அ – முதல் சொற்கள், திருவருட்பா தொடரடைவு (ஊரன் அடிகள் பதிப்பு)

கீழே உள்ள
சொல்லின்
மேல்
சொடுக்கவும்

அ 401
அ-வயின் 1
அஃதின் 1
அஃது 15
அஃதே 1
அக்க 4
அக்க_நுதல் 1
அக்கச்சி 4
அக்கண் 1
அக்கணத்தே 4
அக்கணம் 1
அக்கணமே 1
அக்கர 1
அக்கரை 2
அக்கரையே 1
அக்கோ 1
அக 33
அகங்கரித்ததன் 1
அகங்கரித்திருந்தேன் 2
அகங்கரித்து 3
அகங்கார 4
அகங்காரம் 4
அகங்காரம்-தனை 1
அகங்காரமாம் 1
அகங்காரமும் 1
அகண்ட 12
அகண்டமதாய் 1
அகண்டனே 1
அகண்டாகண்டமாய் 1
அகண்டானந்த 1
அகத்தார் 1
அகத்தானை 1
அகத்திடை 2
அகத்தியான்பள்ளி 1
அகத்தில் 7
அகத்திலே 3
அகத்தின் 2
அகத்தினில் 1
அகத்தினிலும் 1
அகத்தினும் 4
அகத்தினை 1
அகத்தினொடு 1
அகத்து 16
அகத்தும் 29
அகத்துள் 2
அகத்துற 1
அகத்தே 28
அகத்தேன் 4
அகத்தை 2
அகத்தொடு 1
அகத்தோரே 1
அகநிலையாய் 1
அகப்பட்ட 2
அகப்பட்டே 1
அகப்பட்டேன் 1
அகப்பட 5
அகப்படினும் 1
அகப்படும் 1
அகப்படுமாகிலோ 1
அகப்படுமோ 1
அகப்புற 6
அகப்புறத்தினொடு 1
அகப்புறத்துடன் 1
அகப்புறத்தும் 5
அகப்புறப்பூ 1
அகப்புறம் 7
அகப்பூ 1
அகம் 81
அகம்-தோறும் 1
அகம்பாவமயன் 1
அகம்புறமாய் 1
அகமாம் 1
அகமாய் 3
அகமிதம் 1
அகமும் 1
அகமுற 1
அகமே 2
அகர 8
அகரம் 2
அகரமும் 2
அகல் 6
அகல்வார் 1
அகல 18
அகலச்செய்வாயேல் 1
அகலத்தான் 1
அகலத்திலே 1
அகலமாய் 1
அகலா 11
அகலாது 4
அகலாதே 10
அகலார் 2
அகலானை 1
அகலிடை 1
அகலின் 1
அகலும் 1
அகலேன் 1
அகவல் 2
அகவா 1
அகழ்ந்தார்-தமையும் 1
அகழ்ந்து 2
அகழ்வாரை 1
அகழும் 1
அகழேன் 1
அகள 1
அகற்ற 10
அகற்றல் 2
அகற்றலாம் 1
அகற்றாது 1
அகற்றி 28
அகற்றிடுவாயேல் 1
அகற்றிய 1
அகற்றியே 1
அகற்றீர் 2
அகற்று 3
அகற்றுதல் 1
அகற்றுதற்கே 1
அகற்றும் 27
அகற்றுவாயேல் 1
அகற்றுவையேல் 1
அகன்ற 30
அகன்றது 1
அகன்றதை 1
அகன்றதோர் 1
அகன்றமை 1
அகன்றவராய் 1
அகன்றனர் 1
அகன்றனவால் 1
அகன்றால் 2
அகன்றாள் 1
அகன்றிட 2
அகன்றிடாமையினால் 1
அகன்று 13
அகன்றே 5
அகன்றேன் 3
அகன்றோர் 1
அகனே 1
அகனேன் 1
அகாதம் 2
அகார 2
அகில 12
அகிலத்திலே 1
அகிலம் 7
அகிலமும் 1
அகிலாண்ட 2
அகிலாண்டம் 1
அகிலாண்டமும் 11
அகிலாண்டவல்லி 1
அகைவுற 1
அகோசரம் 1
அங்க 2
அங்கங்கிருந்து 1
அங்கங்கு 1
அங்கண் 3
அங்கண 4
அங்கணத்தில் 1
அங்கணரே 1
அங்கணனே 2
அங்கணனை 1
அங்கம் 5
அங்கமே 1
அங்கனையாய் 1
அங்கி 1
அங்கியுடனே 1
அங்கு 133
அங்குசமும் 1
அங்கும் 4
அங்குமிங்கும் 3
அங்குரத்தின் 1
அங்குலம் 1
அங்கே 27
அங்கை 8
அங்கை-தனில் 1
அங்கையில் 11
அங்கோடு 1
அங்ஙனம் 1
அங்ஙனமேனும் 1
அங்ஙனே 1
அச்சம் 40
அச்சம்_கொண்டேனை 1
அச்சம்_இலாள் 1
அச்சம்_இலேன் 1
அச்சமும் 9
அச்சா 1
அச்சி 1
அச்சியல் 1
அச்சில் 1
அச்சிலை 1
அச்சிறுபாக்கத்து 1
அச்சு 5
அச்சுதர் 1
அச்சுதற்கு 1
அச்சுறல் 1
அச்சை 3
அச்சையும் 1
அச்சோ 31
அச்சோவே 1
அக்ஷயம் 1
அசடன் 1
அசடனேன் 1
அசத் 1
அசதியாட 1
அசப்பிலே 1
அசமானம் 1
அசர 1
அசல் 1
அசல 1
அசலம் 3
அசலை 1
அசிபத 2
அசிபதமாய் 1
அசுத்த 6
அசுத்தம் 1
அசுத்தமும் 3
அசுத 1
அசும்பு 1
அசுர 2
அசுரர் 2
அசுரனை 1
அசை 5
அசைக்க 1
அசைக்கா 1
அசைக்கும் 2
அசைக்குமோ 1
அசைத்த 1
அசைத்தால் 1
அசைத்திட 2
அசைத்திடற்கு 2
அசைத்து 3
அசைத்தே 1
அசைதல் 1
அசைந்தது 1
அசைந்தாடு 1
அசைந்தால் 2
அசைந்திட 2
அசைந்திடாது 1
அசைந்து 5
அசைந்தே 1
அசைப்பேன் 1
அசைபவை 1
அசைய 12
அசையாதீர் 1
அசையாது 3
அசையாதே 1
அசையாமல் 3
அசையாள் 1
அசையும் 2
அசைவது 1
அசைவாயேல் 1
அசைவாயோ 1
அசைவிக்கும் 1
அசைவு 5
அசைவு_இல 1
அசைவு_உள 1
அசைவும் 2
அசைவும்_அலா 1
அசைவே 1
அஞ்ச 2
அஞ்சத்தில் 1
அஞ்சப்படும் 1
அஞ்சல் 23
அஞ்சல்அஞ்சல் 1
அஞ்சலை 9
அஞ்சவேண்டியது 1
அஞ்சன் 1
அஞ்சனம் 2
அஞ்சா 1
அஞ்சாதி 1
அஞ்சாது 3
அஞ்சாதே 9
அஞ்சாமல் 2
அஞ்சாய் 1
அஞ்சாலும் 1
அஞ்சி 16
அஞ்சிடேல் 2
அஞ்சிடேன் 1
அஞ்சித 1
அஞ்சிய 1
அஞ்சியிருந்தேனை 1
அஞ்சில் 1
அஞ்சின் 1
அஞ்சினர் 1
அஞ்சினேன் 4
அஞ்சினேனை 1
அஞ்சினோய் 1
அஞ்சிஅஞ்சி 2
அஞ்சு 22
அஞ்சு_புல 1
அஞ்சு_முகத்தான் 1
அஞ்சு_அக்கர 1
அஞ்சு_அரையான் 1
அஞ்சு_உடையாய் 1
அஞ்சுகங்கள் 1
அஞ்சுகமே 1
அஞ்சுகிலேன் 1
அஞ்சுகின்றேன் 2
அஞ்சுதல் 1
அஞ்சுதும் 1
அஞ்சும் 23
அஞ்சுவரே 1
அஞ்சுவல் 1
அஞ்சுவாரொடு 1
அஞ்சுவேன்அலால் 1
அஞ்சுறும் 2
அஞ்சுறேன் 1
அஞ்செழுத்தாம் 2
அஞ்செழுத்தால் 1
அஞ்செழுத்து 2
அஞ்செழுத்தை 3
அஞ்செழுத்தையும் 1
அஞ்சேல் 35
அஞ்சேலே 2
அஞ்சேன் 4
அஞ்சேன்-தன் 1
அஞ்சைக்களத்தார் 1
அஞ்சைக்களம் 1
அஞ்சோகம்சுகம் 1
அஞ்சோடு 1
அஞ்ஞான்றே 1
அஞ்ஞான 1
அஞ்ஞானம் 1
அஞ்ஞானாந்தகாரம் 1
அஞர் 3
அஞராம் 2
அட்ட 15
அட்ட_குணத்தனை 1
அட்ட_சித்திகளும் 1
அட்ட_சித்தியும் 1
அட்ட_மூர்த்தம் 1
அட்ட_மூர்த்தம்-அது 1
அட்ட_மூர்த்தி 1
அட்ட_மூர்த்தியாய் 1
அட்டமே 1
அட்டார் 1
அட்டி 2
அட்டிலை 1
அட்டு 3
அட 2
அடக்க 6
அடக்கம் 2
அடக்கல் 1
அடக்காது 1
அடக்கி 23
அடக்கிடல் 1
அடக்கிடுவேன் 3
அடக்கிவைத்தான் 1
அடக்கீர் 1
அடக்கும் 25
அடக்குவரே 3
அடக்குவித்தே 1
அடங்க 6
அடங்கலும் 1
அடங்கவே 1
அடங்கா 27
அடங்காண்டி 1
அடங்காத 2
அடங்காதது 1
அடங்காதாகில் 1
அடங்காது 8
அடங்காயேல் 1
அடங்காள் 1
அடங்கி 3
அடங்கிடும் 2
அடங்கியவாறு 1
அடங்கிலையேல் 1
அடங்கிற்று 1
அடங்கின் 1
அடங்கின்ற 1
அடங்கினேன் 1
அடங்கு 2
அடங்குக 3
அடங்குகின்ற 1
அடங்குதலும் 1
அடங்குதன் 1
அடங்கும் 9
அடம்பிடிப்பது 1
அடர் 3
அடர்க்க 1
அடர்க்கும் 1
அடர்த்த 1
அடர்த்தவனே 1
அடர்த்து 1
அடர்தர 1
அடர்ந்த 1
அடர்ந்தார் 1
அடர்ந்து 1
அடர்ப்பு 2
அடர்பு 2
அடர்பும் 1
அடர்வுற 2
அடரேன் 1
அடல் 8
அடலுற 1
அடலை 2
அடவாதி 1
அடவாதி_பயலே 1
அடன் 1
அடாத 2
அடாதது 1
அடாதவன் 1
அடாது 1
அடி 361
அடி-கண் 6
அடி-கணே 1
அடி-தான் 8
அடி-பால் 1
அடி_கமலங்கள் 3
அடி_தாமரைகள் 1
அடி_தொண்டில் 1
அடி_நாள் 1
அடி_மண் 1
அடி_மலர் 12
அடி_மலர்க்கு 2
அடி_மலர்கள் 6
அடி_மலர்களுக்கு 1
அடி_மலரும் 2
அடி_மலரை 2
அடி_வயிற்றை 1
அடி_அடைந்தார்க்கு 1
அடி_இணை 1
அடி_இணைக்கு 1
அடி_இணைகள் 2
அடி_இணையின் 1
அடிக்கட்டையோ 1
அடிக்கடி 27
அடிக்கடிக்கு 1
அடிக்கடிக்கே 1
அடிக்கவோ 1
அடிக்காம் 1
அடிக்கான 1
அடிக்கு 51
அடிக்கும் 1
அடிக்கே 30
அடிகட்கு 1
அடிகள் 70
அடிகள்-தமை 1
அடிகளிடத்தே 1
அடிகளுக்கு 1
அடிகளை 1
அடிகேள் 6
அடிச்சி 1
அடித்த 3
அடித்தது 1
அடித்தனன் 1
அடித்தால் 2
அடித்தாலும் 2
அடித்திடற்கு 1
அடித்து 2
அடித்தேன் 1
அடிநாளில் 1
அடிப்பொடியை 1
அடிபட்ட 1
அடிபட்டு 1
அடிபட்டையோ 1
அடிபடுவீர் 1
அடிபெயர்க்கும் 1
அடிமை 31
அடிமை-தன்னை 1
அடிமை_செய்தவர்-தம் 1
அடிமைக்கு 3
அடிமைகளா 1
அடிமைகொண்ட 3
அடிமைகொண்டனையே 1
அடிமைகொண்டாய் 1
அடிமைகொண்டார் 1
அடிமைகொண்டு 2
அடிமைகொள்கிற்பீர் 1
அடிமைகொள்பவனே 1
அடிமைகொள்ள 1
அடிமைகொள்ளாயேல் 1
அடிமைகொளல் 2
அடிமைசெய்திட 1
அடிமைசெய்து 3
அடிமைசெய்வேனோ 1
அடிமைசெய 1
அடிமையாக்கியே 1
அடிமையின் 1
அடிமையை 1
அடியது 1
அடியர் 59
அடியர்-தங்கள் 1
அடியர்-தம் 8
அடியர்-தம்முடன் 1
அடியர்-தம்மை 1
அடியர்-தமக்கு 3
அடியர்-தமை 3
அடியர்-பால் 2
அடியர்க்கு 8
அடியரில் 2
அடியருக்கடியனா 1
அடியருக்கே 1
அடியருடன் 2
அடியரும் 1
அடியருள் 1
அடியரை 1
அடியரொடு 1
அடியரோடன்றி 1
அடியல்லது 1
அடியல்லால் 1
அடியலால் 1
அடியவர் 9
அடியவர்-தம் 5
அடியவர்-பால் 3
அடியவர்க்கும் 1
அடியவர்க்கே 1
அடியவர்கள் 1
அடியவருடன் 1
அடியவரே 1
அடியவரை 1
அடியவளேல் 1
அடியவன் 3
அடியவனேன் 1
அடியன் 13
அடியன்றி 1
அடியனுக்கு 1
அடியனும் 2
அடியனேற்கு 2
அடியனேன் 25
அடியனேன்-தன் 1
அடியனேன்-தன்னை 4
அடியனேன்-தனக்கே 1
அடியனேன்_அலன் 1
அடியனேனை 1
அடியனை 2
அடியாம் 2
அடியாய் 1
அடியார் 56
அடியார்-தங்கட்கு 1
அடியார்-தம்மை 2
அடியார்-தமை 2
அடியார்-தமையும் 1
அடியார்க்கு 15
அடியார்களுக்கே 1
அடியாரிடம் 1
அடியாரே 1
அடியாரை 2
அடியாரொடும் 1
அடியால் 1
அடியான் 2
அடியிடை 1
அடியில் 5
அடியிலே 3
அடியின் 12
அடியின்-தன்கண் 1
அடியினுள் 1
அடியினை 1
அடியினொடு 1
அடியுங்கடி 7
அடியுண்ட 1
அடியும் 12
அடியுற 1
அடியே 11
அடியேம் 2
அடியேற்கு 16
அடியேற்கே 1
அடியேன் 223
அடியேன்-தன் 4
அடியேன்-தன்னை 1
அடியேன்-தனக்கு 1
அடியேன்-தனை 3
அடியேன்-பால் 2
அடியேனால் 2
அடியேனிடத்து 1
அடியேனுக்கு 2
அடியேனும் 1
அடியேனே 3
அடியேனை 8
அடியை 44
அடியொடு 1
அடிவில் 2
அடுக்க 2
அடுக்கடுக்காய் 2
அடுக்கி 1
அடுக்கிய 2
அடுக்கின்றோர்க்கு 1
அடுக்கு 1
அடுக்கும் 5
அடுக்கும்படி 1
அடுத்த 27
அடுத்தடுத்து 3
அடுத்தடுத்தே 1
அடுத்ததனால் 1
அடுத்தது 5
அடுத்தவர் 7
அடுத்தவர்-தம் 1
அடுத்தவர்க்கு 1
அடுத்தவர்கட்கு 2
அடுத்தவரிடத்தே 1
அடுத்தற்கு 1
அடுத்தன 1
அடுத்தனன் 1
அடுத்தாய் 1
அடுத்தார் 2
அடுத்தார்-தமக்கு 1
அடுத்தார்-தமை 1
அடுத்தார்க்கு 2
அடுத்தாள் 1
அடுத்தானை 1
அடுத்திடும் 1
அடுத்திலேன் 2
அடுத்தீரே 1
அடுத்து 18
அடுத்தும் 1
அடுத்தென் 1
அடுத்தே 3
அடுத்தேன் 13
அடுத்தேனே 1
அடுத்தோர் 4
அடுப்பதோ 1
அடுப்பவரே 1
அடுப்பவனும் 1
அடுப்பாய் 1
அடுப்பாரோ 1
அடுப்பேன் 2
அடும் 3
அடுவேன் 2
அடுவேன்_அல்லேன் 1
அடை 10
அடை-மின் 2
அடை-மின்கள் 1
அடைக்க 4
அடைக்கலம் 5
அடைக்கலமே 13
அடைக்கின்ற 1
அடைக்கும் 5
அடைக 1
அடைகின்ற 6
அடைகின்றார் 1
அடைகுதல் 3
அடைகுவன் 1
அடைகுவித்து 2
அடைகேன் 1
அடைத்த 3
அடைத்தனன் 1
அடைத்தாய் 1
அடைத்திட 1
அடைத்திடல் 1
அடைத்திடுவாயேல் 1
அடைத்து 7
அடைத்தே 3
அடைத்தேன் 1
அடைதல் 9
அடைதலே 1
அடைதற்கு 4
அடைதி 2
அடைதும் 1
அடைந்த 30
அடைந்தது 4
அடைந்ததுவே 1
அடைந்ததோர் 1
அடைந்தவரும் 1
அடைந்தவரே 1
அடைந்தவனே 1
அடைந்தவை 1
அடைந்தன 1
அடைந்தனர் 1
அடைந்தனளே 1
அடைந்தனன் 3
அடைந்தனனே 2
அடைந்தனை 2
அடைந்தாம் 1
அடைந்தாய் 4
அடைந்தார் 8
அடைந்தார்க்கு 1
அடைந்தாரை 1
அடைந்தால் 14
அடைந்தாலும் 1
அடைந்தான் 1
அடைந்திட்ட 1
அடைந்திட 3
அடைந்திடப்பெற்று 1
அடைந்திடவும் 1
அடைந்திடவே 1
அடைந்திடாது 1
அடைந்திடு-மின் 4
அடைந்திடும் 1
அடைந்திடுமாறே 1
அடைந்திடேன் 1
அடைந்திலதால் 1
அடைந்திலன் 1
அடைந்திலையே 1
அடைந்தீர் 4
அடைந்து 88
அடைந்தே 18
அடைந்தேம் 2
அடைந்தேன் 29
அடைந்தேனே 2
அடைந்தோம் 1
அடைந்தோர் 2
அடைந்தோர்க்கு 1
அடைப்பட்டு 1
அடைப்பதனை 1
அடைப்பர் 1
அடைப்புற 1
அடைபவர் 1
அடைமைவைத்தேனும் 1
அடைய 29
அடையச்செய்த 1
அடையச்செய்வார் 1
அடையச்செயல் 1
அடையளவும் 1
அடையா 11
அடையாக 1
அடையாண்டி 1
அடையாத 1
அடையாதீர் 2
அடையாது 5
அடையாதே 2
அடையாமல் 1
அடையாமை 1
அடையாமையும் 1
அடையாய் 1
அடையார் 8
அடையார்க்கு 1
அடையாளம் 3
அடையான் 3
அடையானை 1
அடையில் 1
அடையின் 1
அடையும் 24
அடையுற 1
அடையேல் 9
அடையேன் 18
அடையேனே 1
அடைவது 2
அடைவர் 2
அடைவாய் 2
அடைவார் 2
அடைவான் 3
அடைவான 1
அடைவித்திட 1
அடைவித்திடவே 1
அடைவித்தீர் 1
அடைவித்து 2
அடைவினுள் 1
அடைவீரேல் 1
அடைவு 3
அடைவும் 1
அடைவுற 3
அடைவே 2
அடைவேன் 15
அடைவேனே 2
அடைவேனோ 5
அடைவை 1
அடைவோம் 1
அண் 5
அண்கொள் 2
அண்கொள 2
அண்ட 56
அண்ட_புறத்தாய் 1
அண்டங்கள் 15
அண்டங்களின் 1
அண்டங்களும் 2
அண்டங்களை 11
அண்டங்களோ 1
அண்டசத்தை 1
அண்டத்தின் 2
அண்டத்து 3
அண்டத்தும் 1
அண்டம் 41
அண்டம்-தான் 1
அண்டம்-அது 1
அண்டமாய் 1
அண்டமும் 5
அண்டர் 4
அண்டர்க்கு 3
அண்டர்கட்கு 1
அண்டர்கள் 1
அண்டரும் 1
அண்டனே 2
அண்டனை 1
அண்டாத 2
அண்டாதிபர்கள் 1
அண்டாது 1
அண்டார் 1
அண்டார்க்கும் 1
அண்டாரை 1
அண்டியே 1
அண்டு 2
அண்டுற 2
அண்ண 1
அண்ணல் 20
அண்ணலார் 10
அண்ணலாரிடத்தே 1
அண்ணலே 28
அண்ணலை 5
அண்ணா 26
அண்ணாத 1
அண்ணால் 3
அண்ணாவே 1
அண்ணாவோ 1
அண்ணி 5
அண்ணிக்கின்ற 2
அண்ணிக்கும் 3
அண்ணித்து 3
அண்ணிய 4
அண்ணியன் 1
அண்ணியனே 1
அண்ணிலேன் 1
அண்ணுதல் 1
அண்ணுற 25
அண்ணுறு 2
அண்ணுறும் 3
அண்ணேனோ 1
அண்மிய 1
அண்மை 2
அண்மை-தனில் 1
அண்மை-தனை 1
அண்மையதாய் 1
அண்மையாகும் 1
அண்மையாய் 1
அண்மையில் 4
அண்மையின் 2
அண்மையினும் 1
அண்மையே 1
அணங்கனார் 1
அணங்கின் 1
அணங்கினர் 1
அணங்கு 10
அணங்கு_அன்னவர்-தம் 1
அணங்கு_அனார் 2
அணங்கு_அனையார் 2
அணங்கு_அனையார்-தமக்குள் 1
அணங்கு_அனையீர் 1
அணங்கும் 1
அணங்குற 1
அணங்கே 15
அணப்பெறும் 1
அணம் 1
அணவ 2
அணவாத 2
அணவி 4
அணவு 1
அணவும் 1
அணவுற 1
அணவுறு 1
அணாமலையில் 1
அணி 127
அணி-தான் 1
அணிகின்ற 1
அணிகின்றாய் 1
அணிகின்றார் 1
அணிகின்றேன் 1
அணிகுவரோ 1
அணிகை 1
அணிகொள் 1
அணித்தது 1
அணித்து 2
அணிந்த 34
அணிந்தணிந்து 1
அணிந்ததனால் 1
அணிந்தது 1
அணிந்தது-தான் 1
அணிந்தவர்க்கு 1
அணிந்தனன் 2
அணிந்தனை 1
அணிந்தாய் 3
அணிந்தார் 5
அணிந்தாரே 1
அணிந்தான் 5
அணிந்திட 1
அணிந்திடிலே 10
அணிந்திடு 2
அணிந்தீர் 1
அணிந்து 121
அணிந்துகொண்ட 2
அணிந்துகொண்டான் 2
அணிந்துகொண்டு 1
அணிந்துகொண்டேன் 1
அணிந்துகொள் 1
அணிந்தே 2
அணிந்தேம் 1
அணிந்தேன் 2
அணிந்தோர்க்கு 1
அணிபவனே 1
அணிபெற 2
அணிமை 1
அணிமையிடத்து 1
அணிய 1
அணியப்பெற்ற 1
அணியர் 2
அணியரே 1
அணியன் 1
அணியா 3
அணியாக 1
அணியாம் 1
அணியாய் 3
அணியார் 4
அணியால் 1
அணியினை 1
அணியீர் 1
அணியும் 11
அணியுற 1
அணியே 14
அணியேன் 3
அணியை 1
அணிலும் 1
அணிவாய் 1
அணிவார் 3
அணிவார்கள் 1
அணிவீர் 1
அணிவீரோ 1
அணிவேன் 1
அணிவோனை 1
அணு 8
அணு-அதனுள் 1
அணுக்க 2
அணுக்கள் 5
அணுக்களாக 1
அணுக்குள் 1
அணுக 1
அணுகவும் 1
அணுகா 1
அணுகாத 1
அணுகாமல் 1
அணுகார் 1
அணுகி 2
அணுகிய 1
அணுத்துணை 2
அணுத்துணையும் 14
அணுத்துணையேனும் 5
அணுத்துவமாய் 1
அணுபக்ஷ 1
அணுவளவும் 8
அணுவாய் 5
அணுவானானை 1
அணுவானை 1
அணுவில் 7
அணுவின் 3
அணுவினுக்குள் 1
அணுவும் 14
அணுவுள் 1
அணுவே 1
அணை 20
அணை_கடந்தது 1
அணை_இலாது 1
அணைக்க 2
அணைக்கும் 4
அணைக 1
அணைகின்றாய் 1
அணைகுவாரோ 1
அணைத்த 4
அணைத்தார் 1
அணைத்தார்_அல்லர் 1
அணைத்தாலும் 2
அணைத்தான் 4
அணைத்திடல் 1
அணைத்திடும் 2
அணைத்து 13
அணைத்துக்கொண்ட 1
அணைத்துக்கொண்டாலும் 1
அணைத்துக்கொண்டு 2
அணைத்துக்கொள 1
அணைத்தே 1
அணைதல் 2
அணைதற்கு 3
அணைதற்கே 1
அணைந்த 4
அணைந்தது 2
அணைந்தாம் 1
அணைந்தார் 3
அணைந்தார்_அல்லரடி 1
அணைந்தால் 2
அணைந்தாள் 1
அணைந்திட 1
அணைந்திடல் 1
அணைந்திடவே 1
அணைந்திடுவாய் 1
அணைந்திலரே 4
அணைந்திலன் 1
அணைந்து 19
அணைந்தே 3
அணைப்பள் 1
அணைப்பன் 1
அணைப்பார் 1
அணைப்போம் 1
அணைபோட 1
அணைய 98
அணையா 1
அணையாக 1
அணையாது 1
அணையாமல் 1
அணையாய் 1
அணையார் 1
அணையாரோ 2
அணையீர் 2
அணையும் 4
அணையுமாய் 1
அணையை 3
அணைவது 1
அணைவது-தான் 1
அணைவா 1
அணைவாரோ 3
அணைவால் 3
அணைவான் 1
அணைவிலரே 1
அணைவீர் 4
அணைவு 1
அணைவுற்று 1
அணைவுற 2
அணைவேனோ 3
அத்த 4
அத்தகவேனை 1
அத்தகை 10
அத்தகையோர் 1
அத்தத்தை 2
அத்தம் 3
அத்தமுத்த 1
அத்தர் 2
அத்தன் 3
அத்தனடி 1
அத்தனே 7
அத்தனை 6
அத்தனைக்கும் 1
அத்தனைபேர் 1
அத்தனையும் 16
அத்தா 6
அத்தி 1
அத்திடை 1
அத்திரத்தை 1
அத்திரமாய் 1
அத்து 1
அத்துவத்தில் 1
அத்துவா 1
அத்துவித 4
அத்துவிதம் 1
அத்துவிதானந்த 2
அத்துவிதானந்தம் 1
அத்துற 3
அத்தை 3
அத்தோ 2
அத்வைத 1
அதம்பெற 1
அதமர்ந்து 1
அதளார் 2
அதற்கப்பாலாய் 1
அதற்கு 32
அதற்கும் 2
அதற்குள் 1
அதற்கே 1
அதன் 63
அதன்-பால் 3
அதன்றன் 1
அதனால் 38
அதனாலே 2
அதனாலோ 23
அதனிடத்தெல்லாம் 1
அதனிடத்தே 1
அதனில் 15
அதனுக்கு 3
அதனுள் 3
அதனுள்ளானை 1
அதனை 42
அதனொடு 1
அதனோடு 1
அதாகிய 1
அதாம் 1
அதாய் 1
அதி 1
அதிக 1
அதிகம் 4
அதிகரணம் 1
அதிகரிக்கின்ற 1
அதிகரித்து 1
அதிகரிப்ப 1
அதிகரிப்பு 1
அதிகார 4
அதிகாரம் 4
அதிகாரனே 1
அதிகாரி 2
அதிகை 5
அதிசய 3
அதிசயத்தை 2
அதிசயம் 44
அதிசயம்-தன்னை 1
அதிசயமே 1
அதிசயமோ 2
அதிசயானந்தம்-அதாய் 1
அதிசயிக்க 5
அதிசயிக்கும் 2
அதிசயித்திட 2
அதிசயித்திடவே 1
அதிசயித்து 1
அதிசயித்தேன் 1
அதிசயிப்ப 2
அதிசயிப்பது 1
அதிட்டானம் 1
அதிட்டிக்கும் 1
அதிட்டித்திட 1
அதிப 1
அதிபதி 2
அதிபதியாம் 2
அதிபதியீர் 1
அதிபதியே 1
அதிபதியை 1
அதிபர் 1
அதிபர்க்கு 2
அதிர்ந்திட 1
அதிர்ப்பினானை 1
அதிர்வு 1
அதிரும் 1
அதில் 51
அதிலும் 1
அதிலே 8
அதின் 11
அதீத 4
அதீதம் 2
அதீதமாய் 1
அதீதானந்த 1
அது 206
அது-தான் 21
அது_அதுவாய் 1
அதுல 1
அதுலம் 1
அதுலிதம் 1
அதுவா 1
அதுவாக 1
அதுவாகும் 1
அதுவாம் 1
அதுவாய் 19
அதுவினுள் 1
அதுவும் 17
அதுவுறு 1
அதுவே 15
அதுவோ 3
அதுஅதில் 1
அதுஅது 1
அதுஅதுவாய் 8
அதுஅதுவும் 1
அதே 21
அதை 28
அதோ 1
அந்த 86
அந்தகன் 5
அந்தகனை 1
அந்தகாரத்தில் 1
அந்தங்கள் 5
அந்தண 3
அந்தணர் 5
அந்தணர்-தம் 1
அந்தணர்-பால் 1
அந்தணர்க்கு 1
அந்தணர்கள் 2
அந்தணரும் 1
அந்தணரே 1
அந்தணனாய் 1
அந்தணனே 1
அந்தணாளன் 1
அந்தத்தார் 1
அந்தத்தானை 1
அந்தத்தில் 1
அந்தத்திலே 2
அந்தத்தின் 1
அந்தத்து 2
அந்தத்தும் 1
அந்தத்துள்ளும் 1
அந்தத்தே 2
அந்தம் 40
அந்தம்-அதாய் 1
அந்தம்_இல் 1
அந்தம்_இலார் 1
அந்தம்_இலானை 1
அந்தமட்டினில் 1
அந்தமாம் 1
அந்தமாய் 1
அந்தமும் 13
அந்தமுமாய் 1
அந்தமே 3
அந்தமோடு 1
அந்தர 2
அந்தரங்க 1
அந்தரங்கம் 1
அந்தரத்தில் 3
அந்தரத்து 1
அந்தரம் 2
அந்தரமா 1
அந்தரமாய் 1
அந்தரமும் 1
அந்தரர் 1
அந்தரி 1
அந்தி 6
அந்து 1
அந்தோ 327
அந்தோஅந்தோ 2
அந்நாள் 1
அந்நாளில் 2
அநத்தம் 1
அநாதி 3
அநாதியாய் 1
அநாதியும் 1
அநாமயம் 1
அநித்த 1
அநில 1
அநீதமோ 1
அநுகூல 1
அநுபவத்தின் 1
அநுபவத்தை 2
அநுபவம் 1
அநுபவமயமாய் 1
அநுபவமே 3
அநுபவிக்கும் 1
அநுபானமும் 1
அப்ப 9
அப்படி 9
அப்படிக்கு 1
அப்படியே 2
அப்படியேல் 1
அப்பர் 7
அப்பர்-தம் 1
அப்பருக்கா 1
அப்பரை 1
அப்பன் 40
அப்பனுக்கு 1
அப்பனும் 9
அப்பனுமாம் 1
அப்பனுமாய் 5
அப்பனே 41
அப்பனை 15
அப்பா 176
அப்பால் 47
அப்பாலாம் 3
அப்பாலாய் 4
அப்பாலுக்கப்பாலாய் 1
அப்பாலுக்கப்பாலும் 2
அப்பாலும் 26
அப்பாலுமாய் 1
அப்பாலே 5
அப்பாலை 1
அப்பாலோ 1
அப்பாவே 1
அப்பாற்பட்டு 1
அப்பாற்படுத்தி 1
அப்பிடை 1
அப்பிரமேயம் 1
அப்பு 5
அப்புறத்து 5
அப்புறத்தும் 2
அப்புறத்தே 2
அப்புறம் 3
அப்புறமாய் 1
அப்புறமும் 5
அப்பூதி 1
அப்பொழுதே 5
அப்போது 6
அப்போதும் 3
அப்போதே 1
அப்போதைக்கப்போது 1
அபய 11
அபயம் 121
அபயர் 2
அபயனை 1
அபர 8
அபரத்தே 1
அபரம் 1
அபரமும் 1
அபராதம் 1
அபரிமித 1
அபரோக்ஷ 2
அபிடேக 1
அபிடேக_வல்லி 1
அபிமானம் 3
அபிமானமே 1
அபிமானித்து 1
அபிராமி 1
அபேத 1
அபேதமாய் 1
அம் 176
அம்_வண்ணத்தானை 1
அம்பக 1
அம்பகம் 1
அம்பர் 2
அம்பர 8
அம்பரத்தில் 1
அம்பரத்து 1
அம்பரத்தே 3
அம்பரம் 3
அம்பரமாய் 1
அம்பரமான 1
அம்பரமே 2
அம்பரன் 1
அம்பரனே 1
அம்பராம்பர 1
அம்பருக்கும் 1
அம்பல் 2
அம்பல 57
அம்பல_கூத்தன் 1
அம்பல_வாணர் 1
அம்பல_வாணர்-தம் 1
அம்பல_வாணரே 2
அம்பல_வாணரை 1
அம்பல_வாணன் 1
அம்பல_வாணனை 2
அம்பல_வாணா 1
அம்பலத்தவரே 1
அம்பலத்தவா 1
அம்பலத்தார் 5
அம்பலத்தான் 15
அம்பலத்தானை 1
அம்பலத்தில் 40
அம்பலத்திலே 5
அம்பலத்தின் 1
அம்பலத்தினில் 1
அம்பலத்தீர் 1
அம்பலத்தீரே 1
அம்பலத்து 117
அம்பலத்து_ஆடி 1
அம்பலத்தும் 1
அம்பலத்துள் 7
அம்பலத்தே 87
அம்பலம் 33
அம்பலம்-தன்னையே 1
அம்பலம்-தனில் 1
அம்பலம்-தனிலே 1
அம்பலமே 1
அம்பலவர் 5
அம்பலவர்-தம்பால் 1
அம்பலவன் 8
அம்பலவனே 1
அம்பலவா 8
அம்பார 1
அம்பிகாபதியே 1
அம்பிகை 2
அம்பியை 1
அம்பில் 1
அம்பினில் 1
அம்பினை 2
அம்பு 7
அம்பு-அதனால் 1
அம்பும் 1
அம்புயத்தான் 1
அம்புயத்தின் 1
அம்புயத்தினும் 1
அம்புயத்து 1
அம்புயத்தும் 2
அம்புயத்தோன் 1
அம்புயற்கு 1
அம்புயன் 1
அம்புயனும் 2
அம்புலி 2
அம்புலியாய் 1
அம்புலியும் 1
அம்புலியை 1
அம்புவி 2
அம்புவியில் 2
அம்புவியிலே 1
அம்போதியில் 1
அம்போருக 1
அம்போருகத்தை 1
அம்ம 10
அம்மணிக்குள் 1
அம்மம்ம 2
அம்மவோ 1
அம்மா 98
அம்மான் 6
அம்மான்-தன்னை 1
அம்மானே 1
அம்மி 1
அம்மியின் 1
அம்மே 17
அம்மை 40
அம்மை-தனக்கும் 1
அம்மையர் 2
அம்மையார் 2
அம்மையில் 1
அம்மையின் 3
அம்மையினும் 1
அம்மையினோடு 2
அம்மையுடனே 1
அம்மையும் 4
அம்மையுமாய் 3
அம்மையே 11
அம்மையை 6
அம்மையொடும் 1
அமண 2
அமணர் 1
அமயம் 1
அமர் 32
அமர்க 3
அமர்கின்ற 8
அமர்கின்றார் 2
அமர்த்த 1
அமர்த்தி 11
அமர்த்திய 1
அமர்தல் 1
அமர்தி 1
அமர்ந்த 134
அமர்ந்ததாலோ 1
அமர்ந்தது 2
அமர்ந்ததோர் 2
அமர்ந்தவரே 1
அமர்ந்தவன் 2
அமர்ந்தவன்-தன் 1
அமர்ந்தவனே 2
அமர்ந்தவா 1
அமர்ந்தனன் 3
அமர்ந்தனை 1
அமர்ந்தாய் 2
அமர்ந்தார் 22
அமர்ந்தான் 4
அமர்ந்தானை 4
அமர்ந்திடவும் 1
அமர்ந்திடு 15
அமர்ந்திடும் 6
அமர்ந்திருப்பது 1
அமர்ந்தீர் 8
அமர்ந்து 62
அமர்ந்தும் 2
அமர்ந்துள்ள 1
அமர்ந்தே 4
அமர்ந்தோய் 5
அமர்ந்தோரும் 1
அமர்ந்தோனே 1
அமர்வார் 3
அமர்வாரும் 1
அமர்வித்த 1
அமர்வோய் 1
அமர்வோரும் 2
அமரச்செய்விக்க 1
அமரர் 23
அமரர்க்கு 2
அமரரும் 2
அமராத 1
அமராவதி 2
அமரிடை 1
அமரீர் 1
அமருதல் 1
அமரும் 5
அமரேன் 1
அமல 12
அமலம் 2
அமலம்_உடையார் 1
அமலர் 1
அமலன் 1
அமலனே 1
அமலனை 1
அமலா 5
அமலை 1
அமலைகள் 1
அமன 1
அமித 2
அமிர்த 2
அமுத 63
அமுத_கடல் 1
அமுத_கடலே 1
அமுத_கடலை 1
அமுதத்தில் 2
அமுதத்தின் 1
அமுதத்து 2
அமுதத்தை 2
அமுதம் 156
அமுதம்-தானாய் 1
அமுதம்-அது 2
அமுதம்_அனையவர் 1
அமுதமும் 7
அமுதமே 17
அமுதமோ 1
அமுதர் 4
அமுதரே 1
அமுதன் 2
அமுதனடி 1
அமுதனே 6
அமுதா 3
அமுதாதி 1
அமுதாம் 10
அமுதாய் 7
அமுதால் 2
அமுதான 1
அமுதானானை 1
அமுதில் 3
அமுதிலே 1
அமுதின் 5
அமுதினும் 1
அமுதினை 1
அமுது 178
அமுது-அது 1
அமுது_அனையார் 2
அமுது_அனையாள் 1
அமுது_அனையேன் 1
அமுது_ஆனார் 1
அமுதும் 20
அமுதுறு 1
அமுதே 254
அமுதை 28
அமுதொடு 2
அமுதோ 3
அமுதோடு 1
அமை 2
அமைக்கும் 2
அமைக 1
அமைத்த 58
அமைத்தாய் 1
அமைத்தாயே 1
அமைத்தார் 1
அமைத்திடு 1
அமைத்தில 1
அமைத்தீர் 1
அமைத்து 4
அமைந்த 12
அமைந்தவரை 1
அமைந்தன 1
அமைந்திட 1
அமைந்திடுக 1
அமைந்திடும் 1
அமைந்து 2
அமைந்துஅமைந்து 1
அமைப்பித்தாய் 1
அமைப்பின் 1
அமைய 3
அமையாது 3
அமையாதோ 1
அமையும் 10
அமையுமோ 2
அமையேன் 3
அமைவாய் 1
அமைவாயேல் 1
அமைவு 1
அமைவேன் 1
அய்யகோ 2
அய்யர் 2
அய்யவோ 1
அய்யனே 4
அய்யனை 1
அய்யா 4
அய 2
அயம் 1
அயர் 1
அயர்க்கும் 1
அயர்கின்ற 1
அயர்கின்றனன் 1
அயர்கின்றேன் 7
அயர்ந்த 4
அயர்ந்திடேல் 3
அயர்ந்திலனே 1
அயர்ந்து 16
அயர்ந்தும் 1
அயர்ந்தே 3
அயர்ந்தேம் 1
அயர்ந்தேன் 8
அயர்ந்தேன்-தன்னுடைய 1
அயர்ந்தேனே 1
அயர்ப்பு 1
அயர்வதன்றி 1
அயர்வன் 1
அயர்வு 6
அயர்வுற்றே 1
அயர்வுற்றேன் 1
அயர்வேன் 2
அயராத 1
அயரேல் 2
அயல் 31
அயல்_அற 1
அயலவர் 2
அயலவர்-தாம் 1
அயலவருடனே 1
அயலார் 12
அயலார்க்கு 1
அயலாள் 1
அயலான் 1
அயலானை 1
அயலிடை 1
அயலில் 2
அயலோர் 4
அயற்கு 1
அயன் 80
அயன்-தன் 3
அயனால் 1
அயனும் 41
அயனே 3
அயனை 3
அயனோ 1
அயனோடு 1
அயிர் 1
அயிர 1
அயில் 19
அயில்_கையவனே 1
அயிலின் 1
அயின்றார் 1
அயுதம் 1
அர்ச்சிக்கின்றோர் 1
அர்ச்சித்து 1
அர்த்தமா 1
அர 2
அரக்கர் 1
அரக்கன் 2
அரக்கன்-தனக்கு 1
அரக்கன்-தனக்கும் 1
அரக்கனுக்கும் 1
அரக்கனே 1
அரக்கனை 1
அரக்கு 1
அரஹர 1
அரகர 13
அரங்கன் 3
அரங்கா 2
அரங்கினில் 1
அரங்கு 2
அரங்கேற்று 1
அரசர் 4
அரசர்க்கு 1
அரசன் 1
அரசனடி 1
அரசனே 2
அரசாட்சி 4
அரசாட்சியில் 3
அரசாட்சியும் 1
அரசாட்சியை 1
அரசாய் 2
அரசாள் 1
அரசாள்கின்ற 5
அரசாள்வோர் 1
அரசாளல் 1
அரசி 4
அரசியல் 2
அரசியல்_கோல் 1
அரசிலியார் 1
அரசிலியூர் 1
அரசின் 2
அரசு 27
அரசு-அது 1
அரசு_உடையார் 1
அரசுபண்ண 1
அரசும் 4
அரசுற 2
அரசே 434
அரசை 11
அரசையும் 1
அரசோடு 1
அரட்டர் 1
அரண் 2
அரணம் 3
அரணுறும் 1
அரணேர்ந்து 1
அரத்துறையில் 1
அரதை 1
அரந்தையோடு 1
அரம் 3
அரம்பை 2
அரம்பையர் 1
அரமிய 1
அரவ 9
அரவம் 2
அரவார் 1
அரவில் 1
அரவின் 2
அரவு 7
அரவு_அனையேன் 1
அரவும் 2
அரவை 1
அரற்கு 1
அரற்றவும் 1
அரற்றி 3
அரற்றிடவும் 1
அரற்றுகின்றனரால் 1
அரற்றுகின்றீர் 1
அரற்றுகின்றேன் 1
அரற்றும் 2
அரன் 9
அரன்-தான் 1
அரனார் 2
அரனும் 1
அரனெறி 1
அரனே 4
அரஅர 4
அரா 3
அரா_பள்ளி 1
அராப்பளி 1
அராவு 1
அரி 26
அரி_ஏற்றின் 1
அரிக்கு 2
அரிக்கும் 2
அரிசிற்கரை 1
அரிசிற்கரை_புத்தூரானே 1
அரிட்டை 1
அரித்தால் 1
அரிதரிது 2
அரிதாகிய 1
அரிதாம் 58
அரிதாய் 14
அரிதாய 2
அரிதால் 1
அரிதான 1
அரிதானது 1
அரிதில் 3
அரிதில்_அரிதாய் 1
அரிதின் 1
அரிதினும் 1
அரிது 36
அரிதே 9
அரிதேல் 2
அரிதோ 1
அரிந்து 1
அரிப்பார் 1
அரிப்புண்ட 1
அரிய 125
அரியதினும் 1
அரியது 6
அரியதுவாய் 1
அரியதே 2
அரியதோர் 1
அரியர் 2
அரியவ 1
அரியவரே 1
அரியவன்-தன்னை 1
அரியாய் 7
அரியார் 15
அரியான் 3
அரியானே 1
அரியானை 2
அரியீர் 4
அரியீர்க்கு 1
அரியீரே 2
அரியும் 3
அரியேன் 1
அரியை 1
அரியோடு 1
அரியோய் 2
அரில் 1
அரு 55
அரு-அதில் 2
அரு_மருந்து 1
அரு_மருந்து_அனையாய் 1
அரு_மருந்தே 11
அரு_மருந்தை 2
அரு_மறை 4
அரு_உரு 1
அருகர் 2
அருகா 3
அருகாத 2
அருகாய் 1
அருகில் 6
அருகின் 1
அருகு 10
அருகுற்று 1
அருகே 7
அருச்சனை 3
அருச்சனை_புரிவோர் 1
அருச்சிக்கும் 4
அருச்சித்தால் 1
அருட்கு 30
அருட்கே 4
அருண் 1
அருண 4
அருணகிரி 2
அருணகிரிக்கு 1
அருணகிரிநாதர் 1
அருணன் 2
அருணாபுரி 1
அருணாம்பரதர 1
அருணை 4
அருணைகிரி 1
அருணைப்பதியார் 1
அருணையில் 1
அருணையை 1
அருத்தம் 4
அருத்தனை 2
அருத்தி 5
அருத்திய 1
அருத்தியில் 1
அருத்துகின்றோய் 1
அருத்தும் 3
அருந்த 9
அருந்தல் 2
அருந்தலில் 1
அருந்தவும் 2
அருந்தவும்_மாட்டேன் 1
அருந்தா 1
அருந்தாது 1
அருந்தாமல் 1
அருந்தி 10
அருந்திடாது 1
அருந்தில் 1
அருந்தினால் 1
அருந்து 3
அருந்து-மின் 1
அருந்துகின்ற 1
அருந்துகின்றனன் 1
அருந்துகின்றேன் 1
அருந்துதல் 2
அருந்தும் 7
அருப்பிட 2
அரும் 170
அரும்_பெறல் 12
அரும்பாய 1
அரும்பி 2
அரும்பிலே 1
அரும்பின் 1
அரும்பு 2
அரும்புகின்றார் 1
அரும்பும் 2
அருமை 59
அருமைசெய்து 1
அருமையாக 1
அருமையாம் 1
அருமையில் 1
அருமையிலே 1
அருமையினானை 1
அருமையும் 1
அருமையே 1
அருவ 2
அருவத்தில் 1
அருவத்திலே 3
அருவம் 3
அருவம்_இல்லார் 1
அருவமும் 3
அருவமுமாய் 1
அருவர் 1
அருவருக்கின்றேன் 1
அருவருக்கும் 1
அருவருப்பு 1
அருவனே 1
அருவாய் 11
அருவான 1
அருவி 6
அருவில் 2
அருவிலே 3
அருவினதாய் 1
அருவினர் 1
அருவினராயும் 1
அருவினில் 1
அருவினுள் 2
அருவும் 8
அருவும்_அலார் 1
அருவுருவம் 1
அருவுருவே 1
அருவுள் 1
அருவே 4
அருள் 2436
அருள்-கண்ணும் 1
அருள்-தனக்கு 1
அருள்-தனை 2
அருள்-தான் 10
அருள்-பால் 1
அருள்_கடல் 10
அருள்_கடலாம் 2
அருள்_கடலில் 2
அருள்_கடலே 25
அருள்_கடலை 3
அருள்_கண் 2
அருள்_கண்ணே 1
அருள்_கணீர் 1
அருள்_கலை 1
அருள்_கனியே 1
அருள்_குருவே 1
அருள்_குன்றமே 3
அருள்_குன்றே 4
அருள்_கொடி 1
அருள்_சாமி 1
அருள்_சுடரே 1
அருள்_செல்வமே 2
அருள்_செல்வனே 1
அருள்_துணையே 1
அருள்_நீர் 1
அருள்_பத 1
அருள்_பதம் 1
அருள்_பால் 3
அருள்_புகழை 2
அருள்_புரிந்தவனே 1
அருள்_புரிபவனே 1
அருள்_புரிவானை 1
அருள்_புரிவோய் 1
அருள்_பெரும்_ஜோதி 469
அருள்_பெரும்_ஜோதிக்கு 1
அருள்_பெரும்_ஜோதியாம் 2
அருள்_பெரும்_ஜோதியார் 1
அருள்_பெரும்_ஜோதியினானை 1
அருள்_பெரும்_ஜோதியீர் 1
அருள்_பெரும்_ஜோதியை 2
அருள்_பெரும்_சோதி 113
அருள்_பெரும்_சோதியனே 4
அருள்_பெரும்_சோதியாய் 1
அருள்_பெரும்_சோதியார் 9
அருள்_பெரும்_சோதியினால் 3
அருள்_பெரும்_சோதியினானை 1
அருள்_பெரும்_சோதியீர் 10
அருள்_பெரும்_சோதியே 2
அருள்_பெரும்_சோதியை 23
அருள்_பெரும்_சோதியை-தான் 1
அருள்_பெற்றோர் 1
அருள்_மூர்த்தி 1
அருள்_மொழியே 31
அருள்_வாரி 1
அருள்_வாரியின் 2
அருள்_வெள்ளமே 1
அருள்_அது 1
அருள்_உடையாய் 6
அருள்_உடையார் 4
அருள்க 28
அருள்கின்ற 12
அருள்கின்றது 1
அருள்கின்றாய் 2
அருள்கின்றார் 8
அருள்கின்றான் 2
அருள்கின்றீர் 2
அருள்கின்றேம் 1
அருள்கின்றோய் 2
அருள்கூர்ந்து 1
அருள்கொடுத்தால் 1
அருள்கொடுத்து 1
அருள்செய் 19
அருள்செய்க 1
அருள்செய்கவே 1
அருள்செய்கின்ற 1
அருள்செய்குவாய் 1
அருள்செய்த 6
அருள்செய்ததோர் 1
அருள்செய்தனை 2
அருள்செய்தாய் 1
அருள்செய்தான் 1
அருள்செய்திட 2
அருள்செய்திடாது 1
அருள்செய்திடும் 1
அருள்செய்தியேல் 1
அருள்செய்தியோ 1
அருள்செய்திலையேல் 1
அருள்செய்து 6
அருள்செய்தே 1
அருள்செய்தோய் 1
அருள்செய்தோன் 1
அருள்செய்ய 4
அருள்செய்யாது 2
அருள்செய்யாய் 2
அருள்செய்யாயோ 1
அருள்செய்யில் 1
அருள்செய்யும் 2
அருள்செய்வது 1
அருள்செய்வாய் 2
அருள்செய்வாயே 1
அருள்செய்வாயோ 1
அருள்செய்வான் 2
அருள்செய்வீர் 2
அருள்செய்வோய் 2
அருள்செய 1
அருள்செயாய் 1
அருள்செயாவிடினும் 1
அருள்செயும் 14
அருள்தந்த 1
அருள்தந்தாய் 1
அருள்தந்தால் 1
அருள்தந்து 5
அருள்தர 2
அருள்தரல் 1
அருள்தரலால் 1
அருள்தராது 2
அருள்தரின் 1
அருள்தரும் 21
அருள்தருவாய் 4
அருள்பவன் 1
அருள்பவனே 1
அருள்பவனை 1
அருள்பாலியாய் 1
அருள்மயமான 1
அருள்வது 11
அருள்வர் 2
அருள்வாய் 49
அருள்வாய்-கொலோ 1
அருள்வாயே 1
அருள்வாயேல் 3
அருள்வாயோ 2
அருள்வார் 5
அருள்வாரோ 1
அருள்வான் 5
அருள்வீர் 20
அருள்வீரேல் 1
அருள்வேன் 1
அருள்வைத்து 2
அருள்வையே 1
அருள்வோய் 11
அருள்வோன் 1
அருள்வோனே 1
அருள 33
அருளல் 26
அருளல்வேண்டும் 1
அருளவேண்டாயோ 1
அருளவேண்டும் 2
அருளா 1
அருளாடல் 1
அருளாண்டவன் 1
அருளாது 1
அருளாதே 1
அருளாம் 38
அருளாமல் 4
அருளாமை 1
அருளாமையும் 1
அருளாய் 16
அருளாய 1
அருளாயேல் 12
அருளாயோ 1
அருளார் 3
அருளால் 29
அருளாலே 9
அருளாவிடில் 3
அருளாளர் 4
அருளாளன் 1
அருளாளனே 2
அருளாளா 2
அருளான் 7
அருளான 1
அருளானந்த 2
அருளானேல் 10
அருளி 160
அருளிடத்தே 1
அருளிடமே 1
அருளிய 66
அருளியது 1
அருளியலும் 1
அருளிரோ 1
அருளில் 9
அருளிற்று 1
அருளின் 25
அருளினர் 1
அருளினால் 2
அருளினான் 1
அருளினில் 2
அருளினுக்கு 2
அருளினை 3
அருளினையே 1
அருளீர் 2
அருளீரே 2
அருளீரேல் 1
அருளுக்கு 6
அருளுக 8
அருளுகவே 12
அருளுகின்ற 6
அருளுகின்றார் 1
அருளுதல் 5
அருளுதலோ 1
அருளுதியே 1
அருளுதியோ 1
அருளும் 202
அருளும்_உடையாய் 1
அருளுவதற்கே 1
அருளுவது 1
அருளுவாய் 8
அருளுற 6
அருளுறின் 1
அருளுறு 2
அருளே 263
அருளேன் 1
அருளை 72
அருளையும் 1
அருளொடு 1
அருளொடும் 2
அருளோடு 10
அருளோனை 1
அரை 24
அரை_கணத்து 1
அரை_கணத்துக்கு 1
அரை_கணத்தும் 1
அரை_கணத்தே 1
அரை_கணம் 4
அரை_கணமும் 6
அரை_காசும் 1
அரை_மதிக்கு 1
அரைக்கு 1
அரைசு 3
அரைசு-அது 1
அரைசே 20
அரைநாண் 1
அரையர் 1
அரையரும் 1
அரையரை 1
அரையன் 2
அரையான் 1
அரையில் 3
அரையொடு 1
அரையோடு 1
அல் 24
அல்-கண் 1
அல்_கோட்டை 1
அல்_வினையாய் 1
அல்கல் 1
அல்காத 1
அல்குல் 9
அல்குலாய 1
அல்குலினை 1
அல்குலும் 1
அல்குலே 1
அல்ல 16
அல்லடி 7
அல்லதாய் 1
அல்லது 15
அல்லதுமாய் 1
அல்லதுவாம் 1
அல்லதுவாய் 1
அல்லதை 2
அல்லர் 9
அல்லரடி 3
அல்லல் 22
அல்லல்_கடல்-நின்று 1
அல்லலில் 1
அல்லலை 3
அல்லவடி 3
அல்லவன் 1
அல்லவனே 1
அல்லவா 2
அல்லவாம் 1
அல்லவாய் 2
அல்லவுமாய் 1
அல்லவே 4
அல்லவோ 4
அல்லள் 3
அல்லன் 12
அல்லன 1
அல்லனவாய் 1
அல்லனோ 1
அல்லா 2
அல்லாத 6
அல்லாதார் 2
அல்லாதானை 1
அல்லாது 8
அல்லாமல் 4
அல்லாமே 1
அல்லாய் 1
அல்லார் 1
அல்லாரும் 1
அல்லாரோ 1
அல்லால் 82
அல்லிர்-கொல் 1
அல்லின் 1
அல்லீர் 1
அல்லீரோ 1
அல்லும் 5
அல்லும்_பகலும் 1
அல்லேன் 21
அல்லை 9
அல்லையே 1
அல்லையோ 8
அல 47
அலக்கண் 4
அலக்கணும் 1
அலகம் 1
அலகிடுவோம் 1
அலகில் 1
அலகின் 1
அலகு 19
அலகு_அறியா 2
அலகு_இல் 7
அலகு_இலா 7
அலகுறாது 2
அலங்கரி-மின் 1
அலங்கரிக்க 1
அலங்கரிக்கின்றனர் 1
அலங்கரிக்கின்றோம் 1
அலங்கரித்திட 1
அலங்கரித்திடுக 1
அலங்கரித்து 3
அலங்கரிப்பாய் 6
அலங்கரிப்பேன் 1
அலங்கல் 20
அலங்காது 1
அலங்கார 3
அலங்காரம் 2
அலங்கு 2
அலங்குகின்ற 1
அலங்கும் 4
அலடி 1
அலதாய் 1
அலது 41
அலதோர் 1
அலந்த 1
அலந்தவிடத்து 1
அலந்து 1
அலந்தே 1
அலந்தேன் 1
அலப்பு 2
அலம்பு 1
அலம்பெற 1
அலமந்து 1
அலமந்தேன் 2
அலமரவும் 1
அலமரவே 1
அலர் 17
அலர்-தான் 1
அலர்_மொழி-தான் 1
அலர்த்தாநின்ற 1
அலர்ந்த 3
அலர்ந்தது 1
அலர்ந்திடும் 1
அலர்ந்து 2
அலர்ந்தே 1
அலரால் 1
அலரிய 1
அலரியும் 1
அலரின் 1
அலருகின்ற 1
அலரும் 1
அலரே 1
அலரோ 1
அலவன் 1
அலவா 1
அலவாம் 1
அலவாய் 3
அலவே 32
அலவோ 4
அலற 3
அலறவும் 6
அலறி 7
அலறிட 1
அலறிடுகின்றேன் 1
அலறிடும் 1
அலறுகின்றார் 1
அலறுகின்றேன் 1
அலறும் 1
அலன் 8
அலனாய் 1
அலனே 1
அலனோ 4
அலா 3
அலாததொரு 1
அலாது 9
அலாமல் 1
அலார் 5
அலால் 46
அலி 2
அலியிலே 1
அலியும் 1
அலியே 1
அலுக்கின்றேன் 1
அலுத்தேன் 2
அலுப்படைந்த 1
அலேன் 8
அலை 32
அலை_மகளோ 1
அலைக்க 5
அலைக்கின்றது 2
அலைக்கின்றாய் 2
அலைக்கின்றேன் 1
அலைக்குதடா 1
அலைக்கும் 5
அலைகள் 1
அலைகின்ற 5
அலைகின்றதால் 1
அலைகின்றதும் 1
அலைகின்றவர் 1
அலைகின்றாய் 1
அலைகின்றார் 1
அலைகின்றீர் 1
அலைகின்றேன் 19
அலைத்த 1
அலைத்தல் 1
அலைத்தாய் 1
அலைத்திட 1
அலைத்திடு 1
அலைத்து 3
அலைத்தே 1
அலைதந்து 2
அலைதந்தேன் 1
அலைதரு 1
அலைதருகின்றனர் 1
அலைதருகின்றனன் 1
அலைதரும் 2
அலைதல் 1
அலைந்த 3
அலைந்தது 1
அலைந்தலைந்து 2
அலைந்தலைந்தே 1
அலைந்தனரால் 1
அலைந்தனன் 1
அலைந்தனையே 1
அலைந்தார் 1
அலைந்தாள் 1
அலைந்தான் 1
அலைந்திடும் 3
அலைந்து 11
அலைந்தும் 1
அலைந்தே 2
அலைந்தேன் 14
அலைந்தேனை 1
அலைந்தோம் 1
அலைப்பட்டேன் 1
அலைப்பது 1
அலைப்பாயோ 1
அலைப்பு 1
அலைப்புண்டு 1
அலைப்புண்டேன் 1
அலைபுரிகின்றவர்களும் 1
அலைய 3
அலையா 3
அலையாதீர் 1
அலையாதே 4
அலையாமே 1
அலையால் 1
அலையாள் 3
அலையாள்_அல்லள் 1
அலையில் 3
அலையும் 13
அலையேல் 2
அலையோ 7
அலைவதன்றி 1
அலைவாய் 1
அலைவாள் 1
அலைவின் 1
அலைவு 5
அலைவு_அற 1
அலைவேன் 2
அலைவேனை 1
அலைவேனோ 1
அவ்வகை 8
அவ்வகைத்தாம் 1
அவ்வகையானால் 1
அவ்வண்ணம் 4
அவ்வண்ணமான 1
அவ்வவ் 4
அவ்வவரை 1
அவ்வவற்றிற்கு 1
அவ்வவற்றின் 1
அவ்வழி 1
அவ்வளவும் 6
அவ்வளவேனும் 2
அவ்வளவோ 1
அவ்வாறு 5
அவ்விடத்தும் 2
அவ்விடத்தே 1
அவ்விடம்-தான் 1
அவ்விதத்தில் 1
அவ்வியம் 1
அவ்வையின் 1
அவ 8
அவ_கடல் 1
அவ_நாள் 2
அவசமுறு 1
அவண் 6
அவண்அவண் 1
அவத்தால் 1
அவத்தில் 1
அவத்து 1
அவத்தை 9
அவத்தைகள் 2
அவதரித்த 1
அவதாரங்கள் 1
அவம் 7
அவம்-தனில் 1
அவமதி 1
அவமதித்திடில் 1
அவமதித்து 1
அவமதித்தே 1
அவமாக 1
அவமாம் 2
அவமான 1
அவமானம் 1
அவமே 23
அவர் 236
அவர்-தம் 33
அவர்-தம்மை 10
அவர்-தமக்கு 2
அவர்-தமை 5
அவர்-தாம் 13
அவர்-தாமே 1
அவர்-பால் 11
அவர்க்கு 36
அவர்க்கும் 5
அவர்க்குள் 1
அவர்க்கே 4
அவர்கட்கு 3
அவர்கள் 10
அவர்கள்-தம் 1
அவர்கள்-தம்மோடும் 1
அவர்களுக்கு 1
அவரவர் 6
அவரவர்-தம் 1
அவரவரும் 1
அவரளவில் 1
அவரால் 1
அவரிடத்தே 1
அவரில் 3
அவரின் 1
அவருடனே 1
அவருடைய 1
அவரும் 12
அவரே 9
அவரை 42
அவரொடு 1
அவரோ 1
அவரோடு 4
அவல் 1
அவல 8
அவல_கடல் 1
அவல_கடலில் 1
அவலம் 20
அவலமும் 3
அவலமும்_உடையேன் 1
அவள் 7
அவள்-தனை 1
அவளாம் 1
அவளாய் 2
அவளிவள் 1
அவளின் 1
அவளுக்கு 1
அவளுடனே 1
அவளும் 1
அவளை 2
அவளொடும் 1
அவளோ 4
அவற்கு 2
அவற்றில் 8
அவற்றின் 11
அவற்று 6
அவற்றுக்கு 3
அவற்றுள் 3
அவற்றுள்ளே 2
அவற்றுளே 1
அவற்றுறு 2
அவற்றூடு 1
அவற்றை 8
அவன் 41
அவன்-தான் 2
அவன்-பால் 1
அவன்றன் 13
அவன்றன்னிடத்தும் 1
அவன்றனக்கே 1
அவன்றனை 4
அவனா 1
அவனாம் 2
அவனாய் 1
அவனார் 1
அவனி 3
அவனுக்கு 4
அவனும் 6
அவனே 8
அவனை 12
அவனோடு 1
அவா 3
அவா_கடல் 1
அவாய் 1
அவாவி 1
அவாவிய 3
அவாவின்படி 1
அவாவுற 1
அவி 1
அவிச்சை 1
அவித்து 1
அவித்தை 2
அவிநாசி 1
அவிப்பவன் 1
அவியாதே 1
அவியாமல் 2
அவிர் 1
அவிவர்த்த 1
அவிழ் 7
அவிழ்க்க 8
அவிழ்க்கும் 1
அவிழ்த்த 1
அவிழ்த்திடவும் 1
அவிழ்த்து 9
அவிழ்ந்த 4
அவிழ்ந்தார் 1
அவிழ்ந்தால் 1
அவிழ்ந்து 3
அவிழ்வித்து 1
அவிழ 2
அவிழும் 2
அவை 63
அவை-தாம் 1
அவைக்கான 1
அவைக்கு 8
அவைக்கும் 2
அவைக்குள் 4
அவைக்கே 2
அவைகட்கு 1
அவைகள் 4
அவைகளுக்குள் 1
அவைகளும் 1
அவைகளுளே 1
அவைகளை 1
அவைகளோடு 1
அவையில் 3
அவையும் 3
அவையுள் 1
அவையுள்ளே 1
அவையுற 1
அவையே 2
அவையை 3
அழ 6
அழகர் 21
அழகரடி 1
அழகரே 2
அழகன் 2
அழகனடி 1
அழகனே 3
அழகனை 2
அழகா 7
அழகாம் 2
அழகாளர் 1
அழகான 1
அழகிய 3
அழகினை 2
அழகீர் 5
அழகு 29
அழகு-கொலோ 1
அழகு-தனை 2
அழகு-அதோ 2
அழகு_அலவே 1
அழகு_உடையார் 3
அழகுசெய் 1
அழகுபெற 2
அழகும் 34
அழகுறும் 1
அழகே 5
அழகேயோ 3
அழகை 24
அழகோ 51
அழகோடு 1
அழல் 10
அழலாய் 1
அழலின் 1
அழலே 1
அழற்கு 2
அழற்றிய 1
அழன்றதோர் 1
அழாத 1
அழி 5
அழிக்க 3
அழிக்கின்ற 1
அழிக்கும் 7
அழிக 1
அழிகின்றதால் 1
அழிகின்றேன் 2
அழித்த 3
அழித்தல் 2
அழித்தலின் 1
அழித்தவர் 1
அழித்தாய் 3
அழித்தார் 5
அழித்தார்-தமை 1
அழித்து 2
அழித்தே 1
அழித்தோன் 1
அழிதர 2
அழிதரும் 2
அழிதல் 3
அழிந்த 1
அழிந்தது 2
அழிந்தனையே 1
அழிந்திட 1
அழிந்திடவும் 1
அழிந்திடில் 1
அழிந்திடும் 1
அழிந்திடுமே 1
அழிந்திடுமோ 1
அழிந்திடுவாய் 1
அழிந்து 8
அழிந்துவிட 1
அழிந்தே 1
அழிப்பார் 2
அழிய 1
அழியா 84
அழியா_வரம் 2
அழியாத 23
அழியாது 6
அழியாதே 1
அழியாமல் 2
அழியாமை 2
அழியாமையும் 1
அழியார் 1
அழியாவாறே 1
அழியும் 4
அழிவதுவும் 1
அழிவற்றதோர் 1
அழிவார் 2
அழிவில் 1
அழிவீர் 1
அழிவு 9
அழிவு_இலானை 1
அழிவு_இலேன் 1
அழிவுறா 14
அழிவுறாது 2
அழு 4
அழு_குரல் 2
அழுக்காற்றின் 1
அழுக்காறு 2
அழுக்காறும் 1
அழுக்கு 5
அழுக்கு_அற 1
அழுகிலோ 1
அழுகின்ற 2
அழுகின்றேன் 1
அழுகேன் 1
அழுகேனோ 4
அழுங்க 3
அழுங்கி 3
அழுங்கு 1
அழுங்குகின்ற 1
அழுங்குகின்றாள் 1
அழுங்குகின்றாளே 1
அழுங்குதடா 1
அழுங்குதல் 1
அழுங்குவார் 1
அழுங்குற்றேன் 1
அழுத்தார் 1
அழுத்தி 1
அழுத்தினுமே 1
அழுத்தும் 2
அழுத்துறும் 1
அழுத 2
அழுத_பிள்ளைக்கே 1
அழுதழுது 2
அழுதாய் 1
அழுதால் 4
அழுது 20
அழுந்த 3
அழுந்தப்பண்ணற்க 1
அழுந்தவும் 1
அழுந்தி 13
அழுந்தியே 2
அழுந்தினையே 1
அழுந்து 2
அழுந்துகின்ற 1
அழுந்துகின்றேன் 3
அழுந்துகின்றேனை 1
அழுந்தும் 3
அழுந்தூர் 1
அழும் 8
அழுவார் 2
அழுவானேல் 1
அழுவேனோ 3
அழைக்க 5
அழைக்கப்பெற்றார் 1
அழைக்கில் 2
அழைக்கின்றாய் 2
அழைக்கின்றார் 1
அழைக்கின்றேன் 8
அழைக்கும் 3
அழைத்த 2
அழைத்தல் 1
அழைத்தனர் 1
அழைத்தனன் 1
அழைத்தாண்டி 1
அழைத்தாலும் 1
அழைத்தானை 1
அழைத்து 80
அழைத்துவாடி 1
அழைத்தே 6
அழைத்தேன் 5
அழைப்பார் 1
அழையேனோ 1
அள் 2
அள்ள 2
அள்ளல் 6
அள்ளல்_கடல் 1
அள்ளலாம் 1
அள்ளி 8
அள்ளு 1
அள்ளுண்ட 1
அள்ளேனோ 1
அளக்க 6
அளக்கப்படுமோ 1
அளக்கர் 3
அளக்கின் 1
அளக்கின்ற 1
அளக்கும் 2
அளக்கும்-தோறும் 1
அளக 5
அளகத்தார் 1
அளகத்தியர் 1
அளகத்து 1
அளகம் 3
அளத்தற்கு 1
அளத்திலே 1
அளந்த 2
அளந்தளந்து 2
அளந்தானும் 1
அளந்திடல் 1
அளந்திடலாம் 1
அளந்திடு 1
அளந்திடும் 1
அளந்து 3
அளந்தும் 2
அளப்ப 6
அளப்பதற்கு 1
அளப்பது 3
அளம் 1
அளவதா 1
அளவா 12
அளவாண்டி 1
அளவாத 2
அளவாநின்று 1
அளவாம் 1
அளவாய் 2
அளவாயின் 1
அளவாயினும் 3
அளவி 7
அளவிட்டு 1
அளவிட 1
அளவிடற்கு 1
அளவில் 11
அளவிலே 1
அளவின் 1
அளவின்று 1
அளவினில் 3
அளவு 49
அளவு-அதிலே 1
அளவு-அது 1
அளவு_அற 1
அளவு_இல் 3
அளவு_இல 1
அளவு_இலர்-தம்மையும் 1
அளவு_இலா 2
அளவு_இலாது 1
அளவு_இறந்த 3
அளவுகடந்து 1
அளவும் 21
அளவுறு 1
அளவே 3
அளவை 10
அளவைகள் 1
அளவைகளை 1
அளவோ 16
அளற்றிடை 1
அளற்றில் 2
அளற்றின் 1
அளற்றை 1
அளறுபட 1
அளாவி 1
அளாவிய 5
அளி 29
அளிக்க 16
அளிக்கப்பெற்றனன் 1
அளிக்கவும் 1
அளிக்கவே 1
அளிக்கிலை 2
அளிக்கின்ற 8
அளிக்கின்றாய் 3
அளிக்கின்றானை 1
அளிக்கின்றீர் 1
அளிக்கினும் 2
அளிக்குநம் 1
அளிக்கும் 84
அளிக்குவன் 1
அளிகின்ற 1
அளித்த 183
அளித்தது 2
அளித்ததோர் 1
அளித்தல் 6
அளித்தவர் 1
அளித்தவனே 3
அளித்தற்கு 1
அளித்தனம் 5
அளித்தனன் 4
அளித்தனை 19
அளித்தனையே 5
அளித்தனையேல் 1
அளித்தாம் 3
அளித்தாய் 57
அளித்தாயே 2
அளித்தார் 9
அளித்தார்-தம் 1
அளித்தால் 3
அளித்தாள் 5
அளித்தான் 30
அளித்தானை 5
அளித்திட்ட 1
அளித்திட்டாய் 1
அளித்திட 1
அளித்திடல் 1
அளித்திடவேண்டும் 1
அளித்திடா 1
அளித்திடில் 1
அளித்திடு 1
அளித்திடுக 1
அளித்திடும் 7
அளித்திடுவது 1
அளித்திடுவார் 1
அளித்திலை 1
அளித்திலையே 2
அளித்திலையேல் 1
அளித்தீர் 9
அளித்தீராம் 1
அளித்தீரே 2
அளித்து 165
அளித்துவரும் 1
அளித்தே 26
அளித்தேன் 2
அளித்தோம் 1
அளித்தோய் 7
அளித்தோன் 1
அளித்தோனே 1
அளிதர 2
அளிந்த 9
அளிந்து 2
அளிப்பது 8
அளிப்பதும் 2
அளிப்பதே 1
அளிப்பன் 1
அளிப்பாய் 3
அளிப்பார் 5
அளிப்பாள் 1
அளிப்பான் 2
அளிப்பானை 2
அளிப்பிக்கும் 1
அளிப்பினும் 1
அளிப்பீர் 1
அளிப்பீரோ 2
அளிப்புறு 2
அளிப்பேன் 1
அளிப்போர் 1
அளிப்போனே 2
அளிய 4
அளியதாகிய 1
அளியது 1
அளியர்-பால் 1
அளியனே 1
அளியார் 4
அளியால் 1
அளியாவிடில் 1
அளியாள் 1
அளியீர் 1
அளியும் 2
அளியுற 6
அளியே 9
அளியேன் 2
அளியோய் 1
அளைதர 1
அளைந்த 1
அளைந்து 1
அளைந்தே 1
அளைய 1
அளையுற 1
அற்கில் 1
அற்ப 5
அற்பகலும் 1
அற்பம் 1
அற்பமே 1
அற்பர் 1
அற்பர்-தம்மிடம் 1
அற்பனேன் 2
அற்பனேன்-தன்னை 1
அற்பனை 2
அற்பு 3
அற்பு_இலேன் 1
அற்புத 53
அற்புதத்தை 2
அற்புதம் 13
அற்புதம்-தான் 1
அற்புதமாக 1
அற்புதமாய் 1
அற்புதமும் 1
அற்புதமே 11
அற்புதரே 1
அற்புதனார் 1
அற்புதனே 1
அற்புறும் 2
அற்ற 44
அற்றதின் 1
அற்றது 9
அற்றபடி 1
அற்றம் 3
அற்றமும் 2
அற்றல் 1
அற்றவர் 4
அற்றவர்-தம் 1
அற்றவர்க்கு 1
அற்றவர்க்கும் 1
அற்றவருக்கு 1
அற்றவரை 1
அற்றவரோ 1
அற்றன 1
அற்றால் 1
அற்றான் 1
அற்றிட 6
அற்றிடு 1
அற்றிடும் 1
அற்று 39
அற்றுவிட்டது 1
அற்றே 4
அற்றேன் 1
அற்றை 1
அற்றை_கூலிக்கு 1
அற்றோர்க்கு 1
அற 202
அற_தாயை 1
அறத்திடை 1
அறத்தின் 1
அறத்துடன் 1
அறத்தொடு 3
அறம் 20
அறம்-தான் 2
அறமும் 1
அறமுற 2
அறமே 1
அறமோ 1
அறல் 4
அறலாம் 1
அறவனே 1
அறவாழி 1
அறவாழியாம் 1
அறவும் 1
அறவே 8
அறவோர் 6
அறனுற 1
அறா 7
அறாது 3
அறி 26
அறி-மின் 8
அறி-மின்கள் 1
அறி-மினோ 3
அறிக 7
அறிகில்லேன் 2
அறிகிலர் 2
அறிகிலன் 2
அறிகிலா 4
அறிகிலாத 1
அறிகிலார் 2
அறிகிலேன் 12
அறிகிலை 1
அறிகிற்பேன் 1
அறிகின்ற 5
அறிகுவது 1
அறிஞர் 18
அறிஞர்கள் 2
அறிஞரையும் 1
அறிதர 2
அறிதரும்போதோ 1
அறிதல் 7
அறிதற்கு 7
அறிதாம் 1
அறிதி 5
அறிதும் 1
அறிந்த 20
அறிந்ததன் 1
அறிந்தது 19
அறிந்தது-தானே 2
அறிந்ததுவே 11
அறிந்ததே 5
அறிந்ததோ 1
அறிந்தபடி 2
அறிந்தவர் 3
அறிந்தவர்-தங்களை 1
அறிந்தவர்கள் 1
அறிந்தவருள் 1
அறிந்தவன் 3
அறிந்தவனே 1
அறிந்தறிந்து 1
அறிந்தன 1
அறிந்தனம் 3
அறிந்தனன் 6
அறிந்தனனே 1
அறிந்தனை 4
அறிந்தனையே 1
அறிந்தாங்கு 1
அறிந்தாய் 4
அறிந்தாயே 1
அறிந்தார் 2
அறிந்தார்க்கு 1
அறிந்தாரை 1
அறிந்தால் 2
அறிந்தாள் 1
அறிந்தான் 1
அறிந்தானை 2
அறிந்திட 3
அறிந்திடப்படாத 1
அறிந்திடவே 2
அறிந்திடற்கு 2
அறிந்திடா 1
அறிந்திடுவாய் 1
அறிந்திருக்க 1
அறிந்திருக்கின்றேன் 1
அறிந்திருந்தனையே 1
அறிந்திருந்தும் 2
அறிந்தில 1
அறிந்திலம் 2
அறிந்திலர் 3
அறிந்திலரே 3
அறிந்திலள் 1
அறிந்திலன் 11
அறிந்திலனே 46
அறிந்திலா 1
அறிந்திலார் 1
அறிந்திலிரே 3
அறிந்திலிரோ 1
அறிந்திலேன் 18
அறிந்திலை 7
அறிந்திலையே 2
அறிந்திலையேயோ 1
அறிந்திலையோ 20
அறிந்திலோம் 1
அறிந்தீர் 10
அறிந்து 67
அறிந்துகொண்டே 1
அறிந்துகொண்டேன் 4
அறிந்துகொள்கில்லீர் 1
அறிந்துகொள்வாய் 1
அறிந்துகொள்வேன் 1
அறிந்துகொளமாட்டாது 1
அறிந்துகொளல் 1
அறிந்துகொளவே 1
அறிந்துகொளற்கு 2
அறிந்துகொளா 1
அறிந்தும் 38
அறிந்தே 19
அறிந்தேம் 1
அறிந்தேன் 30
அறிந்தேன்-தனை 1
அறிந்தோ 2
அறிந்தோம் 1
அறிந்தோய் 1
அறிந்தோர் 5
அறிந்தோர்-தமக்கு 1
அறிந்தோரை 1
அறிபவை 1
அறிய 65
அறியகிலேன் 1
அறியச்செய்தே 1
அறியப்படாது 1
அறியப்படுவது 1
அறியலாச்சு 1
அறியனடி 2
அறியா 193
அறியாத 30
அறியாதது 1
அறியாததும் 1
அறியாதவர் 1
அறியாதவன் 3
அறியாதால் 1
அறியாது 44
அறியாதுநின்று 1
அறியாதே 25
அறியாதோ 5
அறியாமல் 11
அறியாமலே 1
அறியாமை 2
அறியாமையினால் 1
அறியாய் 26
அறியாயே 2
அறியாயேல் 1
அறியாயோ 26
அறியார் 54
அறியார்க்கு 1
அறியார்கள் 1
அறியாரே 2
அறியாரேல் 1
அறியாரோ 1
அறியாவே 1
அறியாள் 10
அறியான் 15
அறியில் 1
அறியின் 1
அறியீர் 40
அறியீரே 1
அறியீரோ 8
அறியும் 38
அறியும்படி 1
அறியும்படியே 1
அறியுமடி 2
அறியுமே 9
அறியே 13
அறியேம் 3
அறியேல் 1
அறியேன் 509
அறியேனே 18
அறியேனோ 1
அறியொணா 2
அறியோம் 2
அறிவ 7
அறிவகத்தே 1
அறிவதற்கு 1
அறிவது 5
அறிவர் 3
அறிவரியார் 1
அறிவரியீர் 2
அறிவரும் 2
அறிவரே 2
அறிவவை 1
அறிவறியார் 1
அறிவறிவாய் 1
அறிவறிவு 1
அறிவறிவுக்கு 1
அறிவறிவுள் 1
அறிவன 2
அறிவனே 1
அறிவனை 1
அறிவா 3
அறிவாம் 17
அறிவாய் 56
அறிவாய்க்கு 1
அறிவாயே 1
அறிவார் 28
அறிவார்-தம்மை 1
அறிவார்க்கு 1
அறிவாரடி 2
அறிவாரோ 3
அறிவால் 11
அறிவாலும் 2
அறிவாலே 4
அறிவாளர் 2
அறிவான் 2
அறிவான 2
அறிவானந்த 7
அறிவானந்தம் 3
அறிவானந்தமே 1
அறிவானானை 1
அறிவானை 1
அறிவி 1
அறிவிக்க 2
அறிவிக்கும் 1
அறிவிடத்தும் 1
அறிவித்த 7
அறிவித்ததனை 1
அறிவித்ததோர் 1
அறிவித்தபடியே 1
அறிவித்தாய் 2
அறிவித்திட்ட 1
அறிவித்தீர் 2
அறிவித்து 15
அறிவித்தே 1
அறிவிப்பாரும் 1
அறிவில் 21
அறிவிலே 4
அறிவிலேன் 2
அறிவின் 10
அறிவின்-கண் 2
அறிவின்மை 1
அறிவினில் 4
அறிவினுக்கு 4
அறிவினுள் 1
அறிவினை 1
அறிவீர் 15
அறிவீரே 2
அறிவீரோ 2
அறிவு 141
அறிவு-அது 1
அறிவு_இல்லேன் 2
அறிவு_இலரே 1
அறிவு_இலிக்கும் 1
அறிவு_இலியேன் 3
அறிவு_இலியேனுக்கு 1
அறிவு_இலேன் 5
அறிவு_உடையர் 1
அறிவு_உடையவன் 1
அறிவு_உடையார் 3
அறிவு_உடையோர் 1
அறிவு_உருவாயினீர் 1
அறிவு_உருவார் 1
அறிவுக்கு 14
அறிவும் 18
அறிவுரு 2
அறிவுருவாய் 1
அறிவுருவே 2
அறிவுள் 4
அறிவுள்_அறிவாய் 1
அறிவுளே 1
அறிவுற்றிலம் 1
அறிவுற 2
அறிவுறு 1
அறிவுறுத்தி 2
அறிவூடு 1
அறிவே 53
அறிவேன் 24
அறிவேனோ 17
அறிவை 19
அறிவொடும் 1
அறிவொண்ணார் 1
அறிவோம் 6
அறிவோர் 7
அறிவோரும் 1
அறு 45
அறு_சுவை 1
அறுக்க 1
அறுக்குதடா 16
அறுக்கும் 9
அறுகு 1
அறுசுவை 1
அறுசுவை_உண்டி 1
அறுத்த 2
அறுத்தவர் 3
அறுத்தவராய் 1
அறுத்தவனே 1
அறுத்தாய் 2
அறுத்தால் 1
அறுத்தாலும் 1
அறுத்தான் 2
அறுத்திட்டோன் 1
அறுத்தீரே 1
அறுத்து 29
அறுத்தே 4
அறுத்தேன் 2
அறுதல் 1
அறுநூறு 1
அறுப்ப 1
அறுப்பது 2
அறுப்பார் 10
அறுப்பான் 1
அறுபத்துநான்கு 1
அறுபதினாயிரம் 1
அறுபது 1
அறும் 21
அறுமே 1
அறுமோ 1
அறுவர்களோ 1
அறை 4
அறை-வாய் 1
அறைக்கு 3
அறைக 1
அறைகின்ற 1
அறைகின்றாரால் 1
அறைகின்றீர் 1
அறைகின்றேன் 3
அறைகுவேனே 1
அறைகேனே 1
அறைகேனோ 1
அறைதி 1
அறைந்த 2
அறைந்தனன் 1
அறைந்தால் 1
அறைந்திடும் 1
அறைந்து 2
அறைந்தும் 1
அறைந்தேன் 1
அறையணி 1
அறையப்பா 4
அறையா 1
அறையாத 1
அறையார் 1
அறையில் 7
அறையும் 3
அறைவது 3
அறைவராலோ 1
அறைவன் 1
அறைவு 1
அறைவோம் 1
அன்ப 2
அன்பக 1
அன்பகத்தோர்க்கு 1
அன்பர் 189
அன்பர்-தங்களுக்கு 1
அன்பர்-தங்களுளே 1
அன்பர்-தங்களை 1
அன்பர்-தங்களோடு 1
அன்பர்-தம் 20
அன்பர்-தம்பால் 2
அன்பர்-தம்மை 1
அன்பர்-தமக்கு 2
அன்பர்-தமது 1
அன்பர்-தமை 6
அன்பர்-பால் 2
அன்பர்க்கு 17
அன்பர்கட்கு 1
அன்பர்கள் 17
அன்பர்கள்-தம் 5
அன்பர்கள்-தம்மை 1
அன்பர்கள்-பால் 2
அன்பர்களோடு 1
அன்பருக்கு 8
அன்பருக்கே 2
அன்பருள் 2
அன்பரே 4
அன்பரை 7
அன்பரோடு 2
அன்பன் 5
அன்பனும் 1
அன்பனே 7
அன்பனை 2
அன்பனோ 1
அன்பாட்டை 1
அன்பாம் 7
அன்பாய் 4
அன்பால் 22
அன்பாலும் 1
அன்பாலே 2
அன்பாளர்-தம் 1
அன்பான 4
அன்பிருந்தவாறே 1
அன்பில் 14
அன்பிலாரொடும் 1
அன்பிலுறும் 1
அன்பிலே 6
அன்பிற்கு 2
அன்பிற்கும் 2
அன்பின் 6
அன்பினால் 9
அன்பினில் 3
அன்பினுக்கு 1
அன்பினுள் 1
அன்பினை 2
அன்பினொடு 1
அன்பினொடும் 1
அன்பினோடு 1
அன்பினோடும் 1
அன்பு 176
அன்பு-தனை 1
அன்பு-அதனால் 1
அன்பு-அது 3
அன்பு-அது_இலார் 1
அன்பு_இல்லாரை 1
அன்பு_இலர்-பால் 2
அன்பு_இலரை 1
அன்பு_இலேன் 4
அன்பு_உடையவரா 1
அன்பு_உடையவரே 1
அன்பு_உடையவரை 1
அன்பு_உடையாய் 10
அன்பு_உடையார் 13
அன்பு_உடையார்களுக்கு 1
அன்பு_உடையாள் 1
அன்பு_உடையாளரே 1
அன்பு_உடையான் 1
அன்பு_உடையீர் 1
அன்பு_உடையோர் 2
அன்பு_உருவானவர் 1
அன்பு_உளார் 2
அன்பு_உளானை 1
அன்பு_உளோர்-தம் 1
அன்புக்கு 1
அன்புகொண்டிலன் 1
அன்புசெய்திட 1
அன்புசெய்ய 1
அன்புசெய்யும் 1
அன்புசெய்வாம் 1
அன்புசெயல் 1
அன்புடன் 7
அன்புடனே 8
அன்பும் 11
அன்புவையேன் 1
அன்புற்று 2
அன்புற 5
அன்புறு 3
அன்புறும் 1
அன்பே 48
அன்பை 7
அன்பையும் 1
அன்பொடு 10
அன்பொடும் 4
அன்போடு 3
அன்போடும் 2
அன்போர் 1
அன்மார்க்கம் 1
அன்மை 1
அன்மையில் 1
அன்மையின் 1
அன்றடி 1
அன்றது 2
அன்றாம் 1
அன்றால் 5
அன்றி 283
அன்றியும் 8
அன்றியுமே 1
அன்றியே 3
அன்றின் 1
அன்றினார் 1
அன்று 179
அன்று-தான் 1
அன்று_அற 1
அன்றும் 3
அன்றும்_உளார் 1
அன்றே 108
அன்றேல் 4
அன்றொருநாள் 1
அன்றோ 66
அன்றோ-தான் 1
அன்ன 17
அன்னத்தான் 1
அன்னதாம் 1
அன்னது 1
அன்னம் 12
அன்னம்பாலிக்கும் 1
அன்னமே 3
அன்னர்-பால் 1
அன்னவர் 1
அன்னவர்-தம் 1
அன்னவர்க்கு 1
அன்னவரை 2
அன்னவன்-தன் 1
அன்னவனே 1
அன்னவா 2
அன்னா 1
அன்னாய் 1
அன்னார் 4
அன்னாரோ 1
அன்னியம் 4
அன்னியர் 1
அன்னியன் 2
அன்னியனாய் 1
அன்னியனே 1
அன்னியனே_அல்லேன் 1
அன்னியூர் 1
அன்னே 25
அன்னை 25
அன்னை_அனையார் 1
அன்னைக்கும் 1
அன்னையாம் 1
அன்னையில் 3
அன்னையின் 1
அன்னையினும் 8
அன்னையும் 5
அன்னையுமாய் 1
அன்னையே 6
அன்னையை 2
அன்னோ 3
அன்னோர் 1
அன்னோன் 1
அன 4
அனக 8
அனகம் 1
அனங்கனை 1
அனத்தான் 2
அனத்து 1
அனத்தை 1
அனத 1
அனந்த 19
அனந்தத்து 1
அனந்தம் 34
அனந்தம்அனந்தம் 1
அனந்தமும் 2
அனந்தர் 4
அனந்தர்க்கும் 1
அனந்தல் 1
அனந்தானந்த 1
அனம் 10
அனம்-தான் 1
அனம்_பொறுத்தான் 1
அனமும் 1
அனமுற 1
அனமே 1
அனல் 22
அனல்-கண் 1
அனல்_உடையீர் 2
அனல 1
அனலாய் 7
அனலால் 1
அனலில் 1
அனலின் 2
அனலினுள் 1
அனலுற 2
அனலுறும் 1
அனலூட்டி 1
அனலே 3
அனவரத 1
அனாதி 12
அனாதியனே 2
அனாதியாம் 1
அனாதியீர் 1
அனாதியும் 1
அனாதியே 3
அனார் 3
அனிச்சம் 2
அனிச்சய 1
அனித்த 1
அனித்தம் 3
அனித்தமே 1
அனித்திய 1
அனித்தியமே 1
அனியாயமோ 1
அனிர்த 1
அனீர் 1
அனுக்கிரகம் 2
அனுக்கிரகிப்பவரும் 1
அனுதினமும் 1
அனுபவ 15
அனுபவங்கள் 5
அனுபவங்களிலும் 1
அனுபவங்களை 1
அனுபவத்தால் 1
அனுபவத்தில் 1
அனுபவத்திலே 1
அனுபவத்தின் 1
அனுபவத்துக்கு 1
அனுபவத்தே 2
அனுபவத்தை 3
அனுபவம் 25
அனுபவம்-தன்னிலே 1
அனுபவம்-தான் 1
அனுபவம்செய் 1
அனுபவமாகின்றது 2
அனுபவமாம் 2
அனுபவமாய் 3
அனுபவமான 1
அனுபவமும் 2
அனுபவமே 7
அனுபவமோ 1
அனுபவன் 1
அனுபவாதீத 1
அனுபவிக்க 3
அனுபவிக்கப்பட்ட 1
அனுபவிக்கின்றேன் 1
அனுபவிக்கின்றேனே 1
அனுபவித்த 2
அனுபவித்தல் 1
அனுபவித்தும் 1
அனுபூதி 2
அனுபூதிகம் 1
அனுபூதியாய் 1
அனுபூதியை 1
அனுபோக 1
அனுபோகம் 1
அனுபோகமே 1
அனுராகம்-தன்னை 1
அனேக 4
அனேகதங்காபதம் 2
அனேகம் 4
அனேகமாய் 2
அனேகமும் 1
அனேகமுமாய் 1
அனேகமோ 1
அனேகர் 1
அனேகரே 1
அனேகா 3
அனேன் 6
அனேன்-தனக்கு 1
அனை 7
அனைக்கும் 1
அனைத்தாம் 2
அனைத்தினுக்கும் 6
அனைத்தினும் 3
அனைத்தினையும் 7
அனைத்து 1
அனைத்தும் 154
அனைத்துமாய் 1
அனைத்துற 1
அனைத்தையும் 24
அனைய 37
அனையர்-தம் 1
அனையரொடும் 1
அனையவர் 2
அனையவள் 1
அனையவனே 1
அனையவனை 3
அனையாண்டி 1
அனையாம் 1
அனையாய் 24
அனையார் 30
அனையார்-தமக்குள் 1
அனையார்-பால் 3
அனையாரோடும் 1
அனையாள் 4
அனையான் 4
அனையானை 1
அனையீர் 11
அனையீரே 11
அனையும் 1
அனையே 2
அனையேற்கு 2
அனையேன் 39
அனையேனை 1
அனைவர்க்கும் 1
அனைவருக்கும் 2
அனைவரும் 1
அனைவரையும் 3
அனோர் 1
அனோர்காள் 1

அ (401)

குற்றமே செய்வது என் குணமாகும் அ பெரும் குற்றம் எல்லாம் குணம் என கொள்ளுவது நின் அருள் குணம் ஆகும் என்னில் என் குறை தவிர்த்து அருள் புரிகுவாய் – திருமுறை1:1 24/2
உண்டாய உலகு உயிர்கள் தம்மை காக்க ஒளித்திருந்து அ உயிர் வினைகள் ஒருங்கே நாளும் – திருமுறை1:6 96/1
இன் புலைய உயிர் கொள்வான் வரில் என்-பால் அ இயமனுக்கு இங்கு என் சொல்கேன் என் செய்கேனே – திருமுறை1:7 105/3
முந்து அ மதனை வெல்லாரோ மோகம் தீர புல்லாரோ – திருமுறை1:20 275/2
திணி காண் உலகை அழையேனோ சேர்ந்து அ வீட்டு உள் நுழையேனோ – திருமுறை1:20 280/3
அலக்கண் இயற்றும் பொய் வாழ்வில் அலைந்தேன் தணிகை அரசே அ
கலக்கம் அகன்று நின் உருவை கண்கள் ஆர கண்டிலனே – திருமுறை1:23 307/3,4
போதை எஞ்சேல் தணிகாசலம் போய் அ பொருப்பு அமர்ந்த – திருமுறை1:34 379/3
மறைக்கு உளே மறைந்து அ மறைக்கு அரிதாய வள்ளலே உள்ளக பொருளே – திருமுறை1:35 382/3
அத்த கமலத்து அயில் படை கொள் அரசே மூவர்க்கு அருள்செய்தே ஆக்கல் அளித்தல் அழித்தல் எனும் அ முத்தொழிலும் தருவோனே – திருமுறை1:44 474/3
தன் பிற்படும் அ சுரர் ஆவி தரிக்க வேலை தரித்தோனே தணிகாசலமாம் தலத்து அமர்ந்த சைவ மணியே சண்முகனே – திருமுறை1:44 476/4
நொந்தேன் முலை மீது அ உரை என்றார் நுவல் என்னே – திருமுறை1:47 497/4
கூடும் தனம் மிசை என் பெயர் வைத்து அ கோதைக்கே – திருமுறை1:47 500/3
சீறு முகம் கொண்ட அ துன்பம் ஓட செலுத்துகவே – திருமுறை1:52 561/4
பீழை மனம் நம்மை பெறாது அ மனம் கொடிய – திருமுறை2:16 746/2
பசியெடுக்கும் முன் அமுது சேகரிப்பார் பாரினோர்கள் அ பண்பு அறிந்திலையோ – திருமுறை2:20 793/1
புடை அடுத்தவர் தமை மறந்தாலும் பொன்னை வைத்த அ புதை மறந்தாலும் – திருமுறை2:23 821/3
தாயார் நின் தந்தை எவன் குலம் ஏது என்பர் சாற்றும் அ வல் – திருமுறை2:26 851/3
வால் எடுத்துக்கொண்டு நடந்து அணி விடையாய் சுமக்கின்றான் மனனே நீ அ
கால் எடுத்துக்கொண்டு சுமந்திட விரும்புகிலை அந்தோ கருதும் வேதம் – திருமுறை2:26 856/2,3
தாவியே இயமன் தமர் வரும் அ நாள் சம்பு நின் திரு_அருள் அடையா – திருமுறை2:28 869/1
காரின் மேல் வரல் போல் கடா மிசை வரும் அ காலன் வந்திடில் எது செய்வேன் – திருமுறை2:28 870/3
பெரிய அண்டங்கள் யாவையும் படைத்தும் பித்தர் என்னும் அ பேர்-தனை அகலார் – திருமுறை2:30 889/2
அரியது நினது திரு_அருள் ஒன்றே அ அருள் அடைதலே எவைக்கும் – திருமுறை2:35 943/1
கனிய அ கொடியார்க்கு ஏவல்செய்து உழன்றேன் கடையனேன் விடய வாழ்வு உடையேன் – திருமுறை2:35 948/2
வீடுகின்றன என் செய்வோம் இனி அ வெய்ய கூற்றுவன் வெகுண்டிடில் என்றே – திருமுறை2:37 991/2
ஊரனாருடன் சேரனார் துரங்கம் ஊர்ந்து சென்ற அ உளவு அறிந்திலையோ – திருமுறை2:37 995/3
தலங்கள்-தோறும் சென்று அ விடை அமர்ந்த தம்பிரான் திரு_தாளினை வணங்கி – திருமுறை2:37 996/1
நீற்றின் மேனியர்-தங்களை கண்டால் நிற்க நிற்க அ நிமலரை காண்க – திருமுறை2:38 998/2
அருள்செய் நீறு இடார் அமுது உனக்கு இடினும் அ மலத்தினை அருந்துதல் ஒழிக – திருமுறை2:38 1002/1
தெருள் கொள் நீறு இடும் செல்வர் கூழ் இடினும் சேர்ந்து வாழ்த்தி அ திரு அமுது உண்க – திருமுறை2:38 1002/2
விருப்பு நின்றதும் பத_மலர் மிசை அ விருப்பை மாற்றுதல் விரகு மற்று அன்றால் – திருமுறை2:41 1033/1
பிழை புரிந்தனன் ஆகிலும் உமது பெருமை நோக்கில் அ பிழை சிறிது அன்றோ – திருமுறை2:41 1036/1
காட்டுகின்ற வான் கடலிடை எழுந்த காளம் உண்ட அ கருணையை உலகில் – திருமுறை2:45 1073/2
உய்ய வல்லனேல் உன் திரு அருளாம் உடைமை வேண்டும் அ உடைமையை தேடல் – திருமுறை2:46 1079/1
ஏறுகின்றிலேன் இழிகிலேன் நடு நின்று எய்க்கின்றேன் பவம் என்னும் அ குழியில் – திருமுறை2:46 1081/1
வைத போதினும் வாழ்த்து என நினைத்து மறுத்து நீக்கி அ வழி நடக்கின்றாய் – திருமுறை2:50 1120/3
கொலை இனாது என அறிந்திலை நெஞ்சே கொல்லுகின்ற அ கூற்றினும் கொடியாய் – திருமுறை2:50 1121/2
முன்னை நாம் பிறந்து உழன்ற அ துயரை முன்னில் என் குலை முறுக்குகின்றன காண் – திருமுறை2:50 1124/2
விஞ்சு நெஞ்சர்-தம் அடி துணைக்கு ஏவல் விரும்பி நிற்கும் அ பெரும் பயன் பெறவே – திருமுறை2:51 1135/2
பல் விதங்களால் பணி செயும் உரிமை பாங்கு நல்கும் அ பரம் உமக்கு அன்றே – திருமுறை2:55 1180/3
செப்பிடா முனம் தலையினால் நடந்து செய்ய வல்லன் யான் செய்யும் அ பணிகள் – திருமுறை2:56 1184/2
தேர்ந்து தேடினும் தேவர் போல் தலைமை தேவர் இல்லை அ தெளிவுகொண்டு அடியேன் – திருமுறை2:56 1186/1
பழுக்க நின்றிடும் குண_தரு ஆவேன் பார்த்த பேரும் அ பரிசினர் ஆவர் – திருமுறை2:56 1188/3
ஆலம் உண்ட நீர் இன்னும் அ வானோர்க்கு அமுது வேண்டி மால் அ கடல் கடைய – திருமுறை2:56 1190/1
ஆலம் உண்ட நீர் இன்னும் அ வானோர்க்கு அமுது வேண்டி மால் அ கடல் கடைய – திருமுறை2:56 1190/1
விதியே எனக்கும் விதித்தது அன்றோ அ விதியும் இள_மதி – திருமுறை2:62 1248/3
கூறுகின்றது என் என்று அயர்கின்றேன் குலவி தேற்றும் அ கொள்கையர் இன்றி – திருமுறை2:68 1327/2
அ மால் அறியா அடிகள் அடி அசைய நடம்செய்வது கண்டேன் – திருமுறை2:70 1345/2
பொன்னே அ பொன் அற்புத ஒளியே மலர் பொன் வணங்கும் – திருமுறை2:75 1391/2
கண்ணே அ கண்ணின் மணியே மணியில் கலந்து ஒளிசெய் – திருமுறை2:75 1392/1
நங்கை எல்லா உலகும் தந்த நின்னை அ நாரணற்கு – திருமுறை2:75 1397/2
கூர்ந்தே குலாவும் அ கொள்கையை காணில் கொதிப்பள் என்று – திருமுறை2:75 1410/2
தேர்ந்தே அ கங்கையை செம் சடை மேல் சிறைசெய்தனர் ஒண் – திருமுறை2:75 1410/3
அறிவாய் அ அறிவாம் வெளிக்கு அப்புறத்து நின்றாய் – திருமுறை2:75 1425/2
முடியால் அடிக்கு பெருமை பெற்றார் அ முகுந்தன் சந்த – திருமுறை2:75 1429/2
பன்னும் பல்வேறு அண்டம் எல்லாம் அ அண்ட பரப்பினின்று – திருமுறை2:75 1434/1
மனம் கடந்து ஓதும் அ வாக்கும் கடந்த மறை அன்னமே – திருமுறை2:75 1435/2
எவ்வேலை செய் என்றிடினும் அ வேலை இயற்றுவல் காண் – திருமுறை2:75 1463/2
தெவ் வேலை வற்றச்செய் அ வேலை ஈன்று ஒற்றி தேவர் நெஞ்சை – திருமுறை2:75 1463/3
வள்ளல் குணத்தார் திரு_பவனி வந்தார் என்றார் அ மொழியை – திருமுறை2:80 1544/3
சேர்ந்தார்_அல்லர் இன்னும் எனை தேடி வரும் அ தீ மதியம் – திருமுறை2:89 1664/3
அது இன்று அணங்கே என்னடி அ ஐயர் மொழிந்த அருள்_மொழியே – திருமுறை2:96 1728/4
அருகா வியப்பாம் என்னடி அ ஐயர் மொழிந்த அருள்_மொழியே – திருமுறை2:96 1729/4
அட்டு உண்டு அறியார் என்னடி அ ஐயர் மொழிந்த அருள்_மொழியே – திருமுறை2:96 1730/4
ஆலும் மிடையாய் என்னடி அ ஐயர் மொழிந்த அருள்_மொழியே – திருமுறை2:96 1731/4
அயிர மொழியாய் என்னடி அ ஐயர் மொழிந்த அருள்_மொழியே – திருமுறை2:96 1732/4
அண் கார் குழலாய் என்னடி அ ஐயர் மொழிந்த அருள்_மொழியே – திருமுறை2:96 1733/4
அலங்கல் குழலாய் என்னடி அ ஐயர் மொழிந்த அருள்_மொழியே – திருமுறை2:96 1734/4
அண்டர்க்கு அரியார் என்னடி அ ஐயர் மொழிந்த அருள்_மொழியே – திருமுறை2:96 1735/4
அட்டார் புரங்கள் என்னடி அ ஐயர் மொழிந்த அருள்_மொழியே – திருமுறை2:96 1736/4
அற்றிடு என்றார் என்னடி அ ஐயர் மொழிந்த அருள்_மொழியே – திருமுறை2:96 1737/4
ஆன் தோய் விடங்கர் என்னடி அ ஐயர் மொழிந்த அருள்_மொழியே – திருமுறை2:96 1738/4
ஆது தெரியேன் என்னடி அ ஐயர் மொழிந்த அருள்_மொழியே – திருமுறை2:96 1739/4
அண்கொள் அணங்கே என்னடி அ ஐயர் மொழிந்த அருள்_மொழியே – திருமுறை2:96 1740/4
ஒருவர் என வாழ் ஒற்றி_உளீர் உமக்கு அ மனை உண்டே என்றேன் – திருமுறை2:96 1741/1
அருவும் இடையாய் என்னடி அ ஐயர் மொழிந்த அருள்_மொழியே – திருமுறை2:96 1741/4
ஆர் ஆர் சடையர் என்னடி அ ஐயர் மொழிந்த அருள்_மொழியே – திருமுறை2:96 1742/4
அளி நாண் குழலாய் என்னடி அ ஐயர் மொழிந்த அருள்_மொழியே – திருமுறை2:96 1743/4
ஆ மூன்று அறுப்பார் என்னடி அ ஐயர் மொழிந்த அருள்_மொழியே – திருமுறை2:96 1744/4
அல் நில் ஓதி என்னடி அ ஐயர் மொழிந்த அருள்_மொழியே – திருமுறை2:96 1745/4
அளம் சேர் வடிவாய் என்னடி அ ஐயர் மொழிந்த அருள்_மொழியே – திருமுறை2:96 1746/4
ஆற்றா இடையாய் என்னடி அ ஐயர் மொழிந்த அருள்_மொழியே – திருமுறை2:96 1747/4
அய பால் இடையாய் என்னடி அ ஐயர் மொழிந்த அருள்_மொழியே – திருமுறை2:96 1748/4
அண் அஞ்சுகமே என்னடி அ ஐயர் மொழிந்த அருள்_மொழியே – திருமுறை2:96 1749/4
அகம் சேர் விழியாய் என்னடி அ ஐயர் மொழிந்த அருள்_மொழியே – திருமுறை2:96 1750/4
ஆர் ஆர் என்றார் என்னடி அ ஐயர் மொழிந்த அருள்_மொழியே – திருமுறை2:96 1751/4
அருத்தம் தெரியேன் என்னடி அ ஐயர் மொழிந்த அருள்_மொழியே – திருமுறை2:96 1752/4
ஐய இடையாய் என்னடி அ ஐயர் மொழிந்த அருள்_மொழியே – திருமுறை2:96 1753/4
வா என்று உரைப்பீர் என்றேன் பின் வரும் அ எழுத்து இங்கு இலை என்றார் – திருமுறை2:96 1754/2
ஆ என்று உரைத்தார் என்னடி அ ஐயர் மொழிந்த அருள்_மொழியே – திருமுறை2:96 1754/4
அயல் ஆர் என்றார் என்னடி அ ஐயர் மொழிந்த அருள்_மொழியே – திருமுறை2:96 1755/4
அல் மேல் குழலாய் என்னடி அ ஐயர் மொழிந்த அருள்_மொழியே – திருமுறை2:96 1756/4
ஆல் ஆர் களத்தர் என்னடி அ ஐயர் மொழிந்த அருள்_மொழியே – திருமுறை2:96 1757/4
அடியார்க்கு எளியார் என்னடி அ ஐயர் மொழிந்த அருள்_மொழியே – திருமுறை2:96 1758/4
அ மால் அயனும் காண்ப அரியீர்க்கு அமரும் பதி-தான் யாது என்றேன் – திருமுறை2:98 1778/1
பெண்கள் தரல் ஈது அன்று என்றார் பேசு அ பலி யாது என்றேன் நின் – திருமுறை2:98 1779/3
நிதி சேர்ந்திடும் அ பெயர் யாது நிகழ்த்தும் என்றேன் நீ இட்டது – திருமுறை2:98 1792/3
மெச்சும் ஒரு கால் கரம் தொட்டு மீண்டும் மிடற்று அ கரம் வைத்தார் – திருமுறை2:98 1808/2
உள் தாவுறும் அ எழுத்து அறிய உரைப்பீர் என்றேன் அந்தணர் ஊர்க்கு – திருமுறை2:98 1824/3
ஒருவர் என வாழ் ஒற்றி_உளீர் உமக்கு அ மனை உண்டோ என்றேன் – திருமுறை2:98 1829/1
வா என்று அருள்வீர் என்றேன் அ வாவின் பின்னர் வரும் எழுத்தை – திருமுறை2:98 1842/2
பழி அன்று அணங்கே அ வேய்க்கு படு முத்து ஒரு வித்து அன்று அதனால் – திருமுறை2:98 1870/3
அச்சை பெறும் நீ அ மண_பெண் ஆகி இடையில் ஐயம் கொள் – திருமுறை2:98 1881/3
அங்கே ஆட்டு கால் எடுத்தீர் அழகு என்றேன் அ அம்பரம் மேல் – திருமுறை2:98 1891/2
வேள் நச்சுறும் மெல்_இயலே யாம் விளம்பும் மொழி அ வித்தை உனக்கு – திருமுறை2:98 1892/3
அ நீர் இலை நீர் தண்ணீர்-தான் அருந்தில் ஆகாதோ என்றேன் – திருமுறை2:98 1924/2
அ ஊர் தொகையில் இருத்தல் அரிதாம் என்றேன் மற்று அதில் ஒவ்_ஊர் – திருமுறை2:98 1933/3
மெய்யா என்றனை அ நாள் ஆண்டாய் இ நாள் வெறுத்தனையேல் எங்கே யான் மேவுவேனே – திருமுறை2:101 1947/4
அஞ்சன் ஊர் செய்த தவத்தால் அ பெயர்கொண்ட – திருமுறை3:2 1962/73
கருமங்கல் அ குடியில் காண்டும் என ஓதும் – திருமுறை3:2 1962/77
அ தேவர்க்கு எல்லாம் முன் ஆனோனே சத்து ஆன – திருமுறை3:2 1962/574
நந்து அ கடல் புவியில் நான் இன்னும் வன் பிறவி – திருமுறை3:2 1962/783
நெஞ்சாலும் காய நிலையாலும் அ நிலைக்குள் – திருமுறை3:3 1965/35
ஐந்நிறமாய் அ நிறத்தின் ஆம் ஒளியாய் அ ஒளிக்குள் – திருமுறை3:3 1965/51
ஐந்நிறமாய் அ நிறத்தின் ஆம் ஒளியாய் அ ஒளிக்குள் – திருமுறை3:3 1965/51
அ மூன்றின் உள்ளே அடுக்கி வரும் ஒன்று அகன்ற – திருமுறை3:3 1965/91
வெம் புலியை வெண் பால் விளை பசுவாய் அ பசுவை – திருமுறை3:3 1965/171
அத்திரத்தை மென் மலராய் அ மலரை அத்திரமாய் – திருமுறை3:3 1965/193
நான் என்று நிற்கில் நடுவே அ நான் நாண – திருமுறை3:3 1965/219
மாயை-தனை காட்டி மறைப்பித்து அ மாயையில் தன் – திருமுறை3:3 1965/221
உள் ஊறி உள்ளத்து உணர்வு ஊறி அ உணர்வின் – திருமுறை3:3 1965/255
முந்து அ மறையின் முழுப்பொருளை நான்முகற்கு – திருமுறை3:3 1965/269
கங்கை சடை அழகும் காதல் மிகும் அ சடை மேல் – திருமுறை3:3 1965/415
சார்ந்து இலங்கும் கொன்றை மலர் தார் அழகும் அ தார் மேல் – திருமுறை3:3 1965/417
கேழ் கோலம் மேவு திரு கீள் அழகும் அ கீளின் – திருமுறை3:3 1965/455
செங்கோலன் ஆக்கிய அ சீர்த்தி-தனை இங்கு ஓத – திருமுறை3:3 1965/490
நீயோ சிறிதும் நினைந்திலை அ இன்பம் என்னை – திருமுறை3:3 1965/523
செப்பா முனம் விரைந்து செல்கின்றாய் அ பாழில் – திருமுறை3:3 1965/540
கூட்டுகின்ற வன்மை குரங்கு என்பேன் அ குரங்கேல் – திருமுறை3:3 1965/561
மா மாத்திரையின் வருத்தனம் என்று எண்ணினை அ
நாமார்த்தம் ஆசை என நாடிலையே ஆம் ஆர்த்தம் – திருமுறை3:3 1965/607,608
கண்டம் மட்டும் கூறினை அ கண்டம் மட்டும் அன்றி உடல் – திருமுறை3:3 1965/651
தோள் என்று உரைத்து துடிக்கின்றாய் அ வேய்க்கு – திருமுறை3:3 1965/653
செங்காந்தள் அங்கை என செப்புகின்றாய் அ மலர்க்கு – திருமுறை3:3 1965/655
தேர் ஆழி என்பாய் அ சீ_குழியை அன்று சிறுநீர் – திருமுறை3:3 1965/677
செய்த வடிவு என்பாய் அ செய்கை மெய்யேல் நீ அவர்கள் – திருமுறை3:3 1965/713
கவ்வுகின்றாய் அ இதழை கார் மதுகம் வேம்பு இவற்றை – திருமுறை3:3 1965/743
கவ்வுகினும் அங்கு ஓர் கதி உண்டே அ இளையர் – திருமுறை3:3 1965/744
தேட்டாண்மை செய்வாய் அ தேட்டாண்மையை தெருவில் – திருமுறை3:3 1965/753
கொத்து என்ற அ மடவார் கூட்டம் எழுமைக்கும் – திருமுறை3:3 1965/789
பாச வினைக்குள் படுத்துறும் அ பாவையர் மேல் – திருமுறை3:3 1965/791
கா என்று வீழ்ந்து அ கணமே பிணமாக – திருமுறை3:3 1965/967
காளை பருவம்-அதில் கண்டார் இரங்கிட அ
ஆளை சமன் கொள்வது ஆய்ந்திலையோ வேளை மண – திருமுறை3:3 1965/975,976
இ மால் அடைந்தது நீ என் நினைந்தோ அ மாறு இல் – திருமுறை3:3 1965/1046
அற்றவருக்கு அற்ற சிவனாம் எனும் அ பொன்மொழியை – திருமுறை3:3 1965/1049
காய வித்தையால் அ கடவுள் இயற்றும் இந்த – திருமுறை3:3 1965/1057
மற்றும் அ திறமே காண்குவையேல் சாலவும் உன் – திருமுறை3:3 1965/1100
பாழ் அலை வான் ஏகும் பருந்து ஆக அ பருந்தின் – திருமுறை3:3 1965/1135
என் சொலினும் அ சொல் எலாம் ஏலாதே மன் சொல் உடை – திருமுறை3:3 1965/1192
அ நாள் வரும் முன்னர் ஆதி அருள் அடையும் – திருமுறை3:3 1965/1195
இட்டு இழைத்த அ சுகம்-தான் யாது என்னில் கட்டு அழித்த – திருமுறை3:3 1965/1226
அ நூல் விரும்பி அடைந்து அலையேல் கை நேர்ந்து – திருமுறை3:3 1965/1296
நெஞ்சோ கல்லாம் அ சாம்_பிணத்தார் வன் நெஞ்சில் – திருமுறை3:4 2006/2
பெண் ஆனது என்பார் பெரிது அன்றே அண்ணா அ
சைவ வடிவாம் ஞானசம்பந்தர் சீர் உரைக்கில் – திருமுறை3:4 2008/2,3
அ மனத்தை சேர் மாயை-தன்-பாலோ – திருமுறை3:4 2021/2
பொறுத்தாள் அ தாயில் பொறுப்பு_உடையோய் நீ-தான் – திருமுறை3:4 2034/3
அ வேளை-தோறும் அழுங்குற்றேன் செவ்வேளை – திருமுறை3:4 2045/2
நிற்கின்ற சுடரே அ சுடருள் ஓங்கும் நீள் ஒளியே அ ஒளிக்குள் நிறைந்த தேவே – திருமுறை3:5 2092/4
நிற்கின்ற சுடரே அ சுடருள் ஓங்கும் நீள் ஒளியே அ ஒளிக்குள் நிறைந்த தேவே – திருமுறை3:5 2092/4
தேவே அ தேவுக்கும் தெளிய ஒண்ணா தெய்வமே வாடாமல் திகழ் சிற்போத – திருமுறை3:5 2094/3
பூவே அ பூவில் உறு மணமே எங்கும் பூரணமாய் நிறைந்து அருளும் புனித தேவே – திருமுறை3:5 2094/4
வானே அ வான் உலவும் காற்றே காற்றின் வரு நெருப்பே நெருப்பு உறு நீர் வடிவே நீரில் – திருமுறை3:5 2095/1
தான் ஏயும் புவியே அ புவியில் தங்கும் தாபரமே சங்கமமே சாற்றுகின்ற – திருமுறை3:5 2095/2
ஊனே நல் உயிரே உள் ஒளியே உள்ளத்து உணர்வே அ உணர்வு கலந்து ஊறுகின்ற – திருமுறை3:5 2095/3
விண்ணே விண் உருவே விண் முதலே விண்ணுள் வெளியே அ வெளி விளங்கு வெளியே என்றன் – திருமுறை3:5 2096/1
கண்ணே கண்மணியே கண் ஒளியே கண்ணுள் கலந்துநின்ற கதிரே அ கதிரின் வித்தே – திருமுறை3:5 2096/2
தண்ணே தண் மதியே அ மதியில் பூத்த தண் அமுதே தண் அமுத சாரமே சொல் – திருமுறை3:5 2096/3
தூணே சிற்சுகமே அ சுகம் மேல் பொங்கும் சொரூபானந்த கடலே சோதி தேவே – திருமுறை3:5 2097/4
வேதமே வேதத்தின் விளைவே வேத வியன் முடிவே அ முடிவின் விளங்கும் கோவே – திருமுறை3:5 2098/2
யாகமே யாகத்தின் விளைவே யாகத்து இறையே அ இறை புரியும் இன்பே அன்பர் – திருமுறை3:5 2101/3
ஒரு நான்கும் இவை கடந்த ஒன்றுமாய் அ ஒன்றின் நடுவாய் நடுவுள் ஒன்றாய் நின்றே – திருமுறை3:5 2127/2
படித்தேன் பொய் உலகியல் நூல் எந்தாய் நீயே படிப்பித்தாய் அன்றியும் அ படிப்பில் இச்சை – திருமுறை3:5 2143/1
ஓம்பாமல் உவர் நீர் உண்டு உயங்குகின்றேன் உன் அடியர் அ கரை மேல் உவந்து நின்றே – திருமுறை3:5 2153/3
நான் சொல்வது என்னை பொன்_நாண் சொல்லும் வாணி-தன் நாண் சொல்லும் அ
வான் சொல்லும் எம் மலை_மான் சொல்லும் கைம்மலை_மான் சொல்லுமே – திருமுறை3:6 2181/3,4
இன்றே அ கட்டுரை இன்றே என் சொல்வது இறையவனே – திருமுறை3:6 2182/4
சீர்க்கின்ற கூடலில் பாணனுக்கு ஆட்பட சென்ற அ நாள் – திருமுறை3:6 2202/1
அருள்_கடலே அ கடல் அமுதே அ அமுதத்து உற்ற – திருமுறை3:6 2241/1
அருள்_கடலே அ கடல் அமுதே அ அமுதத்து உற்ற – திருமுறை3:6 2241/1
தெருள் சுவையே அ சுவை பயனே மறை சென்னி நின்ற – திருமுறை3:6 2241/2
பொருள் பதமே அ பதத்து அரசே நின் புகழ் நினையா – திருமுறை3:6 2241/3
ஆட்ட கண்டேன் அன்றி அ குரங்கால் அவர் ஆட சற்றும் – திருமுறை3:6 2243/2
அ நாள் நையாது நஞ்சு ஏற்று அயன் மால் மனை ஆதியர்-தம் – திருமுறை3:6 2258/1
சிவசாதனத்தரை ஏன் படைத்தாய் அ திரு_இலிகள் – திருமுறை3:6 2259/2
அ வழியே வழி செவ்வழி பாட நின்று ஆடுகின்றோய் – திருமுறை3:6 2278/3
சும்மா அ சேய் முகம் தாய் பார்த்து இருக்க துணிவள்-கொலோ – திருமுறை3:6 2280/2
புண் கொண்ட மேனி புறம் கண்டிலேன் அ புறத்தை கண்டால் – திருமுறை3:6 2291/3
பொன் துணை வார் கழற்கு ஏற்றி அ பொன் அடி போதினையே – திருமுறை3:6 2302/2
ஒருவாத கோலத்து ஒருவா அ கோலத்தை உள் குளிர்ந்தே – திருமுறை3:6 2304/3
துண்ணெனும் தீ_சொல் ஒலியும் அ அந்தகன் தூதர்கள் மொத்துண்ணுற – திருமுறை3:6 2312/3
குறை_மதி தான் ஒன்று கொண்டனையே அ குறிப்பு எனவே – திருமுறை3:6 2320/2
பாட்டுக்கு பேர் என்-கொல் பண் என்-கொல் நீட்டி அ பாட்டு எழுதும் – திருமுறை3:6 2330/2
கற்கண்டு எனினும் அ கல் கண்ட காக்கை நிற்காது என்பரே – திருமுறை3:6 2335/4
மால் அறியாதவன் அன்றே அ தெய்வ வரதனும் நின் – திருமுறை3:6 2346/1
கால் அறியாதவன் என்றால் அ காலை எ காலை எமை – திருமுறை3:6 2346/2
மலம் கவிழ்ந்தார் மனம் வான் கவிழ்ந்தாலும் அ வான் புறமாம் – திருமுறை3:6 2350/1
மண்ணாலும் மண்ணுற்ற வாழ்க்கையினாலும் அ வாழ்க்கைக்கு உற்ற – திருமுறை3:6 2353/1
இலை கலங்கார் அ இயமன் வந்தால் என் இசைப்பர் வெள்ளி – திருமுறை3:6 2392/3
பெருத்த முலையோடு இளம் பருவமுடன் அழகு உடைய பெண் அகப்படுமாகிலோ பேசிடீர் அ பரம பத நாட்டினுக்கு நும் பிறகு இதோ வருவம் என்பார் – திருமுறை3:8 2424/3
ஐயோ முனிவர்-தமை விதிப்படி படைத்த விதி அங்கை தாம் கங்கை என்னும் ஆற்றில் குளிக்கினும் தீ மூழ்கி எழினும் அ அசுத்தம் நீங்காது கண்டாய் – திருமுறை3:8 2428/3
அ நாள் அடிமைகொண்டனையே பிழை யாது ஒன்றும் அறிந்திலையோ – திருமுறை3:10 2466/2
கருணை_கடலை அ கடலில் கலந்த அமுதை அ அமுத – திருமுறை3:13 2480/1
கருணை_கடலை அ கடலில் கலந்த அமுதை அ அமுத – திருமுறை3:13 2480/1
தருண சுவையை அ சுவையில் சார்ந்த பயனை தனி சுகத்தை – திருமுறை3:13 2480/2
மறையும் அ மறையின் வாய்மையும் ஆகி மன்னிய வள்ளலே மலர் மேல் – திருமுறை3:16 2494/1
ஐம்பூதம் ஆதி நீ அல்லை அ தத்துவ அதீத அறிவு என்ற ஒன்றே – திருமுறை3:18 2501/10
கண் மூன்று_உடையான் எவன் அவனே கடவுள் அவன்றன் கருணை ஒன்றே கருணை அதனை கருதுகின்ற கருத்தே கருத்தாம் அ கருத்தை – திருமுறை3:19 2505/1
பொய் சிதாபாச கற்பனை இவற்றை போக்கி ஆங்கு அ வடிவு ஆகி – திருமுறை3:22 2523/2
அ சிதாகார_போதமும் அதன் மேல் ஆனந்த_போதமும் விடுத்தல் – திருமுறை3:22 2523/3
அருள் உறும் ஒளியாய் அ ஒளிக்கு உள்ளே அமர்ந்த சிற்பர ஒளி நிறைவே – திருமுறை3:22 2526/3
பற்றுவது பந்தம் அ பற்று அறுதல் வீடு இஃது பரம வேதார்த்தம் எனவே பண்பு_உளோர் நண்பினொடு பகருவது கேட்டும் என் பாவி மனம் விடய நடையே – திருமுறை4:1 2577/1
சுற்றுவதும் ஆகி ஓர் சற்றும் அறிவு இல்லாது சுழல்கின்றது என் செய்குவேன் தூய நின் திரு_அருளின் அன்றி இ ஏழை அ சுழல் மனம் அடக்க வருமோ – திருமுறை4:1 2577/3
தெக்கணம் நடக்க வரும் அ கணம் பொல்லாத தீ கணம் இருப்பது என்றே சிந்தை நைந்து அயராத வண்ணம் நல் அருள்தந்த திகழ் பரம சிவ_சத்தியே – திருமுறை4:3 2593/2
அ கண் நுதல் எம்பிரான் தில்லை அம் பதி மருவும் அண்ணலார் மகிழும் மணியே அகிலாண்டமும் சராசரமும் ஈன்று அருள் பரசிவானந்த வல்லி உமையே – திருமுறை4:3 2593/4
தேன் நந்து அ கொன்றை அம் செஞ்சடையானை செங்கண் விடையனை எம் கண்மணியை – திருமுறை4:5 2611/2
நெஞ்சம் அ மயல் நீங்கிட வந்து எனை – திருமுறை4:9 2654/3
அ நாள் அடிமைகொண்டு அளித்தாய் யார்க்கோ வந்த விருந்து எனவே – திருமுறை4:10 2683/2
வீழாத வண்ணம் கருணைசெய்வாய் என்னை வேண்டி அ நாள் – திருமுறை4:11 2689/2
அ வழியில் செல் என்று அடிக்கடிக்கு செவ் வழியில் – திருமுறை4:14 2727/2
சேண் நாடர் முனிவர் உயர் திசைமுகன் மால் உருத்திரன் அ திரளோர் சற்றும் – திருமுறை4:15 2771/1
இருத்தல் இன்றி அ குணங்களை என்றும் ஆண்டருளும் – திருமுறை4:24 2813/2
கருத்தன் ஆகையில் குணேசன் அ குணவிகாரத்தில் – திருமுறை4:24 2813/3
களங்க அ குணம் கடந்து இருத்தலில் குணாதீதன் – திருமுறை4:24 2814/1
குணம் குறிப்பான் குற்றம் ஒன்றும் குறியான் என்று அறவோர் கூறிடும் அ வார்த்தை இன்று மாறிடுமே அரசே – திருமுறை4:38 3013/4
மருவு ஆணை பெண் ஆக்கி ஒரு கணத்தில் கண் விழித்து வயங்கும் அ பெண் – திருமுறை4:40 3027/1
சுற்று அது மற்று அ வழி மா சூது அது என்று எண்ணா தொண்டர் எலாம் கற்கின்றார் பண்டும் இன்றும் காணார் – திருமுறை5:1 3044/1
நாரண நான்முகன் முதலோர் காண்ப அரும் அ நடத்தை நாய்_அடியேன் இதயத்தில் நவிற்றி அருள்வாயே – திருமுறை5:1 3050/4
உறைவது கண்டு அதிசயித்தேன் அதிசயத்தை ஒழிக்கும் உளவு அறியேன் அ உளவு ஒன்று உரைத்து அருளல் வேண்டும் – திருமுறை5:1 3051/2
ஐயறிவில் சிறிதும் அறிந்து அனுபவிக்க தெரியாது அழுது களித்து ஆடுகின்ற அ பருவத்து எளியேன் – திருமுறை5:1 3055/1
அ வண்ண பெருந்தகையே அம்பலத்தே நடம் செய் ஆர்_அமுதே அடியேன் இங்கு அகம் மகிழ்ந்து புரிதல் – திருமுறை5:1 3059/3
ஓங்காரத்து உள் ஒளியாய் அ ஒளிக்குள் ஒளியாய் உபய வடிவு ஆகிய நின் அபய பதம் வருந்த – திருமுறை5:2 3075/1
அ தகவின் எனை அழைத்து என் அங்கையில் ஒன்று அளித்தாய் அன்னையினும் அன்பு_உடையாய் நின் அருள் என் என்பேன் – திருமுறை5:2 3107/3
கருவிகளை நம்முடனே கலந்து உளத்தே இயக்கி காட்டுவது ஒன்று அ கருவி கரணங்கள் அனைத்தும் – திருமுறை5:2 3127/1
ஐவர்களுக்கு ஐந்தொழிலும் அளித்திடுவது ஒன்றாம் அ தொழில் காரணம் புரிந்து களித்திடுவது ஒன்றாம் – திருமுறை5:2 3131/1
தான் கொண்டு வைத்த அ நாள் சில்லென்று என் உடம்பும் தக உயிரும் குளிர்வித்த தாள்_மலர்கள் வருந்த – திருமுறை5:2 3133/3
இரு_வினை ஒப்பு ஆகி மல பரிபாகம் பொருந்தல் எ தருணம் அ தருணத்து இயல் ஞான ஒளியாம் – திருமுறை5:2 3136/1
தம் அடியார் வருந்தில் அது சகியாது அ கணத்தே சார்ந்து வருத்தங்கள் எலாம் தயவினொடு தவிர்த்தே – திருமுறை5:2 3137/1
உருவம் ஒரு நான்கு ஆகி அருவமும் அ அளவாய் உரு அரு ஒன்று ஆகி இவை ஒன்பானும் கடந்து – திருமுறை5:2 3139/1
பொக்கம் இல் அ பழம்-தனிலே தெள் அமுதம் கலந்தால் போல் கலந்து தித்திக்கும் பொன் அடிகள் வருந்த – திருமுறை5:2 3140/2
அ உலக முதல் உலகம் அனைத்தும் மகிழ்ந்து ஏத்த அம்பலத்தே நடம் புரியும் செம்பவள_குன்றே – திருமுறை5:2 3142/4
அசமானம் ஆன சிவானந்த அனுபவமும் அடைவித்து அ அனுபவம் தாம் ஆகிய சேவடிகள் – திருமுறை5:2 3144/2
அ மத பொன்_அம்பலத்தில் ஆனந்த நடம் செய் அரும் பெரும் சேவடி இணைகள் அசைந்து மிக வருந்த – திருமுறை5:2 3147/2
அ தேவர் வழுத்த இன்ப உரு ஆகி நடம் செய் ஆர்_அமுதே என் உயிருக்கு ஆன பெரும் துணையே – திருமுறை5:3 3166/4
கள்ளம் இலா அறிவு ஆகி அ அறிவுக்கு அறிவாய் கலந்துநின்ற பெரும் கருணை_கடலே என் கண்ணே – திருமுறை5:3 3167/3
உய் வகை அ நாள் உரைத்தது அன்றியும் இ நாளில் உந்திரவில் வந்து உணர்வு தந்த சிவ குருவே – திருமுறை5:6 3194/4
அன்பு உருவாய் அது_அதுவாய் அளிந்த பழம் ஆகி அ பழச்சாறு ஆகி அதன் அரும் சுவையும் ஆகி – திருமுறை5:6 3199/3
என் புடை அ நாள் இரவில் எழுந்தருளி அளித்த என் குருவே என் இரு கண் இலங்கிய நல் மணியே – திருமுறை5:8 3219/3
உயிர் அனுபவம் உற்றிடில் அதனிடத்தே ஓங்கு அருள் அனுபவம் உறும் அ
செயிர் இல் நல் அனுபவத்திலே சுத்த சிவ அனுபவம் உறும் என்றாய் – திருமுறை5:9 3227/1,2
அயர்வு அறு பேர்_அறிவு ஆகி அ அறிவுக்கு அறிவாய் அறிவறிவுள் அறிவாய் ஆங்கு அதனுள் ஓர் அறிவாய் – திருமுறை6:2 3275/1
துயர் அறு தாரகம் முதலாய் அ முதற்கு ஓர் முதலாய் துரிய நிலை கடந்து அதன் மேல் சுத்த சிவ நிலையாய் – திருமுறை6:2 3275/3
நேருறும் அ முடிவு அனைத்தும் நிகழ்ந்திடு பூரணமாய் நித்தியமாய் சத்தியமாய் நிற்குண சிற்குணமாய் – திருமுறை6:2 3277/3
பரவு மற்றை பொருள்கள் உயிர் திரள்கள் முதல் எல்லாம் பகர் அகத்தும் புறத்தும் அகப்புறத்துடன் அ புறத்தும் – திருமுறை6:2 3278/2
விரவி எங்கும் நீக்கம் அற விளங்கி அந்தம் ஆதி விளம்ப அரிய பேர்_ஒளியாய் அ ஒளி பேர்_ஒளியாய் – திருமுறை6:2 3278/3
திரை அறு தண் கடல் அறியேன் அ கடலை கடைந்தே தெள் அமுதம் உண அறியேன் சினம் அடக்க அறியேன் – திருமுறை6:6 3322/2
அ நாள் இ நாள் இ நாள் என்று எண்ணிஎண்ணி அலமந்தேன் – திருமுறை6:7 3338/2
அரு தகும் அ வெள்ளத்தே நான் மூழ்கி நான் போய் அதுவாக பெறுவேனோ அறிந்திலன் மேல் விளைவே – திருமுறை6:11 3376/4
அரணம் எலாம் கடந்த திரு அருள் வெளி நேர்படுமோ அ வெளிக்குள் ஆனந்த அனுபவம்-தான் உறுமோ – திருமுறை6:11 3377/2
எ பணி இட்டாய் அ பணி அலது என் இச்சையால் புரிந்தது ஒன்று இலையே – திருமுறை6:12 3390/3
பணத்திலே சிறிதும் ஆசை ஒன்று இலை நான் படைத்த அ பணங்களை பல கால் – திருமுறை6:12 3396/1
அ உலகு-அதிலே இந்திரர் பிரமர் அரி முதலோர் அடைகின்ற – திருமுறை6:12 3398/3
அ உயிர்களுக்கு வரும் இடையூற்றை அகற்றியே அச்சம் நீக்கிடவும் – திருமுறை6:12 3403/2
நண்ணும் அ வருத்தம் தவிர்க்கும் நல் வரம்-தான் நல்குதல் எனக்கு இச்சை எந்தாய் – திருமுறை6:12 3408/4
மற்றவர் இங்கே தனித்தனி பிரிந்து மறைந்திட்ட-தோறும் அ பிரிவை – திருமுறை6:13 3425/3
தங்கிய பிறர்-தம் துயர்-தனை காண்டல் ஆகும் அ துயருற தரியேம் – திருமுறை6:13 3436/3
மருளும் அ பொருளை சாலகத்து எறிந்து மனம் மிக இளைத்ததும் பொருளால் – திருமுறை6:13 3454/3
ஒருவும் அ பொருளை நினைத்த போது எல்லாம் உவட்டினேன் இதுவும் நீ அறிவாய் – திருமுறை6:13 3455/4
பயந்த அ பயத்தை அறிந்தவர் எல்லாம் பயந்தனர் வெய்யிலில் கவிகை – திருமுறை6:13 3460/2
குற்றம் நான் புரிந்து இங்கு அறிந்திலேன் குற்றம் குயிற்றினேன் என்னில் அ குற்றம் – திருமுறை6:13 3500/2
திரு வளர் திரு அம்பலத்திலே அ நாள் செப்பிய மெய் மொழி பொருளும் – திருமுறை6:13 3527/1
இவை எலாம் அ நாள் உடையனோ அலனோ இந்த நாள் இறைவ நின் அருளால் – திருமுறை6:15 3580/3
புரிந்து அ மறையை புகன்றவனும் நீயே என்றால் புண்ணியனே – திருமுறை6:17 3596/3
தீர்த்தாய் அ நாள் அது தொடங்கி தெய்வம் துணை என்று இருக்கின்றேன் – திருமுறை6:17 3602/2
அம்புவியிலே புவியின் அடியிலே முடியிலே அ மண்டலம்-தன்னிலே அகலத்திலே புவியின் அகிலத்திலே அவைக்கான வடிவாதி-தனிலே – திருமுறை6:22 3656/1
ஊரிலே அ நீரின் உப்பிலே உப்பில் உறும் ஒண் சுவையிலே திரையிலே உற்ற நீர் கீழிலே மேலிலே நடுவிலே உற்று இயல் உறுத்தும் ஒளியே – திருமுறை6:22 3657/2
அணி மதியிலே மதியின் அருவிலே உருவிலே அ உருவின் உருவத்திலே அமுத கிரணத்திலே அ கிரண ஒளியிலே அ ஒளியின் ஒளி-தன்னிலே – திருமுறை6:22 3662/1
அணி மதியிலே மதியின் அருவிலே உருவிலே அ உருவின் உருவத்திலே அமுத கிரணத்திலே அ கிரண ஒளியிலே அ ஒளியின் ஒளி-தன்னிலே – திருமுறை6:22 3662/1
அணி மதியிலே மதியின் அருவிலே உருவிலே அ உருவின் உருவத்திலே அமுத கிரணத்திலே அ கிரண ஒளியிலே அ ஒளியின் ஒளி-தன்னிலே – திருமுறை6:22 3662/1
பணி மதியின் அமுதிலே அ அமுது இனிப்பிலே பக்க நடு அடி முடியிலே பாங்குபெற ஓங்கும் ஒரு சித்தே என் உள்ளே பலித்த பரமானந்தமே – திருமுறை6:22 3662/2
தெற்றி இயலும் அ சபையின் நடுவில் நடமிடுகின்ற சிவமாய் விளங்கு பொருளே சித்து எலாம் செய் என திரு_வாக்கு அளித்து எனை தேற்றி அருள்செய்த குருவே – திருமுறை6:22 3665/3
உறுவுறும் இ அண்டங்கள் அத்தனையும் அருள் வெளியில் உறு சிறு அணுக்களாக ஊடு அசைய அ வெளியின் நடு நின்று நடனம் இடும் ஒரு பெரும் கருணை அரசே – திருமுறை6:22 3668/3
ஈனமும் இடரும் தவிர்த்தனை அ நாள் இந்த நாள் அடியனேன் இங்கே – திருமுறை6:27 3745/2
இரை செய் என் ஆவி தழைக்க அ அருளை ஈந்து அருள் இற்றை இப்போதே – திருமுறை6:27 3753/4
படிகள் எலாம் ஏற்றுவித்தீர் பரம நடம் புரியும் பதியை அடைவித்தீர் அ பதி நடுவே விளங்கும் – திருமுறை6:30 3780/1
கொடிகள் நிறை மணி மாட கோயிலையும் காட்டிக்கொடுத்தீர் அ கோயிலிலே கோபுர வாயிலிலே – திருமுறை6:30 3780/2
தெருவிடத்தே விளையாடி திரிந்த எனை வலிந்தே சிவ மாலை அணிந்தனை அ சிறுவயதில் இந்த – திருமுறை6:32 3808/1
கரை கண்டு அடைந்தனன் அ கரை மேல் சர்க்கரை கலந்த – திருமுறை6:38 3864/2
அன்னியம் அல்லாத தெய்வம் அறிவான தெய்வம் அ அறிவுக்கு அறிவாம் என் அன்பான தெய்வம் – திருமுறை6:41 3907/3
நின்ற அ நிலையின் உரு சுவை விளங்க நின்ற சத்திகளொடு சத்தர் – திருமுறை6:43 3931/3
தகுதி பெறும் அ பகுதிக்கு அப்புறமும் சென்றே தனி ஒளி செங்கோல் நடத்தி தழைக்கின்ற ஒளியே – திருமுறை6:57 4119/2
ஆமாறு அ மாமாயைக்கு அப்புறத்தும் நிறைந்தே அறிவு ஒன்றே வடிவு ஆகி விளங்குகின்ற ஒளியே – திருமுறை6:57 4120/2
சேர்ப்பு இலதாய் எஞ்ஞான்றும் திரிபு இலதாய் உயிர்க்கே தினைத்தனையும் நோய் தரும் அ தீமை ஒன்றும் இலதாய் – திருமுறை6:57 4131/2
தனி சிறியேன் சிறிது இங்கே வருந்திய போது அதனை தன் வருத்தம் என கொண்டு தரியாது அ கணத்தே – திருமுறை6:57 4135/1
பனிப்புறும் அ வருத்தம் எலாம் தவிர்த்து அருளி மகனே பயம் உனக்கு என் என்று என்னை பரிந்து அணைத்த குருவே – திருமுறை6:57 4135/2
உரவில் அவை தேடிய அ வெளிகளுக்குள் வெளியாய் ஓங்கிய அ வெளிகளை தன்னுள் அடக்கும் வெளியாய் – திருமுறை6:57 4157/3
உரவில் அவை தேடிய அ வெளிகளுக்குள் வெளியாய் ஓங்கிய அ வெளிகளை தன்னுள் அடக்கும் வெளியாய் – திருமுறை6:57 4157/3
அ சுகமும் அடை அறிவும் அடைந்தவரும் காட்டாது அது தானாய் அதுஅதுவாய் அப்பாலாம் பொருளே – திருமுறை6:57 4168/3
இ திசை அ திசையாக இசைக்கும் அண்ட பகுதி எத்தனையோ கோடிகளில் இருக்கும் உயிர் திரள்கள் – திருமுறை6:57 4170/2
அறிவறிவாய் அ அறிவுக்கு அறிவாய் எவ்விடத்தும் ஆனது வாய்த்தானதுவாய் அதுஅதுவாய் நிறைந்தே – திருமுறை6:57 4171/3
கொள்ளை வினை கூட்டு உறவால் கூட்டிய பல் சமய கூட்டமும் அ கூட்டத்தே கூவுகின்ற கலையும் – திருமுறை6:57 4173/1
கள்ளம் உறும் அ கலைகள் காட்டிய பல் கதியும் காட்சிகளும் காட்சிதரு கடவுளரும் எல்லாம் – திருமுறை6:57 4173/2
அ மதவேள் கணை ஒன்றோ ஐ கணையும் விடுத்தான் அருள் அடையும் ஆசையினால் ஆர்_உயிர்-தான் பொறுத்தாள் – திருமுறை6:59 4200/1
ஒளியே அ ஒளியின் நடு உள் ஒளிக்குள் ஒளியே – திருமுறை6:64 4270/1
சொல்லாலே ஆம் என்று அ சொல்லாலே வீறும் – திருமுறை6:80 4588/2
அ இயல் வழுத்தும் அருள்_பெரும்_ஜோதி – திருமுறை6:81 4615/26
அ தகு சிற்சபை அருள்_பெரும்_ஜோதி – திருமுறை6:81 4615/42
அ தனி சிற்சபை அருள்_பெரும்_ஜோதி – திருமுறை6:81 4615/44
அ திரு_அம்பலத்து அருள்_பெரும்_ஜோதி – திருமுறை6:81 4615/48
அ சுடராம் சபை அருள்_பெரும்_ஜோதி – திருமுறை6:81 4615/64
அ சபை இடம்கொளும் அருள்_பெரும்_ஜோதி – திருமுறை6:81 4615/100
அ பொருள் ஆகிய அருள்_பெரும்_ஜோதி – திருமுறை6:81 4615/142
அ திசை விளங்கும் அருள்_பெரும்_ஜோதி – திருமுறை6:81 4615/146
அ தகை விளங்கும் அருள்_பெரும்_ஜோதி – திருமுறை6:81 4615/148
அ தகை அருளிய அருள்_பெரும்_ஜோதி – திருமுறை6:81 4615/194
அ வழி எனக்கு அருள் அருள்_பெரும்_ஜோதி – திருமுறை6:81 4615/202
அ திறல் வளர்க்கும் அருள்_பெரும்_ஜோதி – திருமுறை6:81 4615/208
அ மதம் என்று அருள் அருள்_பெரும்_ஜோதி – திருமுறை6:81 4615/222
அ திறல் எனக்கு அருள் அருள்_பெரும்_ஜோதி – திருமுறை6:81 4615/238
அ தகவு என்ற என் அருள்_பெரும்_ஜோதி – திருமுறை6:81 4615/250
அ திறம் என்ற என் அருள்_பெரும்_ஜோதி – திருமுறை6:81 4615/252
அகப்புற கடை முதல் அணைவால் அ கணம் – திருமுறை6:81 4615/541
அ திறல் வகுத்த அருள்_பெரும்_ஜோதி – திருமுறை6:81 4615/594
அ தகை வகுத்த அருள்_பெரும்_ஜோதி – திருமுறை6:81 4615/598
அ தகை அமைத்த அருள்_பெரும்_ஜோதி – திருமுறை6:81 4615/630
அ திறல் அமைத்த அருள்_பெரும்_ஜோதி – திருமுறை6:81 4615/634
அ தக அமைத்த அருள்_பெரும்_ஜோதி – திருமுறை6:81 4615/636
அ திறம் வகுத்த அருள்_பெரும்_ஜோதி – திருமுறை6:81 4615/638
அ தகை வகுத்த அருள்_பெரும்_ஜோதி – திருமுறை6:81 4615/702
எ தகை எவ்வுயிர் எண்ணின அ உயிர்க்கு – திருமுறை6:81 4615/769
அ தகை அளித்து அருள் அருள்_பெரும்_ஜோதி – திருமுறை6:81 4615/770
எப்படி எவ்வுயிர் எண்ணின அ உயிர்க்கு – திருமுறை6:81 4615/771
அ தகை காத்து அருள் அருள்_பெரும்_ஜோதி – திருமுறை6:81 4615/778
அ திறம் மறைக்கும் அருள்_பெரும்_ஜோதி – திருமுறை6:81 4615/830
அ திறல் எனக்கு அருள் அருள்_பெரும்_ஜோதி – திருமுறை6:81 4615/872
தளர்ந்த அ தருணம் என் தளர்வு எலாம் தவிர்த்து உள் – திருமுறை6:81 4615/1167
ஒத்த அ நிலை-கண் யாமும் எம் உணர்வும் ஒருங்குற கரைந்துபோயினம் என்று – திருமுறை6:82 4623/3
ஈது உன் கருணைக்கு இயல்போ நீ என்-பால் வைத்த பெரும் கருணை இ நாள் புதிதே அ நாளில் இலையே இதனை எண்ணிய நான் – திருமுறை6:83 4630/3
அ திரு_வீதியில் ஆடச்செய்தீரே அருள்_பெரும்_ஜோதி என் ஆண்டவர் நீரே – திருமுறை6:85 4649/4
அ தனி வீதியில் ஆடச்செய்தீரே அருள்_பெரும்_ஜோதி என் ஆண்டவர் நீரே – திருமுறை6:85 4650/4
மலத்தே புழுத்த புழு_அனையேனை அ வான் துதிக்கும் – திருமுறை6:89 4692/2
துரும்பின் மிக சிறியேன் நான் அன்று நின்று துயர்ந்தேன் துயரேல் என்று எல்லையிட்டீர் துரையே அ எல்லை – திருமுறை6:95 4755/2
அ நாளில் அடி சிறியேன் அம்பல வாயிலிலே அருளை நினைந்து ஒருபுறத்தே அயர்ந்து அழுது நின்றேன் – திருமுறை6:95 4756/1
செம் நாளை எதிர்பார்த்தே பல் நாளும் களித்தேன் சிந்தை மலர்ந்து இருந்தேன் அ செல்வம் மிகு திரு_நாள் – திருமுறை6:95 4756/3
நலம் கொள புனைந்து மகிழ்க இ உலகர் நவிலும் அ உலகவர் பிறரும் – திருமுறை6:103 4860/3
முத்தியை பெற்றேன் அ முத்தியினால் ஞான – திருமுறை6:107 4904/1
வீதியில் சென்றேன் அ வீதி நடு ஒரு – திருமுறை6:109 4916/1
கூடத்தை நாட அ கூடம் மேல் ஏழ் நிலை – திருமுறை6:109 4918/1
எண்ணும் அ வாயிலில் பெண்ணோடு ஆணாக – திருமுறை6:109 4941/1
அ திரு_வாயிலில் ஆனந்தவல்லி என் – திருமுறை6:109 4943/1
விதி செயப்பெற்றனன் இன்று தொட்டு என்றும் மெய் அருள் சோதியால் விளைவிப்பன் நீ அ
அதிசயம் பார்க்கலாம் ஆடேடி பந்து அருள்_பெரும்_சோதி கண்டு ஆடேடி பந்து – திருமுறை6:111 4961/3,4
தருணத்து உண்டு மகிழ்வுற்றேன் அ மகிழ்ச்சி சொல்லவே – திருமுறை6:112 4989/3
தவம் செய்தேன் அ தவமும் உன்றன் அருள் வலத்திலே – திருமுறை6:112 4998/2
எறிந்து அ பாடு முழுதும் பெரிய இன்பம் ஆயிற்றே – திருமுறை6:112 5040/3
தேசுறும் அ மாட நடு தெய்வ மணி பீடம் – திருமுறை6:121 5261/3
கவ்வை_இலா திரு_நெறி அ திருவாளர்-தமக்கு ஏவல் களிப்பால் செய்ய – திருமுறை6:125 5296/3
மெச்சி அ பாவலர் போற்ற பொதுவில் விளங்கிய என் – திருமுறை6:125 5303/1
அ பனை இ பனை ஆக்கி சிவிகை அமர்ந்தவன் சொல் – திருமுறை6:125 5372/1
அப்பனை என் உயிர்க்கான செந்தேனை அமுதை அ நாள் – திருமுறை6:125 5372/2
ஒளி ஆகி உள் ஒளியாய் உள் ஒளிக்குள் ஒளியாய் ஒளி ஒளியின் ஒளியாய் அ ஒளிக்குளும் ஓர் ஒளியாய் – திருமுறை6:127 5474/1
மன் சொல்லும் மார்க்கத்தை மறந்து துன்மார்க்க வழி நடக்கின்றீர் அ மரண தீர்ப்புக்கே – திருமுறை6:132 5562/3
வானே அ வான் கருவே வான் கருவின் முதலே வள்ளால் என்று அன்பர் எலாம் உள்ளாநின்று அவனை – திருமுறை6:134 5589/2
சார்ந்திடும் அ மரணம்-அதை தடுத்திடலாம் கண்டீர் தனித்திடு சிற்சபை நடத்தை தரிசனம் செய்வீரே – திருமுறை6:134 5596/4
கலை தொழிலில் பெரியர் உளம் கலங்கினர் அ கலக்கம் எலாம் கடவுள் நீக்கி – திருமுறை6:135 5613/3
அருச்சிக்கும் பேர்_அன்பர் அறிவின்-கண் அறிவாய் அ அறிவில் விளைந்த சிவானந்த அமுது ஆகி – திருமுறை6:137 5631/2
பரை இருந்த வெளி முழுதும் பரவி அப்பால் பரையின் பரம் ஆகி அ பரத்தில் பரம்பரமாய் விளங்கி – திருமுறை6:137 5633/1
நிலைக்கு உரிய திரு_சபையின் வண்ணமும் அ சபை-கண் நிருத்தத்தின் வண்ணமும் இ நீர்மையன என்றே – திருமுறை6:137 5635/3
பத_மலரோ பத_மலரில் பாதுகையோ அவையில் படிந்த திரு_பொடியோ அ பொடி படிந்த படியோ – திருமுறை6:137 5636/2
இதம் மலரும் அ படி மேல் இருந்தவரோ அவர் பேர் இசைத்தவரும் கேட்டவரும் இலங்கு முத்தர் என்றால் – திருமுறை6:137 5636/3
இத்தகைய வெளிகளுள்ளே எவ்வெளியோ நடனம் இயற்று வெளி என்கின்றார் என்றால் அ வெளியில் – திருமுறை6:137 5637/2
சான்று உலகம் தோற்றுவிக்கும் சத்தி பல கோடி-தனை விளம்பல் ஆகா அ சத்திகளை கூட்டி – திருமுறை6:137 5640/2
ஏற்றம் மிக்க அ கருவுள் சத்தி ஒன்று சத்திக்கு இறை ஒன்றாம் இத்தனைக்கும் என் கணவர் அல்லால் – திருமுறை6:137 5641/3
புடைத்த அவை புகுந்து உலவும் புரம் ஒன்று அ புரத்தில் பூபதி ஒன்று அவர்க்கு உணர்த்தும் பூரண சித்து ஒன்று – திருமுறை6:137 5643/2
சிருட்டி ஒன்று சிற்றணுவில் சிறிது அதனில் சிறிது சினைத்த கரண கரு அ சினை கருவில் சிறிது – திருமுறை6:137 5644/1
வெருட்டிய மான் அ மானில் சிறிது மதி மதியின் மிக சிறிது காட்டுகின்ற வியன் சுடர் ஒன்று அதனில் – திருமுறை6:137 5644/2
மண் பூத முதல் சத்தி வால் அணுவில் அணுவாய் மதித்த அதன் உள் ஒளியாய் அ ஒளிக்குள் ஒளியாய் – திருமுறை6:137 5648/1
எண் பூதத்து அ ஒளிக்குள் இலங்கு வெளியாய் அ இயல் வெளிக்குள் ஒரு வெளியாய் இருந்த வெளி நடுவே – திருமுறை6:137 5648/2
எண் பூதத்து அ ஒளிக்குள் இலங்கு வெளியாய் அ இயல் வெளிக்குள் ஒரு வெளியாய் இருந்த வெளி நடுவே – திருமுறை6:137 5648/2
உரிய பெரும் பகுதியும் அ பகுதி முதல் குடிலை உளம்கொள் பரை முதல் சத்தி யோகம் எலாம் பொதுவில் – திருமுறை6:137 5650/2
பண்ணுறும் அ தன்மையுளே திண்மை ஒரு கோடி பலித்த சத்தி கூட்டத்தால் பணித்தன ஓர் அனந்தம் – திருமுறை6:137 5656/2
நிறைந்த அவை தனித்தனியே நிகழ்ந்து இலங்க அவைக்குள் நேர்மை ஒண்மை உறுவித்து அ நேர்மை ஒண்மை அகத்தே – திருமுறை6:137 5662/2
பசு நிறத்த ஐங்கருவில் பகர்ந்த சுவை தன்மை பற்பல கோடிகளாம் அ உற்பவ சத்திகளில் – திருமுறை6:137 5664/1
வசு நிறத்த விவித நவ சத்தி பல கோடி வயங்கும் அவைக்குள் ஆதி வயங்குவள் அ ஆதி – திருமுறை6:137 5664/2
தோத்திரம் செய்து அம்மை கண்டு மகிழ்ந்திட அ மன்றில் துலங்கும் அடி பெருமையை என் சொல்லுவது தோழி – திருமுறை6:137 5665/4
துன்ன பார்த்து என் உயிர்_தோழியும் நானும் சூதாடுகின்ற அ சூழலில் வந்தே – திருமுறை6:138 5670/2
அ நாள் வந்து என்றனை ஆண்டு அருள்செய்த அய்யர் அமுதர் என் அன்பர் அழகர் – திருமுறை6:138 5673/1
தேற்றம் மிகு தண்ணீரை சீவர்கள் பற்பலரை செப்பிய அ இருட்டு அறையில் தனித்தனி சேர்த்தாலும் – திருமுறை6:140 5698/3
வலம்கொளும் அ மேல் நிலையின் உண்மை எது என்றால் மவுனம்சாதிப்பது அன்றி வாய் திறப்பது இலையே – திருமுறை6:140 5701/4
துதி பெறும் அ திருவாளர் புன்னகையை நினைக்கும்-தோறும் மனம் ஊறுகின்ற சுக அமுதம் பெறுமே – திருமுறை6:142 5720/4
ஈடு அறியா சுவை புகல என்னாலே முடியாது என்னடியோ அ அமுதம் பொன் அடி-தான் நிகரே – திருமுறை6:142 5722/4
இல் பூவை அ அடிக்கு கண்ணாறு கழித்தால் எவ்வுலகத்து எவ்வுயிர்க்கும் இனிது நலம் தருமே – திருமுறை6:142 5728/4
அ உலகில் சிறந்துநின்றார் அளவு_இறந்த கோடி அத்தனை பேர்களும் அந்தோ நித்தம் வருந்திடவும் – திருமுறை6:142 5746/2
அருச்சிக்கும் பேர்_அன்பர் அறிவின்-கண் அறிவாய் அ அறிவில் விளைந்த சிவானந்த அமுது ஆகி – திருமுறை6:142 5751/2
பரிச்சிக்கும் அ அமுதின் நிறைந்த சுவை ஆகி பயன் ஆகி பயத்தின் அனுபவம் ஆகி நிறைந்தே – திருமுறை6:142 5751/3
அண்ணுறும் அ திரு_சபையை நினைக்கினும் வேசாறல் ஆறுமடி ஊறுமடி ஆனந்த அமுதே – திருமுறை6:142 5757/4
பொடி ஏறு வடிவு_உடையார் என் கணவர் சபையின் பொன் படி கீழ் நிற்பது பெற்று அ பரிசு நினைந்தே – திருமுறை6:142 5766/2
காற்று அறியா தீபம் போல் இருந்திடும் அ தருணம் கண்ட பரிசு என் புகல்வேன் அண்ட பகிரண்டம் – திருமுறை6:142 5767/2
மாற்று அறியா பொன் ஒளியோ அ ஒளிக்குள் ஆடும் வள்ளல் அருள் ஒளியோ ஈது அதிசயிக்கும் வகையே – திருமுறை6:142 5767/4
ஆ மாலும் அ அயனும் இந்திரனும் இவர்கள் அன்றி மற்றை தேவர்களும் அசை அணுக்கள் ஆன – திருமுறை6:142 5774/2
நாடுகின்ற பல கோடி அண்ட பகிரண்ட நாட்டார்கள் யாவரும் அ நாட்டு ஆண்மை வேண்டி – திருமுறை6:142 5793/1
அடுக்கின்றோர்க்கு அருள் அளிக்கும் ஊன்றிய சேவடிக்கே அ அடிகள் அணிந்த திரு அலங்கார கழற்கே – திருமுறை6:142 5794/2
செவ்வை பெறு சமரச சன்மார்க்க சங்கம்-தனிலே சேர்ந்தேன் அ தீ மொழியும் தே மொழி ஆயினவே – திருமுறை6:142 5800/4
அ சமய தேவர் மட்டோ நின் பெயர் என் பெயரும் அவர் பெயரே எவ்வுயிரின் பெயரும் அவர் பெயரே – திருமுறை6:142 5802/3
இ பொருள் அ பொருள் என்றே இசைப்பது என்னே பொதுவில் இறைவர் செயும் நிரதிசய இன்ப நடம்-தனை நீ – திருமுறை6:142 5803/3
பைப்பறவே காணுதியேல் அ தருணத்து எல்லாம் பட்ட நடு_பகல் போல வெட்டவெளி ஆமே – திருமுறை6:142 5803/4
இ தினமே அருள் சோதி எய்துகின்ற தினமாம் இனி வரும் அ தினங்கள் எலாம் இன்பமுறு தினங்கள் – திருமுறை6:144 5817/2

மேல்


அ-வயின் (1)

அ-வயின் அமைத்த அருள்_பெரும்_ஜோதி – திருமுறை6:81 4615/580

மேல்


அஃதின் (1)

அல் மேல் குழலாய் சேய் அதன் மேல் அலவன் அதன் மேல் ஞாயிறு அஃதின்
மேல் ஒன்று இன்று என்கின்றார் இது-தான் சேடி என்னேடீ – திருமுறை2:98 1843/3,4

மேல்


அஃது (15)

அகம் ஆர் உடையேன் பதி யாது என்றேன் அலைவாய் என்றார் அஃது என்னே – திருமுறை1:37 400/4
வேதம் நிறுத்தும் நின் கமல மென் தாள் துணையே துணை அல்லால் வேறொன்று அறியேன் அஃது அறிந்து இ வினையேற்கு அருள வேண்டாவோ – திருமுறை1:44 478/2
மற்று இ கொடியேன் அஃது இன்றி மடவார் இடை வாய் மணி பாம்பின் – திருமுறை2:34 939/2
என் இனி படும் வண்ணம் அஃது அறியேன் என் செய்கேன் எனை என் செய புகுகேன் – திருமுறை2:40 1025/2
இரக்கம் என்பது என்னிடத்து இலை என நீ இகழ்தியேல் அஃது இயல்பு மற்று அடியேன் – திருமுறை2:45 1070/1
அடியர்-தம் துயர் கண்டிடில் தரியார் ஐயர் என்பர் என் அளவு அஃது இலையோ – திருமுறை2:67 1317/3
குடம் சேர்ந்ததும் ஆங்கு அஃது என்றார் குடம் யாது என்றேன் அஃது அறிதற்கு – திருமுறை2:98 1790/3
குடம் சேர்ந்ததும் ஆங்கு அஃது என்றார் குடம் யாது என்றேன் அஃது அறிதற்கு – திருமுறை2:98 1790/3
இற்று என்று அறிதற்கு அரிது என்றேன் எம்மை அறிவார் அன்றி அஃது
எற்று என்று அறிவார் என்கின்றார் இது-தான் சேடி என்னேடீ – திருமுறை2:98 1795/3,4
அணங்கின் மறையூராம் என்றேன் அஃது அன்று அருள் ஓத்தூர் இஃது – திருமுறை2:98 1934/3
சாயை அஃது என்பார்க்கு என் சாற்றுதியே சேய மலர் – திருமுறை3:3 1965/706
அன்ன நடை என்பாய் அஃது அன்று அருந்துகின்ற – திருமுறை3:3 1965/707
நாதம் சுகம் என்றும் நாம் பொருள் என்று ஓதல் அஃது
ஒன்றே சுகம் என்றும் உள் கண்டிருக்கும் அந்த – திருமுறை3:3 1965/1232,1233
உற்றால் அன்றி விளங்காதால் ஆக அஃது
உண்ண வந்தால் போலும் இவண் உற்று விசாரித்திடும் ஓர் – திருமுறை3:3 1965/1254,1255
அத்துவா ஆறையும் அகன்ற நிலை யாது அஃது அதீத நிலை என்ற நன்றே – திருமுறை3:18 2501/11

மேல்


அஃதே (1)

ஆட்டு தலை முன் கொண்டதனால் அஃதே பின்னர் அளித்தாம் என்று – திருமுறை2:98 1894/3

மேல்


அக்க (4)

அக்க_நுதல் பிறை_சடையாய் நின் தாள் ஏத்தேன் ஆண்பனை போல் மிக நீண்டேன் அறிவு ஒன்று இல்லேன் – திருமுறை2:73 1377/1
வந்தனைசெய் நீறு எனும் கவசம் உண்டு அக்க மா மணியும் உண்டு அஞ்செழுத்தாம் மந்திர படை உண்டு சிவகதி எனும் பெரிய வாழ்வு உண்டு தாழ்வும் உண்டோ – திருமுறை4:1 2579/3
நீறு அணிந்து ஒளிர் அக்க மணி தரித்து உயர் சைவ நெறி நின்று உனக்கு உரிய ஓர் நிமலம் உறும் ஐந்தெழுத்து உள் நிலையுற கொண்டு நின் அடி பூசைசெய்து – திருமுறை4:3 2600/1
நீறு அணிந்து ஒளிர் அக்க மணி பூண்டு சன்மார்க்க நெறி நிற்கும் அன்பர் மனமாம் நிலம் மீது வளர் தேவதாருவே நிலையான நிறைவே மெய் அருள் சத்தியாம் – திருமுறை4:4 2609/1

மேல்


அக்க_நுதல் (1)

அக்க_நுதல் பிறை_சடையாய் நின் தாள் ஏத்தேன் ஆண்பனை போல் மிக நீண்டேன் அறிவு ஒன்று இல்லேன் – திருமுறை2:73 1377/1

மேல்


அக்கச்சி (4)

மயில் குயில் ஆச்சுதடி அக்கச்சி
மயில் குயில் ஆச்சுதடி – திருமுறை6:110 4947/2,3
வள்ளலை கண்டேனடி அக்கச்சி
வள்ளலை கண்டேனடி – திருமுறை6:110 4948/2,3
சோதியை கண்டேனடி அக்கச்சி
சோதியை கண்டேனடி – திருமுறை6:110 4949/2,3
ஐயரை கண்டேனடி அக்கச்சி
ஐயரை கண்டேனடி – திருமுறை6:110 4950/2,3

மேல்


அக்கண் (1)

அக்கண் பரிதிபுரத்து ஆர்ந்து ஓங்கும் முக்கண் – திருமுறை1:52 554/2

மேல்


அக்கணத்தே (4)

வெய்யலிலே நடந்து இளைப்பு மேவிய அக்கணத்தே மிகு நிழலும் தண் அமுதும் தந்த அருள் விளைவே – திருமுறை6:57 4158/1
கையறவால் கலங்கிய போது அக்கணத்தே போந்து கையறவு தவிர்த்து அருளி காத்து அளித்த துரையே – திருமுறை6:57 4158/3
அலை அறியா கடல் போலே அசைவு அற நின்றிடு நீ அசைவாயேல் அக்கணத்தே அடக்கிடுவேன் உனை-தான் – திருமுறை6:102 4840/3
தளர்ந்த எனை அக்கணத்தே தளர்வு ஒழித்து ஆனந்தம் தந்த பெருந்தகையே என் தனித்த தனி துணைவா – திருமுறை6:127 5469/3

மேல்


அக்கணம் (1)

ஒன்று கேள்-மதி சுகர் முதல் முனிவோர் உக்க அக்கணம் சிக்கென துறந்தார் – திருமுறை2:50 1126/3

மேல்


அக்கணமே (1)

தெரிந்து தெளிந்து ஒருநிலையில் சித்திரம் போல் இரு நீ சிறிது அசைந்தால் அக்கணமே சிதைத்திடுவேன் கண்டாய் – திருமுறை6:102 4837/3

மேல்


அக்கர (1)

புள்ளமங்கை வாழ் பரம போகமே கள்ளம் இல் அஞ்சு_அக்கர – திருமுறை3:2 1962/160

மேல்


அக்கரை (2)

அக்கரை சேர்த்து அருள் எனும் ஓர் சர்க்கரையும் எனக்கு அளித்தான் அந்தோ அந்தோ – திருமுறை6:77 4517/2
அள்ளல்_கடல் கடத்தி அக்கரை மேல் ஆனந்தம் – திருமுறை6:101 4818/3

மேல்


அக்கரையே (1)

இக்கரை கடந்திடில் அக்கரையே
இருப்பது சிதம்பர சர்க்கரையே – திருமுறை6:113 5078/1,2

மேல்


அக்கோ (1)

அக்கோ ஈது அதிசயம் ஈது அதிசயம் என் புகல்வேன் அயன் முதலோர் நெடும் காலம் மயல் முதல் நீத்து இருந்து – திருமுறை5:7 3202/1

மேல்


அக (33)

மாளாத தொண்டர் அக இருளை நீக்கும் மதியே சிற்சுக ஞான_மழை பெய் விண்ணே – திருமுறை1:7 114/3
கன்று நெஞ்சு அக கள்வனேன் அன்பினை கருத்திடை எணில் சால – திருமுறை1:15 230/2
மோனத்தவர்-தம் அக விளக்கே முறையோ முறையோ முறையேயோ – திருமுறை1:26 333/4
என்று நின் அடியர்க்கு ஏவல்செய்திடும் நாள் என்று எனது அக துயர் அறும் நாள் – திருமுறை2:6 630/2
புத்து அக நிறைவின் அடியவர் வேண்டும் பொருள் எலாம் புரிந்து அருள்பவனே – திருமுறை2:6 631/4
போகம்_உடையாய் புற தண்ணீர் புரிந்து விரும்பாம் அக தண்ணீர் – திருமுறை2:98 1922/3
கண்ட பல வண்ண முதலான அக நிலையும் கணித்த புற நிலையும் மேன்மேல் கண்டு அதிகரிக்கின்ற கூட்டமும் விளங்க கலந்து நிறைகின்ற ஒளியே – திருமுறை6:22 3663/2
இனமான உள் அக ஜோதி சற்றும் – திருமுறை6:79 4560/3
காற்றினில் இடை நடு கடை நடு அக புறம் – திருமுறை6:81 4615/471
அக புற நடு கடை அணைவால் புறம் முதல் – திருமுறை6:81 4615/517
அக புற நடு முதல் அணைவால் புற கடை – திருமுறை6:81 4615/519
தணி அகம் நடுவொடு தலை அணைந்து அக கடை – திருமுறை6:81 4615/523
அக நடு புற கடை அணைந்து அகப்புறம் முதல் – திருமுறை6:81 4615/525
அக நடு புற தலை அணைந்து அகப்புற கடை – திருமுறை6:81 4615/527
அக நடு அதனால் அகப்புற நடுவை – திருமுறை6:81 4615/529
அக நடு வகுத்த அருள்_பெரும்_ஜோதி – திருமுறை6:81 4615/536
அக கடை முதல் புணர்ப்பு-அதனால் அக கணம் – திருமுறை6:81 4615/543
அக கடை முதல் புணர்ப்பு-அதனால் அக கணம் – திருமுறை6:81 4615/543
அகப்பூ அக உறுப்பு ஆக்க அதற்கு அவை – திருமுறை6:81 4615/683
தரும் அக அமுதால் சத்தி சத்தர்களை – திருமுறை6:81 4615/753
அக வடிவை ஒரு கணத்தே அனக வடிவு ஆக்கி அருள் அமுதம் உவந்து அளித்தே அடிக்கடி என் உளத்தே – திருமுறை6:96 4761/1
திடன் அக மா மணி சிவ மணியே – திருமுறை6:113 5089/2
அக பிரகாசம் சிவ பிரகாசம் – திருமுறை6:113 5147/2
அக பெரும் சோதி நட பெரும் சோதி அருள்_பெரும்_சோதி அருள்_பெரும்_சோதி – திருமுறை6:114 5159/2
அன்பு_உடையீர் வம்-மின் இங்கே சமரச சன்மார்க்கம் அடைந்திடு-மின் அக வடிவு இங்கு அனக வடிவு ஆகி – திருமுறை6:134 5580/2
எம் பரம் என்று எம் பெருமான் புற வண்ணம் எதுவோ என்பாரேல் அக வண்ணம் யார் உரைக்க வல்லார் – திருமுறை6:137 5627/3
புற பற்று அகற்ற தொடங்காதே பெண்ணே புலை அக பற்றை அறுத்தாய் நினக்கே – திருமுறை6:138 5678/3
அணவாத மனத்தவரை புற பணிக்கே விடுக அன்பு_உடையார்களுக்கு இடுக அக பணி செய்திடவே – திருமுறை6:142 5732/4
எம் பரம் அன்று எம் பெருமான் புற வண்ணம் யாதோ என்பாரேல் அக வண்ணம் யார் உரைக்க வல்லார் – திருமுறை6:142 5749/3
தான் பதித்த பொன் வடிவம்-தனை அடைந்து களித்தேன் சாற்றும் அக புணர்ச்சியின் ஆம் ஏற்றம் உரைப்பதுவே – திருமுறை6:142 5807/4
சிறப்பு உணர்ச்சி மயம் ஆகி அக புணர்ச்சி அவர்-தாம் செய்த தருண சுகத்தை செப்புவது எப்படியோ – திருமுறை6:142 5811/2
தூய ஒளி பெற்று அழியாது ஓங்கு வடிவு ஆனேன் சுக மயமாம் அக புணர்ச்சி சொல்லுவது எப்படியோ – திருமுறை6:142 5812/4
அறிவாளர் புற புணர்ச்சி எனை அழியாது ஓங்க அருளியது ஈண்டு அக புணர்ச்சி அளவு உரைக்கலாமே – திருமுறை6:142 5813/4

மேல்


அகங்கரித்ததன் (1)

மதி இலாமையினால் அகங்கரித்ததன் பின் வள்ளல் உன் அருளினால் அறிந்தே – திருமுறை6:13 3453/3

மேல்


அகங்கரித்திருந்தேன் (2)

அடியனேன் மிசை ஆண்டவ நினக்கு ஓர் அன்பு இருந்தது என்று அகங்கரித்திருந்தேன்
கொடியனேன் படும் இடர் முழுது அறிந்தும் கூலியாளனை போல் எனை நினைத்தே – திருமுறை2:67 1319/1,2
எடுத்தெடுத்து உரைத்தேன் எனக்கு எதிர் இலை என்று இகழ்ந்தனன் அகங்கரித்திருந்தேன்
கொடுத்தவர்-தமையே மிக உபசரித்தேன் கொடாதவர்-தமை இகழ்ந்து உரைத்தேன் – திருமுறை6:15 3575/2,3

மேல்


அகங்கரித்து (3)

இலை விலை எனக்கு என்று அகங்கரித்து இருந்தேன் என்னினும் காத்து அருள் எனையே – திருமுறை6:8 3346/4
தசைத்திடு புன் துரும்பினையும் அகங்கரித்து தங்கள் சுதந்தரத்தால் இங்கே – திருமுறை6:10 3372/3
ஏதும் தெரியாது அகங்கரித்து இங்கு இருந்த சிறியேன்-தனை வலிந்தே எல்லா உலகும் அதிசயிக்க எல்லாம்_வல்ல சித்து எனவே – திருமுறை6:83 4630/1

மேல்


அகங்கார (4)

கருமையாம் அகங்கார மர்க்கடவா கடையனே உனை கலந்ததனாலே – திருமுறை2:39 1015/1
அகங்கார கொடும் கிழங்கை அகழ்ந்து எறிய அறியேன் அறிவு அறிந்த அந்தணர்-பால் செறியும் நெறி அறியேன் – திருமுறை6:6 3314/1
ஈனம் உறும் அகங்கார புலி குறுக்கே வருமோ இச்சை எனும் இராக்கத பேய் எனை பிடித்துக்கொளுமோ – திருமுறை6:11 3385/3
ஆற்று வெள்ளம் வருவதன் முன் அணைபோட அறியீர் அகங்கார பேய் பிடித்தீர் ஆடுதற்கே அறிவீர் – திருமுறை6:133 5568/1

மேல்


அகங்காரம் (4)

உம்பல் நேர் அகங்காரம் தவிர்ந்து எல்லா உலகமும் வாழ்க என்று இருந்தேன் – திருமுறை6:15 3560/2
அகங்காரம் ஆங்காங்கு அதிகரிப்பு அமைந்திட – திருமுறை6:81 4615/1467
அணிந்து அறியேன் மனம் உருக கண்களின் நீர் பெருக அழுது அறியேன் தொழுது அறியேன் அகங்காரம் சிறிதும் – திருமுறை6:96 4765/2
அகங்காரம் எனும் பொல்லா அடவாதி_பயலே அடுக்கடுக்காய் எடுக்கின்றாய் அடுத்து முடுக்கின்றாய் – திருமுறை6:102 4841/1

மேல்


அகங்காரம்-தனை (1)

தரு கையுடனே அகங்காரம்-தனை எம் அடியார்-தமை மயக்கை – திருமுறை2:98 1799/3

மேல்


அகங்காரமாம் (1)

வெண்மை சேர் அகங்காரமாம் வீணா விடுவிடு என்றனை வித்தகம் உணராய் – திருமுறை2:39 1016/1

மேல்


அகங்காரமும் (1)

ஆசும் படி இல் அகங்காரமும் உடையான் என்று எண்ணி – திருமுறை4:6 2629/1

மேல்


அகண்ட (12)

சாம் பிரமமாம்இவர்கள் தாம் பிரமம் எனும் அறிவு தாம்பு பாம்பு எனும் அறிவு காண் சத்துவ அகண்ட பரிபூரண உபகார உபசாந்த சிவ சிற்பிரம நீ – திருமுறை1:1 11/3
தேனே உளம்கொள் தெளிவே அகண்ட சிதம் மேவி நின்ற சிவமே – திருமுறை1:21 282/1
சின்மயமாய் சிற்பரமாய் அசலம் ஆகி சிற்சொலிதமாய் அகண்ட சிவமாய் எங்கும் – திருமுறை3:5 2078/3
கண்ட வடிவாய் அகண்ட மயமாய் எங்கும் கலந்துநின்ற பெரும் கருணை கடவுளே எம் – திருமுறை3:5 2113/3
ஆநந்த சுத்த அகண்ட மருந்து – திருமுறை3:9 2458/2
பொன்றல் என்று அறிந்து உள் புறத்தினும் அகண்ட பூரணமாம் சிவம் ஒன்றே – திருமுறை3:22 2524/3
விடம் மடுத்து அணி கொண்ட மணி_கண்டனே விமல விஞ்ஞானமாம் அகண்ட வீடு அளித்து அருள் கருணை_வெற்பனே அற்புத விராட்டு உருவ வேதார்த்தனே – திருமுறை4:1 2575/3
வீறு அணிந்து அழியாத நிதியமே ஒழியாத விண்ணே அகண்ட சுத்த வெளியே விளங்கு பர ஒளியே வரைந்திடா வேதமே வேத முடிவே – திருமுறை4:4 2609/2
திணி கொண்ட முப்புராதிகள் எரிய நகை கொண்ட தேவாய் அகண்ட ஞான செல்வமாய் வேல் ஏந்து சேயாய் கஜானன செம்மலாய் அணையாக வெம் – திருமுறை4:4 2610/2
அண்டம் எலாம் கண்டவரே ஆட வாரீர் அகண்ட பரிபூரணரே ஆட வாரீர் – திருமுறை6:71 4465/1
புகல அரும் அகண்ட பூரண நடுவால் – திருமுறை6:81 4615/535
அகண்ட வேத சிரகர தர பலிதா – திருமுறை6:113 5137/2

மேல்


அகண்டமதாய் (1)

கண்டம் எலாம் கடந்துநின்றே அகண்டமதாய் அதுவும் கடந்த வெளியாய் அதுவும் கடந்த தனி வெளியாம் – திருமுறை6:2 3276/3

மேல்


அகண்டனே (1)

கடுத்த தும்பிய கண்ட அகண்டனே
மடுத்த நல் புகழ் வாழ் வல்லி கேச நீ – திருமுறை2:8 647/1,2

மேல்


அகண்டாகண்டமாய் (1)

அண்டமாய் அண்டத்து அணுவாய் அருள் அகண்டாகண்டமாய்
ஆனந்தாகாரம்-அதாய் அண்டத்தின் – திருமுறை3:3 1965/31,32

மேல்


அகண்டானந்த (1)

ஜோதி மணியே அகண்டானந்த சைதன்ய சுத்த மணியே அரிய நல் துரிய மணியே துரியமும் கடந்து அப்பால் துலங்கும் மணியே உயர்ந்த – திருமுறை4:4 2602/1

மேல்


அகத்தார் (1)

ஏர் ஆர் பெயரின் முன்பின் இரண்டு இரண்டு அகத்தார் என்றார் என் – திருமுறை2:96 1742/2

மேல்


அகத்தானை (1)

அகத்தானை புறத்தானை அணுவானானை அணுவினுக்குள் அணுவானை அதனுள்ளானை – திருமுறை6:44 3938/1

மேல்


அகத்திடை (2)

அகத்திடை வகுத்த அருள்_பெரும்_ஜோதி – திருமுறை6:81 4615/544
அகத்திடை வகுத்த அருள்_பெரும்_ஜோதி – திருமுறை6:81 4615/688

மேல்


அகத்தியான்பள்ளி (1)

தென் அகத்தியான்பள்ளி செம்பொன்னே தொல்_நெறியோர் – திருமுறை3:2 1962/380

மேல்


அகத்தில் (7)

வந்து இரப்பு சோறு அளித்த வண்மை-தனை முந்து அகத்தில்
பேதம் அற கேட்டும் பிறழ்ந்தனையே அன்பு அடைய – திருமுறை3:3 1965/486,487
வாங்கி முடியிட்டு அகத்தில் வைப்பாரோ நீங்கி இவண் – திருமுறை3:3 1965/1038
நாடகத்தை மெய் என்று நம்பினையே நீடு அகத்தில்
காய வித்தையால் அ கடவுள் இயற்றும் இந்த – திருமுறை3:3 1965/1056,1057
மாசு அகத்தில் சேர்க்காத மாணிக்கம் என்ற திருவாசகத்தை – திருமுறை3:3 1965/1329
தேசு அகத்தில் இனிக்கின்ற தெள் அமுதே மாணிக்கவாசகனே – திருமுறை5:12 3257/1
அன்பு அகத்தில் வாழும் சிற்றம்பலத்தான் இன்பு உருவம் – திருமுறை6:101 4833/2
அருள்_பெரும்_சோதி என் அகத்தில் ஓங்கின – திருமுறை6:125 5400/1

மேல்


அகத்திலே (3)

விண்ட பேர்_உலகில் அம்ம இ வீதி மேவும் ஓர் அகத்திலே ஒருவர் – திருமுறை6:13 3422/2
அகத்திலே வஞ்சம் வைத்திருக்கின்றார் ஐயவோ வஞ்சம் நின்அளவில் – திருமுறை6:13 3519/3
முகத்திலே என்றன் அகத்திலே உண்டோ முதல்வ நின் ஆணை நான் அறியேன் – திருமுறை6:13 3519/4

மேல்


அகத்தின் (2)

அமர்ந்த அருள் கொள்கையே அன்று அகத்தின்
நல் வெண்ணெய் உண்டு ஒளித்த நாரணன் வந்து ஏத்துகின்ற – திருமுறை3:2 1962/446,447
கால்வாங்கிய உள் கதவம் கொளும் அகத்தின்
பால் வாங்கிய கால் பரம்பரனே மால் வாங்கு – திருமுறை4:14 2728/1,2

மேல்


அகத்தினில் (1)

நள் அகத்தினில் நடிக்கும் சோதியே – திருமுறை1:10 172/2

மேல்


அகத்தினிலும் (1)

அடிக்கடி என் அகத்தினிலும் புறத்தினிலும் சோதி அருள் உருவாய் திரிந்துதிரிந்து அருள்கின்ற பொருளே – திருமுறை6:57 4113/1

மேல்


அகத்தினும் (4)

அகத்தினும் புறத்தினும் அமர்ந்து அருள் ஜோதி – திருமுறை6:81 4615/1125
அகத்தினும் புறத்தினும் அமர்ந்த மெய் துணையே – திருமுறை6:81 4615/1176
பொருள் பெரும் தனி மெய் போகமே என்னை புறத்தினும் அகத்தினும் புணர்ந்த – திருமுறை6:125 5320/1
ஆறு கோடியாம் சமயங்கள் அகத்தினும் அவை மேல் – திருமுறை6:131 5552/1

மேல்


அகத்தினை (1)

ஆர்த்தியுடன் அறிய எனக்கு அளித்து அருளி அடியேன் அகத்தினை தன் இடம் ஆக்கி அமர்ந்த அருள் குருவே – திருமுறை6:57 4141/2

மேல்


அகத்தினொடு (1)

வெளி நின்ற சராசரத்தும் அகத்தினொடு புறத்தும் விளம்பும் அகப்புறத்தினொடு புறப்புறத்தும் நிறைந்தே – திருமுறை6:140 5697/2

மேல்


அகத்து (16)

தெள் அகத்து ஓங்கிய செஞ்சுடரே சிவ தேசிகனே – திருமுறை1:3 61/1
மருள்_இலாதவர்கள் வழுத்தும் நின் அடியை மனம் உற நினைந்து அகத்து அன்பாம் – திருமுறை1:12 193/1
வீட்டை பெறுவோர் உள் அகத்து விளங்கும் விளக்கே விண்ணோர்-தம் – திருமுறை1:23 305/1
சிவம் எனும் தரும_கடல் அகத்து எழுந்த தெள்ளிய அமுதமே தேனே – திருமுறை1:36 393/3
கூடல் நேர் திருவொற்றியூர் அகத்து கோயில் மேவி நம் குடி முழுது ஆள – திருமுறை2:20 784/3
யாது வேண்டுதி வருதி என்னுடனே யாணர் மேவிய ஒற்றியூர் அகத்து
மாது வேண்டிய நடன நாயகனார் வள்ளலார் அங்கு வாழ்கின்றார் கண்டாய் – திருமுறை2:29 879/2,3
அருத்தம் தெளிந்தே நிருவாணம் ஆக உன்றன் அகத்து அருள்_கண் – திருமுறை2:98 1800/3
நின் அகத்து யான் பள்ளி நேர்ந்தேன் என்று ஆட்கொண்ட – திருமுறை3:2 1962/379
மெய்_ஒழுக்கத்தார் போல் வெளி நின்று அகத்து ஒழியா – திருமுறை3:3 1965/1293
திரு_மணி மன்று அகத்து இன்ப உருவாய் என்றும் திகழ் கருணை நடம் புரியும் சிவமே மோன – திருமுறை3:5 2137/3
புனைந்து_உரைப்பார் அகத்து ஒன்றும் புறத்து ஒன்றும் நினைத்தே பொய் உலகர் ஆங்கு அவர் போல் புனைந்து உரைத்தேன்_அலன் நான் – திருமுறை4:38 3010/2
அகத்து இருந்த எனை புறத்தே இழுத்துவிடுத்தது-தான் ஆண்டவ நின் அருள் செயலோ மருள் செயலோ அறியேன் – திருமுறை6:24 3712/3
அகத்து ஒன்று புறத்து ஒன்று நினைத்தது இங்கு இல்லை அருள்_பெரும்_சோதி என் ஆண்டவரே நீர் – திருமுறை6:92 4718/1
அமைத்திடு பூதி அகத்து இடும் ஆதி அருள் சிவ ஜோதி அருள் சிவ ஜோதி – திருமுறை6:114 5160/2
எண்_குண சுடரே இந்து அகத்து ஒளியே – திருமுறை6:116 5225/2
ஏசு அறவே அகத்து இருந்தால் என் என கேட்கின்றாய் என் கணவர் வரில் அவர்-தாம் இருந்து அருளும் முன்னே – திருமுறை6:142 5763/2

மேல்


அகத்தும் (29)

எண்_குணத்தான் எல்லார்க்கும் இறைவன் எல்லாம்_வல்லான் என் அகத்தும் புறத்தும் உளான் இன்ப நடராஜன் – திருமுறை4:39 3022/1
அன்று ஒரு நாள் இரவிடை வந்து அணி கதவம் திறப்பித்து அருள் மலர் சேவடி வாயிற்படி புறத்தும் அகத்தும்
மன்ற வைத்துக்கொண்டு என்னை வரவழைத்து மகனே வருந்தாதே இங்கு இதனை வாங்கிக்கொள் என்ன – திருமுறை5:2 3063/1,2
கயங்காத மலர்_அடிகள் கவின் வாயிற்படியின் கடை புறத்தும் அகத்தும் வைத்து களித்து எனை அங்கு அழைத்து – திருமுறை5:2 3065/2
பரவு மற்றை பொருள்கள் உயிர் திரள்கள் முதல் எல்லாம் பகர் அகத்தும் புறத்தும் அகப்புறத்துடன் அ புறத்தும் – திருமுறை6:2 3278/2
என்று கனல் மதி அகத்தும் புறத்தும் விளங்கிடுவார் யாவும்_இலார் யாவும்_உளார் யாவும்_அலார் யாவும் – திருமுறை6:2 3282/3
மெய் தலத்து அகத்தும் புறத்தும் விட்டு அகலா மெய்யன் நீ அல்லையோ எனது – திருமுறை6:13 3480/2
என் உளத்து அகத்தும் புறத்தும் உட்புறத்தும் இயல்புற புறத்தினும் விளங்கி – திருமுறை6:13 3535/3
பொருள் ஏய் வடிவில் கலை ஒன்றே புறத்தும் அகத்தும் புணர்ந்து எங்கும் – திருமுறை6:17 3598/3
எங்கும் ஒளி மயம் ஆகி நின்ற நிலை காட்டி என் அகத்தும் புறத்தும் நிறைந்து இலங்கிய மெய்ப்பொருளே – திருமுறை6:57 4095/3
கண்டதுவாய் ஆங்கு அவைகள் தனித்தனியே அகத்தும் காண் புறத்தும் அகப்புறத்தும் புறப்புறத்தும் விளங்க – திருமுறை6:57 4098/2
உண்ண உண்ண தெவிட்டாதே தித்தித்து என் உடம்போடு உயிர் உணர்வும் கலந்துகலந்து உள் அகத்தும் புறத்தும் – திருமுறை6:57 4102/1
இறையாய் எவ்வுயிர் அகத்தும் அகப்புறத்தும் புறத்தும் இலங்கு நடத்து அரசே என் இசையும் அணிந்து அருளே – திருமுறை6:57 4114/4
கிடைக்க எனக்கு அளித்து அகத்தும் புறத்தும் அகப்புறத்தும் கிளர்ந்து ஒளி கொண்டு ஓங்கிய மெய் கிளை எனும் பேர்_ஒளியே – திருமுறை6:57 4139/2
புறத்தும் அகத்தும் புணர்ந்த மருந்து – திருமுறை6:78 4519/4
புறத்தும் அகத்தும் புணர்ந்த மருந்து – திருமுறை6:78 4538/2
அகத்தும் புறத்தும் மலர்ந்து ஒளிர் ஜோதி – திருமுறை6:79 4559/2
பெண் திறல் புறத்தும் ஆண் திறல் அகத்தும்
அண்டுற வகுத்த அருள்_பெரும்_ஜோதி – திருமுறை6:81 4615/711,712
விலகுறாது அகத்தும் புறத்தும் மேல் இடத்தும் மெய் அறிவானந்தம் விளங்க – திருமுறை6:82 4618/3
அருள் நல் நிலையில் அதுஅதுவாய் அறிவில் கிடைத்த அறிவே என் அகத்தும் புறத்தும் ஒளி நிறைவித்து அமர்ந்த குருவே ஐம்பூத – திருமுறை6:83 4625/2
புடையே அகத்தும் புறத்தும் அகப்புறத்தும் விளங்கும் புண்ணியனே – திருமுறை6:104 4867/2
அகத்தும் புறத்தும் விளங்குகின்றோய் அடியேன் உன்றன் அடைக்கலமே – திருமுறை6:104 4868/4
நிறைந்து என் அகத்தும் புறத்தும் சூழ்ந்தாய் ஒளியை நாட்டியே – திருமுறை6:112 4976/2
அண்டத்து அகத்தும் புறத்தும் உன்றன் ஆணை செல்லுதே – திருமுறை6:112 4985/1
பிண்டத்து அகத்தும் புறத்தும் நிறைந்த பெரிய சோதியே – திருமுறை6:112 4985/3
துய்த்தேன் அமுதம் அகத்தும் புறத்தும் பரிமளிக்கவே – திருமுறை6:112 5004/2
என்றன் அகத்தும் புறத்தும் விளங்குகின்ற தாதியே – திருமுறை6:112 5024/4
அகத்தும் புறத்தும் திரிகின்றாய் இ உலகு என் புகலுமே – திருமுறை6:112 5036/2
பொருளாய் அகத்தும் புறத்தும் என்னை புணர்ந்த கருணை பொருப்பே மெய் – திருமுறை6:125 5351/2
அன்னியம் அல்லாது அகத்தும் புறத்தும் அகப்புறத்தும் அருள் செங்கோல் செலுத்துகின்ற அதிபதியாம் அதனால் – திருமுறை6:142 5753/3

மேல்


அகத்துள் (2)

அழுது கண்கள் நீர் ஆர்ந்திடும் அடியர் அகத்துள் ஊறிய ஆனந்த அமுதே – திருமுறை1:27 337/3
ஆரா_அமுதாய் அன்பு_உடையோர் அகத்துள் இனிக்கும் அற்புதனார் – திருமுறை2:89 1658/1

மேல்


அகத்துற (1)

அகத்துற வகுத்த அருள்_பெரும்_ஜோதி – திருமுறை6:81 4615/542

மேல்


அகத்தே (28)

கள் அகத்தே மலர் கா ஆர் தணிகை எம் கண்மணியே – திருமுறை1:3 61/2
எள் அகத்தே உழன்றென் நின்று அலைத்து எழுந்து இங்கும்அங்கும் – திருமுறை1:3 61/3
தனம் சூழ் அகத்தே அணங்கே நீ தானும் தகர தலை கொண்டாய் – திருமுறை2:98 1890/3
போது அகத்தே நினைக்கின்றேன் கருணை புரிந்து அருளே – திருமுறை3:6 2190/4
மெய் அகத்தே கண போதும் விடாது விரும்புகின்றோர் – திருமுறை3:6 2391/1
அன்று அகத்தே அடி வருந்த நடந்து என்னை அழைத்து இங்கு அஞ்சாதே மகனே என்று அளித்தனை ஒன்று அதனை – திருமுறை5:2 3069/1
இன்று அகத்தே புகுந்து அருளி எனக்கு அதனை தெரிவித்து இன்புறச்செய்து அருளிய நின் இரக்கம் எவர்க்கு உளதோ – திருமுறை5:2 3069/3
கொடி பிடித்த குரு மணியை கூடும் மட்டும் வேறு ஓர் குறிப்பு இன்றி இருப்பம் என கொண்டு அகத்தே இருந்தேன் – திருமுறை6:24 3719/2
உரத்த வான் அகத்தே உரம் தவா ஞான ஒளியினால் ஓங்கும் ஓர் சித்திபுரத்தவா – திருமுறை6:26 3730/1
திரிவு அகத்தே நான் வருந்த பார்த்து இருத்தல் அழகோ சிவகாமவல்லி மகிழ் திரு_நட நாயகரே – திருமுறை6:30 3783/4
வெளி புறத்து ஓங்கும் விளக்கமே அகத்தே விளங்கும் ஓர் விளக்கமே எனக்கே – திருமுறை6:34 3831/2
ஒவ்வு அகத்தே ஒளி ஆகி ஓங்குகின்ற தெய்வம் ஒன்றான தெய்வம் மிக நன்றான தெய்வம் – திருமுறை6:41 3912/3
மரு ஒழியா மலர் அகத்தே வயங்கு ஒளி மணியே மந்திரமே தந்திரமே மதிப்ப அரிய மருந்தே – திருமுறை6:57 4109/3
ஏர் அகத்தே அமர்ந்து அருள்வீர் அணைய வாரீர் என்னுடைய நாயகரே அணைய வாரீர் – திருமுறை6:72 4480/4
அகத்தே வகுத்த அருள்_பெரும்_ஜோதி – திருமுறை6:81 4615/684
கிழக்கு வெளுத்தது கருணை அருள் சோதி உதயம் கிடைத்தது எனது உள_கமலம் கிளர்ந்தது எனது அகத்தே
சழக்கு வெளுத்தது சாதி ஆச்சிரமாசாரம் சமயமதாசாரம் என சண்டை இட்ட கலக – திருமுறை6:125 5387/1,2
அகத்தே கறுத்து புறத்து வெளுத்து இருந்த உலகர் அனைவரையும் – திருமுறை6:128 5485/1
மை அகத்தே உறு மரண வாதனையை தவிர்த்த வாழ்க்கை-அதே வாழ்க்கை என மதித்து அதனை பெறவே – திருமுறை6:133 5574/2
மெய் அகத்தே விரும்பி இங்கே வந்திடு-மின் எனது மெய்ப்பொருளாம் தனி தந்தை இ தருணம்-தனிலே – திருமுறை6:133 5574/3
செய் அகத்தே வளர் ஞான சித்திபுரம்-தனிலே சித்தாடல் புரிகின்றார் திண்ணம் இது தானே – திருமுறை6:133 5574/4
பொன் வண்ண பூத முதல் தன்மை உண்மை அகத்தே பொன் புறமா கரு விளக்கம் பொருந்த வெண்மை செம்மை – திருமுறை6:137 5651/1
நிறைந்த அவை தனித்தனியே நிகழ்ந்து இலங்க அவைக்குள் நேர்மை ஒண்மை உறுவித்து அ நேர்மை ஒண்மை அகத்தே
குறைந்திலவாம் பல வேறு குணங்கள் உற புரிந்து குணங்களுளே குறிகள் பல கூட்டுவித்து ஆங்கு அமர்ந்தே – திருமுறை6:137 5662/2,3
தச நிறத்தவாக அதில் தனித்தனி ஓங்காரி சார்ந்திடுவள் அவள் அகத்தே தனி பரை சார்ந்திடுவள் – திருமுறை6:137 5664/3
பூத்த சுடர் பூ அகத்தே புறத்தே சூழ் இடத்தே பூத்து மிக காய்த்து மதி அமுது ஒழுக பழுத்து – திருமுறை6:137 5665/1
மை அகத்தே பொருந்தாத வள்ளல் அருகு அணைத்து என் மடி பிடித்தார் நானும் அவர் அடி பிடித்துக்கொண்டேன் – திருமுறை6:142 5772/2
மெய் அகத்தே நம்மை வைத்து விழித்திருக்கின்றாய் நீ விளங்குக சன்மார்க்க நிலை விளக்குக என்று எனது – திருமுறை6:142 5772/3
கை அகத்தே ஒரு பசும்பொன் கங்கணமும் புனைந்தார் கருணையினில் தாய்_அனையார் கண்டாய் என் தோழி – திருமுறை6:142 5772/4
உரவு அகத்தே என் கணவர் காலையில் என்னுடனே உறு கலப்பால் உறு சுகம்-தான் உரைப்ப அரிதாம் தோழி – திருமுறை6:142 5786/4

மேல்


அகத்தேன் (4)

துள் அகத்தேன் சிரம் சேரும்-கொலோ நின் துணை அடியே – திருமுறை1:3 61/4
தீது_அகத்தேன் எளியேன் ஆயினும் உன் திரு_அடியாம் – திருமுறை3:6 2190/3
பொய்_அகத்தேன் செயும் தீங்கு ஆயிரமும் பொறுத்து அருளே – திருமுறை3:6 2391/4
ஈர்_அகத்தேன் அல்ல இங்கே அணைய வாரீர் என் ஆசை பொங்குகின்ற அணைய வாரீர் – திருமுறை6:72 4480/3

மேல்


அகத்தை (2)

கண்ணை காட்டி இரு முலை காட்டி மோகத்தை காட்டி அகத்தை கொண்டே அழி – திருமுறை1:18 259/1
குணவாளர் அணையும் மலர்_அணை அகத்தை நானே குலவு மணி_விளக்கத்தால் அலங்கரிக்க புகுவேன் – திருமுறை6:142 5732/2

மேல்


அகத்தொடு (1)

எண் அகத்தொடு புறத்து என்னை எஞ்ஞான்றும் – திருமுறை6:81 4615/1103

மேல்


அகத்தோரே (1)

மாறு இல் அகத்தோரே வாரும் – திருமுறை1:51 543/3

மேல்


அகநிலையாய் (1)

அன்பாய் அகநிலையாய் அற்புதமாய் இன்பாய் – திருமுறை3:3 1965/40

மேல்


அகப்பட்ட (2)

மருள்_வலையில் அகப்பட்ட மனத்தால் அந்தோ மதி கலங்கி மெய் நிலைக்கு ஓர் வழி காணாதே – திருமுறை3:5 2150/2
எய்ப்பு அற எனக்கு கிடைத்த பெரு நிதியமே எல்லாம் செய் வல்ல சித்தாய் என் கையில் அகப்பட்ட ஞான மணியே என்னை எழுமையும் விடாத நட்பே – திருமுறை6:22 3682/1

மேல்


அகப்பட்டே (1)

மலைவுறு சமய வலை அகப்பட்டே மயங்கிய மதியினேன் நல்லோர் – திருமுறை6:15 3577/3

மேல்


அகப்பட்டேன் (1)

இ வினையேன் அகப்பட்டேன் புலனாம் கள்வர்க்கு இலக்கு ஆனேன் துணை ஒன்றும் இல்லேன் அந்தோ – திருமுறை2:101 1942/3

மேல்


அகப்பட (5)

மன் உலகில் அடியேனை என்னே துன்ப_வலையில் அகப்பட இயற்றி மறைந்தாய் அந்தோ – திருமுறை3:5 2142/2
அகப்பட வகுத்த அருள்_பெரும்_ஜோதி – திருமுறை6:81 4615/518
அகப்பட அமைத்த அருள்_பெரும்_ஜோதி – திருமுறை6:81 4615/520
அகப்பட அமைத்த அருள்_பெரும்_ஜோதி – திருமுறை6:81 4615/532
அகப்பட காத்து அருள் அருள்_பெரும்_ஜோதி – திருமுறை6:81 4615/752

மேல்


அகப்படினும் (1)

கொள கருதும் மல மாயை குரங்கு கவர்ந்திடுமோ குரங்கு கவராது எனது குறிப்பில் அகப்படினும்
துளக்கம் அற உண்ணுவனோ தொண்டை விக்கிக்கொளுமோ ஜோதி திருவுளம் எதுவோ ஏதும் அறிந்திலனே – திருமுறை6:11 3380/3,4

மேல்


அகப்படும் (1)

அன்பு எனும் பிடியுள் அகப்படும் மலையே அன்பு எனும் குடில் புகும் அரசே – திருமுறை6:1 3269/1

மேல்


அகப்படுமாகிலோ (1)

பெருத்த முலையோடு இளம் பருவமுடன் அழகு உடைய பெண் அகப்படுமாகிலோ பேசிடீர் அ பரம பத நாட்டினுக்கு நும் பிறகு இதோ வருவம் என்பார் – திருமுறை3:8 2424/3

மேல்


அகப்படுமோ (1)

விளக்கமுற பழுத்திடுமோ வெம்பி உதிர்ந்திடுமோ வெம்பாது பழுக்கினும் என் கரத்தில் அகப்படுமோ
கொள கருதும் மல மாயை குரங்கு கவர்ந்திடுமோ குரங்கு கவராது எனது குறிப்பில் அகப்படினும் – திருமுறை6:11 3380/2,3

மேல்


அகப்புற (6)

அக நடு புற தலை அணைந்து அகப்புற கடை – திருமுறை6:81 4615/527
அக நடு அதனால் அகப்புற நடுவை – திருமுறை6:81 4615/529
அகப்புற நடுவால் அணி புற நடுவை – திருமுறை6:81 4615/531
அகப்புற கடை முதல் அணைவால் அ கணம் – திருமுறை6:81 4615/541
அகப்புறப்பூ அகப்புற உறுப்பு இயற்றிட – திருமுறை6:81 4615/687
அகப்புற அமுது அளித்து ஐவர் ஆதிகளை – திருமுறை6:81 4615/751

மேல்


அகப்புறத்தினொடு (1)

வெளி நின்ற சராசரத்தும் அகத்தினொடு புறத்தும் விளம்பும் அகப்புறத்தினொடு புறப்புறத்தும் நிறைந்தே – திருமுறை6:140 5697/2

மேல்


அகப்புறத்துடன் (1)

பரவு மற்றை பொருள்கள் உயிர் திரள்கள் முதல் எல்லாம் பகர் அகத்தும் புறத்தும் அகப்புறத்துடன் அ புறத்தும் – திருமுறை6:2 3278/2

மேல்


அகப்புறத்தும் (5)

கண்டதுவாய் ஆங்கு அவைகள் தனித்தனியே அகத்தும் காண் புறத்தும் அகப்புறத்தும் புறப்புறத்தும் விளங்க – திருமுறை6:57 4098/2
இறையாய் எவ்வுயிர் அகத்தும் அகப்புறத்தும் புறத்தும் இலங்கு நடத்து அரசே என் இசையும் அணிந்து அருளே – திருமுறை6:57 4114/4
கிடைக்க எனக்கு அளித்து அகத்தும் புறத்தும் அகப்புறத்தும் கிளர்ந்து ஒளி கொண்டு ஓங்கிய மெய் கிளை எனும் பேர்_ஒளியே – திருமுறை6:57 4139/2
புடையே அகத்தும் புறத்தும் அகப்புறத்தும் விளங்கும் புண்ணியனே – திருமுறை6:104 4867/2
அன்னியம் அல்லாது அகத்தும் புறத்தும் அகப்புறத்தும் அருள் செங்கோல் செலுத்துகின்ற அதிபதியாம் அதனால் – திருமுறை6:142 5753/3

மேல்


அகப்புறப்பூ (1)

அகப்புறப்பூ அகப்புற உறுப்பு இயற்றிட – திருமுறை6:81 4615/687

மேல்


அகப்புறம் (7)

அகம் புறம் மற்றை அகப்புறம் புறத்தே அடுத்திடும் புறப்புறம் நான்கில் – திருமுறை6:20 3640/1
பொருள் நிலை சத்தரொடு சத்திகள் அனந்தமும் பொற்பொடு விளங்கி ஓங்க புறப்புறம் அகப்புறம் புறம் அகம் இவற்றின் மேல் பூரணாகாரம் ஆகி – திருமுறை6:22 3651/2
ஆதியும் அந்தமும் இன்றி ஒன்று ஆகி அகம் புறம் அகப்புறம் புறப்புறம் நிறைந்தே – திருமுறை6:23 3704/1
சகம் முதல் புறப்புறம் தங்கிய அகப்புறம்
அகம் புறம் முற்றுமாம் அருள்_பெரும்_ஜோதி – திருமுறை6:81 4615/171,172
ஆர் இயல் அகம் புறம் அகப்புறம் புறப்புறம் – திருமுறை6:81 4615/281
அக நடு புற கடை அணைந்து அகப்புறம் முதல் – திருமுறை6:81 4615/525
அகம் புறம் அகப்புறம் ஆகிய புறப்புறம் – திருமுறை6:81 4615/1285

மேல்


அகப்பூ (1)

அகப்பூ அக உறுப்பு ஆக்க அதற்கு அவை – திருமுறை6:81 4615/683

மேல்


அகம் (81)

பணிகிலேன் அகம் உருகி நின்று ஆடிலேன் பாடிலேன் மனமாயை – திருமுறை1:4 72/2
உளம்கொள் வஞ்சக நெஞ்சர்-தம்மிடம் இடர் உழந்து அகம் உலைவுற்றேன் – திருமுறை1:4 79/1
வாள் கண் ஏழையர் மயலில் பட்டு அகம் மயங்கி மால் அயன் வழுத்தும் நின் திரு_தாள்-கண் – திருமுறை1:8 132/1
துன்பினால் அகம் வெதும்பி நைந்து அயர்ந்து நின் துணை அடி_மலர் ஏத்தும் – திருமுறை1:15 224/1
அம்பு ஆதல் நெடும்_கண்ணார்க்கு இச்சைகொள்வேன் அகம் மலர முகம் மலர்வோடு அருள்செய் உன்றன் – திருமுறை1:22 299/1
அகம் மாறிய நெறி சார்குவர் அறிவாம் உரு அடைவார் – திருமுறை1:30 362/1
ஆடி நீறாடி அருள்செயும் பரமன் அகம் மகிழ் அரும்_பெறல் மருந்தே – திருமுறை1:36 398/3
அன்பொடும் பரமன் உமை கையில் கொடுக்க அகம் மகிழ்ந்து அணைக்கும் ஆர்_அமுதே – திருமுறை1:36 399/3
அகம் ஆர் உடையேன் பதி யாது என்றேன் அலைவாய் என்றார் அஃது என்னே – திருமுறை1:37 400/4
சேயனே அகம் தெளிந்தவர்க்கு இனியனே செல்வனே எனை காக்கும் – திருமுறை1:39 429/3
ஓங்கி நீண்ட வாள் உறழ் கரும் கண்ணார் உவர்ப்பு கேணியில் உழைத்து அகம் இளைத்தேன் – திருமுறை1:40 437/1
கான் அறா அளகத்தியர் அளக்கர் காமத்து ஆழ்ந்து அகம் கலங்குற நின்றேன் – திருமுறை1:40 439/1
அலை தேங்கின குழல் தூங்கின அகம் ஏங்கின அரை மேல் – திருமுறை1:41 444/3
அழகா அமலா அருளாளா அறிவா அறிவார் அகம் மேவும் – திருமுறை1:43 462/1
ஆன்று ஆர்த்த அன்போடு அகம் குழையேன் ஆயிடினும் – திருமுறை2:12 684/2
அல்லும் எல்லும் நின்று அகம் குழைந்து ஏத்தும் அன்பருள் ஊறும் ஆனந்த பெருக்கே – திருமுறை2:53 1153/3
தப்பாது அகம் மெலிய சஞ்சலத்தால் ஏங்குகின்ற – திருமுறை2:60 1223/3
அருந்தினால் அன்பு அகம் குளிர் ஆனந்த – திருமுறை2:64 1266/1
அன்னை அப்பனும் நீ என மகிழ்ந்தே அகம் குளிர்ந்து நான் ஆதரித்திருந்தேன் – திருமுறை2:67 1315/1
அன்னார் அறிவானந்த நடம் ஆடும் கழல் கண்டு அகம் குளிர்ந்தேன் – திருமுறை2:70 1341/3
அருள்_பால் அளிக்கும் தன தனமே எம் அகம் கலந்த – திருமுறை2:75 1438/2
தான் ஆர்வம்கொண்டு அகம் மலர தாழ்ந்து சூழ்ந்து கண்டு அலது – திருமுறை2:84 1584/3
ஓவா களிப்போடு அகம் குளிர உடலம் குளிர கண்டு அலது – திருமுறை2:84 1588/3
அகம் சேர் விழியாய் என்னடி அ ஐயர் மொழிந்த அருள்_மொழியே – திருமுறை2:96 1750/4
ஆழி விடையீர் திருவொற்றி அமர்ந்தீர் இருவர்க்கு அகம் மகிழ்வான் – திருமுறை2:98 1907/1
அவம்-தனில் அலையா வகை எனக்கு உன்றன் அகம் மலர்ந்து அருளுதல் வேண்டும் – திருமுறை2:103 1955/2
மா அகம் சேர் மாணிக்கவாசகருக்காய் குதிரை – திருமுறை3:2 1962/757
அறையா நோயால் அகம் மெலிவுற்று ஐயோ நான் – திருமுறை3:2 1962/807
கருணை நிறைந்து அகம் புறமும் துளும்பி வழிந்து உயிர்க்கு எல்லாம் களைகண் ஆகி – திருமுறை3:5 2070/1
பொன் ஆகி மணி ஆகி போகம் ஆகி புறம் ஆகி அகம் ஆகி புனிதம் ஆகி – திருமுறை3:5 2082/1
பொன்_குன்றே அகம் புறமும் பொலிந்து நின்ற பூரணமே ஆரணத்துள் பொருளே என்றும் – திருமுறை3:5 2092/1
சிற்போதத்து அகம் புறமும் கோத்து நின்ற சிவானந்த பெருக்கே மெய் செல்வ தேவே – திருமுறை3:5 2117/4
அகம் இலையே பொருள் ஆ இலையே வள்ளலார் இலையே – திருமுறை3:6 2314/3
புரிகின்ற வீட்டு அகம் போந்து அடிபட்டு புறங்கடையில் – திருமுறை3:6 2393/1
கிடந்த பச்சை பெரு மலைக்கு கேடு இல் அருள்தந்து அகம் புறமும் – திருமுறை3:13 2478/3
அலகின் மறை மொழியும் ஒரு பொருளின் முடிபு என எனது அகம் தெளிய அருள்செய்து அருளே – திருமுறை3:18 2501/9
அணிவாய் உலகத்து அம்புயனும் அளிக்கும் தொழில் பொன் அம்புயனும் அறியா அருமை திரு_அடியை அடியேம் தரிசித்து அகம் குளிர – திருமுறை3:19 2502/1
தவமான நெறி பற்றி இரண்டு அற்ற சுக_வாரி-தன்னில் நாடி எல்லாம் தான் ஆன சுத்த சன்மார்க்க அனுபவ சாந்த தற்பரர்கள் அகம் நிறைந்தே – திருமுறை4:4 2607/3
என் அகம் அமர்ந்திருப்பது எல்லாம்_வல்லது பேர் நடராசன் என்பது அம்மா – திருமுறை4:20 2799/4
அ வண்ண பெருந்தகையே அம்பலத்தே நடம் செய் ஆர்_அமுதே அடியேன் இங்கு அகம் மகிழ்ந்து புரிதல் – திருமுறை5:1 3059/3
பர யோக அனுபவத்தே அகம் புறம் தோன்றாத பரஞ்சோதியாகும் இணை பாத_மலர் வருந்த – திருமுறை5:2 3118/1
அகம் மதிக்க நடந்து என்-பால் அடைந்து ஒன்று கொடுத்தாய் அம்பலத்தில் ஆடுகின்றாய் அருள் பெருமை வியப்பே – திருமுறை5:2 3135/4
புறம் கவிய பாடுகின்றேன் அகம் கவிய பாடும் புண்ணியர் எல்லாம் இவன் ஓர் புதியன் என கொளவே – திருமுறை5:4 3175/4
ஆஆ ஈது அதிசயம் ஈது அதிசயம் என் புகல்வேன் அடியர் எலாம் நினைந்துநினைந்து அவிழ்ந்து அகம் நெக்குருகி – திருமுறை5:7 3208/1
அண்ணா ஈது அதிசயம் ஈது அதிசயம் என் புகல்வேன் அறம் கரைந்த நாவினர்கள் அகம் கரைந்துகரைந்து – திருமுறை5:7 3209/1
ஐயடிகள் காடவர்கோன் அகம் மகிழ்ந்து போற்றும் அம்பலத்தே அருள் நடம் செய் செம்பவள மலையே – திருமுறை5:8 3222/3
நேர் ஆதி விளக்கம்-அதாய் பரை விளக்கம் ஆகி நிலைத்த பராபரை விளக்கம் ஆகி அகம் புறமும் – திருமுறை6:2 3272/2
பொருத்தமுறு சுத்த சிவானந்த வெள்ளம் ததும்பி பொங்கி அகம் புறம் காணாது எங்கும் நிறைந்திடுமோ – திருமுறை6:11 3376/3
உண்மையே புகல்வான் போன்று அவர்-தமை தொட்டு உவந்து அகம் களித்த பொய்_உளத்தேன் – திருமுறை6:15 3571/2
அகம் புறம் மற்றை அகப்புறம் புறத்தே அடுத்திடும் புறப்புறம் நான்கில் – திருமுறை6:20 3640/1
பொருள் நிலை சத்தரொடு சத்திகள் அனந்தமும் பொற்பொடு விளங்கி ஓங்க புறப்புறம் அகப்புறம் புறம் அகம் இவற்றின் மேல் பூரணாகாரம் ஆகி – திருமுறை6:22 3651/2
ஆதியும் அந்தமும் இன்றி ஒன்று ஆகி அகம் புறம் அகப்புறம் புறப்புறம் நிறைந்தே – திருமுறை6:23 3704/1
அறம் தவாத சேவடி மலர் முடி மிசை அணிந்து அகம் மகிழ்ந்து ஏத்த – திருமுறை6:25 3725/2
புறம் தழுவி அகம் புணர்ந்தே கலந்து கொண்டு எந்நாளும் பூரணமாம் சிவ போகம் பொங்கியிட விழைந்தேன் – திருமுறை6:28 3764/2
அஞ்சல் இன்றியே செய்த விண்ணப்பம் ஏற்று அகம் களித்து அளித்தாயே – திருமுறை6:37 3854/3
அத்தா நான் வேண்டுதல் கேட்டு அருள் புரிதல் வேண்டும் அருள்_பெரும்_சோதியை பெற்றே அகம் களித்தல் வேண்டும் – திருமுறை6:56 4082/1
அரைசே நான் வேண்டுதல் கேட்டு அருள் புரிதல் வேண்டும் அருள்_பெரும்_சோதியை பெற்றே அகம் மகிழ்தல் வேண்டும் – திருமுறை6:56 4083/1
ஆதி நடு கடை காட்டாது அண்ட பகிரண்டம் ஆர்_உயிர்கள் அகம் புறம் மற்று அனைத்தும் நிறை ஒளியே – திருமுறை6:57 4112/2
பொடி கனக திரு_மேனி திரு மணம் கற்பூர பொடி மணத்தோடு அகம் புறமும் புது மணம் செய் அமுதே – திருமுறை6:57 4113/3
ஐம்பூத பரங்கள் முதல் நான்கும் அவற்று உள்ளே அடுத்து இடு நந்நான்கும் அவை அகம் புறம் மேல் நடு கீழ் – திருமுறை6:57 4117/1
வாதுறும் இந்திய கரண பரங்கள் முதல் நான்கும் வகுத்திடு நந்நான்கும் அகம் புறம் மேல் கீழ் நடு பால் – திருமுறை6:57 4118/1
ஊற்றுகின்ற அகம் புறம் மேல் நடு கீழ் மற்று அனைத்தும் உற்றிடும் தன்மயம் ஆகி ஒளிர்கின்ற ஒளியே – திருமுறை6:57 4122/2
பன்னுகின்ற தொழில் ஐந்தும் செய்திடவே பணித்து பண்புற என் அகம் புறமும் விளங்குகின்ற பதியே – திருமுறை6:57 4150/2
வாழ அகம் புறம் வாழ்கின்ற ஜோதி – திருமுறை6:79 4560/2
அகம் அற பொருந்திய அருள்_பெரும்_ஜோதி – திருமுறை6:81 4615/8
சத்தர்கள் எல்லாம் தழைத்திட அகம் புறத்து – திருமுறை6:81 4615/145
அகம் புறம் முற்றுமாம் அருள்_பெரும்_ஜோதி – திருமுறை6:81 4615/172
ஆர் இயல் அகம் புறம் அகப்புறம் புறப்புறம் – திருமுறை6:81 4615/281
கருது அகம் நடுவொடு கடை அணைந்து அகம் முதல் – திருமுறை6:81 4615/521
கருது அகம் நடுவொடு கடை அணைந்து அகம் முதல் – திருமுறை6:81 4615/521
தணி அகம் நடுவொடு தலை அணைந்து அக கடை – திருமுறை6:81 4615/523
அகம் அற வகுத்த அருள்_பெரும்_ஜோதி – திருமுறை6:81 4615/530
அகம் அற வகுத்த அருள்_பெரும்_ஜோதி – திருமுறை6:81 4615/602
அகம் புறம் அகப்புறம் ஆகிய புறப்புறம் – திருமுறை6:81 4615/1285
அகம் அறிந்தீர் அனகம் அறிந்து அழியாத ஞான அமுத வடிவம் பெறலாம் அடைந்திடு-மின் ஈண்டே – திருமுறை6:134 5593/3
தெரிந்திடு நால் நிலைக்குள்ளே இருந்து வெளிப்படவும் செய்கை பல புரிகின்ற திறல் உடைத்தார் அகம் மேல் – திருமுறை6:137 5660/3
பொன் அணி பொன்_சபையாளர் சிற்சபையார் என்னை புறம் புணர்ந்தார் அகம் புணர்ந்தார் புறத்தகத்தும் புணர்ந்தார் – திருமுறை6:142 5738/2
கேழ் வகையில் அகம் புணர்ந்தேன் அவர் கருணை அமுதம் கிடைத்தது நான் ஆண்_மகன் ஆகின்றது அதிசயமோ – திருமுறை6:142 5765/4
ஐயமுற்றார் எல்லாரும் புறத்து இருக்க நான் போய் அம்பலத்தே திரு_நடம் கண்டு அகம் களிக்கும் போது – திருமுறை6:142 5772/1
அருள் உறும் ஓர் பரநாத வெளி கடந்து அப்பாலும் அப்பாலும் விளங்குமடி அகம் புறத்தும் நிறைந்தே – திருமுறை6:142 5791/4
ஆயினும் என்னளவின் மிக எளியர் என என்னை அகம் புணர்ந்தார் புறம் புணர்ந்தார் புற புணர்ச்சி தருணம் – திருமுறை6:142 5812/3

மேல்


அகம்-தோறும் (1)

சோற்றுக்கு மேல் கதி இன்று என வேற்று அகம்-தோறும் உண்போர் – திருமுறை3:6 2270/2

மேல்


அகம்பாவமயன் (1)

ஆங்கார பெரு மத மால் யானை போல அகம்பாவமயன் ஆகி அலைகின்றேன் உன் – திருமுறை5:10 3242/2

மேல்


அகம்புறமாய் (1)

அகமாய் புறமாய் அகம்புறமாய் நீங்கும் – திருமுறை3:3 1965/41

மேல்


அகமாம் (1)

நாவலூர் ஞானியர் உள் ஞாபகமே தேவு அகமாம்
மன்றம் அமர்ந்த வளம் போல் திகழ்ந்த முதுகுன்றம் – திருமுறை3:2 1962/444,445

மேல்


அகமாய் (3)

அகமாய் புறமாய் அகம்புறமாய் நீங்கும் – திருமுறை3:3 1965/41
தேசு அகமாய் இருள் அகமாய் இரண்டும் காட்டா சித்தகமாய் வித்தகமாய் சிறிதும் பந்தபாசம் – திருமுறை3:5 2086/2
தேசு அகமாய் இருள் அகமாய் இரண்டும் காட்டா சித்தகமாய் வித்தகமாய் சிறிதும் பந்தபாசம் – திருமுறை3:5 2086/2

மேல்


அகமிதம் (1)

அகமிதம் தீர்த்து அருள் ஜோதி சச்சிதானந்த – திருமுறை6:79 4574/3

மேல்


அகமும் (1)

புன்மை நீத்து அகமும் புறமும் ஒத்து அமைந்த புண்ணியர் நண்ணிய புகலே – திருமுறை6:39 3882/2

மேல்


அகமுற (1)

அகமுற வகுத்த அருள்_பெரும்_ஜோதி – திருமுறை6:81 4615/526

மேல்


அகமே (2)

அகமே புகுந்த அருள் தேவே அரு மா மணியே ஆர்_அமுதே – திருமுறை1:43 468/2
அகமே விளங்க திரு_அருள் ஆர் அமுதம் அளித்தே அணைத்து அருளி – திருமுறை6:17 3609/2

மேல்


அகர (8)

அகர நிலை விளங்கு சத்தர் அனைவருக்கும் அவர்-பால் அமர்ந்த சத்திமாரவர்கள் அனைவருக்கும் அவரால் – திருமுறை6:2 3270/1
ஆராலும் அறியாத உயர் நிலையில் எனை வைத்த அரசே அருள் சோதியே அகர நிலை முழுதுமாய் அப்பாலும் ஆகி நிறை அமுத நடராச பதியே – திருமுறை6:22 3670/4
ஆழியோடு அணி அளித்து உயிர் எலாம் காத்து விளையாடு என்று உரைத்த அரசே அகர நிலை முழுதுமாய் அப்பாலும் ஆகி ஒளிர் அபய நடராச பதியே – திருமுறை6:22 3672/4
அகர நிலை பதி அருள்_பெரும்_ஜோதி – திருமுறை6:81 4615/46
அகர உகர சுபகர வர சினகர – திருமுறை6:113 5134/1
மகர அகர வர புர ஹர ஹரஹர – திருமுறை6:113 5135/2
அகர சபாபதி சிகர சபாபதி அனக சபாபதி கனக_சபாபதி – திருமுறை6:114 5163/1
அகர உகர மகர வகர அமுத சிகர சரணமே – திருமுறை6:115 5199/1

மேல்


அகரம் (2)

மருவும் ஈறு அற்று அயல் அகரம் வயங்கும் இகரம் ஆனது என்றார் – திருமுறை2:96 1741/3
மருவும் ஈறு அற்று அயல் அகரம் வயங்கும் இகரம் ஆனது என்றே – திருமுறை2:98 1829/3

மேல்


அகரமும் (2)

அகரமும் ஆகிய அருள்_பெரும்_ஜோதி – திருமுறை6:81 4615/174
அகரமும் உகரமும் அழியா சிகரமும் – திருமுறை6:81 4615/1315

மேல்


அகல் (6)

சற்றை அகல் சென்னையில் கந்தகோட்டத்துள் வளர் தலம் ஓங்கு கந்தவேளே தண் முக துய்ய மணி உண்முக சைவ மணி சண்முக தெய்வ மணியே – திருமுறை1:1 15/4
வீங்கு ஆனை மாடம் சேர் விண் என்று அகல் கடந்தை – திருமுறை3:2 1962/431
அங்கு ஓர் எலி-தான் அருந்த அகல் தூண்ட அதை – திருமுறை3:3 1965/489
அகல் வெளி வகுத்த அருள்_பெரும்_ஜோதி – திருமுறை6:81 4615/554
மாறு அகல் வாழ்வினில் வாழ்கின்ற பெண்ணே வல்லவள் நீயே இ மா நிலை மேலே – திருமுறை6:138 5679/3
இரிவு அகல் சிற்சபை நடம் செய் இறைவர் வருகின்றார் என்று திரு_நாத ஒலி இசைக்கின்றது அம்மா – திருமுறை6:142 5762/3

மேல்


அகல்வார் (1)

நேயர் ஆதியர் நேயம் விட்டு அகல்வார் நின்னை நம்பி என் நெஞ்சு உவக்கின்றேன் – திருமுறை2:69 1334/2

மேல்


அகல (18)

தரம் கொள் உலக மயல் அகல தாழ்ந்து உள் உருக அழுதழுது – திருமுறை1:23 301/3
எட்டிக்கனியாம் இ உலகத்து இடர் விட்டு அகல நின் பதத்தை – திருமுறை1:23 306/3
உள்ளம் அகல அங்குமிங்கும் ஓடி அலையும் வஞ்ச நெஞ்ச – திருமுறை1:23 309/3
ஊழும் உற்பவம் ஓர் ஏழும் விட்டு அகல உதவு சீர் அருள் பெரும் குன்றே – திருமுறை1:35 389/4
துக்கம் அகல சுகம் அளிக்கும் தொடர்பும் உண்டோ இலையோ-தான் – திருமுறை2:91 1682/3
அரும் தாழ்வு அகல அருள்வீர் என்றாலும் ஒன்றும் அறியார் போல் – திருமுறை2:94 1714/3
உண்மை அறியீர் என்றேன் யாம் உணர்ந்தே அகல நின்றது என்றார் – திருமுறை2:98 1857/2
சகச மல இருள் அகல நின்மல சுயம்ப்ரகாசம் குலவு நல் பூம்_பதம் – திருமுறை3:1 1960/64
வாழும் சந்த்ரசேகரனே ஏச்சு அகல
விண் மருவினோனை விடம் நீக்க நல் அருள்செய் – திருமுறை3:2 1962/288,289
ஆளுகின்ற மன்னவனாய் ஆக்கினையே கோள் அகல
வாய்ச்சு அங்கு நூல் இழைத்த வாய் சிலம்பி-தன்னை உயர் – திருமுறை3:2 1962/764,765
பொய் அகல போற்றுவம் இப்போது – திருமுறை3:21 2507/4
கமல மலர் அயன் நயனன் முதல் அமரர் இதயம் உறு கரிசு அகல அருள்செய் பசுபதியாம் – திருமுறை3:25 2554/1
கலகமுறு சகச மல இருள் அகல வெளியான காட்சியே கருணை நிறைவே கட கரட விமல கய முக அமுதும் அறு முக கந அமுதும் உதவு கடலே – திருமுறை4:3 2591/3
ஆர் துணை என்று ஐயா அகல இருந்தனையே – திருமுறை4:8 2645/4
துன்பம் அகல சுகம் அளிக்கும் தூய துணையை சுயஞ்சுடரை – திருமுறை4:17 2791/2
அரும் பொன்_அனையார் எனது துரை வரும் ஓர் சமயம் அகல நின்-மின் அணங்கு_அனையீர் என்ற அதனாலோ – திருமுறை6:60 4229/1
அனக வனஜ அமித அமிர்த அகல அகில சரணமே – திருமுறை6:115 5201/1
துணைவா அபயம் துயர் அகல என்-பால் – திருமுறை6:125 5324/1

மேல்


அகலச்செய்வாயேல் (1)

ஊக்கம் இலா நெஞ்சத்தின் ஓட்டு அகலச்செய்வாயேல்
தூக்கம் இலா ஆனந்த தூக்கமன்றி மற்றும் இங்கு ஓர் – திருமுறை2:16 744/2,3

மேல்


அகலத்தான் (1)

அம் பதும திரு விளங்கும் அகலத்தான் பிரமன் அரன் முதலோர் ஐவர்களும் அப்பால் நின்றோரும் – திருமுறை6:137 5627/2

மேல்


அகலத்திலே (1)

அம்புவியிலே புவியின் அடியிலே முடியிலே அ மண்டலம்-தன்னிலே அகலத்திலே புவியின் அகிலத்திலே அவைக்கான வடிவாதி-தனிலே – திருமுறை6:22 3656/1

மேல்


அகலமாய் (1)

அகலமாய் குறுக்கமாய் நெடுமை ஆகி அவை அனைத்தும் அணுகாத அசலம் ஆகி – திருமுறை3:5 2085/2

மேல்


அகலா (11)

சற்றும் விட்டு அகலா ஒற்றியில் உன்னால் தண்டிக்கப்பட்டனன் அன்றே – திருமுறை2:43 1055/4
கணவர் அடியேன் கண் அகலா கள்வர் இன்னும் கலந்திலரே – திருமுறை2:86 1625/2
எ பிறப்பும் விட்டு அகலா என் நெஞ்சே செப்பமுடன் – திருமுறை3:3 1965/4
கண்டு உலவுகின்றதொரு கள்வன் எவன் விண்டு அகலா
மண் மயக்கும் பொன் மயக்கும் மாதர் மயக்கும் எனும் – திருமுறை3:3 1965/212,213
போகம் என்றும் மற்றை புலன் என்றும் பொய் அகலா
யோகம் என்றும் பற்பலவாம் யூகம் என்றும் மேகம் என்றும் – திருமுறை3:3 1965/1153,1154
மெய் தலத்து அகத்தும் புறத்தும் விட்டு அகலா மெய்யன் நீ அல்லையோ எனது – திருமுறை6:13 3480/2
பொய் விட்டு அகலா புலை கொடியேன் பொருட்டா இரவில் போந்து ஒரு நின் – திருமுறை6:19 3628/1
கை விட்டு அகலா பெரும் பொருள் என் கையில் கொடுத்தே களிப்பித்தாய் – திருமுறை6:19 3628/2
மை விட்டு அகலா விழி இன்பவல்லி மகிழும் மணவாளா – திருமுறை6:19 3628/3
மெய் விட்டு அகலா மனத்தவர்க்கு வியப்பாம் உனது மெய் அருளே – திருமுறை6:19 3628/4
எல்லியும் இரவும் என்னை விட்டு அகலா இறைவனை கண்டுகொண்டேனே – திருமுறை6:46 3958/4

மேல்


அகலாது (4)

உண்ட நஞ்சு இன்னும் கண்டம் விட்டு அகலாது உறைந்தது நாள்-தொறும் அடியேன் – திருமுறை2:47 1091/1
வண்மை அகலாது அருள்_கடல் நீராடுவேனோ ஆடேனோ – திருமுறை2:91 1683/3
ஈங்கு உறினும் வான் ஆதி யாங்கு உறினும் விட்டு அகலாது
ஓங்கு அருளால் நம்மை உடையவன் காண் ஆங்கு அவன்றன் – திருமுறை3:3 1965/413,414
சித்தம் முற்று அகலாது ஒளித்த நின் கமல சேவடி தொழ எனக்கு அருள்வாய் – திருமுறை3:22 2525/2

மேல்


அகலாதே (10)

தெருள் உடைய கண்களும் விட்டு அகலாதே இன்னும் தெரிகின்றதாயினும் என் சிந்தை உருகிலதே – திருமுறை5:5 3180/3
இன்பு உடைய கண்களும் விட்டு அகலாதே இன்னும் விளங்குகின்றதாயினும் என் வெய்ய மனம் உருகா – திருமுறை5:5 3181/3
நீள் உடைய கண்களும் விட்டு அகலாதே இன்னும் நிகழ்கின்றதாயினும் என் நெஞ்சம் உருகிலதே – திருமுறை5:5 3182/3
சீர் உடைய கண்களும் விட்டு அகலாதே இன்னும் தெரிகின்றதாயினும் என் சிந்தை உருகிலதே – திருமுறை5:5 3183/3
கற்பு உடைய கண்களும் விட்டு அகலாதே இன்னும் காண்கின்றது என்னினும் என் கல்_மனமோ உருகா – திருமுறை5:5 3184/3
காண் தகைய கண்களும் விட்டு அகலாதே இன்னும் காண்கின்றதாயினும் என் கருத்து உருக காணேன் – திருமுறை5:5 3185/3
உரவு மலர் கண்களும் விட்டு அகலாதே இன்னும் ஒளிர்கின்றதாயினும் என் உள்ளம் உருகிலதே – திருமுறை5:5 3186/3
கையாது கண்களும் விட்டு அகலாதே இன்னும் காண்கின்றதாயினும் என் கருத்து உருக காணேன் – திருமுறை5:5 3187/3
துப்பாய கண்களும் விட்டு அகலாதே இன்னும் தோன்றுகின்றதாயினும் இ துட்ட நெஞ்சம் உருகா – திருமுறை5:5 3188/3
மை மாழை விழிகளும் விட்டு அகலாதே இன்னும் வதிகின்றதாயினும் என் வஞ்ச நெஞ்சம் உருகா – திருமுறை5:5 3189/3

மேல்


அகலார் (2)

பெரிய அண்டங்கள் யாவையும் படைத்தும் பித்தர் என்னும் அ பேர்-தனை அகலார்
உரிய சீர் கொளும் ஒற்றியூர் அமர்ந்தார் உம்பர் நாயகர்-தம் புயம் புனைய – திருமுறை2:30 889/2,3
ஏனம் புடைத்தீர் அணை என்பீர் என்றேன் அகலார் என்றாரே – திருமுறை2:97 1761/4

மேல்


அகலானை (1)

கடு ததும்பும் மணி_கண்டத்தினானை கண்_நுதலானை எம் கண் அகலானை
எடுத்து எனை துன்பம் விட்டு ஏறவைத்தானை இன்றை இரவில் எதிர்ந்துகொள்வேனே – திருமுறை4:5 2612/3,4

மேல்


அகலிடை (1)

அகலிடை வகுத்த அருள்_பெரும்_ஜோதி – திருமுறை6:81 4615/528

மேல்


அகலின் (1)

செல்வ துரைமகனாய் செய்தனையே சொல் அகலின்
நீளுகின்ற நெய் அருந்த நேர் எலியை மூவுலகும் – திருமுறை3:2 1962/762,763

மேல்


அகலும் (1)

ஆசு அகலும் வண்ணம் அருள் புரிந்தால் ஆகாதோ – திருமுறை4:15 2753/4

மேல்


அகலேன் (1)

பிறந்திடேன் இறவேன் நின்னை விட்டு அகலேன் பிள்ளை நான் வாடுதல் அழகோ – திருமுறை6:13 3495/4

மேல்


அகவல் (2)

திருஅண்டப்பகுதி எனும் திரு அகவல் வாய்_மலர்ந்த – திருமுறை5:12 3260/2
இரு என்ற தனி அகவல் எண்ணம் எனக்கு இயம்புதியே – திருமுறை5:12 3260/4

மேல்


அகவா (1)

அகவா மயில் ஊர் திரு_தணிகை அரசே உன்றன் ஆறெழுத்தை – திருமுறை1:14 214/2

மேல்


அகழ்ந்தார்-தமையும் (1)

அகழ்ந்தார்-தமையும் பொறுக்க என அமைத்தாய் எல்லாம் அமைத்தாயே – திருமுறை6:17 3599/4

மேல்


அகழ்ந்து (2)

அகழ்ந்து எனது உளத்தை சூறைகொண்டு அலைக்கும் அஞர் எலாம் அறுத்து அருள் புரிவாய் – திருமுறை2:6 624/2
அகங்கார கொடும் கிழங்கை அகழ்ந்து எறிய அறியேன் அறிவு அறிந்த அந்தணர்-பால் செறியும் நெறி அறியேன் – திருமுறை6:6 3314/1

மேல்


அகழ்வாரை (1)

அகழ்வாரை தாங்கும் நிலம் போல என்னும் – திருமுறை3:3 1965/869

மேல்


அகழும் (1)

அகழும் மால் ஏனமாய் அளவும் செம் மலர் – திருமுறை2:5 622/3

மேல்


அகழேன் (1)

அகழேன் எனினும் எனை ஆளாது அகற்றல் அருளுக்கு அழகு அன்றே – திருமுறை2:32 909/4

மேல்


அகள (1)

தகர ககன நடன கடன சகள அகள சரணமே – திருமுறை6:115 5200/1

மேல்


அகற்ற (10)

ஞாலம் மேவும் நவையை அகற்ற முன் – திருமுறை2:15 715/3
ஊழை அகற்ற உளவு அறியா பொய்யன் இவன் – திருமுறை2:16 746/1
பாழை அகற்ற நான் செலினும் பாராது இருந்தால் பைங்கொடியே – திருமுறை2:94 1717/3
வாழ்கொளிபுத்தூர் மணி சுடரே தாழ்வு அகற்ற
நண் இ படிக்கு அரையர் நாள்-தோறும் வாழ்த்துகின்ற – திருமுறை3:2 1962/60,61
இன்னல் அகற்ற இலங்கு பவானிக்கூடல் – திருமுறை3:2 1962/423
இட்டம்-அதை விட்டற்கு இசைந்திலையே முட்டு அகற்ற
பொன் நடப்பது அன்றி அது போனகமே ஆதியவாய் – திருமுறை3:3 1965/828,829
வாங்கு என்றால் வாங்கி இட வல்லாரோ தீங்கு அகற்ற
தூண்டா மனை ஆதி சுற்றம் எலாம் சுற்றியிட – திருமுறை3:3 1965/1020,1021
குறை சூழ்ந்துகொண்டது என் செய்கேன் அகற்ற குறித்து அருளே – திருமுறை3:6 2238/4
இன்றோ சிறியேன் பிழை கருதி இரங்காது அகற்ற எண்ணுதியோ – திருமுறை4:10 2664/2
புற பற்று அகற்ற தொடங்காதே பெண்ணே புலை அக பற்றை அறுத்தாய் நினக்கே – திருமுறை6:138 5678/3

மேல்


அகற்றல் (2)

அகழேன் எனினும் எனை ஆளாது அகற்றல் அருளுக்கு அழகு அன்றே – திருமுறை2:32 909/4
அங்கு அல் இட்ட களத்து அழகர் அம்பலவர் திரு_தோள் ஆசை எனும் பேய் அகற்றல் ஆவது_இலை எனவே – திருமுறை6:59 4201/1

மேல்


அகற்றலாம் (1)

ஆ வி ஈரைந்தை அகற்றலாம் ஆவி ஈரைந்து – திருமுறை4:15 2785/2

மேல்


அகற்றாது (1)

கொடிய பாவியேன் படும் பரிதாபம் குறித்து கண்டும் என் குறை அகற்றாது
நெடிய காலமும் தாழ்த்தனை நினது நெஞ்சும் வஞ்சகம் நேர்ந்தது உண்டேயோ – திருமுறை2:67 1317/1,2

மேல்


அகற்றி (28)

காதல் அகற்றி நின் உருவை கண்கள் ஆர கண்டிலனே – திருமுறை1:23 304/4
கள்ளம் அகற்றி நின் உருவை கண்கள் ஆர கண்டிலனே – திருமுறை1:23 309/4
வன்பு-அதை அகற்றி மன்பதைக்கு அருள்வான் மகிழ்ந்துறும் தணிகையின் வாழ்வே – திருமுறை1:35 388/4
சிற்றறிவை அகற்றி அருள் குருவாய் என்னை சிறு_காலை ஆட்கொண்ட தேவ தேவே – திருமுறை1:42 456/4
அல்லல் அகற்றி பெரியோரை அடுத்தும் அறியேன் அரும் பாவி – திருமுறை1:49 521/2
செற்றம் அகற்றி திறல் அளிக்கும் சிவாய நம என்று இடு நீறே – திருமுறை2:25 844/4
கோளை அகற்றி நின் அடிக்கே கூடும் வண்ணம் குறிப்பாயோ – திருமுறை2:34 935/3
ஏழில் அகற்றி என்கின்றார் இது-தான் சேடி என்னேடீ – திருமுறை2:98 1907/4
அவ்வவ் இடை வந்து அகற்றி அருள்தரலால் – திருமுறை3:2 1961/1
வீறு திரு_ஆக்கூர் விளக்கமே மாறு அகற்றி
நன்கு அடை ஊர் பற்பலவும் நன்றி மறவாது ஏத்தும் – திருமுறை3:2 1962/222,223
ஐயம் திரிபோடு அறியாமை விட்டு அகற்றி
பொய் என்பது ஒன்றும் பொருந்தாராய் செய் என்ற – திருமுறை3:3 1965/79,80
ஏண வரும் இடையூறு எல்லாம் அகற்றி அருள் – திருமுறை3:3 1965/267
வாது அகற்றி உண்மை மரபு அளித்து வஞ்ச மல – திருமுறை3:3 1965/271
கோது அகற்றும் நெஞ்ச குகேசன் எவன் தீது அகற்றி
தங்கும் உலகங்கள் சாயாமல் செம் சடை மேல் – திருமுறை3:3 1965/272,273
நீல மணி மிடற்றின் நீடு அழகும் மால் அகற்றி
வாழ்ந்து ஒளிரும் அன்பர் மனம் போலும் வெண் நீறு – திருமுறை3:3 1965/440,441
தேசு விரித்து இருள் அகற்றி என்றும் ஓங்கி திகழ்கின்ற செழும் கதிரே செறிந்த வாழ்க்கை – திருமுறை3:5 2093/1
கிரியை நெறி அகற்றி மறை முடிவில் நின்று கேளாமல் கேட்கின்ற கேள்வியே சொற்கு – திருமுறை3:5 2116/1
கட்டு அகன்ற மெய் அறிவோர் கரணம் நீக்கி கலை அகற்றி கருவி எலாம் கழற்றி மாயை – திருமுறை3:5 2126/2
அவ்வியம் அகற்றி அருள் தில்லை அம் பதி மருவும் அண்ணலார் மகிழும் மணியே அகிலாண்டமும் சராசரமும் ஈன்று அருள் பரசிவானந்த வல்லி உமையே – திருமுறை4:3 2598/4
கற்றும் அறிந்தும் கேட்டும் தெளிந்த பெரியவரும் கண்டு மகிழ புரிந்து பண்டை வினை அகற்றி
மற்றும் அறிவன எல்லாம் அறிவித்து என் உளத்தே மன்னுகின்ற மெய் இன்ப வாழ்க்கை முதல் பொருளே – திருமுறை5:1 3043/2,3
வெம் மாயை அகற்றி எனை அருகு அழைத்து என் கரத்தே மிக அளித்த பெரும் கருணை விளக்கம் என்றன் மனமும் – திருமுறை5:5 3189/2
பாவம் எலாம் அகற்றி அருள் பான்மை நல்கும் பண்பு உடைய பெருமானே பணிந்து நின்-பால் – திருமுறை5:10 3239/3
தடுக்கும் தடையும் வேறு இல்லை தமியேன்-தனை இ தாழ்வு அகற்றி
எடுக்கும்துணையும் பிறிது இல்லை ஐயோ இன்னும் இரங்கிலையே – திருமுறை6:7 3340/3,4
புரி கிலேசத்தை அகற்றி ஆட்கொள்ளும் பொன்_சபை அண்ணலே கருணை – திருமுறை6:13 3542/3
ஏசறல் அகற்றி வந்து என்னை முன் ஆண்டீர் இறையவரே உமை இன்று கண்டு அல்லால் – திருமுறை6:31 3794/3
புலை களவு அகற்றி எனக்குளே நிறைந்து பொது நடம் புரிகின்ற பொருளே – திருமுறை6:39 3874/4
வன் செயல் அகற்றி உலகு எலாம் விளங்கவைத்த சன்மார்க்க சற்குருவை – திருமுறை6:46 3962/3
அச்சை எலாம் வெளிப்படுத்தி அச்சம் எலாம் அகற்றி அருள் சோதி தனி அரசே ஆங்காங்கும் ஓங்க – திருமுறை6:125 5364/2

மேல்


அகற்றிடுவாயேல் (1)

அருணன் என்று எனை அகற்றிடுவாயேல் ஐயவோ துணை அறிந்திலன் இதுவே – திருமுறை6:29 3774/3

மேல்


அகற்றிய (1)

காமம் அகற்றிய தூயன் அடி சிவகாம – திருமுறை4:31 2966/1

மேல்


அகற்றியே (1)

அ உயிர்களுக்கு வரும் இடையூற்றை அகற்றியே அச்சம் நீக்கிடவும் – திருமுறை6:12 3403/2

மேல்


அகற்றீர் (2)

மையல் அகற்றீர் ஒற்றி_உளீர் வா என்று உரைப்பீரோ என்றேன் – திருமுறை2:96 1753/1
மையல் அகற்றீர் ஒற்றி_உளீர் வா என்று உரைப்பீரோ என்றேன் – திருமுறை2:98 1841/1

மேல்


அகற்று (3)

செயிர்-அது அகற்று உன் முலைப்பதி வாழ் தேவன் அலவே தெளி என்றார் – திருமுறை2:96 1732/3
செயிர்-அது அகற்று உன் முலை இடம் கொள் செல்வன் அல காண் தெளி என்றே – திருமுறை2:98 1820/3
நின்-பால் என் துன்ப நெறிப்பால் அகற்று என்று நின்றது அல்லால் – திருமுறை3:6 2187/2

மேல்


அகற்றுதல் (1)

ஐய நும் அடிக்கு ஆட்செயல் உடையேன் ஆண்ட நீர் எனை அகற்றுதல் அழகோ – திருமுறை2:55 1178/3

மேல்


அகற்றுதற்கே (1)

தாக்க எண்ணியே தாமத பாவி தலைப்பட்டான் அவன்றனை அகற்றுதற்கே
ஊக்கம் உற்ற நின் திரு_அருள் வேண்டும் ஒற்றி ஓங்கிய உத்தம பொருளே – திருமுறை2:66 1300/3,4

மேல்


அகற்றும் (27)

இன் சொல் அடியவர் மகிழும் இன்பமே உள் இருள் அகற்றும் செழும் சுடரே எவர்க்கும் கோவே – திருமுறை1:7 113/3
துனி ஏய் பிறவி-தனை அகற்றும் துணையே சோதி சுக_குன்றே – திருமுறை1:11 186/4
சாதல் அகற்றும் திரு_தணிகை சைவ கனியே தற்பரமே – திருமுறை1:23 304/2
காயாது அளிய கனிந்து அன்பால் கல்லால் அடி நின்று அருள் ஒழுகும் கனியுள் சுவையே அடியர் மன கவலை அகற்றும் கற்பகமே – திருமுறை1:44 471/1
ஏதம் அகற்றும் என் அரசே என் ஆர்_உயிரே என் அறிவே என் கண் ஒளியே என் பொருளே என் சற்குருவே என் தாயே – திருமுறை1:44 475/1
கரு மால் அகற்றும் இறப்பு-அதனை களையும் நெறியும் காட்டுவிக்கும் – திருமுறை2:25 835/1
தீதை அகற்றும் உன்றன் சீர் அருளை சேரேனோ – திருமுறை2:36 985/4
புன்கண் அகற்றும் மெய் அடியார் போற்றும் பொன்_அம்பல நடுவே – திருமுறை2:70 1343/1
பிறப்பை அகற்றும் ஒற்றியில் போய் பேர்_ஆனந்தம் பெற கண்டேன் – திருமுறை2:72 1365/3
தார் ஆர் முடியது சீர் ஆர் அடியது தாழ்வு அகற்றும்
பேர் ஆயிரத்தது பேரா வரத்தது பேர்_உலகம் – திருமுறை2:74 1380/2,3
இருள் பால் அகற்றும் இரும் சுடரே ஒற்றி எந்தை உள்ளம் – திருமுறை2:75 1438/3
கரு மால் அகற்றும் தொண்டர் குழாம் கண்டு களிக்க வரும் பவனி – திருமுறை2:84 1585/2
உவர்-தாம் அகற்றும் சோதிடம் பார்த்து உரைப்பீர் புரி_நூல் உத்தமரே – திருமுறை2:91 1680/4
கரு வாழ்வு அகற்றும் கண்_நுதலார் கண்ணன் அயனும் காண்ப அரியார் – திருமுறை2:92 1687/1
மாலை யாது என்றேன் அயன் மால் மாலை அகற்றும் மாலை என்றார் – திருமுறை2:96 1731/2
உள் தா அகற்றும் அந்தணர்கள் உறை ஊர் மாதே உணர் என்றார் – திருமுறை2:96 1736/3
கரு மால் அகற்றும் கணபதியாம் கடவுள் அடியும் களித்து அவர் பின் – திருமுறை2:98 1771/3
மாலை யாது என்றேன் அயன் மால் மாலை அகற்றும் மாலை என்றார் – திருமுறை2:98 1819/2
கார் ஊர் பொழிலும் கனி ஈந்து இளைப்பு அகற்றும்
ஆரூர் அரனெறி வேளாண்மையே ஏர் ஆர்ந்த – திருமுறை3:2 1962/305,306
மாசு ஊர் அகற்றும் மதி_உடையோர் சூழ்ந்த திருப்பாசூரில் – திருமுறை3:2 1962/503
கோது அகற்றும் நெஞ்ச குகேசன் எவன் தீது அகற்றி – திருமுறை3:3 1965/272
வளவை எலாம் இருள் அகற்றும் ஒளியே மோன வாழ்வே என் உயிர்க்குயிராய் வதியும் தேவே – திருமுறை3:5 2106/4
கரு மால் அகற்றும் தனி மருந்தை கனகசபையில் கலந்த ஒன்றை – திருமுறை3:13 2474/2
அல்லல் அகற்றும் பெரு வாழ்வை அன்பால் இயன்ற அரு_மருந்தை – திருமுறை3:13 2482/2
ஊழை அகற்றும் பெரும் கருணை உடையான் என்பார் உனை ஐயோ – திருமுறை6:7 3325/2
நீருற்ற ஒள்ளிய நெருப்பே நெருப்பினுள் நிறைந்து இருள் அகற்றும் ஒளியே நிர்க்குணானந்த பர நாதாந்த வரை ஓங்கு நீதி நடராச பதியே – திருமுறை6:22 3677/4
பிச்சு அகற்றும் பெரும் தெய்வம் சிவகாமி எனும் ஓர் பெண் கொண்ட தெய்வம் எங்கும் கண்கண்ட தெய்வம் – திருமுறை6:41 3909/3

மேல்


அகற்றுவாயேல் (1)

அண்ணா எனை ஆட்கொள வேண்டும் அகற்றுவாயேல்
கண் ஆர் களைகண் பிறிது ஒன்று இலை கள்ளனேனை – திருமுறை4:13 2707/2,3

மேல்


அகற்றுவையேல் (1)

சீர் சொல்வேன் என்றனை நீ சேர்க்காது அகற்றுவையேல்
நேர் சொல்வாய் உன்றனக்கு நீதி ஈது அல்ல என்றே – திருமுறை2:16 743/2,3

மேல்


அகன்ற (30)

வரி அகன்ற நல் மலர் கொடு தெரிந்து மாலை சூட்டுதும் வருதி என் மனனே – திருமுறை2:30 889/4
மறப்பை அகன்ற மனத்து உரவோர் வாழ்த்த அவர்க்கு வான் கதியின் – திருமுறை2:72 1365/1
தமலம் அகன்ற குற பாவாய் தனித்து ஓர் குறி-தான் சாற்றுவையே – திருமுறை2:87 1641/4
உண் பழனத்து என்றன் உயிர்க்குயிரே பண்பு அகன்ற
வெய் ஆற்றில் நின்றவரை மெய் ஆற்றின் ஏற்று திருவையாற்றின் – திருமுறை3:2 1962/102,103
ஓதும் அவளிவள் நல்லூர்_உடையோய் கோது அகன்ற
நீட்டும் சுருதி நியமத்தோர்க்கு இன் அருளை – திருமுறை3:2 1962/330,331
மாடு போல் நின்று உழைத்து வாழ்ந்தது உண்டு நாடு அகன்ற
கள்ளி வாய் ஓங்கு பெரும் காம கடும் காட்டில் – திருமுறை3:2 1962/640,641
பாதகம் என்றால் எனக்கு பால்_சோறு தீது அகன்ற
தூய்மை நன்றாம் என்கின்ற தொன்மையினார் வாய்க்கு இனிய – திருமுறை3:2 1962/648,649
ஆதியாய் ஆதி நடு அந்தமாய் ஆங்கு அகன்ற
சோதியாய் சோதியா சொல் பயனாய் நீதியாய் – திருமுறை3:3 1965/25,26
அ மூன்றின் உள்ளே அடுக்கி வரும் ஒன்று அகன்ற
மும்மூன்றின் மூன்றும் முனிந்தவராய் தம் ஊன்றி – திருமுறை3:3 1965/91,92
சுட்டு அகன்ற ஞான சுகாதீதம் காட்டி முற்றும் – திருமுறை3:3 1965/117
விட்டு அகன்ற யோக வினோதன் எவன் மட்டு அகன்ற – திருமுறை3:3 1965/118
விட்டு அகன்ற யோக வினோதன் எவன் மட்டு அகன்ற
அண்டங்கள் எல்லாம் அணுவில் அடைத்து அருளி – திருமுறை3:3 1965/118,119
காசு பறிக்கின்ற கள்வன் எவன் ஆசு அகன்ற
பெண்ணால் எவையும் பிறப்பித்து மற்றை நுதல் – திருமுறை3:3 1965/216,217
கோது அகன்ற யோகர் மன_குகையில் வாழும் குருவே சண் முகம் கொண்ட கோவே வஞ்ச – திருமுறை3:5 2104/1
வாது அகன்ற ஞானியர்-தம் மதியில் ஊறும் வான் அமுதே ஆனந்த_மழையே மாயை – திருமுறை3:5 2104/2
வேது அகன்ற முத்தர்களை விழுங்கு ஞான வேழமே மெய் இன்ப விருந்தே நெஞ்சில் – திருமுறை3:5 2104/3
தீது அகன்ற மெய் அடியர்-தமக்கு வாய்த்த செல்வமே எல்லை_இலா சீர்மை தேவே – திருமுறை3:5 2104/4
மட்டு அகன்ற நெடும் காலம் மனத்தால் வாக்கால் மதித்திடினும் புலம்பிடினும் வாராது என்றே – திருமுறை3:5 2126/1
கட்டு அகன்ற மெய் அறிவோர் கரணம் நீக்கி கலை அகற்றி கருவி எலாம் கழற்றி மாயை – திருமுறை3:5 2126/2
அஞ்சு அடைய வஞ்சியர் மால் அடைய வஞ்சம் அடைய நெடும் துயர் அடைய அகன்ற பாவி – திருமுறை3:5 2141/3
அத்துவா ஆறையும் அகன்ற நிலை யாது அஃது அதீத நிலை என்ற நன்றே – திருமுறை3:18 2501/11
அசையும் பரிசாம் தத்துவம் அன்று அவத்தை அகன்ற அறிவே நீ ஆகும் அதனை எமது அருளால் அலவாம் என்றே உலவாமல் – திருமுறை3:19 2504/1
கண் அகன்ற பேர்_அருளின் கருணையினால் குஞ்சரியை காதலோடு – திருமுறை3:21 2516/2
மாசு அகன்ற சிவமுனிவர் அருளாலே மானிடமாய் வந்த மாதின் – திருமுறை3:21 2517/1
கற்பவை எலாம் கற்று உள் உணர்பவை எலாம் மன கரிசு அற உணர்ந்து கேட்டு காண்பவை எலாம் கண்டு செய்பவை எலாம் செய்து கரு நெறி அகன்ற பெரியோர் – திருமுறை4:3 2592/1
மாசு அகன்ற நீ திருவாய்_மலர்ந்த தமிழ் மா மறையின் – திருமுறை5:12 3257/3
ஆசு அகன்ற அனுபவம் நான் அனுபவிக்க அருளுதியே – திருமுறை5:12 3257/4
ஒரு மடந்தை வலிந்து அணைந்து கலந்து அகன்ற பின்னர் உளம் வருந்தி என் செய்தோம் என்று அயர்ந்த போது – திருமுறை6:57 4136/1
ஆறாறு அகன்ற நிலையை அடைந்தான் என்பர் தேவரே – திருமுறை6:112 5016/2
கலை கடலை கடந்த முனி கணங்களும் மும்மலமாம் கரிசு அகன்ற யோகிகளும் கண்டுகொள மாட்டாது – திருமுறை6:137 5635/1

மேல்


அகன்றது (1)

வடிவு ஆர் கரத்தில் என் என்றேன் வரைந்த அதன் ஈறு அகன்றது என்றே – திருமுறை2:98 1846/3

மேல்


அகன்றதை (1)

ஆங்கார வண்ணம் அகன்றதை அறிந்து மகிழ்ந்தே அனுபவிக்கின்றேன் பொதுவில் ஆடுகின்ற அரசே – திருமுறை5:2 3075/4

மேல்


அகன்றதோர் (1)

இலக ஒன்று இரண்டு எனல் அகன்றதோர் இணை_இல் இன்பமாம் இதயம் என்பதும் – திருமுறை4:22 2803/3

மேல்


அகன்றமை (1)

பெரு நெடு மேனி-தனில் பட பாம்பின் பேர்_உரு அகன்றமை மறவேன் – திருமுறை3:23 2530/2

மேல்


அகன்றவராய் (1)

ஆண்டாண்டு கண்டு ஆறு அகன்றவராய் ஈண்டாது – திருமுறை3:3 1965/98

மேல்


அகன்றனர் (1)

அன்று முன்னரே கடந்தனர் அன்றி அதற்கு முன்னரே அகன்றனர் அன்றே – திருமுறை2:50 1126/4

மேல்


அகன்றனவால் (1)

அஞ்சி எனை விட்டே அகன்றனவால் எஞ்சல் இலா – திருமுறை6:129 5496/2

மேல்


அகன்றால் (2)

நஞ்சே கலந்தாய் உன் உறவு நன்றே இனி உன் நட்பு அகன்றால்
உய்ஞ்சேன் இலையேல் வன் நரகத்து_உள்ளேன் கொள்ளேன் ஒன்றையுமே – திருமுறை1:17 249/3,4
வெருவிடத்து என் உயிர்_பிடி காண் உயிர் அகன்றால் அன்றி விட_மாட்டேன் விட_மாட்டேன் விட_மாட்டேன் நானே – திருமுறை6:32 3808/4

மேல்


அகன்றாள் (1)

அம்மை திரோதை அகன்றாள் எனை விரும்பி – திருமுறை6:129 5497/1

மேல்


அகன்றிட (2)

அல்லல் என்னை விட்டு அகன்றிட ஒற்றி அடுத்து நிற்கவோ அன்றி நல் புலியூர் – திருமுறை2:46 1083/1
நிந்தை அகன்றிட என் நெஞ்சமே ஒற்றியில் வாழ் – திருமுறை2:65 1297/3

மேல்


அகன்றிடாமையினால் (1)

அடுக்கும் வண்ணமே சொல்கின்றேன் எனை நீ அம்மை இம்மையும் அகன்றிடாமையினால்
தடுக்கும் வண்ணமே செய்திடேல் ஒற்றி தலத்தினுக்கு இன்று என்றன்னுடன் வருதி – திருமுறை2:29 887/2,3

மேல்


அகன்று (13)

கலக்கம் அகன்று நின் உருவை கண்கள் ஆர கண்டிலனே – திருமுறை1:23 307/4
தொல்லை பழ_வினையின் தோய்வு அகன்று வாய்ந்திடவே – திருமுறை2:36 983/2
மடன் நாம் அகன்று காண வந்தால் மலர் கை வளைகளினை கவர்ந்து – திருமுறை2:95 1718/2
துக்கம் அகன்று காண வந்தால் துகிலை கவர்ந்து துணிவுகொண்டே – திருமுறை2:95 1719/2
அங்கு ஏழ் அருகின் அகன்று போய் அங்கே இறை போது அமர்ந்து எழுந்தே – திருமுறை2:98 1811/3
உரு தன் பெயர் முன் எழுத்து இலக்கம் உற்றே மற்ற எல்லை அகன்று
இருத்தல் அறியாய் என்கின்றார் இது-தான் சேடி என்னேடீ – திருமுறை2:98 1840/3,4
அன்பு உருகி அன்பு உருவம் ஆகி பின் வன்பு அகன்று
புண்ணியா திங்கள் புரி சடையாய் பொன் இதழி – திருமுறை3:3 1965/248,249
கண்மை அகன்று ஓங்கும் அந்தகாரத்தில் செம்மாப்புற்று – திருமுறை3:3 1965/1071
தாவி வயங்கு சுத்த தத்துவத்தில் மேவி அகன்று
அப்பால் அருள் கண்டு அருளால் தமைத்தாம் கண்டு – திருமுறை3:3 1965/1364,1365
விட்டு அகன்று கரும மல போதம் யாவும் விடுத்து ஒழித்து சகச மல வீக்கம் நீக்கி – திருமுறை3:5 2126/3
சுட்டு அகன்று நிற்க அவர்-தம்மை முற்றும் சூழ்ந்து கலந்திடும் சிவமே துரிய தேவே – திருமுறை3:5 2126/4
பூத நெறி ஆதி வரு நாத நெறி வரையுமா புகலும் மூவுலகு நீத்து புரையுற்ற மூடம் எனும் இருள் நிலம் அகன்று மேல் போய் அருள் ஒளி துணையினால் – திருமுறை4:1 2573/1
எல் போது அங்கு அகன்று இரவில் யான் இருக்கும் இடம் போந்து எழில் கதவம் திறப்பித்து இ எளியேனை அழைத்து – திருமுறை5:2 3103/2

மேல்


அகன்றே (5)

ஆறேனோ நின் அடியன் ஆகேனோ பவ_கடல் விட்டு அகன்றே அப்பால் – திருமுறை1:16 239/3
மாழை கனி திகழ் வாமத்து எம்மான் தொண்டர்-மாட்டு அகன்றே
ஏழை கல் நிகர் உளத்தினர்-பால் சென்றது என்னை நெஞ்சே – திருமுறை2:26 850/3,4
விட்டது எவ்வழி அவ்வழி அகன்றே வேறும் ஓர் வழி மேவிடப்படுமோ – திருமுறை2:68 1321/3
ஓங்கார அணை மீது நான் இருந்த தருணம் உவந்து எனது மணவாளர் சிவந்த வடிவு அகன்றே
ஈங்கு ஆர பளிக்கு வடிவெடுத்து எதிரே நின்றார் இருந்து அருள்க என எழுந்தேன் எழுந்திருப்பது என் நீ – திருமுறை6:125 5440/1,2
இருளே தொலைந்தது இடர் அனைத்தும் எனை விட்டு அகன்றே ஒழிந்தனவால் – திருமுறை6:128 5479/2

மேல்


அகன்றேன் (3)

ஈடும் அகன்றேன் அம்மா நான் என்ன தவம்-தான் செய்தேனோ – திருமுறை2:72 1361/4
முன்னம் பசி போயிற்று என்றார் முன்-நின்று அகன்றேன் இ அன்னம் – திருமுறை2:98 1783/3
பொய் விட்டு அகன்றேன் என்று ஊதூது சங்கே – திருமுறை6:122 5284/1

மேல்


அகன்றோர் (1)

இறவா உருவது உள் ஏற்றால் வருவது இருள் அகன்றோர்
மறவாது உடையது மாது ஓர் புடையது வாழ்த்துகின்றோர் – திருமுறை2:74 1384/2,3

மேல்


அகனே (1)

அருள் நாடு அகனே அபயம் அபயம் அழகா அமலா அபயம் அபயம் – திருமுறை6:18 3613/2

மேல்


அகனேன் (1)

பசை இலா கருங்கல் பாறை நேர் மனத்து பதகனேன் படிற்று உரு அகனேன்
வசை_இலார்க்கு அருளும் மாணிக்க மணியே வள்ளலே நினை தொழல் மறந்து – திருமுறை2:43 1047/1,2

மேல்


அகாதம் (2)

வருத்தம் தவரீர் ஒற்றி_உளீர் மனத்து அகாதம் உண்டு என்றேன் – திருமுறை2:96 1752/1
வருத்தம் தவிரீர் ஒற்றி_உளீர் மனத்தில் அகாதம் உண்டு என்றேன் – திருமுறை2:98 1840/1

மேல்


அகார (2)

ஆங்கார நீக்கும் அகார உகாரம்-அதாய் – திருமுறை3:3 1965/27
சேர் இகார சார வார சீர் அகார ஊரனே – திருமுறை6:115 5194/1

மேல்


அகில (12)

அறியேனோ பொருள் நிலையை அறிந்து எனது என்பதை விடுத்து இ அகில மாயை – திருமுறை1:16 237/3
தற்பர நடம்செய் தாணுவே அகில சராசர காரண பொருளே – திருமுறை2:6 629/2
அமைவு அறிந்திடா ஆணவ பயலே அகில கோடியும் ஆட்டுகின்றவன் காண் – திருமுறை2:39 1014/1
ஆலம் உண்ட நின் தன்மை மாறுவதேல் அகில கோடியும் அழிந்திடும் அன்றே – திருமுறை2:45 1067/3
அல்லை உந்திய ஒண் சுடர்_குன்றே அகில கோடிகட்கு அருள் செயும் ஒன்றே – திருமுறை2:61 1240/3
ஆட்டுகின்றனை ஆடுகின்றனன் இ அகில கோடியும் அவ்வகையானால் – திருமுறை2:68 1322/3
தகவே எனக்கு நல் தாயே அகில சராசரமும் – திருமுறை2:75 1458/2
விச்சை அடுக்கும்படி நம்-பால் மேவினோர்க்கு இ அகில நடை – திருமுறை2:98 1877/2
அண்ட துரிசையும் அகில துரிசையும் – திருமுறை6:81 4615/783
அமல சபாபதி அபய சபாபதி அமுத சபாபதி அகில சபாபதி – திருமுறை6:114 5164/1
அகில புவன உயிர்கள் தழைய அபயம் உதவும் அமலனே – திருமுறை6:115 5198/1
அனக வனஜ அமித அமிர்த அகல அகில சரணமே – திருமுறை6:115 5201/1

மேல்


அகிலத்திலே (1)

அம்புவியிலே புவியின் அடியிலே முடியிலே அ மண்டலம்-தன்னிலே அகலத்திலே புவியின் அகிலத்திலே அவைக்கான வடிவாதி-தனிலே – திருமுறை6:22 3656/1

மேல்


அகிலம் (7)

அன்பிற்கு இரங்கி விடம்_உண்டோன் அருமை மகனே ஆர்_அமுதே அகிலம் படைத்தோன் காத்தோன் நின்று அழித்தோன் ஏத்த அளித்தோனே – திருமுறை1:44 476/2
அளித்து மூன்று பிள்ளைகளால் அகிலம் நடக்க ஆட்டுவிப்பார் – திருமுறை2:91 1678/1
அடையார் புரங்கள் எரித்து அழித்தார் அவரே இந்த அகிலம் எலாம்_உடையார் – திருமுறை2:92 1686/2
அனம் சூழ் ஒற்றி பதி_உடையீர் அகிலம் அறிய மன்றகத்தே – திருமுறை2:98 1890/1
அல் விரவும் காலை அகிலம் எலாம் தன் பதத்து ஓர் – திருமுறை3:3 1965/141
அன்னையினும் தயவு_உடையாய் நீ மறந்தாய் எனினும் அகிலம் எலாம் அளித்திடும் நின் அருள் மறவாது என்றே – திருமுறை6:32 3806/3
அப்பன் வரு தருணம் இதே ஐயம் இலை கண்டாய் அஞ்சாதே அஞ்சாதே அகிலம் மிசை உள்ளார்க்கு – திருமுறை6:105 4875/1

மேல்


அகிலமும் (1)

அண்டமும் அகிலமும் அருள் அரசாட்சியை – திருமுறை6:130 5539/1

மேல்


அகிலாண்ட (2)

தண்ட பிண்டாண்ட அகிலாண்ட பிரமாண்டம் தடிக்க அருளும் பூம்_பதம் – திருமுறை3:1 1960/62
தாங்கு அகிலாண்ட சராசர நிலை நின்று – திருமுறை6:81 4615/143

மேல்


அகிலாண்டம் (1)

அலை கடலும் புவி வரையும் அனல் கால் நீரும் அந்தரமும் மற்றை அகிலாண்டம் யாவும் – திருமுறை3:5 2111/1

மேல்


அகிலாண்டமும் (11)

தம்பமாய் அகிலாண்டமும் தாங்கும் சம்புவை சிவ தருமத்தின் பயனை – திருமுறை2:23 816/2
அலகு இல் வளம் நிறையும் ஒரு தில்லை அம் பதி மேவும் அண்ணலார் மகிழும் மணியே அகிலாண்டமும் சராசரமும் ஈன்று அருள் பரசிவானந்த வல்லி உமையே – திருமுறை4:3 2591/4
அற்பு உடைய அடியர் புகழ் தில்லை அம் பதி மருவும் அண்ணலார் மகிழும் மணியே அகிலாண்டமும் சராசரமும் ஈன்று அருள் பரசிவானந்த வல்லி உமையே – திருமுறை4:3 2592/4
அ கண் நுதல் எம்பிரான் தில்லை அம் பதி மருவும் அண்ணலார் மகிழும் மணியே அகிலாண்டமும் சராசரமும் ஈன்று அருள் பரசிவானந்த வல்லி உமையே – திருமுறை4:3 2593/4
ஐ ஆனனம் கொண்ட தில்லை அம் பதி மருவும் அண்ணலார் மகிழும் மணியே அகிலாண்டமும் சராசரமும் ஈன்று அருள் பரசிவானந்த வல்லி உமையே – திருமுறை4:3 2594/4
அவமானம் நீக்கி அருள் தில்லை அம் பதி மருவும் அண்ணலார் மகிழும் மணியே அகிலாண்டமும் சராசரமும் ஈன்று அருள் பரசிவானந்த வல்லி உமையே – திருமுறை4:3 2595/4
ஆர் இட்ட சடையாளர் தில்லை அம் பதி மருவும் அண்ணலார் மகிழும் மணியே அகிலாண்டமும் சராசரமும் ஈன்று அருள் பரசிவானந்த வல்லி உமையே – திருமுறை4:3 2596/4
ஆய மறை முடி நின்ற தில்லை அம் பதி மருவும் அண்ணலார் மகிழும் மணியே அகிலாண்டமும் சராசரமும் ஈன்று அருள் பரசிவானந்த வல்லி உமையே – திருமுறை4:3 2597/4
அவ்வியம் அகற்றி அருள் தில்லை அம் பதி மருவும் அண்ணலார் மகிழும் மணியே அகிலாண்டமும் சராசரமும் ஈன்று அருள் பரசிவானந்த வல்லி உமையே – திருமுறை4:3 2598/4
அளி நறை கொள் இதழி வனை தில்லை அம் பதி மருவும் அண்ணலார் மகிழும் மணியே அகிலாண்டமும் சராசரமும் ஈன்று அருள் பரசிவானந்த வல்லி உமையே – திருமுறை4:3 2599/4
ஆறு அணிந்திடு சடையர் தில்லை அம் பதி மருவும் அண்ணலார் மகிழும் மணியே அகிலாண்டமும் சராசரமும் ஈன்று அருள் பரசிவானந்த வல்லி உமையே – திருமுறை4:3 2600/4

மேல்


அகிலாண்டவல்லி (1)

அறம் கனிந்த அருள்_கொடி என் அம்மை அமுது அளித்தாள் அகிலாண்டவல்லி சிவானந்தி சௌந்தரி சீர் – திருமுறை5:4 3175/1

மேல்


அகைவுற (1)

அகைவுற வகுத்த அருள்_பெரும்_ஜோதி – திருமுறை6:81 4615/654

மேல்


அகோசரம் (1)

பராபரம் அநாமயம் நிராதரம் அகோசரம் பரம தந்திரம் விசித்ரம் – திருமுறை3:1 1960/11

மேல்


அங்க (2)

அங்க சங்க மங்கை பங்க ஆதி ஆதி ஆதியே – திருமுறை6:115 5187/1
துங்க புங்க அங்க லிங்க ஜோதி ஜோதி ஜோதியே – திருமுறை6:115 5187/2

மேல்


அங்கங்கிருந்து (1)

அங்கங்கிருந்து அருள் அருள்_பெரும்_ஜோதி – திருமுறை6:81 4615/170

மேல்


அங்கங்கு (1)

அங்கங்கு இருந்து அளிக்கும் அண்ணல் எவன் புங்கம் மிகும் – திருமுறை3:3 1965/286

மேல்


அங்கண் (3)

அங்கண் மிக மகிழ்வோடு சென்று அவர் நின்றது கண்டேன் – திருமுறை1:41 446/3
அங்கண் களிக்க பவனி வந்தான் அது போய் கண்டேன் தாயர் எலாம் – திருமுறை2:77 1499/2
அங்கண் சருகு என்று அறைகேனோ பொங்குற்ற – திருமுறை3:3 1965/1130

மேல்


அங்கண (4)

புல் அங்கண நீர் புழை என்கோ புற்று என்கோ – திருமுறை3:4 1993/1
அந்தண அங்கண அம்பர போகா – திருமுறை6:113 5073/1
என்றோடு இந்தனம் நன்றாம் அங்கண எம் கோ மங்கள எஞ்சா நெஞ்சக – திருமுறை6:114 5168/2
ஞான சிற்சுக சங்கர கங்கர ஞாய சற்குண வங்கண அங்கண நாத சிற்பர அம்பர நம்பர நாத தற்பர விம்ப சிதம்பர – திருமுறை6:114 5173/2

மேல்


அங்கணத்தில் (1)

வங்கணமே வைப்பு-அதில் நான் வைத்தேனேல் அங்கணத்தில்
நீர் போல் எனது நிலை கெடுக நின் பழி_சொற்றார் – திருமுறை3:4 2003/2,3

மேல்


அங்கணரே (1)

அங்கணரே இங்கு வாரீர் – திருமுறை6:70 4358/3

மேல்


அங்கணனே (2)

ஆக்கும் தெளிச்சேரி அங்கணனே நீக்கும் – திருமுறை3:2 1962/230
அங்கணனே நின் அடிக்கு ஓர் அன்பு_இலரை சார்ந்தோர்-தம் – திருமுறை3:4 2003/1

மேல்


அங்கணனை (1)

அரியானை அங்கணனை ஆர்க்கும் கரி யானை – திருமுறை2:65 1287/2

மேல்


அங்கம் (5)

வடி என்னும் விழி நிறையும் மதி என்னும் வதனம் என மங்கையர்-தம் அங்கம் உற்றே மனம் என்னும் ஒரு பாவி மயல் என்னும் அது மேவி மாள்க நான் வாழ்க இந்தப்படி – திருமுறை1:1 3/2
ஆண்_பனை பெண்_பனை ஆக்கி அங்கம் அது அங்கனையாய் ஆக்கி அருள் மணத்தில் ஒளி அனைவரையும் ஆக்கும் – திருமுறை5:1 3031/1
சீராய பரவிந்து பரநாதமும் தனது திகழ் அங்கம் என்று உரைப்ப திரு_அருள் பெருவெளியில் ஆனந்த நடனம் இடு தெய்வமே என்றும் அழியா – திருமுறை6:22 3670/2
ஏசு அறும் அங்கம் உபாங்கம் வேறு அங்கம் என்றவற்று அவண்அவண் இசைந்த – திருமுறை6:43 3932/2
ஏசு அறும் அங்கம் உபாங்கம் வேறு அங்கம் என்றவற்று அவண்அவண் இசைந்த – திருமுறை6:43 3932/2

மேல்


அங்கமே (1)

அங்கமே குளிர நின்றனை பாடி ஆடவும் இச்சை காண் எந்தாய் – திருமுறை6:12 3406/4

மேல்


அங்கனையாய் (1)

ஆண்_பனை பெண்_பனை ஆக்கி அங்கம் அது அங்கனையாய் ஆக்கி அருள் மணத்தில் ஒளி அனைவரையும் ஆக்கும் – திருமுறை5:1 3031/1

மேல்


அங்கி (1)

இறையேனும் உன்றன் அடி எண்ணி அங்கி இழுது என்ன நெஞ்சம் இளகேன் – திருமுறை1:21 287/1

மேல்


அங்கியுடனே (1)

என்னடி இ திரு_மேனி இருந்த வண்ணம் தோழி என் புகல்வேன் மதி இரவி இலங்கும் அங்கியுடனே
மின்னும் ஒன்றாய் கூடியவை எண் கடந்த கோடி விளங்கும் வண்ணம் என்று உரைக்கோ உரைக்கினும் சாலாதே – திருமுறை6:142 5724/2,3

மேல்


அங்கு (133)

உள்ளத்தவர்-பால் சேர்ந்து மகிழ்ந்து உண்மை உணர்ந்து அங்கு உற்றிடுவான் – திருமுறை1:19 270/2
பள்ள உலக படு_குழியில் பரிந்து அங்கு உழலாது ஆனந்த – திருமுறை1:23 309/1
என்றோடு இகல் எழில் ஆர் மயில் ஏறி அங்கு உற்றார் – திருமுறை1:41 443/2
அன்னை இகழ்ந்தே அங்கு அலர் செய்வான் அனுராகம்-தன்னை – திருமுறை1:47 501/2
மதியேன் வேற்று தேவர்-தமை வந்து அங்கு அவர்-தாம் எதிர்ப்படினும் – திருமுறை2:1 575/2
அங்கு ஒளிக்காது உன்னை அழைத்து அழுது வாடுகின்றேன் – திருமுறை2:16 750/2
உயவு அளிக்கும் நல் ஒற்றியூர் அமர்ந்து அங்கு உற்று வாழ்த்திநின்று உன்னுகின்றவர்க்கு – திருமுறை2:20 786/3
ஒன்றும் அஞ்சலை என்னுடன் கூடி ஒற்றியூர்க்கு இன்று வருதியேல் அங்கு
மன்றுள் மேவிய வள்ளலார் மகிழ்ந்து வாழ்கின்றார் அவர் மலர்_அடி வணங்கி – திருமுறை2:29 878/2,3
மாது வேண்டிய நடன நாயகனார் வள்ளலார் அங்கு வாழ்கின்றார் கண்டாய் – திருமுறை2:29 879/3
கஞ்சன் அங்கு ஒரு விஞ்சனம் ஆகி காலில் போந்து முன் காண அரும் முடியார் – திருமுறை2:30 893/1
அணி கொள் ஒற்றியூர் அமர்ந்திடும் தியாகர் அழகர் அங்கு அவர் அமைந்து வீற்றிருக்கும் – திருமுறை2:30 897/3
உருள்வதும் அல்குல் படு_குழி விழுந்து அங்கு உலைவதும் அன்றி ஒன்று உண்டோ – திருமுறை2:35 945/4
வார் கொள் மங்கையர் முலை மலைக்கு ஏற்றி மறித்தும் அங்கு அவர் மடுவினில் தள்ளப்பார்க்கின்றாய் – திருமுறை2:39 1007/1
நஞ்சம் ஆயினும் உண்குவை நீ-தான் நானும் அங்கு அதை நயப்பது நன்றோ – திருமுறை2:42 1040/2
குறிப்பு இலாது என்னால் கூடிய_மட்டும் குறைத்தும் அங்கு அது குறைகிலது அந்தோ – திருமுறை2:57 1200/3
ஒன்றும் இடம் சென்று அங்கு உழலாதே நன்று தரும் – திருமுறை2:65 1280/2
விள்ளற்குள்ளே மனம் என்னை விட்டு அங்கு அவர் முன் சென்றதுவே – திருமுறை2:80 1544/4
இன்னே வந்தார் என்றார் நான் எழுந்தேன் நான் அங்கு எழுவதற்கு – திருமுறை2:80 1546/3
நாண எனை விட்டு என் மனம்-தான் நயந்து அங்கு அவர் முன் சென்றதுவே – திருமுறை2:80 1547/4
எழுந்து இங்கு அவிழ்ந்த கலை புனைந்து அங்கு ஏகும் முன்னர் எனை விடுத்தே – திருமுறை2:80 1548/3
மேலும் கேட்கும் முன்னம் மனம் விட்டு அங்கு அவர் முன் சென்றதுவே – திருமுறை2:80 1549/4
மென் தார் வாங்க மனம் என்னை விட்டு அங்கு அவர் முன் சென்றதுவே – திருமுறை2:80 1550/4
வண்டு அங்கு இசைக்கும் பொழில் ஒற்றி வதிவார் என்றன் மனை அடைந்தார் – திருமுறை2:81 1559/2
தண்டு அங்கு அழற்கு நிகரானீர் தண்டம் கழற்கு என்றேன் மொழியால் – திருமுறை2:81 1559/3
கண்டு அங்கு அறுத்தாய் என்றார் நீர் கண்டம் கறுத்தீர் என்றேனே – திருமுறை2:81 1559/4
இங்கும் இருப்பார் அங்கு இருப்பார் எல்லாம் இயல்பில் தாம் உணர்ந்தே – திருமுறை2:83 1581/3
உற்று அங்கு உவந்தோர் வினைகள் எலாம் ஓட நாடி வரும் பவனி – திருமுறை2:84 1589/2
உளம் சேர்ந்தது காண் இலை_அன்று ஓர் உருவும் அன்று அங்கு அரு என்றார் – திருமுறை2:96 1746/3
கலந்து அங்கு இருந்த அண்டசத்தை காட்டி மூன்று விரல் நீட்டி – திருமுறை2:98 1806/2
அங்கு ஏழ் அருகின் அகன்று போய் அங்கே இறை போது அமர்ந்து எழுந்தே – திருமுறை2:98 1811/3
சொல்ல அல் நீச்சர் அங்கு தோய உம்பர் ஆம் பெருமை – திருமுறை3:2 1962/21
சூழ் திருவாய் பாடி அங்கு சூழ்கினும் ஆம் என்று உலகர் – திருமுறை3:2 1962/81
அங்கு ஆடு கோபுரம் வான் ஆற்று ஆடுகின்ற தலைச்சங்காடு – திருமுறை3:2 1962/219
கற்றால் அங்கு உண்மை கதி தரும் என்று அற்றவர் சூழ் – திருமுறை3:2 1962/409
வாய்ச்சு அங்கு நூல் இழைத்த வாய் சிலம்பி-தன்னை உயர் – திருமுறை3:2 1962/765
செய்வித்து அங்கு ஊட்டுவிக்கும் சித்தன் எவன் உய்விக்கும் – திருமுறை3:3 1965/146
சென்று அங்கு அமர்ந்து அருளும் தேவன் எவன் என்றென்றும் – திருமுறை3:3 1965/238
அங்கு ஓர் எலி-தான் அருந்த அகல் தூண்ட அதை – திருமுறை3:3 1965/489
வேலை வரும் கால் ஒளித்து மேவுகின்றாய் நின் தலைக்கு அங்கு
ஓலை வரும் கால் இங்கு ஒளிப்பாயே மாலை உறும் – திருமுறை3:3 1965/537,538
தேடி சுடும் கொடிய தீ கண்டாய் ஓடி அங்கு
பேர்ந்தால் அலது பெரும் காம_தீ நின்னை – திருமுறை3:3 1965/588,589
பாய்ந்தாலும் அங்கு ஓர் பலன் உண்டே வேய்ந்தாங்கு – திருமுறை3:3 1965/722
சென்றாலும் அங்கு ஓர் திறன் உண்டே சென்றாங்கு – திருமுறை3:3 1965/724
நின்றாலும் அங்கு ஓர் நிலை உண்டே ஒன்றாது – திருமுறை3:3 1965/726
அங்கு ஓர் குணம் உண்டே பெண்டானார் – திருமுறை3:3 1965/728
செய்தாலும் அங்கு ஓர் சிறப்பு உளதே கை தாவி – திருமுறை3:3 1965/730
செத்தாலும் அங்கு ஓர் சிறப்பு உளதே வைத்து ஆடும் – திருமுறை3:3 1965/732
துஞ்சுகினும் அங்கு ஓர் சுகம் உளதே வஞ்சியரை – திருமுறை3:3 1965/734
பார்த்தாலும் அங்கு ஓர் பலன் உண்டே சேர்த்தார் கை – திருமுறை3:3 1965/736
தொட்டாலும் அங்கு ஓர் துணை உண்டே நட்டாலும் – திருமுறை3:3 1965/738
வவ்வுகினும் அங்கு ஓர் மதி உண்டே செவ் இதழ்_நீர் – திருமுறை3:3 1965/740
உண்டாலும் அங்கு ஓர் உரன் உண்டே கண்டாக – திருமுறை3:3 1965/742
கவ்வுகினும் அங்கு ஓர் கதி உண்டே அ இளையர் – திருமுறை3:3 1965/744
மென்றாலும் அங்கு ஓர் விளைவு உண்டே முன்தானை – திருமுறை3:3 1965/746
பட்டாலும் அங்கு ஓர் பலன் உண்டே கிட்டா மெய் – திருமுறை3:3 1965/748
தீண்டிடினும் அங்கு ஓர் திறன் உண்டே வேண்டியவர் – திருமுறை3:3 1965/750
நாய்க்கு இடினும் அங்கு ஓர் நலன் உண்டே தாக்கவர்க்காய் – திருமுறை3:3 1965/752
போட்டாலும் அங்கு ஓர் புகழ் உண்டே வாள் தாரை – திருமுறை3:3 1965/754
உண்டாலும் அங்கு ஓர் உறவு உண்டே மிண்டு ஆகும் – திருமுறை3:3 1965/756
நுங்கினும் அங்கு ஓர் நல் நொறில் உண்டே மங்கையர்-தம் – திருமுறை3:3 1965/758
காத்தாலும் அங்கு ஓர் கனம் உண்டே பூ_தாழ்வோர் – திருமுறை3:3 1965/760
கேட்டாலும் அங்கு ஓர் கிளர் உண்டே கோள் தாவி – திருமுறை3:3 1965/762
வீழ்ந்தாலும் அங்கு ஓர் விரகு உண்டே வீழ்ந்தாருள் – திருமுறை3:3 1965/764
வாய்த்தாலும் அங்கு அதனை வைத்த இடம் காட்டாமல் – திருமுறை3:3 1965/801
விண் ஏகும் கால் அங்கு வேண்டும் என ஈண்டு பிடி_மண்ணேனும் – திருமுறை3:3 1965/839
மேல்_வீடும் அங்கு உடைய வேந்தர்களும் மேல் வீட்டு அப்பால் – திருமுறை3:3 1965/855
அங்கு அவற்றை எண்ணாது அலைந்தனையே தங்கு உலகில் – திருமுறை3:3 1965/992
அன்புடனே செய்து அங்கு அமர்வாரும் அன்புடனே – திருமுறை3:3 1965/1316
அங்கு ஓடை ஆதல் வழக்கு அன்றோ எம் கோ நின் – திருமுறை3:4 1990/2
அங்கு ஓர் பொருள் சுமையாள் ஆனேனேல் இங்கே நின் – திருமுறை3:4 2009/2
அறையும் நல் புகழ் சேர் அருணையை விழைந்தேன் அங்கு எனை அடைகுவித்து அருளே – திருமுறை3:16 2494/4
ஆசு இல் தவ பேறு அளிக்க வள்ளிமலை-தனை சார்ந்தே அங்கு கூடி – திருமுறை3:21 2517/2
அங்கு அயலார் அன்று பொன்_அம்பலத்து எங்கள் – திருமுறை4:32 2972/3
அருளாலே அருள் இறை அருள்கின்ற பொழுது அங்கு
அனுபவமாகின்றது என்னடி தாயே – திருமுறை4:35 2994/1,2
அறிவாலே அறிவினை அறிகின்ற பொழுது அங்கு
அனுபவமாகின்றது என்னடி தாயே – திருமுறை4:35 2995/1,2
மேயவர் ஆகாமையினால் அவர் மேல் அங்கு எழுந்த வெகுளியினால் சில புகன்றேன் வேறு நினைத்து அறியேன் – திருமுறை4:38 3015/2
கலகம் இலா தெரு கதவம் காப்பு அவிழ்க்க புரிந்து களித்து எனை அங்கு அழைத்து எனது கையில் ஒன்று கொடுத்தாய் – திருமுறை5:2 3060/3
கயங்காத மலர்_அடிகள் கவின் வாயிற்படியின் கடை புறத்தும் அகத்தும் வைத்து களித்து எனை அங்கு அழைத்து – திருமுறை5:2 3065/2
வன்பர்களில் தலைநின்ற வஞ்சகனேன் இருந்த மனை கதவு திறப்பித்து மகிழ்ந்து எனை அங்கு அழைத்து – திருமுறை5:2 3070/2
ஈங்கு ஆர நடந்து இரவில் யான் இருக்கும் இடம் போந்து எழில் கதவம் திறப்பித்து அங்கு என்னை வலிந்து அழைத்து – திருமுறை5:2 3075/2
மற்றவர் காணாது எளியேன் இருக்கும் இடத்து அடைந்து மனை கதவு திறப்பித்து வலிந்து எனை அங்கு அழைத்து – திருமுறை5:2 3097/2
எல் போது அங்கு அகன்று இரவில் யான் இருக்கும் இடம் போந்து எழில் கதவம் திறப்பித்து இ எளியேனை அழைத்து – திருமுறை5:2 3103/2
மத்த இரவிடை நடந்து வந்து அருளி அடியேன் வாழும் மனை தெரு கதவு திறப்பித்து அங்கு அடைந்து – திருமுறை5:2 3107/2
கள்ள மனத்தேன் இருக்கும் இடம் தேடி அடைந்து கதவு திறப்பித்து அருளி களித்து எனை அங்கு அழைத்து – திருமுறை5:2 3109/2
தன் உருவம் போன்றது ஒன்று அங்கு எனை அழைத்து என் கரத்தே தந்து அருளி மகிழ்ந்து இங்கே தங்குக என்று உரைத்தாய் – திருமுறை5:2 3110/3
பொருள் விளங்கா நடு_இரவில் நான் உறையும் இடத்தே போந்து தெரு காப்பு அவிழ்க்க புரிந்து எனை அங்கு அழைத்து – திருமுறை5:2 3115/2
சித்தி ஒன்று திரு_மேனி காட்டி மனை கதவம் திறப்பித்து அங்கு எனை அழைத்து என் செங்கையிலே மகிழ்ந்து – திருமுறை5:2 3120/3
கைவர யான் இருக்கும் மனை கதவு திறப்பித்து களித்து எனை அங்கு அழைத்து எனது கையில் ஒன்று கொடுத்தாய் – திருமுறை5:2 3131/3
இருள் உதிக்கும் இரவினிடை வருந்த நடந்து அருளி யான் இருக்கும் மனை கதவம் திறப்பித்து அங்கு அடைந்து – திருமுறை5:2 3132/2
வாகாம் தச்சு அணி கதவம் திறப்பித்து அங்கு என்னை வரவழைத்து என் கை-தனிலே மகிழ்ந்து ஒன்று கொடுத்தாய் – திருமுறை5:2 3134/3
இ உலகில் வருந்த நடந்து என் பொருட்டால் இரவில் எழில் கதவம் திறப்பித்து அங்கு என் கையில் ஒன்று அளித்தாய் – திருமுறை5:2 3142/3
விசுவாசமுற எனை அங்கு அழைத்து ஒன்று கொடுத்தாய் விடையவ நின் அருள் பெருமை என் புகல்வேன் வியந்தே – திருமுறை5:2 3144/4
ஓதியில் அங்கு எனை அழைத்து என் கரத்து ஒன்று கொடுத்தாய் உடையவ நின் அருள் பெருமை என் உரைப்பேன் உவந்தே – திருமுறை5:2 3145/4
இ மதத்தில் என் பொருட்டாய் இரவில் நடந்து அருளி எழில் கதவம் திறப்பித்து அங்கு எனை அழைத்து என் கரத்தே – திருமுறை5:2 3147/3
மானதுவாய் நடந்து எளியேன் இருக்கும் இடத்து அடைந்து மணி கதவம் திறப்பித்து மகிழ்ந்து எனை அங்கு அழைத்து – திருமுறை5:2 3149/3
மன்றலின் அங்கு எனை அழைத்து என் கையில் ஒன்று கொடுத்தாய் மன்னவ நின் பெரும் கருணை வண்மையை என் என்பேன் – திருமுறை5:2 3150/3
எஞ்சல் இலா இரவினிடை யான் இருக்கும் இடம் சேர்ந்து எழில் கதவம் திறப்பித்து அங்கு எனை அழைத்து ஒன்று அளித்தாய் – திருமுறை5:2 3151/3
தாவி நடந்து இரவின் மனை கதவு திறப்பித்தே தயவுடன் அங்கு எனை அழைத்து தக்கது ஒன்று கொடுத்தாய் – திருமுறை5:2 3153/3
தொடும் கதவம் திறப்பித்து துணிந்து எனை அங்கு அழைத்து துயரம் எலாம் விடுக இது தொடுக என கொடுத்தாய் – திருமுறை5:2 3155/2
உய்ய நடு_இரவினில் யான் இருக்கும் இடத்து அடைந்தே உயர் கதவம் திறப்பித்து அங்கு உவந்து அழைத்து ஒன்று அளித்தாய் – திருமுறை5:2 3156/3
படி நாளில் நடந்து இரவில் அடைந்து அருளி தெருவில் படர் கதவம் திறப்பித்து பரிந்து எனை அங்கு அழைத்து – திருமுறை5:2 3158/2
இலகு மனை கதவு இரவில் திறப்பித்து அங்கு என்னை இனிது அழைத்து ஒன்று அளித்து மகிழ்ந்து இன்னும் நெடும் காலம் – திருமுறை5:2 3159/3
மலர்ந்த முகம் காட்டி நின்று திரு_நீற்று பையை மலர்_கரத்தால் அவிழ்த்து அங்கு வதிந்தவர்கட்கு எல்லாம் – திருமுறை5:3 3164/2
மாலோடு காண்கின்ற கண்களுக்கு அங்கு இருந்த வண்ணம் இந்த வண்ணம் என எண்ணவும் ஒண்ணாதே – திருமுறை5:6 3190/4
கண் ஆர நீர் பெருக்கி வருந்தவும் அங்கு அருளான் கடை நாயில் கடையேன் மெய் கதியை ஒருசிறிதும் – திருமுறை5:7 3209/2
கேட்ட பொழுது அங்கு இருந்த கீழ் பறவை சாதிகளும் – திருமுறை5:12 3266/2
பகர வரும் அண்ட வகை அனைத்தினுக்கும் பிண்ட பகுதிகள் அங்கு அனைத்தினுக்கும் பதங்கள் அனைத்தினுக்கும் – திருமுறை6:2 3270/2
இகரம் உறும் உயிர் எவைக்கும் கருவிகள் அங்கு எவைக்கும் எப்பொருட்கும் அனுபவங்கள் எவைக்கும் முத்தி எவைக்கும் – திருமுறை6:2 3270/3
உரத்து ஒருவருக்கு அங்கு ஒருவர் பேசிய போது உள்ளகம் நடுங்கினேன் பல கால் – திருமுறை6:13 3465/1
வன்பு உடை மனது கலங்கி அங்கு அவரை வா எனல் மறந்தனன் எந்தாய் – திருமுறை6:13 3468/3
பொய் உலகு ஆசை எனக்கு இலை உனக்கு என் புகல் என அவனும் அங்கு இசைந்தே – திருமுறை6:13 3485/2
ஒற்றியில் போய் பசித்தனையோ என்று எனை அங்கு எழுப்பி உவந்து கொடுத்து அருளிய என் உயிர்க்கு இனிதாம் தாயே – திருமுறை6:57 4132/2
அங்கு அல் இட்ட களத்து அழகர் அம்பலவர் திரு_தோள் ஆசை எனும் பேய் அகற்றல் ஆவது_இலை எனவே – திருமுறை6:59 4201/1
கல்லார் போல் என்னை முகம் கடுத்துநின்றாள் பாங்கி களித்து எடுத்து வளர்த்தவளும் கலந்தனள் அங்கு உடனே – திருமுறை6:60 4213/3
இங்கு_அங்கு என்னாமலே எள்ளுக்குள் எண்ணெய் போல் – திருமுறை6:70 4383/1
இங்கும் அங்கு என்னாமல் எங்கும் ஆம் ஜோதி – திருமுறை6:79 4581/4
அங்கு அற அடக்கும் அருள்_பெரும்_ஜோதி – திருமுறை6:81 4615/794
பஞ்சின் உழந்தே படுத்து அயர்ந்தேன் விஞ்சி அங்கு
வந்தாய் எனை தூக்கி மற்றொரு சார் வைத்து அமுது – திருமுறை6:97 4774/2,3
மேடை மேல் ஏறினேன் மேடை மேல் அங்கு ஒரு – திருமுறை6:109 4917/1
அங்கு அவர் எல்லாம் இங்கு ஆர் இவர் என்னவும் – திருமுறை6:109 4938/1
அப்பாலே சென்றேன் அங்கு ஓர் திரு_வாயிலில் – திருமுறை6:109 4939/1
அங்கு அவர் காட்ட அணுக்க திரு_வாயில் – திருமுறை6:109 4942/1
விரவில் தனித்து அங்கு என்னை ஒரு கல் மேட்டில் ஏற்றியே – திருமுறை6:112 4966/3
உழவுக்கு முதல் குறையும் என வளர்த்து அங்கு அவற்றை எலாம் ஓகோ பேயின் – திருமுறை6:125 5331/2
செய்தாலும் தீமை எலாம் பொறுத்து அருள்வான் பொதுவில் திரு_நடம் செய் பெரும் கருணை திறத்தான் அங்கு அவனை – திருமுறை6:134 5597/1
புறம் காதல் செய்வார் போல் செய்யாதே பெண்ணே பொன் கம்பம் ஏறினை சொர்க்கம் அங்கு அப்பால் – திருமுறை6:138 5672/3
இடம் கலந்த மூர்த்திகள் தாம் வந்தால் அங்கு அவர்-பால் எண்ணம் இலாது இருக்கின்றாய் என்-கொல் என்றாய் தோழி – திருமுறை6:140 5694/2
மறம் குலவும் அணுக்கள் பலர் செய்த விரதத்தால் மத தலைமை பத தலைமை வாய்த்தனர் அங்கு அவர்-பால் – திருமுறை6:140 5695/3
தூய பராபரம் அதுவே என்றால் அங்கு அது-தான் துலங்கு நடு வெளி-தனிலே கலந்து கரைவது காண் – திருமுறை6:140 5702/2
மருளேல் அங்கு அவர் மேனி விளக்கம்-அது எண்_கடந்த மதி கதிர் செம் கனல் கூடிற்று என்னினும் சாலாதே – திருமுறை6:142 5737/4
மன்னுறும் என் தனி தாயும் தந்தையும் அங்கு அவரே மக்கள் பொருள் மிக்க திரு_ஒக்கலும் அங்கு அவரே – திருமுறை6:142 5738/4
மன்னுறும் என் தனி தாயும் தந்தையும் அங்கு அவரே மக்கள் பொருள் மிக்க திரு_ஒக்கலும் அங்கு அவரே – திருமுறை6:142 5738/4
கூசு அறியாள் இவள் என்றே பேசுவர் அங்கு அதனால் கூறியது அல்லது வேறு குறித்தது இலை தோழீ – திருமுறை6:142 5763/4
ஏர் உலவா திரு_படி கீழ் நின்று விழித்திருக்க எனை மேலே ஏற்றினர் நான் போற்றி அங்கு நின்றேன் – திருமுறை6:142 5777/2

மேல்


அங்குசமும் (1)

இடக்கை அங்குசமும் பாசமும் பதமும் இறை பொழுதேனும் யான் மறவேன் – திருமுறை3:23 2539/2

மேல்


அங்கும் (4)

அருள்பவன் நின்னை அல்லதை இங்கும் அங்கும் மற்று எங்கும் இன்று அது போல் – திருமுறை2:6 632/1
யார் தருவார் நெஞ்சமே இங்கும் அங்கும் இயம்புகவே – திருமுறை2:26 845/4
ஆனால் ஒற்றி இரும் என்றேன் அங்கும் இருந்தேன் என்றாரே – திருமுறை2:97 1760/4
இங்கும் அங்கும் நடமாடி இருக்கலாம் என்ற போது – திருமுறை6:73 4486/4

மேல்


அங்குமிங்கும் (3)

உள்ளம் அகல அங்குமிங்கும் ஓடி அலையும் வஞ்ச நெஞ்ச – திருமுறை1:23 309/3
பேருற்ற உலகில் உறு சமய மத நெறி எலாம் பேய்ப்பிடிப்புற்ற பிச்சு பிள்ளை_விளையாட்டு என உணர்ந்திடாது உயிர்கள் பல பேதமுற்று அங்குமிங்கும்
போருற்று இறந்து வீண்போயினார் இன்னும் வீண்போகாதபடி விரைந்தே புனிதமுறு சுத்த சன்மார்க்க நெறி காட்டி மெய்ப்பொருளினை உணர்த்தி எல்லாம் – திருமுறை6:22 3677/1,2
அவ்விடத்தே உவ்விடத்தே அமர்ந்தது போல் காட்டி அங்குமிங்கும் அப்புறமும் எங்கு நிறை பொருளே – திருமுறை6:57 4175/3

மேல்


அங்குரத்தின் (1)

காணுகின்ற ஐங்கருவின் வித்தின் இயல் பலவும் கருதுறும் அங்குரத்தின் இயல் பற்பலவும் அடியின் – திருமுறை6:137 5655/1

மேல்


அங்குலம் (1)

அங்குலம் என்று அருள் அருள்_பெரும்_ஜோதி – திருமுறை6:81 4615/220

மேல்


அங்கே (27)

ஈனம் அங்கே செய்த தாருகனை ஆயிர இலக்கம் உறு சிங்கமுகனை எண்ணரிய திறல் பெற்ற சூரனை மற கருணை ஈந்து பணிகொண்டிலையெனில் – திருமுறை1:1 21/3
அங்கு ஏழ் அருகின் அகன்று போய் அங்கே இறை போது அமர்ந்து எழுந்தே – திருமுறை2:98 1811/3
கஞ்சம் இரண்டும் நமை அங்கே கண்டு குவிந்த விரிந்து இங்கே – திருமுறை2:98 1879/2
அங்கே ஆட்டு கால் எடுத்தீர் அழகு என்றேன் அ அம்பரம் மேல் – திருமுறை2:98 1891/2
எங்கே மெய்_அன்பர் உளர் அங்கே நலம் தர எழுந்து அருளும் வண்மை பதம் – திருமுறை3:1 1960/109
நீ இங்கே நான் அங்கே நிற்க நடுவே குதித்தால் – திருமுறை3:3 1965/1111
மற்று அழுதால் கேட்டும் வராது அங்கே சற்று இருக்க – திருமுறை3:4 2017/2
கண்டம் அங்கே நீலம் உறா கால் – திருமுறை3:4 2044/4
கனியும் சிலையும் கலந்த இடம் எங்கே அங்கே கண்டேனே – திருமுறை3:13 2479/4
நாத முடி மேல் இருந்த வெண்ணிலாவே அங்கே
நானும் வர வேண்டுகின்றேன் வெண்ணிலாவே – திருமுறை4:27 2848/1,2
அங்கே அடியர்-தமக்கு எல்லாம் அருளார் அமுதம் அளித்து ஐயோ – திருமுறை6:7 3328/1
ஏறுகின்ற திறம் விழைந்தேன் ஏற்றுவித்தாய் அங்கே இலங்கு திரு_கதவு திறந்து இன் அமுதம் அளித்தே – திருமுறை6:28 3766/3
இன்னும் தாழ்த்து அங்கே இருப்பது அழகு அன்று – திருமுறை6:70 4379/1
இந்த வெளியில் நடமிட துணிந்தீரே அங்கே
இதைவிட பெருவெளி இருக்குது என்றால் இங்கே – திருமுறை6:73 4484/3,4
இங்கு அம்பலம் ஒன்று அங்கே எட்டு அம்பலம் உண்டு ஐய – திருமுறை6:73 4485/2
அன்று இதோ வருகின்றேன் என்று போனவர் அங்கே யார் செய்த தடையாலோ இருந்தார் என் கையில் சங்கை – திருமுறை6:75 4498/1
விம்ப பெருவெளி ஜோதி அங்கே
வீதியும் வீடும் விளக்கிய ஜோதி – திருமுறை6:79 4573/3,4
அங்கே விளங்கிய அருள் பெரும் சிவமே – திருமுறை6:81 4615/962
ஏறும் போது அங்கே எதிர்ந்த வகை சொல – திருமுறை6:109 4929/1
கோயிலை கண்டு அங்கே கோபுர வாயிலில் – திருமுறை6:109 4935/1
அசையாமல் நின்று அங்கே ஆடேடி பந்து அருள்_பெரும்_சோதி கண்டு ஆடேடி பந்து – திருமுறை6:111 4953/4
அங்கே பாராதே நீ ஆடேடி பந்து அருள்_பெரும்_சோதி கண்டு ஆடேடி பந்து – திருமுறை6:111 4957/4
கனக்க திகைப்புற்று அங்கே நானும் கலங்கி வருந்தவே – திருமுறை6:112 4964/3
அங்கே திகைத்து நடுங்கும் போது என் நடுக்கம் நீக்கியே – திருமுறை6:112 4965/3
அங்கே உன்றன் அன்பர்கள் எல்லாம் அமர்கின்றார் – திருமுறை6:125 5344/1
ஊங்கு ஆர இரண்டு உருவும் ஒன்று ஆனோம் அங்கே உறைந்த அனுபவம் தோழி நிறைந்த பெருவெளியே – திருமுறை6:125 5440/4
நீடுகின்ற தேவர் என்றும் மூர்த்திகள் தாம் என்றும் நித்தியர்கள் என்றும் அங்கே நிலைத்தது எலாம் மன்றில் – திருமுறை6:142 5793/2

மேல்


அங்கை (8)

கையாத அன்பு_உடையார் அங்கை மேவும் கனியே என் உயிரே என் கண்ணே என்றும் – திருமுறை1:6 97/1
வந்தார் அந்தோ கண்டனன் அங்கை வளை காணேன் – திருமுறை1:47 494/2
அங்கை அம் கனியே போற்றி அருள் பெரும் கடலே போற்றி – திருமுறை1:48 505/2
விசையம் அங்கை கனி போல் பெற தொண்டர் – திருமுறை3:2 1962/95
செங்காந்தள் அங்கை என செப்புகின்றாய் அ மலர்க்கு – திருமுறை3:3 1965/655
கண்_நுதலும் அங்கை கனி அன்றோ எண்ணுமிடத்து – திருமுறை3:3 1965/1142
ஐயோ முனிவர்-தமை விதிப்படி படைத்த விதி அங்கை தாம் கங்கை என்னும் ஆற்றில் குளிக்கினும் தீ மூழ்கி எழினும் அ அசுத்தம் நீங்காது கண்டாய் – திருமுறை3:8 2428/3
அறிந்தேன் அங்கை கனி போல் அவற்றில் உள்ள செய்தியே – திருமுறை6:112 5056/2

மேல்


அங்கை-தனில் (1)

அலை கடந்த கடல் மலர்ந்த மண செழும் பூ அடியேன் அங்கை-தனில் அளித்தனை நின் அருள் குறிப்பு ஏது அறியேன் – திருமுறை5:3 3163/3

மேல்


அங்கையில் (11)

அங்கையில் ஏந்திய ஐயா குறவர் அரிதில் பெற்ற – திருமுறை1:3 57/3
விட்ட வேட்கையர்க்கு அங்கையில் கனியை வேத மூலத்தை வித்தக விளைவை – திருமுறை2:23 815/2
அங்கையில் புண் போல் உலக வாழ்வு அனைத்தும் அழிதர கண்டு நெஞ்சு அயர்ந்தே – திருமுறை2:28 876/1
ஆமாறு அன்று இரவினிடை அணி கதவம் திறப்பித்து அங்கையில் ஒன்று அளித்து இனி நீ அஞ்சேல் என்று உவந்து – திருமுறை5:2 3087/2
அன்னையினும் பரிந்து அருளி அணி கதவம் திறப்பித்து அங்கையில் ஒன்று அளித்து எனையும் அன்பினொடு நோக்கி – திருமுறை5:2 3089/2
அருமையிலே நடந்து எளியேன் இருக்கும் இடத்து அடைந்தே அணி கதவம் திறப்பித்து என் அங்கையில் ஒன்று அளித்து – திருமுறை5:2 3092/2
அற்பனை ஓர் பொருளாக அழைத்து அருளி அடியேன் அங்கையில் ஒன்று அளித்தனை நின் அருளினை என் புகல்வேன் – திருமுறை5:2 3104/3
தங்கும் அடியேனை அழைத்து அங்கையில் ஒன்று அளித்தே தயவினொடு வாழ்க என தனி திருவாய்_மலர்ந்தாய் – திருமுறை5:2 3106/3
அ தகவின் எனை அழைத்து என் அங்கையில் ஒன்று அளித்தாய் அன்னையினும் அன்பு_உடையாய் நின் அருள் என் என்பேன் – திருமுறை5:2 3107/3
அங்கையில் கனியாம் அருள்_பெரும்_ஜோதி – திருமுறை6:81 4615/196
அங்கையில் கனி போன்று அமர்ந்து அருள் புரிந்த அருள்_பெரும்_சோதி என் அரசே – திருமுறை6:82 4624/4

மேல்


அங்கோடு (1)

அஞ்சோடு அஞ்சு அவை ஏலாதே அங்கோடு இங்கு எனல் ஆகாதே அந்தோ வெம் துயர் சேராதே அஞ்சோகம்சுகம் ஓவாதே – திருமுறை6:114 5167/1

மேல்


அங்ஙனம் (1)

வெம் மதி கொடிய மகன் கொடும் செய்கை விரும்பினும் அங்ஙனம் புரிய – திருமுறை6:12 3388/1

மேல்


அங்ஙனமேனும் (1)

அங்ஙனமேனும் உன் அருள் பெருமைக்கு இ பெருமை – திருமுறை4:14 2719/3

மேல்


அங்ஙனே (1)

மின் செய் மெய்ஞ்ஞான உரு ஆகி நான் காணவே வெளி நின்று அணைத்து என் உள்ளே மேவி என் துன்பம் தவிர்த்து அருளி அங்ஙனே வீற்றிருக்கின்ற குருவே – திருமுறை6:22 3675/2

மேல்


அச்சம் (40)

நடுங்கும் அச்சம் நினை நண்ணற்கு என்றுமே – திருமுறை1:45 483/4
புய பால் ஒற்றியீர் அச்சம் போமோ என்றேன் ஆம் என்றார் – திருமுறை2:96 1748/1
புய பால் ஒற்றியீர் அச்சம் போமோ என்றேன் ஆம் என்றார் – திருமுறை2:98 1836/1
அச்சம் கெடுத்து ஆண்ட அப்பன் காண் நிச்சலும் இங்கே – திருமுறை3:3 1965/344
ஏங்கும் பரிசு உடைய எம்_போல்வார் அச்சம் எலாம் – திருமுறை3:3 1965/447
அச்சம்_கொண்டேனை நினக்கு அன்பன் என்பர் வேழத்தின் – திருமுறை3:4 2030/3
திடம் மடுத்து உறு பாம்பின் ஆட்டம்-அது கண்டு அஞ்சு சிறுவன் யானாக நின்றேன் தீர துரந்து அந்த அச்சம் தவிர்த்திடு திறத்தன் நீ ஆகல் வேண்டும் – திருமுறை4:1 2575/2
மெய் வகையில் புகன்ற பின்னும் அஞ்சியிருந்தேனை மீட்டும் இன்றை இரவில் உணர்வூட்டி அச்சம் தவிர்த்தாய் – திருமுறை5:2 3082/3
ஆட்டுகின்ற அருள் பெருமை ஒருசிறிதும் தெரியேன் அச்சம்_இலேன் நாணம்_இலேன் அடக்கம் ஒன்றும் இல்லேன் – திருமுறை6:4 3302/3
அ உயிர்களுக்கு வரும் இடையூற்றை அகற்றியே அச்சம் நீக்கிடவும் – திருமுறை6:12 3403/2
கருணையே வடிவாய் பிறர்களுக்கு அடுத்த கடும் துயர் அச்சம் ஆதிகளை – திருமுறை6:12 3407/1
வார் கடல் உலகில் அச்சம் ஆதிகளால் மகன் மனம் வருந்துதல் அழகோ – திருமுறை6:13 3491/4
அப்பா நான் பற்பல கால் அறைவது என்னே அடியேன் அச்சம் எலாம் துன்பம் எலாம் அறுத்து விரைந்து வந்தே – திருமுறை6:32 3800/1
அழைத்தானை அருள் அமுதம் அளிக்கின்றானை அச்சம் எலாம் தவிர்த்தானை அன்பே என்-பால் – திருமுறை6:45 3952/3
அச்சம் நீக்கிய என் ஆரியன் என்கோ அம்பலத்து எம்பிரான் என்கோ – திருமுறை6:50 4017/1
அன்புற என் உள் கலந்தே அண்ணிக்கும் அமுதே அச்சம் எலாம் தவிர்த்து என்னை ஆட்கொண்ட குருவே – திருமுறை6:57 4092/2
அடி சிறியேன் அச்சம் எலாம் ஒரு கணத்தே நீக்கி அருள் அமுதம் மிக அளித்து ஓர் அணியும் எனக்கு அணிந்து – திருமுறை6:57 4185/1
அச்சம்_இலாள் இவள் என்றே அலர் உரைத்தார் மடவார் அண்ணல் நடராயர் திரு_எண்ணம் அறிந்திலனே – திருமுறை6:60 4214/4
அச்சம் தவிர்த்தவர் அம்பலத்து இருக்கின்றார் – திருமுறை6:67 4315/2
அச்சம் தவிர்த்து என்னை ஆட்கொண்ட பாதம் – திருமுறை6:68 4325/3
அச்சம் தவிர்க்கும் நம் ஐயர் பதத்திற்கே – திருமுறை6:69 4347/2
அச்சம் தவிர்த்து என்னை ஆட்கொண்டு அருளிய – திருமுறை6:70 4355/1
அச்சம் தவிர்த்தீரே வாரீர் – திருமுறை6:70 4423/3
நச்சுகின்றேன் நிச்சல் இங்கே ஆட வாரீர் நாணம் அச்சம் விட்டேன் என்னோடு ஆட வாரீர் – திருமுறை6:71 4468/1
அச்சம் தவிர்த்த மெய் ஜோதி என்னை – திருமுறை6:79 4581/1
அச்சம் தவிர்த்த என் அருள்_பெரும்_ஜோதி – திருமுறை6:81 4615/234
அச்சம் எலாம் தவிர்த்து அருளி இச்சை எலாம் அளித்த அம்மே என் அப்பா என் ஐயா என் அரசே – திருமுறை6:84 4638/1
நடுக்கிய என் அச்சம் எலாம் தவிர்த்து அருளி அழியா ஞான அமுது அளித்து உலகில் நாட்டிய பேர்_அறிவே – திருமுறை6:84 4640/2
ஆர்_அமுதம் தந்து என்னுள் அச்சம் எலாம் தீர்த்து அருளி – திருமுறை6:101 4819/1
அச்சம் தவிர்த்தே ஆண்டுகொண்டோய் அடியேன் உன்றன் அடைக்கலமே – திருமுறை6:104 4873/4
அச்சம் தீர்த்து இங்கு என்னை ஆட்கொண்டு அருளும் அமுதனே – திருமுறை6:112 5045/1
அச்சம் ஓட்டி அச்சு நாட்டி வைச்சு உள் ஆட்டும் அன்பனே – திருமுறை6:115 5215/2
அச்சம் தவிர்த்தான் என்று ஊதூது சங்கே – திருமுறை6:122 5272/1
தெற்றென்று அடியேன் சிந்தை-தனை தெளிவித்து அச்சம் துயர் தீர்த்தே – திருமுறை6:125 5350/3
அச்சை எலாம் வெளிப்படுத்தி அச்சம் எலாம் அகற்றி அருள் சோதி தனி அரசே ஆங்காங்கும் ஓங்க – திருமுறை6:125 5364/2
அச்சம் எலாம் தீர்ந்தேன் அருள் அமுதம் உண்கின்றேன் – திருமுறை6:125 5456/3
ஒழித்தேன் அவலம் அச்சம் எலாம் ஓட துறந்தேன் உறுகண் எலாம் – திருமுறை6:128 5481/1
ஒளித்து உரைக்கின்றேன்_அலன் நான் வாய்ப்பறை ஆர்க்கின்றேன் ஒருசிறிதும் அச்சம் உறேன் உள்ளபடி உணர்ந்தேன் – திருமுறை6:134 5584/3
அச்சம் தவிர்த்தே அருளில் செலுத்துகின்ற – திருமுறை6:136 5617/1
தாழ்_குழல் நீ ஆண்_மகன் போல் நாணம் அச்சம் விடுத்தே சபைக்கு ஏறுகின்றாய் என்று உரைக்கின்றாய் தோழி – திருமுறை6:142 5765/1

மேல்


அச்சம்_கொண்டேனை (1)

அச்சம்_கொண்டேனை நினக்கு அன்பன் என்பர் வேழத்தின் – திருமுறை3:4 2030/3

மேல்


அச்சம்_இலாள் (1)

அச்சம்_இலாள் இவள் என்றே அலர் உரைத்தார் மடவார் அண்ணல் நடராயர் திரு_எண்ணம் அறிந்திலனே – திருமுறை6:60 4214/4

மேல்


அச்சம்_இலேன் (1)

ஆட்டுகின்ற அருள் பெருமை ஒருசிறிதும் தெரியேன் அச்சம்_இலேன் நாணம்_இலேன் அடக்கம் ஒன்றும் இல்லேன் – திருமுறை6:4 3302/3

மேல்


அச்சமும் (9)

ஆட்டமே புரிந்தேன் அற தொழில் புரியேன் அச்சமும் அவலமும் இயற்றும் – திருமுறை6:3 3289/3
இன்னவாறு அடியேன் அச்சமும் துயரும் எய்திநின்று இளைத்தனன் அந்தோ – திருமுறை6:13 3481/1
வன் சுமை மயக்கும் அச்சமும் மறைப்பும் மாயையும் வினையும் ஆணவமும் – திருமுறை6:13 3483/3
வாட்டமும் துயரும் அச்சமும் தவிர்த்து என் வடிவமும் வண்ணமும் உயிரும் – திருமுறை6:15 3559/1
அறிவு_இலேன் அறிந்தார்க்கு அடி பணி புரியேன் அச்சமும் அவலமும்_உடையேன் – திருமுறை6:27 3741/1
கலக்கமும் அச்சமும் கடிந்து எனது உளத்தே – திருமுறை6:81 4615/1089
தூக்கமும் சோம்பும் என் துன்பமும் அச்சமும்
ஏக்கமும் நீக்கிய என் தனி தாயே – திருமுறை6:81 4615/1113,1114
சவலை நெஞ்சகத்தின் தளர்ச்சியும் அச்சமும்
கவலையும் தவிர்த்து எனை கலந்த நல் நட்பே – திருமுறை6:81 4615/1191,1192
தூக்கமும் துயரும் அச்சமும் இடரும் தொலைந்தன தொலைந்தன எனை விட்டு – திருமுறை6:125 5455/1

மேல்


அச்சா (1)

அச்சா நான் வேண்டுதல் கேட்டு அருள் புரிதல் வேண்டும் ஆறு அந்த நிலைகள் எலாம் அறிந்து அடைதல் வேண்டும் – திருமுறை6:56 4086/1

மேல்


அச்சி (1)

அச்சி அப்பா முக்கண் அப்பா என் ஆர்_உயிர்க்கான அப்பா – திருமுறை6:125 5303/3

மேல்


அச்சியல் (1)

அச்சியல் அம்பலத்து அருள்_பெரும்_ஜோதி – திருமுறை6:81 4615/50

மேல்


அச்சில் (1)

எச்சுடரும் போதா இயல் சுடராய் அச்சில்
நிறைவாய் குறைவாய் நிறைகுறைவு_இல்லாதாய் – திருமுறை3:3 1965/64,65

மேல்


அச்சிலை (1)

அச்சிலை விரும்பும்அவர் உளத்து அமுதே ஐயனே ஒற்றியூர் அரைசே – திருமுறை2:7 633/4

மேல்


அச்சிறுபாக்கத்து (1)

அம் மதுர தேன் பொழியும் அச்சிறுபாக்கத்து உலகர் – திருமுறை3:2 1962/535

மேல்


அச்சு (5)

உடற்கு அச்சு உயிராம் ஒற்றி_உளீர் உமது திரு_பேர் யாது என்றேன் – திருமுறை2:98 1793/1
அச்சு அற காத்து அருள் அருள்_பெரும்_ஜோதி – திருமுறை6:81 4615/740
அச்சு அற காத்து அருள் அருள்_பெரும்_ஜோதி – திருமுறை6:81 4615/758
அச்சு உற மறைக்கும் அருள்_பெரும்_ஜோதி – திருமுறை6:81 4615/818
அச்சம் ஓட்டி அச்சு நாட்டி வைச்சு உள் ஆட்டும் அன்பனே – திருமுறை6:115 5215/2

மேல்


அச்சுதர் (1)

அச்சுதர் நான்முகர் உச்சியில் மெச்சும் – திருமுறை6:70 4361/1

மேல்


அச்சுதற்கு (1)

உண்டு அச்சுதற்கு அருளும் ஒற்றியூர் உத்தமனே – திருமுறை2:54 1164/2

மேல்


அச்சுறல் (1)

இன்று அச்சுறல் என் என்கின்றார் இது-தான் சேடி என்னேடீ – திருமுறை2:98 1931/4

மேல்


அச்சை (3)

அச்சை அடுக்கும் திருவொற்றியவர்க்கு ஓர் பிச்சை கொடும் என்றேன் – திருமுறை2:98 1877/1
அச்சை பெறும் நீ அ மண_பெண் ஆகி இடையில் ஐயம் கொள் – திருமுறை2:98 1881/3
அச்சை எலாம் வெளிப்படுத்தி அச்சம் எலாம் அகற்றி அருள் சோதி தனி அரசே ஆங்காங்கும் ஓங்க – திருமுறை6:125 5364/2

மேல்


அச்சையும் (1)

அச்சையும் உடம்பையும் அறி வகை அறியீர் அம்மையும் அப்பனும் ஆர் என தெரியீர் – திருமுறை6:132 5560/1

மேல்


அச்சோ (31)

ஆழ்வேன் என்று அயல் விட்டால் நீதியேயோ அச்சோ இங்கு என் செய்கேன் அண்ணால் அண்ணால் – திருமுறை1:6 100/4
அச்சோ உனை யார் அடக்குவரே வைச்சு ஓங்கு – திருமுறை3:3 1965/1148
அச்சோ நினைக்கில் எனக்கு அஞ்சும் கலங்குதடா – திருமுறை4:28 2897/2
அச்சோ ஈது அதிசயம் ஈது அதிசயம் என் புகல்வேன் அரி முதலோர் நெடும் காலம் புரி முதல் நீத்து இருந்து – திருமுறை5:7 3203/1
அச்சோ என் என்று புகல்வேன் என் ஆண்டவன் அம்பலத்தான் – திருமுறை6:38 3870/1
அழியா திரு_உருவம் அச்சோ எஞ்ஞான்றும் – திருமுறை6:40 3896/3
அச்சோ என்று அருள் அருள்_பெரும்_ஜோதி – திருமுறை6:81 4615/310
அருத்தி பெரு நீர் ஆற்றொடு சேர்ந்து அன்பு பெருக்கில் கலந்தது நான் அது என்று ஒன்றும் தோற்றாதே அச்சோ அச்சோ அச்சோவே – திருமுறை6:83 4629/4
அருத்தி பெரு நீர் ஆற்றொடு சேர்ந்து அன்பு பெருக்கில் கலந்தது நான் அது என்று ஒன்றும் தோற்றாதே அச்சோ அச்சோ அச்சோவே – திருமுறை6:83 4629/4
ஆற்றை அடைந்தோர் எல்லோரும் அச்சோ என்றே அதிசயிப்ப அமுது உண்டு அழியா திரு_உருவம் அடைந்தேன் பெரிய அருள் சோதி – திருமுறை6:83 4633/3
அருத்தனை சிற்றம்பலத்து என் அருள்_பெரும்_சோதியை பெற்றேன் அச்சோ அச்சோ – திருமுறை6:87 4665/4
அருத்தனை சிற்றம்பலத்து என் அருள்_பெரும்_சோதியை பெற்றேன் அச்சோ அச்சோ – திருமுறை6:87 4665/4
அய்யனை சிற்றம்பலத்து என் அருள்_பெரும்_சோதியை பெற்றேன் அச்சோ அச்சோ – திருமுறை6:87 4666/4
அய்யனை சிற்றம்பலத்து என் அருள்_பெரும்_சோதியை பெற்றேன் அச்சோ அச்சோ – திருமுறை6:87 4666/4
அப்பனை சிற்றம்பலத்து என் அருள்_பெரும்_சோதியை பெற்றேன் அச்சோ அச்சோ – திருமுறை6:87 4667/4
அப்பனை சிற்றம்பலத்து என் அருள்_பெரும்_சோதியை பெற்றேன் அச்சோ அச்சோ – திருமுறை6:87 4667/4
அறிவனை சிற்றம்பலத்து என் அருள்_பெரும்_சோதியை பெற்றேன் அச்சோ அச்சோ – திருமுறை6:87 4668/4
அறிவனை சிற்றம்பலத்து என் அருள்_பெரும்_சோதியை பெற்றேன் அச்சோ அச்சோ – திருமுறை6:87 4668/4
அன்பினை சிற்றம்பலத்து என் அருள்_பெரும்_சோதியை பெற்றேன் அச்சோ அச்சோ – திருமுறை6:87 4669/4
அன்பினை சிற்றம்பலத்து என் அருள்_பெரும்_சோதியை பெற்றேன் அச்சோ அச்சோ – திருமுறை6:87 4669/4
அத்தனை சிற்றம்பலத்து என் அருள்_பெரும்_சோதியை பெற்றேன் அச்சோ அச்சோ – திருமுறை6:87 4670/4
அத்தனை சிற்றம்பலத்து என் அருள்_பெரும்_சோதியை பெற்றேன் அச்சோ அச்சோ – திருமுறை6:87 4670/4
அம்மையை சிற்றம்பலத்து என் அருள்_பெரும்_சோதியை பெற்றேன் அச்சோ அச்சோ – திருமுறை6:87 4671/4
அம்மையை சிற்றம்பலத்து என் அருள்_பெரும்_சோதியை பெற்றேன் அச்சோ அச்சோ – திருமுறை6:87 4671/4
அன்னையை சிற்றம்பலத்து என் அருள்_பெரும்_சோதியை பெற்றேன் அச்சோ அச்சோ – திருமுறை6:87 4672/4
அன்னையை சிற்றம்பலத்து என் அருள்_பெரும்_சோதியை பெற்றேன் அச்சோ அச்சோ – திருமுறை6:87 4672/4
அண்ணலை சிற்றம்பலத்து என் அருள்_பெரும்_சோதியை பெற்றேன் அச்சோ அச்சோ – திருமுறை6:87 4673/4
அண்ணலை சிற்றம்பலத்து என் அருள்_பெரும்_சோதியை பெற்றேன் அச்சோ அச்சோ – திருமுறை6:87 4673/4
ஆதியை சிற்றம்பலத்து என் அருள்_பெரும்_சோதியை பெற்றேன் அச்சோ அச்சோ – திருமுறை6:87 4674/4
ஆதியை சிற்றம்பலத்து என் அருள்_பெரும்_சோதியை பெற்றேன் அச்சோ அச்சோ – திருமுறை6:87 4674/4
அச்சோ எனக்கு அவன் போல் ஆர் – திருமுறை6:90 4696/4

மேல்


அச்சோவே (1)

அருத்தி பெரு நீர் ஆற்றொடு சேர்ந்து அன்பு பெருக்கில் கலந்தது நான் அது என்று ஒன்றும் தோற்றாதே அச்சோ அச்சோ அச்சோவே – திருமுறை6:83 4629/4

மேல்


அக்ஷயம் (1)

பராமுதம் நிராகரம் விகாசனம் விகோடணம் பரசுகோதயம் அக்ஷயம்
பரிபவ விமோசனம் குணரகிதம் விசுவம் பதித்துவ பரோபரீணம் – திருமுறை3:1 1960/12,13

மேல்


அசடன் (1)

ஆர் இடுவார் பிச்சை ஆயினும் பிச்சன் அசடன் என்றே – திருமுறை3:6 2337/2

மேல்


அசடனேன் (1)

அளத்திலே படிந்த துரும்பினும் கடையேன் அசடனேன் அறிவு_இலேன் உலகில் – திருமுறை6:8 3349/1

மேல்


அசத் (1)

சத் அசத் இயல் மற்று அறிந்து மெய் போத தத்துவ நிலை பெற விழைவோர் – திருமுறை3:22 2525/1

மேல்


அசதியாட (1)

ஆள்வினையால் பயனுறுவார் அசதியாட அந்தோ இ புலை நாயேன் அன்பால் நின்-பால் – திருமுறை4:12 2695/1

மேல்


அசப்பிலே (1)

நண்ணி நின்று ஒருவர் அசப்பிலே என்னை அழைத்த போது அடியனேன் எண்ணாது – திருமுறை6:13 3466/3

மேல்


அசமானம் (1)

அசமானம் ஆன சிவானந்த அனுபவமும் அடைவித்து அ அனுபவம் தாம் ஆகிய சேவடிகள் – திருமுறை5:2 3144/2

மேல்


அசர (1)

சர அசர அபரிமித விவித ஆன்ம பகுதி தாங்கும் திரு பூம்_பதம் – திருமுறை3:1 1960/61

மேல்


அசல் (1)

அசல் அற வகுத்த அருள்_பெரும்_ஜோதி – திருமுறை6:81 4615/696

மேல்


அசல (1)

அதுல அனத அசுத அசல அநில அனல சரணமே – திருமுறை6:115 5201/2

மேல்


அசலம் (3)

பரவியோமம் பரம ஜோதி மயம் விபுலம் பரம்பரம் அனந்தம் அசலம்
பரம லோகாதிக்கம் நித்திய சாம்பிராச்சியம் பரபதம் பரம சூக்ஷ்மம் – திருமுறை3:1 1960/9,10
சின்மயமாய் சிற்பரமாய் அசலம் ஆகி சிற்சொலிதமாய் அகண்ட சிவமாய் எங்கும் – திருமுறை3:5 2078/3
அகலமாய் குறுக்கமாய் நெடுமை ஆகி அவை அனைத்தும் அணுகாத அசலம் ஆகி – திருமுறை3:5 2085/2

மேல்


அசலை (1)

ஆன்று விளங்கிடும் அவற்றின் அசலை பல கோடி அமைந்திடும் மற்று அவைகளுளே அமலைகள் ஓர் அனந்தம் – திருமுறை6:137 5661/2

மேல்


அசிபத (2)

தொம்பதமும் உடனுற்ற தற்பதமும் அசிபத சுகமும் ஒன்றான சிவமே சுத்த சிவ சன்மார்க்க நிதியே அருள்_பெரும்_சோதி நடராச பதியே – திருமுறை6:22 3656/4
தொம்பத உருவொடு தத்பத வெளியில் தோன்று அசிபத நடம் நான் காணல் வேண்டும் – திருமுறை6:65 4277/1

மேல்


அசிபதமாய் (1)

அந்தம்_இல் தொம்பதமாய் தற்பதமாய் ஒன்றும் அசிபதமாய் அதீதமாய் அமர்ந்த தேவே – திருமுறை3:5 2077/4

மேல்


அசுத்த (6)

பதி பூசை முதல நற்கிரியையால் மனம் எனும் பசு கரணம் ஈங்கு அசுத்த பாவனை அற சுத்த பாவனையில் நிற்கும் மெய்ப்பதி யோக நிலைமை-அதனான் – திருமுறை1:1 5/1
உண்டால் குறையும் என பசிக்கும் உலுத்தர் அசுத்த முகத்தை எதிர்கண்டால் – திருமுறை1:5 88/1
விலை தொழில் உடையேன் மெய் எலாம் வாயாய் விளம்புறும் வீணனேன் அசுத்த
புலை தொழில் புரிவேன் பொய்யனேன் சீற்றம் பொங்கிய மனத்தினேன் பொல்லா – திருமுறை6:3 3290/2,3
வடி செய் மறை முடி நடுவே மன்றகத்தே நடிக்கும் மலர்_அடிகள் சிவப்ப ஒரு வளமும் இலா அசுத்த
குடிசை நுழைந்தனையே என்று ஏசுவரே அன்பர் கூசாமல் என் உளமாம் குடிசை நுழைந்தனையே – திருமுறை6:47 3985/3,4
சொல்லுறும் அசுத்த தொல் உயிர்க்கு அவ்வகை – திருமுறை6:81 4615/775
வடுவுறும் அசுத்த வாதனை அனைத்தையும் – திருமுறை6:81 4615/797

மேல்


அசுத்தம் (1)

ஐயோ முனிவர்-தமை விதிப்படி படைத்த விதி அங்கை தாம் கங்கை என்னும் ஆற்றில் குளிக்கினும் தீ மூழ்கி எழினும் அ அசுத்தம் நீங்காது கண்டாய் – திருமுறை3:8 2428/3

மேல்


அசுத்தமும் (3)

புன் புலால் உடம்பின் அசுத்தமும் இதனில் புகுந்து நான் இருக்கின்ற புணர்ப்பும் – திருமுறை6:13 3450/1
சுத்தமும் அசுத்தமும் தோய் உயிர்க்கு இருமையின் – திருமுறை6:81 4615/777
சுத்தமும் அசுத்தமும் தோய்ந்த வாதனைகளை – திருமுறை6:81 4615/799

மேல்


அசுத (1)

அதுல அனத அசுத அசல அநில அனல சரணமே – திருமுறை6:115 5201/2

மேல்


அசும்பு (1)

உப்புற்ற பாண்டம் என ஒன்பது துவாரத்துள் உற்ற அசும்பு ஒழுகும் உடலை உயர்கின்ற வானிடை எறிந்த கல் என்றும் மலை உற்று இழியும் அருவி என்றும் – திருமுறை1:1 17/1

மேல்


அசுர (2)

படியார் வளி வான் தீ முதல் ஐம் பகுதியாய பரம்பொருளே பகர்தற்கு அரிய மெய்ஞ்ஞான பாகே அசுர படை முழுதும் – திருமுறை1:44 470/3
தேயா கருணை பாற்கடலே தெளியா அசுர போர்_கடலே தெய்வ பதியே முதல் கதியே திருச்செந்தூரில் திகழ் மதியே – திருமுறை1:44 471/3

மேல்


அசுரர் (2)

முன் ஈன்ற பிள்ளையின் மேல் ஆசை உள்ளவா மொய் அசுரர்
கொன் ஈன்ற போர்க்கு இளம்பிள்ளையை ஏவ கொடுத்தது என்னே – திருமுறை2:75 1400/2,3
மதி இரவி ஆதி சுரர் அசுரர் அந்தரர் வானவாசிகள் வழுத்தும் பதம் – திருமுறை3:1 1960/86

மேல்


அசுரனை (1)

கண்டு அனேகர் வந்தனைசெய அசுரனை களைந்து அருள் களைகண்ணே – திருமுறை1:39 426/3

மேல்


அசை (5)

ஆண்டது உண்டு நீ என்றனை அடியேன் ஆக்கை ஒன்றுமே அசை மடல் பனை போல் – திருமுறை2:69 1330/1
வளி வளர் அசைவே அசை வளர் வளியே வளி அசை வளர்தரு செயலே – திருமுறை6:62 4244/3
வளி வளர் அசைவே அசை வளர் வளியே வளி அசை வளர்தரு செயலே – திருமுறை6:62 4244/3
காற்றிடை அசை இயல் கலை இயல் உயிர் இயல் – திருமுறை6:81 4615/461
ஆ மாலும் அ அயனும் இந்திரனும் இவர்கள் அன்றி மற்றை தேவர்களும் அசை அணுக்கள் ஆன – திருமுறை6:142 5774/2

மேல்


அசைக்க (1)

துரும்பு அசைக்க முடியாதே சோதி நட பெருமானே – திருமுறை6:125 5376/4

மேல்


அசைக்கா (1)

மற்று இருந்த வானவரும் வாய்ந்து அசைக்கா வண்ணம் ஒரு – திருமுறை3:3 1965/179

மேல்


அசைக்கும் (2)

கரும்பு அசைக்கும் மொழி சிறியார் கல்_மனத்தில் பயின்றுபயின்று – திருமுறை6:125 5376/1
இரும்பு அசைக்கும் மனம் பெற்றேன் யானோ இ ஏழைகள்-தம் – திருமுறை6:125 5376/2

மேல்


அசைக்குமோ (1)

துன்புற அசைக்குமோ வச்சிர தூண் ஒரு துரும்பினால் துண்டம் ஆமோ சூரியனை இருள் வந்து சூழுமோ காற்றில் மழை தோயுமோ இல்லை அது போல் – திருமுறை1:1 13/2

மேல்


அசைத்த (1)

மால் அசைத்த நின் புணர்ப்பின் வாறு எதுவோ ஆலும் அண்ட – திருமுறை3:3 1965/1124

மேல்


அசைத்தால் (1)

கால் அசைத்தால் யானும் கடிதில் தலை அசைப்பேன் – திருமுறை3:3 1965/1123

மேல்


அசைத்திட (2)

பிச்சம் கவரி நிழற்றி அசைத்திட மால் யானை பிடரியின் மேல் – திருமுறை6:104 4873/1
என் பாடு ஒன்று இலை என்னால் துரும்பும் அசைத்திட முடியாது இது கால் தொட்டு – திருமுறை6:125 5338/2

மேல்


அசைத்திடற்கு (2)

அசைத்திடற்கு முடியாதேல் அந்தோ இ சிறியேனால் ஆவது என்னே – திருமுறை6:10 3372/4
அசைத்திடற்கு அரிது என்று உணர்ந்துளோர் வழுத்தும் அருள்_பெரும்_சோதி என் அரசே – திருமுறை6:82 4620/4

மேல்


அசைத்து (3)

வருதி என திரு_கரங்கள் அசைத்து அழைத்த பதியே மணியே என் மருந்தே என் வாழ்வே என் வரமே – திருமுறை6:96 4760/3
என்னால் ஓர் துரும்பும் அசைத்து எடுக்க முடியாதே எல்லாம் செய் வல்லவன் என்று எல்லாரும் புகலும் – திருமுறை6:125 5363/1
ஆழ்ந்திடும் ஓர் பரம்பரத்தை அசைத்து நின்று நடிக்கும் அடி பெருமை உரைப்பவர் ஆர் அறியாய் என் தோழி – திருமுறை6:137 5663/4

மேல்


அசைத்தே (1)

மானினொடு மோகினியும் மாமாயையுடனே வைந்துவமும் ஒன்றினொன்று வதிந்து அசைய அசைத்தே
ஊனினொடும் உயிர் உணர்வும் கலந்து கலப்புறுமாறு உறுவித்து பின் கரும ஒப்பு வரும் தருணம் – திருமுறை5:2 3143/1,2

மேல்


அசைதல் (1)

தூணாக அசைதல் இன்றி தூங்காது விழித்த தூய சதா நிட்டர்களும் துரிய நிலை இடத்தும் – திருமுறை6:49 4011/3

மேல்


அசைந்தது (1)

துன்பாலே அசைந்தது நீக்கி என்னோடே சுத்த சன்மார்க்கத்தில் ஒத்தவள் ஆகி – திருமுறை6:111 4954/3

மேல்


அசைந்தாடு (1)

நசைந்தான் என் பாட்டை நயந்தான் அசைந்தாடு
மாயை மனம் அடக்கிவைத்தான் அருள் எனும் என் – திருமுறை6:90 4699/2,3

மேல்


அசைந்தால் (2)

தான் அசைந்தால் மற்றை சகம் அசையும் என்று மறை – திருமுறை3:3 1965/137
தெரிந்து தெளிந்து ஒருநிலையில் சித்திரம் போல் இரு நீ சிறிது அசைந்தால் அக்கணமே சிதைத்திடுவேன் கண்டாய் – திருமுறை6:102 4837/3

மேல்


அசைந்திட (2)

மாமாயை அசைந்திட சிற்றம்பலத்தே நடித்தும் வருந்தாத மலர்_அடிகள் வருந்த நடந்து அருளி – திருமுறை5:2 3087/1
மெய் எலாம் குளிர்ந்திட மென் மார்பு அசைந்திட
கை எலாம் குவிந்திட கால் எலாம் சுலவிட – திருமுறை6:81 4615/1463,1464

மேல்


அசைந்திடாது (1)

அருள் அலாது அணுவும் அசைந்திடாது அதனால் – திருமுறை6:81 4615/977

மேல்


அசைந்து (5)

அரவு இடையில் அசைந்து ஆட அம்பலத்தின் நடுவே ஆனந்த திரு_நடம் செய்து ஆட்டுகின்ற அரசே – திருமுறை5:2 3064/4
மின்னை நிகர் செம் சடை மேல் மதியம் அசைந்து ஆட வியன் பொதுவில் திரு_நடம் செய் விமல பரம் பொருளே – திருமுறை5:2 3089/4
அருள் உருவாய் ஐந்தொழிலும் நடத்துகின்ற அடிகள் அசைந்து வருந்திட இரவில் யான் இருக்கும் இடத்தே – திருமுறை5:2 3099/1
அ மத பொன்_அம்பலத்தில் ஆனந்த நடம் செய் அரும் பெரும் சேவடி இணைகள் அசைந்து மிக வருந்த – திருமுறை5:2 3147/2
மலை கடந்த நெடும் தோளில் இதழி அசைந்து ஆட மன்றில் நடம் புரிகின்ற வள்ளல் அருள் குருவே – திருமுறை5:3 3163/4

மேல்


அசைந்தே (1)

ஆகம் உறு திரு_நீற்றின் ஒளி விளங்க அசைந்தே அம்பலத்தில் ஆடுகின்ற அடியை அறிவேனோ – திருமுறை6:6 3316/3

மேல்


அசைப்பேன் (1)

கால் அசைத்தால் யானும் கடிதில் தலை அசைப்பேன்
மால் அசைத்த நின் புணர்ப்பின் வாறு எதுவோ ஆலும் அண்ட – திருமுறை3:3 1965/1123,1124

மேல்


அசைபவை (1)

நிற்பவை எலாம் நிற்ப அசைபவை எலாம் அசைய நிறைபவை எலாம் செய் நிலையே நினைபவை எலாம் நெகிழ நெறி அவை எலாம் ஓங்கும் நித்தியானந்த வடிவே – திருமுறை4:3 2592/3

மேல்


அசைய (12)

அ மால் அறியா அடிகள் அடி அசைய நடம்செய்வது கண்டேன் – திருமுறை2:70 1345/2
அசையாது அமர்ந்தும் அண்டம் எலாம் அசைய புலியூர் அம்பலத்தே – திருமுறை2:94 1715/1
தேன் அசைய சொல்லுகின்ற சித்தன் எவன் ஊனம் இன்றி – திருமுறை3:3 1965/138
நிற்பவை எலாம் நிற்ப அசைபவை எலாம் அசைய நிறைபவை எலாம் செய் நிலையே நினைபவை எலாம் நெகிழ நெறி அவை எலாம் ஓங்கும் நித்தியானந்த வடிவே – திருமுறை4:3 2592/3
வில்வ வேர் மாலை மிளிர்ந்து அசைய ஆடுகின்றாய் – திருமுறை4:29 2949/1
மானினொடு மோகினியும் மாமாயையுடனே வைந்துவமும் ஒன்றினொன்று வதிந்து அசைய அசைத்தே – திருமுறை5:2 3143/1