வ – முதல் சொற்கள், திருமந்திரம் தொடரடைவு

கீழே உள்ள
சொல்லின்
மேல்
சொடுக்கவும்

வ-வாய் 1
வகார 2
வகாரம் 4
வகாரமும் 1
வகாரமோடு 1
வகுத்த 3
வகுத்தவன் 1
வகுத்திட்டு 2
வகுத்திடும் 1
வகுத்து 6
வகுப்பது 1
வகுளம் 1
வகை 63
வகைக்கின்ற 1
வகைக்கு 1
வகைக்கும் 1
வகைசெய 1
வகைந்து 1
வகையாம் 1
வகையால் 1
வகையாலும் 2
வகையின் 1
வகையினால் 1
வகையினில் 1
வகையும் 2
வகையே 2
வகையை 1
வகைவகை 1
வங்கிய 1
வச்சி 1
வச்சு 1
வசத்து 1
வசத்தே 1
வசப்படும் 1
வசனங்கள் 1
வசனத்து 1
வசனம் 1
வசனமும் 1
வசித்துவம் 1
வசியத்துக்கு 1
வசியம் 2
வசியர்க்கு 1
வசை 1
வஞ்சக 1
வஞ்சகம் 2
வஞ்சகர் 1
வஞ்சத்து 1
வஞ்சம் 1
வஞ்சமே 1
வஞ்சி 1
வஞ்சியின் 1
வட்ட 2
வட்டங்கள் 2
வட்டத்தில் 2
வட்டத்திலே 1
வட்டத்தின் 1
வட்டத்து 2
வட்டத்துள் 1
வட்டம் 16
வட்டமாய் 1
வட்டன 1
வட்டி 1
வட 2
வட-பால் 1
வடக்கில் 1
வடக்கு 4
வடக்கும் 1
வடக்கொடு 1
வடதிசை 1
வடமுற்ற 1
வடமேற்கில் 1
வடவரை 2
வடிம்பு 1
வடியுடை 1
வடிவமா 1
வடிவாமே 1
வடிவாய் 1
வடிவில் 1
வடிவு 24
வடிவுக்கு 1
வண் 3
வண்டாய் 1
வண்டி 1
வண்டியை 1
வண்டு 10
வண்டும் 2
வண்ண 2
வண்ணங்கள் 1
வண்ணத்தள் 1
வண்ணத்தாளே 1
வண்ணத்து 1
வண்ணம் 37
வண்ணமாம் 1
வண்ணமும் 5
வண்ணமே 1
வண்ணன் 11
வண்ணனும் 4
வண்ணனை 1
வண்ணா 2
வண்ணான் 1
வண்மை 1
வண்மைக்கு 1
வண்மையும் 1
வணக்கமும் 1
வணக்கல் 1
வணங்க 1
வணங்கப்படும் 1
வணங்கவைத்தானே 1
வணங்கி 5
வணங்கிடில் 1
வணங்கிடும் 5
வணங்கினும் 2
வணங்கு 1
வணங்குடனே 1
வணங்கும் 5
வணங்கும்படி 2
வணங்குற்ற 1
வணங்கோம் 1
வத்துவ 1
வதனத்தி 1
வதுவைக்கு 1
வந்த 27
வந்தது 2
வந்ததே 1
வந்தவர் 1
வந்தவர்க்கு 1
வந்தவன் 1
வந்தவே 1
வந்தன 2
வந்தனர் 1
வந்தனள் 2
வந்தனன் 1
வந்தனை 2
வந்தார் 1
வந்தாலும் 1
வந்தான் 2
வந்தானே 2
வந்தி 1
வந்திட்டு 1
வந்திட 1
வந்திடு 1
வந்திடும் 8
வந்திடும்-போது 1
வந்தித்தது 1
வந்தித்தல் 1
வந்தித்து 1
வந்திப்பது 2
வந்திப்பவனுமே 1
வந்திப்பன் 1
வந்திலன் 1
வந்து 75
வந்துறார் 1
வந்தே 1
வந்தேனே 3
வந்தோர் 1
வம்பாய் 1
வம்பில் 1
வம்பு 4
வய 1
வயணம் 1
வயத்தில் 1
வயம் 1
வயனங்களால் 1
வயனம் 1
வயிணவர்க்கு 1
வயிந்தவ 1
வயிந்தவம் 2
வயிந்தவம்-தன்னில் 1
வயிரத்தின் 1
வயிரவன் 3
வயிரவி 5
வயிற்றின் 1
வயின் 1
வர்க்கமே 1
வர்த்திக்கும் 1
வர 12
வரணம் 1
வரத்தின் 1
வரத்தினுள் 1
வரப்பு 1
வரம் 2
வரம்தரு 1
வரம்பினை 1
வரம்பு 2
வரவு 3
வரவும் 2
வரன் 1
வரனை 1
வராக 1
வரி 1
வரிக்கட்டி 1
வரிக்கின்ற 1
வரிசைதரும் 1
வரியாமை 1
வரில் 3
வரின் 4
வரினும் 1
வரு 15
வருக்கம் 3
வருக 1
வருகின்ற 5
வருகைக்கு 1
வருணன் 1
வருத்தத்து 1
வருத்தம் 2
வருத்தமும் 1
வருத்தலும் 1
வருத்தி 2
வருத்தினும் 1
வருத்து 1
வருதலால் 6
வருந்த 1
வருந்தா 1
வருந்தி 4
வருந்துதல் 1
வருந்துமே 1
வரும் 63
வரும்-கால் 2
வரும்-போது 1
வரும்வழி 1
வருமளவும் 1
வருமே 1
வருவது 3
வருவர் 1
வருவார்கள் 1
வருவானே 1
வரை 20
வரைகளும் 1
வரைத்து 3
வரையிடை 1
வரையின் 1
வரைவது 1
வரைவரை 1
வரைவு 1
வல் 4
வல்ல 5
வல்லடிக்காரர் 1
வல்லது 2
வல்லவர் 1
வல்லவன் 3
வல்லன் 1
வல்லனாம் 1
வல்லனாய் 2
வல்லார் 25
வல்லார்க்கு 30
வல்லார்க்கும் 4
வல்லார்க்கே 7
வல்லார்கட்கு 22
வல்லார்கட்கே 2
வல்லார்கள் 6
வல்லாருக்கு 1
வல்லாரும் 1
வல்லாரே 3
வல்லாரேன் 1
வல்லாரோடு 1
வல்லாள் 3
வல்லாளை 1
வல்லாளையும் 1
வல்லான் 5
வல்லானும் 1
வல்லானே 7
வல்லானை 1
வல்லியுள் 1
வல்லிரேல் 1
வல்லீரே 1
வல்லீரேல் 2
வல்லேன் 1
வல்லேனே 1
வல்லையேல் 1
வல்லோம் 1
வல்லோர் 1
வல்லோர்க்கு 1
வல்லோன் 5
வல்லோனை 2
வல்வகையாலும் 1
வல்வினை 9
வல்வினையார் 1
வல்வினையோடு 1
வலக்காலை 1
வலக்கை 1
வலத்தது 1
வலத்திலே 1
வலத்தினில் 1
வலத்து 3
வலம் 13
வலம்செய்து 1
வலம்செய்ய 1
வலம்செயும் 1
வலம்தரு 1
வலம்பன் 1
வலம்புரி 1
வலம்வந்து 2
வலம்வரு 1
வலம்வரும் 1
வலமிடம் 1
வலயத்துள் 1
வலி 11
வலிக்கும் 2
வலிசெய்து 2
வலித்து 1
வலிது 4
வலியார் 1
வலியால் 1
வலியாலே 2
வலியான் 1
வலியுடன் 1
வலியையும் 1
வலை 1
வலைப்பட்ட 1
வலைப்பட்டு 1
வலைய 1
வலையில் 1
வவ்வன்-மின் 1
வவ்விட்டது 1
வழக்கம் 2
வழக்கமும் 4
வழக்கு 1
வழங்க 1
வழங்கி 1
வழங்கினான் 1
வழங்கும் 1
வழி 122
வழி-தொறும் 1
வழிகாட்ட 1
வழிகின்ற 1
வழிகுலத்தோர் 1
வழிகொண்டு 1
வழிசெய்த 1
வழிசெய்து 4
வழிசெயும் 1
வழித்தலை 1
வழித்துணை 2
வழித்துணையாய் 2
வழிதரும் 1
வழிந்து 1
வழிநடப்பார் 2
வழிநடவாதே 1
வழிநிற்றல் 1
வழிநின்று 1
வழிப்பட்ட 1
வழிப்படில் 4
வழிப்படுவார் 1
வழிபட்ட 1
வழிபட்டார் 1
வழிபட்டு 5
வழிபட 2
வழிபடில் 1
வழிபடு 1
வழிபடும் 1
வழிபடுமாறு 1
வழிபடுவார் 1
வழிபடுவாளர்க்கும் 1
வழிபாடு 4
வழிமுதல் 3
வழிமுறை 2
வழியது 1
வழியா 1
வழியாக 1
வழியாய் 1
வழியாளர் 1
வழியிடை 1
வழியில் 2
வழியின் 1
வழியும் 1
வழியுற 1
வழியே 9
வழியை 3
வழுக்கிவிடாவிடில் 1
வழுக்குகின்றாரே 1
வழுத்தலும் 1
வழுத்திடு 1
வழுத்திடும் 1
வழுதலை 1
வழும்பொடு 1
வழுவாது 3
வழுவின் 1
வள்ளம் 1
வள்ளல் 10
வள்ளலும் 1
வள்ளலை 1
வள்ளன்மை 1
வள்ளி 1
வள்ளிய 1
வள 1
வளங்கு 5
வளத்திடை 1
வளப்பின் 1
வளப்புள் 1
வளம் 10
வளர் 9
வளர்க்கார் 1
வளர்க்கின்றது 1
வளர்க்கும் 2
வளர்கின்ற 4
வளர்கின்றவாறே 2
வளர்ச்சி 1
வளர்சடையான் 1
வளர்சடையோனே 1
வளர்த்தது 2
வளர்த்தலே 1
வளர்த்திடும் 1
வளர்த்தேன் 1
வளர்த்தேனே 1
வளர்ந்த 2
வளர்ந்தார் 1
வளர்ந்திட்டு 1
வளர்ந்திடும் 3
வளர்ந்து 5
வளர்ப்பது 1
வளர்ப்போர்க்கு 1
வளர்வதாம் 1
வளரும் 2
வளி 5
வளிசெய்து 1
வளிந்து 1
வளியனும் 1
வளியினும் 1
வளியினை 1
வளியுடன் 2
வளியுற 1
வளியுறும் 1
வளியை 1
வளியொடு 1
வளை 7
வளைக்கில் 1
வளைக்கை 1
வளைகடல் 1
வளைத்தானே 1
வளைத்திட்டும் 1
வளைத்திடும் 1
வளைந்தது 1
வளைந்து 1
வளையலும் 1
வளையும் 1
வற்கரி 1
வற்புறு 1
வற்ற 1
வற்றாது 1
வற்றிலே 1
வறட்டை 1
வறள் 1
வறுக்கின்றவாறும் 1
வறுப்பினும் 1
வன் 4
வன்காடு 1
வன்திறல் 1
வன்பு 1
வன்மை 1
வன்மையில் 1
வன்ன 1
வன்னத்தி 1
வன்னம் 2
வன்னர் 1
வன்னி 10
வன்னிக்கு 2
வன்னியும் 4
வன்னியே 2
வன்னியை 4
வன 1
வனப்பு 1
வனம் 4
வனமும் 1
வனைந்தான் 1
வனைய 2
வனைவன் 1
வனைவான் 2

வ-வாய் (1)

ஆகின்ற சி இரு தோள் வ-வாய் கண்ட பின் – திருமந்:941/3
மேல்


வகார (2)

நகார வகார நல் காலது நாடுமே – திருமந்:921/4
சிகார வகார யகாரம் உடனே – திருமந்:982/1
மேல்


வகாரம் (4)

சிகாரம் சிவமாய் வகாரம் வடிவமா – திருமந்:975/3
வகாரம் இரண்டும் வளியுடன் கூடி – திருமந்:976/2
தான் நேர் எழுகின்ற வகாரம் அது தாமே – திருமந்:1756/4
சிகாரம் சிவமே வகாரம் பரமே – திருமந்:2503/3
மேல்


வகாரமும் (1)

நீங்கா வகாரமும் நீள் கண்டத்து ஆயிடும் – திருமந்:1012/2
மேல்


வகாரமோடு (1)

வகாரமோடு ஆறும் வளியுடன் கூடி – திருமந்:951/2
மேல்


வகுத்த (3)

வகுத்த பிறவியை மாது நல்லாளும் – திருமந்:476/1
உய்ய வகுத்த குருநெறி ஒன்று உண்டு – திருமந்:1478/2
உய்ய வகுத்த குருநெறி ஒன்று உண்டு – திருமந்:1567/2
மேல்


வகுத்தவன் (1)

அமைய வகுத்தவன் ஆதி புராணன் – திருமந்:1557/2
மேல்


வகுத்திட்டு (2)

வரும் அவை சத்திகள் முன்னா வகுத்திட்டு
உரனுறு சந்நிதி சேட்டிப்ப என்றும் – திருமந்:2391/2,3
ஈறு ஆம் கருவி இவற்றால் வகுத்திட்டு
வேறு ஆம் பதி பசு பாசம் வீடு ஆகுமே – திருமந்:2419/3,4
மேல்


வகுத்திடும் (1)

வருகின்ற நண்பு வகுத்திடும் தானே – திருமந்:475/4
மேல்


வகுத்து (6)

மண் முதலாக வகுத்து வைத்தானே – திருமந்:474/4
வகுத்து உள்ளும் நின்றது ஓர் மாண்பு அதுவாமே – திருமந்:476/4
மாசு அறு சோதி வகுத்து வைத்தானே – திருமந்:723/4
வந்திடும் ஆண்டு வகுத்து உரை அவ்வியே – திருமந்:1268/4
வையத்து உள்ளார்க்கு வகுத்து வைத்தானே – திருமந்:1478/4
வையத்து உள்ளார்க்கு வகுத்து வைத்தானே – திருமந்:1567/4
மேல்


வகுப்பது (1)

மார்க்கம் சன்மார்க்கிகள் கிட்ட வகுப்பது
மார்க்கம் சன்மார்க்கமே அன்றி மற்று ஒன்று இல்லை – திருமந்:1487/1,2
மேல்


வகுளம் (1)

தும்பை வகுளம் சுரபுன்னை மல்லிகை – திருமந்:1003/3
மேல்


வகை (63)

மண் ஒன்று கண்டீர் இரு வகை பாத்திரம் – திருமந்:143/1
மை நின்று எரியும் வகை அறிவார்கட்கு – திருமந்:218/2
அங்கி இருக்கும் வகை அருள்செய்தவர் – திருமந்:223/2
அறு வகை ஆன் ஐந்தும் ஆட்ட தன் தாதை – திருமந்:351/2
செறு வகை செய்து சிதைப்ப முனிந்து – திருமந்:351/3
அருளும் வகை செய்யும் ஆதி பிரானும் – திருமந்:435/2
அண்டத்தின் உள்ளுறு சீவனும் அ வகை
அண்டத்து நாதத்து அமர்ந்திடும் தானே – திருமந்:466/3,4
பாய்ந்திடும் வாயு பகுத்து அறிந்து இ வகை
பாய்ந்திடும் யோகிக்கு பாய்ச்சலும் ஆமே – திருமந்:479/3,4
சிவம் ஆகி ஐ வகை திண்மலம் செற்றோர் – திருமந்:497/1
காலோடு உயிரும் கலக்கும் வகை சொல்லில் – திருமந்:694/1
இரண்டது கால் கொண்டு எழு வகை சொல்லில் – திருமந்:696/2
ஒன்று அது கால் கொண்டு ஊர் வகை சொல்லிடில் – திருமந்:698/2
முன்னுறு வாயு முடி வகை சொல்லிடின் – திருமந்:699/2
முன்னுறு வாயு முடி வகை ஆமே – திருமந்:699/4
எட்டு அது கால் கொண்டிட வகை ஒத்த பின் – திருமந்:703/3
தேறிய ஏழில் சிறக்கும் வகை எண்ணில் – திருமந்:774/2
இ வகை எட்டும் இடம்பெற ஓடிடில் – திருமந்:775/1
அ வகை ஐம்பதே என்ன அறியலாம் – திருமந்:775/2
செ வகை ஒன்பதும் சேரவே நின்றிடின் – திருமந்:775/3
அளக்கும் வகை நாலும் அ வழியே ஓடில் – திருமந்:779/1
துளக்கும் வகை ஐந்தும் தூய் நெறி ஓடில் – திருமந்:779/3
வாரம் செய்கின்ற வகை ஆறு அஞ்சாம் ஆகில் – திருமந்:783/3
பிறிவு செய்யா வகை பேணி உள் நாடில் – திருமந்:787/3
வான் ஊறல் பாயும் வகை அறிவார் இல்லை – திருமந்:804/2
வான் ஊறல் வகை அறிவாளர்க்கு – திருமந்:804/3
வகை நின்ற யோனி வருத்தலும் ஆமே – திருமந்:1093/4
அள் அடையானும் வகை திறமாய் நின்ற – திருமந்:1158/3
பொய் வகை விட்டு நீ பூசனை செய்யே – திருமந்:1294/4
நவாக்கரி எண்பத்தொரு வகை ஆக – திருமந்:1319/3
மா அடி காணும் வகை அறிவாரே – திருமந்:1333/4
வகை இல்லை ஆக வணங்கிடும் தானே – திருமந்:1339/4
வகை இல்லை வாழ்கின்ற மன் உயிர்க்கு எல்லாம் – திருமந்:1347/3
இருந்தனர் கன்னிகள் எண் வகை எண்மர் – திருமந்:1371/2
ஆகின்ற ஐம்பத்து அறு வகை சூழவே – திருமந்:1381/4
தாரணி நால் வகை சைவமும் ஆமே – திருமந்:1419/4
வழித்தலை செய்யும் வகை உணர்ந்தேனே – திருமந்:1461/4
மண் நின்று ஒழியும் வகை அறியார்களே – திருமந்:1535/4
அவகதி மூவரும் அ வகை ஆமே – திருமந்:1536/4
பரன் அறியாவிடில் பல் வகை தூரமே – திருமந்:1543/4
வருந்தா வகை செய்து வானவர் கோனும் – திருமந்:1552/3
ஆய்ந்து உணரா வகை நின்ற அரன்நெறி – திருமந்:1566/2
அறிய ஒண்ணாத அறு வகை ஆக்கி – திருமந்:1572/2
அறிய ஒண்ணாத அறு வகை கோசத்து – திருமந்:1572/3
மன்னும் மலம் ஐந்தும் மாற்றும் வகை ஓரான் – திருமந்:1689/1
எது உணரா வகை நின்றனன் ஈசன் – திருமந்:1722/2
அவா அறு ஈரை வகை அங்கம் ஆறும் – திருமந்:1899/2
யோகம் அ விந்து ஒழியா வகை புணர்ந்து – திருமந்:1960/1
மறித்து இரும்பு ஆகா வகை அது போல – திருமந்:2051/2
வரிசைதரும் பொன் வகை ஆகுமா போல் – திருமந்:2054/2
இட வகை சொல்லில் இருபத்தஞ்சு ஆனை – திருமந்:2147/1
வைச்சன வச்சு வகை இருபத்தஞ்சு – திருமந்:2171/1
மாது அறியா வகை நின்று மயங்கின – திருமந்:2220/2
ஓரினும் மூ வகை நால் வகையும் உள – திருமந்:2234/1
மாயையும் தோன்றா வகை நிற்க ஆணவ – திருமந்:2243/2
வஞ்சத்து இருந்த வகை அறிந்தேனே – திருமந்:2269/4
குறி அறியா வகை கூடு-மின் கூடி – திருமந்:2353/3
சுத்தம் அசுத்தம் தொடரா வகை நினைந்து – திருமந்:2373/3
வகை எட்டுமாய் நின்ற ஆதி பிரானை – திருமந்:2531/2
வகை எட்டு நான்கும் மற்று ஆங்கே நிறைந்து – திருமந்:2531/3
அயனொடு மால் அறியா வகை நின்றிட்டு – திருமந்:2807/3
மாறி கிடக்கும் வகை அறிவார் இல்லை – திருமந்:2867/2
மாறி கிடக்கும் வகை அறிவாளர்க்கு – திருமந்:2867/3
எது அறியா வகை நின்றவன் ஈசன் – திருமந்:3044/2
மேல்


வகைக்கின்ற (1)

வகைக்கின்ற நெஞ்சினுள் ஆனைக்கன்று ஐந்து – திருமந்:2214/3
மேல்


வகைக்கு (1)

வகைக்கு உரியான் ஒருவாதி இருக்கில் – திருமந்:1868/2
மேல்


வகைக்கும் (1)

பத்து வகைக்கும் பதினெண் கணத்துக்கும் – திருமந்:835/3
மேல்


வகைசெய (1)

ஐந்தின் வகைசெய பாலனும் ஆமே – திருமந்:969/4
மேல்


வகைந்து (1)

வகைந்து கொடுக்கின்ற வள்ளலும் ஆமே – திருமந்:2993/4
மேல்


வகையாம் (1)

பவன் இவன் பல் வகையாம் இ பிறவி – திருமந்:2620/3
மேல்


வகையால் (1)

உய்யும் வகையால் உணர்வினால் ஏத்து-மின் – திருமந்:2606/1
மேல்


வகையாலும் (2)

பராசத்தி மா சத்தி பல வகையாலும்
தரா சத்தியாய் நின்ற தன்மை உணராய் – திருமந்:1056/1,2
பராசத்தி என்றென்று பல் வகையாலும்
தரா சத்தி ஆன தலை பிரமாணி – திருமந்:1169/1,2
மேல்


வகையின் (1)

வந்திப்பது எல்லாம் வகையின் முடிந்ததே – திருமந்:1504/4
மேல்


வகையினால் (1)

வாசியும் மூசியும் பேசி வகையினால்
பேசி இருந்து பிதற்றி பயன் இல்லை – திருமந்:2613/1,2
மேல்


வகையினில் (1)

வரும் கரை ஓரா வகையினில் கங்கை – திருமந்:439/3
மேல்


வகையும் (2)

புகலும் மலம் மூ வகையும் புணர்ந்தோர் – திருமந்:2230/2
ஓரினும் மூ வகை நால் வகையும் உள – திருமந்:2234/1
மேல்


வகையே (2)

தேறியே நின்று தெளி இ வகையே – திருமந்:774/4
தான் இ வகையே புவியோர் நெறி தங்கி – திருமந்:1904/1
மேல்


வகையை (1)

ஆன வகையை விடும் அடைத்தாய் விட – திருமந்:2310/3
மேல்


வகைவகை (1)

வைத்த பரிசே வகைவகை நன்னூலின் – திருமந்:100/1
மேல்


வங்கிய (1)

வங்கிய தாரகை ஆகும் பரை ஒளி – திருமந்:858/3
மேல்


வச்சி (1)

ஆனவர் ஆவியின் ஆகிய வச்சி வந்து – திருமந்:1225/3
மேல்


வச்சு (1)

வைச்சன வச்சு வகை இருபத்தஞ்சு – திருமந்:2171/1
மேல்


வசத்து (1)

மாயா உபாதி வசத்து ஆகும் சேதனத்து – திருமந்:2014/1
மேல்


வசத்தே (1)

மாயாள் வசத்தே சென்று இவர் வேண்டில் – திருமந்:1939/1
மேல்


வசப்படும் (1)

வாரி பிடிக்க வசப்படும் தானே – திருமந்:565/4
மேல்


வசனங்கள் (1)

வாறே திருக்கூத்து ஆகம வசனங்கள்
வாறே பொது ஆகும் மன்றின் அமலமே – திருமந்:894/3,4
மேல்


வசனத்து (1)

நல்ல வசனத்து வாக்கும் அனாதிகள் – திருமந்:2138/1
மேல்


வசனம் (1)

மனத்தில் எழுகின்ற வாக்கு வசனம்
கனத்த இரதம் அ காமத்தை நாடிலே – திருமந்:1972/3,4
மேல்


வசனமும் (1)

பண் ஆகும் காமம் பயிலும் வசனமும்
விண்ணாம் பிராணன் விளங்கிய சத்தமும் – திருமந்:2139/1,2
மேல்


வசித்துவம் (1)

நல் பொருள் ஆகிய நல்ல வசித்துவம்
கைப்பொருள் ஆக கலந்த உயிர்க்கு எல்லாம் – திருமந்:688/2,3
மேல்


வசியத்துக்கு (1)

வாய்ந்தது ஓர் வில்லம் பலகை வசியத்துக்கு
ஏய்ந்தவைத்து எண்பதினாயிரம் வேண்டிலே – திருமந்:1001/3,4
மேல்


வசியம் (2)

கூடிய தம்பனம் மாரணம் வசியம்
ஆடு இயல்பாக அமைந்து செறிந்திடும் – திருமந்:1287/1,2
மொண்டு கொளும் முக வசியம் அது ஆயிடும் – திருமந்:1330/2
மேல்


வசியர்க்கு (1)

குறைவு இலா வசியர்க்கு கோமளம் ஆகும் – திருமந்:1721/3
மேல்


வசை (1)

வசை இல் விழுப்பொருள் வானும் நிலனும் – திருமந்:214/1
மேல்


வஞ்சக (1)

வஞ்சக வாதம் அறும் மத்தியானத்தில் – திருமந்:727/2
மேல்


வஞ்சகம் (2)

மாறுதல் ஒன்றின் கண் வஞ்சகம் ஆமே – திருமந்:568/4
வஞ்சகம் இல்லை மனைக்கும் அழிவு இல்லை – திருமந்:980/3
மேல்


வஞ்சகர் (1)

வஞ்சகர் ஆனவர் வைகில் அவர்-தம்மை – திருமந்:2118/2
மேல்


வஞ்சத்து (1)

வஞ்சத்து இருந்த வகை அறிந்தேனே – திருமந்:2269/4
மேல்


வஞ்சம் (1)

வஞ்சம் இல் விந்து வளர் நிறம் பச்சையாம் – திருமந்:1743/2
மேல்


வஞ்சமே (1)

வஞ்சமே நின்று வைத்திடில் காயமாம் – திருமந்:2299/3
மேல்


வஞ்சி (1)

மெல்லியல் வஞ்சி விடமி கலை ஞானி – திருமந்:1082/1
மேல்


வஞ்சியின் (1)

வளர் இள வஞ்சியின் மாய்தலும் ஆமே – திருமந்:2880/4
மேல்


வட்ட (2)

வட்ட திரை அனல் மாநிலம் ஆகாயம் – திருமந்:441/2
வழிகின்ற காலத்து வட்ட கழலை – திருமந்:819/3
மேல்


வட்டங்கள் (2)

வட்டங்கள் ஏழும் மலர்ந்திடும் உம்முளே – திருமந்:768/1
இருந்த இ வட்டங்கள் ஈராறு இரேகை – திருமந்:914/1
மேல்


வட்டத்தில் (2)

உன்னிட்ட வட்டத்தில் ஒத்து எழு மந்திரம் – திருமந்:1282/1
அலையுற்ற வட்டத்தில் ஈரெட்டு இதழாம் – திருமந்:1979/3
மேல்


வட்டத்திலே (1)

வட்டத்திலே அறை நாற்பத்தெட்டும் இட்டு – திருமந்:987/3
மேல்


வட்டத்தின் (1)

பொன் இடை வட்டத்தின் உள்ளே புக பெய்து – திருமந்:841/2
மேல்


வட்டத்து (2)

செய்தான் அறியும் செழும் கடல் வட்டத்து
பொய்யே உரைத்து புகழும் மனிதர்கள் – திருமந்:522/1,2
செய்தான் அறியும் செழும் கடல் வட்டத்து
பொய்தான் மிகவும் புலம்பும் மனிதர்கள் – திருமந்:2068/1,2
மேல்


வட்டத்துள் (1)

சோர்வுற்ற சக்கர வட்டத்துள் சந்தியின் – திருமந்:928/2
மேல்


வட்டம் (16)

அவன் இவன் வட்டம் அது ஆகி நின்றானே – திருமந்:767/4
இருந்த இ வட்டம் இருமூன்று இரேகை – திருமந்:920/1
அது ஆகும் சக்கர வட்டம் மேல் வட்டம் – திருமந்:927/3
அது ஆகும் சக்கர வட்டம் மேல் வட்டம்
பொது ஆம் இடைவெளி பொங்கு நம் பேரே – திருமந்:927/3,4
நல் சுடர் ஆகும் சிரம் முக வட்டம் ஆம் – திருமந்:1021/1
பண்டையில் வட்டம் பதைத்து எழும் ஆறாறும் – திருமந்:1029/2
வேதனை வட்டம் விளை ஆறு பூநிலை – திருமந்:1044/2
வென்றி கொள் மேனி மதி வட்டம் பொன்மை ஆம் – திருமந்:1365/2
வட்டம் அது ஒத்து அது வாணிபம் வாய்த்ததே – திருமந்:1781/4
நல் குகை நால் வட்டம் பஞ்சாங்க பாதமாய் – திருமந்:1916/1
நள் குகை நால் வட்டம் படுத்ததன் மேல் சார – திருமந்:1918/1
தரித்த பின் மேல் வட்டம் சாத்திடுவீரே – திருமந்:1920/4
வலைய முக்கோணம் வட்டம் அறுகோணம் – திருமந்:1979/1
துலை இரு வட்டம் துய்ய விதம் எட்டில் – திருமந்:1979/2
வட்டம் அமைந்தது ஓர் வாவியுள் வாழ்வன – திருமந்:2031/2
வட்டம் பட வேண்டி வாய்மை மடித்திட்டு – திருமந்:2876/3
மேல்


வட்டமாய் (1)

எந்தை பிரானுக்கு இருமூன்று வட்டமாய்
தந்தை-தன் முன்னே சண்முகம் தோன்றலால் – திருமந்:1026/1,2
மேல்


வட்டன (1)

வட்டன பூமி மருவி வந்து ஊறிடும் – திருமந்:2906/2
மேல்


வட்டி (1)

வட்டி கொண்டு ஈட்டியே மண்ணின் முகந்திடும் – திருமந்:260/3
மேல்


வட (2)

தமிழ் சொல் வட சொல் எனும் இ இரண்டும் – திருமந்:66/3
மதிக்கும் குபேரன் வட திசை ஈசன் – திருமந்:2527/3
மேல்


வட-பால் (1)

மங்கி உதயம்செய் வட-பால் தவ முனி – திருமந்:338/3
மேல்


வடக்கில் (1)

வடக்கில் அடங்கிய வையகம் எல்லாம் – திருமந்:2070/3
மேல்


வடக்கு (4)

வடக்கு வடக்கு என்பர் வைத்தது ஒன்று இல்லை – திருமந்:2070/1
வடக்கு வடக்கு என்பர் வைத்தது ஒன்று இல்லை – திருமந்:2070/1
வனம் புகுந்தான் ஊர் வடக்கு என்பதாமே – திருமந்:2663/4
தெற்கு வடக்கு கிழக்கு மேற்கு உச்சியில் – திருமந்:2739/1
மேல்


வடக்கும் (1)

ஆவது தெற்கும் வடக்கும் அமரர்கள் – திருமந்:2564/1
மேல்


வடக்கொடு (1)

வடக்கொடு தெற்கு மனக்கோயில் ஆமே – திருமந்:2039/4
மேல்


வடதிசை (1)

கல் ஒளியே என நின்ற வடதிசை
கல் ஒளியே என நின்றனன் இந்திரன் – திருமந்:938/1,2
மேல்


வடமுற்ற (1)

வடமுற்ற மா வனம் மன்னவன் தானே – திருமந்:2733/4
மேல்


வடமேற்கில் (1)

ஆங்கு வடமேற்கில் ஐயனார் கோட்டத்தில் – திருமந்:999/1
மேல்


வடவரை (2)

தானே வடவரை தண் கடல் கண்ணே – திருமந்:1165/4
மஞ்சு தவழும் வடவரை மீது உறை – திருமந்:2707/3
மேல்


வடிம்பு (1)

மேலும் முகடு இல்லை கீழும் வடிம்பு இல்லை – திருமந்:161/1
மேல்


வடியுடை (1)

வடியுடை மாநகர் தான் வரும்-போது – திருமந்:2165/2
மேல்


வடிவமா (1)

சிகாரம் சிவமாய் வகாரம் வடிவமா
அகாரம் உயிர் என்று அறையலும் ஆமே – திருமந்:975/3,4
மேல்


வடிவாமே (1)

வெளி ஆய சத்தி அவன் வடிவாமே – திருமந்:2464/4
மேல்


வடிவாய் (1)

உலகில் எடுத்தது சத்தி வடிவாய்
உலகில் எடுத்தது சத்தி குணமாய் – திருமந்:1713/2,3
மேல்


வடிவில் (1)

குரு வடிவில் கண்ட கோனை எம் கோவை – திருமந்:1597/3
மேல்


வடிவு (24)

அன்றே அவன் வடிவு அஞ்சினர் ஆய்ந்தது – திருமந்:375/2
வடிவு ஆர் திரிபுரையாம் மங்கை சங்கை – திருமந்:1151/2
வடிவு அது ஆனந்தம் வந்து முறையே – திருமந்:1197/3
கயிலை இறைவன் கதிர் வடிவு ஆமே – திருமந்:1511/4
கதிர் கண்ட காந்தம் கனலின் வடிவு ஆம் – திருமந்:1653/1
மதி கண்ட காந்தம் மணி நீர் வடிவு ஆம் – திருமந்:1653/2
சதி கொண்ட சாக்கி எரியின் வடிவு ஆம் – திருமந்:1653/3
எரி கொண்ட ஈசன் எழில் வடிவு ஆமே – திருமந்:1653/4
வன்திறல் செங்கல் வடிவு உடை வில்வம் பொன் – திருமந்:1720/3
மானுடர் ஆக்கை வடிவு சிவலிங்கம் – திருமந்:1726/1
மானுடர் ஆக்கை வடிவு சிதம்பரம் – திருமந்:1726/2
மானுடர் ஆக்கை வடிவு சதாசிவம் – திருமந்:1726/3
மானுடர் ஆக்கை வடிவு திருக்கூத்தே – திருமந்:1726/4
நலம் தரும் சத்தி சிவன் வடிவு ஆகி – திருமந்:1776/3
மேவிய சீவன் வடிவு அது சொல்லிடில் – திருமந்:2011/1
அன்றே இவனும் அவன் வடிவு ஆமே – திருமந்:2277/4
அறிவு வடிவு என்று அறியாத என்னை – திருமந்:2357/1
அறிவு வடிவு என்று அருள்செய்தான் நந்தி – திருமந்:2357/2
அறிவு வடிவு என்று அருளால் அறிந்தே – திருமந்:2357/3
அறிவு வடிவு என்று அறிந்திருந்தேனே – திருமந்:2357/4
குரு வடிவு உள்ளா குனிக்கும் உருவே – திருமந்:2763/2
சத்தி வடிவு சகல ஆனந்தமும் – திருமந்:2769/1
சத்தி வடிவு சகளத்து எழும் திரண்டு – திருமந்:2769/3
பீலி கண்ணன் அன்ன வடிவு செய்வாள் ஒரு – திருமந்:2959/3
மேல்


வடிவுக்கு (1)

மால் அங்கு அயன் அறியாத வடிவுக்கு
மேல் அங்கமாய் நின்ற மெல்லியலாளே – திருமந்:1081/3,4
மேல்


வண் (3)

மரணம் சரை விடல் வண் பர காயம் – திருமந்:706/1
மறையவர் அர்ச்சனை வண் படிகந்தான் – திருமந்:1721/1
மாணிக்க கூத்தனை வண் தில்லை கூத்தனை – திருமந்:2743/1
மேல்


வண்டாய் (1)

வண்டாய் கிடந்து மணம் கொள்வன் ஈசனே – திருமந்:2928/4
மேல்


வண்டி (1)

வண்டி இச்சிக்கும் மலர் குழல் மாதரார் – திருமந்:736/3
மேல்


வண்டியை (1)

வண்டியை மேல்கொண்டு வான் நீர் உருட்டிட – திருமந்:827/3
மேல்


வண்டு (10)

இன்புறு வண்டு இங்கு இன மலர் மேல் போய் – திருமந்:194/1
அணி வண்டு தும்பி வளை பேரிகை யாழ் – திருமந்:606/2
வாறே சிவகதி வண்டு உறை புன்னையும் – திருமந்:894/2
வண்டு இல்லை மன்றினுள் மன்னி நிறைந்தது – திருமந்:1065/2
வண்டு கொண்டு ஆடும் மலர் வார் சடை அண்ணல் – திருமந்:1522/3
இரும் தேன் மலர் அளைந்து இன்புற வண்டு
பெரும் தேன் இழைக்கின்ற பெற்றிமை ஓரார் – திருமந்:2097/1,2
பிறவாத வண்டு மணம் உண்டவாறே – திருமந்:2885/4
இலை இல்லை பூ உண்டு இன வண்டு இங்கு இல்லை – திருமந்:2898/1
கடை வண்டு தான் உண்ணும் கண்கலந்திட்ட – திருமந்:2902/3
பெடை வண்டு தான் பெற்றது இன்பமும் ஆமே – திருமந்:2902/4
மேல்


வண்டும் (2)

பெடை வண்டும் ஆண் வண்டும் பீடிகை வண்ண – திருமந்:2902/1
பெடை வண்டும் ஆண் வண்டும் பீடிகை வண்ண – திருமந்:2902/1
மேல்


வண்ண (2)

வண்ண கவசம் வனப்பு உடை இச்சையாம் – திருமந்:1744/3
பெடை வண்டும் ஆண் வண்டும் பீடிகை வண்ண
குடை கொண்ட பாசத்து கோலம் உண்டானும் – திருமந்:2902/1,2
மேல்


வண்ணங்கள் (1)

நீர் பணி சக்கரம் நேர்தரு வண்ணங்கள்
பார் அணியும் ஹிரீம் முன் ஸ்ரீம் ஈறாம் – திருமந்:1329/1,2
மேல்


வண்ணத்தள் (1)

பாவுக்கு நாயகி பால் ஒத்த வண்ணத்தள்
ஆவுக்கு நாயகி அங்கு அமர்ந்தாளே – திருமந்:1387/3,4
மேல்


வண்ணத்தாளே (1)

அந்தமொடு ஆதி அதாம் வண்ணத்தாளே – திருமந்:1138/4
மேல்


வண்ணத்து (1)

பொருந்தி இருந்த புதல்வி பூ வண்ணத்து
இருந்த இலக்கில் இனிது இருந்தாளே – திருமந்:1184/3,4
மேல்


வண்ணம் (37)

சிந்தைசெய் வண்ணம் திருந்து அடியார் தொழ – திருமந்:46/2
தான் ஒரு வண்ணம் என் அன்பில் நின்றானே – திருமந்:275/4
தள் உயிரா வண்ணம் தாங்கி நின்றானே – திருமந்:418/4
அண்ணலும் இ வண்ணம் ஆகி நின்றானே – திருமந்:440/4
புறப்பட்ட வாயு புகவிடா வண்ணம்
திறப்பட்டு நிச்சயம் சேர்ந்து உடன் நின்றால் – திருமந்:586/1,2
இருக்கின்ற மந்திரம் இ வண்ணம் தானே – திருமந்:900/4
ஓதிய வண்ணம் கலையின் உயர்கலை – திருமந்:1121/1
யாதொரு வண்ணம் அறிந்திடும் பொன் பூவை – திருமந்:1325/2
கார்தரு வண்ணம் கருதின கைவரும் – திருமந்:1325/3
நார்தரு வண்ணம் நடந்திடு நீயே – திருமந்:1325/4
அடைந்திடு வண்ணம் அடைந்திடு நீயே – திருமந்:1326/4
அடைந்திடும் வண்ணம் அறிந்திடு நீயே – திருமந்:1327/4
கொண்டு அங்கு இருந்தது வண்ணம் அமுதே – திருமந்:1407/4
நீங்கிய வண்ணம் நினைவு செய்யாதவர் – திருமந்:1551/3
ஆய்ந்து அறியா வண்ணம் நின்ற அரன்நெறி – திருமந்:1571/2
இடர் அடையா வண்ணம் ஈசன் அருளும் – திருமந்:1641/2
மறப்பு இன்றி உன்னை வழிபடும் வண்ணம்
அறப்பெற வேண்டும் அமரர் பிரானே – திருமந்:1830/3,4
பழுதுபடா வண்ணம் பண்பனை நாடி – திருமந்:1864/3
மேற்கொள்ளல் ஆம் வண்ணம் வேண்டி நின்றோர்க்கே – திருமந்:2113/4
பசுக்கள் பல வண்ணம் பால் ஒரு வண்ணம் – திருமந்:2193/1
பசுக்கள் பல வண்ணம் பால் ஒரு வண்ணம்
பசுக்களை மேய்க்கின்ற ஆயன் ஒரு வண்ணம் – திருமந்:2193/1,2
பசுக்களை மேய்க்கின்ற ஆயன் ஒரு வண்ணம்
பசுக்களை மேய்க்கின்ற ஆயன் கோல் போடில் – திருமந்:2193/2,3
அண்ணலும் இ வண்ணம் ஆகி நின்றானே – திருமந்:2351/4
அறிவு அறிவு ஆக அறியும் இ வண்ணம்
அறிவு அறிவு ஆக அணிமாதி சித்தி – திருமந்:2361/2,3
கூசம் செய்து உன்னி குறிக்கொள்வது எ வண்ணம்
வாசம்செய் பாசத்துள் வைக்கின்றவாறே – திருமந்:2408/3,4
குலம் பல வண்ணம் குறிப்பொடும் கூடும் – திருமந்:2542/2
சோதிப்பன் அங்கே சுவடு படா வண்ணம்
ஆதி கண் தெய்வம் அவன் இவன் ஆமே – திருமந்:2646/3,4
பேதப்படா வண்ணம் பின்னி நின்றானே – திருமந்:2795/4
ஆகாச வண்ணம் அமர்ந்து நின்று அப்புறம் – திருமந்:2809/3
விதறு படா வண்ணம் வேறு இருந்து ஆய்ந்து – திருமந்:2948/1
நிறம் பல எ வண்ணம் அ வண்ணம் ஈசன் – திருமந்:3020/1
நிறம் பல எ வண்ணம் அ வண்ணம் ஈசன் – திருமந்:3020/1
அறம் பல எ வண்ணம் அ வண்ணம் இன்பம் – திருமந்:3020/2
அறம் பல எ வண்ணம் அ வண்ணம் இன்பம் – திருமந்:3020/2
மறம் பல எ வண்ணம் அ வண்ணம் பாவம் – திருமந்:3020/3
மறம் பல எ வண்ணம் அ வண்ணம் பாவம் – திருமந்:3020/3
உருக்கொடு தன் நடு ஓங்க இ வண்ணம்
கருக்கொடு எங்கும் கலந்து இருந்தானே – திருமந்:3042/2,3
மேல்


வண்ணமாம் (1)

அத்தன் அயன் மால் அருந்திய வண்ணமாம்
சித்தம் தெளிந்தவர் சேடம் பருகிடின் – திருமந்:1866/2,3
மேல்


வண்ணமும் (5)

நின்ற எழுத்துக்கள் நேர்தரு வண்ணமும்
நின்ற எழுத்துக்கள் நேர்தர நின்றிடில் – திருமந்:947/2,3
நனி சுடர் மேல் கொண்ட வண்ணமும் ஆமே – திருமந்:1997/4
நூறே சிவகதி நுண்ணிது வண்ணமும்
கூறே குவி முலை கொம்பு அனையாளொடும் – திருமந்:2530/2,3
தான் ஆன வண்ணமும் கோசமும் சார்தரும் – திருமந்:2664/1
நூறே சிவகதி நுண்ணிது வண்ணமும்
கூறே குவி முலை கொம்பு அனையாளொடும் – திருமந்:2979/2,3
மேல்


வண்ணமே (1)

அருள் நீங்கா வண்ணமே ஆதி அருளும் – திருமந்:1516/2
மேல்


வண்ணன் (11)

கடந்து நின்றான் கடல்_வண்ணன் எம் மாயன் – திருமந்:14/2
வந்து இ வண்ணன் எம் மனம் புகுந்தானே – திருமந்:46/4
முயற்றுவன் ஓங்கு ஒளி வண்ணன் எம்மானை – திருமந்:94/3
நடுவுநின்றான் நல்ல கார் முகில் வண்ணன்
நடுவுநின்றான் நல்ல நால்மறை ஓதி – திருமந்:321/1,2
செந்தாமரை வண்ணன் தீ வண்ணன் எம் இறை – திருமந்:405/1
செந்தாமரை வண்ணன் தீ வண்ணன் எம் இறை – திருமந்:405/1
மைந்தார் முகில் வண்ணன் மாயம் செய் பாசத்தும் – திருமந்:405/2
பதம் செய்யும் பால் வண்ணன் மேனி பகலோன் – திருமந்:462/1
நின்றான் முகில் வண்ணன் நேர் எழுத்தாயே – திருமந்:1876/4
சார்ந்தவர்க்கு இன்பம் கொடுக்கும் தழல் வண்ணன்
பேர்ந்து அவர்க்கு இன்னா பிறவி கொடுத்திடும் – திருமந்:2114/1,2
ஆகாச வண்ணன் அமரர் குலக்கொழுந்து – திருமந்:2809/1
மேல்


வண்ணனும் (4)

ஆதி பிரமன் பெரும் கடல் வண்ணனும்
ஆதி அடிபணிந்து அன்புறுவாரே – திருமந்:630/3,4
வம்பில் திகழும் மணி முடி வண்ணனும்
இன்ப கலவி இனிது உறை தையலும் – திருமந்:1127/2,3
அடல் எரி வண்ணனும் அங்கு நின்றானே – திருமந்:2561/4
ஆகாசமாய் அங்கி வண்ணனும் ஆமே – திருமந்:2809/4
மேல்


வண்ணனை (1)

துஞ்சு ஒத்த காலத்து தூய் மணி வண்ணனை
விஞ்சத்து உறையும் விகிர்தா என நின்னை – திருமந்:2117/2,3
மேல்


வண்ணா (2)

அந்தி_வண்ணா அரனே சிவனே என்று – திருமந்:46/1
முந்தி வண்ணா முதல்வா பரனே என்று – திருமந்:46/3
மேல்


வண்ணான் (1)

வண்ணான் ஒலிக்கும் சதுர பலகை மேல் – திருமந்:800/1
மேல்


வண்மை (1)

வண்மை அருள்தான் அடைந்து அன்பில் ஆறுமே – திருமந்:2619/4
மேல்


வண்மைக்கு (1)

மால் போதகன் என்னும் வண்மைக்கு இங்கு ஆங்காரம் – திருமந்:367/1
மேல்


வண்மையும் (1)

வண்மையும் எட்டெட்டு சித்தி மயக்கமும் – திருமந்:1579/3
மேல்


வணக்கமும் (1)

இறை அடி தாழ்ந்து ஐ வணக்கமும் எய்தி – திருமந்:1701/1
மேல்


வணக்கல் (1)

வணக்கல் உற்றேன் சிவம் வந்தது தானே – திருமந்:2974/4
மேல்


வணங்க (1)

வணங்க வல்லான் சிந்தை வந்து நின்றானே – திருமந்:1493/4
மேல்


வணங்கப்படும் (1)

நந்தியை நாளும் வணங்கப்படும் அவர் – திருமந்:27/3
மேல்


வணங்கவைத்தானே (1)

மருள் ஆகும் மாந்தர் வணங்கவைத்தானே – திருமந்:1449/4
மேல்


வணங்கி (5)

வணங்கி நின்றார்க்கே வழித்துணை ஆமே – திருமந்:28/4
முடியால் வணங்கி முதல்வனை முன்னி – திருமந்:48/2
நாட்டிய தாய் தமர் வந்து வணங்கி பின் – திருமந்:175/3
தானே வணங்கி தலைவனும் ஆமே – திருமந்:1341/4
நினையும் அளவின் நெகிழ வணங்கி
புனையில் அவனை பொதியலும் ஆகும் – திருமந்:2830/1,2
மேல்


வணங்கிடில் (1)

ஆமே அவள் அடி போற்றி வணங்கிடில்
போமே வினைகளும் புண்ணியன் ஆகுமே – திருமந்:1342/3,4
மேல்


வணங்கிடும் (5)

வணங்கிடும் மண்டலம் வாய்த்திட கும்பி – திருமந்:821/3
வகை இல்லை ஆக வணங்கிடும் தானே – திருமந்:1339/4
வணங்கிடும் தத்துவநாயகி-தன்னை – திருமந்:1340/1
வணங்கிடும் மண்டலம் மன் உயிர் ஆக – திருமந்:1411/2
வணங்கிடும் ஐம்மலம் வாயு எழுந்து – திருமந்:2177/3
மேல்


வணங்கினும் (2)

வானுறு மா மலர் இட்டு வணங்கினும்
ஊனினை நீக்கி உண்பவர்க்கு அல்லது – திருமந்:1452/2,3
வானுறு மா மலர் இட்டு வணங்கினும்
ஊனினை நீக்கி உண்பவர்க்கு அல்லது – திருமந்:1848/2,3
மேல்


வணங்கு (1)

வணங்கு எழு நாடி அங்கு அன்புறல் ஆமே – திருமந்:2515/4
மேல்


வணங்குடனே (1)

வணங்குடனே வந்த வாழ்வு குலைந்து – திருமந்:753/3
மேல்


வணங்கும் (5)

சென்று வணங்கும் திரு உடையோரே – திருமந்:236/4
வைகலும் தன்னை வணங்கும் அவர்கட்கு – திருமந்:1521/3
அம் சுடர் ஆக வணங்கும் தவமே – திருமந்:1975/4
வழிபட்டு நின்று வணங்கும் அவர்க்கு – திருமந்:2553/1
போய் வணங்கும் பொருளாய் இருந்தோமே – திருமந்:2674/4
மேல்


வணங்கும்படி (2)

கோ வணங்கும்படி கோவணம் ஆகி பின் – திருமந்:2674/1
நா வணங்கும்படி நந்தி அருள்செய்தான் – திருமந்:2674/2
மேல்


வணங்குற்ற (1)

வணங்குற்ற கல்வி மா ஞானம் மிகுத்தல் – திருமந்:705/2
மேல்


வணங்கோம் (1)

தே வணங்கோம் இனி சித்தம் தெளிந்தனம் – திருமந்:2674/3
மேல்


வத்துவ (1)

வத்துவ மாயாள் உமா சத்தி மா பரை – திருமந்:1052/2
மேல்


வதனத்தி (1)

முத்து வதனத்தி முகம்-தொறும் முக்கண்ணி – திருமந்:1194/1
மேல்


வதுவைக்கு (1)

வன்னிக்கு மூவர் வதுவைக்கு நால்வர் – திருமந்:2152/2
மேல்


வந்த (27)

மாலாங்கனே இங்கு யான் வந்த காரணம் – திருமந்:77/1
வந்த மடம் ஏழு மன்னும் சன்மார்க்கத்தின் – திருமந்:101/1
மாதா உதரத்தில் வந்த குழவிக்கே – திருமந்:481/4
பிரித்து உணர் வந்த உபாதி பிரிவை – திருமந்:585/2
வரும் ஆதி ஈரெட்டுள் வந்த தியானம் – திருமந்:598/1
காமரு தத்துவம் ஆனது வந்த பின் – திருமந்:691/1
வணங்குடனே வந்த வாழ்வு குலைந்து – திருமந்:753/3
வந்த நகராதி மாற்றி மகராதி – திருமந்:978/2
வந்த வழிமுறை மாறி உரைசெய்யும் – திருமந்:1089/2
பாரம்பரியத்து வந்த பரம் இது – திருமந்:1233/2
வந்த கரு ஐந்தும் செய்யும் அவை ஐந்தே – திருமந்:1757/4
வந்த வியாபி எனலாய அ நெறி – திருமந்:1927/2
காலின்-கண் வந்த கலப்பு அறியாரே – திருமந்:1954/4
வானே உயர் விந்து வந்த பதினான்கு – திருமந்:1968/2
வந்த இ பல் உயிர் மன் உயிர்க்கு எலாம் – திருமந்:1969/2
மாயையில் வந்த புருடன் துரியத்தில் – திருமந்:2198/1
அனாதியில் வந்த மலம் ஐந்தால் ஆட்டி – திருமந்:2236/2
வந்த சகல சுத்தான்மாக்கள் வையத்தே – திருமந்:2248/4
மன்னி நின்றாரிடை வந்த அருள் மாயத்து – திருமந்:2360/1
கன்று நினைந்து எழு தாய் என வந்த பின் – திருமந்:2446/3
வந்த மலம் குணம் மாள சிவம் தோன்றின் – திருமந்:2489/3
வந்த மரகத மாணிக்க ரேகை போல் – திருமந்:2670/1
பிணக்கு அறுத்து என்னுடன் முன் வந்த துன்பம் – திருமந்:2974/3
விண்ணிலும் வந்த வெளி இலன் மேனியன் – திருமந்:3018/1
கண்ணிலும் வந்த புலன் அல்லன் காட்சியன் – திருமந்:3018/2
பண்ணினில் வந்த பயன் அல்லன் பான்மையன் – திருமந்:3018/3
உறுதியின் உள் வந்த உள் வினை பட்டு – திருமந்:3030/1
மேல்


வந்தது (2)

வந்தது நாழிகை வான் முதலாய் இட – திருமந்:651/2
வணக்கல் உற்றேன் சிவம் வந்தது தானே – திருமந்:2974/4
மேல்


வந்ததே (1)

உவந்த குருபதம் உள்ளத்து வந்ததே – திருமந்:1590/4
மேல்


வந்தவர் (1)

பின்னை பெருமலம் வந்தவர் பேர்த்திட்டு – திருமந்:2369/2
மேல்


வந்தவர்க்கு (1)

பின்னை வந்தவர்க்கு என்ன பிரமாணம் – திருமந்:596/2
மேல்


வந்தவன் (1)

வந்தவன் நன் மயிர்க்கால்-தோறும் மன்னிட – திருமந்:1963/2
மேல்


வந்தவே (1)

வைத்த பதம் கலை ஓர் ஐந்தும் வந்தவே – திருமந்:2184/4
மேல்


வந்தன (2)

வந்தன தம்மில் பரம் கலை ஆதி வைத்து – திருமந்:1993/3
வந்தன சூக்க உடல் அன்றும் ஆனது – திருமந்:2083/2
மேல்


வந்தனர் (1)

முன்னம் வந்தனர் எல்லாம் முடிந்தனர் – திருமந்:596/1
மேல்


வந்தனள் (2)

பூ மேல் உறைகின்ற-போது அகம் வந்தனள்
நா மேல் உறைகின்ற நாயகி ஆணையே – திருமந்:1130/3,4
பூ மேல் உறைகின்ற புண்ணியம் வந்தனள்
பார் மேல் உறைகின்ற பைந்தொடியாளே – திருமந்:1141/3,4
மேல்


வந்தனன் (1)

பரிந்து உடன் வந்தனன் பத்தியினாலே – திருமந்:75/4
மேல்


வந்தனை (2)

வந்தனை செய்யும் வழி நவில்வீரே – திருமந்:1242/4
மறிந்திடும் மன்னனும் வந்தனை செய்யும் – திருமந்:1346/3
மேல்


வந்தார் (1)

தவத்திடையாளர் தம் சார்வத்து வந்தார்
பவத்திடையாளர் அவர் பணி கேட்கின் – திருமந்:1637/2,3
மேல்


வந்தாலும் (1)

வாக்கு மவுனத்து வந்தாலும் மூங்கையாம் – திருமந்:1896/2
மேல்


வந்தான் (2)

பொன்னின் வந்தான் ஓர் புகழ் திருமேனியை – திருமந்:2360/3
எந்தை வந்தான் என்று எழுந்தேன் எழுதலும் – திருமந்:2641/3
மேல்


வந்தானே (2)

உவந்த பெரு வழி ஓடி வந்தானே – திருமந்:357/4
வாயில் கொண்டு ஈசனும் ஆள வந்தானே – திருமந்:1728/4
மேல்


வந்தி (1)

வலம்தரு தேவரை வந்தி செய்யீரே – திருமந்:1727/4
மேல்


வந்திட்டு (1)

தான் அவன் ஆகி சொரூபத்து வந்திட்டு
ஆன சொரூபங்கள் நான்கும் அகற்றின – திருமந்:1592/1,2
மேல்


வந்திட (1)

பவம் வந்திட நின்ற பாசம் அறுத்திட்டு – திருமந்:2975/2
மேல்


வந்திடு (1)

வந்திடு பேதம் எலாம் பரவிந்து மேல் – திருமந்:1925/1
மேல்


வந்திடும் (8)

வன்மையில் வந்திடும் கூற்றம் வரு முன்னம் – திருமந்:255/3
பருவம் அது ஆகவே பாரினில் வந்திடும்
மருவி வளர்ந்திடும் மாயையினாலே – திருமந்:485/2,3
வந்திடும் புலையராய் மாய்வர் மண்ணிலே – திருமந்:533/4
பூ மேல் உறைகின்ற போதகம் வந்திடும்
தாமே உலகில் தலைவனும் ஆமே – திருமந்:772/3,4
வந்திடும் ஆகாசம் ஆறு அது நாழிகை – திருமந்:1268/1
வந்திடும் அக்கரம் முப்பது இராசியும் – திருமந்:1268/2
வந்திடும் நாள் அது முந்நூற்றறுபதும் – திருமந்:1268/3
வந்திடும் ஆண்டு வகுத்து உரை அவ்வியே – திருமந்:1268/4
மேல்


வந்திடும்-போது (1)

வெறிக்க வினை துயர் வந்திடும்-போது
செறிக்கின்ற நந்தி திருவெழுத்து ஓதும் – திருமந்:2706/1,2
மேல்


வந்தித்தது (1)

வந்தித்தது எல்லாம் அசுரர்க்கு வாரியாம் – திருமந்:1852/2
மேல்


வந்தித்தல் (1)

வந்தித்தல் நந்திக்கு மா பூசை ஆமே – திருமந்:1852/4
மேல்


வந்தித்து (1)

மடை வாயில் கொக்கு போல் வந்தித்து இருப்பார்க்கு – திருமந்:591/3
மேல்


வந்திப்பது (2)

வந்திப்பது நந்தி நாமம் என் வாய்மையால் – திருமந்:141/3
வந்திப்பது எல்லாம் வகையின் முடிந்ததே – திருமந்:1504/4
மேல்


வந்திப்பவனுமே (1)

ஞானியை வந்திப்பவனுமே நல்வினை – திருமந்:538/2
மேல்


வந்திப்பன் (1)

வந்திப்பன் வானவர் தேவனை நாள்-தோறும் – திருமந்:1504/3
மேல்


வந்திலன் (1)

மறந்தான் வழிமுதல் வந்திலன் ஈசன் – திருமந்:256/3
மேல்


வந்து (75)

வந்து இ வண்ணன் எம் மனம் புகுந்தானே – திருமந்:46/4
இருந்தார் இழவு வந்து எய்திய சோம்பே – திருமந்:127/4
நாட்டிய தாய் தமர் வந்து வணங்கி பின் – திருமந்:175/3
பற்றி வந்து உண்ணும் பயன் அறியாரே – திருமந்:253/4
ஈசன் வந்து எம்மிடை ஈட்டி நின்றானே – திருமந்:288/4
மறிப்பு அறியாது வந்து உள்ளம் புகுந்தான் – திருமந்:290/3
வாழி சதுமுகன் வந்து வெளிப்படும் – திருமந்:380/2
வாதித்த விச்சையில் வந்து எழும் விந்துவே – திருமந்:382/4
மறையவன் மூவரும் வந்து உடன் கூடி – திருமந்:433/2
மா சித்த மா யோகம் வந்து தலைப்பெய்தும் – திருமந்:581/3
விண்ணாறு வந்து வெளி கண்டிட ஓடி – திருமந்:600/3
கும்பத்து அமரர் குழாம் வந்து எதிர் கொள்ள – திருமந்:635/2
மதியமும் ஞாயிறும் வந்து உடன் கூடி – திருமந்:710/1
அந்தர வானத்து அமுதம் வந்து ஊறிடும் – திருமந்:961/3
இன்புடனே வந்து எய்திடும் முத்தியே – திருமந்:1005/4
வான் எங்கு உள அங்கு உளே வந்து அப்பால் ஆம் – திருமந்:1055/3
சோதி வயிரவி சூலம் வந்து ஆளுமே – திருமந்:1080/4
உறங்கும் அளவின் மனோன்மணி வந்து
கறங்கு வளைக்கை கழுத்து ஆர புல்லி – திருமந்:1107/1,2
வந்து பின் நாக்கின் மதித்து எழும் கண்டத்தில் – திருமந்:1188/2
வடிவு அது ஆனந்தம் வந்து முறையே – திருமந்:1197/3
சோமனும் வந்து அடி சூட நின்றாளே – திருமந்:1208/4
சால வந்து எய்தும் தவத்து இன்பம் தான் வரும் – திருமந்:1211/2
கோலி வந்து எய்தும் குவிந்த பதவையோடு – திருமந்:1211/3
ஏல வந்து ஈண்டி இருந்தனள் மேலே – திருமந்:1211/4
மேலாம் அருந்தவம் மேல் மேலும் வந்து எய்த – திருமந்:1212/1
ஆனவர் ஆவியின் ஆகிய வச்சி வந்து
ஆனாம் பரசிவம் மேலது தானே – திருமந்:1225/3,4
மான் தரு கண்ணியும் மாரனும் வந்து எதிர் – திருமந்:1238/3
மா மயம் ஆனது வந்து எய்தலாமே – திருமந்:1241/4
வந்து அடி போற்றுவர் வானவர் தானவர் – திருமந்:1242/1
மடந்தை சிறியவள் வந்து நின்றாளே – திருமந்:1400/4
வணங்க வல்லான் சிந்தை வந்து நின்றானே – திருமந்:1493/4
குரு என வந்து குணம் பல நீக்கி – திருமந்:1527/2
வைய தலைவனை வந்து அடைந்து உய்-மினே – திருமந்:1559/4
சுத்த சிவன் குருவாய் வந்து தூய்மை செய்து – திருமந்:1578/1
சிவந்த குரு வந்து சென்னி கை வைக்க – திருமந்:1590/3
பாடின் முடி வைத்து பார் வந்து தந்ததே – திருமந்:1591/4
காணாய் என வந்து காட்டினன் நந்தியே – திருமந்:1610/4
கேடும் கடமையும் கேட்டு வந்து ஐவரும் – திருமந்:1618/1
உறவு ஆகி வந்து என் உளம் புகுந்தானே – திருமந்:1803/4
வயனங்களால் என்றும் வந்து நின்றானே – திருமந்:1836/4
தேவர்களோடு இசை வந்து மண்ணோடுறும் – திருமந்:1838/1
எண்திசையோரும் வந்து என் கைத்தலத்தினுள் – திருமந்:1870/3
தவலோகம் சேர்ந்து பின் தான் வந்து கூடி – திருமந்:1905/2
வந்து நாய் நரிக்கு உணவு ஆகும் வையகமே – திருமந்:1910/4
அரிய துளி வந்து ஆகும் ஏழ்மூன்றின் – திருமந்:1934/3
அந்தர வானத்து அமுதம் வந்து ஊறிடும் – திருமந்:1971/3
முந்திய பானுவில் இந்து வந்து ஏய்முறை – திருமந்:1989/2
மறித்து பிறவியில் வந்து அணுகானே – திருமந்:2051/4
எக்காலத்து இ உடல் வந்து எமக்கு ஆனது என் – திருமந்:2106/3
பவமத்திலே வந்து பாய்கின்றதல்லால் – திருமந்:2116/3
அளித்தனன் என் உள்ளே ஆரியன் வந்து
அளிக்கும் கலைகளின் நாலறுபத்து – திருமந்:2150/2,3
மாயையின் மன்னும் பிரளயாகலர் வந்து
மாயையும் தோன்றா வகை நிற்க ஆணவ – திருமந்:2243/1,2
பின்னையும் வந்து பிறந்திடும் தானே – திருமந்:2264/4
ஆய்தரு சுத்தமும் தான் வந்து அடையுமே – திருமந்:2268/4
ஆன மறையாதியாம் உரு நந்தி வந்து
ஏனை அருள்செய் தெரி நனாவத்தையில் – திருமந்:2310/1,2
ஒரு சுடரா வந்து என் உள்ளத்துள் ஆமே – திருமந்:2350/4
கூம்பகில்லார் வந்து கொள்ளலும் ஆமே – திருமந்:2352/4
ஆவுடையாளை அரன் வந்து கொண்ட பின் – திருமந்:2384/1
எதிர் அற நாளும் எருது வந்து ஏறும் – திருமந்:2497/1
அவை மன்னா வந்து வய தேகம் ஆன – திருமந்:2571/2
என் உளம் வந்து இவன் என் அடியான் என்று – திருமந்:2584/2
ஊன் கன்றாய் நாடி வந்து உள் புகுந்தானே – திருமந்:2627/4
வந்து என் அகம் படி கோயில் கொண்டான் கொள்ள – திருமந்:2641/2
தம் பதமாய் நின்று தான் வந்து அருளுமே – திருமந்:2759/4
வட்டன பூமி மருவி வந்து ஊறிடும் – திருமந்:2906/2
வாழையும் சூரையும் வந்து இடம் கொண்டன – திருமந்:2922/1
மரு_இலி வந்து என் மனம் புகுந்தானே – திருமந்:2941/4
சீரார் பிரான் வந்து என் சிந்தை புகுந்தனன் – திருமந்:2960/2
வந்து என்னை ஆண்ட மணிவிளக்கு ஆனவன் – திருமந்:2963/2
எண்திசையோரும் வந்து என் கைத்தலத்துளே – திருமந்:2966/3
தவ பெருமான் என்று தான் வந்து நின்றான் – திருமந்:2971/2
சிவன் வந்து தேவர் குழாமுடன் கூட – திருமந்:2975/1
அவன் வந்து என் உள்ளே அகப்பட்டவாறே – திருமந்:2975/4
வந்து நின்றான் அடியார்கட்கு அரும்பொருள் – திருமந்:2990/1
வந்து படைக்கின்ற மாண்பு அது ஆமே – திருமந்:3003/4
மேல்


வந்துறார் (1)

பாடி உள் ஆக பகைவரும் வந்துறார்
தேடி உள் ஆக தெளிந்து கொள்வார்க்கே – திருமந்:1287/3,4
மேல்


வந்தே (1)

அவினம் அ கதிரோன் வர வந்தே – திருமந்:1267/4
மேல்


வந்தேனே (3)

சீலாங்க வேதத்தை செப்ப வந்தேனே – திருமந்:77/4
ஒல்கின்ற வான் வழி ஊடு வந்தேனே – திருமந்:83/4
வளப்பின் கயிலை வழியில் வந்தேனே – திருமந்:91/4
மேல்


வந்தோர் (1)

ஊனத்தோர் சித்தி வந்தோர் காயம் ஆகுமே – திருமந்:1904/4
மேல்


வம்பாய் (1)

வம்பாய் மலர்ந்தது ஓர் பூ உண்டு அ பூவுக்குள் – திருமந்:2928/3
மேல்


வம்பில் (1)

வம்பில் திகழும் மணி முடி வண்ணனும் – திருமந்:1127/2
மேல்


வம்பு (4)

வம்பு அவிழ் வானோர் அசுரன் வலி சொல்ல – திருமந்:520/2
வம்பு அவிழ் பூகமும் மாதவி மந்தாரம் – திருமந்:1003/2
வம்பு அவிழ் கோதையை வானவர் நாடியை – திருமந்:1058/2
வம்பு பழுத்த மலர் பழம் ஒன்று உண்டு – திருமந்:2607/1
மேல்


வய (1)

அவை மன்னா வந்து வய தேகம் ஆன – திருமந்:2571/2
மேல்


வயணம் (1)

பயன் எளிதாம் வயணம் தெளிந்தேனே – திருமந்:392/4
மேல்


வயத்தில் (1)

வளியினை வாங்கி வயத்தில் அடக்கில் – திருமந்:569/1
மேல்


வயம் (1)

ஆன கொடுவினை தீர்வார் அவன் வயம்
போன பொழுதே புகும் சிவபோகமே – திருமந்:538/3,4
மேல்


வயனங்களால் (1)

வயனங்களால் என்றும் வந்து நின்றானே – திருமந்:1836/4
மேல்


வயனம் (1)

வயனம் பெறுவீர் அ வானவராலே – திருமந்:107/4
மேல்


வயிணவர்க்கு (1)

ஆகின்ற நாலேழ் வேதாந்தி வயிணவர்க்கு
ஆகின்ற நாலாறு ஐயைந்தும் மாயாவாதிக்கே – திருமந்:2179/3,4
மேல்


வயிந்தவ (1)

ஆக்கிய அந்த வயிந்தவ மால் நந்த – திருமந்:2265/2
மேல்


வயிந்தவம் (2)

மா மாயை மாயை வயிந்தவம் வைகரி – திருமந்:1045/1
உதய குடிலில் வயிந்தவம் ஒன்பான் – திருமந்:1923/2
மேல்


வயிந்தவம்-தன்னில் (1)

அளியார் முக்கோணம் வயிந்தவம்-தன்னில்
அளியார் திரிபுரையாம் அவள் தானே – திருமந்:401/1,2
மேல்


வயிரத்தின் (1)

முத்தின் வயிரத்தின் முந்நீர் பவளத்தின் – திருமந்:2819/1
மேல்


வயிரவன் (3)

நடந்து வயிரவன் சூல கபாலி – திருமந்:1292/1
ஆ மேவ பூண்டு அருள் ஆதி வயிரவன்
ஆமே கபாலமும் சூலமும் கைக்கொண்டு அங்கு – திருமந்:1293/1,2
மெய் அது செம்மை விளங்கு வயிரவன்
துய்யர் உளத்தில் துளங்கு மெய்யுற்றதாய் – திருமந்:1294/2,3
மேல்


வயிரவி (5)

பன்னிரண்டு ஆம் கலை ஆதி வயிரவி
தன்னில் அகாரமும் மாயையும் கற்பித்து – திருமந்:1075/1,2
அந்தம் பதினாலும் அதுவே வயிரவி
முந்து நடுவும் முடிவும் முதலாக – திருமந்:1076/1,2
சோதி வயிரவி சூலம் வந்து ஆளுமே – திருமந்:1080/4
நின்ற வயிரவி நீலி நிசாசரி – திருமந்:1097/1
ஆதி வயிரவி கன்னி துறை மன்னி – திருமந்:1099/1
மேல்


வயிற்றின் (1)

வள்ளல் திருவின் வயிற்றின் உள் மா மாயை – திருமந்:1117/3
மேல்


வயின் (1)

கேவலத்தில் சகலங்கள் வயின் தவம் – திருமந்:2250/2
மேல்


வர்க்கமே (1)

அகம் பர வர்க்கமே ஆசு இல் செய் காட்சி – திருமந்:2653/2
மேல்


வர்த்திக்கும் (1)

பாகு ஒன்றி நின்ற பதங்களில் வர்த்திக்கும்
ஆகின்ற ஐம்பத்தோர் எழுத்துள் நிற்க – திருமந்:945/2,3
மேல்


வர (12)

மாயகம் சூழ்ந்து வர வல்லார் ஆகிலும் – திருமந்:42/3
வரும் செல்வத்து இன்பம் வர இருந்து எண்ணி – திருமந்:220/3
ஓங்கி வர முத்தி முந்தியவாறே – திருமந்:650/4
நூறும் அறுபதும் ஆறும் வலம் வர
நூறும் அறுபதும் ஆறும் இடம் வர – திருமந்:729/1,2
நூறும் அறுபதும் ஆறும் இடம் வர
நூறும் அறுபதும் ஆறும் எதிர் இட – திருமந்:729/2,3
இட்டம் அறிந்திட்டு இரவு பகல் வர
நட்டம் அது ஆடும் நடுவே நிலயம் கொண்டு – திருமந்:974/2,3
கதி வர நின்றது ஓர் காரணம் காணார் – திருமந்:1154/2
அவினம் அ கதிரோன் வர வந்தே – திருமந்:1267/4
தாரகை சந்திரன் நல் பகலோன் வர
தாரகை தாரகை தாரகை கண்டதே – திருமந்:1272/3,4
வர இருந்தான் வழி நின்றிடும் ஈசன் – திருமந்:1889/1
வர இருந்தால் அறியான் என்பது ஆமே – திருமந்:1889/4
வையகம் எல்லாம் வர இருந்தாரே – திருமந்:1891/4
மேல்


வரணம் (1)

வரணம் இல் ஐங்காயம் பூசி அடுப்பு இடை – திருமந்:998/3
மேல்


வரத்தின் (1)

வரத்தின் உலகத்து உயிர்களை எல்லாம் – திருமந்:339/2
மேல்


வரத்தினுள் (1)

வரத்தினுள் மாயவனாய் அயன் ஆகி – திருமந்:111/2
மேல்


வரப்பு (1)

எட்டும் வரப்பு இடம் தான் நின்று எட்டுமே – திருமந்:671/4
மேல்


வரம் (2)

வரம் தரு மந்திரம் வாய்த்திட வாங்கி – திருமந்:943/2
வரம் இங்ஙன் கண்டு யான் வாழ்ந்துற்றவாறே – திருமந்:2590/4
மேல்


வரம்தரு (1)

வரம்தரு சோதியும் வாய்த்திடும் காணே – திருமந்:1322/4
மேல்


வரம்பினை (1)

வரம்பினை கோலி வழி செய்குவார்க்கு – திருமந்:595/3
மேல்


வரம்பு (2)

மாறு திருத்தி வரம்பு இட்ட பட்டிகை – திருமந்:192/1
கரு வரம்பு ஆகிய காயம் துரியம் – திருமந்:2280/1
மேல்


வரவு (3)

வரவு அறிவானை மயங்கி இருள் ஞாலத்து – திருமந்:2101/1
போக்கு ஒன்றும் இல்லை வரவு இல்லை கேடு இல்லை – திருமந்:2854/3
மாற்று பசுக்கள் வரவு அறியோமே – திருமந்:2875/4
மேல்


வரவும் (2)

போக்கும் வரவும் புனிதன் அருள்புரிந்து – திருமந்:393/1
போக்கும் வரவும் புணர வல்லானே – திருமந்:3033/4
மேல்


வரன் (1)

நல்ல வரன் நெறி நாடு-மின் நீரே – திருமந்:2103/4
மேல்


வரனை (1)

குளிர்ந்த வரனை கூடி உள் வைத்து – திருமந்:1288/3
மேல்


வராக (1)

ஆன வராக முகத்தி பதத்தினள் – திருமந்:1072/1
மேல்


வரி (1)

வரி கொண்ட மை சூழ் வரை அது ஆமே – திருமந்:2042/4
மேல்


வரிக்கட்டி (1)

என்பால் மிடைந்து நரம்பு வரிக்கட்டி
செம்பால் இறைச்சி திருத்த மனைசெய்து – திருமந்:461/1,2
மேல்


வரிக்கின்ற (1)

வரிக்கின்ற நல்லான் கறவையை பூட்டில் – திருமந்:2877/3
மேல்


வரிசைதரும் (1)

வரிசைதரும் பொன் வகை ஆகுமா போல் – திருமந்:2054/2
மேல்


வரியாமை (1)

ஓலையான் மேய்ந்தவர் ஊடு வரியாமை
வேலையான் மேய்ந்தது ஓர் வெள்ளி தளிகையே – திருமந்:161/3,4
மேல்


வரில் (3)

அவ்வவர் மண்டலம் அவ்வவர்க்கே வரில்
அவ்வவர் மண்டலம் மாயம் மற்றோர்க்கே – திருமந்:613/3,4
நின்றிடும் அ பதி அ எழுத்தே வரில்
நின்றிடும் அப்புறம் தாரகை ஆனதே – திருமந்:1271/3,4
சந்திரன் சூரியன் தான் வரில் பூசனை – திருமந்:1989/1
மேல்


வரின் (4)

சன்மார்க்க சற்குரு சந்நிதி பொய் வரின்
நன் மார்க்கமும் குன்றி ஞானமும் தங்காது – திருமந்:535/1,2
மேல் வரும் அ பதி அ எழுத்தே வரின்
மேல் வரும் சக்கரமாய் வரும் ஞாலமே – திருமந்:1258/3,4
நமன் வரின் ஞான வாள் கொண்டே எறிவன் – திருமந்:2968/1
சிவன் வரின் நான் உடன் போவது திண்ணம் – திருமந்:2968/2
மேல்


வரினும் (1)

இருந்து இந்திரன் எவரே வரினும்
திருந்து நும்தம் சிந்தை சிவன் அவன்-பாலே – திருமந்:1627/3,4
மேல்


வரு (15)

ஆறு அங்கமாய் வரு மா மறை ஓதியை – திருமந்:55/1
வன்மையில் வந்திடும் கூற்றம் வரு முன்னம் – திருமந்:255/3
வரு மாதவர்க்கு மகிழ்ந்து அருள்செய்யும் – திருமந்:303/3
வரு மதி வாலை வன்னி நல் இந்திரன் – திருமந்:358/2
மறியார் வளை கை வரு புனல் கங்கை – திருமந்:512/3
மாய் வரு வாயு வளப்புள் இருந்தே – திருமந்:700/4
வரு பலவாய் நிற்கும் மா மாது தானே – திருமந்:1046/4
விடம் கொள் பெரும் சடை மேல் வரு கங்கை – திருமந்:1247/3
நிரைத்து வரு கங்கை நீர் மலர் ஏந்தி – திருமந்:1774/2
வரு நல் குரவன்-பால் வைக்கலும் ஆமே – திருமந்:2057/4
மேவும் செலவு விட வரு நீக்கத்து – திருமந்:2302/2
வரு சமய புற மாயை மா மாயை – திருமந்:2385/3
வைச்ச கலாதி வரு தத்துவம் கெட – திருமந்:2456/1
வைத்த சொரூபத்த சத்தி வரு குரு – திருமந்:2828/3
அழிந்து ஆங்கு இனி வரு மார்க்கமும் வேண்டேன் – திருமந்:2958/3
மேல்


வருக்கம் (3)

வருக்கம் சராசரம் ஆகும் உலகம் – திருமந்:1470/2
சன்மார்க்கத்தார்க்கு வருக்கம் தெரிசனம் – திருமந்:1482/3
வருக்கம் சுகமாம் பிரமமும் ஆகும் – திருமந்:2678/1
மேல்


வருக (1)

உடையான் வருக என ஓலம் என்றாரே – திருமந்:547/4
மேல்


வருகின்ற (5)

வருகின்ற நண்பு வகுத்திடும் தானே – திருமந்:475/4
வாய்ந்து உரைசெய்யும் வருகின்ற காலத்து – திருமந்:802/2
அங்கத்தில் விந்து வருகின்ற போகத்து – திருமந்:828/2
கா மேல் வருகின்ற கற்பகம் ஆனது – திருமந்:1412/3
பூ மேல் வருகின்ற பொன் கொடி ஆனதே – திருமந்:1412/4
மேல்


வருகைக்கு (1)

கொண்டது ஓர் ஆண்டு கூடி வருகைக்கு
விண்ட ஔகாரம் விளங்கின அன்றே – திருமந்:1410/3,4
மேல்


வருணன் (1)

துதிக்கும் நிருதி வருணன் நல் வாயு – திருமந்:2527/2
மேல்


வருத்தத்து (1)

வாடி முகமும் வருத்தத்து தாம் சென்று – திருமந்:352/2
மேல்


வருத்தம் (2)

வருத்தம் செய்தான் என்றும் வானவர் வேண்ட – திருமந்:339/3
வருத்தம் இரண்டும் சிறுவிரல் மாறி – திருமந்:1094/1
மேல்


வருத்தமும் (1)

வருத்தமும் இல்லை ஆம் மங்கை பங்கற்கும் – திருமந்:837/3
மேல்


வருத்தலும் (1)

வகை நின்ற யோனி வருத்தலும் ஆமே – திருமந்:1093/4
மேல்


வருத்தி (2)

வருத்தி நில்லாது வழுக்குகின்றாரே – திருமந்:2098/4
வருத்தி உள்நின்ற மலையை தவிர்ப்பான் – திருமந்:2895/3
மேல்


வருத்தினும் (1)

வருத்தினும் அம்மா வழி நடவாதே – திருமந்:2024/4
மேல்


வருத்து (1)

வருத்து அறிந்தேன் மனம் மன்னி நின்றானே – திருமந்:2221/4
மேல்


வருதலால் (6)

ஐவர்க்கும் நாயகன் ஓலை வருதலால்
ஐவரும் அ செய்யை காவல் விட்டாரே – திருமந்:188/3,4
விண் கொடி ஆகி விளங்கி வருதலால்
பெண் கொடி ஆக நடந்தது உலகே – திருமந்:1142/3,4
விண்டு அகத்து உள்ளே விளங்கி வருதலால்
தண்டு அகத்து உள்ளவை தாங்கலும் ஆமே – திருமந்:1385/3,4
கொச்சையார் எண்மர்கள் கூடி வருதலால்
கச்சு அணி கொங்கைகள் கை இரு காப்பு அதாய் – திருமந்:1394/2,3
கண் அமர் கூபம் கலந்து வருதலால்
பண் அமர்ந்து ஆதித்த மண்டலம் ஆனது – திருமந்:1396/2,3
தாபத்து சத்தி தயங்கி வருதலால்
ஆபத்து கைகள் அடைந்தன நாலைந்து – திருமந்:1397/2,3
மேல்


வருந்த (1)

வருந்த இருந்தனள் மங்கை நல்லாளே – திருமந்:1190/4
மேல்


வருந்தா (1)

வருந்தா வகை செய்து வானவர் கோனும் – திருமந்:1552/3
மேல்


வருந்தி (4)

வருந்தி தவம் செய்து வானவர் கோவாய் – திருமந்:634/1
காலால் வருந்தி கழிவர் கணத்திடை – திருமந்:1212/2
இருந்து வருந்தி எழில் தவம் செய்யும் – திருமந்:1627/1
வருந்தி அவன் அடி வாழ்த்த வல்லார்க்கே – திருமந்:2996/4
மேல்


வருந்துதல் (1)

வருந்துதல் இன்றி மனை புகல் ஆமே – திருமந்:743/4
மேல்


வருந்துமே (1)

வானும் நிலனும் புகுந்தும் வருந்துமே – திருமந்:2134/4
மேல்


வரும் (63)

மாயத்தை மா மாயை-தன்னில் வரும் பரை – திருமந்:90/2
வரும் செல்வம் தந்த தலைவனை நாடும் – திருமந்:220/2
வரும் செல்வத்து இன்பம் வர இருந்து எண்ணி – திருமந்:220/3
துணையதுவாய் வரும் தூய நல் சோதி – திருமந்:294/1
துணையதுவாய் வரும் தூய நல் சொல் ஆம் – திருமந்:294/2
துணையதுவாய் வரும் தூய நல் கந்தம் – திருமந்:294/3
துணையதுவாய் வரும் தூய நல் கல்வியே – திருமந்:294/4
ஆலிங்கனம் செய்து உலகம் வலம் வரும்
கோலிங்கம் ஐஞ்சு அருள் கூடலும் ஆமே – திருமந்:378/3,4
வரும் கரை ஓரா வகையினில் கங்கை – திருமந்:439/3
வரும் ஆதி ஈரெட்டுள் வந்த தியானம் – திருமந்:598/1
விட்டான் மதி உண்ணவும் வரும் மேல் அதே – திருமந்:669/4
ஆய் வரும் அ தனிநாயகி-தன்னுடன் – திருமந்:700/1
ஆய் வரும் வாயு அளப்பது சொல்லிடில் – திருமந்:700/2
ஆய் வரும் ஐஞ்ஞூற்றுமுப்பதோடு ஒன்பது – திருமந்:700/3
மாறி வரும் இருபான் மதி வெய்யவன் – திருமந்:793/1
வாரத்தில் சூலம் வரும் வழி கூறும்-கால் – திருமந்:797/1
கான் நீர் வரும் வழி கங்கை தருவிக்கும் – திருமந்:809/3
வான் நீர் வரும் வழி வாய்ந்து அறிவீரே – திருமந்:809/4
அமுத புனல் வரும் ஆற்றங்கரை மேல் – திருமந்:881/1
வாறே செபிக்கில் வரும் பேர் பிறப்பு இல்லை – திருமந்:905/2
வாறே செபிக்கில் வரும் செம்பு பொன்னே – திருமந்:905/4
நல்ல மடவார் நயந்துடனே வரும்
சொல்லினும் பாச சுடர் பாம்பு நீங்கிடும் – திருமந்:908/2,3
மகாரம் மலமாய் வரும் முப்பதத்தில் – திருமந்:975/2
ஆணையமாய் வரும் தாதுள் இருந்தவர் – திருமந்:1131/1
கண்டு எண் திசையும் கலந்து வரும் கன்னி – திருமந்:1167/1
சால வந்து எய்தும் தவத்து இன்பம் தான் வரும்
கோலி வந்து எய்தும் குவிந்த பதவையோடு – திருமந்:1211/2,3
சொல்லிடும் சக்கரமாய் வரும் மேல் அதே – திருமந்:1257/4
மேல் வரும் விந்துவும் அ எழுத்தாய் விடும் – திருமந்:1258/1
மேல் வரும் நாதமும் ஓங்கும் எழுத்துடன் – திருமந்:1258/2
மேல் வரும் அ பதி அ எழுத்தே வரின் – திருமந்:1258/3
மேல் வரும் சக்கரமாய் வரும் ஞாலமே – திருமந்:1258/4
மேல் வரும் சக்கரமாய் வரும் ஞாலமே – திருமந்:1258/4
விரிந்த எழுத்து அது மேல் வரும் பூமி – திருமந்:1260/3
அவ்வினம் மூன்றும் அ ஆடு அதுவாய் வரும்
எவ்வினம் மூன்றும் கிளர் தரு ஏரதாம் – திருமந்:1269/1,2
வேண்டியவாறு வரும் வழி நீ நட – திருமந்:1296/3
மாறு-மின் வையம் வரும் வழி தன்னையும் – திருமந்:1332/3
விளங்கிடும் மேல் வரும் மெய்ப்பொருள் சொல்லின் – திருமந்:1360/1
ஏங்க வரும் பிறப்பு எண்ணி உறுத்திட – திருமந்:1386/3
சன்மார்க்கம் எய்த வரும் அரும் சீடர்க்கு – திருமந்:1484/1
வரும் கரை ஏகின்ற மன் உயிர்க்கு எல்லாம் – திருமந்:1498/3
நயன்றான் வரும் வழி நாம் அறியோமே – திருமந்:1622/4
மலர் தொட்டு கொண்டேன் வரும் புனல் காணேன் – திருமந்:1640/2
வரும் தன்மையாளனை வானவர் தேவர் – திருமந்:1844/3
மாதரை மாய வரும் கூற்றம் என்று உன்ன – திருமந்:1953/1
அறுக்கின்ற நாள் வரும் அத்தி பழமே – திருமந்:1970/4
பாருக்கு கீழே பகலோன் வரும் வழி – திருமந்:1982/1
பாரை இடந்து பகலோன் வரும் வழி – திருமந்:1984/1
ஒன்பதின் மேவி உலகம் வலம் வரும்
ஒன்பதும் ஈசன் இயல் அறிவார் இல்லை – திருமந்:1992/1,2
போர் அறியாது புவனங்கள் போய் வரும்
தேர் அறியாத திசை ஒளியாய் இடும் – திருமந்:1998/2,3
வரும் வழி போம் வழி மாயா வழியை – திருமந்:2056/1
வரும் தேன் நுகராது வாய் புகு தேனை – திருமந்:2097/3
வரும் அ செயல் பற்றி சத்தாதி வைகி – திருமந்:2261/3
அப்பும் அனலும் அகலத்துளே வரும்
அப்பும் அனலும் அகலத்துளே வாரா – திருமந்:2266/1,2
திரிய வரும் துரியத்தில் சிவமே – திருமந்:2273/4
ஆதித்தன் தோன்ற வரும் பதுமாதிகள் – திருமந்:2342/1
வரும் அவை சத்திகள் முன்னா வகுத்திட்டு – திருமந்:2391/2
குருவாய் வரும் சத்தி கோன் உயிர் பன்மை – திருமந்:2481/3
மகாரம் சிவமாய் வரும் முப்பதத்து – திருமந்:2503/2
வரும் வழி மாள மறுக்க வல்லார்கட்கு – திருமந்:2705/3
வாட்டு அறும் கால் புந்தி ஆகி வரும் புலன் – திருமந்:2745/2
கண்டார் வரும் குணம் கேட்டார்க்கும் ஒக்குமே – திருமந்:2779/4
பவம் வரும் வல்வினை பண்டே அறுத்தேன் – திருமந்:2968/3
தவம் வரும் சிந்தைக்கு தான் எதிர் யாரே – திருமந்:2968/4
மேல்


வரும்-கால் (2)

கூற்றன் வரும்-கால் குதிக்கலும் ஆமே – திருமந்:172/4
வல்லார் புலனும் வரும்-கால் உயிர் தோன்றி – திருமந்:2060/2
மேல்


வரும்-போது (1)

வடியுடை மாநகர் தான் வரும்-போது
அடியுடை ஐவரும் அங்கு உறைவோரும் – திருமந்:2165/2,3
மேல்


வரும்வழி (1)

மாடு இல்லை காணும் வரும்வழி கண்ட பின் – திருமந்:1356/3
மேல்


வருமளவும் (1)

நான் நொந்துநொந்து வருமளவும் சொல்ல – திருமந்:1863/3
மேல்


வருமே (1)

ஊன் கரும்பு ஆகியே ஊன் நீர் வருமே – திருமந்:808/4
மேல்


வருவது (3)

போவது ஒன்று இல்லை வருவது தான் இல்லை – திருமந்:681/1
தீர வருவது ஓர் காம தொழில் நின்று – திருமந்:2091/3
அதிர வருவது ஓர் ஆனையும் ஆமே – திருமந்:2215/4
மேல்


வருவர் (1)

எண்_இறந்து தன்-பால் வருவர் இருநிலத்து – திருமந்:1881/2
மேல்


வருவார்கள் (1)

ஐவரும் அ செய்யை காத்து வருவார்கள்
ஐவர்க்கும் நாயகன் ஓலை வருதலால் – திருமந்:188/2,3
மேல்


வருவானே (1)

நான் தெய்வம் என்று நமன் வருவானே – திருமந்:257/4
மேல்


வரை (20)

தானே தட வரை தண் கடம் ஆமே – திருமந்:10/4
முந்தி உதிக்கின்ற மூலன் மடம் வரை
தந்திரம் ஒன்பது சார்வு மூவாயிரம் – திருமந்:101/2,3
தாங்கி இருபது தோளும் தட வரை
ஓங்க எடுத்தவன் ஒப்பு இல் பெரு வலி – திருமந்:350/1,2
பதம் செய்யும் பாரும் பனி வரை எட்டும் – திருமந்:423/1
கொண்டல் வரை நின்று இழிந்த குலக்கொடி – திருமந்:424/1
கரு வரை பற்றி கடைந்து அமுது உண்டார் – திருமந்:625/2
அரு வரை ஏறி அமுது உண்ண மாட்டார் – திருமந்:625/3
திரு வரை ஆம் மனம் தீர்ந்து அற்றவாறே – திருமந்:625/4
மதிவட்டம் ஆக வரை ஐந்து நாடி – திருமந்:740/1
ஊன் ஊறல் பாயும் உயர் வரை உச்சி மேல் – திருமந்:804/1
எட்டு வரையின் மேல் எட்டு வரை கீறி – திருமந்:987/1
வித்தாம் செக மயம் ஆக வரை கீறி – திருமந்:991/1
தானே கலந்த வரை எண்பத்தொன்றுமே – திருமந்:1364/4
வரை தவழ் மஞ்சு நீர் வானுடு மாலை – திருமந்:1725/3
நிறுக்கின்றவாறும் அ நீள் வரை ஒட்டி – திருமந்:1970/2
வரி கொண்ட மை சூழ் வரை அது ஆமே – திருமந்:2042/4
வரை அருகு ஊறிய மா தவம் நோக்கின் – திருமந்:2100/3
ஊறும் அருவி உயர் வரை உச்சி மேல் – திருமந்:2535/1
குறவம் சிலம்ப குளிர் வரை ஏறி – திருமந்:2629/2
நின்றனன் தானொடு மால் வரை ஏழ் கடல் – திருமந்:3038/3
மேல்


வரைகளும் (1)

மண்டலம் ஐந்து வரைகளும் ஈராறு – திருமந்:623/1
மேல்


வரைத்து (3)

வரைத்து வலம் செயும் ஆறு அறியேனே – திருமந்:1773/4
வரைத்து வலம் செய்யும் ஆறு இங்கு ஒன்று உண்டு – திருமந்:1774/1
வரைத்து வலம்செயும் ஆறு அறியேனே – திருமந்:2836/4
மேல்


வரையிடை (1)

வரையிடை நின்று இழி வான் நீர் அருவி – திருமந்:249/1
மேல்


வரையின் (1)

எட்டு வரையின் மேல் எட்டு வரை கீறி – திருமந்:987/1
மேல்


வரைவது (1)

தான் வரைவு அற்ற பின் ஆரை வரைவது
தான் அவன் ஆன பின் ஆரை நினைவது – திருமந்:2954/1,2
மேல்


வரைவரை (1)

வரைவரை என்பவர் மதி இலா மாந்தர் – திருமந்:848/2
மேல்


வரைவு (1)

தான் வரைவு அற்ற பின் ஆரை வரைவது – திருமந்:2954/1
மேல்


வல் (4)

வல் இசை பாவை மனம் புகுந்தாளே – திருமந்:1152/4
உரம்தரு வல் வினை உம்மை விட்டு ஓடி – திருமந்:1322/2
கெடுகின்ற வல் வினை கேடு இல் புகழோன் – திருமந்:2110/3
ஆறாத வல் வினையால் அடி உண்ணுமே – திருமந்:2160/4
மேல்


வல்ல (5)

உருவம் பல உயிராய் வல்ல நந்தி – திருமந்:1248/1
தவம் வல்ல நந்தி தாள் சார்ந்து உய்யும் நீரே – திருமந்:1534/4
வல்ல செய்து ஆற்ற மதித்த பின் அல்லது – திருமந்:2016/3
வல்ல பரிசால் உரை-மின்கள் வாய்மையை – திருமந்:2103/2
வல்ல செய்து ஆற்ற மதித்த பின் அல்லது – திருமந்:2903/3
மேல்


வல்லடிக்காரர் (1)

வல்லடிக்காரர் வலி கயிற்றால் கட்டி – திருமந்:198/2
மேல்


வல்லது (2)

வல்லது ஆக வழி செய்த அ பொருள் – திருமந்:383/3
சேய இடம் அண்மை செல்லவும் வல்லது
காய துகிர் போர்வை ஒன்று விட்டு ஆங்கு ஒன்று இட்டு – திருமந்:2131/2,3
மேல்


வல்லவர் (1)

சாதிக்க வல்லவர் தம்மை உணர்ந்தவர் – திருமந்:1986/2
மேல்


வல்லவன் (3)

வல்லவன் வன்னிக்கு இறை இடை வாரணம் – திருமந்:23/1
தானே படைத்திட வல்லவன் ஆயிடும் – திருமந்:686/1
தானே அளித்திட வல்லவன் ஆயிடும் – திருமந்:686/2
மேல்


வல்லன் (1)

சிவன்-பால் அணுகுதல் செய்யவும் வல்லன்
அவன்-பால் அணுகியே நாடும் அடியார் – திருமந்:1880/2,3
மேல்


வல்லனாம் (1)

அன்பில் புக வல்லனாம் எங்கள் அப்பனும் – திருமந்:1128/2
மேல்


வல்லனாய் (2)

தானே கழறி தணியவும் வல்லனாய்
தானே நினைத்தவை சொல்லவும் வல்லனாய் – திருமந்:1341/1,2
தானே நினைத்தவை சொல்லவும் வல்லனாய்
தானே தனிநடம் கண்டவள் தன்னையும் – திருமந்:1341/2,3
மேல்


வல்லார் (25)

வாழ்த்த வல்லார் மனத்து உள்ளுறு சோதியை – திருமந்:39/1
மாயகம் சூழ்ந்து வர வல்லார் ஆகிலும் – திருமந்:42/3
பாட வல்லார் நெறி பாட அறிகிலேன் – திருமந்:96/1
ஆட வல்லார் நெறி ஆட அறிகிலேன் – திருமந்:96/2
நாட வல்லார் நெறி நாட அறிகிலேன் – திருமந்:96/3
தேட வல்லார் நெறி தேடகில்லேனே – திருமந்:96/4
தாங்க வல்லார் உயிர் தாம் அறியாரே – திருமந்:190/4
வல்லார் எனில் அருள் கண்ணான் மதித்து உளோர் – திருமந்:310/2
வல்லார் அறத்தும் தத்துவத்துளும் ஆயினோர் – திருமந்:314/2
அமைக்க வல்லார் இ உலகத்து உளாரே – திருமந்:365/2
ஓட வல்லார் தமரோடு நடாவுவன் – திருமந்:543/1
பாட வல்லார் ஒளி பார் மிசை வாழ்குவன் – திருமந்:543/2
கூட வல்லார் அடி கூடுவன் யானே – திருமந்:543/4
தாழ வல்லார் இ சசி வன்னர் ஆமே – திருமந்:874/4
படுவது இரண்டும் பல கலை வல்லார்
படுவது ஓங்காரம் பஞ்சாக்கரங்கள் – திருமந்:893/1,2
கட்ட வல்லார் உயிர் காக்க வல்லாரே – திருமந்:918/4
பேதிக்க வல்லார் பிறவி அற்றார்களே – திருமந்:994/4
கனை கழல் ஈசனை காண்குற வல்லார்
புனை மலர் நீர் கொண்டு போற்ற வல்லாரே – திருமந்:1826/3,4
வல்லார் புலனும் வரும்-கால் உயிர் தோன்றி – திருமந்:2060/2
ஆட வல்லார் அவர் பேறு எது ஆமே – திருமந்:2093/4
ஆட வல்லார் அவர் பேறு எது ஆமே – திருமந்:2559/4
வேதித்து என்னை விலக்க வல்லார் இல்லை – திருமந்:2646/2
உய்ய வல்லார் அறிவு உள்ளறிவு ஆமே – திருமந்:2822/4
யாவரும் என்றும் அறிய வல்லார் இல்லை – திருமந்:2920/2
ஓமம் ஓர் ஆயிரம் ஓத வல்லார் அவர் – திருமந்:2987/3
மேல்


வல்லார்க்கு (30)

மறைஞ்சு அடம்செய்யாது வாழ்த்த வல்லார்க்கு
புறம் சடம் செய்வான் புகுந்து நின்றானே – திருமந்:40/3,4
புனம் செய்த நெஞ்சிடை போற்ற வல்லார்க்கு
கனம் செய்த வாள்_நுதல் பாகனும் அங்கே – திருமந்:41/2,3
உரன் அடி செய்து அங்கு ஒதுங்க வல்லார்க்கு
நிரன் அடி செய்து நிறைந்து நின்றானே – திருமந்:43/3,4
உரை பசு பாசத்து ஒருங்க வல்லார்க்கு
திரை பசு பாவ செழும் கடல் நீந்தி – திருமந்:49/2,3
கொழுந்து அன்பு செய்து அருள்கூர வல்லார்க்கு
மகிழ்ந்து அன்பு செய்யும் அருள் அதுவாமே – திருமந்:280/3,4
தேட வல்லார்க்கு அருள் தேவர் பிரானொடும் – திருமந்:543/3
உரு இடும் சோதியை உள்க வல்லார்க்கு
கரு இடும் சோதி கலந்து நின்றானே – திருமந்:584/3,4
துயர் அற நாடியே தூங்க வல்லார்க்கு
பயன் இது காயம் பயம் இல்லை தானே – திருமந்:605/3,4
கந்தாய் குழியில் கசடு அற வல்லார்க்கு
தந்து இன்றி நல் காயம் இயலோகம் சார்வாகும் – திருமந்:672/2,3
கடிந்தனன் மூள கதுவ வல்லார்க்கு
நடந்திடும் பாரினில் நண்ணலும் ஆமே – திருமந்:749/3,4
கழல் கண்டு போம்வழி காண வல்லார்க்கு
குழல்வழி நின்றிடும் கூத்தனும் ஆமே – திருமந்:754/3,4
நாட வல்லார்க்கு நமன் இல்லை கேடு இல்லை – திருமந்:764/1
கழிந்து அது போகாமல் காக்க வல்லார்க்கு
கொழுந்து அது ஆகும் குணம் அது தானே – திருமந்:815/3,4
நுரைதிரை நீக்கி நுகர வல்லார்க்கு
நரைதிரை மாறும் நமனும் அங்கு இல்லையே – திருமந்:848/3,4
சமைய தண் தோட்டி தரிக்க வல்லார்க்கு
நமன் இல்லை நல் கலை நாள் இல்லை தானே – திருமந்:881/3,4
நேரே நின்று ஓதி நினையவும் வல்லார்க்கு
கார் ஏர் குழலி கமல மலர் அன்ன – திருமந்:1200/2,3
பதி மது மேவி பணிய வல்லார்க்கு
விதி வழி தன்னையும் வென்றிடல் ஆமே – திருமந்:1231/3,4
திறம் அது ஆக தெளிய வல்லார்க்கு
இறவு இல்லை என்று என்று இயம்பினர் காணே – திருமந்:1301/3,4
சிவனே என அடி சேர வல்லார்க்கு
நவம் ஆன தத்துவம் நல் முத்தி நண்ணும் – திருமந்:1580/2,3
நெறியில் வழுவாது இயங்க வல்லார்க்கு
நெறியின் நெருஞ்சில் முள் பாயகிலாவே – திருமந்:1617/3,4
குழ கன்று கொட்டிலில் கட்ட வல்லார்க்கு உள் – திருமந்:1643/3
உரைத்தவன் நாமம் உணர வல்லார்க்கு
புரைத்து எங்கும் போகான் புரிசடையோனே – திருமந்:1774/3,4
தன்னை அறிந்து உண்டு சாதிக்க வல்லார்க்கு
சொன்னமுமாம் உரு தோன்றும் எண் சித்தியாம் – திருமந்:1966/2,3
துரிய வல்லார்க்கு துரிசு இல்லை தானே – திருமந்:2454/4
மனம் அது தானே நினைய வல்லார்க்கு
இனம் என கூறும் இரும் காயம் ஏவல் – திருமந்:2609/1,2
கருவில் கரந்து உள்ளம் காண வல்லார்க்கு இங்கு – திருமந்:2665/3
விளக்கில் விளக்கை விளக்க வல்லார்க்கு
விளக்கு உடையான் கழல் மேவலும் ஆமே – திருமந்:2816/3,4
காண வல்லார்க்கு அவன் கண்ணின் மணி ஒக்கும் – திருமந்:2823/1
காண வல்லார்க்கு கடலின் அமுது ஒக்கும் – திருமந்:2823/2
பேண வல்லார்க்கு பிழைப்பு இலன் பேர் நந்தி – திருமந்:2823/3
மேல்


வல்லார்க்கும் (4)

தூங்க வல்லார்க்கும் துணை ஏழ் புவனமும் – திருமந்:638/1
வாங்க வல்லார்க்கும் வலிசெய்து நின்றிடும் – திருமந்:638/2
தேங்க வல்லார்க்கும் திளைக்கும் அமுதமும் – திருமந்:638/3
தாங்க வல்லார்க்கும் தன் இடம் ஆமே – திருமந்:638/4
மேல்


வல்லார்க்கே (7)

ஆம் விதி பெற்ற அருமை வல்லார்க்கே – திருமந்:195/4
ஓசை ஆம் ஈசன் உணர வல்லார்க்கே – திருமந்:608/4
துலைப்பட்டு இருந்திடும் தூங்க வல்லார்க்கே – திருமந்:629/4
உண்டு அங்கு ஒருத்தி உணர வல்லார்க்கே – திருமந்:1372/4
பற்று அற பற்றினில் பற்ற வல்லார்க்கே
பற்று அற பற்றில் பரம்பரம் ஆமே – திருமந்:2448/3,4
ஆண வல்லார்க்கே அவன் துணை ஆமே – திருமந்:2823/4
வருந்தி அவன் அடி வாழ்த்த வல்லார்க்கே – திருமந்:2996/4
மேல்


வல்லார்கட்கு (22)

ஏய்ந்த இளமதி எட்ட வல்லார்கட்கு
வாய்ந்த மனம் மல்கு நூல் ஏணி ஆமே – திருமந்:296/3,4
ஒன்பது நாடி ஒடுங்க வல்லார்கட்கு
ஒன்பது காட்சி இலை பல ஆமே – திருமந்:658/3,4
கூட வல்லார்கட்கு கூறலும் ஆமே – திருமந்:764/4
உறக்கத்தை நீக்கி உணர வல்லார்கட்கு
இறக்கம் வேண்டாம் இருக்கலும் ஆமே – திருமந்:801/3,4
ஆனந்தமோடும் அறிய வல்லார்கட்கு
ஆனந்த கூத்தாய் அகப்படும் தானே – திருமந்:892/3,4
வேறு எழுத்து இன்றி விளம்ப வல்லார்கட்கு
ஓரெழுத்தாலே உயிர் பெறலாமே – திருமந்:962/3,4
நாலாம் எழுத்தே நவில வல்லார்கட்கு
நாலாம் எழுத்து அது நல் நெறி தானே – திருமந்:971/3,4
சி-முதல் உள்ளே தெளிய வல்லார்கட்கு
தம் முதல் ஆகும் சதாசிவம் தானே – திருமந்:983/3,4
தூயன் துளக்கு அற நோக்க வல்லார்கட்கு
மாயன் மயக்கிய மானுடராம் அவர் – திருமந்:1540/2,3
இவன் அவன் என்பது அறிய வல்லார்கட்கு
அவன் அவன் அங்கு உளதாம் கடன் ஆமே – திருமந்:1560/3,4
அணுவில் அணுவை அணுக வல்லார்கட்கு
அணுவில் அணுவை அணுகலும் ஆமே – திருமந்:2008/3,4
மேல் அஞ்சும் ஓடி விரவ வல்லார்கட்கு
காலனும் இல்லை கருத்து இல்லை தானே – திருமந்:2305/3,4
ஒளியுள் அமைத்து உள்ளது ஓர வல்லார்கட்கு
அளியவன் ஆகிய மந்திரம் தந்திரம் – திருமந்:2378/2,3
நன்றாக காய்ச்சி பதம் செய வல்லார்கட்கு
இன்றே சென்று ஈசனை எய்தலும் ஆமே – திருமந்:2432/3,4
மாயை மறைய மறைய வல்லார்கட்கு
காயமும் இல்லை கருத்து இல்லை தானே – திருமந்:2548/3,4
வரும் வழி மாள மறுக்க வல்லார்கட்கு
அருள்வழி காட்டுவது அஞ்செழுத்து ஆமே – திருமந்:2705/3,4
உய்ய வல்லார்கட்கு உயிர் சிவஞானமே – திருமந்:2822/1
உய்ய வல்லார்கட்கு உயிர் சிவதெய்வமே – திருமந்:2822/2
உய்ய வல்லார்கட்கு ஒடுக்கம் பிரணவம் – திருமந்:2822/3
சிந்தை தெளிய தெளிய வல்லார்கட்கு
சிந்தையின் உள்ளே சிவன் இருந்தானே – திருமந்:2853/3,4
விட்டத்தின் உள்ளே விளங்க வல்லார்கட்கு
குட்டத்தில் இட்டது ஓர் கொம்மட்டி ஆமே – திருமந்:2904/3,4
எல்லை மயங்காது இயங்க வல்லார்கட்கு
ஒல்லை கடந்து சென்று ஊர் புகல் ஆமே – திருமந்:2912/3,4
மேல்


வல்லார்கட்கே (2)

நண்ணும் பதம் இது நாட வல்லார்கட்கே – திருமந்:763/4
அஞ்சையும் கூடத்து அடக்க வல்லார்கட்கே
அஞ்சாதி ஆதி அகம் புகலாமே – திருமந்:977/3,4
மேல்


வல்லார்கள் (6)

வல்லார்கள் என்றும் வழி ஒன்றி வாழ்கின்றார் – திருமந்:311/1
கடலித்து இருந்து கருத வல்லார்கள்
சடல தலைவனை தாம் அறிந்தாரே – திருமந்:616/3,4
கட்ட வல்லார்கள் கரந்து எங்கும் தான் ஆவர் – திருமந்:711/1
நாட வல்லார்கள் நரபதியாய் நிற்பர் – திருமந்:764/2
தேட வல்லார்கள் தெரிந்த பொருள் இது – திருமந்:764/3
சிவாயவொடு அவ்வும் தெளிய வல்லார்கள்
சிவாயவொடு அவ்வே தெளிந்து இருந்தாரே – திருமந்:981/3,4
மேல்


வல்லாருக்கு (1)

உணர்ச்சியுள் ஆங்கே ஒடுங்க வல்லாருக்கு
உணர்ச்சி இல்லாது குலாவி உலாவி – திருமந்:283/2,3
மேல்


வல்லாரும் (1)

துதி பல தோத்திரம் சொல்ல வல்லாரும்
மதி இலர் நெஞ்சினுள் வாடுகின்றாரே – திருமந்:33/3,4
மேல்


வல்லாரே (3)

கட்ட வல்லார் உயிர் காக்க வல்லாரே – திருமந்:918/4
புனை மலர் நீர் கொண்டு போற்ற வல்லாரே – திருமந்:1826/4
நீர்மையை யாவர் நினைக்க வல்லாரே – திருமந்:1838/4
மேல்


வல்லாரேன் (1)

தன்னொடு தன் ஐ தலைப்பெய்ய வல்லாரேன்
மண் இடை பல் ஊழி வாழலும் ஆமே – திருமந்:841/3,4
மேல்


வல்லாரோடு (1)

இருமை வல்லாரோடு சேர்ந்தனன் யானே – திருமந்:548/4
மேல்


வல்லாள் (3)

புனைய வல்லாள் புவனத்து இறை எங்கள் – திருமந்:1149/1
வனைய வல்லாள் அண்ட கோடிகள் உள்ளே – திருமந்:1149/2
புனைய வல்லாள் மண்டலத்து ஒளி-தன்னை – திருமந்:1149/3
மேல்


வல்லாளை (1)

தொகுத்து ஒரு நாவிடை சொல்ல வல்லாளை
முகத்துளும் முன் எழ கண்டு கொள்ளீரே – திருமந்:1335/3,4
மேல்


வல்லாளையும் (1)

புனைய வல்லாளையும் போற்றி என்பேனே – திருமந்:1149/4
மேல்


வல்லான் (5)

அருமை வல்லான் கலை ஞானத்துள் தோன்றும் – திருமந்:548/1
வல்லான் பகுத்து உண்பான் மாசு இலான் கள் காமம் – திருமந்:554/3
வணங்க வல்லான் சிந்தை வந்து நின்றானே – திருமந்:1493/4
சாத்த வல்லான் அவன் சற்சீடன் ஆமே – திருமந்:1696/4
தாபரத்து உள் நின்று அருள வல்லான் சிவன் – திருமந்:1717/1
மேல்


வல்லானும் (1)

இரு சுடர் ஆகி இயற்ற வல்லானும்
ஒரு சுடரா வந்து என் உள்ளத்துள் ஆமே – திருமந்:2350/3,4
மேல்


வல்லானே (7)

வழித்துணை ஆம் பெரும் தன்மை வல்லானே – திருமந்:297/4
மற்றும் அவனே வனைய வல்லானே – திருமந்:417/4
தச்சும் அவனே சமைக்க வல்லானே – திருமந்:442/4
சார்ந்து அறிவான் பெருந்தன்மை வல்லானே – திருமந்:1795/4
நின்மலம் ஆகென்று நீக்க வல்லானே – திருமந்:2584/4
போக்கும் வரவும் புணர வல்லானே – திருமந்:3033/4
பல இலதாய் நிற்கும் பான்மை வல்லானே – திருமந்:3043/4
மேல்


வல்லானை (1)

சமைக்க வல்லானை சயம்பு என்று ஏத்தி – திருமந்:365/1
மேல்


வல்லியுள் (1)

வல்லியுள் வாதித்த காயமும் ஆமே – திருமந்:293/4
மேல்


வல்லிரேல் (1)

சோதி நல்லாளை துணைப்பெய்ய வல்லிரேல்
வேதனை தீர்தரும் வெள்ளடை ஆமே – திருமந்:1157/3,4
மேல்


வல்லீரே (1)

தேர் அணிவோம் இது செப்ப வல்லீரே – திருமந்:1822/4
மேல்


வல்லீரேல் (2)

பேராமல் கட்டி பெரிது உண்ண வல்லீரேல்
நீர் ஆயிரமும் நிலம் ஆயிரத்து ஆண்டும் – திருமந்:722/2,3
ஆதியும் அந்தமும் அந்திக்க வல்லீரேல்
வேதியன் அங்கே வெளிப்படும் தானே – திருமந்:870/3,4
மேல்


வல்லேன் (1)

வல்லேன் வழங்கும் பொருளே மனத்தினுள் – திருமந்:313/3
மேல்


வல்லேனே (1)

கல்லேன் கழிய நின்று ஆட வல்லேனே – திருமந்:313/4
மேல்


வல்லையேல் (1)

நீ சித்தம் வைத்து நினையவும் வல்லையேல்
மா சித்த மா யோகம் வந்து தலைப்பெய்தும் – திருமந்:581/2,3
மேல்


வல்லோம் (1)

ஓதி உணர வல்லோம் என்பர் உள் நின்ற – திருமந்:319/3
மேல்


வல்லோர் (1)

உழைக்க வல்லோர் நடு நீர் மலர் ஏந்தி – திருமந்:1839/1
மேல்


வல்லோர்க்கு (1)

பொன் ஆகும் வல்லோர்க்கு உடம்பு பொன் பாதமே – திருமந்:906/4
மேல்


வல்லோன் (5)

பெருமை வல்லோன் பிறவி சுழி நீந்தும் – திருமந்:548/2
உரிமை வல்லோன் உணர்ந்து ஊழி இருக்கும் – திருமந்:548/3
தாள் தந்து தன்னை அறிய தர வல்லோன்
தாள் தந்து தத்துவாதீதத்து சார் சீவன் – திருமந்:2049/2,3
நேயத்தை நல்க வல்லோன் நித்தன் சுத்தனே – திருமந்:2053/2
செறியும் செயல் இலான் தினம் கற்ற வல்லோன்
கிறியன் மலவியாபி கேவலம் தானே – திருமந்:2247/3,4
மேல்


வல்லோனை (2)

தன்மை வல்லோனை தத்துவத்துள் நலத்தினை – திருமந்:2642/1
நன்மை வல்லோனை நடுவு உறை நந்தியை – திருமந்:2642/2
மேல்


வல்வகையாலும் (1)

வல்வகையாலும் மனையிலும் மன்றிலும் – திருமந்:542/1
மேல்


வல்வினை (9)

ஒறுத்தன வல்வினை ஒன்று அல்ல வாழ்வை – திருமந்:213/3
அ முதல் ஐந்தில் அடங்கிய வல்வினை
சி-முதல் உள்ளே தெளிய வல்லார்கட்கு – திருமந்:983/2,3
கொதித்து எழும் வல்வினை கூடகிலாவே – திருமந்:1019/4
விண்டிடும் வல்வினை மெய்ப்பொருள் ஆகுமே – திருமந்:1353/4
பழி செல்லும் வல்வினை பற்று அறுத்து ஆங்கே – திருமந்:1549/2
தமக்குற வல்வினை தாங்கி நின்றாரே – திருமந்:2565/4
மனம் வாக்கு காயத்தால் வல்வினை மூளும் – திருமந்:2612/1
மனம் வாக்கு நேர்நிற்கில் வல்வினை மன்னா – திருமந்:2612/2
பவம் வரும் வல்வினை பண்டே அறுத்தேன் – திருமந்:2968/3
மேல்


வல்வினையார் (1)

வழி செல்லும் வல்வினையார் திறம் விட்டிட்டு – திருமந்:1549/3
மேல்


வல்வினையோடு (1)

இகந்தன வல்வினையோடு அறுத்தானே – திருமந்:2541/4
மேல்


வலக்காலை (1)

துரிசு இல் வலக்காலை தோன்றவே மேல் வைத்து – திருமந்:560/1
மேல்


வலக்கை (1)

இடக்கை வலக்கை இரண்டையும் மாற்றி – திருமந்:801/1
மேல்


வலத்தது (1)

குழவியும் ஆண் ஆம் வலத்தது ஆகில் – திருமந்:482/1
மேல்


வலத்திலே (1)

மேவிய சக்கரம் மீது வலத்திலே
கோவை அடையவே குரோம் சிரோம் என்று இட்டு – திருமந்:1314/1,2
மேல்


வலத்தினில் (1)

பிறியா வலத்தினில் பேரொளி மூன்றும் – திருமந்:2808/2
மேல்


வலத்து (3)

ஒவ்வாத வாயு வலத்து புரியவிட்டு – திருமந்:792/3
உதித்து வலத்து இடம் போகின்ற-போது – திருமந்:794/1
மாணும் மதி அதன் காலை வலத்து இட்டு – திருமந்:866/2
மேல்


வலம் (13)

ஆழி வலம் கொண்டு அயன் மால் இருவரும் – திருமந்:349/1
ஆலிங்கனம் செய்து உலகம் வலம் வரும் – திருமந்:378/3
செறிவான் உறை பதம் சென்று வலம் கொள் – திருமந்:512/2
தக்க வலம் இடம் நாழிகை சாதிக்க – திருமந்:615/3
நூறும் அறுபதும் ஆறும் வலம் வர – திருமந்:729/1
ஒள்ளிய மந்தன் இரவி செவ்வாய் வலம்
வள்ளிய பொன்னே வளரும் பிறை இடம் – திருமந்:790/2,3
தெள்ளிய தேய்பிறை தான் வலம் ஆமே – திருமந்:790/4
துக்கமும் இல்லை வலம் முன்னே தோன்றிடின் – திருமந்:798/3
அறிந்து வலம் அது ஆக நடவே – திருமந்:1291/4
வரைத்து வலம் செயும் ஆறு அறியேனே – திருமந்:1773/4
வரைத்து வலம் செய்யும் ஆறு இங்கு ஒன்று உண்டு – திருமந்:1774/1
ஒன்பதின் மேவி உலகம் வலம் வரும் – திருமந்:1992/1
மண்ணவனாய் வலம் சூழ் கடல் ஏழுக்கும் – திருமந்:3037/2
மேல்


வலம்செய்து (1)

ஊழி வலம்செய்து அங்கு ஓரும் ஒருவற்கு – திருமந்:380/1
மேல்


வலம்செய்ய (1)

ஊழி வலம்செய்ய ஒண் சுடர் ஆதியும் – திருமந்:349/2
மேல்


வலம்செயும் (1)

வரைத்து வலம்செயும் ஆறு அறியேனே – திருமந்:2836/4
மேல்


வலம்தரு (1)

வலம்தரு தேவரை வந்தி செய்யீரே – திருமந்:1727/4
மேல்


வலம்பன் (1)

வலம்பன் மணி முடி வானவர் ஆதி – திருமந்:371/2
மேல்


வலம்புரி (1)

மடியும் வலம்புரி வாய்த்தது அவ்வாறே – திருமந்:2917/4
மேல்


வலம்வந்து (2)

ஓதம் ஒலிக்கும் உலகை வலம்வந்து
பாதங்கள் நோவ நடந்தும் பயன் இல்லை – திருமந்:707/1,2
உருவி புறப்பட்டு உலகை வலம்வந்து
சொருகிக்கிடக்கும் துறை அறிவார் இல்லை – திருமந்:1987/1,2
மேல்


வலம்வரு (1)

மஞ்சு உடை மேரு வலம்வரு காரணம் – திருமந்:1975/2
மேல்


வலம்வரும் (1)

முந்தி கலந்து அங்கு உலகம் வலம்வரும்
அந்தி இறைவன் அதோ முகம் ஆமே – திருமந்:523/3,4
மேல்


வலமிடம் (1)

செய்க வலமிடம் தீர்ந்து விடுக்கவே – திருமந்:1941/4
மேல்


வலயத்துள் (1)

மத்திமம் ஒத்த சிலந்தி வலயத்துள்
ஒத்து அங்கு இருந்து உயிர் உண்ணும் ஆறு போல் – திருமந்:2170/1,2
மேல்


வலி (11)

வல்லடிக்காரர் வலி கயிற்றால் கட்டி – திருமந்:198/2
ஓங்க எடுத்தவன் ஒப்பு இல் பெரு வலி
ஆங்கு நெரித்து அமரா என்று அழைத்த பின் – திருமந்:350/2,3
போற்ற_அரு மன்னரும் போர் வலி குன்றுவர் – திருமந்:517/2
வம்பு அவிழ் வானோர் அசுரன் வலி சொல்ல – திருமந்:520/2
வாயு விதமும் பதினாறு உள வலி
போய மனத்தை பொருகின்ற ஆதாரம் – திருமந்:796/2,3
விதியின் பெரு வலி வேலை சூழ் வையம் – திருமந்:2030/1
துதியின் பெரு வலி தொல்வான் உலகம் – திருமந்:2030/2
மதியின் பெரு வலி மானுடர் வாழ்க்கை – திருமந்:2030/3
நிதியின் பெரு வலி நீர் வலி தானே – திருமந்:2030/4
நிதியின் பெரு வலி நீர் வலி தானே – திருமந்:2030/4
தாழ அடைப்பது தன் வலி ஆமே – திருமந்:2549/4
மேல்


வலிக்கும் (2)

வீங்க வலிக்கும் விரகு அறிவார் இல்லை – திருமந்:842/2
வீங்க வலிக்கும் விரகு அறிவாளரும் – திருமந்:842/3
மேல்


வலிசெய்து (2)

வாங்க வல்லார்க்கும் வலிசெய்து நின்றிடும் – திருமந்:638/2
வானவர்-தம்மை வலிசெய்து இருக்கின்ற – திருமந்:2631/1
மேல்


வலித்து (1)

ஆர வலித்து அதன் மேல் வைத்து அழகுற – திருமந்:559/2
மேல்


வலிது (4)

கொட்டுக்கும் தாலிக்கும் பாரை வலிது என்பர் – திருமந்:2909/2
இட்டம் வலிது என்பர் ஈசன் அருளே – திருமந்:2909/4
வாழைக்கு சூரை வலிது வலிது என்பர் – திருமந்:2922/2
வாழைக்கு சூரை வலிது வலிது என்பர் – திருமந்:2922/2
மேல்


வலியார் (1)

ஓட்டி துரந்திட்டு அது வலியார் கொள – திருமந்:171/3
மேல்


வலியால் (1)

தன் வலியால் உலகு ஏழும் தரித்தவன் – திருமந்:3023/1
மேல்


வலியாலே (2)

தன் வலியாலே அணுவினும் தான் ஒய்யன் – திருமந்:3023/2
தன் வலியாலே தடம் கடல் ஆமே – திருமந்:3023/4
மேல்


வலியான் (1)

தன் வலியான் மலை எட்டினும் தான் சாரான் – திருமந்:3023/3
மேல்


வலியுடன் (1)

வாங்கிய நாதம் வலியுடன் ஆகுமே – திருமந்:1386/4
மேல்


வலியையும் (1)

வாள் தந்த ஞான வலியையும் தந்திட்டு – திருமந்:1591/2
மேல்


வலை (1)

பட்டன மீன் பல பரவன் வலை கொணர்ந்து – திருமந்:2031/3
மேல்


வலைப்பட்ட (1)

வலைப்பட்ட பாசத்து வன் பிணை மான் போல் – திருமந்:660/2
மேல்


வலைப்பட்டு (1)

வலைப்பட்டு இருந்திடும் மாது நல்லாளும் – திருமந்:629/2
மேல்


வலைய (1)

வலைய முக்கோணம் வட்டம் அறுகோணம் – திருமந்:1979/1
மேல்


வலையில் (1)

பத்தி வலையில் பருத்தி நிறுத்தலால் – திருமந்:2890/2
மேல்


வவ்வன்-மின் (1)

வெவ்வியன் ஆகி பிறர் பொருள் வவ்வன்-மின்
செவ்வியன் ஆகி சிறந்து உண்ணும்-போது ஒரு – திருமந்:196/2,3
மேல்


வவ்விட்டது (1)

பதி அது வவ்விட்டது அந்தமும் ஆமே – திருமந்:2998/4
மேல்


வழக்கம் (2)

நனவின் நனவு புலன் இல் வழக்கம்
நனவில் கனவு நினைத்தல் மறத்தல் – திருமந்:2202/1,2
வள்ளல் பெருமை வழக்கம் செய்வார்கள்-தம் – திருமந்:3016/3
மேல்


வழக்கமும் (4)

நாடும் வழக்கமும் நான் அறிந்தேனே – திருமந்:406/4
நாடும் வழக்கமும் நான் அறிந்தேனே – திருமந்:414/4
ஐந்தின் பெருமையே அறவோன் வழக்கமும்
ஐந்தின் வகைசெய பாலனும் ஆமே – திருமந்:969/3,4
நலமையின் ஞான வழக்கமும் ஆகும் – திருமந்:3036/2
மேல்


வழக்கு (1)

உரனாய் வழக்கு அற ஒண் சுடர் தானாய் – திருமந்:2855/2
மேல்


வழங்க (1)

உழவன் உழஉழ வானம் வழங்க
உழவன் உழவினில் பூத்த குவளை – திருமந்:1619/1,2
மேல்


வழங்கி (1)

வாணிபம் செய்து வழங்கி வளர் மகன் – திருமந்:2915/2
மேல்


வழங்கினான் (1)

மன்றத்தே நம்பி முக்கோடி வழங்கினான்
சென்று அத்தா என்ன திரிந்திலன் தானே – திருமந்:149/3,4
மேல்


வழங்கும் (1)

வல்லேன் வழங்கும் பொருளே மனத்தினுள் – திருமந்:313/3
மேல்


வழி (122)

ஆயம் கத்தூரி அது மிகும் அ வழி
தேசம் கலந்து ஒரு தேவன் என்று எண்ணினும் – திருமந்:17/2,3
மாற்றி நின்றார் வழி மன்னி நின்றானே – திருமந்:24/4
ஆற்றுகில்லா வழி ஆகும் இறைவனை – திருமந்:35/1
விதி வழி அல்லது இ வேலை உலகம் – திருமந்:45/1
விதி வழி இன்பம் விருத்தமும் இல்லை – திருமந்:45/2
துதி வழி நித்தலும் சோதி பிரானும் – திருமந்:45/3
பதி வழி காட்டும் பகலவன் ஆமே – திருமந்:45/4
இந்த எழுவரும் என் வழி ஆமே – திருமந்:69/4
ஒல்கின்ற வான் வழி ஊடு வந்தேனே – திருமந்:83/4
பயன் அறிந்து அ வழி எண்ணும் அளவில் – திருமந்:107/1
பூட்டும் தறி ஒன்று போம் வழி ஒன்பது – திருமந்:175/2
தொடர்ந்து நின்று அ வழி தூர்க்கலும் ஆமே – திருமந்:212/4
தான் தவம் செய்வதாம் செய் தவத்து அ வழி
மான் தெய்வம் ஆக மதிக்கும் மனிதர்காள் – திருமந்:257/1,2
இளைப்பினை நீக்கும் இரு வழி உண்டு – திருமந்:258/2
மற்று அண்ணல் வைத்த வழி கொள்ளும் ஆறே – திருமந்:259/4
வல்லார்கள் என்றும் வழி ஒன்றி வாழ்கின்றார் – திருமந்:311/1
நடுவுநின்றார் வழி யானும் நின்றேனே – திருமந்:320/4
கண் ஆற்றொடே சென்று கால் வழி காணுமே – திருமந்:336/4
ஆழி கொடுத்தனன் அச்சுதற்கு அ வழி
வாழி பிரமற்கும் வாள் கொடுத்தானே – திருமந்:349/3,4
உவந்த பெரு வழி ஓடி வந்தானே – திருமந்:357/4
வல்லது ஆக வழி செய்த அ பொருள் – திருமந்:383/3
அடையார் பெரு வழி அண்ணல் நின்றானே – திருமந்:413/4
ஓங்கி எழுமைக்கும் யோகாந்தம் அ வழி
தாங்கி நின்றானும் அ தாரணி தானே – திருமந்:419/3,4
வழி பல நீர் ஆடி வைத்து எழு வாங்கி – திருமந்:463/2
பூண்பது மாதா பிதா வழி போலவே – திருமந்:477/3
கற்றிருந்தார் வழி உற்றிருந்தார் அவர் – திருமந்:530/3
வாழ்நாள் அடைக்கும் வழி அது ஆமே – திருமந்:588/4
வரம்பினை கோலி வழி செய்குவார்க்கு – திருமந்:595/3
நல்வழி நாடி நமன் வழி மாற்றிடும் – திருமந்:637/1
பல்வழி எய்தினும் பார் வழி ஆகுமே – திருமந்:637/4
வாங்கி இரவி மதி வழி ஓடிட – திருமந்:659/2
தன் வழி ஆக தழைத்திடும் வையகம் – திருமந்:678/2
தன் வழி ஆக தழைத்த பொருள் எல்லாம் – திருமந்:678/3
தன் வழி தன் அருள் ஆகி நின்றானே – திருமந்:678/4
கலை வழி நின்ற கலப்பை அறியில் – திருமந்:714/3
அலைவு அற ஆகும் வழி இது ஆமே – திருமந்:714/4
கூறும் மகாரம் குழல் வழி ஓடிட – திருமந்:765/3
வாரத்தில் சூலம் வரும் வழி கூறும்-கால் – திருமந்:797/1
கான் நீர் வரும் வழி கங்கை தருவிக்கும் – திருமந்:809/3
வான் நீர் வரும் வழி வாய்ந்து அறிவீரே – திருமந்:809/4
வெள்ளி உருகி பொன் வழி ஓடாமே – திருமந்:834/1
மண் மதி காலங்கள் மூன்றும் வழி கண்டு – திருமந்:875/2
போம் வழி எங்கணும் போகாது யோகிக்கு – திருமந்:877/2
கண்ணால் தொடே சென்று கால் வழி மாறுமே – திருமந்:882/4
சூக்குமம் ஆன வழி இடை காணலாம் – திருமந்:909/2
சித்து அடைக்கும் வழி தேர்ந்து உணரார்களே – திருமந்:1062/4
மாறி இருந்த வழி அறிவார் இல்லை – திருமந்:1139/2
படர்ந்தது தன் வழி பங்கயத்து உள்ளே – திருமந்:1143/3
தொடர்ந்தது உள் வழி சோதி அடுத்தே – திருமந்:1143/4
தொடர்ந்து எழு சோதி துளை வழி ஏறி – திருமந்:1192/3
சூடிடும் அங்குச பாச துளை வழி
கூடும் இரு வளை கோலக்கை குண்டிகை – திருமந்:1207/1,2
ஆடும் அதன் வழி அண்ட முதல்வியே – திருமந்:1209/4
மத்தில் ஏற வழி அதுவாமே – திருமந்:1230/4
விதி வழி தன்னையும் வென்றிடல் ஆமே – திருமந்:1231/4
வென்றிடல் ஆகும் விதி வழி தன்னையும் – திருமந்:1232/1
வந்தனை செய்யும் வழி நவில்வீரே – திருமந்:1242/4
வேண்டியவாறு வரும் வழி நீ நட – திருமந்:1296/3
மாறு-மின் வையம் வரும் வழி தன்னையும் – திருமந்:1332/3
காணலும் ஆகும் கலந்து வழி செய – திருமந்:1352/3
மற்ற இடம் இல்லை வழி இல்லை தான் இல்லை – திருமந்:1357/3
கண் உடை நாயகி தன் அருள் ஆம் வழி
பண்ணுறு நாதம் பகை அற நின்றிடில் – திருமந்:1384/1,2
மன்று அது காணும் வழி அது ஆகவே – திருமந்:1388/3
இது வழி என்று அங்கு இறைஞ்சினர் இல்லை – திருமந்:1503/2
மாலோகம் சேரில் வழி ஆகும் சாரூபம் – திருமந்:1507/3
வழி இரண்டுக்கும் ஓர் வித்து அது ஆன – திருமந்:1541/1
சுழி அறிவாளன்-தன் சொல் வழி முன்நின்று – திருமந்:1541/3
வழி நடக்கும் பரிசு ஒன்று உண்டு வையம் – திருமந்:1548/1
வழி சென்ற மாதவம் வைகின்ற-போது – திருமந்:1549/1
வழி செல்லும் வல்வினையார் திறம் விட்டிட்டு – திருமந்:1549/3
ஒன்று அது பேரூர் வழி ஆறு அதற்கு உள – திருமந்:1558/1
பவன் அவன் வைத்த பழ வழி நாடி – திருமந்:1560/2
ஆம்ஆம் வழி ஆக்கும் அ வேறு உயிர்கட்கும் – திருமந்:1561/3
கரு வழி ஆற்றிட கண்டுகொண்டேனே – திருமந்:1597/4
பொய்த்தே எரியும் புலன் வழி போகாமல் – திருமந்:1602/2
அகன்றார் வழி முதல் ஆதி பிரானும் – திருமந்:1622/1
நயன்றான் வரும் வழி நாம் அறியோமே – திருமந்:1622/4
போதலும் வேண்டாம் புலன் வழி போகார்க்கே – திருமந்:1633/4
வழி அறிவார் நல் வழி அறிவாளர் – திருமந்:1690/3
வழி அறிவார் நல் வழி அறிவாளர் – திருமந்:1690/3
வாழ்க்கை புனல் வழி மாற்றி சித்தாந்தத்து – திருமந்:1702/2
பொறி வழி ஆசை புகுத்தி புணர்ந்திட்டு – திருமந்:1799/2
வாரா வழி தந்த மா நந்தி பேர் நந்தி – திருமந்:1815/1
மறப்புற்று இ வழி மன்னி நின்றாலும் – திருமந்:1830/1
ஆரா வழி எங்கள் ஆதி பிரானே – திருமந்:1831/4
மாத்திக்கே செல்லும் வழி அது ஆமே – திருமந்:1841/4
மயங்கா வழி செல்வர் வான் உலகு ஆள்வர் – திருமந்:1873/2
வர இருந்தான் வழி நின்றிடும் ஈசன் – திருமந்:1889/1
பாருக்கு கீழே பகலோன் வரும் வழி
யாருக்கும் காண ஒண்ணாத அரும்பொருள் – திருமந்:1982/1,2
பாரை இடந்து பகலோன் வரும் வழி
யாரும் அறியார் அரும் கடை நூலவர் – திருமந்:1984/1,2
கொன்று மலங்கள் குழல் வழி ஓடிட – திருமந்:1985/3
நடர் கொண்ட நல் வழி நாடலும் ஆமே – திருமந்:2009/4
வருத்தினும் அம்மா வழி நடவாதே – திருமந்:2024/4
உலம்வந்து போம் வழி ஒன்பது தானே – திருமந்:2025/4
துளை கொண்டது அ வழி தூங்கும் படைத்தே – திருமந்:2037/4
குறிக்கொண்ட சிந்தை குறி வழி நோக்கில் – திருமந்:2039/3
வரும் வழி போம் வழி மாயா வழியை – திருமந்:2056/1
வரும் வழி போம் வழி மாயா வழியை – திருமந்:2056/1
கண்காணியாக கலந்து வழி செய்யும் – திருமந்:2072/3
புக்கு பிறவாமல் போம் வழி நாடு-மின் – திருமந்:2106/2
விளங்கிடும் அ வழி தத்துவம் நின்றே – திருமந்:2177/4
பொய்த்தவமாம் அவை போயிடும் அ வழி
தத்துவமாவது அகார எழுத்தே – திருமந்:2180/3,4
வானகம் ஏற வழி எளிது ஆமே – திருமந்:2316/4
போம் வழி வேண்டி புறமே உழிதர்வர் – திருமந்:2562/2
காண் வழி காட்ட கண் காணா கலதிகள் – திருமந்:2562/3
போவர் குடக்கும் குணக்கும் குறி வழி
நாவின் இன் மந்திரம் என்று நடு அங்கி – திருமந்:2564/2,3
ஐயனும் அ வழி ஆகி நின்றானே – திருமந்:2602/4
படு வழி செய்கின்ற பற்று அற வீசி – திருமந்:2616/2
கடந்து நின்று அ வழி காட்டுகின்றானே – திருமந்:2643/4
அ வழி காட்டும் அமரர்க்கு அரும்பொருள் – திருமந்:2644/1
இ வழி தந்தை தாய் கேள் யான் ஒக்கும் – திருமந்:2644/2
செ வழி சேர் சிவலோகத்து இருந்திடும் – திருமந்:2644/3
இ வழி நந்தி இயல்பு அது தானே – திருமந்:2644/4
புகழ் வழி காட்டி புகுந்து நின்றானே – திருமந்:2669/4
வரும் வழி மாள மறுக்க வல்லார்கட்கு – திருமந்:2705/3
அஞ்சணவும் முறை ஏறி வழி கொண்டு – திருமந்:2719/2
திரு வழி ஆவது சிற்றம்பலத்தே – திருமந்:2763/1
அருள் வழி ஆவதும் அ வழி தானே – திருமந்:2763/4
அருள் வழி ஆவதும் அ வழி தானே – திருமந்:2763/4
நக்கார் கழல் வழி நாடு-மின் நீரே – திருமந்:2815/4
தூசி மறவன் துணை வழி எய்திட – திருமந்:2927/3
ஈவற்ற எல்லை விடாது வழி காட்டி – திருமந்:2932/3
எண்ணும் எழுத்தும் இனம் செயல் அ வழி
பண்ணும் திறனும் படைத்த பரமனை – திருமந்:3041/1,2
மேல்


வழி-தொறும் (1)

ஏனம் விளைந்து எதிரே காண் வழி-தொறும்
கூனல் மதி மண்டலத்து எதிர் நீர் கண்டு – திருமந்:1472/2,3
மேல்


வழிகாட்ட (1)

நந்தி வழிகாட்ட யான் இருந்தேனே – திருமந்:68/4
மேல்


வழிகின்ற (1)

வழிகின்ற காலத்து வட்ட கழலை – திருமந்:819/3
மேல்


வழிகுலத்தோர் (1)

வழிகுலத்தோர் வேடம் பூண்பர் தே ஆக – திருமந்:1658/2
மேல்


வழிகொண்டு (1)

கொணர்ந்த வழிகொண்டு கும்பகம் ஆமே – திருமந்:1126/4
மேல்


வழிசெய்த (1)

காதல் வழிசெய்த கண் நுதல் அண்ணலை – திருமந்:712/1
மேல்


வழிசெய்து (4)

காதல் வழிசெய்து கண்ணுற நோக்கிடில் – திருமந்:712/2
காதல் வழிசெய்து கங்கை வழிதரும் – திருமந்:712/3
காதல் வழிசெய்து காக்கலும் ஆமே – திருமந்:712/4
ஊனே வழிசெய்து எம் உள்ளே இருந்திடும் – திருமந்:719/2
மேல்


வழிசெயும் (1)

நாணில் நரக நெறிக்கே வழிசெயும்
ஊனில் சுடும் அங்கி உத்தமன் தானே – திருமந்:1463/3,4
மேல்


வழித்தலை (1)

வழித்தலை செய்யும் வகை உணர்ந்தேனே – திருமந்:1461/4
மேல்


வழித்துணை (2)

வணங்கி நின்றார்க்கே வழித்துணை ஆமே – திருமந்:28/4
வழித்துணை ஆம் பெரும் தன்மை வல்லானே – திருமந்:297/4
மேல்


வழித்துணையாய் (2)

வான் ஒரு காலம் வழித்துணையாய் நிற்கும் – திருமந்:275/2
வழித்துணையாய் மருந்தாய் இருந்தார் முன் – திருமந்:297/1
மேல்


வழிதரும் (1)

காதல் வழிசெய்து கங்கை வழிதரும்
காதல் வழிசெய்து காக்கலும் ஆமே – திருமந்:712/3,4
மேல்


வழிந்து (1)

வழிந்து உள் இருந்தது வான் முதல் அங்கு – திருமந்:815/2
மேல்


வழிநடப்பார் (2)

வழிநடப்பார் இன்றி வானோர் உலகம் – திருமந்:265/1
வழிநடப்பார் வினை ஓங்கி நின்றாரே – திருமந்:265/4
மேல்


வழிநடவாதே (1)

மண்டி அவருடன் வழிநடவாதே – திருமந்:144/4
மேல்


வழிநிற்றல் (1)

ஆகும் அ தந்திரம் அ நூல் வழிநிற்றல்
ஆகும் அனாதி உடல் அல்லா மந்திரம் – திருமந்:2379/2,3
மேல்


வழிநின்று (1)

வாயில் கொண்டு ஆங்கே வழிநின்று அருளுவர் – திருமந்:1728/2
மேல்


வழிப்பட்ட (1)

மவ் என்று என்னுள்ளே வழிப்பட்ட நந்தியை – திருமந்:953/3
மேல்


வழிப்படில் (4)

எய்தி வழிப்படில் எய்தாதன இல்லை – திருமந்:1006/1
எய்தி வழிப்படில் இந்திரன் செல்வம் முன் – திருமந்:1006/2
எய்தி வழிப்படில் எண்சித்தி உண்டாகும் – திருமந்:1006/3
எய்தி வழிப்படில் எய்திடும் முத்தியே – திருமந்:1006/4
மேல்


வழிப்படுவார் (1)

வழிப்படுவார் மலர் மொட்டு அறியார்கள் – திருமந்:1835/2
மேல்


வழிபட்ட (1)

வாள் கொடுத்தானை வழிபட்ட தேவர்கள் – திருமந்:379/1
மேல்


வழிபட்டார் (1)

சிவனை வழிபட்டார் எண்_இலா தேவர் – திருமந்:2119/1
மேல்


வழிபட்டு (5)

சாதனம் ஆகும் குருவை வழிபட்டு
மாதனம் ஆக மதித்து கொள்ளீரே – திருமந்:721/3,4
அவனை வழிபட்டு அங்கு ஆமாறு ஒன்று இல்லை – திருமந்:2119/2
அவனை வழிபட்டு அங்கு ஆமாறு காட்டும் – திருமந்:2119/3
வழிபட்டு நின்று வணங்கும் அவர்க்கு – திருமந்:2553/1
நாளும் வழிபட்டு நன்மையுள் நின்றவர் – திருமந்:2995/2
மேல்


வழிபட (2)

மறப்பை அறுக்கும் வழிபட வைக்கும் – திருமந்:1524/2
வானோர் உலகம் வழிபட மீண்ட பின் – திருமந்:2989/3
மேல்


வழிபடில் (1)

குருவை வழிபடில் கூடலும் ஆமே – திருமந்:2119/4
மேல்


வழிபடு (1)

செந்தமிழ் ஆதி தெளிந்து வழிபடு
நந்தி இதனை நவம் உரைத்தானே – திருமந்:1089/3,4
மேல்


வழிபடும் (1)

மறப்பு இன்றி உன்னை வழிபடும் வண்ணம் – திருமந்:1830/3
மேல்


வழிபடுமாறு (1)

வாய்த்திட ஏத்தி வழிபடுமாறு இரும்பு – திருமந்:1068/2
மேல்


வழிபடுவார் (1)

மாபரத்து உண்மை வழிபடுவார் இல்லை – திருமந்:1717/2
மேல்


வழிபடுவாளர்க்கும் (1)

மாபரத்து உண்மை வழிபடுவாளர்க்கும்
பூவகத்து உள்நின்ற பொன் கொடி ஆகுமே – திருமந்:1717/3,4
மேல்


வழிபாடு (4)

பண்பு அழி செய் வழிபாடு சென்று அப்புறம் – திருமந்:366/1
மாதவம் ஆன வழிபாடு செய்திடும் – திருமந்:717/2
வாய்ந்து அறிந்து உள்ளே வழிபாடு செய்தவர் – திருமந்:810/1
மால் அது ஆக வழிபாடு செய்து நீ – திருமந்:1395/3
மேல்


வழிமுதல் (3)

துறந்தான் வழிமுதல் சுற்றமும் இல்லை – திருமந்:256/1
இறந்தான் வழிமுதல் இன்பமும் இல்லை – திருமந்:256/2
மறந்தான் வழிமுதல் வந்திலன் ஈசன் – திருமந்:256/3
மேல்


வழிமுறை (2)

மந்திரம் பெற்ற வழிமுறை மாலாங்கன் – திருமந்:69/1
வந்த வழிமுறை மாறி உரைசெய்யும் – திருமந்:1089/2
மேல்


வழியது (1)

பொருந்தி இலிங்க வழியது போக்கி – திருமந்:346/2
மேல்


வழியா (1)

பெரும் வழியா நந்தி பேசும் வழியை – திருமந்:2056/3
மேல்


வழியாக (1)

ஊன் நீர் வழியாக உள் நாவை ஏறிட்டு – திருமந்:809/1
மேல்


வழியாய் (1)

வாய்ந்த மனிதர்கள் அ வழியாய் நிற்பர் – திருமந்:245/2
மேல்


வழியாளர் (1)

சொல் வழியாளர் சுருங்கா பெரும் கொடை – திருமந்:637/2
மேல்


வழியிடை (1)

வாணிபம் செய்வார் வழியிடை ஆற்றிடை – திருமந்:2935/3
மேல்


வழியில் (2)

வளப்பின் கயிலை வழியில் வந்தேனே – திருமந்:91/4
படை கண்டு மீண்டது பாதி வழியில்
உடையவன் மந்திரி உள்ளலும் ஊரார் – திருமந்:2925/2,3
மேல்


வழியின் (1)

இயலும் இ மந்திரம் எய்தும் வழியின்
செயலும் அறிய தெளிவிக்கும் நாதன் – திருமந்:929/1,2
மேல்


வழியும் (1)

மடை ஒன்றி நின்றிட வாய்த்த வழியும்
சடை ஒன்றி நின்ற அ சங்கரநாதன் – திருமந்:715/2,3
மேல்


வழியுற (1)

வான் அறிந்து அங்கே வழியுற விம்மிடும் – திருமந்:3027/2
மேல்


வழியே (9)

கற்பனை அற்று கனல் வழியே சென்று – திருமந்:628/1
அளக்கும் வகை நாலும் அ வழியே ஓடில் – திருமந்:779/1
கொள்ளி பறிய குழல் வழியே சென்று – திருமந்:834/3
பண்டு அழியாத பதி வழியே சென்று – திருமந்:992/3
ஆமே எழுத்து அஞ்சு ஆம் வழியே ஆக – திருமந்:1303/1
போமே அது தானும் போம் வழியே போனால் – திருமந்:1303/2
நெறி வழியே சென்று நேர்மையுள் ஒன்றி – திருமந்:1457/1
குரு வழியே சென்று கூடலும் ஆமே – திருமந்:2056/4
மால் இங்கன் வைத்தது முன்பின் வழியே – திருமந்:2908/4
மேல்


வழியை (3)

வரும் வழி போம் வழி மாயா வழியை
கருவழி கண்டவர் காணா வழியை – திருமந்:2056/1,2
கருவழி கண்டவர் காணா வழியை
பெரும் வழியா நந்தி பேசும் வழியை – திருமந்:2056/2,3
பெரும் வழியா நந்தி பேசும் வழியை
குரு வழியே சென்று கூடலும் ஆமே – திருமந்:2056/3,4
மேல்


வழுக்கிவிடாவிடில் (1)

வழுக்கிவிடாவிடில் வானவர் கோனும் – திருமந்:305/3
மேல்


வழுக்குகின்றாரே (1)

வருத்தி நில்லாது வழுக்குகின்றாரே – திருமந்:2098/4
மேல்


வழுத்தலும் (1)

வாயுற ஓதி வழுத்தலும் ஆமே – திருமந்:2703/4
மேல்


வழுத்திடு (1)

மை முதலாக வழுத்திடு நீயே – திருமந்:1334/4
மேல்


வழுத்திடும் (1)

வழுத்திடும் நாவுக்கு அரசி இவள் தன்னை – திருமந்:1335/1
மேல்


வழுதலை (1)

வழுதலை வித்திட பாகல் முளைத்தது – திருமந்:2869/1
மேல்


வழும்பொடு (1)

மருவிய அத்தி வழும்பொடு மச்சை – திருமந்:2125/2
மேல்


வழுவாது (3)

நெறியில் வழுவாது இயங்க வல்லார்க்கு – திருமந்:1617/3
வாய்மையின் உள்ளே வழுவாது ஒடுங்குமேல் – திருமந்:2304/3
வழுவாது போவன் வளர்சடையோனே – திருமந்:2913/4
மேல்


வழுவின் (1)

நெறியில் வழுவின் நெருஞ்சில் முள் பாயும் – திருமந்:1617/2
மேல்


வள்ளம் (1)

மான கன்று ஈசன் அருள் வள்ளம் ஆமே – திருமந்:1453/4
மேல்


வள்ளல் (10)

வள்ளல் நமக்கு மகிழ்ந்து உரைத்தானே – திருமந்:791/4
வள்ளல் திருவின் வயிற்றின் உள் மா மாயை – திருமந்:1117/3
வள்ளல் தலைவி மருட்டி புரிந்தே – திருமந்:1183/4
வள்ளல் தலைவன் மலர் உறை மாதவன் – திருமந்:1531/2
வாழ்த்தினர் வாச பசும் தென்றல் வள்ளல் என்று – திருமந்:1715/2
வள்ளல் பிரானார்க்கு வாய் கோபுர வாசல் – திருமந்:1823/2
வள்ளல் பரவிந்து வைகரி ஆதி வாக்கு – திருமந்:1994/3
வள்ளல் அருத்தியே வைத்த வளம் பாடி – திருமந்:2977/2
வள்ளல் தலைவனை வான நல் நாடனை – திருமந்:2994/1
வள்ளல் பெருமை வழக்கம் செய்வார்கள்-தம் – திருமந்:3016/3
மேல்


வள்ளலும் (1)

வகைந்து கொடுக்கின்ற வள்ளலும் ஆமே – திருமந்:2993/4
மேல்


வள்ளலை (1)

ஒப்பு_இலி வள்ளலை ஊழி முதல்வனை – திருமந்:36/2
மேல்


வள்ளன்மை (1)

வள்ளன்மை நாதன் அருளினின் வாழ்வுறார் – திருமந்:328/2
மேல்


வள்ளி (1)

வள்ளி உள் நாவில் அடக்கி வைத்தாரே – திருமந்:834/4
மேல்


வள்ளிய (1)

வள்ளிய பொன்னே வளரும் பிறை இடம் – திருமந்:790/3
மேல்


வள (1)

வளம் கனி ஒக்கும் வள நிறத்தார்க்கும் – திருமந்:1494/1
மேல்


வளங்கு (5)

வளங்கு ஒளி பெற்றதே பேரொளி வேறு – திருமந்:2683/3
வளங்கு ஒளி அங்கியும் அற்றை கண் நெற்றி – திருமந்:2684/3
வளங்கு ஒளி எங்கும் மருவி நின்றானே – திருமந்:2687/4
வளங்கு ஒளியாய் நின்ற மா மணி சோதி – திருமந்:2690/2
வளங்கு ஒளி ஆயத்து உளாகி நின்றானே – திருமந்:2690/4
மேல்


வளத்திடை (1)

வளத்திடை முற்றத்து ஓர் மாநிலம் முற்றும் – திருமந்:158/1
மேல்


வளப்பின் (1)

வளப்பின் கயிலை வழியில் வந்தேனே – திருமந்:91/4
மேல்


வளப்புள் (1)

மாய் வரு வாயு வளப்புள் இருந்தே – திருமந்:700/4
மேல்


வளம் (10)

வாதத்தை விட்டு மதிஞர் வளம் உற்ற – திருமந்:51/3
எங்கும் வளம் கொள் இலங்கு ஒளி தானே – திருமந்:338/4
மன்னர்க்கு தீங்கு உள வாரி வளம் குன்றும் – திருமந்:518/2
வளம் கனி ஒக்கும் வள நிறத்தார்க்கும் – திருமந்:1494/1
வளம் கனி ஒப்பது ஓர் வாய்மையன் ஆகும் – திருமந்:1494/2
வளம் கொள் உகார மகாரத்து உள் விந்து – திருமந்:1926/2
வளம் கனி தேடிய வன் தாள் பறவை – திருமந்:2634/1
மது கொன்றை தாரான் வளம் தரும் அன்றே – திருமந்:2950/4
வள்ளல் அருத்தியே வைத்த வளம் பாடி – திருமந்:2977/2
நின்றனன் தானே வளம் கனி ஆயே – திருமந்:3038/4
மேல்


வளர் (9)

மிடை வளர் மின் கொடி தன்னில் ஒடுங்கே – திருமந்:665/4
தாரகை மின்னா சசி வளர் பக்கத்து – திருமந்:860/2
வாறே அருளால் வளர் கூத்து காணலாம் – திருமந்:905/3
வஞ்சம் இல் விந்து வளர் நிறம் பச்சையாம் – திருமந்:1743/2
வளர் பிறையில் தேவர்-தம் பாலின் மன்னி – திருமந்:1902/1
ஓயா இரு பக்கத்து உள் வளர் பக்கத்துள் – திருமந்:1939/2
பொன் வளர் மேனி புகழ்கின்ற வானவன் – திருமந்:2584/3
வளர் இள வஞ்சியின் மாய்தலும் ஆமே – திருமந்:2880/4
வாணிபம் செய்து வழங்கி வளர் மகன் – திருமந்:2915/2
மேல்


வளர்க்கார் (1)

கரகத்தால் நீராட்டி காவை வளர்க்கார்
நரகத்தில் நிற்றிரோ நல் நெஞ்சினீரே – திருமந்:264/3,4
மேல்


வளர்க்கின்றது (1)

அயிர்ப்பு இன்றி காக்கை வளர்க்கின்றது போல் – திருமந்:488/2
மேல்


வளர்க்கும் (2)

அங்கி உதயம் வளர்க்கும் அகத்தியன் – திருமந்:338/1
உடம்பை வளர்க்கும் உபாயம் அறிந்தே – திருமந்:724/3
மேல்


வளர்கின்ற (4)

மாண்பு அது ஆக வளர்கின்ற வன்னியும் – திருமந்:477/1
நீ கொள்ளின் நெல்லின் வளர்கின்ற நேர்மையை – திருமந்:739/2
வளர்கின்ற ஆதித்தன் தன் கலை ஆறும் – திருமந்:876/1
மாதனம் ஆக வளர்கின்ற வன்னியை – திருமந்:1041/1
மேல்


வளர்கின்றவாறே (2)

மயக்கத்தால் காக்கை வளர்கின்றவாறே – திருமந்:488/4
மான் கன்று நின்று வளர்கின்றவாறே – திருமந்:738/4
மேல்


வளர்ச்சி (1)

ஒன்றில் வளர்ச்சி உலப்பு_இலி கேள் இனி – திருமந்:756/1
மேல்


வளர்சடையான் (1)

மாயம் புணர்க்கும் வளர்சடையான் அடி – திருமந்:1249/1
மேல்


வளர்சடையோனே (1)

வழுவாது போவன் வளர்சடையோனே – திருமந்:2913/4
மேல்


வளர்த்தது (2)

திருத்தி வளர்த்தது ஓர் தேமாம் கனியை – திருமந்:202/1
கூத்தி வளர்த்தது ஓர் கோழிப்புள் ஆமே – திருமந்:2873/4
மேல்


வளர்த்தலே (1)

வாய்மை நிலைமை வளர்த்தலே மற்று இவை – திருமந்:556/2
மேல்


வளர்த்திடும் (1)

தண்ணிய மானை வளர்த்திடும் சத்தியும் – திருமந்:387/2
மேல்


வளர்த்தேன் (1)

உடம்பை வளர்த்தேன் உயிர் வளர்த்தேனே – திருமந்:724/4
மேல்


வளர்த்தேனே (1)

உடம்பை வளர்த்தேன் உயிர் வளர்த்தேனே – திருமந்:724/4
மேல்


வளர்ந்த (2)

துன்புறு பாசத்தில் தோன்றி வளர்ந்த பின் – திருமந்:487/2
மண்டலம் மூன்றினும் ஒக்க வளர்ந்த பின் – திருமந்:612/3
மேல்


வளர்ந்தார் (1)

நனவில் சுழுத்தி நடந்தார் வளர்ந்தார்
நனவில் கனவோட நல் செய்தி ஆனதே – திருமந்:2188/3,4
மேல்


வளர்ந்திட்டு (1)

அருளில் பிறந்திட்டு அருளில் வளர்ந்திட்டு
அருளில் அழிந்து இளைப்பாறி மறைந்திட்டு – திருமந்:1800/1,2
மேல்


வளர்ந்திடும் (3)

மானின்-கண் வான் ஆகி வாயு வளர்ந்திடும்
கானின்-கண் நீரும் கலந்து கடினமாய் – திருமந்:385/1,2
உருவம் வளர்ந்திடும் ஒண் திங்கள் பத்தில் – திருமந்:485/1
மருவி வளர்ந்திடும் மாயையினாலே – திருமந்:485/3
மேல்


வளர்ந்து (5)

பால் வளர்ந்து உள்ளே பகலவன் பொன் உரு – திருமந்:484/3
போல் வளர்ந்து உள்ளே பொருந்து உருவாமே – திருமந்:484/4
வான் ஒளி ஒக்க வளர்ந்து கிடந்த பின் – திருமந்:1274/3
ஐ முதலாக வளர்ந்து எழு சக்கரம் – திருமந்:1334/1
இன்பத்துளே பிறந்து இன்பத்துளே வளர்ந்து
இன்பத்துளே நினைக்கின்ற இது மறந்து – திருமந்:2089/1,2
மேல்


வளர்ப்பது (1)

ஆறது ஆக வளர்ப்பது இரண்டே – திருமந்:695/4
மேல்


வளர்ப்போர்க்கு (1)

ஆசூசம் இல்லை ஆம் அங்கி வளர்ப்போர்க்கு
ஆசூசம் இல்லை அருமறை ஞானிக்கே – திருமந்:2552/3,4
மேல்


வளர்வதாம் (1)

கண்டிடும் சக்கரம் விந்து வளர்வதாம்
கண்டிடும் நாதமும் தன் மேல் எழுந்திட – திருமந்:1273/1,2
மேல்


வளரும் (2)

வள்ளிய பொன்னே வளரும் பிறை இடம் – திருமந்:790/3
மருவிய விந்து வளரும் காயத்திலே – திருமந்:1934/4
மேல்


வளி (5)

வளி அறிவாளர்க்கு வாய்க்கினும் வாய்க்கும் – திருமந்:510/3
வாய் திறப்பாரே வளி இட்டு பாய்ச்சுவர் – திருமந்:593/2
பொன்னினில் அங்கி புகழ் வளி ஆகாயம் – திருமந்:2151/2
வளி மேக மின் வில்லு வானக ஓசை – திருமந்:2765/1
ஆழும் விசும்பினில் அங்கி மழை வளி
தாழும் இருநிலம் தன்மை அது கண்டு – திருமந்:2907/2,3
மேல்


வளிசெய்து (1)

வளியை வளிசெய்து வாய்த்திட வாங்கி – திருமந்:2486/2
மேல்


வளிந்து (1)

வளிந்து அவை அங்கு எழு நாடிய-காலே – திருமந்:1288/4
மேல்


வளியனும் (1)

வளியினும் வேட்டு வளியனும் ஆமே – திருமந்:569/4
மேல்


வளியினும் (1)

வளியினும் வேட்டு வளியனும் ஆமே – திருமந்:569/4
மேல்


வளியினை (1)

வளியினை வாங்கி வயத்தில் அடக்கில் – திருமந்:569/1
மேல்


வளியுடன் (2)

வகாரமோடு ஆறும் வளியுடன் கூடி – திருமந்:951/2
வகாரம் இரண்டும் வளியுடன் கூடி – திருமந்:976/2
மேல்


வளியுற (1)

மவ்விட்டு மேலே வளியுற கண்ட பின் – திருமந்:932/3
மேல்


வளியுறும் (1)

வளியுறும் எட்டின் மனமும் ஒடுங்கும் – திருமந்:846/3
மேல்


வளியை (1)

வளியை வளிசெய்து வாய்த்திட வாங்கி – திருமந்:2486/2
மேல்


வளியொடு (1)

நிரந்த வளியொடு ஞாயிறு திங்கள் – திருமந்:2458/2
மேல்


வளை (7)

கோல்_வளை உந்தியில் கொண்ட குழவியும் – திருமந்:484/1
தால் வளை உள்ளே தயங்கிய சோதி ஆம் – திருமந்:484/2
மறியார் வளை கை வரு புனல் கங்கை – திருமந்:512/3
அணி வண்டு தும்பி வளை பேரிகை யாழ் – திருமந்:606/2
சரி வளை முன்கைச்சி சந்தன கொங்கை – திருமந்:831/3
கண்ட சிலம்பு வளை சங்கு சக்கரம் – திருமந்:1085/1
கூடும் இரு வளை கோலக்கை குண்டிகை – திருமந்:1207/2
மேல்


வளைக்கில் (1)

கானத்து உழுவை கலந்து வளைக்கில் என் – திருமந்:2851/2
மேல்


வளைக்கை (1)

கறங்கு வளைக்கை கழுத்து ஆர புல்லி – திருமந்:1107/2
மேல்


வளைகடல் (1)

ஏழு வளைகடல் எட்டு குலவரை – திருமந்:2907/1
மேல்


வளைத்தானே (1)

பொதுங்கிய ஐவரை போய் வளைத்தானே – திருமந்:2914/4
மேல்


வளைத்திட்டும் (1)

ஒகாரம் வளைத்திட்டும் பிளந்து ஏற்றி – திருமந்:921/2
மேல்


வளைத்திடும் (1)

மகாரம் நடுவே வளைத்திடும் சத்தியை – திருமந்:921/1
மேல்


வளைந்தது (1)

நாடி வளைந்தது நான் கடவேன் அலேன் – திருமந்:1618/2
மேல்


வளைந்து (1)

சேனை வளைந்து திசை-தொறும் கைதொழ – திருமந்:541/2
மேல்


வளையலும் (1)

காறையும் நாணும் வளையலும் கண்டவர் – திருமந்:2894/2
மேல்


வளையும் (1)

சங்கு ஆர் வளையும் சிலம்பும் சரேலென – திருமந்:2356/3
மேல்


வற்கரி (1)

உரைத்தன வற்கரி ஒன்று மூடிய – திருமந்:549/1
மேல்


வற்புறு (1)

வற்புறு காமியம் எட்டாதல் மாயே அம் – திருமந்:460/3
மேல்


வற்ற (1)

வற்ற அனலை கொளுவி மறித்து ஏற்றி – திருமந்:1949/1
மேல்


வற்றாது (1)

வற்றாது ஒழிவது மாகமை ஆமே – திருமந்:539/4
மேல்


வற்றிலே (1)

அழியாத சித்தி உண்டாம் விந்து வற்றிலே – திருமந்:1948/4
மேல்


வறட்டை (1)

கோல வறட்டை குனிந்து குளகு இட்டு – திருமந்:505/1
மேல்


வறள் (1)

மற்றை பசுக்கள் வறள் பசு தானே – திருமந்:2015/4
மேல்


வறுக்கின்றவாறும் (1)

வறுக்கின்றவாறும் மனத்து உலா வெற்றி – திருமந்:1970/1
மேல்


வறுப்பினும் (1)

பொன் போல் கனலில் பொரிய வறுப்பினும்
அன்போடு உருகி அகம் குழைவார்க்கு அன்றி – திருமந்:272/2,3
மேல்


வன் (4)

வலைப்பட்ட பாசத்து வன் பிணை மான் போல் – திருமந்:660/2
வன் தாள் அசுரர் அமரரும் உய்ந்திட – திருமந்:2427/2
வளம் கனி தேடிய வன் தாள் பறவை – திருமந்:2634/1
வாழையும் சூரையும் வன் துண்டம் செய்திட்டு – திருமந்:2922/3
மேல்


வன்காடு (1)

கூப்பிடும் ஆற்றிலே வன்காடு இரு காதம் – திருமந்:2900/1
மேல்


வன்திறல் (1)

வன்திறல் செங்கல் வடிவு உடை வில்வம் பொன் – திருமந்:1720/3
மேல்


வன்பு (1)

வன்பு அடைத்து இந்த அகல் இடம் வாழ்வினில் – திருமந்:276/3
மேல்


வன்மை (1)

வன்மை அது ஆக மறித்திடில் ஓர் ஆண்டின் – திருமந்:687/3
மேல்


வன்மையில் (1)

வன்மையில் வந்திடும் கூற்றம் வரு முன்னம் – திருமந்:255/3
மேல்


வன்ன (1)

வன்ன திரு விந்து மாயும் காயத்திலே – திருமந்:1965/4
மேல்


வன்னத்தி (1)

பரிபுரை நாரணி ஆம் பல வன்னத்தி
இருள் புரை ஈசி மனோன்மணி என்ன – திருமந்:1046/2,3
மேல்


வன்னம் (2)

நடுவு படிகம் நல் குங்கும வன்னம்
அடைவு உள அஞ்சனம் செவ்வரத்தம் பால் – திருமந்:1735/2,3
மேல் நந்த சூக்கம் அவை வன்னம் மேலிட்டே – திருமந்:2207/4
மேல்


வன்னர் (1)

தாழ வல்லார் இ சசி வன்னர் ஆமே – திருமந்:874/4
மேல்


வன்னி (10)

வரு மதி வாலை வன்னி நல் இந்திரன் – திருமந்:358/2
சுளியில் உகாரமாம் சுற்றிய வன்னி
நெளிதரு கால் கொம்பு நேர் விந்து நாதம் – திருமந்:950/2,3
பண்ணிய வன்னி பகலோன் மதி ஈறு – திருமந்:1078/3
வன்னி எழுத்து அவை மா பலம் உள்ளன – திருமந்:1256/1
வன்னி எழுத்து அவை வானுற ஓங்கின – திருமந்:1256/2
வன்னி எழுத்து அவை மா பெரும் சக்கரம் – திருமந்:1256/3
வன்னி எழுத்து இடுவார் அது சொல்லுமே – திருமந்:1256/4
எழுத்து அவை ஆறு அது அ நடு வன்னி
எழுத்து அவை அ நடு அ சுடர் ஆகி – திருமந்:1265/2,3
கண்டிடும் வன்னி கொழுந்து அன ஒத்த பின் – திருமந்:1273/3
கண்ட இ வன்னி கலந்திடும் ஓர் ஆண்டில் – திருமந்:1390/2
மேல்


வன்னிக்கு (2)

வல்லவன் வன்னிக்கு இறை இடை வாரணம் – திருமந்:23/1
வன்னிக்கு மூவர் வதுவைக்கு நால்வர் – திருமந்:2152/2
மேல்


வன்னியும் (4)

மாண்பு அது ஆக வளர்கின்ற வன்னியும்
காண்பது ஆண் பெண் அலி எனும் கற்பனை – திருமந்:477/1,2
நான் கண்ட வன்னியும் நாலு கலை ஏழும் – திருமந்:738/1
பொன் மணி வன்னியும் பூரிக்கின்றாளே – திருமந்:1083/4
நின்றது புந்தி நிறைந்திடும் வன்னியும்
கண்டது சோதி கருத்துள் இருந்திட – திருமந்:1410/1,2
மேல்


வன்னியே (2)

ஏரொளி சக்கரம் அ நடு வன்னியே – திருமந்:1255/4
இ முதல் நாலும் இருந்திடும் வன்னியே
இ முதல் ஆகும் எழுத்து அவை எல்லாம் – திருமந்:1264/3,4
மேல்


வன்னியை (4)

ஆரும் அறியார் அளக்கின்ற வன்னியை
ஆரும் அறியார் அளக்கின்ற வாயுவை – திருமந்:786/1,2
கொஞ்சிட்ட வன்னியை கூடுதல் முத்தியே – திருமந்:1034/4
பாய்ந்த ஐம்பூதமும் பார்க்கின்ற வன்னியை
காய்ந்தவர் என்றும் கலந்தவர் தாமே – திருமந்:1036/3,4
மாதனம் ஆக வளர்கின்ற வன்னியை
சாதனம் ஆக சமைந்த குரு என்று – திருமந்:1041/1,2
மேல்


வன (1)

சாரும் திலை வன தண் மா மலையத்தூடு – திருமந்:2747/3
மேல்


வனப்பு (1)

வண்ண கவசம் வனப்பு உடை இச்சையாம் – திருமந்:1744/3
மேல்


வனம் (4)

வனம் புகுந்தான் ஊர் வடக்கு என்பதாமே – திருமந்:2663/4
தான் ஆம் பறவை வனம் என தக்கன – திருமந்:2664/2
வடமுற்ற மா வனம் மன்னவன் தானே – திருமந்:2733/4
கடவும் திலை வனம் கைகண்ட மூலம் – திருமந்:2754/3
மேல்


வனமும் (1)

இயம்புவன் ஆதாரத்தோடு வனமும்
இயம்புவன் ஈராறு இருநிலத்தோர்க்கே – திருமந்:2652/3,4
மேல்


வனைந்தான் (1)

குளத்தின் மண் கொண்டு குயவன் வனைந்தான்
குடம் உடைந்தால் அவை ஓடு என்று வைப்பர் – திருமந்:158/2,3
மேல்


வனைய (2)

மற்றும் அவனே வனைய வல்லானே – திருமந்:417/4
வனைய வல்லாள் அண்ட கோடிகள் உள்ளே – திருமந்:1149/2
மேல்


வனைவன் (1)

குசவன் மனத்து உற்றது எல்லாம் வனைவன்
குசவனை போல் எங்கள் கோன் நந்தி வேண்டில் – திருமந்:443/2,3
மேல்


வனைவான் (2)

உற்று வனைவான் அவனே உலகினை – திருமந்:417/1
பெற்று வனைவான் அவனே பிறவியை – திருமந்:417/2

மேல்