ஏ – முதல் சொற்கள், திருமுறை ஒன்பது தொடரடைவு

கட்டுருபன்கள்


கீழே உள்ள
சொல்லின்
மேல்
சொடுக்கவும்

ஏ 1
ஏக 1
ஏகிய 1
ஏங்கிஏங்கி 1
ஏடி 1
ஏத்த 10
ஏத்து 5
ஏத்துக 1
ஏத்துகின்ற 1
ஏத்துகின்றார் 1
ஏத்தும் 5
ஏத்துவரேல் 1
ஏத்துவனே 1
ஏத்துவார் 1
ஏதம் 1
ஏதம்_இல் 1
ஏதோ 1
ஏந்தி 3
ஏந்திய 1
ஏந்து 4
ஏந்தும் 1
ஏப்பமிட்டு 1
ஏம்பலித்து 2
ஏய்ந்து 1
ஏய்ப்ப 1
ஏயுமாறு 1
ஏர் 7
ஏர்கொள் 1
ஏர்வு 1
ஏல் 1
ஏழ் 10
ஏழு 1
ஏழை 2
ஏழையேற்கு 1
ஏறி 5
ஏறிய 1
ஏறு 6
ஏறு_உடையார் 1
ஏறும் 1
ஏன்றுகொள் 1
ஏன 1
ஏனம் 1
ஏனை 1

ஏ (1)

ஏ இவரே வானவர்க்கும் வானவரே என்பாரால் – 8.புருடோத்தம:2 6/1

மேல்

ஏக (1)

ஏக நாயகனை இமையவர்க்கு அரசை என் உயிர்க்கு அமுதினை எதிர்_இல் – 2.சேந்தனார்:1 1/1

மேல்

ஏகிய (1)

அறவனே அன்று பன்றி பின் ஏகிய
மறவனே எனை வாதைசெய்யேல் எனும் – 9.சேதிராயர்:1 8/1,2

மேல்

ஏங்கிஏங்கி (1)

என்று ஏங்கிஏங்கி அழைக்கின்றாள் இள_வல்லி எல்லை கடந்தனள் – 2.சேந்தனார்:2 10/2

மேல்

ஏடி (1)

போர் ஏடி என்று புருவம் இடுகின்றார் – 8.புருடோத்தம:2 4/2

மேல்

ஏத்த (10)

சூடக கை நல்லார் தொழுது ஏத்த தொல் உலகில் – 4.பூந்துருத்தி:2 8/2
பரவி கிடந்து அயனும் மாலும் பணிந்து ஏத்த
இரவிக்கு நேர் ஆகி ஏய்ந்து இலங்கு மாளிகை சூழ்ந்து – 4.பூந்துருத்தி:2 9/2,3
புலம்பி வானவர் தானவர் புகழ்ந்து ஏத்த ஆடு பொன் கூத்தனார் கழல் – 7.திருவாலி:1 2/3
மறைகள் நான்கும் கொண்டு அந்தணர் ஏத்த நல் மா நடம் மகிழ்வானே – 7.திருவாலி:2 8/4
வரை போல் மலிந்த மணி மண்டபத்து மறையோர் மகிழ்ந்து ஏத்த
அரவம் ஆட அனல் கை ஏந்தி அழகன் ஆடுமே – 7.திருவாலி:3 6/3,4
அத்தா அருளாய் அணி அம்பலவா என்றென்று அவர் ஏத்த
முத்தும் மணியும் நிரந்த தலத்துள் முளை வெண் மதி சூடி – 7.திருவாலி:3 7/2,3
ஆலகண்டா அரனே அருளாய் என்றென்று அவர் ஏத்த
சேல் ஆடும் வயல் தில்லை மல்கு சிற்றம்பலம்-தன்னுள் – 7.திருவாலி:3 9/2,3
வானோர் பணிய மண்ணோர் ஏத்த மன்னி நடம் ஆடும் – 7.திருவாலி:3 11/1
ஏத்த நின்று ஆடுகின்ற எம்பிரான் அடி சேர்வன்-கொலோ – 7.திருவாலி:4 7/4
வாசக மலர்கள் கொண்டு ஏத்த வல்லார் மலை_மகள் கணவனை அணைவர் தாமே – 8.புருடோத்தம:1 11/4

மேல்

ஏத்து (5)

தேர் மலி விழவில் குழல் ஒலி தெருவில் கூத்து ஒலி ஏத்து ஒலி ஓத்தின் – 1.திருமாளிகை:2 4/1
மதுர வாய்மொழியார் மகிழ்ந்து ஏத்து சிற்றம்பலவன் – 7.திருவாலி:1 6/2
தூவி நீரொடு பூ அவை தொழுது ஏத்து கையினர் ஆகி மிக்கதோர் – 7.திருவாலி:1 11/1
மறை வல நாவலர்கள் மகிழ்ந்து ஏத்து சிற்றம்பலத்தை – 7.திருவாலி:4 10/2
குழல் ஒலி யாழ் ஒலி கூத்து ஒலி ஏத்து ஒலி எங்கும் குழாம் பெருகி – 10.சேந்தனார்:1 11/1

மேல்

ஏத்துக (1)

மறை வல ஆலி சொல்லை மகிழ்ந்து ஏத்துக வான் எளிதே – 7.திருவாலி:4 10/4

மேல்

ஏத்துகின்ற (1)

இறைவனை ஏத்துகின்ற இளையாள் மொழி இன் தமிழால் – 7.திருவாலி:4 10/1

மேல்

ஏத்துகின்றார் (1)

இருவரும் அறிவுடையாரின் மிக்கார் ஏத்துகின்றார் இன்னம் எங்கள் கூத்தை – 8.புருடோத்தம:1 10/2

மேல்

ஏத்தும் (5)

எண்_இல் பல் கோடி எல்லைக்கு அப்பாலாய் நின்று ஐஞ்ஞூற்று அந்தணர் ஏத்தும்
எண்_இல் பல் கோடி குணத்தர் ஏர் வீழி இவர் நம்மை ஆளுடையாரே – 2.சேந்தனார்:1 9/3,4
ஆஆ என்று அருள் புரியாய் அமரர் கணம் தொழுது ஏத்தும்
தேவா தென் பொழில் கோடை திரைலோக்கிய சுந்தரனே – 3.கருவூர்:5 5/3,4
எத்திசையும் வானவர்கள் ஏத்தும் எழில் தில்லை – 4.பூந்துருத்தி:2 1/3
ஒள்_நுதலி காரணமா உம்பர் தொழுது ஏத்தும்
கண்_நுதலான்-தன்னை புருடோத்தமன் சொன்ன – 8.புருடோத்தம:2 11/1,2
உம்மையே நினைந்து ஏத்தும் ஒன்று ஆகிலள் – 9.சேதிராயர்:1 4/2

மேல்

ஏத்துவரேல் (1)

முத்தியாம் என்றே உலகர் ஏத்துவரேல் முகம் மலர்ந்து எதிர்கொளும் திருவே – 3.கருவூர்:3 11/4

மேல்

ஏத்துவனே (1)

ஈசனை எவ்வுயிர்க்கும் எம் இறைவன் என்று ஏத்துவனே – 7.திருவாலி:4 9/4

மேல்

ஏத்துவார் (1)

எழும் கதிர் ஒளியை ஏத்துவார் கேட்பார் இடர் கெடும் மால் உலா மனமே – 2.சேந்தனார்:3 11/4

மேல்

ஏதம் (1)

எழுந்தருளாய் எங்கள் வீதியூடே ஏதம்_இல் முனிவரோடு எழுந்த ஞான – 8.புருடோத்தம:1 4/1

மேல்

ஏதம்_இல் (1)

எழுந்தருளாய் எங்கள் வீதியூடே ஏதம்_இல் முனிவரோடு எழுந்த ஞான – 8.புருடோத்தம:1 4/1

மேல்

ஏதோ (1)

நாள் ஏதோ திரு தில்லை நடம் பயிலும் நம்பானே – 6.வேணாட்டடிகள்:1 9/4

மேல்

ஏந்தி (3)

பூ ஏந்தி மூவாயிரவர் தொழ புகழ் ஏந்து மன்று பொலிய நின்ற – 1.திருமாளிகை:3 8/3
அங்கையோடு ஏந்தி பலி திரி கருவூர் அறைந்த சொல் மாலையால் ஆழி – 3.கருவூர்:6 11/3
அரவம் ஆட அனல் கை ஏந்தி அழகன் ஆடுமே – 7.திருவாலி:3 6/4

மேல்

ஏந்திய (1)

மையல் மாதொரு_கூறன் மால் விடை ஏறி மான் மறி ஏந்திய தடம் – 7.திருவாலி:1 1/1

மேல்

ஏந்து (4)

சே ஏந்து வெல் கொடியானே என்னும் சிவனே என் சேம துணையே என்னும் – 1.திருமாளிகை:3 8/1
மா ஏந்து சாரல் மகேந்திரத்தின் வளர் நாயகா இங்கே வாராய் என்னும் – 1.திருமாளிகை:3 8/2
பூ ஏந்தி மூவாயிரவர் தொழ புகழ் ஏந்து மன்று பொலிய நின்ற – 1.திருமாளிகை:3 8/3
ஏந்து எழில் இதயம் கோயில் மாளிகை ஏழ் இருக்கையில் இருந்த ஈசனுக்கே – 3.கருவூர்:8 2/4

மேல்

ஏந்தும் (1)

கோவணம் கொண்டு வெண்தலை ஏந்தும் குழகனை அழகு எலாம் நிறைந்த – 3.கருவூர்:7 10/2

மேல்

ஏப்பமிட்டு (1)

எரி தரு கரிகாட்டு இடு பிண நிணம் உண்டு ஏப்பமிட்டு இலங்கு எயிற்று அழல் வாய் – 3.கருவூர்:10 6/1

மேல்

ஏம்பலித்து (2)

ஏம்பலித்து இருக்க என் உளம் புகுந்த எளிமையை என்றும் நான் மறக்கேன் – 3.கருவூர்:7 2/2
பன்னெடுங்காலம் பணிசெய்து பழையோர் தாம் பலர் ஏம்பலித்து இருக்க – 3.கருவூர்:9 8/1

மேல்

ஏய்ந்து (1)

இரவிக்கு நேர் ஆகி ஏய்ந்து இலங்கு மாளிகை சூழ்ந்து – 4.பூந்துருத்தி:2 9/3

மேல்

ஏய்ப்ப (1)

தொத்து மிளிர்வன போல் தூண்டு விளக்கு ஏய்ப்ப
எத்திசையும் வானவர்கள் ஏத்தும் எழில் தில்லை – 4.பூந்துருத்தி:2 1/2,3

மேல்

ஏயுமாறு (1)

ஏயுமாறு எழில் சேதிபர்_கோன் தில்லை – 9.சேதிராயர்:1 10/1

மேல்

ஏர் (7)

ஏர் கொள் கற்பகம் ஒத்து இரு சிலை புருவம் பெரும் தடம் கண்கள் மூன்று உடை உன் – 1.திருமாளிகை:2 10/1
எண்_இல் பல் கோடி குணத்தர் ஏர் வீழி இவர் நம்மை ஆளுடையாரே – 2.சேந்தனார்:1 9/4
மான் ஏர் கலை வளையும் கவர்ந்து உளம் கொள்ளைகொள்ள வழக்கு உண்டே – 2.சேந்தனார்:2 9/1
வாயின் ஏர் அரும்பு மணி முருக்கு அலர வளர் இளம் சோலை மாந்தளிர் செம் – 3.கருவூர்:1 3/3
ஏர் அணங்கு இருநான்கு இரண்டு இவை வல்லோர் இருள் கிழித்து எழுந்த சிந்தையரே – 3.கருவூர்:2 10/4
இள மென் முலையார் எழில் மைந்தரொடும் ஏர் ஆர் அமளி மேல் – 7.திருவாலி:3 3/1
கோல மலர் நெடும் கண் கொவ்வை வாய் கொடி ஏர் இடையீர் – 7.திருவாலி:4 1/1

மேல்

ஏர்கொள் (1)

எண்_இல் பல் கோடி திருவுரு நாமம் ஏர்கொள் முக்கண் முகம் இயல்பும் – 2.சேந்தனார்:1 9/2

மேல்

ஏர்வு (1)

ஏர்வு அம் கை மான் மறியன் எம்பிரான் போல் நேசனையே – 7.திருவாலி:4 8/4

மேல்

ஏல் (1)

ஏல் உடை எம் இறையை என்று-கொல் காண்பதுவே – 7.திருவாலி:4 1/4

மேல்

ஏழ் (10)

இரு கை கூம்பின கண்டு அலர்ந்தவா முகம் ஏழ் இருக்கையில் இருந்த ஈசனுக்கே – 3.கருவூர்:8 1/4
ஏந்து எழில் இதயம் கோயில் மாளிகை ஏழ் இருக்கையில் இருந்த ஈசனுக்கே – 3.கருவூர்:8 2/4
இழுது நெய் சொரிந்து ஓம்பு அழல் ஒளி விளக்கு ஏழ் இருக்கையில் இருந்த ஈசனுக்கே – 3.கருவூர்:8 3/4
இதயமாம் கமலம் கமல வர்த்தனை ஏழ் இருக்கையில் இருந்த ஈசனுக்கே – 3.கருவூர்:8 4/4
இரு முகம் கழல் மூன்று ஏழு கைத்தலம் ஏழ் இருக்கையில் இருந்த ஈசனுக்கே – 3.கருவூர்:8 5/4
இனிய தீம் கனியாய் ஒழிவற நிறைந்து ஏழ் இருக்கையில் இருந்தவாறு இயம்பே – 3.கருவூர்:8 6/4
இன்பனே எங்கும் ஒழிவற நிறைந்து ஏழ் இருக்கையில் இருந்தவாறு இயம்பே – 3.கருவூர்:8 7/4
எங்கள் நாயகனே போற்றி ஏழ் இருக்கை இறைவனே போற்றியே போற்றி – 3.கருவூர்:8 8/4
தத்து நீர் படுகர் தண்டலை சூழல் சாட்டியக்குடியுள் ஏழ் இருக்கை – 3.கருவூர்:8 9/3
ஈட்டிய பொருளாய் இருக்கும் ஏழ் இருக்கை இருந்தவன் திருவடி மலர் மேல் – 3.கருவூர்:8 10/2

மேல்

ஏழு (1)

இரு முகம் கழல் மூன்று ஏழு கைத்தலம் ஏழ் இருக்கையில் இருந்த ஈசனுக்கே – 3.கருவூர்:8 5/4

மேல்

ஏழை (2)

என்ன காரணம் நீ ஏழை நாய் அடியேற்கு எளிமையோ பெருமை ஆவதுவே – 3.கருவூர்:4 3/4
நீ வாராது ஒழிந்தாலும் நின்-பாலே விழுந்து ஏழை
கோவாத மணி முத்தும் குவளை மலர் சொரிந்தனவால் – 3.கருவூர்:5 5/1,2

மேல்

ஏழையேற்கு (1)

இவ் அரும் பிறவி பௌவ நீர் நீந்தும் ஏழையேற்கு என்னுடன் பிறந்த – 3.கருவூர்:1 2/1

மேல்

ஏறி (5)

எச்சனை தலையை கொண்டு செண்டடித்து இடபம் ஏறி
அச்சம்கொண்டு அமரர் ஓட நின்ற அம்பலவற்கு அல்லா – 1.திருமாளிகை:4 9/1,2
பந்தமும் பிரிவும் தெரி பொருள் பனுவல் படி வழி சென்றுசென்று ஏறி
சிந்தையும் தானும் கலந்ததோர் கலவி தெரியினும் தெரிவுறா வண்ணம் – 3.கருவூர்:10 5/1,2
கொல்லை விடை ஏறி கூத்தாடு அரங்காக – 4.பூந்துருத்தி:2 3/3
மூவாயிரவர் தங்களோடு முன் அரங்கு ஏறி நின்ற – 5.கண்டராதித்:1 2/3
மையல் மாதொரு_கூறன் மால் விடை ஏறி மான் மறி ஏந்திய தடம் – 7.திருவாலி:1 1/1

மேல்

ஏறிய (1)

இடம் கொள் முப்புரம் வெந்து அவிய வைதிக தேர் ஏறிய ஏறு சேவகனே – 1.திருமாளிகை:1 10/2

மேல்

ஏறு (6)

ஏறு அணி கொடி எம் ஈசனே உன்னை தொண்டனேன் இசையுமாறு இசையே – 1.திருமாளிகை:1 6/4
இடம் கொள் முப்புரம் வெந்து அவிய வைதிக தேர் ஏறிய ஏறு சேவகனே – 1.திருமாளிகை:1 10/2
வெறி ஏறு பன்றி பின் சென்று ஒருநாள் விசயற்கு அருள்செய்த வேந்தே என்னும் – 1.திருமாளிகை:3 4/1
மறி ஏறு சாரல் மகேந்திர மா மலை மேல் இருந்த மருந்தே என்னும் – 1.திருமாளிகை:3 4/2
எருது வாகனனாம் எயில்கள் மூன்று எரித்த ஏறு சேவகனுமாம் பின்னும் – 3.கருவூர்:6 5/3
வை அவாம் பெற்றம் பெற்று அம் ஏறு_உடையார் மாதவர் காதல்வைத்து என்னை – 3.கருவூர்:10 8/1

மேல்

ஏறு_உடையார் (1)

வை அவாம் பெற்றம் பெற்று அம் ஏறு_உடையார் மாதவர் காதல்வைத்து என்னை – 3.கருவூர்:10 8/1

மேல்

ஏறும் (1)

சே காதலித்து ஏறும் தில்லை சிற்றம்பலவர் – 8.புருடோத்தம:2 10/3

மேல்

ஏன்றுகொள் (1)

பிரிய விட்டு உனை அடைந்தனன் ஏன்றுகொள் பெரும்பற்றப்புலியூரின் – 7.திருவாலி:2 8/3

மேல்

ஏன (1)

ஏன மா மணி பூண் அணி மார்பனே எனக்கு அருள் புரியாயே – 7.திருவாலி:2 9/4

மேல்

ஏனம் (1)

கானே வரு முரண் ஏனம் எய்த களி ஆர் புளின நல் காளாய் என்னும் – 1.திருமாளிகை:3 3/1

மேல்

ஏனை (1)

சீர்த்த திண் புவனம் முழுவதும் ஏனை திசைகளோடு அண்டங்கள் அனைத்தும் – 3.கருவூர்:1 8/1

மேல்