சீ – முதல் சொற்கள்- திருமுருகாற்றுப்படை, நெடுநல்வாடை கூட்டுத் தொடரடைவு

கீழே உள்ள
சொல்லின்
மேல்
சொடுக்கவும்

சீர் 3
சீரும் 1
சீரை 1
சீரொடு 1
சீறடி 1
சீறிதழ் 1
சீறியாழ் 1

முழு நூல்களைக் காண கீழே உள்ள நூலின் பெயர் மீது சொடுக்கவும்

நெடுநல்வாடை

திருமுருகாற்றுப்படை

சீர் (3)

சீர் திகழ் சிலம்பு_அகம் சிலம்ப பாடி – திரு 40
உலகம் புகழ்ந்த ஓங்கு உயர் விழு சீர்
அலைவாய் சேறலும் நிலைஇய பண்பே அதாஅன்று – திரு 124,125
ஊர்_ஊர் கொண்ட சீர் கெழு விழவினும் – திரு 220

மேல்


சீரும் (1)

சீரும் செம்மையும் ஒப்ப வல்லோன் – நெடு 118

மேல்


சீரை (1)

சீரை தைஇய உடுக்கையர் சீரொடு – திரு 126

மேல்


சீரொடு (1)

சீரை தைஇய உடுக்கையர் சீரொடு
வலம்புரி புரையும் வால் நரை முடியினர் – திரு 126,127

மேல்


சீறடி (1)

கிண்கிணி கவைஇய ஒண் செம் சீறடி
கணை கால் வாங்கிய நுசுப்பின் பணை தோள் – திரு 13,14

மேல்


சீறிதழ் (1)

செம் கால் வெட்சி சீறிதழ் இடை இடுபு – திரு 21

மேல்


சீறியாழ் (1)

கரும் கோட்டு சீறியாழ் பண்ணு முறை நிறுப்ப – நெடு 70

மேல்

Related posts