ஹௌ – முதல் சொற்கள், திருமந்திரம் தொடரடைவு

கீழே உள்ள
சொல்லின்
மேல்
சொடுக்கவும்

ஹௌ 2
ஹௌவுடனாம் 1

ஹௌ (2)

ஒளி அது ஹௌ முன் கிரீம் அது ஈறாம் – திருமந்:1349/1
மெய்ப்பொருள் ஔ முதல் ஹௌ அது ஈறா – திருமந்:1354/1
மேல்


ஹௌவுடனாம் (1)

சௌ முதல் ஔவொடு ஹௌவுடனாம் கிரீம் – திருமந்:1320/1

மேல்