ரு – முதல் சொற்கள், திருமந்திரம் தொடரடைவு

கீழே உள்ள
சொல்லின்
மேல்
சொடுக்கவும்

ருத்திரம் 1

ருத்திரம் (1)

நாடும் இருபத நல் நெடு ருத்திரம்
ஆடிடும் சீர் புனை ஆடகம் ஆமே – திருமந்:1207/3,4