ஸௌ – முதல் சொற்கள், திருமந்திரம் தொடரடைவு

கீழே உள்ள
சொல்லின்
மேல்
சொடுக்கவும்

ஸௌ 1

ஸௌ (1)

விளக்கு ஒளி ஸௌ முதல் ஔ அது ஈறா – திருமந்:1359/1

மேல்