மு – முதல் சொற்கள், திருமந்திரம் தொடரடைவு

கீழே உள்ள
சொல்லின்
மேல்
சொடுக்கவும்

மு 6
முக்கண் 1
முக்கண்கள் 1
முக்கண்ணி 4
முக்கண்ணும் 1
முக்கணன் 1
முக்கணனார்க்கே 1
முக்கரணங்களின் 1
முக்காணி 1
முக்காதம் 1
முக்காதமும் 1
முக்காதமே 1
முக்கால் 1
முக்காலத்து 1
முக்காலமும் 1
முக்காலும் 1
முக்கி 1
முக்குண 1
முக்குணம் 1
முக்கூடத்தின் 1
முக்கோடி 1
முக்கோண 1
முக்கோணத்தில் 1
முக்கோணம் 2
முக்கோணிலும் 1
முக 5
முகட்டலகு 1
முகட்டின் 1
முகட்டு 2
முகடு 1
முகத்தார் 1
முகத்தி 1
முகத்திடை 1
முகத்தில் 3
முகத்திலும் 1
முகத்து 4
முகத்துளும் 1
முகத்தையும் 1
முகத்தொடு 1
முகந்த 1
முகந்திடும் 1
முகந்து 4
முகந்தும் 1
முகப்பு 1
முகம் 30
முகம்-தொறும் 2
முகமத்தோடு 1
முகமாம் 2
முகமும் 2
முகன் 1
முகில் 9
முகிழ் 1
முகிழ்த்தாளே 1
முகூர்த்தமும் 1
முகூர்த்தமே 1
முகை 2
முச்சதுரத்தின் 1
முச்சதுரத்து 1
முச்சதுரத்தே 2
முச்சமயமும் 1
முச்சாண் 1
முச்சும் 1
முச்சொருபாதி 1
முச்சொரூப 1
முச்சொரூபத்து 1
முச்சொரூபமும் 1
முச்சோதி 1
முசலத்தோடு 1
முசு 1
முஞ்சிப்படுத்து 1
முஞ்சில் 1
முட்டிடின் 1
முட்டுவிக்கும் 1
முட்டை 3
முட்டையை 1
முடம் 2
முடி 32
முடிக்கில் 1
முடிக்கு 1
முடிகின்ற 4
முடிகின்றவாறே 1
முடிகுவது 1
முடிச்சை 1
முடிஞ்சது 1
முடித்தான் 1
முடித்திடும் 1
முடிந்த 3
முடிந்தது 3
முடிந்ததே 1
முடிந்தனர் 2
முடிந்திட்டு 1
முடிந்து 2
முடிய 1
முடியார் 1
முடியால் 1
முடியும் 4
முடியே 1
முடிவது 1
முடிவாகி 1
முடிவாகுமே 1
முடிவிது 1
முடிவிலே 5
முடிவு 2
முடிவும் 4
முடிவுற 1
முடுக்கும் 1
முடுகிய 1
முத்த 1
முத்தண்ட 1
முத்தத்தும் 1
முத்தம் 3
முத்தமிழ் 2
முத்தமும் 1
முத்தர் 2
முத்தர்-தம் 1
முத்தர்க்கு 1
முத்தரம் 1
முத்தராய் 1
முத்தலை 1
முத்தன் 2
முத்தன்-தன் 1
முத்தனாம் 1
முத்தனும் 1
முத்தாண்ட 1
முத்தாந்த 1
முத்தாந்தத்து 1
முத்தி 38
முத்திக்கு 6
முத்திகள் 1
முத்திப்பால் 1
முத்தியாம் 3
முத்தியில் 2
முத்தியின் 1
முத்தியும் 11
முத்தியுள் 1
முத்தியே 11
முத்தியை 2
முத்தியோன் 1
முத்திராந்தத்து 1
முத்திரானந்தம் 1
முத்திரை 27
முத்திரையாளே 1
முத்திரையே 3
முத்தின் 2
முத்தினின் 1
முத்தினை 1
முத்தீ 2
முத்து 6
முத்துடன் 1
முத்தும் 1
முத்தே 1
முத்தை 1
முதல் 69
முதல்கொண்டு 1
முதல்வன் 9
முதல்வன்-தன் 1
முதல்வனாய் 1
முதல்வனார் 1
முதல்வனும் 2
முதல்வனே 1
முதல்வனை 9
முதல்வா 1
முதல்வி 1
முதல்வியாய் 1
முதல்வியே 2
முதல்வியை 1
முதலா 4
முதலாக 14
முதலாகி 1
முதலாகும் 1
முதலாம் 3
முதலாய் 6
முதலான் 1
முதலும் 1
முதலெழுத்து 1
முதலை 1
முதிது 1
முதிய 1
முது 3
முதுகாட்டில் 1
முந்த 1
முந்தலும் 1
முந்தார் 1
முந்தி 4
முந்திய 3
முந்தியவாறே 1
முந்தியே 1
முந்து 2
முந்துகின்றாரே 1
முந்துகின்றேனே 1
முந்தை 3
முந்தையில் 1
முந்நால் 1
முந்நீர் 1
முந்நூற்றறுபதாய் 1
முந்நூற்றறுபது 2
முந்நூற்றறுபதும் 1
முந்நூற்றுமுப்பதோடு 1
முந்நூற்றொடு 1
முந்நூறு 1
முப்பத்தாறாய் 1
முப்பத்தாறும் 1
முப்பத்தாறே 2
முப்பத்திரண்டு 2
முப்பத்திரண்டும் 1
முப்பத்திருவர் 1
முப்பத்து 1
முப்பத்துமூவர்கள் 1
முப்பத்துமூவரும் 1
முப்பத்துமூன்று 2
முப்பத்துமூன்றே 1
முப்பத்துஅறுவரும் 1
முப்பத்தொன்று 1
முப்பத 1
முப்பதத்தில் 1
முப்பதத்தின் 1
முப்பதத்து 2
முப்பதம் 1
முப்பதாய் 1
முப்பதில் 1
முப்பது 4
முப்பதும் 8
முப்பதோடு 1
முப்பாசமும் 1
முப்பால் 1
முப்பாலதாய் 1
முப்பாழ் 4
முப்பாழாம் 1
முப்பாழில் 1
முப்பாழும் 2
முப்பாழை 1
முப்பான் 1
முப்புரம் 6
முப்பேதம் 1
முப்போதும் 3
மும்மத 1
மும்மல 3
மும்மலத்தாரே 1
மும்மலம் 7
மும்முத்தி 1
மும்மூன்றும் 1
முயங்கார் 1
முயங்கி 4
முயங்கும் 1
முயல் 2
முயல்கின்ற 1
முயல்வர் 1
முயலகன் 1
முயலில் 1
முயலும் 4
முயலை 1
முயற்றியின் 1
முயற்றுவன் 1
முயன்றிடு 1
முயன்றிலர் 1
முயன்று 1
முயன்றும் 2
முரண் 1
முரணிய 1
முரணில் 1
முரணும் 1
முரல் 1
முரிந்திடுவானை 1
முரிந்தேன் 1
முருக்கும் 1
முருடு 1
முலை 14
முலைச்சி 1
முலைநின்ற 2
முலையாளும் 1
முவ்வகை 1
முழக்கமும் 1
முழக்கி 1
முழங்கு 1
முழங்குவர் 1
முழங்கை 1
முழந்தாளில் 2
முழம் 2
முழவம் 2
முழு 4
முழுத்த 1
முழுது 13
முழுதுக்கும் 2
முழுதும் 8
முழுதுமாய் 1
முழுதொடும் 1
முழுநீர் 1
முழை 2
முள் 3
முளிந்தவர் 1
முளை 5
முளைக்கின்ற 3
முளைக்கு 1
முளைத்த 1
முளைத்தது 1
முளைத்தலால் 1
முளைத்து 2
முளைப்பின் 1
முளையாய் 1
முளையில் 1
முளையும் 1
முளையை 1
முற்பத 1
முற்பாலே 1
முற்றத்து 1
முற்றது 1
முற்றி 2
முற்றிய 1
முற்றினும் 1
முற்று 3
முற்றும் 17
முற்றுமாய் 1
முற்றுமே 1
முறி 1
முறுக்கி 1
முறுக்குறும் 1
முறுவல் 1
முறை 15
முறைமுறை 4
முறைமை 1
முறைமையால் 1
முறையால் 1
முறையில் 1
முறையே 2
முறையோ 1
முன் 68
முன்கைச்சி 1
முன்நிற்பார் 1
முன்நின்று 1
முன்பதின் 1
முன்பில் 1
முன்பின் 2
முன்பு 6
முன்புற 1
முன்புறு 1
முன்வந்து 1
முன்னது 1
முன்னம் 13
முன்னவனார் 1
முன்னா 3
முன்னாகி 1
முன்னாள் 2
முன்னி 4
முன்னிக்கு 1
முன்னிட்டு 1
முன்னிய 3
முன்னியல் 1
முன்னியே 1
முன்னிர் 1
முன்னும் 3
முன்னுமே 1
முன்னுறு 4
முன்னுறும் 1
முன்னூறு 1
முன்னே 21
முன்னை 10
முன்னொரு 1
முனம் 3
முனவகத்தே 1
முனாள் 1
முனி 4
முனிகின்றவாறே 1
முனிசனத்தோடு 1
முனிந்து 1
முனிவர் 2
முனிவர்க்கும் 1
முனிவராய் 1
முனிவரும் 3
முனிவன் 1
முனைந்து 1

மு (6)

தணிவில் பரம் ஆகி சார் மு துரிய – திருமந்:2468/3
ஈரைந்து அவத்தை இசை மு துரியத்துள் – திருமந்:2469/1
தொம்பதம் தற்பதம் சொல் மு துரியம் போல் – திருமந்:2473/1
ஒன்பானில் நிற்பது ஓர் மு துரியத்துற – திருமந்:2545/3
நம்பிய மு துரியத்து மேல் நாடவே – திருமந்:2573/2
சேய சிவம் மு துரியத்து சீர் பெற – திருமந்:2839/3
மேல்


முக்கண் (1)

மோக முகம் ஐந்து முக்கண் முகம்-தொறும் – திருமந்:1217/3
மேல்


முக்கண்கள் (1)

மோகாய முக்கண்கள் மூன்று ஒளி தான் ஆக – திருமந்:2774/3
மேல்


முக்கண்ணி (4)

ஏடு அங்கை நங்கை இறை எங்கள் முக்கண்ணி
வேடம் படிகம் விரும்பும் வெண் தாமரை – திருமந்:1067/1,2
நால் திசை முக்கண்ணி நாடும் இருள்வெளி – திருமந்:1098/2
மிக்கிடும் எண் சத்தி வெண் நிற முக்கண்ணி
தொக்க கதையோடு தொல் முத்திரையாளே – திருமந்:1175/3,4
முத்து வதனத்தி முகம்-தொறும் முக்கண்ணி
சத்தி சதிரி சகளி சடாதரி – திருமந்:1194/1,2
மேல்


முக்கண்ணும் (1)

கயல் திகழ் முக்கண்ணும் கம்பலை செவ்வாய் – திருமந்:1116/3
மேல்


முக்கணன் (1)

முக்கணன் தானே முழு சுடர் ஆயவன் – திருமந்:1025/1
மேல்


முக்கணனார்க்கே (1)

முகம் கொண்ட செஞ்சுடர் முக்கணனார்க்கே – திருமந்:1024/4
மேல்


முக்கரணங்களின் (1)

முக்கரணங்களின் மூர்ச்சை தீர்த்து ஆவது அ – திருமந்:2487/1
மேல்


முக்காணி (1)

மூவணை ஏரும் உழுவது முக்காணி
தாம் அணி கோலி தறியுற பாய்ந்திடும் – திருமந்:2872/1,2
மேல்


முக்காதம் (1)

முக்காதம் ஆற்றிலே மூன்று உள வாழைகள் – திருமந்:2916/1
மேல்


முக்காதமும் (1)

கொல்லை முக்காதமும் காடு அரை காதமும் – திருமந்:2912/1
மேல்


முக்காதமே (1)

விளைந்து கிடந்தது மேவு முக்காதமே – திருமந்:2879/4
மேல்


முக்கால் (1)

கால் அரை முக்கால் முழுது எனும் மந்திரம் – திருமந்:1289/1
மேல்


முக்காலத்து (1)

இருந்தார் முக்காலத்து இயல்பை குறித்து அங்கு – திருமந்:127/3
மேல்


முக்காலமும் (1)

சோதி மிகுத்து முக்காலமும் தோன்றுமே – திருமந்:1069/4
மேல்


முக்காலும் (1)

உரைத்திடும் குண்டத்தின் உள்ளே முக்காலும்
நகைத்து எழு நாற்கோண நன்மைகள் ஐந்தும் – திருமந்:1016/1,2
மேல்


முக்கி (1)

முக்கி உடலை முழங்கை தனில் ஏற்றி – திருமந்:561/2
மேல்


முக்குண (1)

முக்குண மூடு அற வாயுவை மூலத்தே – திருமந்:615/1
மேல்


முக்குணம் (1)

சிவம் ஆகி மும்மல முக்குணம் செற்று – திருமந்:2476/1
மேல்


முக்கூடத்தின் (1)

கூட முக்கூடத்தின் உள் எழு குண்டத்துள் – திருமந்:1020/1
மேல்


முக்கோடி (1)

மன்றத்தே நம்பி முக்கோடி வழங்கினான் – திருமந்:149/3
மேல்


முக்கோண (1)

தவம் மிகு குகை முக்கோண முச்சாண் ஆக்கி – திருமந்:1914/3
மேல்


முக்கோணத்தில் (1)

ஆதித்தன் உள்ளில் ஆன முக்கோணத்தில்
சோதித்து இலங்கும் நல் சூரியன் நாலாம் – திருமந்:1980/1,2
மேல்


முக்கோணம் (2)

அளியார் முக்கோணம் வயிந்தவம்-தன்னில் – திருமந்:401/1
வலைய முக்கோணம் வட்டம் அறுகோணம் – திருமந்:1979/1
மேல்


முக்கோணிலும் (1)

மூலம் கொண்டு ஆங்கே முறுக்கி முக்கோணிலும்
காலம் கொண்டான் அடி காணலுமாமே – திருமந்:2173/3,4
மேல்


முக (5)

சிர முக நாசி சிறந்த கை தோள் தான் – திருமந்:358/3
நாடு நடுவுள் முக நமசிவாய – திருமந்:922/3
நல் சுடர் ஆகும் சிரம் முக வட்டம் ஆம் – திருமந்:1021/1
குவிந்தன முத்தின் முக ஒளி நோக்கி – திருமந்:1146/3
மொண்டு கொளும் முக வசியம் அது ஆயிடும் – திருமந்:1330/2
மேல்


முகட்டலகு (1)

மூல நாடி முகட்டலகு உச்சியுள் – திருமந்:622/1
மேல்


முகட்டின் (1)

முந்தி முகட்டின் நிறுத்தி அபானனை – திருமந்:732/3
மேல்


முகட்டு (2)

காலும் இரண்டு முகட்டு அலகு ஒன்று உள – திருமந்:146/1
காலும் இரண்டு முகட்டு அல கொன்று உண்டு – திருமந்:161/2
மேல்


முகடு (1)

மேலும் முகடு இல்லை கீழும் வடிம்பு இல்லை – திருமந்:161/1
மேல்


முகத்தார் (1)

மெல்ல தரித்தார் முகத்தார் பசித்தே – திருமந்:2138/4
மேல்


முகத்தி (1)

ஆன வராக முகத்தி பதத்தினள் – திருமந்:1072/1
மேல்


முகத்திடை (1)

முகத்திடை நந்தியை முந்தலும் ஆமே – திருமந்:1637/4
மேல்


முகத்தில் (3)

அஞ்சா முகத்தில் அரும்பொருள் கேட்டதே – திருமந்:57/4
ஆறு முகத்தில் அதிபதி நான் என்றும் – திருமந்:2758/1
முகத்தில் கண்கொண்டு காண்கின்ற மூடர்காள் – திருமந்:2944/1
மேல்


முகத்திலும் (1)

அற்புதம் ஆனது ஓர் அஞ்சு முகத்திலும்
ஒப்பு இல் பேரின்பத்து உபய உபயத்துள் – திருமந்:2739/2,3
மேல்


முகத்து (4)

சந்தி என தக்க தாமரை வாள் முகத்து
அந்தம்_இல் ஈசன் அருள் நமக்கே என்று – திருமந்:27/1,2
சந்தியிலே கண்டு தான் ஆம் சக முகத்து
உந்தி சமாதி உடை ஒளியோகியே – திருமந்:704/3,4
முகத்து அருள் நோக்கமும் முன் உள்ளது ஆமே – திருமந்:1116/4
ஆமே அதோ முகத்து உள் அறிவு ஆனவள் – திருமந்:1350/2
மேல்


முகத்துளும் (1)

முகத்துளும் முன் எழ கண்டு கொள்ளீரே – திருமந்:1335/4
மேல்


முகத்தையும் (1)

மெய்யினில் தூலம் மிகுத்த முகத்தையும்
பொய்யினில் சூக்கம் பொருந்தும் உடலையும் – திருமந்:2130/1,2
மேல்


முகத்தொடு (1)

சன்மார்க்கத்தார்க்கு முகத்தொடு பீடமும் – திருமந்:1482/1
மேல்


முகந்த (1)

தொண்டர் முகந்த துறை அறியோமே – திருமந்:2942/4
மேல்


முகந்திடும் (1)

வட்டி கொண்டு ஈட்டியே மண்ணின் முகந்திடும்
பட்டி பதகர் பயன் அறியாரே – திருமந்:260/3,4
மேல்


முகந்து (4)

தேடிச்சென்று அங்கே தேனை முகந்து உண்டு – திருமந்:661/3
தாணுவின் தன் முகந்து தற்புருடம் ஆகும் – திருமந்:1742/2
முருக்கும் அசபையை மாற்றி முகந்து
கருக்கொண்டு காமாரி சார முகம் தேர்ந்து – திருமந்:2149/2,3
உண்ணில் குளத்தின் முகந்து ஒருபால் வைத்து – திருமந்:2991/3
மேல்


முகந்தும் (1)

உயர்ந்தும் பணிந்தும் முகந்தும் தழுவி – திருமந்:1499/1
மேல்


முகப்பு (1)

முயங்கி இருவினை முழை முகப்பு ஆச்சி – திருமந்:1539/2
மேல்


முகம் (30)

பால் கொண்டு சோமன் முகம் பற்றி உண்ணாதோர் – திருமந்:246/2
அண்டமொடு எண் திசை தாங்கும் அதோ முகம்
கண்டம் கறுத்த கருத்து அறிவார் இல்லை – திருமந்:521/1,2
அந்தி இறைவன் அதோ முகம் ஆமே – திருமந்:523/4
நாசிக்கு அதோ முகம் பன்னிரண்டு அங்குலம் – திருமந்:581/1
அஞ்சுடன் அஞ்சு முகம் உள நாயகி – திருமந்:697/1
இருந்தனள் மான் நேர் முகம் நிலவு ஆர – திருமந்:814/3
முகம் கொண்ட செஞ்சுடர் முக்கணனார்க்கே – திருமந்:1024/4
கடுத்த முகம் இரண்டு ஆறு கண்ணாக – திருமந்:1030/2
கால் பதி பத்து முகம் பார்த்து கண்களும் – திருமந்:1033/2
மலர்ந்து எழு செம் முகம் மற்றை கண் நெற்றி – திருமந்:1038/3
இருந்தனள் தன் முகம் ஆறொடு நாலாய் – திருமந்:1146/1
நடந்தது தேறல் அதோ முகம் அம்பே – திருமந்:1146/4
பத்து முகம் உடையாள் நம் பராசத்தி – திருமந்:1180/1
மோக முகம் ஐந்து முக்கண் முகம்-தொறும் – திருமந்:1217/3
கூபத்து சத்தி குளிர் முகம் பத்து உள – திருமந்:1397/1
உண்டு ஓர் அதோ முகம் உத்தமம் ஆனது – திருமந்:1402/1
கொண்ட முகம் ஐந்து கூறும் கரங்களும் – திருமந்:1402/3
ஆமே அதோ முகம் மேலே அமுதமாய் – திருமந்:1412/1
ஆமே பிரான் முகம் ஐந்தொடும் ஆருயிர் – திருமந்:1569/1
ஆமே பிரானுக்கு அதோ முகம் ஆறு உள – திருமந்:1569/2
தேடு முகம் ஐந்து செம் கணின் மூவைந்து – திருமந்:1730/3
அடியேற்கு அருளிய முகம் இவை அஞ்சே – திருமந்:1735/4
அஞ்சு முகம் உள ஐம்மூன்று கண் உள – திருமந்:1736/1
மேல் முகம் ஈசானம் ஆகவே கைக்கொண்டு – திருமந்:1825/3
சீல் முகம் செய்ய சிவன் அவன் ஆகுமே – திருமந்:1825/4
குருத்தலம் வைத்தோர் குழை முகம் பார்வை – திருமந்:1920/3
கருக்கொண்டு காமாரி சார முகம் தேர்ந்து – திருமந்:2149/3
முகம் பீடமாம் மடம் உன்னிய தேயம் – திருமந்:2653/1
செக முகம் ஆம் தெய்வமே சிவம் ஆகும் – திருமந்:2654/3
அக முகம் ஆய்ந்த அறிவு உடையோர்க்கே – திருமந்:2654/4
மேல்


முகம்-தொறும் (2)

முத்து வதனத்தி முகம்-தொறும் முக்கண்ணி – திருமந்:1194/1
மோக முகம் ஐந்து முக்கண் முகம்-தொறும்
நாகம் உரித்து நடம்செய்யும் நாதர்க்கே – திருமந்:1217/3,4
மேல்


முகமத்தோடு (1)

முகமத்தோடு ஒத்து நின்று ஊழி-தோறு ஊழி – திருமந்:1865/3
மேல்


முகமாம் (2)

அகம் முகமாம் பீடம் ஆதாரம் ஆகும் – திருமந்:2654/1
சக முகமாம் சத்தி ஆதனம் ஆகும் – திருமந்:2654/2
மேல்


முகமும் (2)

வாடி முகமும் வருத்தத்து தாம் சென்று – திருமந்:352/2
பத்து முகமும் பரையும் பராபரை – திருமந்:1059/2
மேல்


முகன் (1)

தார் மேல் உறைகின்ற தண் மலர் நான் முகன்
பார் மேல் இருப்பது ஒரு நூறு தான் உள – திருமந்:1130/1,2
மேல்


முகில் (9)

பெயலும் மழை முகில் பேர் நந்தி தானே – திருமந்:11/4
நடுவுநின்றான் நல்ல கார் முகில் வண்ணன் – திருமந்:321/1
மைந்தார் முகில் வண்ணன் மாயம் செய் பாசத்தும் – திருமந்:405/2
கடலாய் கார் முகில் நீர் பொழிவானாய் – திருமந்:413/2
நீர் அறிவார் நெடு மா முகில் ஆமே – திருமந்:1553/4
வான் இரு மா முகில் போல் பொழிவான் உளன் – திருமந்:1790/3
மழை கொண்ட மா முகில் மேல் சென்று வானோர் – திருமந்:1833/2
நின்றான் முகில் வண்ணன் நேர் எழுத்தாயே – திருமந்:1876/4
நிலவிய மா முகில் நீர் ஒத்து மீண்ட – திருமந்:3001/3
மேல்


முகிழ் (1)

முத்தினின் முத்தை முகிழ் இளஞாயிற்றை – திருமந்:2984/1
மேல்


முகிழ்த்தாளே (1)

ஓதும் என் உள்ளத்து உடன் முகிழ்த்தாளே – திருமந்:1120/4
மேல்


முகூர்த்தமும் (1)

ஆயுவும் நாளும் முகூர்த்தமும் ஆமே – திருமந்:796/4
மேல்


முகூர்த்தமே (1)

செய்யும் அளற்று இருநால் முகூர்த்தமே
எய்யும் கலை காலம் இந்து பருதி கால் – திருமந்:1941/1,2
மேல்


முகை (2)

முகை எட்டும் உள் நின்று உதிக்கின்றவாறே – திருமந்:2531/4
முகை அனைத்தும் எங்கள் ஆதி பிரானே – திருமந்:3010/4
மேல்


முச்சதுரத்தின் (1)

முச்சதுரத்தின் முதுகாட்டில் வைத்திட – திருமந்:1000/3
மேல்


முச்சதுரத்து (1)

மூலத்து மேல் அது முச்சதுரத்து
கால திசையில் கலக்கின்ற சந்தினில் – திருமந்:627/1,2
மேல்


முச்சதுரத்தே (2)

முடுக்கும் தாமரை முச்சதுரத்தே – திருமந்:1144/4
முச்சதுரத்தே எழுந்த முளை சுடர் – திருமந்:1145/1
மேல்


முச்சமயமும் (1)

என்றது போல இரு முச்சமயமும்
நன்று இது தீது இது என்று உரையாளர்கள் – திருமந்:1558/2,3
மேல்


முச்சாண் (1)

தவம் மிகு குகை முக்கோண முச்சாண் ஆக்கி – திருமந்:1914/3
மேல்


முச்சும் (1)

முச்சும் ஊடன் அணைவான் ஒருவன் உளன் – திருமந்:2171/2
மேல்


முச்சொருபாதி (1)

தணி முச்சொருபாதி சத்தியாதி சார – திருமந்:2482/3
மேல்


முச்சொரூப (1)

மூவயின் முச்சொரூப முத்தி முப்பாலதாய் – திருமந்:2474/3
மேல்


முச்சொரூபத்து (1)

வேறும் என முச்சொரூபத்து வீடுற்று அங்கு – திருமந்:2478/3
மேல்


முச்சொரூபமும் (1)

குரவன் உயிர் முச்சொரூபமும் கைக்கொண்டு – திருமந்:1594/1
மேல்


முச்சோதி (1)

புகலும் முச்சோதி புனைய நிற்பாளே – திருமந்:1148/4
மேல்


முசலத்தோடு (1)

ஈனவர் ஆகம் இடிக்கும் முசலத்தோடு
ஏனை உழுபடை ஏந்திய வெண் நகை – திருமந்:1072/2,3
மேல்


முசு (1)

பன்றியும் பாம்பும் பசு முசு வானரம் – திருமந்:2918/1
மேல்


முஞ்சிப்படுத்து (1)

முஞ்சிப்படுத்து வெண்ணீறு இட்டு அதன் மேலே – திருமந்:1917/3
மேல்


முஞ்சில் (1)

முஞ்சில் ஓங்காரம் ஓர் ஒன்பான் பதினொன்றில் – திருமந்:2299/2
மேல்


முட்டிடின் (1)

முன்னவனார் கோயில் பூசைகள் முட்டிடின்
மன்னர்க்கு தீங்கு உள வாரி வளம் குன்றும் – திருமந்:518/1,2
மேல்


முட்டுவிக்கும் (1)

முட்டுவிக்கும் முனி வேதியர் ஆயினும் – திருமந்:516/3
மேல்


முட்டை (3)

முட்டை பிறந்தது முந்நூறு நாளினில் – திருமந்:163/1
மோகத்துள் ஆங்கு ஒரு முட்டை செய்தானே – திருமந்:465/4
நான்ற இ முட்டை இரண்டையும் கட்டி இட்டு – திருமந்:728/3
மேல்


முட்டையை (1)

குயில் குஞ்சு முட்டையை காக்கை கூட்டிட்டால் – திருமந்:488/1
மேல்


முடம் (2)

பாய்கின்ற வாயு விளைக்கின் முடம் ஆகும் – திருமந்:480/2
வீங்கிய வாதமும் கூனும் முடம் அதாய் – திருமந்:655/3
மேல்


முடி (32)

நாயகன் நான் முடி செய்ததுவே நல்கு – திருமந்:42/2
அடி முடி காண்பார் அயன் மால் இருவர் – திருமந்:88/1
முடி கண்டேன் என்று அயன் பொய் மொழிந்தானே – திருமந்:88/4
முடி சேர் மலை மகனார் மகள் ஆகி – திருமந்:347/2
சக்கரம்-தன்னை சசி முடி மேல் விட – திருமந்:370/3
வலம்பன் மணி முடி வானவர் ஆதி – திருமந்:371/2
நீடும் துரம் கேட்டல் நீள் முடி ஈராறே – திருமந்:646/4
முன்னுறு வாயு முடி வகை சொல்லிடின் – திருமந்:699/2
முன்னுறு வாயு முடி வகை ஆமே – திருமந்:699/4
சொல் அது என்றாளே சுடர் முடி பாதம் ஆம் – திருமந்:1022/2
பூ பதி பாதம் இரண்டு சுடர் முடி
நாற்பது சோத்திரம் நல் இருபத்தஞ்சே – திருமந்:1033/3,4
ஏர் அணி அங்குச பாசம் எழில் முடி
கார் அணி மா மணி குண்டலகாதிக்கே – திருமந்:1049/3,4
கண்டிகை ஆரம் கதிர் முடி மா மதி – திருமந்:1050/3
தூய சடை முடி சூலினி சுந்தரி – திருமந்:1104/3
வம்பில் திகழும் மணி முடி வண்ணனும் – திருமந்:1127/2
கொண்ட கனகம் குழை முடி ஆடையாய் – திருமந்:1372/1
மணி முடி பாதம் சிலம்பு அணி மங்கை – திருமந்:1377/1
சூழ்ந்து எழு சோதி சுடர் முடி பாதமாய் – திருமந்:1382/1
பூவுக்கு நாயகி பொன் முடி ஆடை ஆம் – திருமந்:1387/2
உகந்தனள் பொன் முடி முத்து ஆரம் ஆக – திருமந்:1393/1
கடந்தவள் பொன் முடி மாணிக்க தோடு – திருமந்:1400/1
பாடின் முடி வைத்து பார் வந்து தந்ததே – திருமந்:1591/4
முடி மன்னராய் மூவுலகம் அது ஆள்வர் – திருமந்:1601/1
முடி மன்னராய் நின்ற தேவர்கள் ஈசன் – திருமந்:1601/3
முடி சார வைத்தனர் முன்னை முனிவர் – திருமந்:1603/2
அடிவைத்த மா முடி மாய பிறவி – திருமந்:1698/2
மாது புனை முடி வானகம் ஆவது – திருமந்:1724/2
மயங்கா பகிரண்ட மா முடி தானே – திருமந்:1873/4
முடி தொழ ஈசனும் முன் நின்று அருளி – திருமந்:2583/2
தாம் முடி வானவர் தம் முடி மேல் உறை – திருமந்:2785/1
தாம் முடி வானவர் தம் முடி மேல் உறை – திருமந்:2785/1
முத்தண்ட ஈரண்டமே முடி ஆயினும் – திருமந்:3004/1
மேல்


முடிக்கில் (1)

சிகரம் ஆயிரம் செய்து முடிக்கில் என் – திருமந்:1860/2
மேல்


முடிக்கு (1)

புகுந்து அறியும் முடிக்கு ஆகி நின்றாரே – திருமந்:397/4
மேல்


முடிகின்ற (4)

முடிகின்ற தீபத்தின் முன் உண்டு என்றானே – திருமந்:795/4
முன் நின்று அருளும் முடிகின்ற காலத்து – திருமந்:1648/1
மொழிகின்ற வாக்கு முடிகின்ற நாடி – திருமந்:2140/3
முன்னை அறிவு முடிகின்ற காலமும் – திருமந்:2288/3
மேல்


முடிகின்றவாறே (1)

மூன்றினுள் பட்டு முடிகின்றவாறே – திருமந்:2435/4
மேல்


முடிகுவது (1)

முன்பில் கொளுவி முடிகுவது ஆமே – திருமந்:432/4
மேல்


முடிச்சை (1)

முன்னை வினையின் முடிச்சை அவிழ்ப்பார்கள் – திருமந்:2611/2
மேல்


முடிஞ்சது (1)

முடிஞ்சது அறியார் முழங்குவர் மூடர் – திருமந்:164/2
மேல்


முடித்தான் (1)

ஞானத்துள் ஆடி முடித்தான் என் நாதனே – திருமந்:2736/4
மேல்


முடித்திடும் (1)

முன்னி அவர் தம் குறையை முடித்திடும்
மன்னிய கேள்வி மறையவன் மாதவன் – திருமந்:2858/2,3
மேல்


முடிந்த (3)

முத்திரை மூன்றின் முடிந்த மெய்ஞ்ஞானத்தள் – திருமந்:1176/1
ஆக முடிந்த அரும் சுத்த சைவமே – திருமந்:1429/4
உன்னின் முடிந்த ஒரு பூத சயமே – திருமந்:2151/4
மேல்


முடிந்தது (3)

முன்பு அவர் செய்கையினாலே முடிந்தது
இன்பம் அது கண்டும் ஈகிலா பேதைகள் – திருமந்:267/2,3
முடிந்தது அறியார் முயல்கின்ற மூர்க்கர் – திருமந்:749/1
முத்திரை மூன்றின் முடிந்தது மூன்றின் பால் – திருமந்:1612/1
மேல்


முடிந்ததே (1)

வந்திப்பது எல்லாம் வகையின் முடிந்ததே – திருமந்:1504/4
மேல்


முடிந்தனர் (2)

நல் பகைசெய்து நடுவே முடிந்தனர்
எ பகையாகிலும் எய்தார் இறைவனை – திருமந்:528/2,3
முன்னம் வந்தனர் எல்லாம் முடிந்தனர்
பின்னை வந்தவர்க்கு என்ன பிரமாணம் – திருமந்:596/1,2
மேல்


முடிந்திட்டு (1)

முடிந்திட்டு வைத்து முயங்கி ஓர் ஆண்டில் – திருமந்:673/1
மேல்


முடிந்து (2)

சோம்பர் உணர்வு சுருதி முடிந்து இடம் – திருமந்:128/3
மூலம் கண்டு ஆங்கே முடிந்து முதல் இரண்டும் – திருமந்:1704/3
மேல்


முடிய (1)

உரைத்த நவசத்தி ஒன்று முடிய
நிரைத்த இராசி நெடு முறை எண்ணி – திருமந்:1090/1,2
மேல்


முடியார் (1)

முந்திய பூசை முடியார் முறை கெட்டு – திருமந்:353/3
மேல்


முடியால் (1)

முடியால் வணங்கி முதல்வனை முன்னி – திருமந்:48/2
மேல்


முடியும் (4)

துய்ய முடியும் அவயவத்தில் தோற்றமே – திருமந்:1316/4
மூடுதல் இன்றி முடியும் மனிதர்கள் – திருமந்:2563/1
அடியும் முடியும் அமைந்தது ஓர் ஆத்தி – திருமந்:2917/1
முடியும் நுனியின்-கண் முத்தலை மூங்கில் – திருமந்:2917/2
மேல்


முடியே (1)

பறை அறையாது பணிந்து முடியே – திருமந்:748/4
மேல்


முடிவது (1)

முன்பு இ பிறவி முடிவது தானே – திருமந்:281/4
மேல்


முடிவாகி (1)

மூன்றினில் அக்க முடிவாகி முந்தியே – திருமந்:2784/3
மேல்


முடிவாகுமே (1)

தூய சொரூபத்தில் சொல் முடிவாகுமே – திருமந்:2496/4
மேல்


முடிவிது (1)

முத்தி முடிவிது மூவாயிரத்திலே – திருமந்:100/2
மேல்


முடிவிலே (5)

நாத முடிவிலே நல்லாள் இருப்பது – திருமந்:609/1
நாத முடிவிலே நல் யோகம் இருப்பது – திருமந்:609/2
நாத முடிவிலே நாட்டம் இருப்பது – திருமந்:609/3
நாத முடிவிலே நஞ்சு உண்ட கண்டனே – திருமந்:609/4
முந்து உளம் மன்னும் ஆறாறு முடிவிலே – திருமந்:2083/4
மேல்


முடிவு (2)

சாயுச்சியம் சிவம் ஆதல் முடிவு இலா – திருமந்:1513/3
மூன சுழுனையுள் ஆடி முடிவு இல்லா – திருமந்:2736/3
மேல்


முடிவும் (4)

முயலும் முயலில் முடிவும் மற்று ஆங்கே – திருமந்:11/3
முடிவும் பிறப்பையும் முன்னே படைத்த – திருமந்:20/1
சத்தமும் சத்த முடிவும் தம்முள் கொண்டோர் – திருமந்:125/2
முந்து நடுவும் முடிவும் முதலாக – திருமந்:1076/2
மேல்


முடிவுற (1)

மும்மூன்றும் ஒன்றும் முடிவுற நின்றிடில் – திருமந்:776/1
மேல்


முடுக்கும் (1)

முடுக்கும் தாமரை முச்சதுரத்தே – திருமந்:1144/4
மேல்


முடுகிய (1)

முடுகிய வையத்து முன்னிர் என்றானே – திருமந்:337/4
மேல்


முத்த (1)

முத்த கயிறாக மூவர்கள் ஊரினுள் – திருமந்:2890/3
மேல்


முத்தண்ட (1)

முத்தண்ட ஈரண்டமே முடி ஆயினும் – திருமந்:3004/1
மேல்


முத்தத்தும் (1)

முத்தத்தும் தன் பணி இல்லை முறைமையால் – திருமந்:2628/2
மேல்


முத்தம் (3)

முத்தம் தெரிந்துற்ற மோனர் சிவமுத்தர் – திருமந்:652/2
கண்ட இ முத்தம் கனல் திருமேனியாய் – திருமந்:1372/2
ஆங்கு அணி முத்தம் அழகிய மேனியும் – திருமந்:1382/2
மேல்


முத்தமிழ் (2)

சதாசிவம் தத்துவம் முத்தமிழ் வேதம் – திருமந்:76/1
முத்தியை ஞானத்தை முத்தமிழ் ஓசையை – திருமந்:2115/1
மேல்


முத்தமும் (1)

எய்திய பெத்தமும் முத்தமும் என்பன – திருமந்:2256/1
மேல்


முத்தர் (2)

முத்தர் பதப்பொருள் முத்தி வித்தாம் மூலம் – திருமந்:1440/2
ஞானம் உள்ளார் வேடம் இன்று எனில் நல் முத்தர்
ஞானம் உளது ஆக வேண்டுவோர் நக்கன்-பால் – திருமந்:1668/2,3
மேல்


முத்தர்-தம் (1)

முத்தர்-தம் முத்தி முதல் முப்பத்தாறே – திருமந்:125/4
மேல்


முத்தர்க்கு (1)

மோனத்து முத்திரை முத்தர்க்கு முத்திரை – திருமந்:1900/1
மேல்


முத்தரம் (1)

முத்தரம் முத்திக்கு மூலத்தர் மூலத்து – திருமந்:2526/3
மேல்


முத்தராய் (1)

ஊனம் இல் முத்தராய் மீளார் உணர்வுற்றே – திருமந்:1906/4
மேல்


முத்தலை (1)

முடியும் நுனியின்-கண் முத்தலை மூங்கில் – திருமந்:2917/2
மேல்


முத்தன் (2)

பெத்தம் அற முத்தன் ஆகி பிறழுற்று – திருமந்:1688/2
அறிவு இன்றி முத்தன் அராகாதி சேரான் – திருமந்:2247/1
மேல்


முத்தன்-தன் (1)

மோனத்துள் வைத்தலும் முத்தன்-தன் செய்கையே – திருமந்:2061/4
மேல்


முத்தனாம் (1)

மோனத்தின் ஆதலின் முத்தனாம் சித்தனாம் – திருமந்:1674/3
மேல்


முத்தனும் (1)

மூழ்கின்ற முத்தனும் ஒன்பது வாய்தலும் – திருமந்:457/2
மேல்


முத்தாண்ட (1)

மூதாண்ட முத்தாண்ட மோகாண்ட தேகாண்ட – திருமந்:2728/2
மேல்


முத்தாந்த (1)

மோனத்து முத்திரை முத்தாந்த முத்தியே – திருமந்:1895/4
மேல்


முத்தாந்தத்து (1)

அவம் ஆகார் சித்தர் முத்தாந்தத்து வாழ்வார் – திருமந்:497/2
மேல்


முத்தி (38)

முத்தி முடிவிது மூவாயிரத்திலே – திருமந்:100/2
முத்தர்-தம் முத்தி முதல் முப்பத்தாறே – திருமந்:125/4
முப்பதும் ஆறும் படி முத்தி ஏணியாய் – திருமந்:126/1
முத்தி கொடுத்து அவர் முன்பு நின்றானே – திருமந்:284/4
இரண்டாவதில் முத்தி எய்துவர் அத்தனை – திருமந்:495/1
பல முத்தி சித்தி பரபோகமும் தரும் – திருமந்:501/2
ஓங்கி வர முத்தி முந்தியவாறே – திருமந்:650/4
உவ் என்ற முத்தி உருகி கலந்திடும் – திருமந்:953/2
மூலம் நடுவுற முத்தி தானே – திருமந்:955/4
முத்தி நல் சோதி முழு சுடர் ஆயவன் – திருமந்:1035/1
முயற்றியின் முத்தி அருளும் முதல்வி – திருமந்:1116/2
ஆகம் பராவித்தை ஆம் முத்தி சித்தியே – திருமந்:1309/2
முத்தர் பதப்பொருள் முத்தி வித்தாம் மூலம் – திருமந்:1440/2
ஞானத்தின் மிக்கவை நல் முத்தி நல்காவாம் – திருமந்:1467/3
ஞான கிரியையே நல் முத்தி நாடலே – திருமந்:1474/4
தரு முத்தி சார்பு ஊட்டும் சன்மார்க்கம் தானே – திருமந்:1479/4
மன்மார்க்கமாம் முத்தி சித்திக்குள் வைப்பதாம் – திருமந்:1488/2
நவம் ஆன தத்துவம் நல் முத்தி நண்ணும் – திருமந்:1580/3
சிவம் ஆன ஞானம் தெளிய ஒண் முத்தி
சிவம் ஆன ஞானம் சிவபரத்தே ஏக – திருமந்:1587/2,3
முத்தி கொடுக்கும் முனிவன் எனும் பதம் – திருமந்:1639/3
சித்தம் சிவம் ஆகவே சித்தி முத்தி ஆம் – திருமந்:1644/3
முன் நின்று எனக்கு ஒரு முத்தி தந்தானே – திருமந்:1648/4
ஏனமும் நந்தி பதம் முத்தி பெற்றதே – திருமந்:1675/4
கூசற்ற முத்தி அருள் அந்த கூட்டத்தின் – திருமந்:1802/3
தானே இவை செய்து தான் முத்தி தந்திடும் – திருமந்:1809/3
அண்ணல் அருள்பெற்ற முத்தி அது ஆவது – திருமந்:2161/2
எண்ணுறு ஞானத்தின் நேர் முத்தி எய்துமே – திருமந்:2161/4
தற்கேவலம் முத்தி தானே தனிமையாம் – திருமந்:2246/1
நோக்கும் பிறப்பு அறு நோன் முத்தி சித்தி ஆம் – திருமந்:2265/3
சித்தாந்த தேசீவன் முத்தி சித்தித்தலால் – திருமந்:2394/1
சித்தாந்தத்தே நிற்போர் முத்தி சித்தித்தவர் – திருமந்:2394/2
சீவன் தன் முத்தி அதீதம் பரமுத்தி – திருமந்:2474/1
மூவயின் முச்சொரூப முத்தி முப்பாலதாய் – திருமந்:2474/3
ஓதும் கலை மாயை ஓர் இரண்டு ஓர் முத்தி
நீதியாம் பேதம் ஒன்பானுடன் ஆதியே – திருமந்:2543/3,4
மூடத்து உளே நின்று முத்தி தந்தானே – திருமந்:2614/4
முத்தி செய் ஞானமும் கேள்வியுமாய் நிற்கும் – திருமந்:2623/1
ஓம் எனும் ஓங்காரம் ஒண் முத்தி சித்தியே – திருமந்:2676/4
ஓதிய முத்தி அடைவே உயிர் பரம் – திருமந்:2864/1
மேல்


முத்திக்கு (6)

முத்திக்கு இருந்த முனிவரும் தேவரும் – திருமந்:98/2
மூலம் அது ஆம் எனும் முத்திக்கு நேர்பட – திருமந்:1135/3
முத்திக்கு நாயகி என்பது அறிகிலர் – திருமந்:1199/2
தொலையாத பெத்த முத்திக்கு இடை தோயுமே – திருமந்:2321/4
முத்திக்கு வித்து முதல்வன்-தன் ஞானமே – திருமந்:2506/1
முத்தரம் முத்திக்கு மூலத்தர் மூலத்து – திருமந்:2526/3
மேல்


முத்திகள் (1)

முத்திகள் எட்டும் முதலாம் பதம் எட்டும் – திருமந்:2737/2
மேல்


முத்திப்பால் (1)

மூவா பசு பாசம் மாற்றியே முத்திப்பால்
யாவையும் நல்கும் குருபரன் அன்புற்றே – திருமந்:1577/3,4
மேல்


முத்தியாம் (3)

முத்தியாம் என்று நம் மூலன் மொழிந்ததே – திருமந்:1829/4
முத்தியாம் என்று நம் மூலன் மொழிந்ததே – திருமந்:1866/4
உண்மை உணர்ந்துற ஒண் சித்தி முத்தியாம்
பெண் மயல் கெட்டு அற பேறு அட்ட சித்தியாம் – திருமந்:2619/1,2
மேல்


முத்தியில் (2)

கூசற்ற முத்தியில் கூட்டலால் நாட்டத்தது – திருமந்:1574/3
முத்தியில் அத்தன் முழுத்த அருள்பெற்று – திருமந்:2633/1
மேல்


முத்தியின் (1)

முத்தியின் ஞானம் முளைத்தலால் அ முளை – திருமந்:1585/3
மேல்


முத்தியும் (11)

நாதாந்த முத்தியும் சித்தியும் நண்ணுமே – திருமந்:235/4
திறம் தரு முத்தியும் செல்வமும் வேண்டின் – திருமந்:244/1
தான் ஆன போகமும் முத்தியும் நல்குமே – திருமந்:1047/4
வாரி திரிகோணம் மனம் இன்ப முத்தியும்
தேரில் அறியும் சிவகாயம் தானே – திருமந்:1308/3,4
திரு ஆய சித்தியும் முத்தியும் சீர்மை – திருமந்:1584/1
மோனம் கைவந்தோர்க்கு முத்தியும் கைகூடும் – திருமந்:1611/1
போகமும் முத்தியும் புத்தியும் சித்தியும் – திருமந்:1714/1
பெத்தமும் முத்தியும் பேணும் துரியமும் – திருமந்:2255/1
தோன்றிய பெத்தமும் முத்தியும் சூழ் சத்தி – திருமந்:2322/1
சித்தியும் முத்தியும் திண் சிவம் ஆகிய – திருமந்:2477/1
முத்தியும் சித்தியும் முற்றிய ஞானத்தோன் – திருமந்:2862/1
மேல்


முத்தியுள் (1)

முத்தியுள் ஆனந்த சத்தியுள் மூழ்கினார் – திருமந்:1431/3
மேல்


முத்தியே (11)

இன்புடனே வந்து எய்திடும் முத்தியே – திருமந்:1005/4
எய்தி வழிப்படில் எய்திடும் முத்தியே – திருமந்:1006/4
கொஞ்சிட்ட வன்னியை கூடுதல் முத்தியே – திருமந்:1034/4
ககராதி மூவித்தை காமிய முத்தியே – திருமந்:1307/4
திருவடி ஞானமே திண்சித்தி முத்தியே – திருமந்:1598/4
கோலாகலம் கெட்டு கூடு நல் முத்தியே – திருமந்:1892/4
மோனத்து முத்திரை முத்தாந்த முத்தியே – திருமந்:1895/4
மோனிக்கு காயம் முப்பாழ் கெட்ட முத்தியே – திருமந்:2135/4
பேறார் சிவாய அடங்கும் பின் முத்தியே – திருமந்:2291/4
ஓவு சிவனுடன் ஒன்று தன் முத்தியே – திருமந்:2475/4
மனம் விரிந்து உரை மாண்டது முத்தியே – திருமந்:2981/4
மேல்


முத்தியை (2)

முத்தியை யாரும் முதல் அறிவார் இல்லை – திருமந்:1230/2
முத்தியை ஞானத்தை முத்தமிழ் ஓசையை – திருமந்:2115/1
மேல்


முத்தியோன் (1)

ஊடுறு ஞான உதய உண்மை முத்தியோன்
பாடுறு சுத்த சைவ பத்த நித்தனே – திருமந்:1428/3,4
மேல்


முத்திராந்தத்து (1)

அல் அறு முத்திராந்தத்து அனுபூதியே – திருமந்:2483/4
மேல்


முத்திரானந்தம் (1)

விரா முத்திரானந்தம் மெய் நடன ஆனந்தம் – திருமந்:2398/3
மேல்


முத்திரை (27)

எய்த கவச நியாசங்கள் முத்திரை
எய்த உரைசெய்வன் இ நிலை தானே – திருமந்:550/3,4
தொகை நின்ற நேத்திர முத்திரை சூலம் – திருமந்:1093/3
மேவிய மாயை விரிசங்கு முத்திரை
தேவி நடுவுள் திகழ்ந்து நின்றாளே – திருமந்:1096/3,4
முத்திரை மூன்றின் முடிந்த மெய்ஞ்ஞானத்தள் – திருமந்:1176/1
இணையார் இணை குழை ஈர் அணை முத்திரை
குணம் ஆர் இணை கண்ட மாலையும் குன்றாது – திருமந்:1423/2,3
ஏனைய முத்திரை ஈந்து ஆண்ட நல் நந்தி – திருமந்:1592/3
அரிய பொருள் முத்திரை ஆக கொண்டு – திருமந்:1594/2
முத்திரை மூன்றின் முடிந்தது மூன்றின் பால் – திருமந்:1612/1
பாலித்த முத்திரை பற்றும் பரஞானி – திருமந்:1613/2
தானுறு சாதக முத்திரை சாத்தலும் – திருமந்:1675/3
நாலேழு மாறவே நண்ணிய முத்திரை
பால் ஆன மோன மொழியில் பதிவித்து – திருமந்:1892/1,2
ஆம் பவம் இல்லா அருள் பணி முத்திரை
ஓம் பயில் ஓங்கிய உண்மைய கேசரி – திருமந்:1894/2,3
மோனத்து முத்திரை முத்தாந்த முத்தியே – திருமந்:1895/4
யோகத்தின் முத்திரை ஓர் அட்ட சித்தியாம் – திருமந்:1897/1
ஏகத்த ஞானத்து முத்திரை எண்ணும்-கால் – திருமந்:1897/2
மோனத்து முத்திரை முத்தர்க்கு முத்திரை – திருமந்:1900/1
மோனத்து முத்திரை முத்தர்க்கு முத்திரை
ஞானத்து முத்திரை நாதர்க்கு முத்திரை – திருமந்:1900/1,2
ஞானத்து முத்திரை நாதர்க்கு முத்திரை – திருமந்:1900/2
ஞானத்து முத்திரை நாதர்க்கு முத்திரை
தேனிக்கு முத்திரை சித்தாந்த முத்திரை – திருமந்:1900/2,3
தேனிக்கு முத்திரை சித்தாந்த முத்திரை – திருமந்:1900/3
தேனிக்கு முத்திரை சித்தாந்த முத்திரை
கானிக்கு முத்திரை கண்ட சமயமே – திருமந்:1900/3,4
கானிக்கு முத்திரை கண்ட சமயமே – திருமந்:1900/4
நன்னது ஞானத்து முத்திரை நண்ணுமே – திருமந்:2331/4
மோனிகள் ஞானத்து முத்திரை பெற்றார்களே – திருமந்:2332/4
வேதாந்தம் சித்தாந்தம் வேறு இலா முத்திரை
போதாந்தம் ஞானம் யோகாந்தம் பொது ஞேய – திருமந்:2386/1,2
மூதாந்த முத்திரை மோனத்து மூழ்கவே – திருமந்:2386/4
ஆலித்த முத்திரை ஆம் அதில் காரணம் – திருமந்:2675/3
மேல்


முத்திரையாளே (1)

தொக்க கதையோடு தொல் முத்திரையாளே – திருமந்:1175/4
மேல்


முத்திரையே (3)

பெருவிய ஞானம் பிறழ் முத்திரையே – திருமந்:1893/4
நாம் பயில் நாதன் மெய்ஞ்ஞான முத்திரையே – திருமந்:1894/4
யோகத்து கேசரி யோக முத்திரையே – திருமந்:1897/4
மேல்


முத்தின் (2)

குவிந்தன முத்தின் முக ஒளி நோக்கி – திருமந்:1146/3
முத்தின் வயிரத்தின் முந்நீர் பவளத்தின் – திருமந்:2819/1
மேல்


முத்தினின் (1)

முத்தினின் முத்தை முகிழ் இளஞாயிற்றை – திருமந்:2984/1
மேல்


முத்தினை (1)

முத்தினை யார் சொல்ல முந்துகின்றாரே – திருமந்:2626/4
மேல்


முத்தீ (2)

முத்தீ கொளுவி முழங்கு எரி வேள்வியுள் – திருமந்:344/1
சுத்தியும் முத்தீ தொலைக்கும் சுகானந்த – திருமந்:2477/2
மேல்


முத்து (6)

மூலத்து மேல் அது முத்து அது ஆமே – திருமந்:1193/4
முத்து வதனத்தி முகம்-தொறும் முக்கண்ணி – திருமந்:1194/1
பரிந்து அருள் கொங்கைகள் முத்து ஆர் பவளம் – திருமந்:1376/3
உகந்தனள் பொன் முடி முத்து ஆரம் ஆக – திருமந்:1393/1
தொடர்ந்து அணி முத்து பவளம் கச்சு ஆக – திருமந்:1400/2
குமுதம் அது ஆக குளிர்ந்து எழு முத்து
கெமுதம் அது ஆகிய கேடு_இலி தானே – திருமந்:1408/3,4
மேல்


முத்துடன் (1)

முத்துடன் மாணிக்கம் மொய்த்த பவளமும் – திருமந்:1719/1
மேல்


முத்தும் (1)

பவளத்து முத்தும் பனி மொழி மாதர் – திருமந்:2832/3
மேல்


முத்தே (1)

நாடும் சதாசிவ நல் ஒளி முத்தே – திருமந்:1730/4
மேல்


முத்தை (1)

முத்தினின் முத்தை முகிழ் இளஞாயிற்றை – திருமந்:2984/1
மேல்


முதல் (69)

மண் அளந்தான் மலரோன் முதல் தேவர்கள் – திருமந்:13/1
இல் என வேண்டா இறையவர் தம் முதல்
அல்லும் பகலும் அருளுகின்றானே – திருமந்:23/3,4
சிவன் முதல் மூவரோடு ஐவர் சிறந்த – திருமந்:106/1
அவை முதல் ஆறிரண்டு ஒன்றோடு ஒன்று ஆகும் – திருமந்:106/2
அவை முதல் விந்துவும் நாதமும் ஓங்க – திருமந்:106/3
சவை முதல் சங்கரன் தன் பெயர் தானே – திருமந்:106/4
முத்தர்-தம் முத்தி முதல் முப்பத்தாறே – திருமந்:125/4
சத்தம் முதல் ஐந்தும் தன்வழி தான் சாரில் – திருமந்:135/1
விசையம் பெருகிய வேத முதல் ஆம் – திருமந்:214/3
மூடம் கெடாதோர் சிகை நூல் முதல் கொள்ளில் – திருமந்:241/1
முன் படைத்து இன்பம் படைத்த முதல் இடை – திருமந்:276/1
அ பரிசே அயன் மால் முதல் தேவர்கள் – திருமந்:356/1
பார சதாசிவம் பார் முதல் ஐந்துக்கும் – திருமந்:384/3
ஒழிந்த முதல் ஐந்தும் ஈரைந்தொடு ஏறி – திருமந்:455/2
மூட்டுகின்றான் முதல் யோனி மயன் அவன் – திருமந்:471/2
முதல் கிழங்காய் முளையாய் அம் முளைப்பின் – திருமந்:489/1
சிந்தைசெயச்செய மண் முதல் தேர்ந்து அறிந்து – திருமந்:651/3
பரந்து குவிந்தது பார் முதல் பூதம் – திருமந்:664/3
மூல முதல் வேதா மால் அரன் முன் நிற்க – திருமந்:708/1
நந்தி முதல் ஆக நாம் மேலே ஏறிட்டு – திருமந்:806/1
வழிந்து உள் இருந்தது வான் முதல் அங்கு – திருமந்:815/2
அ முதல் ஐந்தில் அடங்கிய வல்வினை – திருமந்:983/2
தம் முதல் ஆகும் சதாசிவம் தானே – திருமந்:983/4
சிவன் முதல் மூவரோடு ஐவர் சிறந்த – திருமந்:990/1
அவை முதல் ஆறிரண்டு ஒன்றொடு ஒன்று ஆகும் – திருமந்:990/2
அவை முதல் விந்துவும் நாதமும் ஓங்க – திருமந்:990/3
சவை முதல் சங்கரன் தன் பெயர் தானே – திருமந்:990/4
ஈறு அது தான் முதல் எண்ணிரண்டு ஆயிரம் – திருமந்:1189/1
இடு முதல் ஆறங்கம் ஏந்திழையாளே – திருமந்:1197/4
காந்தாரம் ஆறும் கலை முதல் ஈரெட்டும் – திருமந்:1198/2
சமாதி செய்வார்கட்கு தான் முதல் ஆகி – திருமந்:1202/1
முத்தியை யாரும் முதல் அறிவார் இல்லை – திருமந்:1230/2
அ முதல் ஆறும் அ ஆதி எழுத்து ஆகும் – திருமந்:1264/1
அ முதல் ஆறும் அ அம்மை எழுத்து ஆகும் – திருமந்:1264/2
இ முதல் நாலும் இருந்திடும் வன்னியே – திருமந்:1264/3
இ முதல் ஆகும் எழுத்து அவை எல்லாம் – திருமந்:1264/4
எழுத்து அவைதான் முதல் அந்தமும் ஆமே – திருமந்:1265/4
மிக்கு ஈரெட்டு அக்கரம் அ முதல் மேல் இடே – திருமந்:1312/4
நவாக்கரி அ கிலீ சௌ முதல் ஈறே – திருமந்:1319/4
சௌ முதல் ஔவொடு ஹௌவுடனாம் கிரீம் – திருமந்:1320/1
பகை இல்லை கௌ முதல் ஐ அது ஈறா – திருமந்:1339/1
மெய்ப்பொருள் ஔ முதல் ஹௌ அது ஈறா – திருமந்:1354/1
நாடு இல்லை காணும் நாள் முதல் அற்ற பின் – திருமந்:1356/2
விளக்கு ஒளி ஸௌ முதல் ஔ அது ஈறா – திருமந்:1359/1
அகன்றார் வழி முதல் ஆதி பிரானும் – திருமந்:1622/1
மூலம் கண்டு ஆங்கே முடிந்து முதல் இரண்டும் – திருமந்:1704/3
மூர்த்தியை மூவா முதல் உருவாய் நின்ற – திருமந்:1837/3
இரதம் முதல் ஆன ஏழ் தாது மூன்றின் – திருமந்:1934/1
செஞ்சுடரோன் முதல் ஆகிய தேவர்கள் – திருமந்:1975/1
உன் முதல் ஆகிய ஊன் உயிர் உண்டு எனும் – திருமந்:2082/1
நல் முதல் ஏறிய நாமம் அற நின்றால் – திருமந்:2082/3
தன் முதல் ஆகிய தத்துவம் ஆமே – திருமந்:2082/4
முப்பதோடு ஆறின் முதல் நனா ஐந்து ஆக – திருமந்:2143/1
சத்தம் முதல் ஐந்தும் தான் உண்ணுமாறே – திருமந்:2170/4
துய்ய அ வித்தை முதல் மூன்றும் தொல் சத்தி – திருமந்:2238/3
உரிய சுழுமுனை முதல் எட்டும் சூக்கத்து – திருமந்:2258/3
பரத்தை மறைத்தது பார் முதல் பூதம் – திருமந்:2290/3
பரத்தில் மறைந்தது பார் முதல் பூதமே – திருமந்:2290/4
அத்தனோடு ஒன்றற்கு அருள் முதல் ஆமே – திருமந்:2311/4
முன்னை முதல் விளையாட்டத்து முன்வந்து ஓர் – திருமந்:2369/1
சத்தம் முதல் ஐந்தும் தத்துவத்தால் நீங்கி – திருமந்:2373/2
முதல் ஆகும் வேத முழுது ஆகமம் அ – திருமந்:2404/1
பாசம் பயில் உயிர் தானே பர முதல்
பாசம் பயில் உயிர் தானே பசு என்ப – திருமந்:2423/1,2
பெருவாய் முதல் எண்ணும் பேதமே பேதித்து – திருமந்:2481/1
ஆய் நாசி உச்சி முதல் அவையாய் நிற்கும் – திருமந்:2579/2
தீ முதல் ஐந்தும் திசை எட்டும் கீழ் மேலும் – திருமந்:2766/1
மூன்றினில் ஆறாய் முதல் பன்னீர் மூலமாய் – திருமந்:2784/2
அங்கு நின்றான் அயன் மால் முதல் தேவர்கள் – திருமந்:2837/1
மூவகை தெய்வத்து ஒருவன் முதல் உரு – திருமந்:2839/1
மேல்


முதல்கொண்டு (1)

ஒகார முதல்கொண்டு ஒருக்கால் உரைக்க – திருமந்:976/3
மேல்


முதல்வன் (9)

முற்றது எல்லா முதல்வன் அருள்பெறில் – திருமந்:298/2
மூன்று நின்றார் முதல்வன் திருநாமத்தை – திருமந்:323/3
அங்க முதல்வன் அருமறை ஓதிபால் – திருமந்:342/2
ஒகார முதல்வன் உவந்து நின்றானே – திருமந்:951/4
மகார முதல்வன் மனத்து அகத்தானே – திருமந்:976/4
மகார முதல்வன் மதித்து நின்றானே – திருமந்:982/4
முன் நெறி நாடி முதல்வன் அருள் இலார் – திருமந்:1546/3
முன்பதின் மேவி முதல்வன் அருள் இலார் – திருமந்:1992/3
மூர்த்திகள் மூவர் முதல்வன் இடை செல்ல – திருமந்:2800/3
மேல்


முதல்வன்-தன் (1)

முத்திக்கு வித்து முதல்வன்-தன் ஞானமே – திருமந்:2506/1
மேல்


முதல்வனாய் (1)

மூவரில் பன்மை முதல்வனாய் நின்று அருள் – திருமந்:1838/3
மேல்


முதல்வனார் (1)

முன்னியல் கால முதல்வனார் நாமத்தை – திருமந்:2983/3
மேல்


முதல்வனும் (2)

முன்னி நின்றானை மொழிந்தேன் முதல்வனும்
பொன்னின் வந்தான் ஓர் புகழ் திருமேனியை – திருமந்:2360/2,3
நாம் ஆம் முதல்வனும் நான் எனல் ஆமே – திருமந்:2846/4
மேல்


முதல்வனே (1)

நான் என்ற ஞான முதல்வனே நல்கினான் – திருமந்:2820/3
மேல்


முதல்வனை (9)

ஒப்பு_இலி வள்ளலை ஊழி முதல்வனை
எ பரிசு ஆயினும் ஏத்து-மின் ஏத்தினால் – திருமந்:36/2,3
முடியால் வணங்கி முதல்வனை முன்னி – திருமந்:48/2
முன் அன்பு உருக்கி முதல்வனை நாடு-மின் – திருமந்:274/2
உள் நிற்பது எல்லாம் ஒழிய முதல்வனை
கண்ணுற்று நின்ற கனி அது ஆகுமே – திருமந்:1523/3,4
முன் எய்த வைத்த முதல்வனை எம் இறை – திருமந்:1586/2
முன் எய்த வைத்த முதல்வனை எம் இறை – திருமந்:1629/2
மூன்று படி மண்டலத்து முதல்வனை
ஏன்று எய்தி இன்புற்று இருந்தே இளங்கொடி – திருமந்:2445/2,3
மூட்டி கொடுத்த முதல்வனை முன்னிட்டு – திருமந்:2933/3
வெள்ள புனல் சடை வேத முதல்வனை
கள்ள பெருமக்கள் காண்பர்-கொலோ என்று – திருமந்:2994/2,3
மேல்


முதல்வா (1)

முந்தி வண்ணா முதல்வா பரனே என்று – திருமந்:46/3
மேல்


முதல்வி (1)

முயற்றியின் முத்தி அருளும் முதல்வி
கயல் திகழ் முக்கண்ணும் கம்பலை செவ்வாய் – திருமந்:1116/2,3
மேல்


முதல்வியாய் (1)

மூவரும் கூடி முதல்வியாய் முன்நிற்பார் – திருமந்:1195/3
மேல்


முதல்வியே (2)

ஆற்றலொடாய் நிற்கும் ஆதி முதல்வியே – திருமந்:1098/4
ஆடும் அதன் வழி அண்ட முதல்வியே – திருமந்:1209/4
மேல்


முதல்வியை (1)

வேலை தலைவியை வேத முதல்வியை
ஆலித்து ஒருவன் உகந்து நின்றானே – திருமந்:1161/3,4
மேல்


முதலா (4)

பாழே முதலா எழும் பயிர் அ பயிர் – திருமந்:429/1
அறிந்திடும் சக்கரம் நாத முதலா
அறிந்திடும் அ எழுத்து அ பதியோர்க்கும் – திருமந்:1263/2,3
அந்தமும் ஈறு முதலா நவை அற – திருமந்:1266/1
உலகில் எடுத்தது சத்தி முதலா
உலகில் எடுத்தது சத்தி வடிவாய் – திருமந்:1713/1,2
மேல்


முதலாக (14)

பார் முதலாக பயிலும் கடத்திலே – திருமந்:450/2
மண் முதலாக வகுத்து வைத்தானே – திருமந்:474/4
முந்து நடுவும் முடிவும் முதலாக
சிந்தை கமலத்து எழுகின்ற மா சத்தி – திருமந்:1076/2,3
கூவிய சீவன் பிராணன் முதலாக
பாவிய ச-உடன் பண்ணும் யகாரத்தை – திருமந்:1096/1,2
இந்து முதலாக எண்திசையோர்களும் – திருமந்:1242/2
ஐ முதலாக வளர்ந்து எழு சக்கரம் – திருமந்:1334/1
ஐ முதலாக அமர்ந்து இரீம் ஈறு ஆகும் – திருமந்:1334/2
மை முதலாக வழுத்திடு நீயே – திருமந்:1334/4
அ பதி ஆகும் நியதி முதலாக
செப்பும் சிவம் ஈறாய் தேர்ந்து கொள்ளீரே – திருமந்:2143/3,4
அரன் முதலாக அறிவோன் அதீதத்தன் – திருமந்:2260/1
சீவன் துரியம் முதலாக சீரான – திருமந்:2284/1
அகார முதலாக ஐம்பத்தொன்று ஆகி – திருமந்:2699/1
உகார முதலாக ஓங்கி உதித்து – திருமந்:2699/2
சிவன் முதலாக சிறந்து நிரோதம் – திருமந்:2711/3
மேல்


முதலாகி (1)

அ முதலாகி அவர்க்கு உடையாள்-தனை – திருமந்:1334/3
மேல்


முதலாகும் (1)

நகார முதலாகும் நந்தி-தன் நாமமே – திருமந்:2699/4
மேல்


முதலாம் (3)

உதம் செய்யும் ஏழ் கடல் ஓதம் முதலாம்
குதம் செய்யும் அங்கி கொளுவி ஆகாசம் – திருமந்:423/2,3
அரன் முதலாம் மாயை தங்கி சுழுனை – திருமந்:2260/2
முத்திகள் எட்டும் முதலாம் பதம் எட்டும் – திருமந்:2737/2
மேல்


முதலாய் (6)

வந்தது நாழிகை வான் முதலாய் இட – திருமந்:651/2
ஊழி முதலாய் உயர்வார் உலகினில் – திருமந்:874/3
அண்டம் முதலாய் அவனி பரியந்தம் – திருமந்:1210/1
அகாரம் முதலாய் அனைத்துமாய் நிற்கும் – திருமந்:1753/1
உகாரம் முதலாய் உயிர்ப்பெய்து நிற்கும் – திருமந்:1753/2
பசு பல கோடி பிரமன் முதலாய்
பசுக்களை கட்டிய பாசம் மூன்று உண்டு – திருமந்:2406/1,2
மேல்


முதலான் (1)

அண்ட முதலான் அறம் சொன்னவாறே – திருமந்:59/4
மேல்


முதலும் (1)

கழிவு முதலும் காதல் துணையும் – திருமந்:1875/1
மேல்


முதலெழுத்து (1)

கூத்தன் எழுத்தின் முதலெழுத்து ஓதினார் – திருமந்:935/2
மேல்


முதலை (1)

ஆற்றில் கிடந்த முதலை கண்டு அஞ்சி போய் – திருமந்:1642/1
மேல்


முதிது (1)

முதிது ஆன வேத முறை முறையால் அலமந்து – திருமந்:2404/3
மேல்


முதிய (1)

முதிய அனலில் துரியத்து முற்றுமே – திருமந்:2199/4
மேல்


முது (3)

முது பதி செய்தவன் மூதறிவாளன் – திருமந்:19/2
உத்தமம் ஆம் முது ஆசனம் எட்டு எட்டு – திருமந்:563/3
முன்னை அறிவினில் செய்த முது தவம் – திருமந்:2318/1
மேல்


முதுகாட்டில் (1)

முச்சதுரத்தின் முதுகாட்டில் வைத்திட – திருமந்:1000/3
மேல்


முந்த (1)

முந்த உரைத்து முறை சொல்லின் ஞானமாம் – திருமந்:1770/2
மேல்


முந்தலும் (1)

முகத்திடை நந்தியை முந்தலும் ஆமே – திருமந்:1637/4
மேல்


முந்தார் (1)

முயங்கும் நயம் கொண்ட ஞானத்து முந்தார்
இயங்கும் இடை அறா ஆனந்தம் எய்துமே – திருமந்:330/3,4
மேல்


முந்தி (4)

முந்தி வண்ணா முதல்வா பரனே என்று – திருமந்:46/3
முந்தி உதிக்கின்ற மூலன் மடம் வரை – திருமந்:101/2
முந்தி கலந்து அங்கு உலகம் வலம்வரும் – திருமந்:523/3
முந்தி முகட்டின் நிறுத்தி அபானனை – திருமந்:732/3
மேல்


முந்திய (3)

முந்திய பூசை முடியார் முறை கெட்டு – திருமந்:353/3
முந்திய முந்நூற்றறுபது காலமும் – திருமந்:651/1
முந்திய பானுவில் இந்து வந்து ஏய்முறை – திருமந்:1989/2
மேல்


முந்தியவாறே (1)

ஓங்கி வர முத்தி முந்தியவாறே – திருமந்:650/4
மேல்


முந்தியே (1)

மூன்றினில் அக்க முடிவாகி முந்தியே
மூன்றிலும் ஆடினான் மோகாந்த கூத்தே – திருமந்:2784/3,4
மேல்


முந்து (2)

முந்து நடுவும் முடிவும் முதலாக – திருமந்:1076/2
முந்து உளம் மன்னும் ஆறாறு முடிவிலே – திருமந்:2083/4
மேல்


முந்துகின்றாரே (1)

முத்தினை யார் சொல்ல முந்துகின்றாரே – திருமந்:2626/4
மேல்


முந்துகின்றேனே (1)

முரிந்தேன் புரத்தினை முந்துகின்றேனே – திருமந்:2961/4
மேல்


முந்தை (3)

முந்தை கிலீம் எழ முன் இருந்தாளே – திருமந்:1370/4
முந்தை பிறவிக்கு மூல வித்து ஆமே – திருமந்:1460/4
முந்தை பிறவிக்கு மூல வித்து ஆமே – திருமந்:2622/4
மேல்


முந்தையில் (1)

முந்தையில் வைத்து தம் மூலத்திலே வைத்து – திருமந்:1201/2
மேல்


முந்நால் (1)

முன் எழு நாபிக்கு முந்நால் விரல் கீழே – திருமந்:824/1
மேல்


முந்நீர் (1)

முத்தின் வயிரத்தின் முந்நீர் பவளத்தின் – திருமந்:2819/1
மேல்


முந்நூற்றறுபதாய் (1)

மூன்றினில் அஞ்சாகி முந்நூற்றறுபதாய்
மூன்றினில் ஆறாய் முதல் பன்னீர் மூலமாய் – திருமந்:2784/1,2
மேல்


முந்நூற்றறுபது (2)

முந்திய முந்நூற்றறுபது காலமும் – திருமந்:651/1
ஆவினம் ஆனவை முந்நூற்றறுபது
ஆவினம் அ பதினைந்து இனமாயுறும் – திருமந்:1267/1,2
மேல்


முந்நூற்றறுபதும் (1)

வந்திடும் நாள் அது முந்நூற்றறுபதும்
வந்திடும் ஆண்டு வகுத்து உரை அவ்வியே – திருமந்:1268/3,4
மேல்


முந்நூற்றுமுப்பதோடு (1)

விளங்கிடும் முந்நூற்றுமுப்பதோடு ஒருபான் – திருமந்:2177/1
மேல்


முந்நூற்றொடு (1)

ஆறது ஆயிரம் முந்நூற்றொடு ஐஞ்சு உள – திருமந்:695/2
மேல்


முந்நூறு (1)

முட்டை பிறந்தது முந்நூறு நாளினில் – திருமந்:163/1
மேல்


முப்பத்தாறாய் (1)

மேனி ஐந்து ஆக வியாத்தம் முப்பத்தாறாய்
தான் அந்தம் இல்லாத தத்துவம் ஆனவை – திருமந்:2298/2,3
மேல்


முப்பத்தாறும் (1)

மூன்றினில் முப்பத்தாறும் உதிப்பு உள – திருமந்:2479/2
மேல்


முப்பத்தாறே (2)

முத்தர்-தம் முத்தி முதல் முப்பத்தாறே – திருமந்:125/4
சத்தி சிவதத்துவம் முப்பத்தாறே – திருமந்:1737/4
மேல்


முப்பத்திரண்டு (2)

பாலுள் பரும் கழி முப்பத்திரண்டு உள – திருமந்:146/2
ஊறுதல் முப்பத்திரண்டு அதி இரேசகம் – திருமந்:568/3
மேல்


முப்பத்திரண்டும் (1)

ஏமுற்ற முப்பத்திரண்டும் இரேசித்து – திருமந்:573/2
மேல்


முப்பத்திருவர் (1)

குவிந்தனர் சத்திகள் முப்பத்திருவர்
நடந்தனர் கன்னிகள் நாலெண்மர் சூழ – திருமந்:1415/1,2
மேல்


முப்பத்து (1)

கேடு_இலி சத்திகள் முப்பத்து அறுவரும் – திருமந்:1409/1
மேல்


முப்பத்துமூவர்கள் (1)

மூவர்கள் ஆதியின் முப்பத்துமூவர்கள்
தாபதர் சத்தர் சமயம் சராசரம் – திருமந்:2731/2,3
மேல்


முப்பத்துமூவரும் (1)

மூவரும் முப்பத்துமூவரும் தோன்றுவர் – திருமந்:803/3
மேல்


முப்பத்துமூன்று (2)

மொழிகின்ற முப்பத்துமூன்று என்பது ஆகும் – திருமந்:742/2
தொகுத்து அறி முப்பத்துமூன்று தொகு-மின் – திருமந்:747/2
மேல்


முப்பத்துமூன்றே (1)

முவ்வகை ஆம் அது முப்பத்துமூன்றே – திருமந்:775/4
மேல்


முப்பத்துஅறுவரும் (1)

முப்பதும் முப்பதும் முப்பத்துஅறுவரும்
செப்ப மதிள் உடை கோயிலுள் வாழ்பவர் – திருமந்:154/1,2
மேல்


முப்பத்தொன்று (1)

ஒன்றிய நாள்கள் ஒரு முப்பத்தொன்று ஆகில் – திருமந்:784/1
மேல்


முப்பத (1)

வேதாந்தம் கேட்க விருப்பொடு முப்பத
போதாந்த மான பிரணவத்துள் புக்கு – திருமந்:225/1,2
மேல்


முப்பதத்தில் (1)

மகாரம் மலமாய் வரும் முப்பதத்தில்
சிகாரம் சிவமாய் வகாரம் வடிவமா – திருமந்:975/2,3
மேல்


முப்பதத்தின் (1)

மருவ சிவம் என்ற மா முப்பதத்தின்
சொருபத்தன் சத்தியாதி தோன்ற நின்றானே – திருமந்:2829/3,4
மேல்


முப்பதத்து (2)

உம்பனை நாடி உரை முப்பதத்து இடை – திருமந்:2442/2
மகாரம் சிவமாய் வரும் முப்பதத்து
சிகாரம் சிவமே வகாரம் பரமே – திருமந்:2503/2,3
மேல்


முப்பதம் (1)

நல்ல மணி ஒன்றின் ஆடி ஒண் முப்பதம்
சொல் அறு முப்பாழில் சொல் அறு பேருரைத்து – திருமந்:2483/2,3
மேல்


முப்பதாய் (1)

ஏழாயிரமாய் இருபதாய் முப்பதாய்
ஏழாயிரத்தும் எழு கோடி தான் ஆகி – திருமந்:899/1,2
மேல்


முப்பதில் (1)

எண்ணுறும் முப்பதில் ஈர்ந்து ஒழிந்தாரே – திருமந்:184/4
மேல்


முப்பது (4)

சந்தவை முப்பது சார்வு பதினெட்டு – திருமந்:159/2
நிலை பொறி முப்பது நீர்மை கொளுவி – திருமந்:467/3
வந்திடும் அக்கரம் முப்பது இராசியும் – திருமந்:1268/2
மூலன் உரைசெய்த முப்பது உபதேசம் – திருமந்:3046/3
மேல்


முப்பதும் (8)

முப்பதும் ஆறும் படி முத்தி ஏணியாய் – திருமந்:126/1
முப்பதும் முப்பதும் முப்பத்துஅறுவரும் – திருமந்:154/1
முப்பதும் முப்பதும் முப்பத்துஅறுவரும் – திருமந்:154/1
சென்றிடும் முப்பதும் சேர இருந்திடில் – திருமந்:756/3
பார்க்கலும் ஆகும் பகல் முப்பதும் ஆகில் – திருமந்:777/1
ஏய்ந்த பிராயம் இருபதும் முப்பதும்
வாய்ந்த குழலிக்கு மன்னர்க்கும் ஆனந்தம் – திருமந்:833/1,2
ஆறொடு முப்பதும் அங்கே அடங்கிடில் – திருமந்:2656/1
ஆ மாக்கள் ஐந்தும் அரி ஏறு முப்பதும்
தேமா இரண்டொடு திப்பிலி ஒன்பதும் – திருமந்:2884/1,2
மேல்


முப்பதோடு (1)

முப்பதோடு ஆறின் முதல் நனா ஐந்து ஆக – திருமந்:2143/1
மேல்


முப்பாசமும் (1)

பூணும் சகலர் முப்பாசமும் புக்கோரே – திருமந்:2240/4
மேல்


முப்பால் (1)

உற்ற முப்பால் ஒன்று மாயாள் உதய மா – திருமந்:399/1
மேல்


முப்பாலதாய் (1)

மூவயின் முச்சொரூப முத்தி முப்பாலதாய்
ஓவுறு தாரத்தில் உள்ளும் நாதாந்தமே – திருமந்:2474/3,4
மேல்


முப்பாழ் (4)

மோனிக்கு காயம் முப்பாழ் கெட்ட முத்தியே – திருமந்:2135/4
சீரூப சாந்த முப்பாழ் விட தீருமே – திருமந்:2495/4
சேய முப்பாழ் என சிவசத்தியில் சீவன் – திருமந்:2496/2
உரம் பெற முப்பாழ் ஒளியை விழுங்கி – திருமந்:2592/3
மேல்


முப்பாழாம் (1)

ஆய வியாப்தம் எனும் முப்பாழாம் அந்த – திருமந்:2496/3
மேல்


முப்பாழில் (1)

சொல் அறு முப்பாழில் சொல் அறு பேருரைத்து – திருமந்:2483/3
மேல்


முப்பாழும் (2)

முப்பாழும் கீழ் உள முப்பாழும் முன்னியே – திருமந்:2825/2
முப்பாழும் கீழ் உள முப்பாழும் முன்னியே – திருமந்:2825/2
மேல்


முப்பாழை (1)

பவம் ஆன முப்பாழை பற்று அற பற்ற – திருமந்:2834/2
மேல்


முப்பான் (1)

வேறு ஆகும் மாயையின் முப்பான் மிகுத்திட்டு அங்கு – திருமந்:2419/2
மேல்


முப்புரம் (6)

முப்புரம் செற்றனன் என்பார்கள் மூடர்கள் – திருமந்:343/2
முப்புரம் ஆவது மும்மல காரியம் – திருமந்:343/3
திரிகின்ற முப்புரம் செற்ற பிரானை – திருமந்:348/1
பகைத்திடும் முப்புரம் பார் அங்கியோடே – திருமந்:1016/3
தானா அமைந்த அ முப்புரம் தன்னிடை – திருமந்:1047/1
தானவர் முப்புரம் செற்ற தலைவனை – திருமந்:2631/2
மேல்


முப்பேதம் (1)

மோகமில் நாலேழு முப்பேதம் உற்றுடன் – திருமந்:1429/2
மேல்


முப்போதும் (3)

செந்தழல் ஓம்பி முப்போதும் நியமம் செய் – திருமந்:224/2
எண்ணுற ஆக முப்போதும் இயற்றி நீ – திருமந்:2519/3
விருத்தி கண்காணிக்க போவார் முப்போதும்
வருத்தி உள்நின்ற மலையை தவிர்ப்பான் – திருமந்:2895/2,3
மேல்


மும்மத (1)

முழக்கி எழுவன மும்மத வேழம் – திருமந்:2034/1
மேல்


மும்மல (3)

முப்புரம் ஆவது மும்மல காரியம் – திருமந்:343/3
சுத்த அவத்தையில் தோய்ந்தவர் மும்மல
சத்து அசத்து ஓட தனித்தனி பாசமும் – திருமந்:2245/1,2
சிவம் ஆகி மும்மல முக்குணம் செற்று – திருமந்:2476/1
மேல்


மும்மலத்தாரே (1)

முரண் சேர் சகலத்தர் மும்மலத்தாரே – திருமந்:495/4
மேல்


மும்மலம் (7)

தாயினும் மும்மலம் மாற்றி தயா என்னும் – திருமந்:116/3
மத்தது மும்மலம் வாட்டுகை மாட்டாதார் – திருமந்:496/3
கூறிட்டு மும்மலம் கூப்பிட்டு போமே – திருமந்:930/4
மும்மலம் கூடி முயங்கி மயங்குவோர் – திருமந்:2244/1
இருள் ஒளியாய் மீண்டும் மும்மலம் ஆகும் – திருமந்:2341/3
பவமான மும்மலம் பாறி பறிய – திருமந்:2539/2
சிவமாய் அவம் ஆன மும்மலம் தீர – திருமந்:2834/1
மேல்


மும்முத்தி (1)

தவம் ஆன மும்முத்தி தத்துவத்து அயிக்கியத்துவமாகிய – திருமந்:2476/2
மேல்


மும்மூன்றும் (1)

மும்மூன்றும் ஒன்றும் முடிவுற நின்றிடில் – திருமந்:776/1
மேல்


முயங்கார் (1)

மோகம் கெட முயங்கார் மூடர் மாதர்க்கே – திருமந்:1960/4
மேல்


முயங்கி (4)

முடிந்திட்டு வைத்து முயங்கி ஓர் ஆண்டில் – திருமந்:673/1
முலை தலை மங்கை முயங்கி இருக்கும் – திருமந்:1112/2
முயங்கி இருவினை முழை முகப்பு ஆச்சி – திருமந்:1539/2
மும்மலம் கூடி முயங்கி மயங்குவோர் – திருமந்:2244/1
மேல்


முயங்கும் (1)

முயங்கும் நயம் கொண்ட ஞானத்து முந்தார் – திருமந்:330/3
மேல்


முயல் (2)

முன்னை நன்றாக முயல் தவம் செய்கிலர் – திருமந்:81/2
முயல் ஒன்று கண்டவர் மூவரும் உய்வர் – திருமந்:2910/2
மேல்


முயல்கின்ற (1)

முடிந்தது அறியார் முயல்கின்ற மூர்க்கர் – திருமந்:749/1
மேல்


முயல்வர் (1)

தாழ்வு இலர் பின்னும் முயல்வர் அருந்தவம் – திருமந்:1867/1
மேல்


முயலகன் (1)

ஆகாசம் ஆம் உடல் அலங்கார் முயலகன்
ஏகாசம் ஆம் திசை எட்டும் திருக்கைகள் – திருமந்:2774/1,2
மேல்


முயலில் (1)

முயலும் முயலில் முடிவும் மற்று ஆங்கே – திருமந்:11/3
மேல்


முயலும் (4)

முயலும் முயலில் முடிவும் மற்று ஆங்கே – திருமந்:11/3
அதோமுகம்-தன்னொடும் எங்கும் முயலும்
சதோமுகத்து ஒண் மலர் கண்ணி பிரானும் – திருமந்:524/2,3
முயலும் எழுத்துக்கு முன்னா இருந்ததே – திருமந்:929/4
மூவயின் ஆன்மா முயலும் கருமமே – திருமந்:2169/4
மேல்


முயலை (1)

பிறையுள் கிடந்த முயலை எறிவான் – திருமந்:2512/1
மேல்


முயற்றியின் (1)

முயற்றியின் முத்தி அருளும் முதல்வி – திருமந்:1116/2
மேல்


முயற்றுவன் (1)

முயற்றுவன் ஓங்கு ஒளி வண்ணன் எம்மானை – திருமந்:94/3
மேல்


முயன்றிடு (1)

முரிந்திடுவானை முயன்றிடு நீரே – திருமந்:1328/4
மேல்


முயன்றிலர் (1)

முறைமுறை ஆய்ந்து முயன்றிலர் ஆகில் – திருமந்:748/1
மேல்


முயன்று (1)

உள் நின்று அழியும் முயன்று இலர் ஆதலால் – திருமந்:1535/3
மேல்


முயன்றும் (2)

ஊழி முயன்றும் ஓர் உச்சி உளானே – திருமந்:1458/4
ஊழி முயன்றும் ஓர் உச்சி உளானே – திருமந்:1846/4
மேல்


முரண் (1)

முரண் சேர் சகலத்தர் மும்மலத்தாரே – திருமந்:495/4
மேல்


முரணிய (1)

முரணிய தாரகை முன்னிய ஒன்பான் – திருமந்:859/3
மேல்


முரணில் (1)

முரணில் புதைத்திட மோகனம் ஆகுமே – திருமந்:998/4
மேல்


முரணும் (1)

முரணும் பழம் குழி வீழ்வார்கள் முன் பின் – திருமந்:2048/2
மேல்


முரல் (1)

வீணையும் தண்டும் விரவி இசை முரல்
தாணுவும் மேவி தகுதலை பெய்தது – திருமந்:2929/1,2
மேல்


முரிந்திடுவானை (1)

முரிந்திடுவானை முயன்றிடு நீரே – திருமந்:1328/4
மேல்


முரிந்தேன் (1)

முரிந்தேன் புரத்தினை முந்துகின்றேனே – திருமந்:2961/4
மேல்


முருக்கும் (1)

முருக்கும் அசபையை மாற்றி முகந்து – திருமந்:2149/2
மேல்


முருடு (1)

தடம்கொண்ட சாரல் தழல் முருடு ஏறி – திருமந்:2086/3
மேல்


முலை (14)

அரும்பு ஒத்த மென் முலை ஆய் இழையார்க்கு – திருமந்:180/3
முலை நலம் கொண்டு முறுவல் செய்வார் மேல் – திருமந்:204/3
கொம்பு அனையாளை குவி முலை மங்கையை – திருமந்:1058/1
தலைவி தட முலை மேல் நின்ற தையல் – திருமந்:1060/1
முலை தலை மங்கை முயங்கி இருக்கும் – திருமந்:1112/2
குற பெண் குவி முலை கோமளவல்லி – திருமந்:1524/3
வாய் முலை பெய்ய மதுர நின்று ஊறிடும் – திருமந்:1682/2
தாய் முலை ஆவது அறியார் தமர் உளோர் – திருமந்:1682/3
விரவியதன் முலை மேவிய கீழ் அங்கி – திருமந்:1974/2
கரு முலை மீமிசை கை கீழில் காலாம் – திருமந்:1974/3
முலை வாய நெஞ்சத்து மூழ்கும் உளத்து – திருமந்:2141/2
கூறே குவி முலை கொம்பு அனையாளொடும் – திருமந்:2530/3
முலை மேல் அமிர்தம் பொழிய வைத்தானே – திருமந்:2882/4
கூறே குவி முலை கொம்பு அனையாளொடும் – திருமந்:2979/3
மேல்


முலைச்சி (1)

குத்து முலைச்சி குழைந்த மருங்கினள் – திருமந்:1163/1
மேல்


முலைநின்ற (2)

முலைநின்ற மாதறி மூர்த்தியை யானும் – திருமந்:2597/2
முலைநின்ற மாதறி மூர்த்தியை யானும் – திருமந்:2845/2
மேல்


முலையாளும் (1)

சூது ஒத்த மென் முலையாளும் நல் சூதனும் – திருமந்:826/3
மேல்


முவ்வகை (1)

முவ்வகை ஆம் அது முப்பத்துமூன்றே – திருமந்:775/4
மேல்


முழக்கமும் (1)

இடியும் முழக்கமும் ஈசர் உருவம் – திருமந்:20/3
மேல்


முழக்கி (1)

முழக்கி எழுவன மும்மத வேழம் – திருமந்:2034/1
மேல்


முழங்கு (1)

முத்தீ கொளுவி முழங்கு எரி வேள்வியுள் – திருமந்:344/1
மேல்


முழங்குவர் (1)

முடிஞ்சது அறியார் முழங்குவர் மூடர் – திருமந்:164/2
மேல்


முழங்கை (1)

முக்கி உடலை முழங்கை தனில் ஏற்றி – திருமந்:561/2
மேல்


முழந்தாளில் (2)

அரிய முழந்தாளில் அம் கையை நீட்டி – திருமந்:560/2
பாத முழந்தாளில் பாணிகளை நீட்டி – திருமந்:562/1
மேல்


முழம் (2)

குட்டம் ஒரு முழம் உள்ளது அரை முழம் – திருமந்:2031/1
குட்டம் ஒரு முழம் உள்ளது அரை முழம்
வட்டம் அமைந்தது ஓர் வாவியுள் வாழ்வன – திருமந்:2031/1,2
மேல்


முழவம் (2)

தரும் தண் முழவம் குழலும் இயம்ப – திருமந்:634/3
கூடிய திண் முழவம் குழல் ஓம் என்று – திருமந்:2776/1
மேல்


முழு (4)

முக்கணன் தானே முழு சுடர் ஆயவன் – திருமந்:1025/1
முத்தி நல் சோதி முழு சுடர் ஆயவன் – திருமந்:1035/1
ஆகின்ற மூலத்து எழுந்த முழு மலர் – திருமந்:1380/1
மோன திசையும் முழு எண்ணெண் சித்தியும் – திருமந்:1426/2
மேல்


முழுத்த (1)

முத்தியில் அத்தன் முழுத்த அருள்பெற்று – திருமந்:2633/1
மேல்


முழுது (13)

தாண் முழுது அண்டமும் ஆகி நின்றானே – திருமந்:374/4
நின்றான் நில முழுது அண்டத்துள் நீளியன் – திருமந்:375/1
தாண் மிகும் ஆகில் தரணி முழுது ஆளும் – திருமந்:478/3
சந்தித்து இருக்கில் தரணி முழுது ஆளும் – திருமந்:806/2
கால் அரை முக்கால் முழுது எனும் மந்திரம் – திருமந்:1289/1
முதல் ஆகும் வேத முழுது ஆகமம் அ – திருமந்:2404/1
நின்றான் நிலம் முழுது அண்டமும் மேலுற – திருமந்:2427/1
மூன்று உள குற்றம் முழுது நலிவன – திருமந்:2435/1
பரசு பதி என்று பார் முழுது எல்லாம் – திருமந்:2672/1
பூதங்கள் ஆட புவனம் முழுது ஆட – திருமந்:2729/3
நில முழுது எல்லா நிறைந்தனன் ஈசன் – திருமந்:3007/2
பல முழுது எல்லாம் படைத்தனன் முன்னே – திருமந்:3007/3
பலவுடன் சென்ற அ பார் முழுது ஈசன் – திருமந்:3043/1
மேல்


முழுதுக்கும் (2)

தாயினும் நல்லார் தரணி முழுதுக்கும்
காயினும் நல்லவர் காய்ந்தவர் தம்முளும் – திருமந்:811/2,3
தண்ணியன் ஆகி தரணி முழுதுக்கும்
அண்ணியன் ஆகி அமர்ந்திருந்தானே – திருமந்:1343/3,4
மேல்


முழுதும் (8)

கண் இயல்பாக கலவி முழுதும் ஆய் – திருமந்:387/3
தார் ஒளி ஆக தரணி முழுதும் ஆம் – திருமந்:693/3
அகிலமும் அண்டம் முழுதும் செம்மாந்து – திருமந்:1148/3
தன்னுளும் ஆகி தரணி முழுதும் கொண்டு – திருமந்:1351/1
முன் இருந்தார் முழுதும் எண்கண தேவர்கள் – திருமந்:1881/1
போதத்தில் ஆடி புவனம் முழுதும் ஆடும் – திருமந்:2756/3
முழுதும் பழுத்தது வாழை கனியே – திருமந்:2869/4
முன்னம் செய்து ஏத்த முழுதும் பிறப்பு அறும் – திருமந்:2973/2
மேல்


முழுதுமாய் (1)

தாரம் இரண்டும் தரணி முழுதுமாய்
மாறி எழுந்திடும் ஓசை அது ஆமே – திருமந்:1751/3,4
மேல்


முழுதொடும் (1)

தான் கண்ட வாயு சரீரம் முழுதொடும்
ஊன் கண்டு கொண்ட உணர்வும் மருந்து ஆக – திருமந்:738/2,3
மேல்


முழுநீர் (1)

முழுநீர் கள் உண்போர் முறைமை அகன்றோர் – திருமந்:324/3
மேல்


முழை (2)

முயங்கி இருவினை முழை முகப்பு ஆச்சி – திருமந்:1539/2
மோழை அடைந்து முழை திறந்து உள் புக்கு – திருமந்:2549/1
மேல்


முள் (3)

நெறியில் வழுவின் நெருஞ்சில் முள் பாயும் – திருமந்:1617/2
நெறியின் நெருஞ்சில் முள் பாயகிலாவே – திருமந்:1617/4
போக முள் புற்றில் பொருந்தி நிறைந்தது – திருமந்:1621/2
மேல்


முளிந்தவர் (1)

முளிந்தவர் வானவர் தானவர் எல்லாம் – திருமந்:527/1
மேல்


முளை (5)

முச்சதுரத்தே எழுந்த முளை சுடர் – திருமந்:1145/1
முத்தியின் ஞானம் முளைத்தலால் அ முளை
சத்தி அருள் தரில் தான் எளிது ஆமே – திருமந்:1585/3,4
வித்தினில் அன்றி முளை இல்லை அ முளை – திருமந்:1932/1
வித்தினில் அன்றி முளை இல்லை அ முளை
வித்தினில் அன்றி வெளிப்படுமாறு இல்லை – திருமந்:1932/1,2
பிண்டாலம் வித்தில் எழுந்த பெரு முளை
குண்டாலம் காயத்து குதிரை பழுத்தது – திருமந்:3025/1,2
மேல்


முளைக்கின்ற (3)

முளைக்கின்ற மண்டலம் மூன்றினும் ஒன்றி – திருமந்:614/2
மூவெழுத்தாலே முளைக்கின்ற சோதியை – திருமந்:885/3
முற்றினும் முற்றி முளைக்கின்ற மூன்று ஒளி – திருமந்:3031/2
மேல்


முளைக்கு (1)

காணும் முளைக்கு தவிடு உமி ஆன்மாவும் – திருமந்:2192/2
மேல்


முளைத்த (1)

களர் உழுவார்கள் களரின் முளைத்த
வளர் இள வஞ்சியின் மாய்தலும் ஆமே – திருமந்:2880/3,4
மேல்


முளைத்தது (1)

வழுதலை வித்திட பாகல் முளைத்தது
புழுதியை தோண்டினேன் பூசணி பூத்தது – திருமந்:2869/1,2
மேல்


முளைத்தலால் (1)

முத்தியின் ஞானம் முளைத்தலால் அ முளை – திருமந்:1585/3
மேல்


முளைத்து (2)

முன் பதினைந்தின் முளைத்து பெருத்திடும் – திருமந்:861/1
மூன்றினின் உள்ளே முளைத்து எழும் சோதியை – திருமந்:2479/3
மேல்


முளைப்பின் (1)

முதல் கிழங்காய் முளையாய் அம் முளைப்பின்
அதல் புதலாய் பலமாய் நின்று அளிக்கும் – திருமந்:489/1,2
மேல்


முளையாய் (1)

முதல் கிழங்காய் முளையாய் அம் முளைப்பின் – திருமந்:489/1
மேல்


முளையில் (1)

மூங்கில் முளையில் எழுந்தது ஓர் வேம்பு உண்டு – திருமந்:2887/1
மேல்


முளையும் (1)

வித்தும் முளையும் உடன் அன்றி வேறு அல்ல – திருமந்:1932/3
மேல்


முளையை (1)

கிடா கொண்டு பூட்டி கிளறி முளையை
மிடா கொண்டு சோறு அட்டு மெள்ள விழுங்கார் – திருமந்:2878/2,3
மேல்


முற்பத (1)

முற்பத ஞான முறைமுறை நண்ணியே – திருமந்:1421/2
மேல்


முற்பாலே (1)

முற்பாலே நந்தி மொழிந்து வைத்தானே – திருமந்:2047/4
மேல்


முற்றத்து (1)

வளத்திடை முற்றத்து ஓர் மாநிலம் முற்றும் – திருமந்:158/1
மேல்


முற்றது (1)

முற்றது எல்லா முதல்வன் அருள்பெறில் – திருமந்:298/2
மேல்


முற்றி (2)

முற்றி கிடந்தது மூக்கையும் நாவையும் – திருமந்:539/2
முற்றினும் முற்றி முளைக்கின்ற மூன்று ஒளி – திருமந்:3031/2
மேல்


முற்றிய (1)

முத்தியும் சித்தியும் முற்றிய ஞானத்தோன் – திருமந்:2862/1
மேல்


முற்றினும் (1)

முற்றினும் முற்றி முளைக்கின்ற மூன்று ஒளி – திருமந்:3031/2
மேல்


முற்று (3)

முற்று எழுந்து ஆங்கே முனிவர் எதிர்வர – திருமந்:633/3
முற்று மதியத்து அமுதை முறைமுறை – திருமந்:1949/3
முற்று ஒளி தீயின் முனிகின்றவாறே – திருமந்:2084/4
மேல்


முற்றும் (17)

படர்ந்து நின்றான் பரி பாரகம் முற்றும்
கடந்து நின்றான் கமலம் மலர் மேலே – திருமந்:26/2,3
வீயத்தை முற்றும் விளக்கியிட்டேனே – திருமந்:90/4
வளத்திடை முற்றத்து ஓர் மாநிலம் முற்றும்
குளத்தின் மண் கொண்டு குயவன் வனைந்தான் – திருமந்:158/1,2
திரு ஒன்றில் செய்கை செகம் முற்றும் ஆமே – திருமந்:396/4
பேறு ஆம் கலை முற்றும் பெருங்கால் ஈரெட்டும் – திருமந்:853/3
அறிந்து உணர்ந்தேன் இ அகல் இடம் முற்றும்
செறிந்து உணர்ந்து ஓதி திருவருள் பெற்றேன் – திருமந்:1588/1,2
மோனம் கைவந்து ஊமையாம் மொழி முற்றும் காண் – திருமந்:1611/3
பஞ்சத்து உளாய் புவி முற்றும் பாழ் ஆகுமே – திருமந்:1684/4
கொண்டான் பலம் முற்றும் தந்தவன் கோடலால் – திருமந்:1784/3
கொண்ட சராசரம் முற்றும் குணங்களும் – திருமந்:1871/2
பழியும் புகழும் படுபொருள் முற்றும்
ஒழியும் என் ஆவி உழவு கொண்டானே – திருமந்:1875/3,4
விந்து விளையும் விளைவின் பயன் முற்றும்
அந்த அழிவும் அடக்கத்தில் ஆக்கமும் – திருமந்:1957/1,2
பிணங்கவும் வேண்டாம் பெருநிலம் முற்றும்
இணங்கி எம் ஈசனை ஈசன் என்று உன்னில் – திருமந்:2515/1,2
பதிக்கின்றவாறு இந்த பார் அகம் முற்றும்
விதிக்கின்ற ஐவரை வேண்டாது உலகம் – திருமந்:2621/2,3
பரா முற்றும் கீழொடு பல்வகையாலும் – திருமந்:2708/3
அரா முற்றும் சூழ்ந்த அகல் இடம் தானே – திருமந்:2708/4
உருவருவு ஆவது முற்றும் உணர்ந்தோர்க்கு – திருமந்:2763/3
மேல்


முற்றுமாய் (1)

துலையா இவை முற்றுமாய் அல்லது ஒன்றே – திருமந்:1810/4
மேல்


முற்றுமே (1)

முதிய அனலில் துரியத்து முற்றுமே – திருமந்:2199/4
மேல்


முறி (1)

ஒளியை அறியின் உளி முறி ஆமே – திருமந்:839/2
மேல்


முறுக்கி (1)

மூலம் கொண்டு ஆங்கே முறுக்கி முக்கோணிலும் – திருமந்:2173/3
மேல்


முறுக்குறும் (1)

நாட்டம் முறுக்குறும் நாடகம் காணவே – திருமந்:2745/4
மேல்


முறுவல் (1)

முலை நலம் கொண்டு முறுவல் செய்வார் மேல் – திருமந்:204/3
மேல்


முறை (15)

தேய்ந்து அற்று ஒழிந்த இளமை கடை முறை
ஆய்ந்து அற்ற பின்னை அரிய கருமங்கள் – திருமந்:179/1,2
முந்திய பூசை முடியார் முறை கெட்டு – திருமந்:353/3
காரிய காரண ஈசர் கடை முறை
பேணிய ஐம் தொழிலால் விந்துவில் பிறந்து – திருமந்:398/2,3
நிரைத்த இராசி நிரை முறை எண்ணி – திருமந்:549/2
நிரைத்த இராசி நெடு முறை எண்ணி – திருமந்:1090/2
அன்று இரு கையில் அளந்த பொருள் முறை
இன்று இரு கையில் எடுத்த வெண் குண்டிகை – திருமந்:1388/1,2
வியந்தும் அரன் அடிக்கே முறை செய்-மின் – திருமந்:1499/2
சமய மனு முறை தானே விசேடம் – திருமந்:1508/2
முந்த உரைத்து முறை சொல்லின் ஞானமாம் – திருமந்:1770/2
மோகம் உறினும் முறை அமிர்து உண்போனும் – திருமந்:1950/3
ஆய முறை விட்டு அதுவும் தான் அன்றாகி – திருமந்:2198/2
அ முறை யோனி புக்கு ஆர்க்கும் சகலரே – திருமந்:2244/4
முதிது ஆன வேத முறை முறையால் அலமந்து – திருமந்:2404/3
அந்த முறை ஈரைந்தாக மதித்திட்டு – திருமந்:2490/2
அஞ்சணவும் முறை ஏறி வழி கொண்டு – திருமந்:2719/2
மேல்


முறைமுறை (4)

முறைமுறை ஆய்ந்து முயன்றிலர் ஆகில் – திருமந்:748/1
உறைபதி-தோறும் முறைமுறை மேவி – திருமந்:1203/1
முற்பத ஞான முறைமுறை நண்ணியே – திருமந்:1421/2
முற்று மதியத்து அமுதை முறைமுறை
செற்று உண்பவரே சிவயோகியாரே – திருமந்:1949/3,4
மேல்


முறைமை (1)

முழுநீர் கள் உண்போர் முறைமை அகன்றோர் – திருமந்:324/3
மேல்


முறைமையால் (1)

முத்தத்தும் தன் பணி இல்லை முறைமையால்
அத்தற்கு இரண்டும் அருளால் அளித்தலால் – திருமந்:2628/2,3
மேல்


முறையால் (1)

முதிது ஆன வேத முறை முறையால் அலமந்து – திருமந்:2404/3
மேல்


முறையில் (1)

உந்து முறையில் சிவன் முன் வைத்து ஓதிடே – திருமந்:2490/4
மேல்


முறையே (2)

உதித்து அறி மூன்று இரண்டு ஒன்றின் முறையே – திருமந்:747/4
வடிவு அது ஆனந்தம் வந்து முறையே
இடு முதல் ஆறங்கம் ஏந்திழையாளே – திருமந்:1197/3,4
மேல்


முறையோ (1)

எம்பெருமான் இறைவா முறையோ என்று – திருமந்:520/1
மேல்


முன் (68)

தண் நின்ற தாளை தலைக்காவல் முன் வைத்து – திருமந்:113/2
ஆரியன் தோற்றம் முன் அற்ற மலங்களே – திருமந்:117/4
மேல் உள கூரை பிரியும் பிரிந்தால் முன்
போல் உயிர் மீள புக அறியாதே – திருமந்:146/3,4
விரும்புவர் முன் என்னை மெல் இயல் மாதர் – திருமந்:180/1
முன் அன்பு உருக்கி முதல்வனை நாடு-மின் – திருமந்:274/2
முன் படைத்து இன்பம் படைத்த முதல் இடை – திருமந்:276/1
வழித்துணையாய் மருந்தாய் இருந்தார் முன்
கழித்துணையாய் கற்று இலாதவர் சிந்தை – திருமந்:297/1,2
பொங்கும் சினத்துள் அயன் தலை முன் அற – திருமந்:341/3
மேலை துவாரத்து மேலுற நோக்கி முன்
காலுற்று காலனை காய்ந்து அங்கி யோகமாய் – திருமந்:345/2,3
பரமன் அனலாய் பரந்து முன் நிற்க – திருமந்:372/3
மேல் இங்ஙன் வைத்தது ஓர் மெய்ந்நெறி முன் கண்டு – திருமந்:378/2
முன் துயர் ஆக்கும் உடற்கும் துணையதா – திருமந்:394/3
ஆக்குகின்றான் முன் பிரிந்த இருபத்தஞ்சு – திருமந்:451/1
முன்புற நாடி நிலத்தின் முன் தோன்றிய – திருமந்:487/3
மூலத்து இரு விரல் மேலுக்கு முன் நின்ற – திருமந்:580/1
முன் எழும் அ கலைநாயகி-தன்னுடன் – திருமந்:699/1
மூல முதல் வேதா மால் அரன் முன் நிற்க – திருமந்:708/1
சுழலும் பெருங்கூற்று தொல்லை முன் சீறி – திருமந்:737/1
முடிகின்ற தீபத்தின் முன் உண்டு என்றானே – திருமந்:795/4
முன் எழு நாபிக்கு முந்நால் விரல் கீழே – திருமந்:824/1
முன் பதினைந்தின் முளைத்து பெருத்திடும் – திருமந்:861/1
எய்தி வழிப்படில் இந்திரன் செல்வம் முன்
எய்தி வழிப்படில் எண்சித்தி உண்டாகும் – திருமந்:1006/2,3
பிரை சதம் எட்டும் முன் பேசிய நந்தி – திருமந்:1090/3
கூசம் இலாத சகாரத்தை முன் கொண்டு – திருமந்:1095/2
முகத்து அருள் நோக்கமும் முன் உள்ளது ஆமே – திருமந்:1116/4
மாரன் குழலாளும் அ பதி தானும் முன்
சாரும் பதம் இது சத்தியம் ஆமே – திருமந்:1233/3,4
பார் அணியும் ஹிரீம் முன் ஸ்ரீம் ஈறாம் – திருமந்:1329/2
முகத்துளும் முன் எழ கண்டு கொள்ளீரே – திருமந்:1335/4
ஒளி அது ஹௌ முன் கிரீம் அது ஈறாம் – திருமந்:1349/1
முந்தை கிலீம் எழ முன் இருந்தாளே – திருமந்:1370/4
முன்னை பழ மல முன் கட்டை வீட்டினை – திருமந்:1432/3
மோனிக்கு இவை ஒன்றும் கூடா முன் மோகித்து – திருமந்:1473/2
முன் நெறி நாடி முதல்வன் அருள் இலார் – திருமந்:1546/3
உழி செல்லில் உம்பர் தலைவன் முன் ஆமே – திருமந்:1549/4
முன் எய்த வைத்த முதல்வனை எம் இறை – திருமந்:1586/2
தான் அடி முன் சூட்டி தாபித்தது உண்மையே – திருமந்:1592/4
மோனம் கைவந்தோர்க்கு சித்தியும் முன் நிற்கும் – திருமந்:1611/2
முன் எய்த வைத்த முதல்வனை எம் இறை – திருமந்:1629/2
முன் நின்று அருளும் முடிகின்ற காலத்து – திருமந்:1648/1
முன் நின்று எனக்கு ஒரு முத்தி தந்தானே – திருமந்:1648/4
திருந்த முன் செய்கின்ற தேவர் பிரானே – திருமந்:1791/4
கூறு-மின் நீர் முன் பிறந்து இங்கு இறந்தமை – திருமந்:1822/1
சிறப்பொடு பூ நீர் திருந்த முன் ஏந்தி – திருமந்:1830/2
முன் இருந்தார் முழுதும் எண்கண தேவர்கள் – திருமந்:1881/1
தான் அதில் அந்த சிவயோகி ஆகு முன்
ஊனத்தோர் சித்தி வந்தோர் காயம் ஆகுமே – திருமந்:1904/3,4
முரணும் பழம் குழி வீழ்வார்கள் முன் பின் – திருமந்:2048/2
குருடரும் வீழ்வர்கள் முன் பின் அறவே – திருமந்:2048/3
அரவு அறிவார் முன் ஒரு தெய்வம் என்று – திருமந்:2101/3
சிலையாய சித்தம் சிவ முன் இடைக்கே – திருமந்:2141/4
ஆவயின் முன் அடி காணும் அது கண்டு – திருமந்:2169/2
குருவினை கொண்டு அருள் சத்தி முன் கூட்டி – திருமந்:2262/3
தன்னை அறியாது உடலை முன் தான் என்றான் – திருமந்:2264/1
தன்னை முன் கண்டான் துரியம்-தனை கண்டான் – திருமந்:2264/2
உன்னை அறியாது உடலை முன் நான் என்றாய் – திருமந்:2279/1
நின்றான் அருளும் பரமும் முன் நேயமும் – திருமந்:2295/1
பானுவின் முன் மதி போல் படராவே – திருமந்:2314/4
துடைப்பு மறைப்பு முன் தோன்ற அருளும் – திருமந்:2418/2
செம்மை முன் நிற்ப சுவேதம் திரிவ போல் – திருமந்:2455/1
இந்துவின் முன் இருள் ஏகுதல் ஒக்குமே – திருமந்:2489/4
உந்து முறையில் சிவன் முன் வைத்து ஓதிடே – திருமந்:2490/4
முன் சொன்ன ஒன்பானின் முன்னுறு தத்துவம் – திருமந்:2540/1
அடிதொழ முன் நின்று அமரர்கள் அத்தன் – திருமந்:2583/1
முடி தொழ ஈசனும் முன் நின்று அருளி – திருமந்:2583/2
உரிய பரமும் முன் ஓதும் சிவமும் – திருமந்:2593/2
பொய்கலந்தார் முன் புகுதா ஒருவனை – திருமந்:2600/2
பொய்கலந்தார் முன் புகுதா புனிதனை – திருமந்:2604/3
முன்னை வினைவரின் முன் உண்டே நீங்குவர் – திருமந்:2610/1
பிணக்கு அறுத்து என்னுடன் முன் வந்த துன்பம் – திருமந்:2974/3
மேல்


முன்கைச்சி (1)

சரி வளை முன்கைச்சி சந்தன கொங்கை – திருமந்:831/3
மேல்


முன்நிற்பார் (1)

மூவரும் கூடி முதல்வியாய் முன்நிற்பார்
ஓவினும் மேலிடும் உள் ஒளி ஆமே – திருமந்:1195/3,4
மேல்


முன்நின்று (1)

சுழி அறிவாளன்-தன் சொல் வழி முன்நின்று
அழிவு அறிவார் நெறி நாட நில்லாரே – திருமந்:1541/3,4
மேல்


முன்பதின் (1)

முன்பதின் மேவி முதல்வன் அருள் இலார் – திருமந்:1992/3
மேல்


முன்பில் (1)

முன்பில் கொளுவி முடிகுவது ஆமே – திருமந்:432/4
மேல்


முன்பின் (2)

முன்பின் உள்ளான் முனிவர்க்கும் பிரான் அவன் – திருமந்:279/2
மால் இங்கன் வைத்தது முன்பின் வழியே – திருமந்:2908/4
மேல்


முன்பு (6)

முன்பு அவர் செய்கையினாலே முடிந்தது – திருமந்:267/2
முன்பு இ பிறவி முடிவது தானே – திருமந்:281/4
முத்தி கொடுத்து அவர் முன்பு நின்றானே – திருமந்:284/4
முன்பு பிறப்பும் இறப்பும் அறியாதார் – திருமந்:287/1
இன்புறு காலத்து இருவர் முன்பு ஊறிய – திருமந்:453/1
முன்பு நின்று ஆங்கே மொழிவது எனக்கு அருள் – திருமந்:1456/3
மேல்


முன்புற (1)

முன்புற நாடி நிலத்தின் முன் தோன்றிய – திருமந்:487/3
மேல்


முன்புறு (1)

முன்புறு காலமும் ஊழியுமாய் நிற்கும் – திருமந்:416/3
மேல்


முன்வந்து (1)

முன்னை முதல் விளையாட்டத்து முன்வந்து ஓர் – திருமந்:2369/1
மேல்


முன்னது (1)

பாரார் உலகம் பகல் முன்னது ஆமே – திருமந்:823/4
மேல்


முன்னம் (13)

பொருளும் பிறர் கொள்ள போவதன் முன்னம்
தெருளும் உயிரொடும் செல்வனை சேரின் – திருமந்:168/2,3
வன்மையில் வந்திடும் கூற்றம் வரு முன்னம்
தன்மையின் நல்ல தவம் செய்யும் நீரே – திருமந்:255/3,4
ஊனாய் உயிராய் உணர் அங்கியாய் முன்னம்
சேணாய் வான் ஓங்கி திருவுருவாய் அண்ட – திருமந்:374/1,2
முன்னம் வந்தனர் எல்லாம் முடிந்தனர் – திருமந்:596/1
உடம்பினை முன்னம் இழுக்கு என்று இருந்தேன் – திருமந்:725/1
இமையவர்-தம்மையும் எம்மையும் முன்னம்
அமைய வகுத்தவன் ஆதி புராணன் – திருமந்:1557/1,2
திரை அருகா முன்னம் சேர்ந்து இன்பம் எய்தும் – திருமந்:2100/2
தான் முன்னம் செய்த விதிவழி தான் அல்லால் – திருமந்:2848/1
வான் முன்னம் செய்து அங்கு வைத்தது ஓர் மாட்டு இல்லை – திருமந்:2848/2
கோன் முன்னம் சென்னி குறிவழியே சென்று – திருமந்:2848/3
நான் முன்னம் செய்ததே நல் நிலம் ஆனதே – திருமந்:2848/4
வாணிபம் சிக்கென்று அது அடையா முன்னம்
காணியும் அங்கே கலக்கின்றவாறே – திருமந்:2929/3,4
முன்னம் செய்து ஏத்த முழுதும் பிறப்பு அறும் – திருமந்:2973/2
மேல்


முன்னவனார் (1)

முன்னவனார் கோயில் பூசைகள் முட்டிடின் – திருமந்:518/1
மேல்


முன்னா (3)

முயலும் எழுத்துக்கு முன்னா இருந்ததே – திருமந்:929/4
வரும் அவை சத்திகள் முன்னா வகுத்திட்டு – திருமந்:2391/2
துன்னி நின்றான்-தன்னை உன்னி முன்னா இரு – திருமந்:2858/1
மேல்


முன்னாகி (1)

பிணங்கி நின்றான் பின் முன்னாகி நின்றானும் – திருமந்:28/2
மேல்


முன்னாள் (2)

இருந்தன முன்னாள் இரதம் அது ஆகுமே – திருமந்:1933/4
கலக்கு நாள் முன்னாள் தன்னிடை காதல் – திருமந்:1955/1
மேல்


முன்னி (4)

முடியால் வணங்கி முதல்வனை முன்னி
படியார் அருளும் பரம்பரன் எந்தை – திருமந்:48/2,3
பஞ்சமும் ஆம் புவி சற்குரு-பால் முன்னி
வஞ்சகர் ஆனவர் வைகில் அவர்-தம்மை – திருமந்:2118/1,2
முன்னி நின்றானை மொழிந்தேன் முதல்வனும் – திருமந்:2360/2
முன்னி அவர் தம் குறையை முடித்திடும் – திருமந்:2858/2
மேல்


முன்னிக்கு (1)

முன்னிக்கு ஒரு மகன் மூர்த்திக்கு இருவர் – திருமந்:2152/1
மேல்


முன்னிட்டு (1)

மூட்டி கொடுத்த முதல்வனை முன்னிட்டு
காட்டிக்கொடுத்தவர் கைவிட்டவாறே – திருமந்:2933/3,4
மேல்


முன்னிய (3)

முரணிய தாரகை முன்னிய ஒன்பான் – திருமந்:859/3
வாரும் அரன்நெறி மன்னியே முன்னிய
தூரும் சுடர் ஒளி தோன்றலும் ஆமே – திருமந்:1564/3,4
முன்னிய சாக்கிராதீதத்து உறு புரி – திருமந்:2508/2
மேல்


முன்னியல் (1)

முன்னியல் கால முதல்வனார் நாமத்தை – திருமந்:2983/3
மேல்


முன்னியே (1)

முப்பாழும் கீழ் உள முப்பாழும் முன்னியே
இ பாழும் இன்னவாறு என்பதில் இலா இன்பத்து – திருமந்:2825/2,3
மேல்


முன்னிர் (1)

முடுகிய வையத்து முன்னிர் என்றானே – திருமந்:337/4
மேல்


முன்னும் (3)

உரு ஆய சத்தி பர தியான முன்னும்
குருவார் சிவதியானம் யோகத்தின் கூறே – திருமந்:598/3,4
முன்னும் அவத்தையும் மூல பகுதியும் – திருமந்:1485/2
உரிமையும் கன்மமும் முன்னும் பிறவிக்கு – திருமந்:2547/2
மேல்


முன்னுமே (1)

மோனம் கைவந்து ஐங்கருமமும் முன்னுமே – திருமந்:1611/4
மேல்


முன்னுறு (4)

முன்னுறு கோடி உறு கதி பேசிடில் – திருமந்:596/3
முன்னுறு வாயு முடி வகை சொல்லிடின் – திருமந்:699/2
முன்னுறு வாயு முடி வகை ஆமே – திருமந்:699/4
முன் சொன்ன ஒன்பானின் முன்னுறு தத்துவம் – திருமந்:2540/1
மேல்


முன்னுறும் (1)

முன்னுறும் ஐம்பத்து ஒன்றுடன் அஞ்சுமாய் – திருமந்:699/3
மேல்


முன்னூறு (1)

மூலன் உரைசெய்த முன்னூறு மந்திரம் – திருமந்:3046/2
மேல்


முன்னே (21)

முடிவும் பிறப்பையும் முன்னே படைத்த – திருமந்:20/1
நாட்டார்கள் பின்செல்ல முன்னே பறை கொட்ட – திருமந்:153/3
கடந்தோர் ஆவி கழிவதன் முன்னே
உடந்து ஒரு காலத்து உணர் விளக்கு ஏற்றி – திருமந்:212/2,3
பெரும் செல்வம் கேடு என்று முன்னே படைத்த – திருமந்:220/1
படைத்து உடையான் பல தேவரை முன்னே
படைத்து உடையான் பல சீவரை முன்னே – திருமந்:446/2,3
படைத்து உடையான் பல சீவரை முன்னே
படைத்து உடையான் பரம் ஆகி நின்றானே – திருமந்:446/3,4
ஆவதன் முன்னே அரசு நிலை கெடும் – திருமந்:515/2
சாவதன் முன்னே பெருநோய் அடுத்திடும் – திருமந்:515/3
மூல விளக்கு ஒளி முன்னே உடையவர் – திருமந்:683/2
ஒன்று அது காலம் எடுத்துளும் முன்னே – திருமந்:698/4
துக்கமும் இல்லை வலம் முன்னே தோன்றிடின் – திருமந்:798/3
எழுகின்ற தீயை முன்னே கொண்டு சென்று இட்டால் – திருமந்:838/1
மேலைக்கு முன்னே விளக்கு ஒளியாய் நிற்கும் – திருமந்:867/3
தந்தைக்கு முன்னே மகன் பிறந்தானே – திருமந்:869/4
தந்தை-தன் முன்னே சண்முகம் தோன்றலால் – திருமந்:1026/2
சேவிப்பதன் முன்னே தேவியையும் உத்வாகனத்தால் – திருமந்:1318/1
விளக்கின் முன்னே வேதனை மாறும் – திருமந்:1818/2
உச்சிக்கு முன்னே உழவு சமைந்தது – திருமந்:1886/2
ஆசான் முன்னே துயில் மாணவர்-தமை – திருமந்:2163/1
நிலை பெறு கேடு என்று முன்னே படைத்த – திருமந்:2632/1
பல முழுது எல்லாம் படைத்தனன் முன்னே
புலம் உழு பொன் நிறம் ஆகி நின்றானே – திருமந்:3007/3,4
மேல்


முன்னை (10)

முன்னை ஒப்பாய் உள்ள மூவர்க்கு மூத்தவன் – திருமந்:7/1
முன்னை நன்றாக முயல் தவம் செய்கிலர் – திருமந்:81/2
முன்னை பழ மல முன் கட்டை வீட்டினை – திருமந்:1432/3
முடி சார வைத்தனர் முன்னை முனிவர் – திருமந்:1603/2
முன்னை அறிவு அறியாத அ மூடர் போல் – திருமந்:1609/1
முன்னை அறிவு முடிகின்ற காலமும் – திருமந்:2288/3
முன்னை அறிவினில் செய்த முது தவம் – திருமந்:2318/1
முன்னை முதல் விளையாட்டத்து முன்வந்து ஓர் – திருமந்:2369/1
முன்னை வினைவரின் முன் உண்டே நீங்குவர் – திருமந்:2610/1
முன்னை வினையின் முடிச்சை அவிழ்ப்பார்கள் – திருமந்:2611/2
மேல்


முன்னொரு (1)

மூவர் பிரான் என முன்னொரு காலத்து – திருமந்:1995/2
மேல்


முனம் (3)

தங்களில் பொன் இடை வெள்ளி தாழா முனம்
திங்களில் செவ்வாய் புதைந்து இருந்தாரே – திருமந்:836/3,4
பகல் இடம் ஆம் முனம் பாவ வினாசன் – திருமந்:1723/3
நந்தி பராவத்தை நாட சுடர் முனம்
அந்தி இருள் போலும் ஐம்மலம் ஆறுமே – திருமந்:2293/3,4
மேல்


முனவகத்தே (1)

முனவகத்தே நின்று உதறி உள் புக்கு – திருமந்:2216/3
மேல்


முனாள் (1)

கன்னிக்கு பிள்ளைகள் ஐவர் முனாள் இல்லை – திருமந்:2152/3
மேல்


முனி (4)

நந்திகள் நால்வர் சிவயோக மா முனி
மன்று தொழுத பதஞ்சலி வியாக்கிரமர் – திருமந்:67/2,3
செல்கின்ற ஆறு அறி சிவன் முனி சித்தசன் – திருமந்:83/1
மங்கி உதயம்செய் வட-பால் தவ முனி
எங்கும் வளம் கொள் இலங்கு ஒளி தானே – திருமந்:338/3,4
முட்டுவிக்கும் முனி வேதியர் ஆயினும் – திருமந்:516/3
மேல்


முனிகின்றவாறே (1)

முற்று ஒளி தீயின் முனிகின்றவாறே – திருமந்:2084/4
மேல்


முனிசனத்தோடு (1)

மூவரோடு ஆடி முனிசனத்தோடு ஆடி – திருமந்:2757/2
மேல்


முனிந்து (1)

செறு வகை செய்து சிதைப்ப முனிந்து
மறு மழுவால் வெட்டி மாலை பெற்றானே – திருமந்:351/3,4
மேல்


முனிவர் (2)

முற்று எழுந்து ஆங்கே முனிவர் எதிர்வர – திருமந்:633/3
முடி சார வைத்தனர் முன்னை முனிவர்
படி சார்ந்த இன்ப பழவடி வெள்ள – திருமந்:1603/2,3
மேல்


முனிவர்க்கும் (1)

முன்பின் உள்ளான் முனிவர்க்கும் பிரான் அவன் – திருமந்:279/2
மேல்


முனிவராய் (1)

வெல்கின்ற ஞானத்து மிக்கு ஓர் முனிவராய்
பல்கின்ற தேவர் அசுரர் நரர்-தம்பால் – திருமந்:83/2,3
மேல்


முனிவரும் (3)

முத்திக்கு இருந்த முனிவரும் தேவரும் – திருமந்:98/2
மூவடி தா என்றானும் முனிவரும்
பாவடியாலே பதம் செய் பிரமனும் – திருமந்:376/2,3
அ நெறி நாடி அமரர் முனிவரும்
செந்நெறி கண்டார் சிவன் என பெற்றார் பின் – திருமந்:1546/1,2
மேல்


முனிவன் (1)

முத்தி கொடுக்கும் முனிவன் எனும் பதம் – திருமந்:1639/3
மேல்


முனைந்து (1)

விடும் காண் முனைந்து இந்திரியங்களை போல் – திருமந்:1942/1

மேல்