மை – முதல் சொற்கள், திருமந்திரம் தொடரடைவு

கீழே உள்ள
சொல்லின்
மேல்
சொடுக்கவும்

மை 13
மைந்தரும் 1
மைந்தன் 3
மைந்தனும் 1
மைந்தார் 1
மையலை 1
மையிட்ட 1

மை (13)

மை நின்று எரியும் வகை அறிவார்கட்கு – திருமந்:218/2
மை நின்று அவிழ்தரும் அ தினமாம் என்றும் – திருமந்:218/3
மை தாழ்ந்து இலங்கு மிடறு உடையோனே – திருமந்:522/4
மை பொருள் ஆகும் மகிமா அது ஆகுமே – திருமந்:676/4
மை அணி கோயில் மணி விளக்கு ஆமே – திருமந்:820/4
மை தவழ் கண்ணி நல் மாதுரி கையொடு – திருமந்:1204/3
மை முதலாக வழுத்திடு நீயே – திருமந்:1334/4
மை வென்று அகன்ற பகடுரி போர்த்த வெம் – திருமந்:1520/3
மை இருள் நீக்கும் மதி அங்கி ஞாயிறு – திருமந்:1996/2
வரி கொண்ட மை சூழ் வரை அது ஆமே – திருமந்:2042/4
மை தாழ்ந்து இலங்கு மிடறு உடையோனே – திருமந்:2068/4
மை அணி கண்டனன் மனம் பெறின் அ நிலம் – திருமந்:2870/3
சூடு எறி நெய் உண்டு மை கான்றிடுகின்ற – திருமந்:2897/3
மேல்


மைந்தரும் (1)

ஐவரும் மைந்தரும் ஆள கருதுவர் – திருமந்:2027/2
மேல்


மைந்தன் (3)

மைந்தன் இவன் என்று மாட்டி கொள்ளீரே – திருமந்:1026/4
ஆன்மாவே மைந்தன் ஆயினான் என்பது – திருமந்:2306/1
ஆன்மாவே மைந்தன் அரனுக்கு இவன் என்றல் – திருமந்:2306/3
மேல்


மைந்தனும் (1)

பேர் ஒத்த மைந்தனும் பேரரசு ஆளுமே – திருமந்:458/4
மேல்


மைந்தார் (1)

மைந்தார் முகில் வண்ணன் மாயம் செய் பாசத்தும் – திருமந்:405/2
மேல்


மையலை (1)

மையலை நோக்கும் மனோன்மணி மங்கையை – திருமந்:1103/2
மேல்


மையிட்ட (1)

மையிட்ட கண்ணாளும் மாடும் இருக்கவே – திருமந்:151/3

மேல்