வெ – முதல் சொற்கள், திருமந்திரம் தொடரடைவு

கீழே உள்ள
சொல்லின்
மேல்
சொடுக்கவும்

வெகுண்டான் 1
வெகுளி 2
வெகுளியும் 1
வெகுளியை 1
வெச்ச 1
வெட்ட 1
வெட்டி 1
வெட்டுவிக்கும் 1
வெட்டுவித்தே 1
வெடிக்கின்றவாறே 1
வெடித்ததே 1
வெண் 13
வெண்ணீற்றன் 1
வெண்ணீற்றால் 1
வெண்ணீறு 1
வெண்ணீறும் 1
வெண்மதி 1
வெண்மதியானே 1
வெண்மை 3
வெதுப்பு 1
வெந்தது 1
வெந்ததுவே 1
வெந்திடின் 1
வெந்து 1
வெப்பு 1
வெப்பும் 1
வெப்புற 1
வெம் 5
வெம்மை 2
வெம்மையால் 1
வெய்து 1
வெய்ய 1
வெய்யவன் 1
வெய்யன் 1
வெயில் 1
வெருக்கு 1
வெருட்டி 1
வெருட்டிடும் 1
வெருவும் 2
வெல்கின்ற 1
வெல்ல 2
வெல்லகில்லேன் 1
வெல்லும் 2
வெவ்வியன் 1
வெவ்வேறு 2
வெள் 2
வெள்ள 4
வெள்ளடை 1
வெள்ளடையான் 1
வெள்ளத்து 1
வெள்ளத்தை 1
வெள்ளமுது 1
வெள்ளர் 1
வெள்ளரி 1
வெள்ளி 13
வெள்ளிக்கே 1
வெள்ளியும் 3
வெள்ளெலி 1
வெளி 16
வெளிக்குள் 1
வெளிசெய்த 1
வெளிசெய்து 2
வெளிதரு 1
வெளிநிற்கும் 1
வெளிப்பட்ட 1
வெளிப்பட்டு 2
வெளிப்படில் 1
வெளிப்படு 2
வெளிப்படுத்தாளே 1
வெளிப்படும் 9
வெளிப்படுமாறு 1
வெளிப்படுவோர் 1
வெளிபுக்கு 1
வெளியது 2
வெளியன் 1
வெளியனும் 1
வெளியாக 1
வெளியாய் 3
வெளியில் 6
வெளியிலே 2
வெளியின் 1
வெளியும் 3
வெளியுற 5
வெளியே 1
வெளியை 6
வெளுக்கும் 1
வெளுப்பொடும் 1
வெற்பு 1
வெற்றி 2
வெறிக்க 1
வெறிக்கின்றவாறே 1
வெறித்து 1
வெறியும் 1
வெறு 1
வெறுத்தனன் 1
வெறுப்பு 2
வெறும் 1
வென்ற 1
வென்றனன் 1
வென்றார் 1
வென்றானே 1
வென்றி 2
வென்றிடல் 5
வென்றிடு 1
வென்றிடும் 3
வென்று 7
வென்றும் 1

வெகுண்டான் (1)

தந்தை பிரான் வெகுண்டான் தக்கன் வேள்வியை – திருமந்:353/1
மேல்


வெகுளி (2)

கலங்கிடும் காம வெகுளி மயக்கம் – திருமந்:1340/3
காமம் வெகுளி மயக்கம் இவை கடிந்து – திருமந்:2436/1
மேல்


வெகுளியும் (1)

அங்கார் பசியும் அவாவும் வெகுளியும்
தங்கார் சிவனடியார் சரீரத்திடை – திருமந்:1890/1,2
மேல்


வெகுளியை (1)

வெல்லும் அளவில் விடு-மின் வெகுளியை
செல்லும் அளவும் செலுத்து-மின் சிந்தையை – திருமந்:2303/1,2
மேல்


வெச்ச (1)

வெச்ச இரு மாயை வேறாக வேர் அறுத்து – திருமந்:2456/2
மேல்


வெட்ட (1)

விளங்கிய வெட்ட வெளியனும் ஆமே – திருமந்:2591/4
மேல்


வெட்டி (1)

மறு மழுவால் வெட்டி மாலை பெற்றானே – திருமந்:351/4
மேல்


வெட்டுவிக்கும் (1)

வெட்டுவிக்கும் அபிடேகத்து அரசரை – திருமந்:516/2
மேல்


வெட்டுவித்தே (1)

வெட்டுவித்தே விடும் விண்ணவன் ஆணையே – திருமந்:516/4
மேல்


வெடிக்கின்றவாறே (1)

வேம்பு கிடந்து வெடிக்கின்றவாறே – திருமந்:2887/4
மேல்


வெடித்ததே (1)

இருக்கும் உடல் அது வீங்கி வெடித்ததே – திருமந்:654/4
மேல்


வெண் (13)

கூறும் கரு மயிர் வெண் மயிர் ஆவது – திருமந்:192/3
சுருளும் சுடருறு தூ வெண் சுடரும் – திருமந்:435/3
வெண் தலை மாலை விரிசடையோற்கே – திருமந்:521/4
வெள்ளி வெண் திங்கள் விளங்கும் புதனிடம் – திருமந்:790/1
வெள்ளி வெண் திங்கள் விளங்கும் புதன் மூன்றும் – திருமந்:791/1
வெண் மதி தோன்றிய நாளில் விளைந்த பின் – திருமந்:875/3
வெண் நாவல் பலகையில் இட்டு மேற்கே நோக்கி – திருமந்:1002/3
தான் ஆன பொன் செம்மை வெண் நிறத்தாள் கல்வி – திருமந்:1047/3
வேடம் படிகம் விரும்பும் வெண் தாமரை – திருமந்:1067/2
ஏனை உழுபடை ஏந்திய வெண் நகை – திருமந்:1072/3
மிக்கிடும் எண் சத்தி வெண் நிற முக்கண்ணி – திருமந்:1175/3
இன்று இரு கையில் எடுத்த வெண் குண்டிகை – திருமந்:1388/2
சேர்ந்த வெண் யோகத்தர் சித்தர் சமாதியோர் – திருமந்:1447/2
மேல்


வெண்ணீற்றன் (1)

ஒளி பவள திருமேனி வெண்ணீற்றன்
அளி பவள செம்பொன் ஆதி பிரானும் – திருமந்:2695/1,2
மேல்


வெண்ணீற்றால் (1)

ஓதிடும் வெண்ணீற்றால் உத்தூளம் குப்பாய – திருமந்:1919/1
மேல்


வெண்ணீறு (1)

முஞ்சிப்படுத்து வெண்ணீறு இட்டு அதன் மேலே – திருமந்:1917/3
மேல்


வெண்ணீறும் (1)

மீது சொரிந்திடும் வெண்ணீறும் சுண்ணமும் – திருமந்:1921/1
மேல்


வெண்மதி (1)

மேல் நெறி கண்டது வெண்மதி மேதினி – திருமந்:1901/3
மேல்


வெண்மதியானே (1)

விரைந்து தொழப்படும் வெண்மதியானே – திருமந்:1628/4
மேல்


வெண்மை (3)

சகராதி ஓர் நான்கும் தான் சுத்த வெண்மை
ககராதி மூவித்தை காமிய முத்தியே – திருமந்:1307/3,4
நிறம் அது வெண்மை நிகழ் நாதம் செம்மை – திருமந்:1929/2
நீரது வெண்மை செம்மை நெருப்பது – திருமந்:2145/2
மேல்


வெதுப்பு (1)

தன்ற வெதுப்பு இட தம்பனம் காணுமே – திருமந்:997/4
மேல்


வெந்தது (1)

வெந்தது சூளை விளைந்தது தானே – திருமந்:468/4
மேல்


வெந்ததுவே (1)

மலை தந்த மாநிலம் தான் வெந்ததுவே – திருமந்:422/4
மேல்


வெந்திடின் (1)

வெந்திடின் நாடு எலாம் வெப்புற தீயினில் – திருமந்:1910/2
மேல்


வெந்து (1)

வெந்து கிடந்தது மேல் அறியோமே – திருமந்:159/4
மேல்


வெப்பு (1)

தராதலம் வெப்பு நமசிவாய ஆம் – திருமந்:890/2
மேல்


வெப்பும் (1)

இருமலும் சோகையும் ஈளையும் வெப்பும்
தருமம் செய்யாதவர்-தம்-பாலது ஆகும் – திருமந்:263/1,2
மேல்


வெப்புற (1)

வெந்திடின் நாடு எலாம் வெப்புற தீயினில் – திருமந்:1910/2
மேல்


வெம் (5)

குடர் பட வெம் தமர் கூப்பிடுமாறே – திருமந்:165/4
வெம் தழல் ஊடே புறப்பட விண்ணவர் – திருமந்:353/2
வித்தகனாய் நிற்கும் வெம் கதிரோனே – திருமந்:835/4
வெம் கதிருக்கும் சனிக்கும் இடைநின்ற – திருமந்:836/1
மை வென்று அகன்ற பகடுரி போர்த்த வெம்
கையன் இவன் என்று காதல் செய்வீரே – திருமந்:1520/3,4
மேல்


வெம்மை (2)

விழித்து இருந்து என் செய்வீர் வெம்மை பரந்து – திருமந்:254/3
அருளான சத்தி அனல் வெம்மை போல – திருமந்:2341/1
மேல்


வெம்மையால் (1)

அப்பினில் கூர்மை ஆதித்தன் வெம்மையால்
உப்பு என பேர் பெற்று உரு செய்த அ உரு – திருமந்:136/1,2
மேல்


வெய்து (1)

விலகுறு நெஞ்சினை வெய்து கொள்ளீரே – திருமந்:204/4
மேல்


வெய்ய (1)

வெய்ய பவம் இனி மேவகிலாவே – திருமந்:1103/4
மேல்


வெய்யவன் (1)

மாறி வரும் இருபான் மதி வெய்யவன்
ஏறி இழியும் இடைபிங்கலை இடை – திருமந்:793/1,2
மேல்


வெய்யன் (1)

தீயினும் வெய்யன் புனலினும் தண்ணியன் – திருமந்:8/1
மேல்


வெயில் (1)

வெயில் கொண்டு என் உள்ளம் வெளியது ஆமே – திருமந்:2810/4
மேல்


வெருக்கு (1)

வெருக்கு உருவாகிய வேதியர் சொல்லும் – திருமந்:53/3
மேல்


வெருட்டி (1)

வெருட்டி வினை அறுத்து இன்பம் விளைத்து – திருமந்:1518/2
மேல்


வெருட்டிடும் (1)

வேடங்கள் கொண்டு வெருட்டிடும் பேதைகாள் – திருமந்:1655/2
மேல்


வெருவும் (2)

வெருவும் திருமகள் வீட்டு இல்லை ஆகும் – திருமந்:1489/3
விம்மும் வெருவும் விழும் எழும் மெய் சோரும் – திருமந்:2744/1
மேல்


வெல்கின்ற (1)

வெல்கின்ற ஞானத்து மிக்கு ஓர் முனிவராய் – திருமந்:83/2
மேல்


வெல்ல (2)

மெலிந்து அங்கு இருந்திடும் வெல்ல ஒண்ணாதே – திருமந்:673/4
வெல்ல ஒண்ணாத வினை தனிநாயகி – திருமந்:1164/3
மேல்


வெல்லகில்லேன் (1)

வெல்லகில்லேன் புலன் ஐந்துடன் தன்னையும் – திருமந்:2028/3
மேல்


வெல்லும் (2)

காலத்தை வெல்லும் கருத்து இது தானே – திருமந்:583/4
வெல்லும் அளவில் விடு-மின் வெகுளியை – திருமந்:2303/1
மேல்


வெவ்வியன் (1)

வெவ்வியன் ஆகி பிறர் பொருள் வவ்வன்-மின் – திருமந்:196/2
மேல்


வெவ்வேறு (2)

கோலத்தின் கோலங்கள் வெவ்வேறு கொண்டதே – திருமந்:627/4
காணும் பலபல தெய்வங்கள் வெவ்வேறு
பூணும் பலபல பொன் போல தோற்றிடும் – திருமந்:1087/1,2
மேல்


வெள் (2)

வெள் உயிராகும் வெளியாய் இலங்கு ஒளி – திருமந்:418/2
வெள் ஒளி அங்கியின் மேவி அவரொடும் – திருமந்:1196/2
மேல்


வெள்ள (4)

படி சார்ந்த இன்ப பழவடி வெள்ள
குடி சார் நெறி கூடி நிற்பவர் கொள்கையே – திருமந்:1603/3,4
வெள்ள கடல் உள் விரிசடை நந்திக்கு – திருமந்:1834/1
வெள்ள செய் ஆகி விளைந்தது தானே – திருமந்:2871/4
வெள்ள புனல் சடை வேத முதல்வனை – திருமந்:2994/2
மேல்


வெள்ளடை (1)

வேதனை தீர்தரும் வெள்ளடை ஆமே – திருமந்:1157/4
மேல்


வெள்ளடையான் (1)

வெள்ளடையான் இரு மா மிகு மா மலர் – திருமந்:1158/1
மேல்


வெள்ளத்து (1)

கருவரை மூடி கலந்து எழும் வெள்ளத்து
இருவரும் கோ என்று இகல இறைவன் – திருமந்:362/1,2
மேல்


வெள்ளத்தை (1)

வெள்ளத்தை நாடி விடும் அவர் தீவினை – திருமந்:511/3
மேல்


வெள்ளமுது (1)

வெள்ளமுது ஊறல் விரும்பி உண்ணாதவர் – திருமந்:2704/3
மேல்


வெள்ளர் (1)

காப்பு இடு கள்ளரை வெள்ளர் தொடர்ந்திட்டு – திருமந்:2900/3
மேல்


வெள்ளரி (1)

விரிக்கின்ற வெள்ளரி வித்து வித்து ஆமே – திருமந்:2877/4
மேல்


வெள்ளி (13)

வேலையான் மேய்ந்தது ஓர் வெள்ளி தளிகையே – திருமந்:161/4
மேல் போக வெள்ளி மலை அமரர் பதி – திருமந்:367/3
வெள்ளி அறையில் விடிவு இல்லை தானே – திருமந்:611/4
வெள்ளி வெண் திங்கள் விளங்கும் புதனிடம் – திருமந்:790/1
வெள்ளி வெண் திங்கள் விளங்கும் புதன் மூன்றும் – திருமந்:791/1
நேர் ஒத்த வெள்ளி குடக்கு ஆக நிற்குமே – திருமந்:797/4
பொழிந்த இரு வெள்ளி பொன் மண் அடையில் – திருமந்:815/1
வெள்ளி உருகி பொன் வழி ஓடாமே – திருமந்:834/1
தங்களில் பொன் இடை வெள்ளி தாழா முனம் – திருமந்:836/3
எண்ணா பொன் ஒளி எழு வெள்ளி பூசிடா – திருமந்:1002/2
கண்டிடும் சக்கரம் வெள்ளி பொன் செம்பு இடை – திருமந்:1323/1
அடைந்திடும் பொன் வெள்ளி கல்லுடன் எல்லாம் – திருமந்:1327/1
கண்டம் கரம் இரு வெள்ளி பொன் மண் அடை – திருமந்:1407/3
மேல்


வெள்ளிக்கே (1)

சோர்ந்தன சித்தமும் சோர்வு இல்லை வெள்ளிக்கே – திருமந்:833/4
மேல்


வெள்ளியும் (3)

சுக்கில நாடியில் தோன்றிய வெள்ளியும்
அக்கிரமத்தே தோன்றும் அ யோனியும் – திருமந்:464/1,2
மோகத்தை வெள்ளியும் மீளும் வியாழத்தில் – திருமந்:826/2
துருத்தி உள் வெள்ளியும் சோராது எழுமே – திருமந்:837/4
மேல்


வெள்ளெலி (1)

நிலைக்கின்ற வெள்ளெலி மூன்று கொணர்ந்தான் – திருமந்:2892/2
மேல்


வெளி (16)

வெளியில் வெளி போய் விரவியவாறும் – திருமந்:124/1
விண்ணாறு வந்து வெளி கண்டிட ஓடி – திருமந்:600/3
விழுகின்றது இல்லை வெளி அறிவார்க்கே – திருமந்:838/4
தானே வெளி என எங்கும் நிறைந்தவள் – திருமந்:1361/1
தானே பரம வெளி அது ஆனவள் – திருமந்:1361/2
விடிவது அறியார் வெளி காண மாட்டார் – திருமந்:1687/1
விரவிய கந்தரம் மேல் வெளி ஆமே – திருமந்:1974/4
விண்ணை இடந்து வெளி செய்து நின்றிடும் – திருமந்:1983/2
தானே வெளி ஒளி தான் இருட்டு ஆமே – திருமந்:2003/4
மெய்யாம் சராசரமாய் வெளி தன்னுள் புக்கு – திருமந்:2235/3
வெளி கால் கனல் அப்பு மேவும் மண் நின்ற – திருமந்:2464/1
வெளி கால் கனல் அப்பு மேவும் மண் நின்ற – திருமந்:2464/3
வெளி ஆய சத்தி அவன் வடிவாமே – திருமந்:2464/4
விண்ணும் இன்றி வெளி ஆனோர் மேனியே – திருமந்:2671/4
காடு புக்கு ஆர் இனி காணார் கடு வெளி
கூடு புக்கு ஆனது ஐந்து குதிரையும் – திருமந்:2893/1,2
விண்ணிலும் வந்த வெளி இலன் மேனியன் – திருமந்:3018/1
மேல்


வெளிக்குள் (1)

உண்ட வெளிக்குள் ஒளிக்குள் ஒளித்தது – திருமந்:2806/3
மேல்


வெளிசெய்த (1)

மேல் அறிந்து உள்ளே வெளிசெய்த அ பொருள் – திருமந்:1017/1
மேல்


வெளிசெய்து (2)

வினை அற ஓங்கி வெளிசெய்து நின்றால் – திருமந்:785/3
வெளியை வெளிசெய்து மேல் எழவைத்து – திருமந்:2486/3
மேல்


வெளிதரு (1)

வெளிதரு நாதன் வெளியாய் இருந்தே – திருமந்:1014/4
மேல்


வெளிநிற்கும் (1)

மண்டலம் கொண்டு இருபாலும் வெளிநிற்கும்
வண்டியை மேல்கொண்டு வான் நீர் உருட்டிட – திருமந்:827/2,3
மேல்


வெளிப்பட்ட (1)

வேறாய் வெளிப்பட்ட வேத பகவனார் – திருமந்:2447/3
மேல்


வெளிப்பட்டு (2)

வெளிப்பட்டு நின்று அருள்செய்திடும் ஈண்டே – திருமந்:437/2
வெளிப்பட்டு இறைஞ்சினும் வேட்சியும் ஆமே – திருமந்:437/4
மேல்


வெளிப்படில் (1)

தானே என நின்ற தன்மை வெளிப்படில்
தானே தனை பெற வேண்டும் சதுர் பெற – திருமந்:2055/2,3
மேல்


வெளிப்படு (2)

வெளிப்படு வித்து விளை அறிவித்து – திருமந்:1101/1
வேத கண்ணாடியில் வேறே வெளிப்படு
நீதி கண்ணாடி நினைவார் மனத்து உளன் – திருமந்:2986/2,3
மேல்


வெளிப்படுத்தாளே (1)

மேலை சிவத்தை வெளிப்படுத்தாளே – திருமந்:1100/4
மேல்


வெளிப்படும் (9)

ஆய்ந்து கொள்வார்க்கு அரன் வெளிப்படும்
தோய்ந்த நெருப்பு அது தூய் மணி சிந்திடும் – திருமந்:296/1,2
வாழி சதுமுகன் வந்து வெளிப்படும்
வீழி தலை நீர் விதித்தது தா என – திருமந்:380/2,3
தித்தித்த கூத்தும் சிவனும் வெளிப்படும்
சத்தியம் சொன்னோம் சதாநந்தி ஆணையே – திருமந்:730/3,4
வேதியன் அங்கே வெளிப்படும் தானே – திருமந்:870/4
சென்று வெளிப்படும் தேவர் பிரானே – திருமந்:1500/4
தன் எய்தும் காலத்து தானே வெளிப்படும்
மன் எய்த வைத்த மனம் அது தானே – திருமந்:1586/3,4
தன் எய்தும் காலத்து தானே வெளிப்படும்
மன் எய்த வைத்த மனம் அது தானே – திருமந்:1629/3,4
மாயை மறைய வெளிப்படும் அ பொருள் – திருமந்:2548/2
சிந்தையின் உள்ளே சிவனும் வெளிப்படும்
சிந்தை தெளிய தெளிய வல்லார்கட்கு – திருமந்:2853/2,3
மேல்


வெளிப்படுமாறு (1)

வித்தினில் அன்றி வெளிப்படுமாறு இல்லை – திருமந்:1932/2
மேல்


வெளிப்படுவோர் (1)

வெளிப்படுவோர் உச்சி மேவி நின்றானே – திருமந்:1835/4
மேல்


வெளிபுக்கு (1)

வேறாய் வெளிபுக்கு வீடுற்றான் அருள் – திருமந்:2345/3
மேல்


வெளியது (2)

இருள் அது சத்தி வெளியது எம் அண்ணல் – திருமந்:1119/1
வெயில் கொண்டு என் உள்ளம் வெளியது ஆமே – திருமந்:2810/4
மேல்


வெளியன் (1)

செய்யன் கரியன் வெளியன் நல் பச்சையன் – திருமந்:1520/1
மேல்


வெளியனும் (1)

விளங்கிய வெட்ட வெளியனும் ஆமே – திருமந்:2591/4
மேல்


வெளியாக (1)

பந்தித்து இருக்கும் பகலோன் வெளியாக
சிந்தித்து இருப்பவர் தீவினையாளரே – திருமந்:806/3,4
மேல்


வெளியாய் (3)

புகுந்து நின்றான் வெளியாய் இருள் ஆகி – திருமந்:411/1
வெள் உயிராகும் வெளியாய் இலங்கு ஒளி – திருமந்:418/2
வெளிதரு நாதன் வெளியாய் இருந்தே – திருமந்:1014/4
மேல்


வெளியில் (6)

வெளியில் வெளி போய் விரவியவாறும் – திருமந்:124/1
சுத்த வெளியில் சுடரில் சுடர் சேரும் – திருமந்:135/3
வேல் ஒத்த கண்ணை வெளியில் விழித்து இரு – திருமந்:583/3
செண்டு வெளியில் செழும் கிரியத்திடை – திருமந்:621/3
வெளியில் இரேகை இரேகையில் அ தலை – திருமந்:950/1
விடியில் வெளியில் விழிக்கவும் மாட்டார் – திருமந்:1687/2
மேல்


வெளியிலே (2)

சோம்பர் இருப்பது சுத்த வெளியிலே
சோம்பர் கிடப்பதும் சுத்த வெளியிலே – திருமந்:128/1,2
சோம்பர் கிடப்பதும் சுத்த வெளியிலே
சோம்பர் உணர்வு சுருதி முடிந்து இடம் – திருமந்:128/2,3
மேல்


வெளியின் (1)

வெளியை அறிந்து வெளியின் நடுவே – திருமந்:839/1
மேல்


வெளியும் (3)

இருளும் வெளியும் போல் இரண்டு ஆம் இதயம் – திருமந்:1010/1
எரியும் மழையும் இயங்கும் வெளியும்
பரியும் ஆகாசத்தில் பற்றது தானே – திருமந்:2534/3,4
இருளும் வெளியும் இரண்டையும் மாற்றி – திருமந்:2952/1
மேல்


வெளியுற (5)

வீணாத்தண்டு ஊடே வெளியுற தான் நோக்கி – திருமந்:588/2
மேலை வாசல் வெளியுற கண்ட பின் – திருமந்:622/3
மேல் நின்ற காலம் வெளியுற நின்றன – திருமந்:677/3
ஏகின்ற காலம் வெளியுற நின்றது – திருமந்:680/3
விரும்பியே உள்ளம் வெளியுற கண்ட பின் – திருமந்:2976/3
மேல்


வெளியே (1)

இருளே வெளியே எனும் எங்கும் ஈசன் – திருமந்:1806/3
மேல்


வெளியை (6)

வெளியை அறிந்து வெளியின் நடுவே – திருமந்:839/1
வெளியை அறிந்தனன் மேல் அறியேனே – திருமந்:839/4
விளக்கினை ஏற்றி வெளியை அறி-மின் – திருமந்:1818/1
விண் நாட நின்ற வெளியை வினவுறில் – திருமந்:2223/2
வெளியை வெளிசெய்து மேல் எழவைத்து – திருமந்:2486/3
நணுகிய மின் ஒளி சோதி வெளியை
பணியின் அமுதம் பருகலும் ஆமே – திருமந்:2811/3,4
மேல்


வெளுக்கும் (1)

கலந்தது நீர் அது உடம்பில் வெளுக்கும்
கலந்தது நீர் நிலம் காற்று அதுவாமே – திருமந்:514/3,4
மேல்


வெளுப்பொடும் (1)

தீயுறு செம்மை வெளுப்பொடும் அ தன்மை – திருமந்:2802/3
மேல்


வெற்பு (1)

வேறா நவதீர்த்தம் மிக்கு உள்ள வெற்பு ஏழுள் – திருமந்:2755/2
மேல்


வெற்றி (2)

வென்றிடும் மண்டலம் வெற்றி தருவிக்கும் – திருமந்:1323/3
வறுக்கின்றவாறும் மனத்து உலா வெற்றி
நிறுக்கின்றவாறும் அ நீள் வரை ஒட்டி – திருமந்:1970/1,2
மேல்


வெறிக்க (1)

வெறிக்க வினை துயர் வந்திடும்-போது – திருமந்:2706/1
மேல்


வெறிக்கின்றவாறே (1)

வேது இரண்டு ஆகி வெறிக்கின்றவாறே – திருமந்:217/4
மேல்


வெறித்து (1)

மேய்ப்பாரும் இன்றி வெறித்து திரிவன – திருமந்:2883/2
மேல்


வெறியும் (1)

மேய்ப்பாரும் உண்டாய் வெறியும் அடங்கினால் – திருமந்:2883/3
மேல்


வெறு (1)

விண்டு அங்கே தோன்றி வெறு மனம் ஆயிடில் – திருமந்:2964/3
மேல்


வெறுத்தனன் (1)

வெறுத்தனன் ஈசனை வேண்டி நின்றானே – திருமந்:213/4
மேல்


வெறுப்பு (2)

வெறுப்பு இருள் நீங்கி விகிர்தனை நாடும் – திருமந்:587/2
வெறுப்பு இருள் நீங்கில் விகிர்தனும் நிற்கும் – திருமந்:1794/2
மேல்


வெறும் (1)

பொய்ம்மை சகம் உண்ட போத வெறும் பாழில் – திருமந்:2455/3
மேல்


வென்ற (1)

காமனை வென்ற கண்ணாரை உகப்பது – திருமந்:2954/3
மேல்


வென்றனன் (1)

வென்றனன் ஆறு விரிந்தனன் ஏழ் உம்பர் – திருமந்:1/3
மேல்


வென்றார் (1)

கூற்றத்தை வென்றார் குறிப்பு அறிந்தார்களே – திருமந்:1477/4
மேல்


வென்றானே (1)

ஊழி கதிரோன் ஒளியை வென்றானே – திருமந்:380/4
மேல்


வென்றி (2)

ஒன்று அது வென்றி கொள் ஆயிரமாயிரம் – திருமந்:698/3
வென்றி கொள் மேனி மதி வட்டம் பொன்மை ஆம் – திருமந்:1365/2
மேல்


வென்றிடல் (5)

விதி அது தன்னையும் வென்றிடல் ஆகும் – திருமந்:1186/3
விதி வழி தன்னையும் வென்றிடல் ஆமே – திருமந்:1231/4
வென்றிடல் ஆகும் விதி வழி தன்னையும் – திருமந்:1232/1
வென்றிடல் ஆகும் வினை பெரும் பாசத்தை – திருமந்:1232/2
வென்றிடல் ஆகும் விழை புலன்-தன்னையும் – திருமந்:1232/3
மேல்


வென்றிடு (1)

வென்றிடு மங்கை-தன் மெய் உணர்வோர்க்கே – திருமந்:1232/4
மேல்


வென்றிடும் (3)

கலை பல வென்றிடும் கன்னி என் உள்ளம் – திருமந்:1060/3
வென்றிடும் மண்டலம் வெற்றி தருவிக்கும் – திருமந்:1323/3
வென்றிடும் வையகம் மெல்லியல் மேவியே – திருமந்:1336/4
மேல்


வென்று (7)

வென்று விளங்கும் விகிர்தனை நாடுவர் – திருமந்:236/3
மை வென்று அகன்ற பகடுரி போர்த்த வெம் – திருமந்:1520/3
வென்று ஐம்புலனும் மிக கிடந்து இன்புற – திருமந்:1775/3
வென்று விரைந்து விரை பணி என்றனர் – திருமந்:1840/1
வென்று விளங்கும் விரிசுடர் காணுமே – திருமந்:1985/4
வென்று புலன்கள் விரைந்து விடு-மின்கள் – திருமந்:2040/3
வென்று ஐம்புலனும் விரைந்து பிணக்கு அறுத்து – திருமந்:2517/3
மேல்


வென்றும் (1)

வென்றும் இருந்தும் விகிர்தனை நாடுவர் – திருமந்:2536/3

மேல்