பொ – முதல் சொற்கள்- திருமுருகாற்றுப்படை, நெடுநல்வாடை கூட்டுத் தொடரடைவு

பொங்கல் (1)

பெயல் உலந்து எழுந்த பொங்கல் வெண் மழை – நெடு 19

மேல்


பொதி (1)

அம் பொதி புட்டில் விரைஇ குளவியொடு – திரு 191

மேல்


பொதியிலும் (1)

மன்றமும் பொதியிலும் கந்து உடை நிலையினும் – திரு 226

மேல்


பொதுளிய (1)

இருள் பட பொதுளிய பராரை மராஅத்து – திரு 10

மேல்


பொய்யா (1)

பொய்யா வானம் புது பெயல் பொழிந்து என – நெடு 2

மேல்


பொரி (1)

செம் நூல் யாத்து வெண் பொரி சிதறி – திரு 231

மேல்


பொரு (3)

செருவில் ஒருவ பொரு விறல் மள்ள – திரு 262
விண் பொரு நெடு வரை குறிஞ்சி கிழவ – திரு 267
விண் பொரு நெடு வரை பரிதியின் தொடுத்த – திரு 299

மேல்


பொருத்தி (2)

துணை மாண் கதவம் பொருத்தி இணை மாண்டு – நெடு 81
உள்ளி நோன் முதல் பொருத்தி அடி அமைத்து – நெடு 122

மேல்


பொருத (1)

வை_நுதி பொருத வடு ஆழ் வரி நுதல் – திரு 78

மேல்


பொருது (1)

பொருது ஒழி நாகம் ஒழி எயிறு அருகு எறிந்து – நெடு 117

மேல்


பொருந (1)

போர் மிகு பொருந குருசில் என பல – திரு 276

மேல்


பொருநர் (1)

பொருநர் தேய்த்த போர் அரு வாயில் – திரு 69

மேல்


பொருள்களை (1)

எஞ்சிய பொருள்களை ஏமுற நாடி – திரு 97

மேல்


பொலம் (4)

நாவலொடு பெயரிய பொலம் புனை அவிர் இழை – திரு 18
நகை தாழ்பு துயல்வரூஉம் வகை அமை பொலம் குழை – திரு 86
அலந்தோர்க்கு அளிக்கும் பொலம் பூண் சேஎய் – திரு 271
பொலம் தொடி தின்ற மயிர் வார் முன்கை – நெடு 141

மேல்


பொலிந்த (1)

ஓடையொடு பொலிந்த வினை நவில் யானை – நெடு 169

மேல்


பொலிய (2)

தாரொடு பொலிய ஒரு கை – திரு 113
மடை மாண் நுண் இழை பொலிய தொடை மாண்டு – நெடு 124

மேல்


பொழிந்து (1)

பொய்யா வானம் புது பெயல் பொழிந்து என – நெடு 2

மேல்


பொழிய (1)

நீல் நிற விசும்பின் மலி துளி பொழிய ஒரு கை – திரு 116

மேல்


பொழுது (2)

இருபிறப்பாளர் பொழுது அறிந்து நுவல – திரு 182
அ இதழ் அவிழ் பதம் கமழ பொழுது அறிந்து – நெடு 41

மேல்


பொற்ப (1)

மின் உறழ் இமைப்பின் சென்னி பொற்ப
நகை தாழ்பு துயல்வரூஉம் வகை அமை பொலம் குழை – திரு 85,86

மேல்


பொறி (5)

செம் பொறி வாங்கிய மொய்ம்பின் சுடர் விடுபு – திரு 105
பல் பொறி மஞ்ஞை வெல் கொடி அகவ – திரு 122
கறி கொடி கரும் துணர் சாய பொறி புற – திரு 309
புன் கொடி முசுண்டை பொறி புற வான் பூ – நெடு 13
புலி பொறி கொண்ட பூ கேழ் தட்டத்து – நெடு 126

மேல்


பொறித்து (1)

வேட்டம் பொறித்து வியன் கண் கானத்து – நெடு 129

மேல்


பொன் (4)

பொன் உரை கடுக்கும் திதலையர் இன் நகை – திரு 145
நன் பொன் மணி நிறம் கிளர பொன் கொழியா – திரு 306
நன் பொன் மணி நிறம் கிளர பொன் கொழியா – திரு 306
பொன் போல் பீரமொடு புதல்_புதல் மலர – நெடு 14

மேல்

Related posts