நே – முதல் சொற்கள், திருமுறை ஒன்பது தொடரடைவு

கட்டுருபன்கள்


கீழே உள்ள
சொல்லின்
மேல்
சொடுக்கவும்

நேசத்து 1
நேசமுடையவர்கள் 1
நேசனையே 1
நேர் 5
நேர்ந்த 2
நேர்ந்து 1

நேசத்து (1)

இணங்கிலா ஈசன் நேசத்து இருந்த சித்தத்தினேற்கு – 1.திருமாளிகை:4 1/1

மேல்

நேசமுடையவர்கள் (1)

நேசமுடையவர்கள் நெஞ்சுளே இடம்கொண்டிருந்த – 7.திருவாலி:4 9/1

மேல்

நேசனையே (1)

ஏர்வு அம் கை மான் மறியன் எம்பிரான் போல் நேசனையே – 7.திருவாலி:4 8/4

மேல்

நேர் (5)

திங்கள் நேர் தீண்ட நீண்ட மாளிகை சூழ் மாட நீடு உயர் திருவீழி – 2.சேந்தனார்:1 7/2
தாயின் நேர் இரங்கும் தலைவவோ என்றும் தமியனேன் துணைவவோ என்றும் – 3.கருவூர்:1 3/1
தீயின் நேர் அரும்பு பெரும்பற்றப்புலியூர் திரு வளர் திருச்சிற்றம்பலமே – 3.கருவூர்:1 3/4
இரவிக்கு நேர் ஆகி ஏய்ந்து இலங்கு மாளிகை சூழ்ந்து – 4.பூந்துருத்தி:2 9/3
பால் நேர் பாடல் பத்தும் பாட பாவம் நாசமே – 7.திருவாலி:3 11/4

மேல்

நேர்ந்த (2)

பொருள் நேர்ந்த சிந்தையவர் தொழ புகழ் செல்வம் மல்கு பொன் கோயிலுள் – 2.சேந்தனார்:2 4/2
தெருள் நேர்ந்த சித்தம் வலியவா திலக நுதலி திறத்திலே – 2.சேந்தனார்:2 4/4

மேல்

நேர்ந்து (1)

அருள் நேர்ந்து அமர் திருவாவடுதுறை ஆண்ட ஆண்டகை அம்மானே – 2.சேந்தனார்:2 4/3

மேல்