பே – முதல் சொற்கள், திருமந்திரம் தொடரடைவு

கீழே உள்ள
சொல்லின்
மேல்
சொடுக்கவும்

பேச்சு 7
பேச 2
பேசகில்லாரே 1
பேசா 2
பேசி 11
பேசிடில் 2
பேசிய 3
பேசியே 1
பேசில் 1
பேசிலே 1
பேசிவிடுவார்கள் 1
பேசின 2
பேசினும் 2
பேசினோர் 1
பேசுகின்றாரே 1
பேசுதி 1
பேசும் 3
பேசுவன் 1
பேசுறும் 1
பேசே 1
பேடு 1
பேண்முத்த 1
பேண 1
பேணார் 2
பேணி 7
பேணிய 5
பேணியே 1
பேணில் 2
பேணு 1
பேணும் 8
பேணுவாய் 1
பேத 4
பேதத்தின் 1
பேதப்படா 1
பேதம் 14
பேதமாய் 1
பேதமும் 9
பேதமே 1
பேதா 1
பேதாண்ட 1
பேதாய் 1
பேதிக்க 2
பேதித்த 3
பேதித்தான் 1
பேதித்து 8
பேதிப்பு 1
பேதியாவாறு 1
பேதை 7
பேதைகள் 1
பேதைகாள் 1
பேதைமை 1
பேதைமையாலே 2
பேதையர்க்காய் 1
பேதையை 1
பேய் 3
பேய்த்தேர் 1
பேயுடன் 1
பேயும் 1
பேர் 42
பேர்த்திட்டு 2
பேர்த்து 2
பேர்ந்தவர் 1
பேர்ந்து 4
பேரண்டத்து 1
பேரண்டத்தூடே 1
பேரமுதாகும் 1
பேரரசு 1
பேரருள் 5
பேரருளாளவன் 1
பேரருளாளன் 4
பேரவும் 1
பேரறிவாளன் 1
பேரன்பு 2
பேரா 1
பேராது 2
பேராமல் 3
பேரானந்தத்திலே 1
பேரிகை 1
பேரிட்டு 1
பேரிடர் 1
பேரின்பத்து 3
பேரின்பம் 2
பேரினை 1
பேரும் 1
பேருயிராளி 1
பேருரை 2
பேருரைத்து 1
பேரூர் 1
பேரே 1
பேரொளி 13
பேரொளிக்கு 1
பேரொளியாய 1
பேரொளியே 1
பேற்றில் 1
பேற்றினில் 1
பேறா 1
பேறாக 2
பேறாகிய 1
பேறாம் 2
பேறார் 1
பேறான 1
பேறு 18
பேறுடையாள்-தன் 1
பேறுடையாளே 1
பேறே 2

பேச்சு (7)

பிராணன் மடைமாறி பேச்சு அறிவித்து – திருமந்:567/3
பெண் உடை ஆணிடை பேச்சு அற்றவாறே – திருமந்:1159/4
பேச்சு அற்ற நல் பொருள் காணும் பெருந்தகை – திருமந்:1160/1
பெரிய பிரான் அடி நந்தி பேச்சு அற்று – திருமந்:1594/3
பேச்சு அற்ற இன்பத்து பேரானந்தத்திலே – திருமந்:1595/1
பேர் அணியாதது பேச்சு ஒன்று இலாமையில் – திருமந்:2576/2
பெம்மான் பெரு நந்தி பேச்சு அற்ற பேரின்பத்து – திருமந்:2635/1
மேல்


பேச (2)

பிள்ளை தடம் உள்ளே பேச பிறந்தது – திருமந்:1117/2
பெரிய குருபதம் பேச ஒண்ணாதே – திருமந்:2657/4
மேல்


பேசகில்லாரே (1)

பின்ஞானத்தோர் ஒன்றும் பேசகில்லாரே – திருமந்:1669/4
மேல்


பேசா (2)

பெற்றார் உலகுடன் பேசா பெருமையே – திருமந்:132/4
பேசா உரை உணர்வு அற்ற பெருந்தகை – திருமந்:2380/3
மேல்


பேசி (11)

வாசந்தி பேசி மணம்புணர்ந்த அ பதி – திருமந்:150/1
அவ்வியம் பேசி அறம் கெட நில்லன்-மின் – திருமந்:196/1
அயலுற பேசி அகன்று ஒழிந்தாரே – திருமந்:206/4
பெருமான் இவன் என்று பேசி இருக்கும் – திருமந்:303/1
பேசி இருந்து பிதற்றி மகிழ்வு எய்தி – திருமந்:304/2
வைத்து உணர்ந்தான் மனத்தோடும் வாய் பேசி
ஒத்து உணர்ந்தான் உரு ஒன்றோடு ஒன்று ஒவ்வாது – திருமந்:309/1,2
நாடகில்லார் நயம் பேசி திரிவர்கள் – திருமந்:2093/2
பேசி இருக்கும் பெரு மறை அ மறை – திருமந்:2546/3
நாடகில்லார் நயம் பேசி திரிவர்கள் – திருமந்:2559/2
வாசியும் மூசியும் பேசி வகையினால் – திருமந்:2613/1
பேசி இருந்து பிதற்றி பயன் இல்லை – திருமந்:2613/2
மேல்


பேசிடில் (2)

முன்னுறு கோடி உறு கதி பேசிடில்
என்ன மாயம் இடி கரை நிற்குமே – திருமந்:596/3,4
கூத்தனை காணும் குறி பல பேசிடில்
கூத்தன் எழுத்தின் முதலெழுத்து ஓதினார் – திருமந்:935/1,2
மேல்


பேசிய (3)

பிரை சதம் எட்டும் முன் பேசிய நந்தி – திருமந்:1090/3
பேசிய மந்திரம் இகாரம் பிரித்து உரை – திருமந்:1095/1
பேசிய பிராண பிரதிட்டை அது செய்து – திருமந்:1315/3
மேல்


பேசியே (1)

பிரைச்சதம் எட்டும் பேசியே நந்தி – திருமந்:549/3
மேல்


பேசில் (1)

சிரிக்கின்றவாறு சிலபல பேசில்
வரி கொண்ட மை சூழ் வரை அது ஆமே – திருமந்:2042/3,4
மேல்


பேசிலே (1)

பேறா நிலத்து உயிர் தொம்பதம் பேசிலே – திருமந்:2502/4
மேல்


பேசிவிடுவார்கள் (1)

காணகிலாதார் நயம் பேசிவிடுவார்கள்
காணகிலாதார் கழிந்த பொருள் எலாம் – திருமந்:761/2,3
மேல்


பேசின (2)

தமக்குற பேசின தாரணை கொள்ளார் – திருமந்:2565/2
சிணக்குற பேசின தீவினையாளர் – திருமந்:2565/3
மேல்


பேசினும் (2)

நன்றும் இருந்தும் நலம் பல பேசினும்
வென்று விளங்கும் விகிர்தனை நாடுவர் – திருமந்:236/2,3
நின்றும் இருந்தும் நிலம் பல பேசினும்
வென்றும் இருந்தும் விகிர்தனை நாடுவர் – திருமந்:2536/2,3
மேல்


பேசினோர் (1)

ஆண்டான் அடியாரை வேண்டாது பேசினோர்
தாம்தாம் விழுவது தாழ் நரகு ஆகுமே – திருமந்:537/3,4
மேல்


பேசுகின்றாரே (1)

பித்தன் இவன் என்று பேசுகின்றாரே – திருமந்:2984/4
மேல்


பேசுதி (1)

பெருந்தன்மை பேசுதி நீ ஒழி நெஞ்சே – திருமந்:2513/3
மேல்


பேசும் (3)

பேணு நம என்று பேசும் தலை மேலே – திருமந்:1092/2
பெரும் வழியா நந்தி பேசும் வழியை – திருமந்:2056/3
ஊமை எழுத்தொடு பேசும் எழுத்துறில் – திருமந்:2158/1
மேல்


பேசுவன் (1)

ஒட்டுவன் பேசுவன் ஒன்று அறியேனே – திருமந்:989/4
மேல்


பேசுறும் (1)

பெற்ற சுழுத்தி பின் பேசுறும் காதலால் – திருமந்:2195/3
மேல்


பேசே (1)

பெருத்தவிரல் இரண்டு உள் புக்கு பேசே – திருமந்:1094/4
மேல்


பேடு (1)

பெண் அல்ல ஆண் அல்ல பேடு அல்ல மூடத்துள் – திருமந்:1872/1
மேல்


பேண்முத்த (1)

பெத்தத்த சித்தொடு பேண்முத்த சித்தது – திருமந்:496/1
மேல்


பேண (1)

பேண வல்லார்க்கு பிழைப்பு இலன் பேர் நந்தி – திருமந்:2823/3
மேல்


பேணார் (2)

பெற்றிருந்தாரையும் பேணார் கயவர்கள் – திருமந்:530/1
பெறுதற்கு அரிய பிரான் அடி பேணார்
பெறுதற்கு அரிய பிராணிகள் எல்லாம் – திருமந்:2090/2,3
மேல்


பேணி (7)

பிழைக்க நின்றார் பக்கம் பேணி நின்றானே – திருமந்:22/4
பேணி தொழுது என்ன பேறு பெற்றாரே – திருமந்:131/4
பிறிவு செய்யா வகை பேணி உள் நாடில் – திருமந்:787/3
பேறு ஆன பாவனை பேணி நெறிநிற்றல் – திருமந்:1434/3
பிழைப்பு இன்றி ஈசன் பெருந்தவம் பேணி
இழை கொண்ட பாதத்து இன மலர் தூவி – திருமந்:1839/2,3
பேணி பெருக்கி பெருக்கி நினைவோர்க்கு – திருமந்:1843/3
பேணி கொண்டு உண்டார் பிறப்பு அற்று இருந்தார்கள் – திருமந்:2064/3
மேல்


பேணிய (5)

பேணிய ஐம் தொழிலால் விந்துவில் பிறந்து – திருமந்:398/3
பெருகு துடி இடை பேணிய விந்து – திருமந்:960/2
பேணிய மாயை பிரளயாகலர் ஆகும் – திருமந்:2240/2
பேணிய மாயை பிரளயாகலருக்கே – திருமந்:2241/2
பெற்ற புதல்வர் போல் பேணிய நாற்றமும் – திருமந்:2434/1
மேல்


பேணியே (1)

பேணியே இவ்வாறு பிழையாமல் செய்வீரேல் – திருமந்:866/3
மேல்


பேணில் (2)

அரும் கரை பேணில் அழுக்கு அறலாமே – திருமந்:439/4
பேணில் பிறவா உலகு அருள்செய்திடும் – திருமந்:1463/1
மேல்


பேணு (1)

பேணு நம என்று பேசும் தலை மேலே – திருமந்:1092/2
மேல்


பேணும் (8)

பேணும் சிவனும் பிரமனும் மாயனும் – திருமந்:1087/3
பிறியா அறிவு அறிவார் உளம் பேணும்
நெறியாய சித்தம் நினைந்து இருந்தாளே – திருமந்:1133/3,4
பேணும் பதியும் பெருகிய தீர்த்தமும் – திருமந்:1302/2
பெத்தமும் முத்தியும் பேணும் துரியமும் – திருமந்:2255/1
பேணும் கனவும் மா மாயை திரோதாயி – திருமந்:2259/3
பேறாக ஆனந்தம் பேணும் பெருகவே – திருமந்:2447/4
பிறிவு அறியாது பிரான் என்று பேணும்
குறி அறியாதவர் கொள் அறியாரே – திருமந்:2580/3,4
பேறாக ஆனந்தம் பேணும் பெருகவே – திருமந்:2656/4
மேல்


பேணுவாய் (1)

பேணுவாய் மற்று நின் பாசம் பிரித்தே – திருமந்:2192/4
மேல்


பேத (4)

ஆத்திக பேத நெறி தோற்றம் ஆகியே – திருமந்:1696/2
செய்திடும் விந்து பேத திறன் ஐயைந்தும் – திருமந்:1924/1
செய்திடும் நாத பேத திறனால் ஆறும் – திருமந்:1924/2
பின்னம் உற நின்ற பேத சகலனும் – திருமந்:2227/2
மேல்


பேதத்தின் (1)

பீடு ஒன்றினால் வாயா சித்தி பேதத்தின்
நீடும் துரம் கேட்டல் நீள் முடி ஈராறே – திருமந்:646/3,4
மேல்


பேதப்படா (1)

பேதப்படா வண்ணம் பின்னி நின்றானே – திருமந்:2795/4
மேல்


பேதம் (14)

இருபதினாயிரத்து எண்ணூறு பேதம்
மருவிய கன்மமாம் அந்த யோகம் – திருமந்:644/1,2
பேதம் செய்யாதே பிரான் என்று கை தொழில் – திருமந்:1542/3
பிச்சை பிடித்து உண்டு பேதம் அற நினைந்து – திருமந்:1885/3
வந்திடு பேதம் எலாம் பரவிந்து மேல் – திருமந்:1925/1
சுற்றிய பேதம் துரியம் மூன்றால் வாட்டி – திருமந்:2059/3
தத்துவ பேதம் சமைத்து கருவியும் – திருமந்:2211/3
கேவலம் ஆதியில் பேதம் கிளக்குறில் – திருமந்:2249/1
பேதம் அபேதம் பிறழ் பேதா பேதமும் – திருமந்:2343/1
பேதம் அது என்பர் பெரியோர்க்கு அபேதமே – திருமந்:2397/4
நீதியாம் பேதம் ஒன்பானுடன் ஆதியே – திருமந்:2543/4
ஓம் எனும் ஓங்காரத்து உள்ளே பல பேதம்
ஓம் எனும் ஓங்காரம் ஒண் முத்தி சித்தியே – திருமந்:2676/3,4
ஞானாதி பேதம் நடத்து நடித்து அருள் – திருமந்:2803/3
பேதம் அபேதம் பிறழாத ஆனந்தம் – திருமந்:2856/2
பேதம் இல் அ சிவம் எய்தும் துரியமோடு – திருமந்:2864/2
மேல்


பேதமாய் (1)

உய்த்தகும் இச்சையில் ஞான ஆதி பேதமாய்
நித்த நடத்தும் நடிக்கும் மா நேயத்தே – திருமந்:2459/3,4
மேல்


பேதமும் (9)

சாதியும் பேதமும் தத்துவம் ஆய் நிற்பள் – திருமந்:1121/3
பின்னிய ஞானமும் போதாதி பேதமும்
தன்னொடும் கண்டவர் சன்மார்க்கத்தோரே – திருமந்:1485/3,4
நந்திய நாதமும் நாதத்தால் பேதமும்
தந்து உணர்வோர்க்கு சயம் ஆகும் விந்துவே – திருமந்:1957/3,4
பொய் கரி ஆன புருடாதி பேதமும்
மெய் கரி ஞானம் கிரியா விசேடத்து – திருமந்:2007/2,3
ஆன மலமும் அ பாச பேதமும்
மான குணமும் பரான்மா உபாதியும் – திருமந்:2314/2,3
பேதம் அபேதம் பிறழ் பேதா பேதமும்
போதம் புணர் போதம் போதமும் நாதமும் – திருமந்:2343/1,2
போதம்-தனை உன்னி பூதாதி பேதமும்
ஓதும் கருவி தொண்ணூறு உடன் ஓர் ஆறு – திருமந்:2438/1,2
பேதமும் நாதாந்த பெற்றியில் கைவிட்டு – திருமந்:2438/3
உடன் உறை பேதமும் ஒன்று எனலாமே – திருமந்:2485/4
மேல்


பேதமே (1)

பெருவாய் முதல் எண்ணும் பேதமே பேதித்து – திருமந்:2481/1
மேல்


பேதா (1)

பேதம் அபேதம் பிறழ் பேதா பேதமும் – திருமந்:2343/1
மேல்


பேதாண்ட (1)

பூதாண்ட பேதாண்ட போகாண்ட யோகாண்ட – திருமந்:2728/1
மேல்


பேதாய் (1)

இரங்கி விழித்து இருந்து என் செய்வை பேதாய்
வரம்பினை கோலி வழி செய்குவார்க்கு – திருமந்:595/2,3
மேல்


பேதிக்க (2)

பேதிக்க வல்லார் பிறவி அற்றார்களே – திருமந்:994/4
பெரும் தன்மையாளரை பேதிக்க என்றே – திருமந்:1627/2
மேல்


பேதித்த (3)

பேதித்த நாலும் பிதற்றி கழிந்தது – திருமந்:1981/2
பெறு பகிரண்டம் பேதித்த அண்டம் – திருமந்:2297/1
பேதித்த அ வினையால் செயல் சேதிப்ப – திருமந்:2342/2
மேல்


பேதித்தான் (1)

பின்னை அறிவு அறியாமையை பேதித்தான்
தன்னை அறிய பரன் ஆக்கி தன்சிவத்து – திருமந்:1609/2,3
மேல்


பேதித்து (8)

பேதித்து உலகம் பிணங்குகின்றார்களே – திருமந்:104/4
பேதித்து அவரை பிதற்றுகின்றாரே – திருமந்:110/4
பேதித்து ஞானம் கிரியை பிறத்தலால் – திருமந்:382/3
நிற்கும் துரியமும் பேதித்து நினைவு எழ – திருமந்:460/2
பேதித்து உலகம் பிதற்றும் பிதற்று எல்லாம் – திருமந்:1986/3
பெறுமாறு இவை மூன்றும் கண்டத்தால் பேதித்து
உறும் மாயை மா மாயை ஆன்மாவினோடே – திருமந்:2267/3,4
பேதித்து பேதியாவாறு அருட்பேதமே – திருமந்:2342/4
பெருவாய் முதல் எண்ணும் பேதமே பேதித்து
அருவாய் உருவாய் அருவுரு ஆகி – திருமந்:2481/1,2
மேல்


பேதிப்பு (1)

பேதிப்பு இலாமையின் நின்ற பராசத்தி – திருமந்:1570/3
மேல்


பேதியாவாறு (1)

பேதித்து பேதியாவாறு அருட்பேதமே – திருமந்:2342/4
மேல்


பேதை (7)

பிண்டத்தில் உள்ளுறு பேதை புலன் ஐந்தும் – திருமந்:466/1
பேதை உலகில் பிறவிகள் நாசம் ஆம் – திருமந்:1099/3
பிதற்றி கழிந்தனர் பேதை மனிதர் – திருமந்:1116/1
பிறிவு இன்றி நின்ற பெருந்தகை பேதை
குறி ஒன்றி நின்றிடும் கோமள கொம்பு – திருமந்:1182/1,2
பேதை இவளுக்கு பெண்மை அழகு ஆகும் – திருமந்:1414/1
பிரான் நல்ல நாம் எனில் பேதை உலகம் – திருமந்:1761/1
குயில் கொண்ட பேதை குலாவி உலாவி – திருமந்:2810/3
மேல்


பேதைகள் (1)

இன்பம் அது கண்டும் ஈகிலா பேதைகள்
அன்பு இலார் சிந்தை அறம் அறியாரே – திருமந்:267/3,4
மேல்


பேதைகாள் (1)

வேடங்கள் கொண்டு வெருட்டிடும் பேதைகாள்
ஆடியும் பாடியும் அழுதும் அரற்றியும் – திருமந்:1655/2,3
மேல்


பேதைமை (1)

பெண் ஒரு பெண்ணை புணர்ந்திடும் பேதைமை
பெண்ணிடை ஆணும் பிறந்து கிடந்தது – திருமந்:1159/1,2
மேல்


பேதைமையாலே (2)

பிரமன் மால் தங்கள் தம் பேதைமையாலே
பரமன் அனலாய் பரந்து முன் நிற்க – திருமந்:372/2,3
பிறந்தும் இறந்தும் பல் பேதைமையாலே
மறந்து மல இருள் நீங்க மறைந்து – திருமந்:1615/1,2
மேல்


பேதையர்க்காய் (1)

பின்மார்க்க சாதனம் பேதையர்க்காய் நிற்கும் – திருமந்:1483/2
மேல்


பேதையை (1)

பிற்கொடி ஆகிய பேதையை காணுமே – திருமந்:1413/4
மேல்


பேய் (3)

பேய் அகம் ஆகிய பேரொளி காணுமே – திருமந்:692/4
பேய் என்று இங்கு என்னை பிறர் தெளியாரே – திருமந்:1683/4
பின்னை அறிவது பேய் அறிவு ஆகுமே – திருமந்:2318/4
மேல்


பேய்த்தேர் (1)

பெருக்க பிதற்றில் என் பேய்த்தேர் நினைந்து என் – திருமந்:2036/1
மேல்


பேயுடன் (1)

பிறக்க அறியாதார் பேயுடன் ஒப்பரே – திருமந்:1785/4
மேல்


பேயும் (1)

பேயும் கணமும் பெரிது உடை பெண்பிள்ளை – திருமந்:1178/2
மேல்


பேர் (42)

பின்னால் பிறங்க இருந்தவன் பேர் நந்தி – திருமந்:9/2
பெயலும் மழை முகில் பேர் நந்தி தானே – திருமந்:11/4
பிதற்று ஒழியேன் எங்கள் பேர் நந்தி-தன்னை – திருமந்:38/3
நந்தி அருளாலே நாதன் ஆம் பேர் பெற்றோம் – திருமந்:68/1
செப்பும் சிவாகமம் என்னும் அ பேர் பெற்றும் – திருமந்:74/1
பேர் உடையாள் என் பிறப்பு அறுத்து ஆண்டவள் – திருமந்:78/2
பிறப்பு_இலி நாதனை பேர் நந்தி-தன்னை – திருமந்:86/1
பிதற்றுகின்றேன் என்றும் பேர் நந்தி-தன்னை – திருமந்:94/1
பேர் அறியாத பெரும் சுடர் ஒன்றதின் – திருமந்:95/3
உப்பு என பேர் பெற்று உரு செய்த அ உரு – திருமந்:136/2
பேர் ஒத்த மைந்தனும் பேரரசு ஆளுமே – திருமந்:458/4
காவலன் பேர் நந்தி காட்டித்து கண்டவன் – திருமந்:504/3
காவலன் பேர் நந்தி கட்டு உரைத்தானே – திருமந்:515/4
பேர் கொண்ட பார்ப்பான் பிரான்-தன்னை அர்ச்சித்தால் – திருமந்:519/1
பெரிய சிவகதி பேர் எட்டாம் சித்தியே – திருமந்:642/4
பிணங்கி அழிந்திடும் பேர் அது கேள் நீ – திருமந்:753/1
வாறே செபிக்கில் வரும் பேர் பிறப்பு இல்லை – திருமந்:905/2
தான் ஒன்றும் அ நான்கும் தன் பேர் எழுத்து ஆகும் – திருமந்:915/2
பேர் பெற்றது மூல மந்திரம் பின்னது – திருமந்:928/1
பின் அம்மை ஆய் நின்ற பேர் நந்தி தானே – திருமந்:1129/4
அண்ணலை வானவர் ஆயிரம் பேர் சொல்லி – திருமந்:1505/1
சேயன் அணியன் பிணி இலன் பேர் நந்தி – திருமந்:1540/1
இ தவம் அ தவம் என்று இரு பேர் இடும் – திருமந்:1568/1
பித்தரை காணின் நகும் எங்கள் பேர் நந்தி – திருமந்:1568/2
பெருவடி வைத்து அந்த பேர் நந்தி-தன்னை – திருமந்:1597/2
வாரா வழி தந்த மா நந்தி பேர் நந்தி – திருமந்:1815/1
ஆராவமுது அளித்து ஆனந்தி பேர் நந்தி – திருமந்:1815/2
பேர் ஆயிரம் உடை பெம்மான் பேர் ஒன்றினில் – திருமந்:1815/3
பேர் ஆயிரம் உடை பெம்மான் பேர் ஒன்றினில் – திருமந்:1815/3
அத்தனை நீ என்று அடி வைத்தான் பேர் நந்தி – திருமந்:1817/3
பேர் ஆயிரமும் பிரான் திருநாமமும் – திருமந்:1831/3
நச்சு-மின் பேர் நந்தி நாயகன் ஆகுமே – திருமந்:1850/4
கூறிடும் அந்தணர் கோடி பேர் உண்பதில் – திருமந்:1861/2
பேர் நந்தி என்னும் பிறங்கு சடையனை – திருமந்:1863/2
பேர் நந்தி என்னும் பிதற்று ஒழியேனே – திருமந்:1863/4
ஆறாறின் தன்மை அறிவித்தான் பேர் நந்தி – திருமந்:2020/2
பிறப்பு ஒன்று இலாமையும் பேர் உலகு ஆமே – திருமந்:2108/4
காவலன் பேர் நந்தி காட்டித்து கண்டவன் – திருமந்:2175/3
பின் தான் உலகம் படைத்தவன் பேர் நந்தி – திருமந்:2427/3
பணிவித்த பேர் நந்தி பாதம் பற்றாயே – திருமந்:2482/4
பேர் அணியாதது பேச்சு ஒன்று இலாமையில் – திருமந்:2576/2
பேண வல்லார்க்கு பிழைப்பு இலன் பேர் நந்தி – திருமந்:2823/3
மேல்


பேர்த்திட்டு (2)

பின்னை பெருமலம் வந்தவர் பேர்த்திட்டு
தன்னை தெரிந்து தன் பண்டை தலைவன் தாள் – திருமந்:2369/2,3
பின் சொல்ல ஆகும் இ ஈரொன்பான் பேர்த்திட்டு
தன் செய்த ஆண்டவன் தான் சிறந்தானே – திருமந்:2540/3,4
மேல்


பேர்த்து (2)

பீடு ஒன்று இலன் ஆகும் ஆதலால் பேர்த்து உணர்ந்து – திருமந்:241/3
பின்றை அம் கருமமும் பேர்த்து அருள் நேர்பெற்று – திருமந்:2618/3
மேல்


பேர்ந்தவர் (1)

பேர்ந்தவர் உன்னி பெயர்ந்த பெருவழி – திருமந்:1563/2
மேல்


பேர்ந்து (4)

பேர்ந்து இ உலகை பிறர் கொள்ள தாம் கொள்ள – திருமந்:245/3
பேர்ந்து அறிவான் எங்கள் பிஞ்ஞகன் எம் இறை – திருமந்:1795/2
பேர்ந்து அவர்க்கு இன்னா பிறவி கொடுத்திடும் – திருமந்:2114/2
பின்னை வினைக்கணார் பேர்ந்து அற பார்ப்பார்கள் – திருமந்:2610/2
மேல்


பேரண்டத்து (1)

அடங்கும் பேரண்டத்து அணு அண்டம் சென்று அங்கு – திருமந்:137/1
மேல்


பேரண்டத்தூடே (1)

பேரண்டத்தூடே பிறங்கு ஒளியாய் நின்றது – திருமந்:1991/3
மேல்


பேரமுதாகும் (1)

வாலிய பேரமுதாகும் மதுரமும் – திருமந்:2831/2
மேல்


பேரரசு (1)

பேர் ஒத்த மைந்தனும் பேரரசு ஆளுமே – திருமந்:458/4
மேல்


பேரருள் (5)

பிரியாத பேரருள் ஆயிடும் பெற்றி – திருமந்:617/3
பிறிவில் சுக யோகம் பேரருள் கல்வி – திருமந்:2189/2
கண்ணிய சேதனன் கண்வந்த பேரருள்
அண்ணல் அடி சேர் உபாயம் அது ஆகுமே – திருமந்:2421/3,4
பிரியாத பேரருள் ஆயிடும் பெற்றி – திருமந்:2471/3
சேய சிவம் ஆக்கும் சீர் நந்தி பேரருள்
ஆயதுவாய் அனந்தானந்தி ஆகுமே – திருமந்:2577/3,4
மேல்


பேரருளாளவன் (1)

பின் தான் அருள்செய்த பேரருளாளவன்
கன்றா மனத்தார்-தம் கல்வியுள் நல்லவன் – திருமந்:2520/2,3
மேல்


பேரருளாளன் (4)

பிறப்பு_இலி பிஞ்ஞகன் பேரருளாளன்
இறப்பு_இலி யாவர்க்கும் இன்பம் அருளும் – திருமந்:25/1,2
பிறியா நகர் மன்னும் பேரருளாளன்
குறியும் குணமும் குரை கழல் நீங்கா – திருமந்:1471/2,3
பிறவா நெறி தந்த பேரருளாளன்
மறவா அருள் தந்த மாதவன் நந்தி – திருமந்:1803/1,2
பிறப்பினை நீங்கிய பேரருளாளன்
சிறப்பு உடையான் திரு மங்கையும் தானும் – திருமந்:2939/2,3
மேல்


பேரவும் (1)

பேரவும் வேண்டாம் பிறிது இல்லை தானே – திருமந்:2465/4
மேல்


பேரறிவாளன் (1)

பேரறிவாளன் பெருமை குறித்திடின் – திருமந்:1419/2
மேல்


பேரன்பு (2)

பின்னி கிடந்தது என் பேரன்பு தானே – திருமந்:271/4
பண் அவன் பேரன்பு பற்றி நின்றானே – திருமந்:1505/4
மேல்


பேரா (1)

பின்மார்க்கம் ஆனது பேரா பிறந்து இறந்து – திருமந்:1488/3
மேல்


பேராது (2)

பிராணன் மனத்தொடும் பேராது அடங்கி – திருமந்:567/1
பேராது காயம் பிரான் நந்தி ஆணையே – திருமந்:722/4
மேல்


பேராமல் (3)

பேராமல் கட்டி பெரிது உண்ண வல்லீரேல் – திருமந்:722/2
பின்னிய மார்பு இடை பேராமல் ஒத்திடும் – திருமந்:750/2
பேராமல் புக்கு பிடித்து கொடுவந்து – திருமந்:865/2
மேல்


பேரானந்தத்திலே (1)

பேச்சு அற்ற இன்பத்து பேரானந்தத்திலே
மாச்சு அற்ற என்னை சிவம் ஆக்கி ஆள்வித்து – திருமந்:1595/1,2
மேல்


பேரிகை (1)

அணி வண்டு தும்பி வளை பேரிகை யாழ் – திருமந்:606/2
மேல்


பேரிட்டு (1)

பேரினை நீக்கி பிணம் என்று பேரிட்டு
சூரை அம் காட்டு இடை கொண்டு போய் சுட்டிட்டு – திருமந்:145/2,3
மேல்


பேரிடர் (1)

பிழிந்தன போல தம் பேரிடர் ஆக்கை – திருமந்:261/3
மேல்


பேரின்பத்து (3)

அளித்தான் பேரின்பத்து அருள்வெளி தானே – திருமந்:123/4
பெம்மான் பெரு நந்தி பேச்சு அற்ற பேரின்பத்து
அம்மான் அடி தந்து அருட்கடல் ஆடினோம் – திருமந்:2635/1,2
ஒப்பு இல் பேரின்பத்து உபய உபயத்துள் – திருமந்:2739/3
மேல்


பேரின்பம் (2)

கற்றவர் பேரின்பம் உற்று நின்றாரே – திருமந்:298/4
பெரியாருடன் கூடல் பேரின்பம் ஆமே – திருமந்:545/4
மேல்


பேரினை (1)

பேரினை நீக்கி பிணம் என்று பேரிட்டு – திருமந்:145/2
மேல்


பேரும் (1)

பேரும் பராபரன் பிஞ்ஞகன் எம் இறை – திருமந்:3045/3
மேல்


பேருயிராளி (1)

பேருயிராளி பிறிவு அறுத்தாளே – திருமந்:1181/4
மேல்


பேருரை (2)

நீ அது ஆனாய் என நின்ற பேருரை
ஆயது நான் ஆனேன் என்ன சமைந்து அற – திருமந்:2577/1,2
தூல பிரணவம் சொரூப ஆனந்த பேருரை
பாலித்த சூக்கும மேலை சொரூப பெண் – திருமந்:2675/1,2
மேல்


பேருரைத்து (1)

சொல் அறு முப்பாழில் சொல் அறு பேருரைத்து
அல் அறு முத்திராந்தத்து அனுபூதியே – திருமந்:2483/3,4
மேல்


பேரூர் (1)

ஒன்று அது பேரூர் வழி ஆறு அதற்கு உள – திருமந்:1558/1
மேல்


பேரே (1)

பொது ஆம் இடைவெளி பொங்கு நம் பேரே – திருமந்:927/4
மேல்


பேரொளி (13)

சோதித்த பேரொளி மூன்று ஐந்து என நின்ற – திருமந்:110/1
சிற்பனை எல்லாம் சிருட்டித்த பேரொளி
பொற்பினை நாடி புணர் மதியோடு உற்று – திருமந்:628/2,3
பேய் அகம் ஆகிய பேரொளி காணுமே – திருமந்:692/4
பேரொளி ஆகிய பெரிய அ வேட்டையும் – திருமந்:693/1
தாரகை மேல் ஓர் தழைத்தது பேரொளி
தாரகை சந்திரன் நல் பகலோன் வர – திருமந்:1272/2,3
பெருவழி ஆக்கும் பேரொளி தானே – திருமந்:1374/4
பேரொளி ஆய பெரிய பெருஞ்சுடர் – திருமந்:1375/1
நேர் அறிவாக நிரம்பிய பேரொளி
போர் அறியாது புவனங்கள் போய் வரும் – திருமந்:1998/1,2
பின்னது சன்முத்தி சன்மார்க்க பேரொளி
நன்னது ஞானத்து முத்திரை நண்ணுமே – திருமந்:2331/3,4
தற்பரம் மன்னும் தனிமுதல் பேரொளி
சிற்பரம் தானே செகம் உண்ணும் போதமும் – திருமந்:2462/1,2
வளங்கு ஒளி பெற்றதே பேரொளி வேறு – திருமந்:2683/3
பிறியா வலத்தினில் பேரொளி மூன்றும் – திருமந்:2808/2
சித்தத்தின் இல்லா சிவானந்த பேரொளி
சுத்த பிரம துரியம் துரியத்துள் – திருமந்:2860/2,3
மேல்


பேரொளிக்கு (1)

உண்டு என்ற பேரொளிக்கு உள்ளாம் உள ஒளி – திருமந்:2388/2
மேல்


பேரொளியாய (1)

போகின்ற பேரொளியாய மலரதாய் – திருமந்:1380/2
மேல்


பேரொளியே (1)

உய்த்த துரியத்து உறு பேரொளியே – திருமந்:2860/4
மேல்


பேற்றில் (1)

பெரிசு அறி வானவர் பேற்றில் திகழும் – திருமந்:1544/2
மேல்


பேற்றினில் (1)

இருந்திய பேற்றினில் இன்புறுவாரே – திருமந்:2896/4
மேல்


பேறா (1)

பேறா நிலத்து உயிர் தொம்பதம் பேசிலே – திருமந்:2502/4
மேல்


பேறாக (2)

பேறாக ஆனந்தம் பேணும் பெருகவே – திருமந்:2447/4
பேறாக ஆனந்தம் பேணும் பெருகவே – திருமந்:2656/4
மேல்


பேறாகிய (1)

பேறாகிய சீவன் நீங்கி பிரசாதத்து – திருமந்:2569/3
மேல்


பேறாம் (2)

பேறாம் பர ஒளி தூண்டும் பிரகாசமாய் – திருமந்:2461/3
பேறாம் வியாத்தம் பிறழ் உபசாந்தமே – திருமந்:2509/4
மேல்


பேறார் (1)

பேறார் சிவாய அடங்கும் பின் முத்தியே – திருமந்:2291/4
மேல்


பேறான (1)

பேறான தன்னை அறிந்து அதன் பின் தீர் சுத்தி – திருமந்:2509/2
மேல்


பேறு (18)

பேறு அங்கம் ஆக பெருக்குகின்றாரே – திருமந்:55/4
பேணி தொழுது என்ன பேறு பெற்றாரே – திருமந்:131/4
பெற்றார் அ மன்றில் பிரியா பெரும் பேறு
பெற்றார் உலகுடன் பேசா பெருமையே – திருமந்:132/3,4
பிராணன் அடை பேறு பெற்று உண்டீர் நீரே – திருமந்:567/4
பேறு ஆம் கலை முற்றும் பெருங்கால் ஈரெட்டும் – திருமந்:853/3
பேறு அது செய்து பிறந்திருந்தாளே – திருமந்:1189/4
பேறு ஆன பாவனை பேணி நெறிநிற்றல் – திருமந்:1434/3
பேறு எனில் ஓர் பிடி பேறு அது ஆகுமே – திருமந்:1861/4
பேறு எனில் ஓர் பிடி பேறு அது ஆகுமே – திருமந்:1861/4
பின்ன மட அன்னம் பேறு அணுகாதே – திருமந்:2006/4
பெறுதற்கு அரியது ஓர் பேறு இழந்தாரே – திருமந்:2090/4
ஆட வல்லார் அவர் பேறு எது ஆமே – திருமந்:2093/4
பேறு ஆன ஐவரும் போம் பிரகாசத்து – திருமந்:2263/3
ஆட வல்லார் அவர் பேறு எது ஆமே – திருமந்:2559/4
அ தாள் திறக்கில் அரும் பேறு அது ஆமே – திருமந்:2605/4
பெண் மயல் கெட்டு அற பேறு அட்ட சித்தியாம் – திருமந்:2619/2
பேறு ஆன வேதாகமமே பிறத்தலான் – திருமந்:2755/3
பேறு இட்டு என் உள்ளம் பிரியகிலாவே – திருமந்:2849/4
மேல்


பேறுடையாள்-தன் (1)

பேறுடையாள்-தன் பெருமையை எண்ணிடில் – திருமந்:1331/1
மேல்


பேறுடையாளே (1)

நின்று கொளும் நிலை பேறுடையாளே – திருமந்:1330/4
மேல்


பேறே (2)

பெற்றிருந்தார் அன்றி யார் பெறும் பேறே – திருமந்:530/4
சித்தம் சிவம் ஆதல் செய் தவ பேறே – திருமந்:1644/4

மேல்