ஆ – முதல் சொற்கள்- திருமுருகாற்றுப்படை, நெடுநல்வாடை கூட்டுத் தொடரடைவு

கீழே உள்ள
சொல்லின்
மேல்
சொடுக்கவும்

ஆஅங்கு 1
ஆக 4
ஆகத்து 2
ஆகம் 1
ஆகி 1
ஆகிய 1
ஆங்கு 3
ஆசினி 1
ஆடல் 1
ஆடலும் 1
ஆடவர் 2
ஆடிய 1
ஆடு 3
ஆடு_களம் 1
ஆடும் 1
ஆடையன் 1
ஆண்டு 4
ஆண்டு_ஆண்டு 2
ஆமா 1
ஆய்ந்த 1
ஆயின் 1
ஆயினும் 1
ஆர் 1
ஆர்கலி 1
ஆர்த்து 1
ஆர்த்தும் 1
ஆர்வலர் 2
ஆர 2
ஆரம் 2
ஆல் 1
ஆல்_கெழு_கடவுள் 1
ஆவணம் 1
ஆவினன்குடி 1
ஆழ் 1
ஆற்றுப்படுத்த 1
ஆறினில் 1
ஆறு 3
ஆறெழுத்து 1
ஆறே 1
ஆனாது 1

முழு நூல்களைக் காண கீழே உள்ள நூலின் பெயர் மீது சொடுக்கவும்

நெடுநல்வாடை

திருமுருகாற்றுப்படை

ஆஅங்கு (1)

பலர் புகழ் ஞாயிறு கடல் கண்டு ஆஅங்கு
ஓ அற இமைக்கும் சேண் விளங்கு அவிர் ஒளி – திரு 2,3

மேல்


ஆக (4)

விசும்பு ஆறு ஆக விரை செலல் முன்னி – திரு 123
பலர் புகழ் மூவரும் தலைவர் ஆக
ஏமுறு ஞாலம்_தன்னில் தோன்றி – திரு 162,163
ஆண்டு_ஆண்டு ஆயினும் ஆக காண்_தக – திரு 250
திண் நிலை மருப்பின் ஆடு தலை ஆக
விண் ஊர்பு திரிதரும் வீங்கு செலல் மண்டிலத்து – நெடு 160,161

மேல்


ஆகத்து (2)

முகை வாய் அவிழ்ந்த தகை சூழ் ஆகத்து
செவி நேர்பு வைத்த செய்வு_உறு திவவின் – திரு 139,140
ஆரம் தாங்கிய அலர் முலை ஆகத்து
பின் அமை நெடு வீழ் தாழ துணை துறந்து – நெடு 136,137

மேல்


ஆகம் (1)

நுண் பூண் ஆகம் திளைப்ப திண் காழ் – திரு 32

மேல்


ஆகி (1)

ஒரு நீ ஆகி தோன்ற விழுமிய – திரு 294

மேல்


ஆகிய (1)

தாம் வரம்பு ஆகிய தலைமையர் காமமொடு – திரு 134

மேல்


ஆங்கு (3)

ஆங்கு அ மூவிரு முகனும் முறை நவின்று ஒழுகலின் – திரு 103
ஆங்கு அ பன்னிரு கையும் பாற்பட இயற்றி – திரு 118
வேண்டுநர் வேண்டி ஆங்கு எய்தினர் வழிபட – திரு 248

மேல்


ஆசினி (1)

ஆசினி முது சுளை கலாவ மீமிசை – திரு 301

மேல்


ஆடல் (1)

ஆடல் மகளிர் பாடல் கொள புணர்-மார் – நெடு 67

மேல்


ஆடலும் (1)

குன்று-தொறு ஆடலும் நின்ற தன் பண்பே அதாஅன்று – திரு 217

மேல்


ஆடவர் (2)

ஆடவர் குறுகா அரும் கடி வரைப்பின் – நெடு 107
களிறு களம் படுத்த பெரும் செய் ஆடவர்
ஒளிறு வாள் விழுப்புண் காணிய புறம் போந்து – நெடு 171,172

மேல்


ஆடிய (1)

குருதி ஆடிய கூர் உகிர் கொடு விரல் – திரு 52

மேல்


ஆடு (3)

ஆடு_களம் சிலம்ப பாடி பல உடன் – திரு 245
மண்டு அமர் கடந்த நின் வென்று ஆடு அகலத்து – திரு 272
திண் நிலை மருப்பின் ஆடு தலை ஆக – நெடு 160

மேல்


ஆடு_களம் (1)

ஆடு_களம் சிலம்ப பாடி பல உடன் – திரு 245

மேல்


ஆடும் (1)

சூர்_அர_மகளிர் ஆடும் சோலை – திரு 41

மேல்


ஆடையன் (1)

செய்யன் சிவந்த ஆடையன் செ அரை – திரு 206

மேல்


ஆண்டு (4)

ஆண்டு_ஆண்டு உறைதலும் அறிந்த ஆறே – திரு 249
ஆண்டு_ஆண்டு உறைதலும் அறிந்த ஆறே – திரு 249
ஆண்டு_ஆண்டு ஆயினும் ஆக காண்_தக – திரு 250
ஆண்டு_ஆண்டு ஆயினும் ஆக காண்_தக – திரு 250

மேல்


ஆண்டு_ஆண்டு (2)

ஆண்டு_ஆண்டு உறைதலும் அறிந்த ஆறே – திரு 249
ஆண்டு_ஆண்டு ஆயினும் ஆக காண்_தக – திரு 250

மேல்


ஆமா (1)

ஆமா நல் ஏறு சிலைப்ப சேணின்று – திரு 315

மேல்


ஆய்ந்த (1)

துணையோர் ஆய்ந்த இணை ஈர் ஓதி – திரு 20

மேல்


ஆயின் (1)

செலவு நீ நயந்தனை ஆயின் பல உடன் – திரு 64

மேல்


ஆயினும் (1)

ஆண்டு_ஆண்டு ஆயினும் ஆக காண்_தக – திரு 250

மேல்


ஆர் (1)

அம் கண் அகல் வயல் ஆர் பெயல் கலித்த – நெடு 21

மேல்


ஆர்கலி (1)

ஆர்கலி முனைஇய கொடும் கோல் கோவலர் – நெடு 3

மேல்


ஆர்த்து (1)

நரம்பு ஆர்த்து அன்ன இன் குரல் தொகுதியொடு – திரு 212

மேல்


ஆர்த்தும் (1)

நசையுநர்க்கு ஆர்த்தும் இசை பேராள – திரு 270

மேல்


ஆர்வலர் (2)

ஆர்வலர் ஏத்த அமர்ந்து இனிது ஒழுகி – திரு 93
ஆர்வலர் ஏத்த மேவரு நிலையினும் – திரு 221

மேல்


ஆர (2)

ஆர முழு_முதல் உருட்டி வேரல் – திரு 297
பகு வாய் தடவில் செம் நெருப்பு ஆர
ஆடல் மகளிர் பாடல் கொள புணர்-மார் – நெடு 66,67

மேல்


ஆரம் (2)

ஆரம் தாழ்ந்த அம் பகட்டு மார்பின் – திரு 104
ஆரம் தாங்கிய அலர் முலை ஆகத்து – நெடு 136

மேல்


ஆல் (1)

ஆல்_கெழு_கடவுள் புதல்வ மால் வரை – திரு 256

மேல்


ஆல்_கெழு_கடவுள் (1)

ஆல்_கெழு_கடவுள் புதல்வ மால் வரை – திரு 256

மேல்


ஆவணம் (1)

மல்லல் ஆவணம் மாலை அயர – நெடு 44

மேல்


ஆவினன்குடி (1)

ஆவினன்குடி அசைதலும் உரியன் அதாஅன்று – திரு 176

மேல்


ஆழ் (1)

வை_நுதி பொருத வடு ஆழ் வரி நுதல் – திரு 78

மேல்


ஆற்றுப்படுத்த (1)

முருகு ஆற்றுப்படுத்த உரு கெழு வியல் நகர் – திரு 244

மேல்


ஆறினில் (1)

ஆறினில் கழிப்பிய அறன் நவில் கொள்கை – திரு 180

மேல்


ஆறு (3)

விசும்பு ஆறு ஆக விரை செலல் முன்னி – திரு 123
அறுவர் பயந்த ஆறு அமர் செல்வ – திரு 255
ஆறு கிடந்து அன்ன அகல் நெடும் தெருவில் – நெடு 30

மேல்


ஆறெழுத்து (1)

ஆறெழுத்து அடக்கிய அரு மறை கேள்வி – திரு 186

மேல்


ஆறே (1)

ஆண்டு_ஆண்டு உறைதலும் அறிந்த ஆறே
ஆண்டு_ஆண்டு ஆயினும் ஆக காண்_தக – திரு 249,250

மேல்


ஆனாது (1)

யான் அறி அளவையின் ஏத்தி ஆனாது
நின் அளந்து அறிதல் மன் உயிர்க்கு அருமையின் – திரு 277,278

மேல்

Related posts