நா – முதல் சொற்கள், திருமுறை ஒன்பது தொடரடைவு

கட்டுருபன்கள்


கீழே உள்ள
சொல்லின்
மேல்
சொடுக்கவும்

நா 4
நாக 2
நாகம் 1
நாசமே 1
நாசா 1
நாட்டம் 2
நாடகசாலை 1
நாடகத்தின் 1
நாடகமே 1
நாடாயால் 1
நாடு 1
நாடும் 1
நாண் 2
நாணம் 1
நாணமும் 1
நாத 1
நாதன் 1
நாதாந்த 1
நாதாந்தத்து 1
நாம் 1
நாமத்தவன் 1
நாமம் 2
நாமமும் 1
நாய் 3
நாய்கள் 1
நாயக 1
நாயகமும் 1
நாயகராய் 1
நாயகன் 2
நாயகனே 5
நாயகனை 4
நாயகா 2
நாயனாரை 1
நாயினேன் 1
நாயுடன் 1
நாயேன் 1
நாயேனை 1
நாரணன் 1
நாரதரும் 1
நாராயணனொடு 1
நால் 2
நாவலர்கள் 1
நாவன் 1
நாவினால் 1
நாவுக்கரசை 1
நாள் 7
நாள்-தோறும் 1
நாளும் 1
நான் 10
நான்கு 3
நான்கும் 2
நான்மறை 4
நான்மறையர் 1
நான்மறையவர் 1
நான்மறையான் 1
நான்மறையை 1
நான்மறையோர் 1
நான்முகன் 2
நான்முகன்னும் 1
நான்முகனை 1

நா (4)

கணம் விரி குடுமி செம் மணி கவை நா கறை அணல் கண் செவி பகு வாய் – 3.கருவூர்:1 1/1
நா திரள் மறை ஓர்ந்து ஓமகுண்டத்து நறு நெயால் மறையவர் வளர்த்த – 3.கருவூர்:1 7/3
இரு தலை ஒரு நா இயங்க வந்து ஒருநாள் இருந்திடாய் எங்கள் கண் முகப்பே – 3.கருவூர்:7 3/2
வாடா வாய் நா பிதற்றி உனை நினைந்து நெஞ்சு உருகி – 6.வேணாட்டடிகள்:1 8/1

மேல்

நாக (2)

ஐந்தலை நாக மேகலை அரையா அகம்-தொறும் பலி திரி அடிகள் – 3.கருவூர்:10 2/2
மணி உமிழ் நாக மணி உமிழ்ந்து இமைப்ப மருவு இடம் திருவிடைமருதே – 3.கருவூர்:10 4/4

மேல்

நாகம் (1)

விமலமே கலையும் உடையரே சடை மேல் மிளிருமே பொறி வரி நாகம்
கமலமே வதனம் கமலமே நயனம் கனகமே திருவடி நிலை நீர் – 3.கருவூர்:2 9/2,3

மேல்

நாசமே (1)

பால் நேர் பாடல் பத்தும் பாட பாவம் நாசமே – 7.திருவாலி:3 11/4

மேல்

நாசா (1)

காலமே கங்கை நாயகா எங்கள் காலகாலா காம நாசா
ஆலமே அமுது உண்டு அம்பலம் செம்பொன் கோயில் கொண்டு ஆட வல்லானே – 1.திருமாளிகை:1 5/2,3

மேல்

நாட்டம் (2)

மற்றை நாட்டம் இரண்டொடு மலரும் திருமுகமும் முகத்தினுள் – 7.திருவாலி:1 9/3
நெற்றி நாட்டம் அன்றே நெஞ்சுளே திளைக்கின்றனவே – 7.திருவாலி:1 9/4

மேல்

நாடகசாலை (1)

மின் நெடும் புருவத்து இள மயில்_அனையார் விலங்கல் செய் நாடகசாலை
இன் நடம் பயிலும் இஞ்சி சூழ் தஞ்சை இராசராசேச்சரத்திவர்க்கே – 3.கருவூர்:9 8/3,4

மேல்

நாடகத்தின் (1)

நாடகத்தின் கூத்தை நவிற்றுமவர் நாள்-தோறும் – 4.பூந்துருத்தி:2 8/3

மேல்

நாடகமே (1)

நான் நமரோ என்னாதே நாடகமே ஆடுவரே – 8.புருடோத்தம:2 1/4

மேல்

நாடாயால் (1)

நாடாயால் திரு தில்லை நடம் பயிலும் நம்பானே – 6.வேணாட்டடிகள்:1 8/4

மேல்

நாடு (1)

உம்பர் நாடு இம்பர் விளங்கியாங்கு எங்கும் ஒளி வளர் திரு மணி சுடர் கான்று – 3.கருவூர்:1 10/1

மேல்

நாடும் (1)

வெங்கோல் வேந்தன் தென்னன் நாடும் ஈழமும் கொண்ட திறல் – 5.கண்டராதித்:1 8/1

மேல்

நாண் (2)

வேந்தன் வளைத்தது மேரு வில் அரவு நாண் வெம் கணை செம் கண் மால் – 2.சேந்தனார்:2 6/1
கொண்ட நாண் பாம்பா பெரு வரை வில்லில் குறுகலர் புரங்கள் மூன்று எரித்த – 3.கருவூர்:6 6/3

மேல்

நாணம் (1)

நாணம் அற்றனள் நான் அறியேன் இனி – 9.சேதிராயர்:1 2/2

மேல்

நாணமும் (1)

அறிவும் மிக்க நல் நாணமும் நிறைமையும் ஆசையும் இங்கு உள்ள – 7.திருவாலி:2 8/1

மேல்

நாத (1)

நடப்பாய் மகேந்திர நாத நாதாந்தத்து அரையா என்பார்க்கு நாதாந்த பதம் – 1.திருமாளிகை:3 7/3

மேல்

நாதன் (1)

நந்தி முழவம் கொட்ட நட்டம் நாதன் ஆடுமே – 7.திருவாலி:3 4/4

மேல்

நாதாந்த (1)

நடப்பாய் மகேந்திர நாத நாதாந்தத்து அரையா என்பார்க்கு நாதாந்த பதம் – 1.திருமாளிகை:3 7/3

மேல்

நாதாந்தத்து (1)

நடப்பாய் மகேந்திர நாத நாதாந்தத்து அரையா என்பார்க்கு நாதாந்த பதம் – 1.திருமாளிகை:3 7/3

மேல்

நாம் (1)

பாரும் விசும்பும் அறியும் பரிசு நாம் பல்லாண்டு கூறுதுமே – 10.சேந்தனார்:1 7/4

மேல்

நாமத்தவன் (1)

தொகை மிகு நாமத்தவன் திருவடிக்கு என் துடி_இடை மடல் தொடங்கினளே – 2.சேந்தனார்:3 8/4

மேல்

நாமம் (2)

எண்_இல் பல் கோடி திருவுரு நாமம் ஏர்கொள் முக்கண் முகம் இயல்பும் – 2.சேந்தனார்:1 9/2
பழுது எனவே நினைந்து ஓராள் பயில்வதும் நின் ஒரு நாமம்
அழுவதும் நின் திறம் நினைந்தே அது அன்றோ பெறும் பேறு – 3.கருவூர்:5 6/2,3

மேல்

நாமமும் (1)

சோதி மணி முடி தாமமும் நாமமும் தொண்டர்க்கு நாயகமும் – 10.சேந்தனார்:1 10/3

மேல்

நாய் (3)

என்ன காரணம் நீ ஏழை நாய் அடியேற்கு எளிமையோ பெருமை ஆவதுவே – 3.கருவூர்:4 3/4
தேவே தென் திரு தில்லை கூத்தாடீ நாய் அடியேன் – 6.வேணாட்டடிகள்:1 10/3
சிந்தைசெய்யும் சிவன் சீர் அடியார் அடி நாய் செப்பு உரை – 10.சேந்தனார்:1 13/2

மேல்

நாய்கள் (1)

நசிக்க வெண் நீறது ஆடும் நமர்களை நணுகா நாய்கள்
அசிக்க ஆரியங்கள் ஓதும் ஆதரை பேத வாத – 1.திருமாளிகை:4 5/2,3

மேல்

நாயக (1)

தேனே அமுதே என் சித்தமே சிவலோக நாயக செல்வமே – 2.சேந்தனார்:2 9/2

மேல்

நாயகமும் (1)

சோதி மணி முடி தாமமும் நாமமும் தொண்டர்க்கு நாயகமும்
பாதகத்துக்கு பரிசு வைத்தானுக்கே பல்லாண்டு கூறுதுமே – 10.சேந்தனார்:1 10/3,4

மேல்

நாயகராய் (1)

முக்கண் நாயகராய் பவனி போந்து இங்ஙன் முரிவது ஓர் முரிவு உமை அளவும் – 4.பூந்துருத்தி:1 1/2

மேல்

நாயகன் (2)

நன்றே இவள் நம் பரம் அல்லள் நவலோக நாயகன் பாலளே – 2.சேந்தனார்:2 10/4
சீரும் திருவும் பொலிய சிவலோக நாயகன் சேவடி கீழ் – 10.சேந்தனார்:1 7/1

மேல்

நாயகனே (5)

புவன நாயகனே அக உயிர்க்கு அமுதே பூரணா ஆரணம் பொழியும் – 3.கருவூர்:4 1/1
இ கலாம் முழுதும் ஒழிய வந்து உள் புக்கு என்னை ஆள் ஆண்ட நாயகனே
முக்கண் நாயகனே முழுது உலகு இறைஞ்ச முகத்தலை அகத்து அமர்ந்து அடியேன் – 3.கருவூர்:4 5/2,3
முக்கண் நாயகனே முழுது உலகு இறைஞ்ச முகத்தலை அகத்து அமர்ந்து அடியேன் – 3.கருவூர்:4 5/3
முனை படு மதில் மூன்று எரித்த நாயகனே முகத்தலை அகத்து அமர்ந்து அடியேன் – 3.கருவூர்:4 6/3
எங்கள் நாயகனே போற்றி ஏழ் இருக்கை இறைவனே போற்றியே போற்றி – 3.கருவூர்:8 8/4

மேல்

நாயகனை (4)

ஏக நாயகனை இமையவர்க்கு அரசை என் உயிர்க்கு அமுதினை எதிர்_இல் – 2.சேந்தனார்:1 1/1
போக நாயகனை புயல்_வணற்கு அருளி பொன் நெடும் சிவிகையா ஊர்ந்த – 2.சேந்தனார்:1 1/2
மேக நாயகனை மிகு திருவீழிமிழலை விண் இழி செழும் கோயில் – 2.சேந்தனார்:1 1/3
யோக நாயகனை அன்றி மற்றொன்றும் உண்டு என உணர்கிலேன் யானே – 2.சேந்தனார்:1 1/4

மேல்

நாயகா (2)

காலமே கங்கை நாயகா எங்கள் காலகாலா காம நாசா – 1.திருமாளிகை:1 5/2
மா ஏந்து சாரல் மகேந்திரத்தின் வளர் நாயகா இங்கே வாராய் என்னும் – 1.திருமாளிகை:3 8/2

மேல்

நாயனாரை (1)

நாயனாரை நயந்து உரை செய்தன – 9.சேதிராயர்:1 10/2

மேல்

நாயினேன் (1)

நாயினேன் இருந்து புலம்பினால் இரங்கி நலம் புரி பரமர்-தம் கோயில் – 3.கருவூர்:1 3/2

மேல்

நாயுடன் (1)

கண்டார் கவல வில் ஆடி வேடர் கடி நாயுடன் கை வளைந்தாய் என்னும் – 1.திருமாளிகை:3 6/2

மேல்

நாயேன் (1)

ஒளி வான் சுடரே உன்னை நாயேன் உறுவதும் என்று-கொலோ – 5.கண்டராதித்:1 5/4

மேல்

நாயேனை (1)

நாயேனை திரு தில்லை நடம் பயிலும் நம்பானே – 6.வேணாட்டடிகள்:1 4/4

மேல்

நாரணன் (1)

நாரணன் பரவும் திருவடி நிலை மேல் நலம் மலி கலை பயில் கருவூர் – 3.கருவூர்:2 10/2

மேல்

நாரதரும் (1)

பதிகம் நான்மறை தும்புருவும் நாரதரும் பரிவொடு பாடு காந்தர்ப்பர் – 3.கருவூர்:8 4/1

மேல்

நாராயணனொடு (1)

நாராயணனொடு நான்முகன் அங்கி இரவியும் இந்திரனும் – 10.சேந்தனார்:1 12/2

மேல்

நால் (2)

இருவரே முக்கண் நால் பெரும் தடம் தோள் இறைவரே மறைகளும் தேட – 3.கருவூர்:2 3/3
முன்னம் மால் அறியா ஒருவனாம் இருவா முக்கணா நால் பெரும் தடம் தோள் – 3.கருவூர்:6 1/3

மேல்

நாவலர்கள் (1)

மறை வல நாவலர்கள் மகிழ்ந்து ஏத்து சிற்றம்பலத்தை – 7.திருவாலி:4 10/2

மேல்

நாவன் (1)

மாசிலா மறை பல ஓது நாவன் வண் புருடோத்தமன் கண்டு உரைத்த – 8.புருடோத்தம:1 11/3

மேல்

நாவினால் (1)

நல் பெரும் பொருளாய் உரை கலந்து உன்னை என்னுடை நாவினால் நவில்வான் – 1.திருமாளிகை:1 3/2

மேல்

நாவுக்கரசை (1)

அல்லி அம் பூம் பழனத்து ஆமூர் நாவுக்கரசை
செல்ல நெறி வகுத்த சேவகனே தென் தில்லை – 4.பூந்துருத்தி:2 3/1,2

மேல்

நாள் (7)

வந்த நாள் மணி அம்பலத்துள் நின்று ஆடும் மைந்தனே அறியும் என் மனமே – 3.கருவூர்:3 10/4
அ மனம் குளிர் நாள் பலிக்கு எழுந்தருள அரிவையர் அவிழ் குழல் சுரும்பு – 3.கருவூர்:7 6/3
மலை தான் எடுத்த மற்று அவற்கு வாளொடு நாள் கொடுத்தான் – 5.கண்டராதித்:1 7/2
நாள் ஏதோ திரு தில்லை நடம் பயிலும் நம்பானே – 6.வேணாட்டடிகள்:1 9/4
அரும் புனல் அலமரும் சடையினானை அமரர்கள் அடி பணிந்து அரற்ற அ நாள்
பெரும் புரம் எரிசெய்த சிலையின் வார்த்தை பேசவும் நையும் என் பேதை நெஞ்சம் – 8.புருடோத்தம:1 5/1,2
சால நாள் அயல் சார்வதினால் இவள் – 9.சேதிராயர்:1 1/2
ஆரார் வந்தார் அமரர் குழாத்தில் அணி உடை ஆதிரை நாள்
நாராயணனொடு நான்முகன் அங்கி இரவியும் இந்திரனும் – 10.சேந்தனார்:1 12/1,2

மேல்

நாள்-தோறும் (1)

நாடகத்தின் கூத்தை நவிற்றுமவர் நாள்-தோறும்
ஆடகத்தால் மேய்ந்து அமைந்த அம்பலம் நின் ஆடரங்கே – 4.பூந்துருத்தி:2 8/3,4

மேல்

நாளும் (1)

அங்கு உன பணி பல செய்து நாளும் அருள் பெறின் அகலிடத்து இருக்கலாமே – 8.புருடோத்தம:1 9/4

மேல்

நான் (10)

பொய் தெய்வ நெறி நான் புகா வகை புரிந்த புராண சிந்தாமணி வைத்த – 2.சேந்தனார்:1 5/2
மங்கை ஓர் பங்கத்து என் அரு மருந்தை வருந்தி நான் மறப்பனோ இனியே – 2.சேந்தனார்:1 7/4
என்னை ஆள் விரும்பி என் மனம் புகுந்த எளிமையை என்றும் நான் மறக்கேன் – 3.கருவூர்:6 1/2
ஏம்பலித்து இருக்க என் உளம் புகுந்த எளிமையை என்றும் நான் மறக்கேன் – 3.கருவூர்:7 2/2
சொல் நவில் முறை நான் காரணம் உணரா சூழல் புக்கு ஒளித்த நீ இன்று – 3.கருவூர்:7 7/1
என் நெடும் கோயில் நெஞ்சு வீற்றிருந்த எளிமையை என்று நான் மறக்கேன் – 3.கருவூர்:9 8/2
கண் ஆவாய் கண் ஆகாது ஒழிதலும் நான் மிக கலங்கி – 6.வேணாட்டடிகள்:1 7/2
மருள்படு மழலை மென் மொழி உமையாள் கணவனை வல்வினையாட்டியேன் நான்
அருள் பெற அலமரும் நெஞ்சம் ஆஆ ஆசையை அளவறுத்தார் இங்கு ஆரே – 8.புருடோத்தம:1 10/3,4
நான் நமரோ என்னாதே நாடகமே ஆடுவரே – 8.புருடோத்தம:2 1/4
நாணம் அற்றனள் நான் அறியேன் இனி – 9.சேதிராயர்:1 2/2

மேல்

நான்கு (3)

அருமையின் மறை நான்கு ஓலமிட்டு அரற்றும் அப்பனே அம்பலத்து அமுதே – 1.திருமாளிகை:1 4/3
அந்தியின் மறை நான்கு ஆரணம் பொதிந்த அரும் பெறல் மறைப்பொருள் மறையோர் – 3.கருவூர்:1 4/3
தொழுது பின்செல்வது அயன் முதல் கூட்டம் தொடர்வன மறைகள் நான்கு எனினும் – 3.கருவூர்:8 3/1

மேல்

நான்கும் (2)

தடம் கை நான்கும் அ தோள்களும் தட மார்பினில் பூண்கள் மேற்று இசை – 7.திருவாலி:1 7/3
மறைகள் நான்கும் கொண்டு அந்தணர் ஏத்த நல் மா நடம் மகிழ்வானே – 7.திருவாலி:2 8/4

மேல்

நான்மறை (4)

பெரு வள முத்தீ நான்மறை தொழிலால் எழில் மிகு பெரும்பற்றப்புலியூர் – 1.திருமாளிகை:2 2/2
பதிகம் நான்மறை தும்புருவும் நாரதரும் பரிவொடு பாடு காந்தர்ப்பர் – 3.கருவூர்:8 4/1
தங்கள் நான்மறை நூல் சகலமும் கற்றோர் சாட்டியக்குடி இருந்து அருளும் – 3.கருவூர்:8 8/3
ஆய்ந்த நான்மறை அந்தணர் தில்லையுள் அம்பலத்து அரன் ஆடல் – 7.திருவாலி:2 6/3

மேல்

நான்மறையர் (1)

முத்தீயாளர் நான்மறையர் மூவாயிரவர் நின்னோடு – 5.கண்டராதித்:1 3/1

மேல்

நான்மறையவர் (1)

மெய் தெய்வ நெறி நான்மறையவர் வீழிமிழலை விண் இழி செழும் கோயில் – 2.சேந்தனார்:1 5/3

மேல்

நான்மறையான் (1)

தூ நான்மறையான் அமுத வாலி சொன்ன தமிழ் மாலை – 7.திருவாலி:3 11/3

மேல்

நான்மறையை (1)

ஒத்தே வாழும் தன்மையாளர் ஓதிய நான்மறையை
தெத்தே என்று வண்டு பாடும் தென் தில்லை அம்பலத்துள் – 5.கண்டராதித்:1 3/2,3

மேல்

நான்மறையோர் (1)

ஓவா முத்தீ அஞ்சு வேள்வி ஆறு_அங்க நான்மறையோர்
ஆவே படுப்பார் அந்தணாளர் ஆகுதி வேட்டு உயர்வார் – 5.கண்டராதித்:1 2/1,2

மேல்

நான்முகன் (2)

தக்கன் நல் தலையும் எச்சன் வன் தலையும் தாமரை நான்முகன் தலையும் – 1.திருமாளிகை:1 9/1
நாராயணனொடு நான்முகன் அங்கி இரவியும் இந்திரனும் – 10.சேந்தனார்:1 12/2

மேல்

நான்முகன்னும் (1)

நெடியானோடு நான்முகன்னும் வானவரும் நெருங்கி – 5.கண்டராதித்:1 9/1

மேல்

நான்முகனை (1)

சேதித்தீர் சிரம் நான்முகனை தில்லை – 9.சேதிராயர்:1 6/3

மேல்