மெ – முதல் சொற்கள், திருமந்திரம் தொடரடைவு

கீழே உள்ள
சொல்லின்
மேல்
சொடுக்கவும்

மெச்ச 1
மெய் 53
மெய்க்கலை 1
மெய்கலந்தாரொடு 2
மெய்கலந்தான் 1
மெய்கலந்தான்-தன்னை 2
மெய்கலந்து 1
மெய்கொண்டு 1
மெய்கொள்வார் 1
மெய்ஞ்ஞான 4
மெய்ஞ்ஞானத்தவன் 1
மெய்ஞ்ஞானத்தள் 1
மெய்ஞ்ஞானத்து 2
மெய்ஞ்ஞானத்துள் 1
மெய்ஞ்ஞானத்துள்ளே 1
மெய்ஞ்ஞானத்தோர் 1
மெய்ஞ்ஞானத்தோர்க்கு 1
மெய்ஞ்ஞானம் 2
மெய்ஞ்ஞானர் 2
மெய்த்த 4
மெய்த்தகு 1
மெய்த்தவத்தானை 1
மெய்த்தவம் 7
மெய்த்தவர் 1
மெய்த்தாள் 1
மெய்த்தாளும் 1
மெய்த்திடும் 1
மெய்த்து 1
மெய்த்தேன் 1
மெய்த்தொகை 1
மெய்த்தொழில் 1
மெய்த்தோற்றத்து 1
மெய்தான் 1
மெய்ந்நின்ற 3
மெய்ந்நெறி 4
மெய்ப்பட்ட 1
மெய்ப்பதம் 1
மெய்ப்பதி 1
மெய்ப்பரத்தோடு 1
மெய்ப்பரன் 3
மெய்ப்பொருள் 11
மெய்ப்பொருளாக 1
மெய்ப்பொருளாள்-தனை 1
மெய்ம்மை 1
மெய்ம்மையில் 1
மெய்ம்மையே 2
மெய்மை 1
மெய்ய 1
மெய்யகத்தே 1
மெய்யடியார்க்கு 1
மெய்யடியார்களே 1
மெய்யது 1
மெய்யர்க்கு 1
மெய்யர்க்கே 1
மெய்யறம் 1
மெய்யறிவு 1
மெய்யன் 2
மெய்யாம் 2
மெய்யில் 2
மெய்யின் 1
மெய்யினில் 1
மெய்யினின் 1
மெய்யும் 1
மெய்யுரை 2
மெய்யுளும் 1
மெய்யுற்றதாய் 1
மெய்யே 4
மெய்யை 1
மெய்யோகம் 1
மெய்வழி 1
மெய்வீடே 1
மெல் 5
மெல்ல 4
மெல்லியல் 5
மெல்லியலாளே 1
மெல்லியலாளோடு 1
மெலிந்த 1
மெலிந்து 1
மெழுகல் 1
மெழுகு 1
மெழுகுடன் 1
மெள்ள 2
மென் 3
மென்மை 2

மெச்ச (1)

மெச்ச பரன்-தன் வியாத்துவம் மேல் இட்டு – திருமந்:1608/2
மேல்


மெய் (53)

வேயின் எழும் கனல் போலே இ மெய் எனும் – திருமந்:116/1
மெய் விட்டு போக விடைகொள்ளுமாறே – திருமந்:151/4
விடும் பரிசாய் நின்ற மெய் நமன் தூதர் – திருமந்:176/3
மெய் அகத்தோர் உளம் வைத்த விதி அது – திருமந்:207/2
வேட நெறி நிற்போர் வேடம் மெய் வேடமே – திருமந்:240/2
மெய் தண்டம் செய்வது அ வேந்தன் கடனே – திருமந்:247/4
விழுப்பமும் கேள்வியும் மெய் நின்ற ஞானத்து – திருமந்:305/1
பொய்த்தவம் நீக்கி மெய் போகத்துள் போகியே – திருமந்:334/2
மெய் பரிசு எய்தி விரிந்து உயிராய் நிற்கும் – திருமந்:409/2
விஞ்ஞானர் நால்வரும் மெய் பிரளயாகலத்து – திருமந்:493/1
விஞ்ஞான கன்மத்தால் மெய் அகம் கூடிய – திருமந்:499/1
எஞ்ஞான மெய் தீண்டியே இடை இட்டு போய் – திருமந்:499/3
மெய் விட்டிலேன் விகிர்தன் அடி தேடுவன் – திருமந்:503/2
கார் உரு கண்டனை மெய் கண்டவாறே – திருமந்:636/4
விளக்கும் ஒரு நாலும் மெய் பட நிற்கும் – திருமந்:779/2
கட்டிட்டு நின்று கலந்த மெய் ஆகமும் – திருமந்:1032/3
மெய் கண்டமாம் விரி நீர் உலகு ஏழையும் – திருமந்:1037/1
வென்றிடு மங்கை-தன் மெய் உணர்வோர்க்கே – திருமந்:1232/4
மெய் அது செம்மை விளங்கு வயிரவன் – திருமந்:1294/2
பகுத்திடும் வேத மெய் ஆகமம் எல்லாம் – திருமந்:1335/2
கதி வைத்தவாறும் மெய் காட்டியவாறும் – திருமந்:1596/3
காதலும் வேண்டாம் மெய் காயம் இடம் கண்டால் – திருமந்:1633/2
மெய் வேடம் பூண்போர் மிகு பிச்சை கைக்கொள்வர் – திருமந்:1660/2
பொய் வேடம் மெய் வேடம் போலவே பூணினும் – திருமந்:1660/3
மிலை மிசை வைத்தனன் மெய் பணி செய்ய – திருமந்:1878/2
மெய் அக ஞானம் மிக தெளிந்தார்களும் – திருமந்:1891/1
விந்துவும் மாளும் மெய் காயத்தில் வித்திலே – திருமந்:1963/4
மெய் கரி ஞானம் கிரியா விசேடத்து – திருமந்:2007/3
மெய் பரிசே வினவாது இருந்தோமே – திருமந்:2092/4
மெய் கண்டவன் உந்தி ஆகும் துரியமே – திருமந்:2142/4
வேறான ஐயைந்து மெய் புருடன் பரம் – திருமந்:2172/2
மெய் கண்டவன் உந்தி மேவல் இருவரே – திருமந்:2200/4
மெய்யும் பின் சூக்கமும் மெய் பகுதி மாயை – திருமந்:2208/3
மெய் கண்டு சுத்த அவத்தையில் வீடாகும் – திருமந்:2238/2
மெய் கண்ட மேல் மூன்று மேவும் மெய் யோகத்தில் – திருமந்:2239/2
மெய் கண்ட மேல் மூன்று மேவும் மெய் யோகத்தில் – திருமந்:2239/2
அம் மெய் சகலத்தர் தேவர் சுரர் நரர் – திருமந்:2244/2
விரி சகம் உண்ட கனவு மெய் சாந்தி – திருமந்:2282/2
விரா முத்திரானந்தம் மெய் நடன ஆனந்தம் – திருமந்:2398/3
விட்ட பசு பாச மெய் கண்டோன் மேவுறான் – திருமந்:2409/2
மேலொடு கீழ்ப்பக்கம் மெய் வாய் கண் நாசிகள் – திருமந்:2460/1
மெய்த்த இதயத்து விட்டிடும் மெய் உணர்ந்து – திருமந்:2491/3
மெய்த்த இதயத்து விட்டிடும் மெய் உணர் – திருமந்:2574/3
மெய் வாய் கண் மூக்கு செவி என்னும் மெய்த்தோற்றத்து – திருமந்:2586/1
கை வாய் இலா நிறை எங்கும் மெய் கண்டதே – திருமந்:2586/4
செவி மெய் வாய் கண் மூக்கு சேர் இந்திரியம் – திருமந்:2589/1
மெய் செயின் மேலை விதி அதுவாய் நிற்கும் – திருமந்:2602/2
மெய் என் புரவியை மேற்கொள்ளல் ஆமே – திருமந்:2603/4
பறவையில் கற்பமும் பாம்பு மெய் ஆக – திருமந்:2629/1
மெய்த்தவம் செய்கை வினைவிட்ட மெய் உண்மை – திருமந்:2633/3
விளங்கு ஒளி செய்கின்ற மெய் காயம் ஆமே – திருமந்:2684/4
விம்மும் வெருவும் விழும் எழும் மெய் சோரும் – திருமந்:2744/1
வேதத்தின் அந்தமும் மெய் சிவானந்தமும் – திருமந்:2792/2
மேல்


மெய்க்கலை (1)

வேறுற செங்கதிர் மெய்க்கலை ஆறொடும் – திருமந்:878/1
மேல்


மெய்கலந்தாரொடு (2)

மெய்கலந்தாரொடு மெய்கலந்தான்-தன்னை – திருமந்:2600/1
மெய்கலந்தாரொடு மெய்கலந்தான் மிக – திருமந்:2601/1
மேல்


மெய்கலந்தான் (1)

மெய்கலந்தாரொடு மெய்கலந்தான் மிக – திருமந்:2601/1
மேல்


மெய்கலந்தான்-தன்னை (2)

மெய்கலந்தாரொடு மெய்கலந்தான்-தன்னை
பொய்கலந்தார் முன் புகுதா ஒருவனை – திருமந்:2600/1,2
மெய்கலந்தான்-தன்னை வேதமுதல்வனை – திருமந்:2604/2
மேல்


மெய்கலந்து (1)

மெய்கலந்து இன்பம் விளைந்திடும் மெய்யர்க்கே – திருமந்:2600/4
மேல்


மெய்கொண்டு (1)

விண்-நின்று இழிந்து வினைக்கு ஈடாய் மெய்கொண்டு
தண் நின்ற தாளை தலைக்காவல் முன் வைத்து – திருமந்:113/1,2
மேல்


மெய்கொள்வார் (1)

வேட்கை மிகுத்தது மெய்கொள்வார் இங்கு இலை – திருமந்:175/1
மேல்


மெய்ஞ்ஞான (4)

விளக்கி பரமாகும் மெய்ஞ்ஞான சோதி – திருமந்:91/1
நாம் பயில் நாதன் மெய்ஞ்ஞான முத்திரையே – திருமந்:1894/4
சார்ந்தவர் மெய்ஞ்ஞான தத்துவ சாத்தியர் – திருமந்:2347/2
நம்தமை உண்டு மெய்ஞ்ஞான நேயாந்தத்தே – திருமந்:2594/3
மேல்


மெய்ஞ்ஞானத்தவன் (1)

வாழ்கவே வாழ்க மெய்ஞ்ஞானத்தவன் தாள் – திருமந்:3047/3
மேல்


மெய்ஞ்ஞானத்தள் (1)

முத்திரை மூன்றின் முடிந்த மெய்ஞ்ஞானத்தள்
தத்துவமாய் அல்லவாய சகலத்தள் – திருமந்:1176/1,2
மேல்


மெய்ஞ்ஞானத்து (2)

ஒத்த மெய்ஞ்ஞானத்து உயர்ந்தார் பதத்தை – திருமந்:1829/2
அன்புறுவீர் தவம் செய்யும் மெய்ஞ்ஞானத்து
பண்புறுவீர் பிறவி தொழிலே நின்று – திருமந்:2112/2,3
மேல்


மெய்ஞ்ஞானத்துள் (1)

நந்தி அருளால் மெய்ஞ்ஞானத்துள் நண்ணினேன் – திருமந்:92/3
மேல்


மெய்ஞ்ஞானத்துள்ளே (1)

விசும்பு ஒன்று தாங்கிய மெய்ஞ்ஞானத்துள்ளே
அசும்பின்-நின்று ஊறியது ஆரமுதாகும் – திருமந்:2818/1,2
மேல்


மெய்ஞ்ஞானத்தோர் (1)

சார்ந்த மெய்ஞ்ஞானத்தோர் தான் அவன் ஆயினோர் – திருமந்:1447/1
மேல்


மெய்ஞ்ஞானத்தோர்க்கு (1)

மெய்ஞ்ஞானத்தோர்க்கு சிவ தனு மேவுமே – திருமந்:2136/4
மேல்


மெய்ஞ்ஞானம் (2)

திடம்பட மெய்ஞ்ஞானம் சேரவும் மாட்டார் – திருமந்:724/2
விந்துவின் மெய்ஞ்ஞானம் மேவும் பிரளயர் – திருமந்:2248/3
மேல்


மெய்ஞ்ஞானர் (2)

மெய்ஞ்ஞானர் ஆணவம் விட்டு நின்றாரே – திருமந்:494/4
மெய்ஞ்ஞானர் ஆகி சிவம் மேவல் உண்மையே – திருமந்:499/4
மேல்


மெய்த்த (4)

மெய்த்த சகம் உண்டு விட்டு பரானந்த – திருமந்:334/3
மெய்த்த வியோமமும் மேலை துரியமும் – திருமந்:2176/3
மெய்த்த இதயத்து விட்டிடும் மெய் உணர்ந்து – திருமந்:2491/3
மெய்த்த இதயத்து விட்டிடும் மெய் உணர் – திருமந்:2574/3
மேல்


மெய்த்தகு (1)

மெய்த்தகு அன்னம் ஐம்பான் ஒன்று மேதினி – திருமந்:2184/2
மேல்


மெய்த்தவத்தானை (1)

மெய்த்தவத்தானை விரும்பும் ஒருவர்க்கு – திருமந்:2992/1
மேல்


மெய்த்தவம் (7)

விது பதி செய்தவன் மெய்த்தவம் நோக்கி – திருமந்:19/3
விரும்பி நின்றே செயின் மெய்த்தவம் ஆகும் – திருமந்:1462/3
விளைவு அறிவார் பண்டை மெய்த்தவம் செய்வார் – திருமந்:1635/1
இடர் அடை செய்தவர் மெய்த்தவம் நோக்கில் – திருமந்:1641/3
பொய்த்தவம் மெய்த்தவம் போகத்துள் போக்கி அம் – திருமந்:1659/3
மேற்கொள்ளல் ஆவது ஓர் மெய்த்தவம் ஒன்று உண்டு – திருமந்:2113/1
மெய்த்தவம் செய்கை வினைவிட்ட மெய் உண்மை – திருமந்:2633/3
மேல்


மெய்த்தவர் (1)

விரும்பி நின்றே செயின் மெய்த்தவர் ஆகும் – திருமந்:1462/1
மேல்


மெய்த்தாள் (1)

மெய்த்தாள் அகம்படி மேவிய நந்தியை – திருமந்:2605/1
மேல்


மெய்த்தாளும் (1)

மேற்கொள்ளல் ஆவது ஓர் மெய்த்தாளும் ஒன்று உண்டு – திருமந்:2113/2
மேல்


மெய்த்திடும் (1)

மா மரு உன்னிடை மெய்த்திடும் மானனாய் – திருமந்:691/3
மேல்


மெய்த்து (1)

மெய்த்து அறிகின்ற இடம் அறிவாளர்க்கு – திருமந்:1973/3
மேல்


மெய்த்தேன் (1)

மெய்த்தேன் அறிந்தேன் அ வேதத்தின் அந்தமே – திருமந்:1602/4
மேல்


மெய்த்தொகை (1)

வேறு செய்தான் இருபாதியின் மெய்த்தொகை
வேறு செய்தான் என்னை எங்கணும் விட்டு உய்த்தான் – திருமந்:2312/1,2
மேல்


மெய்த்தொழில் (1)

மேவிய சற்புத்திரமார்க்கம் மெய்த்தொழில்
தாவிப்பதாம் சகமார்க்கம் சக தொழில் – திருமந்:1495/1,2
மேல்


மெய்த்தோற்றத்து (1)

மெய் வாய் கண் மூக்கு செவி என்னும் மெய்த்தோற்றத்து
அவ்வாய அந்த கரணம் அகிலமும் – திருமந்:2586/1,2
மேல்


மெய்தான் (1)

மெய்தான் உரைக்கில் விண்ணோர் தொழ செய்வன் – திருமந்:2068/3
மேல்


மெய்ந்நின்ற (3)

விளிந்தவர் மெய்ந்நின்ற ஞானம் உணரார் – திருமந்:527/2
விளங்கிடும் மெய்ந்நின்ற ஞானப்பொருளை – திருமந்:1360/3
விடுவது வேட்கையை மெய்ந்நின்ற ஞானம் – திருமந்:2616/3
மேல்


மெய்ந்நெறி (4)

வேந்தன் அமரர்க்கு அருளிய மெய்ந்நெறி
ஆர்ந்த சுடர் அன்ன ஆயிரம் நாமமும் – திருமந்:34/2,3
தாம் விதி வேண்டி தலைப்படு மெய்ந்நெறி
தாம் அறிவாலே தலைப்பட்டவாறே – திருமந்:215/3,4
மேல் இங்ஙன் வைத்தது ஓர் மெய்ந்நெறி முன் கண்டு – திருமந்:378/2
மேற்கொள்ளல் ஆவது ஓர் மெய்ந்நெறி ஒன்று உண்டு – திருமந்:2113/3
மேல்


மெய்ப்பட்ட (1)

மெய்ப்பட்ட கல்லை சுமப்போன் விதி போன்றும் – திருமந்:536/2
மேல்


மெய்ப்பதம் (1)

மேவு சிவ துரிய தசி மெய்ப்பதம்
ஓவி விடும் தத்துவ மசி உண்மையே – திருமந்:2568/3,4
மேல்


மெய்ப்பதி (1)

விரைந்து அன்று நால்வர்க்கு மெய்ப்பதி சூழ்ந்து – திருமந்:2087/1
மேல்


மெய்ப்பரத்தோடு (1)

அ மெய்ப்பரத்தோடு அணுவன் உள் ஆயிட – திருமந்:2455/2
மேல்


மெய்ப்பரன் (3)

மேவிய ஞானத்தின் மிக்கிடின் மெய்ப்பரன்
ஆவயின் ஞான நெறிநிற்றல் அர்ச்சனை – திருமந்:1849/1,2
மீதாந்த காரணோபாதி ஏழ் மெய்ப்பரன்
போதாந்த தற்பதம் போமசி என்பவே – திருமந்:2387/3,4
வேறாகிய பரை யா என்று மெய்ப்பரன்
ஈறான வாசியில் கூட்டும் அது அன்றோ – திருமந்:2499/2,3
மேல்


மெய்ப்பொருள் (11)

வேதன் உரைத்தானும் மெய்ப்பொருள் காட்டவே – திருமந்:52/4
மேல் ஒளி ஆகிய மெய்ப்பொருள் காணுமே – திருமந்:675/4
மெய்ப்பொருள் சொல்லிய மெல் இயலாளுடன் – திருமந்:676/1
மென்மை அது ஆகிய மெய்ப்பொருள் காணுமே – திருமந்:687/4
மென்மை அது ஆகிய மெய்ப்பொருள் கண்டிடின் – திருமந்:689/2
செற்றம் அறுத்த செழும் சுடர் மெய்ப்பொருள்
குற்றம் அறுத்த பொன் போலும் குளிகையே – திருமந்:952/3,4
விண்டிடும் வல்வினை மெய்ப்பொருள் ஆகுமே – திருமந்:1353/4
மெய்ப்பொருள் ஔ முதல் ஹௌ அது ஈறா – திருமந்:1354/1
விளக்கு ஒளி சக்கரம் மெய்ப்பொருள் ஆகும் – திருமந்:1359/2
விளங்கிடும் மேல் வரும் மெய்ப்பொருள் சொல்லின் – திருமந்:1360/1
வேறு ஒரு தெய்வத்தின் மெய்ப்பொருள் நீக்கிடும் – திருமந்:1822/2
மேல்


மெய்ப்பொருளாக (1)

மெய்ப்பொருளாக விளைந்தது ஏது எனின் – திருமந்:688/1
மேல்


மெய்ப்பொருளாள்-தனை (1)

மெல்லியல் ஆகிய மெய்ப்பொருளாள்-தனை
சொல் இயலாலே தொடர்ந்து அங்கு இருந்திடும் – திருமந்:1337/1,2
மேல்


மெய்ம்மை (1)

விதி பல செய்து ஒன்று மெய்ம்மை உணரார் – திருமந்:33/2
மேல்


மெய்ம்மையில் (1)

மெய்ம்மையில் வேதா விரி மிகு கீடாந்தத்து – திருமந்:2244/3
மேல்


மெய்ம்மையே (2)

மேவிய மந்திர மா மாயை மெய்ம்மையே – திருமந்:2242/4
வேதம் சொல் தொம்பதம் ஆகும் தன் மெய்ம்மையே – திருமந்:2438/4
மேல்


மெய்மை (1)

வேகமில் வேதாந்த சித்தாந்த மெய்மை ஒன்று – திருமந்:1429/3
மேல்


மெய்ய (1)

மெய்ய பெருமையர்க்கு அன்பனை இன்பம்செய் – திருமந்:1559/3
மேல்


மெய்யகத்தே (1)

மெய்யகத்தே பெறும் வேம்பு அதுவாமே – திருமந்:207/4
மேல்


மெய்யடியார்க்கு (1)

விதி அது செய்கின்ற மெய்யடியார்க்கு
பதி அது காட்டும் பரமன் நின்றானே – திருமந்:710/3,4
மேல்


மெய்யடியார்களே (1)

மேல் உணர்வார் சிவன் மெய்யடியார்களே – திருமந்:1883/4
மேல்


மெய்யது (1)

வேண்டிய ஆறின் நுண் மெய்யது பெற்ற பின் – திருமந்:1296/2
மேல்


மெய்யர்க்கு (1)

மெய்யர்க்கு பற்று கொடுக்கும் கொடாது போய் – திருமந்:564/3
மேல்


மெய்யர்க்கே (1)

மெய்கலந்து இன்பம் விளைந்திடும் மெய்யர்க்கே – திருமந்:2600/4
மேல்


மெய்யறம் (1)

விளைவு அறிவார் பண்டை மெய்யறம் செய்வார் – திருமந்:1635/3
மேல்


மெய்யறிவு (1)

ஏகிய தொந்த தசி என்ப மெய்யறிவு
ஆகிய சீவன் பரசிவன் ஆமே – திருமந்:2493/3,4
மேல்


மெய்யன் (2)

பொய் இலன் மெய்யன் புவனாபதி எந்தை – திருமந்:1996/1
மெய்யன் அரன்நெறி மேல் உண்டு திண் என – திருமந்:2606/2
மேல்


மெய்யாம் (2)

மெய்யாம் சராசரமாய் வெளி தன்னுள் புக்கு – திருமந்:2235/3
வேதமோடு ஆகமம் மெய்யாம் இறைவன் நூல் – திருமந்:2397/1
மேல்


மெய்யில் (2)

பூட்டு ஒத்து மெய்யில் பொறிபட்ட வாயுவை – திருமந்:624/1
மெய்யில் அணிகலன் இரத்தின மா மேனி – திருமந்:1316/3
மேல்


மெய்யின் (1)

விளைந்த எழுத்து அவை மெய்யின் உள் நிற்கும் – திருமந்:1280/3
மேல்


மெய்யினில் (1)

மெய்யினில் தூலம் மிகுத்த முகத்தையும் – திருமந்:2130/1
மேல்


மெய்யினின் (1)

மெய்யினின் உள்ளே விளக்கும் ஒளியது ஆம் – திருமந்:820/2
மேல்


மெய்யும் (1)

மெய்யும் பின் சூக்கமும் மெய் பகுதி மாயை – திருமந்:2208/3
மேல்


மெய்யுரை (2)

விரும்பி நின்றே செயின் மெய்யுரை ஆகும் – திருமந்:1462/2
விளைவு அறிவார் பண்டை மெய்யுரை செய்வார் – திருமந்:1635/2
மேல்


மெய்யுளும் (1)

கண்ணுளும் மெய்யுளும் காணலும் ஆமே – திருமந்:1351/4
மேல்


மெய்யுற்றதாய் (1)

துய்யர் உளத்தில் துளங்கு மெய்யுற்றதாய்
பொய் வகை விட்டு நீ பூசனை செய்யே – திருமந்:1294/3,4
மேல்


மெய்யே (4)

மெய்யே உரைக்கில் விண்ணோர் தொழ செய்வன் – திருமந்:522/3
மெழுகு உருகும் பரிசு எய்திடும் மெய்யே
உழுகின்றது இல்லை ஒளியை அறிந்த பின் – திருமந்:838/2,3
புணர்ந்தேன் புனிதனும் பொய் அல்ல மெய்யே
பணிந்தேன் பகலவன் பாட்டும் ஒலியே – திருமந்:1748/3,4
பொருந்தும் உடல் உயிர் போல் உமை மெய்யே
திருந்த முன் செய்கின்ற தேவர் பிரானே – திருமந்:1791/3,4
மேல்


மெய்யை (1)

அகலிடத்தார் மெய்யை அண்டத்து வித்தை – திருமந்:4/1
மேல்


மெய்யோகம் (1)

கற்பன கற்று கலை மன்னும் மெய்யோகம்
முற்பத ஞான முறைமுறை நண்ணியே – திருமந்:1421/1,2
மேல்


மெய்வழி (1)

விதறு படாமுன்னம் மெய்வழி நின்றால் – திருமந்:2215/3
மேல்


மெய்வீடே (1)

சிவம் ஆகும் மாமோனம் சேர்தல் மெய்வீடே – திருமந்:1013/4
மேல்


மெல் (5)

விரும்புவர் முன் என்னை மெல் இயல் மாதர் – திருமந்:180/1
உலை தந்த மெல் அரி போலும் உலகம் – திருமந்:422/3
மெய்ப்பொருள் சொல்லிய மெல் இயலாளுடன் – திருமந்:676/1
வேய் அன தோளி விரை உறு மெல் மலர் – திருமந்:1104/1
மெல் இசை பாவை வியோமத்தின் மென் கொடி – திருமந்:1152/1
மேல்


மெல்ல (4)

மேவிய சீவனில் மெல்ல நீள் வாயுவும் – திருமந்:456/3
மெல்ல நின்றாளை வினவகில்லாதவர் – திருமந்:1022/3
மெல்ல விளையாடும் விமலன் அகத்திலே – திருமந்:2138/2
மெல்ல தரித்தார் முகத்தார் பசித்தே – திருமந்:2138/4
மேல்


மெல்லியல் (5)

மேதாதி ஈரெட்டும் ஆகிய மெல்லியல்
வேத ஆதி நூலின் விளங்கும் பராபரை – திருமந்:1070/1,2
மெல்லியல் வஞ்சி விடமி கலை ஞானி – திருமந்:1082/1
வென்றிடும் வையகம் மெல்லியல் மேவியே – திருமந்:1336/4
மெல்லியல் ஆகிய மெய்ப்பொருளாள்-தனை – திருமந்:1337/1
விளங்கிடும் மெல்லியல் ஆனது ஆகும் – திருமந்:1360/2
மேல்


மெல்லியலாளே (1)

மேல் அங்கமாய் நின்ற மெல்லியலாளே – திருமந்:1081/4
மேல்


மெல்லியலாளோடு (1)

விஞ்சையர் வேந்தனும் மெல்லியலாளோடு
நஞ்சுற நாதி நயம் செய்யுமாறே – திருமந்:2272/3,4
மேல்


மெலிந்த (1)

மெலிந்த சினத்தின் உள் வீழ்ந்து ஒழிந்தாரே – திருமந்:266/4
மேல்


மெலிந்து (1)

மெலிந்து அங்கு இருந்திடும் வெல்ல ஒண்ணாதே – திருமந்:673/4
மேல்


மெழுகல் (1)

அளிது இன் மெழுகல் அது தூர்த்தல் வாழ்த்தல் – திருமந்:1502/2
மேல்


மெழுகு (1)

மெழுகு உருகும் பரிசு எய்திடும் மெய்யே – திருமந்:838/2
மேல்


மெழுகுடன் (1)

துன்றும் தயிர் நெய் பால் துய்ய மெழுகுடன்
கன்றிய செம்பு கனல் இரதம் சலம் – திருமந்:1720/1,2
மேல்


மெள்ள (2)

மெள்ள குடைந்து நின்று ஆடார் வினை கெட – திருமந்:509/2
மிடா கொண்டு சோறு அட்டு மெள்ள விழுங்கார் – திருமந்:2878/3
மேல்


மென் (3)

அரும்பு ஒத்த மென் முலை ஆய் இழையார்க்கு – திருமந்:180/3
சூது ஒத்த மென் முலையாளும் நல் சூதனும் – திருமந்:826/3
மெல் இசை பாவை வியோமத்தின் மென் கொடி – திருமந்:1152/1
மேல்


மென்மை (2)

மென்மை அது ஆகிய மெய்ப்பொருள் காணுமே – திருமந்:687/4
மென்மை அது ஆகிய மெய்ப்பொருள் கண்டிடின் – திருமந்:689/2

மேல்