பெ – முதல் சொற்கள், திருமந்திரம் தொடரடைவு

கீழே உள்ள
சொல்லின்
மேல்
சொடுக்கவும்

பெட்டடித்து 1
பெடை 2
பெண் 18
பெண்கலை 1
பெண்கள் 1
பெண்டிரும் 2
பெண்ணாட்கு 1
பெண்ணிடை 1
பெண்ணின் 1
பெண்ணும் 1
பெண்ணை 1
பெண்பிள்ளை 9
பெண்மை 1
பெத்த 1
பெத்தத்த 1
பெத்தத்தும் 1
பெத்தம் 5
பெத்தமும் 3
பெத்தர் 1
பெம்மான் 2
பெய் 1
பெய்தது 1
பெய்து 3
பெய்ய 2
பெய்யாது 1
பெய்யில் 2
பெய்யினும் 2
பெய்யும் 1
பெயர் 3
பெயர்ந்த 1
பெயர்ந்தன 1
பெயர்ந்தனள் 1
பெயர்ந்தனன் 1
பெயல் 1
பெயலும் 1
பெரிசு 1
பெரிது 6
பெரிய 9
பெரியது 2
பெரியன் 2
பெரியன 1
பெரியாருடன் 1
பெரியான் 1
பெரியை 1
பெரியோர்க்கு 1
பெரு 12
பெருக்க 1
பெருக்கி 2
பெருக்கில் 2
பெருக்கின்ற 1
பெருக்குகின்றாரே 1
பெருக்கும் 1
பெருகவே 2
பெருகிய 2
பெருகு 1
பெருகும் 1
பெருங்கால் 1
பெருங்காலம் 1
பெருங்கூற்று 1
பெருஞ்சுடர் 2
பெருத்தவிரல் 1
பெருத்திடும் 1
பெருத்து 1
பெருந்தகை 6
பெருந்தகையானே 1
பெருந்தவ 1
பெருந்தவத்து 1
பெருந்தவம் 2
பெருந்தன்மை 4
பெருந்தன்மையும் 1
பெருந்தன்மையை 1
பெருநிலம் 1
பெருநிலமாய் 2
பெருநெறி 3
பெருநெறியான 1
பெருநோய் 1
பெரும் 46
பெரும்பதி 3
பெரும்பொருள் 2
பெருமக்கள் 1
பெருமலம் 2
பெருமான் 13
பெருமான்-தன்னை 1
பெருமான்-தனை 1
பெருமானே 2
பெருமானை 3
பெருமை 19
பெருமைக்கு 1
பெருமையர்க்கு 1
பெருமையன் 2
பெருமையனாகிலும் 2
பெருமையாய் 1
பெருமையில் 1
பெருமையின் 1
பெருமையும் 2
பெருமையே 4
பெருமையை 8
பெருவடி 1
பெருவழி 2
பெருவாய் 1
பெருவாய்தல் 1
பெருவிய 1
பெருவெளி 1
பெற்ற 14
பெற்ற-போதே 1
பெற்றது 4
பெற்றதும் 1
பெற்றதே 3
பெற்றமும் 1
பெற்றவர் 3
பெற்றவன் 1
பெற்றன 1
பெற்றனர் 1
பெற்றனள் 1
பெற்றார் 5
பெற்றார்களே 2
பெற்றாரே 4
பெற்றால் 5
பெற்றான் 1
பெற்றானே 2
பெற்றி 2
பெற்றிட்டு 1
பெற்றிடும் 1
பெற்றிமை 1
பெற்றியில் 1
பெற்றிருந்தார் 1
பெற்றிருந்தாரையும் 1
பெற்று 13
பெற்றும் 2
பெற்றுளோர் 1
பெற்றேன் 5
பெற்றேனே 1
பெற்றோம் 1
பெற்றோர் 1
பெற 14
பெறல் 1
பெறலாம் 1
பெறலாமே 6
பெறலுருவாகும் 1
பெறவே 1
பெறில் 1
பெறின் 1
பெறு 6
பெறுக 2
பெறுதற்கு 4
பெறுதியின் 1
பெறுபவர் 1
பெறும் 8
பெறுமாறு 1
பெறுவது 3
பெறுவர் 2
பெறுவரேல் 1
பெறுவார்களே 1
பெறுவாரே 2
பெறுவீர் 1

பெட்டடித்து (1)

பெட்டடித்து எங்கும் பிதற்றி திரிவேனை – திருமந்:1781/1
மேல்


பெடை (2)

பெடை வண்டும் ஆண் வண்டும் பீடிகை வண்ண – திருமந்:2902/1
பெடை வண்டு தான் பெற்றது இன்பமும் ஆமே – திருமந்:2902/4
மேல்


பெண் (18)

ஆண் பெண் அலி உருவாய் நின்ற ஆதியை – திருமந்:434/2
காண்பது ஆண் பெண் அலி எனும் கற்பனை – திருமந்:477/2
ஆண் மிகில் ஆண் ஆகும் பெண் மிகில் பெண் ஆகும் – திருமந்:478/1
ஆண் மிகில் ஆண் ஆகும் பெண் மிகில் பெண் ஆகும் – திருமந்:478/1
குழவியும் பெண் ஆம் இடத்தது ஆகில் – திருமந்:482/2
பெண் கொடி ஆக நடந்தது உலகே – திருமந்:1142/4
பெண் ஒரு பாகம் பிறவி பெண் ஆமே – திருமந்:1158/4
பெண் ஒரு பாகம் பிறவி பெண் ஆமே – திருமந்:1158/4
பெண் ஒரு பெண்ணை புணர்ந்திடும் பேதைமை – திருமந்:1159/1
பெண் உடை ஆண் என் பிறப்பு அறிந்து ஈர்க்கின்ற – திருமந்:1159/3
பெண் உடை ஆணிடை பேச்சு அற்றவாறே – திருமந்:1159/4
பாலித்து உலகில் பரந்து பெண் ஆகும் – திருமந்:1161/2
வாய்ந்த இ பெண் எண்பத்தொன்றில் நிரைத்த பின் – திருமந்:1366/2
குற பெண் குவி முலை கோமளவல்லி – திருமந்:1524/3
பெண் அல்ல ஆண் அல்ல பேடு அல்ல மூடத்துள் – திருமந்:1872/1
பெண் மயல் கெட்டு அற பேறு அட்ட சித்தியாம் – திருமந்:2619/2
பாலித்த சூக்கும மேலை சொரூப பெண்
ஆலித்த முத்திரை ஆம் அதில் காரணம் – திருமந்:2675/2,3
பெண் தான் நிரம்பி மடவியள் ஆனால் – திருமந்:2946/3
மேல்


பெண்கலை (1)

ஈராறு பெண்கலை எண்ணிரண்டு ஆண்கலை – திருமந்:865/1
மேல்


பெண்கள் (1)

பாரித்த பெண்கள் அறுபத்துநால்வரும் – திருமந்:1084/3
மேல்


பெண்டிரும் (2)

உண்ட அ பெண்டிரும் மக்களும் பின் செலார் – திருமந்:144/2
ஆர்த்து எழும் சுற்றமும் பெண்டிரும் மக்களும் – திருமந்:157/1
மேல்


பெண்ணாட்கு (1)

கோல பெண்ணாட்கு குறை ஒன்றும் இல்லையே – திருமந்:2959/4
மேல்


பெண்ணிடை (1)

பெண்ணிடை ஆணும் பிறந்து கிடந்தது – திருமந்:1159/2
மேல்


பெண்ணின் (1)

பெண்ணின் நல்லாளும் பிரான் அ கரத்துளே – திருமந்:931/2
மேல்


பெண்ணும் (1)

அளந்தேன் அகல் இடத்து ஆணொடு பெண்ணும்
அளந்தேன் அவன் அருள் ஆய்ந்து உணர்ந்தேனே – திருமந்:1125/3,4
மேல்


பெண்ணை (1)

பெண் ஒரு பெண்ணை புணர்ந்திடும் பேதைமை – திருமந்:1159/1
மேல்


பெண்பிள்ளை (9)

மேலை நிலத்தினாள் வேதக பெண்பிள்ளை
மூல நிலத்தில் எழுகின்ற மூர்த்தியை – திருமந்:590/1,2
அளி ஒத்த பெண்பிள்ளை ஆனந்த சுந்தரி – திருமந்:1064/1
ஓங்காரி என்பாள் அவள் ஒரு பெண்பிள்ளை
நீங்காத பச்சை நிறத்தை உடையவள் – திருமந்:1073/1,2
அம் சொல் மொழியாள் அருந்தவ பெண்பிள்ளை
செஞ்சொல் மடமொழி சீர் உடை சேயிழை – திருமந்:1109/1,2
ஆருயிராயும் அருந்தவ பெண்பிள்ளை
கார் இயல் கோதையள் காரணி நாரணி – திருமந்:1110/1,2
ஆற்றல் உள் நிற்கும் அருந்தவ பெண்பிள்ளை
சீற்றம் கடிந்த திருநுதல் சேயிழை – திருமந்:1150/2,3
பேயும் கணமும் பெரிது உடை பெண்பிள்ளை
ஆயும் அறிவும் கடந்த அரசனுக்கு – திருமந்:1178/2,3
சத்தி என்பாள் ஒரு சாதக பெண்பிள்ளை
முத்திக்கு நாயகி என்பது அறிகிலர் – திருமந்:1199/1,2
அண்ணிக்கும் பெண்பிள்ளை அப்பனார் தோட்டத்தில் – திருமந்:1523/1
மேல்


பெண்மை (1)

பேதை இவளுக்கு பெண்மை அழகு ஆகும் – திருமந்:1414/1
மேல்


பெத்த (1)

தொலையாத பெத்த முத்திக்கு இடை தோயுமே – திருமந்:2321/4
மேல்


பெத்தத்த (1)

பெத்தத்த சித்தொடு பேண்முத்த சித்தது – திருமந்:496/1
மேல்


பெத்தத்தும் (1)

பெத்தத்தும் தன் பணி இல்லை பிறத்தலான் – திருமந்:2628/1
மேல்


பெத்தம் (5)

பெத்தம் அறுத்தலும் ஆகும் பிரமமே – திருமந்:228/4
பெத்தம் அறுத்தோர் பிறந்து இறவாரே – திருமந்:1612/4
பெத்தம் அற முத்தன் ஆகி பிறழுற்று – திருமந்:1688/2
பெத்தம் அறுத்த பெரும் பெருமானே – திருமந்:2477/4
பெத்தம் அற சிவம் ஆகி பிறழுற்று – திருமந்:2833/3
மேல்


பெத்தமும் (3)

பெத்தமும் முத்தியும் பேணும் துரியமும் – திருமந்:2255/1
எய்திய பெத்தமும் முத்தமும் என்பன – திருமந்:2256/1
தோன்றிய பெத்தமும் முத்தியும் சூழ் சத்தி – திருமந்:2322/1
மேல்


பெத்தர் (1)

இரண்டாவது உள்ளே இருமல பெத்தர்
இரண்டாகும் நூற்று எட்டு உருத்திரர் என்பர் – திருமந்:495/2,3
மேல்


பெம்மான் (2)

பேர் ஆயிரம் உடை பெம்மான் பேர் ஒன்றினில் – திருமந்:1815/3
பெம்மான் பெரு நந்தி பேச்சு அற்ற பேரின்பத்து – திருமந்:2635/1
மேல்


பெய் (1)

பண்டம் பெய் கூரை பழகி விழுந்த-கால் – திருமந்:144/1
மேல்


பெய்தது (1)

தாணுவும் மேவி தகுதலை பெய்தது
வாணிபம் சிக்கென்று அது அடையா முன்னம் – திருமந்:2929/2,3
மேல்


பெய்து (3)

புந்தியின் உள்ளே புக பெய்து போற்றி செய்து – திருமந்:73/2
கொத்தி உலை பெய்து கூழ் அட்டு வைத்தனர் – திருமந்:160/2
பொன் இடை வட்டத்தின் உள்ளே புக பெய்து
தன்னொடு தன் ஐ தலைப்பெய்ய வல்லாரேன் – திருமந்:841/2,3
மேல்


பெய்ய (2)

வாய் முலை பெய்ய மதுர நின்று ஊறிடும் – திருமந்:1682/2
மலை மேல் மழை பெய்ய மான் கன்று துள்ள – திருமந்:2882/1
மேல்


பெய்யாது (1)

எழு மழை பெய்யாது இருநில செவ்வி – திருமந்:2913/2
மேல்


பெய்யில் (2)

பால் துளி பெய்யில் என் பல்லோர் பழிச்சில் என் – திருமந்:167/2
நேராக தோன்றும் நெருப்புறவே பெய்யில்
ஆராத ஆனந்தம் ஆனந்தம் ஆனதே – திருமந்:865/3,4
மேல்


பெய்யினும் (2)

எழுந்து நீர் பெய்யினும் எட்டு திசையும் – திருமந்:72/1
எழுந்து நீர் பெய்யினும் எட்டு திசையும் – திருமந்:553/1
மேல்


பெய்யும் (1)

பகைக்கு உரியார் இல்லை பார் மழை பெய்யும்
அக குறை கேடு இல்லை அ உலகுக்கே – திருமந்:1868/3,4
மேல்


பெயர் (3)

சவை முதல் சங்கரன் தன் பெயர் தானே – திருமந்:106/4
தலைவன் எனும் பெயர் தான் தலை மேல் கொண்டு – திருமந்:363/2
சவை முதல் சங்கரன் தன் பெயர் தானே – திருமந்:990/4
மேல்


பெயர்ந்த (1)

பேர்ந்தவர் உன்னி பெயர்ந்த பெருவழி – திருமந்:1563/2
மேல்


பெயர்ந்தன (1)

பிரான்மயம் ஆக பெயர்ந்தன எட்டும் – திருமந்:2076/1
மேல்


பெயர்ந்தனள் (1)

பெயர்ந்தனள் மற்றும் பிதற்று அறுத்தாளே – திருமந்:1115/4
மேல்


பெயர்ந்தனன் (1)

பெயர்ந்தனன் மற்றும் பிதற்று அறுத்தேனே – திருமந்:972/4
மேல்


பெயல் (1)

பெயல் கொண்டல் போல பெரும் செல்வம் ஆமே – திருமந்:169/4
மேல்


பெயலும் (1)

பெயலும் மழை முகில் பேர் நந்தி தானே – திருமந்:11/4
மேல்


பெரிசு (1)

பெரிசு அறி வானவர் பேற்றில் திகழும் – திருமந்:1544/2
மேல்


பெரிது (6)

பீறும் அதனை பெரிது உணர்ந்தார் இலை – திருமந்:192/2
பேராமல் கட்டி பெரிது உண்ண வல்லீரேல் – திருமந்:722/2
பேயும் கணமும் பெரிது உடை பெண்பிள்ளை – திருமந்:1178/2
இல்லை எனினும் பெரிது உளன் எம் இறை – திருமந்:2103/3
குறி அறியார்கள் தம் கூடல் பெரிது
குறி அறியா வகை கூடு-மின் கூடி – திருமந்:2353/2,3
தானோ பெரிது அறிவோம் என்னும் மானுடர் – திருமந்:2354/3
மேல்


பெரிய (9)

பெரிய சிவகதி பேர் எட்டாம் சித்தியே – திருமந்:642/4
பேரொளி ஆகிய பெரிய அ வேட்டையும் – திருமந்:693/1
பெற்றான் பெருமை பெரிய மனோன்மணி – திருமந்:1251/1
பேரொளி ஆய பெரிய பெருஞ்சுடர் – திருமந்:1375/1
பெரிய பிரான் அடி நந்தி பேச்சு அற்று – திருமந்:1594/3
பெரிய வியாக்கிரத்து உள்ளே புகவிட்டு – திருமந்:2276/2
பெரிய பிரானை பிரணவ கூபத்தே – திருமந்:2454/3
பெரிய குருபதம் பேச ஒண்ணாதே – திருமந்:2657/4
பெரிய பதி செய்து பின் ஆம் அடியார்க்கு – திருமந்:2672/3
மேல்


பெரியது (2)

பாழி பெரியது ஓர் பள்ளி அறையே – திருமந்:594/4
பெரியது அருள்செய்து பிறப்பு அறுத்தானே – திருமந்:641/4
மேல்


பெரியன் (2)

பிச்சன் பெரியன் பிறப்பு_இலி என்று என்று – திருமந்:2171/3
அரியன் பெரியன் என்று ஆட்பட்டது அல்லால் – திருமந்:2814/3
மேல்


பெரியன (1)

பெரியன கால பரம்பின் துரியம் – திருமந்:2225/3
மேல்


பெரியாருடன் (1)

பெரியாருடன் கூடல் பேரின்பம் ஆமே – திருமந்:545/4
மேல்


பெரியான் (1)

பிதற்று ஒழியேன் பெரியான் அரியானை – திருமந்:38/1
மேல்


பெரியை (1)

பின்னி நின்றேன் நீ பெரியை என்றானே – திருமந்:2360/4
மேல்


பெரியோர்க்கு (1)

பேதம் அது என்பர் பெரியோர்க்கு அபேதமே – திருமந்:2397/4
மேல்


பெரு (12)

வாடும் புவியும் பெரு வாழ்வு மன்னனும் – திருமந்:241/2
ஓங்க எடுத்தவன் ஒப்பு இல் பெரு வலி – திருமந்:350/2
உவந்த பெரு வழி ஓடி வந்தானே – திருமந்:357/4
அடையார் பெரு வழி அண்ணல் நின்றானே – திருமந்:413/4
கோயில் கொண்டான் அடி கொல்லை பெரு மறை – திருமந்:1729/1
விதியின் பெரு வலி வேலை சூழ் வையம் – திருமந்:2030/1
துதியின் பெரு வலி தொல்வான் உலகம் – திருமந்:2030/2
மதியின் பெரு வலி மானுடர் வாழ்க்கை – திருமந்:2030/3
நிதியின் பெரு வலி நீர் வலி தானே – திருமந்:2030/4
பேசி இருக்கும் பெரு மறை அ மறை – திருமந்:2546/3
பெம்மான் பெரு நந்தி பேச்சு அற்ற பேரின்பத்து – திருமந்:2635/1
பிண்டாலம் வித்தில் எழுந்த பெரு முளை – திருமந்:3025/1
மேல்


பெருக்க (1)

பெருக்க பிதற்றில் என் பேய்த்தேர் நினைந்து என் – திருமந்:2036/1
மேல்


பெருக்கி (2)

பேணி பெருக்கி பெருக்கி நினைவோர்க்கு – திருமந்:1843/3
பேணி பெருக்கி பெருக்கி நினைவோர்க்கு – திருமந்:1843/3
மேல்


பெருக்கில் (2)

ஆற்று பெருக்கில் கலக்கி மலக்காதே – திருமந்:172/2
பெருக்கில் பெருக்கும் சுருக்கில் சுருக்கும் – திருமந்:2036/3
மேல்


பெருக்கின்ற (1)

பெருக்கின்ற கால பெருமையை நோக்கி – திருமந்:716/2
மேல்


பெருக்குகின்றாரே (1)

பேறு அங்கம் ஆக பெருக்குகின்றாரே – திருமந்:55/4
மேல்


பெருக்கும் (1)

பெருக்கில் பெருக்கும் சுருக்கில் சுருக்கும் – திருமந்:2036/3
மேல்


பெருகவே (2)

பேறாக ஆனந்தம் பேணும் பெருகவே – திருமந்:2447/4
பேறாக ஆனந்தம் பேணும் பெருகவே – திருமந்:2656/4
மேல்


பெருகிய (2)

விசையம் பெருகிய வேத முதல் ஆம் – திருமந்:214/3
பேணும் பதியும் பெருகிய தீர்த்தமும் – திருமந்:1302/2
மேல்


பெருகு (1)

பெருகு துடி இடை பேணிய விந்து – திருமந்:960/2
மேல்


பெருகும் (1)

பிறியீர் அதனில் பெருகும் குணங்கள் – திருமந்:469/2
மேல்


பெருங்கால் (1)

பேறு ஆம் கலை முற்றும் பெருங்கால் ஈரெட்டும் – திருமந்:853/3
மேல்


பெருங்காலம் (1)

பிறியாது இருக்கில் பெருங்காலம் ஆமே – திருமந்:2808/4
மேல்


பெருங்கூற்று (1)

சுழலும் பெருங்கூற்று தொல்லை முன் சீறி – திருமந்:737/1
மேல்


பெருஞ்சுடர் (2)

ஓம பெருஞ்சுடர் உள்ளெழு நுண் புகை – திருமந்:1091/3
பேரொளி ஆய பெரிய பெருஞ்சுடர்
சீர் ஒளி ஆகி திகழ் தரு நாயகி – திருமந்:1375/1,2
மேல்


பெருத்தவிரல் (1)

பெருத்தவிரல் இரண்டு உள் புக்கு பேசே – திருமந்:1094/4
மேல்


பெருத்திடும் (1)

முன் பதினைந்தின் முளைத்து பெருத்திடும்
பின் பதினைந்தில் பெருத்து சிறுத்திடும் – திருமந்:861/1,2
மேல்


பெருத்து (1)

பின் பதினைந்தில் பெருத்து சிறுத்திடும் – திருமந்:861/2
மேல்


பெருந்தகை (6)

பின் அன்பு உருக்கி பெருந்தகை நந்தியும் – திருமந்:274/3
பிறப்பது சூழ்ந்த பெருந்தகை நந்தி – திருமந்:789/1
பேச்சு அற்ற நல் பொருள் காணும் பெருந்தகை
மாச்சு அற்ற சோதி மனோன்மணி மங்கை ஆம் – திருமந்:1160/1,2
இது அ பெருந்தகை எம்பெருமானும் – திருமந்:1171/1
பிறிவு இன்றி நின்ற பெருந்தகை பேதை – திருமந்:1182/1
பேசா உரை உணர்வு அற்ற பெருந்தகை
வாசா மகோசர மா நந்தி தானே – திருமந்:2380/3,4
மேல்


பெருந்தகையானே (1)

புறப்பட்டு போகான் பெருந்தகையானே – திருமந்:586/4
மேல்


பெருந்தவ (1)

பெருந்தவ பூதம் பெறலுருவாகும் – திருமந்:2896/3
மேல்


பெருந்தவத்து (1)

பின்னை அறியும் பெருந்தவத்து உண்மைசெய் – திருமந்:2288/1
மேல்


பெருந்தவம் (2)

பிறப்பை அறுக்கும் பெருந்தவம் நல்கும் – திருமந்:1524/1
பிழைப்பு இன்றி ஈசன் பெருந்தவம் பேணி – திருமந்:1839/2
மேல்


பெருந்தன்மை (4)

பெருந்தன்மை தான் என யான் என வேறாய் – திருமந்:1791/1
சார்ந்து அறிவான் பெருந்தன்மை வல்லானே – திருமந்:1795/4
பெருந்தன்மை நந்தி பிணங்கி இருள் நேமி – திருமந்:1844/1
பெருந்தன்மை பேசுதி நீ ஒழி நெஞ்சே – திருமந்:2513/3
மேல்


பெருந்தன்மையும் (1)

பிரான் அருளில் பெருந்தன்மையும் உண்டு – திருமந்:1645/3
மேல்


பெருந்தன்மையை (1)

தேடியும் கண்டேன் சிவன் பெருந்தன்மையை
கூடியவாறே குறியா குறி தந்து என் – திருமந்:1816/2,3
மேல்


பெருநிலம் (1)

பிணங்கவும் வேண்டாம் பெருநிலம் முற்றும் – திருமந்:2515/1
மேல்


பெருநிலமாய் (2)

பெருநிலமாய் அண்டமாய் அண்டத்து அப்பால் – திருமந்:2805/1
பெருநிலமாய் நின்று தாங்கிய தாளோன் – திருமந்:2805/3
மேல்


பெருநெறி (3)

பெருநெறி ஆய பிரானை நினைந்து – திருமந்:54/2
பெற்றார் உலகில் பிரியா பெருநெறி
பெற்றார் உலகில் பிறவா பெரும் பயன் – திருமந்:132/1,2
பிரணவம் ஆகும் பெருநெறி தானே – திருமந்:859/4
மேல்


பெருநெறியான (1)

பெருநெறியான பிரணவம் ஓர்ந்து – திருமந்:227/1
மேல்


பெருநோய் (1)

சாவதன் முன்னே பெருநோய் அடுத்திடும் – திருமந்:515/3
மேல்


பெரும் (46)

இயலும் பெரும் தெய்வம் யாதும் ஒன்று இல்லை – திருமந்:11/2
வான பெரும் கொண்டல் மால் அயன் வானவர் – திருமந்:21/1
பேர் அறியாத பெரும் சுடர் ஒன்றதின் – திருமந்:95/3
பீசம் உலகில் பெரும் தெய்வம் ஆனது – திருமந்:105/2
பெற்றார் உலகில் பிறவா பெரும் பயன் – திருமந்:132/2
பெற்றார் அ மன்றில் பிரியா பெரும் பேறு – திருமந்:132/3
பெயல் கொண்டல் போல பெரும் செல்வம் ஆமே – திருமந்:169/4
பெரும் செல்வம் கேடு என்று முன்னே படைத்த – திருமந்:220/1
வழித்துணை ஆம் பெரும் தன்மை வல்லானே – திருமந்:297/4
சோதி அடியார் தொடரும் பெரும் தெய்வம் – திருமந்:319/2
தான பெரும் பொருள் தன்மையது ஆமே – திருமந்:377/4
ஓங்கு பெரும் கடல் உள்ளுறு வானொடும் – திருமந்:390/1
ஆதி படைத்தனன் ஐம் பெரும் பூதம் – திருமந்:447/1
கேட்டு நின்றேன் எங்கும் கேடு இல் பெரும் சுடர் – திருமந்:471/1
ஈவ பெரும் பிழை என்று கொளீரே – திருமந்:506/4
துளை பெரும் பாசம் துருவிடுமாகில் – திருமந்:614/3
ஆதி பிரமன் பெரும் கடல் வண்ணனும் – திருமந்:630/3
சொல் வழியாளர் சுருங்கா பெரும் கொடை – திருமந்:637/2
நவிலும் பெரும் தெய்வம் நால்மறை சத்தி – திருமந்:1148/1
வென்றிடல் ஆகும் வினை பெரும் பாசத்தை – திருமந்:1232/2
விடம் கொள் பெரும் சடை மேல் வரு கங்கை – திருமந்:1247/3
வன்னி எழுத்து அவை மா பெரும் சக்கரம் – திருமந்:1256/3
பெரும் கரை ஆவது பிஞ்ஞகன் ஆணை – திருமந்:1498/2
பெரும் தன்மை நல்கும் பிறப்பு இல்லை தானே – திருமந்:1552/4
பெரும் தன்மையாளரை பேதிக்க என்றே – திருமந்:1627/2
பிரான் அருளில் பெரும் தெய்வமும் ஆமே – திருமந்:1645/4
சோதி அடியார் தொடரும் பெரும் தெய்வம் – திருமந்:1767/2
சந்தித்து இருந்த இடம் பெரும் கண்ணியை – திருமந்:1770/3
அருளால் அமுத பெரும் கடல் ஆட்டி – திருமந்:1801/1
உள்ளம் பெரும் கோயில் ஊன் உடம்பு ஆலயம் – திருமந்:1823/1
பிழைத்தன ஓடி பெரும் கேடு மண்டி – திருமந்:2034/3
பெரும் வழியா நந்தி பேசும் வழியை – திருமந்:2056/3
காணாதவர்கட்கும் கண் ஆம் பெரும் கண்ணை – திருமந்:2074/3
பெரும் தேன் இழைக்கின்ற பெற்றிமை ஓரார் – திருமந்:2097/2
அங்கே அடல் பெரும் தேவர் எல்லாம் தொழ – திருமந்:2356/1
பெத்தம் அறுத்த பெரும் பெருமானே – திருமந்:2477/4
நாடும் பெரும் துறை நான் கண்டு கொண்ட பின் – திருமந்:2651/1
அணுகில் அகன்ற பெரும் பதி நந்தி – திருமந்:2811/2
ஏறும் பெரும் பதி ஏழும் கடந்த பின் – திருமந்:2905/3
உலவு செய் நோக்கம் பெரும் கடல் சூழ – திருமந்:3007/1
போற்றும் பெரும் தெய்வம் தானே பிறர் இல்லை – திருமந்:3009/1
வேற்று உடல் தான் என்றது பெரும் தெய்வமாம் – திருமந்:3009/3
உத்தமன் எங்கும் உகக்கும் பெரும் கடல் – திருமந்:3019/1
பெரும் சுடர் மூன்றினும் உள்ளொளி ஆகி – திருமந்:3029/1
பெறுதியின் மேலோர் பெரும் சுடர் ஆமே – திருமந்:3030/4
அவனே உலகில் அடர் பெரும் பாகன் – திருமந்:3039/2
மேல்


பெரும்பதி (3)

எங்கும் நிறுத்தி இளைப்ப பெரும்பதி
பொங்கி நிறுத்தும் புகழ் அது ஆமே – திருமந்:223/3,4
அத்தகை செய்கின்ற ஆய பெரும்பதி
மத்து அடைகின்ற மனோன்மணி மங்கலி – திருமந்:1062/2,3
சைவ பெரும்பதி தாங்கிய பல் உயிர் – திருமந்:2004/3
மேல்


பெரும்பொருள் (2)

அயரும் பெரும்பொருள் ஆங்கு அறியாரே – திருமந்:2079/4
பந்த உலகினில் கீழோர் பெரும்பொருள்
தந்த உலகு எங்கும் தானே பராபரன் – திருமந்:3003/2,3
மேல்


பெருமக்கள் (1)

கள்ள பெருமக்கள் காண்பர்-கொலோ என்று – திருமந்:2994/3
மேல்


பெருமலம் (2)

பெருமலம் நீங்கி பிறவாமை சுத்தமே – திருமந்:2262/4
பின்னை பெருமலம் வந்தவர் பேர்த்திட்டு – திருமந்:2369/2
மேல்


பெருமான் (13)

ஏத்தியும் எம் பெருமான் என்று இறைஞ்சியும் – திருமந்:39/3
பெருமான் இவன் என்று பேசி இருக்கும் – திருமந்:303/1
கெடுகின்றது எம் பெருமான் என்ன ஈசன் – திருமந்:337/2
பிழைப்பு இன்றி எம் பெருமான் அருள் ஆமே – திருமந்:1833/4
தியக்கம் செய்யாதே சிவன் எம் பெருமான்
உயப்போ என மனம் ஒன்றுவித்தானே – திருமந்:2608/3,4
நந்தி பெருமான் நடுவுள் வியோமத்து – திருமந்:2641/1
நாடு-மின் நாதாந்த நம் பெருமான் உகந்து – திருமந்:2764/3
சேய் நின்ற செஞ்சுடர் எம் பெருமான் அடி – திருமந்:2824/3
ஏனை பதியினில் எம் பெருமான் வைத்த – திருமந்:2851/3
ஏய பெருமான் இருந்து பொருகின்ற – திருமந்:2866/3
தவ பெருமான் என்று தான் வந்து நின்றான் – திருமந்:2971/2
அவ பெருமான் என்னை ஆள் உடை நாதன் – திருமந்:2971/3
அவன் எந்தை ஆண்டு அருள் ஆதி பெருமான்
அவன் வந்து என் உள்ளே அகப்பட்டவாறே – திருமந்:2975/3,4
மேல்


பெருமான்-தன்னை (1)

நாடு-மின் நந்தியை நம் பெருமான்-தன்னை
தேடும் இன்ப பொருள் சென்று எய்தலாமே – திருமந்:1679/3,4
மேல்


பெருமான்-தனை (1)

என்றும் நின்று ஏத்துவன் எம் பெருமான்-தனை
ஒன்றி என் உள்ளத்தின் உள் இருந்தானே – திருமந்:1762/3,4
மேல்


பெருமானே (2)

இது பதி கொள் என்ற எம் பெருமானே – திருமந்:18/4
பெத்தம் அறுத்த பெரும் பெருமானே – திருமந்:2477/4
மேல்


பெருமானை (3)

அன்பு அடைத்து எம் பெருமானை அறிகிலார் – திருமந்:276/2
பவ பெருமானை பணிந்து நின்றேனே – திருமந்:2971/4
உணர்வது நுண்ணறிவு எம் பெருமானை
புணர்வதுவாயும் புல்லியதாயும் – திருமந்:3022/2,3
மேல்


பெருமை (19)

பிதற்று ஒழியேன் பெருமை தவன் யானே – திருமந்:38/4
ஒழிந்த பெருமை இறப்பும் பிறப்பும் – திருமந்:71/2
அளவு_இல் பெருமை அரி அயற்கு ஆமே – திருமந்:103/4
பெருமை சிறுமை அறிந்து எம்பிரான் போல் – திருமந்:133/1
களிப்பொடும் காதன்மை என்னும் பெருமை
வெளிப்பட்டு இறைஞ்சினும் வேட்சியும் ஆமே – திருமந்:437/3,4
பெருமை வல்லோன் பிறவி சுழி நீந்தும் – திருமந்:548/2
பிரத்தியாகார பெருமை அது ஆமே – திருமந்:585/4
அடங்கி இருப்பது என் அன்பின் பெருமை
விடம் கொள் பெரும் சடை மேல் வரு கங்கை – திருமந்:1247/2,3
பெற்றான் பெருமை பெரிய மனோன்மணி – திருமந்:1251/1
பேரறிவாளன் பெருமை குறித்திடின் – திருமந்:1419/2
சைவ பெருமை தனிநாயகன் நந்தி – திருமந்:1478/1
சைவ பெருமை தனிநாயகன்-தன்னை – திருமந்:1559/1
சைவ பெருமை தனிநாயகன் நந்தி – திருமந்:1567/1
பிறப்பினை நீக்கும் பெருமை பெற்றாரே – திருமந்:1626/4
பின்றலும் பிறங்கலும் பெருமை கூறலும் – திருமந்:1686/3
அருளில் பெருமை அறியார் செறியார் – திருமந்:1814/3
இவன்-பால் பெருமை இலயம் அதாமே – திருமந்:1880/4
பிரான் வைத்த ஐந்தின் பெருமை உணராது – திருமந்:2708/1
வள்ளல் பெருமை வழக்கம் செய்வார்கள்-தம் – திருமந்:3016/3
மேல்


பெருமைக்கு (1)

நோக்கும் பெருமைக்கு நுண்ணறிவு ஆமே – திருமந்:1227/4
மேல்


பெருமையர்க்கு (1)

மெய்ய பெருமையர்க்கு அன்பனை இன்பம்செய் – திருமந்:1559/3
மேல்


பெருமையன் (2)

அளப்பு_இல் பெருமையன் ஆனந்த நந்தி – திருமந்:91/2
அண்டம் கடந்து உயர்ந்து ஓங்கும் பெருமையன்
பிண்டம் கடந்த பிறவி சிறுமையன் – திருமந்:3006/1,2
மேல்


பெருமையனாகிலும் (2)

ஏனோர் பெருமையனாகிலும் எம் இறை – திருமந்:490/1
ஏனோர் பெருமையனாகிலும் எம் இறை – திருமந்:3024/1
மேல்


பெருமையாய் (1)

சித்தர்கள் தேவர்கள் மூவர் பெருமையாய்
அத்தன் இவன் என்றே அன்புறுவார்களே – திருமந்:1464/3,4
மேல்


பெருமையில் (1)

அணுவில் அணுவின் பெருமையில் நேர்மை – திருமந்:668/2
மேல்


பெருமையின் (1)

ஏனோர் பெருமையின் ஆயினும் எ இறை – திருமந்:2012/1
மேல்


பெருமையும் (2)

செம் மா தவத்தின் செயலின் பெருமையும்
அம்மான் திருவருள் பெற்றவர் அல்லால் – திருமந்:1625/2,3
அளவும் பெருமையும் ஆர் அறிவாரே – திருமந்:2480/4
மேல்


பெருமையே (4)

பெற்றார் உலகுடன் பேசா பெருமையே – திருமந்:132/4
ஐந்தின் பெருமையே அகலிடம் ஆவதும் – திருமந்:969/1
ஐந்தின் பெருமையே ஆலயம் ஆவதும் – திருமந்:969/2
ஐந்தின் பெருமையே அறவோன் வழக்கமும் – திருமந்:969/3
மேல்


பெருமையை (8)

கழிந்த பெருமையை காட்டகிலானே – திருமந்:71/4
ஆர் அறிவார் எங்கள் அண்ணல் பெருமையை
ஆர் அறிவார் இந்த அகலமும் நீளமும் – திருமந்:95/1,2
தொட்டு தொடர்வன் தொலையா பெருமையை
எட்டும் என் ஆர் உயிராய் நின்ற ஈசனை – திருமந்:289/2,3
பெருக்கின்ற கால பெருமையை நோக்கி – திருமந்:716/2
பேறுடையாள்-தன் பெருமையை எண்ணிடில் – திருமந்:1331/1
அண்ணல் பெருமையை ஆய்ந்தது மூப்பே – திருமந்:1872/4
ஆரே அறிவார் அடியின் பெருமையை
யாரே அறிவார் அங்கு அவர் நின்றது – திருமந்:2126/1,2
பிண்ட ஒளியால் பிதற்றும் பெருமையை
உண்ட வெளிக்குள் ஒளிக்குள் ஒளித்தது – திருமந்:2806/2,3
மேல்


பெருவடி (1)

பெருவடி வைத்து அந்த பேர் நந்தி-தன்னை – திருமந்:1597/2
மேல்


பெருவழி (2)

பெருவழி ஆக்கும் பேரொளி தானே – திருமந்:1374/4
பேர்ந்தவர் உன்னி பெயர்ந்த பெருவழி
ஆர்ந்தவர் அண்டத்து புக்க அருள்நெறி – திருமந்:1563/2,3
மேல்


பெருவாய் (1)

பெருவாய் முதல் எண்ணும் பேதமே பேதித்து – திருமந்:2481/1
மேல்


பெருவாய்தல் (1)

ஏழு சாலேகம் இரண்டு பெருவாய்தல்
பாழி பெரியது ஓர் பள்ளி அறையே – திருமந்:594/3,4
மேல்


பெருவிய (1)

பெருவிய ஞானம் பிறழ் முத்திரையே – திருமந்:1893/4
மேல்


பெருவெளி (1)

பிண்டத்தின் உள்ளே பெருவெளி கண்டவள் – திருமந்:1362/2
மேல்


பெற்ற (14)

தவ மால் பிரமீசர் தம்மில் தாம் பெற்ற
நவ ஆகமம் எங்கள் நந்தி பெற்றானே – திருமந்:62/3,4
பெற்ற நல் ஆகமம் காரணம் காமிகம் – திருமந்:63/1
மந்திரம் பெற்ற வழிமுறை மாலாங்கன் – திருமந்:69/1
யான் பெற்ற இன்பம் பெறுக இ வையகம் – திருமந்:85/1
ஆம் விதி பெற்ற அருமை வல்லார்க்கே – திருமந்:195/4
திறம் கேட்டும் பெற்ற சிவகதி தானே – திருமந்:300/4
பொருள் பெற்ற சிந்தை புவனாபதியார் – திருமந்:1071/2
வேண்டிய ஆறின் நுண் மெய்யது பெற்ற பின் – திருமந்:1296/2
சத்தம் கடந்தவர் பெற்ற சன்மார்க்கமே – திருமந்:1468/4
நிரவயன் நின்மலன் தாள் பெற்ற நீதர் – திருமந்:1667/3
நீதி இலோர் பெற்ற பொன் போல் இறைவனை – திருமந்:2096/1
பெற்ற சுழுத்தி பின் பேசுறும் காதலால் – திருமந்:2195/3
பெற்ற புதல்வர் போல் பேணிய நாற்றமும் – திருமந்:2434/1
அருள் பெற்ற காரணம் என்-கொல் அமரில் – திருமந்:2599/1
மேல்


பெற்ற-போதே (1)

அண்ணல் இறைவன் அருள் பெற்ற-போதே – திருமந்:1650/4
மேல்


பெற்றது (4)

நால்வரும் யான் பெற்றது எல்லாம் பெறுக என – திருமந்:70/3
பேர் பெற்றது மூல மந்திரம் பின்னது – திருமந்:928/1
ஓமயம் உற்றது உள்ளொளி பெற்றது
நாமயம் அற்றது நாம் அறியோமே – திருமந்:2158/3,4
பெடை வண்டு தான் பெற்றது இன்பமும் ஆமே – திருமந்:2902/4
மேல்


பெற்றதும் (1)

இகழ்ந்ததும் பெற்றதும் ஈசன் அறியும் – திருமந்:280/1
மேல்


பெற்றதே (3)

ஏனமும் நந்தி பதம் முத்தி பெற்றதே – திருமந்:1675/4
வேறா தெளியார் வினை உயிர் பெற்றதே – திருமந்:2544/4
வளங்கு ஒளி பெற்றதே பேரொளி வேறு – திருமந்:2683/3
மேல்


பெற்றமும் (1)

பெற்றமும் மானும் மழுவும் பிரிவற்ற – திருமந்:89/1
மேல்


பெற்றவர் (3)

அருள் பெற்றவர் சொல்ல வாரீர் மனிதர் – திருமந்:1071/1
அம்மான் திருவருள் பெற்றவர் அல்லால் – திருமந்:1625/3
குருவரம் பெற்றவர் கூடிய பின்னை – திருமந்:2280/3
மேல்


பெற்றவன் (1)

பெற்றவன் நாதம் பரையில் பிறந்ததால் – திருமந்:399/3
மேல்


பெற்றன (1)

துளங்கு ஒளி பெற்றன சோதி அருள – திருமந்:2683/2
மேல்


பெற்றனர் (1)

சமையங்கள் பெற்றனர் சாத்திரம் ஓதி – திருமந்:1550/2
மேல்


பெற்றனள் (1)

துன்னி அம் ஐவரை பெற்றனள் தூய்மொழி – திருமந்:1118/2
மேல்


பெற்றார் (5)

பெற்றார் உலகில் பிரியா பெருநெறி – திருமந்:132/1
பெற்றார் உலகில் பிறவா பெரும் பயன் – திருமந்:132/2
பெற்றார் அ மன்றில் பிரியா பெரும் பேறு – திருமந்:132/3
பெற்றார் உலகுடன் பேசா பெருமையே – திருமந்:132/4
செந்நெறி கண்டார் சிவன் என பெற்றார் பின் – திருமந்:1546/2
மேல்


பெற்றார்களே (2)

வேதத்தை ஓதியே வீடு பெற்றார்களே – திருமந்:51/4
மோனிகள் ஞானத்து முத்திரை பெற்றார்களே – திருமந்:2332/4
மேல்


பெற்றாரே (4)

பேணி தொழுது என்ன பேறு பெற்றாரே – திருமந்:131/4
பிறப்பினை நீக்கும் பெருமை பெற்றாரே – திருமந்:1626/4
ஆம் மலம் அற்றார் அமைவு பெற்றாரே – திருமந்:2524/4
வேகின்ற கூரை விருத்தி பெற்றாரே – திருமந்:2886/4
மேல்


பெற்றால் (5)

கூரிய நாதன் குருவின் அருள் பெற்றால்
வாரி பிடிக்க வசப்படும் தானே – திருமந்:565/3,4
தெளிய குருவின் திருவருள் பெற்றால்
வளியினும் வேட்டு வளியனும் ஆமே – திருமந்:569/3,4
நேய தேர் ஏறி நிமலன் அருள் பெற்றால்
ஆய தேர் ஏறி அவன் இவன் ஆமே – திருமந்:1651/3,4
குறித்த அப்போதே குரு அருள் பெற்றால்
மறித்து பிறவியில் வந்து அணுகானே – திருமந்:2051/3,4
பின்னை அறிவினை பெற்றால் அறியலாம் – திருமந்:2318/2
மேல்


பெற்றான் (1)

பெற்றான் பெருமை பெரிய மனோன்மணி – திருமந்:1251/1
மேல்


பெற்றானே (2)

நவ ஆகமம் எங்கள் நந்தி பெற்றானே – திருமந்:62/4
மறு மழுவால் வெட்டி மாலை பெற்றானே – திருமந்:351/4
மேல்


பெற்றி (2)

பிரியாத பேரருள் ஆயிடும் பெற்றி
நெறியான அன்பர் நிலை அறிந்தாரே – திருமந்:617/3,4
பிரியாத பேரருள் ஆயிடும் பெற்றி
நெறியான அன்பர் நிலை அறிந்தாரே – திருமந்:2471/3,4
மேல்


பெற்றிட்டு (1)

ஆங்காரி ஆகியே ஐவரை பெற்றிட்டு
ரீங்காரத்துள்ளே இனிது இருந்தாளே – திருமந்:1073/3,4
மேல்


பெற்றிடும் (1)

பின்பாலின் நேயமும் பெற்றிடும் தானே – திருமந்:1469/4
மேல்


பெற்றிமை (1)

பெரும் தேன் இழைக்கின்ற பெற்றிமை ஓரார் – திருமந்:2097/2
மேல்


பெற்றியில் (1)

பேதமும் நாதாந்த பெற்றியில் கைவிட்டு – திருமந்:2438/3
மேல்


பெற்றிருந்தார் (1)

பெற்றிருந்தார் அன்றி யார் பெறும் பேறே – திருமந்:530/4
மேல்


பெற்றிருந்தாரையும் (1)

பெற்றிருந்தாரையும் பேணார் கயவர்கள் – திருமந்:530/1
மேல்


பெற்று (13)

அப்படி நல்கும் அருள் நந்தி தாள் பெற்று
தப்பு இலா மன்றில் தனி கூத்து கண்ட பின் – திருமந்:74/2,3
உப்பு என பேர் பெற்று உரு செய்த அ உரு – திருமந்:136/2
மன்றத்தே நம்பி சிவிகை பெற்று ஏறினான் – திருமந்:149/2
சக்கரம் பெற்று நல் தாமோதரன் தானும் – திருமந்:368/1
பெற்று வனைவான் அவனே பிறவியை – திருமந்:417/2
பிராணன் அடை பேறு பெற்று உண்டீர் நீரே – திருமந்:567/4
நேர் பெற்று இருந்திட நின்றது சக்கரம் – திருமந்:928/3
ஏர் பெற்று இருந்த இயல்பு இது ஆமே – திருமந்:928/4
பார்த்திட்டு வைத்து பரப்பு அற்று உரு பெற்று
வார் செற்ற கொங்கை மடந்தையை நீக்கியே – திருமந்:1945/1,2
மதி பெற்று இருள் விட்ட மன் உயிர் ஒன்றாம் – திருமந்:2452/3
மதி பெற்று இருள் விட்ட மன் உயிர் ஒன்றாம் – திருமந்:2582/3
எம்பெருமான் அருள் பெற்று இருந்தாரே – திருமந்:2673/4
பெற்று உற்றவர்கள் பிதற்று ஒழிந்தாரே – திருமந்:2865/4
மேல்


பெற்றும் (2)

செப்பும் சிவாகமம் என்னும் அ பேர் பெற்றும்
அப்படி நல்கும் அருள் நந்தி தாள் பெற்று – திருமந்:74/1,2
பெறுதற்கு அரிய பிறவியை பெற்றும்
பெறுதற்கு அரிய பிரான் அடி பேணார் – திருமந்:2090/1,2
மேல்


பெற்றுளோர் (1)

ஆம் அவரில் சிவனார் அருள் பெற்றுளோர்
போம் மலம் தன்னால் புகழ் விந்து நாதம் விட்டு – திருமந்:2233/1,2
மேல்


பெற்றேன் (5)

செறிந்து உணர்ந்து ஓதி திருவருள் பெற்றேன்
மறந்து ஒழிந்தேன் மதி மாண்டவர் வாழ்க்கை – திருமந்:1588/2,3
நிழல் சேர பெற்றேன் நெடுமால் அறியா – திருமந்:1600/2
ஆயன நந்தி அடிக்கு என் தலை பெற்றேன்
வாயன நந்தியை வாழ்த்த என் வாய் பெற்றேன் – திருமந்:2658/1,2
வாயன நந்தியை வாழ்த்த என் வாய் பெற்றேன்
காயன நந்தியை காண என் கண் பெற்றேன் – திருமந்:2658/2,3
காயன நந்தியை காண என் கண் பெற்றேன்
சேயன நந்திக்கு என் சிந்தை பெற்றேனே – திருமந்:2658/3,4
மேல்


பெற்றேனே (1)

சேயன நந்திக்கு என் சிந்தை பெற்றேனே – திருமந்:2658/4
மேல்


பெற்றோம் (1)

நந்தி அருளாலே நாதன் ஆம் பேர் பெற்றோம்
நந்தி அருளாலே மூலனை நாடினோம் – திருமந்:68/1,2
மேல்


பெற்றோர் (1)

அடியார் சிவஞானம் ஆனது பெற்றோர்
அடியார் அலாதார் அடியார்கள் அன்றே – திருமந்:1672/3,4
மேல்


பெற (14)

திடம் பெற நின்றான் திருவடி தானே – திருமந்:137/4
ஒருக்கின்ற வாயு ஒளி பெற நிற்க – திருமந்:716/3
சேவிக்கும் மந்திரம் செல்லும் திசை பெற
ஆவிக்குள் மந்திரம் ஆதாரம் ஆவன – திருமந்:959/1,2
நிலை பெற இங்கே நிறைந்து நின்றாளே – திருமந்:1060/4
எ சதுரத்தும் இடம் பெற ஓடிட – திருமந்:1145/2
என்னுளும் ஆகி இடம் பெற நின்றவள் – திருமந்:1351/2
நின்ற இ சத்தி நிலை பெற நின்றிடில் – திருமந்:1390/1
பின்மார்க்கம் மூன்றும் பெற இயல்பாம் என்றால் – திருமந்:1484/2
பத்தியின் ஞானம் பெற பணிந்தான் அந்த – திருமந்:1697/3
தானே தனை பெற வேண்டும் சதுர் பெற – திருமந்:2055/3
தானே தனை பெற வேண்டும் சதுர் பெற
ஊனே என நினைந்து ஓர்ந்து கொள் உன்னிலே – திருமந்:2055/3,4
மேவும் தடி கொண்டு சொல்லும் விழி பெற
மூவயின் ஆன்மா முயலும் கருமமே – திருமந்:2169/3,4
உரம் பெற முப்பாழ் ஒளியை விழுங்கி – திருமந்:2592/3
சேய சிவம் மு துரியத்து சீர் பெற
ஏயும் நெறி என்று இறைநூல் இயம்புமே – திருமந்:2839/3,4
மேல்


பெறல் (1)

நீங்கா அமுதம் நிலை பெறல் ஆமே – திருமந்:1605/4
மேல்


பெறலாம் (1)

சுத்தம் பெறலாம் ஐந்தில் தொடக்கு அற்றோர் – திருமந்:652/3
மேல்


பெறலாமே (6)

அ பரிசு ஈசன் அருள் பெறலாமே – திருமந்:36/4
ஆத்தம் செய்து ஈசன் அருள் பெறலாமே – திருமந்:39/4
ஆலாலம் உண்டான் அருள் பெறலாமே – திருமந்:572/4
ஓரெழுத்தாலே உயிர் பெறலாமே – திருமந்:962/4
அ காலம் உன்ன அருள் பெறலாமே – திருமந்:2106/4
அஞ்சில் இறைவன் அருள் பெறலாமே – திருமந்:2707/4
மேல்


பெறலுருவாகும் (1)

பெருந்தவ பூதம் பெறலுருவாகும்
இருந்திய பேற்றினில் இன்புறுவாரே – திருமந்:2896/3,4
மேல்


பெறவே (1)

உற பெறவே நினைந்து ஓதும் சகாரம் – திருமந்:731/2
மேல்


பெறில் (1)

கழுநீர் பசு பெறில் கயம்-தொறும் தேரா – திருமந்:324/1
மேல்


பெறின் (1)

மை அணி கண்டனன் மனம் பெறின் அ நிலம் – திருமந்:2870/3
மேல்


பெறு (6)

திசையும் திசை பெறு தேவர் குழாமும் – திருமந்:214/2
பெறு துணை கேட்கில் பிறப்பு இல்லை தானே – திருமந்:307/4
உயிர் பெறு ஆவாகனம் புற பூசை – திருமந்:1444/3
பெறு பகிரண்டம் பேதித்த அண்டம் – திருமந்:2297/1
பெறு துணை செய்து பிறப்பு அறுத்து உய்-மின் – திருமந்:2630/2
நிலை பெறு கேடு என்று முன்னே படைத்த – திருமந்:2632/1
மேல்


பெறுக (2)

நால்வரும் யான் பெற்றது எல்லாம் பெறுக என – திருமந்:70/3
யான் பெற்ற இன்பம் பெறுக இ வையகம் – திருமந்:85/1
மேல்


பெறுதற்கு (4)

பெறுதற்கு அரிய பிறவியை பெற்றும் – திருமந்:2090/1
பெறுதற்கு அரிய பிரான் அடி பேணார் – திருமந்:2090/2
பெறுதற்கு அரிய பிராணிகள் எல்லாம் – திருமந்:2090/3
பெறுதற்கு அரியது ஓர் பேறு இழந்தாரே – திருமந்:2090/4
மேல்


பெறுதியின் (1)

பெறுதியின் மேலோர் பெரும் சுடர் ஆமே – திருமந்:3030/4
மேல்


பெறுபவர் (1)

ஆறாறுக்கு அப்பால் அருளார் பெறுபவர்
ஆறாறுக்கு அப்பால் அறிவாம் அவர்கட்கே – திருமந்:2271/2,3
மேல்


பெறும் (8)

மெய்யகத்தே பெறும் வேம்பு அதுவாமே – திருமந்:207/4
பெற்றிருந்தார் அன்றி யார் பெறும் பேறே – திருமந்:530/4
பரிசு பெறும் அது பத்திராசனமே – திருமந்:560/4
சாலோகம் ஆதி சரி ஆதியில் பெறும்
சாலோகம் சாமீபம் தங்கும் சரியையால் – திருமந்:1507/1,2
பெறும் ஆறு அறியில் பிணக்கு ஒன்றும் இல்லை – திருமந்:1547/2
செத்தார் பெறும் பயன் ஆவது ஏதெனில் – திருமந்:1907/1
சத்தி பெறும் உயிர் தான் அங்கத்து ஆறுமே – திருமந்:2270/4
மான்றும் தெருண்டு உயிர் பெறும் மற்று அவை – திருமந்:2322/2
மேல்


பெறுமாறு (1)

பெறுமாறு இவை மூன்றும் கண்டத்தால் பேதித்து – திருமந்:2267/3
மேல்


பெறுவது (3)

போய் அரன்-தன்னை புகழ்வார் பெறுவது
நாயகன் நான் முடி செய்ததுவே நல்கு – திருமந்:42/1,2
பின்னை நின்று என்னே பிறவி பெறுவது
முன்னை நன்றாக முயல் தவம் செய்கிலர் – திருமந்:81/1,2
வாதுசெய்து என்னோ மனிதர் பெறுவது
நீதி உள்ளே நின்று நின்மலன் தாள் பணிந்து – திருமந்:2085/2,3
மேல்


பெறுவர் (2)

செறிவார் பெறுவர் சிலர் தத்துவத்தை – திருமந்:545/2
சிறப்பொடு வேண்டிய செல்வம் பெறுவர்
மறப்பு இலர் ஆகிய மா தவம் செய்வார் – திருமந்:1626/2,3
மேல்


பெறுவரேல் (1)

இயங்கி பெறுவரேல் ஈறு அது காட்டில் – திருமந்:1539/3
மேல்


பெறுவார்களே (1)

கண்டு சேவித்து கதி பெறுவார்களே – திருமந்:2777/4
மேல்


பெறுவாரே (2)

அ உலகத்தே அருள் பெறுவாரே – திருமந்:1652/4
அந்தம்_இல் இன்ப அருள் பெறுவாரே – திருமந்:1913/4
மேல்


பெறுவீர் (1)

வயனம் பெறுவீர் அ வானவராலே – திருமந்:107/4

மேல்