வி – முதல் சொற்கள், திருமந்திரம் தொடரடைவு

கீழே உள்ள
சொல்லின்
மேல்
சொடுக்கவும்

விகாரியாம் 1
விகிர்தன் 5
விகிர்தன்-தன்பால் 1
விகிர்தனும் 1
விகிர்தனை 5
விகிர்தா 3
விச்சி 1
விச்சு 1
விச்சு-மின் 1
விச்சும் 1
விச்சையில் 1
விசாகம் 1
விசுத்தி 1
விசும்பாய் 1
விசும்பில் 1
விசும்பினில் 1
விசும்பு 4
விசும்பும் 1
விசும்பூடு 1
விசுவன் 1
விசேடத்து 1
விசேடம் 1
விசேடமும் 2
விசேடமே 3
விசை 1
விசையம் 1
விஞ்ச 1
விஞ்சத்து 2
விஞ்சப்படுத்ததன் 1
விஞ்சு 1
விஞ்சும் 1
விஞ்சையர் 1
விஞ்ஞாகலர் 1
விஞ்ஞாகலவர்க்கு 1
விஞ்ஞான 1
விஞ்ஞானகலருக்கு 1
விஞ்ஞானத்தோர்க்கு 1
விஞ்ஞானர் 6
விட்ட 14
விட்டத்தின் 2
விட்டத்தை 1
விட்டது 3
விட்டவர் 1
விட்டனர் 1
விட்டார் 5
விட்டாரே 4
விட்டால் 4
விட்டான் 1
விட்டிட்டு 2
விட்டிட 3
விட்டிடா 1
விட்டிடின் 1
விட்டிடும் 2
விட்டிலாத 1
விட்டிலேன் 1
விட்டு 46
விட்டே 1
விட்டேன் 1
விட்டோடும் 1
விட்டோர்க்கும் 1
விட்டோர்க்கே 1
விட 9
விடக்கு 1
விடப்படும் 1
விடம் 3
விடமி 1
விடல் 1
விடவிட 1
விடவே 1
விடா 3
விடாத 3
விடாதது 2
விடாது 2
விடாமையின் 1
விடாய்த்து 1
விடார் 1
விடாவிடில் 2
விடாவே 3
விடான் 1
விடிஞ்சு 1
விடியா 1
விடியாமை 1
விடியில் 1
விடிவது 1
விடிவித்து 1
விடிவு 1
விடின் 2
விடு 3
விடு-மின் 1
விடு-மின்கள் 1
விடுக்கவே 1
விடுகின்ற 1
விடுகின்றிலேனே 1
விடுத்த 1
விடுத்தன 1
விடுத்து 3
விடும் 13
விடுவது 3
விடை 5
விடைகொள்ளுமாறே 1
விடையம்விட்டு 1
விடையோனே 1
விண் 16
விண்-நின்று 4
விண்ட 2
விண்டதுவே 1
விண்டனள் 1
விண்டிடும் 1
விண்டு 7
விண்ணர் 1
விண்ணவர் 6
விண்ணவராலும் 1
விண்ணவரோடும் 1
விண்ணவன் 2
விண்ணவனாய் 1
விண்ணாம் 2
விண்ணாய் 3
விண்ணாறு 1
விண்ணில் 4
விண்ணிலும் 1
விண்ணிலே 1
விண்ணின் 1
விண்ணினின் 1
விண்ணினை 1
விண்ணும் 1
விண்ணுளும் 1
விண்ணுறுவாரையும் 1
விண்ணே 1
விண்ணை 1
விண்ணோர் 3
வித்தகம் 1
வித்தகர் 1
வித்தகன் 2
வித்தகனாய் 1
வித்தகி 1
வித்தாம் 2
வித்தாய் 1
வித்தான் 1
வித்தி 1
வித்திட 1
வித்தியா 1
வித்தியாதரர் 2
வித்தில் 1
வித்திலே 5
வித்தினில் 4
வித்தினை 1
வித்து 34
வித்தும் 2
வித்தேசராம் 2
வித்தை 11
வித்தையா 1
வித்தையும் 1
விதம் 4
விதமும் 1
விதறு 2
விதி 20
விதிக்கின்ற 1
விதித்த 1
விதித்தது 1
விதித்தன 1
விதித்தானே 1
விதித்து 1
விதியில் 1
விதியிலே 1
விதியிலோர் 1
விதியின் 1
விதியே 1
விதிரேகத்து 1
விதிவழி 2
விதிவழியே 2
விது 2
விதைக்கின்ற 1
விந்தில் 1
விந்து 72
விந்துக்களில் 1
விந்துடன் 1
விந்துவாம் 2
விந்துவாய் 1
விந்துவில் 3
விந்துவிலும் 1
விந்துவின் 4
விந்துவினால் 1
விந்துவும் 34
விந்துவே 4
விந்துவை 1
விம்மிடும் 1
விம்மும் 1
விமலன் 2
விமலனுக்கு 1
விமலனை 1
விமானமும் 1
வியங்கும் 1
வியத்தத்தின் 1
வியந்தும் 1
வியப்பு 1
வியம் 1
வியர்ப்புறும் 1
வியவார் 1
வியன் 4
வியாக்கிரத்து 2
வியாக்கிரத்தே 1
வியாக்கிரமர் 1
வியாத்தம் 2
வியாத்தன் 1
வியாத்தனும் 1
வியாத்தி 2
வியாத்துவம் 1
வியாதி 1
வியாதிகள் 2
வியாதியாம் 1
வியாப்தம் 1
வியாபகம் 1
வியாபி 3
வியாபியாய் 1
வியாபியும் 1
வியாமளம் 1
வியாழத்தில் 1
வியாழத்து 1
வியாழன் 1
வியோகம் 2
வியோகமே 1
வியோகி 1
வியோம 1
வியோமத்தின் 1
வியோமத்து 2
வியோமம் 3
வியோமமும் 1
விரகில் 1
விரகு 4
விரத 1
விரதங்கள் 1
விரதம் 2
விரதமும் 1
விரதமே 1
விரல் 15
விரவ 1
விரவி 1
விரவிய 1
விரவியதன் 1
விரவியவாறும் 1
விரவு 3
விரா 1
விராட்டன் 1
விரி 11
விரிக்கின்ற 1
விரிகதிர் 3
விரிசங்கு 1
விரிசடை 4
விரிசடையோற்கே 1
விரிசுடர் 7
விரித்த 2
விரித்திடுவீரே 1
விரித்திருந்தாள் 1
விரித்து 1
விரிந்த 7
விரிந்தது 10
விரிந்ததே 1
விரிந்தவர் 1
விரிந்தன 1
விரிந்தனள் 1
விரிந்தனன் 1
விரிந்திடில் 1
விரிந்திடும் 2
விரிந்து 11
விரிய 1
விரியின் 1
விரியும் 2
விரிவான 1
விரிவில் 1
விரிவு 3
விருகம் 1
விருத்தமும் 3
விருத்தன் 1
விருத்தி 3
விருத்திகொண்டானே 1
விருப்பார் 1
விருப்பு 1
விருப்புடன் 1
விருப்பொடு 2
விரும்பாரே 1
விரும்பி 8
விரும்பிய 1
விரும்பியே 1
விரும்பில் 1
விரும்புகின்றாரே 1
விரும்பும் 4
விரும்புவர் 1
விரும்புவன் 1
விரை 4
விரைந்திடும் 1
விரைந்து 7
விரையது 5
விரைவிட்டு 1
விரோதிகள் 1
வில் 8
வில்லம் 1
வில்லால் 1
வில்லி 1
வில்லின் 1
வில்லு 1
வில்வம் 1
வில்வமும் 1
வில்வயம் 1
விலக்க 1
விலக்கு-மின் 1
விலக்குவன 1
விலக்குறின் 1
விலகுறு 1
விலங்காமல் 1
விலமையில் 1
விலாசமாம் 1
விலாசமும் 1
விலை 2
விலைக்கு 1
விவேகம் 1
விழ 4
விழலார் 1
விழா 1
விழாது 1
விழி 3
விழிக்கவும் 1
விழித்தலும் 1
விழித்தானே 1
விழித்து 4
விழித்தேன் 1
விழியும் 1
விழுகின்றது 1
விழுங்கார் 1
விழுங்கி 3
விழுங்கும் 2
விழுத்திடும் 1
விழுந்த-கால் 2
விழுந்தது 1
விழுந்ததே 1
விழுந்தமை 1
விழுந்திடில் 1
விழுப்பம் 1
விழுப்பமும் 1
விழுப்பொருள் 5
விழும் 2
விழும 1
விழுமாறே 1
விழுவது 1
விழுவர் 1
விழை 1
விள்கையில் 1
விள்ளாம் 1
விளக்க 1
விளக்கது 1
விளக்காய் 1
விளக்கி 3
விளக்கிய 1
விளக்கியிட்டேனே 1
விளக்கியும் 1
விளக்கில் 2
விளக்கின் 3
விளக்கினள் 1
விளக்கினுக்கு 1
விளக்கினை 7
விளக்கு 38
விளக்கும் 8
விளக்கே 1
விளக்கை 3
விளக்கொளி 1
விளக்கொளியாம் 1
விளக்கொளியான் 1
விளங்க 4
விளங்கனி 1
விளங்கி 6
விளங்கிட 1
விளங்கிடும் 8
விளங்கிடுவார்கள் 1
விளங்கிடுவீரே 1
விளங்கிய 4
விளங்கின 1
விளங்கினர் 1
விளங்கு 13
விளங்குகிலீரே 1
விளங்கும் 6
விளங்குமே 1
விளங்கே 1
விளம்ப 3
விளம்பிய 1
விளம்பு 1
விளம்புகின்றேனே 1
விளவின் 1
விளிந்தவர் 1
விளிந்தான் 1
விளிப்பது 1
விளை 3
விளைக்கின் 1
விளைக்கும் 3
விளைத்திடும் 3
விளைத்து 2
விளைந்த 10
விளைந்தது 10
விளைந்தவர் 1
விளைந்தவன் 1
விளைந்தன 2
விளைந்திடும் 1
விளைந்து 12
விளைப்பது 1
விளைபுலம் 1
விளைய 1
விளையாட்டத்து 1
விளையாட்டாகும் 1
விளையாட்டால் 1
விளையாட்டு 5
விளையாட்டும் 1
விளையாட்டே 1
விளையாட்டோடு 1
விளையாடல் 1
விளையாடு 1
விளையாடும் 1
விளையும் 4
விளையுமே 2
விளைவது 1
விளைவின் 1
விளைவு 8
விற்று 1
விறகா 1
விறகு 1
விறல் 1
விறலாம் 1
வின்னா 1
வின்னாளே 1
வினவகில்லாதவர் 1
வினவாது 1
வினவிலே 1
வினவுற 1
வினவுறில் 1
வினாசன் 1
வினாவு 1
வினை 51
வினை-தனை 1
வினைக்கணார் 1
வினைக்கு 2
வினைகள் 2
வினைகளும் 2
வினைகளை 1
வினைத்து 1
வினைப்பயன் 2
வினையாம் 1
வினையால் 2
வினையாளர் 1
வினையாளரே 1
வினையின் 1
வினையினும் 1
வினையும் 2
வினையுற்ற 1
வினையுறுவாரையும் 1
வினையை 4
வினைவரின் 1
வினைவிட்ட 1
வினோதகர் 1
வினோதம் 1

விகாரியாம் (1)

மேனி இரண்டும் மிகார விகாரியாம்
மேனி இரண்டும் ஊ ஆ ஈ ஏ ஓ என்னும் – திருமந்:911/2,3
மேல்


விகிர்தன் (5)

விடை உடையான் விகிர்தன் மிகு பூத – திருமந்:444/1
மெய் விட்டிலேன் விகிர்தன் அடி தேடுவன் – திருமந்:503/2
வேதியராயும் விகிர்தன் ஆம் என்கின்ற – திருமந்:529/3
வீழ்ந்து எழலாம் விகிர்தன் திருநாமத்தை – திருமந்:967/1
விளங்கு ஒளியாய் நின்ற விகிர்தன் இருந்த – திருமந்:2691/1
மேல்


விகிர்தன்-தன்பால் (1)

வேடம் கடந்து விகிர்தன்-தன்பால் மேவி – திருமந்:1438/1
மேல்


விகிர்தனும் (1)

வெறுப்பு இருள் நீங்கில் விகிர்தனும் நிற்கும் – திருமந்:1794/2
மேல்


விகிர்தனை (5)

வென்று விளங்கும் விகிர்தனை நாடுவர் – திருமந்:236/3
வெறுப்பு இருள் நீங்கி விகிர்தனை நாடும் – திருமந்:587/2
மின்னிய எ உயிராய விகிர்தனை
உன்னிலும் உன்னும் உறுவகையாலே – திருமந்:2516/3,4
வென்றும் இருந்தும் விகிர்தனை நாடுவர் – திருமந்:2536/3
விருப்பொடு கூடி விகிர்தனை நாடி – திருமந்:2640/1
மேல்


விகிர்தா (3)

விட்டனர் தம்மை விகிர்தா நம என்பர் – திருமந்:989/2
விஞ்சத்து உறையும் விகிர்தா என நின்னை – திருமந்:2117/3
வீட நின்றான் விகிர்தா என்னும் நாமத்தை – திருமந்:2794/2
மேல்


விச்சி (1)

விச்சு-மின் விச்சி விரிசுடர் மூன்றினும் – திருமந்:1850/3
மேல்


விச்சு (1)

விச்சு கலம் உண்டு வேலி செய் ஒன்று உண்டு – திருமந்:1886/1
மேல்


விச்சு-மின் (1)

விச்சு-மின் விச்சி விரிசுடர் மூன்றினும் – திருமந்:1850/3
மேல்


விச்சும் (1)

விச்சும் விரிசுடர் மூன்றும் உலகுக்கு – திருமந்:442/3
மேல்


விச்சையில் (1)

வாதித்த விச்சையில் வந்து எழும் விந்துவே – திருமந்:382/4
மேல்


விசாகம் (1)

சோதி விசாகம் தொடர்ந்து இரு தேள் நண்டு – திருமந்:1694/1
மேல்


விசுத்தி (1)

கொள்ள விசுத்தி கொடி அமுதம் ஆமே – திருமந்:1196/4
மேல்


விசும்பாய் (1)

நீதியுள் ஈசன் உடல் விசும்பாய் நிற்கும் – திருமந்:1724/3
மேல்


விசும்பில் (1)

தெளிய விசும்பில் திகழ்தருவாறு போல் – திருமந்:2765/2
மேல்


விசும்பினில் (1)

ஆழும் விசும்பினில் அங்கி மழை வளி – திருமந்:2907/2
மேல்


விசும்பு (4)

தரந்த விசும்பு ஒன்று தாங்கி நின்றானே – திருமந்:2458/4
நீர் ஒளி செய்து நெடு விசும்பு ஒன்றிலும் – திருமந்:2685/3
விசும்பு ஒன்று தாங்கிய மெய்ஞ்ஞானத்துள்ளே – திருமந்:2818/1
நீரும் நிலனும் விசும்பு அங்கி மாருதம் – திருமந்:3045/1
மேல்


விசும்பும் (1)

பாரும் விசும்பும் பகலும் அதி அதி – திருமந்:1305/3
மேல்


விசும்பூடு (1)

கரும் தாள் கருடன் விசும்பூடு இறப்ப – திருமந்:2513/1
மேல்


விசுவன் (1)

தொல் பத விசுவன் தைசதன் பிராஞ்ஞன் – திருமந்:2537/1
மேல்


விசேடத்து (1)

மெய் கரி ஞானம் கிரியா விசேடத்து
செய் கரி ஈசன் அனாதியே செய்ததே – திருமந்:2007/3,4
மேல்


விசேடம் (1)

சமய மனு முறை தானே விசேடம்
சமயத்து மூலம் தனை தேறல் மூன்றாம் – திருமந்:1508/2,3
மேல்


விசேடமும் (2)

அமையும் விசேடமும் அரன் மந்திர சுத்தி – திருமந்:1450/2
அமையும் விசேடமும் ஆனமம் திரசுத்தி – திருமந்:1845/2
மேல்


விசேடமே (3)

யோக விசேடமே அட்டாங்க யோகம் ஆம் – திருமந்:1466/2
ஞான விசேடமே நாடு பரோதயம் – திருமந்:1476/2
பண் இடில் ஞானி ஊண் பார்க்கில் விசேடமே – திருமந்:1851/4
மேல்


விசை (1)

வில்லின் விசை நாணில் கோத்து இலக்கு எய்த பின் – திருமந்:2567/1
மேல்


விசையம் (1)

விசையம் பெருகிய வேத முதல் ஆம் – திருமந்:214/3
மேல்


விஞ்ச (1)

விஞ்ச செய்து இ புவி வேறே விடாவிடில் – திருமந்:1684/3
மேல்


விஞ்சத்து (2)

விண்டு அலர் கூபமும் விஞ்சத்து அடவியும் – திருமந்:621/1
விஞ்சத்து உறையும் விகிர்தா என நின்னை – திருமந்:2117/3
மேல்


விஞ்சப்படுத்ததன் (1)

விஞ்சப்படுத்ததன் மேல் ஆசனம் இட்டு – திருமந்:1917/2
மேல்


விஞ்சு (1)

விஞ்சு அறிவில்லோன் விளம்பு மிகு மதி – திருமந்:2164/2
மேல்


விஞ்சும் (1)

விஞ்சும் உடல் உயிர் வேறுபடுத்திட – திருமந்:2269/3
மேல்


விஞ்சையர் (1)

விஞ்சையர் வேந்தனும் மெல்லியலாளோடு – திருமந்:2272/3
மேல்


விஞ்ஞாகலர் (1)

கேவலம்-தன்னில் கிளர்ந்த விஞ்ஞாகலர்
கேவலம்-தன்னில் கிளர் விந்து சத்தியால் – திருமந்:2242/1,2
மேல்


விஞ்ஞாகலவர்க்கு (1)

கேவலத்தில் சுத்தம் கேடு இல் விஞ்ஞாகலவர்க்கு
ஆவயின் ஆதன் அருண் மூர்த்தி தானே – திருமந்:2250/3,4
மேல்


விஞ்ஞான (1)

விஞ்ஞான கன்மத்தால் மெய் அகம் கூடிய – திருமந்:499/1
மேல்


விஞ்ஞானகலருக்கு (1)

ஆணவம் ஆகும் விஞ்ஞானகலருக்கு
பேணிய மாயை பிரளயாகலருக்கே – திருமந்:2241/1,2
மேல்


விஞ்ஞானத்தோர்க்கு (1)

விஞ்ஞானத்தோர்க்கு ஆணவமே மிகு தனு – திருமந்:2136/1
மேல்


விஞ்ஞானர் (6)

விஞ்ஞானர் நால்வரும் மெய் பிரளயாகலத்து – திருமந்:493/1
விஞ்ஞானர் ஆதியர் வேற்றுமை தானே – திருமந்:493/4
விஞ்ஞானர் கேவலத்து ஆராது விட்டவர் – திருமந்:494/1
விஞ்ஞானர் ஆணவ கேவலம் மேவுவோர் – திருமந்:498/1
விஞ்ஞானர் மாயையில் தங்கும் இருமலர் – திருமந்:498/2
விஞ்ஞானர் ஆதிகள் ஒன்பான் வேறு உயிர்களே – திருமந்:498/4
மேல்


விட்ட (14)

வேதத்தை விட்ட அறம் இல்லை வேதத்தின் – திருமந்:51/1
விட்ட எழுத்தை விடாத எழுத்துடன் – திருமந்:918/3
வாக்கும் மனமும் மருவி ஒன்றாய் விட்ட
நோக்கும் பெருமைக்கு நுண்ணறிவு ஆமே – திருமந்:1227/3,4
தாகத்தை விட்ட சரியை ஒன்றாம் ஒன்றுள் – திருமந்:1465/3
துன்மார்க்கம் விட்ட துரிய துரிசு அற்றார் – திருமந்:1483/3
வீடு அந்தம் இன்றியே ஆள்க என விட்ட அருள் – திருமந்:1591/3
சீர் நந்தி கொண்டு திருமுகமாய் விட்ட
பேர் நந்தி என்னும் பிறங்கு சடையனை – திருமந்:1863/1,2
விட்ட பின் கர்ப்ப உற்பத்தி விதியிலே – திருமந்:1944/1
விட்ட விடம் ஏறாவாறு போல் வேறாகி – திருமந்:2409/1
விட்ட பசு பாச மெய் கண்டோன் மேவுறான் – திருமந்:2409/2
மதி பெற்று இருள் விட்ட மன் உயிர் ஒன்றாம் – திருமந்:2452/3
விட்ட இலக்கணை தான் போம் வியோமத்து – திருமந்:2566/1
மதி பெற்று இருள் விட்ட மன் உயிர் ஒன்றாம் – திருமந்:2582/3
விரிவு குவிவு அற விட்ட நிலத்தே – திருமந்:2657/3
மேல்


விட்டத்தின் (2)

அட்ட ஹவ் விட்டத்தின் மேலே உவ் இட்டு – திருமந்:1313/2
விட்டத்தின் உள்ளே விளங்க வல்லார்கட்கு – திருமந்:2904/3
மேல்


விட்டத்தை (1)

விட்டத்தை பூட்டி மேல் பையை தாள் கோத்து – திருமந்:799/3
மேல்


விட்டது (3)

தண் கடல் விட்டது அமரரும் தேவரும் – திருமந்:364/1
நேசத்தை விட்டது அருள் அந்த நேசத்தின் – திருமந்:1802/2
அஞ்சு அற்று விட்டது ஓர் ஆணையும் ஆமே – திருமந்:2094/4
மேல்


விட்டவர் (1)

விஞ்ஞானர் கேவலத்து ஆராது விட்டவர்
தம் ஞானர் அட்ட வித்தேசராம் சார்ந்து உளோர் – திருமந்:494/1,2
மேல்


விட்டனர் (1)

விட்டனர் தம்மை விகிர்தா நம என்பர் – திருமந்:989/2
மேல்


விட்டார் (5)

திருந்தனர் விட்டார் திருவில் நரகம் – திருமந்:2339/1
திருந்தனர் விட்டார் திருவார் சுவர்க்கம் – திருமந்:2339/2
திருந்தனர் விட்டார் செறி மல கூட்டம் – திருமந்:2339/3
திருந்தனர் விட்டார் சிவமாய் அவமே – திருமந்:2339/4
வேடத்து உளான் அலன் வேட்கை விட்டார் நெஞ்சில் – திருமந்:2614/3
மேல்


விட்டாரே (4)

ஐவரும் அ செய்யை காவல் விட்டாரே – திருமந்:188/4
வேதாந்தம் கேட்டவர் வேட்கை விட்டாரே – திருமந்:229/4
எண்ணி எழுதி இளைத்து விட்டாரே – திருமந்:315/4
பறிவது பல் கண பற்று விட்டாரே – திருமந்:2645/4
மேல்


விட்டால் (4)

உளதுறும் யோகி உடல் விட்டால் தானே – திருமந்:1902/4
சிவயோகி ஞானி சிதைந்து உடல் விட்டால்
தவலோகம் சேர்ந்து பின் தான் வந்து கூடி – திருமந்:1905/1,2
ஊனம் இல் ஞானி நல் யோகி உடல் விட்டால்
தான் அற மோன சமாதியுள் தங்கியே – திருமந்:1906/1,2
ஆகியவை விட்டால் காயம் உபாதானம் – திருமந்:2493/2
மேல்


விட்டான் (1)

விட்டான் மதி உண்ணவும் வரும் மேல் அதே – திருமந்:669/4
மேல்


விட்டிட்டு (2)

வழி செல்லும் வல்வினையார் திறம் விட்டிட்டு
உழி செல்லில் உம்பர் தலைவன் முன் ஆமே – திருமந்:1549/3,4
இரும் சுடர் விட்டிட்டு இகல் இடம் எல்லாம் – திருமந்:3029/3
மேல்


விட்டிட (3)

மேல் அணுகா விந்து நாதங்கள் விட்டிட
மூலம் அது ஆம் எனும் முத்திக்கு நேர்பட – திருமந்:1135/2,3
மின் ஒத்த விந்து நாதாந்தத்து விட்டிட
வன்ன திரு விந்து மாயும் காயத்திலே – திருமந்:1965/3,4
தொத்து அற விட்டிட சுத்தர் ஆவார்களே – திருமந்:2245/4
மேல்


விட்டிடா (1)

சுத்த மது உண்ண சிவானந்தம் விட்டிடா
நித்தல் இருத்தல் கிடத்தல் கீழ் காலே – திருமந்:325/3,4
மேல்


விட்டிடின் (1)

ஆம்பதம் எட்டாக விட்டிடின் மேலதாம் – திருமந்:1297/2
மேல்


விட்டிடும் (2)

மெய்த்த இதயத்து விட்டிடும் மெய் உணர்ந்து – திருமந்:2491/3
மெய்த்த இதயத்து விட்டிடும் மெய் உணர் – திருமந்:2574/3
மேல்


விட்டிலாத (1)

நெய் விட்டிலாத இடிஞ்சிலும் ஆமே – திருமந்:503/4
மேல்


விட்டிலேன் (1)

மெய் விட்டிலேன் விகிர்தன் அடி தேடுவன் – திருமந்:503/2
மேல்


விட்டு (46)

வாதத்தை விட்டு மதிஞர் வளம் உற்ற – திருமந்:51/3
மெய் விட்டு போக விடைகொள்ளுமாறே – திருமந்:151/4
விட்டு பிடிப்பது என் மே தகு சோதியை – திருமந்:289/1
மெய்த்த சகம் உண்டு விட்டு பரானந்த – திருமந்:334/3
உள்ளம் விட்டு ஓர் அடி நீங்கா ஒருவனை – திருமந்:431/2
மெய்ஞ்ஞானர் ஆணவம் விட்டு நின்றாரே – திருமந்:494/4
பொய் விட்டு நானே புரிசடையான் அடி – திருமந்:503/3
அங்கே பிடித்தது விட்டு அளவும் செல்ல – திருமந்:570/3
இது விட்டு இங்கு ஈராறு அமர்ந்த அதனால் – திருமந்:740/2
மது விட்டு போமாறு மாயல் உற்றேனே – திருமந்:740/4
சிவம் கோடி விட்டு செறிய இருந்து அங்கு – திருமந்:759/3
ஓம் மதியத்துள் விட்டு உரை உணர்வாலே – திருமந்:877/4
காங்கு அரு மேட்டில் கடு பூசி விந்து விட்டு
ஓங்காரம் வைத்திடும் உச்சாடனத்துக்கே – திருமந்:999/3,4
மருள் இவை விட்டு அறியாமை மயக்கும் – திருமந்:1010/3
பொய் வகை விட்டு நீ பூசனை செய்யே – திருமந்:1294/4
உரம்தரு வல் வினை உம்மை விட்டு ஓடி – திருமந்:1322/2
சாத்திரம் ஓதும் சதுர்களை விட்டு நீர் – திருமந்:1631/1
ஆர்த்த பிறவி அகல விட்டு ஓடுமே – திருமந்:1631/4
மேவப்படுவதும் விட்டு நிகழ்வதும் – திருமந்:1777/3
பார் அணியும் உடல் வீழ விட்டு ஆருயிர் – திருமந்:1822/3
கள்ள கடல் விட்டு கைதொழ மாட்டாதார் – திருமந்:1834/3
விட்டு கிடக்கில் விருப்பு அறியாரே – திருமந்:1884/4
இச்சை விட்டு ஏகாந்தத்து ஏறி இருப்பரே – திருமந்:1885/4
காதல் மாதின்-பால் பற்று அற விட்டு
கடுங்கால் கரணம் கருத்துற கொண்டே – திருமந்:1942/3,4
காய துகிர் போர்வை ஒன்று விட்டு ஆங்கு ஒன்று இட்டு – திருமந்:2131/3
ஊனத்து அவித்தை விட்டு ஊமன் நின்றானே – திருமந்:2157/4
ஆய முறை விட்டு அதுவும் தான் அன்றாகி – திருமந்:2198/2
தான் எங்கும் ஆயவன் ஐம்மலம் தான் விட்டு
ஞானம் தனது உரு ஆகி நயந்த பின் – திருமந்:2207/1,2
தான் எங்குமாய் நெறிநின்றது தான் விட்டு
மேல் நந்த சூக்கம் அவை வன்னம் மேலிட்டே – திருமந்:2207/3,4
மேனிகள் ஐந்தும் போய் விட்டு சிவம் ஆகி – திருமந்:2218/3
போம் மலம் தன்னால் புகழ் விந்து நாதம் விட்டு
ஓம் மயம் ஆகி ஒடுங்கலின் நின்மலம் – திருமந்:2233/2,3
பொய்யான போதாந்தம் ஆறாறும் விட்டு அகன்று – திருமந்:2235/1
ஆறாறு அகன்று நம விட்டு அறிவாகி – திருமந்:2291/1
வேறு செய்தான் என்னை எங்கணும் விட்டு உய்த்தான் – திருமந்:2312/2
வேறு செய்யா அருள் கேவலத்தே விட்டு
வேறு செய்யா அத்தன் மேவி நின்றானே – திருமந்:2312/3,4
விட்டு அலர்கின்றனன் சோதி விரிசுடர் – திருமந்:2529/2
விட்டு விடாதது மேவும் சத்தாதியில் – திருமந்:2566/3
ஆகிய விட்டு விடாத இலக்கணைத்து – திருமந்:2570/2
உடலை விட்டு இந்த உயிர் எங்கும் ஆகி – திருமந்:2588/3
எல்லாம் அறியும் அறிவு-தனை விட்டு
எல்லாம் அறிந்தும் இலாபம் அங்கு இல்லை – திருமந்:2596/1,2
பொய்த்தாள் இடும்பையை பொய் அற நீ விட்டு அங்கு – திருமந்:2605/3
கரணங்கள் விட்டு உயிர் தான் எழும்-போது – திருமந்:2702/2
வாதி-தனை விட்டு இறை அருள் சத்தியால் – திருமந்:2712/2
கட்டு விட்டு ஓடின் மலர்தலும் காணலாம் – திருமந்:2919/2
பற்று விட்டு அம்மனை பாழ்பட நோக்கினால் – திருமந்:2919/3
செப்பு பராபரம் சேர் பரமும் விட்டு
கப்புறு சொற்பதம் ஆள கலந்தமை – திருமந்:2945/2,3
மேல்


விட்டே (1)

பரம்பரம் ஆன பரம் அது விட்டே
உரம் பெற முப்பாழ் ஒளியை விழுங்கி – திருமந்:2592/2,3
மேல்


விட்டேன் (1)

கற்றன விட்டேன் கழல் பணிந்தேனே – திருமந்:1817/4
மேல்


விட்டோடும் (1)

உடம்பொடு உயிரிடை விட்டோடும் போது – திருமந்:176/1
மேல்


விட்டோர்க்கும் (1)

காமாதி விட்டோர்க்கும் தரல் தந்து கற்பிப்போன் – திருமந்:507/3
மேல்


விட்டோர்க்கே (1)

படும் பயன் இல்லை பற்று விட்டோர்க்கே – திருமந்:1624/4
மேல்


விட (9)

சக்கரம்-தன்னை சசி முடி மேல் விட
அக்கி உமிழ்ந்தது வாயு கரத்திலே – திருமந்:370/3,4
ஆறாம் அவை விட ஆகும் நனா கனா – திருமந்:2197/2
மேவும் செலவு விட வரு நீக்கத்து – திருமந்:2302/2
ஆன வகையை விடும் அடைத்தாய் விட
ஆன மலாதீதம் அ பரம் தானே – திருமந்:2310/3,4
வேதாந்தம் தன்னில் உபாதி மேல் ஏழ் விட
நாதாந்த பாசம் விடு நல்ல தொம்பதம் – திருமந்:2387/1,2
நாதாந்த பாசம் விட நின்ற நன் பதி – திருமந்:2392/2
இந்தியம் சத்து ஆதி விட வியன் ஆகும் – திருமந்:2443/2
சீரூப சாந்த முப்பாழ் விட தீருமே – திருமந்:2495/4
வினை விட வீடு என்னும் வேதமும் ஓதார் – திருமந்:2557/3
மேல்


விடக்கு (1)

விடக்கு இரண்டின் புறம் மேவுறு சிந்தை – திருமந்:2032/3
மேல்


விடப்படும் (1)

நானே விடப்படும் ஏதொன்றை நாடாது – திருமந்:237/2
மேல்


விடம் (3)

விடம் கொள் பெரும் சடை மேல் வரு கங்கை – திருமந்:1247/3
விடம் கொண்ட கண்டனும் மேவிய காயத்து – திருமந்:2002/3
விட்ட விடம் ஏறாவாறு போல் வேறாகி – திருமந்:2409/1
மேல்


விடமி (1)

மெல்லியல் வஞ்சி விடமி கலை ஞானி – திருமந்:1082/1
மேல்


விடல் (1)

மரணம் சரை விடல் வண் பர காயம் – திருமந்:706/1
மேல்


விடவிட (1)

ஆசை விடவிட ஆனந்தம் ஆமே – திருமந்:2615/4
மேல்


விடவே (1)

வேறு ஆன ஐந்தும் விடவே நனாவினில் – திருமந்:2197/3
மேல்


விடா (3)

கடா விடா ஐம்புலன் கட்டுண்ணும் வீடு – திருமந்:880/3
சாக்கிரா தீதத்தில் ஆணவம் தான் விடா
சாக்கிரா தீதம் பரன் உண்மை தங்குமே – திருமந்:2212/3,4
மேவும் பரவிந்து நாதம் விடா ஆறாறு – திருமந்:2374/3
மேல்


விடாத (3)

விடாத மனம் பவனத்தொடு மேவி – திருமந்:880/1
விட்ட எழுத்தை விடாத எழுத்துடன் – திருமந்:918/3
ஆகிய விட்டு விடாத இலக்கணைத்து – திருமந்:2570/2
மேல்


விடாதது (2)

தொட்டு விடாதது உபசாந்தத்தே தொகும் – திருமந்:2566/2
விட்டு விடாதது மேவும் சத்தாதியில் – திருமந்:2566/3
மேல்


விடாது (2)

மேதாதியாலே விடாது ஓம் என தூண்டி – திருமந்:1708/1
ஈவற்ற எல்லை விடாது வழி காட்டி – திருமந்:2932/3
மேல்


விடாமையின் (1)

நேயத்தே நின்றோர்க்கு நீங்கா விடாமையின்
மாயத்தே செல்வோர் மனத்தோடு அழியுமே – திருமந்:1935/3,4
மேல்


விடாய்த்து (1)

கழுநீர் விடாய்த்து தம் காயம் சுருக்கும் – திருமந்:324/2
மேல்


விடார் (1)

காதலினால் விடார் யோகம் கலந்தவர் – திருமந்:1961/2
மேல்


விடாவிடில் (2)

விஞ்ச செய்து இ புவி வேறே விடாவிடில்
பஞ்சத்து உளாய் புவி முற்றும் பாழ் ஆகுமே – திருமந்:1684/3,4
பாகன் விடாவிடில் பன்றியும் ஆமே – திருமந்:2926/4
மேல்


விடாவே (3)

உணர்வும் உடம்பும் ஒரு கால் விடாவே – திருமந்:879/4
பசுக்கள் தலைவனை பற்றி விடாவே – திருமந்:2193/4
பசுக்கள் தலைவனை பற்றி விடாவே – திருமந்:2406/4
மேல்


விடான் (1)

பாகன் விடான் எனில் பன்றியும் ஆமே – திருமந்:457/4
மேல்


விடிஞ்சு (1)

விடிஞ்சு இருளாவது அறியா உலகம் – திருமந்:164/3
மேல்


விடியா (1)

விடியா விளக்கு என்று மேவி நின்றேனே – திருமந்:48/4
மேல்


விடியாமை (1)

விடியாமை காக்கும் விளக்கு அது ஆமே – திருமந்:1687/4
மேல்


விடியில் (1)

விடியில் வெளியில் விழிக்கவும் மாட்டார் – திருமந்:1687/2
மேல்


விடிவது (1)

விடிவது அறியார் வெளி காண மாட்டார் – திருமந்:1687/1
மேல்


விடிவித்து (1)

நேசித்த காயம் விடிவித்து நேர்நேரே – திருமந்:1574/2
மேல்


விடிவு (1)

வெள்ளி அறையில் விடிவு இல்லை தானே – திருமந்:611/4
மேல்


விடின் (2)

மூவா கடா விடின் மூட்டுகின்றாரே – திருமந்:2884/4
மூடு புகா விடின் மூவணை ஆமே – திருமந்:2893/4
மேல்


விடு (3)

தூடி அளவும் சுடர் விடு சோதியை – திருமந்:657/2
வேட்கை விடு நெறி வேதாந்தம் ஆதலால் – திருமந்:1702/1
நாதாந்த பாசம் விடு நல்ல தொம்பதம் – திருமந்:2387/2
மேல்


விடு-மின் (1)

வெல்லும் அளவில் விடு-மின் வெகுளியை – திருமந்:2303/1
மேல்


விடு-மின்கள் (1)

வென்று புலன்கள் விரைந்து விடு-மின்கள்
குன்று விழ அதில் தாங்கலும் ஆமே – திருமந்:2040/3,4
மேல்


விடுக்கவே (1)

செய்க வலமிடம் தீர்ந்து விடுக்கவே – திருமந்:1941/4
மேல்


விடுகின்ற (1)

விடுகின்ற சீவனார் மேல் எழும்-போது – திருமந்:2110/1
மேல்


விடுகின்றிலேனே (1)

வீடும் அளவும் விடுகின்றிலேனே – திருமந்:1654/4
மேல்


விடுத்த (1)

சடத்தை விடுத்த அருளும் சகலத்து – திருமந்:2418/3
மேல்


விடுத்தன (1)

விடுத்தன நாள்களும் மேல் சென்றனவே – திருமந்:193/4
மேல்


விடுத்து (3)

மேவிய நாலேழ் விடுத்து நின்றானே – திருமந்:2284/4
சென்றான் எனை விடுத்து ஆங்கில் செல்லாமையும் – திருமந்:2295/3
எம்மாயமும் விடுத்து எம்மை கரந்திட்டு – திருமந்:2635/3
மேல்


விடும் (13)

விடும் பரிசாய் நின்ற மெய் நமன் தூதர் – திருமந்:176/3
தானே விடும் பற்று இரண்டும் தரித்திட – திருமந்:237/1
வெள்ளத்தை நாடி விடும் அவர் தீவினை – திருமந்:511/3
வெட்டுவித்தே விடும் விண்ணவன் ஆணையே – திருமந்:516/4
மேல் வரும் விந்துவும் அ எழுத்தாய் விடும்
மேல் வரும் நாதமும் ஓங்கும் எழுத்துடன் – திருமந்:1258/1,2
வேட்கை விடும் மிக்க வேதாந்தி பாதமே – திருமந்:1702/3
விடும் காண் முனைந்து இந்திரியங்களை போல் – திருமந்:1942/1
மிண்டு தனமே மிடைய விடும் போதில் – திருமந்:1943/3
கண்டு விடும் சூக்கம் காரணமா செல – திருமந்:2133/2
ஆன வகையை விடும் அடைத்தாய் விட – திருமந்:2310/3
தூய விளக்கு அது நின்று சுடர் விடும்
காய விளக்கு அது நின்று கனன்றிடும் – திருமந்:2367/2,3
ஓவி விடும் தத்துவ மசி உண்மையே – திருமந்:2568/4
உற்றுற்று பார்க்க ஒளி விடும் மந்திரம் – திருமந்:2770/2
மேல்


விடுவது (3)

ஓசை அதன் மணம் போல விடுவது ஓர் – திருமந்:608/3
விடுவது வேட்கையை மெய்ந்நின்ற ஞானம் – திருமந்:2616/3
தோணி ஒன்று உண்டு துறையில் விடுவது
ஆணி மிதித்து நின்று ஐவர் கோல் ஊன்றலும் – திருமந்:2935/1,2
மேல்


விடை (5)

அடல் விடை ஏறும் அமரர்கள் நாதன் – திருமந்:299/3
விடை உடையான் விகிர்தன் மிகு பூத – திருமந்:444/1
விடை ஒன்றில் ஏறியே வீற்றிருந்தானே – திருமந்:715/4
விடை அவன் ஏறி விளங்கி இருக்கும் – திருமந்:1140/2
ஆடல் விடை உடை அண்ணல் திருவடி – திருமந்:1618/3
மேல்


விடைகொள்ளுமாறே (1)

மெய் விட்டு போக விடைகொள்ளுமாறே – திருமந்:151/4
மேல்


விடையம்விட்டு (1)

ஒத்த விடையம்விட்டு ஓரும் உணர்வு இன்றி – திருமந்:231/2
மேல்


விடையோனே (1)

மாது உகந்து ஆடிடும் மால் விடையோனே – திருமந்:632/4
மேல்


விண் (16)

விண் அளந்தான் தன்னை மேல் அளந்தார் இல்லை – திருமந்:13/3
விண் அகத்தான் ஒக்கும் வேதகத்தான் ஒக்கும் – திருமந்:31/2
விண் கடல் செய்தவர் மேல் எழுந்து அப்புறம் – திருமந்:364/3
விண் பழியாத விருத்திகொண்டானே – திருமந்:366/4
விண் நின்ற அமரர் விரும்பும் விழுப்பொருள் – திருமந்:449/2
விண் ஆறு பாய்ச்சி குளத்தை நிரப்பினால் – திருமந்:800/3
விண் ஆர்ந்த கங்கை விரிசடை வைத்தவன் – திருமந்:832/2
புயலும் புனலும் பொருந்து அங்கி மண் விண்
முயலும் எழுத்துக்கு முன்னா இருந்ததே – திருமந்:929/3,4
விண் கொடி ஆகி விளங்கி வருதலால் – திருமந்:1142/3
விண் உடையார்களை மேலுற கண்டே – திருமந்:1166/4
விண் அமர் சோதி விளங்க ஹிரீங்கார – திருமந்:1384/3
விண் அமர் நாபி இருதயம் ஆங்கு இடை – திருமந்:1396/1
மேதாதி ஈரெண் கலாந்தத்து விண் ஒளி – திருமந்:1492/2
மேதாதி ஈரெண் கலாந்தத்து விண் ஒளி – திருமந்:1707/2
விண் நாட நின்ற வெளியை வினவுறில் – திருமந்:2223/2
விண் அறிவாளர் விரும்புகின்றாரே – திருமந்:2518/4
மேல்


விண்-நின்று (4)

விண்-நின்று இழிந்து வினைக்கு ஈடாய் மெய்கொண்டு – திருமந்:113/1
விண்-நின்று நீர் வீழின் மீண்டும் மண் ஆனால் போல் – திருமந்:143/3
விண்-நின்று அமரர் விரும்பி அடிதொழ – திருமந்:968/3
விண்-நின்று இயங்கும் விரி கதிர் செல்வனும் – திருமந்:3040/2
மேல்


விண்ட (2)

பண்டை உள் நாவில் பகை அற விண்ட பின் – திருமந்:1290/2
விண்ட ஔகாரம் விளங்கின அன்றே – திருமந்:1410/4
மேல்


விண்டதுவே (1)

விண்டதுவே நல்ல பிராத்தி அது ஆகுமே – திருமந்:679/4
மேல்


விண்டனள் (1)

விண்டனள் மேலை விரிகதிர் மூன்றையும் – திருமந்:1102/3
மேல்


விண்டிடும் (1)

விண்டிடும் வல்வினை மெய்ப்பொருள் ஆகுமே – திருமந்:1353/4
மேல்


விண்டு (7)

விண்டு அலர் கூபமும் விஞ்சத்து அடவியும் – திருமந்:621/1
விண்டு எண் திசையும் விரை மலர் கைக்கொண்டு – திருமந்:1167/3
விண்டு அகத்து உள்ளே விளங்கி வருதலால் – திருமந்:1385/3
விண்டு அலர் தாமரை மேல் ஒன்றும் கீழ் ஆக – திருமந்:2219/3
மேவும் பிரமனே விண்டு உருத்திரன் – திருமந்:2374/1
விண்டு இல்லை உள்ளே விளக்கு ஒளி ஆமே – திருமந்:2693/4
விண்டு அங்கே தோன்றி வெறு மனம் ஆயிடில் – திருமந்:2964/3
மேல்


விண்ணர் (1)

பாரின் கண் விண்ணர் அகம்புகும் பான்மையர் – திருமந்:2337/3
மேல்


விண்ணவர் (6)

விண்ணவர் ஈசன் விழுப்பம் உரைத்தனர் – திருமந்:58/3
விருத்தி கொடுத்திடும் விண்ணவர் கோனே – திருமந்:277/4
வெம் தழல் ஊடே புறப்பட விண்ணவர்
முந்திய பூசை முடியார் முறை கெட்டு – திருமந்:353/2,3
விண்ணவர் ஆக மிகவும் விரும்பி ஏம் – திருமந்:1535/2
வேதியர் வேண்டினும் விண்ணவர் சொல்லினும் – திருமந்:1977/3
மேவு பிரான் என்பர் விண்ணவர் தாமே – திருமந்:1995/4
மேல்


விண்ணவராலும் (1)

விண்ணவராலும் அறிவறியான்-தன்னை – திருமந்:2519/1
மேல்


விண்ணவரோடும் (1)

விலை இல்லை விண்ணவரோடும் உரைப்பன் – திருமந்:3012/3
மேல்


விண்ணவன் (2)

வெட்டுவித்தே விடும் விண்ணவன் ஆணையே – திருமந்:516/4
விரும்பி நின்றே செயின் விண்ணவன் ஆகுமே – திருமந்:1462/4
மேல்


விண்ணவனாய் (1)

விண்ணவனாய் உலகு ஏழுக்கும் மேல் உளன் – திருமந்:3037/1
மேல்


விண்ணாம் (2)

தரையுற்ற சத்தி தனிலிங்கம் விண்ணாம்
திரை பொரு நீர் அது மஞ்சன சாலை – திருமந்:1725/1,2
விண்ணாம் பிராணன் விளங்கிய சத்தமும் – திருமந்:2139/2
மேல்


விண்ணாய் (3)

தானே இருநிலம் தாங்கி விண்ணாய் நிற்கும் – திருமந்:10/1
வேர் எழுத்தாய் விண்ணாய் அப்புறமாய் நிற்கும் – திருமந்:970/1
தானே இருநிலம் தாங்கி விண்ணாய் நிற்கும் – திருமந்:1165/1
மேல்


விண்ணாறு (1)

விண்ணாறு வந்து வெளி கண்டிட ஓடி – திருமந்:600/3
மேல்


விண்ணில் (4)

விண்ணில் அமரர்-தமக்கும் விளங்க அரிது – திருமந்:60/2
விண்ணில் எழுந்து சிவாயநம என்று – திருமந்:1406/2
விண்ணில் பரை சிரம் மிக்க சிகையாதி – திருமந்:1744/2
விளங்கு ஒளியாய் மின்னி விண்ணில் ஒடுங்கி – திருமந்:2690/3
மேல்


விண்ணிலும் (1)

விண்ணிலும் வந்த வெளி இலன் மேனியன் – திருமந்:3018/1
மேல்


விண்ணிலே (1)

பால் அது போல பரந்து எழு விண்ணிலே – திருமந்:1395/4
மேல்


விண்ணின் (1)

விளைவு அறிவார் விண்ணின் மண்ணின் மிக்காரே – திருமந்:1635/4
மேல்


விண்ணினின் (1)

விண்ணினின் உள்ளே விளைந்த விளங்கனி – திருமந்:315/1
மேல்


விண்ணினை (1)

விண்ணினை சென்று அணுகா வியன் மேகங்கள் – திருமந்:1436/1
மேல்


விண்ணும் (1)

விண்ணும் இன்றி வெளி ஆனோர் மேனியே – திருமந்:2671/4
மேல்


விண்ணுளும் (1)

விண்ணுளும் என்ன எடுக்கலும் ஆமே – திருமந்:1029/4
மேல்


விண்ணுறுவாரையும் (1)

விண்ணுறுவாரையும் வினையுறுவாரையும் – திருமந்:184/3
மேல்


விண்ணே (1)

வேதம் துதித்திட போய் அடைந்தார் விண்ணே – திருமந்:142/4
மேல்


விண்ணை (1)

விண்ணை இடந்து வெளி செய்து நின்றிடும் – திருமந்:1983/2
மேல்


விண்ணோர் (3)

மெய்யே உரைக்கில் விண்ணோர் தொழ செய்வன் – திருமந்:522/3
வீர மருந்து என்றும் விண்ணோர் மருந்து என்றும் – திருமந்:850/1
மெய்தான் உரைக்கில் விண்ணோர் தொழ செய்வன் – திருமந்:2068/3
மேல்


வித்தகம் (1)

வித்தகம் ஆகிய வேடத்தர் உண்ட ஊண் – திருமந்:1866/1
மேல்


வித்தகர் (1)

வித்தகர் ஐவர் வினோதகர் ஈரெண்மர் – திருமந்:2888/2
மேல்


வித்தகன் (2)

வித்தகன் ஆகி விளங்கி இருக்கலாம் – திருமந்:2180/2
வித்தகன் நந்தி விதிவழி அல்லது – திருமந்:2847/3
மேல்


வித்தகனாய் (1)

வித்தகனாய் நிற்கும் வெம் கதிரோனே – திருமந்:835/4
மேல்


வித்தகி (1)

வித்தகி என் உள்ளம் மேவி நின்றாளே – திருமந்:1194/4
மேல்


வித்தாம் (2)

வித்தாம் செக மயம் ஆக வரை கீறி – திருமந்:991/1
முத்தர் பதப்பொருள் முத்தி வித்தாம் மூலம் – திருமந்:1440/2
மேல்


வித்தாய் (1)

கருத்தது வித்தாய் காரண காரியம் – திருமந்:1947/3
மேல்


வித்தான் (1)

வித்து குற்று உண்ணாமல் வித்து வித்தான் நன்றே – திருமந்:1964/4
மேல்


வித்தி (1)

இடா கொண்டு தூவி எரு இட்டு வித்தி
கிடா கொண்டு பூட்டி கிளறி முளையை – திருமந்:2878/1,2
மேல்


வித்திட (1)

வழுதலை வித்திட பாகல் முளைத்தது – திருமந்:2869/1
மேல்


வித்தியா (1)

ஏதம் இல் ஈசன் நல் வித்தியா தத்துவம் – திருமந்:2190/2
மேல்


வித்தியாதரர் (2)

ஆய்ந்து அறிவார்கள் அமரர் வித்தியாதரர்
ஆய்ந்து அறியா வண்ணம் நின்ற அரன்நெறி – திருமந்:1571/1,2
தேவர் சுரர் நரர் சித்தர் வித்தியாதரர்
மூவர்கள் ஆதியின் முப்பத்துமூவர்கள் – திருமந்:2731/1,2
மேல்


வித்தில் (1)

பிண்டாலம் வித்தில் எழுந்த பெரு முளை – திருமந்:3025/1
மேல்


வித்திலே (5)

அது வித்திலே நின்று அம் கண்ணிக்கு நந்தி – திருமந்:1931/1
இது வித்திலே உள ஆற்றை உணரார் – திருமந்:1931/2
மது வித்திலே மலர் அன்னம் அது ஆகி – திருமந்:1931/3
பொது வித்திலே நின்ற புண்ணியம் தானே – திருமந்:1931/4
விந்துவும் மாளும் மெய் காயத்தில் வித்திலே – திருமந்:1963/4
மேல்


வித்தினில் (4)

வித்தினில் அன்றி முளை இல்லை அ முளை – திருமந்:1932/1
வித்தினில் அன்றி வெளிப்படுமாறு இல்லை – திருமந்:1932/2
வித்தினில் வித்தை விது அற உணர்வரேல் – திருமந்:1946/3
ஐ என்னும் வித்தினில் ஆனை விளைப்பது ஓர் – திருமந்:2870/1
மேல்


வித்தினை (1)

விதைக்கின்ற வித்தினை மேல் நின்று நோக்கி – திருமந்:1692/2
மேல்


வித்து (34)

தாம் ஏழ் பிறப்பு எரி சார்ந்த வித்து ஆமே – திருமந்:120/4
அத்தி பழத்தை அறைக்கீரை வித்து உண்ண – திருமந்:160/3
விலைக்கு உண்ண வைத்தது ஓர் வித்து அது ஆமே – திருமந்:660/4
தெளியுறு வித்து சிவகதி காட்டி – திருமந்:1064/3
தானே உயிர் வித்து தந்த பதினாலும் – திருமந்:1074/2
வெளிப்படு வித்து விளை அறிவித்து – திருமந்:1101/1
களிப்படு வித்து கதிர்ப்படு சோதி – திருமந்:1101/3
அத்தி மேல் வித்து இடில் அத்தி பழுத்த-கால் – திருமந்:1230/3
வித்து அது இன்றியே எல்லாம் விளைந்தன – திருமந்:1234/2
முந்தை பிறவிக்கு மூல வித்து ஆமே – திருமந்:1460/4
வழி இரண்டுக்கும் ஓர் வித்து அது ஆன – திருமந்:1541/1
வித்து ஆம் சிவோகமே சேர்தலான் – திருமந்:1585/2
வித்து இடுவோர்க்கு அன்றி மேலோர் விளைவு இல்லை – திருமந்:1946/1
வித்து இடுவோர்க்கு அன்றி மிக்கோர் அறிவு இல்லை – திருமந்:1946/2
வித்து குற்று உண்பான் விலை அறியாதவன் – திருமந்:1964/1
வித்து குற்று உண்ணாமல் வித்து சுட்டு உண்பவன் – திருமந்:1964/2
வித்து குற்று உண்ணாமல் வித்து சுட்டு உண்பவன் – திருமந்:1964/2
வித்து குற்று உண்பானில் வேறு அலன் நீற்றவன் – திருமந்:1964/3
வித்து குற்று உண்ணாமல் வித்து வித்தான் நன்றே – திருமந்:1964/4
வித்து குற்று உண்ணாமல் வித்து வித்தான் நன்றே – திருமந்:1964/4
படர் கொண்ட ஆல் அதின் வித்து அது போல – திருமந்:2009/1
விரித்த பொருட்கு எல்லாம் வித்து ஆவது உள்ளம் – திருமந்:2036/2
வித்து குற்று உண்டு விளைபுலம் பாழ்செய்யும் – திருமந்:2069/3
வித்து பொதிவார் விரைவிட்டு நாற்றுவார் – திருமந்:2084/1
மேனி கொண்டு ஐங்கருமத்து வித்து ஆதலான் – திருமந்:2332/3
முத்திக்கு வித்து முதல்வன்-தன் ஞானமே – திருமந்:2506/1
பத்திக்கு வித்து பணிந்துற்று பற்றலே – திருமந்:2506/2
சித்திக்கு வித்து சிவபரம் தான் ஆதல் – திருமந்:2506/3
சத்திக்கு வித்து தனது உபசாந்தமே – திருமந்:2506/4
முந்தை பிறவிக்கு மூல வித்து ஆமே – திருமந்:2622/4
விரிக்கின்ற வெள்ளரி வித்து வித்து ஆமே – திருமந்:2877/4
விரிக்கின்ற வெள்ளரி வித்து வித்து ஆமே – திருமந்:2877/4
விளைந்து கிடந்தது மேலைக்கு வித்து அது – திருமந்:2879/1
உழவு ஒன்று வித்து ஒருங்கின காலத்து – திருமந்:2913/1
மேல்


வித்தும் (2)

வித்தும் முளையும் உடன் அன்றி வேறு அல்ல – திருமந்:1932/3
போகின்ற பொய்யும் புகுகின்ற பொய் வித்தும்
கூகின்ற நாவலின் கூழை தரும் கனி – திருமந்:2886/1,2
மேல்


வித்தேசராம் (2)

தம் ஞானர் அட்ட வித்தேசராம் சார்ந்து உளோர் – திருமந்:494/2
ஆகின்ற வித்தேசராம் அனந்தாதியர் – திருமந்:2232/2
மேல்


வித்தை (11)

அகலிடத்தார் மெய்யை அண்டத்து வித்தை
புகலிடத்து என்றனை போதவிட்டானை – திருமந்:4/1,2
வித்தை கெடுத்து வியாக்கிரத்தே மிக – திருமந்:121/1
சத்தியும் வித்தை தலை அவள் ஆமே – திருமந்:1059/4
நவாக்கரியாவது நான் அறி வித்தை
நவாக்கரி உள் எழும் நன்மைகள் எல்லாம் – திருமந்:1321/1,2
மேல் நிற்றல் ஆம் சத்தி வித்தை விளைத்திடும் – திருமந்:1473/3
பதைக்கின்ற போதே பரம் என்னும் வித்தை
விதைக்கின்ற வித்தினை மேல் நின்று நோக்கி – திருமந்:1692/1,2
சத்தி நல் கண்டம் தகு வித்தை தான் ஆகும் – திருமந்:1758/2
வித்தினில் வித்தை விது அற உணர்வரேல் – திருமந்:1946/3
ஈசன் நல் வித்தை இராகம் கலைகாலம் – திருமந்:2191/2
மாசு அகல் வித்தை நியதி மகா மாயை – திருமந்:2191/3
துய்ய அ வித்தை முதல் மூன்றும் தொல் சத்தி – திருமந்:2238/3
மேல்


வித்தையா (1)

ஆன அ ஈசன் அதீதத்தில் வித்தையா
தான் உலகு உண்டு சதாசிவ மா சத்தி – திருமந்:2218/1,2
மேல்


வித்தையும் (1)

மன்றினுள் வித்தையும் மானுடர் கையதாய் – திருமந்:1336/3
மேல்


விதம் (4)

விதம் செய்யும் நெஞ்சில் வியப்பு இல்லை தானே – திருமந்:423/4
விதம் செய்யும் ஆறே விதித்து ஒழிந்தானே – திருமந்:462/4
ஆதி விதம் மிக தண் தந்த மால் தங்கை – திருமந்:1069/1
துலை இரு வட்டம் துய்ய விதம் எட்டில் – திருமந்:1979/2
மேல்


விதமும் (1)

வாயு விதமும் பதினாறு உள வலி – திருமந்:796/2
மேல்


விதறு (2)

விதறு படாமுன்னம் மெய்வழி நின்றால் – திருமந்:2215/3
விதறு படா வண்ணம் வேறு இருந்து ஆய்ந்து – திருமந்:2948/1
மேல்


விதி (20)

விதி பல செய்து ஒன்று மெய்ம்மை உணரார் – திருமந்:33/2
விதி வழி அல்லது இ வேலை உலகம் – திருமந்:45/1
விதி வழி இன்பம் விருத்தமும் இல்லை – திருமந்:45/2
ஆம் விதி நாடி அறம் செய்-மின் அ நிலம் – திருமந்:195/1
போம் விதி நாடி புனிதனை போற்று-மின் – திருமந்:195/2
நாம் விதி வேண்டும் அது என் சொலின் மானிடர் – திருமந்:195/3
ஆம் விதி பெற்ற அருமை வல்லார்க்கே – திருமந்:195/4
மெய் அகத்தோர் உளம் வைத்த விதி அது – திருமந்:207/2
தாம் விதி வேண்டி தலைப்படு மெய்ந்நெறி – திருமந்:215/3
மெய்ப்பட்ட கல்லை சுமப்போன் விதி போன்றும் – திருமந்:536/2
விதி அது செய்கின்ற மெய்யடியார்க்கு – திருமந்:710/3
விதி அது தன்னையும் வென்றிடல் ஆகும் – திருமந்:1186/3
விதி வழி தன்னையும் வென்றிடல் ஆமே – திருமந்:1231/4
வென்றிடல் ஆகும் விதி வழி தன்னையும் – திருமந்:1232/1
விதி வைத்தவாறும் விளம்ப ஒண்ணாதே – திருமந்:1596/4
வேய்ந்து கொள் மேலை விதி அது தானே – திருமந்:2038/4
ஆன விதி மூலத்தானத்தில் அ விளக்கு – திருமந்:2222/3
மெய் செயின் மேலை விதி அதுவாய் நிற்கும் – திருமந்:2602/2
விலக்குறின் மேலை விதி என்றும் கொள்க – திருமந்:2668/2
விதி அது மேலை அமரர் உறையும் – திருமந்:2998/1
மேல்


விதிக்கின்ற (1)

விதிக்கின்ற ஐவரை வேண்டாது உலகம் – திருமந்:2621/3
மேல்


விதித்த (1)

விதித்த இருபத்தெட்டொடு மூன்று அறையாக – திருமந்:747/1
மேல்


விதித்தது (1)

வீழி தலை நீர் விதித்தது தா என – திருமந்:380/3
மேல்


விதித்தன (1)

விதித்தன நாட்களும் வீழ்ந்து கழிந்த – திருமந்:2099/2
மேல்


விதித்தானே (1)

வேறு பதியங்கள் நாள் விதித்தானே – திருமந்:746/4
மேல்


விதித்து (1)

விதம் செய்யும் ஆறே விதித்து ஒழிந்தானே – திருமந்:462/4
மேல்


விதியில் (1)

விதியில் பிரமாதிகள் மிகு சத்தி – திருமந்:1923/3
மேல்


விதியிலே (1)

விட்ட பின் கர்ப்ப உற்பத்தி விதியிலே
தொட்டுறும் காலங்கள் தோன்ற கருதிய – திருமந்:1944/1,2
மேல்


விதியிலோர் (1)

வேதாந்த ஞானம் விளங்க விதியிலோர்
நாதாந்த போதம் நணுகிய போக்கது – திருமந்:235/1,2
மேல்


விதியின் (1)

விதியின் பெரு வலி வேலை சூழ் வையம் – திருமந்:2030/1
மேல்


விதியே (1)

ஆட்டம் செய்யாத அது விதியே நினை – திருமந்:2301/3
மேல்


விதிரேகத்து (1)

அயிர்ப்பு அறு காரணோபாதி விதிரேகத்து
உயிர்ப்புறும் ஈசன் உபமிதத்தால் அன்றி – திருமந்:2504/2,3
மேல்


விதிவழி (2)

வித்தகன் நந்தி விதிவழி அல்லது – திருமந்:2847/3
தான் முன்னம் செய்த விதிவழி தான் அல்லால் – திருமந்:2848/1
மேல்


விதிவழியே (2)

விதிவழியே சென்று வேந்தனை நாடும் – திருமந்:1503/3
மீண்டுற்று அருளால் விதிவழியே சென்று – திருமந்:2346/2
மேல்


விது (2)

விது பதி செய்தவன் மெய்த்தவம் நோக்கி – திருமந்:19/3
வித்தினில் வித்தை விது அற உணர்வரேல் – திருமந்:1946/3
மேல்


விதைக்கின்ற (1)

விதைக்கின்ற வித்தினை மேல் நின்று நோக்கி – திருமந்:1692/2
மேல்


விந்தில் (1)

விந்தில் குறைந்திடு நாதம் எழுந்திடில் – திருமந்:1276/3
மேல்


விந்து (72)

மற்றைய மூன்று மாயோதயம் விந்து
பெற்றவன் நாதம் பரையில் பிறந்ததால் – திருமந்:399/2,3
சால பரநாதம் விந்து தனிநாதம் – திருமந்:708/3
திறத்திறம் விந்து திகழும் அகாரம் – திருமந்:731/1
அங்கத்தில் விந்து வருகின்ற போகத்து – திருமந்:828/2
ஆம் உயிர் தேய் மதி நாளே எனல் விந்து
போம் வழி எங்கணும் போகாது யோகிக்கு – திருமந்:877/1,2
உணர் விந்து சோணி உறவினன் வீசும் – திருமந்:879/1
புணர் விந்து வீசும் கதிரில் குறையில் – திருமந்:879/2
நெளிதரு கால் கொம்பு நேர் விந்து நாதம் – திருமந்:950/3
பெருகு துடி இடை பேணிய விந்து
மருவி அகார சிகார நடுவாய் – திருமந்:960/2,3
காங்கு அரு மேட்டில் கடு பூசி விந்து விட்டு – திருமந்:999/3
கூசிய விந்து உடன் கொண்டு கூவே – திருமந்:1095/4
மேல் அணுகா விந்து நாதங்கள் விட்டிட – திருமந்:1135/2
தான் ஆன விந்து சகமே பரம் எனும் – திருமந்:1174/3
பூரண விந்து பொதிந்த புராதனி – திருமந்:1179/3
அறிந்திடும் சக்கரம் ஐயைந்து விந்து
அறிந்திடும் சக்கரம் நாத முதலா – திருமந்:1263/1,2
நின்றிடு விந்து என்று உள்ள எழுத்து எல்லாம் – திருமந்:1271/1
கண்டிடும் சக்கரம் விந்து வளர்வதாம் – திருமந்:1273/1
வீசமும் விந்து விரிந்தது காணுமே – திருமந்:1277/4
விரிந்தது விந்து விரையது ஆமே – திருமந்:1278/4
விரையது விந்து விளைந்தன எல்லாம் – திருமந்:1279/1
விரையது விந்து விளைந்த உயிரும் – திருமந்:1279/2
விரையது விந்து விளைந்த இ ஞாலம் – திருமந்:1279/3
விரையது விந்து விளைந்தவன் தாளே – திருமந்:1279/4
வஞ்சம் இல் விந்து வளர் நிறம் பச்சையாம் – திருமந்:1743/2
இலிங்கம் அகாரம் நிறை விந்து நாதமே – திருமந்:1752/4
ஆதார விந்து அதி பீட நாதமே – திருமந்:1754/3
விந்து அதே பீட நாத இலிங்கமாம் – திருமந்:1757/2
பிரிக்கின்ற விந்து பிணக்கு அறுத்து எல்லாம் – திருமந்:1782/3
சிவமொடு சத்தி திகழ் நாதம் விந்து
தவம் ஆன ஐம்முகன் ஈசன் அரனும் – திருமந்:1807/1,2
வீய தகா விந்து ஆக விளையுமே – திருமந்:1812/4
ஆன சிவயோகத்து ஆமாறாம் அ விந்து
தான் அதில் அந்த சிவயோகி ஆகு முன் – திருமந்:1904/2,3
செய்திடும் விந்து பேத திறன் ஐயைந்தும் – திருமந்:1924/1
வளம் கொள் உகார மகாரத்து உள் விந்து
களங்கம் இல் நாதாந்தம் கண்ணின் உள் நண்ணி – திருமந்:1926/2,3
ஆயிட விந்து அகம்புறம் ஆகுமே – திருமந்:1928/4
புறம் அகம் எங்கும் புகுந்து ஒளிர் விந்து
நிறம் அது வெண்மை நிகழ் நாதம் செம்மை – திருமந்:1929/1,2
கொண்ட இ விந்து பரமம் போல் கோது அற – திருமந்:1930/1
மருவிய விந்து வளரும் காயத்திலே – திருமந்:1934/4
காயத்துள் தன் மனம் ஆகும் கலா விந்து
நேயத்தே நின்றோர்க்கு நீங்கா விடாமையின் – திருமந்:1935/2,3
அழிகின்ற விந்து அளவை அறியார் – திருமந்:1936/1
ஒழியாத விந்து உடன் நிற்க நிற்கும் – திருமந்:1948/1
அழியாத சித்தி உண்டாம் விந்து வற்றிலே – திருமந்:1948/4
ஆகிய விந்து அழியாத அண்ணலே – திருமந்:1950/4
காலம் கடந்தவன் காண் விந்து செற்றவன் – திருமந்:1954/1
காலம் கடந்து அழிந்தான் விந்து செற்றவன் – திருமந்:1954/2
காலங்களின் விந்து செற்றுற்ற காரிகை – திருமந்:1954/3
விந்து விளையும் விளைவின் பயன் முற்றும் – திருமந்:1957/1
விந்து என் வீசத்தை மேவிய மூலத்து – திருமந்:1958/1
அமுத சசி விந்து ஆம் விந்து மாள – திருமந்:1959/1
அமுத சசி விந்து ஆம் விந்து மாள – திருமந்:1959/1
யோகம் அ விந்து ஒழியா வகை புணர்ந்து – திருமந்:1960/1
மாதரிடத்தே செலுத்தினும் அ விந்து
காதலினால் விடார் யோகம் கலந்தவர் – திருமந்:1961/1,2
சாற்றிய விந்து சயம் ஆகும் சத்தியால் – திருமந்:1962/1
ஆற்றி அமுதம் அருந்த விந்து ஆமே – திருமந்:1962/4
அன்னத்தில் விந்து அடங்கும் படி கண்டு – திருமந்:1965/1
மன்ன பிராணனாம் விந்து மறித்திட்டு – திருமந்:1965/2
மின் ஒத்த விந்து நாதாந்தத்து விட்டிட – திருமந்:1965/3
வன்ன திரு விந்து மாயும் காயத்திலே – திருமந்:1965/4
அன்னம் பிராணன் என்றார்க்கும் இரு விந்து
தன்னை அறிந்து உண்டு சாதிக்க வல்லார்க்கு – திருமந்:1966/1,2
சென்று பராசத்தி விந்து சயம் தன்னை – திருமந்:1967/3
வானே உயர் விந்து வந்த பதினான்கு – திருமந்:1968/2
விந்து அடங்க விளையும் சிவோகமே – திருமந்:1969/4
விந்து அபரம் பரம் இரண்டாய் விரிந்து – திருமந்:1993/1
தனதாம் விந்து தான்-நின்று போந்து – திருமந்:2187/3
போம் மலம் தன்னால் புகழ் விந்து நாதம் விட்டு – திருமந்:2233/2
கேவலம்-தன்னில் கிளர் விந்து சத்தியால் – திருமந்:2242/2
சத்தி பரானந்தம் தன்னில் சுடர் விந்து
சத்திய மாயை தனு சத்தி ஐந்துடன் – திருமந்:2270/2,3
மேலாய விந்து சதாசிவம் மிக்கு ஓங்கி – திருமந்:2286/2
உள்ளனவாம் விந்து உள்ளே ஒடுங்கலும் – திருமந்:2377/3
தத்துவம் ஆம் விந்து நாதம் சதாசிவம் – திருமந்:2396/2
ஆகிய சூக்கத்தை அ விந்து நாதமும் – திருமந்:2416/1
பாலிய விந்து பரையுள் பரையாக – திருமந்:2460/2
கோலிய நான்கு அவை ஞானம் கொணர் விந்து
சீலம் இலா அணு செய்தி அது ஆமே – திருமந்:2460/3,4
மேல்


விந்துக்களில் (1)

நாதத்தில் விந்துவும் நாத விந்துக்களில்
தீது அற்று அகம்வந்த சிவன் சத்தி என்னவே – திருமந்:382/1,2
மேல்


விந்துடன் (1)

சேய கேவல விந்துடன் செல்ல சென்ற-கால் – திருமந்:2198/3
மேல்


விந்துவாம் (2)

காணிய விந்துவாம் நாத சகலாதி – திருமந்:500/2
இராசியுள் சக்கரம் என்று அறி விந்துவாம்
இராசியுள் சக்கரம் நாதமும் ஒத்த பின் – திருமந்:1270/2,3
மேல்


விந்துவாய் (1)

ஆர்வத்து நாதம் அணைந்து ஒரு விந்துவாய்
பார சதாசிவம் பார் முதல் ஐந்துக்கும் – திருமந்:384/2,3
மேல்


விந்துவில் (3)

பேணிய ஐம் தொழிலால் விந்துவில் பிறந்து – திருமந்:398/3
உதயத்தில் விந்துவில் ஓங்கு குண்டலியும் – திருமந்:1923/1
விந்துவில் இ நான்கும் மேவா விளங்குமே – திருமந்:1925/4
மேல்


விந்துவிலும் (1)

விந்துவிலும் சுழி நாதம் எழுந்திட – திருமந்:964/1
மேல்


விந்துவின் (4)

ஓதுற்ற மாயையின் விந்துவின் உற்றதே – திருமந்:410/4
வீயம் அது ஆகிய விந்துவின் சத்தியால் – திருமந்:1928/1
அனதான ஐயைந்தும் விந்துவின் சத்தி – திருமந்:2187/2
விந்துவின் மெய்ஞ்ஞானம் மேவும் பிரளயர் – திருமந்:2248/3
மேல்


விந்துவினால் (1)

ஏரொளி விந்துவினால் எழு நாதம் ஆம் – திருமந்:1255/2
மேல்


விந்துவும் (34)

அவை முதல் விந்துவும் நாதமும் ஓங்க – திருமந்:106/3
நாதத்தில் விந்துவும் நாத விந்துக்களில் – திருமந்:382/1
விந்துவும் நாதமும் மேருவில் ஓங்கிடில் – திருமந்:619/1
ஒட்டிய விந்துவும் நாதமும் ஓங்கிட – திருமந்:917/3
ஏறிட்டு அதன் மேல் விந்துவும் நாதமும் – திருமந்:930/2
விந்துவும் நாதமும் மேவி உடன்கூடி – திருமந்:961/1
ஏனை பதினைந்தும் விந்துவும் நாதமும் – திருமந்:988/3
அவை முதல் விந்துவும் நாதமும் ஓங்க – திருமந்:990/3
வீங்கு ஆகும் விந்துவும் நாதம் மேல் ஆகுமே – திருமந்:1012/4
விந்துவும் நாதமும் ஆயே விரிந்தனள் – திருமந்:1138/2
ஓர்ந்து எழு விந்துவும் நாதமும் ஓங்கிட – திருமந்:1173/3
சொல்லிய விந்துவும் ஈராறு நாதமாம் – திருமந்:1257/1
மேல் வரும் விந்துவும் அ எழுத்தாய் விடும் – திருமந்:1258/1
ஞாலம் அதுவாயிடும் விந்துவும் நாதமும் – திருமந்:1259/2
விரிந்த எழுத்து அது விந்துவும் நாதமும் – திருமந்:1260/1
விந்துவும் நாதமும் ஒக்க விழுந்திடில் – திருமந்:1276/1
விந்துவும் நாதமும் ஒக்க விரை அதாம் – திருமந்:1276/2
விரிந்தது விந்துவும் கெட்டது வீசம் – திருமந்:1278/1
விரிந்தது விந்துவும் நாதத்து அளவினில் – திருமந்:1278/2
விளைந்த எழுத்து அது விந்துவும் நாதமும் – திருமந்:1280/1
ஒட்டாத விந்துவும் தான் அற்று ஒழிந்தது – திருமந்:1310/3
மீது ஆன ஐம்முகன் விந்துவும் நாதமும் – திருமந்:1731/2
ஆதாரம் ஆதேயம் ஆகின்ற விந்துவும்
மேதாதி நாதமும் மீதே விரிந்தன – திருமந்:1754/1,2
விந்துவும் நாதமும் மேவும் இலிங்கமாம் – திருமந்:1757/1
விந்துவும் நாதமும் ஆகி மீதானத்தே – திருமந்:1853/2
அண்ணல் உடலாகி அ அனல் விந்துவும்
மண்ணிடை மாய்க்கும் பிராணனாம் விந்துவும் – திருமந்:1951/1,2
மண்ணிடை மாய்க்கும் பிராணனாம் விந்துவும்
கண்ணும் கனலிடை கட்டி கலந்து எரித்து – திருமந்:1951/2,3
மேலாம் நிலத்து எழு விந்துவும் நாதமும் – திருமந்:1956/1
விந்துவும் நாதமும் மேவ கனல் மூல – திருமந்:1963/1
விந்துவும் மாளும் மெய் காயத்தில் வித்திலே – திருமந்:1963/4
விந்துவும் நாதமும் விளைய விளைந்தது – திருமந்:1969/1
விந்துவும் நாதமும் மேவி உடன் கூடி – திருமந்:1971/1
மேல் நிற்கும் யோகிக்கு விந்துவும் நாதமும் – திருமந்:2135/3
விந்துவும் மாயையும் மேவும் கிரியையும் – திருமந்:2248/1
மேல்


விந்துவே (4)

வாதித்த விச்சையில் வந்து எழும் விந்துவே – திருமந்:382/4
நின்ற இ அண்டம் பலமது விந்துவே – திருமந்:1275/4
மால் ஆனது மாள மாளும் அ விந்துவே – திருமந்:1956/4
தந்து உணர்வோர்க்கு சயம் ஆகும் விந்துவே – திருமந்:1957/4
மேல்


விந்துவை (1)

விந்துவை எண்மடி கொண்டது வீசமே – திருமந்:1276/4
மேல்


விம்மிடும் (1)

வான் அறிந்து அங்கே வழியுற விம்மிடும்
ஊன் அறிந்து உள்ளே உயிர்க்கின்ற ஒண் சுடர் – திருமந்:3027/2,3
மேல்


விம்மும் (1)

விம்மும் வெருவும் விழும் எழும் மெய் சோரும் – திருமந்:2744/1
மேல்


விமலன் (2)

மெல்ல விளையாடும் விமலன் அகத்திலே – திருமந்:2138/2
வினை பற்று அறுக்கும் விமலன் இருக்கும் – திருமந்:2970/2
மேல்


விமலனுக்கு (1)

வேண்டார்கள் கன்மம் விமலனுக்கு ஆட்பட்டோர் – திருமந்:1008/1
மேல்


விமலனை (1)

வினை பற்று அறுக்கும் விமலனை தேடி – திருமந்:2970/3
மேல்


விமானமும் (1)

தூய விமானமும் தூலம் அது ஆகுமால் – திருமந்:1718/1
மேல்


வியங்கும் (1)

விரிகதிர் உள்ளே வியங்கும் என் ஆவி – திருமந்:1988/3
மேல்


வியத்தத்தின் (1)

ஆன விரிவு அறியா அ வியத்தத்தின்
மேனி அழிந்து சுழுத்தியது ஆமே – திருமந்:2155/3,4
மேல்


வியந்தும் (1)

வியந்தும் அரன் அடிக்கே முறை செய்-மின் – திருமந்:1499/2
மேல்


வியப்பு (1)

விதம் செய்யும் நெஞ்சில் வியப்பு இல்லை தானே – திருமந்:423/4
மேல்


வியம் (1)

வியம் தரு பூரணை மேவும் சசியே – திருமந்:872/4
மேல்


வியர்ப்புறும் (1)

வியர்ப்புறும் ஆணவம் வீடல் செய்யாவே – திருமந்:2504/4
மேல்


வியவார் (1)

வியவார் பரமும் பின் மேவும் பிராணன் – திருமந்:1779/2
மேல்


வியன் (4)

விழ கண்டும் தேறார் வியன் உலகோரே – திருமந்:177/4
விண்ணினை சென்று அணுகா வியன் மேகங்கள் – திருமந்:1436/1
விரவு கனலில் வியன் உரு மாறி – திருமந்:1667/2
இந்தியம் சத்து ஆதி விட வியன் ஆகும் – திருமந்:2443/2
மேல்


வியாக்கிரத்து (2)

பண்டையது ஆகி பரந்த வியாக்கிரத்து
அண்டமும் தானாய் அமர்ந்து நின்றானே – திருமந்:2153/3,4
பெரிய வியாக்கிரத்து உள்ளே புகவிட்டு – திருமந்:2276/2
மேல்


வியாக்கிரத்தே (1)

வித்தை கெடுத்து வியாக்கிரத்தே மிக – திருமந்:121/1
மேல்


வியாக்கிரமர் (1)

மன்று தொழுத பதஞ்சலி வியாக்கிரமர்
என்று இவர் என்னோடு எண்மரும் ஆமே – திருமந்:67/3,4
மேல்


வியாத்தம் (2)

மேனி ஐந்து ஆக வியாத்தம் முப்பத்தாறாய் – திருமந்:2298/2
பேறாம் வியாத்தம் பிறழ் உபசாந்தமே – திருமந்:2509/4
மேல்


வியாத்தன் (1)

அன்ன வியாத்தன் அமலன் என்று அறிதியே – திருமந்:2279/4
மேல்


வியாத்தனும் (1)

அறிந்த அனாதி வியாத்தனும் ஆவன் – திருமந்:2414/3
மேல்


வியாத்தி (2)

அனாதி பசு வியாத்தி ஆகும் இவனை – திருமந்:2236/1
தன்னின் வியாத்தி தனின் உபசாந்தமே – திருமந்:2508/4
மேல்


வியாத்துவம் (1)

மெச்ச பரன்-தன் வியாத்துவம் மேல் இட்டு – திருமந்:1608/2
மேல்


வியாதி (1)

கண்ணில் வியாதி உரோகம் தனஞ்செயன் – திருமந்:656/1
மேல்


வியாதிகள் (2)

வீங்கும் வியாதிகள் சோகை பல அதாய் – திருமந்:655/2
வீங்கு வியாதிகள் கண்ணில் மருவியே – திருமந்:655/4
மேல்


வியாதியாம் (1)

போர் கொண்ட நாட்டுக்கு பொல்லா வியாதியாம்
பார் கொண்ட நாட்டுக்கு பஞ்சமும் ஆம் என்றே – திருமந்:519/2,3
மேல்


வியாப்தம் (1)

ஆய வியாப்தம் எனும் முப்பாழாம் அந்த – திருமந்:2496/3
மேல்


வியாபகம் (1)

சாயும் தனது வியாபகம் தானே – திருமந்:3026/4
மேல்


வியாபி (3)

தானே வியாபி தலைவனும் ஆமே – திருமந்:1809/4
விளையும் பரவிந்து தானே வியாபி
விளையும் தனி மாயை மிக்க மா மாயை – திருமந்:1813/1,2
வந்த வியாபி எனலாய அ நெறி – திருமந்:1927/2
மேல்


வியாபியாய் (1)

ஏர் ஒன்று வியாபியாய் நிற்றல் ஈராறே – திருமந்:648/4
மேல்


வியாபியும் (1)

ஆனாத உண்மையும் வியாபியும் ஆம் எட்டே – திருமந்:649/4
மேல்


வியாமளம் (1)

மற்று அ வியாமளம் ஆகும்-கால் ஓத்தரந்து – திருமந்:63/3
மேல்


வியாழத்தில் (1)

மோகத்தை வெள்ளியும் மீளும் வியாழத்தில்
சூது ஒத்த மென் முலையாளும் நல் சூதனும் – திருமந்:826/2,3
மேல்


வியாழத்து (1)

தெக்கணம் ஆகும் வியாழத்து சேர் திசை – திருமந்:798/1
மேல்


வியாழன் (1)

செவ்வாய் வியாழன் சனி ஞாயிறு என்னும் – திருமந்:792/1
மேல்


வியோகம் (2)

அரிய இ வியோகம் அடைந்தவர்க்கு அல்லது – திருமந்:831/2
அரிய வியோகம் கொண்டு அம்பலத்து ஆடும் – திருமந்:2454/2
மேல்


வியோகமே (1)

உண்டு தெளிவன் உரைக்க வியோகமே
கொண்டு பயிலும் குணம் இல்லை ஆயினும் – திருமந்:2013/1,2
மேல்


வியோகி (1)

போன வியோகி புகலிடம் போந்து பின் – திருமந்:1903/2
மேல்


வியோம (1)

மாய பாழ் சீவன் வியோம பாழ் மன் பரன் – திருமந்:2496/1
மேல்


வியோமத்தின் (1)

மெல் இசை பாவை வியோமத்தின் மென் கொடி – திருமந்:1152/1
மேல்


வியோமத்து (2)

விட்ட இலக்கணை தான் போம் வியோமத்து
தொட்டு விடாதது உபசாந்தத்தே தொகும் – திருமந்:2566/1,2
நந்தி பெருமான் நடுவுள் வியோமத்து
வந்து என் அகம் படி கோயில் கொண்டான் கொள்ள – திருமந்:2641/1,2
மேல்


வியோமம் (3)

கூறா வியோமம் பரம் என கொண்டனன் – திருமந்:2172/3
துரிய சுழுத்தி வியோமம் துரியம் – திருமந்:2205/3
துரிய தரிசனம் சொற்றோம் வியோமம்
அரியன தூடணம் அ நனவு ஆதி – திருமந்:2225/1,2
மேல்


வியோமமும் (1)

மெய்த்த வியோமமும் மேலை துரியமும் – திருமந்:2176/3
மேல்


விரகில் (1)

கிற்ற விரகில் கிளர் ஒளி வானவர் – திருமந்:298/3
மேல்


விரகு (4)

வேங்கடம் என்றே விரகு அறியாதவர் – திருமந்:190/3
வீசி பிடிக்கும் விரகு அறிவார் இல்லை – திருமந்:565/2
வீங்க வலிக்கும் விரகு அறிவார் இல்லை – திருமந்:842/2
வீங்க வலிக்கும் விரகு அறிவாளரும் – திருமந்:842/3
மேல்


விரத (1)

கொண்ட விரத நீர் குன்றாமல் நின்றிடின் – திருமந்:1390/3
மேல்


விரதங்கள் (1)

கழிகின்ற கால் அ விரதங்கள் தானம் – திருமந்:2140/2
மேல்


விரதம் (2)

வேட்டு விருப்பார் விரதம் இல்லாதவர் – திருமந்:56/3
கொண்ட விரதம் குறையாமல் தான் ஒன்றி – திருமந்:612/1
மேல்


விரதமும் (1)

கொண்ட விரதமும் ஞானமும் அல்லது – திருமந்:144/3
மேல்


விரதமே (1)

சிவன் தன் விரதமே சித்தாந்த கேள்வி – திருமந்:557/2
மேல்


விரல் (15)

அங்கு விரல் குறித்து ஆழிசெய்தானே – திருமந்:342/4
புக்கிடும் எண் விரல் புறப்பட்டு நால் விரல் – திருமந்:464/3
புக்கிடும் எண் விரல் புறப்பட்டு நால் விரல்
அக்கரம் எட்டும் எண் சாண் அது ஆகுமே – திருமந்:464/3,4
நீடுவர் எண் விரல் கண்டிப்பர் நால் விரல் – திருமந்:576/3
நீடுவர் எண் விரல் கண்டிப்பர் நால் விரல்
கூடி கொளில் கோல அஞ்சு எழுத்து ஆமே – திருமந்:576/3,4
மூலத்து இரு விரல் மேலுக்கு முன் நின்ற – திருமந்:580/1
பாலித்த யோனிக்கு இரு விரல் கீழ் நின்ற – திருமந்:580/2
ஞாலத்து நாபிக்கு நால் விரல் கீழதே – திருமந்:580/4
எரு இடும் வாசற்கு இரு விரல் மேலே – திருமந்:584/1
கரு இடும் வாசற்கு இரு விரல் கீழே – திருமந்:584/2
நடலித்த நாபிக்கு நால் விரல் மேலே – திருமந்:616/1
மடலித்த வாணிக்கு இரு விரல் உள்ளே – திருமந்:616/2
மாறா மலக்குதம்-தன் மேல் இரு விரல்
கூறா இலிங்கத்தின் கீழே குறிக்கொண்-மின் – திருமந்:733/1,2
நண்ணு சிறு விரல் நாண் ஆக மூன்றுக்கும் – திருமந்:750/1
முன் எழு நாபிக்கு முந்நால் விரல் கீழே – திருமந்:824/1
மேல்


விரவ (1)

மேல் அஞ்சும் ஓடி விரவ வல்லார்கட்கு – திருமந்:2305/3
மேல்


விரவி (1)

வீணையும் தண்டும் விரவி இசை முரல் – திருமந்:2929/1
மேல்


விரவிய (1)

விரவிய கந்தரம் மேல் வெளி ஆமே – திருமந்:1974/4
மேல்


விரவியதன் (1)

விரவியதன் முலை மேவிய கீழ் அங்கி – திருமந்:1974/2
மேல்


விரவியவாறும் (1)

வெளியில் வெளி போய் விரவியவாறும்
அளியில் அளி போய் அடங்கியவாறும் – திருமந்:124/1,2
மேல்


விரவு (3)

மேவும் அதனை விரவு செய்வார்கட்கு – திருமந்:174/3
விரவு கனலில் வியன் உரு மாறி – திருமந்:1667/2
விரவு அறியாமலே மேல் வைத்தவாறே – திருமந்:2101/4
மேல்


விரா (1)

விரா முத்திரானந்தம் மெய் நடன ஆனந்தம் – திருமந்:2398/3
மேல்


விராட்டன் (1)

நல் பத விராட்டன் பொன் கர்ப்பன் அ யாகிர்தன் – திருமந்:2537/2
மேல்


விரி (11)

மேவு பிரான் விரி நீர் உலகு ஏழையும் – திருமந்:32/2
மடல் விரி கொன்றையான் மாயன் படைத்த – திருமந்:165/1
மெய் கண்டமாம் விரி நீர் உலகு ஏழையும் – திருமந்:1037/1
மது விரி பூங்குழல் மா மங்கை நங்கை – திருமந்:1154/3
மது விரி பூங்குழல் மங்கை நல்லாளை – திருமந்:1231/2
மெய்ம்மையில் வேதா விரி மிகு கீடாந்தத்து – திருமந்:2244/3
விரி சகம் உண்ட கனவு மெய் சாந்தி – திருமந்:2282/2
விளங்கு ஒளி அங்கி விரி கதிர் சோமன் – திருமந்:2683/1
மேகங்கள் ஏழும் விரி கடல் தீவு ஏழும் – திருமந்:2738/1
ஏவனும் ஆம் விரி நீர் உலகு ஏழையும் – திருமந்:3032/2
விண்-நின்று இயங்கும் விரி கதிர் செல்வனும் – திருமந்:3040/2
மேல்


விரிக்கின்ற (1)

விரிக்கின்ற வெள்ளரி வித்து வித்து ஆமே – திருமந்:2877/4
மேல்


விரிகதிர் (3)

விண்டனள் மேலை விரிகதிர் மூன்றையும் – திருமந்:1102/3
விரிகதிர் உள்ளே வியங்கும் என் ஆவி – திருமந்:1988/3
மேருவினோடே விரிகதிர் மண்டலம் – திருமந்:2465/1
மேல்


விரிசங்கு (1)

மேவிய மாயை விரிசங்கு முத்திரை – திருமந்:1096/3
மேல்


விரிசடை (4)

விண் ஆர்ந்த கங்கை விரிசடை வைத்தவன் – திருமந்:832/2
வேட்டு அவி உண்ணும் விரிசடை நந்திக்கு – திருமந்:1824/1
வெள்ள கடல் உள் விரிசடை நந்திக்கு – திருமந்:1834/1
மேவி திரியும் விரிசடை நந்தியை – திருமந்:1842/2
மேல்


விரிசடையோற்கே (1)

வெண் தலை மாலை விரிசடையோற்கே – திருமந்:521/4
மேல்


விரிசுடர் (7)

விச்சும் விரிசுடர் மூன்றும் உலகுக்கு – திருமந்:442/3
விளங்கு ஒளி ஆய விரிசுடர் மாலை – திருமந்:1246/1
விச்சு-மின் விச்சி விரிசுடர் மூன்றினும் – திருமந்:1850/3
வென்று விளங்கும் விரிசுடர் காணுமே – திருமந்:1985/4
தானே விரிசுடர் மூன்றும் ஒன்றாய் நிற்கும் – திருமந்:2003/1
விட்டு அலர்கின்றனன் சோதி விரிசுடர்
எட்டு அலர் உள்ளே இரண்டு அலர் உள்ளுறில் – திருமந்:2529/2,3
விளங்கு ஒளி மூன்றே விரிசுடர் தோன்றி – திருமந்:2689/3
மேல்


விரித்த (2)

விரித்த பின் நாற்சாரும் மேவுதல் செய்து – திருமந்:1920/1
விரித்த பொருட்கு எல்லாம் வித்து ஆவது உள்ளம் – திருமந்:2036/2
மேல்


விரித்திடுவீரே (1)

மீதில் இருத்தி விரித்திடுவீரே – திருமந்:1919/4
மேல்


விரித்திருந்தாள் (1)

விரித்திருந்தாள் அவள் வேதப்பொருளை – திருமந்:1156/2
மேல்


விரித்து (1)

ஆகம் இரண்டும் படம் விரித்து ஆட்டு ஒழிந்து – திருமந்:1621/3
மேல்


விரிந்த (7)

விரிந்த அ பூவுடன் மேல் எழ வைக்கின் – திருமந்:817/3
துத்தி விரிந்த சுணங்கினள் தூ மொழி – திருமந்:1163/2
விரிந்த எழுத்து அது விந்துவும் நாதமும் – திருமந்:1260/1
விரிந்த எழுத்து அது சக்கரமாக – திருமந்:1260/2
விரிந்த எழுத்து அது மேல் வரும் பூமி – திருமந்:1260/3
விரிந்த எழுத்தினில் அப்புறம் அப்பே – திருமந்:1260/4
விரிந்த கனா இடர் வீட்டும் சுழுனை – திருமந்:2285/3
மேல்


விரிந்தது (10)

விழுந்தது லிங்கம் விரிந்தது யோனி – திருமந்:455/1
விரிந்தது பரகாயம் மேவலும் ஆமே – திருமந்:682/4
ஞாலம் அதுவாக விரிந்தது சக்கரம் – திருமந்:1259/1
ஞாலம் அதுவாக விரிந்தது எழுத்தே – திருமந்:1259/4
அப்பு அதுவாக விரிந்தது சக்கரம் – திருமந்:1261/1
வீசமும் விந்து விரிந்தது காணுமே – திருமந்:1277/4
விரிந்தது விந்துவும் கெட்டது வீசம் – திருமந்:1278/1
விரிந்தது விந்துவும் நாதத்து அளவினில் – திருமந்:1278/2
விரிந்தது உள் கட்டம் எட்டெட்டும் ஆகில் – திருமந்:1278/3
விரிந்தது விந்து விரையது ஆமே – திருமந்:1278/4
மேல்


விரிந்ததே (1)

காரணம் ஆகி கலந்து விரிந்ததே – திருமந்:663/4
மேல்


விரிந்தவர் (1)

மேல் ஆம் தலத்தில் விரிந்தவர் ஆர் எனின் – திருமந்:840/1
மேல்


விரிந்தன (1)

மேதாதி நாதமும் மீதே விரிந்தன
ஆதார விந்து அதி பீட நாதமே – திருமந்:1754/2,3
மேல்


விரிந்தனள் (1)

விந்துவும் நாதமும் ஆயே விரிந்தனள்
சந்திர பூமி சடாதரி சாத்தவி – திருமந்:1138/2,3
மேல்


விரிந்தனன் (1)

வென்றனன் ஆறு விரிந்தனன் ஏழ் உம்பர் – திருமந்:1/3
மேல்


விரிந்திடில் (1)

விரிந்திடில் சாக்கிரம் மேவும் விளக்காய் – திருமந்:2278/1
மேல்


விரிந்திடும் (2)

விரிந்திடும் சக்கரம் மேல் எழுத்து அம்மை – திருமந்:1284/2
மாறு இயல்பு ஆக அமைந்து விரிந்திடும்
தேறிய அஞ்சுடன் சேர்ந்து எழு மாரணம் – திருமந்:1285/2,3
மேல்


விரிந்து (11)

வேதியுமாய் விரிந்து ஆர்த்து இருந்தான் அருள் – திருமந்:15/2
மெய் பரிசு எய்தி விரிந்து உயிராய் நிற்கும் – திருமந்:409/2
அதோமுகத்தால் ஒரு நூறாய் விரிந்து
அதோமுகம் ஆகிய அந்தம்_இல் சத்தி – திருமந்:525/2,3
விரிந்து குவிந்து விளைந்த இ மங்கை – திருமந்:664/1
சால விரிந்து குவிந்து சகலத்தில் – திருமந்:1787/2
விந்து அபரம் பரம் இரண்டாய் விரிந்து
அந்த அபரம் பரம் நாதம் ஆகியே – திருமந்:1993/1,2
குவி ஒன்று இலாமல் விரிந்து குவிந்து – திருமந்:2589/3
மனம் விரிந்து குவிந்தது மா தவம் – திருமந்:2981/1
மனம் விரிந்து குவிந்தது வாயுவும் – திருமந்:2981/2
மனம் விரிந்து குவிந்தது மன் உயிர் – திருமந்:2981/3
மனம் விரிந்து உரை மாண்டது முத்தியே – திருமந்:2981/4
மேல்


விரிய (1)

விரிய பரையின் மிகுநாதம் அந்தம் – திருமந்:2292/2
மேல்


விரியின் (1)

அணங்குடன் ஆதித்தன் ஆறு விரியின்
வணங்குடனே வந்த வாழ்வு குலைந்து – திருமந்:753/2,3
மேல்


விரியும் (2)

விரியும் சுழுத்தியின் மிக்கு உள எட்டும் – திருமந்:2300/3
விரியும் குவியும் விள்ளாம் மிளிரும் தன் – திருமந்:2863/3
மேல்


விரிவான (1)

விரிவான வேதாந்த சித்தாந்தம் ஆறும் – திருமந்:1449/2
மேல்


விரிவில் (1)

விரிவில் கனவும் இதன் உபசாந்தத்து – திருமந்:2444/2
மேல்


விரிவு (3)

ஆன விரிவு அறியா அ வியத்தத்தின் – திருமந்:2155/3
விரிவு குவிவு அற விட்ட நிலத்தே – திருமந்:2657/3
விரிவு குவிவு விழுங்கி உமிழ்ந்தே – திருமந்:2940/3
மேல்


விருகம் (1)

பரு ஊசி ஐந்தும் பறக்கும் விருகம்
பரு ஊசி ஐந்தும் பனி-தலை பட்டால் – திருமந்:183/2,3
மேல்


விருத்தமும் (3)

மறப்பு_இலி மாயா விருத்தமும் ஆமே – திருமந்:25/4
விதி வழி இன்பம் விருத்தமும் இல்லை – திருமந்:45/2
வினை இல்லை என்றும் விருத்தமும் இல்லை – திருமந்:1304/3
மேல்


விருத்தன் (1)

பாலன் இளையன் விருத்தன் என நின்ற – திருமந்:181/1
மேல்


விருத்தி (3)

விருத்தி கொடுத்திடும் விண்ணவர் கோனே – திருமந்:277/4
வேகின்ற கூரை விருத்தி பெற்றாரே – திருமந்:2886/4
விருத்தி கண்காணிக்க போவார் முப்போதும் – திருமந்:2895/2
மேல்


விருத்திகொண்டானே (1)

விண் பழியாத விருத்திகொண்டானே – திருமந்:366/4
மேல்


விருப்பார் (1)

வேட்டு விருப்பார் விரதம் இல்லாதவர் – திருமந்:56/3
மேல்


விருப்பு (1)

விட்டு கிடக்கில் விருப்பு அறியாரே – திருமந்:1884/4
மேல்


விருப்புடன் (1)

மிக்கரன் தன்னை விருப்புடன் அர்ச்சிக்க – திருமந்:368/3
மேல்


விருப்பொடு (2)

வேதாந்தம் கேட்க விருப்பொடு முப்பத – திருமந்:225/1
விருப்பொடு கூடி விகிர்தனை நாடி – திருமந்:2640/1
மேல்


விரும்பாரே (1)

அத்தகு சோதி அது விரும்பாரே – திருமந்:2115/4
மேல்


விரும்பி (8)

விண்-நின்று அமரர் விரும்பி அடிதொழ – திருமந்:968/3
வில் கொடி மாதை விரும்பி விளங்கே – திருமந்:1245/4
விரும்பி நின்றே செயின் மெய்த்தவர் ஆகும் – திருமந்:1462/1
விரும்பி நின்றே செயின் மெய்யுரை ஆகும் – திருமந்:1462/2
விரும்பி நின்றே செயின் மெய்த்தவம் ஆகும் – திருமந்:1462/3
விரும்பி நின்றே செயின் விண்ணவன் ஆகுமே – திருமந்:1462/4
விண்ணவர் ஆக மிகவும் விரும்பி ஏம் – திருமந்:1535/2
வெள்ளமுது ஊறல் விரும்பி உண்ணாதவர் – திருமந்:2704/3
மேல்


விரும்பிய (1)

வேதாந்தம் கேட்க விரும்பிய வேதியர் – திருமந்:229/1
மேல்


விரும்பியே (1)

விரும்பியே உள்ளம் வெளியுற கண்ட பின் – திருமந்:2976/3
மேல்


விரும்பில் (1)

விரும்பில் அவன் அடி வீர சுவர்க்கம் – திருமந்:2996/1
மேல்


விரும்புகின்றாரே (1)

விண் அறிவாளர் விரும்புகின்றாரே – திருமந்:2518/4
மேல்


விரும்பும் (4)

விண் நின்ற அமரர் விரும்பும் விழுப்பொருள் – திருமந்:449/2
வேடம் படிகம் விரும்பும் வெண் தாமரை – திருமந்:1067/2
மேல் நின்ற தேவர் விரும்பும் விழுப்பொருள் – திருமந்:2824/2
மெய்த்தவத்தானை விரும்பும் ஒருவர்க்கு – திருமந்:2992/1
மேல்


விரும்புவர் (1)

விரும்புவர் முன் என்னை மெல் இயல் மாதர் – திருமந்:180/1
மேல்


விரும்புவன் (1)

மேலும் கிடந்து விரும்புவன் யானே – திருமந்:181/4
மேல்


விரை (4)

வேய் அன தோளி விரை உறு மெல் மலர் – திருமந்:1104/1
விண்டு எண் திசையும் விரை மலர் கைக்கொண்டு – திருமந்:1167/3
விந்துவும் நாதமும் ஒக்க விரை அதாம் – திருமந்:1276/2
வென்று விரைந்து விரை பணி என்றனர் – திருமந்:1840/1
மேல்


விரைந்திடும் (1)

வீசமும் ஒன்று விரைந்திடும் மேலுற – திருமந்:1277/2
மேல்


விரைந்து (7)

வேட்கை உடையீர் விரைந்து ஒல்லை உண்ணன்-மின் – திருமந்:250/3
மேலை அண்ணாவில் விரைந்து இருகால் இடில் – திருமந்:805/1
விரைந்து தொழப்படும் வெண்மதியானே – திருமந்:1628/4
வென்று விரைந்து விரை பணி என்றனர் – திருமந்:1840/1
வென்று புலன்கள் விரைந்து விடு-மின்கள் – திருமந்:2040/3
விரைந்து அன்று நால்வர்க்கு மெய்ப்பதி சூழ்ந்து – திருமந்:2087/1
வென்று ஐம்புலனும் விரைந்து பிணக்கு அறுத்து – திருமந்:2517/3
மேல்


விரையது (5)

விரிந்தது விந்து விரையது ஆமே – திருமந்:1278/4
விரையது விந்து விளைந்தன எல்லாம் – திருமந்:1279/1
விரையது விந்து விளைந்த உயிரும் – திருமந்:1279/2
விரையது விந்து விளைந்த இ ஞாலம் – திருமந்:1279/3
விரையது விந்து விளைந்தவன் தாளே – திருமந்:1279/4
மேல்


விரைவிட்டு (1)

வித்து பொதிவார் விரைவிட்டு நாற்றுவார் – திருமந்:2084/1
மேல்


விரோதிகள் (1)

ஆண்டான் அடியவர் ஆர்க்கும் விரோதிகள்
ஆண்டான் அடியவர் ஐயம் ஏற்று உண்பவர் – திருமந்:537/1,2
மேல்


வில் (8)

வில்லி இலக்கு எய்த வில் குறி ஆமே – திருமந்:269/4
வார் அணி கொங்கை மலர் கன்னல் வாளி வில்
ஏர் அணி அங்குச பாசம் எழில் முடி – திருமந்:1049/2,3
குண்டலகாதி கொலை வில் புருவத்தாள் – திருமந்:1050/1
வில் கொடி மாதை விரும்பி விளங்கே – திருமந்:1245/4
பந்தம் ஆம் சூலம் படை பாசம் வில் அம்பு – திருமந்:1370/3
இருந்த கரம் இரு வில் அம்பு கொண்டே – திருமந்:1371/4
கரந்திடும் கேடகம் வில் அம்பு கொண்டு அங்கு – திருமந்:1392/3
வேல் அம்பு தமருகம் மா கிளி வில் கொண்டு – திருமந்:1398/2
மேல்


வில்லம் (1)

வாய்ந்தது ஓர் வில்லம் பலகை வசியத்துக்கு – திருமந்:1001/3
மேல்


வில்லால் (1)

வில்லால் புரத்தை விளங்கு எரி கோத்தவன் – திருமந்:360/3
மேல்


வில்லி (1)

வில்லி இலக்கு எய்த வில் குறி ஆமே – திருமந்:269/4
மேல்


வில்லின் (1)

வில்லின் விசை நாணில் கோத்து இலக்கு எய்த பின் – திருமந்:2567/1
மேல்


வில்லு (1)

வளி மேக மின் வில்லு வானக ஓசை – திருமந்:2765/1
மேல்


வில்வம் (1)

வன்திறல் செங்கல் வடிவு உடை வில்வம் பொன் – திருமந்:1720/3
மேல்


வில்வமும் (1)

போது பல கொண்டு தர்ப்பைப்புல் வில்வமும்
பாத உகத்தால் மஞ்சனம் செய்து பார் – திருமந்:1921/2,3
மேல்


வில்வயம் (1)

சாதனை நாலு தழல் மூன்று வில்வயம்
வேதனை வட்டம் விளை ஆறு பூநிலை – திருமந்:1044/1,2
மேல்


விலக்க (1)

வேதித்து என்னை விலக்க வல்லார் இல்லை – திருமந்:2646/2
மேல்


விலக்கு-மின் (1)

விலக்கு-மின் யாவர்க்கும் வேண்டில் குறையாது – திருமந்:2923/3
மேல்


விலக்குவன (1)

விலக்குவன செய்து மேல் அணைவீரே – திருமந்:1955/4
மேல்


விலக்குறின் (1)

விலக்குறின் மேலை விதி என்றும் கொள்க – திருமந்:2668/2
மேல்


விலகுறு (1)

விலகுறு நெஞ்சினை வெய்து கொள்ளீரே – திருமந்:204/4
மேல்


விலங்காமல் (1)

மேனி இரண்டும் விலங்காமல் மேல் கொள்ள – திருமந்:911/1
மேல்


விலமையில் (1)

விலமையில் வைத்துள வேதியர் கூறும் – திருமந்:3036/3
மேல்


விலாசமாம் (1)

சுத்த சகலம் துரிய விலாசமாம்
சுத்தத்தில் இ மூன்றும் சொல்லலும் ஆமே – திருமந்:2252/3,4
மேல்


விலாசமும் (1)

தன் கண்ட தூயமும் தன்னில் விலாசமும்
பின் காணும் தூடணம் தானும் பிறழ்வுற்று – திருமந்:2451/1,2
மேல்


விலை (2)

வித்து குற்று உண்பான் விலை அறியாதவன் – திருமந்:1964/1
விலை இல்லை விண்ணவரோடும் உரைப்பன் – திருமந்:3012/3
மேல்


விலைக்கு (1)

விலைக்கு உண்ண வைத்தது ஓர் வித்து அது ஆமே – திருமந்:660/4
மேல்


விவேகம் (1)

சற்குணம் வாய்மை தயா விவேகம் தண்மை – திருமந்:1703/1
மேல்


விழ (4)

விழ கண்டும் தேறார் விழி இலா மாந்தர் – திருமந்:177/2
விழ கண்டும் தேறார் வியன் உலகோரே – திருமந்:177/4
விழ கவன்று என் செய்வீர் ஏழை நெஞ்சீரே – திருமந்:254/4
குன்று விழ அதில் தாங்கலும் ஆமே – திருமந்:2040/4
மேல்


விழலார் (1)

விழலார் விறலாம் வினை அது போக – திருமந்:1695/3
மேல்


விழா (1)

மண்ணின் மழை விழா வையகம் பஞ்சமாம் – திருமந்:1911/3
மேல்


விழாது (1)

உலகார் அழல் கண்டு உள் விழாது ஓடி – திருமந்:363/3
மேல்


விழி (3)

விழ கண்டும் தேறார் விழி இலா மாந்தர் – திருமந்:177/2
மேவிய அந்தகன் விழி கண் குருடனாம் – திருமந்:2169/1
மேவும் தடி கொண்டு சொல்லும் விழி பெற – திருமந்:2169/3
மேல்


விழிக்கவும் (1)

விடியில் வெளியில் விழிக்கவும் மாட்டார் – திருமந்:1687/2
மேல்


விழித்தலும் (1)

மின்னுற்ற சிந்தை விழித்தேன் விழித்தலும்
தன்னுற்ற சோதி தலைவன் இணை_இலி – திருமந்:2859/1,2
மேல்


விழித்தானே (1)

என்னுற்று அறிவான் என் விழித்தானே – திருமந்:2859/4
மேல்


விழித்து (4)

விழித்து இருந்து என் செய்வீர் வெம்மை பரந்து – திருமந்:254/3
வேல் ஒத்த கண்ணை வெளியில் விழித்து இரு – திருமந்:583/3
இரங்கி விழித்து இருந்து என் செய்வை பேதாய் – திருமந்:595/2
விழித்து அங்கு உறங்கும் வினை அறிவார் இல்லை – திருமந்:2721/2
மேல்


விழித்தேன் (1)

மின்னுற்ற சிந்தை விழித்தேன் விழித்தலும் – திருமந்:2859/1
மேல்


விழியும் (1)

உய்த்து ஒன்றுமா போல் விழியும் தன் கண் ஒளி – திருமந்:2075/2
மேல்


விழுகின்றது (1)

விழுகின்றது இல்லை வெளி அறிவார்க்கே – திருமந்:838/4
மேல்


விழுங்கார் (1)

மிடா கொண்டு சோறு அட்டு மெள்ள விழுங்கார்
கிடா கொண்டு செந்நெல் அறுக்கின்றவாறே – திருமந்:2878/3,4
மேல்


விழுங்கி (3)

உரம் பெற முப்பாழ் ஒளியை விழுங்கி
இருந்த என் நந்தி இதயத்து உளானே – திருமந்:2592/3,4
சொரூபம் உருவம் குணம் தொல் விழுங்கி
அரியன உற்பலம் ஆமாறு போல – திருமந்:2843/1,2
விரிவு குவிவு விழுங்கி உமிழ்ந்தே – திருமந்:2940/3
மேல்


விழுங்கும் (2)

உயிர் அன்று உடலை விழுங்கும் உணர்வை – திருமந்:2079/3
திரிய விழுங்கும் சிவபெருமானே – திருமந்:2593/4
மேல்


விழுத்திடும் (1)

பொய்யரை துள்ளி விழுத்திடும் தானே – திருமந்:564/4
மேல்


விழுந்த-கால் (2)

பண்டம் பெய் கூரை பழகி விழுந்த-கால்
உண்ட அ பெண்டிரும் மக்களும் பின் செலார் – திருமந்:144/1,2
தோட்டத்தில் மாம்பழம் தொண்டி விழுந்த-கால்
நாட்டின் புறத்தில் நரி அழைத்து என் செய்யும் – திருமந்:2933/1,2
மேல்


விழுந்தது (1)

விழுந்தது லிங்கம் விரிந்தது யோனி – திருமந்:455/1
மேல்


விழுந்ததே (1)

துருவம் இரண்டு ஆக ஓடி விழுந்ததே – திருமந்:454/4
மேல்


விழுந்தமை (1)

அலர்ந்து விழுந்தமை யார் அறிவாரே – திருமந்:876/4
மேல்


விழுந்திடில் (1)

விந்துவும் நாதமும் ஒக்க விழுந்திடில்
விந்துவும் நாதமும் ஒக்க விரை அதாம் – திருமந்:1276/1,2
மேல்


விழுப்பம் (1)

விண்ணவர் ஈசன் விழுப்பம் உரைத்தனர் – திருமந்:58/3
மேல்


விழுப்பமும் (1)

விழுப்பமும் கேள்வியும் மெய் நின்ற ஞானத்து – திருமந்:305/1
மேல்


விழுப்பொருள் (5)

வசை இல் விழுப்பொருள் வானும் நிலனும் – திருமந்:214/1
விண் நின்ற அமரர் விரும்பும் விழுப்பொருள்
மண் நின்ற வானோர் புகழ் திருமேனியன் – திருமந்:449/2,3
வேறே இருக்கும் விழுப்பொருள் தானே – திருமந்:2530/4
மேல் நின்ற தேவர் விரும்பும் விழுப்பொருள்
சேய் நின்ற செஞ்சுடர் எம் பெருமான் அடி – திருமந்:2824/2,3
வேறே இருக்கும் விழுப்பொருள் தானே – திருமந்:2979/4
மேல்


விழும் (2)

வாழி செய்து அங்கி உதிக்க அவை விழும்
வீழி செய்து அங்கி வினை சுடும் ஆமே – திருமந்:219/3,4
விம்மும் வெருவும் விழும் எழும் மெய் சோரும் – திருமந்:2744/1
மேல்


விழும (1)

விழும பொருளுடன் மேவி நின்றானே – திருமந்:2156/4
மேல்


விழுமாறே (1)

குருடும் குருடும் குழி விழுமாறே – திருமந்:1680/4
மேல்


விழுவது (1)

தாம்தாம் விழுவது தாழ் நரகு ஆகுமே – திருமந்:537/4
மேல்


விழுவர் (1)

மாய குழியில் விழுவர் மனை மக்கள் – திருமந்:1530/3
மேல்


விழை (1)

வென்றிடல் ஆகும் விழை புலன்-தன்னையும் – திருமந்:1232/3
மேல்


விள்கையில் (1)

விள்கையில் ஆன நிவிர்த்தாதி மேதாதிக்கு – திருமந்:2377/2
மேல்


விள்ளாம் (1)

விரியும் குவியும் விள்ளாம் மிளிரும் தன் – திருமந்:2863/3
மேல்


விளக்க (1)

விளக்கில் விளக்கை விளக்க வல்லார்க்கு – திருமந்:2816/3
மேல்


விளக்கது (1)

மனத்து விளக்கது மாயா விளக்கே – திருமந்:602/4
மேல்


விளக்காய் (1)

விரிந்திடில் சாக்கிரம் மேவும் விளக்காய்
இருந்த இடத்திடை ஈடான மாயை – திருமந்:2278/1,2
மேல்


விளக்கி (3)

விளக்கி பரமாகும் மெய்ஞ்ஞான சோதி – திருமந்:91/1
ஊனை விளக்கி உடன் இருந்தானே – திருமந்:1529/4
சுத்தமதாக விளக்கி தெளிக்கவே – திருமந்:1829/3
மேல்


விளக்கிய (1)

ஞானம் விளக்கிய நாதன் என் உள் புகுந்து – திருமந்:1529/3
மேல்


விளக்கியிட்டேனே (1)

வீயத்தை முற்றும் விளக்கியிட்டேனே – திருமந்:90/4
மேல்


விளக்கியும் (1)

வினை பயன் போக விளக்கியும் கொள்ளார் – திருமந்:1681/3
மேல்


விளக்கில் (2)

விளக்கில் விளங்கும் விளக்கு அவர் தாமே – திருமந்:1818/4
விளக்கில் விளக்கை விளக்க வல்லார்க்கு – திருமந்:2816/3
மேல்


விளக்கின் (3)

தூண்டு விளக்கின் சுடர் அறியாரே – திருமந்:178/4
விளக்கின் முன்னே வேதனை மாறும் – திருமந்:1818/2
தூண்டா விளக்கின் தகளி நெய் சோர்தலும் – திருமந்:2978/2
மேல்


விளக்கினள் (1)

வான் நேர் எழுந்து மதியை விளக்கினள்
தேன் நேர் எழுகின்ற தீபத்து ஒளியுடன் – திருமந்:1132/2,3
மேல்


விளக்கினுக்கு (1)

விளக்கினுக்கு உள்ளே விளக்கினை தூண்டி – திருமந்:2816/2
மேல்


விளக்கினை (7)

மனத்து விளக்கினை மாண்பட ஏற்றி – திருமந்:602/1
சினத்து விளக்கினை செல்ல நெருக்கி – திருமந்:602/2
விளக்கினை ஏற்றி வெளியை அறி-மின் – திருமந்:1818/1
என்னுள் இருக்கும் இளையா விளக்கினை
அன்னமயம் என்று அறிந்து கொண்டேனே – திருமந்:2005/3,4
சேய விளக்கினை தேடுகின்றேனே – திருமந்:2367/4
விளக்கை பிளந்து விளக்கினை ஏற்றி – திருமந்:2816/1
விளக்கினுக்கு உள்ளே விளக்கினை தூண்டி – திருமந்:2816/2
மேல்


விளக்கு (38)

விடியா விளக்கு என்று மேவி நின்றேனே – திருமந்:48/4
இடிஞ்சில் இருக்க விளக்கு எரி கொண்டான் – திருமந்:164/1
உடந்து ஒரு காலத்து உணர் விளக்கு ஏற்றி – திருமந்:212/3
மற்று ஒன்று இலாத மணி விளக்கு ஆமே – திருமந்:292/4
மாடி ஒரு கை மணி விளக்கு ஆனதே – திருமந்:667/4
ஆன விளக்கு ஒளி ஆவது அறிகிலர் – திருமந்:683/1
மூல விளக்கு ஒளி முன்னே உடையவர் – திருமந்:683/2
கான விளக்கு ஒளி கண்டு கொள்வார்கட்கு – திருமந்:683/3
மேலை விளக்கு ஒளி வீடு எளிதா நின்றே – திருமந்:683/4
இடிஞ்சில் இருக்க விளக்கு எரி கொண்டு – திருமந்:749/2
மை அணி கோயில் மணி விளக்கு ஆமே – திருமந்:820/4
மேலைக்கு முன்னே விளக்கு ஒளியாய் நிற்கும் – திருமந்:867/3
மன்றுள் நிறைந்த மணி விளக்கு ஆயிடும் – திருமந்:1290/3
நின்றிடும் மேலை விளக்கு ஒளி தானே – திருமந்:1358/4
விளக்கு ஒளி ஸௌ முதல் ஔ அது ஈறா – திருமந்:1359/1
விளக்கு ஒளி சக்கரம் மெய்ப்பொருள் ஆகும் – திருமந்:1359/2
விளக்கு ஒளி ஆகிய மின்கொடியாளை – திருமந்:1359/3
விளக்கு ஒளி ஆக விளங்கிடும் நீயே – திருமந்:1359/4
மேல் திகழ் ஞானம் விளக்கு ஒளியாய் நிற்கும் – திருமந்:1442/3
பொருள் சூழ் விளக்கு அது புக்கு எரிந்தால் போன்று – திருமந்:1517/2
நண்ணி விளக்கு என ஞானம் விளைந்தது – திருமந்:1650/2
விடியாமை காக்கும் விளக்கு அது ஆமே – திருமந்:1687/4
விளக்கை விளக்கும் விளக்கு உடையார்கள் – திருமந்:1818/3
விளக்கில் விளங்கும் விளக்கு அவர் தாமே – திருமந்:1818/4
குண விளக்கு ஆகிய கூத்தப்பிரானும் – திருமந்:2018/1
மண விளக்கு ஆகிய மன் உயிர்க்கு எல்லாம் – திருமந்:2018/2
பண விளக்கு ஆகிய பல் தலை நாகம் – திருமந்:2018/3
கண விளக்கு ஆகிய கண்காணி ஆகுமே – திருமந்:2018/4
ஆன விதி மூலத்தானத்தில் அ விளக்கு
ஏனை மதி மண்டலம் கொண்டு எரியுமே – திருமந்:2222/3,4
மாய விளக்கு அது நின்று மறைந்திடும் – திருமந்:2367/1
தூய விளக்கு அது நின்று சுடர் விடும் – திருமந்:2367/2
காய விளக்கு அது நின்று கனன்றிடும் – திருமந்:2367/3
குட குன்றில் இட்ட விளக்கு அதுவாமே – திருமந்:2407/4
காற்றின் விளக்கு அது காய மயக்குறும் – திருமந்:2521/3
விண்டு இல்லை உள்ளே விளக்கு ஒளி ஆமே – திருமந்:2693/4
மன்று நிறைந்த விளக்கு ஒளி மா மலர் – திருமந்:2772/1
விளக்கு உடையான் கழல் மேவலும் ஆமே – திருமந்:2816/4
வேறு செய்து ஆங்கே விளக்கு ஒளி ஆமே – திருமந்:3017/4
மேல்


விளக்கும் (8)

அனைத்து விளக்கும் திரி ஒக்க தூண்ட – திருமந்:602/3
விளக்கும் ஒரு நாலும் மெய் பட நிற்கும் – திருமந்:779/2
மெய்யினின் உள்ளே விளக்கும் ஒளியது ஆம் – திருமந்:820/2
பொன் செய் விளக்கும் புகை தீபம் திசை-தொறும் – திருமந்:1005/2
சுவாவை விளக்கும் சுழி அகத்து உள்ளே – திருமந்:1108/3
மாலை விளக்கும் மதியமும் ஞாயிறும் – திருமந்:1529/1
சாலை விளக்கும் தனிச்சுடர் அண்ணலுள் – திருமந்:1529/2
விளக்கை விளக்கும் விளக்கு உடையார்கள் – திருமந்:1818/3
மேல்


விளக்கே (1)

மனத்து விளக்கது மாயா விளக்கே – திருமந்:602/4
மேல்


விளக்கை (3)

விளக்கை விளக்கும் விளக்கு உடையார்கள் – திருமந்:1818/3
விளக்கை பிளந்து விளக்கினை ஏற்றி – திருமந்:2816/1
விளக்கில் விளக்கை விளக்க வல்லார்க்கு – திருமந்:2816/3
மேல்


விளக்கொளி (1)

ஆன விளக்கொளி தூண்டும் அவன் என்ன – திருமந்:2222/1
மேல்


விளக்கொளியாம் (1)

தான விளக்கொளியாம் மூல சாதனத்து – திருமந்:2222/2
மேல்


விளக்கொளியான் (1)

வேண்டி கிடந்து விளக்கொளியான் நெஞ்சம் – திருமந்:1793/3
மேல்


விளங்க (4)

விண்ணில் அமரர்-தமக்கும் விளங்க அரிது – திருமந்:60/2
வேதாந்த ஞானம் விளங்க விதியிலோர் – திருமந்:235/1
விண் அமர் சோதி விளங்க ஹிரீங்கார – திருமந்:1384/3
விட்டத்தின் உள்ளே விளங்க வல்லார்கட்கு – திருமந்:2904/3
மேல்


விளங்கனி (1)

விண்ணினின் உள்ளே விளைந்த விளங்கனி
கண்ணினின் உள்ளே கலந்து அங்கு இருந்தது – திருமந்:315/1,2
மேல்


விளங்கி (6)

விடை அவன் ஏறி விளங்கி இருக்கும் – திருமந்:1140/2
விண் கொடி ஆகி விளங்கி வருதலால் – திருமந்:1142/3
விண்டு அகத்து உள்ளே விளங்கி வருதலால் – திருமந்:1385/3
வித்தகன் ஆகி விளங்கி இருக்கலாம் – திருமந்:2180/2
பொறி ஒளி பொன் அணி என்ன விளங்கி
செறியும் அண்டாசன தேவர் பிரானே – திருமந்:2297/3,4
வேறு இன்றி அண்ணல் விளங்கி நின்றானே – திருமந்:2758/4
மேல்


விளங்கிட (1)

வேதம் உரைத்தானும் வேதா விளங்கிட
வேதம் உரைத்தானும் வேதியர் வேள்விக்காய் – திருமந்:52/2,3
மேல்


விளங்கிடும் (8)

விளங்கிடும் வாயுவை மேல் எழ உன்னி – திருமந்:821/1
விளக்கு ஒளி ஆக விளங்கிடும் நீயே – திருமந்:1359/4
விளங்கிடும் மேல் வரும் மெய்ப்பொருள் சொல்லின் – திருமந்:1360/1
விளங்கிடும் மெல்லியல் ஆனது ஆகும் – திருமந்:1360/2
விளங்கிடும் மெய்ந்நின்ற ஞானப்பொருளை – திருமந்:1360/3
விளங்கிடும் வானிடை நின்றவை எல்லாம் – திருமந்:1411/1
விளங்கிடும் முந்நூற்றுமுப்பதோடு ஒருபான் – திருமந்:2177/1
விளங்கிடும் அ வழி தத்துவம் நின்றே – திருமந்:2177/4
மேல்


விளங்கிடுவார்கள் (1)

விளங்கிடுவார்கள் விளங்கினர் தானே – திருமந்:1360/4
மேல்


விளங்கிடுவீரே (1)

வேவது செய்து விளங்கிடுவீரே – திருமந்:2564/4
மேல்


விளங்கிய (4)

வினை அறி ஆறு விளங்கிய நாலே – திருமந்:744/4
வேதாந்தம் சுத்தம் விளங்கிய சித்தாந்த – திருமந்:1422/1
விண்ணாம் பிராணன் விளங்கிய சத்தமும் – திருமந்:2139/2
விளங்கிய வெட்ட வெளியனும் ஆமே – திருமந்:2591/4
மேல்


விளங்கின (1)

விண்ட ஔகாரம் விளங்கின அன்றே – திருமந்:1410/4
மேல்


விளங்கினர் (1)

விளங்கிடுவார்கள் விளங்கினர் தானே – திருமந்:1360/4
மேல்


விளங்கு (13)

வில்லால் புரத்தை விளங்கு எரி கோத்தவன் – திருமந்:360/3
விளங்கு ஒளி ஆய விரிசுடர் மாலை – திருமந்:1246/1
மெய் அது செம்மை விளங்கு வயிரவன் – திருமந்:1294/2
மேல் துறந்து அண்ணல் விளங்கு ஒளி கூற்றுவன் – திருமந்:1620/1
விளங்கு நிவிர்த்து ஆதி மேவு அகராதி – திருமந்:1926/1
விளங்கு ஒளி அங்கி விரி கதிர் சோமன் – திருமந்:2683/1
விளங்கு ஒளி செய்கின்ற மெய் காயம் ஆமே – திருமந்:2684/4
விளங்கு ஒளி மின் ஒளி ஆகி கரந்து – திருமந்:2687/1
விளங்கு ஒளி அ ஒளி அ இருள் மன்னும் – திருமந்:2688/1
விளங்கு ஒளி மூன்றே விரிசுடர் தோன்றி – திருமந்:2689/3
விளங்கு ஒளியாய் மின்னி விண்ணில் ஒடுங்கி – திருமந்:2690/3
விளங்கு ஒளியாய் நின்ற விகிர்தன் இருந்த – திருமந்:2691/1
விளங்கு ஒளி உன் மனத்து ஒன்றி நின்றானே – திருமந்:2691/4
மேல்


விளங்குகிலீரே (1)

வேதப்பொருளை விளங்குகிலீரே – திருமந்:1981/4
மேல்


விளங்கும் (6)

வென்று விளங்கும் விகிர்தனை நாடுவர் – திருமந்:236/3
வெள்ளி வெண் திங்கள் விளங்கும் புதனிடம் – திருமந்:790/1
வெள்ளி வெண் திங்கள் விளங்கும் புதன் மூன்றும் – திருமந்:791/1
வேத ஆதி நூலின் விளங்கும் பராபரை – திருமந்:1070/2
விளக்கில் விளங்கும் விளக்கு அவர் தாமே – திருமந்:1818/4
வென்று விளங்கும் விரிசுடர் காணுமே – திருமந்:1985/4
மேல்


விளங்குமே (1)

விந்துவில் இ நான்கும் மேவா விளங்குமே – திருமந்:1925/4
மேல்


விளங்கே (1)

வில் கொடி மாதை விரும்பி விளங்கே – திருமந்:1245/4
மேல்


விளம்ப (3)

வேறு எழுத்து இன்றி விளம்ப வல்லார்கட்கு – திருமந்:962/3
விதி வைத்தவாறும் விளம்ப ஒண்ணாதே – திருமந்:1596/4
மேல் கொண்டு என் செம்மை விளம்ப ஒண்ணாதே – திருமந்:2433/4
மேல்


விளம்பிய (1)

மேலை நடுவுற வேதம் விளம்பிய
மூலம் நடுவுற முத்தி தானே – திருமந்:955/3,4
மேல்


விளம்பு (1)

விஞ்சு அறிவில்லோன் விளம்பு மிகு மதி – திருமந்:2164/2
மேல்


விளம்புகின்றேனே (1)

வேர் அறியாமை விளம்புகின்றேனே – திருமந்:95/4
மேல்


விளவின் (1)

கரி உண் விளவின் கனி போல் உயிரும் – திருமந்:2593/1
மேல்


விளிந்தவர் (1)

விளிந்தவர் மெய்ந்நின்ற ஞானம் உணரார் – திருமந்:527/2
மேல்


விளிந்தான் (1)

விளிந்தான் அது தக்கன் வேள்வியை வீய – திருமந்:361/3
மேல்


விளிப்பது (1)

விளிப்பது ஓர் சங்கு உண்டு வேந்தனை நாடி – திருமந்:2924/2
மேல்


விளை (3)

வேதனை வட்டம் விளை ஆறு பூநிலை – திருமந்:1044/2
வெளிப்படு வித்து விளை அறிவித்து – திருமந்:1101/1
சுனைக்குள் விளை மலர் சோதியினானை – திருமந்:2667/2
மேல்


விளைக்கின் (1)

பாய்கின்ற வாயு விளைக்கின் முடம் ஆகும் – திருமந்:480/2
மேல்


விளைக்கும் (3)

விளைக்கும் தவம் அறம் மேல் துணை ஆமே – திருமந்:258/4
இருவர் விளையாட்டும் எல்லாம் விளைக்கும்
பருவங்கள்-தோறும் பயன் பல ஆன – திருமந்:396/2,3
காயம் விளைக்கும் கருத்து அறியார்களே – திருமந்:1540/4
மேல்


விளைத்திடும் (3)

ஊனை விளைத்திடும் உம்பர்-தம் ஆதியை – திருமந்:541/3
ஆறு அது கால் கொண்டு இரதம் விளைத்திடும்
ஏழ் அது கால் கொண்டு இரட்டி இறக்கிட – திருமந்:703/1,2
மேல் நிற்றல் ஆம் சத்தி வித்தை விளைத்திடும்
தான் இ குலத்தோர் சரியை கிரியையே – திருமந்:1473/3,4
மேல்


விளைத்து (2)

அபாயம் அறக்கெடுத்து அன்பு விளைத்து
சுவாவை விளக்கும் சுழி அகத்து உள்ளே – திருமந்:1108/2,3
வெருட்டி வினை அறுத்து இன்பம் விளைத்து
குருட்டினை நீக்கி குணம் பல காட்டி – திருமந்:1518/2,3
மேல்


விளைந்த (10)

விண்ணினின் உள்ளே விளைந்த விளங்கனி – திருமந்:315/1
விரிந்து குவிந்து விளைந்த இ மங்கை – திருமந்:664/1
வெண் மதி தோன்றிய நாளில் விளைந்த பின் – திருமந்:875/3
விரையது விந்து விளைந்த உயிரும் – திருமந்:1279/2
விரையது விந்து விளைந்த இ ஞாலம் – திருமந்:1279/3
விளைந்த எழுத்து அது விந்துவும் நாதமும் – திருமந்:1280/1
விளைந்த எழுத்து அது சக்கரம் ஆக – திருமந்:1280/2
விளைந்த எழுத்து அவை மெய்யின் உள் நிற்கும் – திருமந்:1280/3
விளைந்த எழுத்து அவை மந்திரம் ஆமே – திருமந்:1280/4
கரை அருகு ஆறா கழனி விளைந்த
திரை அருகா முன்னம் சேர்ந்து இன்பம் எய்தும் – திருமந்:2100/1,2
மேல்


விளைந்தது (10)

சீக்கை விளைந்தது செய்வினை மூட்டு இற்ற – திருமந்:147/1
வெந்தது சூளை விளைந்தது தானே – திருமந்:468/4
மெய்ப்பொருளாக விளைந்தது ஏது எனின் – திருமந்:688/1
நண்ணி விளக்கு என ஞானம் விளைந்தது
மண்ணவர் ஆவதும் வானவர் ஆவதும் – திருமந்:1650/2,3
மேய அறிவாய் விளைந்தது தானே – திருமந்:1711/4
விந்துவும் நாதமும் விளைய விளைந்தது
வந்த இ பல் உயிர் மன் உயிர்க்கு எலாம் – திருமந்:1969/1,2
ஆணிப்பொன் நின்று அங்கு அமுதம் விளைந்தது
பேணி கொண்டு உண்டார் பிறப்பு அற்று இருந்தார்கள் – திருமந்:2064/2,3
வேயும் பொருளாய் விளைந்தது தானே – திருமந்:2275/4
மேய அறிவாய் விளைந்தது தானே – திருமந்:2359/4
வெள்ள செய் ஆகி விளைந்தது தானே – திருமந்:2871/4
மேல்


விளைந்தவர் (1)

ஞானம் விளைந்தவர் நம்மிட மன்னவர் – திருமந்:541/1
மேல்


விளைந்தவன் (1)

விரையது விந்து விளைந்தவன் தாளே – திருமந்:1279/4
மேல்


விளைந்தன (2)

வித்து அது இன்றியே எல்லாம் விளைந்தன
அத்தகை ஆகிய ஐம்பத்தொருவரும் – திருமந்:1234/2,3
விரையது விந்து விளைந்தன எல்லாம் – திருமந்:1279/1
மேல்


விளைந்திடும் (1)

மெய்கலந்து இன்பம் விளைந்திடும் மெய்யர்க்கே – திருமந்:2600/4
மேல்


விளைந்து (12)

ஐவர்க்கு ஒரு செய் விளைந்து கிடந்தது – திருமந்:188/1
ஏனை விளைந்து அருள் எட்டலும் ஆமே – திருமந்:541/4
வேதகம் ஆக விளைந்து கிடக்குமே – திருமந்:717/4
வேறு உருவாக விளைந்து கிடந்தது – திருமந்:1300/2
ஞானம் விளைந்து எழுகின்றது ஓர் சிந்தையுள் – திருமந்:1472/1
ஏனம் விளைந்து எதிரே காண் வழி-தொறும் – திருமந்:1472/2
விளைந்து கிடந்தது மேலைக்கு வித்து அது – திருமந்:2879/1
விளைந்து கிடந்தது மேலைக்கு காதம் – திருமந்:2879/2
விளைந்து விளைந்து விளைந்து கொள்வார்க்கு – திருமந்:2879/3
விளைந்து விளைந்து விளைந்து கொள்வார்க்கு – திருமந்:2879/3
விளைந்து விளைந்து விளைந்து கொள்வார்க்கு – திருமந்:2879/3
விளைந்து கிடந்தது மேவு முக்காதமே – திருமந்:2879/4
மேல்


விளைப்பது (1)

ஐ என்னும் வித்தினில் ஆனை விளைப்பது ஓர் – திருமந்:2870/1
மேல்


விளைபுலம் (1)

வித்து குற்று உண்டு விளைபுலம் பாழ்செய்யும் – திருமந்:2069/3
மேல்


விளைய (1)

விந்துவும் நாதமும் விளைய விளைந்தது – திருமந்:1969/1
மேல்


விளையாட்டத்து (1)

முன்னை முதல் விளையாட்டத்து முன்வந்து ஓர் – திருமந்:2369/1
மேல்


விளையாட்டாகும் (1)

சத்தி சிவன் விளையாட்டாகும் உயிராகி – திருமந்:1771/1
மேல்


விளையாட்டால் (1)

சத்தி சிவன் விளையாட்டால் உயிர் ஆக்கி – திருமந்:492/1
மேல்


விளையாட்டு (5)

துற்ற பரசிவன் தொல் விளையாட்டு இதே – திருமந்:399/4
சத்தி சிவன்-தன் விளையாட்டு தாரணி – திருமந்:1772/1
நின்றது தான் விளையாட்டு என்னுள் நேயமே – திருமந்:1811/4
அத்தன் அருளின் விளையாட்டு இடம் சடம் – திருமந்:2062/1
தங்கும் சிவனருள்-தன் விளையாட்டு அதே – திருமந்:2722/4
மேல்


விளையாட்டும் (1)

இருவர் விளையாட்டும் எல்லாம் விளைக்கும் – திருமந்:396/2
மேல்


விளையாட்டே (1)

செல்லா சிவகதி சேர்தல் விளையாட்டே – திருமந்:2060/4
மேல்


விளையாட்டோடு (1)

எய்தும் அரன் அருளே விளையாட்டோடு
எய்திடு உயிர் சுத்தத்து இடுநெறி என்னவே – திருமந்:2256/2,3
மேல்


விளையாடல் (1)

ஒருவன் ஒருத்தி விளையாடல் உற்றார் – திருமந்:396/1
மேல்


விளையாடு (1)

வேங்கடத்து உள்ளே விளையாடு நந்தியை – திருமந்:190/2
மேல்


விளையாடும் (1)

மெல்ல விளையாடும் விமலன் அகத்திலே – திருமந்:2138/2
மேல்


விளையும் (4)

விளையும் பரவிந்து தானே வியாபி – திருமந்:1813/1
விளையும் தனி மாயை மிக்க மா மாயை – திருமந்:1813/2
விந்து விளையும் விளைவின் பயன் முற்றும் – திருமந்:1957/1
விந்து அடங்க விளையும் சிவோகமே – திருமந்:1969/4
மேல்


விளையுமே (2)

மிக்கது மேல் வினை மேன்மேல் விளையுமே – திருமந்:798/4
வீய தகா விந்து ஆக விளையுமே – திருமந்:1812/4
மேல்


விளைவது (1)

வினையாம் அசத்து விளைவது உணரார் – திருமந்:2557/1
மேல்


விளைவின் (1)

விந்து விளையும் விளைவின் பயன் முற்றும் – திருமந்:1957/1
மேல்


விளைவு (8)

வேறு அங்கம் ஆக விளைவு செய்து அப்புறம் – திருமந்:55/3
வேமத்துள் அங்கி விளைவு வினை கடல் – திருமந்:222/3
விளைவு அறிவார் பண்டை மெய்த்தவம் செய்வார் – திருமந்:1635/1
விளைவு அறிவார் பண்டை மெய்யுரை செய்வார் – திருமந்:1635/2
விளைவு அறிவார் பண்டை மெய்யறம் செய்வார் – திருமந்:1635/3
விளைவு அறிவார் விண்ணின் மண்ணின் மிக்காரே – திருமந்:1635/4
வித்து இடுவோர்க்கு அன்றி மேலோர் விளைவு இல்லை – திருமந்:1946/1
வினையாளர் மிக்க விளைவு அறியாரே – திருமந்:2557/4
மேல்


விற்று (1)

பத்தி விற்று உண்டு பகலை கழிவிடு – திருமந்:2069/1
மேல்


விறகா (1)

என்பே விறகா இறைச்சி அறுத்து இட்டு – திருமந்:272/1
மேல்


விறகு (1)

வேர் தலை போக்கி விறகு இட்டு எரிமூட்டி – திருமந்:157/3
மேல்


விறல் (1)

வேட நெறி நில்லார்-தம்மை விறல் வேந்தன் – திருமந்:240/3
மேல்


விறலாம் (1)

விழலார் விறலாம் வினை அது போக – திருமந்:1695/3
மேல்


வின்னா (1)

வின்னா இளம்பிறை மேவிய குண்டத்து – திருமந்:1023/1
மேல்


வின்னாளே (1)

கல் அதன் தாளையும் கற்றும் வின்னாளே – திருமந்:1022/4
மேல்


வினவகில்லாதவர் (1)

மெல்ல நின்றாளை வினவகில்லாதவர்
கல் அதன் தாளையும் கற்றும் வின்னாளே – திருமந்:1022/3,4
மேல்


வினவாது (1)

மெய் பரிசே வினவாது இருந்தோமே – திருமந்:2092/4
மேல்


வினவிலே (1)

மிண்டின் அவன் சுத்தன் ஆகான் வினவிலே – திருமந்:2463/4
மேல்


வினவுற (1)

வினவுற ஆனந்தம் மீது ஒழிவு என்ப – திருமந்:2813/3
மேல்


வினவுறில் (1)

விண் நாட நின்ற வெளியை வினவுறில்
அண்ணாந்து பார்த்து ஐவர் கூடிய சந்தியில் – திருமந்:2223/2,3
மேல்


வினாசன் (1)

பகல் இடம் ஆம் முனம் பாவ வினாசன்
புகல் இடமாய் நின்ற புண்ணியன் தானே – திருமந்:1723/3,4
மேல்


வினாவு (1)

வினாவு நீர் பால் ஆதல் வேதாந்த உண்மையே – திருமந்:2401/4
மேல்


வினை (51)

வீழி செய்து அங்கி வினை சுடும் ஆமே – திருமந்:219/4
வேமத்துள் அங்கி விளைவு வினை கடல் – திருமந்:222/3
திளைக்கும் வினை கடல் தீர்வுறு தோணி – திருமந்:258/1
மழி நடக்கும் வினை மாசு அற ஓட்டிட – திருமந்:265/3
வழிநடப்பார் வினை ஓங்கி நின்றாரே – திருமந்:265/4
கில்லேன் வினை துயர் ஆக்கும் மயல் ஆனேன் – திருமந்:313/1
பொல்லா வினை துயர் போகம் செய்வாரே – திருமந்:314/4
மெள்ள குடைந்து நின்று ஆடார் வினை கெட – திருமந்:509/2
வினை அறி ஆறு விளங்கிய நாலே – திருமந்:744/4
வினை அற ஓங்கி வெளிசெய்து நின்றால் – திருமந்:785/3
மிக்கது மேல் வினை மேன்மேல் விளையுமே – திருமந்:798/4
சார்ந்த வினை துயர் போக தலைவனும் – திருமந்:967/3
மேவும் கிழத்தி வினை கடிந்தாளே – திருமந்:1122/4
வினை கடிந்தார் உள்ளத்து உள் ஒளி மேவி – திருமந்:1123/1
செடி ஆர் வினை கெட சேர்வரை என்று என்று – திருமந்:1151/3
அடியார் வினை கெடுத்து ஆதியும் ஆமே – திருமந்:1151/4
வெல்ல ஒண்ணாத வினை தனிநாயகி – திருமந்:1164/3
வென்றிடல் ஆகும் வினை பெரும் பாசத்தை – திருமந்:1232/2
வினை இல்லை என்றும் விருத்தமும் இல்லை – திருமந்:1304/3
உரம்தரு வல் வினை உம்மை விட்டு ஓடி – திருமந்:1322/2
காய்ந்து எழுமேல் வினை காணகிலாதவர் – திருமந்:1348/2
தத்தும் வினை கடல் சாராது காணுமே – திருமந்:1451/4
வெருட்டி வினை அறுத்து இன்பம் விளைத்து – திருமந்:1518/2
சிவன் அருளால் வினை சேரகிலாமை – திருமந்:1649/3
வினை பயன் போக விளக்கியும் கொள்ளார் – திருமந்:1681/3
சிதைத்து அடியேன் வினை சிந்தனை தீர – திருமந்:1691/3
விழலார் விறலாம் வினை அது போக – திருமந்:1695/3
வேண்டி நின்றே தொழுதேன் வினை போய் அற – திருமந்:1766/1
படர் வினை பற்று அற பார்த்து கைவைத்து – திருமந்:1778/2
வேறு அணிவார்க்கு வினை இல்லை தானே – திருமந்:1862/4
ஆழ் வினை ஆழ அவர்க்கே அறம் செய்யும் – திருமந்:1867/2
ஆழ் வினை நீக்கி அருவினை தன்னொடும் – திருமந்:1867/3
போழ் வினை தீர்க்கும் அ பொன் உலகம் ஆமே – திருமந்:1867/4
தவிர வைத்தான் வினை தன் அடியார் கோள் – திருமந்:2050/1
கெடுகின்ற வல் வினை கேடு இல் புகழோன் – திருமந்:2110/3
வேறு அணிவார்க்கு வினை இல்லை தானே – திருமந்:2111/4
மேற்கொண்டவர் வினை போய் அற நாள்-தொறும் – திருமந்:2121/2
மேவிய பொய்க்கரி ஆட்டும் வினை என – திருமந்:2344/1
தூண்டி சிவஞான மா வினை தான் ஏறி – திருமந்:2346/3
வினை அறு சீவன் நனவாதி ஆகத்து – திருமந்:2472/3
வேறா தெளியார் வினை உயிர் பெற்றதே – திருமந்:2544/4
வினை ஞானம் தன்னில் வீடலும் தேரார் – திருமந்:2557/2
வினை விட வீடு என்னும் வேதமும் ஓதார் – திருமந்:2557/3
அந்த கருவை அருவை வினை செய்தல் – திருமந்:2647/1
வெறிக்க வினை துயர் வந்திடும்-போது – திருமந்:2706/1
விழித்து அங்கு உறங்கும் வினை அறிவார் இல்லை – திருமந்:2721/2
தழுவி வினை சென்று தான் பயவாது – திருமந்:2913/3
வினை பற்று அறுக்கும் விமலன் இருக்கும் – திருமந்:2970/2
வினை பற்று அறுக்கும் விமலனை தேடி – திருமந்:2970/3
உறுதியின் உள் வந்த உள் வினை பட்டு – திருமந்:3030/1
நீக்கும் வினை என் நிமலன் பிறப்பு_இலி – திருமந்:3033/3
மேல்


வினை-தனை (1)

தீய வைத்து ஆர்-மின்கள் சேரும் வினை-தனை
மாய வைத்தான் வைத்தவன் பதி ஒன்று உண்டு – திருமந்:430/1,2
மேல்


வினைக்கணார் (1)

பின்னை வினைக்கணார் பேர்ந்து அற பார்ப்பார்கள் – திருமந்:2610/2
மேல்


வினைக்கு (2)

விண்-நின்று இழிந்து வினைக்கு ஈடாய் மெய்கொண்டு – திருமந்:113/1
ஏனை உயிர் வினைக்கு எய்தும் இடம் சென்றும் – திருமந்:2134/3
மேல்


வினைகள் (2)

தானே அறியும் வினைகள் அழிந்த பின் – திருமந்:1796/1
உரிய வினைகள் நின்று ஓலமிட்டு அன்றே – திருமந்:2276/4
மேல்


வினைகளும் (2)

போமே வினைகளும் புண்ணியன் ஆகுமே – திருமந்:1342/4
தங்கா வினைகளும் சாரும் சிவகதி – திருமந்:1666/3
மேல்


வினைகளை (1)

கொண்டிடும் உள்ளே குறித்த வினைகளை
வென்றிடும் மண்டலம் வெற்றி தருவிக்கும் – திருமந்:1323/2,3
மேல்


வினைத்து (1)

உற்ற வினைத்து உயர் ஒன்றும் அறிகிலார் – திருமந்:2084/3
மேல்


வினைப்பயன் (2)

கண்டவர் கண்டனர் காணார் வினைப்பயன்
பிண்டம் பிரிய பிணங்குகின்றாரே – திருமந்:752/3,4
தானே தான் செய்த வினைப்பயன் துய்ப்பானும் – திருமந்:2228/3
மேல்


வினையாம் (1)

வினையாம் அசத்து விளைவது உணரார் – திருமந்:2557/1
மேல்


வினையால் (2)

ஆறாத வல் வினையால் அடி உண்ணுமே – திருமந்:2160/4
பேதித்த அ வினையால் செயல் சேதிப்ப – திருமந்:2342/2
மேல்


வினையாளர் (1)

வினையாளர் மிக்க விளைவு அறியாரே – திருமந்:2557/4
மேல்


வினையாளரே (1)

நாள்-தோறும் நாடார்கள் நாள் வினையாளரே – திருமந்:2022/4
மேல்


வினையின் (1)

முன்னை வினையின் முடிச்சை அவிழ்ப்பார்கள் – திருமந்:2611/2
மேல்


வினையினும் (1)

தொடர்ந்து எழு சுற்றம் வினையினும் தீய – திருமந்:212/1
மேல்


வினையும் (2)

நின்ற வினையும் பிணியும் நெடும் செயல் – திருமந்:2618/1
கோளும் வினையும் அறுக்கும் குரிசிலின் – திருமந்:2995/3
மேல்


வினையுற்ற (1)

ஒழி பல செய்யும் வினையுற்ற நாளே – திருமந்:463/1
மேல்


வினையுறுவாரையும் (1)

விண்ணுறுவாரையும் வினையுறுவாரையும்
எண்ணுறும் முப்பதில் ஈர்ந்து ஒழிந்தாரே – திருமந்:184/3,4
மேல்


வினையை (4)

சூக்குமம் ஆன வினையை கெடுக்கலாம் – திருமந்:909/3
பொறிக்கின்றவாறும் அ பொல்லா வினையை
அறுக்கின்ற நாள் வரும் அத்தி பழமே – திருமந்:1970/3,4
பின்னை வினையை பிடித்து பிசைவர்கள் – திருமந்:2611/3
அரிந்தேன் வினையை அயில் மன வாளால் – திருமந்:2961/3
மேல்


வினைவரின் (1)

முன்னை வினைவரின் முன் உண்டே நீங்குவர் – திருமந்:2610/1
மேல்


வினைவிட்ட (1)

மெய்த்தவம் செய்கை வினைவிட்ட மெய் உண்மை – திருமந்:2633/3
மேல்


வினோதகர் (1)

வித்தகர் ஐவர் வினோதகர் ஈரெண்மர் – திருமந்:2888/2
மேல்


வினோதம் (1)

களம் கொள் மணியுடன் காம வினோதம்
உளம் கொள் இலம்பியம் ஒன்று தொடரே – திருமந்:1246/3,4

மேல்