பூ – முதல் சொற்கள், திருமந்திரம் தொடரடைவு

கீழே உள்ள
சொல்லின்
மேல்
சொடுக்கவும்

பூ 27
பூ_இலி 1
பூக்கின்றவாறே 1
பூகமும் 1
பூங்கழல் 2
பூங்கிளி 2
பூங்குழல் 2
பூங்குழலாள் 1
பூங்கொடி 1
பூங்கொடியாளே 1
பூங்கொம்பினள் 1
பூசணி 1
பூசல் 2
பூசலை 1
பூசற்கு 1
பூசனை 13
பூசனையாளே 1
பூசி 6
பூசிக்க 2
பூசிக்கும் 2
பூசிடா 1
பூசித்தல் 1
பூசித்து 1
பூசித்தும் 1
பூசியே 1
பூசும் 1
பூசுவன 1
பூசை 16
பூசைக்கும் 1
பூசைகள் 2
பூசையும் 1
பூஞையால் 1
பூஞையும் 1
பூட்டி 3
பூட்டில் 1
பூட்டு 2
பூட்டும் 1
பூடணம் 2
பூண் 3
பூண்ட 2
பூண்டாள் 1
பூண்டு 5
பூண்டும் 2
பூண்டேன் 1
பூண்பது 1
பூண்பர் 3
பூண்போர் 1
பூணார் 1
பூணினும் 1
பூணு 1
பூணும் 3
பூணுற்ற 1
பூத்த 3
பூத்தது 4
பூத 7
பூதக்கண்ணாடியில் 1
பூதங்கள் 8
பூதத்து 1
பூதத்துவத்தே 1
பூதம் 12
பூதமாய் 1
பூதமும் 1
பூதமே 1
பூதலத்து 1
பூதலம் 3
பூதாண்ட 1
பூதாண்டத்து 1
பூதாதி 1
பூதாந்தம் 1
பூதி 2
பூநிலை 1
பூபதி 1
பூம் 1
பூம்பிள்ளை 1
பூமணலிங்கமே 1
பூமரு 1
பூமழை 1
பூமி 7
பூமிக்குள் 1
பூமிசையான் 1
பூமியில் 1
பூமியே 1
பூர்வத்து 1
பூர்வம் 1
பூரகம் 1
பூரண 2
பூரணகும்ப 1
பூரணம் 4
பூரணர் 1
பூரணி 2
பூரணை 2
பூரனை 1
பூரி 1
பூரிக்கில் 1
பூரிக்கின்றாளே 1
பூரிக்கும் 1
பூரித்த 1
பூரித்து 5
பூரித்தே 1
பூரிப்பி 1
பூருவம் 2
பூவகத்து 1
பூவரில் 1
பூவில் 3
பூவிலே 1
பூவின் 3
பூவின்-கண் 1
பூவினில் 1
பூவினுள் 1
பூவினையாளர்-தம் 1
பூவுக்கு 1
பூவுக்குள் 2
பூவுடன் 2
பூவும் 1
பூவே 2
பூவை 3
பூவையும் 1
பூவொடு 1
பூழும் 1
பூழை 1

பூ (27)

ஈட்டிய தேன் பூ மணம் கண்டு இரதமும் – திருமந்:171/1
பூ மேவு நான்முகன் புண்ணிய போகனாய் – திருமந்:237/3
பூ மேல் உறைகின்ற போதகம் வந்திடும் – திருமந்:772/3
பூ பதி பாதம் இரண்டு சுடர் முடி – திருமந்:1033/3
பூரித்த பூ இதழ் எட்டினுக்கு உள்ளே ஓர் – திருமந்:1084/1
பூ மேல் உறைகின்ற-போது அகம் வந்தனள் – திருமந்:1130/3
பூ மேல் உறைகின்ற புண்ணியம் வந்தனள் – திருமந்:1141/3
பொருந்தி இருந்த புதல்வி பூ வண்ணத்து – திருமந்:1184/3
நாலு நல் பூ நடு நண்ணல் அவ்வாறே – திருமந்:1299/4
பூ அடி இட்டு பொலிய இருந்தவர் – திருமந்:1333/3
கால் அம் பூ பாசம் மழு கத்தி கைக்கொண்டு – திருமந்:1398/3
எண்ணிய பூ இதழ் உள்ளே இருந்தவள் – திருமந்:1399/3
பூ_இலி பூ இதழ் உள்ளே இருந்தவர் – திருமந்:1409/3
பூ_இலி பூ இதழ் உள்ளே இருந்தவர் – திருமந்:1409/3
பூ மேல் வருகின்ற பொன் கொடி ஆனதே – திருமந்:1412/4
இலை தொட்டு பூ பறித்து எந்தைக்கு என்று எண்ணி – திருமந்:1640/1
பூ நேர் எழுகின்ற பொன் கொடி தன்னுடன் – திருமந்:1756/3
புண்ணியம் செய்வார்க்கு பூ உண்டு நீர் உண்டு – திருமந்:1828/1
சிறப்பொடு பூ நீர் திருந்த முன் ஏந்தி – திருமந்:1830/2
உழை கொண்ட பூ நீர் ஒருங்கு உடன் ஏந்தி – திருமந்:1833/1
உள்ள கடல் புக்கு வார் சுமை பூ கொண்டு – திருமந்:1834/2
பூ நெறி கண்டது பொன் அகமாய் நிற்கும் – திருமந்:1901/2
கால் அங்கி நீர் பூ கலந்த ஆகாயம் – திருமந்:2305/1
பூ இயல் கூட்டத்தால் போதம் புரிந்து அருள் – திருமந்:2344/3
பூ இன்றி சூடான் புரிசடையோனே – திருமந்:2535/4
இலை இல்லை பூ உண்டு இன வண்டு இங்கு இல்லை – திருமந்:2898/1
வம்பாய் மலர்ந்தது ஓர் பூ உண்டு அ பூவுக்குள் – திருமந்:2928/3
மேல்


பூ_இலி (1)

பூ_இலி பூ இதழ் உள்ளே இருந்தவர் – திருமந்:1409/3
மேல்


பூக்கின்றவாறே (1)

கூம்பு ஏறி கோயிலில் பூக்கின்றவாறே – திருமந்:1623/4
மேல்


பூகமும் (1)

வம்பு அவிழ் பூகமும் மாதவி மந்தாரம் – திருமந்:1003/2
மேல்


பூங்கழல் (2)

தேன் அமர் பூங்கழல் சேர ஒண்ணாதே – திருமந்:1452/4
தேன் அமர் பூங்கழல் சேர ஒண்ணாதே – திருமந்:1848/4
மேல்


பூங்கிளி (2)

பூங்கிளி தங்கும் புரிகுழலாள் அன்று – திருமந்:1244/3
பரந்த இ பூங்கிளி பாசம் மழுவாள் – திருமந்:1392/2
மேல்


பூங்குழல் (2)

மது விரி பூங்குழல் மா மங்கை நங்கை – திருமந்:1154/3
மது விரி பூங்குழல் மங்கை நல்லாளை – திருமந்:1231/2
மேல்


பூங்குழலாள் (1)

மணம் கமழ் பூங்குழலாள் மங்கையும் தானும் – திருமந்:1063/2
மேல்


பூங்கொடி (1)

புலர்ந்தது போது என்று பூங்கொடி புல்லி – திருமந்:2934/2
மேல்


பூங்கொடியாளே (1)

போமாறு அ ஆதார பூங்கொடியாளே – திருமந்:1561/4
மேல்


பூங்கொம்பினள் (1)

அலைத்த பூங்கொம்பினள் அங்கு இருந்தாளே – திருமந்:1112/4
மேல்


பூசணி (1)

புழுதியை தோண்டினேன் பூசணி பூத்தது – திருமந்:2869/2
மேல்


பூசல் (2)

பகைத்து எழும் பூசல் உட்பட்டார் நடுவே – திருமந்:1630/2
பறை ஒன்று பூசல் பிடிப்பான் ஒருவன் – திருமந்:2910/3
மேல்


பூசலை (1)

பூசனை செய்து நீர் பூசலை வேண்டுமே – திருமந்:1295/4
மேல்


பூசற்கு (1)

பூசற்கு இரங்குவோர் போத குரு அன்றே – திருமந்:2052/4
மேல்


பூசனை (13)

பூசனை கந்தம் புனை மலர் மா கோடி – திருமந்:1086/1
பொய் வகை விட்டு நீ பூசனை செய்யே – திருமந்:1294/4
பூசனை செய்ய பொருந்தி ஓர் ஆயிரம் – திருமந்:1295/1
பூசனை செய்ய மதுவுடன் ஆடுமால் – திருமந்:1295/2
பூசனை சாந்து சவாது புழுகு நெய் – திருமந்:1295/3
பூசனை செய்து நீர் பூசலை வேண்டுமே – திருமந்:1295/4
பொன் மணி பூண் ஆரம் பூசனை ஆனதே – திருமந்:1403/4
பூசனை சத்திகள் எண்ணைவர் சூழவே – திருமந்:1404/1
பொன் கொடியாளுடை பூசனை செய்திட – திருமந்:1413/1
சிறப்பொடு பூசனை செய்ய நின்றார்க்கே – திருமந்:1524/4
ஓவற உள் பூசனை செய்யில் உத்தமம் – திருமந்:1849/3
புகும் அத்தராய் நின்று பூசனை செய்யும் – திருமந்:1865/2
சந்திரன் சூரியன் தான் வரில் பூசனை
முந்திய பானுவில் இந்து வந்து ஏய்முறை – திருமந்:1989/1,2
மேல்


பூசனையாளே (1)

புண்டரிகத்தினுள் பூசனையாளே – திருமந்:1085/4
மேல்


பூசி (6)

பூசுவன எல்லாம் பூசி புலர்த்திய – திருமந்:825/1
துன்று எழுகையுள் பூசி சுடரிடை – திருமந்:997/3
வரணம் இல் ஐங்காயம் பூசி அடுப்பு இடை – திருமந்:998/3
காங்கு அரு மேட்டில் கடு பூசி விந்து விட்டு – திருமந்:999/3
ஏய்ந்த அரிதாரம் ஏட்டின் மேலே பூசி
ஏய்ந்த அகாரம் உகாரம் எழுத்து இட்டு – திருமந்:1001/1,2
மங்காமல் பூசி மகிழ்வரேயாமாகில் – திருமந்:1666/2
மேல்


பூசிக்க (2)

தெரிசிக்க பூசிக்க சிந்தனை செய்ய – திருமந்:1479/1
நந்தியை பூசிக்க நல் பூசை ஆமே – திருமந்:1853/4
மேல்


பூசிக்கும் (2)

பூசிக்கும் போது புவனாபதி-தன்னை – திருமந்:1315/1
போகின்று உபதேசம் பூசிக்கும் பூசையும் – திருமந்:1847/2
மேல்


பூசிடா (1)

எண்ணா பொன் ஒளி எழு வெள்ளி பூசிடா
வெண் நாவல் பலகையில் இட்டு மேற்கே நோக்கி – திருமந்:1002/2,3
மேல்


பூசித்தல் (1)

பூசித்தல் வாசித்தல் போற்றல் செபித்திடல் – திருமந்:1496/1
மேல்


பூசித்து (1)

தோல் போர்வை நீக்கி துதித்து அடைவில் பூசித்து
பால் போனகம் மந்திரத்தால் பயின்று ஏத்தி – திருமந்:1317/1,2
மேல்


பூசித்தும் (1)

வாசித்தும் பூசித்தும் மா மலர் கொய்திட்டும் – திருமந்:1506/1
மேல்


பூசியே (1)

பூவை புவனாபதியை பின் பூசியே – திருமந்:1314/4
மேல்


பூசும் (1)

கங்காளன் பூசும் கவச திருநீற்றை – திருமந்:1666/1
மேல்


பூசுவன (1)

பூசுவன எல்லாம் பூசி புலர்த்திய – திருமந்:825/1
மேல்


பூசை (16)

முந்திய பூசை முடியார் முறை கெட்டு – திருமந்:353/3
பயிற்றும் உலகினில் பார்ப்பதி பூசை
அவி கொண்ட சோதிக்கு ஓர் அர்ச்சனை தானே – திருமந்:1243/3,4
உயிர்க்குயிராய் நிற்றல் ஒண் ஞான பூசை
உயிர்க்கு ஒளி நோக்கல் மகா யோக பூசை – திருமந்:1444/1,2
உயிர்க்கு ஒளி நோக்கல் மகா யோக பூசை
உயிர் பெறு ஆவாகனம் புற பூசை – திருமந்:1444/2,3
உயிர் பெறு ஆவாகனம் புற பூசை
செயின் கடை நேசம் சிவ பூசை ஆமே – திருமந்:1444/3,4
செயின் கடை நேசம் சிவ பூசை ஆமே – திருமந்:1444/4
கிரியை யோகங்கள் கிளர் ஞான பூசை
அரிய சிவன் உரு அமரும் அரூபம் – திருமந்:1448/1,2
தெரியும் பருவத்து தேர்ந்திடும் பூசை
உரியன நேயத்து உயர் பூசை ஆமே – திருமந்:1448/3,4
உரியன நேயத்து உயர் பூசை ஆமே – திருமந்:1448/4
பூசை கொண்டான் புலன் ஐந்தும் பிறகிட்டு – திருமந்:1729/3
புண்ணிய மண்டலம் பூசை நூறு ஆகுமாம் – திருமந்:1851/1
வந்தித்தல் நந்திக்கு மா பூசை ஆமே – திருமந்:1852/4
நந்தியை பூசிக்க நல் பூசை ஆமே – திருமந்:1853/4
தனியுறு பூசை சதாசிவற்கு ஆமே – திருமந்:1854/4
பகலும் இரவும் பயில்கின்ற பூசை
இயல்பு உடை ஈசர்க்கு இணை மலர் ஆக – திருமந்:1855/1,2
பகலும் இரவும் பயிலாத பூசை
சகலமும் தான் கொள்வன் தாழ்சடையோனே – திருமந்:1855/3,4
மேல்


பூசைக்கும் (1)

பற்று ஆய நல் குரு பூசைக்கும் பல் மலர் – திருமந்:197/1
மேல்


பூசைகள் (2)

சாற்றிய பூசைகள் தப்பிடில் தானே – திருமந்:517/4
முன்னவனார் கோயில் பூசைகள் முட்டிடின் – திருமந்:518/1
மேல்


பூசையும் (1)

போகின்று உபதேசம் பூசிக்கும் பூசையும்
ஆகின்ற ஆதாரம் ஆறா அதனின் மேல் – திருமந்:1847/2,3
மேல்


பூஞையால் (1)

கிளி ஒன்று பூஞையால் கீழது ஆகுமே – திருமந்:526/4
மேல்


பூஞையும் (1)

கூகையும் பாம்பும் கிளியொடு பூஞையும்
நாகையும் பூழும் நடுவில் உறைவன – திருமந்:2891/1,2
மேல்


பூட்டி (3)

ஒத்த இரு மாயா கூட்டத்து இடை பூட்டி
சுத்தம் அது ஆகும் துரியம் பிரிவித்து – திருமந்:492/2,3
விட்டத்தை பூட்டி மேல் பையை தாள் கோத்து – திருமந்:799/3
கிடா கொண்டு பூட்டி கிளறி முளையை – திருமந்:2878/2
மேல்


பூட்டில் (1)

வரிக்கின்ற நல்லான் கறவையை பூட்டில்
விரிக்கின்ற வெள்ளரி வித்து வித்து ஆமே – திருமந்:2877/3,4
மேல்


பூட்டு (2)

பூட்டு ஒத்து மெய்யில் பொறிபட்ட வாயுவை – திருமந்:624/1
சார்ந்திடும் ஞான தறியினில் பூட்டு இட்டு – திருமந்:2038/2
மேல்


பூட்டும் (1)

பூட்டும் தறி ஒன்று போம் வழி ஒன்பது – திருமந்:175/2
மேல்


பூடணம் (2)

பொன்னை மறைத்தது பொன் அணி பூடணம்
பொன்னின் மறைந்தது பொன் அணி பூடணம் – திருமந்:2289/1,2
பொன்னின் மறைந்தது பொன் அணி பூடணம்
தன்னை மறைத்தது தன் கரணங்களாம் – திருமந்:2289/2,3
மேல்


பூண் (3)

பூண் இரண்டு ஒத்து பொருந்தில் அலி ஆகும் – திருமந்:478/2
நாவுக்கு நாயகி நல் மணி பூண் ஆரம் – திருமந்:1387/1
பொன் மணி பூண் ஆரம் பூசனை ஆனதே – திருமந்:1403/4
மேல்


பூண்ட (2)

அம் தண்மை பூண்ட அருமறை அந்தத்து – திருமந்:234/1
புரியம் உலகினில் பூண்ட எட்டானை – திருமந்:2534/1
மேல்


பூண்டாள் (1)

பூண்டாள் ஒருத்தி புவன சூடாமணி – திருமந்:2978/3
மேல்


பூண்டு (5)

பூண்டு கொண்டாரும் புகுந்து அறிவார் இல்லை – திருமந்:178/2
அந்தணர் ஆவோர் அறு தொழில் பூண்டு உளோர் – திருமந்:224/1
வேட நெறி நில்லார் வேடம் பூண்டு என் பயன் – திருமந்:240/1
ஆ மேவ பூண்டு அருள் ஆதி வயிரவன் – திருமந்:1293/1
ஞானம் இல்லார் வேடம் பூண்டு இந்த நாட்டிடை – திருமந்:1656/1
மேல்


பூண்டும் (2)

ஞானம் இலார் வேடம் பூண்டும் நரகத்தார் – திருமந்:1668/1
புன்ஞானத்தோர் வேடம் பூண்டும் பயன் இல்லை – திருமந்:1669/1
மேல்


பூண்டேன் (1)

அடியனாய் நல்கிட்டு அடிமையும் பூண்டேன்
அடியார் அருளால் அவன் அடி கூட – திருமந்:2624/2,3
மேல்


பூண்பது (1)

பூண்பது மாதா பிதா வழி போலவே – திருமந்:477/3
மேல்


பூண்பர் (3)

இழிகுலத்தோர் வேடம் பூண்பர் மேல் எய்த – திருமந்:1658/1
வழிகுலத்தோர் வேடம் பூண்பர் தே ஆக – திருமந்:1658/2
பொய் வேடம் பூண்பர் பொசித்தல் பயன் ஆக – திருமந்:1660/1
மேல்


பூண்போர் (1)

மெய் வேடம் பூண்போர் மிகு பிச்சை கைக்கொள்வர் – திருமந்:1660/2
மேல்


பூணார் (1)

நல்ஞானத்தோர் வேடம் பூணார் அருள் நண்ணி – திருமந்:1669/2
மேல்


பூணினும் (1)

பொய் வேடம் மெய் வேடம் போலவே பூணினும்
உய் வேடம் ஆகும் உணர்ந்து அறிந்தோர்க்கே – திருமந்:1660/3,4
மேல்


பூணு (1)

பூணு நடு என்ற அந்தம் சிகையே – திருமந்:1092/4
மேல்


பூணும் (3)

பூணும் பலபல பொன் போல தோற்றிடும் – திருமந்:1087/2
பூணும் சகலர் முப்பாசமும் புக்கோரே – திருமந்:2240/4
பூணும் துரியம் சுழுத்தி பொய் காமியம் – திருமந்:2259/2
மேல்


பூணுற்ற (1)

பூணுற்ற மன்றுள் புரிசடை கூத்தனை – திருமந்:2743/2
மேல்


பூத்த (3)

உழவன் உழவினில் பூத்த குவளை – திருமந்:1619/2
சேறு இன்றி பூத்த செழும் கொடி தாமரை – திருமந்:2535/3
கொட்டியும் ஆம்பலும் பூத்த குளத்திடை – திருமந்:2901/1
மேல்


பூத்தது (4)

தார் இல்லை வேர் இல்லை தாமரை பூத்தது
ஊர் இல்லை காணும் ஒளி அது ஒன்று உண்டு – திருமந்:844/2,3
சீவனுக்கு உள்ளே சிவமணம் பூத்தது
ஓவியம் போல உணர்ந்து அறிவாளர்க்கு – திருமந்:1459/2,3
புழுதியை தோண்டினேன் பூசணி பூத்தது
தொழுது கொண்டு ஓடினார் தோட்ட குடிகள் – திருமந்:2869/2,3
தட்டத்து நீரிலே தாமரை பூத்தது
குட்டத்து நீரில் குவளை எழுந்தது – திருமந்:2904/1,2
மேல்


பூத (7)

விடை உடையான் விகிர்தன் மிகு பூத
படை உடையான் பரிசே உலகு ஆக்கும் – திருமந்:444/1,2
கண்டன பூத படை அவை எல்லாம் – திருமந்:679/2
பறிந்தது பூத படை அவை எல்லாம் – திருமந்:682/2
கண்டன பூத படை அவை எல்லாம் – திருமந்:684/2
புடை ஒன்றி நின்றிடும் பூத பிரானை – திருமந்:715/1
உன்னின் முடிந்த ஒரு பூத சயமே – திருமந்:2151/4
பொரு_இலி பூத படை உடையாளி – திருமந்:2941/3
மேல்


பூதக்கண்ணாடியில் (1)

பூதக்கண்ணாடியில் புகுந்திலன் போதுளன் – திருமந்:2986/1
மேல்


பூதங்கள் (8)

புலம்தரு பூதங்கள் ஐந்தும் ஒன்று ஆக – திருமந்:1727/3
பாய்ந்தன பூதங்கள் ஐந்தும் படர் ஒளி – திருமந்:2038/1
பூதங்கள் ஐந்தும் பொறி அவை ஐந்துளும் – திருமந்:2146/1
அடுவன பூதங்கள் ஐந்தும் உடனே – திருமந்:2616/1
பூதங்கள் ஆட புவனம் முழுது ஆட – திருமந்:2729/3
பூதங்கள் ஐந்தில் பொறியில் புலன் ஐந்தில் – திருமந்:2730/1
நாடி நல் கணம் ஆரம் பல் பூதங்கள்
பாடியவாறு ஒரு பாண்டரங்கம் ஆமே – திருமந்:2776/3,4
புரிந்தவன் ஆடில் பல் பூதங்கள் ஆடும் – திருமந்:2786/3
மேல்


பூதத்து (1)

கடல் உடையான் மலையான் ஐந்து பூதத்து
உடல் உடையான் பல ஊழி-தொறு ஊழி – திருமந்:299/1,2
மேல்


பூதத்துவத்தே (1)

பூதத்துவத்தே பொலிந்து இன்பம் எய்தினர் – திருமந்:2795/2
மேல்


பூதம் (12)

உகந்து நின்றே படைத்தான் ஐந்து பூதம்
உகந்து நின்றே உயிர் ஊன் படைத்தானே – திருமந்:445/3,4
ஆதி படைத்தனன் ஐம் பெரும் பூதம்
ஆதி படைத்தனன் ஆசு இல் பல் ஊழி – திருமந்:447/1,2
பொழிந்த புனல் பூதம் போற்றும் கரணம் – திருமந்:455/3
காயாதி பூதம் கலை கால மாயையில் – திருமந்:643/1
பரந்து குவிந்தது பார் முதல் பூதம்
இரைந்து எழு வாயு இடத்தினில் ஒடுங்கே – திருமந்:664/3,4
அஞ்செழுத்தால் ஐந்து பூதம் படைத்தனன் – திருமந்:966/1
போகின்ற பூதம் பொருந்து புராதரர் – திருமந்:1077/2
அனித உடல் பூதம் ஆக்கி அகற்றி – திருமந்:1854/2
மருவுற்று பூதம் அனாதியான் மன்னி – திருமந்:2261/2
பரத்தை மறைத்தது பார் முதல் பூதம்
பரத்தில் மறைந்தது பார் முதல் பூதமே – திருமந்:2290/3,4
பாவிய பூதம் கொண்டாட்டி படைப்பாதி – திருமந்:2344/2
பெருந்தவ பூதம் பெறலுருவாகும் – திருமந்:2896/3
மேல்


பூதமாய் (1)

தேனின்-கண் ஐந்தும் செறிந்து ஐந்து பூதமாய்
பூவின்-கண் நின்று பொருந்தும் புவனமே – திருமந்:385/3,4
மேல்


பூதமும் (1)

நின்ற எழுத்துக்கள் நேர்தரு பூதமும்
நின்ற எழுத்துக்கள் நேர்தரு வண்ணமும் – திருமந்:947/1,2
மேல்


பூதமே (1)

பரத்தில் மறைந்தது பார் முதல் பூதமே – திருமந்:2290/4
மேல்


பூதலத்து (1)

ஓர்ந்திடும் கந்துரு கேண்-மின்கள் பூதலத்து
ஓர்ந்திடும் சுத்த சைவத்து உயிரதே – திருமந்:1443/3,4
மேல்


பூதலம் (3)

பொன்னங்கிரியில் பூதலம் போற்றிடும் – திருமந்:1079/2
பூதலம் மேரு புறத்து ஆன தெக்கணம் – திருமந்:2748/1
புகைந்து எழும் பூதலம் புண்ணியன் நண்ணி – திருமந்:2993/3
மேல்


பூதாண்ட (1)

பூதாண்ட பேதாண்ட போகாண்ட யோகாண்ட – திருமந்:2728/1
மேல்


பூதாண்டத்து (1)

ஏதம் இல் பூதாண்டத்து எல்லையின் ஈறே – திருமந்:2748/4
மேல்


பூதாதி (1)

போதம்-தனை உன்னி பூதாதி பேதமும் – திருமந்:2438/1
மேல்


பூதாந்தம் (1)

பூதாந்தம் போதாந்தம் ஆக புனம் செய்ய – திருமந்:1422/3
மேல்


பூதி (2)

பொன்னால் சிவ சாதனம் பூதி சாதனம் – திருமந்:1427/1
பூதி அணிவது சாதனம் ஆதியில் – திருமந்:1662/1
மேல்


பூநிலை (1)

வேதனை வட்டம் விளை ஆறு பூநிலை
போதனை போது ஐஞ்சு பொய் கய வாரணம் – திருமந்:1044/2,3
மேல்


பூபதி (1)

கேடு அறு ஞானி கிளர் ஞான பூபதி
பாடு அறு வேதாந்த சித்தாந்த பாகத்தின் – திருமந்:1428/1,2
மேல்


பூம் (1)

பூம் கமழ் கோதை புரிகுழலாளொடும் – திருமந்:1525/2
மேல்


பூம்பிள்ளை (1)

ஆர்த்திடும் பூம்பிள்ளை ஆகுமாம் ஆதிக்கே – திருமந்:1068/4
மேல்


பூமணலிங்கமே (1)

உய்த்ததின் சாதனம் பூமணலிங்கமே – திருமந்:1719/4
மேல்


பூமரு (1)

பூமரு கந்தம் புவனம் அது ஆயிடும் – திருமந்:691/2
மேல்


பூமழை (1)

புண்ணிய வானவர் பூமழை தூவி நின்று – திருமந்:993/1
மேல்


பூமி (7)

ஆகாயம் பூமி காண அளித்தலே – திருமந்:400/4
இரணம் சேர் பூமி இறந்தோர்க்கு அளித்தல் – திருமந்:706/2
சந்திர பூமி சடாதரி சாத்தவி – திருமந்:1138/3
விரிந்த எழுத்து அது மேல் வரும் பூமி
விரிந்த எழுத்தினில் அப்புறம் அப்பே – திருமந்:1260/3,4
போது புனை கழல் பூமி அது ஆவது – திருமந்:1724/1
நல் மலர் சோலை நகரின் நல் பூமி
உன்னரும் கானம் உயர்ந்த மலைச்சாரல் – திருமந்:1915/2,3
வட்டன பூமி மருவி வந்து ஊறிடும் – திருமந்:2906/2
மேல்


பூமிக்குள் (1)

சந்திர பூமிக்குள் தன் புருவத்திடை – திருமந்:2662/1
மேல்


பூமிசையான் (1)

புவனம் படைப்பானும் பூமிசையான் ஆய் – திருமந்:386/3
மேல்


பூமியில் (1)

புண்ணியம் பாவம் இரண்டு உள பூமியில்
நண்ணும் பொழுது அறிவார் சில ஞானிகள் – திருமந்:1647/1,2
மேல்


பூமியே (1)

தண் மதி பானு சரி பூமியே சென்று – திருமந்:875/1
மேல்


பூர்வத்து (1)

புத்திசெய் பூர்வத்து மூவாயிரம் பொது – திருமந்:100/3
மேல்


பூர்வம் (1)

மேதகு சந்நிதி மேவு தரம் பூர்வம்
காதலில் சோடசம் காண் உபசாரமே – திருமந்:1922/3,4
மேல்


பூரகம் (1)

ஏறுதல் பூரகம் ஈரெட்டு வாமத்தால் – திருமந்:568/1
மேல்


பூரண (2)

பூரண சத்தி எழுமூன்று அறை ஆக – திருமந்:663/1
பூரண விந்து பொதிந்த புராதனி – திருமந்:1179/3
மேல்


பூரணகும்ப (1)

பூரணகும்ப இரேசம் பொருந்திய – திருமந்:1088/2
மேல்


பூரணம் (4)

பொட்டிட்டு நின்று பூரணம் ஆனதே – திருமந்:662/4
புணர்ந்தது பூரணம் புண்ணியர்-தங்கள் – திருமந்:1126/2
போகின்ற பூரணம் ஆக நிறைந்த பின் – திருமந்:1380/3
பூரணம் தன்னிலே வைத்து அற்ற அ போதம் – திருமந்:1433/1
மேல்


பூரணர் (1)

நாதாந்த பூரணர் ஞான நேயத்தரே – திருமந்:1422/4
மேல்


பூரணி (2)

பூரணி போதாதி போதமும் ஆமே – திருமந்:402/4
பூரணி யாது புறம்பு ஒன்று இலாமையின் – திருமந்:2576/1
மேல்


பூரணை (2)

நயம் தரு பூரணை உள்ள நடத்தி – திருமந்:872/3
வியம் தரு பூரணை மேவும் சசியே – திருமந்:872/4
மேல்


பூரனை (1)

ஆகும் அ பூரனை ஆம் என்று அறியுமே – திருமந்:1990/4
மேல்


பூரி (1)

எங்கே இருக்கினும் பூரி இடத்திலே – திருமந்:570/1
மேல்


பூரிக்கில் (1)

பொன்னான மந்திரம் புகை உண்டு பூரிக்கில்
பொன் ஆகும் வல்லோர்க்கு உடம்பு பொன் பாதமே – திருமந்:906/3,4
மேல்


பூரிக்கின்றாளே (1)

பொன் மணி வன்னியும் பூரிக்கின்றாளே – திருமந்:1083/4
மேல்


பூரிக்கும் (1)

ஏற்றி இறக்கி இருகாலும் பூரிக்கும்
காற்றை பிடிக்கும் கணக்கு அறிவார் இல்லை – திருமந்:571/1,2
மேல்


பூரித்த (1)

பூரித்த பூ இதழ் எட்டினுக்கு உள்ளே ஓர் – திருமந்:1084/1
மேல்


பூரித்து (5)

மேல் கீழ் நடு பக்கம் மிக்கு உற பூரித்து
பால் ஆம் இரேசகத்தால் உள் பாவித்து – திருமந்:572/1,2
புட்டி பட தச நாடியும் பூரித்து
கொட்டி பிராணன் அபானனும் கும்பித்து – திருமந்:574/2,3
ஈரைந்தில் பூரித்து தியான உருத்திரன் – திருமந்:648/1
கழற்றி மலத்தை கமலத்தை பூரித்து
உழற்றி கொடுக்கும் உபாயம் அறிவார்க்கு – திருமந்:726/2,3
சிரானந்தம் பூரித்து தென் திசை சேர்ந்து – திருமந்:2750/2
மேல்


பூரித்தே (1)

வாமத்தில் ஈரெட்டு மாத்திரை பூரித்தே
ஏமுற்ற முப்பத்திரண்டும் இரேசித்து – திருமந்:573/1,2
மேல்


பூரிப்பி (1)

பொராநின்ற உள்ளமே பூரிப்பி ஆமே – திருமந்:2398/4
மேல்


பூருவம் (2)

உய்ய பராசத்தி உத்தர பூருவம்
எய்த கவச நியாசங்கள் முத்திரை – திருமந்:550/2,3
தத்துவம் பூருவம் தற்புருடன் சிரம் – திருமந்:1741/3
மேல்


பூவகத்து (1)

பூவகத்து உள்நின்ற பொன் கொடி ஆகுமே – திருமந்:1717/4
மேல்


பூவரில் (1)

வேறு அன்பு வேண்டுவோர் பூவரில் பின்னம் தோடு – திருமந்:1940/2
மேல்


பூவில் (3)

பாகின்ற பூவில் பரப்பவை காணலாம் – திருமந்:680/2
பூவில் இருந்திடும் புண்ணிய தண்டே – திருமந்:751/4
தாரகை பூவில் சகலத்து யோனிகள் – திருமந்:860/3
மேல்


பூவிலே (1)

மண் இயல்பாக மலர்ந்து எழு பூவிலே – திருமந்:387/4
மேல்


பூவின் (3)

பூவின் மணத்தை பொருந்திய வாயுவும் – திருமந்:456/1
மலராத பூவின் மணத்தின் மதுவை – திருமந்:2885/3
தலை இல்லை வேர் உண்டு தாள் இல்லை பூவின்
குலை இல்லை கொய்யும் மலர் உண்டு சூடும் – திருமந்:2898/2,3
மேல்


பூவின்-கண் (1)

பூவின்-கண் நின்று பொருந்தும் புவனமே – திருமந்:385/4
மேல்


பூவினில் (1)

பூவினில் கந்தம் பொருந்தியவாறு போல் – திருமந்:1459/1
மேல்


பூவினுள் (1)

பூவினுள் நாற்றமும் போல் உளன் எம் இறை – திருமந்:2639/3
மேல்


பூவினையாளர்-தம் (1)

பூவினையாளர்-தம் பொன் பதி ஆனவன் – திருமந்:812/2
மேல்


பூவுக்கு (1)

பூவுக்கு நாயகி பொன் முடி ஆடை ஆம் – திருமந்:1387/2
மேல்


பூவுக்குள் (2)

பூவுக்குள் மந்திரம் போக்கு அற நோக்கிடில் – திருமந்:959/3
வம்பாய் மலர்ந்தது ஓர் பூ உண்டு அ பூவுக்குள்
வண்டாய் கிடந்து மணம் கொள்வன் ஈசனே – திருமந்:2928/3,4
மேல்


பூவுடன் (2)

பூவுடன் மொட்டு பொருந்த அலர்ந்த பின் – திருமந்:472/1
விரிந்த அ பூவுடன் மேல் எழ வைக்கின் – திருமந்:817/3
மேல்


பூவும் (1)

ஒருங்கிய பூவும் ஓர் எட்டு இதழ் ஆகும் – திருமந்:2528/1
மேல்


பூவே (2)

ஒருபொழுது உன்னார் சந்திர பூவே – திருமந்:601/4
கீழ் இல்லை மேல் இல்லை கேள்வியில் பூவே – திருமந்:844/4
மேல்


பூவை (3)

பூவை புவனாபதியை பின் பூசியே – திருமந்:1314/4
யாதொரு வண்ணம் அறிந்திடும் பொன் பூவை
கார்தரு வண்ணம் கருதின கைவரும் – திருமந்:1325/2,3
தான் என்ற பூவை அவன் அடி சாத்தினால் – திருமந்:1607/3
மேல்


பூவையும் (1)

புரானந்த போகனாய் பூவையும் தானும் – திருமந்:2750/3
மேல்


பூவொடு (1)

பூவொடு நீர் சுமந்து ஏத்தி புனிதனை – திருமந்:1838/2
மேல்


பூழும் (1)

நாகையும் பூழும் நடுவில் உறைவன – திருமந்:2891/2
மேல்


பூழை (1)

பூழை நுழைந்தவர் போகின்றவாறே – திருமந்:208/4

மேல்