கி – முதல் சொற்கள்- திருமுருகாற்றுப்படை, நெடுநல்வாடை கூட்டுத் தொடரடைவு

கிடந்து (2)

ஆறு கிடந்து அன்ன அகல் நெடும் தெருவில் – நெடு 30
வில் கிடந்து அன்ன கொடிய பல் வயின் – நெடு 109

மேல்


கிண்கிணி (1)

கிண்கிணி கவைஇய ஒண் செம் சீறடி – திரு 13

மேல்


கிம்புரி (1)

கிம்புரி பகு வாய் அம்பணம் நிறைய – நெடு 96

மேல்


கிழவ (1)

விண் பொரு நெடு வரை குறிஞ்சி கிழவ
பலர் புகழ் நன் மொழி புலவர் ஏறே – திரு 267,268

மேல்


கிழவோனே (1)

மேல்


கிள்ளி (1)

பைம் தாள் குவளை தூ இதழ் கிள்ளி
தெய்வ_உத்தியொடு வலம்புரி வயின் வைத்து – திரு 22,23

மேல்


கிள்ளுபு (1)

வெள்ளில் குறு முறி கிள்ளுபு தெறியா – திரு 37

மேல்


கிளர் (3)

எருத்தம் ஏறிய திரு கிளர் செல்வனும் – திரு 159
நறும் சாந்து அணிந்த கேழ் கிளர் மார்பின் – திரு 193
புலம்பொடு வதியும் நலம் கிளர் அரிவைக்கு – நெடு 166

மேல்


கிளர்ந்து (2)

கால் கிளர்ந்து அன்ன வேழம் மேற்கொண்டு – திரு 82
வளி கிளர்ந்து அன்ன செலவினர் வளி இடை – திரு 170

மேல்


கிளர (1)

நன் பொன் மணி நிறம் கிளர பொன் கொழியா – திரு 306

மேல்


கிளை (1)

கிளை கவின்று எழுதரு கீழ் நீர் செ அரும்பு – திரு 29

மேல்


கிளையுடன் (1)

குன்றக சிறுகுடி கிளையுடன் மகிழ்ந்து – திரு 196

மேல்

Related posts