ஹ – முதல் சொற்கள், திருமந்திரம் தொடரடைவு

கீழே உள்ள
சொல்லின்
மேல்
சொடுக்கவும்

ஹரீம் 1
ஹவ் 1

ஹரீம் (1)

ஆனந்தம் ஆனந்தம் அம் ஹரீம் அம் க்ஷம் ஆம் ஆகுமே – திருமந்:910/4
மேல்


ஹவ் (1)

அட்ட ஹவ் விட்டத்தின் மேலே உவ் இட்டு – திருமந்:1313/2

மேல்