பை – முதல் சொற்கள், திருமந்திரம் தொடரடைவு

பை (6)

பழிகின்ற காலத்து பை அகற்றீரே – திருமந்:819/4
பை சுடர் மேனி பதைப்புற்று இலிங்கமும் – திருமந்:1021/3
காய பை ஒன்று சரக்கு பல உள – திருமந்:2122/1
மாய பை ஒன்று உண்டு மற்றும் ஓர் பை உண்டு – திருமந்:2122/2
மாய பை ஒன்று உண்டு மற்றும் ஓர் பை உண்டு – திருமந்:2122/2
மாய பை மண்ணா மயங்கியவாறே – திருமந்:2122/4
மேல்


பைக்கு (1)

காய பைக்கு உள் நின்ற கள்வன் புறப்பட்டால் – திருமந்:2122/3
மேல்


பைங்கழல் (1)

படியது வாருனை பைங்கழல் ஈசன் – திருமந்:1197/2
மேல்


பைங்கூழ் (1)

ஆகின்ற பைங்கூழ் அவை உண்ணும் ஐவரும் – திருமந்:2886/3
மேல்


பைங்கொடி (1)

பல் இசை பாவை பயன் தரு பைங்கொடி
புல் இசை பாவையை போக துரந்திட்டு – திருமந்:1152/2,3
மேல்


பைங்கொடியாளும் (1)

பைங்கொடியாளும் பரமன் இருந்திட – திருமந்:1142/1
மேல்


பைந்தொடி (2)

பாதிபரா பரை மேல் உறை பைந்தொடி
மாது சமாதி மனோன்மணி மங்கலி – திருமந்:1120/2,3
பத்துக்கரத்தி பராபரன் பைந்தொடி
வித்தகி என் உள்ளம் மேவி நின்றாளே – திருமந்:1194/3,4
மேல்


பைந்தொடியாளே (1)

பார் மேல் உறைகின்ற பைந்தொடியாளே – திருமந்:1141/4
மேல்


பைந்தொடியே (1)

கூற்றம் துரக்கின்ற கோள் பைந்தொடியே – திருமந்:1150/4
மேல்


பைம் (1)

பனியான் மலர்ந்த பைம் போதுகை ஏந்தி – திருமந்:1252/3
மேல்


பைம்பொன் (2)

பாடக சீறடி பைம்பொன் சிலம்பு ஒலி – திருமந்:1106/3
பாகம் பராசத்தி பைம்பொன் சடைமுடி – திருமந்:1217/1
மேல்


பைய (2)

பைய நின்று ஏத்தி பணி-மின் பணிந்த பின் – திருமந்:1103/3
படர்க்கின்ற சிந்தையை பைய ஒடுக்கி – திருமந்:2039/2
மேல்


பையினின் (1)

பையினின் உள்ளே படி கதவு ஒன்று இடின் – திருமந்:820/1
மேல்


பையினுள் (1)

பரு ஊசி ஐந்தும் ஓர் பையினுள் வாழும் – திருமந்:183/1
மேல்


பையும் (1)

பரு ஊசி பையும் பறக்கின்றவாறே – திருமந்:183/4
மேல்


பையுள் (1)

தோல் பையுள் நின்று தொழில் அற செய்து ஊட்டும் – திருமந்:167/3
மேல்


பையை (1)

விட்டத்தை பூட்டி மேல் பையை தாள் கோத்து – திருமந்:799/3

மேல்