/1
கொற்றவ ஓர் எண்_குணத்தவ நீ-தான் குறிக்கொண்ட கொடியனேன் குணங்கள் – திருமுறை6:12 3387/3
இ பார் முதல் எண்_மூர்த்தம்-அதாய் இலங்கும் கருணை எம் கோவே – திருமுறை6:16 3581/1
எண் நாடு அரிய பெரிய அண்டம் எல்லாம் நிறைந்த அருள் சோதி – திருமுறை6:16 3583/3
எண்_இலா அண்ட பகிரண்டத்தின் முதலிலே இடையிலே கடையிலே மேல் ஏற்றத்திலே அவையுள் ஊற்றத்திலே திரண்டு எய்து வடிவம்-தன்னிலே – திருமுறை6:22 3655/1
திருகல் அறு பல கோடி ஈசன் அண்டம் சதாசிவ அண்டம் எண்_இறந்த திகழ்கின்ற மற்றை பெரும் சத்தி சத்தர்-தம் சீர் அண்டம் என் புகலுவேன் – திருமுறை6:22 3668/2
புணர்ந்திட எனை-தான் புணர்ந்தவா ஞான பொதுவிலே பொது நடம் புரிந்து எண்_குணம் – திருமுறை6:26 3734/2
வரை கண எண்_குண மா நிதி ஆனீர் வாய்மையில் குறித்த நும் வரவு கண்டு அல்லால் – திருமுறை6:31 3797/3
நடத்தும் இறைவனே ஓர் எண்_குணத்தனே இனி சகிப்பு அறியேன் – திருமுறை6:34 3824/3
கொணர்ந்து ஒரு பொருள் என் கரத்திலே கொடுத்த குருவை எண்_குண பெரும் குன்றை – திருமுறை6:46 3957/3
எண் உறங்கா நிலவில் அவர் இருக்கும் இடம் புகுவேன் என்று உரைத்தேன் இதனாலோ எதனாலோ அறியேன் – திருமுறை6:60 4212/2
எண் கலந்த போகம் எலாம் சிவ போகம்-தனிலே இருந்தது என்றேன் இதனாலோ எதனாலோ அறியேன் – திருமுறை6:60 4218/2
எண் தகு பொன்_சபை_உடையீர் ஆட வாரீர் என்னுடைய நாயகரே ஆட வாரீர் – திருமுறை6:71 4465/4
எண் தர முடியாது இலங்கிய பற்பல – திருமுறை6:81 4615/225
எண்_இல் பல் சத்தியை எண்_இல் அண்டங்களை – திருமுறை6:81 4615/605
எண்_இல் பல் சத்தியை எண்_இல் அண்டங்களை – திருமுறை6:81 4615/605
உயிர் வகை அண்டம் உலப்பு_இல எண்_இல – திருமுறை6:81 4615/609
எண் இயல் சத்தியால் எல்லா உலகினும் – திருமுறை6:81 4615/745
ஈர்_எண் நிலை என இயம்பும் மேல் நிலையில் – திருமுறை6:81 4615/893
நண்புறும் எண் வகை நவ வகை அமுதமும் – திருமுறை6:81 4615/1085
எண் அகத்தொடு புறத்து என்னை எஞ்ஞான்றும் – திருமுறை6:81 4615/1103
எண் முதல் புருட தரத்தினால் பரத்தால் இசைக்கும் ஓர் பரம்பர உணர்வால் – திருமுறை6:82 4619/2
எண்_உடையார் எழுத்து_உடையார் எல்லாரும் போற்ற என் இதய_மலர் மிசை நின்று எழுந்தருளி வாம – திருமுறை6:95 4753/2
குற்றம் பலவும் தவிர்ந்து நின்றேன் எண்_குண குன்றிலே – திருமுறை6:100 4816/2
எண்_குண சுடரே இந்து அகத்து ஒளியே – திருமுறை6:116 5225/2
கொண்டு பின் குலம் பேசுவரோ எனை குறிக்கொள்வாய் எண்_குணம் திகழ் வள்ளலே – திருமுறை6:125 5355/4
எண் எலாம் கடந்தே இலங்கிய பதியே இன்று நீ ஏழையேன் மனத்து – திருமுறை6:125 5356/3
எண் தகும் அருள்_பெரும்_சோதியார் எய்தவே – திருமுறை6:130 5539/4
எண் தகு சிற்றம்பலத்தே எந்தை அருள் அடை-மின் இறவாத வரம் பெறலாம் இன்பமுறலாமே – திருமுறை6:134 5579/4
எண் பூதத்து அ ஒளிக்குள் இலங்கு வெளியாய் அ இயல் வெளிக்குள் ஒரு வெளியாய் இருந்த வெளி நடுவே – திருமுறை6:137 5648/2
எண்_குணமா சத்தி இந்த சத்தி-தனக்கு உள்ளே இறை ஆகி அதுஅதுவாய் இலங்கி நடம் புரியும் – திருமுறை6:137 5649/3
உறைந்திடும் ஐங்கருவினிலே உருவ சத்தி விகற்பம் உன்னுதற்கும் உணர்வதற்கும் ஒண்ணா எண்_இலவே – திருமுறை6:137 5662/1
எண் அடங்கா பெரும் ஜோதி என் இறைவர் எனையே இணைந்து இரவு_பகல் காணாது இன்புறச்செய்கின்றார் – திருமுறை6:142 5715/2
இதுவரையோ பல கோடி என்னினும் ஓர் அளவோ எண்_இறந்த அண்ட வகை எத்தனை கோடிகளும் – திருமுறை6:142 5720/2
எண் கலந்த போகம் எலாம் சிவபோகம்-தனில் ஓர் இறை அளவு என்று உரைக்கின்ற மறை அளவு இன்று அறிந்தேன் – திருமுறை6:142 5721/2
மின்னும் ஒன்றாய் கூடியவை எண் கடந்த கோடி விளங்கும் வண்ணம் என்று உரைக்கோ உரைக்கினும் சாலாதே – திருமுறை6:142 5724/3
மருளேல் அங்கு அவர் மேனி விளக்கம்-அது எண்_கடந்த மதி கதிர் செம் கனல் கூடிற்று என்னினும் சாலாதே – திருமுறை6:142 5737/4

மேல்


எண்-கண் (3)

எண்-கண் அடங்கா அதிசயம் காண் என்றேன் பொருள் அன்று இதற்கு என்றார் – திருமுறை2:96 1740/3
எண்-கண் பலித்தது என்கின்றார் இது-தான் சேடி என்னேடீ – திருமுறை2:98 1779/4
எண்-கண் அடங்கா அதிசயம் காண் என்றேன் பொருள் அன்று இவை அதற்கு என்று – திருமுறை2:98 1828/3

மேல்


எண்-பால் (1)

ஒன்றும் முன் எண்-பால் எண்ணிட கிடைத்த உவைக்கு மேல் தனை அருள் ஒளியால் – திருமுறை6:125 5379/1

மேல்


எண்_கடந்த (2)

எண்_கடந்த உயிர்கள்-தொறும் ஒளியாய் மேவி இருந்து அருளும் பெரு வாழ்வே இறையே நின்றன் – திருமுறை4:15 2738/1
மருளேல் அங்கு அவர் மேனி விளக்கம்-அது எண்_கடந்த மதி கதிர் செம் கனல் கூடிற்று என்னினும் சாலாதே – திருமுறை6:142 5737/4

மேல்


எண்_குண (7)

எண்_குண பொன்_குன்றே நின் திருவுளத்தில் சிறிதேனும் எண்ணல் கண்டாய் – திருமுறை1:52 558/2
கோவே எண்_குண குன்றே குன்றா ஞான கொழும் தேனே செழும் பாகே குளிர்ந்த மோன – திருமுறை3:5 2094/1
கொடுத்தாய் நின் பேர்_அருள் என் சொல்லுகேன் எண்_குண குன்றமே – திருமுறை3:6 2197/4
வரை கண எண்_குண மா நிதி ஆனீர் வாய்மையில் குறித்த நும் வரவு கண்டு அல்லால் – திருமுறை6:31 3797/3
கொணர்ந்து ஒரு பொருள் என் கரத்திலே கொடுத்த குருவை எண்_குண பெரும் குன்றை – திருமுறை6:46 3957/3
குற்றம் பலவும் தவிர்ந்து நின்றேன் எண்_குண குன்றிலே – திருமுறை6:100 4816/2
எண்_குண சுடரே இந்து அகத்து ஒளியே – திருமுறை6:116 5225/2

மேல்


எண்_குண_கடலாய் (1)

ஒன்பான் வடிவாய் ஒளி எண்_குண_கடலாய்
அன்பாய் அகநிலையாய் அற்புதமாய் இன்பாய் – திருமுறை3:3 1965/39,40

மேல்


எண்_குண_குன்றமே (1)

கொடி மேல் விடை நாட்டிய எண்_குண_குன்றமே
பொடி மேல் விளங்கும் திரு_மேனி எம் புண்ணியனே – திருமுறை4:13 2706/3,4

மேல்


எண்_குண_குன்றே (1)

எண்ணினால் அடங்கா எண்_குண_குன்றே இறைவனே நீ அமர்ந்து அருளும் – திருமுறை2:43 1049/3

மேல்


எண்_குண_பொருப்பே (1)

எண்ணமே தகும் அன்பர்-தம் துணையே இலங்கும் திவ்விய எண்_குண_பொருப்பே
அண்ணலே திரு_ஆலங்காட்டு உறையும் அம்மை அப்பனே அடியனேன்-தன்னை – திருமுறை2:18 765/2,3

மேல்


எண்_குணத்தவ (1)

கொற்றவ ஓர் எண்_குணத்தவ நீ-தான் குறிக்கொண்ட கொடியனேன் குணங்கள் – திருமுறை6:12 3387/3

மேல்


எண்_குணத்தனே (1)

நடத்தும் இறைவனே ஓர் எண்_குணத்தனே இனி சகிப்பு அறியேன் – திருமுறை6:34 3824/3

மேல்


எண்_குணத்தான் (1)

எண்_குணத்தான் எல்லார்க்கும் இறைவன் எல்லாம்_வல்லான் என் அகத்தும் புறத்தும் உளான் இன்ப நடராஜன் – திருமுறை4:39 3022/1

மேல்


எண்_குணத்து (1)

இக உறா துணை ஆகி தனியது ஆகி எண்_குணமாய் எண்_குணத்து எம் இறையாய் என்றும் – திருமுறை3:5 2085/3

மேல்


எண்_குணம் (2)

புணர்ந்திட எனை-தான் புணர்ந்தவா ஞான பொதுவிலே பொது நடம் புரிந்து எண்_குணம்
திகழ்ந்து ஓங்கும் குணத்தவா குணமும் குறிகளும் கோலமும் குலமும் – திருமுறை6:26 3734/2,3
கொண்டு பின் குலம் பேசுவரோ எனை குறிக்கொள்வாய் எண்_குணம் திகழ் வள்ளலே – திருமுறை6:125 5355/4

மேல்


எண்_குணமா (1)

எண்_குணமா சத்தி இந்த சத்தி-தனக்கு உள்ளே இறை ஆகி அதுஅதுவாய் இலங்கி நடம் புரியும் – திருமுறை6:137 5649/3

மேல்


எண்_குணமாய் (1)

இக உறா துணை ஆகி தனியது ஆகி எண்_குணமாய் எண்_குணத்து எம் இறையாய் என்றும் – திருமுறை3:5 2085/3

மேல்


எண்_தோளர் (1)

களம் கொள் கண்டர் எண்_தோளர் கங்காளர் கல்லை வில் என கண்டவர் அவர்-தம் – திருமுறை2:30 896/3

மேல்


எண்_நான்கின் (1)

இரு நான்கும் அமைந்தவரை நான்கினோடும் எண்_நான்கின் மேலிருத்தும் இறையே மாயை – திருமுறை3:5 2127/3

மேல்


எண்_மூர்த்தம்-அதாய் (1)

இ பார் முதல் எண்_மூர்த்தம்-அதாய் இலங்கும் கருணை எம் கோவே – திருமுறை6:16 3581/1

மேல்


எண்_அற்ற (1)

நண்ணி தலைக்கு ஏறும் நஞ்சம் காண் எண்_அற்ற
போர் உறும் உள் காம புது மயக்கம் நின்னுடைய – திருமுறை3:3 1965/594,595

மேல்


எண்_அற்றது (1)

எண்_அற்றது உண்டேல் இளமை ஒரு பொருளாய் – திருமுறை3:3 1965/919

மேல்


எண்_இல் (3)

இந்திரரும் நாரணரும் எண்_இல் பிரமர்களும் – திருமுறை3:2 1962/555
எண்_இல் பல் சத்தியை எண்_இல் அண்டங்களை – திருமுறை6:81 4615/605
எண்_இல் பல் சத்தியை எண்_இல் அண்டங்களை – திருமுறை6:81 4615/605

மேல்


எண்_இல (1)

உயிர் வகை அண்டம் உலப்பு_இல எண்_இல
அயர்வு அற வகுத்த அருள்_பெரும்_ஜோதி – திருமுறை6:81 4615/609,610

மேல்


எண்_இலரே (1)

ஈண்ட வரும் தந்தையர்கள் எண்_இலரே ஆயினும் என் – திருமுறை3:2 1962/775

மேல்


எண்_இலவே (2)

ஒன்று அலவே பல எண்_இலவே உற்று உரைத்தது அயல் – திருமுறை3:6 2245/2
உறைந்திடும் ஐங்கருவினிலே உருவ சத்தி விகற்பம் உன்னுதற்கும் உணர்வதற்கும் ஒண்ணா எண்_இலவே
நிறைந்த அவை தனித்தனியே நிகழ்ந்து இலங்க அவைக்குள் நேர்மை ஒண்மை உறுவித்து அ நேர்மை ஒண்மை அகத்தே – திருமுறை6:137 5662/1,2

மேல்


எண்_இலா (2)

எண்_இலா இடையூறு அடுத்ததனால் இளைக்கின்றேன் எனை ஏன்றுகொள்வதற்கு என் – திருமுறை2:68 1323/2
எண்_இலா அண்ட பகிரண்டத்தின் முதலிலே இடையிலே கடையிலே மேல் ஏற்றத்திலே அவையுள் ஊற்றத்திலே திரண்டு எய்து வடிவம்-தன்னிலே – திருமுறை6:22 3655/1

மேல்


எண்_இறந்த (2)

திருகல் அறு பல கோடி ஈசன் அண்டம் சதாசிவ அண்டம் எண்_இறந்த திகழ்கின்ற மற்றை பெரும் சத்தி சத்தர்-தம் சீர் அண்டம் என் புகலுவேன் – திருமுறை6:22 3668/2
இதுவரையோ பல கோடி என்னினும் ஓர் அளவோ எண்_இறந்த அண்ட வகை எத்தனை கோடிகளும் – திருமுறை6:142 5720/2

மேல்


எண்_உடையார் (1)

எண்_உடையார் எழுத்து_உடையார் எல்லாரும் போற்ற என் இதய_மலர் மிசை நின்று எழுந்தருளி வாம – திருமுறை6:95 4753/2

மேல்


எண்கொண்ட (1)

எண்கொண்ட மற்றை மத மார்க்கம் யாவும் இறந்தனவே – திருமுறை6:125 5414/4

மேல்


எண்ண (9)

எண்ண முடியாதே எழுத்தறியும்_பெருமானே – திருமுறை2:16 749/4
எண்ண இனிய இன் அமுதை இன்ப கருணை பெரும்_கடலை – திருமுறை2:25 841/1
எண்ண இனிய நின் புகழை ஏத்தேன் ஒதி போல் இருக்கின்றேன் – திருமுறை2:34 930/3
எண்ண முடியா அவர் அழகை என்னென்று உரைப்பது ஏந்திழையே – திருமுறை2:90 1674/4
எண்ண வியப்பாம் என்கின்றார் இது-தான் சேடி என்னேடீ – திருமுறை2:98 1912/4
கை_பிணியும் கால்_பிணியும் கண்_பிணியோடு எண்ண அரிய – திருமுறை3:3 1965/915
வன் கொடுமை மலம் நீக்கி அடியார்-தம்மை வாழ்விக்கும் குருவே நின் மலர்_தாள் எண்ண
முன் கொடு சென்றிடும் அடியேன்-தன்னை இந்த மூட மனம் இ உலக முயற்சி நாடி – திருமுறை3:5 2148/1,2
எண்ண பயின்ற என் எண்ணம் எலாம் முன்னர் ஈக இது என் – திருமுறை6:94 4738/3
ஏர் இகவா திரு_வடிவை எண்ண முடியாதேல் இயம்ப முடிந்திடுமோ நாம் எழுத முடிந்திடுமோ – திருமுறை6:142 5726/2

மேல்


எண்ணங்கள் (6)

எண்ணிய எண்ணங்கள் எல்லாம் பலிக்க எனக்கு உன் அருள் – திருமுறை2:75 1448/1
எண்ணுகின்றேன் எண்ணங்கள் எல்லாம் தருகின்றான் – திருமுறை6:40 3898/1
எண்ணிய எண்ணங்கள் எல்லா முடிக்கும் நம் – திருமுறை6:69 4348/1
எண்ணிய எண்ணங்கள் எல்லாம் நான் – திருமுறை6:80 4613/1
என் தரத்துக்கு ஏலாத எண்ணங்கள் எண்ணுகின்றேன் – திருமுறை6:125 5405/1
எண்ணுகின்றேன் எண்ணங்கள் எல்லாம் தருகின்றான் – திருமுறை6:129 5489/1

மேல்


எண்ணத்தாலே (1)

எண்ணும் எண்ணத்தாலே நம் எண்ணம் எலாம் கைகூடும் – திருமுறை6:129 5512/3

மேல்


எண்ணத்தான் (1)

தான் படுமோ சொல்லத்தான் படுமோ எண்ணத்தான் படுமோ – திருமுறை3:6 2179/2

மேல்


எண்ணத்தில் (1)

எண்ணப்படுமோ என்று எண்ணிலையோ எண்ணத்தில்
பொய் என்று அறவோர் புலம்புறவும் இ உடம்பை – திருமுறை3:3 1965/920,921

மேல்


எண்ணத்து (1)

எண்ணிய எனது உள் எண்ணமே எண்ணத்து இசைந்த பேர்_இன்பமே யான்-தான் – திருமுறை6:34 3829/1

மேல்


எண்ணப்படா (1)

எண்ணப்படா எழில் ஓவியமே எமை ஏன்றுகொண்ட – திருமுறை2:75 1456/3

மேல்


எண்ணப்படும் (1)

எண்ணப்படும் நின் திரு_அருள் ஈக இ ஏழையற்கே – திருமுறை1:33 373/4

மேல்


எண்ணப்படுமோ (1)

எண்ணப்படுமோ என்று எண்ணிலையோ எண்ணத்தில் – திருமுறை3:3 1965/920

மேல்


எண்ணம் (61)

இவையே என் எண்ணம் தணிகாசலத்துள் இருப்பவனே – திருமுறை1:3 59/4
எந்தை நினது அருள் சற்றே அளித்தால் வேறு ஓர் எண்ணம் இலேன் ஏகாந்தத்து இருந்து வாழ்வேன் – திருமுறை1:7 129/3
ஈறு இல் என்னுடை எண்ணம் முற்றுமோ – திருமுறை1:10 162/4
ஏணுதற்கு எனது எண்ணம் முற்றுமோ – திருமுறை1:10 178/3
கொள்ளேனோ நீ அமர்ந்த தணிகை மலைக்கு உற எண்ணம் கோவே வந்தே – திருமுறை1:16 234/1
துனியே செய் வாழ்வில் அலைந்து என் எண்ணம் முடியாது சுழல்வேனாகில் – திருமுறை1:16 235/3
உண்ணேன் நல் ஆனந்த அமுதை அன்பர் உடன் ஆகேன் ஏகாந்தத்து உற ஓர் எண்ணம்
எண்ணேன் வன் துயர் மண்ணேன் மனம் செம் புண்ணேன் ஏன் பிறந்தேன் புவி சுமையா இருக்கின்றேனே – திருமுறை1:22 300/3,4
எண்ணியதோர் எண்ணம் இடர் இன்றி முற்றியிட – திருமுறை2:36 975/2
ஏய்க்கும் மால் நிற காலன் வந்திடும் போது என்-கொலாம் இந்த எண்ணம் என் மனத்தை – திருமுறை2:45 1072/3
இந்தமட்டில் நான் உழன்றதே அமையும் ஏற வேண்டும் உன் எண்ணம் ஏது அறியேன் – திருமுறை2:49 1115/2
என்றனால் இனி ஆவது ஒன்று இலை உன் எண்ணம் எப்படி அப்படி இசைக – திருமுறை2:67 1312/3
எண்ணம் கொள நின்று உரைக்கின்றார் இது-தான் சேடி என்னேடீ – திருமுறை2:98 1837/4
இதயத்து அமர்ந்தீர் என்னே என் எண்ணம் அறியீரோ என்றேன் – திருமுறை2:98 1919/2
எண்ணம் உனக்கு எவ்வாறு இருந்ததுவே மண்_இடத்தில் – திருமுறை3:3 1965/860
எண்ணம் வந்தால் அன்றி இசையாதால் எண்ணம்-அது – திருமுறை3:3 1965/1256
எண்ணம் அறிந்தாய் இரங்குகிலாய் அண்ணல் உன்-பால் – திருமுறை3:4 2050/2
எண்ணிய நம் எண்ணம் எலாம் முடிப்பான் மன்றுள் எம் பெருமான் என்று மகிழ்ந்து இறுமாந்து இங்கே – திருமுறை3:5 2167/1
மனம் இரங்காயா என் எண்ணம் நெறிப்படவே – திருமுறை3:6 2199/4
எண்ணம் எல்லாம் முடித்திட்ட மருந்து – திருமுறை3:9 2442/4
ஈண்டு ஆவ என சிறிய அடியேன் உள்ளத்து எண்ணம் அறிந்து அருளாயேல் என் செய்கேனே – திருமுறை4:12 2697/4
பதியே எனது எண்ணம் பலிக்கும்படிக்கு அருளே – திருமுறை4:13 2705/4
எ தேவர்-தமக்கு மிக அரிய எனும் மண பூ என் கரத்தே கொடுத்தனை நின் எண்ணம் இது என்று அறியேன் – திருமுறை5:3 3166/2
எண் பகர் குற்றங்கள் எலாம் குணமாக கொள்ளும் எம் துரை என்று எண்ணுகின்ற எண்ணம் அதனாலே – திருமுறை5:4 3171/4
இரு என்ற தனி அகவல் எண்ணம் எனக்கு இயம்புதியே – திருமுறை5:12 3260/4
நின் அருள் அமுதம் அளித்து எனது எண்ணம் நிரப்பி ஆட்கொள்ளுதல் வேண்டும் – திருமுறை6:13 3541/3
எண்ணம் பழுத்தது இனி சிறியேன் இறையும் தரியேன் தரியேனே – திருமுறை6:19 3625/4
ஈட்டுக நின் எண்ணம் பலிக்க அருள் அமுதம் உண்டு இன்புறுக என்ற குருவே என் ஆசையே என்றன் அன்பே நிறைந்த பேர்_இன்பமே என் செல்வமே – திருமுறை6:22 3674/3
என் செய்வேன் சிறியனேன் என் செய்வேன் என் எண்ணம் ஏதாக முடியுமோ என்று எண்ணி இரு கண்ணில் நீர் காட்டி கலங்கி நின்று ஏங்கிய இராவில் ஒருநாள் – திருமுறை6:22 3675/1
ஏதம் அற உணர்ந்தனன் வீண் போது கழிப்பதற்கு ஓர் எள்ளளவும் எண்ணம்_இலேன் என்னொடு நீ புணர்ந்தே – திருமுறை6:28 3767/3
விது தருண அமுது அளித்து என் எண்ணம் எலாம் முடிக்கும் வேலை இது காலை என விளம்பவும் வேண்டுவதோ – திருமுறை6:30 3786/4
இ பாரில் இது தருணம் என்னை அடைந்து அருளி எண்ணம் எலாம் முடித்து என்னை ஏன்றுகொளாய் எனிலோ – திருமுறை6:32 3800/2
எணம் உள என்-பால் அடைந்து என் எண்ணம் எலாம் அளித்தாய் இங்கு இது-தான் போதாதோ என் அரசே ஞான – திருமுறை6:47 3990/3
தரம் குலவ அமர்ந்த திரு_அடிகள் பெயர்த்து எனது சார்பு அடைந்து என் எண்ணம் எலாம் தந்தனை என் அரசே – திருமுறை6:47 3991/3
எண்ணுகின்றேன் எண்ணு-தொறு என் எண்ணம் எலாம் தித்திக்க – திருமுறை6:52 4044/1
இளிவே தவிர்த்து சிறியேன்-தன் எண்ணம் முழுதும் அளித்து அருளி – திருமுறை6:54 4062/1
எறியாது என் எண்ணம் எலாம் இனிது அருளல் வேண்டும் எல்லாம் செய் வல்ல சித்தே எனக்கு அளித்தல் வேண்டும் – திருமுறை6:56 4087/3
எண்ணிய என் எண்ணம் எலாம் எய்த ஒளி வழங்கி இலங்குகின்ற பேர்_அருளாம் இன் அமுத திரளே – திருமுறை6:57 4102/3
நல்லவரே எனினும் உமை நாடாரேல் அவரை நன்கு மதியாள் இவளை நண்ண எண்ணம் உளதோ – திருமுறை6:59 4203/3
அச்சம்_இலாள் இவள் என்றே அலர் உரைத்தார் மடவார் அண்ணல் நடராயர் திரு_எண்ணம் அறிந்திலனே – திருமுறை6:60 4214/4
வில் பூ ஒள் நுதல் மடவார் சொல்_போர் செய்கின்றார் விண் நிலவு நடராயர் எண்ணம் அறிந்திலனே – திருமுறை6:60 4225/4
பனை உலர்ந்த ஓலை என பெண்கள் ஒலிக்கின்றார் பண்ணவர் என் நடராயர் எண்ணம் அறிந்திலனே – திருமுறை6:60 4226/4
எண்ணம் எல்லாம் உமது எண்ணம் அல்லால் வேறு ஓர் – திருமுறை6:70 4424/1
எண்ணம் எல்லாம் உமது எண்ணம் அல்லால் வேறு ஓர் – திருமுறை6:70 4424/1
எண்ணம் எனக்கு இல்லை வாரீர் – திருமுறை6:70 4424/2
இனம் தழுவி என் உளத்தே இருந்து உயிரில் கலந்து என் எண்ணம் எலாம் களித்து அளித்த என் உரிமை பதியே – திருமுறை6:84 4644/3
எண்ணலை வேறு இரங்கலை நின் எண்ணம் எலாம் தருகின்றோம் இன்னே என்று என் – திருமுறை6:87 4673/1
பார்த்தான் என் எண்ணம் எலாம் பாலித்தான் தீர்த்தான் என் – திருமுறை6:90 4698/2
எண்ண பயின்ற என் எண்ணம் எலாம் முன்னர் ஈக இது என் – திருமுறை6:94 4738/3
நீங்கினேன் எண்ணம் நிரம்பினேன் பொன் வடிவம் – திருமுறை6:101 4832/3
எண்ணாநின்றேன் எண்ணம் எலாம் எய்த அருள்செய்கின்ற தனி – திருமுறை6:104 4864/1
இருளை கெடுத்து என் எண்ணம் எலாம் இனிது முடிய நிரம்புவித்து – திருமுறை6:104 4874/1
எண்ணம் பலித்தது என்று உந்தீபற – திருமுறை6:107 4898/3
நாயேன் எண்ணம் அனைத்தும் முடித்துக்கொடுத்த பண்பனே – திருமுறை6:112 4980/3
எண்ணம் பலித்தது என்று ஊதூது சங்கே – திருமுறை6:122 5278/2
எண்ணம் பலித்தது என்று ஊதூது சங்கே – திருமுறை6:122 5279/4
இருளாயின எல்லாம் தவிர்த்து என் எண்ணம் முடிப்பாய் இப்போதே – திருமுறை6:125 5351/4
எண்ணிய எண்ணம் பலித்தன மெய் இன்பம் எய்தியது ஓர் – திருமுறை6:125 5398/2
நீடுகின்றேன் இன்ப கூத்தாடுகின்றேன் எண்ணம் எலாம் நிரம்பினேனே – திருமுறை6:125 5445/4
ஏட்டை தவிர்த்து என் எண்ணம் எலாம் எய்த ஒளி தந்து யான் வனைந்த – திருமுறை6:126 5466/1
எண்ணும் எண்ணத்தாலே நம் எண்ணம் எலாம் கைகூடும் – திருமுறை6:129 5512/3
இடம் கலந்த மூர்த்திகள் தாம் வந்தால் அங்கு அவர்-பால் எண்ணம் இலாது இருக்கின்றாய் என்-கொல் என்றாய் தோழி – திருமுறை6:140 5694/2

மேல்


எண்ணம்-தனை (1)

எண்ணம்-தனை முடிக்க வேண்டுவதே – திருமுறை4:8 2648/4

மேல்


எண்ணம்-அது (2)

இன்னும் மருவ வந்திலர் காண் யாதோ அவர்-தம் எண்ணம்-அது
கொல் நுண் வடி வேல் கண்ணாய் என் குறையை எவர்க்கு கூறுவனே – திருமுறை2:79 1536/3,4
எண்ணம் வந்தால் அன்றி இசையாதால் எண்ணம்-அது
பங்கம் அடைந்தார் அவையை பாராது சாதுக்கள் – திருமுறை3:3 1965/1256,1257

மேல்


எண்ணம்_இலேன் (1)

ஏதம் அற உணர்ந்தனன் வீண் போது கழிப்பதற்கு ஓர் எள்ளளவும் எண்ணம்_இலேன் என்னொடு நீ புணர்ந்தே – திருமுறை6:28 3767/3

மேல்


எண்ணமும் (1)

எண்ணிநின்ற ஓர் எண்ணமும் முடியாது என் செய்கேன் வரும் இரு_வினை கயிற்றால் – திருமுறை2:49 1112/3

மேல்


எண்ணமுறு (1)

எண்ணமுறு மா மவுன வெளி ஆகி அதன் மேல் இசைத்த பர வெளி ஆகி இயல் உபய வெளியாய் – திருமுறை6:2 3271/2

மேல்


எண்ணமுறுமோ (1)

இரவு நிறம் உடை இயமன் இனி எனை கனவினும் இறப்பிக்க எண்ணமுறுமோ எண்ணுறான் உதையுண்டு சிதையுண்ட தன் உடல் இருந்த வடு எண்ணுறானோ – திருமுறை1:1 27/2

மேல்


எண்ணமே (3)

எண்ணமே தகும் அன்பர்-தம் துணையே இலங்கும் திவ்விய எண்_குண_பொருப்பே – திருமுறை2:18 765/2
எளியவர் விளைத்த நிலம் எலாம் கவரும் எண்ணமே பெரிது உளேன் புன்செய் – திருமுறை6:15 3576/1
எண்ணிய எனது உள் எண்ணமே எண்ணத்து இசைந்த பேர்_இன்பமே யான்-தான் – திருமுறை6:34 3829/1

மேல்


எண்ணரிய (1)

ஈனம் அங்கே செய்த தாருகனை ஆயிர இலக்கம் உறு சிங்கமுகனை எண்ணரிய திறல் பெற்ற சூரனை மற கருணை ஈந்து பணிகொண்டிலையெனில் – திருமுறை1:1 21/3

மேல்


எண்ணல் (1)

எண்_குண பொன்_குன்றே நின் திருவுளத்தில் சிறிதேனும் எண்ணல் கண்டாய் – திருமுறை1:52 558/2

மேல்


எண்ணலர்-தங்கள் (1)

சகம் இலையே என்று உடையானை எண்ணலர்-தங்கள் நெஞ்சம் – திருமுறை3:6 2314/1

மேல்


எண்ணலாம் (1)

எண்ணலாம் எண்ணி எழுதலாம் எழுதி ஏத்தலாம் எடுத்தெடுத்து உவந்தே – திருமுறை6:125 5432/3

மேல்


எண்ணலேன் (1)

அண்ணலே நின்னை எண்ணலேன் என்னை ஆண்டுகொண்டனை மீண்டும் விண்டனன் – திருமுறை4:16 2788/1

மேல்


எண்ணலை (4)

இடம் கொள் பாரிடை நமக்கு இனி ஒப்பார் யார் கண்டாய் ஒன்றும் எண்ணலை கமல – திருமுறை2:20 788/3
எம்மை வாட்டும் இ பசியினுக்கு எவர்-பால் ஏகுவோம் என எண்ணலை நெஞ்சே – திருமுறை2:37 990/1
தாதை நீ அவை எண்ணலை எளியேன்-தனக்கு நின் திரு தண் அளி புரிவாய் – திருமுறை2:51 1134/2
எண்ணலை வேறு இரங்கலை நின் எண்ணம் எலாம் தருகின்றோம் இன்னே என்று என் – திருமுறை6:87 4673/1

மேல்


எண்ணவும் (4)

மாலோடு காண்கின்ற கண்களுக்கு அங்கு இருந்த வண்ணம் இந்த வண்ணம் என எண்ணவும் ஒண்ணாதே – திருமுறை5:6 3190/4
இடையுறு நடுக்கம் கருதவும் சொலவும் எண்ணவும் எழுதவும் படுமோ – திருமுறை6:13 3443/3
எட்டோடே இரண்டு சேர்த்து எண்ணவும் அறியீர் எ துணை கொள்கின்றீர் பித்து உலகீரே – திருமுறை6:132 5556/4
எண்ணாதது எண்ணவும் நேரும் ஓர் காலம் எ துணை கொள்கின்றீர் பித்து உலகீரே – திருமுறை6:132 5565/4

மேல்


எண்ணளாவிய (1)

எண்ணளாவிய வஞ்சக நெஞ்சோடு என் செய்வான் பிறந்தேன் எளியேனே – திருமுறை1:40 438/4

மேல்


எண்ணற்க (1)

ஏர் உற்ற சுக நிலை அடைந்திட புரிதி நீ என் பிள்ளை ஆதலாலே இ வேலை புரிக என்று இட்டனம் மனத்தில் வேறு எண்ணற்க என்ற குருவே – திருமுறை6:22 3677/3

மேல்


எண்ணஎண்ண (1)

எண்ணஎண்ண என் நெஞ்சகம் பதைப்புற்று ஏங்கிஏங்கி நான் இளைப்புறுகின்றேன் – திருமுறை2:67 1314/2

மேல்


எண்ணா (7)

இருந்தார் திருவாரூரகத்தில் எண்ணா கொடியார் இதயத்தில் – திருமுறை2:82 1565/1
எண்ணா வினை என் செயுமோ இதற்கு என் செய்வேனே – திருமுறை4:13 2707/4
எண்ணா கொடுமை எலாம் எண்ணி உரைத்தேன் அதனை – திருமுறை4:28 2895/1
செய்த நன்றி எண்ணா சிறியவனேன் நின் அருளை – திருமுறை4:28 2907/1
சுற்று அது மற்று அ வழி மா சூது அது என்று எண்ணா தொண்டர் எலாம் கற்கின்றார் பண்டும் இன்றும் காணார் – திருமுறை5:1 3044/1
எண்ணா நாய்_அடியேன் களித்திட்ட உணவை எலாம் – திருமுறை6:63 4261/3
எண்ணா என் ஆசை வெள்ளம் என் சொல் வழி கேளாது எனை ஈர்த்துக்கொண்டு சபைக்கு ஏகுகின்றது அந்தோ – திருமுறை6:142 5727/2

மேல்


எண்ணாத (7)

எண்ணாத பாவி இவன் என்று தள்ளின் என் செய்வது உய்வது அறியேன் – திருமுறை1:21 286/3
எண்ணாத பாவி இங்கு ஏன் பிறந்தேன் நினை ஏத்துகின்றோர் – திருமுறை3:6 2279/2
எய்யாத வாழ்வும் வேறு எண்ணாத நிறைவும் நினை என்றும் மறவாத நெறியும் இறவாத தகவும் மேல் பிறவாத கதியும் இ ஏழையேற்கு அருள்செய் கண்டாய் – திருமுறை4:3 2594/2
எண்ணாத கொடும் பாவி புலை மனத்து சிறியேன் எனை கருதி வலியவும் நான் இருக்கும் இடத்து அடைந்து – திருமுறை5:7 3209/3
துன்புறு மனத்தனாய் எண்ணாத எண்ணி நான் சோர்ந்து ஒருபுறம் படுத்து தூங்கு தருணத்து என்றன் அருகில் உற்று அன்பினால் தூய திருவாய்_மலர்ந்தே – திருமுறை6:22 3683/1
எண்ணாத மந்திரமே எழுதாத மறையே ஏறாத மேல் நிலை நின்று இறங்காத நிறைவே – திருமுறை6:57 4144/1
எண்ணாத மனத்தவர்கள் காண விழைகின்றார் என்று உரைத்தேன் இதனாலோ எதனாலோ அறியேன் – திருமுறை6:60 4224/2

மேல்


எண்ணாதது (2)

என்பாட்டுக்கு எண்ணாதது எண்ணி இசைத்தேன் என்றன் – திருமுறை6:52 4038/1
எண்ணாதது எண்ணவும் நேரும் ஓர் காலம் எ துணை கொள்கின்றீர் பித்து உலகீரே – திருமுறை6:132 5565/4

மேல்


எண்ணாதவர் (1)

ஏதும் அவண் இவண் என்று எண்ணாதவர் இறைஞ்சி – திருமுறை3:2 1962/329

மேல்


எண்ணாதிர் (1)

மாற்றுதற்கு எண்ணாதிர் என்னோடு ஆட வாரீர் மாற்றில் உயிர் மாய்ப்பேன் கண்டீர் ஆட வாரீர் – திருமுறை6:71 4461/2

மேல்


எண்ணாதீர் (1)

முன்னையள் என்று எண்ணாதீர் தாழ்த்திருப்பீர் ஆனால் முடுகி உயிர்விடுத்திடுவாள் கடுகி வரல் உளதேல் – திருமுறை6:59 4205/3

மேல்


எண்ணாது (16)

எண்ணாது எளியேன் செயும் பிழைகள் எல்லாம் பொறுத்து இங்கு எனை ஆள்வது – திருமுறை2:3 595/1
எண்ணாது உழல்வோர் சார்பாக இருக்க தரியேன் எளியேனே – திருமுறை2:3 597/4
எண்ணாது அருகே வருகின்றார் இது-தான் சேடி என்னேடீ – திருமுறை2:98 1773/4
கண்ணால் அழிக்கின்ற கள்வன் எவன் எண்ணாது
நான் என்று நிற்கில் நடுவே அ நான் நாண – திருமுறை3:3 1965/218,219
மண்ணால் அழிதல் மதித்திலையே எண்ணாது
மண் கொண்டார் மாண்டார் தம் மாய்ந்த உடல் வைக்க அயல் – திருமுறை3:3 1965/836,837
அங்கு அவற்றை எண்ணாது அலைந்தனையே தங்கு உலகில் – திருமுறை3:3 1965/992
எம்மானின் தாள்_கமலம் எண்ணாது பாழ் வயிற்றில் – திருமுறை3:4 1997/3
இருள் நெறியில் கோல் இழந்த குருட்டு_ஊமன் போல் எண்ணாது எல்லாம் எண்ணி ஏங்கிஏங்கி – திருமுறை3:5 2150/3
எங்கள் பெருமான்-தனை அந்தோ என்னே எண்ணாது இருந்தேனே – திருமுறை4:17 2790/4
இன்ப நிறைவை இறையோனை என்னே எண்ணாது இருந்தேனே – திருமுறை4:17 2791/4
இருமை பயனும் தருவானை என்னே எண்ணாது இருந்தேனே – திருமுறை4:17 2792/4
இறையோன்-தன்னை அந்தோ நான் என்னே எண்ணாது இருந்தேனே – திருமுறை4:17 2793/4
எற்றே மதி_இலியேன் எண்ணாது உரைத்ததனை – திருமுறை4:28 2929/1
என்னை வேறு எண்ணாது உள்ளதே உணர்த்தி எனக்குளே விளங்கு பேர்_ஒளியே – திருமுறை6:13 3415/3
நண்ணி நின்று ஒருவர் அசப்பிலே என்னை அழைத்த போது அடியனேன் எண்ணாது
எண்ணி யாது உற்றதோ என கலங்கி ஏன் எனல் மறந்தனன் எந்தாய் – திருமுறை6:13 3466/3,4
எருத்தில் திரிந்தேன் செய் பிழையை எண்ணாது அந்தோ எனை முற்றும் – திருமுறை6:98 4792/2

மேல்


எண்ணாதும் (1)

எண்ணாதும் எண்ணும் இந்த ஏழை முகம் பாராயோ – திருமுறை2:54 1161/4

மேல்


எண்ணாதே (2)

எண்ணாதே யான் மிகவும் ஏழை கண்டாய் இசைக்க அரிய தணிகையில் வீற்றிருக்கும் கோவே – திருமுறை1:6 101/4
எண்ணாரை எண்ணாதே என்று – திருமுறை2:65 1283/4

மேல்


எண்ணாநின்று (2)

எண்ணாநின்று உனை எந்தாய் எந்தாய் எந்தாய் என்கின்றார் நின் அன்பர் எல்லாம் என்றன் – திருமுறை2:4 601/3
எண்ணாநின்று களிக்கின்றேன் ஆரூர் எந்தாய் இரங்காயே – திருமுறை3:10 2460/4

மேல்


எண்ணாநின்றேன் (1)

எண்ணாநின்றேன் எண்ணம் எலாம் எய்த அருள்செய்கின்ற தனி – திருமுறை6:104 4864/1

மேல்


எண்ணாமல் (5)

ஏய் அவலம் புரத்தை எண்ணாமல் எண்ணுகின்றோர் – திருமுறை3:2 1962/217
உண்ணா கொடு விடமும் உண்டனையே எண்ணாமல்
வேய் தவள வெற்பு எடுத்த வெய்ய அரக்கன்-தனக்கும் – திருமுறை3:2 1962/744,745
ஈன்றோன்-தனை நாளும் எண்ணாமல் இ உடம்பை – திருமுறை3:3 1965/1013
எண்ணாமல் நாய்_அடியேன் செய்த குற்றங்கள் யாவும் எண்ணி – திருமுறை4:6 2625/1
நாய்_அனையேன் எண்ணாமல் நலங்கியவன் சொல்லை எலாம் – திருமுறை4:28 2931/1

மேல்


எண்ணாயோ (1)

எண்ணாயோ ஐயா எழுத்தறியும்_பெருமானே – திருமுறை2:16 730/4

மேல்


எண்ணார் (6)

எண்ணார் புரம் எரித்தார் அருள் எய்தும் திரு நெடுமால் – திருமுறை1:30 364/1
எண்ணார் எளியாள் இவள் என்று எனை யான் என் செய்கேனோ இடர்கொண்டே – திருமுறை1:37 406/4
எண்ணார் ஆயின் என் செய்வேன் என்னை மடவார் இகழாரோ – திருமுறை2:94 1710/4
எண்ணார் எண்ணார் என்கின்றார் இது-தான் சேடி என்னேடீ – திருமுறை2:98 1871/4
எண்ணார் எண்ணார் என்கின்றார் இது-தான் சேடி என்னேடீ – திருமுறை2:98 1871/4
தண் ஆர் நெடுங்கள மெய் தாரகமே எண்ணார்
தருக்கு ஆள் துப்பு அள்ளி தகை கொண்டோர் சூழும் – திருமுறை3:2 1962/144,145

மேல்


எண்ணாரை (1)

எண்ணாரை எண்ணாதே என்று – திருமுறை2:65 1283/4

மேல்


எண்ணாவோ (1)

எண்ணாவோ துன்பத்து இரும் கடற்குள் மன்னினனே – திருமுறை1:28 347/4

மேல்


எண்ணி (87)

பொல்லாத பாவி என எண்ணி என்னை புறம்போக்கில் ஐயா யான் புரிவது என்னே – திருமுறை1:7 119/2
ஈது செய்தவன் என்று இ ஏழையை எந்தவண்ணம் நீ எண்ணி நீக்குவாய் – திருமுறை1:8 137/2
ஏதிலார் என எண்ணி கைவிடில் – திருமுறை1:10 165/1
என்னே எளியேன் துயர் உழத்தல் எண்ணி இரங்காது இருப்பதுவே – திருமுறை1:13 201/4
எண்ணி எண்ணி நெஞ்சு அழிந்து கண்ணீர் கொளும் ஏழையேன்-தனக்கு இன்னும் – திருமுறை1:15 226/3
எண்ணி எண்ணி நெஞ்சு அழிந்து கண்ணீர் கொளும் ஏழையேன்-தனக்கு இன்னும் – திருமுறை1:15 226/3
தாழ்விலே சிறிது எண்ணி நொந்து அயர்வன் என் தன்மை நன்று அருளாளா – திருமுறை1:15 229/2
மூவா முதலின் அருட்கு ஏலா மூட நினைவும் இன்று எண்ணி
ஆவா நெஞ்சே எனை கெடுத்தாய் அந்தோ நீ-தான் ஆவாயோ – திருமுறை1:17 241/3,4
ஈயா கொடியர்-தமக்கன்றி ஏலா நினைவும் இன்று எண்ணி
மாயா என்றன் வாழ்வு அழித்தாய் மனமே நீ-தான் வாழ்வாயோ – திருமுறை1:17 242/3,4
இறையேனும் உன்றன் அடி எண்ணி அங்கி இழுது என்ன நெஞ்சம் இளகேன் – திருமுறை1:21 287/1
என் நோயும் கொண்டதனை எண்ணி இடிவேனோ – திருமுறை1:28 351/2
ஏதம் நிறுத்தும் இ உலகத்து இயல்பின் வாழ்க்கை-இடத்து எளியேன் எண்ணி அடங்கா பெரும் துயர்கொண்டு எந்தாய் அந்தோ இளைக்கின்றேன் – திருமுறை1:44 478/1
இடமே பொருளே ஏவலே என்றென்று எண்ணி இடர்ப்படும் ஓர் – திருமுறை2:1 572/1
பொய்யன் என்று எண்ணி நீ புறம்பொழிப்பையேல் – திருமுறை2:5 615/2
எண்ணி வந்து அடைந்தால் கேள்வி இல்லாமல் இருப்பது உன் திரு_அருட்கு இயல்போ – திருமுறை2:9 658/4
தேவியல் அறியா சிறியனேன் பிழையை திருவுளத்து எண்ணி நீ கோபம் – திருமுறை2:13 693/1
அஞ்செழுத்து ஓதி உய்ந்திடா பிழையை ஐய நின் திருவுளத்து எண்ணி
வெஞ்சன் என்று ஐயோ கைவிடில் சிவனே வேறு நான் யாது செய்வேனே – திருமுறை2:13 698/1,2
தாழை என எண்ணி என்னை தள்ளிவிட்டால் என் செய்வேன் – திருமுறை2:16 746/3
ஏங்கி நோகின்றது எற்றினுக்கோ நீ எண்ணி வேண்டியது யாவையும் உனக்கு – திருமுறை2:20 785/1
எண்ணும் என் மொழி குரு மொழி ஆக எண்ணி ஒற்றியூர்க்கு என்னுடன் போந்து – திருமுறை2:21 800/2
சொந்தமுற எண்ணி தொழுகின்ற மெய் அடியர் – திருமுறை2:54 1168/1
எண்ணி நம் புடை இரு என உரைப்பர் ஏன் வணங்கினை என்று உரைப்பாரோ – திருமுறை2:55 1181/2
பாழையே பலன் தருவது என்று எண்ணி பாவியேன் பெரும் படர் உழக்கின்றேன் – திருமுறை2:69 1331/2
ஏய_மொழியாள் பால் அனமும் ஏலாள் உம்மை எண்ணி என்றே – திருமுறை2:78 1506/4
ஏசு பூத்த அலர் கொடியாய் இளைத்தாள் உம்மை எண்ணி என்றே – திருமுறை2:78 1512/4
எண்ணி அறி நீ என்கின்றார் இது-தான் சேடி என்னேடீ – திருமுறை2:98 1796/4
பொய்யான தன்மையினேன் எனினும் என்னை புறம்விடுத்தல் அழகேயோ பொருளா எண்ணி
மெய்யா என்றனை அ நாள் ஆண்டாய் இ நாள் வெறுத்தனையேல் எங்கே யான் மேவுவேனே – திருமுறை2:101 1947/3,4
என் செய்வோம் என்று எண்ணி எய்க்கின்றேன் முன் செய் வினையாம் – திருமுறை3:2 1962/806
நச்சென்ற வாதனையை நாளும் எண்ணி நாம் அஞ்சும் – திருமுறை3:3 1965/343
வஞ்சம்-அது நாம் எண்ணி வாழ்ந்தாலும் தான் சிறிதும் – திருமுறை3:3 1965/395
நாழிகையாய் எண்ணி நலிந்திலையே நாழிகை முன் – திருமுறை3:3 1965/948
சாப்பிள்ளை ஆதல் எண்ணி சார்ந்திலையே மேல் பிள்ளை – திருமுறை3:3 1965/978
நல் வாழ்வை எண்ணி நயந்தோர் நயவாத – திருமுறை3:3 1965/1011
யாது பயன் எண்ணி இனைகின்றாய் தீது செயும் – திருமுறை3:3 1965/1102
புல்லாக எண்ணி புறம்பு ஒழிக எல்லாமும் – திருமுறை3:3 1965/1300
பொற்பு அதிகம் என்று எண்ணி போற்றி ஒரு மூவர்களின் – திருமுறை3:3 1965/1327
தீதும் சுகமும் சிவன் செயல் என்று எண்ணி வந்த – திருமுறை3:3 1965/1373
தாயர் என மாதர்-தம்மை எண்ணி பாலர் பித்தர் – திருமுறை3:3 1965/1385
எஞ்சா பரிவுடனே எண்ணி அருள் செஞ்சோதி – திருமுறை3:3 1965/1402
மின் அரசே பெண் அமுதே என்று மாதர் வெய்ய சிறுநீர் குழி-கண் விழவே எண்ணி
கொன் நரை சேர் கிழ குருடன் கோல் போல் வீணே குப்புறுகின்றேன் மயலில் கொடியனேனே – திருமுறை3:5 2146/3,4
மை குவித்த நெடும் கண்ணார் மயக்கில் ஆழ்ந்து வருந்துகின்றேன் அல்லால் உன் மலர்_தாள் எண்ணி
கை குவித்து கண்களில் நீர் பொழிந்து நான் ஓர் கணமேனும் கருதி நினை கலந்தது உண்டோ – திருமுறை3:5 2149/2,3
இருள் நெறியில் கோல் இழந்த குருட்டு_ஊமன் போல் எண்ணாது எல்லாம் எண்ணி ஏங்கிஏங்கி – திருமுறை3:5 2150/3
வாதிக்க நொந்து வருந்துகின்றேன் நின் வழக்கம் எண்ணி
சோதிக்க என்னை தொடங்கேல் அருள தொடங்கு கண்டாய் – திருமுறை3:6 2209/2,3
நான் ஆள எண்ணி நின் தாள் ஏத்துகின்றனன் நல்குகவே – திருமுறை3:6 2354/4
ஈனம் பழுத்த மன வாதை அற நின் அருளை எண்ணி நல்லோர்கள் ஒரு பால் இறைவ நின் தோத்திரம் இயம்பி இரு கண் நீர் இறைப்ப அது கண்டு நின்று – திருமுறை3:8 2426/1
இ நாள் அடியேன் பிழைத்த பிழை எண்ணி இரங்காய் எனில் அந்தோ – திருமுறை3:10 2466/1
வஞ்சம் எண்ணி இருந்திடில் என் செய்வேன் வஞ்சம் அற்ற மனத்து உறை அண்ணலே – திருமுறை3:24 2545/2
எண்ணாமல் நாய்_அடியேன் செய்த குற்றங்கள் யாவும் எண்ணி
அண்ணா நின் சித்தம் இரங்காய் எனில் இங்கு அயலவர்-தாம் – திருமுறை4:6 2625/1,2
ஆசும் படி இல் அகங்காரமும் உடையான் என்று எண்ணி
பேசும் படியில் எனக்கு அருளாய் எனில் பேர்_உலகோர் – திருமுறை4:6 2629/1,2
விரை தாள்_மலரை பெறலாம் என்று எண்ணி வீணே இளைக்கின்றேன் – திருமுறை4:10 2667/3
நைவேன் அலது இங்கு என் செய்வேன் அந்தோ எண்ணி நலிவேனே – திருமுறை4:10 2668/4
எண்ணி நலிவேன் நின் பாதம் எ நாள் அடைவோம் என என்-பால் – திருமுறை4:10 2669/1
என் ஆர்_உயிருக்கு உயிர்_அனையாய் என்னை பொருளாய் எண்ணி மகிழ்ந்து – திருமுறை4:10 2683/1
இருக்க எண்ணி வாடுகின்றேன் வெண்ணிலாவே – திருமுறை4:27 2850/2
எண்ணி நினைப்பது இன்றி நினை எள்ளி உரைத்ததனை – திருமுறை4:28 2880/1
எண்ணா கொடுமை எலாம் எண்ணி உரைத்தேன் அதனை – திருமுறை4:28 2895/1
உயங்குகின்றேன் வன் சொல் உரைத்ததனை எண்ணி
மயங்குகின்ற-தோறும் உள்ளே வாளிட்டு அறுக்குதடா – திருமுறை4:28 2911/1,2
பொருந்துகின்ற வஞ்ச புதுமை எண்ணி ஐயோ – திருமுறை4:28 2919/1
நான் அந்தம் எய்தா நலம் பெறவே எண்ணி மன்றில் – திருமுறை4:30 2952/1
இருள் உடைய மன சிறியேன் பாடுகின்றேன் பருவம் எய்தினன் என்று அறிஞர் எலாம் எண்ணி மதித்திடவே – திருமுறை5:4 3172/4
நான் மொழிய முடியாதேல் அன்பர் கண்ட காலம் நண்ணிய மெய் வண்ணம்-அதை எண்ணி எவர் புகல்வார் – திருமுறை5:6 3195/3
ஏற்றில் இட்ட திரு_அடியை எண்ணி அரும் பொன்னை எலாம் – திருமுறை5:11 3248/3
சாவது என்றும் பிறப்பது என்றும் சாற்றுகின்ற பெரும் பாவம்-தன்னை எண்ணி
நோவது இன்று புதிது அன்றே என்றும் உளதால் இந்த நோவை நீக்கி – திருமுறை6:10 3371/1,2
எவ்வுயிர் திரளும் என் உயிர் எனவே எண்ணி நல் இன்புறச்செயவும் – திருமுறை6:12 3403/1
பங்கம் ஈது எனவே எண்ணி நான் உள்ளம் பயந்ததும் எந்தை நீ அறிவாய் – திருமுறை6:13 3436/4
என் பொலா மணியே எண்ணி நான் எண்ணி ஏங்கிய ஏக்கம் நீ அறிவாய் – திருமுறை6:13 3450/2
என் பொலா மணியே எண்ணி நான் எண்ணி ஏங்கிய ஏக்கம் நீ அறிவாய் – திருமுறை6:13 3450/2
எண்ணி யாது உற்றதோ என கலங்கி ஏன் எனல் மறந்தனன் எந்தாய் – திருமுறை6:13 3466/4
எண்ணி என் உள்ளம் நடுங்கிய நடுக்கம் எந்தை நின் திருவுளம் அறியும் – திருமுறை6:13 3473/4
தருணம் இப்போது என்று எண்ணி நான் இருக்கும் தன்மையும் திருவுளம் அறியும் – திருமுறை6:13 3532/4
சமயம் இப்போது என்று எண்ணி நான் இருக்கும் தன்மையும் திருவுளம் அறியும் – திருமுறை6:13 3533/4
என் செய்வேன் சிறியனேன் என் செய்வேன் என் எண்ணம் ஏதாக முடியுமோ என்று எண்ணி இரு கண்ணில் நீர் காட்டி கலங்கி நின்று ஏங்கிய இராவில் ஒருநாள் – திருமுறை6:22 3675/1
துன்புறு மனத்தனாய் எண்ணாத எண்ணி நான் சோர்ந்து ஒருபுறம் படுத்து தூங்கு தருணத்து என்றன் அருகில் உற்று அன்பினால் தூய திருவாய்_மலர்ந்தே – திருமுறை6:22 3683/1
ஏது ஆகுமோ என நான் எண்ணி இசைத்த எலாம் – திருமுறை6:52 4036/1
என்பாட்டுக்கு எண்ணாதது எண்ணி இசைத்தேன் என்றன் – திருமுறை6:52 4038/1
என்னையும் பொருள் என எண்ணி என் உளத்தே – திருமுறை6:81 4615/1561
இருளும் ஒளியும் வந்த வகையை எண்ணி எண்ணியே – திருமுறை6:112 4984/1
சரி என்று எண்ணி எனது மனது களித்து வெல்வதே – திருமுறை6:112 4988/4
பொருளாய் எண்ணி வளர்க்கின்றாய் நீ எனக்கு ஓர் அன்னையே – திருமுறை6:112 4991/4
அண்ணா எனையும் பொருள் என்று எண்ணி இரவும்_பகலுமே – திருமுறை6:112 5036/1
எத்துணையும் பேதமுறாது எவ்வுயிரும் தம் உயிர் போல் எண்ணி உள்ளே – திருமுறை6:125 5297/1
சேய் போல் உலகத்து உயிரை எல்லாம் எண்ணி சேர்ந்து பெற்ற – திருமுறை6:125 5385/1
எண்ணலாம் எண்ணி எழுதலாம் எழுதி ஏத்தலாம் எடுத்தெடுத்து உவந்தே – திருமுறை6:125 5432/3
சத்தியம் என்று எண்ணி சகத்தீர் அடை-மின்கள் – திருமுறை6:129 5521/3
பின்_நாள் என்று எண்ணி பிதற்றாதே பெண்ணே பேர்_அருள் சோதி பெரு மணம் செய் நாள் – திருமுறை6:138 5673/3
அப்போது என்று எண்ணி அயர்ந்திடேல் பெண்ணே அன்பு உடை நின்னை யாம் இன்புற கூடல் – திருமுறை6:138 5674/3
என்பு உரு பொன் உரு ஆக்க எண்ணி வருகின்றார் என்று திரு_நாத ஒலி இசைக்கின்றது அம்மா – திருமுறை6:142 5761/3

மேல்


எண்ணிட (1)

ஒன்றும் முன் எண்-பால் எண்ணிட கிடைத்த உவைக்கு மேல் தனை அருள் ஒளியால் – திருமுறை6:125 5379/1

மேல்


எண்ணிடல் (1)

இத்தனை என்று நின்று எண்ணிடல் ஒண்ணா என் பிழை யாவையும் அன்பினில் கொண்டே – திருமுறை6:85 4650/1

மேல்


எண்ணிடாது (1)

ஏதம் எண்ணிடாது என்னையும் தொழும்பன் என்று கொள்விரேல் எனக்கு அது சாலும் – திருமுறை2:56 1183/3

மேல்


எண்ணிடாயோ (1)

செய்யாத பாவியேன் என்னை நீ கைவிடில் செய்வது அறியேன் ஏழையேன் சேய் செய்த பிழை எலாம் தாய் பொறுப்பது போல சிந்தை-தனில் எண்ணிடாயோ
மெய்யான நிலை பெற கையால் அணைத்து அருளவேண்டும் மறை ஆகமத்தின் மேலான சுத்த சன்மார்க்க அனுபவ சாந்த மேதையர்கள் பரவி வாழ்த்தும் – திருமுறை4:4 2604/2,3

மேல்


எண்ணிடேல் (1)

இரணன் என்று எனை எண்ணிடேல் பிறிது ஓர் இச்சை ஒன்று இலேன் எந்தை நின் உபய – திருமுறை6:29 3775/3

மேல்


எண்ணிநிற்கின்றனன் (1)

எந்தை என்று உனை எண்ணிநிற்கின்றனன்
இந்து சேகரனே உன்றன் இன் அருள் – திருமுறை4:9 2658/2,3

மேல்


எண்ணிநிற்கின்றேன் (1)

இம்மையில் பயன் அம்மையில் பயன் மற்று யாவும் நீ என எண்ணிநிற்கின்றேன்
செம்மையில் பெறும் அன்பர் உள்ளகம் சேர் செல்வமே எனை சேர்த்து அருளாயேல் – திருமுறை2:69 1333/2,3

மேல்


எண்ணிநிற்றியோ (1)

ஏலும் நல் துணை யார் நமக்கு என்றே எண்ணிநிற்றியோ ஏழை நீ நெஞ்சே – திருமுறை2:37 993/2

மேல்


எண்ணிநின்ற (1)

எண்ணிநின்ற ஓர் எண்ணமும் முடியாது என் செய்கேன் வரும் இரு_வினை கயிற்றால் – திருமுறை2:49 1112/3

மேல்


எண்ணிநின்று (1)

எதி எலாம் வெறுத்திட்ட சிற்றூழை இன்பு எலாம் கொள எண்ணிநின்று அயர்வேன் – திருமுறை4:18 2794/3

மேல்


எண்ணிப்பார்க்கின்ற-தோறும் (1)

பேர்க்கின்ற-தோறும் உறுத்தியதோ என பேசி எண்ணிப்பார்க்கின்ற-தோறும்
என் கண்ணே என் உள்ளம் பதைக்கின்றதே – திருமுறை3:6 2202/3,4

மேல்


எண்ணிய (32)

மதி தரும் அன்பர்-தம் மனத்தில் எண்ணிய
கதி தரும் தணிகை வாழ் கற்பகத்தையே – திருமுறை1:24 316/3,4
எண்ணிய மெய் தவர்க்கு எல்லாம் எளிதில் ஈந்த என் அரசே ஆறு முகத்து இறையாம் வித்தே – திருமுறை1:42 451/3
ஈன்று கொண்ட என் தந்தையும் தாயும் யாவும் நீ என எண்ணிய நாயேன் – திருமுறை2:69 1332/1
எண்ணிய எண்ணங்கள் எல்லாம் பலிக்க எனக்கு உன் அருள் – திருமுறை2:75 1448/1
எண்ணிய அடியர்க்கு இசை துலுக்காணத்து இரேணுகை எனும் ஒரு திருவே – திருமுறை2:103 1957/4
எண்ணிய நம் எண்ணம் எலாம் முடிப்பான் மன்றுள் எம் பெருமான் என்று மகிழ்ந்து இறுமாந்து இங்கே – திருமுறை3:5 2167/1
எண்ணிய இன்ப மருந்து எமது – திருமுறை3:9 2442/3
எண்ணிய போது எல்லாம் என் மனம் உருக்கும் என்றால் எம் பெருமான் நின் அருளை என் என யான் புகல்வேன் – திருமுறை5:2 3095/3
எண்ணிய மடவார்-தங்களை விழைந்தே இசைந்து அனுபவித்த அப்போதும் – திருமுறை6:13 3459/2
எண்ணிய எல்லாம்_வல்ல பேர்_அருளாம் இணை_இலா தனி நெடும் செங்கோல் – திருமுறை6:13 3496/1
நயந்த நின் அருளார் அமுது அளித்து அடியேன் நாடி ஈண்டு எண்ணிய எல்லாம் – திருமுறை6:13 3540/2
எண்ணிய எனது உள் எண்ணமே எண்ணத்து இசைந்த பேர்_இன்பமே யான்-தான் – திருமுறை6:34 3829/1
இருள் பாடு நீக்கி ஒளி ஈந்து அருளும் தெய்வம் எண்ணிய நான் எண்ணியவாறு எனக்கு அருளும் தெய்வம் – திருமுறை6:41 3904/3
எண்ணிய எல்லாம் புரிகின்றேன் – திருமுறை6:52 4043/4
எண்ணிய என் எண்ணம் எலாம் எய்த ஒளி வழங்கி இலங்குகின்ற பேர்_அருளாம் இன் அமுத திரளே – திருமுறை6:57 4102/3
நல்ல நாள் எண்ணிய நாள் நெஞ்சே – திருமுறை6:66 4288/2
நல்ல நாள் எண்ணிய நாள் – திருமுறை6:66 4288/3
எண்ணிய எண்ணங்கள் எல்லா முடிக்கும் நம் – திருமுறை6:69 4348/1
எண்ணிய வண்ணம் இயற்றிய ஜோதி – திருமுறை6:79 4577/4
எண்ணிய எண்ணங்கள் எல்லாம் நான் – திருமுறை6:80 4613/1
எனைத்தும் துன்பு இலா இயல் அளித்து எண்ணிய
அனைத்தும் தரும் சபை அருள்_பெரும்_ஜோதி – திருமுறை6:81 4615/91,92
எண்ணிய எண்ணியாங்கு இயற்றுக என்று எனை – திருமுறை6:81 4615/161
எண்ணிய எண்ணியாங்கு எய்திட எனக்கு – திருமுறை6:81 4615/1359
எண்ணிய எண்ணிய எல்லாம் தர எனுள் – திருமுறை6:81 4615/1545
எண்ணிய எண்ணிய எல்லாம் தர எனுள் – திருமுறை6:81 4615/1545
ஈது உன் கருணைக்கு இயல்போ நீ என்-பால் வைத்த பெரும் கருணை இ நாள் புதிதே அ நாளில் இலையே இதனை எண்ணிய நான் – திருமுறை6:83 4630/3
கூடல் செய்கின்றேன் எண்ணிய எல்லாம் கூடிட குலவி இன்பு உருவாய் – திருமுறை6:93 4732/2
எண்ணிய நானே திண்ணியன் ஆனேன் – திருமுறை6:116 5222/1
எண்ணிய எண்ணம் பலித்தன மெய் இன்பம் எய்தியது ஓர் – திருமுறை6:125 5398/2
எண்ணிய ஆயிரம் அயுதம் கோடியின் மேல் இலக்கம் எண்பத்துநான்கு அதின் மேல் அதிகம் வளியொடு வான் – திருமுறை6:137 5646/2
எண்ணிய அனைத்தும் ஈந்து அருள்கின்றான் என்னையோ என்னையோ என்றாள் – திருமுறை6:139 5682/3
எண்ணிய நான் எண்ணு-தொறும் உண்டு பசி தீர்ந்தே இருக்கின்றேன் அடிக்கடி நீ என்னை அழைக்கின்றாய் – திருமுறை6:142 5757/2

மேல்


எண்ணிய-தோறும் (1)

எண்ணிய-தோறும் இயற்றுக என்று எனை – திருமுறை6:81 4615/1355

மேல்


எண்ணியது (8)

இடம் புரி சிறியேன் கலங்கினேன் எனினும் இறையும் வேறு எண்ணியது உண்டோ – திருமுறை6:20 3632/2
ஆன்ற மெய்ப்பொருளே என்று இருக்கின்றேன் அன்றி வேறு எண்ணியது உண்டோ – திருமுறை6:20 3634/2
சாயையா பிறரை பார்த்ததே அல்லால் தலைவ வேறு எண்ணியது உண்டோ – திருமுறை6:20 3635/2
எண்ணியது அல்லால் சச்சிதானந்தத்து இறையும் வேறு எண்ணியது உண்டோ – திருமுறை6:20 3636/2
எண்ணியது அல்லால் சச்சிதானந்தத்து இறையும் வேறு எண்ணியது உண்டோ – திருமுறை6:20 3636/2
சம்மதம் ஆக்கி கொள்கின்றேன் அல்லால் தனித்து வேறு எண்ணியது உண்டோ – திருமுறை6:20 3639/2
இகந்ததும் இலை ஓர் ஏகதேசத்தால் இறையும் இங்கு எண்ணியது உண்டோ – திருமுறை6:20 3640/2
எப்படி எண்ணியது என் கருத்து இங்கு எனக்கு – திருமுறை6:81 4615/191

மேல்


எண்ணியதோ (1)

எவ்வண்ணம் நின் கருத்து இங்கு என்னளவில் எண்ணியதோ
அவ்வண்ணம் செய்க எனக்கு அன்பு உடைய ஐயாவே – திருமுறை4:30 2960/1,2

மேல்


எண்ணியதோர் (1)

எண்ணியதோர் எண்ணம் இடர் இன்றி முற்றியிட – திருமுறை2:36 975/2

மேல்


எண்ணியபடி (2)

எவ்வகை நிலையும் தோற்றும் நீ நினக்குள் எண்ணியபடி எலாம் எய்தும் – திருமுறை5:9 3233/2
எண்ணியபடி எலாம் இயற்றுக என்று எனை – திருமுறை6:81 4615/1367

மேல்


எண்ணியபடிக்கு (1)

ஆடுறும் அருள்_பெரும்_சோதி ஈந்தனம் என்றும் அழியாத நிலையின் நின்றே அன்பினால் எங்கெங்கும் எண்ணியபடிக்கு நீ ஆடி வாழ்க என்ற குருவே – திருமுறை6:22 3679/2

மேல்


எண்ணியபடிக்கே (2)

இந்நாள் தொடுத்து நீ எண்ணியபடிக்கே இயற்றி விளையாடி மகிழ்க என்றும் இறவா நிலையில் இன்ப அனுபவன் ஆகி இயல் சுத்தம் ஆதி மூன்றும் – திருமுறை6:22 3680/2
நண்ணிய விளக்கே எண்ணியபடிக்கே நல்கிய ஞான போனகமே – திருமுறை6:39 3875/3

மேல்


எண்ணியபடியே (1)

எண்ணியபடியே எனக்கு அருள் புரிந்த இறைவனை மறை முடி இலங்கும் – திருமுறை6:46 3959/3

மேல்


எண்ணியவா (2)

நன்று ஆர எனது கரத்து ஒன்று அருளி இங்கே நண்ணி நீ எண்ணியவா நடத்துக என்று உரைத்தாய் – திருமுறை5:2 3105/3
எண்ணியவா விளையாடு என்று எனை அளித்த தெய்வம் எல்லாம் செய் வல்ல சித்தே எனக்கு ஈந்த தெய்வம் – திருமுறை6:41 3908/1

மேல்


எண்ணியவாறு (7)

பொன் உழைப்பால் பெறலும் அரிது அருள் இலையேல் எல்லாம் பொது நடம் செய் புண்ணிய நீ எண்ணியவாறு ஆமே – திருமுறை6:33 3815/4
இருள் பாடு நீக்கி ஒளி ஈந்து அருளும் தெய்வம் எண்ணிய நான் எண்ணியவாறு எனக்கு அருளும் தெய்வம் – திருமுறை6:41 3904/3
ஒருவாது அடியேன் எண்ணியவாறு எல்லாம் அருளி உளம் களித்தே – திருமுறை6:54 4058/1
நாடிய என் பாங்கி மனம் மூடி நின்று போனாள் நண்ணி எனை வளர்த்தவளும் எண்ணியவாறு இசைத்தாள் – திருமுறை6:60 4233/3
இ நாள் அடைந்து இன்பம் எய்திட ஓங்கினன் எண்ணியவாறு
எந்நாளும் இ உடம்பே இறவாத இயற்கை பெற்றேன் – திருமுறை6:125 5412/2,3
ஏசு அற நீத்து எனை ஆட்கொண்டு எண்ணியவாறு அளித்தான் எல்லாம் செய் வல்ல சித்தன் என் உயிரில் கலந்தான் – திருமுறை6:134 5585/2
அருள் திறம் சேர்ந்து எண்ணியவாறு ஆடு-மினோ நும்மை அடுப்பவரே அன்றி நின்று தடுப்பவர் மற்று இலையே – திருமுறை6:134 5598/4

மேல்


எண்ணியவாறே (3)

எண்ணியவாறே எனக்கு அருள் பாதம் – திருமுறை6:68 4333/1
எண்ணியவாறே இனிது தந்து என்னை – திருமுறை6:80 4613/2
எண்ணியவாறே நண்ணிய பேறே – திருமுறை6:116 5222/2

மேல்


எண்ணியாங்கு (7)

கண்ணியா எங்கள் களைகண்ணே எண்ணியாங்கு
அன்பர்க்கு அருளும் அரசே அமுதே பேர்_இன்ப – திருமுறை3:3 1965/250,251
இன்புறு நான் உளத்து எண்ணியாங்கு எண்ணியாங்கு – திருமுறை6:81 4615/109
இன்புறு நான் உளத்து எண்ணியாங்கு எண்ணியாங்கு
அன்புற தரு சபை அருள்_பெரும்_ஜோதி – திருமுறை6:81 4615/109,110
எண்ணிய எண்ணியாங்கு இயற்றுக என்று எனை – திருமுறை6:81 4615/161
இருள் அறுத்து என் உளத்து எண்ணியாங்கு அருளி – திருமுறை6:81 4615/319
இறந்தவர் எழுக என்று எண்ணியாங்கு எழுப்பிட – திருமுறை6:81 4615/869
எண்ணிய எண்ணியாங்கு எய்திட எனக்கு – திருமுறை6:81 4615/1359

மேல்


எண்ணியிடேல் (3)

எனக்கே அருள் இ தமியேன் பிழை உளத்து எண்ணியிடேல்
புன கேழ்மணி வல்லியை புணர்ந்து ஆண்டருள் புண்ணியனே – திருமுறை1:3 54/2,3
என் இயல் போல் பிறர் இயலை எண்ணியிடேல் பிறரோ என் பதி-பால் அன்பு-அது_இலார் அன்பு உளரேல் எண்ணே – திருமுறை6:142 5753/4
என் இயல் போல் பிறர் இயலை எண்ணேல் என்று உரைத்தேன் இறுமாப்பால் உரைத்தனன் என்று எண்ணியிடேல் மடவாய் – திருமுறை6:142 5754/1

மேல்


எண்ணியும் (1)

இலகி என்னோடு பழகியும் எனை-தான் எண்ணியும் நண்ணியும் பின்னர் – திருமுறை6:12 3404/2

மேல்


எண்ணியெண்ணி (5)

எளியேன் நினது சேவடியாம் இன்ப நறவை எண்ணியெண்ணி
அளியேன் நெஞ்சம் சற்றேனும் அன்பு ஒன்று இல்லேன் அது சிறிதும் – திருமுறை1:13 210/1,2
எண்ணியெண்ணி உள்ளம் இளைக்கின்றேன் மண்ணினிடை – திருமுறை3:2 1962/804
ஏசும்படி வரும் பொய் வேடன் என்று அதை எண்ணியெண்ணி
கூசும்படி வருமே என் செய்கேன் என் குல_தெய்வமே – திருமுறை4:6 2629/3,4
பொங்குகின்ற தீமை புகன்றது எலால் எண்ணியெண்ணி
மங்குகின்ற-தோறும் உள்ளே வாளிட்டு அறுக்குதடா – திருமுறை4:28 2909/1,2
ஊடுகின்ற சொல்லால் உரைத்ததனை எண்ணியெண்ணி
வாடுகின்ற-தோறும் உள்ளே வாளிட்டு அறுக்குதடா – திருமுறை4:28 2910/1,2

மேல்


எண்ணியே (4)

சிறுமை எண்ணியே திகைக்கின்றேன் சிவனே செய்வது என்னை நான் சிறியருள் சிறியேன் – திருமுறை2:46 1078/2
தாக்க எண்ணியே தாமத பாவி தலைப்பட்டான் அவன்றனை அகற்றுதற்கே – திருமுறை2:66 1300/3
இருளும் ஒளியும் வந்த வகையை எண்ணி எண்ணியே
இரவும்_பகலும் மயங்கினேனை இனிது நண்ணியே – திருமுறை6:112 4984/1,2
ஓதாது அனைத்தும் உணர்கின்றேன் நின் அருளை எண்ணியே – திருமுறை6:112 5004/4

மேல்


எண்ணில் (14)

எண்ணில் புன் தொழில் எய்தி ஐயவோ இயல்பின் வாழ்க்கையில் இயங்கி மாழ்கியே – திருமுறை1:8 133/1
என் சொல்கேன் இதை எண்ணில் அற்புதம் – திருமுறை1:10 168/1
பட்ட வன்மைகள் எண்ணில் எனக்கு உடல் பதைக்கும் உள்ளம் பகீல் என ஏங்குமே – திருமுறை2:26 852/4
எண்ணில் எளியேன் தவிர எல்லா உயிர்களும் நின் – திருமுறை3:4 2028/1
தேவா என் குற்றம் திருவுளத்து எண்ணில் என் செய்திடுவேன் – திருமுறை4:11 2693/2
உரைத்த பிழை எண்ணில் எனக்கு உள்ளம் உருகுதடா – திருமுறை4:28 2887/2
அருள்_உடையாய் எண்ணில் எனக்கு அஞ்சும் கலங்குதடா – திருமுறை4:28 2901/2
ஆண்டவனே எண்ணில் எனக்கு அஞ்சும் கலங்குதடா – திருமுறை4:28 2902/2
அற்புதனே எண்ணில் எனக்கு அஞ்சும் கலங்குதடா – திருமுறை4:28 2903/2
அன்பு_உடையாய் எண்ணில் எனக்கு அஞ்சும் கலங்குதடா – திருமுறை4:28 2904/2
எண்ணில் செழும் தேன் இனிய தெள் அமுது என – திருமுறை6:81 4615/165
என்னை ஆண்ட வண்ணம் எண்ணில் உள்ளம் உருகுதே – திருமுறை6:112 4972/1
உன்னோடு என்னை வேறு என்று எண்ணில் மிகவும் பனிக்குதே – திருமுறை6:112 4972/4
எண்ணில் கலந்தே இருக்கின்றான் பண்ணில் – திருமுறை6:129 5487/2

மேல்


எண்ணில்படா (1)

எண்ணில்படா பெரும் சோதி நான் – திருமுறை6:79 4577/3

மேல்


எண்ணிலர் (1)

வெட்டை மாட்டி விடா பெரும் துன்ப நோய் விளைவது எண்ணிலர் வேண்டி சென்றே தொழு – திருமுறை4:15 2777/1

மேல்


எண்ணிலா (2)

எண்ணிலா நினைப்புற்றதின் வழியே இன்ப_துன்பங்கள் எய்தி என் நெஞ்சம் – திருமுறை2:53 1150/1
எண்ணிலா சிறியேனையும் முன் நின்றே ஏன்றுகொண்டனை இன்று விடுத்தியோ – திருமுறை3:24 2547/2

மேல்


எண்ணிலேன் (4)

எண்ணிலேன் இதற்கு யாது செய்குவேன் – திருமுறை1:10 158/2
எண்ணிலேன் கொடிய ஏழையேன் என்னை என் செய்தால் தீருமோ அறியேன் – திருமுறை2:7 637/2
நாடி நெஞ்சகம் நலிகின்றேன் உனை ஓர் நாளும் எண்ணிலேன் நன்கு அடைவேனே – திருமுறை2:66 1304/2
நண்ணிலேன் வேறொன்று எண்ணிலேன் உனையே நம்பினேன் கைவிடேல் எனையே – திருமுறை6:15 3557/4

மேல்


எண்ணிலையே (9)

என்ற கொடும் சொல் பொருளை எண்ணிலையே தொன்று உலகில் – திருமுறை3:3 1965/604
எண் என்ற நல்லோர் சொல் எண்ணிலையே பெண் இங்கு – திருமுறை3:3 1965/606
எந்த மதிக்கு உண்டு அதனை எண்ணிலையே நந்து எனவே – திருமுறை3:3 1965/650
எ இளநீர்க்கு உண்டு அதனை எண்ணிலையே செவ்வை பெறும் – திருமுறை3:3 1965/658
என் ஆகும் மற்று இதை நீ எண்ணிலையே இன்னாமை – திருமுறை3:3 1965/788
என் அடுத்தது ஒன்றும் இஃது எண்ணிலையே இ நிலத்தில் – திருமுறை3:3 1965/830
இல்லது எனில் தீயது என்றது எண்ணிலையே மல்லல் பெற – திருமுறை3:3 1965/866
எ கணமோ என்றார் நீ எண்ணிலையே தொக்குறு தோல் – திருமுறை3:3 1965/982
இடம் இலையே இதை எண்ணிலையே சற்று இரங்கிலையே – திருமுறை3:6 2175/4

மேல்


எண்ணிலையோ (2)

எட்டு ஊறும் கொண்டவரை எண்ணிலையோ தட்டு ஊறு இங்கு – திருமுறை3:3 1965/918
எண்ணப்படுமோ என்று எண்ணிலையோ எண்ணத்தில் – திருமுறை3:3 1965/920

மேல்


எண்ணின் (2)

எளியனேன் பிழை இயற்றிய எல்லாம் எண்ணின் உட்படாவேனும் மற்று அவையை – திருமுறை2:51 1137/1
எண்ணுவதாய் எண்ணின் இயலாதாய் எண்ணுகின்ற – திருமுறை3:3 1965/46

மேல்


எண்ணின (2)

எ தகை எவ்வுயிர் எண்ணின அ உயிர்க்கு – திருமுறை6:81 4615/769
எப்படி எவ்வுயிர் எண்ணின அ உயிர்க்கு – திருமுறை6:81 4615/771

மேல்


எண்ணினால் (2)

எண்ணினால் அளப்ப அரிய பெரிய மோன இன்பமே அன்பர்-தமது இதயத்து ஓங்கும் – திருமுறை1:7 115/3
எண்ணினால் அடங்கா எண்_குண_குன்றே இறைவனே நீ அமர்ந்து அருளும் – திருமுறை2:43 1049/3

மேல்


எண்ணினாள் (1)

தேய்ந்திடும் மதி என்று எண்ணினாள் குறையா திரு_மதி என நினைந்து அறியாள் – திருமுறை6:14 3551/3

மேல்


எண்ணினும் (1)

இனி பிரிந்து இறையும் இருக்கலேன் பிரிவை எண்ணினும் ஐயவோ மயங்கி – திருமுறை6:34 3822/1

மேல்


எண்ணினுள் (1)

எண்ணினுள் அடங்கா துயரொடும் புலையர் இல்லிடை மல்லிடுகின்றேன் – திருமுறை2:52 1142/2

மேல்


எண்ணினேன் (1)

ஊறு இல் கண்களால் உண்ண எண்ணினேன்
ஈறு இல் என்னுடை எண்ணம் முற்றுமோ – திருமுறை1:10 162/3,4

மேல்


எண்ணினை (1)

மா மாத்திரையின் வருத்தனம் என்று எண்ணினை அ – திருமுறை3:3 1965/607

மேல்


எண்ணினையால் (2)

தடம் கொள் மார்பின் மணி பணியை தரிப்பார் நமக்கு என்று எண்ணினையால்
படம் கொள் பாம்பே பாம்பு என்றால் படையும் நடுங்கும் பார்த்திலையோ – திருமுறை2:92 1689/2,3
எருக்க மலரே சூடுவர் நீ எழில் மல்லிகை என்று எண்ணினையால்
உருக்கும் நெருப்பே அவர் உருவம் உனக்கும் அவர்க்கும் உறவாமோ – திருமுறை2:92 1690/2,3

மேல்


எண்ணினையே (1)

ஈன்றோரை ஈன்றோர் என்று எண்ணினையே ஈன்றோர்கள் – திருமுறை3:3 1965/1014

மேல்


எண்ணினையோ (1)

இயங்க என்னை அறியாயோ யார் என எண்ணினையோ எல்லாம் செய் வல்லவனுக்கு இனிய பிள்ளை நானே – திருமுறை6:102 4839/4

மேல்


எண்ணிஎண்ணி (7)

எண் தக நின் பொன்_அருளை எண்ணிஎண்ணி வாடுகின்றேன் – திருமுறை2:12 687/3
எந்தவண்ணம் நாம் காண்குவது என்றே எண்ணிஎண்ணி நீ ஏங்கினை நெஞ்சே – திருமுறை2:37 994/2
இறைவ நின் அருட்கு என் செய்வோம் எனவே எண்ணிஎண்ணி நான் ஏங்குகின்றனனால் – திருமுறை2:44 1064/2
அ நாள் இ நாள் இ நாள் என்று எண்ணிஎண்ணி அலமந்தேன் – திருமுறை6:7 3338/2
இன்னும் வர காணேன் நின் வரவை எதிர்பார்த்தே எண்ணிஎண்ணி வருந்துகின்றேன் என்ன செய்வேன் அந்தோ – திருமுறை6:32 3805/2
இடம் பெறு பொய் வாழ்க்கையிலே இன்ப_துன்பம் அடுத்தே எண்ணிஎண்ணி இளைக்கின்றீர் ஏழை உலகீரே – திருமுறை6:133 5571/3
புதிய நவமணி குயின்ற ஆசனங்கள் இடுக புண்ணியனார் நல் வரவை எண்ணிஎண்ணி இனிதே – திருமுறை6:142 5734/4

மேல்


எண்ணு-தொறு (1)

எண்ணுகின்றேன் எண்ணு-தொறு என் எண்ணம் எலாம் தித்திக்க – திருமுறை6:52 4044/1

மேல்


எண்ணு-தொறும் (19)

மிக்கு அளித்தோய் நின் கழல் கால் வீரத்தை எண்ணு-தொறும்
எக்களித்து வாழ்கின்றேன் யான் – திருமுறை3:4 2045/3,4
காள மகிழ் நின் கள கருணை எண்ணு-தொறும்
மீள மகிழ்கின்றேன் விரைந்து – திருமுறை3:4 2054/3,4
சொல் விளைவு நோக்காதே சொன்னது எலாம் எண்ணு-தொறும்
வல்_வினையேன் உள்ளகத்தே வாளிட்டு அறுக்குதடா – திருமுறை4:28 2912/1,2
மேல் விளைவு நோக்காதே வேறு சொன்னது எண்ணு-தொறும்
மால் வினையேன் உள்ளகத்தே வாளிட்டு அறுக்குதடா – திருமுறை4:28 2913/1,2
விஞ்சகத்தால் அந்தோ விளம்பியதை எண்ணு-தொறும்
வஞ்சகத்தேன் உள்ளகத்தே வாளிட்டு அறுக்குதடா – திருமுறை4:28 2914/1,2
தூய்மை இலா வன் மொழியால் சொன்ன எலாம் எண்ணு-தொறும்
வாய்மை_இலேன் உள்ளகத்தே வாளிட்டு அறுக்குதடா – திருமுறை4:28 2916/1,2
நாய் கடையேன் எண்ணு-தொறும் நாடி நடுங்குதடா – திருமுறை4:28 2922/2
நன்றி_இலேன் எண்ணு-தொறும் நாடி நடுங்குதடா – திருமுறை4:28 2923/2
நன்மை_இலேன் எண்ணு-தொறும் நாடி நடுங்குதடா – திருமுறை4:28 2924/2
நஞ்சு_அனையேன் எண்ணு-தொறும் நாடி நடுங்குதடா – திருமுறை4:28 2926/2
நாணம்_இலேன் எண்ணு-தொறும் நாடி நடுங்குதடா – திருமுறை4:28 2927/2
ஞானம்_இலேன் எண்ணு-தொறும் நாடி நடுங்குதடா – திருமுறை4:28 2928/2
தாய்_அனையாய் எண்ணு-தொறும் தாது கலங்குதடா – திருமுறை4:28 2931/2
சற்குருவே எண்ணு-தொறும் தாது கலங்குதடா – திருமுறை4:28 2932/2
என் அரசே எண்ணு-தொறும் என்னை விழுங்குதடா – திருமுறை4:28 2933/2
என் குருவே எண்ணு-தொறும் என்னை விழுங்குதடா – திருமுறை4:28 2934/2
மா மணியே நீ உரைத்த வாசகத்தை எண்ணு-தொறும்
காமம் மிகு காதலன்-தன் கலவி-தனை கருதுகின்ற – திருமுறை5:12 3262/2,3
ஏகாத நிலை-அதன் மேல் எனை ஏற்றும் தெய்வம் எண்ணு-தொறும் என் உளத்தே இனிக்கின்ற தெய்வம் – திருமுறை6:41 3910/3
எண்ணிய நான் எண்ணு-தொறும் உண்டு பசி தீர்ந்தே இருக்கின்றேன் அடிக்கடி நீ என்னை அழைக்கின்றாய் – திருமுறை6:142 5757/2

மேல்


எண்ணு-தோறு (3)

எவ்வளவெனினும் இச்சை ஒன்று அறியேன் எண்ணு-தோறு அருவருக்கின்றேன் – திருமுறை6:12 3398/2
இன்புற சிறியேன் எண்ணு-தோறு எண்ணு-தோறு – திருமுறை6:81 4615/1033
இன்புற சிறியேன் எண்ணு-தோறு எண்ணு-தோறு
அன்பொடு என் கண்ணுறும் அருள் சிவ பதியே – திருமுறை6:81 4615/1033,1034

மேல்


எண்ணுக்கு (2)

எண்ணுக்கு அடங்கா மருந்து என்னை – திருமுறை6:78 4544/3
எண்ணுக்கு இசைந்து துயர்_கடல் ஆழ்ந்திருந்தேன்-தன்னை எடுத்து அருளி – திருமுறை6:98 4793/2

மேல்


எண்ணுக (2)

எல்லாம் உடையாய் நினக்கு எதிர் என்று எண்ணேல் உறவு என்று எண்ணுக ஈது – திருமுறை2:1 571/3
இருள் உடைய பவ கடல் விட்டு ஏறேன் என்னை ஏற்றுவதற்கு எண்ணுக என் இன்ப தேவே – திருமுறை3:5 2170/4

மேல்


எண்ணுகிலேன் (3)

இ பாரில் மயங்குகின்றேன் நன்மை ஒன்றும் எண்ணுகிலேன் முக்கண் உடை இறைவா என்றன் – திருமுறை2:4 602/3
இட்ட வகை வாழ்கின்றேன் எந்தாய் நானே எண்ணுகிலேன் எண்ணுவித்தால் என் செய்வேன் நின் – திருமுறை4:12 2702/1
இடைந்து ஒருசார் அலையாதீர் சுகம் எனை போல் பெறுவீர் யான் வேறு நீர் வேறு என்று எண்ணுகிலேன் உரைத்தேன் – திருமுறை6:134 5586/3

மேல்


எண்ணுகின்ற (3)

எண்ணுவதாய் எண்ணின் இயலாதாய் எண்ணுகின்ற
வானாய் நிலனாய் வளியாய் அனலாய் நீர்_தானாய் – திருமுறை3:3 1965/46,47
எவ்வேளையோ வரும் கூற்று எம்-பால் என்று எண்ணுகின்ற
அ வேளை-தோறும் அழுங்குற்றேன் செவ்வேளை – திருமுறை3:4 2045/1,2
எண் பகர் குற்றங்கள் எலாம் குணமாக கொள்ளும் எம் துரை என்று எண்ணுகின்ற எண்ணம் அதனாலே – திருமுறை5:4 3171/4

மேல்


எண்ணுகின்ற-தோறு (1)

எண்ணுகின்ற-தோறு உளம் பதைக்கின்றேன் என் செய்கேன் நரகிடை இடும் போதே – திருமுறை2:69 1336/4

மேல்


எண்ணுகின்ற-தோறும் (2)

எள்ளேதம் நின்னிடத்தே எண்ணுகின்ற-தோறும் அதை – திருமுறை4:28 2871/1
எள்ளுகின்ற தீமை நின்-பால் எண்ணுகின்ற-தோறும் அதை – திருமுறை4:28 2873/1

மேல்


எண்ணுகின்றபடி (1)

எண்ணுகின்றபடி எல்லாம் அருள்கின்ற சிவமே இலங்கு நடத்து அரசே என் இசையும் அணிந்து அருளே – திருமுறை6:57 4172/4

மேல்


எண்ணுகின்றனன் (1)

எல்லை உந்திய பவ_கடல் கடப்பான் எண்ணுகின்றனன் எனக்கு அருள்வாயோ – திருமுறை2:61 1240/2

மேல்


எண்ணுகின்றிலை (1)

இலை எனாது அணுவளவும் ஒன்று ஈய எண்ணுகின்றிலை என் பெறுவாயோ – திருமுறை2:50 1121/1

மேல்


எண்ணுகின்றேன் (5)

எண்ணுகின்றேன் எண்ணங்கள் எல்லாம் தருகின்றான் – திருமுறை6:40 3898/1
எண்ணுகின்றேன் எண்ணு-தொறு என் எண்ணம் எலாம் தித்திக்க – திருமுறை6:52 4044/1
என் தரத்துக்கு ஏலாத எண்ணங்கள் எண்ணுகின்றேன்
முன் தரத்தின் எல்லாம் முடித்துக்கொடுக்கின்றாய் – திருமுறை6:125 5405/1,2
என்-புடை எனை தூக்கி எடுத்தீர் இங்கு இதனை எண்ணுகின்றேன் அமுது உண்ணுகின்றேனே – திருமுறை6:125 5438/4
எண்ணுகின்றேன் எண்ணங்கள் எல்லாம் தருகின்றான் – திருமுறை6:129 5489/1

மேல்


எண்ணுகின்றோர் (1)

ஏய் அவலம் புரத்தை எண்ணாமல் எண்ணுகின்றோர்
மேய வலம்புரத்து மேதகவே தூய கொடி – திருமுறை3:2 1962/217,218

மேல்


எண்ணுகோ (1)

தாய்க்கு உறு தயவு என்று எண்ணுகோ தாயின் தயவும் உன் தனி பெரும் தயவே – திருமுறை6:125 5420/4

மேல்


எண்ணுடையாரிடை (1)

எண்ணுடையாரிடை எய்தி நின் தாள்_மலர் ஏத்துகிலேன் – திருமுறை4:11 2688/2

மேல்


எண்ணுதல் (3)

வினையனேன் பிழையை வினை_இலி நீ-தான் விவகரித்து எண்ணுதல் அழகோ – திருமுறை2:47 1092/2
எண்ணுதல் சேர் கொடும் தீயால் சுடினும் அன்றி என் செயினும் போதாதே எந்தாய் எந்தாய் – திருமுறை2:73 1371/4
எண்ணுதல் செய்து எனக்கு இன்பு அளித்தானை இன்றை இரவில் எதிர்ந்துகொள்வேனே – திருமுறை4:5 2616/4

மேல்


எண்ணுதலே (2)

எண்ணுதலே செய்யேன் மற்று எண்ணுவனேல் மண்_உலகில் – திருமுறை3:4 2002/2
எண்ணுதலே தொழிலாக செய்வித்து என்னை ஏன்றுகொள்வாய் – திருமுறை3:6 2384/3

மேல்


எண்ணுதற்கு (1)

இரங்கிவந்து அருளும் ஏரகத்து இறையை எண்ணுதற்கு அரிய பேர் இன்பை – திருமுறை1:38 413/2

மேல்


எண்ணுதற்கும் (1)

எண்ணுதற்கும் பேசுதற்கும் எட்டா பரஞ்சோதி – திருமுறை3:3 1965/1141

மேல்


எண்ணுதி (2)

ஈண்டு அவாவின்படி கொடுத்து எனை நீ ஏன்றுகொள்வதற்கு எண்ணுதி யாவரும் – திருமுறை3:24 2544/3
சாமாறு உன்றனை இன்றே சாய்த்திடுவேன் இது-தான் சத்தியம் என்று எண்ணுதி என்றன்னை அறியாயோ – திருமுறை6:102 4844/3

மேல்


எண்ணுதியேல் (2)

இண்டை_சடையோய் எனக்கு அருள எண்ணுதியேல்
தொண்டை பெறும் என் துயர் எல்லாம் சண்டைக்கு இங்கு – திருமுறை3:4 2064/1,2
இருள் உடைய இரவகத்தே எய்தாது கண்டாய் எதனால் என்று எண்ணுதியேல் இயம்புவன் கேள் மடவாய் – திருமுறை6:142 5791/2

மேல்


எண்ணுதியோ (4)

என்னை நினையாய் என் சொல் எண்ணுதியோ பன்னுறும் நின் – திருமுறை3:3 1965/1206
இன்றோ சிறியேன் பிழை கருதி இரங்காது அகற்ற எண்ணுதியோ
குன்று ஓர் அனைய குறை செயினும் கொண்டு குலம் பேசுதல் எந்தாய் – திருமுறை4:10 2664/2,3
ஏலத்து ஆர் குழலாள் இடத்தாய் எனை எண்ணுதியோ – திருமுறை4:16 2787/4
இல்லி ஆர் கடம் போல் இருந்தேன் எனை எண்ணுதியோ – திருமுறை4:16 2789/4

மேல்


எண்ணுதிரேல் (2)

பொய் உரை என்று எண்ணுதிரேல் போ-மின் புறக்கடையில் – திருமுறை6:129 5518/1
மெய் உரை என்று எண்ணுதிரேல் மேவு-மினோ ஐயன் அருள் – திருமுறை6:129 5518/2

மேல்


எண்ணுந்தனையும் (1)

தருமத்திலே பட்டது இன்றே என்று எண்ணுந்தனையும் அந்தோ – திருமுறை3:6 2378/3

மேல்


எண்ணும் (20)

துய்ய நின் பதம் எண்ணும் மேலோர்கள் நெஞ்சம் மெய் சுக ரூபமான நெஞ்சம் தோன்றல் உன் திருமுன் குவித்த பெரியோர் கைகள் சுவர்ன்னம் இடுகின்ற கைகள் – திருமுறை1:1 19/3
எண்ணும் அன்பர் இழிவடைந்தால் அது – திருமுறை2:10 670/3
ஏர் ஆர் கோலம் கண்டு களிப்பான் எண்ணும் எமக்கு ஒன்று அருளானேல் – திருமுறை2:19 774/2
ஈசா என நின்று ஏத்தி காண எண்ணும் எமக்கு ஒன்று அருளானேல் – திருமுறை2:19 783/2
எண்ணும் என் மொழி குரு மொழி ஆக எண்ணி ஒற்றியூர்க்கு என்னுடன் போந்து – திருமுறை2:21 800/2
சென்று வஞ்சர்-தம் புறங்கடை நின்று திகைக்க எண்ணும் என் திறன்_இலா நெஞ்சே – திருமுறை2:29 878/1
எண்ணாதும் எண்ணும் இந்த ஏழை முகம் பாராயோ – திருமுறை2:54 1161/4
எண்ணும் சுகாதீத இன்பமே அன்பு_உடையோர் – திருமுறை2:59 1218/2
எண்ணும் கணமும் விடுத்து ஏகாத இன் அமுதே – திருமுறை2:60 1232/2
இட்ட நல் வழி அல் வழி எனவே எண்ணும் இ வழி இரண்டிடை எனை நீ – திருமுறை2:68 1321/2
எண்ணும் புகழ் கொள் இரும்பை மாகாளத்து – திருமுறை3:2 1962/541
எண்ணும் சிலர் மண் இடுவார் எனக்கு அந்த – திருமுறை3:2 1962/713
எண்ணுவார் எண்ணும் இறைவா நின் தாள் ஏத்தாது – திருமுறை3:4 1998/3
எந்தாய் என் குற்றம் எலாம் எண்ணும் கால் உள் நடுங்கி – திருமுறை3:4 2054/1
இரு வண்ணமாம் என் மனது ஒரு வண்ணம் ஆகியே இடையறாது எண்ணும் வண்ணம் எவ்வண்ணம் அவ்வண்ணம் இவ்வண்ணம் என்று இவண் இயம்பல் உன் கருணை வண்ணம் – திருமுறை4:1 2571/3
கரு வண்ணம் அற உளம் பெரு வண்ணம் உற நின்று கடல்_வண்ணன் எண்ணும் அமுதே கனக அம்பல நாத கருணை அம் கண போத கமல குஞ்சிதபாதனே – திருமுறை4:1 2571/4
ஊன் எண்ணும் வஞ்ச உளத்தால் உரைத்த எலாம் – திருமுறை4:28 2925/1
எண்ணும் அ வாயிலில் பெண்ணோடு ஆணாக – திருமுறை6:109 4941/1
எண்ணும் எண்ணத்தாலே நம் எண்ணம் எலாம் கைகூடும் – திருமுறை6:129 5512/3
எச்சமய தேவரையும் சிற்றுரும்பு என்றேனும் எண்ணுவனோ புண்ணியரை எண்ணும் மனத்தாலே – திருமுறை6:142 5717/2

மேல்


எண்ணும்-தோறும் (10)

பித்தன் என தீமை பிதற்றியது எண்ணும்-தோறும்
உத்தமனே என்னுடைய உள்ளம் உருகுதடா – திருமுறை4:28 2882/1,2
புலை கொடியேன் புன் சொல் புகன்றது எண்ணும்-தோறும்
உலை-கண் மெழுகாக என்றன் உள்ளம் உருகுதடா – திருமுறை4:28 2885/1,2
வைத்து எண்ணும்-தோறும் உள்ளே வாளிட்டு அறுக்குதடா – திருமுறை4:28 2907/2
விலங்குகின்ற நெஞ்ச விளைவை எண்ணும்-தோறும்
மலங்குகின்றேன் உள்ளகத்தே வாளிட்டு அறுக்குதடா – திருமுறை4:28 2915/1,2
நான் எண்ணும்-தோறும் என்றன் நாடி நடுங்குதடா – திருமுறை4:28 2925/2
சொல் பதமும் கடந்த மன்றில் விளங்கிய நின் வடிவை தூய்மை_இலேன் நான் எண்ணும்-தோறும் மனம் இளகி – திருமுறை5:6 3198/2
இருத்தி கருத்தில் உன் தயவை எண்ணும்-தோறும் அந்தோ என் இதயம் உருகி தளதள என்று இளகிஇளகி தண்ணீராய் – திருமுறை6:83 4629/3
எந்தாய் தயவை எண்ணும்-தோறும் உளம் வியக்குதே – திருமுறை6:112 4996/4
எண்ணும்-தோறும் எண்ணும்-தோறும் என்னுள் இனிக்குதே – திருமுறை6:112 5018/1
எண்ணும்-தோறும் எண்ணும்-தோறும் என்னுள் இனிக்குதே – திருமுறை6:112 5018/1

மேல்


எண்ணுமிடத்து (1)

கண்_நுதலும் அங்கை கனி அன்றோ எண்ணுமிடத்து
என் செய்வேன் ஓர் கணமும் என் சொல் வழி நில்லாமல் – திருமுறை3:3 1965/1142,1143

மேல்


எண்ணுவதாய் (1)

எண்ணுவதாய் எண்ணின் இயலாதாய் எண்ணுகின்ற – திருமுறை3:3 1965/46

மேல்


எண்ணுவதும் (1)

எற்றுவது செய்யாமல் எழுவதொடு விழுவதும் இறங்குவதும் ஏறுவதும் வீண் எண்ணுவதும் நண்ணுவதும் இ புவன போகங்கள் யாவினும் சென்றுசென்றே – திருமுறை4:1 2577/2

மேல்


எண்ணுவர் (1)

பொன்_பதம் காணும் பொருட்டு என எண்ணுவர் புண்ணியரே – திருமுறை2:75 1475/2

மேல்


எண்ணுவனேல் (1)

எண்ணுதலே செய்யேன் மற்று எண்ணுவனேல் மண்_உலகில் – திருமுறை3:4 2002/2

மேல்


எண்ணுவனோ (1)

எச்சமய தேவரையும் சிற்றுரும்பு என்றேனும் எண்ணுவனோ புண்ணியரை எண்ணும் மனத்தாலே – திருமுறை6:142 5717/2

மேல்


எண்ணுவார் (3)

எண்ணுவார் எண்ணும் இறைவா நின் தாள் ஏத்தாது – திருமுறை3:4 1998/3
ஞாலத்தார்-தமை போல தாம் இங்கு நண்ணுவார் நின்னை எண்ணுவார் மிகு – திருமுறை4:16 2787/1
எம் புய கனி என எண்ணுவார் இதய – திருமுறை6:81 4615/179

மேல்


எண்ணுவித்தால் (1)

இட்ட வகை வாழ்கின்றேன் எந்தாய் நானே எண்ணுகிலேன் எண்ணுவித்தால் என் செய்வேன் நின் – திருமுறை4:12 2702/1

மேல்


எண்ணுவேன் (1)

என்றும் மாதர் மேல் இச்சைவைத்து உன்றனை எண்ணுவேன் துயருற்றால் – திருமுறை1:15 230/1

மேல்


எண்ணுள் (1)

எண்ணுள் உட்படா இன்பமே என்றென்று எந்தை நின்றனை ஏத்திலன் எனினும் – திருமுறை2:45 1068/2

மேல்


எண்ணுறான் (1)

இரவு நிறம் உடை இயமன் இனி எனை கனவினும் இறப்பிக்க எண்ணமுறுமோ எண்ணுறான் உதையுண்டு சிதையுண்ட தன் உடல் இருந்த வடு எண்ணுறானோ – திருமுறை1:1 27/2

மேல்


எண்ணுறானோ (1)

இரவு நிறம் உடை இயமன் இனி எனை கனவினும் இறப்பிக்க எண்ணமுறுமோ எண்ணுறான் உதையுண்டு சிதையுண்ட தன் உடல் இருந்த வடு எண்ணுறானோ
கரவு பெறு வினை வந்து நலியுமோ அதனை ஒரு காசுக்கும் மதியேன் எலாம் கற்றவர்கள் பற்றும் நின் திரு_அருளை யானும் கலந்திட பெற்றுநின்றேன் – திருமுறை1:1 27/2,3

மேல்


எண்ணுறில் (1)

எண்ணுறில் பாலில் நறு நெய்யொடு சருக்கரை இசைந்து என இனிக்கும் பதம் – திருமுறை3:1 1960/125

மேல்


எண்ணுறு (1)

எண்ணுறு விருப்பு ஆதி வல் விலங்கினம் எலாம் இடைவிடாது உழல ஒளி ஓர் எள்ளளவும் இன்றி அஞ்ஞான இருள் மூடிட இருண்டு உயிர் மருண்டு மாழ்க – திருமுறை4:1 2572/1

மேல்


எண்ணுறும் (4)

எண்ணுறும் அடியார்-தங்கட்கு இனிய தெள் அமுதே போற்றி – திருமுறை1:48 510/4
கூறும் ஓர் கணத்து எண்ணுறும் நினைவு கோடிகோடியாய் கொண்டு அதை மறந்து – திருமுறை2:42 1043/1
எண்ணுறும் எனக்கே நின் அருள் வலத்தால் இசைத்த போது இசைத்த போது எல்லாம் – திருமுறை6:12 3408/3
எண்ணுறும் இ திண்மைகளும் இவற்றினது விகற்பம் எல்லாமும் தனித்தனி நின்று இலங்க நிலை புரிந்தே – திருமுறை6:137 5656/3

மேல்


எண்ணுறுமவர்கட்கு (1)

எண்ணுறுமவர்கட்கு அருளும் நின் அடியை ஏத்திடாது அழிதரும் செல்வ – திருமுறை1:12 200/1

மேல்


எண்ணுறேல் (2)

இருப்பு நெஞ்சக கொடியனேன் பிழை-தனை எண்ணுறேல் இனி வஞ்ச – திருமுறை1:4 76/1
பழி தரும் பிழையை எண்ணுறேல் இன்று பாதுகாத்து அளிப்பது உன் பரமே – திருமுறை1:36 396/2

மேல்


எண்ணுறேன் (1)

இலை அறியேன் மற்றவரை கனவிலேனும் எள்துணை ஓர் துணை எனவும் எண்ணுறேன் நல் – திருமுறை4:12 2704/2

மேல்


எண்ணெய் (3)

எள்ளி எண்ணெய் போல் எங்கணும் நின்றீர் ஏழையேன் குறை ஏன் அறியீரோ – திருமுறை2:11 674/3
எள்ளுக்குள் எண்ணெய் போல் எங்கும் ஆம் பாதம் – திருமுறை6:68 4325/2
இங்கு_அங்கு என்னாமலே எள்ளுக்குள் எண்ணெய் போல் – திருமுறை6:70 4383/1

மேல்


எண்ணே (1)

என் இயல் போல் பிறர் இயலை எண்ணியிடேல் பிறரோ என் பதி-பால் அன்பு-அது_இலார் அன்பு உளரேல் எண்ணே – திருமுறை6:142 5753/4

மேல்


எண்ணேல் (3)

எல்லாம் உடையாய் நினக்கு எதிர் என்று எண்ணேல் உறவு என்று எண்ணுக ஈது – திருமுறை2:1 571/3
ஏர் உடம்பு ஒன்று என எண்ணேல் நீ பெண்ணே எம் உடம்பு உன்னை இணைந்து இங்கு எமக்கே – திருமுறை6:138 5677/3
என் இயல் போல் பிறர் இயலை எண்ணேல் என்று உரைத்தேன் இறுமாப்பால் உரைத்தனன் என்று எண்ணியிடேல் மடவாய் – திருமுறை6:142 5754/1

மேல்


எண்ணேன் (2)

எண்ணேன் வன் துயர் மண்ணேன் மனம் செம் புண்ணேன் ஏன் பிறந்தேன் புவி சுமையா இருக்கின்றேனே – திருமுறை1:22 300/4
உறவும் எண்ணேன் இங்கு வாரீர் – திருமுறை6:70 4397/2

மேல்


எண்ணேனோ (1)

நாட்டும் தணிகை நண்ணேனோ நாதன் புகழை எண்ணேனோ
கூட்டும் தொழும்பு பண்ணேனோ குறையா அருள் நீர் உண்ணேனோ – திருமுறை1:20 276/1,2

மேல்


எண்தர (1)

எண்தர விளக்கும் என் தனி சித்தே – திருமுறை6:81 4615/1236

மேல்


எண்பத்துநான்கு (1)

எண்ணிய ஆயிரம் அயுதம் கோடியின் மேல் இலக்கம் எண்பத்துநான்கு அதின் மேல் அதிகம் வளியொடு வான் – திருமுறை6:137 5646/2

மேல்


எண்பார் (1)

எண்பார் மயல்கொண்டு எது பெறுவாய் ஏழை அடி நீ என் மகளே – திருமுறை2:92 1693/4

மேல்


எண்பு (1)

எண்பு உடையா மறை முடிக்கும் எட்டா நின் புகழை யாது அறிவேன் பாடுக என்று எனக்கு ஏவல் இட்டாய் – திருமுறை6:127 5471/2

மேல்


எண்பெறா (1)

எண்பெறா வினைக்கு ஏதுசெய் உடலை எடுத்த நாள் முதல் இந்த நாள் வரைக்கும் – திருமுறை2:51 1133/1

மேல்


எண்மை (8)

எண்மை உடையேன் நினைக்கின்றேன் என்னே உன்னை ஏத்தாத – திருமுறை2:3 592/2
எண்மை நீங்கிட செல்கின்றேன் உனக்கும் இயம்பினேன் பழி இல்லை என் மீதே – திருமுறை2:42 1041/4
உண்மை அறிவீர் பலி எண்மை உணர்கிலீர் என் உழை என்றேன் – திருமுறை2:98 1785/2
எண்மை உணர்ந்தே என்கின்றார் இது-தான் சேடி என்னேடீ – திருமுறை2:98 1785/4
எண்மை நீயே என்கின்றார் இது-தான் சேடி என்னேடீ – திருமுறை2:98 1857/4
எண்மை பெறும் நாம் உலகில் என்றும் பிறந்து இறவா – திருமுறை3:3 1965/319
ஏத்து_உடையாய் அன்பர் ஏத்து_உடையாய் என்றன் எண்மை மொழி – திருமுறை3:6 2317/2
ஈடுகட்டி வருவீரேல் இன்பம் மிக பெறுவீர் எண்மை உரைத்தேன்_அலன் நான் உண்மை உரைத்தேனே – திருமுறை6:133 5567/4

மேல்


எண்மையின் (1)

வண்மை ஒன்று இலேன் எண்மையின் அந்தோ வருந்துகின்றனன் வாழ்வு அடைவேனோ – திருமுறை2:66 1308/3

மேல்


எண்மையினான் (1)

எண்மையினான் என நினையீர் எல்லாம் செய் வல்லான் என் உள் அமர்ந்து இசைக்கின்றான் இது கேண்-மின் நீவிர் – திருமுறை6:134 5588/2

மேல்


எண்மையே (1)

எண்மையே கண்டும் உள் இரக்கம் வைத்திலை – திருமுறை2:5 618/2

மேல்


எணம் (8)

எணம் குறியேன் இயல் குறியேன் ஏது நினையாதே என்பாட்டுக்கு இருந்தேன் இங்கு எனை வலிந்து நீயே – திருமுறை4:38 3013/1
எணம் இலாது அடுத்தார்க்கு உறு பெரும் தீமை இயற்றுவேன் எட்டியே_அனையேன் – திருமுறை6:3 3291/2
எணம் புரிந்து உனை நான் வருத்தியது உண்டோ எந்தை நின் ஆணை நான் அறியேன் – திருமுறை6:13 3518/4
எணம் உள என்-பால் அடைந்து என் எண்ணம் எலாம் அளித்தாய் இங்கு இது-தான் போதாதோ என் அரசே ஞான – திருமுறை6:47 3990/3
எணம் ஏது நுமக்கு எனை-தான் யார் தடுக்கக்கூடும் என்று உரைத்தேன் இதனாலோ எதனாலோ அறியேன் – திருமுறை6:60 4230/2
எணம் புரிந்து உழலேல் சவுளம் ஆதிய செய்து எழிலுறு மங்கலம் புனைந்தே – திருமுறை6:103 4854/2
எணம் கெழு சாம்பலை கண்டீர் அது புன்செய் எருவுக்கும் இயலாது அன்றே – திருமுறை6:135 5609/4
எணம் புதைக்க துயில்வார் நும்-பால் துயிலற்கு அஞ்சுவரே இழுதையீரே – திருமுறை6:135 5610/4

மேல்


எணா (1)

பந்தம் அற நினை எணா பாவிகள்-தம் நெஞ்சம் பகீர் என நடுங்கும் நெஞ்சம் பரம நின் திருமுன்னர் குவியாத வஞ்சர் கை பலி ஏற்க நீள் கொடும் கை – திருமுறை1:1 18/3

மேல்


எணி (2)

எணி கைவிட்டிடேல் என்று தோத்திரம் – திருமுறை1:10 171/2
எணி கரு மாலும் அயனும் நின்று ஏத்தும் எந்தையே தணிகை எம் இறையே – திருமுறை1:35 381/4

மேல்


எணியே (1)

எணியே நினைக்கில் அவமாம் இ ஏழை எது பற்றி உய்வது அரசே – திருமுறை1:21 284/4

மேல்


எணில் (1)

கன்று நெஞ்சு அக கள்வனேன் அன்பினை கருத்திடை எணில் சால – திருமுறை1:15 230/2

மேல்


எணும்-தோறும் (2)

வைத்ததோ இன்பம் யான் எணும்-தோறும் இ பாவிக்கு மால் – திருமுறை3:6 2321/3
சொரிகின்ற புண்ணில் கனல் இடல் போல் எணும்-தோறும் நெஞ்சம் – திருமுறை3:6 2393/3

மேல்


எத்தகையாயினும் (1)

எத்தகையாயினும் செய்துகொள்கிற்பீர் எனை பள்ளிஎழுப்பி மெய் இன்பம் தந்தீரே – திருமுறை6:92 4716/4

மேல்


எத்தர் (1)

எத்தர் அன்றோ மகளே நீ ஏதுக்கு அவரை விழைந்தனையே – திருமுறை2:83 1575/4

மேல்


எத்தன்மையதோ (1)

நல் பதம் எத்தன்மையதோ உரைப்ப அரிது மிகவும் நாத முடி-தனில் புரியும் ஞான நடத்து அரசே – திருமுறை5:6 3198/4

மேல்


எத்தனை (21)

இன்னும் எத்தனை நாள் செலும் ஏழையேன் இடர்_கடல் விடுத்து ஏற – திருமுறை1:39 420/1
ஈறிலாத நின் அருள் பெற எனக்கு இனும் எத்தனை நாள் செல்லும் – திருமுறை1:39 421/1
ஏழை நெஞ்சினேன் எத்தனை நாள் செல்லும் இடர்_கடல் விடுத்து ஏற – திருமுறை1:39 422/2
ஐய இன்னும் நான் எத்தனை நாள் செலும் அல்லல் விட்டு அருள் மேவ – திருமுறை1:39 423/1
பாவியேன் இன்னும் எத்தனை நாள் செலும் பருவரல் விடுத்து உய்ய – திருமுறை1:39 424/1
எளியனேன் இன்னும் எத்தனை நாள் செலும் இடர்_கடல் விடுத்து ஏற – திருமுறை1:39 425/1
தொண்டனேன் இன்னும் எத்தனை நாள் செலும் துயர்_கடல் விடுத்து ஏற – திருமுறை1:39 426/1
வீணனேன் இன்னும் எத்தனை நாள் செல்லும் வெம் துயர்_கடல் நீத்த – திருமுறை1:39 427/1
கடையனேன் இன்னும் எத்தனை நாள் செலும் கடும் துயர்_கடல் நீந்த – திருமுறை1:39 428/1
பேயனேன் இன்னும் எத்தனை நாள் செலும் பெரும் துயர்_கடல் நீந்த – திருமுறை1:39 429/1
குற்றம் எத்தனை அத்தனை எல்லாம் குணம் என கொளும் குண_கடல் என்றே – திருமுறை2:11 680/1
எத்தனை நாள் செல்லும் எழுத்தறியும்_பெருமானே – திருமுறை2:16 724/4
நாம் எத்தனை நாளும் நல்கிடினும் தான் உலவா – திருமுறை3:3 1965/411
எத்தனை பேர் நின் கண் எதிர்நின்றார் தத்துகின்ற – திருமுறை3:3 1965/796
தாய் இளமை எத்தனை நாள் தங்கியதே ஆ இளமை – திருமுறை3:3 1965/892
எத்தனை தாய் எத்தனை பேர் எத்தனை ஊர் எத்தனை வாழ்வு – திருமுறை3:3 1965/1029
எத்தனை தாய் எத்தனை பேர் எத்தனை ஊர் எத்தனை வாழ்வு – திருமுறை3:3 1965/1029
எத்தனை தாய் எத்தனை பேர் எத்தனை ஊர் எத்தனை வாழ்வு – திருமுறை3:3 1965/1029
எத்தனை தாய் எத்தனை பேர் எத்தனை ஊர் எத்தனை வாழ்வு – திருமுறை3:3 1965/1029
எத்தனை நான் குற்றம் செய்தும் பொறுத்தனை என்னை நின்-பால் – திருமுறை6:88 4678/1
இதுவரையோ பல கோடி என்னினும் ஓர் அளவோ எண்_இறந்த அண்ட வகை எத்தனை கோடிகளும் – திருமுறை6:142 5720/2

மேல்


எத்தனையும் (5)

எத்தனையும் போதாமை என்று – திருமுறை3:4 2063/4
இகம் ஆகி பதம் ஆகி சமய கோடி எத்தனையும் ஆகி அவை எட்டா வான் கற்பகம் – திருமுறை3:5 2087/3
இங்கு சிறியேன் பிழைகள் எத்தனையும் பொறுத்த என் குருவே என் உயிருக்கு இன்பு அருளும் பொருளே – திருமுறை5:2 3086/3
எத்தனையும் என் பிழைகள் பொறுத்த தனி பெரும் தாயை என்னை ஈன்ற – திருமுறை6:87 4670/3
எவ்வுலகும் அண்டங்கள் எத்தனையும் நான் காண – திருமுறை6:129 5514/1

மேல்


எத்தனையோ (5)

இற்று என்ற இற்று என்னா எத்தனையோ பேர்கள் செய்த – திருமுறை3:2 1962/771
எத்தனையோ தேகம் எடுத்தனையே அத்தனைக்கும் – திருமுறை3:3 1965/1030
ஈட்டிய பற்பல சத்தி சத்தர் அண்ட பகுதி எத்தனையோ கோடிகளும் தன் நிழல் கீழ் விளங்க – திருமுறை6:57 4100/2
இ திசை அ திசையாக இசைக்கும் அண்ட பகுதி எத்தனையோ கோடிகளில் இருக்கும் உயிர் திரள்கள் – திருமுறை6:57 4170/2
இ உலகில் எனை_போல்வார் ஓர் அனந்தம் கோடி என்னில் உயர்ந்து இருக்கின்றார் எத்தனையோ கோடி – திருமுறை6:142 5746/1

மேல்


எத்தால் (1)

எத்தால் முடியும் எனில் எம்மவரே சித்தாம் – திருமுறை6:129 5523/2

மேல்


எத்தாலும் (4)

எத்தாலும் என்றும் அழியா வடிவு தந்து என்னுள் நின்னை – திருமுறை6:38 3867/3
எத்தாலும் மிக்கது எனக்கு அருள் ஈந்தது எல்லாமும் வல்ல – திருமுறை6:53 4051/1
எத்தாலும் அழியாத வடிவு-அதிலே நானும் எந்தாயும் ஒன்றாக இனிது உறல் வேண்டுவனே – திருமுறை6:56 4082/4
எத்தாலும் ஆகாதே அம்மா என்றே – திருமுறை6:80 4607/1

மேல்


எத்தி (4)

எத்தி அழைக்கும் கரும்_கண்ணார் இடைக்குள் பிளந்த வெடிப்பு-அதனில் – திருமுறை2:34 936/3
எத்தி பறிப்பார் மகளே நீ ஏதுக்கு அவரை விழைந்தனையே – திருமுறை2:83 1582/4
திரு_பொதுவில் திரு_நடம் நான் சென்று கண்ட தருணம் சித்தி எனும் பெண்_அரசி எத்தி என் கை பிடித்தாள் – திருமுறை6:11 3381/1
எத்தி அஞ்சலை என அருளாயேல் ஏழையேன் உயிர் இழப்பன் உன் ஆணை – திருமுறை6:29 3778/3

மேல்


எத்திக்கும் (2)

எத்திக்கும் என் உளம் தித்திக்கும் இன்பமே என் உயிர்க்கு உயிர் ஆகும் ஓர் ஏகமே ஆனந்த போகமே யோகமே என் பெரும் செல்வமே நன் – திருமுறை1:1 30/1
எத்திக்கும் இல்லேன் இளைப்பு ஒழித்தால் ஆகாதோ – திருமுறை2:60 1229/4

மேல்


எத்திசையில் (1)

சத்தி விழா நீடி தழைத்து ஓங்க எத்திசையில்
உள்ளவரும் வந்தே உவகை உறுக மத – திருமுறை6:136 5614/2,3

மேல்


எத்திசையீரும் (1)

எத்திசையீரும் ஒத்து இவண் வருக என்றனள் எனது மெல்_இயலே – திருமுறை6:139 5683/4

மேல்


எத்திறத்தவர்க்குமாம் (1)

எத்திறத்தவர்க்குமாம் என் தனி இன்பே – திருமுறை6:81 4615/1252

மேல்


எத்திறத்தும் (2)

பெரு மலையே பரம இன்ப நிலையே முக்கண் பெருமானே எத்திறத்தும் பெரிய தேவே – திருமுறை3:5 2137/4
வாயினும் ஓர் மனத்தினும் மா மதியினும் எத்திறத்தும் மதித்து அளத்தற்கு அரும் துரிய மன்றில் நடம் புரிவார் – திருமுறை6:142 5812/2

மேல்


எத்துணையும் (7)

உற்று ஆயும் சிவபெருமான் கருணை ஒன்றே உறு பிழைகள் எத்துணையும் பொறுப்பது என்று உன் – திருமுறை3:5 2166/3
இல்லை ஒரு தெய்வம் வேறு இல்லை எம்-பால் இன்பம் ஈகின்ற பெண்கள் குறியே எங்கள் குல_தெய்வம் எனும் மூடரை தேற்ற எனில் எத்துணையும் அரிதரிது காண் – திருமுறை3:8 2421/3
எத்துணையும் குணம் அறியேன் எங்ஙனம் நான் புகுவேன் யார்க்கு உரைப்பேன் என்ன செய்வேன் ஏதும் அறிந்திலனே – திருமுறை6:6 3321/4
எத்துணையும் சிறியேனை நான்முகன் மால் முதலோர் ஏற அரிதாம் பெரு நிலை மேல் ஏற்றி உடன் இருந்தே – திருமுறை6:57 4186/1
எத்துணையும் மற்றவரை ஏறெடுத்து பாராள் இரு விழிகள் நீர் சொரிவாள் என் உயிர்_நாயகனே – திருமுறை6:59 4204/2
எத்துணையும் காட்டாத ஆணவம் என்றிடும் ஓர் இருட்டு அறைக்கு ஓர் அதிகார குருட்டு முட_பயலே – திருமுறை6:102 4846/1
எத்துணையும் பேதமுறாது எவ்வுயிரும் தம் உயிர் போல் எண்ணி உள்ளே – திருமுறை6:125 5297/1

மேல்


எத்தேவருக்கும் (1)

இகமே பரத்தும் உனக்கு இன்றி எத்தேவருக்கும் எமக்கு அருள – திருமுறை1:43 468/3

மேல்


எத்தேவரும் (1)

எத்தேவரும் நின் அடி நினைவார் நினைக்கின்றிலர் தாம் – திருமுறை2:75 1422/2

மேல்


எதற்கு (1)

கயல் சூழ் விழியாய் தனத்தவரை காணல் இரப்போர் எதற்கு என்றார் – திருமுறை2:98 1884/2

மேல்


எதனால் (2)

அறம் குலவு தோழி இங்கே நீ உரைத்த வார்த்தை அறிவறியார் வார்த்தை எதனால் எனில் இ மொழி கேள் – திருமுறை6:140 5695/1
இருள் உடைய இரவகத்தே எய்தாது கண்டாய் எதனால் என்று எண்ணுதியேல் இயம்புவன் கேள் மடவாய் – திருமுறை6:142 5791/2

மேல்


எதனாலும் (1)

மருள் வடிவே எஞ்ஞான்றும் எவ்விடத்தும் எதனாலும் மாய்வு இலாத – திருமுறை6:77 4516/1

மேல்


எதனாலோ (25)

தினம் பிடியா மயக்காலோ திகைப்பாலோ பிறர் மேல் சினத்தாலோ எதனாலோ சில புகன்றேன் இதனை – திருமுறை4:38 3014/2
இரு வகை மாயையினாலோ ஆணவத்தினாலோ என்னாலோ பிறராலோ எதனாலோ அறியேன் – திருமுறை6:60 4210/2
எம்பலத்தே எம் இறைவன் என்னை மணம் புரிவான் என்று சொன்னேன் இதனாலோ எதனாலோ அறியேன் – திருமுறை6:60 4211/2
எண் உறங்கா நிலவில் அவர் இருக்கும் இடம் புகுவேன் என்று உரைத்தேன் இதனாலோ எதனாலோ அறியேன் – திருமுறை6:60 4212/2
இல்லாமை எனக்கு இல்லை எல்லார்க்கும் தருவேன் என்று சொன்னேன் இதனாலோ எதனாலோ அறியேன் – திருமுறை6:60 4213/2
எ சமய தேவரையும் இனி மதிக்க_மாட்டேன் என்று சொன்னேன் இதனாலோ எதனாலோ அறியேன் – திருமுறை6:60 4214/2
எஞ்சல் உறேன் மற்றவர் போல் இறந்து பிறந்து உழலேன் என்று சொன்னேன் இதனாலோ எதனாலோ அறியேன் – திருமுறை6:60 4215/2
என் உயிர்_நாயகனொடு நான் அணையும் இடம் எங்கே என்று உரைத்தேன் இதனாலோ எதனாலோ அறியேன் – திருமுறை6:60 4216/2
இதுவரையும் வர காணேன் தடை செய்தார் எவரோ என புகன்றேன் இதனாலோ எதனாலோ அறியேன் – திருமுறை6:60 4217/2
எண் கலந்த போகம் எலாம் சிவ போகம்-தனிலே இருந்தது என்றேன் இதனாலோ எதனாலோ அறியேன் – திருமுறை6:60 4218/2
ஈடு அறியா சுகம் புகல என்னாலே முடியாது என்று உரைத்தேன் இதனாலோ எதனாலோ அறியேன் – திருமுறை6:60 4219/2
இல் பூவை அறியுமடி நடந்த வண்ணம் எல்லாம் என்று உரைத்தேன் இதனாலோ எதனாலோ அறியேன் – திருமுறை6:60 4220/2
இன்னும் அவர் வதன இளநகை காண செல்வேன் என்று சொன்னேன் இதனாலோ எதனாலோ அறியேன் – திருமுறை6:60 4221/2
எள்ளுண்ட மற்றவர் போல் என்னை நினையாதீர் என்று உரைத்தேன் இதனாலோ எதனாலோ அறியேன் – திருமுறை6:60 4222/2
ஏர் இகவா திரு_உருவை எழுத முடியாதே என்று சொன்னேன் இதனாலோ எதனாலோ அறியேன் – திருமுறை6:60 4223/2
எண்ணாத மனத்தவர்கள் காண விழைகின்றார் என்று உரைத்தேன் இதனாலோ எதனாலோ அறியேன் – திருமுறை6:60 4224/2
எல் பூத நிலை அவர்-தம் திரு_அடி தாமரை கீழ் என்று சொன்னேன் இதனாலோ எதனாலோ அறியேன் – திருமுறை6:60 4225/2
இனைவு அறியேன் முன் புரிந்த பெரும் தவம் என் புகல்வேன் என்று உரைத்தேன் இதனாலோ எதனாலோ அறியேன் – திருமுறை6:60 4226/2
ஏழ் கடலில் பெரிது அன்றோ நான் பெற்ற இன்பம் என்று உரைத்தேன் இதனாலோ எதனாலோ அறியேன் – திருமுறை6:60 4227/2
இனித்த சுவை எல்லாம் என் கணவர் அடி சுவையே என்று உரைத்தேன் இதனாலோ எதனாலோ அறியேன் – திருமுறை6:60 4228/2
இரும்பு மனம் ஆனாலும் இளகிவிடும் கண்டால் என்று உரைத்தேன் இதனாலோ எதனாலோ அறியேன் – திருமுறை6:60 4229/2
எணம் ஏது நுமக்கு எனை-தான் யார் தடுக்கக்கூடும் என்று உரைத்தேன் இதனாலோ எதனாலோ அறியேன் – திருமுறை6:60 4230/2
எதிலும் எனக்கு இச்சை இல்லை அவர் அடி கண் அல்லால் என்று உரைத்தேன் இதனாலோ எதனாலோ அறியேன் – திருமுறை6:60 4231/2
இன்று ஆவி_அன்னவர்க்கு தனித்த இடம் காணேன் என்று உரைத்தேன் இதனாலோ எதனாலோ அறியேன் – திருமுறை6:60 4232/2
ஏடி எனை அறியாரோ சபைக்கு வருவாரோ என்று உரைத்தேன் இதனாலோ எதனாலோ அறியேன் – திருமுறை6:60 4233/2

மேல்


எதி (1)

எதி எலாம் வெறுத்திட்ட சிற்றூழை இன்பு எலாம் கொள எண்ணிநின்று அயர்வேன் – திருமுறை4:18 2794/3

மேல்


எதிர் (16)

கள்ளம் அறும் உள்ளம் உறும் நின் பதம் அலால் வேறு கடவுளர் பதத்தை அவர் என் கண் எதிர் அடுத்து ஐய நண் என அளிப்பினும் கடு என வெறுத்துநிற்பேன் – திருமுறை1:1 4/2
ஏவரும் எனக்கு எதிர் இலை முத்தி_வீடு என்னுடையது கண்டாய் – திருமுறை1:9 149/3
எல்லாம் உடையாய் நினக்கு எதிர் என்று எண்ணேல் உறவு என்று எண்ணுக ஈது – திருமுறை2:1 571/3
மயல் சூழ் தனம் இங்கு இலை என்றேன் மறையாது எதிர் வைத்து இலை என்றல் – திருமுறை2:98 1884/3
எதிர் அற்று அருள்வீர் நும் குலம் இங்கு எதுவோ என்றேன் மனைவியருள் – திருமுறை2:98 1888/3
சுதையில் திகழ்வாய் அறிந்து அன்றோ துறந்து வெளிப்பட்டு எதிர் அடைந்தாம் – திருமுறை2:98 1919/3
காலம் போல் இங்கு நிகழ்_காலமும் காண்கின்றி எதிர்_காலம் – திருமுறை3:3 1965/1099
தரு உருக்கொண்டு எதிர் வணங்கி வாங்கிய நான் மீட்டும் தயாநிதியே திரு_நீறும் தருக என கேட்ப – திருமுறை5:3 3160/2
எடுத்தெடுத்து உரைத்தேன் எனக்கு எதிர் இலை என்று இகழ்ந்தனன் அகங்கரித்திருந்தேன் – திருமுறை6:15 3575/2
தாகம் உள் எடுத்த போது எதிர் கிடைத்த சர்க்கரை அமுதமே என்கோ – திருமுறை6:51 4030/1
பசித்த பொழுது எதிர் கிடைத்த பால்_சோற்று திரளே பயந்த பொழுது எல்லாம் என் பயம் தவிர்த்த துரையே – திருமுறை6:57 4093/2
எதிர் அற்று ஓங்கிய என் உடை தந்தையே – திருமுறை6:81 4615/1152
எதிர் அற நிறைந்த என் தனி இன்பே – திருமுறை6:81 4615/1242
நாகாதிபரும் வியந்திட என் எதிர் நண்ணி என்றும் – திருமுறை6:94 4744/3
ஆர் நீ என்று எதிர்_வினவில் விடைகொடுக்க தெரியா அறிவு_இலியேன் பொருட்டாக அன்று வந்து என்றனக்கே – திருமுறை6:95 4750/1
மருவிடப்பெற்றவர் வடிவம் நான் ஆனேன் களித்து வாழ்கின்றேன் எதிர் அற்ற வாழ்க்கையில் என் தோழி – திருமுறை6:142 5808/4

மேல்


எதிர்_காலம் (1)

காலம் போல் இங்கு நிகழ்_காலமும் காண்கின்றி எதிர்_காலம்
மற்றும் அ திறமே காண்குவையேல் சாலவும் உன் – திருமுறை3:3 1965/1099,1100

மேல்


எதிர்_வினவில் (1)

ஆர் நீ என்று எதிர்_வினவில் விடைகொடுக்க தெரியா அறிவு_இலியேன் பொருட்டாக அன்று வந்து என்றனக்கே – திருமுறை6:95 4750/1

மேல்


எதிர்க்கினும் (1)

காவின்_மன்னவன் எதிர்க்கினும் காமன் கணைகள் ஏவினும் காலனே வரினும் – திருமுறை2:37 988/1

மேல்


எதிர்கண்டால் (1)

உண்டால் குறையும் என பசிக்கும் உலுத்தர் அசுத்த முகத்தை எதிர்கண்டால்
நடுங்கி ஒதுங்காது கடைகாத்து இரந்து கழிக்கின்றேன் – திருமுறை1:5 88/1,2

மேல்


எதிர்கொண்டு (3)

விண் எதிர்கொண்டு இந்திரன் போல் மேவி நெடுநாள் வாழ – திருமுறை3:2 1962/49
வான் உரைத்த மணி மன்றில் நடம் புரி எம் பெருமான் வரவு எதிர்கொண்டு அவன் அருளால் வரங்கள் எலாம் பெறவே – திருமுறை6:134 5594/2
இரும்பொடு கல் ஒத்த மனங்களும் கனிய உருக்கும் இறைவர் திரு_வரவு எதிர்கொண்டு ஏத்துவதற்கு இனிதே – திருமுறை6:142 5733/4

மேல்


எதிர்கொள்பாடி (1)

பண் எதிர்கொள்பாடி பரம்பொருளே நண் உவணம் – திருமுறை3:2 1962/50

மேல்


எதிர்கொள்ளுதும் (1)

பரசி எதிர்கொள்ளுதும் நாம் கற்பூர விளக்கு பரிந்து எடுத்து என்னுடன் வருக தெரிந்து அடுத்து மகிழ்ந்தே – திருமுறை6:142 5764/4

மேல்


எதிர்த்த (1)

இன்று அலவே நெடுநாளாக ஏழைக்கு எதிர்த்த துன்பம் – திருமுறை3:6 2245/1

மேல்


எதிர்ந்த (1)

ஏறும் போது அங்கே எதிர்ந்த வகை சொல – திருமுறை6:109 4929/1

மேல்


எதிர்ந்தது (1)

கனி எதிர்ந்தது களை தவிர்ந்தது களி மிகுந்தது கனிவொடே – திருமுறை6:125 5434/3

மேல்


எதிர்ந்துகொள்வேனே (10)

ஈனம் தக்காது எனை ஏன்றுகொண்டானை இன்றை இரவில் எதிர்ந்துகொள்வேனே – திருமுறை4:5 2611/4
எடுத்து எனை துன்பம் விட்டு ஏறவைத்தானை இன்றை இரவில் எதிர்ந்துகொள்வேனே – திருமுறை4:5 2612/4
ஏல மணி குழலாள்_இடத்தானை இன்றை இரவில் எதிர்ந்துகொள்வேனே – திருமுறை4:5 2613/4
எம்-தமை ஆண்டு நல் இன்பு அளித்தானை இன்றை இரவில் எதிர்ந்துகொள்வேனே – திருமுறை4:5 2614/4
என் பணிகொண்டு எனை ஏன்றுகொண்டானை இன்றை இரவில் எதிர்ந்துகொள்வேனே – திருமுறை4:5 2615/4
எண்ணுதல் செய்து எனக்கு இன்பு அளித்தானை இன்றை இரவில் எதிர்ந்துகொள்வேனே – திருமுறை4:5 2616/4
எள் வினை ஒன்றும் இலாதவன்-தன்னை இன்றை இரவில் எதிர்ந்துகொள்வேனே – திருமுறை4:5 2617/4
எண் அமராத எழில்_உடையானை இன்றை இரவில் எதிர்ந்துகொள்வேனே – திருமுறை4:5 2618/4
இளம்பிறை சூடிய செஞ்சடையானை இன்றை இரவில் எதிர்ந்துகொள்வேனே – திருமுறை4:5 2619/4
எற்றி என் துன்பம் எலாம் ஒழித்தானை இன்றை இரவில் எதிர்ந்துகொள்வேனே – திருமுறை4:5 2620/4

மேல்


எதிர்நிற்க (1)

பரந்து ஆர் கோயிற்கு எதிர்நிற்க பார்த்தேன் மீட்டும் பார்ப்பதன் முன் – திருமுறை2:88 1653/3

மேல்


எதிர்நிற்கின்றார் (1)

தத்துவரும் தத்துவம் செய் தலைவர்களும் பிறரும் தனித்தனியே வலிந்து வந்து தன் எதிர்நிற்கின்றார்
எத்துணையும் மற்றவரை ஏறெடுத்து பாராள் இரு விழிகள் நீர் சொரிவாள் என் உயிர்_நாயகனே – திருமுறை6:59 4204/1,2

மேல்


எதிர்நின்றார் (1)

எத்தனை பேர் நின் கண் எதிர்நின்றார் தத்துகின்ற – திருமுறை3:3 1965/796

மேல்


எதிர்நின்று (3)

இளையன் அவனுக்கு அருள வேண்டும் என்று உன்-பால் இசைக்கின்ற பேரும் இல்லை ஏழை அவனுக்கு அருள்வது ஏன் என்று உன் எதிர்நின்று இயம்புகின்றோரும் இல்லை – திருமுறை1:1 29/2
எதிர்நின்று உவந்து நகைக்கின்றார் இது-தான் சேடி என்னேடீ – திருமுறை2:98 1815/4
விழைவினொடு என் எதிர்நின்று திரு_நீற்று கோயில் விரித்து அருளி அருள் மண பூ விளக்கம் ஒன்று கொடுத்தாய் – திருமுறை5:3 3165/3

மேல்


எதிர்நோக்குற்றே (1)

எளியேன் நினது திரு_அருளுக்கு எதிர்நோக்குற்றே இரங்குகின்ற – திருமுறை1:11 190/1

மேல்


எதிர்ப்படினும் (1)

மதியேன் வேற்று தேவர்-தமை வந்து அங்கு அவர்-தாம் எதிர்ப்படினும்
துதியேன் நின்னை விடுவேனோ தொண்டனேனை விடல் அழகோ – திருமுறை2:1 575/2,3

மேல்


எதிர்ப்படுமோ (1)

ஊனம் மிகும் ஆணவமாம் பாவி எதிர்ப்படுமோ உடைமை எலாம் பறித்திடுமோ நடை மெலிந்து போமோ – திருமுறை6:11 3385/2

மேல்


எதிர்பார்க்கின்றார் (1)

கூடும் வகை உடையர் எலாம் குறிப்பு எதிர்பார்க்கின்றார் குற்றம் எலாம் குணமாக கொண்ட குண_குன்றே – திருமுறை5:1 3042/4

மேல்


எதிர்பார்க்கும் (1)

மயிலின் மீது வந்து அருள்தரும் நின் திரு_வரவினுக்கு எதிர்பார்க்கும்
செயலினேன் கருத்து எவ்வணம் முடியுமோ தெரிகிலேன் என் செய்கேன் – திருமுறை1:4 75/1,2

மேல்


எதிர்பார்த்து (3)

அல்லும்_பகலும் திரு_குறிப்பை எதிர்பார்த்து இங்கே அயர்கின்றேன் – திருமுறை6:7 3333/2
ஏயேன் பிறிதில் உன் குறிப்பே எதிர்பார்த்து இருந்தேன் என்னுடைய – திருமுறை6:7 3335/2
வரவு எதிர்பார்த்து உழல்கின்றாள் இவள்அளவில் உமது மன கருத்தின் வண்ணம் எது வாய்_மலர வேண்டும் – திருமுறை6:59 4206/3

மேல்


எதிர்பார்த்தே (3)

எய் வகை என் நம்பெருமான் அருள் புரிவான் என்றே எந்தை வரவு எதிர்பார்த்தே இன்னும் இருக்கின்றேன் – திருமுறை6:32 3804/3
இன்னும் வர காணேன் நின் வரவை எதிர்பார்த்தே எண்ணிஎண்ணி வருந்துகின்றேன் என்ன செய்வேன் அந்தோ – திருமுறை6:32 3805/2
செம் நாளை எதிர்பார்த்தே பல் நாளும் களித்தேன் சிந்தை மலர்ந்து இருந்தேன் அ செல்வம் மிகு திரு_நாள் – திருமுறை6:95 4756/3

மேல்


எதிர்போய் (1)

பல் நக நொந்து உறு வஞ்ச உலகில் நின்று பரதவித்து உன் அருட்கு எதிர்போய் பார்க்கின்றேன் நின் – திருமுறை1:7 130/1

மேல்


எதிர்மறைதான் (1)

ஏலும் தயங்கு என்னும் ஏவற்கு எதிர்மறைதான்
ஆலும் தொழிற்கு ஏவல் ஆகுமோ மால் உந்தி – திருமுறை1:52 570/1,2

மேல்


எதிர்வந்து (1)

நினைத்தவுடன் எதிர்வந்து நிற்பர் கண்டாய் எனது நெஞ்சே நீ அஞ்சேல் உள் அஞ்சேல் அஞ்சேலே – திருமுறை6:125 5367/4

மேல்


எதிர்வரினும் (1)

நாட்டேன் அயன் மால் எதிர்வரினும் நயக்கேன் எனக்கு நல்காயோ – திருமுறை1:5 89/3

மேல்


எதிர்வருகின்றவரை (1)

இரவு அறியாள் பகல் அறியாள் எதிர்வருகின்றவரை இன்னவர் என்று அறியாள் இங்கு இன்னல் உழக்கின்றாள் – திருமுறை6:59 4206/2

மேல்


எதிர்வருகினும் (1)

மூவரே எதிர்வருகினும் மதித்திடேன் முருக நின் பெயர் சொல்வோர் – திருமுறை1:29 354/2

மேல்


எதிர்வீட்டால் (1)

வீட்டால் முலையும் எதிர்வீட்டால் முகமும் உற – திருமுறை3:3 1965/765

மேல்


எதிராதே (1)

ஏவில் வயப்பட்டால் எதிராதே நோவு இயற்றி – திருமுறை3:3 1965/568

மேல்


எதிராய் (1)

உன் என்றால் எனது உரை மறுத்து எதிராய் உலக மாயையில் திலகம் என்று உரைக்கும் – திருமுறை2:67 1318/2

மேல்


எதிரில் (3)

வந்து என் எதிரில் நில்லாரோ மகிழ ஒரு சொல் சொல்லாரோ – திருமுறை1:20 275/1
நீ யார் என அறியாய் நின் எதிரில் நின்றவரை – திருமுறை3:3 1965/1105
உம்பர் வான் அமுது அனைய சொற்களால் பெரியோர் உரைத்த வாய்மைகளை நாடி ஓதுகின்றார்-தமை கண்டு அவமதித்து எதிரில் ஒதி போல நிற்பதும் அலால் – திருமுறை3:8 2420/1

மேல்


எதிரும் (1)

எதிரும் குயில் மேல் தவழ் தணிகை இறையே முக்கண் இயல் கனியின் – திருமுறை1:26 332/3

மேல்


எதிரெடுத்திட (1)

ஊன் அந்தம் அற கொளும் போது இனிக்க ரசம் தருமோ உண கசந்து குமட்டி எதிரெடுத்திட நேர்ந்திடுமோ – திருமுறை6:11 3382/3

மேல்


எதிரே (7)

நெடிய மாலும் காணாத நிமல உருவோடு என் எதிரே
வடியல் அறியா அருள் காட்டி மறைத்தார் மருண்டேன் மங்கை நல்லார் – திருமுறை2:88 1649/2,3
கொற்றம்_உடையார் திருவொற்றி கோயில்_உடையார் என் எதிரே
பொற்றை மணி தோள் புயம் காட்டி போனார் என்னை புலம்பவைத்து – திருமுறை2:88 1650/1,2
நீல மிடற்றார் திருவொற்றி நியமத்து எதிரே நீற்று உருவ – திருமுறை2:88 1651/2
நிலம் காதலிக்கும் திருவொற்றி நியமத்து எதிரே நின்றனர் காண் – திருமுறை2:88 1652/2
மனம் இளைத்து வாடிய போது என் எதிரே கிடைத்து வாட்டம் எலாம் தவிர்த்து எனக்கு வாழ்வு அளித்த நிதியே – திருமுறை6:57 4094/1
திரு_மடந்தைமார் இருவர் என் எதிரே நடிக்கச்செய்து அருளி சிறுமை எலாம் தீர்த்த தனி சிவமே – திருமுறை6:57 4136/3
ஈங்கு ஆர பளிக்கு வடிவெடுத்து எதிரே நின்றார் இருந்து அருள்க என எழுந்தேன் எழுந்திருப்பது என் நீ – திருமுறை6:125 5440/2

மேல்


எதிலும் (2)

எதிலும் ஓர் ஆசை இலை இலை பயமும் இடரும் மற்று இலை இலை எந்தாய் – திருமுறை6:13 3536/4
எதிலும் எனக்கு இச்சை இல்லை அவர் அடி கண் அல்லால் என்று உரைத்தேன் இதனாலோ எதனாலோ அறியேன் – திருமுறை6:60 4231/2

மேல்


எது (63)

உரியேன் அந்தோ எது கொண்டு இங்கு உய்கேன் யாது செய்கேனே – திருமுறை1:13 208/4
எணியே நினைக்கில் அவமாம் இ ஏழை எது பற்றி உய்வது அரசே – திருமுறை1:21 284/4
நையகத்தேன் எது செய்வேன் அந்தோ உள் நலிகுவன் காண் – திருமுறை2:2 587/3
எது நினைந்து அடைந்தாய் என்று கேளாமல் இருப்பது உன் திரு_அருட்கு இயல்போ – திருமுறை2:9 661/4
பழுது நேர்கின்ற வஞ்சகர் கடை வாய் பற்றி நின்றதில் பயன் எது கண்டாய் – திருமுறை2:22 804/1
சூது நேர்கின்ற முலைச்சியர் பொருட்டா சுற்றி நின்றதில் சுகம் எது கண்டாய் – திருமுறை2:22 805/1
ஞாலம் செல்கின்ற வஞ்சகர் கடை வாய் நண்ணி நின்றதில் நலம் எது கண்டாய் – திருமுறை2:22 806/1
நீ யார் நின் பேர் எது நின் ஊர் எது நின் நிலை எது நின் – திருமுறை2:26 851/2
நீ யார் நின் பேர் எது நின் ஊர் எது நின் நிலை எது நின் – திருமுறை2:26 851/2
நீ யார் நின் பேர் எது நின் ஊர் எது நின் நிலை எது நின் – திருமுறை2:26 851/2
காரின் மேல் வரல் போல் கடா மிசை வரும் அ காலன் வந்திடில் எது செய்வேன் – திருமுறை2:28 870/3
நடம் பொழி பதத்தாய் நடுங்குகின்றனன் காண் நான் செயும் வகை எது நவிலே – திருமுறை2:47 1095/4
வகை எது தெரிந்தேன் ஏழையேன் உய்வான் வள்ளலே வலிந்து எனை ஆளும் – திருமுறை2:47 1096/1
திகை எது என்றால் சொல அறியாது திகைத்திடும் சிறியனேன்-தன்னை – திருமுறை2:47 1096/3
குணம் ஒன்று இலேன் எது செய்கேன் நின் உள்ள குறிப்பு அறியேன் – திருமுறை2:75 1446/2
இடையா மயல்கொண்டு எது பெறுவாய் ஏழை அடி நீ என் மகளே – திருமுறை2:92 1686/4
இருவா மயல்கொண்டு எது பெறுவாய் ஏழை அடி நீ என் மகளே – திருமுறை2:92 1687/4
இட்டு புணர்ந்து இங்கு எது பெறுவாய் ஏழை அடி நீ என் மகளே – திருமுறை2:92 1688/4
இடம் கொள் மயல்கொண்டு எது பெறுவாய் ஏழை அடி நீ என் மகளே – திருமுறை2:92 1689/4
இருக்க மயல்கொண்டு எது பெறுவாய் ஏழை அடி நீ என் மகளே – திருமுறை2:92 1690/4
ஏக மயல்கொண்டு எது பெறுவாய் ஏழை அடி நீ என் மகளே – திருமுறை2:92 1692/4
எண்பார் மயல்கொண்டு எது பெறுவாய் ஏழை அடி நீ என் மகளே – திருமுறை2:92 1693/4
ஈடு_இல் மயல்கொண்டு எது பெறுவாய் ஏழை அடி நீ என் மகளே – திருமுறை2:92 1694/4
எள்_இல் மயல்கொண்டு எது பெறுவாய் ஏழை அடி நீ என் மகளே – திருமுறை2:92 1695/4
எது என்று உரைத்தேன் எது நடு ஓர் எழுத்து இட்டு அறி நீ என்று உரைத்தார் – திருமுறை2:96 1728/3
எது என்று உரைத்தேன் எது நடு ஓர் எழுத்து இட்டு அறி நீ என்று உரைத்தார் – திருமுறை2:96 1728/3
எட்டாம் எழுத்தை எடுக்கும் என்றார் எட்டாம் எழுத்து இங்கு எது என்றேன் – திருமுறை2:96 1736/2
தட்டு இல் மலர் கை-இடத்து எது ஓதனத்தை பிடியும் என்று உரைத்தேன் – திருமுறை2:98 1774/2
திருத்தம் மிகும் சீர் ஒற்றியில் வாழ் தேவரே இங்கு எது வேண்டி – திருமுறை2:98 1800/1
ஊரா வைத்தது எது என்றேன் ஒண் கை ஓடு என் இடத்தினில் வைத்து – திருமுறை2:98 1810/3
எது என்று உரைத்தேன் எது நடு ஓர் எழுத்து இட்டு அறி நீ என்று சொலி – திருமுறை2:98 1815/3
எது என்று உரைத்தேன் எது நடு ஓர் எழுத்து இட்டு அறி நீ என்று சொலி – திருமுறை2:98 1815/3
உடுக்கும் பெரியீர் எது கண்டோ உரைத்தீர் என்றேன் திகை முழுதும் – திருமுறை2:98 1903/2
பெரும் பை அணியீர் திருவொற்றி பெரியீர் எது நும் பெயர் என்றேன் – திருமுறை2:98 1917/2
பொன் நேர் மணி மன்று உடையீர் நீர் புரிந்தது எது எம் புடை என்றேன் – திருமுறை2:98 1928/1
பார் நின்ற நாம் கிடையா பண்டம் எது வேண்டிடினும் – திருமுறை3:3 1965/397
இன்பம் எது கண்டேம் மால் இச்சை எலாம் துன்பம் அதில் – திருமுறை3:3 1965/1177
எது யார் படினும் இடர்ப்பட்டு அலைய இ ஏழைக்கு என்ன – திருமுறை3:6 2207/3
நாமத்தினால் பித்தன் என்போய் நினக்கு எது நல்ல நெஞ்சே – திருமுறை3:6 2359/4
இழி வகைத்து உலகின் மற்று எது வரினும் வருக அலது எது போகினும் போக நின் இணை அடிகள் மறவாத மனம் ஒன்று மாத்திரம் எனக்கு அடைதல் வேண்டும் அரசே – திருமுறை4:1 2576/3
இழி வகைத்து உலகின் மற்று எது வரினும் வருக அலது எது போகினும் போக நின் இணை அடிகள் மறவாத மனம் ஒன்று மாத்திரம் எனக்கு அடைதல் வேண்டும் அரசே – திருமுறை4:1 2576/3
நீள் அனம் தேடு முடியான் எது நினக்கு ஈந்தது என்றே – திருமுறை4:6 2621/2
செய்யாய் எனில் எது செய்குவன் யான் இ செகதலத்தோர் – திருமுறை4:6 2626/2
வந்து ஓ சிவ_விரதா எது பெற்றனை வாய்திற என்று – திருமுறை4:6 2628/3
விட்ட சிலை என பவத்தில் விழுவேன் அன்றி வேறு எது செய்வேன் இந்த விழலனேனே – திருமுறை4:12 2702/4
ஆரணமும் ஆகமமும் எது துணிந்தது அதுவே அம்பலத்தில் ஆடுகின்ற ஆட்டம் என எனக்கு – திருமுறை5:1 3050/1
எது என்று அறிவேன் என் புரிவேன் ஐயோ புழுவில் இழிந்தேனே – திருமுறை6:7 3331/4
மாயேன் ஐயோ எது கொண்டு வாழ்ந்து இங்கு இருக்க துணிவேனே – திருமுறை6:7 3335/4
ஈங்கு இவள் கருத்தில் எது நினைத்தனளோ என் செய்வேன் என்னையே உணர்ந்து – திருமுறை6:14 3547/2
எது தருணம் அது தெரியேன் என்னினும் எம்மானே எல்லாம் செய் வல்லவனே என் தனி நாயகனே – திருமுறை6:30 3786/1
என் உழைப்பால் என் பயனோ இரங்கி அருளாயேல் யான் ஆர் என் அறிவு எது மேல் என்னை மதிப்பவர் ஆர் – திருமுறை6:33 3815/3
சித்தம் எது தேவர் திருவாய்_மலர வேண்டும் சிற்சபையில் பொன்_சபையில் திகழ் பெரிய துரையே – திருமுறை6:59 4204/4
வரவு எதிர்பார்த்து உழல்கின்றாள் இவள்அளவில் உமது மன கருத்தின் வண்ணம் எது வாய்_மலர வேண்டும் – திருமுறை6:59 4206/3
நாகாதிபதிகளும் நின்று ஏத்த வளர்க்கின்றீர் நடராஜரே நுமக்கு நான் எது செய்வேனே – திருமுறை6:95 4748/4
நாதாந்த தனி செங்கோல் நான் செலுத்த கொடுத்தீர் நடராஜரே நுமக்கு நான் எது செய்வேனே – திருமுறை6:95 4749/4
நார் நீட நான் தானாய் நடம் புரிகின்றீரே நடராஜரே நுமக்கு நான் எது செய்வேனே – திருமுறை6:95 4750/4
எது நினைத்தேன் நினைத்தாங்கே அது புரியும் திறமும் இன்ப அனுபவ நிலையும் எனக்கு அருளுவதற்கே – திருமுறை6:95 4754/3
விஞ்சாத அறிவாலே தோழி நீ இங்கே வேது செய் மரணத்துக்கு எது செய்வோம் என்றே – திருமுறை6:111 4959/3
எங்கே போகேன் யாரொடு நோகேன் எது செய்கேன் – திருமுறை6:125 5344/3
கூடு விட்டு போயின பின் எது புரிவீர் எங்கே குடியிருப்பீர் ஐயோ நீர் குறித்து அறியீர் இங்கே – திருமுறை6:133 5567/2
கூற்று வரும் கால் அதனுக்கு எது புரிவீர் ஐயோ கூற்று உதைத்த சேவடியை போற்ற விரும்பீரே – திருமுறை6:133 5568/2
தனி பெரும் பதியே என் பதி ஆக தவம் எது புரிந்ததோ என்றாள் – திருமுறை6:139 5681/1
வலம்கொளும் அ மேல் நிலையின் உண்மை எது என்றால் மவுனம்சாதிப்பது அன்றி வாய் திறப்பது இலையே – திருமுறை6:140 5701/4

மேல்


எதுவே (1)

கண்டுகொண்டாய் இனி நெஞ்சே நின் உள்ள கருத்து எதுவே – திருமுறை3:6 2349/4

மேல்


எதுவோ (29)

சேர நாம் சென்று வணங்கும் வாறு எதுவோ செப்பு என்றே எனை நச்சிய நெஞ்சே – திருமுறை2:37 995/2
புழைக்கை மா உரியீர் ஒற்றி உடையீர் பொய்யன் என்னில் யான் போம்_வழி எதுவோ – திருமுறை2:41 1027/4
பொழுது போகின்றது என் செய்கேன் எனை நீர் பொய்யன் என்னில் யான் போம்_வழி எதுவோ – திருமுறை2:41 1028/4
புன்னை அம் சடையீர் எனை_உடையீர் பொய்யன் என்னில் யான் போம்_வழி எதுவோ – திருமுறை2:41 1029/4
பொன்மை அம் சடையீர் ஒற்றி உடையீர் பொய்யன் என்னில் யான் போம்_வழி எதுவோ – திருமுறை2:41 1030/4
புறம் கொள் காட்டகத்தீர் ஒற்றி உடையீர் பொய்யன் என்னில் யான் போம் வழி எதுவோ – திருமுறை2:41 1031/4
பொரும்பின் கட்டு உரியீர் ஒற்றி உடையீர் பொய்யன் என்னில் யான் போம்_வழி எதுவோ – திருமுறை2:41 1032/4
பொருப்பு வில்_உடையீர் ஒற்றி உடையீர் பொய்யன் என்னில் யான் போம்_வழி எதுவோ – திருமுறை2:41 1033/4
பொடிய நீறு அணிவீர் ஒற்றி உடையீர் பொய்யன் என்னில் யான் போம்_வழி எதுவோ – திருமுறை2:41 1034/4
புனையினால் அமர்ந்தீர் ஒற்றி உடையீர் பொய்யன் என்னில் யான் போம்_வழி எதுவோ – திருமுறை2:41 1035/4
புழை புரிந்த கை உலவு ஒற்றி உடையீர் பொய்யன் என்னில் யான் போம்_வழி எதுவோ – திருமுறை2:41 1036/4
மன்ற நான் இவண் இவ்வகை ஆனால் வள்ளலே நினை வழுத்தும் ஆறு எதுவோ
என்றனால் இனி ஆவது ஒன்று இலை உன் எண்ணம் எப்படி அப்படி இசைக – திருமுறை2:67 1312/2,3
வில் ஆர் நுதலாய் மகளே நீ மேலை_நாள் செய் தவம் எதுவோ
கல்லார் உள்ளம் கலவாதார் காமன் எரிய கண் விழித்தார் – திருமுறை2:85 1599/1,2
எதுவோ அது காண் என்கின்றார் இது-தான் சேடி என்னேடீ – திருமுறை2:98 1792/4
எதிர் அற்று அருள்வீர் நும் குலம் இங்கு எதுவோ என்றேன் மனைவியருள் – திருமுறை2:98 1888/3
செல்லா என் சொல் நடவாதோ திரு_கூத்து எதுவோ என விடைகள் – திருமுறை2:98 1893/3
மால் அசைத்த நின் புணர்ப்பின் வாறு எதுவோ ஆலும் அண்ட – திருமுறை3:3 1965/1124
அடி எனல் எதுவோ முடி எனல் எதுவோ அருள் சிவம்-அதற்கு என பல கால் – திருமுறை5:9 3232/1
அடி எனல் எதுவோ முடி எனல் எதுவோ அருள் சிவம்-அதற்கு என பல கால் – திருமுறை5:9 3232/1
சரணம் எலாம் தர மன்றில் திரு_நடம் செய் பெருமான் தனது திருவுளம் எதுவோ சற்றும் அறிந்திலனே – திருமுறை6:11 3377/4
பாதாந்த வரை நீறு மணக்க மன்றில் ஆடும் பரமர் திருவுளம் எதுவோ பரமம் அறிந்திலனே – திருமுறை6:11 3378/4
துளக்கம் அற உண்ணுவனோ தொண்டை விக்கிக்கொளுமோ ஜோதி திருவுளம் எதுவோ ஏதும் அறிந்திலனே – திருமுறை6:11 3380/4
நான் அந்த உளவு அறிந்து பிறர்க்கு ஈய வருமோ நல்ல திருவுளம் எதுவோ வல்லது அறிந்திலனே – திருமுறை6:11 3382/4
ஆன மல தடை நீக்க அருள் துணை-தான் உறுமோ ஐயர் திருவுளம் எதுவோ யாதும் அறிந்திலனே – திருமுறை6:11 3385/4
உற்றது இங்கு எதுவோ என்று உளம் நடுங்கி ஓடி பார்த்து ஓடி பார்த்து இரவும் – திருமுறை6:13 3531/3
செழித்து உறு நல் பயன் எதுவோ திருவுளம்-தான் இரங்கில் சிறு துரும்பு ஓர் ஐந்தொழிலும் செய்திடல் சத்தியமே – திருமுறை6:33 3816/3
பொருத்தும் மற்றை சத்திகளும் சத்தர்களும் எல்லாம் பொருள் எதுவோ என தேடி போக அவரவர்-தம் – திருமுறை6:49 4010/3
நாள் எதுவோ என்று நலியாதீர் நீள – திருமுறை6:129 5533/2
எம் பரம் என்று எம் பெருமான் புற வண்ணம் எதுவோ என்பாரேல் அக வண்ணம் யார் உரைக்க வல்லார் – திருமுறை6:137 5627/3

மேல்


எந்த (46)

யானும் நீயுமாய் கலந்து உறவாடும் நாள் எந்த நாள் அறியேனே – திருமுறை1:9 147/2
பழுதை பாம்பு என மயங்கினன் கொடியேன் பாவியேன் எந்த பரிசு கொண்டு அடைவேன் – திருமுறை1:27 337/2
பஞ்ச_பாதகம் ஓர் உரு எடுத்தேன் பாவியேன் எந்த பரிசு கொண்டு அடைவேன் – திருமுறை1:27 338/2
பைய பாம்பினை நிகர்த்த வெம் கொடிய பாவியேன் எந்த பரிசு கொண்டு அடைவேன் – திருமுறை1:27 339/2
பதி இல் ஏழையேன் படிற்று வஞ்சகனேன் பாவியேன் எந்த பரிசு கொண்டு அடைவேன் – திருமுறை1:27 340/2
பட்ட வஞ்சனேன் என் செய உதித்தேன் பாவியேன் எந்த பரிசு கொண்டு அடைவேன் – திருமுறை1:27 341/2
பாயும் வெம் புலி நிகர்த்த வெம் சினத்தேன் பாவியேன் எந்த பரிசு கொண்டு அடைவேன் – திருமுறை1:27 342/2
பாங்கிலாரொடும் பழகிய வெறியேன் பாவியேன் எந்த பரிசு கொண்டு அடைவேன் – திருமுறை1:27 343/2
பள்ளம் ஆழ்ந்திடு புலையனேன் கொலையேன் பாவியேன் எந்த பரிசு கொண்டு அடைவேன் – திருமுறை1:27 344/2
பத்தி என்பது ஓர் அணுவும் உற்றில்லேன் பாவியேன் எந்த பரிசு கொண்டு அடைவேன் – திருமுறை1:27 345/2
பழுக்கும் மூடருள் சேர்ந்திடும் கொடியேன் பாவியேன் எந்த பரிசு கொண்டு அடைவேன் – திருமுறை1:27 346/2
ஆகும் நாள் எந்த நாள் அறியேன் தணிகாசலனே – திருமுறை1:34 376/4
நான் பார்க்கும் நாள் எந்த நாள் மயில் ஏறிய நாயகனே – திருமுறை1:34 377/4
உற்ற இ உலக மயக்கு அற மெய்மை உணர்த்தும் நாள் எந்த நாள் அறியேன் – திருமுறை1:36 391/2
ஒருவ அரும் நினது திரு_அடி புகழை உன்னும் நாள் எந்த நாள் அறியேன் – திருமுறை1:36 395/2
கற்ற நல் தவர்க்கே அருள்வீரேல் கடையனேன் எந்த கடைத்தலை செல்கேன் – திருமுறை2:11 680/3
கோண் பதர் நெஞ்ச கொடியனேன் எந்த கொள்கை கொண்டு அறிகுவது ஐயா – திருமுறை2:14 704/3
இடர் கொளும் எனை நீ ஆட்கொளும் நாள்-தான் எந்த நாள் அந்த நாள் உரையாய் – திருமுறை2:14 706/2
நாடில்லை நீ நெஞ்சமே எந்த ஆற்றினில் நண்ணினையே – திருமுறை2:26 847/4
எந்த நல் வழியால் உனை அடைவேன் யாதும் தேர்ந்திலேன் போதுபோவது காண் – திருமுறை2:46 1082/3
உடம்பு ஒழிந்திடுமேல் மீண்டுமீண்டு எந்த உடம்பு கொண்டு உழல்வனோ என்று – திருமுறை2:47 1095/3
வண் பெறா எனக்கு உன் திரு_அருளாம் வாழ்வு நேர்ந்திடும் வகை எந்த வகையோ – திருமுறை2:51 1133/3
பாலொடு கலந்த தேன் என உன் சீர் பாடும் நாள் எந்த நாள் அறியேன் – திருமுறை2:52 1146/2
வல்லார் சொல் வண்ணம் எந்த வண்ணம் அந்த வண்ணங்கள் – திருமுறை3:3 1965/281
எந்த மதிக்கு உண்டு அதனை எண்ணிலையே நந்து எனவே – திருமுறை3:3 1965/650
விழியாலும் மொழியாலும் மனத்தினாலும் விழைதரு மெய் தவத்தாலும் விளம்பும் எந்த
வழியாலும் கண்டுகொளற்கு அரிதாய் சுத்த மவுன வெளியூடு இருந்து வயங்கும் தேவே – திருமுறை3:5 2109/3,4
இருள் உறு நிலையும் நீங்கி நின் அடியை எந்த நாள் அடைகுவன் எளியேன் – திருமுறை3:22 2526/2
நண்ணும் மன மாயையாம் காட்டை கடந்து நின் ஞான அருள் நாட்டை அடையும் நாள் எந்த நாள் அந்த நாள் இந்த நாள் என்று நாயினேற்கு அருள்செய் கண்டாய் – திருமுறை4:1 2572/2
எவ்வம் உறு சிறியனேன் ஏழை மதி என்ன மதி இன்ன மதி என்று உணர்கிலேன் இந்த மதி கொண்டு நான் எந்த வகை அழியாத இன்ப நிலை கண்டு மகிழ்வேன் – திருமுறை4:3 2598/3
கண்ணார நெல்லி அம் கனி என காட்டி நல் கருணைசெய்து ஆளாவிடில் கடையனேன் ஈடேறும் வகை எந்த நாள் அருள் கடவுளே கருணைசெய்வாய் – திருமுறை4:4 2606/2
பெற்றும் அறிவு இல்லாத பேதை என் மேல் உனக்கு பெரும் கருணை வந்த வகை எந்த வகை பேசே – திருமுறை5:1 3043/4
இது என்று அறியா எனை வருத்த எந்த வகையால் துணிந்ததுவோ – திருமுறை6:7 3331/3
வயத்தால் எந்த உடம்பு உறுமோ என்ன வருமோ என்கின்ற – திருமுறை6:7 3336/3
எந்த வகை செய்திடில் கருணை எந்தாய் நீ-தான் இரங்குவையோ – திருமுறை6:7 3339/1
கற்று அறிவு_இல்லேன் எந்த கணக்கு அறிந்து உரைப்பேன் அந்தோ – திருமுறை6:21 3643/4
மெய் அறிவு அறியேன் எந்த விளைவு அறிந்து உரைப்பேன் அந்தோ – திருமுறை6:21 3644/4
நாயினும் கடையேன் எந்த நலம் அறிந்து உரைப்பேன் அந்தோ – திருமுறை6:21 3645/4
எந்நாளும் உன் இச்சைவழி பெற்று வாழ்க யாம் எய்தி நின்னுள் கலந்தேம் இனி எந்த ஆற்றினும் பிரிவுறேம் உண்மை ஈது எம் ஆணை என்ற குருவே – திருமுறை6:22 3680/3
கூறு எந்த நிலைகளும் ஒரு நிலை எனவே கூறி என் உள்ளத்தில் குலவிய களிப்பே – திருமுறை6:23 3690/2
சாறு எந்த நாள்களும் விளங்கும் ஓர் வடல்-வாய் தனி நடராச என் சற்குரு மணியே – திருமுறை6:23 3690/4
இனம் பழ மோகம் கலந்தாள் சிவானுபவத்து அல்லால் எந்த அனுபவங்களிலும் இச்சை_இல்லாள் அவர்-தம் – திருமுறை6:59 4202/2
ஓதி எந்த வகையாலும் உணர்ந்துகொளற்கு அரிதாய் உள்ளபடி இயற்கையிலே உள்ள ஒரு பொருளே – திருமுறை6:84 4637/2
பாங்காக ஏற்றி எந்த பத தலைவராலும் படைக்கவொணா சித்தியை நான் படைக்கவைத்த பதியே – திருமுறை6:84 4641/3
தந்திரம் அறியேன் எந்த தகவு கொண்டு அடைவேன் எந்தாய் – திருமுறை6:125 5352/2
எந்த நாள் புரிந்தேன் இ பெரும் பேறு இங்கு எய்துதற்கு உரிய மெய் தவமே – திருமுறை6:125 5419/4
எந்த வகை பொய் புகல்வேன் மற்றையர் போல் அம்மா வீறும் அவர் திரு_மேனி நானும் என அறியே – திருமுறை6:142 5739/4

மேல்


எந்தநாள் (1)

உரு ஓங்கும் உணர்வின் நிறை ஒளி ஓங்கி ஓங்கும் மயில் ஊர்ந்து ஓங்கி எவ்வுயிர்க்கும் உறவு ஓங்கும் நின் பதம் என் உளம் ஓங்கி வளம் ஓங்க உய்கின்ற நாள் எந்தநாள்
தரு ஓங்கு சென்னையில் கந்தகோட்டத்துள் வளர் தலம் ஓங்கு கந்தவேளே தண் முக துய்ய மணி உண்முக சைவ மணி சண்முக தெய்வ மணியே – திருமுறை1:1 1/3,4

மேல்


எந்தவண்ணம் (3)

ஈது செய்தவன் என்று இ ஏழையை எந்தவண்ணம் நீ எண்ணி நீக்குவாய் – திருமுறை1:8 137/2
எந்தவண்ணம் நீ உய் வணம் அந்தோ எழில் கொள் ஒற்றியூர்க்கு என்னுடன் போந்து – திருமுறை2:21 801/2
எந்தவண்ணம் நாம் காண்குவது என்றே எண்ணிஎண்ணி நீ ஏங்கினை நெஞ்சே – திருமுறை2:37 994/2

மேல்


எந்தவிதத்தாலும் (1)

ஓதி எந்தவிதத்தாலும் வேதியனும் தேர்வு_அரியார் ஓங்கார பஞ்சகத்தே பாங்காக நடிக்கின்றார் – திருமுறை6:74 4492/1

மேல்


எந்தவிதத்திலும் (1)

பேர்ந்திடேன் எந்தவிதத்திலும் நினக்கே பிள்ளை நான் வருந்துதல் அழகோ – திருமுறை6:13 3492/4

மேல்


எந்தவிதத்தும் (1)

இடம் புரி மனத்தேன் இரக்கம் ஒன்று இல்லேன் என்னினும் துணை எந்தவிதத்தும்
திடம் புரி நின் பொன் அடி துணை எனவே சிந்தனை செய்திருக்கின்றேன் – திருமுறை6:15 3563/2,3

மேல்


எந்தஎந்த (1)

எந்தஎந்த சந்தம் முந்தும் அந்த வந்த கோலமே – திருமுறை6:115 5191/2

மேல்


எந்தாய் (195)

என்னே இ ஏழைக்கு இரங்காது நீட்டித்து இருத்தல் எந்தாய்
பொன்னே சுகுண பொருப்பே தணிகை பொருப்பு அமர்த்த – திருமுறை1:3 45/2,3
என் செய்கை என் செய்கை எந்தாய் நின் பொன் அடிக்கே அலங்கல் – திருமுறை1:3 64/1
எடுத்தே விடுவார்-தமை காணேன் எந்தாய் எளியேன் என் செய்கேன் – திருமுறை1:5 87/2
எல்லாம் அறியும் ஆதலினால் எந்தாய் அருளாது இருத்தி எனில் – திருமுறை1:5 90/2
செயல் என்னே எந்தாய் எந்தாய் பாவி என விட்டனையோ பல் நாளாக – திருமுறை1:6 94/2
செயல் என்னே எந்தாய் எந்தாய் பாவி என விட்டனையோ பல் நாளாக – திருமுறை1:6 94/2
கேளாயோ என் செய்கேன் எந்தாய் அன்பர் கிளத்தும் உனது அருள் எனக்கு கிடையாதாகில் – திருமுறை1:6 99/2
கண்டு திரு_தொண்டர் நகைசெய்வார் எந்தாய் கைவிடேல் உன் ஆணை காண் முக்காலும் – திருமுறை1:7 104/3
இரும் புலவர்க்கு அரிய திரு_அருள் ஈவாயேல் என் சொலார் அடியர் அதற்கு எந்தாய் எந்தாய் – திருமுறை1:7 106/2
இரும் புலவர்க்கு அரிய திரு_அருள் ஈவாயேல் என் சொலார் அடியர் அதற்கு எந்தாய் எந்தாய்
கரும்பின் இழிந்து ஒழுகும் அருள் சுவையே முக்கண் கனி கனிந்த தேனே என் கண்ணே ஞானம் – திருமுறை1:7 106/2,3
மல் அளவாய் பவம் மாய்க்கும் மருந்தாம் உன்றன் மலர்_பாத புணை தந்தால் மயங்கேன் எந்தாய்
சல்லம் உலாத்தரும் தணிகை மணியே ஜீவ சாட்சியாய் நிறைந்து அருளும் சகச வாழ்வே – திருமுறை1:7 107/3,4
என் சொலினும் இரங்காமல் அந்தோ வாளாவிருக்கின்றாய் என்னே நின் இரக்கம் எந்தாய்
இன் சொல் அடியவர் மகிழும் இன்பமே உள் இருள் அகற்றும் செழும் சுடரே எவர்க்கும் கோவே – திருமுறை1:7 113/2,3
கல் நேய நெஞ்சகர்-மாட்டு அணுகி ஐயோ கரைந்து உருகி எந்தாய் நின் கருணை காணாது – திருமுறை1:7 120/1
எந்தாய் நீ இரங்காமல் இருக்கின்றாயால் என் மனம் போல் நின் மனமும் இருந்ததேயோ – திருமுறை1:7 124/2
இன்றே காணப்பெறில் எந்தாய் இறவேன் பிறவேன் இருப்பேனே – திருமுறை1:11 187/4
இருப்பேன் துயர் வாழ்வினில் எனினும் எந்தாய் நினது பதம் காணும் – திருமுறை1:11 188/1
துளியே அமையும் எனக்கு எந்தாய் வா என்று ஒரு சொல் சொல்லாயே – திருமுறை1:11 190/4
எய்வது அறியேன் திரு_தணிகை எந்தாய் எந்தாய் எளியேனே – திருமுறை1:13 209/4
எய்வது அறியேன் திரு_தணிகை எந்தாய் எந்தாய் எளியேனே – திருமுறை1:13 209/4
ஒளியேன் எந்தாய் என் உள்ளத்து ஒளித்தே எவையும் உணர்கின்றாய் – திருமுறை1:13 210/3
என்னை இனி திருவுளத்தில் நினைதியோ நான் ஏழையினும் ஏழை கண்டாய் எந்தாய் எந்தாய் – திருமுறை1:42 452/2
என்னை இனி திருவுளத்தில் நினைதியோ நான் ஏழையினும் ஏழை கண்டாய் எந்தாய் எந்தாய்
பொன்னை அன்றி விரும்பாத புல்லர்-தம்மால் போகல் ஒழிந்து உன் பதமே போற்றும் வண்ணம் – திருமுறை1:42 452/2,3
ஏதம் நிறுத்தும் இ உலகத்து இயல்பின் வாழ்க்கை-இடத்து எளியேன் எண்ணி அடங்கா பெரும் துயர்கொண்டு எந்தாய் அந்தோ இளைக்கின்றேன் – திருமுறை1:44 478/1
எண் தோள் மணி மிடற்று எந்தாய் கருணை இரும்_கடலே – திருமுறை2:2 589/4
எண்ணாநின்று உனை எந்தாய் எந்தாய் எந்தாய் என்கின்றார் நின் அன்பர் எல்லாம் என்றன் – திருமுறை2:4 601/3
எண்ணாநின்று உனை எந்தாய் எந்தாய் எந்தாய் என்கின்றார் நின் அன்பர் எல்லாம் என்றன் – திருமுறை2:4 601/3
எண்ணாநின்று உனை எந்தாய் எந்தாய் எந்தாய் என்கின்றார் நின் அன்பர் எல்லாம் என்றன் – திருமுறை2:4 601/3
இருந்தனை எனது நெஞ்சினுள் எந்தாய் என் துயர் அறிந்திலை போலும் – திருமுறை2:47 1090/1
செய்யும் ஆறு இதற்கு அறிந்திலன் எந்தாய் திகைக்கின்றேன் அருள் திறம் பெறுவேனே – திருமுறை2:66 1309/2
இடையாத கொடும் தீயால் சுடினும் அன்றி என் செயினும் போதாதே எந்தாய் எந்தாய் – திருமுறை2:73 1370/4
இடையாத கொடும் தீயால் சுடினும் அன்றி என் செயினும் போதாதே எந்தாய் எந்தாய் – திருமுறை2:73 1370/4
எண்ணுதல் சேர் கொடும் தீயால் சுடினும் அன்றி என் செயினும் போதாதே எந்தாய் எந்தாய் – திருமுறை2:73 1371/4
எண்ணுதல் சேர் கொடும் தீயால் சுடினும் அன்றி என் செயினும் போதாதே எந்தாய் எந்தாய் – திருமுறை2:73 1371/4
எஞ்சலுற சுடினும் அன்றி அந்தோ இன்னும் என் செயினும் போதாதே எந்தாய் எந்தாய் – திருமுறை2:73 1372/4
எஞ்சலுற சுடினும் அன்றி அந்தோ இன்னும் என் செயினும் போதாதே எந்தாய் எந்தாய் – திருமுறை2:73 1372/4
இருள் பழுக்கும் பிலம் சேர விடினும் அன்றி என் செயினும் போதாதே எந்தாய் எந்தாய் – திருமுறை2:73 1373/4
இருள் பழுக்கும் பிலம் சேர விடினும் அன்றி என் செயினும் போதாதே எந்தாய் எந்தாய் – திருமுறை2:73 1373/4
இரும் கழுவில் ஏற்றுகினும் அன்றி இன்னும் என் செயினும் போதாதே எந்தாய் எந்தாய் – திருமுறை2:73 1374/4
இரும் கழுவில் ஏற்றுகினும் அன்றி இன்னும் என் செயினும் போதாதே எந்தாய் எந்தாய் – திருமுறை2:73 1374/4
எழுகின்ற கடலிடை வீழ்த்திடினும் அன்றி என் செயினும் போதாதே எந்தாய் எந்தாய் – திருமுறை2:73 1375/4
எழுகின்ற கடலிடை வீழ்த்திடினும் அன்றி என் செயினும் போதாதே எந்தாய் எந்தாய் – திருமுறை2:73 1375/4
இருப்பு ஆணி ஏற்றுகினும் அன்றி இன்னும் என் செயினும் போதாதே எந்தாய் எந்தாய் – திருமுறை2:73 1376/4
இருப்பு ஆணி ஏற்றுகினும் அன்றி இன்னும் என் செயினும் போதாதே எந்தாய் எந்தாய் – திருமுறை2:73 1376/4
எக்கரிடை உருட்டுகினும் அன்றி இன்னும் என் செயினும் போதாதே எந்தாய் எந்தாய் – திருமுறை2:73 1377/4
எக்கரிடை உருட்டுகினும் அன்றி இன்னும் என் செயினும் போதாதே எந்தாய் எந்தாய் – திருமுறை2:73 1377/4
இன்பு அறு வல் எரியிடை வீழ்த்திடினும் அன்றி என் செயினும் போதாதே எந்தாய் எந்தாய் – திருமுறை2:73 1378/4
இன்பு அறு வல் எரியிடை வீழ்த்திடினும் அன்றி என் செயினும் போதாதே எந்தாய் எந்தாய் – திருமுறை2:73 1378/4
ஈவு ஏதும் அறியேன் இங்கு என்னை அந்தோ என் செயினும் போதாதே எந்தாய் எந்தாய் – திருமுறை2:73 1379/4
ஈவு ஏதும் அறியேன் இங்கு என்னை அந்தோ என் செயினும் போதாதே எந்தாய் எந்தாய் – திருமுறை2:73 1379/4
செய் வினை ஒன்று அறியேன் இங்கு என்னை எந்தாய் திருவுளத்தில் சேர்த்திலையேல் செய்வது என்னே – திருமுறை2:101 1942/4
ஏறுவதோர் வகை அறியேன் எந்தாய் எந்தாய் ஏற்றுகின்றோர் நின்னை அன்றி இல்லேன் என்னை – திருமுறை2:101 1948/3
ஏறுவதோர் வகை அறியேன் எந்தாய் எந்தாய் ஏற்றுகின்றோர் நின்னை அன்றி இல்லேன் என்னை – திருமுறை2:101 1948/3
எந்தாய் இங்கு ஒன்றும் அறியேன் – திருமுறை3:4 1984/4
எந்தாய் நின் அன்பர்-தமக்கு இன் அமுதம் இட்டு ஏத்தி – திருமுறை3:4 1986/1
எல்லும் நினைத்தி என ஏத்துகினும் எந்தாய் வீண் – திருமுறை3:4 2035/3
எந்தாய் நின் சித்தத்திற்கு ஏது ஆமோ நான் அறியேன் – திருமுறை3:4 2051/3
எந்தாய் என் குற்றம் எலாம் எண்ணும் கால் உள் நடுங்கி – திருமுறை3:4 2054/1
படித்தேன் பொய் உலகியல் நூல் எந்தாய் நீயே படிப்பித்தாய் அன்றியும் அ படிப்பில் இச்சை – திருமுறை3:5 2143/1
இல் விலங்கு மடந்தை என்றே எந்தாய் அந்த இருப்பு விலங்கினை ஒழித்தும் என்னே பின்னும் – திருமுறை3:5 2147/2
என் கொடுமை என் பாவம் எந்தாய் எந்தாய் என் உரைப்பேன் எங்கு உறுவேன் என் செய்வேனே – திருமுறை3:5 2148/4
என் கொடுமை என் பாவம் எந்தாய் எந்தாய் என் உரைப்பேன் எங்கு உறுவேன் என் செய்வேனே –