பொ – முதல் சொற்கள், திருமந்திரம் தொடரடைவு

கீழே உள்ள
சொல்லின்
மேல்
சொடுக்கவும்

பொங்கார் 2
பொங்கி 5
பொங்கிய 4
பொங்கில் 1
பொங்கு 1
பொங்கும் 2
பொங்குமே 1
பொசித்தல் 1
பொசித்தவர் 1
பொட்டிட்டு 1
பொட்டு 1
பொடி 1
பொடிபட 1
பொடும் 1
பொதி 2
பொதிந்த 1
பொதிந்து 2
பொதியலும் 3
பொதியும் 1
பொதிரவன் 1
பொதிவார் 1
பொது 10
பொதுக்கென 1
பொதுங்கிய 1
பொதுவில் 2
பொதுவின் 1
பொதுவும் 1
பொய் 27
பொய்க்கரி 1
பொய்க்குழி 1
பொய்கலந்தார் 3
பொய்கூறல் 1
பொய்கை 1
பொய்செய் 1
பொய்த்தவம் 4
பொய்த்தவமாம் 1
பொய்த்தாள் 1
பொய்த்தே 1
பொய்தான் 1
பொய்ம்மை 1
பொய்ம்மொழி 1
பொய்மை 1
பொய்யரை 1
பொய்யன் 1
பொய்யாதே 1
பொய்யான 2
பொய்யினில் 1
பொய்யும் 2
பொய்யே 1
பொய்வருடைய 1
பொர 1
பொரா 1
பொராநின்ற 1
பொரித்த 1
பொரிய 1
பொரு 2
பொரு_இலி 1
பொருகின்ற 2
பொருட்கு 1
பொருத்த 1
பொருத்தம் 1
பொருத்தி 1
பொருத்து 1
பொருதபிமானியே 1
பொருதலை 1
பொருது 1
பொருந்த 5
பொருந்தல் 1
பொருந்தி 6
பொருந்திய 7
பொருந்தியவாறு 1
பொருந்தியவாறுதான் 1
பொருந்தில் 3
பொருந்தினள் 2
பொருந்து 6
பொருந்தும் 5
பொருப்பனை 1
பொருப்பு 1
பொருவது 1
பொருவாத 1
பொருள் 58
பொருள்கள் 1
பொருளதுவாய் 1
பொருளாம் 1
பொருளாய் 4
பொருளானது 1
பொருளானை 1
பொருளில் 2
பொருளுடன் 1
பொருளும் 5
பொருளுற்ற 2
பொருளே 2
பொருளை 1
பொல்லா 7
பொல்லாத 1
பொலிந்து 1
பொலிய 2
பொலிவார் 1
பொலிவித்து 1
பொழி 5
பொழிகின்ற 1
பொழிகின்ற-போது 1
பொழிந்த 2
பொழிந்திடும் 1
பொழிந்தே 1
பொழிய 1
பொழியாது 1
பொழியும் 1
பொழில் 3
பொழிவான் 1
பொழிவானாய் 1
பொழுதில் 2
பொழுது 6
பொழுதே 2
பொள்ளல் 1
பொற்பமர் 1
பொற்பினை 1
பொற்பையும் 1
பொறி 11
பொறிக்கின்றவாறும் 1
பொறிந்திடும் 1
பொறிபட்ட 1
பொறியார் 1
பொறியால் 1
பொறியில் 2
பொறியும் 1
பொறிவழி 1
பொறிவாய் 2
பொறை 1
பொறைகின்ற 1
பொன் 82
பொன்மை 4
பொன்றாத-போது 1
பொன்று 1
பொன்றும்படிக்கே 1
பொன்னங்கிரியில் 1
பொன்னம்பல 1
பொன்னம்பலத்து 1
பொன்னம்பலம் 1
பொன்னால் 2
பொன்னான 4
பொன்னிலும் 1
பொன்னின் 2
பொன்னினில் 1
பொன்னுடன் 1
பொன்னுற்ற 1
பொன்னே 3
பொன்னை 5

பொங்கார் (2)

பொங்கார் புவனத்தும் புண்ணியலோகத்தும் – திருமந்:1890/3
பொங்கார் குழலியும் போற்றி என்றாளே – திருமந்:2356/4
மேல்


பொங்கி (5)

பொங்கி மிகாமை வைத்தான் பொருள் தானுமே – திருமந்:87/4
பொங்கி நிறுத்தும் புகழ் அது ஆமே – திருமந்:223/4
கிரணங்கள் ஏழும் கிளர்ந்து எரி பொங்கி
கரணங்கள் விட்டு உயிர் தான் எழும்-போது – திருமந்:2702/1,2
பொங்கி நின்றான் புவனாபதி தானே – திருமந்:2837/4
பொங்கி நின்றான் புவனாபதி புண்ணியன் – திருமந்:3021/2
மேல்


பொங்கிய (4)

போதித்த வான் ஒலி பொங்கிய நீர் புவி – திருமந்:410/2
பொங்கிய தாரகை ஆம் புலன் போக்கு அற – திருமந்:862/3
பொங்கிய குங்குமத்து ஒளி பொருந்தினள் – திருமந்:1177/2
பொங்கிய காலம் புகும் போகல் இல்லையே – திருமந்:2735/4
மேல்


பொங்கில் (1)

வான் நின்று இடிக்கில் என் மா கடல் பொங்கில் என் – திருமந்:2850/1
மேல்


பொங்கு (1)

பொது ஆம் இடைவெளி பொங்கு நம் பேரே – திருமந்:927/4
மேல்


பொங்கும் (2)

பொங்கும் சினத்துள் அயன் தலை முன் அற – திருமந்:341/3
பொங்கும் சலந்தரன் போர்செய்ய நீர்மையின் – திருமந்:342/3
மேல்


பொங்குமே (1)

பாறு படா இன்பம் பார் மிசை பொங்குமே – திருமந்:883/4
மேல்


பொசித்தல் (1)

பொய் வேடம் பூண்பர் பொசித்தல் பயன் ஆக – திருமந்:1660/1
மேல்


பொசித்தவர் (1)

போத அமுதை பொசித்தவர் எண் சித்தி – திருமந்:335/2
மேல்


பொட்டிட்டு (1)

பொட்டிட்டு நின்று பூரணம் ஆனதே – திருமந்:662/4
மேல்


பொட்டு (1)

பொட்டு எழ குத்தி பொறி எழ தண்டு இட்டு – திருமந்:711/3
மேல்


பொடி (1)

துன்னி கிடந்த சுடு பொடி ஆடிக்கு – திருமந்:271/3
மேல்


பொடிபட (1)

போலும் துரியம் பொடிபட உள் புக – திருமந்:2831/3
மேல்


பொடும் (1)

உறை பொடும் கூடி நின்று ஓதலும் ஆமே – திருமந்:86/4
மேல்


பொதி (2)

துகில் உடை ஆடை நிலம் பொதி பாதம் – திருமந்:1148/2
சொல்ல ஒண்ணாத அழல் பொதி மண்டலம் – திருமந்:1164/1
மேல்


பொதிந்த (1)

பூரண விந்து பொதிந்த புராதனி – திருமந்:1179/3
மேல்


பொதிந்து (2)

கார் ஒளி அண்டம் பொதிந்து உலகு எங்கும் – திருமந்:1274/1
இருந்த நல் ஆடை மணி பொதிந்து அன்றே – திருமந்:1376/4
மேல்


பொதியலும் (3)

குரங்கினை கொட்டை பொதியலும் ஆமே – திருமந்:595/4
பொன் செய்த நல் சுண்ணம் பொதியலும் ஆமே – திருமந்:1917/4
புனையில் அவனை பொதியலும் ஆகும் – திருமந்:2830/2
மேல்


பொதியும் (1)

நதி பொதியும் சடை நாரி ஓர் பாகன் – திருமந்:2430/3
மேல்


பொதிரவன் (1)

பொதிரவன் உள்ளே பொழி மழை நிற்கும் – திருமந்:868/2
மேல்


பொதிவார் (1)

வித்து பொதிவார் விரைவிட்டு நாற்றுவார் – திருமந்:2084/1
மேல்


பொது (10)

புத்திசெய் பூர்வத்து மூவாயிரம் பொது
வைத்த சிறப்பு தரும் இவை தானே – திருமந்:100/3,4
பொது ஊர் புறம் சுடுகாடு-அது நோக்கி – திருமந்:155/3
பொது அருளும் புகழாளர்க்கு நாளும் – திருமந்:788/2
வாறே பொது ஆகும் மன்றின் அமலமே – திருமந்:894/4
பொது ஆம் இடைவெளி பொங்கு நம் பேரே – திருமந்:927/4
பொது அ கல்வியும் போகமும் ஆகி – திருமந்:1171/2
பொது வித்திலே நின்ற புண்ணியம் தானே – திருமந்:1931/4
ஆகின்ற தொண்ணூறோடு ஆறும் பொது என்பர் – திருமந்:2179/1
போதாந்தம் ஞானம் யோகாந்தம் பொது ஞேய – திருமந்:2386/2
பொது அது ஆன புவனங்கள் எட்டும் – திருமந்:3044/3
மேல்


பொதுக்கென (1)

பொதுக்கென காமம் புலப்படுமா போல் – திருமந்:2950/2
மேல்


பொதுங்கிய (1)

பொதுங்கிய ஐவரை போய் வளைத்தானே – திருமந்:2914/4
மேல்


பொதுவில் (2)

சிலை ஆர் பொதுவில் திருநடம் ஆடும் – திருமந்:589/3
தவமான சத்திய ஞான பொதுவில்
துவம் ஆர் துரியம் சொரூபம் அது ஆமே – திருமந்:2538/3,4
மேல்


பொதுவின் (1)

புலங்கள் ஐந்தான் அ பொதுவின் உள் நந்தி – திருமந்:118/3
மேல்


பொதுவும் (1)

ஓதும் பொதுவும் சிறப்பும் என்று உள்ளன – திருமந்:2397/2
மேல்


பொய் (27)

முடி கண்டேன் என்று அயன் பொய் மொழிந்தானே – திருமந்:88/4
புரிவுடையாளர்க்கு பொய் அலன் ஈசன் – திருமந்:348/3
பொய் பரிசு எய்தி புகலும் மனிதர்கட்கு – திருமந்:409/3
பொய் விட்டு நானே புரிசடையான் அடி – திருமந்:503/3
பொய் பகை செய்யினும் ஒன்று பத்து ஆமே – திருமந்:528/4
சன்மார்க்க சற்குரு சந்நிதி பொய் வரின் – திருமந்:535/1
கொல்லான் பொய் கூறான் களவு இலான் எண் குணன் – திருமந்:554/1
பொய் கண்டம் இல்லா பொருள் கலந்தாரே – திருமந்:1037/4
போதனை போது ஐஞ்சு பொய் கய வாரணம் – திருமந்:1044/3
பொய் வகை விட்டு நீ பூசனை செய்யே – திருமந்:1294/4
பொய் தகு கண்ணான் நமர் என்பர் புண்ணியர் – திருமந்:1578/3
பொய் வேடம் பூண்பர் பொசித்தல் பயன் ஆக – திருமந்:1660/1
பொய் வேடம் மெய் வேடம் போலவே பூணினும் – திருமந்:1660/3
புணர்ந்தேன் புனிதனும் பொய் அல்ல மெய்யே – திருமந்:1748/3
பொய் இலன் மெய்யன் புவனாபதி எந்தை – திருமந்:1996/1
பொய் கரி ஆன புருடாதி பேதமும் – திருமந்:2007/2
பொய் கண்டிலாத புருடன் இதயம் சுழுனை – திருமந்:2142/3
பொய் கண்ட மூவர் புருடர் சுழுனையின் – திருமந்:2200/3
பூணும் துரியம் சுழுத்தி பொய் காமியம் – திருமந்:2259/2
ஆயும் பொய் மாயை அகம்புறமாய் நிற்கும் – திருமந்:2275/1
பொய் கண்ட மா மாயை தானும் புருடன் கண்டு – திருமந்:2294/2
பொய் ஒழிந்தார்க்கே புகலிடம் ஆமே – திருமந்:2604/4
பொய்த்தாள் இடும்பையை பொய் அற நீ விட்டு அங்கு – திருமந்:2605/3
பொய் ஒன்றும் இன்றி புறம் பொலிவார் நடு – திருமந்:2606/3
புவன் இவன் போவது பொய் கண்ட-போதே – திருமந்:2620/4
பொய் ஒன்றும் இன்றி புக எளிது ஆமே – திருமந்:2870/4
போகின்ற பொய்யும் புகுகின்ற பொய் வித்தும் – திருமந்:2886/1
மேல்


பொய்க்கரி (1)

மேவிய பொய்க்கரி ஆட்டும் வினை என – திருமந்:2344/1
மேல்


பொய்க்குழி (1)

பொய்க்குழி தூர்ப்பான் புலரி புலருது என்று – திருமந்:210/1
மேல்


பொய்கலந்தார் (3)

பொய்கலந்தார் முன் புகுதா ஒருவனை – திருமந்:2600/2
பொய்கலந்தார் உள் புகுதா புனிதனை – திருமந்:2601/2
பொய்கலந்தார் முன் புகுதா புனிதனை – திருமந்:2604/3
மேல்


பொய்கூறல் (1)

கொலையே களவுகள் காமம் பொய்கூறல்
மலைவான பாதகம் ஆம் அவை நீக்கி – திருமந்:200/1,2
மேல்


பொய்கை (1)

சேண் படு பொய்கை செயல் அணையாரே – திருமந்:434/4
மேல்


பொய்செய் (1)

பொய்செய் புலனெறி ஒன்பதும் ஆட்கொளின் – திருமந்:2603/3
மேல்


பொய்த்தவம் (4)

பொய்த்தவம் நீக்கி மெய் போகத்துள் போகியே – திருமந்:334/2
பொய்த்தவம் செய்வார் புகுவர் நரகத்து – திருமந்:1659/1
பொய்த்தவம் செய்தவர் புண்ணியர் ஆகாரேல் – திருமந்:1659/2
பொய்த்தவம் மெய்த்தவம் போகத்துள் போக்கி அம் – திருமந்:1659/3
மேல்


பொய்த்தவமாம் (1)

பொய்த்தவமாம் அவை போயிடும் அ வழி – திருமந்:2180/3
மேல்


பொய்த்தாள் (1)

பொய்த்தாள் இடும்பையை பொய் அற நீ விட்டு அங்கு – திருமந்:2605/3
மேல்


பொய்த்தே (1)

பொய்த்தே எரியும் புலன் வழி போகாமல் – திருமந்:1602/2
மேல்


பொய்தான் (1)

பொய்தான் மிகவும் புலம்பும் மனிதர்கள் – திருமந்:2068/2
மேல்


பொய்ம்மை (1)

பொய்ம்மை சகம் உண்ட போத வெறும் பாழில் – திருமந்:2455/3
மேல்


பொய்ம்மொழி (1)

புறம் அறியார் பலர் பொய்ம்மொழி கேட்டு – திருமந்:262/3
மேல்


பொய்மை (1)

உண்மையில் பொய்மை ஒழித்தலும் உண்மை பார் – திருமந்:1579/1
மேல்


பொய்யரை (1)

பொய்யரை துள்ளி விழுத்திடும் தானே – திருமந்:564/4
மேல்


பொய்யன் (1)

பின்னிய பொய்யன் பிறப்பு இறப்பு அஞ்சாதான் – திருமந்:1689/3
மேல்


பொய்யாதே (1)

புன்மை பொய்யாதே புனிதனை நாடு-மின் – திருமந்:2642/3
மேல்


பொய்யான (2)

போக்கி இவற்றொடும் பொய்யான ஆறாறும் – திருமந்:2182/3
பொய்யான போதாந்தம் ஆறாறும் விட்டு அகன்று – திருமந்:2235/1
மேல்


பொய்யினில் (1)

பொய்யினில் சூக்கம் பொருந்தும் உடலையும் – திருமந்:2130/2
மேல்


பொய்யும் (2)

பொய்யும் புலனும் புகல் ஒன்று நீத்திடில் – திருமந்:2602/3
போகின்ற பொய்யும் புகுகின்ற பொய் வித்தும் – திருமந்:2886/1
மேல்


பொய்யே (1)

பொய்யே உரைத்து புகழும் மனிதர்கள் – திருமந்:522/2
மேல்


பொய்வருடைய (1)

பொய்வருடைய புலன்களும் ஐந்தே – திருமந்:2043/4
மேல்


பொர (1)

பொர இருந்தான் புகலே புகல் ஆக – திருமந்:1889/3
மேல்


பொரா (1)

பொரா நின்றவர் செய்ய புண்ணியன் தானே – திருமந்:1761/4
மேல்


பொராநின்ற (1)

பொராநின்ற உள்ளமே பூரிப்பி ஆமே – திருமந்:2398/4
மேல்


பொரித்த (1)

பொரித்த கறி போனகம் இளநீரும் – திருமந்:1920/2
மேல்


பொரிய (1)

பொன் போல் கனலில் பொரிய வறுப்பினும் – திருமந்:272/2
மேல்


பொரு (2)

திரை பொரு நீர் அது மஞ்சன சாலை – திருமந்:1725/2
பொரு_இலி பூத படை உடையாளி – திருமந்:2941/3
மேல்


பொரு_இலி (1)

பொரு_இலி பூத படை உடையாளி – திருமந்:2941/3
மேல்


பொருகின்ற (2)

போய மனத்தை பொருகின்ற ஆதாரம் – திருமந்:796/3
ஏய பெருமான் இருந்து பொருகின்ற
மாய கவற்றின் மறைப்பு அறியேனே – திருமந்:2866/3,4
மேல்


பொருட்கு (1)

விரித்த பொருட்கு எல்லாம் வித்து ஆவது உள்ளம் – திருமந்:2036/2
மேல்


பொருத்த (1)

பொருத்த ஐம்பூதம் சத்தாதியில் போந்து – திருமந்:597/2
மேல்


பொருத்தம் (1)

பொருத்தம் இலாத புளிமாம் கொம்பு ஏறி – திருமந்:202/3
மேல்


பொருத்தி (1)

பொருத்தி அணிவிரல் சுட்டி பிடித்து – திருமந்:1094/2
மேல்


பொருத்து (1)

பொருத்து அறிந்தேன் புவனாபதி நாடி – திருமந்:2221/2
மேல்


பொருதபிமானியே (1)

பொன் புவி சாந்தன் பொருதபிமானியே – திருமந்:2537/4
மேல்


பொருதலை (1)

பொருதலை செய்வது புல்லறிவாண்மை – திருமந்:2514/2
மேல்


பொருது (1)

நித்தம் பொருது நிரம்ப நின்றாரே – திருமந்:2890/4
மேல்


பொருந்த (5)

பூவுடன் மொட்டு பொருந்த அலர்ந்த பின் – திருமந்:472/1
போதனம் ஆக பொருந்த உலகு ஆளும் – திருமந்:1041/3
பொருந்த இலக்கில் புணர்ச்சி அதுவே – திருமந்:1185/4
நின்று பொருந்த இறை பணி நேர்பட – திருமந்:1840/2
பொருளில் பொருளாய் பொருந்த உள் ஆகி – திருமந்:2952/2
மேல்


பொருந்தல் (1)

புரியட்டகமே பொருந்தல் நனவு – திருமந்:2201/1
மேல்


பொருந்தி (6)

பொருந்தி இலிங்க வழியது போக்கி – திருமந்:346/2
புண்ணியன் நந்தி பொருந்தி உலகு எங்கும் – திருமந்:387/1
பொருந்தி இருந்த புதல்வி பூ வண்ணத்து – திருமந்:1184/3
பூசனை செய்ய பொருந்தி ஓர் ஆயிரம் – திருமந்:1295/1
புண்ணியன் ஆகி பொருந்தி உலகு எங்கும் – திருமந்:1343/1
போக முள் புற்றில் பொருந்தி நிறைந்தது – திருமந்:1621/2
மேல்


பொருந்திய (7)

பொருந்திய செல்வ புவனா பதி ஆம் – திருமந்:75/2
பூவின் மணத்தை பொருந்திய வாயுவும் – திருமந்:456/1
பொருந்திய நாளொடு புக்கு அறிந்து ஓங்கி – திருமந்:743/3
பூரணகும்ப இரேசம் பொருந்திய
நாரணி நந்தி நடு அங்கு உரைசெய்த – திருமந்:1088/2,3
பொருந்திய நால்விரல் புக்கனள் புல்லி – திருமந்:1113/2
பொருந்திய வானவர் போற்றிசெய்து ஏத்த – திருமந்:1235/2
புருடனுடனே பொருந்திய சித்தம் – திருமந்:2300/1
மேல்


பொருந்தியவாறு (1)

பூவினில் கந்தம் பொருந்தியவாறு போல் – திருமந்:1459/1
மேல்


பொருந்தியவாறுதான் (1)

போகும் உடம்பும் பொருந்தியவாறுதான்
ஆகிய அக்கரம் ஐம்பது தத்துவம் – திருமந்:1710/2,3
மேல்


பொருந்தில் (3)

பூண் இரண்டு ஒத்து பொருந்தில் அலி ஆகும் – திருமந்:478/2
பொருந்தில் அமைப்பில் யவ் என்ற பொன் கையும் – திருமந்:2797/3
பொருந்தில் அவன் அடி புண்ணிய லோகம் – திருமந்:2996/2
மேல்


பொருந்தினள் (2)

பொங்கிய குங்குமத்து ஒளி பொருந்தினள்
அங்குச பாசம் எனும் அகிலம் கனி – திருமந்:1177/2,3
ஓமத்திலேயும் ஒருத்தி பொருந்தினள்
நாம நமசிவ என்று இருப்பார்க்கு – திருமந்:1213/2,3
மேல்


பொருந்து (6)

புருடன் உடலில் பொருந்து மற்று ஓரார் – திருமந்:454/2
போல் வளர்ந்து உள்ளே பொருந்து உருவாமே – திருமந்:484/4
புயலும் புனலும் பொருந்து அங்கி மண் விண் – திருமந்:929/3
போகின்ற பூதம் பொருந்து புராதரர் – திருமந்:1077/2
பொருந்து புவனங்கள் போற்றி செய்து ஏத்தி – திருமந்:1190/3
புண்ணாம் உடலில் பொருந்து மனத்தையும் – திருமந்:2139/3
மேல்


பொருந்தும் (5)

பூவின்-கண் நின்று பொருந்தும் புவனமே – திருமந்:385/4
பொருந்தும் உடல் உயிர் போல் உமை மெய்யே – திருமந்:1791/3
பொருந்தும் உடல் மனம் போல் மலம் என்ன – திருமந்:1933/2
பொய்யினில் சூக்கம் பொருந்தும் உடலையும் – திருமந்:2130/2
பொருந்தும் துரியம் புரியில் தான் ஆகும் – திருமந்:2278/3
மேல்


பொருப்பனை (1)

போற்றிசெய் அம் தண் கயிலை பொருப்பனை
நால் திசைக்கும் நடுவாய் நின்ற நம்பனை – திருமந்:2105/1,2
மேல்


பொருப்பு (1)

பொருப்பு அகம் சேர்தரு பொன் கொடி போல – திருமந்:2640/2
மேல்


பொருவது (1)

ஆயம் பொருவது ஓர் ஐம்பத்தோர் அக்கரம் – திருமந்:2866/2
மேல்


பொருவாத (1)

பொருவாத புந்தி புலன் போகம் ஏவல் – திருமந்:598/2
மேல்


பொருள் (58)

எண்ணி நின்ற அ பொருள் ஏத்துவன் யானே – திருமந்:58/4
நால்வரும் நானாவித பொருள் கைக்கொண்டு – திருமந்:70/2
பொங்கி மிகாமை வைத்தான் பொருள் தானுமே – திருமந்:87/4
அளவேது எமக்கு என்பர் ஒண் பொருள்
மேவும் அதனை விரவு செய்வார்கட்கு – திருமந்:174/2,3
வெவ்வியன் ஆகி பிறர் பொருள் வவ்வன்-மின் – திருமந்:196/2
பொருள் கொண்ட கண்டனும் போதத்தை ஆளும் – திருமந்:203/1
அணை துணை வைத்து அதன் உள் பொருள் ஆன – திருமந்:216/2
நம்பனை நானாவித பொருள் ஆகும் என்று – திருமந்:286/1
தான பெரும் பொருள் தன்மையது ஆமே – திருமந்:377/4
வல்லது ஆக வழி செய்த அ பொருள்
சொல்லது சொல்லிடில் தூராதிதூரமே – திருமந்:383/3,4
ஓர் எழுத்து ஒரு பொருள் உணர கூறிய – திருமந்:531/1
பண்ணாக்கி நின்ற பழம் பொருள் ஒன்று உண்டு – திருமந்:599/2
ஓடிச்சென்று அங்கே ஒரு பொருள் கண்டவர் – திருமந்:661/1
தன் பொருள் ஆகிய தத்துவம் கூடிட – திருமந்:676/2
மை பொருள் ஆகும் மகிமா அது ஆகுமே – திருமந்:676/4
தன் வழி ஆக தழைத்த பொருள் எல்லாம் – திருமந்:678/3
நல் பொருள் ஆகிய நல்ல வசித்துவம் – திருமந்:688/2
தன் பொருள் ஆகிய தன்மையன் ஆகுமே – திருமந்:688/4
காணகிலாதார் கழிந்த பொருள் எலாம் – திருமந்:761/3
கழிகின்ற அ பொருள் காணகிலாதார் – திருமந்:762/1
கழிகின்ற அ பொருள் காணலும் ஆகும் – திருமந்:762/2
கழியாத அ பொருள் காணலும் ஆமே – திருமந்:762/4
தேட வல்லார்கள் தெரிந்த பொருள் இது – திருமந்:764/3
தேறும் பொருள் இது சிந்தையுள் நின்றிட – திருமந்:765/2
ஆரும் அறியார் அழிகின்ற அ பொருள்
ஆரும் அறியார் அறிவு அறிந்தேனே – திருமந்:786/3,4
நாலா நிலத்தின் நடு ஆன அ பொருள்
மேலா உரைத்தனர் மின் இடையாளுக்கே – திருமந்:840/3,4
புண்ணியவாளர் பொருள் அறிவார்களே – திருமந்:931/4
அட்ட தேசு அ பொருள் ஆகி நின்றாளே – திருமந்:974/4
மேல் அறிந்து உள்ளே வெளிசெய்த அ பொருள்
கால் அறிந்து உள்ளே கருத்துற்ற செஞ்சுடர் – திருமந்:1017/1,2
பொய் கண்டம் இல்லா பொருள் கலந்தாரே – திருமந்:1037/4
பொருள் பெற்ற சிந்தை புவனாபதியார் – திருமந்:1071/2
பொருள் அது புண்ணியர் போகத்துள் இன்பம் – திருமந்:1119/2
தாவித்த அ பொருள் தான் அவன் எம் இறை – திருமந்:1153/1
ஆவிக்கும் அ பொருள் தான் அது தானே – திருமந்:1153/4
பேச்சு அற்ற நல் பொருள் காணும் பெருந்தகை – திருமந்:1160/1
தொடர்ந்திடும் சொல்லொடு சொல் பொருள் தானும் – திருமந்:1338/2
அன்று இரு கையில் அளந்த பொருள் முறை – திருமந்:1388/1
பொருள் நீங்கா இன்பம் புலம் பயில் தானே – திருமந்:1516/4
பொருள் சூழ் விளக்கு அது புக்கு எரிந்தால் போன்று – திருமந்:1517/2
பொருள் ஆய வேத அந்த போதமும் நாதன் – திருமந்:1584/3
அரிய பொருள் முத்திரை ஆக கொண்டு – திருமந்:1594/2
தேடும் இன்ப பொருள் சென்று எய்தலாமே – திருமந்:1679/4
உள்ள பொருள் உடல் ஆவியுடன் ஈக – திருமந்:1693/2
உடல் பொருள் ஆவி உதகத்தால் கொண்டு – திருமந்:1778/1
உயிரும் சரீரமும் ஒண் பொருள் ஆன – திருமந்:1779/1
நிச்சலும் என்னை நினை என்ற அ பொருள்
உச்சிக்கும் கீழ் அது உள் நாக்குக்கு மேல் அது – திருமந்:1780/2,3
கூடும் உடல் பொருள் ஆவி குறிக்கொண்டு – திருமந்:1783/1
கொண்டான் உயிர் பொருள் காய குழாத்தினை – திருமந்:1784/2
பொருள் அது உள் நின்ற போகம் அது ஆமே – திருமந்:1792/4
பொருள் அது என்ற புகலிடம் ஒன்றும் – திருமந்:1821/2
நின்றது நீள் பொருள் நீர் மேல் எழுத்து ஒத்து – திருமந்:2040/2
போகின்ற ஆறே புகுகின்ற அ பொருள்
ஆகின்ற போதும் அரன் அறிவான் உளன் – திருமந்:2107/1,2
ஆகின்ற அ பொருள் அக்கரை ஆகுமே – திருமந்:2107/4
பொருள் அவனாகத்தான் போதம் புணரும் – திருமந்:2341/2
அன்னது சித்தாந்த மா மறையாய் பொருள்
துன்னிய ஆகம நூல் என தோன்றுமே – திருமந்:2403/3,4
மாயை மறைய வெளிப்படும் அ பொருள்
மாயை மறைய மறைய வல்லார்கட்கு – திருமந்:2548/2,3
நோக்கு-மின் நோக்கப்படும் பொருள் நுண்ணிது – திருமந்:2854/2
நான் அறிந்த அ பொருள் நாட இடம் இல்லை – திருமந்:3027/1
மேல்


பொருள்கள் (1)

ஒன்றும் பொருள்கள் உரைப்பவர்கள் ஆகிலும் – திருமந்:2517/2
மேல்


பொருளதுவாய் (1)

பொருளதுவாய் நின்ற புண்ணியன் எந்தை – திருமந்:2556/1
மேல்


பொருளாம் (1)

பொருளாம் தனது உடல் பொன் பதி நாடி – திருமந்:1676/2
மேல்


பொருளாய் (4)

வேறு ஓர் உரைசெய்து மிகை பொருளாய் நிற்கும் – திருமந்:1739/2
வேயும் பொருளாய் விளைந்தது தானே – திருமந்:2275/4
போய் வணங்கும் பொருளாய் இருந்தோமே – திருமந்:2674/4
பொருளில் பொருளாய் பொருந்த உள் ஆகி – திருமந்:2952/2
மேல்


பொருளானது (1)

பொருளானது நந்தி பொன் நகர் போந்து – திருமந்:1449/3
மேல்


பொருளானை (1)

ஆதியை வேதத்தின் அ பொருளானை
சோதியை அங்கே சுடுகின்ற அங்கியை – திருமந்:555/1,2
மேல்


பொருளில் (2)

கூறும் பொருளில் தகார உகாரங்கள் – திருமந்:765/1
பொருளில் பொருளாய் பொருந்த உள் ஆகி – திருமந்:2952/2
மேல்


பொருளுடன் (1)

விழும பொருளுடன் மேவி நின்றானே – திருமந்:2156/4
மேல்


பொருளும் (5)

பொருளும் பிறர் கொள்ள போவதன் முன்னம் – திருமந்:168/2
ஆயும் பொருளும் அணி மலர் மேல் அது – திருமந்:796/1
வைத்த பொருளும் மருவு உயிர் பன்மையும் – திருமந்:1059/1
காணும் பொருளும் கருதிய தெய்வமும் – திருமந்:1302/1
ஆறு சமய பொருளும் அவன் அலன் – திருமந்:1533/2
மேல்


பொருளுற்ற (2)

பொருளுற்ற சேவடி போற்றுவன் யானே – திருமந்:1071/4
பொருளுற்ற சேவடி போற்றுவர் தாமே – திருமந்:2599/4
மேல்


பொருளே (2)

வல்லேன் வழங்கும் பொருளே மனத்தினுள் – திருமந்:313/3
பண்டு இ உலகம் படைக்கும் பொருளே – திருமந்:389/4
மேல்


பொருளை (1)

எழுதாத புத்தகத்து ஏட்டின் பொருளை
தெருளாத கன்னி தெளிந்து இருந்து ஓத – திருமந்:2885/1,2
மேல்


பொல்லா (7)

பொல்லா புலாலை நுகரும் புலையரை – திருமந்:199/1
பொல்லா வினை துயர் போகம் செய்வாரே – திருமந்:314/4
பொல்லா அசுரர்கள் பொன்றும்படிக்கே – திருமந்:360/4
போர் கொண்ட நாட்டுக்கு பொல்லா வியாதியாம் – திருமந்:519/2
பொறிக்கின்றவாறும் அ பொல்லா வினையை – திருமந்:1970/3
புலைநின்ற பொல்லா பிறவி கடந்து – திருமந்:2597/3
புலைநின்ற பொல்லா பிறவி கடந்து – திருமந்:2845/3
மேல்


பொல்லாத (1)

பொல்லாத ஆறா உள் போகாது போதமாய் – திருமந்:2308/3
மேல்


பொலிந்து (1)

பூதத்துவத்தே பொலிந்து இன்பம் எய்தினர் – திருமந்:2795/2
மேல்


பொலிய (2)

போற்றி என் அன்புள் பொலிய வைத்தேனே – திருமந்:44/4
பூ அடி இட்டு பொலிய இருந்தவர் – திருமந்:1333/3
மேல்


பொலிவார் (1)

பொய் ஒன்றும் இன்றி புறம் பொலிவார் நடு – திருமந்:2606/3
மேல்


பொலிவித்து (1)

போது அறு சுண்ணமும் நீறும் பொலிவித்து
மீதில் இருத்தி விரித்திடுவீரே – திருமந்:1919/3,4
மேல்


பொழி (5)

தானே மழை பொழி தையலுமாய் நிற்கும் – திருமந்:10/3
பொதிரவன் உள்ளே பொழி மழை நிற்கும் – திருமந்:868/2
தானே மழை பொழி தையலுமாய் நிற்கும் – திருமந்:1165/3
வானே மழை பொழி மா மறை கூர்ந்திடும் – திருமந்:2598/3
கூரு மழை பொழியாது பொழி புனல் – திருமந்:2920/3
மேல்


பொழிகின்ற (1)

பொழிகின்ற இ உடல் போம் அ பரத்தே – திருமந்:2587/4
மேல்


பொழிகின்ற-போது (1)

மனம் புகுந்து இன்பம் பொழிகின்ற-போது
நலம் புகுந்து என்னொடு நாதனை நாடும் – திருமந்:1759/2,3
மேல்


பொழிந்த (2)

பொழிந்த புனல் பூதம் போற்றும் கரணம் – திருமந்:455/3
பொழிந்த இரு வெள்ளி பொன் மண் அடையில் – திருமந்:815/1
மேல்


பொழிந்திடும் (1)

காய்ந்து அறிவு ஆக கருணை பொழிந்திடும்
பாய்ந்து அறிந்து உள்ளே படி கதவு ஒன்று இட்டு – திருமந்:810/2,3
மேல்


பொழிந்தே (1)

இருந்தனள் தானும் அமுதம் பொழிந்தே – திருமந்:814/4
மேல்


பொழிய (1)

முலை மேல் அமிர்தம் பொழிய வைத்தானே – திருமந்:2882/4
மேல்


பொழியாது (1)

கூரு மழை பொழியாது பொழி புனல் – திருமந்:2920/3
மேல்


பொழியும் (1)

கலந்து இருந்து எங்கும் கருணை பொழியும்
மணந்து எழும் ஓசை ஒளி அது காணும் – திருமந்:1373/2,3
மேல்


பொழில் (3)

இது பதி ஏலம் கமழ் பொழில் ஏழும் – திருமந்:19/1
கார் அணியும் பொழில் கண்டு கொள்ளீரே – திருமந்:1329/4
அம்பர நாதன் அகல் இட நீள் பொழில்
தம்பரம் அல்லது தாம் அறியோம் என்பர் – திருமந்:2673/1,2
மேல்


பொழிவான் (1)

வான் இரு மா முகில் போல் பொழிவான் உளன் – திருமந்:1790/3
மேல்


பொழிவானாய் (1)

கடலாய் கார் முகில் நீர் பொழிவானாய்
இடையாய் உலப்பு_இலி எங்கும் தான் ஆகி – திருமந்:413/2,3
மேல்


பொழுதில் (2)

பயின்ற சசி வீழ் பொழுதில் துயின்று – திருமந்:872/2
ஆகும் பொழுதில் கலை ஐந்தாம் ஆதலில் – திருமந்:2399/2
மேல்


பொழுது (6)

இணை துணை யாமத்து இயங்கும் பொழுது
துணை அணை ஆயது ஓர் தூய் நெறியாமே – திருமந்:216/3,4
தொடர்ந்த உயிர் அது உண்ணும் பொழுது
படர்ந்த உடல் கொடு பந்து ஆடல் ஆமே – திருமந்:1292/3,4
நண்ணும் பொழுது அறிவார் சில ஞானிகள் – திருமந்:1647/2
ஓவும் பொழுது அணு ஒன்று உளதாமே – திருமந்:2374/4
கைகலந்து ஆவி எழும் பொழுது அண்ணலை – திருமந்:2601/3
துஞ்சும் பொழுது உன் துணை தாள் சரண் என்று – திருமந்:2707/2
மேல்


பொழுதே (2)

போன பொழுதே புகும் சிவபோகமே – திருமந்:538/4
சயிலலோகத்தினை சார்ந்த பொழுதே
சயிலம் அது ஆகும் சராசரம் போல – திருமந்:1511/1,2
மேல்


பொள்ளல் (1)

பொள்ளல் குரம்பை புகுந்து புறப்படும் – திருமந்:1531/3
மேல்


பொற்பமர் (1)

பொற்பமர் ஓசமும் மூன்றுக்கு மூன்று அணி – திருமந்:1916/3
மேல்


பொற்பினை (1)

பொற்பினை நாடி புணர் மதியோடு உற்று – திருமந்:628/3
மேல்


பொற்பையும் (1)

போகின்ற பொற்பையும் போற்றுவன் யானே – திருமந்:1847/4
மேல்


பொறி (11)

இறையவன் செய்த இரும் பொறி யாக்கை – திருமந்:433/3
இலை பொறி ஏற்றி எனது உடல் ஈசன் – திருமந்:467/1
நிலை பொறி முப்பது நீர்மை கொளுவி – திருமந்:467/3
உலை பொறி ஒன்பதில் ஒன்று செய்தானே – திருமந்:467/4
பொட்டு எழ குத்தி பொறி எழ தண்டு இட்டு – திருமந்:711/3
பொன்னான மந்திரம் பொறி கிஞ்சுகத்து ஆகும் – திருமந்:906/2
பொறி ஒன்றி நின்று புணர்ச்சி செய்து ஆங்கே – திருமந்:1182/3
பொறி வழி ஆசை புகுத்தி புணர்ந்திட்டு – திருமந்:1799/2
பூதங்கள் ஐந்தும் பொறி அவை ஐந்துளும் – திருமந்:2146/1
பொறி ஒளி பொன் அணி என்ன விளங்கி – திருமந்:2297/3
பொறி உடையான் புலன் ஐந்தும் கடந்த – திருமந்:2636/3
மேல்


பொறிக்கின்றவாறும் (1)

பொறிக்கின்றவாறும் அ பொல்லா வினையை – திருமந்:1970/3
மேல்


பொறிந்திடும் (1)

பொறிந்திடும் சிந்தை புகை இல்லை தானே – திருமந்:1346/4
மேல்


பொறிபட்ட (1)

பூட்டு ஒத்து மெய்யில் பொறிபட்ட வாயுவை – திருமந்:624/1
மேல்


பொறியார் (1)

பொறியார் புனல் மூழ்க புண்ணியர் ஆமே – திருமந்:512/4
மேல்


பொறியால் (1)

பொறியால் அழிந்து புலம்புகின்றார்கள் – திருமந்:1952/2
மேல்


பொறியில் (2)

துலை பொறியில் கரு ஐந்துடன் ஆட்டி – திருமந்:467/2
பூதங்கள் ஐந்தில் பொறியில் புலன் ஐந்தில் – திருமந்:2730/1
மேல்


பொறியும் (1)

ஒத்து பொறியும் உடலும் இருக்கவே – திருமந்:1671/3
மேல்


பொறிவழி (1)

பொறிவழி தேடி புலம்புகின்றார்கள் – திருமந்:1009/2
மேல்


பொறிவாய் (2)

பொறிவாய் ஒழிந்து எங்கும் தான் ஆன போதன் – திருமந்:2019/2
பொறிவாய் ஒழிந்து எங்கும் தான் ஆன-போது – திருமந்:2363/2
மேல்


பொறை (1)

தூய்மை அருள் ஊண் சுருக்கம் பொறை செவ்வை – திருமந்:556/1
மேல்


பொறைகின்ற (1)

பொறைகின்ற இன் உயிர் போந்துற நாடி – திருமந்:452/3
மேல்


பொன் (82)

புவனம் கடந்து அன்று பொன் ஒளி மின்னும் – திருமந்:5/3
பொன்னால் புரிந்திட்ட பொன் சடை என்ன – திருமந்:9/1
புந்திக்குள் நிற்பது நந்தி பொன் போதமே – திருமந்:141/4
பொன் போல் கனலில் பொரிய வறுப்பினும் – திருமந்:272/2
புறம் கேட்டும் பொன் உரை மேனி எம் ஈசன் – திருமந்:300/3
பால் வளர்ந்து உள்ளே பகலவன் பொன் உரு – திருமந்:484/3
திலம் அத்தனை பொன் சிவஞானிக்கு ஈந்தால் – திருமந்:501/1
போர் புகழான் எந்தை பொன் அடி சேருவார் – திருமந்:546/2
எம் பொன் தலைவன் இவனாம் என சொல்ல – திருமந்:635/3
பொன் கொடி ஆகிய புவனங்கள் போய்வரும் – திருமந்:690/3
குன்றிடை பொன் திகழ் கூத்தனும் ஆமே – திருமந்:756/4
பூவினையாளர்-தம் பொன் பதி ஆனவன் – திருமந்:812/2
பொழிந்த இரு வெள்ளி பொன் மண் அடையில் – திருமந்:815/1
வெள்ளி உருகி பொன் வழி ஓடாமே – திருமந்:834/1
தங்களில் பொன் இடை வெள்ளி தாழா முனம் – திருமந்:836/3
பொன் இடை வட்டத்தின் உள்ளே புக பெய்து – திருமந்:841/2
செம்பு பொன் ஆகும் சிவாய நம என்னில் – திருமந்:903/1
செம்பு பொன் ஆக திரண்டது சிற்பரம் – திருமந்:903/2
செம்பு பொன் ஆகும் சிரீயும் கிரீயும் என – திருமந்:903/3
செம்பு பொன் ஆன திரு அம்பலமே – திருமந்:903/4
பொன் ஆகும் வல்லோர்க்கு உடம்பு பொன் பாதமே – திருமந்:906/4
பொன் ஆகும் வல்லோர்க்கு உடம்பு பொன் பாதமே – திருமந்:906/4
பொன் பாதம் காணலாம் புத்திரர் உண்டாகும் – திருமந்:907/1
பொன் பாதத்து ஆணையே செம்பு பொன் ஆயிடும் – திருமந்:907/2
பொன் பாதத்து ஆணையே செம்பு பொன் ஆயிடும் – திருமந்:907/2
பொன் பாதம் காண திருமேனி ஆயிடும் – திருமந்:907/3
பொன் பாத நல் நடம் சிந்தனை சொல்லுமே – திருமந்:907/4
குற்றம் அறுத்த பொன் போலும் குளிகையே – திருமந்:952/4
எண்ணா பொன் ஒளி எழு வெள்ளி பூசிடா – திருமந்:1002/2
பொன் செய் விளக்கும் புகை தீபம் திசை-தொறும் – திருமந்:1005/2
தான் ஆன பொன் செம்மை வெண் நிறத்தாள் கல்வி – திருமந்:1047/3
பொன் மணி வன்னியும் பூரிக்கின்றாளே – திருமந்:1083/4
பூணும் பலபல பொன் போல தோற்றிடும் – திருமந்:1087/2
ஆனந்த மோகினி ஆம் பொன் திருவொடு – திருமந்:1226/2
பொன் கொடி மாதர் புனை கழல் ஏத்துவர் – திருமந்:1245/1
புரிவளைக்கைச்சி எம் பொன் அணி மாதை – திருமந்:1248/3
பொன் தாள் உலகம் புகல் தனியாமே – திருமந்:1251/4
கண்டிடும் சக்கரம் வெள்ளி பொன் செம்பு இடை – திருமந்:1323/1
யாதொரு வண்ணம் அறிந்திடும் பொன் பூவை – திருமந்:1325/2
அடைந்திடும் பொன் வெள்ளி கல்லுடன் எல்லாம் – திருமந்:1327/1
புகை இல்லை சொல்லிய பொன் ஒளி உண்டாம் – திருமந்:1347/1
கார் ஒளி ஆகிய கன்னிகை பொன் நிறம் – திருமந்:1375/3
பூவுக்கு நாயகி பொன் முடி ஆடை ஆம் – திருமந்:1387/2
உகந்தனள் பொன் முடி முத்து ஆரம் ஆக – திருமந்:1393/1
கடந்தவள் பொன் முடி மாணிக்க தோடு – திருமந்:1400/1
பொன் மணி பூண் ஆரம் பூசனை ஆனதே – திருமந்:1403/4
கண்டம் கரம் இரு வெள்ளி பொன் மண் அடை – திருமந்:1407/3
பூ மேல் வருகின்ற பொன் கொடி ஆனதே – திருமந்:1412/4
பொன் கொடியாளுடை பூசனை செய்திட – திருமந்:1413/1
காது பொன் ஆர்ந்த கடுக்கன் இரண்டு சேர்த்து – திருமந்:1424/1
பொருளானது நந்தி பொன் நகர் போந்து – திருமந்:1449/3
பொருளாம் தனது உடல் பொன் பதி நாடி – திருமந்:1676/2
பூவகத்து உள்நின்ற பொன் கொடி ஆகுமே – திருமந்:1717/4
வன்திறல் செங்கல் வடிவு உடை வில்வம் பொன்
தென்தியங்கு ஒன்றை தெளி சிவலிங்கமே – திருமந்:1720/3,4
இறையவர் அர்ச்சனை ஏய பொன் ஆகும் – திருமந்:1721/2
பூ நேர் எழுகின்ற பொன் கொடி தன்னுடன் – திருமந்:1756/3
புறமே திரிந்தேனை பொன் கழல் சூட்டி – திருமந்:1820/1
போழ் வினை தீர்க்கும் அ பொன் உலகம் ஆமே – திருமந்:1867/4
புலை மிசை நீங்கிய பொன் உலகு ஆளும் – திருமந்:1878/3
பூ நெறி கண்டது பொன் அகமாய் நிற்கும் – திருமந்:1901/2
பொன் செய்த நல் சுண்ணம் பொதியலும் ஆமே – திருமந்:1917/4
வரிசைதரும் பொன் வகை ஆகுமா போல் – திருமந்:2054/2
நீதி இலோர் பெற்ற பொன் போல் இறைவனை – திருமந்:2096/1
பொன்னை மறைத்தது பொன் அணி பூடணம் – திருமந்:2289/1
பொன்னின் மறைந்தது பொன் அணி பூடணம் – திருமந்:2289/2
பொறி ஒளி பொன் அணி என்ன விளங்கி – திருமந்:2297/3
நல் பத விராட்டன் பொன் கர்ப்பன் அ யாகிர்தன் – திருமந்:2537/2
பொன் புவி சாந்தன் பொருதபிமானியே – திருமந்:2537/4
பொன் வளர் மேனி புகழ்கின்ற வானவன் – திருமந்:2584/3
குற்றம் அறுத்த பொன் போலும் கனலிடை – திருமந்:2595/2
பொருப்பு அகம் சேர்தரு பொன் கொடி போல – திருமந்:2640/2
குளிகை இட்டு பொன் ஆக்குவன் கூட்டையே – திருமந்:2709/4
பொன் பதி கூத்தனை பொன் தில்லை கூத்தனை – திருமந்:2723/3
பொன் பதி கூத்தனை பொன் தில்லை கூத்தனை – திருமந்:2723/3
அம் மலர் பொன் பாதத்து அன்பு வைப்பார்கட்கே – திருமந்:2744/4
அண்டங்கள் ஓர் ஏழும் அம் பொன் பதி ஆக – திருமந்:2749/1
பொருந்தில் அமைப்பில் யவ் என்ற பொன் கையும் – திருமந்:2797/3
புக்கால் அருளும் பொன் உரை ஞானத்தை – திருமந்:2815/3
மறை ஒன்று கண்ட துருவம் பொன் ஆமே – திருமந்:2910/4
போதும் புலர்ந்தது பொன் நிறம் கொண்டது – திருமந்:2931/1
என் பொன் மணியை இறைவனை ஈசனை – திருமந்:2980/3
புலம் உழு பொன் நிறம் ஆகி நின்றானே – திருமந்:3007/4
மேல்


பொன்மை (4)

பொன்மை அது ஆக புலன்களும் போயிட – திருமந்:689/3
ககராதி ஓர் ஐந்தும் காணிய பொன்மை
அகராதி ஓர் ஆறு அரத்தமே போலும் – திருமந்:1307/1,2
வென்றி கொள் மேனி மதி வட்டம் பொன்மை ஆம் – திருமந்:1365/2
பாரது பொன்மை பசுமை உடையது – திருமந்:2145/1
மேல்


பொன்றாத-போது (1)

பொன்றாத-போது புனை புகழானே – திருமந்:2520/4
மேல்


பொன்று (1)

பொன்று உணர்வாரில் புணர்க்கின்ற மாயமே – திருமந்:191/4
மேல்


பொன்றும்படிக்கே (1)

பொல்லா அசுரர்கள் பொன்றும்படிக்கே – திருமந்:360/4
மேல்


பொன்னங்கிரியில் (1)

பொன்னங்கிரியில் பூதலம் போற்றிடும் – திருமந்:1079/2
மேல்


பொன்னம்பல (1)

புண்டரிக பத பொன்னம்பல கூத்து – திருமந்:2777/3
மேல்


பொன்னம்பலத்து (1)

அடியார் பொன்னம்பலத்து ஆடல் கண்டாரே – திருமந்:2740/4
மேல்


பொன்னம்பலம் (1)

ஆமே பொன்னம்பலம் அற்புதம் ஆனந்தம் – திருமந்:887/1
மேல்


பொன்னால் (2)

பொன்னால் புரிந்திட்ட பொன் சடை என்ன – திருமந்:9/1
பொன்னால் சிவ சாதனம் பூதி சாதனம் – திருமந்:1427/1
மேல்


பொன்னான (4)

பொன்னான மந்திரம் புகலவும் ஒண்ணாது – திருமந்:906/1
பொன்னான மந்திரம் பொறி கிஞ்சுகத்து ஆகும் – திருமந்:906/2
பொன்னான மந்திரம் புகை உண்டு பூரிக்கில் – திருமந்:906/3
போற்றி என்றேன் எந்தை பொன்னான சேவடி – திருமந்:2521/1
மேல்


பொன்னிலும் (1)

பொன்னிலும் மா மணியாய புனிதனை – திருமந்:2516/2
மேல்


பொன்னின் (2)

பொன்னின் மறைந்தது பொன் அணி பூடணம் – திருமந்:2289/2
பொன்னின் வந்தான் ஓர் புகழ் திருமேனியை – திருமந்:2360/3
மேல்


பொன்னினில் (1)

பொன்னினில் அங்கி புகழ் வளி ஆகாயம் – திருமந்:2151/2
மேல்


பொன்னுடன் (1)

வைத்திடும் பொன்னுடன் மாதவம் நோக்கிடில் – திருமந்:1369/1
மேல்


பொன்னுற்ற (1)

பொன்னுற்ற மேனி புரிசடை நந்தியும் – திருமந்:2859/3
மேல்


பொன்னே (3)

வள்ளிய பொன்னே வளரும் பிறை இடம் – திருமந்:790/3
நடம் சிவலிங்கம் நலம் செம்பு பொன்னே – திருமந்:902/4
வாறே செபிக்கில் வரும் செம்பு பொன்னே – திருமந்:905/4
மேல்


பொன்னை (5)

பொன்னை ஒப்பு ஆகின்ற போது அகத்தானே – திருமந்:7/4
பொன்னை கடந்து இலங்கும் புலித்தோலினன் – திருமந்:271/1
நிலம் அத்தனை பொன்னை நின்மூடர்க்கு ஈந்தால் – திருமந்:501/3
பண்ணிய பொன்னை பரப்பு அற நீ பிடி – திருமந்:1367/1
பொன்னை மறைத்தது பொன் அணி பூடணம் – திருமந்:2289/1

மேல்