தொ – முதல் சொற்கள், திருமுறை ஒன்பது தொடரடைவு

கட்டுருபன்கள்


கீழே உள்ள
சொல்லின்
மேல்
சொடுக்கவும்

தொகை 1
தொங்கல் 1
தொடங்கினள் 1
தொடங்கினளே 1
தொடர்ந்து 2
தொடர்வன 1
தொடர்வு 2
தொடர்வு_அரியாயை 1
தொடருமா 1
தொடரே 1
தொடுத்து 1
தொண்டர் 3
தொண்டர்_உள்ளீர் 1
தொண்டர்க்கு 2
தொண்டருக்கு 1
தொண்டன் 1
தொண்டனேன் 12
தொத்து 1
தொல் 2
தொழ 6
தொழவும் 1
தொழில் 4
தொழிலால் 1
தொழிலை 1
தொழுதாலும் 1
தொழுது 7
தொழும் 3
தொழும்பரை 1
தொழும்பனேன் 1
தொழும்பனை 1
தொறுக்கள் 1

தொகை (1)

தொகை மிகு நாமத்தவன் திருவடிக்கு என் துடி_இடை மடல் தொடங்கினளே – 2.சேந்தனார்:3 8/4

மேல்

தொங்கல் (1)

தொடங்கினள் மடல் என்று அணி முடி தொங்கல் புறஇதழாகிலும் அருளான் – 2.சேந்தனார்:3 9/1

மேல்

தொடங்கினள் (1)

தொடங்கினள் மடல் என்று அணி முடி தொங்கல் புறஇதழாகிலும் அருளான் – 2.சேந்தனார்:3 9/1

மேல்

தொடங்கினளே (1)

தொகை மிகு நாமத்தவன் திருவடிக்கு என் துடி_இடை மடல் தொடங்கினளே – 2.சேந்தனார்:3 8/4

மேல்

தொடர்ந்து (2)

உரு மருவு உதர தனி வடம் தொடர்ந்து கிடந்தது என் உணர்வு உணர்ந்து உணர்ந்தே – 1.திருமாளிகை:2 7/4
துந்துபி குழல் யாழ் மொந்தை வான் இயம்ப தொடர்ந்து இருடியர் கணம் துதிப்ப – 3.கருவூர்:1 4/1

மேல்

தொடர்வன (1)

தொழுது பின்செல்வது அயன் முதல் கூட்டம் தொடர்வன மறைகள் நான்கு எனினும் – 3.கருவூர்:8 3/1

மேல்

தொடர்வு (2)

சொக்கனே எவர்க்கும் தொடர்வு_அரியாயை தொண்டனேன் தொடருமா தொடரே – 1.திருமாளிகை:1 9/4
துணுக்கென அயனும் மாலும் தொடர்வு அரும் சுடராய் இப்பால் – 1.திருமாளிகை:4 4/1

மேல்

தொடர்வு_அரியாயை (1)

சொக்கனே எவர்க்கும் தொடர்வு_அரியாயை தொண்டனேன் தொடருமா தொடரே – 1.திருமாளிகை:1 9/4

மேல்

தொடருமா (1)

சொக்கனே எவர்க்கும் தொடர்வு_அரியாயை தொண்டனேன் தொடருமா தொடரே – 1.திருமாளிகை:1 9/4

மேல்

தொடரே (1)

சொக்கனே எவர்க்கும் தொடர்வு_அரியாயை தொண்டனேன் தொடருமா தொடரே – 1.திருமாளிகை:1 9/4

மேல்

தொடுத்து (1)

சூழ்ந்த பாய் புலித்தோல் மிசை தொடுத்து வீக்கும் பொன் நூல்-தன்னினொடு – 7.திருவாலி:1 4/3

மேல்

தொண்டர் (3)

பேய் மனம் பிறிந்த தவ பெரும் தொண்டர் தொண்டனேன் பெரும்பற்றப்புலியூர் – 1.திருமாளிகை:2 11/2
மொய் கொள் எண் திக்கும் கண்ட நின் தொண்டர் முகம் மலர்ந்து இரு கண் நீர் அரும்ப – 3.கருவூர்:6 4/3
சொல் ஆண்ட சுருதி பொருள் சோதித்த தூய் மன தொண்டர்_உள்ளீர் – 10.சேந்தனார்:1 4/1

மேல்

தொண்டர்_உள்ளீர் (1)

சொல் ஆண்ட சுருதி பொருள் சோதித்த தூய் மன தொண்டர்_உள்ளீர்
சில் ஆண்டில் சிதையும் சில தேவர் சிறுநெறி சேராமே – 10.சேந்தனார்:1 4/1,2

மேல்

தொண்டர்க்கு (2)

பழையராம் தொண்டர்க்கு எளியரே மிண்டர்க்கு அரியரே பாவியேன் செய்யும் – 3.கருவூர்:2 4/1
சோதி மணி முடி தாமமும் நாமமும் தொண்டர்க்கு நாயகமும் – 10.சேந்தனார்:1 10/3

மேல்

தொண்டருக்கு (1)

சொல் பதத்துள் வைத்து உள்ளம் அள்ளூறும் தொண்டருக்கு எண் திசை கனகம் – 3.கருவூர்:6 3/2

மேல்

தொண்டன் (1)

பா ஆர்ந்த தமிழ் மாலை பத்தர் அடி தொண்டன் எடுத்து – 6.வேணாட்டடிகள்:1 10/1

மேல்

தொண்டனேன் (12)

வெளி வளர் தெய்வ கூத்து உகந்தாயை தொண்டனேன் விளம்புமா விளம்பே – 1.திருமாளிகை:1 1/4
படர் ஒளி பரப்பி பரந்து நின்றாயை தொண்டனேன் பணியுமா பணியே – 1.திருமாளிகை:1 2/4
கற்பமாய் உலகாய் அல்லை ஆனாயை தொண்டனேன் கருதுமா கருதே – 1.திருமாளிகை:1 3/4
ஒருமையில் பல புக்கு உருவி நின்றாயை தொண்டனேன் உரைக்குமாறு உரையே – 1.திருமாளிகை:1 4/4
ஞாலமே தமியேன் நல் தவத்தாயை தொண்டனேன் நணுகுமா நணுகே – 1.திருமாளிகை:1 5/4
ஏறு அணி கொடி எம் ஈசனே உன்னை தொண்டனேன் இசையுமாறு இசையே – 1.திருமாளிகை:1 6/4
நுன கழல் இணை என் நெஞ்சினுள் இனிதா தொண்டனேன் நுகருமா நுகரே – 1.திருமாளிகை:1 7/4
புறம் சமண் புத்தர் பொய்கள் கண்டாயை தொண்டனேன் புணருமா புணரே – 1.திருமாளிகை:1 8/4
சொக்கனே எவர்க்கும் தொடர்வு_அரியாயை தொண்டனேன் தொடருமா தொடரே – 1.திருமாளிகை:1 9/4
விடம் கொள் கண்டத்து எம் விடங்கனே உன்னை தொண்டனேன் விரும்புமா விரும்பே – 1.திருமாளிகை:1 10/4
நிறைதரு கருணா நிலயமே உன்னை தொண்டனேன் நினையுமா நினையே – 1.திருமாளிகை:1 11/4
பேய் மனம் பிறிந்த தவ பெரும் தொண்டர் தொண்டனேன் பெரும்பற்றப்புலியூர் – 1.திருமாளிகை:2 11/2

மேல்

தொத்து (1)

தொத்து மிளிர்வன போல் தூண்டு விளக்கு ஏய்ப்ப – 4.பூந்துருத்தி:2 1/2

மேல்

தொல் (2)

சூடக கை நல்லார் தொழுது ஏத்த தொல் உலகில் – 4.பூந்துருத்தி:2 8/2
பார் ஆர் தொல் புகழ் பாடியும் ஆடியும் பல்லாண்டு கூறுதுமே – 10.சேந்தனார்:1 12/4

மேல்

தொழ (6)

பூ ஏந்தி மூவாயிரவர் தொழ புகழ் ஏந்து மன்று பொலிய நின்ற – 1.திருமாளிகை:3 8/3
பொருள் நேர்ந்த சிந்தையவர் தொழ புகழ் செல்வம் மல்கு பொன் கோயிலுள் – 2.சேந்தனார்:2 4/2
உலகு எலாம் தொழ வந்து எழு கதிர் பரிதி ஒன்று நூறாயிர கோடி – 3.கருவூர்:9 1/1
மருண்டு மா மலையான் மகள் தொழ ஆடும் கூத்தன் மணி புரைதரு – 7.திருவாலி:1 3/3
செய்ய கோடுடன் கமல மலர் சூழ்தரு தில்லை மா மறையோர்கள் தாம் தொழ
வையம் உய்ய நின்று மகிழ்ந்து ஆடு சிற்றம்பலவன் – 7.திருவாலி:1 8/1,2
தேவர் தாம் தொழ ஆடிய தில்லை கூத்தனை திருவாலி சொல் இவை – 7.திருவாலி:1 11/3

மேல்

தொழவும் (1)

தடம் கையால் தொழவும் தழல் ஆடு சிற்றம்பலவன் – 7.திருவாலி:1 7/2

மேல்

தொழில் (4)

இடம் கொள குறத்தி திறத்திலும் இறைவன் மற தொழில் வார்த்தையும் உடையன் – 2.சேந்தனார்:3 9/2
தோழி யாம் செய்த தொழில் என் எம்பெருமான் துணை மலர் சேவடி காண்பான் – 3.கருவூர்:3 5/1
வம்பானார் பணி உகத்தி வழி அடியேன் தொழில் இறையும் – 6.வேணாட்டடிகள்:1 2/3
தீ மெய் தொழில் ஆர் மறையோர் மல்கு சிற்றம்பலம்-தன்னுள் – 7.திருவாலி:3 5/2

மேல்

தொழிலால் (1)

பெரு வள முத்தீ நான்மறை தொழிலால் எழில் மிகு பெரும்பற்றப்புலியூர் – 1.திருமாளிகை:2 2/2

மேல்

தொழிலை (1)

தொழிலை ஆழ் நெஞ்சம் இடர்படா வண்ணம் தூங்கு இருள் நடு நல் யாமத்து ஓர் – 3.கருவூர்:10 7/3

மேல்

தொழுதாலும் (1)

தோளார கையார துணையார தொழுதாலும்
ஆளோ நீ உடையதுவும் அடியேன் உன் தாள் சேரும் – 6.வேணாட்டடிகள்:1 9/2,3

மேல்

தொழுது (7)

கை ஆர தொழுது அருவி கண் ஆர சொரிந்தாலும் – 3.கருவூர்:5 2/3
ஆஆ என்று அருள் புரியாய் அமரர் கணம் தொழுது ஏத்தும் – 3.கருவூர்:5 5/3
தொழுது பின்செல்வது அயன் முதல் கூட்டம் தொடர்வன மறைகள் நான்கு எனினும் – 3.கருவூர்:8 3/1
இந்திரலோகம் முழுவதும் பணிகேட்டு இணை அடி தொழுது எழ தாம் போய் – 3.கருவூர்:10 2/1
சூடக கை நல்லார் தொழுது ஏத்த தொல் உலகில் – 4.பூந்துருத்தி:2 8/2
தூவி நீரொடு பூ அவை தொழுது ஏத்து கையினர் ஆகி மிக்கதோர் – 7.திருவாலி:1 11/1
ஒள்_நுதலி காரணமா உம்பர் தொழுது ஏத்தும் – 8.புருடோத்தம:2 11/1

மேல்

தொழும் (3)

சேடா என்னும் செல்வர் மூவாயிரர் செழும் சோதி அந்தணர் செம் கை தொழும்
கோடா என்னும் குணக்குன்றே என்னும் குலா தில்லை அம்பல கூத்தனையே – 1.திருமாளிகை:3 2/3,4
சோதி மதில் அணி சாந்தை மெய் சுருதி விதிவழியோர் தொழும்
ஆதி அமரர் புராணனாம் அணி ஆவடுதுறை நம்பி நின்ற – 2.சேந்தனார்:2 2/2,3
நின்று நினைந்து இருந்து கிடந்து எழுந்து தொழும் தொழும்பனேன் – 6.வேணாட்டடிகள்:1 5/1

மேல்

தொழும்பரை (1)

துட்டரை தூர்த்த வார்த்தை தொழும்பரை பிழம்பு பேசும் – 1.திருமாளிகை:4 2/3

மேல்

தொழும்பனேன் (1)

நின்று நினைந்து இருந்து கிடந்து எழுந்து தொழும் தொழும்பனேன்
ஒன்றி ஒருகால் நினையாது இருந்தாலும் இருக்க ஒட்டாய் – 6.வேணாட்டடிகள்:1 5/1,2

மேல்

தொழும்பனை (1)

பேயா இ தொழும்பனை தம் பிரான் இகழும் என்பித்தாய் – 6.வேணாட்டடிகள்:1 4/3

மேல்

தொறுக்கள் (1)

தொறுக்கள் வான் கமல மலர் உழக்க கரும்பு நல் சாறு பாய்தர – 7.திருவாலி:1 10/1

மேல்