தெ – முதல் சொற்கள், திருமுறை ஒன்பது தொடரடைவு

கட்டுருபன்கள்


கீழே உள்ள
சொல்லின்
மேல்
சொடுக்கவும்

தெங்கு 1
தெண்டும் 1
தெண்ணரை 1
தெத்தே 1
தெய்வ 11
தெய்வம் 1
தெரி 1
தெரிந்தவை 1
தெரிந்து 1
தெரியினும் 1
தெரியும் 1
தெரிவுறா 1
தெரிவை 1
தெருண்டவை 1
தெருவில் 4
தெருவே 2
தெருள் 1
தெருளா 1
தெள்ளிய 1
தெள்ளு 1
தெளி 3
தெளிகொண்ட 1
தெளிதரு 1
தெளிர் 1
தெளிவிடத்து 1
தெளிவு 1
தென் 6
தென்கரை 1
தென்றல் 2
தென்ன 1
தென்னன் 2
தென்னா 1

தெங்கு (1)

நிறை தழை வாழை நிழல் கொடி நெடும் தெங்கு இளம் கமுகு உளம்கொள் நீள் பல மா – 1.திருமாளிகை:2 5/1

மேல்

தெண்டும் (1)

குழை தவழ் செவியும் குளிர் சடை தெண்டும் குண்டையும் குழாங்கொடு தோன்றும் – 3.கருவூர்:3 7/2

மேல்

தெண்ணரை (1)

தெண்ணரை தெருளா உள்ளத்து இருளரை திட்டைமுட்டை – 1.திருமாளிகை:4 10/3

மேல்

தெத்தே (1)

தெத்தே என்று வண்டு பாடும் தென் தில்லை அம்பலத்துள் – 5.கண்டராதித்:1 3/3

மேல்

தெய்வ (11)

வெளி வளர் தெய்வ கூத்து உகந்தாயை தொண்டனேன் விளம்புமா விளம்பே – 1.திருமாளிகை:1 1/4
திறம்பிய பிறவி சில தெய்வ நெறிக்கே திகைக்கின்றேன்-தனை திகையாமே – 1.திருமாளிகை:1 8/1
திரு வளர் தெய்வ பதி விதி நிதியம் திரண்ட சிற்றம்பல கூத்தா – 1.திருமாளிகை:2 2/3
தேனே என்னும் தெய்வ வாய்மொழியார் திருவாளர் மூவாயிரவர் தெய்வ – 1.திருமாளிகை:3 3/3
தேனே என்னும் தெய்வ வாய்மொழியார் திருவாளர் மூவாயிரவர் தெய்வ
கோனே என்னும் குணக்குன்றே என்னும் குலா தில்லை அம்பல கூத்தனையே – 1.திருமாளிகை:3 3/3,4
இ தெய்வ நெறி நன்று என்று இருள் மாய பிறப்பு அறா இந்திரசால – 2.சேந்தனார்:1 5/1
பொய் தெய்வ நெறி நான் புகா வகை புரிந்த புராண சிந்தாமணி வைத்த – 2.சேந்தனார்:1 5/2
மெய் தெய்வ நெறி நான்மறையவர் வீழிமிழலை விண் இழி செழும் கோயில் – 2.சேந்தனார்:1 5/3
அ தெய்வ நெறியில் சிவம் அலாது அவமும் அறிவரோ அறிவுடையோரே – 2.சேந்தனார்:1 5/4
தங்கு சீர் செல்வ தெய்வ தான்தோன்றி நம்பியை தன் பெரும் சோதி – 2.சேந்தனார்:1 7/3
சிந்திப்பு அரிய தெய்வ பதியுள் சிற்றம்பலம்-தன்னுள் – 7.திருவாலி:3 4/3

மேல்

தெய்வம் (1)

அற்புத தெய்வம் இதனின் மற்று உண்டே அன்பொடு தன்னை அஞ்செழுத்தின் – 3.கருவூர்:6 3/1

மேல்

தெரி (1)

பந்தமும் பிரிவும் தெரி பொருள் பனுவல் படி வழி சென்றுசென்று ஏறி – 3.கருவூர்:10 5/1

மேல்

தெரிந்தவை (1)

தெரிந்தவை திகர் வாழ் திருவிடைக்கழியில் திருக்குரா நீழல் கீழ் நின்ற – 2.சேந்தனார்:3 7/3

மேல்

தெரிந்து (1)

முரிவரே முனிவர் தம்மொடு ஆல் நிழல் கீழ் முறை தெரிந்து ஓர் உடம்பினராம் – 3.கருவூர்:2 3/2

மேல்

தெரியினும் (1)

சிந்தையும் தானும் கலந்ததோர் கலவி தெரியினும் தெரிவுறா வண்ணம் – 3.கருவூர்:10 5/2

மேல்

தெரியும் (1)

தீ_வணன்-தன்னை செழும் மறை தெரியும் திகழ் கருவூரனேன் உரைத்த – 3.கருவூர்:7 10/3

மேல்

தெரிவுறா (1)

சிந்தையும் தானும் கலந்ததோர் கலவி தெரியினும் தெரிவுறா வண்ணம் – 3.கருவூர்:10 5/2

மேல்

தெரிவை (1)

சரிந்த துகில் தளர்ந்த இடை அவிழ்ந்த குழல் இளம் தெரிவை
இருந்த பரிசு ஒருநாள் கண்டு இரங்காய் எம்பெருமானே – 3.கருவூர்:5 10/1,2

மேல்

தெருண்டவை (1)

தெருண்டவை திகர் வாழ் திருவிடை கழியில் திருக்குரா நீழல் கீழ் நின்ற – 2.சேந்தனார்:3 10/3

மேல்

தெருவில் (4)

தேர் மலி விழவில் குழல் ஒலி தெருவில் கூத்து ஒலி ஏத்து ஒலி ஓத்தின் – 1.திருமாளிகை:2 4/1
கிஞ்சுக மணி வாய் அரிவையர் தெருவில் கெழுவு கம்பலைசெய் கீழ்க்கோட்டூர் – 3.கருவூர்:3 6/3
கித்தி நின்று ஆடும் அரிவையர் தெருவில் கெழுவு கம்பலைசெய் கீழ்க்கோட்டூர் – 3.கருவூர்:3 11/1
தரள வான் குன்றில் தண் நிலா ஒளியும் தரு குவால் பெருகு வான் தெருவில்
இருள் எலாம் கிழியும் இஞ்சி சூழ் தஞ்சை இராசராசேச்சரத்திவர்க்கே – 3.கருவூர்:9 6/3,4

மேல்

தெருவே (2)

பெரு நீலகண்டன் திறம் கொண்டு இவள் பிதற்றி பெரும் தெருவே திரியும் – 1.திருமாளிகை:3 10/2
நையாத மனத்தினனை நைவிப்பான் இ தெருவே
ஐயா நீ உலா போந்த அன்று முதல் இன்று வரை – 3.கருவூர்:5 2/1,2

மேல்

தெருள் (1)

தெருள் நேர்ந்த சித்தம் வலியவா திலக நுதலி திறத்திலே – 2.சேந்தனார்:2 4/4

மேல்

தெருளா (1)

தெண்ணரை தெருளா உள்ளத்து இருளரை திட்டைமுட்டை – 1.திருமாளிகை:4 10/3

மேல்

தெள்ளிய (1)

தெள்ளிய தண் பொழில் சூழ் தில்லை மா நகர் சிற்றம்பலத்துள் – 7.திருவாலி:4 3/3

மேல்

தெள்ளு (1)

தெள்ளு நீறவன் நீறு என் உடல் விரும்பும் செவி அவன் அறிவு நூல் கேட்கும் – 3.கருவூர்:3 4/1

மேல்

தெளி (3)

தெளி வளர் பளிங்கின் திரள் மணி குன்றே சித்தத்துள் தித்திக்கும் தேனே – 1.திருமாளிகை:1 1/2
பண் பல தெளி தேன் பாடி நின்று ஆட பனி மலர் சோலை சூழ் மொழுப்பில் – 3.கருவூர்:1 5/3
சிந்தையால் நினையில் சிந்தையும் காணேன் செய்வது என் தெளி புனல் அலங்கல் – 3.கருவூர்:3 10/2

மேல்

தெளிகொண்ட (1)

தெளிகொண்ட தில்லை சிற்றம்பலமே சேர்ந்தனையே – 4.பூந்துருத்தி:2 7/4

மேல்

தெளிதரு (1)

தேம் புனல் பொய்கை வாளை வாய் மடுப்ப தெளிதரு தேறல் பாய்ந்து ஒழுகும் – 3.கருவூர்:7 2/3

மேல்

தெளிர் (1)

தெளிர் ஒளி மணி நீர் திவலை முத்து அரும்பி திருமுகம் மலர்ந்து சொட்டு அட்ட – 3.கருவூர்:3 1/2

மேல்

தெளிவிடத்து (1)

கலங்கல் அம் பொய்கை புனல் தெளிவிடத்து கலந்த மண்ணிடை கிடந்தாங்கு – 3.கருவூர்:10 9/1

மேல்

தெளிவு (1)

தெளிவு ஆர் அமுதே தில்லை மல்கு செம்பொனின் அம்பலத்துள் – 5.கண்டராதித்:1 5/3

மேல்

தென் (6)

தேவா தென் பொழில் கோடை திரைலோக்கிய சுந்தரனே – 3.கருவூர்:5 5/4
தேறாள் தென் பொழில் கோடை திரைலோக்கிய சுந்தரனே – 3.கருவூர்:5 9/4
செல்ல நெறி வகுத்த சேவகனே தென் தில்லை – 4.பூந்துருத்தி:2 3/2
தென்னா என்று வண்டு பாடும் தென் தில்லை அம்பலத்துள் – 5.கண்டராதித்:1 1/3
தெத்தே என்று வண்டு பாடும் தென் தில்லை அம்பலத்துள் – 5.கண்டராதித்:1 3/3
தேவே தென் திரு தில்லை கூத்தாடீ நாய் அடியேன் – 6.வேணாட்டடிகள்:1 10/3

மேல்

தென்கரை (1)

தருணேந்து சேகரனே எனும் தடம் பொன்னி தென்கரை சாந்தை ஊர் – 2.சேந்தனார்:2 4/1

மேல்

தென்றல் (2)

செழும் தென்றல் அன்றில் இ திங்கள் கங்குல் திரை வீரை தீம் குழல் சேவின் மணி – 1.திருமாளிகை:3 5/1
தென்றல் ஆர் பொழில் தில்லை_உளீர் இவள் – 9.சேதிராயர்:1 9/3

மேல்

தென்ன (1)

தென்ன தேன் அரும்பும் பெரும்பற்றப்புலியூர் திரு வளர் திருச்சிற்றம்பலமே – 3.கருவூர்:1 9/4

மேல்

தென்னன் (2)

வெங்கோல் வேந்தன் தென்னன் நாடும் ஈழமும் கொண்ட திறல் – 5.கண்டராதித்:1 8/1
தென்னன் தமிழும் இசையும் கலந்த சிற்றம்பலம்-தன்னுள் – 7.திருவாலி:3 2/2

மேல்

தென்னா (1)

தென்னா என்று வண்டு பாடும் தென் தில்லை அம்பலத்துள் – 5.கண்டராதித்:1 1/3

மேல்