ப – முதல் சொற்கள், திருமந்திரம் தொடரடைவு

கீழே உள்ள
சொல்லின்
மேல்
சொடுக்கவும்

பக்க 1
பக்கத்து 3
பக்கத்துள் 2
பக்கம் 2
பக்கமும் 1
பக்கமே 1
பக்கல் 1
பக்கனார் 1
பகட்டை 1
பகடுரி 1
பகர் 5
பகர்ந்த 2
பகர்வோர்க்கு 1
பகரும் 1
பகல் 10
பகலவன் 7
பகலிடத்தும் 1
பகலும் 10
பகலே 2
பகலை 1
பகலோன் 10
பகவரும் 1
பகவற்கு 3
பகவனார் 1
பகவனும் 1
பகவனே 1
பகவனோடு 1
பகிரண்ட 1
பகிரண்டம் 1
பகுத்திடும் 1
பகுத்து 4
பகுதி 2
பகுதியும் 3
பகுதியே 1
பகுதியோன் 1
பகுந்து 1
பகை 17
பகைக்கின்ற 1
பகைக்கு 1
பகைசெய்து 1
பகைத்திடும் 1
பகைத்து 1
பகையாகிலும் 1
பகையாலே 1
பகையை 1
பகைவரும் 1
பகைவரை 2
பகைவனும் 1
பகைவனை 1
பங்க 1
பங்கமாம் 1
பங்கயத்து 2
பங்கயம் 7
பங்கற்கும் 1
பங்கனை 1
பச்சி 2
பச்சிலை 1
பச்சை 4
பச்சையன் 1
பச்சையாம் 1
பச்சையே 1
பச்சோலையில் 1
பசித்தே 1
பசியும் 1
பசு 46
பசுக்கள் 14
பசுக்களை 5
பசுத்துவம் 1
பசுபதி 1
பசும் 2
பசும்பொன் 2
பசும்பொன்னின் 1
பசுமரத்தாணி 1
பசுமை 1
பசுவாமே 1
பசுவுக்கு 1
பசுவும் 1
பசுவே 2
பசுவொடு 1
பசைந்து 1
பஞ்ச 4
பஞ்சகாயத்தை 1
பஞ்சணி 1
பஞ்சத்து 2
பஞ்சபாதகன் 1
பஞ்சமாம் 2
பஞ்சமும் 3
பஞ்சலோகங்கள் 1
பஞ்சாக்கரங்கள் 1
பஞ்சாக்கரம் 3
பஞ்சாங்க 1
பஞ்சாங்கம் 1
பஞ்சாந்தகன் 1
பஞ்சிட்ட 1
பஞ்சினும் 1
பஞ்சும் 1
பஞ்சை 1
பட்ட 2
பட்டது 4
பட்டவர் 1
பட்டன 2
பட்டாங்கு 2
பட்டால் 2
பட்டி 3
பட்டிகை 1
பட்டிட்டு 1
பட்டு 7
பட்டோர்க்கு 1
பட 8
படங்கினார் 1
படம் 6
படம்தான் 1
படர் 15
படர்க்கின்ற 1
படர்கின்ற 1
படர்சடையோனே 1
படர்ந்த 2
படர்ந்தது 2
படர்ந்திடு 1
படர்ந்திடும் 1
படர்ந்து 6
படரா 1
படராவே 1
படரினும் 1
படரும் 1
படருறு 1
படலம் 1
படலமே 1
படலான 1
படவே 1
படா 4
படாதன 1
படாது 3
படாதே 1
படாமல் 3
படாமுன்னம் 1
படி 18
படிகத்தின் 1
படிகந்தான் 1
படிகம் 3
படிகால் 1
படிகின்ற 1
படிகின்றவாறே 1
படிஞ்சு 1
படித்து 2
படிந்ததன் 1
படிந்திருந்தானே 1
படிந்து 1
படியது 1
படியப்படிய 1
படியாய் 1
படியார் 1
படியார 1
படியுடை 1
படியே 3
படியை 2
படில் 1
படு 8
படுகின்றால் 1
படுத்த 2
படுத்ததன் 1
படுத்தார் 1
படுத்து 1
படுபயன் 1
படுபொருள் 1
படும் 2
படுவது 5
படுவதும் 1
படுவன 1
படுவித்தனள் 1
படுவித்து 3
படுவோர் 1
படை 8
படைக்கின்ற 3
படைக்கும் 3
படைத்த 10
படைத்தவன் 2
படைத்தவை 1
படைத்தன 1
படைத்தனன் 7
படைத்தான் 7
படைத்தானே 1
படைத்திட 1
படைத்திடும் 1
படைத்து 8
படைத்தே 1
படைப்பது 1
படைப்பதும் 1
படைப்பாதி 3
படைப்பார்க்கு 1
படைப்பான் 3
படைப்பானும் 1
படைப்பு 2
படைப்பும் 1
படைப்போன் 1
படையார் 1
படையும் 1
பண் 8
பண்டகத்து 1
பண்டம் 2
பண்டாரம் 1
பண்டிதர் 1
பண்டிதர்-தங்கள் 1
பண்டு 14
பண்டுபண்டு 1
பண்டுறு 1
பண்டே 1
பண்டை 14
பண்டைய 1
பண்டையது 1
பண்டையில் 1
பண்டையுள் 1
பண்ணாக்கி 1
பண்ணாநிற்கும் 1
பண்ணாமல் 1
பண்ணார் 1
பண்ணி 3
பண்ணிடில் 1
பண்ணிய 4
பண்ணில் 1
பண்ணினில் 1
பண்ணும் 3
பண்ணுமே 2
பண்ணுறு 2
பண்பன் 3
பண்பனும் 1
பண்பனை 1
பண்பார் 1
பண்பின் 1
பண்பினை 1
பண்பு 2
பண்புறு 1
பண்புறுவீர் 1
பண 1
பணி 22
பணி-மின் 2
பணி-மின்கள் 1
பணிகிலும் 1
பணிகினும் 1
பணிசெய்கின்றவள் 1
பணிசெய்வன் 1
பணித்து 1
பணிதலால் 1
பணிந்த 2
பணிந்தவர்-தம்பால் 1
பணிந்தவர்க்கு 1
பணிந்தார் 1
பணிந்தான் 1
பணிந்து 13
பணிந்தும் 1
பணிந்துற்று 1
பணிந்தேன் 1
பணிந்தேனே 1
பணிபவர்க்கு 1
பணிய 1
பணியாலே 1
பணியில் 1
பணியின் 1
பணியும் 1
பணிவது 1
பணிவன் 1
பணிவார் 1
பணிவித்த 1
பத்த 1
பத்தர் 2
பத்தர்-தம் 1
பத்தர்க்கு 1
பத்தர்கள் 2
பத்தன் 1
பத்தாம் 1
பத்தாய் 1
பத்தி 7
பத்திக்கு 1
பத்திசெய்தாளே 1
பத்திமை 1
பத்திமையால் 1
பத்திமையாலே 1
பத்தியில் 2
பத்தியின் 1
பத்தியினாலே 1
பத்தியும் 3
பத்தியுள் 2
பத்தியை 1
பத்திரம் 1
பத்திரலிங்கம் 1
பத்திராசனமே 1
பத்தில் 1
பத்தினி 1
பத்தினில் 2
பத்தினொடு 1
பத்து 25
பத்துக்கரத்தி 1
பத்துடன் 2
பத்தும் 7
பத்துளும் 1
பத்தெட்டும் 1
பத்தே 3
பத்தையும் 1
பத்தொடு 2
பத்மாசனம் 1
பத்மாசனமே 1
பத 4
பதகர் 1
பதங்களில் 1
பதஞ்சலி 1
பதத்தாலும் 1
பதத்தினள் 1
பதத்து 5
பதத்தே 2
பதத்தை 1
பதத்தையே 1
பதப்பொருள் 1
பதம் 41
பதம்செய்யும் 1
பதமது 1
பதமாய் 1
பதமுத்தி 1
பதமும் 2
பதவையோடு 1
பதறு 1
பதி 62
பதிக்கின்றவாறு 1
பதிக்கும் 1
பதித்த 1
பதித்தான் 1
பதித்து 1
பதிதரு 1
பதிதான் 1
பதிந்த 2
பதிந்தே 1
பதிமனை 1
பதியங்கள் 1
பதியது 1
பதியான 1
பதியில் 3
பதியினில் 1
பதியினை 3
பதியுடன் 2
பதியும் 7
பதியே 3
பதியை 1
பதியோர்க்கும் 1
பதிவட்டத்து 1
பதிவித்த 1
பதிவித்து 2
பதின்மராம் 1
பதின்மூன்றில் 1
பதினாலில் 1
பதினாலும் 5
பதினாலை 1
பதினாறாய் 1
பதினாறில் 1
பதினாறு 4
பதினாறுடன் 1
பதினாறும் 3
பதினாறையும் 1
பதினான்கு 1
பதினெட்டு 5
பதினெட்டுடன் 1
பதினெட்டுடனாயுறும் 1
பதினெட்டும் 4
பதினெண் 1
பதினைஞ்சும் 1
பதினைந்தில் 1
பதினைந்தின் 1
பதினைந்து 4
பதினைந்தும் 1
பதினொன்றில் 1
பதினொன்றும் 1
பதினொன்றுமாம் 1
பதினோர் 1
பதுங்கிலும் 1
பதுமத்தோன் 1
பதுமரை 1
பதுமாதிகள் 1
பதைக்கின்ற 1
பதைக்கின்றவாறே 3
பதைத்து 3
பதைப்பினில் 1
பதைப்பு 2
பதைப்புற்று 1
பந்த 3
பந்தம் 6
பந்தமும் 1
பந்தர் 1
பந்தல் 1
பந்தலும் 1
பந்தி 1
பந்திடும் 1
பந்தித்து 1
பந்து 2
பயந்து 1
பயந்தும் 1
பயம் 5
பயம்-தனை 1
பயவாது 1
பயன் 37
பயன்கொள்வார் 1
பயனாரை 1
பயனுற 1
பயனுறு 1
பயனுறும் 1
பயனுறுவார் 1
பயனை 1
பயிர் 3
பயிராய் 1
பயிரும் 1
பயில் 11
பயில்கின்ற 2
பயில்வார் 1
பயில்வாரே 1
பயில்வியா 1
பயில்விரேல் 1
பயில்வுற்று 1
பயில 3
பயிலப்பயில 1
பயிலா 1
பயிலாத 1
பயிலும் 8
பயிலுமே 1
பயிற்றி 1
பயிற்றும் 1
பயின்ற 1
பயின்று 1
பயோதரி 4
பர 19
பரக்கின்ற 1
பரக்கும் 2
பரகதி 3
பரகாட்சி 1
பரகாய 1
பரகாயத்தேகமும் 1
பரகாயம் 4
பரங்கள் 1
பரங்காட்சியாவது 1
பரசித்திக்கு 1
பரசிவ 1
பரசிவம் 4
பரசிவமாம் 1
பரசிவன் 8
பரசிவானந்தம் 1
பரசு 1
பரசும் 1
பரஞ்சிவம் 2
பரஞ்சுடர் 13
பரஞ்சோதி 6
பரஞ்சோதி-தன்னை 1
பரஞ்சோதியை 1
பரஞானமும் 1
பரஞானி 1
பரத்தில் 4
பரத்திலே 2
பரத்தினில் 1
பரத்து 2
பரத்துடன் 2
பரத்தே 1
பரத்தை 3
பரத்தொடும் 1
பரதத்துவம் 1
பரதுரியம் 2
பரந்த 13
பரந்தகை 1
பரந்தது 2
பரந்தவன் 1
பரந்தன 2
பரந்திட்ட 1
பரந்திடும்வாறே 1
பரந்திருந்து 1
பரந்து 26
பரந்தும் 2
பரந்துற்று 1
பரநாதத்தின் 1
பரநாதம் 2
பரநிந்தை 1
பரநெறி 2
பரநேத்திரத்திலே 1
பரப்பவை 1
பரப்பி 1
பரப்பில் 1
பரப்பினள் 1
பரப்பினை 1
பரப்பு 3
பரபதம் 1
பரபோகமும் 2
பரம் 45
பரம்-தன்னுள் 1
பரம்சகம் 1
பரம்சிவம் 3
பரம்சிவன் 1
பரம்பதி 1
பரம்பரம் 8
பரம்பரமாம் 1
பரம்பரன் 3
பரம்பின் 1
பரம்பொருள் 1
பரம 2
பரமகுருவை 1
பரமத்து 1
பரமம் 3
பரமன் 5
பரமனும் 2
பரமனுள் 1
பரமனை 6
பரமா 1
பரமாக 1
பரமாகும் 1
பரமாண்டத்து 4
பரமாதி 1
பரமாம் 6
பரமாய 3
பரமானந்தம் 1
பரமானம் 1
பரமுடன் 1
பரமுத்தி 1
பரமும் 9
பரமென்பர் 1
பரமே 5
பரலோகம் 3
பரவ 1
பரவப்படுவான் 1
பரவலும் 2
பரவன் 1
பரவாதனை 1
பரவான் 1
பரவிந்து 9
பரவிய 1
பரவும் 2
பரவுயிர் 2
பரற்கு 1
பரற்கும் 1
பரன் 29
பரன்-தன் 1
பரன்-தன்னொடு 1
பரன்-பால் 1
பரனாம் 1
பரனாய் 4
பரனும் 2
பரனே 3
பரனை 2
பரனொடு 1
பரனோடு 3
பரஇன்பன் 1
பரா 3
பராக்கு 1
பராக்குஅற 1
பராசத்தி 27
பராசத்தி-தன் 1
பராசத்தியாக 1
பராசத்தியாய் 2
பராசத்தியில் 1
பராசத்தியோடு 1
பராதீதம் 1
பராநந்தி 5
பராபரத்தானே 1
பராபரத்து 2
பராபரம் 12
பராபரன் 18
பராபரன்-தானும் 1
பராபரனாய் 1
பராபரனாய 1
பராபரை 12
பராபரையோடு 1
பராவத்தா 1
பராவத்தை 3
பராவித்தை 2
பராற்பர 1
பரான்மா 1
பரானந்த 2
பரானந்தத்தே 1
பரானந்தம் 3
பரானந்தி 1
பரி 3
பரிக்கில் 1
பரிகரித்து 1
பரிச 1
பரிசன 1
பரிசாய் 1
பரிசால் 1
பரிசிக்க 1
பரிசித்த 1
பரிசித்தது 1
பரிசு 36
பரிசும் 1
பரிசே 13
பரிசொடு 1
பரித்து 1
பரிதியின் 1
பரிந்த 1
பரிந்தது 1
பரிந்தனன் 1
பரிந்திடும் 2
பரிந்து 5
பரிபாகத்தானே 1
பரிபுரை 1
பரிய 4
பரியங்க 2
பரியந்தம் 1
பரியில் 1
பரியும் 1
பரிவு 1
பரிவொடு 1
பரிவொன்றில் 1
பரு 5
பருகலும் 1
பருகார் 2
பருகி 3
பருகிடின் 1
பருகில் 1
பருகுவதே 1
பருகுவர் 1
பருத்தி 1
பருதி 1
பருந்து 1
பருந்தும் 1
பரும் 2
பருவங்கள்-தோறும் 1
பருவத்து 3
பருவம் 2
பருவிடம் 1
பரை 9
பரைக்கு 1
பரைபரன் 1
பரையவள் 1
பரையாக 1
பரையில் 1
பரையின் 5
பரையும் 4
பரையுள் 2
பரையொடும் 1
பரோதயம் 2
பரோபாதி 1
பரோபாதியாம் 1
பல் 46
பல்-கால் 2
பல்கின்ற 1
பல்கும் 1
பல்லார் 1
பல்லி 1
பல்லிதான் 1
பல்லியம் 1
பல்லுயிர்க்கு 1
பல்லோர் 1
பல்வகையாலும் 2
பல்வழி 1
பல 85
பலகாலும் 1
பலகை 5
பலகையில் 2
பலத்துக்கு 1
பலபல 5
பலம் 8
பலமது 1
பலமாய் 1
பலமும் 1
பலமையில் 1
பலர் 5
பலரும் 1
பலவகை 1
பலவாய் 1
பலவாறு 1
பலவுடன் 1
பலவும் 2
பலாச 1
பலாவனம் 1
பலாவின் 1
பலி 2
பலிபீடம் 2
பலியும் 1
பவ் 1
பவ 1
பவகதி 1
பவத்திடை 1
பவத்திடையாளர் 1
பவம் 10
பவம்-தன்னை 1
பவமத்திலே 1
பவமாம் 1
பவமான 1
பவமுறு 1
பவயோகம் 1
பவரே 1
பவள 5
பவளத்தின் 1
பவளத்தினன் 1
பவளத்து 2
பவளம் 3
பவளமும் 2
பவளமே 1
பவன் 2
பவனங்களை 1
பவனத்தொடு 2
பவுதிகம் 1
பழ 2
பழகி 1
பழத்தின் 1
பழத்துக்கு 2
பழத்துள் 2
பழத்தை 1
பழப்பதி 1
பழம் 9
பழம்பதி 1
பழம்பொருள் 1
பழமறை 3
பழமும் 1
பழமே 1
பழவடி 1
பழவினை 1
பழி 6
பழிக்கில் 1
பழிகின்ற 1
பழிகுலத்து 1
பழிச்சில் 1
பழித்தலை 1
பழிப்படுவார் 1
பழிமொழியாளர் 1
பழியாத 2
பழியாளனை 1
பழியும் 1
பழுக்கின்றவாறும் 1
பழுக்கின்றவாறே 1
பழுக்கினும் 1
பழுத்த 3
பழுத்த-கால் 1
பழுத்தது 3
பழுத்தன 1
பழுத்தால் 1
பழுது 2
பழுதுபடா 1
பள்ள 1
பள்ளத்தில் 1
பள்ளமும் 2
பள்ளி 4
பளிங்கில் 1
பளிங்கின் 1
பளிங்கு 1
பற்ற 3
பற்றது 1
பற்றப்பற்ற 1
பற்றல் 1
பற்றலே 1
பற்றா 4
பற்றாம் 1
பற்றாய் 1
பற்றாயே 1
பற்றி 18
பற்றிய 4
பற்றில் 5
பற்றின் 1
பற்றினால் 3
பற்றினில் 1
பற்றினேன் 1
பற்றினை 1
பற்று 36
பற்று-மின் 2
பற்றுக்கு 1
பற்றும் 5
பற்றுமே 1
பற்றே 1
பற்றைய 1
பறக்கின்ற 2
பறக்கின்றவாறே 1
பறக்கும் 1
பறந்தது 2
பறந்து 1
பறவை 7
பறவைகள் 4
பறவையில் 1
பறி 1
பறிக்கின்ற 1
பறிகின்ற 1
பறித்திட்டு 1
பறித்து 2
பறிந்தது 1
பறிய 2
பறியுடன் 1
பறிவது 1
பறை 6
பறைய 1
பன் 3
பன்மூன்றொடு 1
பன்மை 4
பன்மையில் 1
பன்மையும் 1
பன்றியும் 3
பன்ன 1
பன்னாத 1
பன்னாலு 1
பன்னி 1
பன்னிட்ட 1
பன்னிய 3
பன்னிரண்டு 15
பன்னிரு 3
பன்னினர் 1
பன்னீர் 3
பன்னும் 2
பன்னொன்றில் 1
பன்னொன்றும் 1
பனவற்கு 1
பனி 8
பனி-தலை 1
பனிமலர் 1
பனியான் 1
பனை 2
பனையில் 1
பனையுள் 1

பக்க (1)

பக்க நின்றார் அறியாத பரமனை – திருமந்:3/3
மேல்


பக்கத்து (3)

தாரகை மின்னும் சசி தேயும் பக்கத்து
தாரகை மின்னா சசி வளர் பக்கத்து – திருமந்:860/1,2
தாரகை மின்னா சசி வளர் பக்கத்து
தாரகை பூவில் சகலத்து யோனிகள் – திருமந்:860/2,3
ஓயா இரு பக்கத்து உள் வளர் பக்கத்துள் – திருமந்:1939/2
மேல்


பக்கத்துள் (2)

எய்துவ தூலம் இருவகை பக்கத்துள்
எய்தும் கலை போல ஏறி இறங்குமாம் – திருமந்:851/2,3
ஓயா இரு பக்கத்து உள் வளர் பக்கத்துள்
ஏயா எண்ணாள் இன்ப மேல் பனி மூன்றிரண்டு – திருமந்:1939/2,3
மேல்


பக்கம் (2)

பிழைக்க நின்றார் பக்கம் பேணி நின்றானே – திருமந்:22/4
மேல் கீழ் நடு பக்கம் மிக்கு உற பூரித்து – திருமந்:572/1
மேல்


பக்கமும் (1)

நாடும் பிரணவ நடு இரு பக்கமும்
ஆடும் அவர் வாய் அமர்ந்து அங்கு நின்றது – திருமந்:922/1,2
மேல்


பக்கமே (1)

இட பக்கமே இறை நொந்தது என்றார் – திருமந்:148/3
மேல்


பக்கல் (1)

தருமம் செய்வார் பக்கல் தாழகிலாவே – திருமந்:263/4
மேல்


பக்கனார் (1)

பக்கனார் மிக்கார் படங்கினார் கன்னியர் – திருமந்:2916/3
மேல்


பகட்டை (1)

பண்டைய வானின் பகட்டை அறுத்திட்டு – திருமந்:1401/3
மேல்


பகடுரி (1)

மை வென்று அகன்ற பகடுரி போர்த்த வெம் – திருமந்:1520/3
மேல்


பகர் (5)

பதி பசு பாசம் என பகர் மூன்றில் – திருமந்:115/1
பண்டை உருவே பகர் வாய் பவளமே – திருமந்:1943/2
பரம் என்றல் அன்றி பகர் ஒன்றும் இன்றே – திருமந்:2120/4
பற்றும் பரோபாதி ஏழும் பகர் உரை – திருமந்:2501/2
பன்னிய சோபை பகர் ஆறும் ஆனதே – திருமந்:2827/4
மேல்


பகர்ந்த (2)

பதியான ஈசன் பகர்ந்த இரண்டு – திருமந்:2404/2
பகர்ந்த பிரான் என்னும் பண்பினை நாடி – திருமந்:2541/2
மேல்


பகர்வோர்க்கு (1)

பதி பசு பாசம் பகர்வோர்க்கு ஆறாக்கி – திருமந்:2412/2
மேல்


பகரும் (1)

பகரும் ஞானி பகல் ஊண் பலத்துக்கு – திருமந்:1860/3
மேல்


பகல் (10)

இருந்தேன் இரா பகல் அற்ற இடத்தே – திருமந்:80/2
பன்னிரண்டு ஆனை பகல் இரவு உள்ளது – திருமந்:577/1
பன்னிரண்டு ஆனைக்கு பகல் இரவு இல்லையே – திருமந்:577/4
பார்க்கலும் ஆகும் பகல் முப்பதும் ஆகில் – திருமந்:777/1
பாரார் உலகம் பகல் முன்னது ஆமே – திருமந்:823/4
பன் எழு வேத பகல் ஒளி உண்டு என்னும் – திருமந்:824/2
இட்டம் அறிந்திட்டு இரவு பகல் வர – திருமந்:974/2
பகல் இடம் ஆம் முனம் பாவ வினாசன் – திருமந்:1723/3
பகரும் ஞானி பகல் ஊண் பலத்துக்கு – திருமந்:1860/3
பகல் ஒளி செய்ததும் அ தாமரையிலே – திருமந்:2682/3
மேல்


பகலவன் (7)

பதி வழி காட்டும் பகலவன் ஆமே – திருமந்:45/4
பால் வளர்ந்து உள்ளே பகலவன் பொன் உரு – திருமந்:484/3
தன்மை அது ஆக தழைத்த பகலவன்
மென்மை அது ஆகிய மெய்ப்பொருள் கண்டிடின் – திருமந்:689/1,2
பணிந்தேன் பகலவன் பாட்டும் ஒலியே – திருமந்:1748/4
பகலவன் மாலவன் பல் உயிர்க்கு எல்லாம் – திருமந்:1976/1
பகலவன் பல் உயிர்க்கு ஆதியும் ஆமே – திருமந்:1976/4
படருறு காட்சி பகலவன் ஈசன் – திருமந்:2694/2
மேல்


பகலிடத்தும் (1)

பகலிடத்தும் இரவும் பணிந்து ஏத்தி – திருமந்:4/3
மேல்


பகலும் (10)

அல்லும் பகலும் அருளுகின்றானே – திருமந்:23/4
இயற்றுவன் நெஞ்சத்து இரவும் பகலும்
முயற்றுவன் ஓங்கு ஒளி வண்ணன் எம்மானை – திருமந்:94/2,3
இரவும் பகலும் இலாத இடத்தே – திருமந்:1134/1
பாரும் விசும்பும் பகலும் அதி அதி – திருமந்:1305/3
இரவும் பகலும் இலாத இடத்தே – திருமந்:1528/1
இரு பதம் ஆவது இரவும் பகலும்
உரு அது ஆவது உயிரும் உடலும் – திருமந்:1792/1,2
பகலும் இரவும் பயில்கின்ற பூசை – திருமந்:1855/1
பகலும் இரவும் பயிலாத பூசை – திருமந்:1855/3
அல்லும் பகலும் அருளுடன் தூங்கினால் – திருமந்:2303/3
அகந்து எம் பிரான் என்பான் அல்லும் பகலும்
இகந்தன வல்வினையோடு அறுத்தானே – திருமந்:2541/3,4
மேல்


பகலே (2)

பள்ளி அறையில் பகலே இருள் இல்லை – திருமந்:611/1
பண்டகத்து உள்ளே பகலே ஒளி ஆக – திருமந்:818/3
மேல்


பகலை (1)

பத்தி விற்று உண்டு பகலை கழிவிடு – திருமந்:2069/1
மேல்


பகலோன் (10)

பதம் செய்யும் பால் வண்ணன் மேனி பகலோன்
இதம் செய்யும் ஒத்து உடல் எங்கும் புகுந்து – திருமந்:462/1,2
பந்தித்து இருக்கும் பகலோன் வெளியாக – திருமந்:806/3
பத்தும் இரண்டும் பகலோன் உயர் கலை – திருமந்:854/1
பண்ணிய வன்னி பகலோன் மதி ஈறு – திருமந்:1078/3
அறிந்திடும் அ பகலோன் நிலையாமே – திருமந்:1263/4
தாரகை சந்திரன் நல் பகலோன் வர – திருமந்:1272/3
பரிசு அறவான் அவன் பண்பன் பகலோன்
பெரிசு அறி வானவர் பேற்றில் திகழும் – திருமந்:1544/1,2
பாருக்கு கீழே பகலோன் வரும் வழி – திருமந்:1982/1
பாரை இடந்து பகலோன் வரும் வழி – திருமந்:1984/1
பல் ஊழி பண்பன் பகலோன் இறையவன் – திருமந்:2533/1
மேல்


பகவரும் (1)

பன்னிய நல் நூல் பகவரும் அங்கு உள – திருமந்:1118/3
மேல்


பகவற்கு (3)

பட மாட கோயில் பகவற்கு ஒன்று ஈயில் – திருமந்:1857/1
பட மாட கோயில் பகவற்கு அது ஆமே – திருமந்:1857/4
பகவற்கு ஏதாகிலும் பண்பு இலர் ஆகி – திருமந்:1865/1
மேல்


பகவனார் (1)

வேறாய் வெளிப்பட்ட வேத பகவனார்
பேறாக ஆனந்தம் பேணும் பெருகவே – திருமந்:2447/3,4
மேல்


பகவனும் (1)

பாதி நல்லாளும் பகவனும் ஆனது – திருமந்:1157/2
மேல்


பகவனே (1)

அ ஊழி உச்சியுள் ஒன்றில் பகவனே – திருமந்:2533/4
மேல்


பகவனோடு (1)

பன்னும் பரி பிடி அந்தம் பகவனோடு
உன்னும் திரிபுரை ஓதி நின்றானுக்கே – திருமந்:1079/3,4
மேல்


பகிரண்ட (1)

மயங்கா பகிரண்ட மா முடி தானே – திருமந்:1873/4
மேல்


பகிரண்டம் (1)

பெறு பகிரண்டம் பேதித்த அண்டம் – திருமந்:2297/1
மேல்


பகுத்திடும் (1)

பகுத்திடும் வேத மெய் ஆகமம் எல்லாம் – திருமந்:1335/2
மேல்


பகுத்து (4)

பகுத்து உணர் ஆகிய பல் உயிர் எல்லாம் – திருமந்:476/3
பாய்ந்திடும் வாயு பகுத்து அறிந்து இ வகை – திருமந்:479/3
வல்லான் பகுத்து உண்பான் மாசு இலான் கள் காமம் – திருமந்:554/3
பகுத்து அறி பத்து எட்டும் பாராதிகள் நால் – திருமந்:747/3
மேல்


பகுதி (2)

நனவாதி தூலமே சூக்க பகுதி
அனதான ஐயைந்தும் விந்துவின் சத்தி – திருமந்:2187/1,2
மெய்யும் பின் சூக்கமும் மெய் பகுதி மாயை – திருமந்:2208/3
மேல்


பகுதியும் (3)

முன்னும் அவத்தையும் மூல பகுதியும்
பின்னிய ஞானமும் போதாதி பேதமும் – திருமந்:1485/2,3
பத்தொடு பத்தும் ஓர் மூன்றும் பகுதியும்
உய்த்த துரியமும் உள்ளுணர் காலமும் – திருமந்:2176/1,2
ஐயைந்தும் எட்டு பகுதியும் மாயையும் – திருமந்:2294/1
மேல்


பகுதியே (1)

தனல் உண் பகுதியே தற்கூட்டு மாயை – திருமந்:2196/3
மேல்


பகுதியோன் (1)

மாயையில் சேதனன் மன்னும் பகுதியோன்
மாயையின் மற்று அது நீவு தன் மாயையாம் – திருமந்:2226/1,2
மேல்


பகுந்து (1)

பழம் கனிந்து உள்ளே பகுந்து நின்றானே – திருமந்:1494/4
மேல்


பகை (17)

மறம் அறிவார் பகை மன்னி நின்றாரே – திருமந்:262/4
தம் பகை கொல் என்ற தற்பரன் தானே – திருமந்:520/4
பொய் பகை செய்யினும் ஒன்று பத்து ஆமே – திருமந்:528/4
பாய் இரு நாளும் பகை அற நின்றிடும் – திருமந்:778/2
பார் அஞ்சி நின்ற பகை பத்து நாளாகும் – திருமந்:783/2
பாம்பு மதியும் பகை தீர்த்து உடன் கொளீஇ – திருமந்:871/3
துரந்திடு மந்திரம் சூழ் பகை போக – திருமந்:943/3
பகை நின்ற அங்கத்தை பார் என்று மாறி – திருமந்:1093/2
பார்க்கலும் ஆகும் பகை அறு சக்கரம் – திருமந்:1283/1
பாலித்து எழுந்து பகை அற நின்ற பின் – திருமந்:1289/3
பண்டை உள் நாவில் பகை அற விண்ட பின் – திருமந்:1290/2
பார் மேல் ஒருவர் பகை இல்லை தானே – திருமந்:1303/4
பகை இல்லை என்றும் பணிந்தவர்-தம்பால் – திருமந்:1304/1
படர்ந்திடும் பாரில் பகை இல்லை தானே – திருமந்:1338/4
பகை இல்லை கௌ முதல் ஐ அது ஈறா – திருமந்:1339/1
பண்ணுறு நாதம் பகை அற நின்றிடில் – திருமந்:1384/2
தன் பாவம் குன்றும் தனக்கே பகை ஆகும் – திருமந்:2047/2
மேல்


பகைக்கின்ற (1)

பகைக்கின்ற நெஞ்சுக்கு பால் இரண்டு ஆமே – திருமந்:2214/4
மேல்


பகைக்கு (1)

பகைக்கு உரியார் இல்லை பார் மழை பெய்யும் – திருமந்:1868/3
மேல்


பகைசெய்து (1)

நல் பகைசெய்து நடுவே முடிந்தனர் – திருமந்:528/2
மேல்


பகைத்திடும் (1)

பகைத்திடும் முப்புரம் பார் அங்கியோடே – திருமந்:1016/3
மேல்


பகைத்து (1)

பகைத்து எழும் பூசல் உட்பட்டார் நடுவே – திருமந்:1630/2
மேல்


பகையாகிலும் (1)

எ பகையாகிலும் எய்தார் இறைவனை – திருமந்:528/3
மேல்


பகையாலே (1)

அ பகையாலே அசுரரும் தேவரும் – திருமந்:528/1
மேல்


பகையை (1)

பண்டை அ வாயு பகையை அறுத்திட – திருமந்:1391/3
மேல்


பகைவரும் (1)

பாடி உள் ஆக பகைவரும் வந்துறார் – திருமந்:1287/3
மேல்


பகைவரை (2)

பாடியுள் நின்ற பகைவரை கட்டுமே – திருமந்:661/4
பாடி உள் நின்ற பகைவரை கட்டிட்டு – திருமந்:667/3
மேல்


பகைவனும் (1)

தானே தனக்கு பகைவனும் நட்டானும் – திருமந்:2228/1
மேல்


பகைவனை (1)

கடந்த பகைவனை கண் அது போக்கி – திருமந்:1292/2
மேல்


பங்க (1)

பங்க படாமல் பரிகரித்து தம்மை – திருமந்:828/3
மேல்


பங்கமாம் (1)

மண்ணில் அழியில் அலங்கார பங்கமாம்
மண்ணுலகு எல்லாம் மயங்கும் அனல் மண்டியே – திருமந்:1912/3,4
மேல்


பங்கயத்து (2)

படர்ந்தது தன் வழி பங்கயத்து உள்ளே – திருமந்:1143/3
பரந்து இதழ் ஆகிய பங்கயத்து உள்ளே – திருமந்:1415/3
மேல்


பங்கயம் (7)

பங்கயம் ஆதி பரந்த பல் ஆதனம் – திருமந்:558/1
பத்திரம் கோமுகம் பங்கயம் கேசரி – திருமந்:563/1
படர்ந்தது தானே பங்கயம் ஆக – திருமந்:718/3
பார் இல்லை நீர் இல்லை பங்கயம் ஒன்று – திருமந்:844/1
பால் இதழ் ஆனவள் பங்கயம் மூலமாய் – திருமந்:1155/3
பரந்த கரம் இரு பங்கயம் ஏந்தி – திருமந்:1376/1
கண்ட இ சத்தி இருதய பங்கயம்
கொண்ட இ தத்துவநாயகி ஆனவள் – திருமந்:1391/1,2
மேல்


பங்கற்கும் (1)

வருத்தமும் இல்லை ஆம் மங்கை பங்கற்கும்
துருத்தி உள் வெள்ளியும் சோராது எழுமே – திருமந்:837/3,4
மேல்


பங்கனை (1)

சேர்ந்து இருந்தேன் சிவமங்கை-தன் பங்கனை
சேர்ந்து இருந்தேன் சிவன் ஆவடு தண் துறை – திருமந்:79/1,2
மேல்


பச்சி (2)

பச்சி மதிக்கும் பரந்து குழிந்தன – திருமந்:1039/3
பச்சி மதிக்கிலே வைத்த ஆசாரியன் – திருமந்:1780/1
மேல்


பச்சிலை (1)

யாவர்க்கும் ஆம் இறைவற்கு ஒரு பச்சிலை
யாவர்க்கும் ஆம் பசுவுக்கு ஒரு வாய் உறை – திருமந்:252/1,2
மேல்


பச்சை (4)

நீங்காத பச்சை நிறத்தை உடையவள் – திருமந்:1073/2
தழைத்து அங்கு இருந்தவள் தான் பச்சை ஆமே – திருமந்:1393/4
பச்சை இவளுக்கு பாங்கிமார் ஆறெட்டு – திருமந்:1394/1
நீர் இன்றி பாயும் நிலத்தினில் பச்சை ஆம் – திருமந்:2920/1
மேல்


பச்சையன் (1)

செய்யன் கரியன் வெளியன் நல் பச்சையன்
எய்த உணர்ந்தவர் எய்வர் இறைவனை – திருமந்:1520/1,2
மேல்


பச்சையாம் (1)

வஞ்சம் இல் விந்து வளர் நிறம் பச்சையாம்
செஞ்சுறு செஞ்சுடர் சேகரி மின்னாகும் – திருமந்:1743/2,3
மேல்


பச்சையே (1)

என்று இயல் அம்மை எழுத்து அவை பச்சையே – திருமந்:1365/4
மேல்


பச்சோலையில் (1)

பச்சோலையில் பஞ்சகாயத்தை பாரித்து – திருமந்:1000/2
மேல்


பசித்தே (1)

மெல்ல தரித்தார் முகத்தார் பசித்தே – திருமந்:2138/4
மேல்


பசியும் (1)

அங்கார் பசியும் அவாவும் வெகுளியும் – திருமந்:1890/1
மேல்


பசு (46)

பரை பசு பாசத்து நாதனை உள்ளி – திருமந்:49/1
உரை பசு பாசத்து ஒருங்க வல்லார்க்கு – திருமந்:49/2
திரை பசு பாவ செழும் கடல் நீந்தி – திருமந்:49/3
கரை பசு பாசம் கடந்து எய்தலாமே – திருமந்:49/4
பதி பசு பாசம் என பகர் மூன்றில் – திருமந்:115/1
பதியினை போல் பசு பாசம் அனாதி – திருமந்:115/2
பதியினை சென்று அணுகா பசு பாசம் – திருமந்:115/3
பதி அணுகில் பசு பாசம் நில்லாவே – திருமந்:115/4
படுவது செய்யில் பசு அது ஆமே – திருமந்:268/4
கழுநீர் பசு பெறில் கயம்-தொறும் தேரா – திருமந்:324/1
உள் உண்மை ஓரார் உணரார் பசு பாசம் – திருமந்:328/1
பண் நுதல் செய்து பசு பாசம் நீங்கிட – திருமந்:474/2
பவம் ஆன தீர்வோர் பசு பாசம் அற்றோர் – திருமந்:497/3
அமலம் பதி பசு பாசங்கள் ஆகமம் – திருமந்:895/1
மன்னை பதி பசு பாசத்தை மாசு அற்ற – திருமந்:1432/2
அண்ணலை சென்று அணுகா பசு பாசமே – திருமந்:1436/4
பசு பாசம் நீக்கி பதியுடன் கூட்டி – திருமந்:1486/1
பாசம் பசு ஆனது ஆகும் இ சாலோகம் – திருமந்:1509/1
மூவா பசு பாசம் மாற்றியே முத்திப்பால் – திருமந்:1577/3
வைத்த பசு பாச மாற்று நெறி வைகி – திருமந்:1688/1
மற்றை பசுக்கள் வறள் பசு தானே – திருமந்:2015/4
மாறு இல் பசு பாசம் வாட்டலால் வீடுக – திருமந்:2066/3
நீடிய ஈற்று பசு அது ஆமே – திருமந்:2109/4
நரரும் சுரரும் பசு பாசம் நண்ணி – திருமந்:2120/1
அனாதி பசு வியாத்தி ஆகும் இவனை – திருமந்:2236/1
ஆன மலம் அறும் அ பசு தன்மை போம் – திருமந்:2320/2
வேதாந்த தொம்பதம் மேவும் பசு என்ப – திருமந்:2392/1
பசு பல கோடி பிரமன் முதலாய் – திருமந்:2406/1
பசு தன்மை நீக்கி அ பாசம் அறுத்தால் – திருமந்:2406/3
விட்ட பசு பாச மெய் கண்டோன் மேவுறான் – திருமந்:2409/2
நாடும் பதியுடன் நல் பசு பாசமும் – திருமந்:2410/1
நீடிய நித்தம் பசு பாச நீக்கமும் – திருமந்:2410/3
பதி பசு பாசம் பயில்வியா நித்தம் – திருமந்:2412/1
பதி பசு பாசம் பகர்வோர்க்கு ஆறாக்கி – திருமந்:2412/2
பதி பசு பாசத்தை பற்று அற நீக்கும் – திருமந்:2412/3
பதி பசு பாசம் பயில நிலாவே – திருமந்:2412/4
கதியும் பசு பாச நீக்கமும் காட்டி – திருமந்:2413/2
வேறு ஆம் பதி பசு பாசம் வீடு ஆகுமே – திருமந்:2419/4
வீட்கும் பதி பசு பாசமும் மீதுற – திருமந்:2420/1
பாசம் பயில் உயிர் தானே பசு என்ப – திருமந்:2423/2
பாசம் பயில பதி பசு ஆகுமே – திருமந்:2423/4
காரியம் ஏழில் கலக்கும் கடும் பசு
காரணம் ஏழில் கலக்கும் பரசிவன் – திருமந்:2505/1,2
தவம் ஆர் பசு பாசம் ஆங்கே தனித்து – திருமந்:2793/2
பார்ப்பான் அகத்திலே பால் பசு ஐந்து உண்டு – திருமந்:2883/1
பார்ப்பான் பசு ஐந்தும் பாலா சொரியுமே – திருமந்:2883/4
பன்றியும் பாம்பும் பசு முசு வானரம் – திருமந்:2918/1
மேல்


பசுக்கள் (14)

கற்ற பசுக்கள் கதறி திரியினும் – திருமந்:2015/1
கொற்ற பசுக்கள் குறிகட்டி மேயினும் – திருமந்:2015/2
உற்ற பசுக்கள் ஒரு குடம் பால் போதும் – திருமந்:2015/3
மற்றை பசுக்கள் வறள் பசு தானே – திருமந்:2015/4
பசுக்கள் பல வண்ணம் பால் ஒரு வண்ணம் – திருமந்:2193/1
பசுக்கள் தலைவனை பற்றி விடாவே – திருமந்:2193/4
பசுக்கள் தலைவனை பற்றி விடாவே – திருமந்:2406/4
பட்டி பசுக்கள் இருபத்துநால் உள – திருமந்:2874/1
குட்டி பசுக்கள் ஓர் ஏழு உள ஐந்து உள – திருமந்:2874/2
குட்டி பசுக்கள் குட பால் சொரியினும் – திருமந்:2874/3
ஈற்று பசுக்கள் இருபத்துநால் உள – திருமந்:2875/1
ஊற்று பசுக்கள் ஒரு குடம் பால் போதும் – திருமந்:2875/2
காற்று பசுக்கள் கறந்து உண்ணும் காலத்து – திருமந்:2875/3
மாற்று பசுக்கள் வரவு அறியோமே – திருமந்:2875/4
மேல்


பசுக்களை (5)

கொல்லையில் மேயும் பசுக்களை செய்வது என் – திருமந்:2016/1
பசுக்களை மேய்க்கின்ற ஆயன் ஒரு வண்ணம் – திருமந்:2193/2
பசுக்களை மேய்க்கின்ற ஆயன் கோல் போடில் – திருமந்:2193/3
பசுக்களை கட்டிய பாசம் மூன்று உண்டு – திருமந்:2406/2
கொல்லையில் மேயும் பசுக்களை செய்வது என் – திருமந்:2903/1
மேல்


பசுத்துவம் (1)

பாடு ஒன்று பாசம் பசுத்துவம் பாழ்பட – திருமந்:1438/3
மேல்


பசுபதி (1)

பத்தர் பரசும் பசுபதி தான் என்றே – திருமந்:2623/4
மேல்


பசும் (2)

ஆர்த்திடும் அங்குச பாசம் பசும் கரும்பு – திருமந்:1068/3
வாழ்த்தினர் வாச பசும் தென்றல் வள்ளல் என்று – திருமந்:1715/2
மேல்


பசும்பொன் (2)

பரந்த சடையன் பசும்பொன் நிறத்தன் – திருமந்:1628/2
பசும்பொன் திகழும் படர் சடை மீதே – திருமந்:2818/3
மேல்


பசும்பொன்னின் (1)

கொத்தும் பசும்பொன்னின் தூ ஒளி மாணிக்கம் – திருமந்:2819/2
மேல்


பசுமரத்தாணி (1)

பார்த்த அ பார்வை பசுமரத்தாணி போல் – திருமந்:1631/3
மேல்


பசுமை (1)

பாரது பொன்மை பசுமை உடையது – திருமந்:2145/1
மேல்


பசுவாமே (1)

கழிய நின்றார்க்கு ஒரு கல் பசுவாமே – திருமந்:308/4
மேல்


பசுவுக்கு (1)

யாவர்க்கும் ஆம் பசுவுக்கு ஒரு வாய் உறை – திருமந்:252/2
மேல்


பசுவும் (1)

ஆய பசுவும் அடலேறு என நிற்கும் – திருமந்:2411/2
மேல்


பசுவே (2)

நம அது ஆசனம் ஆன பசுவே
சிவம் அது சித்தி சிவமாம் பதியே – திருமந்:1013/1,2
பட்டி பசுவே பனவற்கு வாய்த்ததே – திருமந்:2874/4
மேல்


பசுவொடு (1)

பதியும் பசுவொடு பாசமும் மேலை – திருமந்:2413/1
மேல்


பசைந்து (1)

பசைந்து எழும் ஈசரை பாசத்து உள் ஏக – திருமந்:1590/2
மேல்


பஞ்ச (4)

பஞ்ச கடிகை பரியங்க யோகமே – திருமந்:830/4
பரியங்க யோகத்து பஞ்ச கடிகை – திருமந்:831/1
பண்ணார் அமுதினை பஞ்ச கடிகையில் – திருமந்:832/3
பஞ்ச துரோகத்து இ பாதகர் தம்மை – திருமந்:1684/1
மேல்


பஞ்சகாயத்தை (1)

பச்சோலையில் பஞ்சகாயத்தை பாரித்து – திருமந்:1000/2
மேல்


பஞ்சணி (1)

பஞ்சணி காலத்து பள்ளி துயில் நின்ற – திருமந்:2272/2
மேல்


பஞ்சத்து (2)

யோசனை பஞ்சத்து ஒலிவந்து உரைசெய்யும் – திருமந்:1086/2
பஞ்சத்து உளாய் புவி முற்றும் பாழ் ஆகுமே – திருமந்:1684/4
மேல்


பஞ்சபாதகன் (1)

ஆமாறு அறியான் அதி பஞ்சபாதகன்
தோம் மாறும் ஈசற்கும் தூய குரவற்கும் – திருமந்:507/1,2
மேல்


பஞ்சமாம் (2)

மானம் நலம் கெடும் வையகம் பஞ்சமாம்
ஈனவர் வேடம் கழிப்பித்தல் இன்பமே – திருமந்:1656/3,4
மண்ணின் மழை விழா வையகம் பஞ்சமாம்
எண்_அரு மன்னர் இழப்பார் அரசே – திருமந்:1911/3,4
மேல்


பஞ்சமும் (3)

பார் கொண்ட நாட்டுக்கு பஞ்சமும் ஆம் என்றே – திருமந்:519/3
பல் மார்க்கமும் கெட்டு பஞ்சமும் ஆமே – திருமந்:535/4
பஞ்சமும் ஆம் புவி சற்குரு-பால் முன்னி – திருமந்:2118/1
மேல்


பஞ்சலோகங்கள் (1)

பஞ்சலோகங்கள் நவமணி பாரித்து – திருமந்:1917/1
மேல்


பஞ்சாக்கரங்கள் (1)

படுவது ஓங்காரம் பஞ்சாக்கரங்கள்
படுவது சங்கார தாண்டவ பத்தி – திருமந்:893/2,3
மேல்


பஞ்சாக்கரம் (3)

ஆலயம் ஆக அமர்ந்த பஞ்சாக்கரம்
ஆலயம் ஆக அமர்ந்த இ தூலம் போய் – திருமந்:919/1,2
அஞ்செழுத்தாலே அமர்ந்த பஞ்சாக்கரம்
அஞ்செழுத்து ஆகிய அக்கர சக்கரம் – திருமந்:934/2,3
பணிவது பஞ்சாக்கரம் அது ஆமே – திருமந்:1349/4
மேல்


பஞ்சாங்க (1)

நல் குகை நால் வட்டம் பஞ்சாங்க பாதமாய் – திருமந்:1916/1
மேல்


பஞ்சாங்கம் (1)

நண்ணிய பஞ்சாங்கம் நண்ணும் செபம் என்னும் – திருமந்:1007/3
மேல்


பஞ்சாந்தகன் (1)

ஆகும் அரனே பஞ்சாந்தகன் ஆம் என்ன – திருமந்:2399/3
மேல்


பஞ்சிட்ட (1)

பஞ்சிட்ட சோதி பரந்த பரஞ்சுடர் – திருமந்:1034/3
மேல்


பஞ்சினும் (1)

தணிந்த அ பஞ்சினும் தான் நொய்யது ஆகி – திருமந்:673/3
மேல்


பஞ்சும் (1)

சூரிய காந்தமும் சூழ் பஞ்சும் போலவே – திருமந்:117/1
மேல்


பஞ்சை (1)

சூரிய காந்தம் சூழ் பஞ்சை சுட்டிடா – திருமந்:117/2
மேல்


பட்ட (2)

பட்ட பரிசே பரம் அஞ்சு எழுத்து அதின் – திருமந்:974/1
பட்ட நெறி இது என்று எண்ணியும் பார்க்கவே – திருமந்:1944/4
மேல்


பட்டது (4)

பட்டது பார் மணம் பன்னிரண்டு ஆண்டினில் – திருமந்:163/3
பட்டது மந்திரம் பான்மொழி பாலே – திருமந்:917/4
பட்டது சித்தாந்த சன்மார்க்க பாதமே – திருமந்:986/4
ஆம்பல் குழலியின் கஞ்சுளி பட்டது
வேம்பு ஏறி நோக்கினன் மீகாமன் கூரையில் – திருமந்:1623/2,3
மேல்


பட்டவர் (1)

பட்டவர் சித்தர் பரலோகம் சேர்தலால் – திருமந்:671/2
மேல்


பட்டன (2)

பட்டன மாதவம் ஆறும் பராபரம் – திருமந்:989/1
பட்டன மீன் பல பரவன் வலை கொணர்ந்து – திருமந்:2031/3
மேல்


பட்டாங்கு (2)

பட்டாங்கு சொல்லும் பரமனும் அங்கு உளன் – திருமந்:486/3
பட்டாங்கு அறிந்திடில் பல் நா உதடுகள் – திருமந்:2470/3
மேல்


பட்டால் (2)

பரு ஊசி ஐந்தும் பனி-தலை பட்டால்
பரு ஊசி பையும் பறக்கின்றவாறே – திருமந்:183/3,4
உதம் அறிந்து அங்கே ஒரு சுழி பட்டால்
கதம் அறிந்து அங்கே கபாலம் கறுக்கும் – திருமந்:843/1,2
மேல்


பட்டி (3)

பட்டி பதகர் பயன் அறியாரே – திருமந்:260/4
பட்டி பசுக்கள் இருபத்துநால் உள – திருமந்:2874/1
பட்டி பசுவே பனவற்கு வாய்த்ததே – திருமந்:2874/4
மேல்


பட்டிகை (1)

மாறு திருத்தி வரம்பு இட்ட பட்டிகை
பீறும் அதனை பெரிது உணர்ந்தார் இலை – திருமந்:192/1,2
மேல்


பட்டிட்டு (1)

பட்டிட்டு நின்றது பார்ப்பதி-பாலே – திருமந்:1032/4
மேல்


பட்டு (7)

சிமிட்டலை பட்டு உயிர் போகின்றவாறும் – திருமந்:66/2
பரந்த பவளமும் பட்டு ஆடை சாத்தி – திருமந்:1393/2
படர்ந்த அல்குல் பட்டு ஆடை பாத சிலம்பு – திருமந்:1400/3
பணிந்தார் அகம்படி பால் பட்டு ஒழுகும் – திருமந்:1877/2
மூன்றினுள் பட்டு முடிகின்றவாறே – திருமந்:2435/4
பட்டு அலர்கின்றது ஓர் பண்டு அம் கனாவே – திருமந்:2529/4
உறுதியின் உள் வந்த உள் வினை பட்டு
இறுதியின் வீழ்ந்தார் இரணம் அது ஆகும் – திருமந்:3030/1,2
மேல்


பட்டோர்க்கு (1)

பத்தி பட்டோர்க்கு பணி ஒன்றும் இல்லையே – திருமந்:2628/4
மேல்


பட (8)

குடர் பட வெம் தமர் கூப்பிடுமாறே – திருமந்:165/4
புட்டி பட தச நாடியும் பூரித்து – திருமந்:574/2
விளக்கும் ஒரு நாலும் மெய் பட நிற்கும் – திருமந்:779/2
பாங்கு பட பனி நீரால் குழைத்து வைத்து – திருமந்:1004/3
பட மாட கோயில் பகவற்கு ஒன்று ஈயில் – திருமந்:1857/1
பட மாட கோயில் பகவற்கு அது ஆமே – திருமந்:1857/4
வட்டம் பட வேண்டி வாய்மை மடித்திட்டு – திருமந்:2876/3
நாள் பட நின்று நலம் புகுந்து ஆயிழை – திருமந்:2881/3
மேல்


படங்கினார் (1)

பக்கனார் மிக்கார் படங்கினார் கன்னியர் – திருமந்:2916/3
மேல்


படம் (6)

நாகமும் ஒன்று படம் ஐந்து நால் அது – திருமந்:1621/1
ஆகம் இரண்டும் படம் விரித்து ஆட்டு ஒழிந்து – திருமந்:1621/3
ஏக படம் செய்து உடம்பு இடம் ஆமே – திருமந்:1621/4
நின்ற படம் கடமாய் நிலைநிற்றலில் – திருமந்:1930/2
ஏதம் படம் செய்து இருந்த புறநிலை – திருமந்:2146/2
படம் கொடு நின்ற இ பல் உயிர்க்கு எல்லாம் – திருமந்:2768/3
மேல்


படம்தான் (1)

படம்தான் செய்து உள்ளுள் படிந்திருந்தானே – திருமந்:2741/4
மேல்


படர் (15)

பாய்ந்து அற்ற கங்கை படர் சடை நந்தியை – திருமந்:179/3
பண்டு அமர் சோதி படர் இதழ் ஆனவள் – திருமந்:1372/3
பாங்கு அமர் கொன்றை படர் சடையான் அடி – திருமந்:1551/1
பால் வைத்த சென்னி படர் ஒளி வானவன் – திருமந்:1599/3
படர் சடை மா தவம் பற்றிய பத்தர்க்கு – திருமந்:1641/1
படர் வினை பற்று அற பார்த்து கைவைத்து – திருமந்:1778/2
படர் கொண்ட ஆல் அதின் வித்து அது போல – திருமந்:2009/1
பாய்ந்தன பூதங்கள் ஐந்தும் படர் ஒளி – திருமந்:2038/1
பாவும் தனை காண்டல் மூன்றும் படர் அற்ற – திருமந்:2302/3
ஊடும் சமாதியில் உற்று படர் சிவன் – திருமந்:2376/2
பாசம் செய்தானை படர் சடை நந்தியை – திருமந்:2408/1
பரமாண்டத்து ஊடே படர் ஒளி ஈசன் – திருமந்:2734/2
பரமாண்டத்து ஊடே படர் தரு நாதம் – திருமந்:2734/3
படர் ஒன்றி என்னும் பரமாம் பரமே – திருமந்:2754/4
பசும்பொன் திகழும் படர் சடை மீதே – திருமந்:2818/3
மேல்


படர்க்கின்ற (1)

படர்க்கின்ற சிந்தையை பைய ஒடுக்கி – திருமந்:2039/2
மேல்


படர்கின்ற (1)

பாகம் செய் ஞானம் படர்கின்ற கொம்பே – திருமந்:1057/4
மேல்


படர்சடையோனே (1)

பல மிசை செய்யும் படர்சடையோனே – திருமந்:1878/4
மேல்


படர்ந்த (2)

படர்ந்த உடல் கொடு பந்து ஆடல் ஆமே – திருமந்:1292/4
படர்ந்த அல்குல் பட்டு ஆடை பாத சிலம்பு – திருமந்:1400/3
மேல்


படர்ந்தது (2)

படர்ந்தது தானே பங்கயம் ஆக – திருமந்:718/3
படர்ந்தது தன் வழி பங்கயத்து உள்ளே – திருமந்:1143/3
மேல்


படர்ந்திடு (1)

படர்ந்திடு நாமமும் பாய் கதிர் போல – திருமந்:1326/3
மேல்


படர்ந்திடும் (1)

படர்ந்திடும் பாரில் பகை இல்லை தானே – திருமந்:1338/4
மேல்


படர்ந்து (6)

படர்ந்து நின்றான் பரி பாரகம் முற்றும் – திருமந்:26/2
இடர் படர்ந்து ஏழா நரகில் கிடப்பர் – திருமந்:165/3
படர்ந்து நின்று ஆதி பராபரன் எந்தை – திருமந்:2643/3
தூறு படர்ந்து கிடந்தது தூ நெறி – திருமந்:2867/1
ஆரை படர்ந்து தொடர்ந்து கிடந்தது – திருமந்:2911/2
பாசி படர்ந்து கிடந்த குளத்திடை – திருமந்:2927/1
மேல்


படரா (1)

பாங்கு ஆன பாசம் படரா படரினும் – திருமந்:1605/2
மேல்


படராவே (1)

பானுவின் முன் மதி போல் படராவே – திருமந்:2314/4
மேல்


படரினும் (1)

பாங்கு ஆன பாசம் படரா படரினும்
ஆங்காரம் நீங்கி அதன் நிலை நிற்கவே – திருமந்:1605/2,3
மேல்


படரும் (1)

படரும் சிவசத்தி தாமே பரமாம் – திருமந்:2588/2
மேல்


படருறு (1)

படருறு காட்சி பகலவன் ஈசன் – திருமந்:2694/2
மேல்


படலம் (1)

பற்றிய மாயா படலம் என பண்ணி – திருமந்:1817/2
மேல்


படலமே (1)

காணாத கண்ணில் படலமே கண் ஒளி – திருமந்:2074/1
மேல்


படலான (1)

படலான கேவல பாசம் துடைத்து – திருமந்:1439/3
மேல்


படவே (1)

பாங்கு படவே பலாச பலகையில் – திருமந்:999/2
மேல்


படா (4)

போழ்கின்ற வாயு புறம் படா பாய்ச்சுறில் – திருமந்:594/2
பாறு படா இன்பம் பார் மிசை பொங்குமே – திருமந்:883/4
சோதிப்பன் அங்கே சுவடு படா வண்ணம் – திருமந்:2646/3
விதறு படா வண்ணம் வேறு இருந்து ஆய்ந்து – திருமந்:2948/1
மேல்


படாதன (1)

படாதன இன்பம் பருகார் அமுதமே – திருமந்:880/4
மேல்


படாது (3)

நடலை படாது உயிர் நாடலும் ஆமே – திருமந்:845/4
ஊறு படாது உடல் வேண்டும் உபாயமும் – திருமந்:883/3
தத்துவம் உன்னி தலை படாது அவ்வாறு – திருமந்:1688/3
மேல்


படாதே (1)

பதறு படாதே பழமறை பார்த்து – திருமந்:2948/2
மேல்


படாமல் (3)

கண்ணாறு மோழை படாமல் கரை கட்டி – திருமந்:800/2
பங்க படாமல் பரிகரித்து தம்மை – திருமந்:828/3
தாறு படாமல் தண்டோடே தலைப்படில் – திருமந்:883/2
மேல்


படாமுன்னம் (1)

விதறு படாமுன்னம் மெய்வழி நின்றால் – திருமந்:2215/3
மேல்


படி (18)

படி கண்டிலர் மீண்டும் பார் மிசை கூடி – திருமந்:88/2
முப்பதும் ஆறும் படி முத்தி ஏணியாய் – திருமந்:126/1
பாய்ந்து அறிந்து உள்ளே படி கதவு ஒன்று இட்டு – திருமந்:810/3
பையினின் உள்ளே படி கதவு ஒன்று இடின் – திருமந்:820/1
படி ஏழ் உலகும் பரந்த சுடரை – திருமந்:1040/3
ஆலித்து இருக்கும் அவற்றின் அகம் படி
சீலத்தை நீக்க திகழ்ந்து எழு மந்திரம் – திருமந்:1193/2,3
படி சார்ந்த இன்ப பழவடி வெள்ள – திருமந்:1603/3
கூடிய பாதம் இரண்டும் படி மிசை – திருமந்:1730/1
அகம் படி கண்டவர் அல்லலில் சேரார் – திருமந்:1874/2
அகம் படி உள் புக்கு அறிகின்ற நெஞ்சம் – திருமந்:1874/3
அகம் படி கண்டாம் அழிக்கலும் எட்டே – திருமந்:1874/4
துணிந்தார் அகம் படி துன்னி உறையும் – திருமந்:1877/1
அன்னத்தில் விந்து அடங்கும் படி கண்டு – திருமந்:1965/1
பர துரியத்து நனவு படி உண்ட – திருமந்:2444/1
மூன்று படி மண்டலத்து முதல்வனை – திருமந்:2445/2
படி தொழ நீ பண்டு பாவித்தது எல்லாம் – திருமந்:2583/3
வந்து என் அகம் படி கோயில் கொண்டான் கொள்ள – திருமந்:2641/2
ஆய் நின்ற தேவர் அகம் படி ஆமே – திருமந்:2824/4
மேல்


படிகத்தின் (1)

நிலாமயம் ஆகிய நீள் படிகத்தின்
சிலாமயம் ஆகும் செழும் தரளத்தின் – திருமந்:1214/1,2
மேல்


படிகந்தான் (1)

மறையவர் அர்ச்சனை வண் படிகந்தான்
இறையவர் அர்ச்சனை ஏய பொன் ஆகும் – திருமந்:1721/1,2
மேல்


படிகம் (3)

வேடம் படிகம் விரும்பும் வெண் தாமரை – திருமந்:1067/2
படிகம் அது ஆக பரந்து எழும் உள்ளே – திருமந்:1408/2
நடுவு படிகம் நல் குங்கும வன்னம் – திருமந்:1735/2
மேல்


படிகால் (1)

படிகால் பிரமன் செய் பாசம் அறுத்து – திருமந்:3013/1
மேல்


படிகின்ற (1)

அகம் படிகின்ற நம் ஐயனை ஓரும் – திருமந்:1874/1
மேல்


படிகின்றவாறே (1)

பாரை கிடக்க படிகின்றவாறே – திருமந்:2911/4
மேல்


படிஞ்சு (1)

படிஞ்சு கிடந்தது பதைக்கின்றவாறே – திருமந்:164/4
மேல்


படித்து (2)

தங்கும் படித்து அவன் தாள் உணர் தேவர்கள் – திருமந்:341/2
படித்து எண்ணும் நா எழு கொம்பு ஒரு நாலும் – திருமந்:1030/3
மேல்


படிந்ததன் (1)

பரஞ்சோதி எனுள் படிந்ததன் பின்னை – திருமந்:2842/2
மேல்


படிந்திருந்தானே (1)

படம்தான் செய்து உள்ளுள் படிந்திருந்தானே – திருமந்:2741/4
மேல்


படிந்து (1)

என்றன் அகம் படிந்து ஏழ் உலகும் தொழ – திருமந்:1061/2
மேல்


படியது (1)

படியது வாருனை பைங்கழல் ஈசன் – திருமந்:1197/2
மேல்


படியப்படிய (1)

பரஞ்சோதி உண்ணான் படியப்படிய
பரஞ்சோதி-தன்னை பறைய கண்டேனே – திருமந்:2842/3,4
மேல்


படியாய் (1)

எய்யும் படியாய் எவற்றுமாய் அன்று ஆகி – திருமந்:2294/3
மேல்


படியார் (1)

படியார் அருளும் பரம்பரன் எந்தை – திருமந்:48/3
மேல்


படியார (1)

படியார அர்ச்சித்து பத்திசெய்தாளே – திருமந்:347/4
மேல்


படியுடை (1)

படியுடை மன்னவன் பாய்பரி ஏறி – திருமந்:2165/1
மேல்


படியே (3)

திகழும் படியே செறிதரு வாயு – திருமந்:720/1
இசைந்து எழும் அன்பில் எழுந்த படியே
பசைந்து எழும் ஈசரை பாசத்து உள் ஏக – திருமந்:1590/1,2
கரசரணாதி கலக்கும் படியே
அரதனம் மன்றினில் மாணிக்க கூத்தன் – திருமந்:2761/2,3
மேல்


படியை (2)

அழியும் படியை அறிகிலர் ஆரும் – திருமந்:720/2
அழியும் படியை அறிந்த பின் நந்தி – திருமந்:720/3
மேல்


படில் (1)

பத்தர்-தம் பத்தியில் பால் படில் அல்லது – திருமந்:2626/3
மேல்


படு (8)

ஊண் படு நா உடை நெஞ்சம் உணர்ந்திட்டு – திருமந்:434/3
சேண் படு பொய்கை செயல் அணையாரே – திருமந்:434/4
மடை படு வாயுவும் மாறியே நிற்கும் – திருமந்:665/2
பறந்து அலமந்து படு துயர் தீர்ப்பான் – திருமந்:2102/3
படு பர சேனையும் பாய்பரி ஐந்தும் – திருமந்:2147/2
படு வழி செய்கின்ற பற்று அற வீசி – திருமந்:2616/2
பல படு பாசம் அறுத்து அறுத்திட்டு – திருமந்:2666/2
பருந்தும் கிளியும் படு பறை கொட்ட – திருமந்:2896/1
மேல்


படுகின்றால் (1)

நாரை படுகின்றால் போல் அல்ல நாதனார் – திருமந்:2911/3
மேல்


படுத்த (2)

மூத்தான் இறைக்க இளையான் படுத்த நீர் – திருமந்:2873/2
தெண்ணில் படுத்த சிவன் அவன் ஆமே – திருமந்:2991/4
மேல்


படுத்ததன் (1)

நள் குகை நால் வட்டம் படுத்ததன் மேல் சார – திருமந்:1918/1
மேல்


படுத்தார் (1)

கிடக்க படுத்தார் கிடந்து ஒழிந்தாரே – திருமந்:148/4
மேல்


படுத்து (1)

தனி படுவித்தனள் சார்வு படுத்து
நனி படுவித்து உள்ளம் நாடி நின்றாளே – திருமந்:1105/3,4
மேல்


படுபயன் (1)

பார் அறிவாளர் படுபயன் தான் உண்பர் – திருமந்:1553/2
மேல்


படுபொருள் (1)

பழியும் புகழும் படுபொருள் முற்றும் – திருமந்:1875/3
மேல்


படும் (2)

படும் பயன் இல்லை பற்று விட்டோர்க்கே – திருமந்:1624/4
பால் அவை தொண்ணூறோடு ஆறுள் படும் அவை – திருமந்:2178/3
மேல்


படுவது (5)

படுவது செய்யில் பசு அது ஆமே – திருமந்:268/4
படுவது இரண்டும் பல கலை வல்லார் – திருமந்:893/1
படுவது ஓங்காரம் பஞ்சாக்கரங்கள் – திருமந்:893/2
படுவது சங்கார தாண்டவ பத்தி – திருமந்:893/3
படுவது கோணம் பரந்திடும்வாறே – திருமந்:893/4
மேல்


படுவதும் (1)

மாலை படுவதும் வாழ்நாள் கழிவதும் – திருமந்:182/2
மேல்


படுவன (1)

சாறு படுவன நான்கு பனை உள – திருமந்:2868/2
மேல்


படுவித்தனள் (1)

தனி படுவித்தனள் சார்வு படுத்து – திருமந்:1105/3
மேல்


படுவித்து (3)

தெளி படுவித்து என் சிந்தையின் உள்ளே – திருமந்:1101/2
ஒளி படுவித்து என்னை உய்ய கொண்டாளே – திருமந்:1101/4
நனி படுவித்து உள்ளம் நாடி நின்றாளே – திருமந்:1105/4
மேல்


படுவோர் (1)

பத்தர் சரிதை படுவோர் கிரியையோர் – திருமந்:1446/1
மேல்


படை (8)

படை உடையான் பரிசே உலகு ஆக்கும் – திருமந்:444/2
கண்டன பூத படை அவை எல்லாம் – திருமந்:679/2
பறிந்தது பூத படை அவை எல்லாம் – திருமந்:682/2
கண்டன பூத படை அவை எல்லாம் – திருமந்:684/2
கையில் படை அங்குச பாசத்தோடு அபய – திருமந்:1316/2
பந்தம் ஆம் சூலம் படை பாசம் வில் அம்பு – திருமந்:1370/3
படை கண்டு மீண்டது பாதி வழியில் – திருமந்:2925/2
பொரு_இலி பூத படை உடையாளி – திருமந்:2941/3
மேல்


படைக்கின்ற (3)

பாவித்து உலகம் படைக்கின்ற காலத்து – திருமந்:1153/2
ஊரும் உலகமும் ஒக்க படைக்கின்ற
பேரறிவாளன் பெருமை குறித்திடின் – திருமந்:1419/1,2
வந்து படைக்கின்ற மாண்பு அது ஆமே – திருமந்:3003/4
மேல்


படைக்கும் (3)

பண்டு இ உலகம் படைக்கும் பொருளே – திருமந்:389/4
அயன் ஒளியாய் இருந்து அங்கே படைக்கும்
பயன் எளிதாம் வயணம் தெளிந்தேனே – திருமந்:392/3,4
ஆய கரணம் படைக்கும் ஐம்பூதமும் – திருமந்:1805/2
மேல்


படைத்த (10)

முடிவும் பிறப்பையும் முன்னே படைத்த
அடிகள் உறையும் அறன் நெறி நாடில் – திருமந்:20/1,2
பின்னை உலகம் படைத்த பிரமனும் – திருமந்:97/3
மடல் விரி கொன்றையான் மாயன் படைத்த
உடலும் உயிரும் உருவம் தொழாமல் – திருமந்:165/1,2
பெரும் செல்வம் கேடு என்று முன்னே படைத்த
வரும் செல்வம் தந்த தலைவனை நாடும் – திருமந்:220/1,2
முன் படைத்து இன்பம் படைத்த முதல் இடை – திருமந்:276/1
இன்ப பிறவி படைத்த இறைவனும் – திருமந்:432/1
இறையவன் மாதவன் இன்பம் படைத்த
மறையவன் மூவரும் வந்து உடன் கூடி – திருமந்:433/1,2
பரந்து உலகு ஏழும் படைத்த பிரானை – திருமந்:1888/1
நிலை பெறு கேடு என்று முன்னே படைத்த
தலைவனை நாடி தயங்கும் என் உள்ளம் – திருமந்:2632/1,2
பண்ணும் திறனும் படைத்த பரமனை – திருமந்:3041/2
மேல்


படைத்தவன் (2)

மேல் உணர்வான் மிகு ஞாலம் படைத்தவன்
மேல் உணர்வான் மிகு ஞாலம் கடந்தவன் – திருமந்:1883/1,2
பின் தான் உலகம் படைத்தவன் பேர் நந்தி – திருமந்:2427/3
மேல்


படைத்தவை (1)

ஆதி படைத்தவை தாங்கி நின்றானே – திருமந்:447/4
மேல்


படைத்தன (1)

ஆகி படைத்தன ஒன்பது வாய்தலும் – திருமந்:2926/2
மேல்


படைத்தனன் (7)

என்னை நன்றாக இறைவன் படைத்தனன்
தன்னை நன்றாக தமிழ்செய்யுமாறே – திருமந்:81/3,4
ஆதி படைத்தனன் ஐம் பெரும் பூதம் – திருமந்:447/1
ஆதி படைத்தனன் ஆசு இல் பல் ஊழி – திருமந்:447/2
ஆதி படைத்தனன் எண்_இலி தேவரை – திருமந்:447/3
அஞ்செழுத்தால் ஐந்து பூதம் படைத்தனன்
அஞ்செழுத்தால் பல யோனி படைத்தனன் – திருமந்:966/1,2
அஞ்செழுத்தால் பல யோனி படைத்தனன்
அஞ்செழுத்தால் இ அகல் இடம் தாங்கினன் – திருமந்:966/2,3
பல முழுது எல்லாம் படைத்தனன் முன்னே – திருமந்:3007/3
மேல்


படைத்தான் (7)

ஒருவனுமே உலகு ஏழும் படைத்தான்
ஒருவனுமே உலகு ஏழும் அளித்தான் – திருமந்:404/1,2
உகந்து நின்றே படைத்தான் உலகு ஏழும் – திருமந்:445/1
உகந்து நின்றே படைத்தான் பல ஊழி – திருமந்:445/2
உகந்து நின்றே படைத்தான் ஐந்து பூதம் – திருமந்:445/3
நெறியை படைத்தான் நெருஞ்சில் படைத்தான் – திருமந்:1617/1
நெறியை படைத்தான் நெருஞ்சில் படைத்தான்
நெறியில் வழுவின் நெருஞ்சில் முள் பாயும் – திருமந்:1617/1,2
ஒன்றா உலகம் படைத்தான் எழுதினான் – திருமந்:1876/3
மேல்


படைத்தானே (1)

உகந்து நின்றே உயிர் ஊன் படைத்தானே – திருமந்:445/4
மேல்


படைத்திட (1)

தானே படைத்திட வல்லவன் ஆயிடும் – திருமந்:686/1
மேல்


படைத்திடும் (1)

தானே படைத்திடும் தானே அளித்திடும் – திருமந்:1809/1
மேல்


படைத்து (8)

முன் படைத்து இன்பம் படைத்த முதல் இடை – திருமந்:276/1
பார் போகம் ஏழும் படைத்து உடையானே – திருமந்:367/4
படைத்து உடையான் பண்டு உலகங்கள் ஏழும் – திருமந்:446/1
படைத்து உடையான் பல தேவரை முன்னே – திருமந்:446/2
படைத்து உடையான் பல சீவரை முன்னே – திருமந்:446/3
படைத்து உடையான் பரம் ஆகி நின்றானே – திருமந்:446/4
பார் ஐங்குணமும் படைத்து நின்றானே – திருமந்:1832/4
பா அனைத்தும் படைத்து அர்ச்சனை பாரிப்ப – திருமந்:2389/3
மேல்


படைத்தே (1)

துளை கொண்டது அ வழி தூங்கும் படைத்தே – திருமந்:2037/4
மேல்


படைப்பது (1)

பரம்பரம் ஆக படைப்பது அறிவே – திருமந்:2449/4
மேல்


படைப்பதும் (1)

ஓர் ஆயமே உலகு ஏழும் படைப்பதும்
ஓர் ஆயமே உலகு ஏழும் அளிப்பதும் – திருமந்:407/1,2
மேல்


படைப்பாதி (3)

பாவிய பூதம் கொண்டாட்டி படைப்பாதி
பூ இயல் கூட்டத்தால் போதம் புரிந்து அருள் – திருமந்:2344/2,3
படைப்பாதி சூக்கத்தை தற்பரம் செய்ய – திருமந்:2415/3
படைப்பாதி தூய மலம் அ பரத்திலே – திருமந்:2415/4
மேல்


படைப்பார்க்கு (1)

புவனம் படைப்பார்க்கு புத்திரர் ஐவர் – திருமந்:386/2
மேல்


படைப்பான் (3)

புவனம் படைப்பான் ஒருவன் ஒருத்தி – திருமந்:386/1
புவனம் படைப்பான் அ புண்ணியன் தானே – திருமந்:386/4
அறிந்த பதி படைப்பான் அங்கு அவற்றையே – திருமந்:2414/4
மேல்


படைப்பானும் (1)

புவனம் படைப்பானும் பூமிசையான் ஆய் – திருமந்:386/3
மேல்


படைப்பு (2)

பண்டை மறையும் படைப்பு அளிப்பு ஆதியும் – திருமந்:1871/3
படைப்பு ஆதி ஆவது பரம்சிவம் சத்தி – திருமந்:2415/1
மேல்


படைப்பும் (1)

படைப்பும் அளிப்பும் பயில் இளைப்பாற்றும் – திருமந்:2418/1
மேல்


படைப்போன் (1)

ஆகும்படி படைப்போன் அரன் ஆமே – திருமந்:2417/4
மேல்


படையார் (1)

படையார் அழல் மேனி பதி சென்று புக்கேன் – திருமந்:547/2
மேல்


படையும் (1)

கொடியும் படையும் கோட்சரன் ஐயைந்து – திருமந்:2917/3
மேல்


பண் (8)

பண் அகத்து இன் இசை பாடல் உற்றானுக்கே – திருமந்:31/3
பண் நுதல் செய்து பசு பாசம் நீங்கிட – திருமந்:474/2
பண் உடையார்கள் பதைப்பு அற்று இருந்தவர் – திருமந்:1166/3
பண் அமர்ந்து ஆதித்த மண்டலம் ஆனது – திருமந்:1396/3
பண் அவன் பேரன்பு பற்றி நின்றானே – திருமந்:1505/4
பண் இடில் ஞானி ஊண் பார்க்கில் விசேடமே – திருமந்:1851/4
பண் ஆகும் காமம் பயிலும் வசனமும் – திருமந்:2139/1
பண் அறிவாளனை பாவித்த மாந்தரை – திருமந்:2518/3
மேல்


பண்டகத்து (1)

பண்டகத்து உள்ளே பகலே ஒளி ஆக – திருமந்:818/3
மேல்


பண்டம் (2)

பண்டம் பெய் கூரை பழகி விழுந்த-கால் – திருமந்:144/1
அ குழி தூர்க்கும் அரும் பண்டம் தேடுவீர் – திருமந்:210/2
மேல்


பண்டாரம் (1)

பந்தல் பிரிந்தது பண்டாரம் கட்டு அற்ற – திருமந்:152/1
மேல்


பண்டிதர் (1)

பண்டிதர் ஆவார் பதினெட்டும் பாடையும் – திருமந்:59/1
மேல்


பண்டிதர்-தங்கள் (1)

பண்டிதர்-தங்கள் பதினெட்டு பாடையும் – திருமந்:59/3
மேல்


பண்டு (14)

பதி பல ஆயது பண்டு இ உலகம் – திருமந்:33/1
பண்டு இ உலகம் படைக்கும் பொருளே – திருமந்:389/4
படைத்து உடையான் பண்டு உலகங்கள் ஏழும் – திருமந்:446/1
பண்டு உகந்து எங்கும் பழமறை தேடியை – திருமந்:578/3
பண்டு அழியாத பதி வழியே சென்று – திருமந்:992/3
பண்டு எண் திசையும் பராசத்தியாய் நிற்கும் – திருமந்:1167/2
பண்டு கொளும் மரம் ஆய பரஞ்சுடர் – திருமந்:1330/3
பண்டு அமர் சோதி படர் இதழ் ஆனவள் – திருமந்:1372/3
பண்டு பயிலும் பயில் சீவனார் பின்னை – திருமந்:2013/3
பண்டு தொடர பரகாய யோகி போல் – திருமந்:2133/3
பட்டு அலர்கின்றது ஓர் பண்டு அம் கனாவே – திருமந்:2529/4
படி தொழ நீ பண்டு பாவித்தது எல்லாம் – திருமந்:2583/3
பண்டு இல்லை என்னும் பரம் கதி உண்டு-கொல் – திருமந்:2693/2
பண்டு எங்கள் ஈசன் நெடுமால் பிரமனை – திருமந்:2964/1
மேல்


பண்டுபண்டு (1)

பண்டுபண்டு ஓயும் பரமன் பரஞ்சுடர் – திருமந்:1522/2
மேல்


பண்டுறு (1)

பண்டுறு நின்ற பராசத்தி என்னவே – திருமந்:2388/3
மேல்


பண்டே (1)

பவம் வரும் வல்வினை பண்டே அறுத்தேன் – திருமந்:2968/3
மேல்


பண்டை (14)

பாழாய் அடங்கினும் பண்டை பாழ் பாழ் ஆகா – திருமந்:429/2
பண்டை அ ஈசன் தத்துவம் ஆகுமே – திருமந்:684/4
பண்டை உள் நாவில் பகை அற விண்ட பின் – திருமந்:1290/2
பண்டை அ வாயு பகையை அறுத்திட – திருமந்:1391/3
பண்டை மறைகள் பரந்து எங்கும் தேடுமால் – திருமந்:1416/3
விளைவு அறிவார் பண்டை மெய்த்தவம் செய்வார் – திருமந்:1635/1
விளைவு அறிவார் பண்டை மெய்யுரை செய்வார் – திருமந்:1635/2
விளைவு அறிவார் பண்டை மெய்யறம் செய்வார் – திருமந்:1635/3
பண்டை மறையும் படைப்பு அளிப்பு ஆதியும் – திருமந்:1871/3
பண்டை உருவே பகர் வாய் பவளமே – திருமந்:1943/2
தன்னை தெரிந்து தன் பண்டை தலைவன் தாள் – திருமந்:2369/3
பண்டை மறைகள் பரவான் உடல் என்னும் – திருமந்:2463/1
ஈறு அதில் பண்டை பரன் உண்மை செய்யுமே – திருமந்:2478/4
பண்டை ஆகாசங்கள் ஐந்தும் பதி ஆக – திருமந்:2749/2
மேல்


பண்டைய (1)

பண்டைய வானின் பகட்டை அறுத்திட்டு – திருமந்:1401/3
மேல்


பண்டையது (1)

பண்டையது ஆகி பரந்த வியாக்கிரத்து – திருமந்:2153/3
மேல்


பண்டையில் (1)

பண்டையில் வட்டம் பதைத்து எழும் ஆறாறும் – திருமந்:1029/2
மேல்


பண்டையுள் (1)

பண்டையுள் வேதம் பரந்த பரப்பு எல்லாம் – திருமந்:1018/3
மேல்


பண்ணாக்கி (1)

பண்ணாக்கி நின்ற பழம் பொருள் ஒன்று உண்டு – திருமந்:599/2
மேல்


பண்ணாநிற்கும் (1)

உந்தியின் உள்ளே உதயம் பண்ணாநிற்கும்
சந்தி செய்யாநிற்பர் தாம் அறிகிலர் – திருமந்:958/2,3
மேல்


பண்ணாமல் (1)

பண்ணாமல் நின்றது பார்க்கலும் ஆமே – திருமந்:600/4
மேல்


பண்ணார் (1)

பண்ணார் அமுதினை பஞ்ச கடிகையில் – திருமந்:832/3
மேல்


பண்ணி (3)

அட பண்ணி வைத்தார் அடிசிலை உண்டார் – திருமந்:148/1
நீ தங்கும் அங்க நியாசம்-தனை பண்ணி
சாதம் கெட செம்பில் சட்கோணம் தான் இடே – திருமந்:1311/3,4
பற்றிய மாயா படலம் என பண்ணி
அத்தனை நீ என்று அடி வைத்தான் பேர் நந்தி – திருமந்:1817/2,3
மேல்


பண்ணிடில் (1)

பண்ணிடில் தன்மை பராபரன் ஆமே – திருமந்:2519/4
மேல்


பண்ணிய (4)

பண்ணிய வன்னி பகலோன் மதி ஈறு – திருமந்:1078/3
பண்ணிய பொன்னை பரப்பு அற நீ பிடி – திருமந்:1367/1
பண்ணிய மேனியும் பத்து நூறு ஆகுமாம் – திருமந்:1851/2
பண்ணிய மாயையில் ஊட்டல் பரிந்தனன் – திருமந்:2421/2
மேல்


பண்ணில் (1)

பாடுகின்றார் சிலர் பண்ணில் அழுதிட்டு – திருமந்:162/3
மேல்


பண்ணினில் (1)

பண்ணினில் வந்த பயன் அல்லன் பான்மையன் – திருமந்:3018/3
மேல்


பண்ணும் (3)

பாவிய ச-உடன் பண்ணும் யகாரத்தை – திருமந்:1096/2
பண்ணும் கிரியை பரநேத்திரத்திலே – திருமந்:1744/4
பண்ணும் திறனும் படைத்த பரமனை – திருமந்:3041/2
மேல்


பண்ணுமே (2)

அந்தியும் சந்தியும் ஆகுதி பண்ணுமே – திருமந்:234/4
ஆய்ந்தலத்து ஆம் உயிராகுதி பண்ணுமே – திருமந்:1366/4
மேல்


பண்ணுறு (2)

பண்ணுறு கேள்வியும் பாடலுமாய் நிற்கும் – திருமந்:968/2
பண்ணுறு நாதம் பகை அற நின்றிடில் – திருமந்:1384/2
மேல்


பண்பன் (3)

பரிசு அறி வானவர் பண்பன் அடி என – திருமந்:641/1
பரிசு அறவான் அவன் பண்பன் பகலோன் – திருமந்:1544/1
பல் ஊழி பண்பன் பகலோன் இறையவன் – திருமந்:2533/1
மேல்


பண்பனும் (1)

பாகனும் ஆகின்ற பண்பனும் ஆமே – திருமந்:2921/4
மேல்


பண்பனை (1)

பழுதுபடா வண்ணம் பண்பனை நாடி – திருமந்:1864/3
மேல்


பண்பார் (1)

பால் ஒன்று ஞானமே பண்பார் தலை உயிர் – திருமந்:2425/3
மேல்


பண்பின் (1)

பால் ஒன்று பற்றினால் பண்பின் பயன் கெடும் – திருமந்:295/2
மேல்


பண்பினை (1)

பகர்ந்த பிரான் என்னும் பண்பினை நாடி – திருமந்:2541/2
மேல்


பண்பு (2)

பண்பு அழி செய் வழிபாடு சென்று அப்புறம் – திருமந்:366/1
பகவற்கு ஏதாகிலும் பண்பு இலர் ஆகி – திருமந்:1865/1
மேல்


பண்புறு (1)

பண்புறு காலமும் பார் மிசை வாழ்க்கையும் – திருமந்:453/3
மேல்


பண்புறுவீர் (1)

பண்புறுவீர் பிறவி தொழிலே நின்று – திருமந்:2112/3
மேல்


பண (1)

பண விளக்கு ஆகிய பல் தலை நாகம் – திருமந்:2018/3
மேல்


பணி (22)

மயன் பணி கேட்பது மா நந்தி வேண்டின் – திருமந்:302/1
அயன் பணி கேட்பது அரன் பணியாலே – திருமந்:302/2
சிவன் பணி கேட்பவர் தேவரும் ஆவர் – திருமந்:302/3
பயன் பணி கேட்பது பற்று அதுவாமே – திருமந்:302/4
அ பணி செஞ்சடை ஆதி புராதனன் – திருமந்:343/1
ஏது பணி என்று இசையும் இருவருக்கு – திருமந்:408/3
இடுகின்றவாறு சென்றின் பணி சேர – திருமந்:795/3
நீர் பணி சக்கரம் நேர்தரு வண்ணங்கள் – திருமந்:1329/1
இது பணி மானுடர் செய் பணி ஈசன் – திருமந்:1454/3
இது பணி மானுடர் செய் பணி ஈசன் – திருமந்:1454/3
பதி பணி செய்வது பத்திமை காணே – திருமந்:1454/4
பவத்திடையாளர் அவர் பணி கேட்கின் – திருமந்:1637/3
வென்று விரைந்து விரை பணி என்றனர் – திருமந்:1840/1
நின்று பொருந்த இறை பணி நேர்பட – திருமந்:1840/2
மிலை மிசை வைத்தனன் மெய் பணி செய்ய – திருமந்:1878/2
ஆம் பவம் இல்லா அருள் பணி முத்திரை – திருமந்:1894/2
பணி ஒன்று இலாதோன் பரநிந்தை செய்வோன் – திருமந்:2044/3
பெத்தத்தும் தன் பணி இல்லை பிறத்தலான் – திருமந்:2628/1
முத்தத்தும் தன் பணி இல்லை முறைமையால் – திருமந்:2628/2
பத்தி பட்டோர்க்கு பணி ஒன்றும் இல்லையே – திருமந்:2628/4
தத்துவ சுத்தி தலைப்பட்டு தன் பணி
மெய்த்தவம் செய்கை வினைவிட்ட மெய் உண்மை – திருமந்:2633/2,3
பந்தம் பணி அச்சம் பல் பிறப்பும் வாட்டி – திருமந்:2647/2
மேல்


பணி-மின் (2)

பைய நின்று ஏத்தி பணி-மின் பணிந்த பின் – திருமந்:1103/3
பாடு-மின் பாடி பணி-மின் பணிந்த பின் – திருமந்:1445/3
மேல்


பணி-மின்கள் (1)

பாடி உளே நின்று பாதம் பணி-மின்கள்
ஆடி உளே நின்று அறிவு செய்வார்கட்கு – திருமந்:2109/2,3
மேல்


பணிகிலும் (1)

பணிகிலும் பல் மலர் தூவி பணிவன் – திருமந்:1526/2
மேல்


பணிகினும் (1)

பணிகினும் பார் மிசை பல் உயிர் ஆகி – திருமந்:420/3
மேல்


பணிசெய்கின்றவள் (1)

அது பணிசெய்கின்றவள் ஒரு கூறன் – திருமந்:1454/2
மேல்


பணிசெய்வன் (1)

அன்பின் உருகுவன் நாளும் பணிசெய்வன்
செம்பொன் செய் மேனி கமல திருவடி – திருமந்:1456/1,2
மேல்


பணித்து (1)

பத்தி பணித்து பரவும் அடி நல்கி – திருமந்:1573/1
மேல்


பணிதலால் (1)

பற்று அறு நாதன் அடியில் பணிதலால்
சுற்றிய பேதம் துரியம் மூன்றால் வாட்டி – திருமந்:2059/2,3
மேல்


பணிந்த (2)

பைய நின்று ஏத்தி பணி-மின் பணிந்த பின் – திருமந்:1103/3
பாடு-மின் பாடி பணி-மின் பணிந்த பின் – திருமந்:1445/3
மேல்


பணிந்தவர்-தம்பால் (1)

பகை இல்லை என்றும் பணிந்தவர்-தம்பால்
நகை இல்லை நாள்நாளும் நன்மைகள் ஆகும் – திருமந்:1304/1,2
மேல்


பணிந்தவர்க்கு (1)

பணிந்தவர்க்கு அல்லது பார்க்க ஒண்ணாதே – திருமந்:606/4
மேல்


பணிந்தார் (1)

பணிந்தார் அகம்படி பால் பட்டு ஒழுகும் – திருமந்:1877/2
மேல்


பணிந்தான் (1)

பத்தியின் ஞானம் பெற பணிந்தான் அந்த – திருமந்:1697/3
மேல்


பணிந்து (13)

பகலிடத்தும் இரவும் பணிந்து ஏத்தி – திருமந்:4/3
பாடுவன் பன் மலர் தூவி பணிந்து நின்று – திருமந்:50/2
பால் ஒத்த மேனி பணிந்து அடியேன் தொழ – திருமந்:108/2
பத்திமையாலே பணிந்து அடியார் தொழ – திருமந்:284/3
பால் ஒத்த மேனியன் பாதம் பணிந்து உய்ய – திருமந்:540/2
பணிந்து எண் திசையும் பரமனை நாடி – திருமந்:640/1
பறை அறையாது பணிந்து முடியே – திருமந்:748/4
இது பணிந்து எண் திசை மண்டலம் எல்லாம் – திருமந்:1454/1
பத்தி கொடுக்கும் பணிந்து அடியார் தொழ – திருமந்:1639/2
நீதி உள்ளே நின்று நின்மலன் தாள் பணிந்து
ஆதியை அன்பில் அறியகில்லார்களே – திருமந்:2085/3,4
பறந்தது என் உள்ளம் பணிந்து கிடந்தே – திருமந்:2585/2
பவ பெருமானை பணிந்து நின்றேனே – திருமந்:2971/4
பணிந்து நின்றேன் பரமாதி பதியை – திருமந்:2972/1
மேல்


பணிந்தும் (1)

உயர்ந்தும் பணிந்தும் முகந்தும் தழுவி – திருமந்:1499/1
மேல்


பணிந்துற்று (1)

பத்திக்கு வித்து பணிந்துற்று பற்றலே – திருமந்:2506/2
மேல்


பணிந்தேன் (1)

பணிந்தேன் பகலவன் பாட்டும் ஒலியே – திருமந்:1748/4
மேல்


பணிந்தேனே (1)

கற்றன விட்டேன் கழல் பணிந்தேனே – திருமந்:1817/4
மேல்


பணிபவர்க்கு (1)

பணிபவர்க்கு அன்றோ பரகதி ஆமே – திருமந்:1377/4
மேல்


பணிய (1)

பதி மது மேவி பணிய வல்லார்க்கு – திருமந்:1231/3
மேல்


பணியாலே (1)

அயன் பணி கேட்பது அரன் பணியாலே
சிவன் பணி கேட்பவர் தேவரும் ஆவர் – திருமந்:302/2,3
மேல்


பணியில் (1)

பணியில் பரதுரியம் பரம் ஆமே – திருமந்:2281/4
மேல்


பணியின் (1)

பணியின் அமுதம் பருகலும் ஆமே – திருமந்:2811/4
மேல்


பணியும் (1)

பணியும் பரதுரியம் பயில் நான்கும் – திருமந்:2468/2
மேல்


பணிவது (1)

பணிவது பஞ்சாக்கரம் அது ஆமே – திருமந்:1349/4
மேல்


பணிவன் (1)

பணிகிலும் பல் மலர் தூவி பணிவன்
அணுகியது ஒன்று அறியாத ஒருவன் – திருமந்:1526/2,3
மேல்


பணிவார் (1)

தாம் அறிவார் அண்ணல் தாள் பணிவார் அவர் – திருமந்:251/1
மேல்


பணிவித்த (1)

பணிவித்த பேர் நந்தி பாதம் பற்றாயே – திருமந்:2482/4
மேல்


பத்த (1)

பாடுறு சுத்த சைவ பத்த நித்தனே – திருமந்:1428/4
மேல்


பத்தர் (2)

பத்தர் சரிதை படுவோர் கிரியையோர் – திருமந்:1446/1
பத்தர் பரசும் பசுபதி தான் என்றே – திருமந்:2623/4
மேல்


பத்தர்-தம் (1)

பத்தர்-தம் பத்தியில் பால் படில் அல்லது – திருமந்:2626/3
மேல்


பத்தர்க்கு (1)

படர் சடை மா தவம் பற்றிய பத்தர்க்கு
இடர் அடையா வண்ணம் ஈசன் அருளும் – திருமந்:1641/1,2
மேல்


பத்தர்கள் (2)

பத்தினி பத்தர்கள் தத்துவ ஞானிகள் – திருமந்:532/1
பரன் நெறி தேடிய பத்தர்கள் சித்தம் – திருமந்:1543/3
மேல்


பத்தன் (1)

பத்தன் கிரியை சரியை பயில்வுற்று – திருமந்:1455/1
மேல்


பத்தாம் (1)

பத்தாம் பிரம சடங்கு பார்த்து ஓதிடே – திருமந்:991/4
மேல்


பத்தாய் (1)

ஆறு ஒரு பத்தாய் அமர்ந்த இரண்டையும் – திருமந்:774/3
மேல்


பத்தி (7)

படுவது சங்கார தாண்டவ பத்தி
படுவது கோணம் பரந்திடும்வாறே – திருமந்:893/3,4
பத்தி பணித்து பரவும் அடி நல்கி – திருமந்:1573/1
பத்தி கொடுக்கும் பணிந்து அடியார் தொழ – திருமந்:1639/2
பத்தி விற்று உண்டு பகலை கழிவிடு – திருமந்:2069/1
பத்தி பட்டோர்க்கு பணி ஒன்றும் இல்லையே – திருமந்:2628/4
நினைப்புறுவார் பத்தி நேடிக்கொள்வாரே – திருமந்:2668/4
பத்தி வலையில் பருத்தி நிறுத்தலால் – திருமந்:2890/2
மேல்


பத்திக்கு (1)

பத்திக்கு வித்து பணிந்துற்று பற்றலே – திருமந்:2506/2
மேல்


பத்திசெய்தாளே (1)

படியார அர்ச்சித்து பத்திசெய்தாளே – திருமந்:347/4
மேல்


பத்திமை (1)

பதி பணி செய்வது பத்திமை காணே – திருமந்:1454/4
மேல்


பத்திமையால் (1)

பத்திமையால் இ பயன் அறியாரே – திருமந்:98/4
மேல்


பத்திமையாலே (1)

பத்திமையாலே பணிந்து அடியார் தொழ – திருமந்:284/3
மேல்


பத்தியில் (2)

பத்தர்-தம் பத்தியில் பால் படில் அல்லது – திருமந்:2626/3
பத்தியில் உற்றோர் பரானந்த போதரே – திருமந்:2633/4
மேல்


பத்தியின் (1)

பத்தியின் ஞானம் பெற பணிந்தான் அந்த – திருமந்:1697/3
மேல்


பத்தியினாலே (1)

பரிந்து உடன் வந்தனன் பத்தியினாலே – திருமந்:75/4
மேல்


பத்தியும் (3)

பத்தியும் இன்றி பரன் உண்மை இன்றி – திருமந்:231/3
பத்தியும் நாதன் அருளில் பயிலுமே – திருமந்:1575/4
பத்தியும் ஞான வைராக்கியமும் பரசித்திக்கு – திருமந்:1585/1
மேல்


பத்தியுள் (2)

ஆதித்தன் பத்தியுள் அன்பு வைத்தேனே – திருமந்:1465/4
பத்தியுள் நின்று பரம்-தன்னுள் நின்று மா – திருமந்:2862/2
மேல்


பத்தியை (1)

பத்தியை பாழில் உகுத்த அப்பாவிகள் – திருமந்:1199/3
மேல்


பத்திரம் (1)

பத்திரம் கோமுகம் பங்கயம் கேசரி – திருமந்:563/1
மேல்


பத்திரலிங்கம் (1)

பாய பலிபீடம் பத்திரலிங்கம் ஆம் – திருமந்:1718/3
மேல்


பத்திராசனமே (1)

பரிசு பெறும் அது பத்திராசனமே – திருமந்:560/4
மேல்


பத்தில் (1)

உருவம் வளர்ந்திடும் ஒண் திங்கள் பத்தில்
பருவம் அது ஆகவே பாரினில் வந்திடும் – திருமந்:485/1,2
மேல்


பத்தினி (1)

பத்தினி பத்தர்கள் தத்துவ ஞானிகள் – திருமந்:532/1
மேல்


பத்தினில் (2)

ஏத்துவர் பத்தினில் எண் திசை தோன்றிட – திருமந்:757/2
ஊழி பராபரம் ஓங்கிய பத்தினில்
தாழ்வு அது ஆன தனித்தன்மை தானே – திருமந்:2532/3,4
மேல்


பத்தினொடு (1)

பத்தினொடு ஆறும் உயர் கலை பால் மதி – திருமந்:854/2
மேல்


பத்து (25)

பறிகின்ற பத்து எனும் பாரம் செய்தானே – திருமந்:452/4
பொய் பகை செய்யினும் ஒன்று பத்து ஆமே – திருமந்:528/4
கால் அது ஐஞ்ஞூற்று ஒரு பத்து மூன்றையும் – திருமந்:694/3
பாலம் கடந்தது பத்து பதினைந்து – திருமந்:745/2
பகுத்து அறி பத்து எட்டும் பாராதிகள் நால் – திருமந்:747/3
காணலும் ஆகும் கருதிய பத்து ஓடில் – திருமந்:780/1
பார் அஞ்சி நின்ற பகை பத்து நாளாகும் – திருமந்:783/2
பத்து வகைக்கும் பதினெண் கணத்துக்கும் – திருமந்:835/3
இருந்த மனைகளும் ஈராறு பத்து ஒன்று – திருமந்:914/3
பத்து இட்டு அங்கு எட்டு இட்டு ஆறு இட்டு நால் இட்டு – திருமந்:1032/1
கால் பதி பத்து முகம் பார்த்து கண்களும் – திருமந்:1033/2
பத்து முகமும் பரையும் பராபரை – திருமந்:1059/2
பார் அளவாம் திசை பத்து உடையாளே – திருமந்:1179/4
பத்து முகம் உடையாள் நம் பராசத்தி – திருமந்:1180/1
அறிந்தவை ஒன்றுவிட்டு ஒன்று பத்து ஆக – திருமந்:1291/3
மானே மதிவரை பத்து இட்டு வைத்த பின் – திருமந்:1364/2
கூபத்து சத்தி குளிர் முகம் பத்து உள – திருமந்:1397/1
பத்து திசையும் பரம் ஒரு தெய்வம் உண்டு – திருமந்:1451/1
வாயில் கொண்டான் அடி நாடிகள் பத்து உள – திருமந்:1729/2
பண்ணிய மேனியும் பத்து நூறு ஆகுமாம் – திருமந்:1851/2
நின்றவன் நிற்க பதினாலில் பத்து நீத்து – திருமந்:2154/1
ஆவ சிவன் துரியாந்தம் அவத்தை பத்து
ஓவும் பரா நந்தி உண்மைக்குள் வைகியே – திருமந்:2284/2,3
சென்றது தான் ஒரு பத்து இருநூறு உள – திருமந்:2772/3
பத்து பரும் புலி யானை பதினைந்து – திருமந்:2888/1
போகின்ற எட்டும் புகுகின்ற பத்து எட்டும் – திருமந்:2926/1
மேல்


பத்துக்கரத்தி (1)

பத்துக்கரத்தி பராபரன் பைந்தொடி – திருமந்:1194/3
மேல்


பத்துடன் (2)

பாடு அறி பத்துடன் ஆறு நடு வீதி – திருமந்:1298/3
ஐயைந்து பத்துடன் ஆனது சாக்கிரம் – திருமந்:2200/1
மேல்


பத்தும் (7)

சென்று உணர்வான் திசை பத்தும் திவாகரன் – திருமந்:191/1
தணிந்து எழு நாதங்கள் தாம் இவை பத்தும்
பணிந்தவர்க்கு அல்லது பார்க்க ஒண்ணாதே – திருமந்:606/3,4
பற்றிய பத்தும் பலவகை நாழிகை – திருமந்:741/3
பத்தும் இரண்டும் பகலோன் உயர் கலை – திருமந்:854/1
தேவர் பிரான் திசை பத்தும் உதயம் செய்யும் – திருமந்:1995/1
நாடிகள் பத்தும் நலம் திகழ் வாயுவும் – திருமந்:2174/1
பத்தொடு பத்தும் ஓர் மூன்றும் பகுதியும் – திருமந்:2176/1
மேல்


பத்துளும் (1)

தேவனும் ஆகும் திசைதிசை பத்துளும்
ஏவனும் ஆம் விரி நீர் உலகு ஏழையும் – திருமந்:3032/1,2
மேல்


பத்தெட்டும் (1)

போகின்ற எட்டும் புகுகின்ற பத்தெட்டும்
மூழ்கின்ற முத்தனும் ஒன்பது வாய்தலும் – திருமந்:457/1,2
மேல்


பத்தே (3)

தேக்கலும் ஆகும் திருந்திய பத்தே – திருமந்:777/4
அந்தம் இல்லானை அறிந்து கொள் பத்தே – திருமந்:1031/4
ஆகின்ற சத்தியுள் அ திசை பத்தே – திருமந்:1732/4
மேல்


பத்தையும் (1)

தேவர் பிரான் நம் பிரான் திசை பத்தையும்
மேவு பிரான் விரி நீர் உலகு ஏழையும் – திருமந்:32/1,2
மேல்


பத்தொடு (2)

பத்தொடு நூறு பல ஆசனமே – திருமந்:563/4
பத்தொடு பத்தும் ஓர் மூன்றும் பகுதியும் – திருமந்:2176/1
மேல்


பத்மாசனம் (1)

பார் திகழ் பத்மாசனம் எனல் ஆகுமே – திருமந்:559/4
மேல்


பத்மாசனமே (1)

பவம் அறு நல்குகை பத்மாசனமே – திருமந்:1914/4
மேல்


பத (4)

தாவிய நல் பத தண் மதியம் கதிர் – திருமந்:1195/2
தொல் பத விசுவன் தைசதன் பிராஞ்ஞன் – திருமந்:2537/1
நல் பத விராட்டன் பொன் கர்ப்பன் அ யாகிர்தன் – திருமந்:2537/2
புண்டரிக பத பொன்னம்பல கூத்து – திருமந்:2777/3
மேல்


பதகர் (1)

பட்டி பதகர் பயன் அறியாரே – திருமந்:260/4
மேல்


பதங்களில் (1)

பாகு ஒன்றி நின்ற பதங்களில் வர்த்திக்கும் – திருமந்:945/2
மேல்


பதஞ்சலி (1)

மன்று தொழுத பதஞ்சலி வியாக்கிரமர் – திருமந்:67/3
மேல்


பதத்தாலும் (1)

சொல் பதத்தாலும் தொடர ஒண்ணா சிவன் – திருமந்:2439/3
மேல்


பதத்தினள் (1)

ஆன வராக முகத்தி பதத்தினள்
ஈனவர் ஆகம் இடிக்கும் முசலத்தோடு – திருமந்:1072/1,2
மேல்


பதத்து (5)

பற்றி பதத்து அன்பு வைத்து பரன் புகழ் – திருமந்:633/1
ஒளிவரும் அ பதத்து ஓர் இரண்டு ஆகில் – திருமந்:1014/3
இனதாகும் தொந்த தசி பதத்து ஈடே – திருமந்:2466/4
அன்புறு கோணம் அசி பதத்து ஆடிட – திருமந்:2788/2
அளிக்கும் பதத்து ஒன்று ஆய்ந்து கொள்வார்க்கே – திருமந்:2924/4
மேல்


பதத்தே (2)

இருந்தேன் இமையவர் ஏத்தும் பதத்தே
இருந்தேன் என் நந்தி இணை அடி கீழே – திருமந்:80/3,4
நாதத்தினில் ஆடி நார் பதத்தே ஆடி – திருமந்:2756/1
மேல்


பதத்தை (1)

ஒத்த மெய்ஞ்ஞானத்து உயர்ந்தார் பதத்தை
சுத்தமதாக விளக்கி தெளிக்கவே – திருமந்:1829/2,3
மேல்


பதத்தையே (1)

உண்டு நிலாவிடும் ஓடும் பதத்தையே – திருமந்:623/4
மேல்


பதப்பொருள் (1)

முத்தர் பதப்பொருள் முத்தி வித்தாம் மூலம் – திருமந்:1440/2
மேல்


பதம் (41)

சீர் உடையாள் பதம் சேர்ந்து இருந்தேனே – திருமந்:78/4
குரு நெறியாலே குரு பதம் சேர்ந்து – திருமந்:232/2
பாவடியாலே பதம் செய் பிரமனும் – திருமந்:376/3
பாரணன் அன்பில் பதம் செய்யும் நான்முகன் – திருமந்:391/3
பதம் செய்யும் பாரும் பனி வரை எட்டும் – திருமந்:423/1
ஒன்றின் பதம் செய்த ஓம் என்ற அப்புற – திருமந்:424/3
பதம் செய்யும் பால் வண்ணன் மேனி பகலோன் – திருமந்:462/1
செறிவான் உறை பதம் சென்று வலம் கொள் – திருமந்:512/2
பல்வகையாலும் பயிற்றி பதம் செய்யும் – திருமந்:542/2
ஓர் அணை அ பதம் ஊருவின் மேல் ஏறி இட்டு – திருமந்:559/1
நண்ணும் பதம் இது நாட வல்லார்கட்கே – திருமந்:763/4
பதம் அறிந்து உம்முளே பார் கடிந்தாளே – திருமந்:843/4
பயம்-தனை ஓரும் பதம் அது பற்றும் – திருமந்:972/3
அயன் தனை யோரும் பதம் அது பற்றும் – திருமந்:1115/3
தாம் அடி சூடி நின்று எய்தினர் தம் பதம்
காமனும் சாமன் இரவி கனல் உடன் – திருமந்:1208/2,3
ஆலம் உண்டான் அமுது ஆங்கு அவர் தம் பதம்
சால வந்து எய்தும் தவத்து இன்பம் தான் வரும் – திருமந்:1211/1,2
சாரும் பதம் இது சத்தியம் ஆமே – திருமந்:1233/4
நாம் பதம் கண்ட பின் நாடறிந்தோமே – திருமந்:1297/4
பார் துறந்தார்க்கே பதம் செயல் ஆமே – திருமந்:1620/4
முத்தி கொடுக்கும் முனிவன் எனும் பதம்
சத்தான செய்வது தான் தவம் தானே – திருமந்:1639/3,4
ஞானத்தினால் பதம் நண்ணும் சிவஞானி – திருமந்:1674/1
ஏனமும் நந்தி பதம் முத்தி பெற்றதே – திருமந்:1675/4
வைச்ச பதம் இது வாய் திறவாதே – திருமந்:1780/4
இரு பதம் ஆவது இரவும் பகலும் – திருமந்:1792/1
தளர்வு இல் பிதிர் பதம் தங்கி சசியுள் – திருமந்:1902/3
ஐந்தில் ஒடுங்கில் அரன் பதம் ஆவது – திருமந்:2035/3
வைத்த பதம் கலை ஓர் ஐந்தும் வந்தவே – திருமந்:2184/4
உயிரிச்சை வாட்டி உயர் பதம் சேருமே – திருமந்:2336/4
மதியது செய்து மலர் பதம் ஓதும் – திருமந்:2430/2
நன்றாக காய்ச்சி பதம் செய வல்லார்கட்கு – திருமந்:2432/3
நிற்ப தசியத்துள் நேரிழையாள் பதம்
சொல் பதத்தாலும் தொடர ஒண்ணா சிவன் – திருமந்:2439/2,3
அரிய துரியம் அசி பதம் ஆமே – திருமந்:2444/4
தொல் பதம் தீர் பாழில் சுந்தர சோதி புக்கு – திருமந்:2462/3
சொல் பதம் ஆகும் தொந்த தசியே – திருமந்:2488/4
பதி எனும் நந்தி பதம் அது கூட – திருமந்:2497/2
காரிய காரணம் கற்பனை சொல் பதம்
பார் அறும் பாழில் பராபரத்தானே – திருமந்:2505/3,4
உம் பதமும் பதம் ஆகும் உயிர் பரன் – திருமந்:2573/3
சொல் பதம் ஆம் அந்த சுந்தர கூத்தனை – திருமந்:2723/2
முத்திகள் எட்டும் முதலாம் பதம் எட்டும் – திருமந்:2737/2
ஆளும் மலர் பதம் தந்த கடவுளை – திருமந்:2995/1
வாழ்கவே வாழ்க மலம் அறுத்தான் பதம்
வாழ்கவே வாழ்க மெய்ஞ்ஞானத்தவன் தாள் – திருமந்:3047/2,3
மேல்


பதம்செய்யும் (1)

பன்னிரு காதம் பதம்செய்யும் பாரே – திருமந்:1881/4
மேல்


பதமது (1)

பதியது தோற்றும் பதமது வைம்-மின் – திருமந்:2430/1
மேல்


பதமாய் (1)

தம் பதமாய் நின்று தான் வந்து அருளுமே – திருமந்:2759/4
மேல்


பதமுத்தி (1)

பதமுத்தி மூன்றும் பழுது என்று கைவிட்டு – திருமந்:2525/1
மேல்


பதமும் (2)

உம் பதமும் பதம் ஆகும் உயிர் பரன் – திருமந்:2573/3
கருவின் மிதித்த கமல பதமும்
உருவில் சிவாயநம என ஓதே – திருமந்:2798/3,4
மேல்


பதவையோடு (1)

கோலி வந்து எய்தும் குவிந்த பதவையோடு
ஏல வந்து ஈண்டி இருந்தனள் மேலே – திருமந்:1211/3,4
மேல்


பதறு (1)

பதறு படாதே பழமறை பார்த்து – திருமந்:2948/2
மேல்


பதி (62)

நிதி பதி செய்த நிறை தவம் நோக்கி – திருமந்:18/2
அது பதி ஆதரித்து ஆக்கம் அது ஆக்கின் – திருமந்:18/3
இது பதி கொள் என்ற எம் பெருமானே – திருமந்:18/4
இது பதி ஏலம் கமழ் பொழில் ஏழும் – திருமந்:19/1
முது பதி செய்தவன் மூதறிவாளன் – திருமந்:19/2
விது பதி செய்தவன் மெய்த்தவம் நோக்கி – திருமந்:19/3
அது பதி ஆக அமருகின்றானே – திருமந்:19/4
பதி பல ஆயது பண்டு இ உலகம் – திருமந்:33/1
பதி வழி காட்டும் பகலவன் ஆமே – திருமந்:45/4
பொருந்திய செல்வ புவனா பதி ஆம் – திருமந்:75/2
பதி பசு பாசம் என பகர் மூன்றில் – திருமந்:115/1
பதி அணுகில் பசு பாசம் நில்லாவே – திருமந்:115/4
அவயோகம் சாராது அவன் பதி போக – திருமந்:122/3
வாசந்தி பேசி மணம்புணர்ந்த அ பதி
நேசம் தெவிட்டி நினைப்பு ஒழிவார் பின்னை – திருமந்:150/1,2
அ பரிசே அயனார் பதி வேள்வியுள் – திருமந்:355/1
மேல் போக வெள்ளி மலை அமரர் பதி
பார் போகம் ஏழும் படைத்து உடையானே – திருமந்:367/3,4
புகுந்து அறிவான் புவனா பதி அண்ணல் – திருமந்:397/1
மாய வைத்தான் வைத்தவன் பதி ஒன்று உண்டு – திருமந்:430/2
ஆம் பதி செய்தான் அ சோதி தன் ஆண்மையே – திருமந்:477/4
படையார் அழல் மேனி பதி சென்று புக்கேன் – திருமந்:547/2
ஓயா பதி அதன் உண்மையை கூடினால் – திருமந்:643/3
பதி அது காட்டும் பரமன் நின்றானே – திருமந்:710/4
பூவினையாளர்-தம் பொன் பதி ஆனவன் – திருமந்:812/2
அமலம் பதி பசு பாசங்கள் ஆகமம் – திருமந்:895/1
பண்டு அழியாத பதி வழியே சென்று – திருமந்:992/3
கால் பதி பத்து முகம் பார்த்து கண்களும் – திருமந்:1033/2
பூ பதி பாதம் இரண்டு சுடர் முடி – திருமந்:1033/3
பதி மது மேவி பணிய வல்லார்க்கு – திருமந்:1231/3
மாரன் குழலாளும் அ பதி தானும் முன் – திருமந்:1233/3
சொல்லிடும் அ பதி அ எழுத்து ஆவன – திருமந்:1257/2
மேல் வரும் அ பதி அ எழுத்தே வரின் – திருமந்:1258/3
ஞாலம் அதுவாயிடும் அ பதி யோசனை – திருமந்:1259/3
நின்றிடும் அ பதி அ எழுத்தே வரில் – திருமந்:1271/3
மன்னை பதி பசு பாசத்தை மாசு அற்ற – திருமந்:1432/2
பதி பணி செய்வது பத்திமை காணே – திருமந்:1454/4
பாசம் கரை பதி சாயுச்சியமே – திருமந்:1509/4
பயிலும் குருவின் பதி புக்க-போதே – திருமந்:1511/3
பொருளாம் தனது உடல் பொன் பதி நாடி – திருமந்:1676/2
அ பதி ஆகும் நியதி முதலாக – திருமந்:2143/3
நாதாந்த பாசம் விட நின்ற நன் பதி
போதாந்த தற்பதம் போய் இரண்டு ஐக்கியம் – திருமந்:2392/2,3
பதி பசு பாசம் பயில்வியா நித்தம் – திருமந்:2412/1
பதி பசு பாசம் பகர்வோர்க்கு ஆறாக்கி – திருமந்:2412/2
பதி பசு பாசத்தை பற்று அற நீக்கும் – திருமந்:2412/3
பதி பசு பாசம் பயில நிலாவே – திருமந்:2412/4
அறிந்த பதி படைப்பான் அங்கு அவற்றையே – திருமந்:2414/4
வேறு ஆம் பதி பசு பாசம் வீடு ஆகுமே – திருமந்:2419/4
வீட்கும் பதி பசு பாசமும் மீதுற – திருமந்:2420/1
பாசம் பயில பதி பரம் ஆதலால் – திருமந்:2423/3
பாசம் பயில பதி பசு ஆகுமே – திருமந்:2423/4
பரம்பரம் ஆன பதி பாசம் பற்றா – திருமந்:2449/1
ஆதியும் அந்தமும் இல்லா அரும் பதி
சோதி பரஞ்சுடர் தோன்ற தோன்றாமையின் – திருமந்:2453/1,2
பதி எனும் நந்தி பதம் அது கூட – திருமந்:2497/2
அறப்பட்ட மற்ற பதி என்று அழைத்தேன் – திருமந்:2560/3
பரசு பதி என்று பார் முழுது எல்லாம் – திருமந்:2672/1
பெரிய பதி செய்து பின் ஆம் அடியார்க்கு – திருமந்:2672/3
பொன் பதி கூத்தனை பொன் தில்லை கூத்தனை – திருமந்:2723/3
அண்டங்கள் ஓர் ஏழும் அம் பொன் பதி ஆக – திருமந்:2749/1
பண்டை ஆகாசங்கள் ஐந்தும் பதி ஆக – திருமந்:2749/2
அணுகில் அகன்ற பெரும் பதி நந்தி – திருமந்:2811/2
ஏறும் பெரும் பதி ஏழும் கடந்த பின் – திருமந்:2905/3
பதி அது பாய் புனல் கங்கையும் உண்டு – திருமந்:2998/2
பதி அது வவ்விட்டது அந்தமும் ஆமே – திருமந்:2998/4
மேல்


பதிக்கின்றவாறு (1)

பதிக்கின்றவாறு இந்த பார் அகம் முற்றும் – திருமந்:2621/2
மேல்


பதிக்கும் (1)

ஆல பதிக்கும் அடைவது ஆமே – திருமந்:926/4
மேல்


பதித்த (1)

பதித்த கலைகளும் பாலித்து நிற்கும் – திருமந்:1019/2
மேல்


பதித்தான் (1)

பளிங்கில் பவளம் பதித்தான் பதியே – திருமந்:114/4
மேல்


பதித்து (1)

பல மன்னி அன்பில் பதித்து வைப்போர்க்கே – திருமந்:2957/4
மேல்


பதிதரு (1)

பதிதரு சேதனன் பற்றாம் துரியத்து – திருமந்:2307/3
மேல்


பதிதான் (1)

ஆய பதிதான் அருள் சிவலிங்கமாம் – திருமந்:2411/1
மேல்


பதிந்த (2)

காயம் கலந்தது காண பதிந்த பின் – திருமந்:459/3
பரத்தில் கரைந்தது பதிந்த நல் காயம் – திருமந்:491/1
மேல்


பதிந்தே (1)

அறிய ஒண்ணாதது ஓர் அண்டம் பதிந்தே – திருமந்:1572/4
மேல்


பதிமனை (1)

பதிமனை நூறு நூற்றிருபத்துநாலாய் – திருமந்:813/2
மேல்


பதியங்கள் (1)

வேறு பதியங்கள் நாள் விதித்தானே – திருமந்:746/4
மேல்


பதியது (1)

பதியது தோற்றும் பதமது வைம்-மின் – திருமந்:2430/1
மேல்


பதியான (1)

பதியான ஈசன் பகர்ந்த இரண்டு – திருமந்:2404/2
மேல்


பதியில் (3)

அறிவு பதியில் பிறப்பு அறும் தானே – திருமந்:2405/4
பதியில் பதியும் பரவுயிர் தானே – திருமந்:2452/4
பதியில் பதியும் பரவுயிர் தானே – திருமந்:2582/4
மேல்


பதியினில் (1)

ஏனை பதியினில் எம் பெருமான் வைத்த – திருமந்:2851/3
மேல்


பதியினை (3)

பதியினை போல் பசு பாசம் அனாதி – திருமந்:115/2
பதியினை சென்று அணுகா பசு பாசம் – திருமந்:115/3
பரஞ்சோதி ஆகும் பதியினை பற்றா – திருமந்:2842/1
மேல்


பதியுடன் (2)

பசு பாசம் நீக்கி பதியுடன் கூட்டி – திருமந்:1486/1
நாடும் பதியுடன் நல் பசு பாசமும் – திருமந்:2410/1
மேல்


பதியும் (7)

பதியும் ஈராறு ஆண்டு பற்று அற பார்க்கில் – திருமந்:645/3
பேணும் பதியும் பெருகிய தீர்த்தமும் – திருமந்:1302/2
அறிவுக்கு அறிவாம் பதியும் அனாதி – திருமந்:2405/2
பதியும் பசுவொடு பாசமும் மேலை – திருமந்:2413/1
பதியில் பதியும் பரவுயிர் தானே – திருமந்:2452/4
பதியில் பதியும் பரவுயிர் தானே – திருமந்:2582/4
உரிய பதியும் பார் ஆக்கி நின்றானே – திருமந்:2672/4
மேல்


பதியே (3)

பளிங்கில் பவளம் பதித்தான் பதியே – திருமந்:114/4
சிவம் அது சித்தி சிவமாம் பதியே
நம அற ஆதி நாடுவது அன்றாம் – திருமந்:1013/2,3
பாற்பர சாயுச்சியம் ஆகும் பதியே – திருமந்:1442/4
மேல்


பதியை (1)

பணிந்து நின்றேன் பரமாதி பதியை
துணிந்து நின்றேன் இனி மற்று ஒன்றும் வேண்டேன் – திருமந்:2972/1,2
மேல்


பதியோர்க்கும் (1)

அறிந்திடும் அ எழுத்து அ பதியோர்க்கும்
அறிந்திடும் அ பகலோன் நிலையாமே – திருமந்:1263/3,4
மேல்


பதிவட்டத்து (1)

பதிவட்டத்து உள் நின்று பாலிக்குமாறு – திருமந்:740/3
மேல்


பதிவித்த (1)

பதிவித்த பாத பராபரன் நந்தி – திருமந்:1596/2
மேல்


பதிவித்து (2)

பாவித்து இதய கமலம் பதிவித்து அங்கு – திருமந்:1318/2
பால் ஆன மோன மொழியில் பதிவித்து
மேல் ஆன நந்தி திருவடி மீது உய்ய – திருமந்:1892/2,3
மேல்


பதின்மராம் (1)

அஞ்ஞானர் மூவரும் ஆகும் பதின்மராம்
விஞ்ஞானர் ஆதியர் வேற்றுமை தானே – திருமந்:493/3,4
மேல்


பதின்மூன்றில் (1)

அந்தமும் அ பதின்மூன்றில் அமர்ந்த பின் – திருமந்:1266/3
மேல்


பதினாலில் (1)

நின்றவன் நிற்க பதினாலில் பத்து நீத்து – திருமந்:2154/1
மேல்


பதினாலும் (5)

ஆறெட்டு எழுத்தின் மேல் ஆறும் பதினாலும்
ஏறிட்டு அதன் மேல் விந்துவும் நாதமும் – திருமந்:930/1,2
தானே உயிர் வித்து தந்த பதினாலும்
வானோர் தலமும் மனமும் நல் புத்தியும் – திருமந்:1074/2,3
பன்னிரண்டு ஆதியோடு அந்தம் பதினாலும்
சொல்நிலை சோடசம் அந்தம் என்று ஓதிடே – திருமந்:1075/3,4
அந்தம் பதினாலும் அதுவே வயிரவி – திருமந்:1076/1
நரிகள் பதினாலும் நஞ்சு உண்டு செத்தன – திருமந்:2159/2
மேல்


பதினாலை (1)

ஒளித்திட்டு இருக்கும் ஒரு பதினாலை
அளித்தனன் என் உள்ளே ஆரியன் வந்து – திருமந்:2150/1,2
மேல்


பதினாறாய் (1)

மதியின் எழும் கதிர் போல பதினாறாய்
பதிமனை நூறு நூற்றிருபத்துநாலாய் – திருமந்:813/1,2
மேல்


பதினாறில் (1)

எடுத்த அ குண்டத்து இடம் பதினாறில்
பதித்த கலைகளும் பாலித்து நிற்கும் – திருமந்:1019/1,2
மேல்


பதினாறு (4)

வாயு விதமும் பதினாறு உள வலி – திருமந்:796/2
பந்த தலைவி பதினாறு கலை அதாம் – திருமந்:964/2
நத்தார் கலைகள் பதினாறு நாட்டி பின் – திருமந்:991/2
ஒன்பதும் ஆட ஒரு பதினாறு ஆட – திருமந்:2782/1
மேல்


பதினாறுடன் (1)

சென்னி இருப்பிடம் சேர் பதினாறுடன்
பன்னி இருப்ப பராசத்தி ஆமே – திருமந்:1168/3,4
மேல்


பதினாறும் (3)

கோலி மேல் நின்ற குறிகள் பதினாறும்
மூலம் கண்டு ஆங்கே முடிந்து முதல் இரண்டும் – திருமந்:1704/2,3
ஆய இதழும் பதினாறும் அங்கு உள – திருமந்:1711/2
ஆய இதழும் பதினாறும் அங்கு உள – திருமந்:2359/2
மேல்


பதினாறையும் (1)

காக்கலும் ஆகும் கலை பதினாறையும்
காக்கலும் ஆகும் கலந்த நல் வாயுவும் – திருமந்:713/2,3
மேல்


பதினான்கு (1)

வானே உயர் விந்து வந்த பதினான்கு
மானேர் அடங்க அதன் பின்பு புத்தியும் – திருமந்:1968/2,3
மேல்


பதினெட்டு (5)

பண்டிதர்-தங்கள் பதினெட்டு பாடையும் – திருமந்:59/3
சந்தவை முப்பது சார்வு பதினெட்டு
பந்தலும் ஒன்பது பந்தி பதினைந்து – திருமந்:159/2,3
ஒன்பது நீர்ச்சால் கலசம் பதினெட்டு
வெந்தது சூளை விளைந்தது தானே – திருமந்:468/3,4
பார் மேல் இதழ் பதினெட்டு இருநூறு உள – திருமந்:1141/2
கதறு பதினெட்டு கண்களும் போக – திருமந்:2215/1
மேல்


பதினெட்டுடன் (1)

அந்தமும் அ பதினெட்டுடன் ஆதலால் – திருமந்:1266/2
மேல்


பதினெட்டுடனாயுறும் (1)

ஆவினம் அ பதினெட்டுடனாயுறும்
அவினம் அ கதிரோன் வர வந்தே – திருமந்:1267/3,4
மேல்


பதினெட்டும் (4)

பண்டிதர் ஆவார் பதினெட்டும் பாடையும் – திருமந்:59/1
கணம் பதினெட்டும் கருதும் ஒருவன் – திருமந்:1493/3
கூறும் கலைகள் பதினெட்டும் கூடியே – திருமந்:2129/3
கணம் பதினெட்டும் கழல் அடி காண – திருமந்:2515/3
மேல்


பதினெண் (1)

பத்து வகைக்கும் பதினெண் கணத்துக்கும் – திருமந்:835/3
மேல்


பதினைஞ்சும் (1)

அ பதினைஞ்சும் அறிவல்லார்கட்கு – திருமந்:861/3
மேல்


பதினைந்தில் (1)

பின் பதினைந்தில் பெருத்து சிறுத்திடும் – திருமந்:861/2
மேல்


பதினைந்தின் (1)

முன் பதினைந்தின் முளைத்து பெருத்திடும் – திருமந்:861/1
மேல்


பதினைந்து (4)

பந்தலும் ஒன்பது பந்தி பதினைந்து
வெந்து கிடந்தது மேல் அறியோமே – திருமந்:159/3,4
பாலம் கடந்தது பத்து பதினைந்து
கோலம் கடந்த குணத்து ஆண்டு மூவிரண்டு – திருமந்:745/2,3
ஆவினம் அ பதினைந்து இனமாயுறும் – திருமந்:1267/2
பத்து பரும் புலி யானை பதினைந்து
வித்தகர் ஐவர் வினோதகர் ஈரெண்மர் – திருமந்:2888/1,2
மேல்


பதினைந்தும் (1)

ஏனை பதினைந்தும் விந்துவும் நாதமும் – திருமந்:988/3
மேல்


பதினொன்றில் (1)

முஞ்சில் ஓங்காரம் ஓர் ஒன்பான் பதினொன்றில்
வஞ்சமே நின்று வைத்திடில் காயமாம் – திருமந்:2299/2,3
மேல்


பதினொன்றும் (1)

காட்டும் பதினொன்றும் கைகலந்தால் உடல் – திருமந்:2301/1
மேல்


பதினொன்றுமாம் (1)

அரிய பதினொன்றுமாம் அ அவத்தையே – திருமந்:2300/4
மேல்


பதினோர் (1)

ஆடல் பதினோர் உறுப்பும் அடைவு ஆக – திருமந்:2781/1
மேல்


பதுங்கிலும் (1)

பதுங்கிலும் பாய் புலி பன்னிரு காதம் – திருமந்:2914/1
மேல்


பதுமத்தோன் (1)

பவமுறு மாலும் பதுமத்தோன் ஈறா – திருமந்:1807/3
மேல்


பதுமரை (1)

பார்த்து மகிழ்ந்து பதுமரை நோக்கிடில் – திருமந்:757/3
மேல்


பதுமாதிகள் (1)

ஆதித்தன் தோன்ற வரும் பதுமாதிகள்
பேதித்த அ வினையால் செயல் சேதிப்ப – திருமந்:2342/1,2
மேல்


பதைக்கின்ற (1)

பதைக்கின்ற போதே பரம் என்னும் வித்தை – திருமந்:1692/1
மேல்


பதைக்கின்றவாறே (3)

படிஞ்சு கிடந்தது பதைக்கின்றவாறே – திருமந்:164/4
பாசத்தில் உற்று பதைக்கின்றவாறே – திருமந்:1530/4
பாசம் கிடந்து பதைக்கின்றவாறே – திருமந்:2927/4
மேல்


பதைத்து (3)

வாட்டிய கை இரண்டு ஒன்று பதைத்து எழ – திருமந்:1027/3
பண்டையில் வட்டம் பதைத்து எழும் ஆறாறும் – திருமந்:1029/2
பதைத்து ஒழிந்தேன் பரமா உனை நாடி – திருமந்:1691/1
மேல்


பதைப்பினில் (1)

பந்திடும் சுத்த அவத்தை பதைப்பினில்
நந்தி பராவத்தை நாட சுடர் முனம் – திருமந்:2293/2,3
மேல்


பதைப்பு (2)

பார் ஒளி ஆக பதைப்பு அற கண்டவன் – திருமந்:693/2
பண் உடையார்கள் பதைப்பு அற்று இருந்தவர் – திருமந்:1166/3
மேல்


பதைப்புற்று (1)

பை சுடர் மேனி பதைப்புற்று இலிங்கமும் – திருமந்:1021/3
மேல்


பந்த (3)

பந்த தலைவி பதினாறு கலை அதாம் – திருமந்:964/2
பந்த அ சக்கர பால் அது ஆகுமே – திருமந்:2144/4
பந்த உலகினில் கீழோர் பெரும்பொருள் – திருமந்:3003/2
மேல்


பந்தம் (6)

பந்தம் செய் பாசத்து வீழ்ந்து தவம்செய்ய – திருமந்:354/3
பந்தம் அது ஆகும் பிரணவம் உன்னிடே – திருமந்:1281/4
பந்தம் ஆம் சூலம் படை பாசம் வில் அம்பு – திருமந்:1370/3
பந்தம் பணி அச்சம் பல் பிறப்பும் வாட்டி – திருமந்:2647/2
பந்தம் இலாத பளிங்கின் உருவினள் – திருமந்:2662/3
பந்தம் அறுத்த பரம் குரு பற்றே – திருமந்:2662/4
மேல்


பந்தமும் (1)

பந்தமும் வீடும் தரிசித்து பார்ப்பவர் – திருமந்:2045/2
மேல்


பந்தர் (1)

பள்ளத்தில் இட்டது ஓர் பந்தர் உள்ளானே – திருமந்:511/4
மேல்


பந்தல் (1)

பந்தல் பிரிந்தது பண்டாரம் கட்டு அற்ற – திருமந்:152/1
மேல்


பந்தலும் (1)

பந்தலும் ஒன்பது பந்தி பதினைந்து – திருமந்:159/3
மேல்


பந்தி (1)

பந்தலும் ஒன்பது பந்தி பதினைந்து – திருமந்:159/3
மேல்


பந்திடும் (1)

பந்திடும் சுத்த அவத்தை பதைப்பினில் – திருமந்:2293/2
மேல்


பந்தித்து (1)

பந்தித்து இருக்கும் பகலோன் வெளியாக – திருமந்:806/3
மேல்


பந்து (2)

படர்ந்த உடல் கொடு பந்து ஆடல் ஆமே – திருமந்:1292/4
பல் மணி நாகம் மழுகத்தி பந்து ஆகும் – திருமந்:1403/2
மேல்


பயந்து (1)

பயந்து பரிக்கில் அ பான்மையன் ஆமே – திருமந்:1499/4
மேல்


பயந்தும் (1)

பயந்தும் பிறவிப்பயன் அது ஆகும் – திருமந்:1499/3
மேல்


பயம் (5)

பயன் இது காயம் பயம் இல்லை தானே – திருமந்:605/4
பயம் கண்டு கொண்ட இ பாய் கரு ஒப்ப – திருமந்:1043/3
பயம் கெட்டவர்க்கு ஓர் பரநெறி ஆமே – திருமந்:1539/4
பருவிடம் தீர்ந்து பயம் கெடுமா போல் – திருமந்:2659/2
தங்கு பயம் தரு நீலமும் உடன் – திருமந்:2780/3
மேல்


பயம்-தனை (1)

பயம்-தனை ஓரும் பதம் அது பற்றும் – திருமந்:972/3
மேல்


பயவாது (1)

தழுவி வினை சென்று தான் பயவாது
வழுவாது போவன் வளர்சடையோனே – திருமந்:2913/3,4
மேல்


பயன் (37)

பத்திமையால் இ பயன் அறியாரே – திருமந்:98/4
பயன் அறிந்து அ வழி எண்ணும் அளவில் – திருமந்:107/1
பெற்றார் உலகில் பிறவா பெரும் பயன்
பெற்றார் அ மன்றில் பிரியா பெரும் பேறு – திருமந்:132/2,3
வேட நெறி நில்லார் வேடம் பூண்டு என் பயன்
வேட நெறி நிற்போர் வேடம் மெய் வேடமே – திருமந்:240/1,2
பற்றி வந்து உண்ணும் பயன் அறியாரே – திருமந்:253/4
பட்டி பதகர் பயன் அறியாரே – திருமந்:260/4
பால் ஒன்று பற்றினால் பண்பின் பயன் கெடும் – திருமந்:295/2
பயன் பணி கேட்பது பற்று அதுவாமே – திருமந்:302/4
பயன் எளிதாம் பரு மா மணி செய்ய – திருமந்:392/1
பயன் எளிதாம் வயணம் தெளிந்தேனே – திருமந்:392/4
பருவங்கள்-தோறும் பயன் பல ஆன – திருமந்:396/3
பயன் இது காயம் பயம் இல்லை தானே – திருமந்:605/4
பாதங்கள் நோவ நடந்தும் பயன் இல்லை – திருமந்:707/2
கிடந்தது தானே கிளர் பயன் மூன்று – திருமந்:718/1
பாவிகள் இத்தின் பயன் அறிவார் இல்லை – திருமந்:751/2
பாவினை நாடி பயன் அற கண்டவர் – திருமந்:807/3
பாவிகள் அத்தின் பயன் அறிவார் இல்லை – திருமந்:956/2
பல் இசை பாவை பயன் தரு பைங்கொடி – திருமந்:1152/2
எய்திடல் ஆகும் இருவினையின் பயன்
கொய் தளிர் மேனி குமரி குலாம் கன்னி – திருமந்:1204/1,2
படும் பயன் இல்லை பற்று விட்டோர்க்கே – திருமந்:1624/4
ஆடம்பரம் கொண்டு அடிசில் உண்பான் பயன்
வேடங்கள் கொண்டு வெருட்டிடும் பேதைகாள் – திருமந்:1655/1,2
பொய் வேடம் பூண்பர் பொசித்தல் பயன் ஆக – திருமந்:1660/1
புன்ஞானத்தோர் வேடம் பூண்டும் பயன் இல்லை – திருமந்:1669/1
வினை பயன் போக விளக்கியும் கொள்ளார் – திருமந்:1681/3
பயன் அறிவு ஒன்று உண்டு பன் மலர் தூவி – திருமந்:1836/1
பயன் அறிவார்க்கு அரன் தானே பயிலும் – திருமந்:1836/2
நீறு இடும் தொண்டர் நினைவின் பயன் இலை – திருமந்:1861/3
செத்தார் பெறும் பயன் ஆவது ஏதெனில் – திருமந்:1907/1
விந்து விளையும் விளைவின் பயன் முற்றும் – திருமந்:1957/1
பருகுவர் ஓடுவர் பார் பயன் கொள்வர் – திருமந்:2095/3
ஆதி பயன் என்று அமரர் பிரான் என்று – திருமந்:2096/3
ஆய தனுவின் பயன் இல்லை ஆமே – திருமந்:2198/4
கிடக்கின்றவாறே கிளர் பயன் மூன்று – திருமந்:2407/1
பேசி இருந்து பிதற்றி பயன் இல்லை – திருமந்:2613/2
பாடு அறிவார்க்கு பயன் எளிது ஆமே – திருமந்:2897/4
ஏற்றின் புறத்தில் எழுதி வைத்து என் பயன்
கூட்டும் குரு நந்தி கூட்டிடின் அல்லது – திருமந்:2937/2,3
பண்ணினில் வந்த பயன் அல்லன் பான்மையன் – திருமந்:3018/3
மேல்


பயன்கொள்வார் (1)

நக்கரை வாழ்த்தி நடுவே பயன்கொள்வார்
மிக்கவர் அஞ்சு துயரமும் கண்டு போய் – திருமந்:2899/2,3
மேல்


பயனாரை (1)

பாரில் பயனாரை பார்க்கிலும் நேரியர் – திருமந்:2625/3
மேல்


பயனுற (1)

பறக்கின்ற ஒன்று பயனுற வேண்டின் – திருமந்:2108/1
மேல்


பயனுறு (1)

பயனுறு கன்னியர் போகத்தின் உள்ளே – திருமந்:2807/1
மேல்


பயனுறும் (1)

பயனுறும் ஆதி பரஞ்சுடர் சோதி – திருமந்:2807/2
மேல்


பயனுறுவார் (1)

பயனுறுவார் பலர் தாம் அறியாமல் – திருமந்:760/2
மேல்


பயனை (1)

அறிய ஒண்ணாத அ உடம்பின் பயனை
அறிய ஒண்ணாத அறு வகை ஆக்கி – திருமந்:1572/1,2
மேல்


பயிர் (3)

பாழே முதலா எழும் பயிர் அ பயிர் – திருமந்:429/1
பாழே முதலா எழும் பயிர் அ பயிர்
பாழாய் அடங்கினும் பண்டை பாழ் பாழ் ஆகா – திருமந்:429/1,2
காலம் கழிந்த பயிர் அது ஆகுமே – திருமந்:505/4
மேல்


பயிராய் (1)

பாழாம் பயிராய் அடங்கும் அ பாழிலே – திருமந்:429/4
மேல்


பயிரும் (1)

பயிரும் கிடந்து உள்ள பாங்கு அறியாரே – திருமந்:2078/4
மேல்


பயில் (11)

பாங்கார் நகாரம் பயில் நெற்றி உற்றிடும் – திருமந்:1012/3
பொருள் நீங்கா இன்பம் புலம் பயில் தானே – திருமந்:1516/4
ஓம் பயில் ஓங்கிய உண்மைய கேசரி – திருமந்:1894/3
நாம் பயில் நாதன் மெய்ஞ்ஞான முத்திரையே – திருமந்:1894/4
பண்டு பயிலும் பயில் சீவனார் பின்னை – திருமந்:2013/3
படைப்பும் அளிப்பும் பயில் இளைப்பாற்றும் – திருமந்:2418/1
பாசம் பயில் உயிர் தானே பர முதல் – திருமந்:2423/1
பாசம் பயில் உயிர் தானே பசு என்ப – திருமந்:2423/2
பணியும் பரதுரியம் பயில் நான்கும் – திருமந்:2468/2
பாதி மதியோன் பயில் திரு அம்பலம் – திருமந்:2748/3
கூகை குருந்தம் அது ஏறி குணம் பயில்
மோகம் உலகுக்கு உணர்கின்ற காலத்து – திருமந்:2921/1,2
மேல்


பயில்கின்ற (2)

பரக்கின்ற காற்று பயில்கின்ற தீயும் – திருமந்:1773/2
பகலும் இரவும் பயில்கின்ற பூசை – திருமந்:1855/1
மேல்


பயில்வார் (1)

கூறு அங்கம் ஆக குணம் பயில்வார் இல்லை – திருமந்:55/2
மேல்


பயில்வாரே (1)

கோது குலாவி குணம் பயில்வாரே – திருமந்:16/4
மேல்


பயில்வியா (1)

பதி பசு பாசம் பயில்வியா நித்தம் – திருமந்:2412/1
மேல்


பயில்விரேல் (1)

பாதியில் வைத்து பல்-கால் பயில்விரேல்
சோதி மிகுத்து முக்காலமும் தோன்றுமே – திருமந்:1069/3,4
மேல்


பயில்வுற்று (1)

பத்தன் கிரியை சரியை பயில்வுற்று
சுத்த அருளால் துரிசு அற்ற யோகத்தில் – திருமந்:1455/1,2
மேல்


பயில (3)

பதி பசு பாசம் பயில நிலாவே – திருமந்:2412/4
பாசம் பயில பதி பரம் ஆதலால் – திருமந்:2423/3
பாசம் பயில பதி பசு ஆகுமே – திருமந்:2423/4
மேல்


பயிலப்பயில (1)

பரமாம் அதீதம் பயிலப்பயில
பரமாம் அதீதம் பயிலா தபோதனர் – திருமந்:2274/2,3
மேல்


பயிலா (1)

பரமாம் அதீதம் பயிலா தபோதனர் – திருமந்:2274/3
மேல்


பயிலாத (1)

பகலும் இரவும் பயிலாத பூசை – திருமந்:1855/3
மேல்


பயிலும் (8)

பார் முதலாக பயிலும் கடத்திலே – திருமந்:450/2
பயிலும் குருவின் பதி புக்க-போதே – திருமந்:1511/3
பயன் அறிவார்க்கு அரன் தானே பயிலும்
நயனங்கள் மூன்று உடையான் அடி சேர – திருமந்:1836/2,3
பன்னும் மறைகள் பயிலும் பரமனை – திருமந்:2005/2
கொண்டு பயிலும் குணம் இல்லை ஆயினும் – திருமந்:2013/2
பண்டு பயிலும் பயில் சீவனார் பின்னை – திருமந்:2013/3
பண் ஆகும் காமம் பயிலும் வசனமும் – திருமந்:2139/1
நன்பால் பயிலும் நவ தத்துவம் ஆதி – திருமந்:2545/2
மேல்


பயிலுமே (1)

பத்தியும் நாதன் அருளில் பயிலுமே – திருமந்:1575/4
மேல்


பயிற்றி (1)

பல்வகையாலும் பயிற்றி பதம் செய்யும் – திருமந்:542/2
மேல்


பயிற்றும் (1)

பயிற்றும் உலகினில் பார்ப்பதி பூசை – திருமந்:1243/3
மேல்


பயின்ற (1)

பயின்ற சசி வீழ் பொழுதில் துயின்று – திருமந்:872/2
மேல்


பயின்று (1)

பால் போனகம் மந்திரத்தால் பயின்று ஏத்தி – திருமந்:1317/2
மேல்


பயோதரி (4)

ஆறி இருந்த அமுத பயோதரி
மாறி இருந்த வழி அறிவார் இல்லை – திருமந்:1139/1,2
ஆரிய நங்கை அமுத பயோதரி
பேருயிராளி பிறிவு அறுத்தாளே – திருமந்:1181/3,4
சென்று அங்கு இருந்த அமுத பயோதரி
கண்டம் கரம் இரு வெள்ளி பொன் மண் அடை – திருமந்:1407/2,3
அடைந்த பயோதரி அட்டி அடைத்து அ – திருமந்:2484/3
மேல்


பர (19)

நித்தர் நிமலர் நிராமயர் நீள் பர
முத்தர்-தம் முத்தி முதல் முப்பத்தாறே – திருமந்:125/3,4
உரு ஆய சத்தி பர தியான முன்னும் – திருமந்:598/3
தாழான ஒன்பதிற்றான் பர காயமே – திருமந்:647/4
மரணம் சரை விடல் வண் பர காயம் – திருமந்:706/1
படு பர சேனையும் பாய்பரி ஐந்தும் – திருமந்:2147/2
பரிய பர துரியத்தில் பரனாம் – திருமந்:2273/3
பர துரியத்து நனவும் பரந்து – திருமந்:2282/1
பரம்பரன் மேலாம் பர நனவு ஆக – திருமந்:2285/2
பாசம் பயில் உயிர் தானே பர முதல் – திருமந்:2423/1
தம் பர யோகமாய் தானவன் ஆகுமே – திருமந்:2442/4
பர துரியத்து நனவு படி உண்ட – திருமந்:2444/1
நீதி அதாய் நிற்கும் நீடிய அ பர
போதம் உணர்ந்தவர் புண்ணியத்தோரே – திருமந்:2453/3,4
பேறாம் பர ஒளி தூண்டும் பிரகாசமாய் – திருமந்:2461/3
தனதாதி மூன்றினில் பர துரியம் தான் – திருமந்:2466/2
அனைய பர துரியம் தற்பதமே – திருமந்:2472/4
தாவு பர துரியத்தினில் தற்பதம் – திருமந்:2568/2
உயிர் பரம் ஆக உயர் பர சீவன் – திருமந்:2578/1
அகம் பர வர்க்கமே ஆசு இல் செய் காட்சி – திருமந்:2653/2
அந்தர வானத்தின் அப்புறத்து அ பர
சுந்தர கூத்தனை என் சொல்லும் ஆறே – திருமந்:2801/3,4
மேல்


பரக்கின்ற (1)

பரக்கின்ற காற்று பயில்கின்ற தீயும் – திருமந்:1773/2
மேல்


பரக்கும் (2)

பாட்டும் ஒலியும் பரக்கும் கணிகையர் – திருமந்:56/1
பரக்கும் உருவமும் பாரகம் தானாய் – திருமந்:436/3
மேல்


பரகதி (3)

பணிபவர்க்கு அன்றோ பரகதி ஆமே – திருமந்:1377/4
பாவித்து அடக்கில் பரகதி தானே – திருமந்:1777/4
பரகதி உண்டு என இல்லை என்போர்கள் – திருமந்:2558/1
மேல்


பரகாட்சி (1)

இட்டம் அது உள்ளே இறுக்கல் பரகாட்சி
எட்டும் வரப்பு இடம் தான் நின்று எட்டுமே – திருமந்:671/3,4
மேல்


பரகாய (1)

பண்டு தொடர பரகாய யோகி போல் – திருமந்:2133/3
மேல்


பரகாயத்தேகமும் (1)

மானா கனமும் பரகாயத்தேகமும்
தான் ஆவதும் பரகாயம் சேர் தன்மையும் – திருமந்:649/2,3
மேல்


பரகாயம் (4)

வீயா பரகாயம் மேவலும் ஆமே – திருமந்:643/4
தான் ஆவதும் பரகாயம் சேர் தன்மையும் – திருமந்:649/3
விரிந்தது பரகாயம் மேவலும் ஆமே – திருமந்:682/4
தான் அவன் ஆகும் பரகாயம் சாராதே – திருமந்:1906/3
மேல்


பரங்கள் (1)

ஆமே பரங்கள் அறியா இடம் என்ப – திருமந்:891/2
மேல்


பரங்காட்சியாவது (1)

மன்னு பரங்காட்சியாவது உடனுற்று – திருமந்:2508/3
மேல்


பரசித்திக்கு (1)

பத்தியும் ஞான வைராக்கியமும் பரசித்திக்கு
வித்து ஆம் சிவோகமே சேர்தலான் – திருமந்:1585/1,2
மேல்


பரசிவ (1)

ஓங்கார சீவ பரசிவ ரூபமே – திருமந்:2677/4
மேல்


பரசிவம் (4)

ஆனாம் பரசிவம் மேலது தானே – திருமந்:1225/4
சார்வாம் பரசிவம் சத்தி பரநாதம் – திருமந்:2286/1
மேவும் பரசிவம் மேல் சத்தி நாதமும் – திருமந்:2417/1
அரிய பரசிவம் யாவையும் ஆகி – திருமந்:2657/2
மேல்


பரசிவமாம் (1)

உச்ச பரசிவமாம் உண்மை ஒன்றவே – திருமந்:2456/3
மேல்


பரசிவன் (8)

துற்ற பரசிவன் தொல் விளையாட்டு இதே – திருமந்:399/4
மருவு பரசிவன் மன் பல் உயிர்க்கும் – திருமந்:1763/2
பாலாம் இவையாம் பரசிவன் தானே – திருமந்:1764/4
ஆய பரசிவன் தந்தையாய் நிற்கவே – திருமந்:2268/2
ஆகிய சீவன் பரசிவன் ஆமே – திருமந்:2493/4
காரணம் ஏழில் கலக்கும் பரசிவன்
காரிய காரணம் கற்பனை சொல் பதம் – திருமந்:2505/2,3
பரசிவன் ஆணை நடக்கும் பாதியால் – திருமந்:2672/2
பவம் அது அகன்று பரசிவன் ஆமே – திருமந்:2711/4
மேல்


பரசிவானந்தம் (1)

பரம்பரம் ஆன பரசிவானந்தம்
பரம்பரம் ஆக படைப்பது அறிவே – திருமந்:2449/3,4
மேல்


பரசு (1)

பரசு பதி என்று பார் முழுது எல்லாம் – திருமந்:2672/1
மேல்


பரசும் (1)

பத்தர் பரசும் பசுபதி தான் என்றே – திருமந்:2623/4
மேல்


பரஞ்சிவம் (2)

ஆதி பரஞ்சிவம் சத்தி சதாசிவம் – திருமந்:2190/1
நீறு ஆர் பரஞ்சிவம் ஆதேயம் ஆகுமே – திருமந்:2263/4
மேல்


பரஞ்சுடர் (13)

ஆதி பிரான் அமரர்க்கும் பரஞ்சுடர்
சோதி அடியார் தொடரும் பெரும் தெய்வம் – திருமந்:319/1,2
ஆலிங்கனம் செய்து எழுந்த பரஞ்சுடர்
மேல் இங்ஙன் வைத்தது ஓர் மெய்ந்நெறி முன் கண்டு – திருமந்:378/1,2
தானே பரஞ்சுடர் தத்துவமாய் நிற்கும் – திருமந்:889/1
தானே பரஞ்சுடர் தத்துவ கூத்துக்கு – திருமந்:889/3
பன்னாலு நாகம் பரந்த பரஞ்சுடர்
என் ஆகத்து உள்ளே இடம் கொண்டவாறே – திருமந்:1023/3,4
பஞ்சிட்ட சோதி பரந்த பரஞ்சுடர்
கொஞ்சிட்ட வன்னியை கூடுதல் முத்தியே – திருமந்:1034/3,4
நின்றாள் பரஞ்சுடர் ஏடு அங்கையாளே – திருமந்:1066/4
பண்டு கொளும் மரம் ஆய பரஞ்சுடர்
நின்று கொளும் நிலை பேறுடையாளே – திருமந்:1330/3,4
பண்டுபண்டு ஓயும் பரமன் பரஞ்சுடர்
வண்டு கொண்டு ஆடும் மலர் வார் சடை அண்ணல் – திருமந்:1522/2,3
சோதி பரஞ்சுடர் தோன்ற தோன்றாமையின் – திருமந்:2453/2
தூய பரஞ்சுடர் தோன்ற சொரூபத்துள் – திருமந்:2655/3
பயனுறும் ஆதி பரஞ்சுடர் சோதி – திருமந்:2807/2
பற்றின் உள்ளே பரம் ஆய பரஞ்சுடர்
முற்றினும் முற்றி முளைக்கின்ற மூன்று ஒளி – திருமந்:3031/1,2
மேல்


பரஞ்சோதி (6)

கொண்டு பரஞ்சோதி கூத்து உகந்தானே – திருமந்:2749/4
கொண்டு பரஞ்சோதி கூத்து உகந்தானே – திருமந்:2771/4
ஏழினில் சன்மார்க்கம் எங்கள் பரஞ்சோதி
ஏழ் இசை நாடகத்தே இசைந்தானே – திருமந்:2783/3,4
பரஞ்சோதி ஆகும் பதியினை பற்றா – திருமந்:2842/1
பரஞ்சோதி எனுள் படிந்ததன் பின்னை – திருமந்:2842/2
பரஞ்சோதி உண்ணான் படியப்படிய – திருமந்:2842/3
மேல்


பரஞ்சோதி-தன்னை (1)

பரஞ்சோதி-தன்னை பறைய கண்டேனே – திருமந்:2842/4
மேல்


பரஞ்சோதியை (1)

என்றும் தொழுவன் எழில் பரஞ்சோதியை
துன்று மலர் தூவி தொழு-மின் தொழும்-தோறும் – திருமந்:1500/2,3
மேல்


பரஞானமும் (1)

சத்தி சிவன் பரஞானமும் சாற்றும்-கால் – திருமந்:2828/1
மேல்


பரஞானி (1)

பாலித்த முத்திரை பற்றும் பரஞானி
ஆலித்த நட்டமே ஞேயம் புகுந்து அற்ற – திருமந்:1613/2,3
மேல்


பரத்தில் (4)

பரத்தில் கரைந்தது பதிந்த நல் காயம் – திருமந்:491/1
சித்தம் பரத்தில் திரு நடத்தோரே – திருமந்:652/4
பரம்சிவன் மேலாம் பரமம் பரத்தில்
பரம்பரன் மேலாம் பர நனவு ஆக – திருமந்:2285/1,2
பரத்தில் மறைந்தது பார் முதல் பூதமே – திருமந்:2290/4
மேல்


பரத்திலே (2)

பரத்திலே ஒன்றாய் உள்ளாய் புறம் ஆகி – திருமந்:111/1
படைப்பாதி தூய மலம் அ பரத்திலே – திருமந்:2415/4
மேல்


பரத்தினில் (1)

சிவம் ஆம் பரத்தினில் சத்தி சதாசிவம் – திருமந்:62/1
மேல்


பரத்து (2)

பரமாய சியநமவ ஆம் பரத்து ஓதில் – திருமந்:946/3
பன்னிய ஞானம் பரந்த பரத்து ஒளி – திருமந்:2686/2
மேல்


பரத்துடன் (2)

நேராம் பரத்துடன் நிற்பது நித்தமே – திருமந்:2166/4
பரையின் பரவ பரத்துடன் ஏகமாய் – திருமந்:2511/1
மேல்


பரத்தே (1)

பொழிகின்ற இ உடல் போம் அ பரத்தே – திருமந்:2587/4
மேல்


பரத்தை (3)

பாழ் நயம் ஆய பரத்தை அறிந்த பின் – திருமந்:1131/3
பரத்தை மறைத்தது பார் முதல் பூதம் – திருமந்:2290/3
ஆதி பரத்தை அமரர் பிரானொடும் – திருமந்:2692/2
மேல்


பரத்தொடும் (1)

தாமரை நூல் போல் தடுப்பார் பரத்தொடும்
போம் வழி வேண்டி புறமே உழிதர்வர் – திருமந்:2562/1,2
மேல்


பரதத்துவம் (1)

சாத்திகனாய் பரதத்துவம் தான் உன்னி – திருமந்:1696/1
மேல்


பரதுரியம் (2)

பணியில் பரதுரியம் பரம் ஆமே – திருமந்:2281/4
பணியும் பரதுரியம் பயில் நான்கும் – திருமந்:2468/2
மேல்


பரந்த (13)

பங்கயம் ஆதி பரந்த பல் ஆதனம் – திருமந்:558/1
பன்மை அது ஆக பரந்த ஐம்பூதத்தை – திருமந்:687/2
பண்டையுள் வேதம் பரந்த பரப்பு எல்லாம் – திருமந்:1018/3
பன்னாலு நாகம் பரந்த பரஞ்சுடர் – திருமந்:1023/3
பஞ்சிட்ட சோதி பரந்த பரஞ்சுடர் – திருமந்:1034/3
படி ஏழ் உலகும் பரந்த சுடரை – திருமந்:1040/3
பரந்த கரம் இரு பங்கயம் ஏந்தி – திருமந்:1376/1
பரந்த இ பூங்கிளி பாசம் மழுவாள் – திருமந்:1392/2
பரந்த பவளமும் பட்டு ஆடை சாத்தி – திருமந்:1393/2
பரந்த சடையன் பசும்பொன் நிறத்தன் – திருமந்:1628/2
பார் எங்கும் ஆகி பரந்த பராபரம் – திருமந்:1706/3
பண்டையது ஆகி பரந்த வியாக்கிரத்து – திருமந்:2153/3
பன்னிய ஞானம் பரந்த பரத்து ஒளி – திருமந்:2686/2
மேல்


பரந்தகை (1)

பார்ப்பதி பாகன் பரந்தகை நாலைஞ்சு – திருமந்:1033/1
மேல்


பரந்தது (2)

பரந்தது மந்திரம் பல் உயிர்க்கு எல்லாம் – திருமந்:943/1
பாய்ந்து எழும் உள் ஒளி பாரில் பரந்தது
மாய்ந்தது காரிருள் மாறு ஒளி தானே – திருமந்:1348/3,4
மேல்


பரந்தவன் (1)

ஒன்றா உலகுடன் ஏழும் பரந்தவன்
பின் தான் அருள்செய்த பேரருளாளவன் – திருமந்:2520/1,2
மேல்


பரந்தன (2)

பரந்தன வாயு திசைதிசை-தோறும் – திருமந்:1146/2
பாசம் அறுக்க பரந்தன சூலமே – திருமந்:1397/4
மேல்


பரந்திட்ட (1)

பாரும் உகாரம் பரந்திட்ட நாயகி – திருமந்:1751/2
மேல்


பரந்திடும்வாறே (1)

படுவது கோணம் பரந்திடும்வாறே – திருமந்:893/4
மேல்


பரந்திருந்து (1)

பரந்திருந்து உள்ளே அறுபது சத்தி – திருமந்:1378/1
மேல்


பரந்து (26)

விழித்து இருந்து என் செய்வீர் வெம்மை பரந்து
விழ கவன்று என் செய்வீர் ஏழை நெஞ்சீரே – திருமந்:254/3,4
பரமன் அனலாய் பரந்து முன் நிற்க – திருமந்:372/3
உள் உயிர்க்கும் உணர்வே உடல் உள் பரந்து
தள் உயிரா வண்ணம் தாங்கி நின்றானே – திருமந்:418/3,4
பாருடல் எங்கும் பரந்து எட்டும் பற்றுமே – திருமந்:472/4
பள்ளமும் மேடும் பரந்து திரிவரே – திருமந்:509/3
பரந்து குவிந்தது பார் முதல் பூதம் – திருமந்:664/3
பால் ஒளி ஆகி பரந்து எங்கும் நின்றது – திருமந்:675/3
பவ் இயல்பு ஆக பரந்து நின்றானே – திருமந்:942/4
பற்று அற நாடி பரந்து ஒளி ஊடு போய் – திருமந்:1035/3
பச்சி மதிக்கும் பரந்து குழிந்தன – திருமந்:1039/3
பார்த்திடம் எங்கும் பரந்து எழு சோதியை – திருமந்:1042/1
பாலித்து உலகில் பரந்து பெண் ஆகும் – திருமந்:1161/2
பல் இயல் ஆக பரந்து எழு நாள் பல – திருமந்:1337/3
பார் ஒளி ஆகி பரந்து நின்றாளே – திருமந்:1375/4
பால் அது போல பரந்து எழு விண்ணிலே – திருமந்:1395/4
பாரத்தின் உள்ளே பரந்து உள் எழுந்திட – திருமந்:1405/2
படிகம் அது ஆக பரந்து எழும் உள்ளே – திருமந்:1408/2
பரந்து இதழ் ஆகிய பங்கயத்து உள்ளே – திருமந்:1415/3
பண்டை மறைகள் பரந்து எங்கும் தேடுமால் – திருமந்:1416/3
பாடிய கை இரண்டு எட்டும் பரந்து எழுந்து – திருமந்:1730/2
பரந்து இடம் காணில் பார்ப்பதி மேலே – திருமந்:1769/3
பரந்து உலகு ஏழும் படைத்த பிரானை – திருமந்:1888/1
பர துரியத்து நனவும் பரந்து
விரி சகம் உண்ட கனவு மெய் சாந்தி – திருமந்:2282/1,2
பலியும் அவியும் பரந்து புகையும் – திருமந்:2649/1
பால் ஒளி அங்கி பரந்து ஒளி ஆகாசம் – திருமந்:2685/2
பலமையில் எங்கும் பரந்து நின்றானே – திருமந்:3036/4
மேல்


பரந்தும் (2)

எங்கும் பரந்தும் இருநிலம் தாங்கியும் – திருமந்:341/1
பரந்தும் சுருங்கியும் பார் புனல் வாயு – திருமந்:2458/1
மேல்


பரந்துற்று (1)

பரன் எங்கும் ஆர பரந்துற்று நிற்கும் – திருமந்:2590/1
மேல்


பரநாதத்தின் (1)

தெள்ளும் பரநாதத்தின் செயல் என்பதால் – திருமந்:1994/2
மேல்


பரநாதம் (2)

சால பரநாதம் விந்து தனிநாதம் – திருமந்:708/3
சார்வாம் பரசிவம் சத்தி பரநாதம்
மேலாய விந்து சதாசிவம் மிக்கு ஓங்கி – திருமந்:2286/1,2
மேல்


பரநிந்தை (1)

பணி ஒன்று இலாதோன் பரநிந்தை செய்வோன் – திருமந்:2044/3
மேல்


பரநெறி (2)

வீறு பரநெறி இல்லா நெறி அன்றே – திருமந்:1537/4
பயம் கெட்டவர்க்கு ஓர் பரநெறி ஆமே – திருமந்:1539/4
மேல்


பரநேத்திரத்திலே (1)

பண்ணும் கிரியை பரநேத்திரத்திலே – திருமந்:1744/4
மேல்


பரப்பவை (1)

பாகின்ற பூவில் பரப்பவை காணலாம் – திருமந்:680/2
மேல்


பரப்பி (1)

கதி மனை உள்ளே கணைகள் பரப்பி
எதிர் மலையாமல் இருந்தனன் தானே – திருமந்:813/3,4
மேல்


பரப்பில் (1)

காய பரப்பில் அலைந்து துரியத்து – திருமந்:1787/1
மேல்


பரப்பினள் (1)

ஆதாரம் ஆகியே ஆய்ந்த பரப்பினள்
நாதாதி நாதத்து நல்ல அருளாலே – திருமந்:1070/3,4
மேல்


பரப்பினை (1)

எண்ணிய வேதம் இசைந்த பரப்பினை
மண் முதலாக வகுத்து வைத்தானே – திருமந்:474/3,4
மேல்


பரப்பு (3)

பண்டையுள் வேதம் பரந்த பரப்பு எல்லாம் – திருமந்:1018/3
பண்ணிய பொன்னை பரப்பு அற நீ பிடி – திருமந்:1367/1
பார்த்திட்டு வைத்து பரப்பு அற்று உரு பெற்று – திருமந்:1945/1
மேல்


பரபதம் (1)

ஆனா பரபதம் மற்றது அருநனா – திருமந்:2467/3
மேல்


பரபோகமும் (2)

பல முத்தி சித்தி பரபோகமும் தரும் – திருமந்:501/2
பலமும் அற்றே பரபோகமும் குன்றுமே – திருமந்:501/4
மேல்


பரம் (45)

சிவந்த பரம் இது சென்று கதுவ – திருமந்:357/3
சோதி அதனில் பரம் தோன்ற தோன்றுமாம் – திருமந்:381/3
படைத்து உடையான் பரம் ஆகி நின்றானே – திருமந்:446/4
எட்டு இவை தன்னோடு எழில் பரம் கைகூட – திருமந்:671/1
பரம் ஆய வாசிமயநமாய் நின்றே – திருமந்:946/4
பட்ட பரிசே பரம் அஞ்சு எழுத்து அதின் – திருமந்:974/1
இணைந்து பரம் என்று இசைந்து இது தானே – திருமந்:1170/4
தான் ஆன விந்து சகமே பரம் எனும் – திருமந்:1174/3
ஆயிழையாளொடும் ஆதி பரம் இடம் – திருமந்:1220/1
பாரம்பரியத்து வந்த பரம் இது – திருமந்:1233/2
நித்தம் பரம் சுத்தம் சைவர்க்கு நேயமே – திருமந்:1420/4
பத்து திசையும் பரம் ஒரு தெய்வம் உண்டு – திருமந்:1451/1
அது இது ஆதி பரம் என்று அகல்வர் – திருமந்:1503/1
பால் ஒன்றும் அந்தணர் பார்ப்பார் பரம் உயிர் – திருமந்:1665/3
பதைக்கின்ற போதே பரம் என்னும் வித்தை – திருமந்:1692/1
ஆதி பரம் தெய்வம் அண்டத்து நல் தெய்வம் – திருமந்:1767/1
பிச்சை அது ஏற்றான் பிரமன் பரம் ஆகவே – திருமந்:1887/4
விந்து அபரம் பரம் இரண்டாய் விரிந்து – திருமந்:1993/1
அந்த அபரம் பரம் நாதம் ஆகியே – திருமந்:1993/2
வந்தன தம்மில் பரம் கலை ஆதி வைத்து – திருமந்:1993/3
பரம் தன்னை ஓரா பழிமொழியாளர் – திருமந்:2087/3
பரம் என்றல் அன்றி பகர் ஒன்றும் இன்றே – திருமந்:2120/4
பரம் ஆகா வைய அவத்தைப்படுவானே – திருமந்:2162/4
வேறான ஐயைந்து மெய் புருடன் பரம்
கூறா வியோமம் பரம் என கொண்டனன் – திருமந்:2172/2,3
கூறா வியோமம் பரம் என கொண்டனன் – திருமந்:2172/3
துரியம் பரம் என தோன்றிடும் தானே – திருமந்:2205/4
அஞ்சும் கடந்த அனாதி பரம் தெய்வ – திருமந்:2269/1
பரம் ஆகார் பாசமும் பற்று ஒன்று அறாதே – திருமந்:2274/4
பணியில் பரதுரியம் பரம் ஆமே – திருமந்:2281/4
ஆன மலாதீதம் அ பரம் தானே – திருமந்:2310/4
பாசம் பயில பதி பரம் ஆதலால் – திருமந்:2423/3
மன்று நிறைந்தது மா பரம் ஆயது – திருமந்:2446/1
ஆறாறு தத்துவத்து அப்புறத்து அ பரம்
கூறா உபதேசம் கூறில் சிவபரம் – திருமந்:2447/1,2
பற்று அற பற்றில் பரன் அறிவே பரம்
பற்று அற பற்றினில் பற்ற வல்லார்க்கே – திருமந்:2448/2,3
தணிவில் பரம் ஆகி சார் மு துரிய – திருமந்:2468/3
வாழும் பரம் என்றது கடந்து ஒன்பதில் – திருமந்:2532/2
சோதி பரம் உயிர் சொல்லும் நல் தத்துவம் – திருமந்:2543/2
உயிர் பரம் ஆக உயர் பர சீவன் – திருமந்:2578/1
பரம்பரம் ஆன பரம் அது விட்டே – திருமந்:2592/2
அகம் பரம் ஆதனம் எண்ணெண் கிரியை – திருமந்:2653/3
பந்தம் அறுத்த பரம் குரு பற்றே – திருமந்:2662/4
பண்டு இல்லை என்னும் பரம் கதி உண்டு-கொல் – திருமந்:2693/2
பரம குரவன் பரம் எங்கும் ஆகி – திருமந்:2835/1
ஓதிய முத்தி அடைவே உயிர் பரம்
பேதம் இல் அ சிவம் எய்தும் துரியமோடு – திருமந்:2864/1,2
பற்றின் உள்ளே பரம் ஆய பரஞ்சுடர் – திருமந்:3031/1
மேல்


பரம்-தன்னுள் (1)

பத்தியுள் நின்று பரம்-தன்னுள் நின்று மா – திருமந்:2862/2
மேல்


பரம்சகம் (1)

உளம் கொள் பரம்சகம் உண்டது ஒழித்து – திருமந்:2591/2
மேல்


பரம்சிவம் (3)

படைப்பு ஆதி ஆவது பரம்சிவம் சத்தி – திருமந்:2415/1
பரம்பரம் ஆகும் பரம்சிவம் மேவ – திருமந்:2449/2
கிளர்ந்த பரம்சிவம் சேர கிடைத்தால் – திருமந்:2591/3
மேல்


பரம்சிவன் (1)

பரம்சிவன் மேலாம் பரமம் பரத்தில் – திருமந்:2285/1
மேல்


பரம்பதி (1)

பற்று அற பற்றில் பரம்பதி ஆவது – திருமந்:2448/1
மேல்


பரம்பரம் (8)

பற்று அற பற்றில் பரம்பரம் ஆமே – திருமந்:2448/4
பரம்பரம் ஆன பதி பாசம் பற்றா – திருமந்:2449/1
பரம்பரம் ஆகும் பரம்சிவம் மேவ – திருமந்:2449/2
பரம்பரம் ஆன பரசிவானந்தம் – திருமந்:2449/3
பரம்பரம் ஆக படைப்பது அறிவே – திருமந்:2449/4
அரிய பரம்பரம் என்பர்கள் ஆதர் – திருமந்:2498/2
அரிய பரம்பரம் என்றே துதிக்கும் – திருமந்:2498/3
பரம்பரம் ஆன பரம் அது விட்டே – திருமந்:2592/2
மேல்


பரம்பரமாம் (1)

உரிய பரம்பரமாம் ஒன்று உதிக்கும் – திருமந்:2572/3
மேல்


பரம்பரன் (3)

படியார் அருளும் பரம்பரன் எந்தை – திருமந்:48/3
பரம்பரன் மேலாம் பர நனவு ஆக – திருமந்:2285/2
தந்தம் பரம்பரன் தன்னில் பரமுடன் – திருமந்:2594/2
மேல்


பரம்பின் (1)

பெரியன கால பரம்பின் துரியம் – திருமந்:2225/3
மேல்


பரம்பொருள் (1)

பற்று அற்றவர் பற்றி நின்ற பரம்பொருள்
கற்று அற்றவர் கற்று கருதிய கண்_நுதல் – திருமந்:2865/1,2
மேல்


பரம (2)

தானே பரம வெளி அது ஆனவள் – திருமந்:1361/2
பரம குரவன் பரம் எங்கும் ஆகி – திருமந்:2835/1
மேல்


பரமகுருவை (1)

பழுது அறியாத பரமகுருவை
வழி அறிவார் நல் வழி அறிவாளர் – திருமந்:1690/2,3
மேல்


பரமத்து (1)

ஆன அவை மாற்றி பரமத்து அடைந்திடும் – திருமந்:2134/2
மேல்


பரமம் (3)

கொண்ட இ விந்து பரமம் போல் கோது அற – திருமந்:1930/1
பரம்சிவன் மேலாம் பரமம் பரத்தில் – திருமந்:2285/1
திரிய பரமம் துரியம் தெரியவே – திருமந்:2292/4
மேல்


பரமன் (5)

பரமன் அனலாய் பரந்து முன் நிற்க – திருமந்:372/3
பதி அது காட்டும் பரமன் நின்றானே – திருமந்:710/4
பைங்கொடியாளும் பரமன் இருந்திட – திருமந்:1142/1
பண்டுபண்டு ஓயும் பரமன் பரஞ்சுடர் – திருமந்:1522/2
பற்றுக்கு பற்றாய் பரமன் இருந்திடம் – திருமந்:2770/3
மேல்


பரமனும் (2)

பட்டாங்கு சொல்லும் பரமனும் அங்கு உளன் – திருமந்:486/3
எந்தை பரமனும் என் அம்மை கூட்டமும் – திருமந்:1770/1
மேல்


பரமனுள் (1)

சிவனை பரமனுள் சீவனுள் காட்டும் – திருமந்:2395/1
மேல்


பரமனை (6)

பக்க நின்றார் அறியாத பரமனை
புக்கு நின்று உன்னி யான் போற்றி செய்வேனே – திருமந்:3/3,4
பரவப்படுவான் பரமனை ஏத்தார் – திருமந்:264/1
பற்று அது பற்றில் பரமனை பற்று-மின் – திருமந்:298/1
பணிந்து எண் திசையும் பரமனை நாடி – திருமந்:640/1
பன்னும் மறைகள் பயிலும் பரமனை
என்னுள் இருக்கும் இளையா விளக்கினை – திருமந்:2005/2,3
பண்ணும் திறனும் படைத்த பரமனை
கண்ணில் கவரும் கருத்தில் அது இது – திருமந்:3041/2,3
மேல்


பரமா (1)

பதைத்து ஒழிந்தேன் பரமா உனை நாடி – திருமந்:1691/1
மேல்


பரமாக (1)

பாடுற சீவன் பரமாக பற்று அற – திருமந்:2376/3
மேல்


பரமாகும் (1)

விளக்கி பரமாகும் மெய்ஞ்ஞான சோதி – திருமந்:91/1
மேல்


பரமாண்டத்து (4)

பரமாண்டத்து ஊடே பராசத்தி பாதம் – திருமந்:2734/1
பரமாண்டத்து ஊடே படர் ஒளி ஈசன் – திருமந்:2734/2
பரமாண்டத்து ஊடே படர் தரு நாதம் – திருமந்:2734/3
பரமாண்டத்து ஊடே பரன் நடம் ஆடுமே – திருமந்:2734/4
மேல்


பரமாதி (1)

பணிந்து நின்றேன் பரமாதி பதியை – திருமந்:2972/1
மேல்


பரமாம் (6)

பரமாம் அதீதமே பற்று அற பற்ற – திருமந்:2274/1
பரமாம் அதீதம் பயிலப்பயில – திருமந்:2274/2
பரமாம் அதீதம் பயிலா தபோதனர் – திருமந்:2274/3
பரமாம் நனவின் பின் பாற்சகம் உண்ட – திருமந்:2283/1
படரும் சிவசத்தி தாமே பரமாம்
உடலை விட்டு இந்த உயிர் எங்கும் ஆகி – திருமந்:2588/2,3
படர் ஒன்றி என்னும் பரமாம் பரமே – திருமந்:2754/4
மேல்


பரமாய (3)

பரமாய அஞ்சு எழுத்துள் நடு ஆக – திருமந்:946/1
பரமாய நவசிம பார்க்கில் மவயநசி – திருமந்:946/2
பரமாய சியநமவ ஆம் பரத்து ஓதில் – திருமந்:946/3
மேல்


பரமானந்தம் (1)

தூய் மதி ஆகும் சுடர் பரமானந்தம்
தாம் மதி ஆக சகம் உண சாந்தி புக்கு – திருமந்:2524/2,3
மேல்


பரமானம் (1)

புலம் கொள் பரமானம் தர்போக தேவர் – திருமந்:102/3
மேல்


பரமுடன் (1)

தந்தம் பரம்பரன் தன்னில் பரமுடன்
நம்தமை உண்டு மெய்ஞ்ஞான நேயாந்தத்தே – திருமந்:2594/2,3
மேல்


பரமுத்தி (1)

சீவன் தன் முத்தி அதீதம் பரமுத்தி
ஓ உபசாந்தம் சிவமுத்தி ஆனந்தம் – திருமந்:2474/1,2
மேல்


பரமும் (9)

வியவார் பரமும் பின் மேவும் பிராணன் – திருமந்:1779/2
நின்றான் அருளும் பரமும் முன் நேயமும் – திருமந்:2295/1
அணுவும் பரமும் அசிபதத்து ஏய்ந்து – திருமந்:2440/1
தற்பரன் கால பரமும் கலந்து அற்ற – திருமந்:2451/3
உரிய பரமும் முன் ஓதும் சிவமும் – திருமந்:2593/2
ஒளியாம் பரமும் உளதாம் பரமும் – திருமந்:2726/1
ஒளியாம் பரமும் உளதாம் பரமும்
அளியார் சிவகாமி ஆகும் சமய – திருமந்:2726/1,2
களியார் பரமும் கருத்துறை அந்த – திருமந்:2726/3
செப்பு பராபரம் சேர் பரமும் விட்டு – திருமந்:2945/2
மேல்


பரமென்பர் (1)

அரிய பரமென்பர் ஆகார் இது அன்று என்னார் – திருமந்:2572/2
மேல்


பரமே (5)

அகாரம் உயிரே உகாரம் பரமே
மகாரம் மலமாய் வரும் முப்பதத்தில் – திருமந்:975/1,2
பாடுகின்றேன் பரமே துணையாம் என – திருமந்:2368/3
அகாரம் உயிரே உகாரம் பரமே
மகாரம் சிவமாய் வரும் முப்பதத்து – திருமந்:2503/1,2
சிகாரம் சிவமே வகாரம் பரமே
யகாரம் உயிர் என்று அறையலும் ஆமே – திருமந்:2503/3,4
படர் ஒன்றி என்னும் பரமாம் பரமே – திருமந்:2754/4
மேல்


பரலோகம் (3)

பட்டவர் சித்தர் பரலோகம் சேர்தலால் – திருமந்:671/2
பவம் ஆனது இன்றி பரலோகம் ஆமே – திருமந்:1580/4
பவயோகம் இன்றி பரலோகம் ஆமே – திருமந்:1882/4
மேல்


பரவ (1)

பரையின் பரவ பரத்துடன் ஏகமாய் – திருமந்:2511/1
மேல்


பரவப்படுவான் (1)

பரவப்படுவான் பரமனை ஏத்தார் – திருமந்:264/1
மேல்


பரவலும் (2)

பழி நடப்பார்க்கு பரவலும் ஆமே – திருமந்:1548/4
பானாய் இருக்க பரவலும் ஆமே – திருமந்:2697/4
மேல்


பரவன் (1)

பட்டன மீன் பல பரவன் வலை கொணர்ந்து – திருமந்:2031/3
மேல்


பரவாதனை (1)

தான் ஆம் பரவாதனை என தக்கதே – திருமந்:1174/4
மேல்


பரவான் (1)

பண்டை மறைகள் பரவான் உடல் என்னும் – திருமந்:2463/1
மேல்


பரவிந்து (9)

கோலிய ஐம்முகன் கூற பரவிந்து
சால பரநாதம் விந்து தனிநாதம் – திருமந்:708/2,3
பல்கும் பரவிந்து பார் அண்டம் ஆனவை – திருமந்:1048/2
பலம் தரும் ஐம்முகன் பரவிந்து நாதம் – திருமந்:1776/2
விளையும் பரவிந்து தானே வியாபி – திருமந்:1813/1
வந்திடு பேதம் எலாம் பரவிந்து மேல் – திருமந்:1925/1
வள்ளல் பரவிந்து வைகரி ஆதி வாக்கு – திருமந்:1994/3
மேவும் பரவிந்து நாதம் விடா ஆறாறு – திருமந்:2374/3
மேவும் பரவிந்து ஐம்முகன் வேறு ஈசன் – திருமந்:2417/2
சத்தம் பரவிந்து தான் ஆம் என்று எண்ணியே – திருமந்:2969/4
மேல்


பரவிய (1)

பரவிய சுக்கிலம் பாழாம் உபாதி – திருமந்:2125/3
மேல்


பரவும் (2)

அடியார் பரவும் அமரர் பிரானை – திருமந்:48/1
பத்தி பணித்து பரவும் அடி நல்கி – திருமந்:1573/1
மேல்


பரவுயிர் (2)

பதியில் பதியும் பரவுயிர் தானே – திருமந்:2452/4
பதியில் பதியும் பரவுயிர் தானே – திருமந்:2582/4
மேல்


பரற்கு (1)

தற்பரையாய் நிற்கும் தான் ஆம் பரற்கு உடல் – திருமந்:2459/2
மேல்


பரற்கும் (1)

தானாம் பரற்கும் உயிர்க்கும் தகும் இச்சை – திருமந்:2803/2
மேல்


பரன் (29)

பரன் அடி நாடியே பாவிப்ப நாளும் – திருமந்:43/2
பத்தியும் இன்றி பரன் உண்மை இன்றி – திருமந்:231/3
உய்த்த சங்காரம் பரன் அருள் உண்மையே – திருமந்:425/4
உய்த்த சங்காரம் பரன் அருள் உண்மையே – திருமந்:427/4
சுத்த சங்காரமும் தோயா பரன் அருள் – திருமந்:428/3
பற்றி பதத்து அன்பு வைத்து பரன் புகழ் – திருமந்:633/1
தராதல மூலைக்கு தற்பர மா பரன்
தராதலம் வெப்பு நமசிவாய ஆம் – திருமந்:890/1,2
பாலோகம் இல்லா பரன் உரு ஆமே – திருமந்:1507/4
பரன் நெறி தேடிய பத்தர்கள் சித்தம் – திருமந்:1543/3
பரன் அறியாவிடில் பல் வகை தூரமே – திருமந்:1543/4
தன்னை அறிய பரன் ஆக்கி தன்சிவத்து – திருமந்:1609/3
சாக்கிரா தீதம் பரன் உண்மை தங்குமே – திருமந்:2212/4
பால் கொண்ட என்னை பரன் கொள்ள நாடினான் – திருமந்:2433/3
நம்பிய சீவன் பரன் சிவனாய் நிற்கும் – திருமந்:2441/2
பற்று அற பற்றில் பரன் அறிவே பரம் – திருமந்:2448/2
ஈறு அதில் பண்டை பரன் உண்மை செய்யுமே – திருமந்:2478/4
நிற்பது உயிர் பரன் நிகழ் சிவமும் மூன்றின் – திருமந்:2488/3
மாய பாழ் சீவன் வியோம பாழ் மன் பரன்
சேய முப்பாழ் என சிவசத்தியில் சீவன் – திருமந்:2496/1,2
ஆகிய சீவன் பரன் சிவனாமே – திருமந்:2570/4
உம் பதமும் பதம் ஆகும் உயிர் பரன்
செம்பொருள் ஆன சிவம் எனல் ஆமே – திருமந்:2573/3,4
பரன் எங்கும் ஆர பரந்துற்று நிற்கும் – திருமந்:2590/1
பரமாண்டத்து ஊடே பரன் நடம் ஆடுமே – திருமந்:2734/4
ஆதி பரன் ஆட அம் கை கனல் ஆட – திருமந்:2751/1
பாதியோடு ஆடி பரன் இரு பாதமே – திருமந்:2753/4
எம் பரன் ஆடும் இரு தாளின் ஈர் ஒளி – திருமந்:2759/2
தவமாம் பரன் எங்கும் தானாக ஆடும் – திருமந்:2793/3
வாய் அது வேறு ஆம் அது போல் அணு பரன்
சேய சிவம் மு துரியத்து சீர் பெற – திருமந்:2839/2,3
பரன் அல்ல நீடும் பராபரன் அல்ல – திருமந்:2861/1
நிரா பரன் ஆகி நிறைந்து நின்றானே – திருமந்:3008/4
மேல்


பரன்-தன் (1)

மெச்ச பரன்-தன் வியாத்துவம் மேல் இட்டு – திருமந்:1608/2
மேல்


பரன்-தன்னொடு (1)

நின்ற பராசத்தி நீள் பரன்-தன்னொடு
நின்று அறி ஞானமும் இச்சையுமாய் நிற்கும் – திருமந்:1136/1,2
மேல்


பரன்-பால் (1)

அத்தன் பரன்-பால் அடைதல் சித்தாந்தமே – திருமந்:2373/4
மேல்


பரனாம் (1)

பரிய பர துரியத்தில் பரனாம்
திரிய வரும் துரியத்தில் சிவமே – திருமந்:2273/3,4
மேல்


பரனாய் (4)

பரனாய் பராபரம் காட்டி உலகில் – திருமந்:61/1
நின்று பரனாய் நின்மலன் ஆமே – திருமந்:2217/4
பரனாய் பராபரன் ஆகி அப்பால் சென்று – திருமந்:2855/1
தரா பரனாய் நின்ற தன்மை உணரார் – திருமந்:3008/3
மேல்


பரனும் (2)

அறிவார் பரனும் அவளிடத்தானே – திருமந்:1054/4
கண்டு பரனும் அ காரணோபாதிக்கே – திருமந்:2463/3
மேல்


பரனே (3)

முந்தி வண்ணா முதல்வா பரனே என்று – திருமந்:46/3
பன்ன பரனே அருட்குலம் பாலிப்பன் – திருமந்:1908/2
கூறு பரனே குருவாம் இயம்பிலே – திருமந்:2066/4
மேல்


பரனை (2)

தன்னை பரனை சதாசிவன் என்கின்ற – திருமந்:1432/1
உயிரை பரனை உயர் சிவன்-தன்னை – திருமந்:2402/1
மேல்


பரனொடு (1)

மீதான தற்பரை மேவும் பரனொடு
மேதாதி ஈரெண் கலை செல்லம் மீது ஒளி – திருமந்:709/2,3
மேல்


பரனோடு (3)

பாசத்தை நீக்கி பரனோடு தன்னையும் – திருமந்:2052/1
ஒடுங்கும் பரனோடு ஒழியா பிரமம் – திருமந்:2128/2
நித்தம் பரனோடு உயிருற்று நீள் மனம் – திருமந்:2373/1
மேல்


பரஇன்பன் (1)

பரஇன்பன் ஆகி சிவயோகம் பாவித்து – திருமந்:2057/2
மேல்


பரா (3)

பரா மயம் என்று எண்ணி பள்ளி உணரார் – திருமந்:2076/2
ஓவும் பரா நந்தி உண்மைக்குள் வைகியே – திருமந்:2284/3
பரா முற்றும் கீழொடு பல்வகையாலும் – திருமந்:2708/3
மேல்


பராக்கு (1)

பராக்கு அற ஆனந்த தேறல் பருகார் – திருமந்:331/2
மேல்


பராக்குஅற (1)

பராக்குஅற ஆனந்த தேறல் பருகி – திருமந்:1856/2
மேல்


பராசத்தி (27)

உய்ய பராசத்தி உத்தர பூருவம் – திருமந்:550/2
அறிந்த பராசத்தி உள்ளே அமரில் – திருமந்:682/1
அறிவார் பராசத்தி ஆனந்தம் என்பர் – திருமந்:1054/1
பராசத்தி மா சத்தி பல வகையாலும் – திருமந்:1056/1
சென்றாள் சிவகதி சேரும் பராசத்தி
ஒன்றாக என்னுள் புகுந்து உணர்வு ஆகியே – திருமந்:1066/2,3
எண் திசை யோகி இறைவி பராசத்தி
அண்டமொடு எண் திசை தாங்கும் அருட்செல்வி – திருமந்:1085/2,3
ஆதி அனாதியும் ஆய பராசத்தி
பாதிபரா பரை மேல் உறை பைந்தொடி – திருமந்:1120/1,2
என்பில் பராசத்தி என் அம்மை தானே – திருமந்:1128/4
பாலனும் ஆகும் பராசத்தி தன்னொடு – திருமந்:1135/1
நின்ற பராசத்தி நீள் பரன்-தன்னொடு – திருமந்:1136/1
மேவி பராசத்தி மேலொடு கீழ் தொடர்ந்து – திருமந்:1153/3
பன்னி இருப்ப பராசத்தி ஆமே – திருமந்:1168/4
பராசத்தி என்றென்று பல் வகையாலும் – திருமந்:1169/1
பத்து முகம் உடையாள் நம் பராசத்தி
வைத்தனள் ஆறங்கம் நாலுடன் தான் வேதம் – திருமந்:1180/1,2
பாகம் பராசத்தி பைம்பொன் சடைமுடி – திருமந்:1217/1
பாங்குடன் ஏற்ப பராசத்தி போற்றே – திருமந்:1244/4
துளங்கு பராசத்தி தூங்கு இருள் நீங்க – திருமந்:1246/2
ஏக பராசத்தி ஈசற்காம் அங்கமே – திருமந்:1309/1
யோகம் பராசத்தி உண்மை எட்டு ஆமே – திருமந்:1309/4
கானது கன்னி கலந்த பராசத்தி
கேள் அது வையம் கிளர் ஒளி ஆனதே – திருமந்:1344/3,4
ஒளிக்கும் பராசத்தி உள்ளே அமரில் – திருமந்:1345/1
பேதிப்பு இலாமையின் நின்ற பராசத்தி
ஆதி கண் தெய்வமும் அந்தமும் ஆமே – திருமந்:1570/3,4
மேதாதி நாத அந்த மீதாம் பராசத்தி
போதாலயத்து அவிகாரம்-தனில் போத – திருமந்:1705/2,3
பாதியுள் மன்னும் பராசத்தி ஆமே – திருமந்:1767/4
சென்று பராசத்தி விந்து சயம் தன்னை – திருமந்:1967/3
பண்டுறு நின்ற பராசத்தி என்னவே – திருமந்:2388/3
பரமாண்டத்து ஊடே பராசத்தி பாதம் – திருமந்:2734/1
மேல்


பராசத்தி-தன் (1)

சத்திக்கு மேலே பராசத்தி-தன் உள்ளே – திருமந்:1768/1
மேல்


பராசத்தியாக (1)

ஏகம் பராசத்தியாக சிவகுரு – திருமந்:1309/3
மேல்


பராசத்தியாய் (2)

பாகம் செய்து ஆங்கே பராசத்தியாய் நிற்கும் – திருமந்:1057/2
பண்டு எண் திசையும் பராசத்தியாய் நிற்கும் – திருமந்:1167/2
மேல்


பராசத்தியில் (1)

பாவினுள் ஆடி பராசத்தியில் ஆடி – திருமந்:2757/3
மேல்


பராசத்தியோடு (1)

பாதியுள் மன்னும் பராசத்தியோடு உடன் – திருமந்:555/3
மேல்


பராதீதம் (1)

அணு அசைவில் பராதீதம் சுழுத்தி – திருமந்:2281/3
மேல்


பராநந்தி (5)

பாலனும் ஆவான் பராநந்தி ஆணையே – திருமந்:590/4
பாலனும் ஆவர் பராநந்தி ஆணையே – திருமந்:734/4
பாலனும் ஆவான் பராநந்தி ஆணையே – திருமந்:805/4
பலம் தரும் லிங்கம் பராநந்தி ஆமே – திருமந்:1776/4
நெறியாம் பராநந்தி நீடு அருள் ஒன்றும் – திருமந்:2638/3
மேல்


பராபரத்தானே (1)

பார் அறும் பாழில் பராபரத்தானே – திருமந்:2505/4
மேல்


பராபரத்து (2)

இணக்கில் பராபரத்து எல்லையுள் இட்டு – திருமந்:1700/2
பார் அந்தமான பராபரத்து அயிக்கியத்து – திருமந்:2469/3
மேல்


பராபரம் (12)

பரனாய் பராபரம் காட்டி உலகில் – திருமந்:61/1
ஆதியோடு அந்தம் இலாத பராபரம்
போதம் அது ஆக புணரும் பராபரை – திருமந்:381/1,2
நெஞ்சு அகத்து உள்ளே நிறையும் பராபரம்
வஞ்சகம் இல்லை மனைக்கும் அழிவு இல்லை – திருமந்:980/2,3
பட்டன மாதவம் ஆறும் பராபரம்
விட்டனர் தம்மை விகிர்தா நம என்பர் – திருமந்:989/1,2
பார் எங்கும் ஆகி பரந்த பராபரம்
கார் ஒன்று கற்பகம் ஆகி நின்றானே – திருமந்:1706/3,4
சத்தி பராபரம் சாந்தி-தனில் ஆன – திருமந்:2270/1
தேனார் பராபரம் சேர் சிவயோகமாய் – திருமந்:2372/3
ஆன்ற பராபரம் ஆகும் பிறப்பு அற – திருமந்:2437/3
ஊழி பராபரம் ஓங்கிய பத்தினில் – திருமந்:2532/3
ஆதி பராபரம் ஆகும் பராபரை – திருமந்:2543/1
செப்பு பராபரம் சேர் பரமும் விட்டு – திருமந்:2945/2
ஒன்றி நின்று உள்ளே உணர்ந்தேன் பராபரம்
ஒன்றி நின்று உள்ளே உணர்ந்தேன் சிவகதி – திருமந்:2953/1,2
மேல்


பராபரன் (18)

ஆலிக்கும் அங்கே அமரர் பராபரன்
மேலைக்கு முன்னே விளக்கு ஒளியாய் நிற்கும் – திருமந்:867/2,3
பாகு ஒன்றி நிற்கும் பராபரன் தானே – திருமந்:945/4
பத்துக்கரத்தி பராபரன் பைந்தொடி – திருமந்:1194/3
தாங்கி உலகில் தரித்த பராபரன்
ஓங்கிய காலத்து ஒருவன் உலப்பு_இலி – திருமந்:1244/1,2
பதிவித்த பாத பராபரன் நந்தி – திருமந்:1596/2
பராபரன் எந்தை பனி மதி சூடி – திருமந்:1760/1
அறவாழி அந்தணன் ஆதி பராபரன்
உறவு ஆகி வந்து என் உளம் புகுந்தானே – திருமந்:1803/3,4
பால் மொழி பாகன் பராபரன் தான் ஆகும் – திருமந்:1825/1
அந்தமும் ஆதியும் ஆகி பராபரன்
வந்த வியாபி எனலாய அ நெறி – திருமந்:1927/1,2
பண்ணிடில் தன்மை பராபரன் ஆமே – திருமந்:2519/4
திரியிலும் சீராம் பராபரன் என்ன – திருமந்:2578/3
அந்தமும் ஆதியும் ஆகும் பராபரன்
தந்தம் பரம்பரன் தன்னில் பரமுடன் – திருமந்:2594/1,2
படர்ந்து நின்று ஆதி பராபரன் எந்தை – திருமந்:2643/3
பரனாய் பராபரன் ஆகி அப்பால் சென்று – திருமந்:2855/1
பரன் அல்ல நீடும் பராபரன் அல்ல – திருமந்:2861/1
தந்த உலகு எங்கும் தானே பராபரன்
வந்து படைக்கின்ற மாண்பு அது ஆமே – திருமந்:3003/3,4
பராபரன் ஆகி பல் ஊழிகள்-தோறும் – திருமந்:3008/1
பேரும் பராபரன் பிஞ்ஞகன் எம் இறை – திருமந்:3045/3
மேல்


பராபரன்-தானும் (1)

பாங்கர் கயிலை பராபரன்-தானும்
வீங்கும் கமல மலர் மிசை மேல் அயன் – திருமந்:390/2,3
மேல்


பராபரனாய் (1)

பராபரனாய் இ அகல் இடம் தாங்கி – திருமந்:3008/2
மேல்


பராபரனாய (1)

வைத்த பராபரனாய பராபரை – திருமந்:1176/3
மேல்


பராபரை (12)

போதம் அது ஆக புணரும் பராபரை
சோதி அதனில் பரம் தோன்ற தோன்றுமாம் – திருமந்:381/2,3
பத்து முகமும் பரையும் பராபரை
சித்த கரண செயல்களும் செய்திடும் – திருமந்:1059/2,3
வேத ஆதி நூலின் விளங்கும் பராபரை
ஆதாரம் ஆகியே ஆய்ந்த பரப்பினள் – திருமந்:1070/2,3
தோற்றும் உயிர் பன்மை சோதி பராபரை
ஆற்றலொடாய் நிற்கும் ஆதி முதல்வியே – திருமந்:1098/3,4
பாதி பராபரை பன்னிரண்டு ஆதியே – திருமந்:1124/4
வைத்த பராபரனாய பராபரை
சத்தியும் ஆனந்த சத்தியும் கொங்கே – திருமந்:1176/3,4
சத்தும் அசத்தும் தணந்த பராபரை
உய்த்த பராபரை உள்ளாம் பராபரை – திருமந்:1430/2,3
உய்த்த பராபரை உள்ளாம் பராபரை – திருமந்:1430/3
உய்த்த பராபரை உள்ளாம் பராபரை
அத்தன் அருள் சத்தியாய் எங்கும் ஆமே – திருமந்:1430/3,4
நின்று பராபரை நேயத்தை பாதத்தால் – திருமந்:1437/3
பரிவொன்றில் ஆளும் பராபரை தானே – திருமந்:1528/4
ஆதி பராபரம் ஆகும் பராபரை
சோதி பரம் உயிர் சொல்லும் நல் தத்துவம் – திருமந்:2543/1,2
மேல்


பராபரையோடு (1)

ஆகும் பராபரையோடு அ பரையவள் – திருமந்:1224/3
மேல்


பராவத்தா (1)

புரிய பரையின் பராவத்தா போதம் – திருமந்:2292/3
மேல்


பராவத்தை (3)

சாக்கிராதீதம் பராவத்தை தங்காது – திருமந்:2254/2
நந்தி பராவத்தை நாட சுடர் முனம் – திருமந்:2293/3
உய்யும் பராவத்தை உள்ளுதல் சுத்தமே – திருமந்:2294/4
மேல்


பராவித்தை (2)

தக்க பராவித்தை தான் இருபானேழில் – திருமந்:1175/1
ஆகம் பராவித்தை ஆம் முத்தி சித்தியே – திருமந்:1309/2
மேல்


பராற்பர (1)

நீடிய நாதம் பராற்பர நேயத்தே – திருமந்:2781/3
மேல்


பரான்மா (1)

மான குணமும் பரான்மா உபாதியும் – திருமந்:2314/3
மேல்


பரானந்த (2)

மெய்த்த சகம் உண்டு விட்டு பரானந்த
சித்தி அது ஆக்கும் சிவானந்த தேறலே – திருமந்:334/3,4
பத்தியில் உற்றோர் பரானந்த போதரே – திருமந்:2633/4
மேல்


பரானந்தத்தே (1)

இடம் காண் பரானந்தத்தே என்னை இட்டு – திருமந்:2741/2
மேல்


பரானந்தம் (3)

கோது இல் பரானந்தம் என்றே குறி கொண்-மின் – திருமந்:582/2
சத்தி பரானந்தம் தன்னில் சுடர் விந்து – திருமந்:2270/2
பரானந்தம் மேல் மூன்றும் பாழுறு ஆனந்தம் – திருமந்:2398/2
மேல்


பரானந்தி (1)

பரானந்தி மன்னும் சிவானந்தம் எல்லாம் – திருமந்:2398/1
மேல்


பரி (3)

படர்ந்து நின்றான் பரி பாரகம் முற்றும் – திருமந்:26/2
பன்னும் பரி பிடி அந்தம் பகவனோடு – திருமந்:1079/3
காயும் கடும் பரி கால் வைத்து வாங்கல் போல் – திருமந்:2131/1
மேல்


பரிக்கில் (1)

பயந்து பரிக்கில் அ பான்மையன் ஆமே – திருமந்:1499/4
மேல்


பரிகரித்து (1)

பங்க படாமல் பரிகரித்து தம்மை – திருமந்:828/3
மேல்


பரிச (1)

சத்த பரிச ரூப ரச கந்தம் – திருமந்:2123/3
மேல்


பரிசன (1)

பரிசன வேதி பரிசித்தது எல்லாம் – திருமந்:2054/1
மேல்


பரிசாய் (1)

விடும் பரிசாய் நின்ற மெய் நமன் தூதர் – திருமந்:176/3
மேல்


பரிசால் (1)

வல்ல பரிசால் உரை-மின்கள் வாய்மையை – திருமந்:2103/2
மேல்


பரிசிக்க (1)

பரிசிக்க கீர்த்திக்க பாதுகம் சூட – திருமந்:1479/2
மேல்


பரிசித்த (1)

குரு பரிசித்த குவலயம் எல்லாம் – திருமந்:2054/3
மேல்


பரிசித்தது (1)

பரிசன வேதி பரிசித்தது எல்லாம் – திருமந்:2054/1
மேல்


பரிசு (36)

எ பரிசு ஆயினும் ஏத்து-மின் ஏத்தினால் – திருமந்:36/3
அ பரிசு ஈசன் அருள் பெறலாமே – திருமந்:36/4
அ பரிசு ஆக அமர்ந்து இருந்தாரே – திருமந்:126/4
அடும் பரிசு ஒன்று இல்லை அண்ணலை எண்ணும் – திருமந்:176/2
சுடும் பரிசு அத்தையும் சூழ்கிலாரே – திருமந்:176/4
வைத்த பரிசு அறிந்தேயும் மனிதர்கள் – திருமந்:278/2
பரிவொடு நின்று பரிசு அறிவானே – திருமந்:348/4
அ பரிசு அங்கி உள நாளும் உள்ளிட்டு – திருமந்:356/3
அ பரிசு ஆகி அலர்ந்திருந்தானே – திருமந்:356/4
அ பரிசு எண்பத்து நான்கு நூறாயிரம் – திருமந்:409/1
மெய் பரிசு எய்தி விரிந்து உயிராய் நிற்கும் – திருமந்:409/2
பொய் பரிசு எய்தி புகலும் மனிதர்கட்கு – திருமந்:409/3
மறையவன் வைத்த பரிசு அறியாதே – திருமந்:433/4
பரிசு பெறும் அது பத்திராசனமே – திருமந்:560/4
அவ்வவர் மண்டலம் ஆம் பரிசு ஒன்று உண்டு – திருமந்:613/1
உரு அறியும் பரிசு ஒன்று உண்டு வானோர் – திருமந்:625/1
பரிசு அறி வானவர் பண்பன் அடி என – திருமந்:641/1
அவன் இவன் ஆகும் பரிசு அறிவார் இல்லை – திருமந்:767/1
அவன் இவன் ஆகும் பரிசு அது கேள் நீ – திருமந்:767/2
மெழுகு உருகும் பரிசு எய்திடும் மெய்யே – திருமந்:838/2
பரிசு அறவான் அவன் பண்பன் பகலோன் – திருமந்:1544/1
வழி நடக்கும் பரிசு ஒன்று உண்டு வையம் – திருமந்:1548/1
ஆதியுற நின்றது அ பரிசு ஆமே – திருமந்:1724/4
அத்தன் நவதீர்த்தம் ஆடும் பரிசு கேள் – திருமந்:1829/1
அடங்கிட நின்றதும் அ பரிசு ஆமே – திருமந்:2002/4
அ பரிசு அங்கியின் உள் உறை அம்மானை – திருமந்:2092/2
பாடகில்லார் அவன் செய்த பரிசு அறிந்து – திருமந்:2093/3
உள்ள பரிசு அறிந்து ஓரும் அவர்கட்கு – திருமந்:2500/2
பாரணவும் உபசாந்த பரிசு இதே – திருமந்:2507/4
பாடகில்லார் அவன் செய்த பரிசு அறிந்து – திருமந்:2559/3
பன்மையில் உம்மை பரிசு செய்வானே – திருமந்:2642/4
பாடது நந்தி பரிசு அறிவார்க்கே – திருமந்:2852/4
பரிசு அறிந்து அங்கு உளன் அங்கி அருக்கன் – திருமந்:3002/1
பரிசு அறிந்து அங்கு உளன் மாருதத்து ஈசன் – திருமந்:3002/2
பரிசு அறிந்து அங்கு உளன் மா மதி ஞான – திருமந்:3002/3
பரிசு அறிந்து அ நிலம் பாரிக்குமாறே – திருமந்:3002/4
மேல்


பரிசும் (1)

பவம் அது தீரும் பரிசும் அது அற்றால் – திருமந்:2717/3
மேல்


பரிசே (13)

வைத்த பரிசே வகைவகை நன்னூலின் – திருமந்:100/1
அ பரிசே அயனார் பதி வேள்வியுள் – திருமந்:355/1
அ பரிசே அங்கி அதிசயம் ஆகிலும் – திருமந்:355/2
அ பரிசே அது நீர்மையை உள் கலந்து – திருமந்:355/3
அ பரிசே சிவன் ஆலிகின்றானே – திருமந்:355/4
அ பரிசே அயன் மால் முதல் தேவர்கள் – திருமந்:356/1
அ பரிசே அவர் ஆகிய காரணம் – திருமந்:356/2
இ பரிசே இருள் மூடி நின்றானே – திருமந்:409/4
படை உடையான் பரிசே உலகு ஆக்கும் – திருமந்:444/2
பட்ட பரிசே பரம் அஞ்சு எழுத்து அதின் – திருமந்:974/1
இ பரிசே இளஞாயிறு போல் உரு – திருமந்:2092/1
இ பரிசே கமலத்து உறை ஈசனை – திருமந்:2092/3
மெய் பரிசே வினவாது இருந்தோமே – திருமந்:2092/4
மேல்


பரிசொடு (1)

பலவும் பரிசொடு பான்மையுள் ஈசன் – திருமந்:2480/3
மேல்


பரித்து (1)

பரித்து நின்றான் அ பரிபாகத்தானே – திருமந்:2431/4
மேல்


பரிதியின் (1)

காணும் பரிதியின் காலை இடத்து இட்டு – திருமந்:866/1
மேல்


பரிந்த (1)

பரிந்த இ தண்டுடன் அண்டம் பரிய – திருமந்:817/2
மேல்


பரிந்தது (1)

பாதனம் ஆக பரிந்தது பார்த்தே – திருமந்:1041/4
மேல்


பரிந்தனன் (1)

பண்ணிய மாயையில் ஊட்டல் பரிந்தனன்
கண்ணிய சேதனன் கண்வந்த பேரருள் – திருமந்:2421/2,3
மேல்


பரிந்திடும் (2)

பரிந்திடும் சக்கரம் பாரங்கி நாலும் – திருமந்:1284/3
பரிந்திடும் வானவன் பாய் புனல் சூடி – திருமந்:1328/3
மேல்


பரிந்து (5)

பரிந்து உடன் வந்தனன் பத்தியினாலே – திருமந்:75/4
பல்லார் அமரர் பரிந்து அருள்செய்க என – திருமந்:360/2
பாசம் இயங்கும் பரிந்து உயிராய் நிற்கும் – திருமந்:608/2
பரிந்து அருள் கொங்கைகள் முத்து ஆர் பவளம் – திருமந்:1376/3
பரிந்து உடன் போகின்ற பல் கோரை ஆமே – திருமந்:3029/4
மேல்


பரிபாகத்தானே (1)

பரித்து நின்றான் அ பரிபாகத்தானே – திருமந்:2431/4
மேல்


பரிபுரை (1)

பரிபுரை நாரணி ஆம் பல வன்னத்தி – திருமந்:1046/2
மேல்


பரிய (4)

பரிந்த இ தண்டுடன் அண்டம் பரிய
விரிந்த அ பூவுடன் மேல் எழ வைக்கின் – திருமந்:817/2,3
பரிய புரவியும் பாறி பறந்தது – திருமந்:2159/3
பரிய பர துரியத்தில் பரனாம் – திருமந்:2273/3
ஏய பரிய புரியும் தனது எய்தும் – திருமந்:3026/3
மேல்


பரியங்க (2)

பஞ்ச கடிகை பரியங்க யோகமே – திருமந்:830/4
பரியங்க யோகத்து பஞ்ச கடிகை – திருமந்:831/1
மேல்


பரியந்தம் (1)

அண்டம் முதலாய் அவனி பரியந்தம்
கண்டது ஒன்று இல்லை கனம் குழை அல்லது – திருமந்:1210/1,2
மேல்


பரியில் (1)

துரிய பரியில் இருந்த அ சீவனை – திருமந்:2276/1
மேல்


பரியும் (1)

பரியும் ஆகாசத்தில் பற்றது தானே – திருமந்:2534/4
மேல்


பரிவு (1)

பாசத்துள் வைத்து பரிவு செய்வார்களை – திருமந்:288/2
மேல்


பரிவொடு (1)

பரிவொடு நின்று பரிசு அறிவானே – திருமந்:348/4
மேல்


பரிவொன்றில் (1)

பரிவொன்றில் ஆளும் பராபரை தானே – திருமந்:1528/4
மேல்


பரு (5)

பரு ஊசி ஐந்தும் ஓர் பையினுள் வாழும் – திருமந்:183/1
பரு ஊசி ஐந்தும் பறக்கும் விருகம் – திருமந்:183/2
பரு ஊசி ஐந்தும் பனி-தலை பட்டால் – திருமந்:183/3
பரு ஊசி பையும் பறக்கின்றவாறே – திருமந்:183/4
பயன் எளிதாம் பரு மா மணி செய்ய – திருமந்:392/1
மேல்


பருகலும் (1)

பணியின் அமுதம் பருகலும் ஆமே – திருமந்:2811/4
மேல்


பருகார் (2)

பராக்கு அற ஆனந்த தேறல் பருகார்
இராப்பகல் அற்ற இறை அடி இன்பத்து – திருமந்:331/2,3
படாதன இன்பம் பருகார் அமுதமே – திருமந்:880/4
மேல்


பருகி (3)

தேனே பருகி சிவாலயம் ஆகுமே – திருமந்:719/4
தேன் நீர் பருகி சிவாய நம என்று – திருமந்:809/2
பராக்குஅற ஆனந்த தேறல் பருகி
இராப்பகல் அற்ற இறையடி இன்பத்து – திருமந்:1856/2,3
மேல்


பருகிடின் (1)

சித்தம் தெளிந்தவர் சேடம் பருகிடின்
முத்தியாம் என்று நம் மூலன் மொழிந்ததே – திருமந்:1866/3,4
மேல்


பருகில் (1)

தெளி தரும் இந்த சிவநீர் பருகில்
ஒளி தரும் ஓர் ஆண்டில் ஊனம் ஒன்று இல்லை – திருமந்:846/1,2
மேல்


பருகுவதே (1)

பாலை கறந்து பருகுவதே ஒக்கும் – திருமந்:505/2
மேல்


பருகுவர் (1)

பருகுவர் ஓடுவர் பார் பயன் கொள்வர் – திருமந்:2095/3
மேல்


பருத்தி (1)

பத்தி வலையில் பருத்தி நிறுத்தலால் – திருமந்:2890/2
மேல்


பருதி (1)

எய்யும் கலை காலம் இந்து பருதி கால் – திருமந்:1941/2
மேல்


பருந்து (1)

பனையுள் இருந்த பருந்து அது போல – திருமந்:47/3
மேல்


பருந்தும் (1)

பருந்தும் கிளியும் படு பறை கொட்ட – திருமந்:2896/1
மேல்


பரும் (2)

பாலுள் பரும் கழி முப்பத்திரண்டு உள – திருமந்:146/2
பத்து பரும் புலி யானை பதினைந்து – திருமந்:2888/1
மேல்


பருவங்கள்-தோறும் (1)

பருவங்கள்-தோறும் பயன் பல ஆன – திருமந்:396/3
மேல்


பருவத்து (3)

தெரியும் பருவத்து தேர்ந்திடும் பூசை – திருமந்:1448/3
சிறந்த சிவனருள் சேர் பருவத்து
துறந்த உயிர்க்கு சுடர் ஒளி ஆமே – திருமந்:1615/3,4
அறியா பருவத்து அரன் அடியாரை – திருமந்:1879/1
மேல்


பருவம் (2)

பருவம் அது ஆகவே பாரினில் வந்திடும் – திருமந்:485/2
பருவம் செய்யாத ஓர் பாலனும் ஆமே – திருமந்:1134/4
மேல்


பருவிடம் (1)

பருவிடம் தீர்ந்து பயம் கெடுமா போல் – திருமந்:2659/2
மேல்


பரை (9)

பரை பசு பாசத்து நாதனை உள்ளி – திருமந்:49/1
மாயத்தை மா மாயை-தன்னில் வரும் பரை
ஆயத்தை அ சிவம்-தன்னை அகோசர – திருமந்:90/2,3
தீது இல் பரை அதன்-பால் திகழ் நாதமே – திருமந்:381/4
வங்கிய தாரகை ஆகும் பரை ஒளி – திருமந்:858/3
நல்கும் பரை அபிராமி அகோசரி – திருமந்:1048/3
வத்துவ மாயாள் உமா சத்தி மா பரை
அத்தகை யாவும் அணோரணி தானுமாய் – திருமந்:1052/2,3
பாதிபரா பரை மேல் உறை பைந்தொடி – திருமந்:1120/2
விண்ணில் பரை சிரம் மிக்க சிகையாதி – திருமந்:1744/2
வேறாகிய பரை யா என்று மெய்ப்பரன் – திருமந்:2499/2
மேல்


பரைக்கு (1)

தான் ஆன ஆறு எட்டு அது ஆம் பரைக்கு உள்மிசை – திருமந்:1174/1
மேல்


பரைபரன் (1)

பாலித்த சத்தி பரைபரன் பாதமே – திருமந்:708/4
மேல்


பரையவள் (1)

ஆகும் பராபரையோடு அ பரையவள்
ஆகும் அவள் ஐங்கருமத்தள் தானே – திருமந்:1224/3,4
மேல்


பரையாக (1)

பாலிய விந்து பரையுள் பரையாக
கோலிய நான்கு அவை ஞானம் கொணர் விந்து – திருமந்:2460/2,3
மேல்


பரையில் (1)

பெற்றவன் நாதம் பரையில் பிறந்ததால் – திருமந்:399/3
மேல்


பரையின் (5)

பரையின் மணம் மிகு சங்கட்டம் பார்த்து – திருமந்:642/2
ஈறார் பரையின் இருள் அற்ற தற்பரன் – திருமந்:2291/3
விரிய பரையின் மிகுநாதம் அந்தம் – திருமந்:2292/2
புரிய பரையின் பராவத்தா போதம் – திருமந்:2292/3
பரையின் பரவ பரத்துடன் ஏகமாய் – திருமந்:2511/1
மேல்


பரையும் (4)

பத்து முகமும் பரையும் பராபரை – திருமந்:1059/2
சந்தத ஞான பரையும் தனு சத்தி – திருமந்:2248/2
ஒளியும் இருளும் பரையும் பரையுள் – திருமந்:2325/1
அகராதி ஈரெண் கலந்த பரையும்
உகராதி தன் சத்தி உள் ஒளி ஈசன் – திருமந்:2700/1,2
மேல்


பரையுள் (2)

ஒளியும் இருளும் பரையும் பரையுள்
அளியது எனல் ஆகும் ஆன்மாவை அன்றி – திருமந்:2325/1,2
பாலிய விந்து பரையுள் பரையாக – திருமந்:2460/2
மேல்


பரையொடும் (1)

நந்தியை மூலத்தே நாடி பரையொடும்
சந்திசெய்வார்க்கு சடங்கு இல்லை தானே – திருமந்:978/3,4
மேல்


பரோதயம் (2)

யோக நிர்வாணமே உற்ற பரோதயம்
யோக அபிடேகமே ஒண் சித்தியுற்றலே – திருமந்:1466/3,4
ஞான விசேடமே நாடு பரோதயம்
ஞான நிர்வாணமே நன்று அறிவான் அருள் – திருமந்:1476/2,3
மேல்


பரோபாதி (1)

பற்றும் பரோபாதி ஏழும் பகர் உரை – திருமந்:2501/2
மேல்


பரோபாதியாம் (1)

ஆக்கு பரோபாதியாம் உபசாந்தத்தை – திருமந்:2254/3
மேல்


பல் (46)

தீ மேவு பல் கரணங்களுள் உற்றன – திருமந்:120/3
பற்று ஆய நல் குரு பூசைக்கும் பல் மலர் – திருமந்:197/1
அமுது ஊறும் பல் மரம் பார் மிசை தோற்றும் – திருமந்:248/2
ஊன் தெய்வம் ஆக உயிர்க்கின்ற பல் உயிர் – திருமந்:257/3
தாங்க_அரும் தன்மையும் தான் அவை பல் உயிர் – திருமந்:419/1
பணிகினும் பார் மிசை பல் உயிர் ஆகி – திருமந்:420/3
ஆதி படைத்தனன் ஆசு இல் பல் ஊழி – திருமந்:447/2
பகுத்து உணர் ஆகிய பல் உயிர் எல்லாம் – திருமந்:476/3
பல் மார்க்கமும் கெட்டு பஞ்சமும் ஆமே – திருமந்:535/4
பங்கயம் ஆதி பரந்த பல் ஆதனம் – திருமந்:558/1
தாங்கிய தன்மையும் தான் அணு பல் உயிர் – திருமந்:650/1
பாகுபடுத்தி பல் கோடி களத்தினால் – திருமந்:739/3
மண் இடை பல் ஊழி வாழலும் ஆமே – திருமந்:841/4
பரந்தது மந்திரம் பல் உயிர்க்கு எல்லாம் – திருமந்:943/1
பல் இயல் ஆடையும் பல் மணி தானே – திருமந்:1082/4
பல் இயல் ஆடையும் பல் மணி தானே – திருமந்:1082/4
பல் மணி சந்திர கோடி திருமுடி – திருமந்:1083/1
பல் இசை பாவை பயன் தரு பைங்கொடி – திருமந்:1152/2
பராசத்தி என்றென்று பல் வகையாலும் – திருமந்:1169/1
ஈன்றிடும் ஆங்கு அவள் எய்திய பல் கலை – திருமந்:1238/2
பல் இயல் ஆக பரந்து எழு நாள் பல – திருமந்:1337/3
மிகை இல்லை சொல்லிய பல் உரு எல்லாம் – திருமந்:1339/3
பல் மணி நாகம் மழுகத்தி பந்து ஆகும் – திருமந்:1403/2
தளி மணி பற்றல் பல் மஞ்சனம் ஆதி – திருமந்:1502/3
பணிகிலும் பல் மலர் தூவி பணிவன் – திருமந்:1526/2
பரன் அறியாவிடில் பல் வகை தூரமே – திருமந்:1543/4
பிறந்தும் இறந்தும் பல் பேதைமையாலே – திருமந்:1615/1
மருவு பரசிவன் மன் பல் உயிர்க்கும் – திருமந்:1763/2
தரிக்கின்ற பல் உயிர்க்கு எல்லாம் தலைவன் – திருமந்:1782/1
வந்த இ பல் உயிர் மன் உயிர்க்கு எலாம் – திருமந்:1969/2
பகலவன் மாலவன் பல் உயிர்க்கு எல்லாம் – திருமந்:1976/1
பகலவன் பல் உயிர்க்கு ஆதியும் ஆமே – திருமந்:1976/4
சைவ பெரும்பதி தாங்கிய பல் உயிர் – திருமந்:2004/3
பண விளக்கு ஆகிய பல் தலை நாகம் – திருமந்:2018/3
கைகண்ட பல் நான்கில் கண்டம் கனா என்பர் – திருமந்:2142/2
நிகர் இல் மலரோன் மால் நீடு பல் தேவர்கள் – திருமந்:2230/3
பட்டாங்கு அறிந்திடில் பல் நா உதடுகள் – திருமந்:2470/3
பல் ஊழி பண்பன் பகலோன் இறையவன் – திருமந்:2533/1
பவன் இவன் பல் வகையாம் இ பிறவி – திருமந்:2620/3
பறிவது பல் கண பற்று விட்டாரே – திருமந்:2645/4
பந்தம் பணி அச்சம் பல் பிறப்பும் வாட்டி – திருமந்:2647/2
படம் கொடு நின்ற இ பல் உயிர்க்கு எல்லாம் – திருமந்:2768/3
நாடி நல் கணம் ஆரம் பல் பூதங்கள் – திருமந்:2776/3
புரிந்தவன் ஆடில் பல் பூதங்கள் ஆடும் – திருமந்:2786/3
பராபரன் ஆகி பல் ஊழிகள்-தோறும் – திருமந்:3008/1
பரிந்து உடன் போகின்ற பல் கோரை ஆமே – திருமந்:3029/4
மேல்


பல்-கால் (2)

பாதியில் வைத்து பல்-கால் பயில்விரேல் – திருமந்:1069/3
குழ கன்று துள்ளிய கோணியை பல்-கால்
குழ கன்று கொட்டிலில் கட்ட வல்லார்க்கு உள் – திருமந்:1643/2,3
மேல்


பல்கின்ற (1)

பல்கின்ற தேவர் அசுரர் நரர்-தம்பால் – திருமந்:83/3
மேல்


பல்கும் (1)

பல்கும் பரவிந்து பார் அண்டம் ஆனவை – திருமந்:1048/2
மேல்


பல்லார் (1)

பல்லார் அமரர் பரிந்து அருள்செய்க என – திருமந்:360/2
மேல்


பல்லி (1)

பல்லி உடையார் பாம்பு அரிந்து உண்கின்றார் – திருமந்:293/2
மேல்


பல்லிதான் (1)

பற்றி நின்றார் நெஞ்சில் பல்லிதான் ஒன்று உண்டு – திருமந்:539/1
மேல்


பல்லியம் (1)

ஆனந்தம் பல்லியம் ஆனந்தம் வாச்சியம் – திருமந்:2725/2
மேல்


பல்லுயிர்க்கு (1)

தரிக்கின்ற பல்லுயிர்க்கு எல்லாம் தலைவன் – திருமந்:1589/1
மேல்


பல்லோர் (1)

பால் துளி பெய்யில் என் பல்லோர் பழிச்சில் என் – திருமந்:167/2
மேல்


பல்வகையாலும் (2)

பல்வகையாலும் பயிற்றி பதம் செய்யும் – திருமந்:542/2
பரா முற்றும் கீழொடு பல்வகையாலும்
அரா முற்றும் சூழ்ந்த அகல் இடம் தானே – திருமந்:2708/3,4
மேல்


பல்வழி (1)

பல்வழி எய்தினும் பார் வழி ஆகுமே – திருமந்:637/4
மேல்


பல (85)

பதி பல ஆயது பண்டு இ உலகம் – திருமந்:33/1
விதி பல செய்து ஒன்று மெய்ம்மை உணரார் – திருமந்:33/2
துதி பல தோத்திரம் சொல்ல வல்லாரும் – திருமந்:33/3
தரத்தினுள் தான் பல தன்மையன் ஆகி – திருமந்:111/3
ஊழி அகலும் உறுவினை நோய் பல
வாழி செய்து அங்கி உதிக்க அவை விழும் – திருமந்:219/2,3
நன்றும் இருந்தும் நலம் பல பேசினும் – திருமந்:236/2
துன்ப பிறவி தொழில் பல என்னினும் – திருமந்:281/2
உடல் உடையான் பல ஊழி-தொறு ஊழி – திருமந்:299/2
அல்லாதவர்கள் அறிவு பல என்பார் – திருமந்:311/2
மற்றும் பல திசை காணார் மதி இலோர் – திருமந்:318/3
சத்தி கருதியது ஆம் பல தேவரும் – திருமந்:344/3
பருவங்கள்-தோறும் பயன் பல ஆன – திருமந்:396/3
மண் ஒன்றுதான் பல நல் கலம் ஆயிடும் – திருமந்:440/1
கண் ஒன்றுதான் பல காணும் தனை காணா – திருமந்:440/3
உகந்து நின்றே படைத்தான் பல ஊழி – திருமந்:445/2
படைத்து உடையான் பல தேவரை முன்னே – திருமந்:446/2
படைத்து உடையான் பல சீவரை முன்னே – திருமந்:446/3
பாயும் கருவும் உருவாம் என பல
காயம் கலந்தது காண பதிந்த பின் – திருமந்:459/2,3
ஒழி பல செய்யும் வினையுற்ற நாளே – திருமந்:463/1
வழி பல நீர் ஆடி வைத்து எழு வாங்கி – திருமந்:463/2
பழி பல செய்கின்ற பாச கருவை – திருமந்:463/3
சுழி பல வாங்கி சுடாமல் வைத்தானே – திருமந்:463/4
பல முத்தி சித்தி பரபோகமும் தரும் – திருமந்:501/2
உள்ளத்தின் உள்ளே உள பல தீர்த்தங்கள் – திருமந்:509/1
நிவம் பல செய்யின் நியமத்தன் ஆமே – திருமந்:557/4
பத்தொடு நூறு பல ஆசனமே – திருமந்:563/4
கொண்டுகொண்டு உள்ளே குணம் பல காணலாம் – திருமந்:578/2
சமாதி செய்வார்க்கு தகும் பல யோகம் – திருமந்:631/1
தாழா நடை பல யோசனை சார்ந்திடும் – திருமந்:647/2
வீங்கும் வியாதிகள் சோகை பல அதாய் – திருமந்:655/2
ஒன்பது காட்சி இலை பல ஆமே – திருமந்:658/4
உண்டி சுருங்கில் உபாயம் பல உள – திருமந்:735/3
கூத்தன் குறியில் குணம் பல கண்டவர் – திருமந்:755/1
படுவது இரண்டும் பல கலை வல்லார் – திருமந்:893/1
கூத்தனை காணும் குறி பல பேசிடில் – திருமந்:935/1
கொண்ட இ சக்கரத்துள்ளே குணம் பல
கொண்ட இ சக்கரத்துள்ளே குறி ஐந்தும் – திருமந்:949/1,2
அஞ்செழுத்தால் பல யோனி படைத்தனன் – திருமந்:966/2
பரிபுரை நாரணி ஆம் பல வன்னத்தி – திருமந்:1046/2
கோன் எங்கும் நின்ற குறி பல பாரே – திருமந்:1055/4
பராசத்தி மா சத்தி பல வகையாலும் – திருமந்:1056/1
கலை பல வென்றிடும் கன்னி என் உள்ளம் – திருமந்:1060/3
குராசத்தி கோலம் பல உணர்ந்தேனே – திருமந்:1169/4
உருவம் பல உயிராய் வல்ல நந்தி – திருமந்:1248/1
பல் இயல் ஆக பரந்து எழு நாள் பல
நல் இயல்பாலே நடந்திடும் தானே – திருமந்:1337/3,4
கொண்டிடும் வையம் குணம் பல தன்னையும் – திருமந்:1353/3
குண்டத்தின் உள்ளே குணம் பல காணினும் – திருமந்:1362/3
இருந்தனள் காணும் இடம் பல கொண்டே – திருமந்:1415/4
கண்ணினை சென்று அணுகா பல காட்சிகள் – திருமந்:1436/2
சமையம் பல சுத்தி தன் செயல் அற்றிடும் – திருமந்:1450/1
யோக சமயமே யோகம் பல உன்னல் – திருமந்:1466/1
குருட்டினை நீங்கி குணம் பல காட்டி – திருமந்:1514/3
குருட்டினை நீக்கி குணம் பல காட்டி – திருமந்:1518/3
குரு என வந்து குணம் பல நீக்கி – திருமந்:1527/2
ஆய்ந்து உணரார்களின் ஆன்மா சதுர் பல
ஆய்ந்து உணரா வகை நின்ற அரன்நெறி – திருமந்:1566/1,2
பிறப்பு அறியார் பல பிச்சை செய் மாந்தர் – திருமந்:1626/1
ஊடில் பல உலகோர் எத்தவரே – திருமந்:1636/4
மாய பல இந்திரியம் அவற்றுடன் – திருமந்:1805/3
போய கலை பல ஆக புணர்ந்திட்டு – திருமந்:1812/3
பல மிசை செய்யும் படர்சடையோனே – திருமந்:1878/4
போது பல கொண்டு தர்ப்பைப்புல் வில்வமும் – திருமந்:1921/2
பட்டன மீன் பல பரவன் வலை கொணர்ந்து – திருமந்:2031/3
கண்காணி இல் என்று கள்ளம் பல செய்வார் – திருமந்:2067/1
காய பை ஒன்று சரக்கு பல உள – திருமந்:2122/1
குறிதல் திருமேனி குணம் பல ஆகும் – திருமந்:2189/3
பசுக்கள் பல வண்ணம் பால் ஒரு வண்ணம் – திருமந்:2193/1
மண் ஒன்றுதான் பல நல் கலம் ஆயிடும் – திருமந்:2351/1
கண் ஒன்றுதான் பல காணும் தனை காணா – திருமந்:2351/3
பசு பல கோடி பிரமன் முதலாய் – திருமந்:2406/1
நின்றும் இருந்தும் நிலம் பல பேசினும் – திருமந்:2536/2
நலம் பல காலம் தொகுத்தன நீளம் – திருமந்:2542/1
குலம் பல வண்ணம் குறிப்பொடும் கூடும் – திருமந்:2542/2
பலம் பல பன்னிரு கால நினையும் – திருமந்:2542/3
பல படு பாசம் அறுத்து அறுத்திட்டு – திருமந்:2666/2
ஓம் எனும் ஓங்காரத்து உள்ளே பல பேதம் – திருமந்:2676/3
பாடிய பாட்டும் பல ஆன நட்டமும் – திருமந்:2760/2
கொண்டான் அறிவன் குணம் பல தானே – திருமந்:2946/4
ஒன்றி நின்றே பல ஊழி கண்டேனே – திருமந்:2953/4
பல மன்னி அன்பில் பதித்து வைப்போர்க்கே – திருமந்:2957/4
பல முழுது எல்லாம் படைத்தனன் முன்னே – திருமந்:3007/3
நிறம் பல எ வண்ணம் அ வண்ணம் ஈசன் – திருமந்:3020/1
அறம் பல எ வண்ணம் அ வண்ணம் இன்பம் – திருமந்:3020/2
மறம் பல எ வண்ணம் அ வண்ணம் பாவம் – திருமந்:3020/3
புறம் பல காணினும் போற்றகிலாரே – திருமந்:3020/4
அவனே அரும் பல சீவனும் ஆகும் – திருமந்:3039/3
பல இலதாய் நிற்கும் பான்மை வல்லானே – திருமந்:3043/4
மேல்


பலகாலும் (1)

வாழலும் ஆம் பலகாலும் மனத்து இடை – திருமந்:594/1
மேல்


பலகை (5)

வண்ணான் ஒலிக்கும் சதுர பலகை மேல் – திருமந்:800/1
நின்ற அரசு அம் பலகை மேல் நேராக – திருமந்:997/1
கரண இரளி பலகை யமன் திசை – திருமந்:998/1
வாய்ந்தது ஓர் வில்லம் பலகை வசியத்துக்கு – திருமந்:1001/3
காயம் பலகை கவறு ஐந்து கண் மூன்றாய் – திருமந்:2866/1
மேல்


பலகையில் (2)

பாங்கு படவே பலாச பலகையில்
காங்கு அரு மேட்டில் கடு பூசி விந்து விட்டு – திருமந்:999/2,3
வெண் நாவல் பலகையில் இட்டு மேற்கே நோக்கி – திருமந்:1002/3
மேல்


பலத்துக்கு (1)

பகரும் ஞானி பகல் ஊண் பலத்துக்கு
நிகர் இலை என்பது நிச்சயம் தானே – திருமந்:1860/3,4
மேல்


பலபல (5)

சிவன் தான் பலபல சீவனும் ஆகி – திருமந்:448/3
காணும் பலபல தெய்வங்கள் வெவ்வேறு – திருமந்:1087/1
பூணும் பலபல பொன் போல தோற்றிடும் – திருமந்:1087/2
சிவன் தாள் பலபல சீவனும் ஆகும் – திருமந்:1622/3
சிவன்தான் பலபல சீவனுமாகி – திருமந்:3011/3
மேல்


பலம் (8)

வன்னி எழுத்து அவை மா பலம் உள்ளன – திருமந்:1256/1
ஏதும் பலம் ஆம் இயந்திராசன் அடி – திருமந்:1311/1
பலம் தரும் ஐம்முகன் பரவிந்து நாதம் – திருமந்:1776/2
பலம் தரும் லிங்கம் பராநந்தி ஆமே – திருமந்:1776/4
கொண்டான் பலம் முற்றும் தந்தவன் கோடலால் – திருமந்:1784/3
அழியா பிராணன் அதி பலம் சத்தி – திருமந்:1948/2
பலம் உள்ள காயத்தில் பற்றும் இ அண்டத்தே – திருமந்:2137/4
பலம் பல பன்னிரு கால நினையும் – திருமந்:2542/3
மேல்


பலமது (1)

நின்ற இ அண்டம் பலமது விந்துவே – திருமந்:1275/4
மேல்


பலமாய் (1)

அதல் புதலாய் பலமாய் நின்று அளிக்கும் – திருமந்:489/2
மேல்


பலமும் (1)

பலமும் அற்றே பரபோகமும் குன்றுமே – திருமந்:501/4
மேல்


பலமையில் (1)

பலமையில் எங்கும் பரந்து நின்றானே – திருமந்:3036/4
மேல்


பலர் (5)

எண்_இலி தேவர் இறந்தார் என பலர்
மண்ணுறுவார்களும் வானுறுவார்களும் – திருமந்:12/2,3
புறம் அறியார் பலர் பொய்ம்மொழி கேட்டு – திருமந்:262/3
செல்வம் கருதி சிலர் பலர் வாழ்வு எனும் – திருமந்:269/1
பயனுறுவார் பலர் தாம் அறியாமல் – திருமந்:760/2
ஆனந்தம் சிவாய அறிவார் பலர் இல்லை – திருமந்:892/2
மேல்


பலரும் (1)

பழிப்படுவார் பலரும் பழி வீழ – திருமந்:1835/3
மேல்


பலவகை (1)

பற்றிய பத்தும் பலவகை நாழிகை – திருமந்:741/3
மேல்


பலவாய் (1)

வரு பலவாய் நிற்கும் மா மாது தானே – திருமந்:1046/4
மேல்


பலவாறு (1)

நிலம் பலவாறு இன நீர்மையன் தானே – திருமந்:2542/4
மேல்


பலவுடன் (1)

பலவுடன் சென்ற அ பார் முழுது ஈசன் – திருமந்:3043/1
மேல்


பலவும் (2)

ஆண்டு பலவும் கழிந்தன அப்பனை – திருமந்:178/1
பலவும் பரிசொடு பான்மையுள் ஈசன் – திருமந்:2480/3
மேல்


பலாச (1)

பாங்கு படவே பலாச பலகையில் – திருமந்:999/2
மேல்


பலாவனம் (1)

அமுத பலாவனம் ஆங்குறும் யோகிக்கே – திருமந்:1959/4
மேல்


பலாவின் (1)

காய்ச்ச பலாவின் கனி உண்ணமாட்டாமல் – திருமந்:201/3
மேல்


பலி (2)

காக்கைக்கு பலி காட்டியவாறே – திருமந்:147/4
பாசம் தீ சுட்டு பலி அட்டினார்களே – திருமந்:150/4
மேல்


பலிபீடம் (2)

பாய பலிபீடம் பத்திரலிங்கம் ஆம் – திருமந்:1718/3
ஆய பலிபீடம் ஆகும் நல் பாசம் ஆம் – திருமந்:2411/3
மேல்


பலியும் (1)

பலியும் அவியும் பரந்து புகையும் – திருமந்:2649/1
மேல்


பவ் (1)

பவ் இயல்பு ஆக பரந்து நின்றானே – திருமந்:942/4
மேல்


பவ (1)

பவ பெருமானை பணிந்து நின்றேனே – திருமந்:2971/4
மேல்


பவகதி (1)

பவகதி பாச பிறவி ஒன்று உண்டு – திருமந்:1536/2
மேல்


பவத்திடை (1)

பவத்திடை நின்றது ஓர் பாடு அது ஆமே – திருமந்:1685/4
மேல்


பவத்திடையாளர் (1)

பவத்திடையாளர் அவர் பணி கேட்கின் – திருமந்:1637/3
மேல்


பவம் (10)

பவம் ஆன தீர்வோர் பசு பாசம் அற்றோர் – திருமந்:497/3
வெய்ய பவம் இனி மேவகிலாவே – திருமந்:1103/4
பவம் ஆனது இன்றி பரலோகம் ஆமே – திருமந்:1580/4
ஆம் பவம் இல்லா அருள் பணி முத்திரை – திருமந்:1894/2
பவம் அறு நல்குகை பத்மாசனமே – திருமந்:1914/4
பவம் அது அகன்று பரசிவன் ஆமே – திருமந்:2711/4
பவம் அது தீரும் பரிசும் அது அற்றால் – திருமந்:2717/3
பவம் ஆன முப்பாழை பற்று அற பற்ற – திருமந்:2834/2
பவம் வரும் வல்வினை பண்டே அறுத்தேன் – திருமந்:2968/3
பவம் வந்திட நின்ற பாசம் அறுத்திட்டு – திருமந்:2975/2
மேல்


பவம்-தன்னை (1)

பாரம் உடையவர் காண்பார் பவம்-தன்னை
கோர நெறி கொடு கொங்கு புக்காரே – திருமந்:273/3,4
மேல்


பவமத்திலே (1)

பவமத்திலே வந்து பாய்கின்றதல்லால் – திருமந்:2116/3
மேல்


பவமாம் (1)

பவமாம் மலம் குணம் பற்று அற்று பற்றா – திருமந்:2538/2
மேல்


பவமான (1)

பவமான மும்மலம் பாறி பறிய – திருமந்:2539/2
மேல்


பவமுறு (1)

பவமுறு மாலும் பதுமத்தோன் ஈறா – திருமந்:1807/3
மேல்


பவயோகம் (1)

பவயோகம் இன்றி பரலோகம் ஆமே – திருமந்:1882/4
மேல்


பவரே (1)

அடியார் பவரே அடியவர் ஆம் ஆல் – திருமந்:2740/3
மேல்


பவள (5)

கொழும் தண் பவள குளிர் சடையோடே – திருமந்:72/3
அம் பவள மேனி அறுமுகன் போய் அவர் – திருமந்:520/3
கொழும் தண் பவள குளிர் சடையோடே – திருமந்:553/3
ஒளி பவள திருமேனி வெண்ணீற்றன் – திருமந்:2695/1
அளி பவள செம்பொன் ஆதி பிரானும் – திருமந்:2695/2
மேல்


பவளத்தின் (1)

முத்தின் வயிரத்தின் முந்நீர் பவளத்தின்
கொத்தும் பசும்பொன்னின் தூ ஒளி மாணிக்கம் – திருமந்:2819/1,2
மேல்


பவளத்தினன் (1)

களி பவளத்தினன் கார் இருள் நீங்கி – திருமந்:2695/3
மேல்


பவளத்து (2)

ஒளி பவளத்து என்னோடு ஈசன் நின்றானே – திருமந்:2695/4
பவளத்து முத்தும் பனி மொழி மாதர் – திருமந்:2832/3
மேல்


பவளம் (3)

பளிங்கில் பவளம் பதித்தான் பதியே – திருமந்:114/4
பரிந்து அருள் கொங்கைகள் முத்து ஆர் பவளம்
இருந்த நல் ஆடை மணி பொதிந்து அன்றே – திருமந்:1376/3,4
தொடர்ந்து அணி முத்து பவளம் கச்சு ஆக – திருமந்:1400/2
மேல்


பவளமும் (2)

பரந்த பவளமும் பட்டு ஆடை சாத்தி – திருமந்:1393/2
முத்துடன் மாணிக்கம் மொய்த்த பவளமும்
கொத்தும் அ கொம்பு சிலை நீறு கோமளம் – திருமந்:1719/1,2
மேல்


பவளமே (1)

பண்டை உருவே பகர் வாய் பவளமே
மிண்டு தனமே மிடைய விடும் போதில் – திருமந்:1943/2,3
மேல்


பவன் (2)

பவன் அவன் வைத்த பழ வழி நாடி – திருமந்:1560/2
பவன் இவன் பல் வகையாம் இ பிறவி – திருமந்:2620/3
மேல்


பவனங்களை (1)

மன பவனங்களை மூலத்தால் மாற்றி – திருமந்:1854/1
மேல்


பவனத்தொடு (2)

விடாத மனம் பவனத்தொடு மேவி – திருமந்:880/1
மன்னும் மனம் பவனத்தொடு வைகுமே – திருமந்:1007/4
மேல்


பவுதிகம் (1)

அருளே சகலமுமாய பவுதிகம்
அருளே சராசரமாய அகிலம் – திருமந்:1806/1,2
மேல்


பழ (2)

முன்னை பழ மல முன் கட்டை வீட்டினை – திருமந்:1432/3
பவன் அவன் வைத்த பழ வழி நாடி – திருமந்:1560/2
மேல்


பழகி (1)

பண்டம் பெய் கூரை பழகி விழுந்த-கால் – திருமந்:144/1
மேல்


பழத்தின் (1)

தின்றார்க்கு அறியலாம் அ பழத்தின் சுவை – திருமந்:2946/2
மேல்


பழத்துக்கு (2)

ஈச்சம் பழத்துக்கு இடருற்றவாறே – திருமந்:201/4
எட்டி பழத்துக்கு இளைக்கின்றவாறே – திருமந்:2901/4
மேல்


பழத்துள் (2)

பாலின் உள் நெய்யும் பழத்துள் இரதமும் – திருமந்:2639/2
பாலொடு தேனும் பழத்துள் இரதமும் – திருமந்:2831/1
மேல்


பழத்தை (1)

அத்தி பழத்தை அறைக்கீரை வித்து உண்ண – திருமந்:160/3
மேல்


பழப்பதி (1)

பழப்பதி ஆவது பற்று அறும் பாசம் – திருமந்:789/3
மேல்


பழம் (9)

பண்ணாக்கி நின்ற பழம் பொருள் ஒன்று உண்டு – திருமந்:599/2
புளியுறு புன் பழம் போல் உள்ளே நோக்கி – திருமந்:1064/2
பழம் கனிந்து உள்ளே பகுந்து நின்றானே – திருமந்:1494/4
பழுக்கின்றவாறும் பழம் உண்ணும் ஆறும் – திருமந்:1643/1
முரணும் பழம் குழி வீழ்வார்கள் முன் பின் – திருமந்:2048/2
வம்பு பழுத்த மலர் பழம் ஒன்று உண்டு – திருமந்:2607/1
ஆலி பழம் போல் அளிக்கின்ற அப்பே – திருமந்:2915/4
கண்டார்க்கு அழகு இது காஞ்சிரத்தின் பழம்
தின்றார்க்கு அறியலாம் அ பழத்தின் சுவை – திருமந்:2946/1,2
நன்று கண்டீர் நல் நமச்சிவாய பழம்
தின்று கண்டேற்கு இது தித்தித்தவாறே – திருமந்:2962/3,4
மேல்


பழம்பதி (1)

பறியுடன் பாரம் பழம்பதி சிந்தும் – திருமந்:1554/2
மேல்


பழம்பொருள் (1)

பார்த்து இருந்து உண்-மின் பழம்பொருள் போற்றன்-மின் – திருமந்:250/2
மேல்


பழமறை (3)

பண்டு உகந்து எங்கும் பழமறை தேடியை – திருமந்:578/3
பழுத்தன ஐந்தும் பழமறை உள்ளே – திருமந்:2721/1
பதறு படாதே பழமறை பார்த்து – திருமந்:2948/2
மேல்


பழமும் (1)

அத்தி பழமும் அறைக்கீரை நல்வித்தும் – திருமந்:160/1
மேல்


பழமே (1)

அறுக்கின்ற நாள் வரும் அத்தி பழமே – திருமந்:1970/4
மேல்


பழவடி (1)

படி சார்ந்த இன்ப பழவடி வெள்ள – திருமந்:1603/3
மேல்


பழவினை (1)

பாசம் ஒன்று ஆக பழவினை பற்று அற – திருமந்:2696/3
மேல்


பழி (6)

பழி பல செய்கின்ற பாச கருவை – திருமந்:463/3
பழி அது பார் மிசை வாழ்தல் உறுதல் – திருமந்:1541/2
பழி நடப்பார்க்கு பரவலும் ஆமே – திருமந்:1548/4
பழி செல்லும் வல்வினை பற்று அறுத்து ஆங்கே – திருமந்:1549/2
பழிப்படுவார் பலரும் பழி வீழ – திருமந்:1835/3
பழி அற்ற காரண காரியம் பாழ்விட்டு – திருமந்:2334/3
மேல்


பழிக்கில் (1)

காக்கை கவரில் என் கண்டார் பழிக்கில் என் – திருமந்:167/1
மேல்


பழிகின்ற (1)

பழிகின்ற காலத்து பை அகற்றீரே – திருமந்:819/4
மேல்


பழிகுலத்து (1)

பழிகுலத்து ஆகிய பாழ் சண்டர் ஆனார் – திருமந்:1658/3
மேல்


பழிச்சில் (1)

பால் துளி பெய்யில் என் பல்லோர் பழிச்சில் என் – திருமந்:167/2
மேல்


பழித்தலை (1)

பழித்தலை பாச பிறவியும் நீங்கா – திருமந்:1461/2
மேல்


பழிப்படுவார் (1)

பழிப்படுவார் பலரும் பழி வீழ – திருமந்:1835/3
மேல்


பழிமொழியாளர் (1)

பரம் தன்னை ஓரா பழிமொழியாளர்
உரம் தன்மை ஆக ஒருங்கி நின்றார்களே – திருமந்:2087/3,4
மேல்


பழியாத (2)

கண் பழியாத கமலத்து இருக்கின்ற – திருமந்:366/2
விண் பழியாத விருத்திகொண்டானே – திருமந்:366/4
மேல்


பழியாளனை (1)

நண் பழியாளனை நாடி சென்று அச்சிரம் – திருமந்:366/3
மேல்


பழியும் (1)

பழியும் புகழும் படுபொருள் முற்றும் – திருமந்:1875/3
மேல்


பழுக்கின்றவாறும் (1)

பழுக்கின்றவாறும் பழம் உண்ணும் ஆறும் – திருமந்:1643/1
மேல்


பழுக்கின்றவாறே (1)

ஆதியில் அன்பு பழுக்கின்றவாறே – திருமந்:1977/4
மேல்


பழுக்கினும் (1)

பளிங்கு ஒத்து காயம் பழுக்கினும் பிஞ்சாம் – திருமந்:569/2
மேல்


பழுத்த (3)

எட்டி பழுத்த இரும் கனி வீழ்ந்தன – திருமந்:260/1
வம்பு பழுத்த மலர் பழம் ஒன்று உண்டு – திருமந்:2607/1
செக்கு பழுத்த திரிமலம் காய்த்தன – திருமந்:2916/2
மேல்


பழுத்த-கால் (1)

அத்தி மேல் வித்து இடில் அத்தி பழுத்த-கால்
மத்தில் ஏற வழி அதுவாமே – திருமந்:1230/3,4
மேல்


பழுத்தது (3)

ஆக்கை பிரிந்த அலகு பழுத்தது
மூக்கினில் கைவைத்து மூடிட்டு கொண்டுபோய் – திருமந்:147/2,3
முழுதும் பழுத்தது வாழை கனியே – திருமந்:2869/4
குண்டாலம் காயத்து குதிரை பழுத்தது
உண்டனர் உண்டார் உணர்வு இலா மூடர்கள் – திருமந்:3025/2,3
மேல்


பழுத்தன (1)

பழுத்தன ஐந்தும் பழமறை உள்ளே – திருமந்:2721/1
மேல்


பழுத்தால் (1)

இலை நல ஆயினும் எட்டி பழுத்தால்
குலை நலவாம் கனி கொண்டு உணல் ஆகா – திருமந்:204/1,2
மேல்


பழுது (2)

பழுது அறியாத பரமகுருவை – திருமந்:1690/2
பதமுத்தி மூன்றும் பழுது என்று கைவிட்டு – திருமந்:2525/1
மேல்


பழுதுபடா (1)

பழுதுபடா வண்ணம் பண்பனை நாடி – திருமந்:1864/3
மேல்


பள்ள (1)

பள்ள செய் ஒன்று உண்டு பாழ் செய் இரண்டு உள – திருமந்:2871/1
மேல்


பள்ளத்தில் (1)

பள்ளத்தில் இட்டது ஓர் பந்தர் உள்ளானே – திருமந்:511/4
மேல்


பள்ளமும் (2)

பள்ளமும் மேடும் பரந்து திரிவரே – திருமந்:509/3
பள்ளமும் இல்லை திடர் இல்லை பாழ் இல்லை – திருமந்:2500/3
மேல்


பள்ளி (4)

பாழி பெரியது ஓர் பள்ளி அறையே – திருமந்:594/4
பள்ளி அறையில் பகலே இருள் இல்லை – திருமந்:611/1
பரா மயம் என்று எண்ணி பள்ளி உணரார் – திருமந்:2076/2
பஞ்சணி காலத்து பள்ளி துயில் நின்ற – திருமந்:2272/2
மேல்


பளிங்கில் (1)

பளிங்கில் பவளம் பதித்தான் பதியே – திருமந்:114/4
மேல்


பளிங்கின் (1)

பந்தம் இலாத பளிங்கின் உருவினள் – திருமந்:2662/3
மேல்


பளிங்கு (1)

பளிங்கு ஒத்து காயம் பழுக்கினும் பிஞ்சாம் – திருமந்:569/2
மேல்


பற்ற (3)

பரமாம் அதீதமே பற்று அற பற்ற
பரமாம் அதீதம் பயிலப்பயில – திருமந்:2274/1,2
பற்று அற பற்றினில் பற்ற வல்லார்க்கே – திருமந்:2448/3
பவம் ஆன முப்பாழை பற்று அற பற்ற
தவம் ஆன சத்திய ஞானானந்தத்தே – திருமந்:2834/2,3
மேல்


பற்றது (1)

பரியும் ஆகாசத்தில் பற்றது தானே – திருமந்:2534/4
மேல்


பற்றப்பற்ற (1)

தான் பற்றப்பற்ற தலைப்படும் தானே – திருமந்:85/4
மேல்


பற்றல் (1)

தளி மணி பற்றல் பல் மஞ்சனம் ஆதி – திருமந்:1502/3
மேல்


பற்றலே (1)

பத்திக்கு வித்து பணிந்துற்று பற்றலே
சித்திக்கு வித்து சிவபரம் தான் ஆதல் – திருமந்:2506/2,3
மேல்


பற்றா (4)

கல்லாதார் உண்மை பற்றா நிற்பர் கற்றோரும் – திருமந்:310/3
பரம்பரம் ஆன பதி பாசம் பற்றா
பரம்பரம் ஆகும் பரம்சிவம் மேவ – திருமந்:2449/1,2
பவமாம் மலம் குணம் பற்று அற்று பற்றா
தவமான சத்திய ஞான பொதுவில் – திருமந்:2538/2,3
பரஞ்சோதி ஆகும் பதியினை பற்றா
பரஞ்சோதி எனுள் படிந்ததன் பின்னை – திருமந்:2842/1,2
மேல்


பற்றாம் (1)

பதிதரு சேதனன் பற்றாம் துரியத்து – திருமந்:2307/3
மேல்


பற்றாய் (1)

பற்றுக்கு பற்றாய் பரமன் இருந்திடம் – திருமந்:2770/3
மேல்


பற்றாயே (1)

பணிவித்த பேர் நந்தி பாதம் பற்றாயே – திருமந்:2482/4
மேல்


பற்றி (18)

வான் பற்றி நின்ற மறைப்பொருள் சொல்லிடின் – திருமந்:85/2
ஊன் பற்றி நின்ற உணருறு மந்திரம் – திருமந்:85/3
செல்லாக பற்றி தீவாய் நரகத்தில் – திருமந்:199/3
பால் கொண்டு சோமன் முகம் பற்றி உண்ணாதோர் – திருமந்:246/2
பற்றி வந்து உண்ணும் பயன் அறியாரே – திருமந்:253/4
நூல் ஒன்று பற்றி நுனி ஏற மாட்டாதார் – திருமந்:295/1
மால் ஒன்று பற்றி மயங்குகின்றார்களே – திருமந்:295/4
பற்றி நின்றார் நெஞ்சில் பல்லிதான் ஒன்று உண்டு – திருமந்:539/1
கரு வரை பற்றி கடைந்து அமுது உண்டார் – திருமந்:625/2
பற்றி பதத்து அன்பு வைத்து பரன் புகழ் – திருமந்:633/1
பண் அவன் பேரன்பு பற்றி நின்றானே – திருமந்:1505/4
ஆகின்ற நந்தி அடி தாமரை பற்றி
போகின்று உபதேசம் பூசிக்கும் பூசையும் – திருமந்:1847/1,2
துடி இல்லம் பற்றி துயின்றனர் தாமே – திருமந்:2165/4
பசுக்கள் தலைவனை பற்றி விடாவே – திருமந்:2193/4
வரும் அ செயல் பற்றி சத்தாதி வைகி – திருமந்:2261/3
பசுக்கள் தலைவனை பற்றி விடாவே – திருமந்:2406/4
பற்று அற்றவர் பற்றி நின்ற பரம்பொருள் – திருமந்:2865/1
பானக சோதியை பற்றி நின்றேனே – திருமந்:2997/4
மேல்


பற்றிய (4)

பற்றிய பத்தும் பலவகை நாழிகை – திருமந்:741/3
படர் சடை மா தவம் பற்றிய பத்தர்க்கு – திருமந்:1641/1
பறிக்கின்ற காயத்தை பற்றிய நேர்மை – திருமந்:1785/3
பற்றிய மாயா படலம் என பண்ணி – திருமந்:1817/2
மேல்


பற்றில் (5)

பற்று அது பற்றில் பரமனை பற்று-மின் – திருமந்:298/1
பற்று அற பற்றில் பரம்பதி ஆவது – திருமந்:2448/1
பற்று அற பற்றில் பரன் அறிவே பரம் – திருமந்:2448/2
பற்று அற பற்றில் பரம்பரம் ஆமே – திருமந்:2448/4
நவமாம் அவத்தை நனவு ஆதி பற்றில்
பவமாம் மலம் குணம் பற்று அற்று பற்றா – திருமந்:2538/1,2
மேல்


பற்றின் (1)

பற்றின் உள்ளே பரம் ஆய பரஞ்சுடர் – திருமந்:3031/1
மேல்


பற்றினால் (3)

பால் ஒன்று பற்றினால் பண்பின் பயன் கெடும் – திருமந்:295/2
கோல் ஒன்று பற்றினால் கூடா பறவைகள் – திருமந்:295/3
பாலாம் அமிர்து உண்டு பற்று அற பற்றினால்
மால் ஆனது மாள மாளும் அ விந்துவே – திருமந்:1956/3,4
மேல்


பற்றினில் (1)

பற்று அற பற்றினில் பற்ற வல்லார்க்கே – திருமந்:2448/3
மேல்


பற்றினேன் (1)

இற பற்றினேன் இங்கு இது என் என்கின்றானே – திருமந்:2560/4
மேல்


பற்றினை (1)

பற்று அதுவாய் நின்ற பற்றினை பார் மிசை – திருமந்:259/1
மேல்


பற்று (36)

பற்று ஆய நல் குரு பூசைக்கும் பல் மலர் – திருமந்:197/1
தானே விடும் பற்று இரண்டும் தரித்திட – திருமந்:237/1
பற்று அதுவாய் நின்ற பற்றினை பார் மிசை – திருமந்:259/1
பற்று அது பற்றில் பரமனை பற்று-மின் – திருமந்:298/1
பயன் பணி கேட்பது பற்று அதுவாமே – திருமந்:302/4
மெய்யர்க்கு பற்று கொடுக்கும் கொடாது போய் – திருமந்:564/3
பதியும் ஈராறு ஆண்டு பற்று அற பார்க்கில் – திருமந்:645/3
பழப்பதி ஆவது பற்று அறும் பாசம் – திருமந்:789/3
பற்று அற நாடி பரந்து ஒளி ஊடு போய் – திருமந்:1035/3
பழி செல்லும் வல்வினை பற்று அறுத்து ஆங்கே – திருமந்:1549/2
படும் பயன் இல்லை பற்று விட்டோர்க்கே – திருமந்:1624/4
படர் வினை பற்று அற பார்த்து கைவைத்து – திருமந்:1778/2
பாடல் உடலினில் பற்று அற நீக்கியே – திருமந்:1783/3
காதல் மாதின்-பால் பற்று அற விட்டு – திருமந்:1942/3
பாலாம் அமிர்து உண்டு பற்று அற பற்றினால் – திருமந்:1956/3
பற்று அறு நாதன் அடியில் பணிதலால் – திருமந்:2059/2
இசைத்திடு பாச பற்று ஈங்கு அறுமாறே – திருமந்:2065/2
பரமாம் அதீதமே பற்று அற பற்ற – திருமந்:2274/1
பரம் ஆகார் பாசமும் பற்று ஒன்று அறாதே – திருமந்:2274/4
பாடுற சீவன் பரமாக பற்று அற – திருமந்:2376/3
பதி பசு பாசத்தை பற்று அற நீக்கும் – திருமந்:2412/3
பற்று அற பற்றில் பரம்பதி ஆவது – திருமந்:2448/1
பற்று அற பற்றில் பரன் அறிவே பரம் – திருமந்:2448/2
பற்று அற பற்றினில் பற்ற வல்லார்க்கே – திருமந்:2448/3
பற்று அற பற்றில் பரம்பரம் ஆமே – திருமந்:2448/4
காரிய காரண வாதனை பற்று அற – திருமந்:2507/3
பவமாம் மலம் குணம் பற்று அற்று பற்றா – திருமந்:2538/2
படு வழி செய்கின்ற பற்று அற வீசி – திருமந்:2616/2
பறிவது பல் கண பற்று விட்டாரே – திருமந்:2645/4
பாசம் ஒன்று ஆக பழவினை பற்று அற – திருமந்:2696/3
பவம் ஆன முப்பாழை பற்று அற பற்ற – திருமந்:2834/2
பற்று அற்றவர் பற்றி நின்ற பரம்பொருள் – திருமந்:2865/1
பற்று விட்டு அம்மனை பாழ்பட நோக்கினால் – திருமந்:2919/3
வினை பற்று அறுக்கும் விமலன் இருக்கும் – திருமந்:2970/2
வினை பற்று அறுக்கும் விமலனை தேடி – திருமந்:2970/3
துதி அது தொல்வினை பற்று அறுவிக்கும் – திருமந்:2998/3
மேல்


பற்று-மின் (2)

பற்று அது பற்றில் பரமனை பற்று-மின்
முற்றது எல்லா முதல்வன் அருள்பெறில் – திருமந்:298/1,2
ஓடும் குதிரை குசை திண்ணம் பற்று-மின்
வேடம் கொண்டு என் செய்வீர் வேண்டா மனிதரே – திருமந்:1679/1,2
மேல்


பற்றுக்கு (1)

பற்றுக்கு பற்றாய் பரமன் இருந்திடம் – திருமந்:2770/3
மேல்


பற்றும் (5)

பயம்-தனை ஓரும் பதம் அது பற்றும்
பெயர்ந்தனன் மற்றும் பிதற்று அறுத்தேனே – திருமந்:972/3,4
அயன் தனை யோரும் பதம் அது பற்றும்
பெயர்ந்தனள் மற்றும் பிதற்று அறுத்தாளே – திருமந்:1115/3,4
பாலித்த முத்திரை பற்றும் பரஞானி – திருமந்:1613/2
பலம் உள்ள காயத்தில் பற்றும் இ அண்டத்தே – திருமந்:2137/4
பற்றும் பரோபாதி ஏழும் பகர் உரை – திருமந்:2501/2
மேல்


பற்றுமே (1)

பாருடல் எங்கும் பரந்து எட்டும் பற்றுமே – திருமந்:472/4
மேல்


பற்றே (1)

பந்தம் அறுத்த பரம் குரு பற்றே – திருமந்:2662/4
மேல்


பற்றைய (1)

பற்றைய ஈசன் உயிரது பான்மைக்கு – திருமந்:2434/3
மேல்


பறக்கின்ற (2)

பறக்கின்ற ஒன்று பயனுற வேண்டின் – திருமந்:2108/1
பாறையில் உற்ற பறக்கின்ற சீலை போல் – திருமந்:2894/3
மேல்


பறக்கின்றவாறே (1)

பரு ஊசி பையும் பறக்கின்றவாறே – திருமந்:183/4
மேல்


பறக்கும் (1)

பரு ஊசி ஐந்தும் பறக்கும் விருகம் – திருமந்:183/2
மேல்


பறந்தது (2)

பரிய புரவியும் பாறி பறந்தது
துரியம் இறந்த இடம் சொல்ல ஒண்ணாதே – திருமந்:2159/3,4
பறந்தது என் உள்ளம் பணிந்து கிடந்தே – திருமந்:2585/2
மேல்


பறந்து (1)

பறந்து அலமந்து படு துயர் தீர்ப்பான் – திருமந்:2102/3
மேல்


பறவை (7)

அறு கால் பறவை அலர் தேர்ந்து உழலும் – திருமந்:1497/1
மிருகம் மனிதர் மிக்கோர் பறவை
ஒருவர் செய்த அன்புவைத்து உன்னாதது இல்லை – திருமந்:2095/1,2
தம்-பால் பறவை புகுந்து உண தானொட்டாது – திருமந்:2607/2
வளம் கனி தேடிய வன் தாள் பறவை
உளம் கனி தேடி அழிதரும்-போது – திருமந்:2634/1,2
தான் ஆம் பறவை வனம் என தக்கன – திருமந்:2664/2
கூடும் பறவை இரை கொத்தி மற்று அதன் – திருமந்:2897/1
நூறு பறவை நுனி கொம்பின் மேலன – திருமந்:2905/2
மேல்


பறவைகள் (4)

தாது இரண்டு ஆகிய தண் அம் பறவைகள்
வேது இரண்டு ஆகி வெறிக்கின்றவாறே – திருமந்:217/3,4
கோல் ஒன்று பற்றினால் கூடா பறவைகள்
மால் ஒன்று பற்றி மயங்குகின்றார்களே – திருமந்:295/3,4
ஆறு பறவைகள் ஐந்து அகத்து உள்ளன – திருமந்:2905/1
கோல் இங்கு அமைத்த பின் கூப பறவைகள்
மால் இங்கன் வைத்தது முன்பின் வழியே – திருமந்:2908/3,4
மேல்


பறவையில் (1)

பறவையில் கற்பமும் பாம்பு மெய் ஆக – திருமந்:2629/1
மேல்


பறி (1)

ஐந்து தலை பறி ஆறு சடை உள – திருமந்:159/1
மேல்


பறிக்கின்ற (1)

பறிக்கின்ற காயத்தை பற்றிய நேர்மை – திருமந்:1785/3
மேல்


பறிகின்ற (1)

பறிகின்ற பத்து எனும் பாரம் செய்தானே – திருமந்:452/4
மேல்


பறித்திட்டு (1)

பாசத்தை கூட்டியே கட்டி பறித்திட்டு
நேசித்த காயம் விடிவித்து நேர்நேரே – திருமந்:1574/1,2
மேல்


பறித்து (2)

தாவர லிங்கம் பறித்து ஒன்றில் தாபித்தால் – திருமந்:515/1
இலை தொட்டு பூ பறித்து எந்தைக்கு என்று எண்ணி – திருமந்:1640/1
மேல்


பறிந்தது (1)

பறிந்தது பூத படை அவை எல்லாம் – திருமந்:682/2
மேல்


பறிய (2)

கொள்ளி பறிய குழல் வழியே சென்று – திருமந்:834/3
பவமான மும்மலம் பாறி பறிய
நவமான அந்தத்தின் நல் சிவபோதம் – திருமந்:2539/2,3
மேல்


பறியுடன் (1)

பறியுடன் பாரம் பழம்பதி சிந்தும் – திருமந்:1554/2
மேல்


பறிவது (1)

பறிவது பல் கண பற்று விட்டாரே – திருமந்:2645/4
மேல்


பறை (6)

நாட்டார்கள் பின்செல்ல முன்னே பறை கொட்ட – திருமந்:153/3
பறை அறையாது பணிந்து முடியே – திருமந்:748/4
பாலிக்கும் நெஞ்சம் பறை ஓசை ஒன்பதில் – திருமந்:867/1
சூலம் தண்டு ஒள் வாள் சுடர் பறை ஞானமாய் – திருமந்:1398/1
பருந்தும் கிளியும் படு பறை கொட்ட – திருமந்:2896/1
பறை ஒன்று பூசல் பிடிப்பான் ஒருவன் – திருமந்:2910/3
மேல்


பறைய (1)

பரஞ்சோதி-தன்னை பறைய கண்டேனே – திருமந்:2842/4
மேல்


பன் (3)

பாடுவன் பன் மலர் தூவி பணிந்து நின்று – திருமந்:50/2
பன் எழு வேத பகல் ஒளி உண்டு என்னும் – திருமந்:824/2
பயன் அறிவு ஒன்று உண்டு பன் மலர் தூவி – திருமந்:1836/1
மேல்


பன்மூன்றொடு (1)

பன்மூன்றொடு ஈராறு பார்க்கலும் ஆமே – திருமந்:776/4
மேல்


பன்மை (4)

பன்மை அது ஆக பரந்த ஐம்பூதத்தை – திருமந்:687/2
தோற்றும் உயிர் பன்மை சோதி பராபரை – திருமந்:1098/3
மூவரில் பன்மை முதல்வனாய் நின்று அருள் – திருமந்:1838/3
குருவாய் வரும் சத்தி கோன் உயிர் பன்மை
உருவாய் உடன் இருந்து ஒன்றாய் அன்று ஆமே – திருமந்:2481/3,4
மேல்


பன்மையில் (1)

பன்மையில் உம்மை பரிசு செய்வானே – திருமந்:2642/4
மேல்


பன்மையும் (1)

வைத்த பொருளும் மருவு உயிர் பன்மையும்
பத்து முகமும் பரையும் பராபரை – திருமந்:1059/1,2
மேல்


பன்றியும் (3)

பாகன் விடான் எனில் பன்றியும் ஆமே – திருமந்:457/4
பன்றியும் பாம்பும் பசு முசு வானரம் – திருமந்:2918/1
பாகன் விடாவிடில் பன்றியும் ஆமே – திருமந்:2926/4
மேல்


பன்ன (1)

பன்ன பரனே அருட்குலம் பாலிப்பன் – திருமந்:1908/2
மேல்


பன்னாத (1)

பன்னாத பார் ஒளிக்கு அப்புறத்து அப்பால் – திருமந்:2429/1
மேல்


பன்னாலு (1)

பன்னாலு நாகம் பரந்த பரஞ்சுடர் – திருமந்:1023/3
மேல்


பன்னி (1)

பன்னி இருப்ப பராசத்தி ஆமே – திருமந்:1168/4
மேல்


பன்னிட்ட (1)

பன்னிட்ட மந்திரம் பார்க்கலும் ஆமே – திருமந்:1282/4
மேல்


பன்னிய (3)

பன்னிய நல் நூல் பகவரும் அங்கு உள – திருமந்:1118/3
பன்னிய ஞானம் பரந்த பரத்து ஒளி – திருமந்:2686/2
பன்னிய சோபை பகர் ஆறும் ஆனதே – திருமந்:2827/4
மேல்


பன்னிரண்டு (15)

பட்டது பார் மணம் பன்னிரண்டு ஆண்டினில் – திருமந்:163/3
ஓடுவர் மீளுவர் பன்னிரண்டு அங்குலம் – திருமந்:576/2
பன்னிரண்டு ஆனை பகல் இரவு உள்ளது – திருமந்:577/1
பன்னிரண்டு ஆனையை பாகன் அறிகிலன் – திருமந்:577/2
பன்னிரண்டு ஆனையை பாகன் அறிந்த பின் – திருமந்:577/3
பன்னிரண்டு ஆனைக்கு பகல் இரவு இல்லையே – திருமந்:577/4
நாபிக்கு கீழே பன்னிரண்டு அங்குலம் – திருமந்:579/1
நாசிக்கு அதோ முகம் பன்னிரண்டு அங்குலம் – திருமந்:581/1
ஏன்ற இயந்திரம் பன்னிரண்டு அங்குலம் – திருமந்:728/2
மலர்ந்து எழு பன்னிரண்டு அங்குலம் ஓடி – திருமந்:876/3
உத்தாரம் பன்னிரண்டு ஆதி கலை தொகும் – திருமந்:991/3
பன்னிரண்டு ஆம் கலை ஆதி வயிரவி – திருமந்:1075/1
பன்னிரண்டு ஆதியோடு அந்தம் பதினாலும் – திருமந்:1075/3
பாதி பராபரை பன்னிரண்டு ஆதியே – திருமந்:1124/4
நீரும் சிரசிடை பன்னிரண்டு அங்குலம் – திருமந்:2764/1
மேல்


பன்னிரு (3)

பன்னிரு காதம் பதம்செய்யும் பாரே – திருமந்:1881/4
பலம் பல பன்னிரு கால நினையும் – திருமந்:2542/3
பதுங்கிலும் பாய் புலி பன்னிரு காதம் – திருமந்:2914/1
மேல்


பன்னினர் (1)

பன்னினர் என்றே பாடு அறிவீரே – திருமந்:2983/4
மேல்


பன்னீர் (3)

பாடிய பன்னீர் இராசியும் அங்கு எழ – திருமந்:1020/3
தெள்ளிய சாந்து புழுகு பன்னீர் சேர்த்து – திருமந்:1918/3
மூன்றினில் ஆறாய் முதல் பன்னீர் மூலமாய் – திருமந்:2784/2
மேல்


பன்னும் (2)

பன்னும் பரி பிடி அந்தம் பகவனோடு – திருமந்:1079/3
பன்னும் மறைகள் பயிலும் பரமனை – திருமந்:2005/2
மேல்


பன்னொன்றில் (1)

ஏர் ஒன்று பன்னொன்றில் ஈராறாம் எண் சித்தி – திருமந்:648/2
மேல்


பன்னொன்றும் (1)

ஆறு ஐந்து பன்னொன்றும் அன்றி சகமார்க்கம் – திருமந்:1940/1
மேல்


பனவற்கு (1)

பட்டி பசுவே பனவற்கு வாய்த்ததே – திருமந்:2874/4
மேல்


பனி (8)

மாரியும் கோடையும் வார் பனி தூங்க நின்று – திருமந்:65/1
பதம் செய்யும் பாரும் பனி வரை எட்டும் – திருமந்:423/1
பாங்கு பட பனி நீரால் குழைத்து வைத்து – திருமந்:1004/3
பராபரன் எந்தை பனி மதி சூடி – திருமந்:1760/1
உரிய தினத்தின் ஒரு புல் பனி போல் – திருமந்:1934/2
ஏயா எண்ணாள் இன்ப மேல் பனி மூன்றிரண்டு – திருமந்:1939/3
எறி கதிர் ஞாயிறு மின் பனி சோரும் – திருமந்:1988/1
பவளத்து முத்தும் பனி மொழி மாதர் – திருமந்:2832/3
மேல்


பனி-தலை (1)

பரு ஊசி ஐந்தும் பனி-தலை பட்டால் – திருமந்:183/3
மேல்


பனிமலர் (1)

பாலித்து இருக்கும் பனிமலர் ஆறினும் – திருமந்:1193/1
மேல்


பனியான் (1)

பனியான் மலர்ந்த பைம் போதுகை ஏந்தி – திருமந்:1252/3
மேல்


பனை (2)

சாறு படுவன நான்கு பனை உள – திருமந்:2868/2
ஏறற்கு அரியது ஓர் ஏணி இட்டு அ பனை
ஏறலுற்றேன் கடல் ஏழும் கண்டேனே – திருமந்:2868/3,4
மேல்


பனையில் (1)

வேம்பினில் சார்ந்து கிடந்த பனையில் ஓர் – திருமந்:2887/2
மேல்


பனையுள் (1)

பனையுள் இருந்த பருந்து அது போல – திருமந்:47/3

மேல்