தீ – முதல் சொற்கள்- திருமுருகாற்றுப்படை, நெடுநல்வாடை கூட்டுத் தொடரடைவு

கீழே உள்ள
சொல்லின்
மேல்
சொடுக்கவும்

தீ 2
தீது 2
தீம் 1
தீர் 3
தீர்ந்து 2
தீர 1

தீ (2)

தீ எழுந்து அன்ன திறலினர் தீ பட – திரு 171
தீ எழுந்து அன்ன திறலினர் தீ பட – திரு 171

மேல்


தீது (2)

திரு வீற்றிருந்த தீது தீர் நியமத்து – திரு 70
திரு நிலைபெற்ற தீது தீர் சிறப்பின் – நெடு 89

மேல்


தீம் (1)

தண்மையின் திரிந்த இன் குரல் தீம் தொடை – நெடு 68

மேல்


தீர் (3)

சேண் இகந்து விளங்கும் செயிர் தீர் மேனி – திரு 19
திரு வீற்றிருந்த தீது தீர் நியமத்து – திரு 70
திரு நிலைபெற்ற தீது தீர் சிறப்பின் – நெடு 89

மேல்


தீர்ந்து (2)

கைவல் கம்மியன் முடுக்கலின் புரை தீர்ந்து
ஐயவி அப்பிய நெய் அணி நெடு நிலை – நெடு 85,86
தகடு கண் புதைய கொளீஇ துகள் தீர்ந்து
ஊட்டு_உறு பல் மயிர் விரைஇ வய_மான் – நெடு 127,128

மேல்


தீர (1)

இன்னா அரும் படர் தீர விறல் தந்து – நெடு 167

மேல்

Related posts