மொ – முதல் சொற்கள், திருமந்திரம் தொடரடைவு

மொட்டாய் (1)

மொட்டாய் எழுந்தது செம்பால் மலர்ந்தது – திருமந்:2876/2
மேல்


மொட்டித்து (1)

மொட்டித்து எழுந்தது ஓர் மொட்டு உண்டு மொட்டினை – திருமந்:2919/1
மேல்


மொட்டினை (1)

மொட்டித்து எழுந்தது ஓர் மொட்டு உண்டு மொட்டினை
கட்டு விட்டு ஓடின் மலர்தலும் காணலாம் – திருமந்:2919/1,2
மேல்


மொட்டு (4)

பூவுடன் மொட்டு பொருந்த அலர்ந்த பின் – திருமந்:472/1
வழிப்படுவார் மலர் மொட்டு அறியார்கள் – திருமந்:1835/2
மொட்டு அலர் தாமரை மூன்று உள மூன்றினும் – திருமந்:2529/1
மொட்டித்து எழுந்தது ஓர் மொட்டு உண்டு மொட்டினை – திருமந்:2919/1
மேல்


மொண்டு (1)

மொண்டு கொளும் முக வசியம் அது ஆயிடும் – திருமந்:1330/2
மேல்


மொய்த்த (1)

முத்துடன் மாணிக்கம் மொய்த்த பவளமும் – திருமந்:1719/1
மேல்


மொழி (10)

துத்தி விரிந்த சுணங்கினள் தூ மொழி
புத்தக சீறடி பாவை புணர்வினை – திருமந்:1163/2,3
மோனமது ஆம் மொழி பால்முத்தர் ஆவதும் – திருமந்:1481/2
மோனம் கைவந்து ஊமையாம் மொழி முற்றும் காண் – திருமந்:1611/3
மூல சொரூபன் மொழி ஞாதுருவனே – திருமந்:1613/4
பால் மொழி பாகன் பராபரன் தான் ஆகும் – திருமந்:1825/1
சந்திடும் மா மொழி சற்குரு சன்மார்க்கம் – திருமந்:2670/2
துன்னிய ஆறு ஒளி தூய் மொழி நாள்-தொறும் – திருமந்:2686/3
தேன் மொழி பாகன் திருநடம் ஆடுமே – திருமந்:2727/4
பவளத்து முத்தும் பனி மொழி மாதர் – திருமந்:2832/3
தூ மொழி வாசகம் சொல்லு-மின் நீரே – திருமந்:2954/4
மேல்


மொழிகின்ற (2)

மொழிகின்ற முப்பத்துமூன்று என்பது ஆகும் – திருமந்:742/2
மொழிகின்ற வாக்கு முடிகின்ற நாடி – திருமந்:2140/3
மேல்


மொழிதரு (1)

மோனையில் வைத்து மொழிதரு கூறது – திருமந்:1226/3
மேல்


மொழிந்த (1)

மூலாங்கம் ஆக மொழிந்த திருக்கூத்தின் – திருமந்:77/3
மேல்


மொழிந்தது (1)

மொழிந்தது மூவர்க்கும் நால்வர்க்கும் ஈசன் – திருமந்:71/1
மேல்


மொழிந்ததே (2)

முத்தியாம் என்று நம் மூலன் மொழிந்ததே – திருமந்:1829/4
முத்தியாம் என்று நம் மூலன் மொழிந்ததே – திருமந்:1866/4
மேல்


மொழிந்தான் (1)

ஆகும் மறை ஆகமம் மொழிந்தான் அன்றே – திருமந்:2399/4
மேல்


மொழிந்தானே (2)

முடி கண்டேன் என்று அயன் பொய் மொழிந்தானே – திருமந்:88/4
சுந்தர ஆகம சொல் மொழிந்தானே – திருமந்:101/4
மேல்


மொழிந்து (1)

முற்பாலே நந்தி மொழிந்து வைத்தானே – திருமந்:2047/4
மேல்


மொழிந்தேன் (1)

முன்னி நின்றானை மொழிந்தேன் முதல்வனும் – திருமந்:2360/2
மேல்


மொழியாள் (1)

அம் சொல் மொழியாள் அருந்தவ பெண்பிள்ளை – திருமந்:1109/1
மேல்


மொழியானே (1)

சுளிந்தாங்கு அருள்செய்த தூய் மொழியானே – திருமந்:361/4
மேல்


மொழியில் (1)

பால் ஆன மோன மொழியில் பதிவித்து – திருமந்:1892/2
மேல்


மொழிவது (1)

முன்பு நின்று ஆங்கே மொழிவது எனக்கு அருள் – திருமந்:1456/3
மேல்


மொழிவதும் (1)

நினைவதும் வாய்மை மொழிவதும் அல்லால் – திருமந்:1826/1
மேல்


மொழிவார்கட்கு (1)

மறப்பு இலராய் நித்தம் வாய் மொழிவார்கட்கு
அறப்பதி காட்டும் அமரர் பிரானே – திருமந்:1614/3,4

மேல்