ர – முதல் சொற்கள், திருமந்திரம் தொடரடைவு

கீழே உள்ள
சொல்லின்
மேல்
சொடுக்கவும்

ரச 1


கீழே உள்ள
சொல்லின்
மேல்
சொடுக்கவும்


ரச (1)

சத்த பரிச ரூப ரச கந்தம் – திருமந்:2123/3