ரோ – முதல் சொற்கள், திருமந்திரம் தொடரடைவு

கீழே உள்ள
சொல்லின்
மேல்
சொடுக்கவும்

ரோமம் 1

ரோமம் (1)

உருக்கிய ரோமம் ஒளிவிடும் தானே – திருமந்:93/4