மீ – முதல் சொற்கள், திருமுறை ஒன்பது தொடரடைவு

கட்டுருபன்கள்


கீழே உள்ள
சொல்லின்
மேல்
சொடுக்கவும்

மீண்டும்மீண்டும் 1
மீண்டே 1
மீமிசை 1

மீண்டும்மீண்டும் (1)

இறப்பொடு பிறப்பினுக்கே இனியராய் மீண்டும்மீண்டும்
பிறப்பரை காணா கண் வாய் பேசாது அ பேய்களோடே – 1.திருமாளிகை:4 11/3,4

மேல்

மீண்டே (1)

எம்பிரான் ஆகி ஆண்ட நீ மீண்டே எந்தையும் தாயும் ஆயினையே – 3.கருவூர்:4 9/4

மேல்

மீமிசை (1)

பொரு வரை புயத்தின் மீமிசை புலித்தோல் பொடி அணி பூண நூல் அகலம் – 1.திருமாளிகை:2 7/1

மேல்