ஸ்ரீ – முதல் சொற்கள், திருமந்திரம் தொடரடைவு

கீழே உள்ள
சொல்லின்
மேல்
சொடுக்கவும்

ஸ்ரீம் 2

ஸ்ரீம் (2)

சட்கோணம்-தன்னில் ஸ்ரீம் ஹிரீம் தான் இட்டு – திருமந்:1312/1
பார் அணியும் ஹிரீம் முன் ஸ்ரீம் ஈறாம் – திருமந்:1329/2

மேல்