நை – முதல் சொற்கள், திருமுறை ஒன்பது தொடரடைவு

கட்டுருபன்கள்


கீழே உள்ள
சொல்லின்
மேல்
சொடுக்கவும்

நைந்து 1
நையாத 1
நையும் 1
நைவிப்பான் 1

நைந்து (1)

ஊழிதோறூழி உணர்ந்து உளம் கசிந்து நெக்கு நைந்து உளம் கரைந்து உருக்கும் – 3.கருவூர்:3 5/2

மேல்

நையாத (1)

நையாத மனத்தினனை நைவிப்பான் இ தெருவே – 3.கருவூர்:5 2/1

மேல்

நையும் (1)

பெரும் புரம் எரிசெய்த சிலையின் வார்த்தை பேசவும் நையும் என் பேதை நெஞ்சம் – 8.புருடோத்தம:1 5/2

மேல்

நைவிப்பான் (1)

நையாத மனத்தினனை நைவிப்பான் இ தெருவே – 3.கருவூர்:5 2/1

மேல்