மோ – முதல் சொற்கள், திருமந்திரம் தொடரடைவு

மோக (1)

மோக முகம் ஐந்து முக்கண் முகம்-தொறும் – திருமந்:1217/3
மேல்


மோகத்துள் (1)

மோகத்துள் ஆங்கு ஒரு முட்டை செய்தானே – திருமந்:465/4
மேல்


மோகத்தை (1)

மோகத்தை வெள்ளியும் மீளும் வியாழத்தில் – திருமந்:826/2
மேல்


மோகம் (4)

மோகம் உறினும் முறை அமிர்து உண்போனும் – திருமந்:1950/3
மோகம் கெட முயங்கார் மூடர் மாதர்க்கே – திருமந்:1960/4
மோகம் அற சுத்தன் ஆதற்கு மூலமே – திருமந்:2422/2
மோகம் உலகுக்கு உணர்கின்ற காலத்து – திருமந்:2921/2
மேல்


மோகமில் (1)

மோகமில் நாலேழு முப்பேதம் உற்றுடன் – திருமந்:1429/2
மேல்


மோகமுற்று (1)

மோகியர் கள் உண்டு மூடராய் மோகமுற்று
ஆகும் மதத்தால் அறிவு அழிந்தாரே – திருமந்:335/3,4
மேல்


மோகனம் (1)

முரணில் புதைத்திட மோகனம் ஆகுமே – திருமந்:998/4
மேல்


மோகாண்ட (1)

மூதாண்ட முத்தாண்ட மோகாண்ட தேகாண்ட – திருமந்:2728/2
மேல்


மோகாந்த (1)

மூன்றிலும் ஆடினான் மோகாந்த கூத்தே – திருமந்:2784/4
மேல்


மோகாய (1)

மோகாய முக்கண்கள் மூன்று ஒளி தான் ஆக – திருமந்:2774/3
மேல்


மோகித்து (1)

மோனிக்கு இவை ஒன்றும் கூடா முன் மோகித்து
மேல் நிற்றல் ஆம் சத்தி வித்தை விளைத்திடும் – திருமந்:1473/2,3
மேல்


மோகியர் (1)

மோகியர் கள் உண்டு மூடராய் மோகமுற்று – திருமந்:335/3
மேல்


மோகினி (5)

வாரணி ஆரணி வானவர் மோகினி
பூரணி போதாதி போதமும் ஆமே – திருமந்:402/3,4
குன்றல் இல் மோகினி மா திரு குஞ்சிகை – திருமந்:1051/2
மூன்று மண்டலம் மோகினி சேர்விடம் – திருமந்:1187/1
தான் நிகழ் மோகினி சார்வான யோகினி – திருமந்:1225/1
ஆனந்த மோகினி ஆம் பொன் திருவொடு – திருமந்:1226/2
மேல்


மோழை (2)

கண்ணாறு மோழை படாமல் கரை கட்டி – திருமந்:800/2
மோழை அடைந்து முழை திறந்து உள் புக்கு – திருமந்:2549/1
மேல்


மோன (7)

மோன திசையும் முழு எண்ணெண் சித்தியும் – திருமந்:1426/2
பால் ஆன மோன மொழியில் பதிவித்து – திருமந்:1892/2
தான் அற மோன சமாதியுள் தங்கியே – திருமந்:1906/2
தோய்ந்து அறல் மோன சுகானுபவத்தோடே – திருமந்:2510/3
உம்பர மோன ஞானாந்தத்தில் உண்மையே – திருமந்:2752/4
உரை அற்ற ஆனந்த மோன சொரூபத்தன் – திருமந்:2844/1
சென்றார்-தம் சித்தம் மோன சமாதியாம் – திருமந்:2936/2
மேல்


மோனத்தர் (1)

ஆய்பவர் ஞானாதி மோனத்தர் ஆமே – திருமந்:2655/4
மேல்


மோனத்தானே (1)

ஊன்றிய நந்தி உயர் மோனத்தானே – திருமந்:2661/4
மேல்


மோனத்தின் (1)

மோனத்தின் ஆதலின் முத்தனாம் சித்தனாம் – திருமந்:1674/3
மேல்


மோனத்து (3)

மோனத்து முத்திரை முத்தாந்த முத்தியே – திருமந்:1895/4
மோனத்து முத்திரை முத்தர்க்கு முத்திரை – திருமந்:1900/1
மூதாந்த முத்திரை மோனத்து மூழ்கவே – திருமந்:2386/4
மேல்


மோனத்துள் (1)

மோனத்துள் வைத்தலும் முத்தன்-தன் செய்கையே – திருமந்:2061/4
மேல்


மோனம் (8)

மோனம் கைவந்தோர்க்கு முத்தியும் கைகூடும் – திருமந்:1611/1
மோனம் கைவந்தோர்க்கு சித்தியும் முன் நிற்கும் – திருமந்:1611/2
மோனம் கைவந்து ஊமையாம் மொழி முற்றும் காண் – திருமந்:1611/3
மோனம் கைவந்து ஐங்கருமமும் முன்னுமே – திருமந்:1611/4
ஒழியாத புத்தி தபம் செபம் மோனம்
அழியாத சித்தி உண்டாம் விந்து வற்றிலே – திருமந்:1948/3,4
மோனம் அடைந்து ஒளி மூலத்தன் ஆமே – திருமந்:2218/4
தேறிய மோனம் சிவானந்த உண்மையே – திருமந்:2382/4
ஞானத்தின் நல் மோனம் நாதாந்த வேதமே – திருமந்:2821/4
மேல்


மோனமது (1)

மோனமது ஆம் மொழி பால்முத்தர் ஆவதும் – திருமந்:1481/2
மேல்


மோனர் (1)

முத்தம் தெரிந்துற்ற மோனர் சிவமுத்தர் – திருமந்:652/2
மேல்


மோனிக்கு (2)

மோனிக்கு இவை ஒன்றும் கூடா முன் மோகித்து – திருமந்:1473/2
மோனிக்கு காயம் முப்பாழ் கெட்ட முத்தியே – திருமந்:2135/4
மேல்


மோனிகள் (1)

மோனிகள் ஞானத்து முத்திரை பெற்றார்களே – திருமந்:2332/4
மேல்


மோனையில் (1)

மோனையில் வைத்து மொழிதரு கூறது – திருமந்:1226/3

மேல்